Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Особлива інформація, розміщено 28.04.2017

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18
4. Код за ЄДРПОУ
21560766
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 246-58-76 (044) 246-43-78
6. Електронна поштова адреса
ovelichko@ukrtelecom.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81 "Вiдомостi НКЦПФР" 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist в мережі Інтернет 28.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Нетудихата Леонiд Iванович ВН 555428
18.12.1996 Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi
0.000000534
Зміст інформації:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол № 17 вiд 26.04.2017р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме:
Нетудихати Леонiда Iвановича - Голови Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Нетудихата Леонiд Iванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.12.1996р. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебував протягом 3,5 рокiв.
26.04.2017 припинено повноваження член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Баринов Олександр Iванович 45 06 758712
18.10.2003 Головинського району м. Москви (Росiйська Федерацiя)
0.000000534
Зміст інформації:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол № 17 вiд 26.04.2017р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме:
Баринова Олександра Олексiйовича - члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Баринов Олександр Олексiйович – паспорт 45 06 758712, виданий 18.10.2003р. ВВС Головинського району м. Москви (Росiйська Федерацiя). Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебував протягом 2,5 року.
26.04.2017 припинено повноваження член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Павленко Людмила Миколаївна - -
-
0.000000534
Зміст інформації:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол № 17 вiд 26.04.2017р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме:
Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Павленко Людмила Миколаївна – володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебувала протягом 3,5 рокiв. Згоди на надання поаспортних даних не надано.
26.04.2017 припинено повноваження член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Муковнiн Сергiй Олексiйович ВС 512438
29.11.2000 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Києвi
0.000000534
Зміст інформації:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол № 17 вiд 26.04.2017р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме:
Муковнiна Сергiя Олексiйовича – члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Муковнiн Сергiй Олексiйович – паспорт ВС № 512438, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 29.11.2000р. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебував протягом 2,5 року.
26.04.2017 обрано Голова Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Нетудихата Леонiд Iванович ВН 555428
18.12.1996 Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi
0.000000534
Зміст інформації:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол №17 вiд 26.04.2017р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме:
Нетудихату Леонiда Iвановича - Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Нетудихата Леонiд Iванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.12.1996р. З березня 2010 року – по грудень 2011 року – Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, з жовтня 2013р. – Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
26.04.2017 обрано член Нглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Баринов Олександр Олексiйович 45 06 758712
18.10.2003 Головинчького району м. Москви (Росiйська Федерацiя)
0.000000534
Зміст інформації:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол №17 вiд 26.04.2017р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме:
Баринова Олександра Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Баринов Олександр Олексiйович - паспорт 45 06 758712, виданий 18.10.2003р. ВВС Головинського району м. Москви (Росiйська Федерацiя). 30.11.2009р. – 31.03.2010р. обiймав посаду вiце-президента з продажiв ВАТ «Вымпел-Коммуникации» (Росiйська Федерацiя), 15.12.2010р. – 04.02.2014р. обiймав посаду головного виконавчого директора ТОВ «Астелiт», з 10.02.2014р. – Голова ПАТ «Укртелеком». 3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду . Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
26.04.2017 обрано член Наг8лядової Ради ПАТ "Укртелеком" Павленко Людмила Миколаївнва - -
-
0.000000534
Зміст інформації:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол №17 вiд 26.04.2017р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме:
Павленко Людмилу Миколаївну - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Павленко Людмила Миколаївна – 2007р. - 2010р. старший юрист юридичної компанiї «Бейкер МакКензi», з 2010р. – головний юрисконсульт ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та Партнери», з жовтня 2013р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на надання паспортних даних не надано.
26.04.2017 обрано член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Муковнiн Сергiй Олексiйович ВС 512438
29.11.2000 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку
0.000000534
Зміст інформації:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол №17 вiд 26.04.2017р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме:
Муковнiна Сергiя Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Муковнiн Сергiй Олексiйович – паспорт ВС № 512438, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 29.11.2000р. 04.07.2008р. - 08.01.2013р. – менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ «СКМ», з 08.01.2013 – iнвестицiйний менеджер АТ «СКМ». 3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
26.04.2017 обрано член Наглядової Ради - незалежний директор ПАТ "Укртелеком" Буцан Євген Анатолiйович СН 156531
28.03.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол №17 вiд 26.04.2017р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме:
Буцана Євгена Анатолiйовича – член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «Укртелеком».
Буцан Євген Анатолiйович – паспорт СН № 156531, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 28.03.1996р. 08.04.2010 – 24.05.2013 – заступник генерального директора – начальник управлiння з юридичних питань Нацiональної телекомпанiї України, 15.04.2015р. – по сьогоднi . – директор юридичного департаменту ТОВ «Медiа Група Україна», з 27.05.2013 – 14.04.2015 – директор юридичного департаменту ТОВ «Телерадiокомпанiя Україна». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
26.04.2017 обрано член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «Укртелеком» Тимошенко Михайло Костянтинович СН 696056
27.02.1998 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол №17 вiд 26.04.2017р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме:
Тимошенка Михайла Костянтиновича - член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «Укртелеком».
Тимошенко Михайло Костянтинович – паспорт СН № 696056, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 27.02.1998р. 02..2012 – 04.2017 – головний юрисконсульт ТОВ «Воропаєв та партнери». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту