Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Особлива інформація від 12.04.18

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Курмаз Ю.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18
4. Код за ЄДРПОУ
21560766
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 246-58-76 (044) 246-43-78
6. Електронна поштова адреса
E.klinovskyi@ukrtelecom.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 73 ВIДОМОСТI НКЦПФР 17.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist в мережі Інтернет 17.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової Ради Нетудихата Леонiд Iванович н/д н/д
н/д
0.000000534
Зміст інформації:
1) Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме: Нетудихати Леонiда Iвановича - Голови Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Голова Наглядової ради Нетудихата Леонiд Iванович на розкриття паспортних даних згоди не дав.
Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного капiталу. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебував з 26.04.2017 р. по теперiшнiй час.
12.04.2018 обрано Член Наглядової Ради Нетудихата Леонiд Iванович н/д н/д
н/д
0.000000534
Зміст інформації:
2) Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), обрано членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»,на термiн до припинення повноважень, а саме: Нетудихати Леонiда Iвановича - Члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Член Наглядової ради Нетудихата Леонiд Iванович на розкриття паспортних даних згоди не дав.
Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного капiталу. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. З жовтня 2013 – Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», березень 2010 – грудень 2011 – Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України.
12.04.2018 обрано Голова Наглядової Ради Нетудихата Леонiд Iванович н/д н/д
н/д
0.000000534
Зміст інформації:
3) Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 642 вiд 12.04.2018р.), обрано Голову Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», на термiн до припинення повноважень, а саме: Нетудихати Леонiда Iвановича - Голови Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Голова Наглядової ради Нетудихата Леонiд Iванович на розкриття паспортних даних згоди не дав.
Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. З жовтня 2013 – Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», березень 2010 – грудень 2011 – Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України.
12.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради Баринов Олександр Олексiйович н/д н/д
н/д
0.000000534
Зміст інформації:
4) Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме: Баринова Олександра Олексiйовича - члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Баринов Олександр Олексiйович на розкриття паспортних даних згоди не дав. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебував 26.04.2017 р. по теперiшнiй час.
12.04.2018 обрано член Наглядової Ради Баринов Олександр Олексiйович н/д н/д
н/д
0.000000534
Зміст інформації:
5) Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), обрано членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», на термiн до припинення повноважень, а саме: Баринова Олександра Олексiйовича - члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Баринов Олександр Олексiйович на розкриття паспортних даних згоди не дав. 2015 – 2017р. АТ «СКМ» на посадi – директора з розвитку телекомунiкацiйного направлення бiзнесу, 02.2014 - 12.2014 - Голова ПАТ «Укртелеком»; - 12.2010 – 02.2014 – Головний виконавчий директор ТОВ «АСТЕЛIТ». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду . Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
12.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради Павленко Людмила Миколаївна н/д н/д
н/д
0.000000534
Зміст інформації:
6) Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме: Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Павленко Людмила Миколаївна на розкриття паспортних даних згоди не дала. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебувала з 26.04.2017 р. по теперiшнiй час.
12.04.2018 обрано член Наглядової Ради Павленко Людмила Миколаївна н/д н/д
н/д
0.000000534
Зміст інформації:
7) Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), обрано членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», на термiн до припинення повноважень, а саме: Павленко Людмилу Миколаївну - члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Павленко Людмила Миколаївна на розкриття паспортних даних згоди не дала. З 2007р. - 2010р. старший юрист юридичної компанiї «Бейкер МакКензi», з 2010р. – головний юрисконсульт ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та Партнери», з жовтня 2013р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
12.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради Муковнiн Сергiй Олексiйович н/д н/д
н/д
0.000000534
Зміст інформації:
8) Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме: Муковнiна Сергiя Олексiйовича – члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Муковнiн Сергiй Олексiйович на розкриття паспортних даних згоди не дав. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебував з 26.04.2017 р. по теперiшнiй час.
12.04.2018 обрано член Наглядової Ради Муковнiн Сергiй Олексiйович н/д н/д
н/д
0.000000534
Зміст інформації:
9) Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), обрано членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», на термiн до припинення повноважень, а саме: Муковнiна Сергiя Олексiйовича - члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
Муковнiн Сергiй Олексiйович на розкриття паспортних даних згоди не дав. З 04.07.2008р. - 08.01.2013р. – менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ «СКМ», з 08.01.2013 – iнвестицiйний менеджер АТ «СКМ». 3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
12.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «Укртелеком» Тимошенко Михайло Костянтинович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
10) Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме: Тимошенка Михайла Костянтиновича - члена Наглядової ради - незалежного директора ПАТ «Укртелеком».
Тимошенко Михайло Костянтинович на розкриття паспортних даних згоди не дав. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не являється акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв, акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Тимошенко Михайло Костянтинович є незалежним директором ПАТ «Укртелеком». На посадi перебував з 26.04.2017 р. по теперiшнiй час.
На посаду замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено), нiкого не обрано.
12.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради - незалежний директор ПАТ "Укртелеком" Буцан Євген Анатолiйович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
11) Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 12.04.2018р. (Протокол № 18 вiд 12.04.2018р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме: Буцана Євгена Анатолiйовича – члена Наглядової ради - незалежного директора ПАТ «Укртелеком».
Буцан Євген Анатолiйович на розкриття паспортних даних згоди не дав. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не являється акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв, акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Буцан Євген Анатолiйович є незалежним директором ПАТ «Укртелеком». На посадi перебував з 26.04.2017 р. по теперiшнiй час.
На посаду замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено), нiкого не обрано.


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту