Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Особлива інформація від 27.12.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації

 

Повне найменування емітента:          Публічне акціонерне товариство

                                                              «Укртелеком»

Вид особливої інформації: Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Текст повідомлення: 

 

         06.12.2013 на засіданні (засідання проведено у заочній формі) Наглядовою радою ПАТ «Укртелеком» (протокол №127 від 06.12.2013) було  прийняте рішення про здійснення відкритого (публічного) розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

        Кворум і результати голосування з питання про прийняття рішення про розміщення цінних паперів – на засіданні Наглядової Ради присутні більше половини членів від її загального складу. Відповідно до п. 31.3 Статуту Товариства наявний кворум. Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення: 5 (п’ять ) голосів, що складає 100 % голосів кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» та 100% від голосів членів Наглядової Ради  ПАТ «Укртелеком», які беруть участь у засіданні.

Повне формулювання прийнятого рішення про розміщення цінних паперів:

«Здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій:

1.     Інформація про емітента

1.1.  Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРТЕЛЕКОМ”

Скорочене найменування: ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ”,  код за ЄДРПОУ 21560766

1.2.  Місцезнаходження, засоби зв’язку: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18; тел.: (044) 226-25-41, факс: (044) 235-73-08;

адреса електронної пошти: mailto:ukrtelecom@ukrtelecom.net;

Інтернет-сайт: http://www.ukrtelecom.ua/.

1.3.   Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:

         Статутний капітал товариства на 06.12.2013 становить 4 681 562 000 (чотири мільярди шістсот вісімдесят один мільйон п’ятсот шістдесят дві тисячі) гривень; на дату прийняття рішення статутний капітал оплачений повністю.

1.4.  Розмір власного капіталу на дату прийняття рішення:

         Розмір власного капіталу на  06.12.2013 становить 5 415 314 000 (п’ять мільярдів чотириста п’ятнадцять мільйонів триста чотирнадцять тисяч) гривень.

2.    Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалося рішення про розміщення:

Рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком» (протокол від 06.12.2013 № 127); порядок проведення – заочне засідання; кількість учасників голосування – 5 (п’ять) осіб; кількість та відсоток голосів,якими приймалось рішення – 5 (п’ять ) голосів, що складає 100% голосів.

3.      Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:

3.1.   Параметри випуску:

Серія

Характеристика облігацій

Кількість облігацій, шт.

Номінальна вартість однієї облігації, грн.

Загальна

номінальна вартість серії, грн.

Порядкові номери

S

іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)

6 000

50 000

300 000 000

1 – 6 000

T

іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)

8 000

50 000

400 000 000

1 – 8 000

U

іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)

6 000

50 000

300 000 000

1 – 6 000

V

іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)

8 000

50 000

400 000 000

1 – 8 000

3.2.         Забезпечення емісії облігацій:

Облігації незабезпечені (звичайні).

3.3.         Умови обміну облігацій на власні акції:

Можливість обміну на акції не передбачена.

3.4.         Мета емісії облігацій:

3.4.1.Напрями використання (із зазначенням конкретних обсягів) фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій:

 Залучені кошти у повному обсязі (100%) планується використати на поповнення обігових коштів для забезпечення надійної експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво і модернізацію мережної інфраструктури, а саме:

-   розширення сегменту широкосмугового доступу до мережі Інтернет, нарощування потужності міських Ethernet-кілець;

-   модернізацію оптичної магістральної мережі (DWDM), продовження робіт з розбудови зонових мереж;

-   проведення робіт з модернізації центральних та регіональних транзитних вузлів мережі передачі даних.

3.4.2. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється за рахунок доходу, отриманого від господарської діяльності  ПАТ «Укртелеком» після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.

3.4.3.Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу, а також для покриття збитків:

         Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення свого статутного капіталу, а також для покриття збитків від господарської діяльності.

3.5.         Права, що надаються власникам облігацій:

-    вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;

-    продати облігації емітенту у порядку, строки та за ціною, встановленою проспектом емісії облігацій для їх викупу;

-    отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій.

3.6.     Порядок розміщення облігацій:

3.6.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Розміщення облігацій здійснюється через організатора торгівлі  ПАТ «Фондова біржа ПФТС» за адресою: Україна, 01601, м. Київ,  вул. Шовковична, 42/44.

Розміщення облігацій здійснюється у такий строк:

-     дата початку розміщення облігацій – 19.03.2014;

-     дата закінчення розміщення облігацій – 18.03.2015 або до дати розміщення останньої облігації випуску чи серії облігацій, якщо таке розміщення відбудеться до 18.03.2015.

3.6.2. Можливість дострокового закінчення розміщення:

Дострокове закінчення розміщення випуску чи серії облігацій можливе у разі розміщення та оплати 100% вартості випуску чи серії облігацій до закінчення строку розміщення. Рішення про затвердження результатів розміщення облігацій, звіту про результати розміщення облігацій та рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій приймається Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком».

3.6.3. Емітент прийняв рішення про розміщення облігацій на організованому ринку через організатора торгівлі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код за ЄДРПОУ: 21672206), виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АВ №145365, номер запису – № 1 070 145 0000 035024, дата видачі виписки 11.03.2013 р. ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» зареєстровано Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації – 03.11.2008 р. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх), тел.: +38 (044) 277-50-00, факс +38 (044) 277-50-01, E-mail: office@pfts.com.

        Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АД № 034421, термін дії 05.03.2009 р. – 05.03.2019 р. (дата видачі – 11.06.2012 р.)

       Розміщення проводиться відповідно до Правил біржі, умов договору між Емітентом та ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» та Регламенту проведення розміщення цінних паперів на ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».

3.6.4. Емітент під час розміщення облігацій послугами андеррайтера не користується.

3.6.5. Порядок оплати облігацій:

Запланована ціна продажу облігацій під час відкритого розміщення:

Ціна продажу (розміщення) облігацій визначається ринковими умовами на момент укладення угод купівлі-продажу облігацій та не може бути меншою від номінальної вартості облігацій. Ціна однієї облігації визначається з точністю до однієї копійки.

Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій:

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:

Оплата облігацій здійснюється на рахунок емітента № 26006300000663 в АТ «Дельта Банк», МФО 380236, код за ЄДРПОУ 21560766.

Строк оплати облігацій:

Оплата здійснюється протягом одного робочого дня з дати укладення емітентом угоди з власником облігацій, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

3.7.  Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою:

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього строку їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та Центральному депозитарії.

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраної ним депозитарної установи. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунка, яку надає депозитарна установа.

Обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій включно по:

-         серія S – 10.03.2020;

-         серія T – 09.06.2020;

-         серія U – 08.09.2020;

-         серія V – 08.12.2020.

Порядок викупу облігацій емітентом:

Під час обігу облігацій власник облігацій має право пред’явити емітенту всі або частину належних йому облігацій для їх викупу. Для реалізації такого права власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа повинна подати емітенту повідомлення про свій намір у строки, наведені в таблицях:

Для серії S та серії T:

Терміни приймання повідомлень про викуп облігацій та дата викупу облігацій

Дата початку приймання повідомлень

Дата закінчення приймання повідомлень (включно)

Дата викупу облігацій

16.02.2015

26.02.2015

18.03.2015

15.02.2016

25.02.2016

16.03.2016

13.02.2017

23.02.2017

15.03.2017

12.02.2018

22.02.2018

14.03.2018

11.02.2019

21.02.2019

13.03.2019

Для серії U та серії V:

Терміни приймання повідомлень про викуп облігацій та дата викупу облігацій

Дата початку приймання повідомлень

Дата закінчення приймання повідомлень (включно)

Дата викупу облігацій

17.08.2015

27.08.2015

16.09.2015

13.02.2017

23.02.2017

15.03.2017

13.08.2018

23.08.2018

12.09.2018

Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, викуп здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.

Повідомлення, подані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними.

Повідомлення повинно бути підписане уповноваженою особою та містити: назву власника облігацій; П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати повідомлення (статут підприємства, довіреність тощо), кількість облігацій, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в емісії проспекті емісії облігацій, адресу та телефон власника облігацій.

Подання повідомлень про викуп облігацій здійснюється за адресою емітента: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18.

Порядок встановлення ціни викупу облігацій:

Ціна викупу облігацій у терміни, які вказані вище, дорівнює їх номінальній вартості, що становить 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень.

Починаючи з кінцевої дати приймання повідомлень про викуп облігацій і до дати їх викупу, емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій з власниками, які належним чином та в установлені строки подали повідомлення про їх викуп. На дату викупу облігацій власник перераховує облігації на рахунок емітента в Центральний депозитарій, після чого емітент протягом 5 (п’яти) робочих днів перераховує власнику кошти за викуплені облігації.

