Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Спiвпраця з мiжнародними органiзацiями

Нацiональний оператор електрозв'язку ПАТ "Укртелеком" є найпотужнiшим постачальником телекомунiкацiйних послуг в Українi, потенцiал якого дозволяє ефективно спiвпрацювати з провiдними операторами розвинутих країн свiту. З огляду на це, цiлком логiчним є прагнення ПАТ "Укртелеком" зайняти чинне мiсце на свiтовому ринку електрозв'язку, що передбачає взаємовигiдну участь i дiяльнiсть в свiтових органiзацiях зв'язку та iнших глобальних i регiональних мiжнародних органiзацiях.

Одним з прiоритетiв ПАТ "Укртелеком" є спiвпраця з мiжнародними органiзацiями, що обумовлює розвиток зовнiшньоекономiчних зв'язкiв в галузi телекомунiкацiй за такими напрямами:

 1. Приєднання до мiжнародних та європейських телекомунiкацiйних союзiв, комiсiй, комiтетiв та об'єднань, а також участь у мiжнародних конференцiях, семiнарах, виставках, якi проводяться пiд егiдою зазначених органiзацiй.
 2. Послiдовне впровадження мiжнародних стандартiв на основi вивчення рекомендацiй мiждержавних структур (ITU, ETSI, РСЗ та iн.) в галузi телекомунiкацiй.
 3. Залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй з метою розвитку мереж i послуг ПАТ "Укртелеком".

Мiжнароднi органiзацiї, з якими спiвпрацює Укртелеком:

1. Мiжнародний Союз Електрозв`язку (МСЕ)
1.1. Сектор розвитку
1.2. Сектор стандартизацiї
2. Регiональна Спiвдружнiсть в Галузi Електрозв'язку (РСЗ)
2.1. Рада Операторiв РСЗ
3. Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку (ЄБРР)
4. НАТО
5. Мiжнароднi органiзацiї супутникового та космiчного зв`язку (МО СКС):
5.1. INТЕLSAT
5.2. ЕUTELSAT
5.3. МОКЗ Iнтерсупутник
6. Європейська конференцiя Адмiнiстрацiй зв`язку (СЕПТ)
7. Європейський Союз (ЄС)

1. Мiжнародний Союз Електрозв`язку (МСЕ)

Веб-сайтhttp://www.itu.int/

МСЕ (ITU) — всесвiтня органiзацiя, в рамках якої Держави-учасницi координують утворення та експлуатацiю мереж i служб електрозв`язку. МСЕ вiдповiдає за регламентацiю, стандартизацiю, координацiю та розвиток мiжнародного електрозв`язку, а також за узгодження нацiональної полiтики країн у цiй галузi.

Заснування:

Засноване у 1865 роцi за рiшенням 20 європейських країн для поєднання телеграфних мереж та узгодження загальних правил стандартизацiї обладнання, якi гарантують взаємне їх з`єднання.

Учасники МСЕ — 188 країн-членiв

Головнi напрямки роботи:

 • Забезпечення та поширення мiжнародного спiвробiтництва мiж усiма Членами Союзу з метою удосконалення i рацiонального використання всiх видiв електрозв`язку;
 • Сприяння розвитку технiчних засобiв та розповсюдження переваг нових технологiй серед населення;
 • Сприяння на мiжнародному рiвнi бiльш загальному пiдходу у всесвiтнiй iнформацiйнiй економiцi до питань електрозв`язку шляхом спiвробiтництва з мiжнародними та регiональними мiжурядовими органiзацiями.
 • МСЕ виконує законодавчу, управлiнську та виконавчу функцiї.

  1.1. Сектор розвитку:

  Цiлями Сектору розвитку є "сприяння технiчнiй допомозi та надання її країнам, що розвиваються в галузi електрозв`язку, а також сприяння мобiлiзацiї матерiальних та фiнансових ресурсiв, необхiдних для їх здiйснення", а також "сприяння розповсюдженню переваг нових технологiй в галузi електрозв`язку на користь всiх мешканцiв планети".

  1.2. Сектор стандартизацiї:

  Задачi Сектору Стандартизацiї включають сприяння розповсюдженню нових технологiй в сферi електрозв'язку у свiтовому масштабi, вдосконалення процедур мiжнародної стандартизацiї електрозв'язку при належнiй якостi обслуговування та активiзацiю процесiв глобалiзацiї, конвергенцiї, поширення інтернету та iнших.

  Крiм цього, Сектор Стандартизацiї вивчає та встановлює правила, приймає резолюцiї, формулює рекомендацiї i побажання, а також збирає та публiкує iнформацiю з питань електрозв'язку.

  Стан спiвробiтництва та його перспективи:

 • ПАТ "Укртелеком" бере активну участь в роботi дослiдних комiсiй Сектору стандартизацiї МСЕ спiльно з делегацiєю Держкомзв'язку;
 • ПАТ "Укртелеком" бере участь в заходах МСЕ (Сектор стандартизацiї та Сектор розвитку);
 • Планується розширення участi в комiсiях МСЕ;
 • Ведеться робота щодо оформлення членства ВАТ "Укртелеком" в Секторi розвитку МСЕ
 • ПАТ "Укртелеком" бере участь в процесi вивчення законотворчого досвiду та в процесi формування пропозицiй щодо внесення змiн в законодавство України в галузi телекомунiкацiї.

 •  

   

  2. Регiональна Спiвдружнiсть в Галузi Електрозв'язку (РСЗ)

  Веб-сайт: http://www.caemc.ru/ecrcc/

   

  Регiональна Спiвдружнiсть в Галузi Електрозв'язку (РСЗ) створена адмiнiстрацiями зв`язку держав з метою всебiчного спiвробiтництва i проведення заходiв що узгоджуються цими державами в галузi електрозв`язку.

  Заснування:

  РСЗ створена адмiнiстрацiями зв'язку держав згiдно з "Домовленiстю про створення Регiональної спiвдружностi в галузi електрозв'язку " вiд 17 грудня 1991 р. з метою широкого спiвробiтництва та проведення узгоджених дiй цих держав в галузi електричного та поштового зв'язку.

  Учасники:

  Учасниками РСЗ на добровiльних засадах є адмiнiстрацiї зв`язку таких держав:
 • Республiки Азербайджан
 • Республiки Вiрменiя
 • Республiки Бєларусь
 • Республiки Казахстан
 • Республiки Киргизстан
 • Республiки Молдова
 • Росiйської Федерацiї
 • Республiки Таджикистан
 • Туркменистану
 • України
 • Головнi напрямки роботи РСЗ:

 • Спiльне вивчення пропозицiй, що пропонуються на розгляд на з`їзди та конференцiї мiжнародних органiзацiй зв`язку та їх робочих органах, пiдготовка рекомендацiй, що вiдображають спiльнi iнтереси учасникiв РСЗ в галузi зв'язку;
 • Координацiя розробки концепцiй з науково-технiчної полiтики;
 • Координацiя в галузi загальних принципiв тарифної полiтики.
 • 2.1. Рада Операторiв РСЗ

  Рада Операторiв РСЗ є органом РСЗ в галузi зв`язку i пiдзвiтна у своєї дiяльностi вищому органу Спiвдружностi — Радi Голiв Адмiнiстрацiї Зв`язку РСЗ

  Метою створення РО РСЗ є спiвробiтництво i координацiя дiяльностi мiж операторами-членами РО РСЗ в експлуатацiї i розвитку мереж i служб електрозв`язку на мiжнародних напрямах, а також з реалiзацiї рiшень Ради Голiв Адмiнiстрацiй зв`язку

  Головнi напрямки роботи РО РСЗ:

 • Координацiя питань експлуатацiї первинних мереж, мереж i служб автоматизованого телефонного зв`язку, мереж i служб документального електрозв`язку, мереж мобiльного зв`язку;
 • Органiзацiя узгодженої взаємодiї з питань оперативно-технiчного керування мережами на мiждержавних напрямах зв`язку, в тому числi у надзвичайних ситуацiях;
 • Вдосконалення принципiв i дисциплiни взаєморозрахункiв мiж операторами за наданi послуги. Участь у розробцi i реалiзацiї скоординованої тарифної полiтики;
 • Взаємодiя з питань переводу мiждержавного зв`язку на мiжнародний рiвень.
  3 1997 року головує в Радi операторiв Українське державне пiдприємство електрозв`язку "Укртелеком", згiдно з вiдповiдним листом Держкомзв`язку ПАТ "Укртелеком" є правонаступником у Радi операторiв.
 • Операторами електрозв`язку практично вирiшено питання органiзацiї зв`язку в рамках СНД на мiжнароднi принципи взаємодiї, за наданi мiжнароднi послуги, розробленi документи в iнтересах телеграфного обмiну, розробленi рекомендацiї з виявлення та захисту мiждержавного зв`язку країн СНД вiд несанкцiонованого пропуску телефонного трафiку i таке iнше.

  Стан спiвробiтництва та його перспективи

 • Укртелеком здiйснює координацiйну дiяльнiсть щодо участi в планових сесiях РСЗ
 • Укртелеком бере участь у заходах тематичних робочих груп
 • Основнi документи:

 • "Домовленiсть про створення Регiональної спiвдружностi в галузi електрозв'язку" вiд 17.12.91
 • Рiшення Ради Голiв Адмiнiстрацiй зв`язку РСЗ № 17/3 вiд 05.06.97 та згiдно зi Статутом РСЗ
 • Статут РСЗ затверджено рiшенням Ради голiв повноважних представникiв адмiнiстрацiй зв'язку учасникiв Регiональної спiвдружностi
 • Протокол № 2 вiд 23-24 сiчня 1992 р.
 • 3. Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку (ЄБРР)

  Веб-сайтhttp://www.ebrd.com/

   

   

  Заснування:

  У 1990 роцi 27 країнами-учасниками Центральної Європи з метою здiйснення сприяння країнам Центральної, Схiдної Європи i країн колишнього СРСР в процесi переходу до вiдкритих ринкових вiдносин тi розвитку приватного сектору пiдприємництва. Крiм цього Банк займається питаннями iнвестування.

  Учасники: Албанiя, Австралiя, Австрiя, Азербайджан, Вiрменiя, Бєларусь, Бельгiя, Боснiя та Герцеговина, Болгарiя, Канада, Хорватiя, Кiпр, Чехiя, Данiя, Єгипет, Естонiя, Фiнляндiя, Колишня Югославська Республiка Македонiя, Францiя, Грузiя, Нiмеччина, Грецiя, Угорщина, Ісландiя, Ірландiя, Ізраїль, Італiя, Японiя, Казахстан, Республiка Корея.

  Головнi напрямки роботи:

  ЄБРР iснує для сприяння переходу до вiдкритої економiки, що орiєнтована на ринок, а також розвитку приватної та пiдприємницької iнiцiативи в країнах Центральної та Схiдної Європи та СНД.

  Перший вiце-президент ЄБРР Чарльз Франк на зустрiчi з Головою Держкомзв`язку у сiчнi 2000 року в присутностi представникiв ПАТ "Укртелеком" пiдтвердив високу зацiкавленiсть банку у наданнi необхiдної фiнансової та методологiчної пiдтримки процесу приватизацiї ВАТ "Укртелеком" та проведенню регулятивної реформи. Зокрема, керiвництвом ЄБРР пiдкреслено важливiсть проведеної роботи з пiдготовки приватизацiї у галузi зв`язку та заходiв, якi запланованi.

  Стан спiвробiтництва та його перспективи

  ПАТ "Укртелеком" плiдно спiвпрацює з ЄБРР вже декiлька рокiв.

  В рамках спiвпрацi з ЄБРР ПАТ "Укртелеком" зацiкавлений в отриманнi матерiалiв щодо стратегiї приватизацiї та планiв дiй (включаючи данi про програму розвитку, умови лiцензування та ребалансування тарифiв) на основi передового свiтового досвiду.

  Основнi документи:

  Протокол про план спiльних заходiв щодо органiзацiї перед приватизацiйного фiнансування ПАТ "Укртелеком" вiд 22.09.00 р. за пiдписом Голови Держкомзв`язку

  4. НАТО

  Веб-сайтhttp://www.nato.int/

   

  НАТО (Органiзацiя Пiвнiчноатлантичного договору) — альянс незалежних держав, об'єднаних спiльними iнтересами задля збереження миру i захисту своєї свободи шляхом змiцнення полiтичної солiдарностi та забезпечення обороноздатностi, достатньої для стримування, а в разi потреби i вiдсiчi будь-яким спрямованих проти них формам агресiї. Створений вiдповiдно до ст.51 ООН, яка пiдтверджує невiд'ємне право на iндивiдуальну чи колективну оборону.

  Головнi напрямки роботи:

  Це мiжурядова органiзацiя, у якiй всi держави — члени зберiгають сувереннiсть i незалежнiсть. Першочергове завдання НАТО — захищати свободу й безпеку усiх її членiв полiтичними та вiйськовими засобами, згiдно з принципами Статуту ООН. Основним принципом дiяльностi Альянсу є дотримання спiльних зобов'язань i здiйснення суверенними державами спiвробiтництва на основi неподiльностi членiв Альянсу.

  Заснування:

  Iсторiя заснування Альянсу почалася з пiдписання Брюссельського договору (березень 1948), де 5 держав Захiдної Європи засвiдчили своє рiшуче прагнення створити спiльну систему оборони i змiцнити взаємнi контакти. У квiтнi 1949 року був пiдписаний Вашингтонський договiр, який започаткував спiльну систему безпеки.

  Учасники:

  Членами НАТО є: Бельгiя, Люксембург, Нiдерланди, Сполучене Королiвство, Францiя, Сполученi Штати, Канада, Данiя, Ісландiя, Італiя, Норвегiя, Португалiя, Грецiя, Туреччина, Нiмеччина, Іспанiя.

  Метою спiвробiтництва з НАТО в галузi телекомунiкацiй є забезпечення взаємодiї в рамках спiльних навчань та в кризових ситуацiях шляхом впровадження вiдповiдних процедур Альянсу, а також використання сучасних систем зв'язку та iнформацiйних технологiй.

  Стан спiвробiтництва та його перспективи:

 • Забезпечено участь представникiв ПАТ "Укртелеком" у Мiжвiдомчiй Робочiй групi з питань спiвробiтництва з НАТО
 • Надано пропозицiї щодо формування Державної програми спiвробiтництва України з НАТО у галузi телекомунiкацiй
 • Основнi документи:

 • Хартiя про особливе партнерство мiж Україною i НАТО, пiдписана 9 липня 1997 р.;
 • Програма "Партнерство заради миру", пiдписана 8 лютого 1994 року;
 • Державна програма спiвробiтництва України з НАТО на 2001-2004 роки, затверджена Указом Президента вiд 27 сiчня 2001 року №58/2001.
 • 5. Мiжнароднi органiзацiї супутникового та космiчного зв`язку (МО СКС):

  5.1. INТЕLSAT
  5.2. ЕUTELSAT
  5.3. МОКЗ iнтерсупутник

  5.1. INTELSAT

  Веб-сайт: http://www.intelsat.com/

  5.1. INТЕLSAT5.2. ЕUTELSAT 5.3. МОКЗ iнтерсупутник

   

   

  5.1. INТЕLSAT5.2. ЕUTELSAT 5.3. МОКЗ iнтерсупутник5.1. INТЕLSAT5.2. ЕUTELSAT 5.3. МОКЗ iнтерсупутник

  5.1. INТЕLSAT5.2. ЕUTELSAT 5.3. МОКЗ iнтерсупутник

  5.1. INТЕLSAT5.2. ЕUTELSAT 5.3. МОКЗ iнтерсупутник

  5.1. INТЕLSAT5.2. ЕUTELSAT 5.3. МОКЗ iнтерсупутник

  5.1. INТЕLSAT5.2. ЕUTELSAT 5.3. МОКЗ iнтерсупутник

  INTELSAT (заснована в 1964 роцi) є найбiльшою в свiтi Мiжнародною органiзацiєю супутникового зв`язку, i зараз забезпечує послугами супутникового зв`язку близько 180 країн свiту. Членами органiзацiї є 143 держави. Сумарний космiчний сегмент складає близько 120 000 телефонних каналiв через 17 супутникiв на геостацiонарнiй орбiтi, якi працюють цiлодобово. Супутники розташованi в трьох основних зонах геостацiонарної орбiти над Атлантичним, Тихим та iндiйським океанами.

  Україна є членом INТЕLSAT згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 474 вiд 11 липня 1994р. Сторони, що представляють Україну в INТЕLSAT є Держкомзв`язку України та НКАУ.

  5.2. ЕUTELSAT

  Веб-сайт:  http://www.eutelsat.com/

   

  ЕUTELSAT (Європейська органiзацiя супутникового зв`язку). ЕUTELSAT було засновано у 1985р. i зараз до неї входять 46 європейських країн-учасникiв. Система ЕUTELSAT розгорнута на базi 15 супутникiв. Рiчний прибуток на вкладений капiтал складає 12%. Основна частина (71.8%) доходiв отримана вiд ретрансляцiї телевiзiйних та радiоканалiв. Зараз через ЕUTELSAT здiйснюється трансляцiя 69 аналогових та 145 цифрових телевiзiйних каналiв.

  Уряд України приєднався до цiєї органiзацiї у груднi 1993 року, пiдписавши Конвенцiю ЕUTELSAT та Експлуатацiйну Угоду ЕUTELSAT. Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 474 вiд 11 липня 1994р. "Про впорядкування участi мiнiстерств та вiдомств у дiяльностi мiжнародних органiзацiй, членами яких є Україна". Держкомзв`язку України та НКАУ представляють Україну в INТЕLSAT.

  5.3. МОКЗ Iнтерсупутник

  Веб-сайт: http://www.intersputnik.ru/

   

  МОКЗ iнтерсупутник — це мiжнародна мiждержавна органiзацiя, до складу якої входять 24 країни. Планується залучення ЮАР, Китаю, Канади та Ізраїлю.

  Україна увiйшла до складу МОКЗ iнтерсупутника у 1996 роцi.

  Серед основних напрямiв використовування супутникових каналiв — органiзацiя мостiв.

  Новi послуги, що набувають швидкого розвитку:

 • Розподiл інтернету. Потоки органiзуються у цифровому виглядi, замова здiйснюється по телефонному каналу. Цiєю послугою широко користується, наприклад, Teleglob;
 • Direct TV. Канал iз зворотнiм зв`язком. Ця послуга використовується для банкiвських операцiй, продаж/купiвля.
 • Стан спiвробiтництва та його перспективи:

 • Розширення спiвробiтництва та участi в Мiждержавних Органiзацiях Супутникового та Космiчного Зв`язку;
 • Координацiйна дiяльнiсть у рамках спiльних проектiв;
 • Представники ПАТ "Укртелеком" взяли участь у II Мiжнароднiй конференцiї "Перспективи розвитку мультимедiйного супутникового зв'язку та мовлення в Росiї та країнах СНД", яка вiдбулася в 4-5 вересня в м.Дубна (Росiя)

 • 6. Європейська конференцiя Адмiнiстрацiй зв`язку (СЕПТ)

  Веб-сайтhttp://www.cept.org/

  Заснування: СЕПТ було засновано у 1959 роцi Адмiнiстрацiями зв`язку Європейських країн з метою вирiшення спiльних проблем, розробки та координування позицiй у мiжнародних заходах, здiйснення координованої державної полiтики та регулювання у галузi зв`язку, розробки та впровадження спiльних стандартiв, органiзацiї спiвробiтництва з iншими європейськими органiзацiями.

  ЄС пiдтримує дiяльнiсть СЕПТ зi зближення нацiональних полiтик країн-учасниць в галузi телекомунiкацiї i координацiї деяких питань телекомунiкацiйної галузi завдяки мiжурядовим угодам.

  Учасники: Албанiя, Андорра, Австрiя, Ватикан, Бельгiя, Боснiя та Герцеговина, Болгарiя, Великобританiя, Грецiя, Грузiя, Данiя, Естонiя, Ісландiя, Ірландiя, Ізраїль, Італiя, Іспанiя, Кiпр, Латвiя, Лiхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нiдерланди, Нiмеччина, Норвегiя, Польща, Португалiя, Румунiя, Росiя, Сан-Марино, Словаччина, Словенiя, Колишня Югославська Республiка Македонiя, Туреччина, Угорщина, Україна, Фiнляндiя, Францiя, Хорватiя, Чехiя, Швецiя, Швейцарiя.

  Головнi напрямки роботи:

  Основна дiяльнiсть СЕПТ розподiлена мiж комiтетами.

  Комiтети СЕПТ:

 • ЕКТРА (регулятори у галузi телекомунiкацiї);
 • СЕРП (регулятори у галузi пошти);
 • ЕРК (радiокомiтет).
 • За рiшенням вересневої конференцiї комiтети ЕКТРА та ЕРК об'єднано в один комiтет — ЕСС.

  Створена рада з пiдтримки Центрально- та Схiдноєвропейських країн (АКЕКО). Всi цi робочi органи мають право на створення робочих та проектних груп у межах своєї компетенцiї

  Види документiв, що видає СЕПТ:

 • Рекомендацiї (виконання за згодою кожної Адмiнiстрацiї);
 • Спецiальнi угоди;
 • Рiшення (обов`язкове виконання).
 • Стан спiвробiтництва та його перспективи:

 • Адмiнiстрацiя зв`язку України була прийнята 3 березня 1995 року до СЕПТ;
 • Заходи щодо участi у роботi СЕПТ є складовою частиною за ходiв з реалiзацiї виконання Програми iнтеграцiї України до Європейського Союзу та Спiльної робочої програми (СРП) iмплементацiї Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС (УПС), в яких ВАТ "Укртелеком бере активну участь.

 • 7. Європейський Союз (ЄС)

  Веб-сайт: http://europa.eu.int/

  Європейський Союз (далi ЄС) — найпотужнiше та найрозвинутiше угрупування сучасностi, полiтичний i економiчний потенцiал якого невпинно зростає. ЄС є органiзацiєю, яка в процесi свого розвитку досягла високого рiвня полiтичної iнтеграцiї, правової унiфiкацiї, економiчного спiвробiтництва, соцiального забезпечення, культурного розвитку.

  Заснування ЄС: Заснуванню Європейського Союзу в сучасному виглядi передував тривалий процес європейської iнтеграцiї, який був вiддзеркалений в низцi договорiв: Паризький договiр (1951), Римськi Договори (1957), Єдиний Європейський Акт (1987), Маастрихтський Договiр(1992), та Амстердамська Угода (1997, набула чинностi в 1999).

  Учасники ЄС: Австрiя, Бельгiя, Великобританiя, Нiмеччина, Грецiя, Данiя, Ірландiя, Італiя, Іспанiя, Люксембург, Нiдерланди, Португалiя, Фiнляндiя, Францiя, Швецiя.

  Стан спiвробiтництва та його перспективи:

 • Укртелеком взяв участь у формуваннi державної Програми iнтеграцiї до ЄС;
 • Укртелеком взяв участь у формуваннi Галузевої Програми Спiвробiтництва з державами-членами ЄС та країнами Схiдної та Центральної Європи в сферi адаптацiї законодавства України до законодавств країн-членiв ЄС в галузi телекомунiкацiй.
 • Основнi документи:

 • Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС, пiдписана 14 червня 1994 року;
 • Стратегiя iнтеграцiї України до Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України вiд 11 червня 1998 року N 615/98;
 • Програма iнтеграцiї України до Європейського Союзу, схвалена Указом Президента України вiд 14.09.2000 року № 1072/2000;
 • Концепцiя розвитку стосункiв з ЄС в галузi зв'язку;
 • Галузева Програма розвитку стосункiв з ЄС;
 • Протокол намiрiв мiж ДКЗУ та Генеральним Директоратом ХIII Європейської комiсiї.

 • ПАТ «Укртелеком»
  Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
  Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
  Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

  Зворотний зв'язок

  Карта сайту