Особлива інформація від 17.04.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації

 

 

Вид особливої інформації:                           Інформація про прийняття рішення про

                                                              розміщення цінних паперів на суму, що

                                                              перевищує 25 відсотків статутного капіталу

                                                              емітента

Текст повідомлення:

 

   Рішення про розміщення облігацій ПАТ «Укртелеком» було прийняте Наглядовою радою ПАТ «Укртелеком» 20.02.2013. Засідання Наглядової ради проводилося і рішення приймалося шляхом проведення електронної конференції (електронна пошта). Рішення оформлено протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» від 20.02.2013 № 100. На засіданні всі члени Наглядової ради були присутніми. Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення: чотири голоси, що складає 100% кількісного складу Наглядової ради  ПАТ «Укртелеком» та 100% від голосів членів Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», які брали участь у засіданні.

   З питань порядку денного Наглядова рада ПАТ «Укртелеком» вирішила:

1. Здійснити закрите (приватне) розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій.

2. Визначити Правління ПАТ «Укртелеком» як орган товариства, якому надаються повноваження щодо встановлення відсоткової ставки за облігаціями на п’ятий-двадцятий відсоткові періоди, затвердження результатів розміщення облігацій, звіту про результати розміщення облігацій та прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, у разі якщо запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково.

3. Погодити та надати повноваження Тимчасово здійснюючому повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» та Голові Правління ПАТ «Укртелеком» (у разі його обрання) на вчинення правочинів з розміщення облігацій на суму до 300 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПАТ «Укртелеком». 

   Акціонерам (учасникам) емітента та/або іншим особам переважного права на придбання цінних паперів не надавалося.

   Інформація про облігації:

Облігації випускаються однією серією R.

Характеристика облігацій – облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені), форма існування – бездокументарна.

Загальна кількість облігацій у випуску –   17 500 шт., загальна номінальна вартість випуску – 1 750 000 000 грн.

Розміщення облігацій здійснюється шляхом закритого (приватного) розміщення.

Перелік осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації:

1. Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».

2. Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк».

3. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».

4. Публічне акціонерне товариство «РОДОВІД БАНК».

5. Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк».

6. Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль».

7. Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний банк».

8. Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ».

9. Публічне акціонерне товариство «АПЕКС-БАНК».

10. Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк».

11. Публічне Акціонерне Товариство «УніКредит Банк».

12. Публічне акціонерне товариство «ЕРСТЕ БАНК».

13. Публічне акціонерне товариство «БТА Банк».

14. Публічне акціонерне товариство «Банк Петрокоммерц - Україна».

15. Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк».

16. Національний банк України.

17. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Капітал Україна».

18. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні Фінансові Інструменти».

19. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український фондовий центр».

20. Публiчне акцiонерне товариство «ФІДОБАНК».

21. Публічне акцiонерне товариств «БАНК ФОРУМ».

22. Публiчне акцiонерне товариство «Кредитпромбанк».

23. Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК».

24. Публiчне акцiонерне товариство «Сведбанк».

25. Публічне акціонерне товариство «ФІНБАНК».

26. Товариство з обмеженою відповідальністю «Тройка діалог Україна».

27. Товариство з обмеженою відповідальністю «АртА цінні папери».

28. Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк».

29. Публічне акціонерне товариство «Український Бізнес Банк».

30. Публічне акціонерне товариство «Банк ¾».

   Порядок розміщення облігацій

   Емітент здійснює розміщення облігацій самостійно без залучення андерайтера за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18;  Тел..: (044) 226-25-41, факс: (044) 235-73-08. Розміщення облігацій здійснюється у такий строк: дата початку розміщення облігацій – 01.03.2013; дата закінчення розміщення облігацій – 30.04.2013 або до дати розміщення останньої облігації випуску облігацій, якщо таке розміщення відбудеться до 30.04.2013. Дострокове закінчення розміщення випуску облігацій можливе у разі розміщення та оплати 100% вартості випуску облігацій до закінчення строку розміщення.

   Права, що надаються власникам облігацій:

- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;

- продати облігації емітенту у порядку, строки та за ціною встановленою проспектом емісії облігацій для їх викупу;

- отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій.

   Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18 з 23.02.2018 по 27.02.2018 включно. Дострокового погашення облігацій емітентом не передбачено. Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.

   Спосіб та порядок оплати облігацій

   Ціна продажу (розміщення) облігацій визначається ринковими умовами на момент укладення договору купівлі-продажу облігацій та не може бути меншою від номінальної вартості облігацій. Ціна однієї облігації визначається з точністю до однієї копійки. Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) на рахунок емітента № 2600101284666 в  АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, код за ЄДРПОУ 21560766. Оплата здійснюється у порядку, передбаченому договором купівлі-продажу, укладеним емітентом з власником облігацій, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

   Мета розміщення облігацій, а також напрями використання отриманих коштів – залучені кошти у повному обсязі (100%) планується використати на погашення емітентом основного боргу за кредитними договорами існуючими (укладеними) на дату прийняття рішення про розміщення облігацій.

   Співвідношення кількості облігацій, які розміщуються (серія R), до загальної кількості облігацій емітента в обігу на дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів: 18,8%.

   Співвідношення вартості облігацій емітента в обігу з урахуванням облігацій, які розміщуються (серія R), до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів: 39,4%.

   Члени Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» не планують купувати цінні папери, що розміщуються.

   Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів – можливість обміну облігацій на акції не передбачена.  

Тимчасово здійснюючий повноваження

Голови Правління ПАТ «Укртелеком»                                                                  І.В. Кравець
ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18