3.8.    Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється за адресою: Україна,01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється у такі терміни:

Серія

Відсотковий період

Початок відсоткового періоду

Кінець відсоткового періоду (включно)

Тривалість відсоткового періоду, днів

Дати початку виплати відсоткового доходу

S, T, U, V

1

19.03.2014

17.06.2014

91

18.06.2014

2

18.06.2014

16.09.2014

91

17.09.2014

3

17.09.2014

16.12.2014

91

17.12.2014

4

17.12.2014

17.03.2015

91

18.03.2015

5

18.03.2015

16.06.2015

91

17.06.2015

6

17.06.2015

15.09.2015

91

16.09.2015

7

16.09.2015

15.12.2015

91

16.12.2015

8

16.12.2015

15.03.2016

91

16.03.2016

9

16.03.2016

14.06.2016

91

15.06.2016

10

15.06.2016

13.09.2016

91

14.09.2016

11

14.09.2016

13.12.2016

91

14.12.2016

12

14.12.2016

14.03.2017

91

15.03.2017

13

15.03.2017

13.06.2017

91

14.06.2017

14

14.06.2017

12.09.2017

91

13.09.2017

15

13.09.2017

12.12.2017

91

13.12.2017

16

13.12.2017

13.03.2018

91

14.03.2018

17

14.03.2018

12.06.2018

91

13.06.2018

18

13.06.2018

11.09.2018

91

12.09.2018

19

12.09.2018

11.12.2018

91

12.12.2018

20

12.12.2018

12.03.2019

91

13.03.2019

21

13.03.2019

11.06.2019

91

12.06.2019

22

12.06.2019

10.09.2019

91

11.09.2019

23

11.09.2019

10.12.2019

91

11.12.2019

24

11.12.2019

10.03.2020

91

11.03.2020

T, U, V

25

11.03.2020

09.06.2020

91

10.06.2020

U, V

26

10.06.2020

08.09.2020

91

09.09.2020

V

27

09.09.2020

08.12.2020

91

09.12.2020

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з відповідної дати початку виплати відсоткового доходу. Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.

Заплановані відсотки та метод розрахунку відсотків за облігаціями:

Відсотковий дохід на перший – четвертий відсоткові періоди для серій S, T встановлюється в розмірі 16,5 (шістнадцять цілих п’ять десятих) відсотків річних, що складає 2 056,85 (дві тисячі п’ятдесят шість) гривень 85 копійок на одну облігацію.

Відсотковий дохід на перший – шостий відсоткові періоди для серій U, V встановлюється в розмірі 16,5 (шістнадцять цілих п’ять десятих) відсотків річних, що складає 2 056,85 (дві тисячі п’ятдесят шість) гривень 85 копійок на одну облігацію.

Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди визначається Головою ПАТ «Укртелеком» виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних. Емітент зобов’язується опублікувати нову відсоткову ставку на відповідні відсоткові періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки в офіційному друкованому виданні, в якому був опублікований проспект емісії облігацій, в такі терміни:

Для серії S та серії T:

Відсотковий період

Термін, до якого емітент зобов’язується

повідомити про нову відсоткову ставку

05-08

06.02.2015

09-12

05.02.2016

13-16

03.02.2017

17-20

02.02.2018

21-25

01.02.2019

 

Для серій U та серії V:

Відсотковий період

Термін, до якого емітент зобов’язується

повідомити про нову відсоткову ставку

07-12

07.08.2015

13-18

03.02.2017

19-27

03.08.2018

Дізнатися про відсоткову ставку, встановлену на відповідний період, можна у емітента, надіславши запит за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18.

         Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день. Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:

                  

Кі  = ( 50000 x Сі x 91 ) / (365 x 100%),

де:

і – порядковий номер відсоткового періоду;

Кі – сума відсотків за однією  облігацією відповідного відсоткового періоду;

50000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;

Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;

91 – кількість днів відсоткового періоду;

365 – кількість днів у році.

Процедура проведення виплати відсоткового доходу:

Емітент здійснює виплату відсоткового доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на початок виплати доходу.

Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, мають бути подані емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу.

У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка або, якщо реквізити банківського рахунка вказані невірно, кошти, які належать до виплати власнику облігацій, депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються. Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.

3.9.    Порядок погашення облігацій:

Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18 у такі строки:

-         серія S – з 11.03.2020 по 15.03.2020 включно;

-         серія T – з 10.06.2020 по 14.06.2020 включно;

-         серія U – з 09.09.2020 по 13.09.2020 включно;

-         серія V – з 09.12.2020 по 13.12.2020 включно.

Дострокове погашення облігацій можливе лише у випадку викупу емітентом 100% облігацій. Рішення про дострокове погашення випуску або серії облігацій, анулювання викуплених облігацій приймається Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком».

Власники облігацій перераховують належні їм облігації на рахунок емітента в Центральному депозитарії у вказані вище строки погашення облігацій.

Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.

Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на початок погашення. Перерахування номінальної вартості облігацій здійснюється на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду погашення облігацій або якщо у зведеному обліковому реєстрі відсутні реквізити банківського рахунка, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями, а також на депоновані суми за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються.

Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про перерахування облігацій зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у Центральний депозитарії та вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.

3.10.    Порядок повідомлення про розміщення облігацій:

         Емітент публікує проспект емісії облігацій після його реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Проспект емісії облігацій публікується у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 календарних днів до початку відкритого (публічного) розміщення облігацій.

3.11.    Відомості про депозитарій:

         Повне найменування – публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711.

         Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, будинок 3, м. Київ, Україна, 01001, тел. (044) 279-65-40; факс: (044) 279-13-22.

         Здійснює професійну депозитарну діяльність на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення від 01.10.2013 № 2002).

         Дата та місце державної реєстрації: зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 17.05.1999.».

Факт надання акціонерам (учасникам) емітента та/або іншим особам переважного права на придбання цінних паперів – не надавалося.

Вид, тип (клас), форма випуску та форма існування, кількість та сума цінних паперів, спосіб (публічний, приватний) та порядок їх розміщення – облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені), форма існування – бездокументарна. Загальна кількість облігацій у випуску (серії S, U, T, V) –  28 000 шт., загальна номінальна вартість випуску (серії S, U, T, V) – 1 400 000 000 грн. Розміщення облігацій здійснюється шляхом відкритого (публічного) розміщення через організатора торгівлі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44.

   Права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:

-         вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;

-         продати облігації емітенту у порядку, строки та за ціною, встановленою проспектом емісії облігацій для їх викупу;

-         отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій.

  Строк погашення цінних паперів:

-         серія S – з 11.03.2020 по 15.03.2020 включно;

-         серія T – з 10.06.2020 по 14.06.2020 включно;

-         серія U – з 09.09.2020 по 13.09.2020 включно;

-         серія V – з 09.12.2020 по 13.12.2020 включно.

  Спосіб та порядок оплати цінних паперів:

       Порядок оплати облігацій:

       Запланована ціна продажу облігацій під час відкритого розміщення:

       Ціна продажу (розміщення) облігацій визначається ринковими умовами на момент укладення угод купівлі-продажу облігацій та не може бути меншою від номінальної вартості облігацій. Ціна однієї облігації визначається з точністю до однієї копійки.

        Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій:

        Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

        Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:

        Оплата облігацій здійснюється на рахунок емітента № 26006300000663 в АТ «Дельта Банк», МФО 380236, код за ЄДРПОУ 21560766.

         Строк оплати облігацій:

        Оплата здійснюється протягом одного робочого дня з дати укладення емітентом угоди з власником облігацій, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

         Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів – залучені кошти у повному обсязі (100%) планується використати на поповнення обігових коштів для забезпечення надійної експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво і модернізацію мережної інфраструктури, а саме:

- розширення сегменту широкосмугового доступу до мережі Інтернет, нарощування потужності міських Ethernet-кілець;

-   модернізацію оптичної магістральної мережі (DWDM), продовження робіт з розбудови зонових мереж;

-  проведення робіт з модернізації центральних та регіональних транзитних вузлів мережі передачі даних.

       Строк (дата початку і закінчення) розміщення цінних паперів та порядок його визначення – дата початку розміщення облігацій – 19.03.2014, дата закінчення розміщення облігацій – 18.03.2015 або до дати розміщення останньої облігації випуску чи серії облігацій, якщо таке розміщення відбудеться до 18.03.2015.

        Співвідношення (у відсотках) кількості облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), які розміщуються, до загальної кількості облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента в обігу – кількість облігацій, що розміщуються (серії S, T, U, V) – 28 000 шт., що складає 96,17% від загальної кількості облігацій в обігу станом на 06.12.2013 (29 115 шт.).

       Співвідношення вартості облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента в обігу з урахуванням облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), які розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів – загальна номінальна вартість облігацій в обігу з урахуванням облігацій, що розміщуються (серії S, T, U, V) –  3 711 500 тис. грн., що складає 79,28% від розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів (4 681 562 тис. грн.).

       Потенційні покупці (покупець) цінних паперів, які розміщуються - власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України.

       Прізвище, ім’я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які планують придбати цінні папери, що розміщуються – члени уповноваженого органу не планують придбавати цінні папери, що розміщуються.

       Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів – можливість обміну облігацій на акції не передбачена.  

Директор ПАТ «Укртелеком»                                                                             І.В. КравецьПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту