Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси

До відома акціонерів

 

Шановний акціонере ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від 16 лютого № 413) 27 квітня 2016 року відбудуться річні (чергові) Загальні збори акціонерів Товариства.  

Місце проведення Загальних Зборів: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу «Київський коледж зв’язку» (їхати до станції метро «Університет») 

Початок проведення Загальних Зборів: о 12.00 год.  

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 27 квітня 2016 року з 10-00 до 11.30 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину 21.04.2016 року, за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

 

Для участі у Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику (-ам) акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Порядок денний Загальних Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

 

 1. Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком», затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.
 2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 3. Розгляд звіту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
 4. Затвердження річного звіту  ПАТ «Укртелеком» за 2015 рік, у тому числі фінансової звітності товариства за 2015 рік. 
 5. Про розподіл прибутку ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 2015 рік.
 6. Внесення змін до Статуту ПАТ «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту ПАТ "Укртелеком» в новій редакції.
 7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». 
 8. Затвердження кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; затвердження умов (в тому числі встановлення розміру винагороди) договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
 9. Про припинення дії Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Укртелеком».
 10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Укртелеком» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
 11. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову Раду ПАТ «Укртелеком» у новій редакції. 
 12. Вчинення ПАТ «Укртелеком» правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртелеком» за 2015 рік *

(тис. грн.)

Найменування показника
Період
Звітний
(2015 р.)
попередній
(2014 р.)
Усього активів 7 380 339 7 265 131
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість) 4 073 532 4 605 605
Довгострокові фінансові інвестиції 818 889
Запаси 120 564 115 473
Сумарна дебіторська заборгованість 1 317 705 1 289 157
Грошові кошти та їх еквіваленти 190 001 69 342
Нерозподілений прибуток (збиток) (5 975 741) (6 392 496)
Власний капітал 4 339 464 3 929 728
Статутний капітал 4 681 562 4 681 562
Довгострокові зобов'язання 720 349 276 276
Поточні зобов'язання 2 320 526 3 059 127
Чистий прибуток (збиток) 444 720 430 050
Інший сукупний дохід після оподаткування ** 5 757  30 014
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 726 248 000 18 726 248 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 750 43 495
 

*  Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртелеком»  містять дані фінансової звітності за 2015 рік не підтверджені аудитом. Після остаточного завершення процедури аудиту фінансової звітності товариства, дані деяких рядків Звіту про фінансовий стан та Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  можуть мати суттєві зміни.

** Форма доповнена рядком «Інший сукупний дохід після оподаткування», відповідно до вимог формування форми 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за місцезнаходженням ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, кім. № 126, перший поверх. У день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення  Загальних зборів  з 10.00 години   до 11.45 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Лиско Ю.В. – начальник відділу корпоративного управління. Телефони для довідок: (044) 235-93-10, 246-43-78, 234-63-40. 

Додатково повідомляємо, що відповідно до п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом  депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Таким чином, при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Укртелеком» враховуватимуться лише акції тих акціонерів ПАТ «Укртелеком», які від власного імені уклали з ПАТ КБ «Євробанк» (обрана ПАТ «Укртелеком» депозитарна установа) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, або здійснили переказ належних їм прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Підсумки голосування на річних (чергових) Загальних Зборах Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ", проведених 27 квітня 2016 року

ПАТ «Укртелеком»Корпоративний центр ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок   Домашній Інтернет   Безпроводовий Інтернет
Оплата рахунку   Онлайн TV    IP-телефонія

Карта сайту