Звіт за 2012 рік

Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:21560766
Повне найменування емітента:Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності):ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:01601
Область:м.Київ
Район:
Населений пункт:м. Київ
Вулиця:бульвар Шевченка
Будинок:18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:0442262541
Номер факсу емітента:0442343957
Веб-сайт емітента:www.ukrtelecom.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):31.12.2012

 

Вст.

 

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.
Найбільш сильні позиції товариство має на ринку послуг доступу до мережі Інтернет та фіксованої телефонії. ПАТ «Укртелеком» є лідером ринку швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет та займає домінуюче становище на ринку фіксованої телефонії.
Історія створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство. Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» 14.06.2011 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про перейменування компанії на публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
У 2011 році відбулися зміни у складі власників компанії. ТОВ «ЕСУ», яке належить австрійському інвестиційному фонду ЕРІС, придбало 92,79 % акцій ПАТ «Укртелеком», ставши мажоритарним акціонером компанії.
Сьогодні ПАТ «Укртелеком» - сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою. У складi компанії функцiонують 34 фiлiї (у т.ч. 27 регiональних філій).
У грудні 2005 року ВАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за технологією UMTS/WCDMA. Реалізацією проекту з надання послуг нового мобільного стандарту займається філія «Утел». З 1 листопада 2007 року компанія ВАТ «Укртелеком» розпочалf продаж послуг мобільного зв’язку третього покоління. Мережа мобільного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Код мережi стiльникового мобiльного зв'язку - 91. У рамках виконання рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися 14 червня 2011 року, ПАТ «Укртелеком» заснувало ТОВ «ТриМоб», якому передано всю діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку.
До ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником та учасником якого є Укртелеком, переведено всі матеріальні та нематеріальні активи, які використовуються для організації та надання послуг мобільного зв’язку, і необхідний кваліфікований персонал. ТОВ «ТриМоб» є окремою компанією, що з 01.01.2012 забезпечує надання послуг мобільного зв’язку стандарту UMTS, які раніше надавалися від імені ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» створило найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, яка дозволяє надавати споживачам сучасні телекомунікаційні послуги майже в усіх населених пунктах України.
Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як.
• міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок.
• послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж.
• Інтернет-послуги, у т. ч. послугу «ОГО!» - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку.
• послуги Дата-Центру.
• послуги Контакт-центру.
• надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку.
• відеоконференц-зв'язок.
• проводове мовлення.
• телеграфний зв'язок.
• мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA (оператор «ТриМоб»).
У 2012 році компанія успішно реалізувала два унікальних за масштабами та рівнем складності проекти – підготовка та підтримка всієї телекомунікаційної інфраструктури під час проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 та участь у забезпеченні роботи системи відеоспостереження на виборах народних депутатів до Верховної Ради України.
Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб.
• задовольняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості.
• забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності.
• забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави.
Придбання цінних паперів ПАТ "Укртелеком" повязане з ризиками, описаними у річній інформації.

 

 

Розділ I. Резюме річної інформаці.
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

 

1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
1.2. Публічне акціонерне товариство "Укртелеком.
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 70% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 72% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.
Основним видом діяльності ПАТ «Укртелеком» є надання телекомунікаційних послуг, зокрема.
- фіксованого телефонного зв’язку (місцевого, міжміського та міжнародного).
- комп’ютерного зв’язку (доступу до мережі Інтернет, побудови віртуальних приватних мереж та передавання даних).
- проводового мовлення.
- телеграфного зв’язку.
Метою діяльності товариства є задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах, одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, дозволених діючим законодавством України, з метою забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства, соціальних потреб його працівників.
Основні зусилля товариства зосереджені на розвитку мережі широкосмугового доступу до Інтернет, розробці нових послуг, які будуть надаватись з використанням цієї мережі, а також на покращенні взаємодії з існуючими та потенційними клієнтами.
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2012р..
- Місцевий трафік та абонентська плата - 2 705 856 тис. грн.
- Інтернет послуги - 1 275 929 тис. грн.
- Міжміський трафік - 692 294 тис грн.
- Оренда каналів та плата за доступ до ліній фіксованого зв’язку - 416 834 тис. грн.
- Послуги, надані іноземним операторам - 501 323 тис. грн.
- Міжнародний трафік - 272 475 тис. грн.
- Доходи від реалізації інших телекомунікаційних проектів - 243 949 тис. грн.
- Доходи від операційної оренди активів - 157 383 тис. грн.
- Користування доступом проводного радіомовлення - 189 554 тис. грн.
- Доходи від реалізації товарів - 41 369 тис. грн.
- Інші доходи - 288 021 тис. грн.
Всього загальний обсяг доходів склав - 6 784 987 тис. грн.
Загальний обсяг витрат за 2012 рік склав - 6 530 550 тис. грн., в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила .
4 639 663 тис. грн.; адміністративні витрати – 591 665 тис. грн.; витрати на збут склали - 732 375 тис. грн.; інші операційні витрати – 168 393 тис. грн.; фінансові витрати – 342 996 тис. грн.; витрати від участі в капіталі - 78 тис. грн., обсяг інших витрат - 55 380 тис. грн.
За результатами роботи 2012 року компанія отримала чистий прибуток (з врахуванням збитку від припиненої діяльності) в розмірі - 189 672 тис. грн. та всього сукупного доходу у розмірі 157 033 тис. грн.
Покращення фінансового результату пояснюється реалізацією спецпроектів: «Вибори» та «Євро - 2012», крім того на покращення фінансового результату вплинуло скорочення витрат діяльності за рахунок проведеної роботи по їх оптимізації, оптимізації чисельності персоналу та деякими змінами в обліковій політиці компанії.

 

 

Відомості щодо основних фінансових показників господарської діяльності товариства за два останні звітні роки було взято з форми №1 "Баланс" та форми №2 "Звіт про фінансові результати" за 2011-2012рр.
Ця консолідована фінансова звітність підготовлена згідно з вимогами українського законодавства.
Консолідована фінансова звітність складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

 

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн) .
Назва показника 2012 2011 2010
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 6784987 6567036
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (4639663) (4691848)
Валовий прибуток (збиток) 2145324 1875188
Інші операційні доходи 62626 81197
Адміністративні витрати (591665) (474764)
Витрати на збут (732375) (742563)
Інші операційні витрати (168393) (177426)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток (збиток) 715517 561632
інші доходи 26334 25939
інші витрати (398454) (369450)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток (збиток) 343397 218121
Податок на прибуток від звичайної діяльності (27380) -
Чистий прибуток (збиток) 316017 218121
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.0102 0.0020
Всього активів, у т.ч. 8935954 9292788
Оборотні активи 1398428 1234279
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 256770 160344
Необоротні активи 7537526 8058509
Всього пасивів, у т.ч. 8935954 9292788
Зобов`язання
поточні зобов`язання 3495179 2098536
довгострокові зобов`язання 4239 1918406
Забезпечення наступних витрат та платежів 326505 322848
Власний капітал
статутний капітал 7693454 7693454
пайовий капітал
додатковий вкладений капітал 411370 411370
інший додатковий капітал
резервний капітал 222812 222812
(неоплачений капітал)
(вилучений капітал)
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3217605) (3374638)
Розрахункова вартість чистих активів 5110031 4952998

 

Розділ IІ. Фактори ризик.

 

2.1. В умовах нестабільної ситуації в економіці України ПАТ “Укртелеком“ несе певні економічні, фінансові, інвестиційні та інші ризики.
Ринкова ситуація, яка склалася в Україні, і можливі подальші її зміни суттєво впливатимуть на розвиток діяльності ПАТ “Укртелеком“, на його виробничі та інвестиційні можливості.
Основні ризики, які можуть вплинути на рівень ефективності діяльності ПАТ “Укртелеком&ldquo.
- пов’язані з українським законодавством: податкове законодавство та правове регулювання в телекомунікаційній галузі, в діяльності, яка пов’язана з емісією та обігом цінних паперів, не виключаючи офіційного тлумачення законодавчих актів регуляторними органам.
Українська система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства можуть призводити до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.
- технологічні, пов’язані з функціонуванням та розвитком інфраструктури зв’язку, технологічними інноваціями та конвергенцією технологі.
Розробка компанією нових видів продуктів та пов’язане з цим використання нових технологій, придбання ліцензій, обладнання. В результаті чого при витратах на створення нового продукту, виникає економічний ризик в процесі реалізації нового продукту та, як наслідок, недоотримання запланованого прибутку та зниження рівня планованої рентабельності.
Персоналом компанії розробляються детальні заходи спрямовані на зниження рівня ризику результатів створення та реалізації нового продукту, залучаються компанії для проведення маркетингових досліджень, тренінгів та навчання персоналу ПАТ «Укртелеком»
- інформаційни.
Виникає при неправильній організації інформаційних потоків в межах компанії, а також при отриманні неточних, несвоєчасних та неповних відомостей із зовнішньої середи (від постачальників, споживачів, від власних підрозділів компанії, тощо), розповсюдження інформації, яка містить комерційну таємницю.
На сьогоднішній день для компанії існує досить високий ступінь цього ризику через структурні зміни.
Для зниження ступеню ризику, персоналом проводиться робота з опису бізнес – процесів, виявлення та усунення виконання дублюючих функцій структурними підрозділами.
- відсутності попиту продукці.
Одним з найважливіших індикаторів економічної безпеки компанії є рівень попиту на його продукцію. Падіння попиту може привести підприємство до значного погіршення фінансового стану. Для зменшення впливу необхідно здійснювати аналіз причин, що викликають відсутність попиту. Визначити фактори ризику відсутності попиту продукції та їх класифікувати. Мета такої класифікації.
- визначення можливих напрямків виникнення ризику відсутності попиту продукції.
- аналіз причин виникнення відмов споживача від запропонованої йому продукції.
- попередня оцінка можливих наслідків виникнення ризику відсутності попиту продукції.
- аналіз можливостей уникнення ризику.
- шляхи мінімізації витрат на ліквідацію наслідків при виникненні відсутності попиту продукції.
- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Ризик відсутності попиту продукції - це ймовірність втрат для компанії внаслідок можливої відмови споживача від продукції. Він характеризується величиною можливого економічного і морального збитку, понесеного компанією з даної причини внаслідок падіння попиту на його продукцію.
Для запобігання даного ризику диверсифікується продуктовий портфель компанії, що дозволить компенсувати втрати в одному сегменті продуктів за рахунок інших.
Прийняття управлінських рішень в Товаристві передбачає тісний зв’язок усіх видів ризику, але навіть найкращі прогнози можуть не відбутися із-за неочікуваних та непередбачених змін у поглядах клієнтів, дій конкурентів, неочікуваних урядових рішень.
2.1.1. Фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітент.
У звітному періоді інвестування в цінні папери товариства не проводилось, додаткового випуску та збільшення вартості акцій не здійснювалось. Товариство визначає такi фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента.
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв.
- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента не слiд вважати суттєвими через вiдсутнiсть прийняття в звітному періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй.
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акціями.
- недостатню лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емітента.
- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв також є загальновiдомим, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування.

 

 

2.1.2. Протягом 2012 року не відбулось будь-яких істотних змін у факторах ризику.
Ризики за основними напрямками діяльності ПАТ «Укртелеком»
Послуги фіксованого телефонного зв'язку. Ризики.
• продовження заміщення послуг фіксованого зв’язку мобільним.
• збільшення рівня проникнення Інтернет та заміщення спілкування в телефонній мережі на спілкування в мережі Інтернет (Skype, соціальні мережі тощо).
• «Зміна поколінь» - поступове зменшення кількості споживачів, які звикли до користування фіксованим зв’язком.
• можливе зростання темпів відключень абонентів у випадку підвищення тарифів.
• погіршення економічного стану частини абонентів та як наслідок відмова від послуг фіксованого зв’язку на користь мобільного.
Послуги фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Ризики.
• посилення конкуренції, як за рахунок розширення покриття мереж основних конкурентів, так і за рахунок виходу на ринок нових сильних гравців.
• подальше зменшення ARPU внаслідок жорсткої цінової конкуренції.
• погіршення економічного стану України, зменшення попиту на послуги.

 

 

2.1.3. Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства призводять до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.

 

 

2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.
Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.
Емітент для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи.
- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей.
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту.
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління.
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками.
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

 

 

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітент.

 

3.1. Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" (ПАТ "Укртелеком").
Код за ЄДРПОУ - 2156076.
Коротка історична довідка щодо Укртелеком.
УОЕЗ "Укрелектрозв'язок.
На виконання наказу Міністерства зв'язку України від 23.06.1993 №87 "Про проведення реформи організаційної структури в галузі зв'язку" створено Українське об'єднання електрозв'язку "Укрелектрозв'язок" (УОЕЗ "Укрелектрозв'язок").
УОЕЗ "Укртелеком.
Для приведення назви об'єднання у відповідність із стандартами найменувань, що склалися у міжнародній практиці українському об'єднанню електрозв'язку в 1994 році замість скороченої назви "Укрелектрозв'язок" було присвоєно назву "Укртелеком". Відповідні зміни Статуту об'єднання були зареєстровані 13.12.1994 Старокиївською районною Радою народних депутатів м. Києва.
УДПЕЗ "Укртелеком.
Наказом Держкомзв'язку України від 11.02.1998 №30 затверджено план-графік впровадження програми реструктуризації УОЕЗ "Укртелеком". 01.07.1998 УОЕЗ "Укртелеком" було перетворено в Українське державне підприємство електрозв'язку "Укртелеком" шляхом приєднання до його складу реорганізованих підприємств електрозв'язку.
ВАТ "Укртелеком.
У червні 1999 року розпочалася корпоратизація Укртелекому за загальною схемою перетворення державних підприємств в акціонерні товариства. В процесі корпоратизації УДПЕЗ "Укртелеком" було створено і зареєстровано 05.01.2000 року відкрите акціонерне товариство "Укртелеком", 100% акцій якого належало державі.
ПАТ "Укртелеком.
У рамках діюючого законодаства України та на виконання рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком", які відбулися 14.06.2011 року відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" перейменовано на публічне акціонерне товариство "Укртелеком".
Найменування емітента зареєстроване, як торгівельна марка, а саме.
1. Знак для товарів і послуг "УКРТЕЛЕКОМ"; Свідоцтво 130448 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарі.
і послуг. Термін дії до 20.08.2019.
2. Знак для товарів і послуг "UKRTELECOM"; Свідоцтво 130449 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарі.
і послуг. Термін дії до 20.08.2019.
3. Знак для товарів і послуг "УКРТЕЛЕКОМ"; Свідоцтво 130450 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарі.
і послуг. Термін дії до 20.08.2019.
4. Знак для товарів і послуг "UKRTELECOM"; Свідоцтво 130451 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарі.
і послуг. Термін дії до 20.08.2019.
3.2. Дата проведення державної реєстрації:01.03.2012.
Місце проведення державної реєстрації: Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя.
Місцезнаходження емітента: Україна, 01601 м. Київ бул. Шевченка, 18.
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 226-25-41 (044) 234-39-57.
Електронна поштова адреса емітента: ukrtelecom@ukrtelecom.ua.
Веб-сторінка емітента: www.ukrtelecom.ua.
Підрозділ емітента по роботі з акціонерами знаходиться за адресою товариства: 01601, м.Київ, б. Шевченка, 18. Телефони.
(044) 235-45-22, (044) 246-58-7.
3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 20 років.
Емітента створено на невизначений строк.

 

 

3.4. Після проголошення незалежності України в серпнi мiсяцi 1991 року мережа електрозв’язку колишнього СРСР на територiї України повністю перейшла під юрисдикцію Мiнiстерства зв’язку України. Пiдгалузь електрозв’язку в Українi, як i в усьому колишньому СРСР, значно вiдставала вiд розвинених країн як за рiвнем технологiй, так i за рiвнем забезпечення попиту на послуги зв’язку. Магiстральнi лiнiї зв’язку були майже всi аналоговими, винятково на металевому кабелi. Телекомунiкацiйне обладнання було застарiлим та вiдставало вiд актуального стану технiки на кiлька десяткiв рокiв. За основними показниками розвитку зв’язку Україна посiдала шосте мiсце серед республiк колишнього СРСР. Зв’язок абонентiв України з зарубiжними країнами здiйснювався тiльки через комутацiйнi телефоннi та телеграфнi станцiї Москви. В 1991 роцi загальна кiлькiсть номерiв телефонiв становила 7630 тис., що складало 14,6 номера на 100 мешканцi.
В 1993 роцi було розроблену Концепцiю розвитку телекомунiкацiй України, на базi якої Уряд затвердив Комплексну програму створення Єдиної нацiональної системи зв’язку України. Для бiльш ефективного управлiння галуззю зв’язку було здiйснено її реорганiзацiю. Мiнiстерство зв’язку прийняло радикальне рiшення про розподiл системи зв’язку на двi пiдгалузi — пошту та електрозв’язок — i створення на базi державних пiдприємств зв’язку двох об’єднань: Українського об’єднання поштового зв’язку «Укрпошта» та Українського об’єднання електрозв’язку «Укртелеком» (до 1994 року — «Укрелектрозв’язок»). Таким чином, 15 грудня 1993 року зареєстровано Українське об’єднання електрозв’язку «Укрелектрозв’язок», на якого було покладено функцiї та повноваження нацiонального оператора електрозв’язку в Українi.
На час створення об’єднання «Укртелеком» до його складу входили лише сiм пiдприємств та органiзацiй, а саме: Українське пiдприємство мiжнародного та мiжмiського зв’язку та телебачення «Укртек», «Київський телеграф», Київська мiська радiотрансляцiйна мережа, Центр iнформацiйних технологiй, Державний Iнститут по розвiдуванню та проектуванню засобiв та споруд зв’язку «Укрзв’язокпроект», Державний Iнститут по проектуванню засобiв та споруд зв’язку «Дiпрозв’язок» та «Закарпаттелеком». Наступним визначним кроком стало приєднання у сiчнi 1995 року ще 22 обласних, Кримського республiканського i Севастопольського мiського пiдприємств електрозв’язку. Наприкiнцi 1995 року було створене i включене до складу об’єднання Українське державне пiдприємство супутникового зв’язку «Укрзв’язоксупутник». Останнiм до складу Укртелекому вiйшов «Днiпротелеком» в сiчнi 1996 року.
Протягом 1994–97 рокiв Укртелеком став загальновизнаним державним оператором електрозв’язку на нацiональному та мiжнародному рiвнях. Проте згодом накопичились проблеми, якi почали стримувати розвиток об’єднання, в складi якого функцiонувало 35 державних пiдприємств та органiзацiї зв’язку на правах юридичної особи з 738 фiлiями. Це призвело до того, що в рамках єдиної з технологiчної точки зору компанiї розвиток зв’язку в окремих регiонах вiдбувався нерiвномiрно. Гальмуючим фактором стала й недосконалiсть органiзацiйної структури Укртелекому, її неадекватнiсть умовам ринкової економiки. В зв’язку з цим було прийнято рiшення про реорганiзацiю об’єднання «Укртелеком» в єдине державне пiдприємство. На початку 1998 року Кабiнет Мiнiстрiв України затвердив Програму реструктуризацiї Укртелекому, яка передбачала проведення комплексу органiзацiйно-економiчних, фiнансових, правових та технiчних заходiв. Реструктуризацiю було заплановано здiйснити в два етапи: I етап — реорганiзацiя об’єднання державних пiдприємств електрозв’язку «Укртелеком» у єдине державне пiдприємство (1998 рiк); II етап — акцiонування державного пiдприємства електрозв’язку «Укртелеком» (1999–2000 рр.).
У квiтнi 1998 року об’єднання «Укртелеком» було реорганiзовано в єдине пiдприємство з дворiвневою вертикальною структурою управлiння. Державнi пiдприємства електрозв’язку, якi входили до складу об’єднання, набули статусу фiлiй Українського державного пiдприємства електрозв’язку «Укртелеком». 10 червня 1999 року за загальною схемою перетворення державних пiдприємств на акцiонернi товариства розпочалася корпоратизацiя Укртелекому. Цей процес було завершено 27 грудня 1999 року пiдписанням Акта оцiнки цiлiсного майнового комплексу Українського державного пiдприємства електрозв’язку «Укртелеком» та наказу Державного комiтету зв’язку та iнформатизацiї України про перетворення державного пiдприємства «Укртелеком» у вiдкрите акцiонерне товариство. 5 сiчня 2000 року було зареєстровано вiдкрите акцiонерне товариство «Укртелеком»
13 липня 2000 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про особливостi приватизацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Укртелеком», а 16 листопада 2000 року Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив рiшення про початок приватизацiї Укртелекому. 18 сiчня 2001 року створено Комiсiю з приватизацiї ВАТ «Укртелеком». В період з 1 жовтня 2001 року до 1 лютого 2002 року відбувся основний етап пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком. На сьогоднi у складi пiдприємства функцiонують 34 фiлiї (в т.ч.27 регiональних філій) з 664 вiдокремленими структурними пiдроздiлами.
11 березня 2011 року Фонд державного майна України та ТОВ "ЕСУ" підписали договір купівлі-продажу 92,79% акцій ВАТ "Укртелеком".
Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком», що відбулис.
14 червня 2011 р., відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» з 17 червня 2011 р. змінило найменування на публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (скорочене найменування – ПАТ «Укртелеком»). Державну реєстрацію змін до установчих документів ПАТ «Укртелеком» проведено згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

 

3.5. Станом на 31.12.2012 центральним структурним пiдроздiлом ПАТ "Укртелеком" є Апарат управлiння, який знаходиться у м. Києвi за адресою: бульв. Т. Шевченка, 18. Апарату управлiння пiдпорядкованi фiлiї ПАТ "Укртелеком": Фiлiя "Дирекцiя первинної мережi",Фiлiя iнформацiйно -комунiкацiйних систем, Фiлiя "Центр пiслядипломної освiти", Фiлiя спецiалiзованого електрозв'язку, Фiлiя централiзованого продажу послуг, Філія "Утел", Філія "Дирекція розвитку інфраструктури", Апарату управлiння пiдпорядкованi регiональнi фiлiї мiжмiського, мiсцевого зв'язку та радiофiкацiїї: Вiнницька, Волинська, Днiпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорiзька, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Кримська, Луганська, львiвська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рiвненська, Сумська, Тернопiльська, Харкiвська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернiгiвська, Чернiвецька, Севастопольська, Київська мiська фiлiя, Київська обласна фiлiя. Всього 34 фiлiй. Структура філій нараховує 664 безбалансових структурних підрозділів, у тому числі 556 центрів та цехів телекомунікаційних послуг.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Укртелеком" вiд 07.08.2008 року у 2009 роцi було створено дочiрнє пiдприємство Укртел Глобал ГмбХ. Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Берлін, Нiмеччина, Шуманнштрассе,2.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" вiд 30.08.2011 року у 2011 роцi було створено дочiрнє пiдприємство ТОВ "ТриМоб". Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
Інформація про органи емітента.
Наглядова рада ПАТ "Укртелеком".
Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами відповідно до законодавства України, у кількості не більш.
5 осіб.
Правління ПАТ "Укртелеком.
Кількісний склад Правління згідно з п.34.1. Статуту товариства – 7 осіб.
Ревізійна комісія ПАТ "Укртелеком.
Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укртелеком".
3.6. Інформація про філії ПАТ "Укртелеком".
1. Вінницька філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
21050, м. Вінниця, вул. Соборна, .
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
2. Волинська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
43025, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 2.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
3. Дніпропетровська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
49600, м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, 2.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
4. Донецька філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 2.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
5. Житомирська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
10014, м. Житомир, вул. Київська, 2.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
6. Закарпатська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
88005, м. Ужгород, пл. Кирила та Мефодія, .
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
7. Запорізька філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
69000, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 13.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
8. Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 3.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
9. Київська міська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
01033, м. Київ, вул. Горького, 4.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
10. Київська обласна філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
02098, м. Київ, вул. П.Тичини, .
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
11. Кіровоградська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
25006, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 7.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
12. Кримська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
95000, м. Сімферополь, вул. О. Невського, .
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
13. Луганська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
91016, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, .
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
14. Львіська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 4.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
15. Миколаївська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 27/.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
16. Одеська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
65023, м. Одеса, вул. Коблевська, 3.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
17. Полтавська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 3.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
18. Рівненська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, .
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
19. Сумська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
40030, м. Суми, вул. Іллінська, .
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
20. Тернопільська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
46001, м. Тернопіль, вул. В. Чорновола, .
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
21. Харківська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
61002, м. Харків, вул. Іванова, 7/.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
22. Херсонська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 4.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
23. Хмельницька філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
24. Черкаська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 3.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
25. Чернігівська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
14000, м. Чернігів, пр. Миру, 2.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
26. Чернівецька філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
58000, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, .
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
27. Севастопольська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
99011, м. Севастополь, вул. Петрова, 1.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
28. Філія "Дирекція первинної мережі" публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, .
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
29. Філія "Центр післядипломної освіти" публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
03194, м. Київ, пр. Л. Курбаса, .
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- задоволення потреб товариства в освітніх послугах з післядипломної освіти: підвищення кваліфікації, спеціалізації, перепідготовки, стажуванн.
керівників і фахівців товариства. Одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності.
передбачених Положенням про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонері.
товариства, соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання послуг з післядипломної освіти керівників та фахівців товариства у встановленому законодавством України порядку та з видаче.
відповідного документа.
- надання послуг з післядипломної освіти іншим фізичним і юридичним особам.
- проведення науково-дослідних робіт з проблем інформатизації навчального процесу, створення і впровадження у навчальний процес нови.
програмно-технічних засобів навчання.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- узагальнення досвіду з організації підвищення кваліфікації, стажування керівників та фахівців інших закладів післядипломної освіти України.
зарубіжних країн.
- забезпечення належних виробничих та побутових умов для учасників навчального процесу.
30. Філія інформаційно-комунікаційних систем публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
01030, м. Київ, бул. Шевченка, 1.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
31. Філія спеціалізованого електрозв'язку публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 49-.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
32. Філія "Утел" публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
33. Філія централізованого продажу послуг публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
01030, м. Київ, бул. Шевченка, 1.
Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку).
комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж т.
інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
- продаж телекомунікаційних послуг міжнародним, національним операторам телекомунікацій і провайдерам; продаж послуг корпоративни.
бізнес-споживачам; організація продажу та самостійний продаж пакетів послуг разом з обладнанням; навчання персоналу замовникі.
користуванню послугами.
- будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації.
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційни.
мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мере.
ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції.
технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно.
геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числ.
"ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічног.
захисту інформації.
- зовнішньоекономічна діяльність.
- забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
34. Філія "Дирекція розвитку інфраструктури" публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
01601, м. Київ, бул. Шевченка, 1.
Дата реєстрації - 16.09.2011р. Країна реєстрації: Україн.
Мотиви створення.
- одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положення.
про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства.
соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
Основні функції відповідно до Положення про філію.
- розробка планів розвитку транспортних, телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового мовлення.
супутникового зв'язку, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних мереж, а також інформаціних систем.
що включають: інформаційні та комп'ютерні мережі, мережі передавання даних та комутаційне устаткування.
- обслуговувавання та підтримка інформаційних систем.
проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій та інформаційних систем, розробка і впровадження нови.
технологій, в тому числі "ноу-хау".
- створення та супроводження корпоративної науково-технічної документації.
- здійснення взаємодії в межах компетенції з національними та міжнародними організаціями зі стандартизації (ITU-T, CENELEC, IEC тощо).
центральними органами виконавчої влади, НКРЗ, галузевими науково-дослідними та іншими органіізаціями.
- розробка, виробництво, впровадження систем і засобів технічного захисту інформації.
3.7. Інформація про дочірні підприємства.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (ТОВ "ТриМоб").
Місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
ТОВ "ТриМоб" зареєстровано у м. Києві (Україна) Печерською районною державною адміністрацією 05.09.2011.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником ТОВ "ТРИМОБ".
Мотивом створення є необхідність відокремлення з ПАТ "Укртелеком" діяльності у сфері надання послуг мобільного зв'язку.
Види діяльності за КВЕД.
60.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
42.21 Будівництво трубопроводів.
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку.
61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капіталі ТОВ "ТРИМОБ" становить 100%.
Ukrtel Global Gmb.
Місцезнаходження: 10117, Німеччина, м. Берлін, Шуманнштрассе, 2.
Ukrtel Global GmbH зареєстровано у Торговому реєстрі Дільничного суду м. Франкфурт на Майне (Німеччина) 08.09.2009.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником Ukrtel Global GmbH.
Мотивом створення є розширення міжнародного бізнесу ПАТ "Укртелеком" щодо надання нових послуг.
Види діяльності: надання телекомунікаційних послуг.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капіталі Ukrtel Global GmbH становить 100%.

 

 

3.8. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" на початок та на кінець звітного періоду складає - 4 681 562 000 грн.
Власний капітал на початок звітного періоду - 4 952 998 000 грн., на кінець звітного періоду - 5 110 031 000 грн.

 

 

3.9. Протягом звітного періоду емітент не входив і не припиняв участь в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах, інших об'єднаннях підприємств). Акції (частки, паї) статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств або інших холдингових компаній, концернів не передавались.

 

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітент.

 

4.1. Основним видом діяльності ПАТ "Укртелеком" та його дочірніх компаній (разом - Група) є надання телекомунікаційних послуг, зокрема.
- фіксованого телефонного зв’язку (місцевого, міжміського та міжнародного).
- комп’ютерного зв’язку (доступу до мережі Інтернет, побудови віртуальних приватних мереж та передавання даних).
- проводового мовлення.
- телеграфного зв’язку.
4.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких Група у звітному періоді отримала більше 10% доходу.
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 964 769 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 14,22%.
- місцевий зв'язок - 2 705 856 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 39,88%.
- комп'ютерний зв'язок - 1 275 929 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 18,81%.
Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному виразі) та чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 774 845,2 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиниця.
виміру - 964 769 тис. грн., в тому числі.
міжміський телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 692 294 тис. грн..
міжнародний телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 272 475 тис. грн..
- місцевий зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 9 246,6 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 2 705 856 тис. грн.
- комп'ютерний зв'язок (кількість абонентів) - 1 541,1 тис. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1 275 929 тис. грн..
- оренда каналів иа плата за доступ до ліній фіксованого зв'язку: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 416 834 тис. грн.
- доходи від реалізації інших телекомунікаційних проектів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 243 949 тис. грн.
- доходи від операційної оренди активів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 157 383 тис. грн.
- користування доступом проводового радіомовлення: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 189 554 тис. грн.
- послуги надані іноземним операторам: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 501 323 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 7,39%.
- доходи від реалізації товарів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 41 369 тис. грн.
- інші товари, роботи (послуги) - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 288 021 тис. грн.
Загальний обсяг доходів компанії у звітному періоді склав - 6 784 987 тис. грн.
4.3. Структура виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). за 2012 рік (тис. грн.).
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи - 2 049 063 тис. грн.
- знос основних засобів - 862 459 тис. грн.
- комунальні послуги - 423 110 тис. грн.
- оренда каналів та плата за доступ до ліній фіксованого зв’язку - 311 218 тис. грн.
- матеріали - 183 775 тис. грн.
послуги, надані іноземними операторами - 219 686 тис. грн.
- технічне обслуговування та ремонт - 165 829 тис. грн.
- витрати на оренду - 89 178 тис. грн.
- амортизація нематеріальних активів - 40 856 тис. грн.
- інше - 294 489 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього - 4 639 663 тис. грн.

 

 

4.4. Ринок телекомунікацій України є однією з найбільш динамічних галузей, яка протягом тривалого часу демонструє зростання обсягу доходів.
Різні сегменти телекомунікаційного ринку розвиваються нерівномірно. Протягом тривалого часу головним чинником розвитку телекомунікаційного ринку України був мобільний зв’язок. Розвиток ринку мобільного зв’язку значно впливає на ситуацію на ринку фіксованого телефонного зв’язку. Відбувається перетікання трафіку з фіксованих мереж на мобільні, що відповідає світовим тенденціям.
Заміщення послуг фіксованого телефонного зв’язку, послугами стільникового зв’язку все більше впливає на бізнес товариства.
У 2012 р. загальні доходи телекомунікаційної галузі України склали 48 млрд. грн. У порівнянні з попереднім роком зростання склало 4%.
Зростання доходів у 2012 році зумовлено збільшенням доходів від послуг місцевого телефонного зв'язку (за рахунок підвищення тарифів), мобільного зв'язку та доступу до Інтернет. Мобільний зв'язок залишається найбільшим сегментом телекомунікаційного ринку України. У 2012 році в структурі доходів галузі він займав 66%. Доходи від фіксованого доступу до Інтернет займають біля 10% в структурі доходів галузі, але мають найбільші темпи зростання. Попит на ці послуги є стабільним, ринок динамічно розвивається.
Домінуючими гравцями на ринку телекомунікаційних послуг є оператори мобільного зв’язку. Двом найбільшим операторам мобільного зв’язку (Київстар та МТС) належить приблизно 59% доходів галузі. Двом іншим найбільшим гравцям ринку (Укртелеком та Астеліт) належить 24% доходів галузі.
Частки основних гравців ринку в доходах галузі у 2011 році.
Київстар - 35%; МТС - 24%; Укртелеком - 16%; Астеліт - 8%; Інші - 17%.
Ринкова частка ПАТ "Укртелеком" на телекомунікаційному ринку України (по доходам) за даними Державної служби статистики України у 2011р.
1. Ринок телекомунікацій - 17.
2. Місцевий телефонний зв'язок - 75.
3. Міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 70.
4. Комп'ютерний зв'язок - 31.
в т.ч. Інтернет - 33.
Ринкова частка ПАТ "Укртелеком" на телекомунікаційному ринку України (по доходам) за даними Державної служби статистики України у 2012р.
1. Ринок телекомунікацій - 16.
2. Місцевий телефонний зв'язок - 66.
3. Міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 72.
4. Комп'ютерний зв'язок - 30.
в т.ч. Інтернет - 31.
4.5. ПАТ "Укртелеком" надає телекомунікаційні послуги по всій теріторії України як фізичним, та і підприємствам та організаціям всіх форм власності. Для продажу послуг переважно використовується власна мережа збуту, хоча для продажу окремих послуг використовуються і некпрямі канали збуту.
. Крім цього продаж телекомунікаційних послуг здійснюється як міжнародним так і національним операторам телекомунікацій і провайдерам.
Обсяги надання послуг ПАТ "Укртелеком" слабо залежать від сезонних змін.
4.6. Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об`ємі постачання. Компанія «ISKRATEL Telekomunikacijski sistemi d.o.o.» (Словенія), ПрАТ «Телекомінвест», ПАТ «Одескабель», ТОВ «Укрком Лайн», ПрАТ «Піоком», ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна», ТОВ «Хуавей Україна»
4.7. Клієнтів через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу у звітному періоді не було.
4.8. У звітному періоді товариство не здійснювало спільну діяльність.

 

 

4.9. Інформацію про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента.
1. Надання послуг телефонного зв`язку (крім відомчих об’єктів) – місцевого з правом створення власної мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів на всій території України. Номер ліцензії - АВ №583387, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.
Термін дії до 02.04.2016р.
2. Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: міжнародного, міжміського на всій території України. Номер ліцензії - АВ №583386, видана Національно.
комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 17.09.2015р.
3. Надання послуг телефонного зв’язку(крім відомчих об’єктів) – аудіотекс на всій території України. Номер ліцензії - АВ №583384, видан.
Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 03.05.2016р.
4. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення на території м. Київ, Київської, Тернопільської.
Львівської, Закарпатської, Житомирської областей. Номер ліцензії - АВ №583380, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язк.
України. Термін дії до 31.08.2015р.
5. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж проводового радіомовлення на всій території України. Номер ліцензії .
АВ №583382, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 02.02.2014р.
6. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного радіомовлення на території Вінницької області. Номер ліцензії .
АВ №583381, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 02.02.2014р.
7. Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж .
надання в користування каналів електрозв’язку на всій території України. Номер ліцензії - АВ №583383, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 13.12.2020р.
8. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу із застосуванням технології DECT з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території Автономно.
Республіки Крим, м. Ужгорода та Закарпатської області, м. Чернівці та Чернівецької області, м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області.
Номер ліцензії - АВ №583413, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 03.05.2016р.
9. Надання послуг цифрового cтільникового радіозв’язку стандарту ІМТ-2000 CDMA (UMTS/WCDMA). Номер ліцензії - АВ №593206, видан.
Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 14.12.2020р.
10. Копія провайдерської ліцензії на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку. Номер ліцензії - АВ №593204, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Термін дії до 14.12.2020р.
4.10. Інформація про об’єкти права інтелектуальної власності ПАТ "Укртелеком".
1. Авторські майнові права.
1. Програмний продукт «Комплекс комп’ютерних програм «Система дистанційного навчання в корпорації - Комп’ютерна програма призначена для дистанційного навчання в корпорації.
- номер свідоцтва – 12015.
- дата видачі – 12.01.2005.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
2. Програмний продукт «Комплекс комп’ютерних програм «Основи побудови та функціонування ІР-телефонії» - Комп’ютерна програма призначена для дистанційного навчання в корпорації.
- номер свідоцтва – 12266.
- дата видачі – 16.02.2005.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
3. Програмний продукт «Комплекс комп’ютерних програм «Основи комп’ютерних мереж» - Комп’ютерна програма призначена для дистанційного навчання в корпорації.
- номер свідоцтва – 12268.
- дата видачі – 16.02.2005.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
4. Програмний продукт «Комплекс комп’ютерних програм «Робота з пакетом Vicrosoft PowerPoint 2000» - Комп’ютерна програма призначена для дистанційного навчання в корпорації.
- номер свідоцтва – 12296.
- дата видачі – 18.02.2005.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
5. Програмний продукт «Комплекс комп’ютерних програм «Основи побудови та функціонування АТМ» - Комп’ютерна програма призначена для дистанційного навчання в корпорації.
- номер свідоцтва – 12297.
- дата видачі – 18.02.2005.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
6. Комп’ютерна програма «Програмний комплекс «Кадри, штатний розклад, зарплата (КаШаЗ)» - Комп’ютерна програма призначена для повнофункціонального режиму роботи щодо кадрового, штатного обліку і оплати праці працівників та дозволяє обмінюватися даними з бухгалтерськими програмами, зокрема з «1С Підприємство 7.7» (конфігурація бухгалтерія). Доступ реалізується системою прав користувачів, кожному з яких присвоюється логін та пароль і які працюють в реальному часі.
- номер свідоцтва – 21891.
- дата видачі – 18.06.2007.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
7. Комп’ютерна програма «Програмний продукт «Система обліку номерного ресурсу» - Комп’ютерна програма призначена для автоматизації обліку номерного ресурсу та аналізу відповідних даних філіями та Апаратом Управління ПАТ «Укртелеком». При цьому в якості сервера використовують веб-сервер Internet Information Server (IIS) та СУБД Oracle10.x (мова програмування – ASP.NET (c#)), а в якості клієнта – звичайний веб-браузер з підтримкою JavaScript та cookie (мова програмування –JavaScript).
- номер свідоцтва – 21351.
- дата видачі – 23.07.2007.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
8. Комп’ютерна програма «Комплекс програмного забезпечення по управлінню роботою «Internet-салонами» - Комп’ютерна програма призначена для створення єдиної централізованої бази даних по області; для посилення контролю за операторами Інтернет-салонів з метою раціонального використання Інтернет-ресурсів; для оперативної тарифікації наданих послуг залежно від виду послуг, часу використання, категорії користувача.
- номер свідоцтва – 25098.
- дата видачі – 28.07.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
9. Комп’ютерна програма «Сигналізація розподільчих шаф Вінницької філії ВАТ «Укртелеком» - Комп’ютерна програма призначена для контролю за роботою розподільчих шаф Вінницької філії ПАТ «Укртелеком»
- номер свідоцтва – 28327.
- дата видачі – 08.04.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
10. Комп’ютерна програма «Система обробки викликів автоматизована СОВА-1» - Комп’ютерна програма призначена для обробки викликів, які надходять на номерний ресурс службових телефонів з обов’язковим функціоналом: інтелектуальна маршрутизація викликів, використання черг викликів (ніколи немає сигналу зайнято), пріоритезація викликів, автоматизована первинна діагностика проблем абонентів, можливість обробки статистичних даних по викликам, автоматизоване надання консультацій абонентам, які мають тривіальні проблеми за допомогою голосового меню (IVR), обов’язковою фіксацією голосового трафіку абонентів мережі службового номерного ресурсу, фіксація пропущених викликів та інше.
- номер свідоцтва – 31292.
- дата видачі – 08.12.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
11. Комп’ютерна програма «Автоматизоване робоче місце «Кореспонденція» - Комп’ютерна програма призначена для автоматизації внутрішніх процесів документообігу, контролю руху внутрішніх документів та термінів виконання робіт у сфері телекомунікацій. Автоматизоване робоче місце (АРМ) побудоване за схемою «клієнт-сервер» та має єдину централізовану базу даних (БД) та забезпечує безпосередній доступ всіх користувачів до необхідних даних.
- номер свідоцтва – 34369.
- дата видачі – 04.08.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
12. Літературний твір практичного характеру «BSC-Збалансована система показників ведення бізнесу (бізнес-метрік). Методологія побудови та використання у Товаристві» - твір призначений для розробки власної системи збалансованих показників ведення бізнесу. У творі викладені правила побудови системи показників компанії, як інструменту управління компанією, що пов’язують стратегічні цілі компанії, іі ринкові цілі, цілі бізнес-процесів та структурних підрозділів з прикладами їх практичного використання.
- номер свідоцтва – 36552.
- дата видачі – 17.01.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
13. Літературний твір практичного характеру «Система збалансованих показників для оцінки ефективності ведення бізнесу (BalancedScoreСard-система бізнес-метрик)» - твір призначений для аналізу існуючої системи показників компанії та знайомства із шаблоном системи показників, прийнятим у галузі телекомунікації. У творі наведений аналіз системи існуючих показників компанії, загальні відомості про побудову системи збалансованих показників, рекомендації ТелеМенеджмент Форуму, приклади показників формалізованих бізнес-процесів та загальні пропозиції щодо побудови власної системи збалансованих показників на прикладі шаблону.
- номер свідоцтва – 36553.
- дата видачі – 17.01.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
14. Літературний твір практичного характеру «Основи процесного підходу. Тренінг» - твір призначений для навчання працівників компанії основам процесного підходу, правилам та принципам виділення та опису бізнес-процесів (БП), умовам та принципам побудови моделі бізнес-процесів і ознайомлення з термінологією, яка при цьому використовується. У творі викладені загальні відомості щодо БП схематичне зображення БП;класифікація,управління БП; практичні завдання; надано поняття СБП, еТОМ, визначення розташування процесів на карті еТОМ; принципи моделювання, принципи декомпозиції БП; основні етапи створення БП, порівняння з шаблонними БП еТОМ тощо.
- номер свідоцтва – 36554.
- дата видачі – 17.01.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
15. Літературний твір практичного характеру «Ідеологія процесного управління. Місце та завдання управління персоналом в нових умовах» - твір призначений для ознайомлення працівників зі складовими процесного підходу та методологією його впровадження. Твір розкриває поняття (визначення, опис, схеми) складових процесного підходу - бізнес процесу (БП), системи бізнес-процесів (СБП), системи управління бізнес-процесами (СУБП) та впровадження цих сутностей в життя компанії; наводить приклади організації потоків робіт при різних видах управління; визначає етапи впровадження, переваги та проблеми переходу до процесного підходу, в тому числі щодо управління персоналом, як складової частини СБП та місця цього процесу на карті процесів компанії.
- номер свідоцтва – 36555.
- дата видачі – 17.01.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
16. Літературний твір практичного характеру «еТОМ: знайомство та використання» - твір призначений для навчання працівників компанії основним принципам побудови карти процесів еТОМ, правилам декомпозиції та створенням зв’язків між процесами, поняттям власника та системи управляння бізнес-процесами, правилам та методам мапування процесів товариства на шаблонну карту еТОМ, ознайомлення з картою ризиків процесів товариства. У творі наведені переваги процесного управління та шаблонної карти процесів еТОМ, детальне знайомство із картою еТОМ, переваги використання, принципи побудови, рівні декомпозиції, правила читання карти, приклади визначення місця та етапів процесів, зв’язків між процесами, приклади використання еТОМ в компанії. Крім зазначеного твір розкриває побудову карти УкртелеТОМ, документ GB 921- приклади описів процесів, карту ризиків ВАТ «Укртелеком» та карти УкртелеТОМ.
- номер свідоцтва – 36556.
- дата видачі – 17.01.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
17. Літературний твір практичного характеру «Регламентація бізнес-процесів Товариства» - твір призначений для ознайомлення з правилами та принципами побудови власної системи бізнес-процесів компанії та для навчання співробітників компанії основним правилам регламентації / внесення змін до регламентів бізнес-процесів. У творі наведені визначення та тлумачення термінів: бізнес-процес (БП); система бізнес-процесів; управління бізнес-процесом, карти бізнес-процесів шаблонна (еТОМ) та власна (УкртелеТОМ), викладені кроки складання системи БП, місце регламентації, шаблон регламенту та перелік його складових, кроки складання регламенту та правила внесення змін до нього, а також місце регламентів бізнес-процесів у системі нормативних документів компанії.
- номер свідоцтва – 36557.
- дата видачі – 17.01.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
18. Літературний твір практичного характеру «Бізнес-процеси у ВАТ “Укртелеком”» - твір призначений для навчання працівників компанії визначенням та характерним рисам бізнес-процесу (БП), системі БП, принципам побудови зв’язків між структурою товариства та бізнес-процесами, механізму управління бізнес-процесами. Твір розкриває характерні риси БП, системи БП, об’єктивність існування БП в компанії, місце БП в системі управління компанією, зв’язок між ієрархічною структурою компанії та бізнес-процесами, а також процесний підхід до управління. Крім зазначеного у творі наведені дані щодо системи управління якістю (СУЯ) як механізму забезпечення ефективного виконання бізнес-процесів компанії, взаємозв’язку СБП та СУЯ та викладені перші кроки для створення СБП та СУЯ.
- номер свідоцтва – 36558.
- дата видачі – 17.01.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
19. Літературний твір практичного характеру «Перше знайомство з ТМФорум та еТОМ» - твір призначений для ознайомлення працівників компанії з TM Forum, класифікацією представлених на ньому документів, бізнес-моделей, навчанням правилам пошуку та принципів для використовування його напрацювань. У творі викладені історія, сьогодення, місія, цінності TMForum; методологія NGOSS, її головні бізнес-принципи та моделі; переваги членства в TMForum; а також карта еТОМ на TMForum та її переваги.
- номер свідоцтва – 36559.
- дата видачі – 17.01.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
20. Літературний твір практичного характеру «Бізнес-процес «Забезпечення гарантованого надання послуги (CustomerQoS/SLA management)» - твір призначений для розробки бізнес-процесу забезпечення гарантованого надання телекомунікаційних послуг з відповідним рівнем якості. У творі наведені місце, мета, задачі, відповідальність бізнес-процесу (БП); його опис згідно з рекомендаціями ТМ Форуму; тлумачення понять «якість надання послуги» та «угода щодо рівня обслуговування» та зв'язок між ними; зв`язки БП з іншими процесами, управління процесом та необхідні умови для його виконання, а також надається аналіз виконання БП у ПАТ «Укртелеком» для нових та традиційних послуг та існуючої системи показників якості послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет.
- номер свідоцтва – 36560.
- дата видачі – 17.01.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
21. Літературний твір практичного характеру «Бізнес-процес «Управління життєвим циклом продукта (ProductLifecycle Management- PLM» - твір призначений для розробки процесу управління життєвим циклом послуги та впроваджені інституту продукт-менедженрів. У творі відображені цілі, етапи, відповідальні процесу управління життєвим циклом продукту за рекомендаціями ТМФоруму; місце та зв’язки процесу з операційними процесами; ієрархія взаємодії відповідального за продукт та відповідальних за операційні процеси, а також надано тлумачення понять послуги та її екземпляру, продукт-менеджеру.
- номер свідоцтва – 36561.
- дата видачі – 17.01.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автор.
2. Свідоцтва на знаки для товарів і послуг.
22. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою виконане латиною словесне позначення «U’tel»
- номер свідоцтва – 9007.
- дата видачі – 31.10.1997.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 31.08.201.
23. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «У’тел»
- номер свідоцтва – 23608.
- дата видачі – 15.03.2002.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.201.
24. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою виконане латиною словесне позначення «U’tel»
- номер свідоцтва – 23609.
- дата видачі – 15.03.2002.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.201.
25. Знак для товарів і послуг «У’тел».
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «У’тел», яке складається зі словесного елементу «У’тел», виконаного білими літерами кирилиці та вписаного у чорний квадрат.
- номер свідоцтва – 23610.
- дата видачі – 15.03.2002.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.201.
26. Знак для товарів і послуг «U’tel».
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’tel», яке складається зі словесного елементу «U’tel», виконаного латиною білими літерами та вписаного у чорний квадрат.
- номер свідоцтва – 23611.
- дата видачі – 15.03.2002.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.201.
27. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «У’тел»
- номер свідоцтва – 23612.
- дата видачі – 15.03.2002.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.201.
28. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою виконане латиною словесне позначення «U’tel»
- номер свідоцтва – 23614.
- дата видачі – 15.02.2002.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.201.
29. Знак для товарів і послуг «U’tel».
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’tel», яке складається зі словесного елементу «U’tel», виконаного латиною білими літерами та вписаного у синій квадрат.
- номер свідоцтва – 23615.
- дата видачі – 15.03.2002.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.201.
30. Знак для товарів і послуг «U’tel».
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’tel», яке складається зі словесного елементу «U’tel», велика літера якого виконана латиною жовтим кольором, а решта літер виконана латиною білим кольором, та вписаного у синій квадрат.
- номер свідоцтва – 23618.
- дата видачі – 15.03.2002.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.201.
31. Знак для товарів і послуг «unet. utel».
- короткий опис – знак являє собою виконане латиною словесне позначення «unet.utel»
- номер свідоцтва – 31323.
- дата видачі – 15.05.2003.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 07.06.202.
32. Знак для товарів і послуг «U’net».
- короткий опис – знак являє собою виконане латиною словесне позначення «U’net»
- номер свідоцтва – 34519.
- дата видачі – 15.09.2003.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.202.
33. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «Укрпост», яке складається зі словесного елементу «Укрпост», виконаного білими літерами кирилиці на тлі червоного графічного елемента у вигляді прямокутника, попереду якого виконаний символ «@» в білому кольорі на сірому тлі.
- номер свідоцтва – 41972.
- дата видачі – 15.07.2004.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 30.09.201.
34. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «Ukrpost», яке складається зі словесного елементу «Ukrpost», виконаного білими літерами латиниці на тлі червоного графічного елемента у вигляді прямокутника, попереду якого виконаний символ «@» в білому кольорі на сірому тлі.
- номер свідоцтва – 41973.
- дата видачі – 15.07.2004.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 30.09.201.
35. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’telU’net», виконане латиною у синьому та жовтому кольорах.
- номер свідоцтва – 43413.
- дата видачі – 15.09.2004.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 11.11.202.
36. Знак для товарів і послуг «Vsesvit».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Vsesvit», виконане латиною.
- номер свідоцтва – 59406.
- дата видачі – 15.02.2005.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 18.05.201.
37. Знак для товарів і послуг «РадіоСпот».
-короткий опис – знак являє собою словесне позначення «РадіоСпот»
- номер свідоцтва – 61235.
- дата видачі – 17.04.2006.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 03.08.201.
38. Знак для товарів і послуг «RadioSpot».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «RadioSpot»
- номер свідоцтва – 61236.
- дата видачі – 17.04.2006.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 03.08.201.
39. Знак для товарів і послуг «//Open».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «//Open»
- номер свідоцтва – 62128.
- дата видачі – 15.05.2006.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 03.08.201.
40. Знак для товарів і послуг «Відкритий доступ».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Відкритий доступ»
- номер свідоцтва – 63909.
- дата видачі – 17.07.2006.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.06.201.
41. Знак для товарів і послуг «OpenAccess».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «OpenAccess»
- номер свідоцтва – 63910.
- дата видачі – 17.07.2006.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.06.201.
42. Знак для товарів і послуг «Стрімко».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Стрімко»
- номер свідоцтва – 74558.
- дата видачі – 10.04.2007.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.201.
43. Знак для товарів і послуг «Стримко».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Стримко»
- номер свідоцтва – 74559.
- дата видачі – 10.04.2007.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.201.
44. Знак для товарів і послуг «Strimko».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Strimko»
- номер свідоцтва – 74560.
- дата видачі – 10.04.2007.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.201.
45. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «OGO!», яке складається зі словесного елементу «OGO!», виконаного об’ємними біло-червоними літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді синього овалу.
- номер свідоцтва – 76245.
- дата видачі – 10.05.2007.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 29.11.201.
46. Знак для товарів і послуг «ОГО!».
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ОГО!», яке складається зі словесного елементу «ОГО!», виконаного об’ємними біло-червоними літерами кирилиці на тлі графічного елемента у вигляді синього овалу.
- номер свідоцтва – 76246.
- дата видачі – 10.05.2007.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 29.11.201.
47. Знак для товарів і послуг «Ого».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Ого»
- номер свідоцтва – 76639.
- дата видачі – 25.05.2007.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.201.
48. Знак для товарів і послуг «Ogo».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Ogo»
- номер свідоцтва – 76640.
- дата видачі – 25.05.2007.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.201.
49. Знак для товарів і послуг «Міст».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Міст»
- номер свідоцтва – 85630.
- дата видачі – 25.12.2007.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.201.
50. Знак для товарів і послуг «Инфобан».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Инфобан»
- номер свідоцтва – 86147.
- дата видачі – 10.01.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – – 06.09.201.
51. Знак для товарів і послуг «Інфобан».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Інфобан»
- номер свідоцтва – 86147.
- дата видачі – 10.01.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.201.
52. Знак для товарів і послуг «Infoban».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Infoban»
- номер свідоцтва – 86148.
- дата видачі – 10.01.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.201.
53. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО!», яке виконанеоб’ємними блакитними літерами кирилиці,розмір яких збільшується від початку до кінця, на тлі світло-голубих смуг.
- номер свідоцтва – 91247.
- дата видачі – 12.05.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 11.10.201.
54. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Інтернет – закачаєшся!», де елемент «ОГО!» виконаний об’ємними блакитними літерами кирилиці, розмір яких збільшується від початку до кінця, на тлі світло-голубих смуг, а нижче розміщено одне під одним слова «Інтернет – закачаєшся!», перше з яких виконане синім кольором, а друге – червоним.
- номер свідоцтва – 93391.
- дата видачі – 25.06.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 07.11.201.
55. Знак для товарів і послуг «Плей ТВ».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Плей ТВ»
- номер свідоцтва – 95768.
- дата видачі – 26.08.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 27.03.201.
56. Знак для товарів і послуг «Плэй ТВ».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Плэй ТВ»
- номер свідоцтва – 95769.
- дата видачі – 26.08.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 27.03.201.
57. Знак для товарів і послуг «Playtv».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Playtv»
- номер свідоцтва – 95770.
- дата видачі – 26.08.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 27.03.201.
58. Знак для товарів і послуг «PlayTV».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «PlayTV»
- номер свідоцтва – 95771.
- дата видачі – 10.09.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 27.03.201.
59. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! КОМПлект», де елемент «ОГО!» виконаний об’ємними блакитними літерами кирилиці, розмір яких збільшується від початку до кінця, на тлі світло-голубих смуг, а нижче розміщене слово «КОМПлект», при цьому перші чотири літери виконані великими друкованими літерами в червоному кольорі, а решта – маленькими друкованими у синьому кольорі.
- номер свідоцтва – 96499.
- дата видачі – 10.09.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 03.04.201.
60. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’mobile» (чорно-білий).
- номер свідоцтва – 100016.
- дата видачі – 25.11.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
61. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’» (червоний).
- номер свідоцтва – 100017.
- дата видачі – 25.11.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
62. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’tel» (червоний).
- номер свідоцтва – 100018.
- дата видачі – 25.11.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
63. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’mobile» (червоний).
- номер свідоцтва – 100019.
- дата видачі – 25.11.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
64. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’», яке складається зі словесного елементу «U’», виконаного білими літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату.
- номер свідоцтва – 100020.
- дата видачі – 25.11.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
65. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’tel», яке складається зі словесного елементу «U’tel», виконаного білими літерам.
латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату.
- номер свідоцтва – 100021.
- дата видачі – 25.11.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
66. Знак для товарів і послуг «U’mobile».
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’mobile», яке складається зі словесного елементу «U’mobile», виконаного білими літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату.
- номер свідоцтва – 100022.
- дата видачі – 25.11.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
67. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’», яке складається зі словесного елементу «U’», виконаного сірими літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату.
- номер свідоцтва – 100023.
- дата видачі – 25.11.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
68. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’tel», яке складається зі словесного елементу «U’tel», виконаного сірими літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату.
- номер свідоцтва – 100024.
- дата видачі – 25.11.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
69. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’mobile», яке складається зі словесного елементу «U’mobile», виконаного сірими літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату.
- номер свідоцтва – 100025.
- дата видачі – 25.11.2008.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
70. Знак для товарів і послуг «Мост».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Мост»
- номер свідоцтва – 102082.
- дата видачі – 26.01.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.201.
71. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ВСЕсвіт плюс», яке складається з графічного елементу у вигляді стилізованої земної півкулі та словесного елементу «ВСЕсвіт плюс» виконаного нижче літерами кирилиці червоного і блакитного кольору.
- номер свідоцтва – 102356.
- дата видачі – 26.01.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.08.201.
72. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’»
- номер свідоцтва – 103353.
- дата видачі – 25.02.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
73. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’tel»
- номер свідоцтва – 103354.
- дата видачі – 25.02.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
74. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’mobile»
- номер свідоцтва – 103355.
- дата видачі – 25.02.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
75. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’» (сірий).
- номер свідоцтва – 103356.
- дата видачі – 25.02.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
76. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’tel» (сірий).
- номер свідоцтва – 103357.
- дата видачі – 25.02.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.201.
77. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U tv», яке складається зі словесних елементів «U» (синього кольору) та «tv» (білого кольору), виконаних на тлі стилізованого телевізійного приймача (червоного кольору).
- номер свідоцтва – 103613.
- дата видачі – 25.02.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 25.10.201.
78. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U tv», яке складається зі словесних елементів «U» та «tv», виконаних на тлі стилізованого телевізійного приймача.
- номер свідоцтва – 103614.
- дата видачі – 25.02.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 25.10.201.
79. Знак для товарів і послуг «U’home».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’home»
- номер свідоцтва – 111414.
- дата видачі – 25.08.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
80. Знак для товарів і послуг «U’mail».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’mail»
- номер свідоцтва – 111415.
- дата видачі – 25.08.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
81. Знак для товарів і послуг «U’TV U’tv».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’TVU’tv»
- номер свідоцтва – 111416.
- дата видачі – 25.08.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
82. Знак для товарів і послуг «U’direct».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’direct»
- номер свідоцтва – 111417.
- дата видачі – 25.08.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
83. Знак для товарів і послуг «U’work».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’work»
- номер свідоцтва – 112072.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
84. Знак для товарів і послуг «MyUtel».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «MyUtel»
- номер свідоцтва – 112073.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
85.Знак для товарів і послуг «UtelUnet».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «UtelUnet»
- номер свідоцтва – 112074.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
86. Знак для товарів і послуг «U’nick U’ник U’нік».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’nickU’никU’нік»
- номер свідоцтва – 112075.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
87. Знак для товарів і послуг «U’city U’сити U’сіті».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’cityU’ситиU’сіті» .
- номер свідоцтва – 112076.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
88. Знак для товарів і послуг «U’business U’бизнес U’бізнес».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’businessU’бизнесU’бізнес»
- номер свідоцтва – 112077.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
89. Знак для товарів і послуг «U’video U’видео U’відео».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’videoU’видеоU’відео»
- номер свідоцтва – 112078.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
90. Знак для товарів і послуг «U’tone U’тон».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’toneU’тон»
- номер свідоцтва – 112079.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
91. Знак для товарів і послуг «U’Live».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’Live»
- номер свідоцтва – 112080.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
92. Знак для товарів і послуг «U’free».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’free»
- номер свідоцтва – 112081.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
93. Знак для товарів і послуг «U’world».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’world»
- номер свідоцтва – 112082.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
94.Знак для товарів і послуг «U’passport».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’passport»
- номер свідоцтва – 112083.
- дата видачі – 10.09.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
95. Знак для товарів і послуг «U’roam».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’roam»
- номер свідоцтва – 112084.
- дата видачі – 25.11.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
96. Знак для товарів і послуг «U’net».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’net»
- номер свідоцтва – 114929.
- дата видачі – 25.11.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
97. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’try» (червоний).
- номер свідоцтва – 116448.
- дата видачі – 25.11.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 12.08.201.
98. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’try»
- номер свідоцтва – 116449.
- дата видачі – 25.11.2009.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 12.08.201.
99. Знак для товарів і послуг «U’nion U’ніон U’нион».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’nionU’ніонU’нион»
- номер свідоцтва – 120820.
- дата видачі – 12.04.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.201.
100. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «Твій цифровий дім», яке складається зі словесного елементу «Твій цифровий дім», виконаного синіми літерами кирилиці наприкінці якого розташований графічний елемент у вигляді стилізованого абрису хатинки жовтого кольору.
- номер свідоцтва – 127968.
- дата видачі – 10.09.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 04.11.201.
101. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U.tv», яке складається зі словесного елементу «U.tv», виконаного білими літерами латиниці на тлі зеленого графічного елемента у вигляді прямокутника зі округленими кутами та загостреним паростком.
- номер свідоцтва – 130445.
- дата видачі – 25.10.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.201.
102. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «Utel», яке складається зі словесного елементу «Utel», виконаного білими літерами латиниці на тлі червоного графічного елемента у вигляді овалу із загостреним паростком.
- номер свідоцтва – 130446.
- дата видачі – 25.10.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.201.
103. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ОГО!», яке складається зі словесного елементу «ОГО!», виконаного білими літерами кирилиці на тлі блакитного графічного елемента у вигляді прямокутника зі округленими кутами та загостреним паростком.
- номер свідоцтва – 130447.
- дата видачі – 25.10.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.201.
104. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «УКРТЕЛЕКОМ», яке складається зграфічного елементу у вигляді трьох геометричних фігурзеленого, блакитного та червоного кольору із загостреними паростками і розташованого під ним та виконаного літерами кирилиці словесного елементу «УКРТЕЛЕКОМ», перші три літери якого виконані у синьому, а решта – у чорному кольорі.
- номер свідоцтва – 130448.
- дата видачі – 25.10.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.201.
105. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «УКРТЕЛЕКОМ», яке складається звиконаного літерами латиниці словесного елементу «УКРТЕЛЕКОМ», перші три літери якого виконані у синьому, а решта – у чорному кольорі та розташованого над його останніми літерами графічного елементу у вигляді трьох геометричних фігурзеленого, блакитного та червоного кольору із загостреними паростками.
- номер свідоцтва – 130449.
- дата видачі – 25.10.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.201.
106. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «УКРТЕЛЕКОМ», яке складається звиконаного літерами кирилиці словесного елементу «УКРТЕЛЕКОМ», перші три літери якого виконані у синьому, а решта – у чорному кольорі та розташованого над його останніми літерами графічного елементу у вигляді трьох геометричних фігурзеленого, блакитного та червоного кольору із загостреними паростками.
- номер свідоцтва – 130450.
- дата видачі – 25.10.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.201.
107. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «УКРТЕЛЕКОМ», яке складається зграфічного елементу у вигляді трьох геометричних фігурзеленого, блакитного та червоного кольору із загостреними паростками і розташованого під ним та виконаного літерами латиниці словесного елементу «УКРТЕЛЕКОМ», перші три літери якого виконані у синьому, а решта – у чорному кольорі.
- номер свідоцтва – 130451.
- дата видачі – 25.10.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.201.
108. Знак для товарів і послуг «ОГО! Голос».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Голос»
- номер свідоцтва – 131693.
- дата видачі – 25.11.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 15.10.201.
109. Знак для товарів і послуг «ОГО! Voice».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Voice»
- номер свідоцтва – 131693.
- дата видачі – 25.11.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 15.10.201.
110. Знак для товарів і послуг «ОГО! Mobile».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Mobile»
- номер свідоцтва – 133534.
- дата видачі – 10.01.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 15.10.201.
111. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ОГО! Мобільний», яке складається з графічних елементів у вигляді двох прямокутників синього та червоного кольору зі округленими кутами до яких вписані словесні елементи, виконані білими літерами кирилиці «ОГО!» і «Мобільний»
- номер свідоцтва – 138685.
- дата видачі – 10.05.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 11.03.202.
112. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ІНТЕРНЕТ», яке складається зі словесного елементу «ІНТЕРНЕТ», виконаного літерами кирилиці на тлі блакитного графічного елемента у вигляді прямокутника зі округленими кутами та загостреним паростком.
- номер свідоцтва – 139840.
- дата видачі – 10.06.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.04.202.
113. Знак для товарів і послуг «ОГО! Телефонія».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Телефонія»
- номер свідоцтва – 141402.
- дата видачі – 11.07.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.202.
114. Знак для товарів і послуг «ОГО! TV».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! TV»
- номер свідоцтва – 141403.
- дата видачі – 11.07.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.202.
115. Знак для товарів і послуг «ОГО! ТВ».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! ТВ»
- номер свідоцтва – 141404.
- дата видачі – 11.07.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.202.
116. Знак для товарів і послуг «ОГО! ТЕЛ».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! ТЕЛ» .
- номер свідоцтва – 141405.
- дата видачі – 11.07.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.202.
117. Знак для товарів і послуг «ОГО! TEL».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! TEL»
- номер свідоцтва – 141406.
- дата видачі – 11.07.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.202.
118. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ОГО! СТАРТ», яке складається з графічних елементів у вигляді двох прямокутників синього та зеленого кольору зі округленими кутами до яких вписані словесні елементи, виконані білими літерами кирилиці «ОГО!» і «СТАРТ»
- номер свідоцтва – 141407.
- дата видачі – 11.07.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.202.
119. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ОГО! Wi-Fi», яке складається з графічних елементів у вигляді двох прямокутників синього та чорного кольору зі округленими кутами до яких вписані словесні елементи, виконані білими літерами кирилиці «ОГО!» і «Wi-Fi»
- номер свідоцтва – 141408.
- дата видачі – 11.07.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.202.
120. Знак для товарів і послу.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ВІДЕО», яке складається зі словесного елементу «ВІДЕО», виконаного літерами кирилиці на тлі зеленого графічного елемента у вигляді прямокутника зі округленими кутами та загостреним паростком.
- номер свідоцтва – 144033.
- дата видачі – 12.09.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.04.202.
121. Знак для товарів і послуг «ОГО! Телебачення».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Телебачення»
- номер свідоцтва – 144993.
- дата видачі – 26.09.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 13.07.202.
122. Знак для товарів і послуг «ОГО! ТБ».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! ТБ»
- номер свідоцтва – 144994.
- дата видачі – 26.09.2011.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 13.07.202.
123. Знак для товарів і послуг «ГОЛОС» (комбінований.
- короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ГОЛОС», яке складається зі словесного елементу «ГОЛОС», виконаного літерами кирилиці на тлі червоного графічного елемента у вигляді овалу із загостреним паростком.
- номер свідоцтва – 155421.
- дата видачі – 10.05.2012.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.04.202.
124. Знак для товарів і послуг «U.fiber».
- короткий опис –знак являє собою словесне позначення «U.fiber».
- номер свідоцтва – 164097.
- дата видачі – 26.11.2012.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 17.01.202.
125. Знак для товарів і послуг «U.wire».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U.wire».
- номер свідоцтва – 164098.
- дата видачі – 26.11.2012.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 17.01.202.
126. Знак для товарів і послуг «U.wall».
- короткий опис – знак являє собою словесне позначення«U.wall».
- номер свідоцтва –164099.
- дата видачі –26.11.2012.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності –17.01.202.
3 Патенти на промислові зразк.
127. Промисловий зразок «Картка поповнення рахунку «ВСЕСВІТ ПЛЮС».
- короткий опис – картка являє собою площинний прямокутник, виконаний зі спеціального пластику (полівінілхлориду) або картону з округленими кутами, на який нанесені захищені скретч-смугою унікальні реквізити та коди доступу (персональний ідентифікаційний номер, ПІН-код), та інша необхідна для користування передплаченими послугами інформація..
- номер патенту – 20993.
- дата видачі – 11.10.2010.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 26.05.2020 за умови щорічної сплати зборів за підтримання чинності патент.
128. Промисловий зразок «Універсальна телекомунікаційна картка «ВСЕСВІТ ПЛЮС» (2 варіанти.
- короткий опис – картка являє собою площинний прямокутник, виконаний зі спеціального пластику (полівінілхлориду) або картону з округленими кутами, на який нанесені захищені скретч-смугою унікальні реквізити та коди доступу (персональний ідентифікаційний номер, ПІН-код), та інша необхідна для користування передплаченими послугами інформація..
- номер патенту – 23762.
- дата видачі – 10.09.2012.
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності.
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.12.2021 за умови щорічної сплати зборів за підтримання чинності патент.
Напрями використання об’єктів авторського права – у власному виробництві.
Напрями використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) та промислових зразків – ідентифікація та просування на ринку телекомунікаційних послуг товариства.
Заходи, яких вживає емітент для охорони ОПІВ – своєчасне набуття правової охорони та моніторинг споріднених послуг на існуючому ринку телекомунікаційних послуг.

 

 

4.11. Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим. Не зважаючи на це Група здійснює господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.12. За звітний період ПАТ "Укртелеком" витратило на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи суму в розмірі 464,53 тис. грн., а саме на виконання досліджень та розробку нормативно-технічних документів.
- Розробка концепції створення Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України з урахуванням вимог забезпечення техногенної та інформаційної безпеки України.
- Розроблення діючої моделі системи обміну даними між системами MS Project Server 2012 та "Парус- підприємство 8.5.2.
- Розробка нормативно-правових актів системи управління охороною праці ПАТ "Укртелеком" щодо оцінки готовності структурних підрозділів філії до виконання робіт з підвищеною небезпекою та розробки положення про навчання з питань безпеки при технічній експлуатації електроустановок та Довідник з охорони праці та пожежної безпеки для працівників зв’язку. Перегляд та доповнення.
- Розроблення автоматизованої системи управління реєстром портфелів проектів з використанням Web доступу.
- Формування, обробка і передавання параметрів викликів при застосуванні послуг "переадресування" у мережі спільноканальної сигналізації № 7 України. Правила.
- Організація доступу абонентів ПАТ "Укртелеком" до пунктів управління екстренними послугами за номерами 112, 101 ,102, 103, 104. Положення.
- Технічна експлуатація мережі та параметри пристроїв синхронізації. Правила.
- Розробка програм та методик щодо протоколів мереж наступного покоління (взаємодія протоколу SIP з підсистемою ISUP СКС №7 (профілі A та B) та транспортування сигналізації через мережу ІР (SIGTRAN).
- Застосування стаціонарних кислотних акумуляторних батарей на об'єктах телекомунікаційних мереж ПАТ "Укртелеком". Вимоги.
- Технічна експлуатація обладнання та мереж доступу з архітектурами FTTB ("оптоволокно в будівлю") та FTTН ("оптоволокно в приміщення абонента"). Правила.
- Дослідження питань проектування та побудови лінійно кабельних споруд ПАТ "Укртелеком" та актуалізація ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди".
- Приймання та технічна експлуатація мереж широкосмугового радіодоступу стандарту ІЕЕЕ 802.11. Правила.
4.13. У звітному періоді обсяг освоєних капіталовкладень склав - 457 029 тис. грн.
4.14. Діяльність товариства не відноситься до Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою КМУ від 27 липня 1995 р. № 554, для яких здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим. В окремих випадках, що визначаються територіальними органами Мінприроди, проводиться державна екологічна експертиза під час виконання проектних робіт на будівництво або реконструкцію об’єктів, відповідно до Закону України “Про екологічну експертизу”, ДБН А.2.2-1–2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки дій на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд”
У своїй діяльності Група керується вимогами національного екологічного законодавства та вимогами міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість виконання яких надано Верховною Радою України, зокрема.
1. Конституцією України, стаття 41 якої наголошує, що “використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі”
2. Законами України.
“Водний кодекс”, “Земельний кодекс”, “Кодекс України про надра”, “Податковий кодекс України. Розділ VIII. Екологічний податок”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про охорону земель”, “Про тваринний світ”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про Червону книгу України”, “Про рослинний світ”, “Про екологічний аудит”, “Про екологічну експертизу”
3. Актами Кабінету Міністрів України.
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №577-р "Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки".
- Постанова КМ, від 1992.08.10, № 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення".
- Постанова КМ, від 1993.04.19, № 287 "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України".
- Постанова КМ, від 1993.06.01, № 399 "Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України".
- Постанова КМ, від 1995.06.20, № 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів".
- Постанова КМ, від 1995.07.27, № 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку".
- Постанова КМ, від 1995.10.31, № 870 "Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу".
- Постанова КМ, від 1995.11.02, № 881 "Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів".
- Постанова КМ, від 1995.11.23, № 935 "Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення".
- Постанова КМ, від 1995.12.28, № 1062 "Про організацію виконання Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар".
- Постанова КМ, від 1996.02.29, № 269 "Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення".
- Постанова КМ, від 1996.04.08, № 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру".
- Постанова КМ, від 1996.05.08, № 486 "Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них".
- Постанова КМ, від 1996.05.13, № 502 "Про затвердження Порядку користування землями водного фонду".
- Постанова КМ, від 1996.06.13, № 644 "Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи".
- Постанова КМ, від 1996.09.11, № 1100 "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується".
- Постанова КМ, від 1996.09.17, № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".
- Постанова КМ, від 1996.10.17, № 1274 "Про Програму припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин".
- Постанова КМ, від 1998.07.10, № 1057 "Про затвердження Концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів".
- Постанова КМ, від 1998.08.03, № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів.
- Постанова КМ, від 1998.08.03, № 1217 "Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів".
- Постанова КМ, від 1998.08.03, № 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів".
- Постанова КМ, від 1998.08.03, № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характер.
- Постанова КМ, від 1998.12.18, № 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів"..
- Постанова КМ, від 1999.03.01, № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору".
- Постанова КМ, від 1999.04.08, № 559 "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів.
- Постанова КМ, від 1999.05.18, № 836 "Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування".
- Постанова КМ, від 1999.08.16, № 1494 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту".
- Постанова КМ, від 2000.07.13, № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів".
- Постанова КМ, від 2001.01.24, № 50 "Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції".
- Постанова КМ, від 2001.11.29, № 1598 "Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню".
- Постанова КМ, від 2001.12.13, № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря".
- Постанова КМ, від 2001.12.28, № 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел".
- Постанова КМ, від 2002.03.13, № 321 "Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459".
- Постанова КМ, від 2002.03.13, № 300 "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря".
- Постанова КМ, від 2002.03.13, № 299 "Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря".
- Постанова КМ, від 2002.03.13, № 303 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря".
- Постанова КМ, від 2002.03.13, № 302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи.
- Постанова КМ, від 2002.03.13, № 301 "Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях".
- Постанова КМ, від 2002.03.29, № 432 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які отримали такі дозволи".
- Розпорядження КМ, від 2003.11.26, № 723-р "Про деякі заходи щодо поліпшення роботи у сфері поводження з небезпечними відходами".
- Постанова КМ, від 2004.03.04, № 256 "Про затвердження Програми припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 2004 - 2030 роки".
- Постанова КМ, від 2004.08.25, № 1107 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання".
- Розпорядження КМ від 2007.10.17 № 880-р "Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року".
- Постанова КМ від 2007.11.14, №1324 "Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки".
- Постанова КМ, від 2008.03.19, № 212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)".
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 589-р "Про затвердження плану заходів з виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 1030 "Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання).
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки".

 

 

4.15. Ukrtel Global Gmb.
Основний вид діяльності- телекомунікації.
Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
Основний клієнт, співпраця з яким приносить більше 10% доходу є компанія Arbinet. З компанією Arbinet укладено договір на надання телекомунікаційних послуг.
Ukrtel Global GmbH не здійснює спільної діяльності.
Рішенням Правління ПАТ "Укртелеком" було визначено напрямки діяльності дочірнього підприємства на які отримано відповідні дозволи.
Права інтелектуальної власності у дочірнього підприємства відсутні.
Ukrtel Global GmbH діє на підставі чинного законодавства Німеччини.
Ukrtel Global GmbH науково-дослідну політику не здійснює.
Ukrtel Global GmbH протягом звітного періоду капітальних або фінансових інвестицій не здійснювало.
ТОВ "ТриМоб.
Основний види діяльності.
Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
42.21 Будівництво трубопроводів.
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку.
61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку.
Основний види послуг - надання послуг рухомого мобільного зв'язку.
Інформація про основні тенденції розвитку галузі.
На сьогоднішній день галузь телекомунікаційних послуг має такі ознаки: покриття технології GPRS/EDGE в Україні фактично співпадає з покриттям GSM-зв’язку, охоплюючи більше 90% території країни, а нове покоління 3G можуть спробувати далеко не всі жителі України. Користуватися даними послугами на сьогоднішній день можуть в основному мешканці крупних міст та обласних центрів в зв`язку з обмеженістю покриття.
Загалом абонентська база та показники доходності є сталими. Зміни показників є незначними.
Основними учасниками на ринку мобільного 3G-Інтернету є наступні оператори.
Мають власну мережу 3G.
• ПАТ «Укртелеком» (ТМ «3mob») – технологія UMTS.
• ЗАТ «Телесистеми України» (ТМ «PEOPLEnet») – технологія СDMA EV-DO.
• «International Telecommunication Company» (ТМ «CDMA Україна») – технологія СDMA EV-DO.
• ТОВ «Інтертелеком» (ТМ «Інтертелеком») – технологія СDMA EV-DO.
• ПрАТ «МТС УКРАЇНА» – технологія СDMA EV-DO.
Орендована мережа 3G у ВАТ «Укртелеком» (технологія UMTS).
• ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (ТМ «Київстар»).
За рейтингом операторів бездротового доступу до мережі Інтернет за кількістю абонентів станом на кінець 2012 року.
i. ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»
ii. ПрАТ «МТС УКРАЇНА»
iii. ТОВ «Астеліт»
iv. ТОВ «Інтертелеком»
v. ЗАТ «Телесистеми України»
vi. ТОВ «ТриМоб»
vii. ТОВ «Українські новітні технології»
viii. ТОВ «Інтелектуальні комунікації»
ТОВ «ТриМоб» пропонує своїм абонентам унікальні пакети швидкісного (до 7,2 мбіт/с) мобільного Інтернету третього покоління стандарту 3G (UMTS). ТриМоб надає послуги зв`язку на всій території України. Стійке покриття забезпечується в кожному обласному центрі, місті Києві та Севастополі, а також у їх містах сателітах.
Привабливість послуг також забезпечується низькою вартістю Інтернет-трафіку (від 0,7 коп. за Мбайт) на швидкості до 7,2 МБ/с.
На кінець 2012 року кількість абонентів ТОВ «ТриМоб» склала більше 1млн, доля оператору на ринку – 1,8%.
Інформація про систему збуту продукції.
a. Продаж послуг мобільного зв`язку ТОВ «ТриМоб» здійснюється шляхом.
- укладанням письмового договору з Абонентом – контрактна форма обслуговування.
- без укладання письмового договору – передплачена форма обслуговування.
b. Поповнення здійснюється з використанням телефонних карток поповнення рахунку та через мережу посередників: банківські та не банківські фінансові установи.
c. Продаж здійснюється через агентську та дистриб`юторську мережі. Через агентську – продаж послуг контрактної форми обслуговування. Через дистриб`ют орську – стартові пакети та телефонні картки поповнення рахунку.
d. Постачання USIM-карток, стартових пакетів та телефонних карток поповнення рахунку здійснюється безпосередньо від «ТриМоб» до агентів та дистриб`ютерів.
e. Основні ринки збуту: великі міста та обласні центри України.
f. Сезонність на продаж послуг ТОВ «ТриМоб» не впливає.
Клієнтів через яких отримано 10% або більше доходу ТОВ «ТриМоб» не має.
ТОВ "ТриМоб" не здійснює спільної діяльності.
ТОВ «ТриМоб» має наступні ліцензії та дозволи.
- Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом, реєстраційний № 6671, видана 18.11.2011 Національною комісією з питань регулювання зв’язку України; строк дії по 04.12.2016.
- Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом, реєстраційний № 6670, видана 18.11.2011 Національною комісією з питань регулювання зв’язку України; строк дії по 14.12.2020.
- Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом, реєстраційний № 6672, видана 18.11.2011 Національною комісією з питань регулювання зв’язку України; строк дії по 03.07.2017.
- Ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на всій території України, видана 18.11.2011 (№ рішення про видачу 648) Національною комісією з питань регулювання зв’язку України; строк дії по 14.12.2020.
- Дозвіл на використання номерного ресурсу (код мережі 55-Х1Х2=(00-63); Х3=(0-3) пунктів сигнальної мережі СКС-7 на території України), виданий 30.12.2011 (рішення №20) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, строк дії по 14.12.2020.
- Дозвіл на використання номерного ресурсу (код ідентифікації мережі рухомого зв’язку MNC 07 на території України), виданий 23.12.2011 (№ рішення № 6) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, строк дії по 14.12.2020.
- Дозвіл на використання номерного ресурсу (ідентифікаційний код мережі рухомого (мобільного) зв’язку 91 на території України), виданий 23.12.2011 (№ рішення 6) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, строк дії по 14.12.2020.
- Дозвіл на використання номерного ресурсу (міжнародний код 4-242-2 пункту сигнальної мережі СКС-7 у м. Київ), виданий 30.12.2011 (№ рішення 20) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, строк дії по 14.12.2020.
ТОВ «ТРИМОБ» має права інтелектуальної власності.
- свідоцтво на знак для товарів і послуг №164045, видане Державною службою інтелектуальної власності України (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.11.2012). Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 23.12.2021.
- свідоцтво на знак для товарів і послуг №164798, видане Державною службою інтелектуальної власності України (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.12.2012). Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 28.05.2022.
- ТОВ «ТриМоб» використовується торгова марка «ОГО! Мобільний» на умовах Ліцензійного договору №4-4/287 від 15.10.2012, укладеного між Публічним Акціонерним Товариством «Укртелеком» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРИМОБ»
ТОВ "ТриМоб" науково-дослідну політику не здійснює.
Інформація стосовно фінансових показників ТОВ "ТриМоб" та Ukrtel Global GmbH є консолідованою та відображена у складі доходів Компані.

 

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітент.

 

5.1. Станом на 31.12.2012 року первісна вартість основних засобів складає - 25 529 198 тис.грн., на 31.12.2011 року - 24 750 419 тис.грн. Сума нарахованого зносу на основні засоби, станом на 31.12.2012 року, складає - 18 448 366 тис.грн., на 31.12.2011 року – 17 609 396 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів, станом на 31.12.2012 року складає - 7 080 832 тис.грн, на 31.12.2011 року – 7 141 023 тис.грн. Переоцінка основних засобів у звітному періоді не проводилась.
Умови користування основними засобами забезпечують організацію та надання телекомунікаційних послуг та інших Статутних вимог ПАТ Укртелеком". Ступінь використання основних засобів дозволяє майже на 100 відсотків експлуатувати наявне майно. Знос основних засобів, станом на 31.12.2012 року, становить 72%. Амортизація основних фондів у бухгалтерському обліку протягом 2012 року нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на очікуваний строк використання об’єкта. Збільшення вартості діючих основних засобів відбувається внаслідок витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єктів (модернизації, добудови, дообладнання, реконструкції, тощо). Зменшення вартості основних засобів відбувається внаслідок часткового вилучення основних засобів як морально застарілих, фізично зношених комплектуючих, повного вилучення з виробництва внаслідок застосування нових технологій, та інших надзвичайних ситуацій.
5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначенн.
Міжнародна, міжміська та місцева телефонна мережа .
На міжнародній та міжміський телефонній мережі ПАТ "Укртелеком" станом на 31.12.2012 року працює 54 цифрових систем комутації, які виконують функції організації міжміського та міжнародного телефонного зв'язку: 26 АМТС, 20 ОПТС з функціями опорно-транзитних станцій на внутрішньозоновій мережі, 5 МЗТС та 3 МЦК таких типів: 5ESS (23 системи) EWSD (27 систем), Si-2000 (3 системи) та одна - тип.
STAREX TX-1.
Монтована ємність АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК сладає 529,56 тис. т.п.
Зазначені цифрові комутаційні системи введені в експлуатацію в 1993-2003 роках.
Станом на 31.12.2012р. на місцевих телекомунікаційних мережах товариства експлуатується 14 379 АТС, в тому числі на міській мережі – 3 644, на сільській – 10 735. Монтована ємність місцевої мережі становить 10 875,68 тис. номерів, в тому числі міської мережі - 9 244,68 тис номерів, сільської – 1 631, 0 тис. номерів.
На місцевій мережі товариства експлуатуються аналогові (декадно-крокові, координатні, квазіелектронні) та цифрові АТС типу: ЕАТС-ЦА системи С-32, ЕАТС системи «Дніпро», 5ESS, EWSD, 1000 Е-10, Si-2000, DTS-3100, STAREX ТХ-1, Донець, Квант-Е, СТМ-256х, ЄС-11, Ф-1500, МТ-20/25, Атлант, Сосна, СОМ 2000/600, Квант-СіС, Meridian, Тест, РТС-128, Каскад- Карпати, Hicom , Протон, Елта-200, BZ-5000, VFA, Definity, HTC-1100E.
Рік випуску ДК АТС, які експлуатуються на мережі ПАТ "Укртелеком" 1961÷1984рр., координатних - 1967÷1998рр., квазіелектронних 1987÷2000рр., цифрових 1987÷2011рр.
Станом на 31.12.2012р. на міській телефонній мережі товариства організовано 1 900 463 каналів систем передавання в тому числі 122 аналогових. На сільській телефонній мережі організовано 261 720 каналів систем передавання в тому числі 2 279 аналогових.
Телеграфна мереж.
На телеграфній мережі експлуатується обладнання.
– Станції комутації каналів типу ІСК 2,4 – 4 шт. Рік вводу 1993-1998.
– Станція комутації каналів типу ELTEX – 1 шт. Рік вводу 1994.
Монтована ємність станцій комутації каналів 5440 т.п.
– Електронні телеграфні концентрёатори ЕТК-КП2 – 26 шт. Рік вводу 1997-2007. Монтована ємність 2728 т.п.
– Каналоутворююче обладнання випуску до 1991 року.
– Кінцеве телеграфне обладнання випуску до 1991 рок.
Мережа СКС-.
Для забезпечення транзиту сигнального трафіка мережі СКС-7 використовуються 2 відокремлені транзитні пункти сигналізації (далі – STP-SA) типу SURPASS hiS 700 у містах Київ і Львів, на яких створено 230 ланок сигналізації в міжнародній та національній мережі СКС-7. Обладнання STP-SA введено в експлуатацію в 2006р.
Транспортна мереж.
Станом на 31.12.2012р. обладнання транспортної мережі (магістральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM) становить 1538 мережевих елементів цифрових систем передачі, транспортної місцевої мережі SDH та РDH – 2602 елементів мережі.
Протяжність каналів зв’язку на транспортній телекомунікаційній мережі (магістральній, внутрішньозоновій та місцевій мережах) по задіяній та монтованій ємності станом на 31.12.2012р.
- по монтованій ємності становить – 790764,60 тис. пот./км..
- по задіяній ємності – 689456,72 тис. пот./км.
Задіяна ємність обладнання транспортної мережі станом на 31.12.2012 складає 87,19%.
Приріст по задіяній ємності становить 1386,37 тис. пот*км.
Станом на 31.12.2012р. для потреб користувачів мережі Інтернет товариства організовано 28 зовнішніх каналів зв’язку ємністю 10 Гбіт/с. кожен, таким чином загальна ємність зовнішніх каналів мережі Інтернет товариства 280 Гбіт/с.
Обладнання мережі широкосмугового доступу станом на 31.12.2012 – монтована ємність – 1 736 тис. портів, задіяна – 1 541 тис. портів.
Енергозабезпеченн.
Станом на 31.12.2012 року для забезпечення електроживленням телекомунікаційного обладнання на мережі товариства застосовується 17975 одиниць установок електроживлення постійним струмом (ЕЖУ), з яких 11443 відпрацювали вже більше 20 років. Крім того для підвищення необхідного рівня безперебійного електроживлення під час відключень зовнішнього електропостачання застосовується 21652 групи акумуляторних батарей (АБ), з яких 6747 груп мають ємність менше 70 % , 1893 одиниці стаціонарних і 328 пересувних дизельних електростанцій, а також 2109 одиниць бензинових агрегатів.
Для забезпечення необхідних температурних режимів роботи обладнання на об’єктах товариства встановлено 13853 одиниці кондиціонерів, з них 2047 одиниць фізично зношені та потребують заміни.
Метрологічне забезпеченн.
На мережі товариства знаходяться в експлуатації більше 170 тис. засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) для виконання вимірювань на цифрових та оптичних системах передачі, мідних кабельних лініях, які застосовують технологію ADSL та проведення експлуатаційних вимірювань параметрів електроустановок. Парк засобів вимірювальної техніки у філіях застарілий. Понад 85 % ЗВТ пропрацювали більше 15 років. .
Лінійно – кабельні споруд.
Транспортна телекомунікаційна (первинна) мережа ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2012р. включає: 39 325,96 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, 140 747,26 км сільських з’єднувальних ліній на кабелях з металевими провідниками, 49 584,15 км кабельних ліній магістральної та внутрішньозонової мережі з металевими провідниками.
Загалом протяжність кабельних ліній транспортної телекомунікаційної мережі становить 229 657,37 км.
Лінійно-кабельні споруди місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» станом на 01.01.2013 року складаються з 1000,17 тис. км кабельних ліній зв’язку, в тому числі.
- з використанням багатопарного кабелю – 397,43 тис. км.
- з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 45,54 тис. км.
- з кабелем типу ПРППМ – 557,2 тис. км.
Кількість кабельних шахт становить 1 617 шт., колодязів кабельної каналізації – 801 586 шт., протяжність кабельної каналізації становить 42 404,2 км.
Мережа проводового мовленн.
Мережа проводового радіомовлення ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2012 року охоплює понад 10,649 тис. населених пунктів. Роботу мережі забезпечує 3504 радіотрансляційних вузлів (РТВ), з них 2412 обладнані транзисторними підсилювачами, 544 комбіновані (обладнані транзисторними та ламповими підсилювачами) та 548 обладнані ламповими підсилювачами.
Загальна протяжність ліній радіофікації становить 321,9 тис. км, з них майже 184,4 тис. км ― повітряні лінії, в тому числі 161,3 тис. км підвішені на опорах ЛЕП та 115,782 тис. км ― кабельні лінії.
Початок вводу в експлуатацію основної частини обладнання проводового мовлення та ліній радіофікації – 70-ті роки.
Кількість основних радіоточок на мережі проводового радіомовлення товариства становить 1,894 млн.
Таксофонна мереж.
На таксофонні мережі ПАТ «Укртелеком» на кінець 2012 року задіяні 9 611 таксофонів. Із них карткових типу ТК-121 –7 105 од., типу Стек-103 - 26 од.; комбінованих типу Ротор 2000У (оплата послуг картками або монетами)– 2 197 од.; монетних типу Ротор 2000У – 283 од. Всі таксофони підключені до 59 систем управління таксофонними мережами: 36 систем управління таксофонами ТК-121 типу «Сіріус-ХХІ», 2 системи управління таксофонами Стек-103 типу «Стек-103» та 21 система управління таксофонами Ротор-2000У типу «ГАММА»
Усі таксофони надають послуги універсального зв’язку – місцеві, міжміські та міжнародні. Із них: 6 622 таксофони надають послуги вхідного зв’язку на таксофон, 16 таксофонів працюють через радіо подовжувачі.
Протягом 2012 року загальна кількість таксофонів на мережі ПАТ «Укртелеком» зменшилася на 13 015 одиниць (22 626 одиниць на кінець 2011 р.). Кількість задіяних систем управління таксофонами зменшилася на 10 одиниць. (69 одиниць на кінець 2011 р.).
В межах інвестиційного плану ПАТ Укртелеком» на 2012 рік придбано та впроваджено.
- 61 група акумуляторних батарей.
- локальне устаткування збору та обробки даних.
- заміна 215 лічильників електроенергії.
- придбано ЗІП для телекомунікаційного обладнання.
- придбано технологічне обладнання для переключення абонентських ліній з метою вивільнення орендованих приміщень та для відновлення роботи мережі після стихійних явищ.
Проектом інвестиційного плану витрат на модернізацію обладнання в 2013 році для забезпечення працездатності телекомунікаційної мережі передбачені обсяги капіталовкладень в сумі 20,0 млн. грн.
5.3. Витрати Групи на технічне обслуговування та ремонт за 2012 рік склали - 222 256 тис. грн. (при 279 152 тис. грн. за 2011 рік.
5.4. Вартість оформлених у заставу основних засобів – 1 392 699 тис. грн.
Станом на 31.12.2012р. для забезпечення виконання зобов’язань ПАТ "Укртелеком" за Генеральною кредитною угодою з ПАТ «Укрексімбанк» від 19.12.2011 №151111N7 товариством укладено 5 іпотечних договорів, якими передано в іпотеку 52 об’єкти, розташовані за 24 адресами у містах Київ, Львів, Одеса та Донецьк.
Передавання нерухомості в іпотеку накладає обмеження на реалізацію товариством прав власності на неї. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про іпотеку» всі правочини щодо розпорядження предметом іпотеки (його частиною), а саме: відчуження, передача в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування повинні здійснюватись виключно з письмової згоди іпотекодержателя.
Між ПАТ «Укртелеком» та АТ «Сбербанк Росії» укладено договори про відкриття кредитних ліній. Зобов’язання товариства за кредитними лініями забезпечені договорами застави, укладеними між ПАТ «Укртелеком» та АТ «Сбербанк Росії»
З метою забезпечення викладених у кредитних договорах зобов’язань ПАТ «Укртелеком» в особі філій передало в заставу основні засоби (обладнання).
5.5. Станом на 31.12.2012р. Компанія мала договірні збов'язання на придбання основних засобів на суму - 142 787 тис грн.
5.6. Залишкова вартість основних засобів Групи, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) – 76 329 тис. грн..
Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів – 10 239 084 тис. грн.
Первісна вартість основних засобів - 25 529 198 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів - 7 080 832 тис. грн.
5.7. У звітному періоді переоцінка основних засобів не проводилась, відповідно з цим, зміни розміру додаткового капіталу не було.
5.8. Станом на 01.01.2012р. обсяги незавершеного будівництва становили - 755 955 тис.грн.; на кінець звітного періоду, станом на 31.12.2012р. - 359 040 тис. грн.

 

 

5.9. Основні засоби дочірніх підприємств ТОВ "ТриМоб" та Ukrtel Global GmbH є консолідованими на рівні материнської Компані.

 

 

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітент.

 

6.1. Станом на 31.12.2012 облікова чисельність працівників становила - 59902 чол., з яких 59098 чол. працюють у філіях товариства. За основним місцем роботи у товаристві у звітному періоді працювало - 59279 осіб, за суміцництвом - 623 осіб, на умовах неповного робочого часу - 1951 особи. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду штатних працівників ПАТ "Укртелеком" склав - 2 090 559 тис.грн..
6.2. У товаристві створена та діє Об'єднана профспілкова організація ПАТ "Укртелеком". Колективний договір між адміністрацією ПАТ "Укртелеком" та трудовим колективом (працівниками) був схвалений конференцією трудового колективу 04.05.2011р. та підписаний сторонами. Термін дії договору 2011-2014 роки.
Колективний договір укладений з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і погодження інтересів працівників та власника на підставі чинного законодавства України. Колективний договір встановлює взаємні зобов'язання ПАТ "Укртелеком" та Комітету Об'єднаної профспілкової організації ПАТ "Укртелеком". Колективним договором ПАТ "Укртелеком" для соціального захисту працівників передбачено перелік пільг.
- матеріальна допомога (на лікування, поховання, за стихийним лихом та за сімейними обставинами).
- одноразова грошова виплата при звільненні працівників (при виході на пенсію).
- надання працівникам путівок на санаторне-курортне лікування й відпочинок.
В компанії запроваджені системи мотивації персоналу, які сприяють підвищенню ефективності та конкурентноспроможності товариства та залежать від результатів діяльності підприємства в цілому та враховують трудовий внесок кожного працівника.
- преміювання працівників за основними результатами господарської діяльності.
- преміювання працівників пріоритетних напрямків за спеціальними системами преміювання.
- індивідуальне заохочення працівниікв за виконання особливо важливих завдань.
6.3. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» здійснює кадрову політику, яка спрямована на.
• своєчасне забезпечення товариства кваліфікованими спеціалістами, здатними якісно виконувати завдання, що сприяє досягненню цілей бізнесу.
• створення позитивного іміджу товариства на ринку праці як привабливого й перспективного роботодавця.
Працівники товариства, що мають вищу освіту становлять 67%, з яких з повною вищою освітою - 40%, базовою та неповною вищою - 27%. відповідно, серед керівників вищу освіту мають 98%, серед професіоналів цей відсоток становить 99%.
Одним із головних напрямів кадрової політики товариства, як і раніше, залишається удосконалення професійних знань персоналу, що здійснюється в основному у філії “Центр післядипломної освіти” ПАТ “Укртелеком”
Філія “Центр післядипломної освіти” ПАТ “Укртелеком” забезпечує підвищення кваліфікації керівників, фахівців, робітників за очною та дистанційною формами.
Навчання проводиться за більше ніж 200 навчальними програмами, які передбачають удосконалення знань за наступними напрямами.
- технічна експлуатація телекомунікаційних мереж та систем.
- економіка, фінанси та бухгалтерській облік.
- продаж послуг та ефективне облслуговування споживачів.
- менеджмент.
- інформаційні технології та технічна експлуатація автоматизованих систем.
- безпека життєдіяльності тощо.
У 2012р. пройшли навчання понад 12000 працівників, з них біля 9000 керівників, фахівців та понад 3000 робітників, що складає 20,3% від облікової чисельності працівників товариства.
Особлива увага приділялася навчанню та тестуванню рівня знань.
- фахівців з продажу послуг та обслуговування споживачів.
- фахівців, які забезпечували технічну підтримку проведення чемпіонату "Євро-2012".
- фахівців, які здійснюють технічну експлуатацію електроустановок, у зв'язку з веденням нових Правил.
- економістів, бухгалтерів, працівників керівних служб з метою підготовки їх до роботи в автоматизованій системі розрахунку заробітної плати та управління персоналом на базі програмного комплексу "Парус-Підприємство, версія 8".
Професійне навчання робітників було спрямовано на оволодіння іншою професією або на розширення, поглиблення раніше здобутих знань, умінь та навиків, необхідних для їх продуктивної професійної діяльності.
6.4. Правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні..

 

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітент.

 

7.1. У товаристві утворені органи управління.
1. Загальні збори акціонерів ПАТ «Укртелеком» - вищий орган Товариства.
До виключної компетенції Загальних Зборів належить.
- визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- внесення змін до Статуту.
- прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій.
- прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- прийняття рішення про розміщення Акцій.
- прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу.
- прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу.
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій.
- затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них.
- затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.
- затвердження річного звіту Товариства.
- розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом.
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства України.
- прийняття рішення про форму існування Акцій.
- затвердження розміру річних Дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та/або Статутом.
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
- обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- затвердження висновків Ревізійної Комісії.
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Статутом та законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної Комісії.
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- обрання комісії з припинення Товариства.
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із Статутом Товариства.
2. Наглядова рада ПАТ «Укртелеком» - орган, що здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства, захист прав Акціонерів і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства, за винятком діяльності, що пов’язана з державною таємницею.
До виключної компетенції Наглядової Ради належить.
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів.
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій.
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій.
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом.
- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління.
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління.
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом та чинним законодавством України.
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом Товариства.
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до законодавства України та Статуту.
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб; затвердження їх Статутів.
- прийняття рішення про вчинення правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 100 млн. доларів СШ.
до 300 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але в будь-якому випадку не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства.
- прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим Статутом.
До Наглядової ради входять наступні особи.
1. Гольдшайдер Петер – Голова Наглядової ради.
2. Хартман Клаус Гельмут – член Наглядової ради.
3. Дзекон Георгій Борисович – член Наглядової ради.
4. Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради.
3. Правління ПАТ «Укртелеком» - виконавчий орган Товариства.
До повноважень Правління належить.
- затвердження за поданням Голови Правління організаційної структури товариства; філій; представництв.
- встановлення умов оплати праці та преміювання, працівників Товариства, його філій, представництв, а також інших безбалансових структурних підрозділів.
- затвердження штатного розпису Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших безбалансових структурних підрозділів Товариства.
- встановлення порядку управління безбалансових структурних підрозділів філій та представництв Товариства, в тому числі затвердження Типових положень про них та їх Типових внутрішньовиробничих структур.
- прийняття рішень про вчинення правочинів від імені Товариства на суму від 10 млн. доларів США до 100 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але не більше 10 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та представництв Товариства; затвердження положень про філії та представництва, внесення змін до них.
- прийняття рішення про участь в інших юридичних особах (крім участі у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях) та вихід з них, про придбання (відчуження) часток у статутному капіталі інших юридичних осіб та цінних паперів, що засвідчують участь в іншій юридичній особі.
- встановлення процедури прийняття рішень щодо придбання, відчуження, списання, передачі в оренду або лізинг майна Товариства.
- вирішення всіх інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.
До компетенції Голови Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів, Наглядової ради та компетенції Правління.
Голова Правління у межах своєї компетенції та в тому числі, але не виключно.
- організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них; організовує ведення протоколів з засідань Правління.
- приймає рішення про відкриття рахунків в установах банків.
- представляє Товариство в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними особами, іншими суб’єктами господарювання усіх форм власності та фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном, здійснює інші юридичні дії та видає довіреності на здійснення таких дій.
- видає накази, розпорядження та дає розпорядження і вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; приймає інші рішення щодо поточної діяльності Товариства.
- видає довіреності відповідного до чинного законодавства України.
- розпоряджається майном та коштами Товариства у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та встановленого в Товаристві порядку.
- здійснює управління дочірніми підприємствами та корпоративними правами, що належать Товариству у статутних капіталах інших юридичних осіб.
- здійснює керівництво роботою структурних підрозділів Товариства.
- встановлює в межах своєї компетенції порядок підписання внутрішніх актів, документів Товариства.
- самостійно приймає рішення про вчинення правочинів від імені Товариства на суму до 10 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину; а за рішенням Правління на суму до 100 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але не більше 10 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства; а за погодженням з Наглядовою Радою на суму до 300 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але не більше 25 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- вирішує питання добору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів.
- призначає та звільняє з посади директорів дочірніх підприємств; призначає та звільняє з посади директорів філій та представництв, укладає з ними контракти.
- погоджує призначення керівників безбалансових структурних підрозділів Товариства.
- приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, приймає рішення про застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- представляє Товариство у трудових відносинах з працівниками Товариства, укладає трудові договори (контракти), колективний договір, тощо.
- направляє у відрядження працівників Товариства в межах України та за кордон.
- розподіляє обов’язки між працівниками Товариства відповідно до організаційної структури Товариства.
- забезпечує виконання умов емісії, випуску, видачі цінних паперів Товариства, здійснює операції емітента щодо випущених Товариством цінних паперів.
- вирішує інші питання діяльності Товариства відповідно до свої компетенції.
Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» - Кравець Ігор Васильович.
Членами Правління ПАТ «Укртелеком» є.
1. Тарасенко Ігор Володимирович.
2. Лісак Ірена Олександрівна.
3. Прутенко Людмила Петрівна.
4. Шаповалов Євген Анатолійович.
5. Васьківський Сергій Миколайович.
4. Ревізійна комісія – орган Товариства, створений відповідно до законодавства України, Статуту Товариства для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
До компетенції Ревізійної комісії належить.
- проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у випадках та в порядку, передбачених законодавством України.
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх ініціатору проведення перевірки.
- доповідати Загальним Зборам, Наглядовій Раді, Правлінню Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення.
- інформувати Наглядову Раду, Правління про факти порушення законодавства, виявлені під час перевірок, що завдали істотної шкоди Товариству.
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної Комісії щодо їх усунення.
- вимагати скликання Наглядовою радою позачергових Загальних Зборів, у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства.
- розглядати кошториси витрат Товариства.
До складу Ревізійної комісії входять наступні особи.
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» ідентифікаційний код 33940565.
7.2. На річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПАТ «Укртелеком» 26.04.2012 до Статуту товариства, Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком», Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком», Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» вносились зміни, шляхом викладення їх в нових редакціях.

 

 

7.3. Правління товариств.
1. Кравець Ігор Васильович - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правлінн.
Паспортні дані:НА 124444 18.05.1996 Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій област.
Рік народження:195.
Освіта: Вища, Українська державна академія зв'язку iм. О.С. Попов.
Опис: Голова Правлiння здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiнн.
ПАТ "Укртелеком.
Обов'язки Голови Правлiння.
- органiзовує проведення засiдань Правлiння, керує його роботою.
- здiйснює оперативне керiвництво товариством, спрямовує його дiяльнiсть на досягнення необхiдних темпi.
розвитку та отримання прибутку.
- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Оплата працi згiдно контракту.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
2. Шаповалов Євген Анатолiйович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльност.
Паспортні дані:СН 126584 16.05.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києв.
Рік народження: 197.
Освіта: Вища, Київський нацiональний економiчний унiверсите.
Опис: Член Правлiння, директор дирекції фінансової та комерційної діяльності здiйснює свої повноваженн.
вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції фінансової та комерційної діяльності.
- забезпечує розробку бiзнес-плану товариства, складання поточних та фiнансових планiв дiяльностi товариства.
цiлому i в розрiзi фiлiй, здiйснює контроль за їх виконанням.
- забезпечує своєчасне проведення розрахункiв товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
3. Прутенко Людмила Петрiвна - директор дирекції праці та управління персонало.
Паспортні дані: СН 831209 09.06.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києв.
Рік народження: 195.
Освіта: Вища, Київський полiтехнiчний iнститу.
Опис: Член Правлiння, директор дирекції праці та управління персоналом здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції працi та управлiння персоналом.
- забезпечує роботу iз забезпечення товариства кадрами потрiбних професiй, спецiальносте.
i квалiфiкацiй згiдно з рiвнем i профiлем отриманої ними пiдготовки.
- органiзує роботу з поточної i перспективної пiдготовки, перепiдготовки, стажування, пiдвищенн.
квалiфiкацiї працiвникiв товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
4. Тарасенко Iгор Володимирович - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури.
Паспортні дані: СО 921368 12.11.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києв.
Рік народження: 197.
Освіта: Вища, Українська державна академiя зв'язку iм. О.С. Попов.
Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора філії "Дирекція розвитку інфраструктури.
- забезпечує планування впровадження нової технiки i розвитку телекомунiкацiйних технологiй ПАТ "Укртелеком.
- забезпечує розвиток та впровадження перспективних технологiй на телекомунiкацiйних мережах.
- органiзовує роботу з впровадження нової технологiї, модернiзацiї дiючих телекомунiкацiйних об'єктiв.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
5. Лісак Ірена Олександрівна - директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів.
Паспортні дані: тимчасова посвідка на тимчасове проживання серія КИ №011155 видана 16.06.201.
Рік народження: 195.
Освіта: Вища, Львівський ордена Леніна політехнічний інститу.
Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів".
- здійснення стратегічного та оперативного керівництва продажем інноваційних послуг.
- розробка та впровадження с тратегій продажу інноваційних послуг масовим споживачам - через прямий та не прямий канали продажу.
- організація та координація забезпечення виконання планів продажу послуг масовим та бізнес- споживачам.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
6. Васьківський Сергій Миколайович - директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власніст.
Паспортні дані: МК №303194 Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.199.
Рік народження: 197.
Освіта: Вища, Національна юридична академія України ім. Я.Мудрог.
Опис:Член Правління, директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю здiйсню.
свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
7. Накалюжна Людмила Володимирiвна - Головний бухгалте.
Паспортні дані:СН 083233 08.02.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києв.
Рік народження:196.
Освіта: Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститу.
Опис:Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положенн.
про Головного бухгалтера.
До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться.
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерськог.
облiку, складанняi подання в встановленi строки фiнансової звiтностi.
- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Наглядова рад.
1. Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 25.05.2003. Рік народження – 1945. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
2. Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради. Паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997. Рік народження – 1968. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
3. Клаус Хартман – член Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006. Рік народження – 1961. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
4. Дзекон Георгiй Борисович - член Наглядової ради. Паспортні дані:МЕ 359574 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.08.2004 . Рік народження – 1963. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Ревізійна комісі.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загально.
номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком» та знаходиться за адресою.
02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4.

 

Основні дані про посадових осіб емітент.
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кравець Ігор Васильович д/н Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління (1 рік) 1958 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Прутенко Людмила Петрівна д/н Член Правління (8 років) 1953 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Шаповалов Євген Анатолійович д/н Член Правління (6 років) 1977 Вища 2.5 0 2.5 0.00000005 0.00000005 0 д/н
Тарасенко Ігор Володимирович д/н Член Правління (1 рік) 1973 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Лісак Ірена Олександрівна д/н Член Правління (1 рік) 1957 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Васьківський Сергій Миколайович д/н Член Правління (менше року) 1970 Вища 775 0 775 0.000016 0.000016 0 д/н
Накалюжна Людмила Володимирівна д/н Головний бухгалтер (8 років) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 Член Ревізійної комісії (1 рік) - - 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552 0 д/н
Пітер Голдшайдер д/н Голова Наглядової ради (1 рік) 1945- Вища 0 0 0 0 0 0 управляючий партнер компанії ЕРІС (Австрія)
Дзекон Георгій Борисович д/н Член Наглядової ради (1 рік) 1963 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Солодовський Ілля Давидович д/н Член Наглядової ради (1 рік) 1968 Вища 0 0 0 0 0 0 Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "ЕСУ"
Клаус Хартман д/н Член Наглядової ради (1 рік) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітент.
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8

 

7.5. Опис у хроногічному порядку попередніх посад посадових осіб.
1. Кравець Ігор Васильович - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління ПАТ "Укртелеком.
07.10.2005 - 16.04.2008 - Генеральний директор Українського державного підприємства електрозв'язку "Укрпошта".
04.12.2008 - до цього часу - заступник Голови Правління відкритого акціонерного товариства "Укртелеком".
11.2011 - до цього часу - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
2. Шаповалов Євген Анатолійович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльност.
30.11.2005 - 13.09.2011 - заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
14.09.2011 - до цього часу - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
3. Прутенко Людмила Петрівна - директор дирекції праці та управління персонало.
09.03.2004 - 13.09.2011 - заступник Голови Правління з питань праці та управління персоналом публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
14.09.2011 - до цього часу - директор дирекції праці та управління персоналом публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
4. Лісак Ірена Олександрівна - директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів" (посада станом на 31.12.2011.
10.11.2006 - 20.02.2008 - Голова Правління ЗАТ "Експрес Пей".
26.05.2008 - 30.09.2008 - заступник директора з питань маркетингу та продажу послуг - комерційного директора філії "Утел" відкритого акціонерного товариства “Укртелеком”
01.10.2008 - 13.09.2011 - директор департаменту організації продажу інноваційних послуг публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
14.09.2011 - 31.01.2012 - директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів" публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
01.02.2012 - до цього часу - директор дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
5. Тарасенко Ігор Володимирович - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури.
02.2006 -11.2010 - директор Філії інформаційно-комунікаційних систем відкритого акціонерного товариства “Укртелеком”
08.11.2010 - 13.09.2011 - виконуючий обов'язки заступника Голови правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій публічного акціонерного товариства “Укртелеком”
14.09.2011 - до цього часу - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури".
6. Васьківський Сергій Миколайович - директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власніст.
11.07.2003 - 18.09.2011 - керівник Апарату Наглядової ради ВАТ "Укртелеком.
19.09.2011 - до цього часу - директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власніст.
7. Накалюжна Людмила Володимирівна - Головний бухгалте.
16.04.2004 - до цього часу - головний бухгалтер публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
8. Пітер Голдшайдер - Голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
Пітер Голдшайдер - співвласник та управляючий партнер компанії EPIC (Європейська Корпорація з питань приватизації та інвестицій), має більш ніж 25-річний досвід роботи в галузі фінансів та цінних паперів.
З 1989 року бере активну участь у трансформуванні економіки Центральної та Східної Європи і створює широку мережу офісів (філіалів), товариств та контактів у цьому регіоні.
Пітер Голдшайдер розпочав свою професійну кар’єру в IBM Austria (Австрія), де перебував на керівних посадах. Потім був Віце-Президентом з питань маркетингу та продажу і членом Правління страхової компанії Zurich Kosmos Insurance Company в Австрії.
Пізніше він стає співвласником та контролює компанію «Landerbank Business Development Ges.b.b.H.» (згодом - компанія EPIC). Обіймав посади Голови Правління компанії EPIC Advisors (Russia) Ltd. (Росія), Голови Наглядової Ради I.EPIC Holding у Празі, Голови Правління KINTO у Києві.
Пітер Голдшайдер отримав наукову ступінь кандидата наук в галузі юриспруденції та права у Віденському університеті на юридичному факультеті, вивчав курс старшого управлінського персоналу в IBM/Harvard Business School (Гарвардська школа бізнесу). Нагороджений Золотим Орденом «За заслуги» міста Відня.
У травні 2011 року дочірнє підприємство ЕРІС в Україні, компанія ESU LTd придбала 92,97% акцій ПАТ «Укртелеком»
З червня 2011 року - Голова Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»
9. Ілля Солодовський - Член Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
З 1992 року працював головним інженером україно-ізраїльського СП «Service Communication Technologies», Генеральним директором україно-ізраїльського СП «Telecom & Technology Transfer»
З 1995 року протягом десяти років - Керуючий директор дочірньої компанії «Reichle & De-Massari AG» (Ветцикон, Швейцарія).
У 2006 році увійшов до складу Правління GMSU(Global Message Services).
З 2008 і дотепер - Генеральний директор компанії ТОВ «ESU»
З червня 2011 року – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»
10. Георгій Дзекон - Член Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
З 1993 по 2000 рiк — обiймав посаду управляючого директора ТОВ «СОФТ-ТРОНIК Київ»
З 2000 року по 2003 рiк — Голова Правлiння ЗАТ «ПРIОКОМ». Займався розробкою та впровадженням телекомунiкацiйних проектiв як в Україні, так і за кордоном.
В липні 2003 року призначений на посаду заступника Голови Правлiння ВАТ «Укртелеком». 13 травня 2004 року обраний Головою Правління ВАТ «Укртелеком»
З листопада 2011 року - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»
11. Доктор Клаус Хартман - Член Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Укртелеком.
Освіту здобув в Університеті Данцігу (Польща) за фахом «економіка транспорту», Університеті Ростоку (Німеччина) за фахом «ділове адміністрування», де отримав ступінь магістра. Пізніше закінчив інститут Управління у Берліні (Німеччина), де став кандидатом економічних наук, Університет Бірмінгему у Великій Британії за фахом «магістер ділового адміністрування» (MBA) та податкову школу Хорста Ендріса у Кельні (Німеччина) за фахом «бухгалтер». Крім того, доктор Клаус Хартман закінчив Гарвардську бізнес-школу та Аспірантуру Стенфордської школи бізнесу (США).
Свою кар’єру розпочав 1991 року в Arthur Andersen (Німеччина). Після цього працював на різних посадах у відомих компаніях, зокрема BICC Germany (Берлін, Німеччина), Deutsche Telekom Zentrale (Бонн, Німеччина), Global One (Бельгія, Брюссель).
З 2000 року - Головний фінансовий директор, Член Ради директорів Magyar Telekom (Угорщина).
З вересня 2006 року - Генеральний директор і Голова Правління Polska Telefonia Cyfrowa (Польща). А з січня 2011 року обійняв посаду Старшого віце-президента з питань корпоративного управління і управління акціями в країнах Європи компанії Deutsche Telekom AG.
З червня 2011 року – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»
7.6. Інформація щодо.
- процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа товариств.
була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушенн.
справи про банкрутство.
- наявності у посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
у звітному періоді відсутня.

 

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого орган.

 

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн.
Вид виплати Наглядова рада Виконавчий орган Разом
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основна заробітна плата 0 115559.30 402679.80 2056552.92 909823.90 173411.70 2056552.92 1025383.20 576091.50
Премії 0 44626.00 197231.00 1109326.11 715694.50 179283.00 1109326.11 760320.50 376514.00
Компенсаційні виплати 0 24792.38 99477.57 141881.62 484129.80 7462727.20 141881.62 508922.18 562204.77
Виплати у натуральній формі
Інші виплати (зазначити) 322444.85 40329.46 241441.60 1691667.5 1059405.00 1477398.00 2024112.35 1099734.46 1718839.60
Усього 332444.85 225307.10 940829.97 4999428.15 3169053.20 2292819.90 5331873.00 3394360.34 3233649.87

 

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітент.

 

9.1. ПАТ "Укртелеком" засноване згідно з Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27.12.1999 №155 шляхом перетворення відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 №210/93 "Про корпоратизацію підприємств" Українського державного підприємства електрозв'язку "Укртелеком" у відкрите акціонерне товариство "Укртелеком", що згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" №8 від 14.06.2011 перейменовано на Публічне акціонерне товариство "Укртелеком".
9.2. На кінець звітного періоду загальна чисельність акціонерів ПАТ "Укртелеком" становила - 60609 особи. Станом на 31.12.2012 в обігу перебувало - 18 726 244 940 штук простих іменних акцій ПАТ "Укртелеком". В ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2012р.обліковувалось - 17647321573 шт. акцій, що складає - 94,2384% від зареєстрованого статутного фонду ПАТ "Укртелеком" та які належать - 59 970 акціонерам. В ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" станом на 31.12.2012р. обліковувалось - 1078926427 шт. акцій, що складає - 5,7616% від зареєстрованого статутного фонду ПАТ "Укртелеком" та які належать - 639 акціонерам.

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком», які обліковуються у ПАТ "Національний депозитарій України". Місцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4.

 

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного рок.
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552

 

.

 

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особам.

 

10.1.- 10.2. Інформація про правочини з власниками істотної участі.
У І кварталі 2012 року були укладені наступні правочини.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
1. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 20.03.2012 №816/7-4-62 на суму 25 697,89 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
2. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 20.03.2012 №817/7-4-62 на суму 26 704,21 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
3. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-3-20/611 на суму 25 697,89 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
4. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-3-20/613 на суму 24 426,52 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
5. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 30.03.2012 №821/7-4-62 на суму 26 071,14 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
6. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №798/877700-29 на суму 29 660,63 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
7. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 01.03.2012 №795/877700-29 на суму 30 808,69 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
8. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 15.03.2012 №7-6/318-01 на суму 24 696,40 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
9. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 15.03.2012 №7-3-20/608 на суму 22 830,55 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
10. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 15.03.2012 №7-3-20/609 на суму 21 568,64 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
11. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 22.03.2012 №7-1-51/1842 на суму 188 650,83 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
12. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 22.03.2012 №7-1-51/12/1841 на суму 221 862,93 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
13. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 20.03.2012 №797/877700-17 на суму 27 580,87 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
14. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 05.03.2012 №7-6/317-01 на суму 21 777,04 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
15. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-1-51/12/1843 на суму 25 031,90 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
16. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-1-51/12/1845 на суму 25 604,75 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
17. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 09.02.2012 №7-6/315-01 на суму 23 660,09 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
18. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 09.02.2012 №7-6/316-01 на суму 26 364,10 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
19. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №788/877700-29 на суму 22 807,75 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
20. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №787/877700-29 на суму 18 225,84 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
21. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №786/877700-29 на суму 148 583,78 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
22. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №785/877700-29 на суму 220 491,80 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
23. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.01.2012 №7-1-51/12/1779 на суму 26 086,84 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
24. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 18.01.2012 №7-3-20/596 на суму 21 178,98 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
У ІІ кварталі 2012 року були укладені наступні правочини.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
1. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №VL KIVUTK/7-3-20/617. Зміст договору: будівництво БС VL KIV UTK Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці, вул. Шевченка, 8. Сума договору - 161 434,10 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
2. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №RV OSTNEZ/7-3-20/615. Зміст договору: будівництво БС R.
OST NEZ Рівненська обл., Острозький р-н, м. Острог, проспект Незалежності, 7. Сума договору - 168 768,80 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
3. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №RV KSTGRU/7-3-20/614. Зміст договору: будівництво БС R.
KST GRU Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль,вул. Грушевського, 34. Сума договору - 166 090,48 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
4. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №RV SRNSHY/7-3-20/616. Зміст договору: будівництво БС RV SRN SHY Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Широка, 33. Сума договору - 178 606,69 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
5. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.04.2012 №KIKIEBLG/7-1-51/1854. Зміст договору: будівництво БС KI KIE BLG.
м. Київ, вул. Булгакова, 11. Сума договору - 265 051,22 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
6. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.04.2012 №DC MARSHE/7-6/320-01. Зміст договору: будівництво БС DC MAR SHE за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Войніч, 2. Сума договору - 157 506,75 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
7. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.04.2012 №7-1-51/12/1853. Зміст договору: будівництво БС VN VIN BLU/ VN VIN PIR. Сума договору - 5 964,00 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
8. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 12.04.2012 №DC MARKRC/7-6/321-01;'DC MARSHE/7-6/320-01. Зміст договору: будівництво БC DC MAR KRC за адресою м.Маріуполь, вул. Курчатова, 35-а. Сума договору - 159 746,93 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
9. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 12.04.2012 №OD ODEUSP-823/7-4-62. Зміст договору: будівництво БС OD ODE USP, за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1. Сума договору - 221 683,49 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
10. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 17.04.2012 №DC MARAZS/7-6/319-01. Зміст договору: будівництво БС DC MAK SHA за адресою: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Азовстальська, 13а. Сума договору - 120 053,06 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
11. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 23.04.2012 №KVDYMUTK/7-1-51/1871. Зміст договору: будівництво БС KV DYM UTK, Київська обл., Броварський р-н, смт Велика Димерка, Заліська, 3. Сума договору - 23 261,07 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
12. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 23.04.2012 №KVBERUTK/7-1-51/1870. Зміст договору: будівництво БС KV BER UTK, Київська обл., м.Березань, Фрунзе, 12. Сума договору - 230 483,43 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
13. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 23.04.2012 №KVBARUTK/7-1-51/1872. Зміст договору: будівництво БС KV BAR UTK, Київська обл., смт Баришівка, Жовтнева, 1. Сума договору - 23 261,07 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
14. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 26.04.2012 № KVMAKUTK/7-1-51/1867. Зміст договору: будівництво БС KV MAK UTK, Київська обл., смт Макарів, Фрунзе, 38. Сума договору - 259 955,30 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
15. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 26.04.2012 №LG SEVABS/7-6/322-01. Зміст договору: будівництво БС LG SEV ABS м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна,68. Сума договору - 134 342,67 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі).
1. Договір між ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" від 10.04.2012 №4-4/77. Зміст договору: надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку. Сума договору - відсутня. Договір укладено по наданню послуг на користування службовим мобільним зв'язком відповідно до тарифів.
2. Договір між ТОВ "ТриМоб" та "Філією централізованого продажу послуг" ПАТ "Укртелеком" від 20.04.2012 №4-4/83. Зміст договору: надання послуг між оператором та провайдером. Сума договору - відсутня. Договір укладено по наданню послуг відповідно тарифів за доступ та користування мережею мобільного зв'язку.
3. Договір між ТОВ "ТриМоб" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.05.2012 №1862/7-2. Зміст договору: постачання обладнання БС. Сума договору - 11 326,37 грн. Договір укладено у зв'язку з виробничою необхідністю розвитку мережі.
4. Договір між ТОВ "ТриМоб" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 01.06.2012 №3-2/129. Зміст договору: постачання обладнання БС. Сум.
договору -1 729 946,16 грн. Договір укладено у зв'язку з виробничою необхідністю розвитку мережі.
У ІІІ кварталі 2012 року були укладені наступні правочини.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
1. Договір між ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "Донецькінаудит" від 10.08.2012 №804400-159-159. Зміст договору: формування обсягів фактичних матеріальних витрат на базі Київської обласної філії ПАТ "Укртелеком" у 2012 році на укрупненні виробничі процеси.
Сума договору - 144 480,00 грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі).
1. Договір між ТОВ "ТриМоб" та Київською міською філією ПАТ "Укртелеком" від 22.08.2012 №1/1131-15/6-3/241. Зміст договору: оренда частини нерухомого майна антено-місця за адресою м. Київ, вул. Горького, 40 для встановлення 4-х пристроїв телекомунікаційного обладнання на антено-щогловій споруді ТОВ "ТриМоб". Сума договору - 6 730,00 грн/міс. Підстава укладання - виробнича необхідність Укртелекому для розміщення обладнання на антено-щогловій споруді ТОВ "ТриМоб".
2. Договір між ТОВ "ТриМоб" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 14.09.2012 №4-4/253. Зміст договору: передача кредиторської заборгованості контрактних абонентів рухомого (мобільного) зв'язку. Сума договору - 12 848,11 грн. Підстава укладання - виконання ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" прийнятих на себе зобов'язань згідно угод про передачу прав та обов'язків за договорами про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку.
3. Договір між ТОВ "ТриМоб" та Харківською філією ПАТ "Укртелеком" від 17.09.2012 №2-Д/1176/11-09/56. Зміст договору: відшкодування витрат на електроенергію та технічне забезпечення електропостачання за адресою м. Харків. вул. Кірова, 6 (БС: НК КНА А21). Сума договору - розрахункова. Підстава укладання - забезпечення базової станції електроенергією.
У ІV кварталі 2012 року були укладені наступні правочини.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
1. Договір між філією «Утел» ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «ЕСУ» від 22.10.2012 № KVBARUTK/7-1-51/1958 на суму 23 261,07 грн. Зміст договору: Будівництво базової станції: KV BAR UTK, Київська обл. смт. Баришівка, вул. Жовтнева, 1. Підстава укладення договору та методика ціноутворення: договір укладено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі).
1. Договір між ТОВ «ТриМоб» та ТОВ «ЕСУ» від 08.10.2012 №1176/11-09/55 на суму 3 773,05 грн. Зміст договору: Реконструкція базової станції: HK KHA AGK за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 32. Підстава укладення договору та методика ціноутворення: Договір укладено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
2. Договір між ТОВ «ТриМоб» та ТОВ «ЕСУ» від 19.11.2012 № KV BARUTK 7-1-22/552 на суму 209 307,00 грн. Зміст договору: Будівництво базової станції: KV BAR UTK Київська обл., смт. Баришівка, вул. Жовтнева, 1. Підстава укладення договору та методика ціноутворення: договір укладено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
3. Договір між ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «ТриМоб» від 15.10.2012 № 4-4/287 на суму 311 803,07 грн. Зміст договору: Передача прав на використання торгівельної марки "ОГО! Мобільний". Підстава укладення договору: договір укладено для забезпечення використання торгової марки в процесі продажу послуг.

 

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкці.

 

11.1. У звітному періоді судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, які включали вимоги на суму 10 або більше відсоткі.
сумарних активів чи сумарного обсягу релізації товариства не виникали.
11.2 Інформація про факти виплати товариством, його підрозділами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опи.
правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції.
У першому кварталі 2012 року.
Апарат управління ПАТ «Укртелеком».
- УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в березні 2012 (за лютий 2012.
у розмірі - 2 297,00 грн.
- РВДК в Шевченківському.р-ні м. Києва. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в січні 2012 (за грудень 2011.
у розмірі - 5 485,00 грн.
- УДКС у Шевченківському р-ні м Києва. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в січні 2012 (за січень 2012.
у розмірі - 3 790,00 грн.
- Подільське міжрегіональне.ВД КМВ ФСС. Нарахування штрафу за несвоєчасно повернуті кошти ФСС у розмірі - 377,52 грн.
- РВДК в Шевченківському р-ні м. Києва. Пеня з ПДВ до уточ. розрахунку згідно бух.довідки № 9/072/07-ВН від 24.01.201.
(за грудень 2011 ) у розмірі - 2 641,77 грн.
- УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Пеня з ПДВ до уточ. розрахунку згідно бух.довідки №10/072/07-ВН від 27/02/201.
у розмірі - 1 935,38 грн.
- УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Пеня з ПДВ до уточ. розрахунку згідно бух.довідки від 30.03.2012 у сумі - 2 493,51 грн.
- Подільське.міжрегіональне ВД КМВ ФСС. Нарахування пені за несвоєчасно повернуті кошти ФСС у сумі - 45,36 грн.
- УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф за порушення касової дисципліни згідно пов.-ріш. від 15/03/2011 №000037421.
у сумі - 340,00 грн.
- УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф за порушення касової дисципліни згідно пов.-ріш. від 22.03.2011 №000042421.
у сумі - 11 421,40 грн.
- РВДК в Печерському р-ні м. Києва. Нараховано 5% штраф податку на землю по Печерськомуу району по уточненому розрахунку від 23.01.2012 у розмірі - 27,02 грн.
- УДКС в Оболонському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 1,12 грн.
- УДКС в Святошинському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 13,21 грн.
- УДКС в Деснянсьькому р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 2,01 грн.
- УДКС в Печерському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р..
у сумі - 124,26 грн.
- УДКС в Голосіївському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 0,80 грн.
- УДКС в Дарницькому р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р..
у сумі - 2,02 гр.
- УДКС в Дніпровському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 0,81 грн.
- УДКС в Соломянському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 11,04 грн.
- УДКС в Подільському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р..
у сумі - 0,67 грн.
- РВДК в Шевченківському.р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011) у сумі - 37 072,46 грн.
- УДКС в Оболонському р-ні. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011) у сумі - 3,57 грн.
- УДКС в Святошинському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011) у сумі - 39,45 грн.
- УДКС в Деснянському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р..
у сумі - 4,72 грн.
- УДКС в Печерському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р..
у сумі - 368,20 грн.
- УДКС в Голосіївському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 2,56 грн.
- УДКС в Дарницькому р-ні м.Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р..
у сумі - 6,45 грн.
- УДКС в Дніпровському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 2,58 грн.
- УДКС в Солом'янському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 35,24 грн.
- УДКС в Подільському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 2,15 грн.
- РВДК в Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 24.01.2012 по Шевченківському р-ну м.Києва (за грудень 2011р.) у сумі - 24 643,48 грн.
Волинська філія ПАТ "Укртелеком.
- Фонд соціального страхування. Пеня по зайво виплачених лікарняних у розмірі - 81,53 грн.
- Місцевий бюджет Гірниківської с/р. Уточнення суми податку на землю - 0,16 грн.
- Місцевий бюджет Маневичі. Уточнення суми податку на землю - 0,03 грн.
Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком.
- Споживачі послуг. Штраф за ненадані послуги - 61389,27 грн.
- Софіївська сільрада. Самостійно нарахований штраф по аренді землі - 143,41 грн.
- Зеленодольська міськрада. Самостійно нарахований штраф по аренді землі - 494,15 грн.
- УДКСУ у Кіровському р-ні м.Дніпропетровська. Самостійно нарахований штраф по екологічному податку - 2,76 грн.
- УДКСУ у Дніпропетровському р-ні м.Дніпропетровська. Самостійно нарахований штраф по екологічному податку - 0,08 грн.
Донецька філія ПАТ "Укртелеком.
- Місцевий бюджет Ворошиловського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата збору за водокористування. Штраф та пен.
у загальному розмірі - 366,66 грн.
- Місцевий бюджет Ленінського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата коштів за оренду земельної ділянки. Штра.
у розмірі - 73,13 грн.
- ПАТ «Донецькобленерго». Несвоєчасна оплата послуг з електропостачання. Пеня, 3% річних у розмірі - 16,57 грн.
- Місцевий бюджет Іллічівського району м. Маріуполя. Несвоєчасна сплата коштів за оренду земельної ділянки.
Штраф у розмірі - 63,98 грн.
філія «Дирекція первинної мережі» ПАТ «Укртелеком».
- УДК м .Борщів. Штрафні санкції згідно уточненої декларації по оренді землі - 41,50 грн.
філія «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком».
- Подільська МВД КМВ ФСС з ТВП. Порушення порядку використання страхових коштів. Штраф - 353,94 грн.
Житомирська філія ПАТ "Укртелеком.
- Фонд соціального страхування. Неправомірно видані новорічні дитячі подарунки, згідно акту перевірки - 31,65 грн.
- Радомишльський РЕМ ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». Перевищення договірної величини споживання електроенергії .
1526,22 грн.
- Абоненти. Несвоєчасне усунення пошкодження телекомунікаційної мережі протягом 5-ти діб - 1355,81 грн.
Закарпатська філія ПАТ "Укртелеком.
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 27.03.12 № 539. Штраф в розмірі 10% від невчасно перерахованих коштів - 72,64 грн. Пеня в розмірі 0.1% недоїмки - 2,17 грн.
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 02.02.12 №260. Штраф в розмірі 10% від невчасно перерахованих коштів - 0,19 грн. Пеня в розмірі 0.1% недоїмки - 0,02 грн.
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 22.03.12. Штраф в розмірі 10% від невчасно перерахованих коштів - 107,93 грн. Пеня в розмірі 0.1% недоїмки - 4,75 грн.
- Державна податкова служба в м.Ужгороді. Несвоєчасна сплата узгодженої суми податкового зобов’язання збору за спеціальне використання води згідно акту від 02.11.11 № 2472/15-1. Штраф в розмірі 10% від суми збору – 43,26 грн.
- Абоненти фіксованого зв’язку Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком». Не усунення пошкодження протягом п’яти діб. Нарахування згідно п. 94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова Кабінету міністрів від 9.08.05 №720 ). Штраф у розмірі 25% добової абонентної плати – 181,13 грн.
Запорізька філія ПАТ «Укртелеком».
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону Україн.
«Про телекомунікації». Штраф - 715, 98 грн.
- Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області. Пеня за неповну сплату до державного бюджету місячної орендної плати, через відсутність затверджено індексу інфляції, яка входить до розміру орендної плати на момент здійснення передплати, згідно умов договору. Пеня - 38, 05 грн.
Івано-Франківська філія ПАТ "Укртелеком.
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порушення порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю при нарахуванні виплат по листках непрацездатності Штраф у розмірі - 547,43 грн.
Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком».
- А.Е.С. «Київобленерго» Баришівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №240 від 18.11.05р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 101,93 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №25 від 30.06.05р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 26,39 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №22 від 03.02.07р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 26,78 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» К.Святошинський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №262 від 01.07.97р. (порушення терміну оплати). Пеня - 0,22 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Богуславський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №23 від 02.04.09р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 36,91 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Володарський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №11 від 27.04.09р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 9,14 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Рокитнянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №87 від 23.03.05р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 26,61 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Бородянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 105,46 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 20,68 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Фастівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №156 від 09.06.05р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 113,09 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Ірпінський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №218 від 06.10.05р.(порушення терміну оплати).
Пеня - 14,22 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Згурівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №020 від 03.12.01р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 42,46 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Макарівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №151 від 20.06.97р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 81,26 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Броварський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №049 від 16.01.01р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 0,66 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Тетіївський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 056 від 16.02.11р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 85,48 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Обухівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №168 від 24.02.00р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 324,24 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» П.Хмельницький РП. Згідно п. 4.2.1 договір №071 від 28.05.10р. (порушення терміну оплати). Пеня - 77,79 грн.
- Поліський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №061 від 01.04.09р. (порушення терміну оплати). Пеня - 12,89 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Таращанський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №243 від 01.10.07р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 2,61 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Сквирський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 1,34 грн.
- КП Баришівка «Рай водоканал». Згідно п. 4.2.1 договір №11/11/1589-34 від 30.11.2011р. (порушення терміну оплати). Пеня - 2,62 грн.
- КП «Житлово комунальний центр». Згідно п. 4.2.1 договір №34-А від 15.07.2011р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 90,73 грн.
- КП «Житлово комунальний центр». Згідно п. 4.2.1 договір № 123-А від 15.07.2011р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 51,13 грн.
- ГУЖ КГ ВК Бориспільська м/р. Згідно п. 4.2.1 договір №080 від 26.12.2006р. (порушення терміну оплати). Пеня - 72,20 грн.
- Фонд комунального майна. Згідно п. 4.2.1 договір №219/219-Є від 25.12.2006р. (порушення терміну оплати).
Пеня - 59,60 грн.
- ВДОП УО Київського обласного відділення ФСС з ТВП. Рішення №2 від 23.01.2012р. (за несвоєчасне виконання грошови.
зобов’язань). Штраф - 1049,53 грн.
- Голосіївська УДКС. Уточнююча декларація за 2011р. від 20.01.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією самостійно нарахований штраф по воді). Штраф - 10,00 грн.
- Дніпровська УДКС. Уточнююча декларація за 2011р. від 20.01.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією самостійно нарахований штраф по воді). Штраф - 10,00 грн.
- Сквирська УДКС. Рішення № 0001451501 від 14.03.2012р. (за несвоєчасну сплату податку на землю). Штраф - 37,49 грн.
- Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів). Пеня - 2004,12грн.
Кримська філія ПАТ "Укртелеком.
- Центральний ВДВС Сімферопольського МУЮ. Несвоєчасне виконання рішення Господарського суду АРК. Виконавчий збі.
у розмірі - 33842,20 грн.
Луганська філія ПАТ "Укртелеком.
- Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 7555,26 грн.
- Контрагенти по договорам. Порушення умов оплати господарських договорів. Пеня - 138,88 грн.
- ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Штраф - 3341,93 грн.
- Пенсійний фонд. Довідка (єдиний соціальний внесок). Штраф - 110,15 грн. Пеня 9,91 грн.
- Державний бюджет. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 149,60 грн. Пеня 185,13грн.
Львівська філія ПАТ "Укртелеком.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909/А/87 від 19.10.2004р. Пеня в розмірі - 80,94 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 21.05.2010р . Пеня в розмірі - 24,46 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. Пеня в розмірі - 4437,67 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. Пеня в розмірі - 125,30 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. Пеня в розмірі - 3872,45 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 113,26 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 1436,99 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №41 від 01.12.2007р.
Пеня - 0,60 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №44 від 01.12.2007р.
Пеня - 0,35 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №43 від 01.12.2007р.
Пеня - 0,30 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №45 від 01.12.2007р.
Пеня - 0,20 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №42 від 01.12.2007р.
Пеня - 0,22 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №177 від 2.04.2010р. Пеня - 0,60 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. Пеня в розмірі - 0,53 грн.
- Львівський національний університет ветеринарної медицини. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщенн.
№ 460500-585 від 30.09.2009р. Пеня в розмірі - 2,05 грн.
- Львівський національний університет ветеринарної медицини. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення № 55 від 01.07.2009р. Пеня в розмірі - 1,10 грн.
- ДПІ Дрогобицького р-ну. Порушення термінів оплати за користування торговим патентом згідно повідомлення рішення від 21.02.2012р Штраф в розмірі - 107,50 грн.
Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком.
- Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТ.
- 9,337 тис. грн., за ОРТ – 13,287 тис. грн.
Одеська філія ПАТ «Укртелеком».
- Покупці ЦОСПП (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони. Штраф - 7934.37 грн.
- Покупці ЦОСПП (Юридичні -особи). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони. Штраф - 248.79 грн.
- УДК Одеської області. Штраф по земельному податку за 2011 рік. Штраф - 0,48 грн.
- УДК Одеської області. Штраф по оренді землі за 2011 рік. Штраф - 5224,56 грн.
- УДК Одеської області. Пеня по оренді землі за 2011 рік. Пеня - 7323,54 грн.
Полтавська філія ПАТ «Укртелеком».
- Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термі.
(1 доба) засобів фіксованого зв’язку (ОТА) (згідно п.94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.05р. №720). Штраф - 700,79 грн.
- Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термі.
(1 доба) засобів проводового мовлення (згідно п.94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.05р. №720). Штраф - 828,23 грн.
- Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючу понад контрольний термі.
(1 доба) послугу Інтернет. Штраф - 137,47 грн.
- Полтавська філія ПАТ «Укртелеком». Самостійно нарахований штраф в розмірі 5%, згідно уточнених податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011 рік. Штраф - 6396,40 грн.
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Полтавське обласне відділення. Виконавча дирекція. Штраф за порушення порядку витрачання страхових коштів, ст. 30 Закону України «Про загальнообов»язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», № 2240 від 18.01.2001 р. Штраф - 237,00 грн.
Рівненська філія ПАТ «Укртелеком».
- Місцевийс бюджет м. Костопіль ДПІ. Торгові патенти. Пеня - 0,5 грн.
- Місцевий бюджет м.Березне ДПІ. Торгові патенти. Пеня - 1,6 грн.
- Місцевий бюджет м.Березне ДПІ. Торгові патенти. Пеня - 0,89 грн.
Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком».
- Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір № 345-99/932 від 10.09.1999 «Оренда приміщень за адресою: м. Севастополь, пр. Жовтневої революції, буд. 26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасно звільнення Севастопольською філією орендованих приміщень. Неустойка у розмірі - 2 686,20 грн.
філія «Спеціалізованого електрозв'язку» ПАТ «Укртелеком».
- Управління Пенсійного фонду у Перемишлянському районі Львівської області. Штраф за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - 151,99 грн.
Сумська філія ПАТ «Укртелеком».
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Сумське відділення. Надлишкове отримання коштів за січень 2012 року. Штраф – 19,71 грн. Пеня – 9,86грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» СМВ «Енергозбут». Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 20.11.2011р. по 22.11.2011р. згідно Договору №222 від 12.09.2003р. «Про постачання електроенергії». Пеня – 66,84 грн. 3% річних – 12,91 грн. інфляційні нарахування – 5,21 грн.
філія централізованого продажу послуг ПАТ "Укртелеком.
- ТОВ «Острів». За прострочення виконання рішення суду у справі № 32/266. Інфляція – 5 114,98 грн. 3% річних – 1 199,88 грн. Пеня – 450,58 грн.
- ТОВ «Острів». За прострочення виконання зобов’язань за договором «Про надання телекомунікаційних послуг на місцевому рівні» від 20.06.2008 № 167вих.-28. Інфляція – 444,50 грн. 3% річних – 102,58 грн. Пеня – 366,14 грн.
філія «Утел» ПАТ "Укртелеком.
- ГУ ДКСУ в АРК. Пеня за прострочення платежу за договором оренди №217877900 від 01.07.2011 у розмірі - 5, 94 гр.
Харківська філія ПАТ "Укртелеком.
- Підприємства АПК. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" у сум.
- 58,37 грн.
- Підприємства, що фінансуються з місцевого бюджету. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" у сумі - 31,96 грн.
- Підприємства, що фінансуються з державного бюджету. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" у сумі - 50,96 грн.
- Абоненти фіз. особи м. Харків. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації.
у сумі - 5 822,65грн.
- Абоненти Державні організації м. Харків. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" у сумі - 45,10 грн.
- Абоненти юр. особи м. Харків. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації.
у сумі - 231,09 грн.
Херсонська філія ПАТ «Укртелеком».
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф нарахований на користь абонента згідно ст.40 Закону України «Про телекомунікаціі», за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг у розмірі - 1 900 грн.
Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком».
- РЕМ Вижниця. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,01 грн.
- РЕМ Глибока. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 2,61 грн.
- РЕМ Заставна. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,35 грн.
- РЕМ Заставна. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,07 грн.
- РЕМ Путила. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 9,71 грн.
- РЕМ Кельменці. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 1,14 грн.
- РЕМ Герци. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 24,55 грн.
- РЕМ ПУТИЛА. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 1,44 грн.
- РЕМ Путила. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 7,43 грн.
- РЕМ ВИЖНИЦЯ. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,05 грн.
- РЕМ Герца. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 2,38 грн.
- РЕМ Кельменці. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,31 грн.
- РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 11,85 грн.
- РЕМ Глибока. Інфляційні - 2,76 грн.
- РЕМ Путила. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 1,89 грн.
- РЕМ Кельменці. Пеня за прострочення платежу за електроенергію енергію у сумі - 2,07 грн.
- РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 26,88 грн.
- РЕМ Кельменці. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,17 грн.
- РЕМ Кельменці. Інфляційні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,26 грн.
- РЕМ Глибока. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 2,29 грн.
- Фізичні особи. Штрафні санкції на користь абонентів за не працюючи телефони більше 5 діб у сумі - 1915,28 грн.
Податок на землю.
- Черепківська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000251500 від 27.02.2012.
Сума - 0,01 грн.
- Лукавецька сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000401500 від 26.03.2012.
Сума - 1,61 грн.
- Багнянська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000371500 від 26.03.2012.
Сума - 0,02 грн.
- Перебиківська сільська рада. Ннарахування штрафних санкцій згідно податкового рішення у сумі - 1,61 грн.
- Берегометська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000341500 від 26.03.2012.
Сума - 4,44 грн.
- Іспасівська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000391500 від 26.03.2012.
Сума - 12,77 грн.
- Карапчівська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000351500 від 26.03.2012.
Сума - 0,48 грн.
- Перебиковецька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно податкового рішення у сумі - 7,86 грн.
- Мигівська сільська рада Вижницього р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000411500 від 26.03.2012. Сума - 1,22 грн.
- Товтрівська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000241500 від 27.02.2012.
Сума - 0,22 грн.
- Задубрівська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000221500 від 27.02.2012.
Cума - 0,11 грн.
- сільська рада с. Г.Ширівці Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000211500 від 27.02.2012.
Сума - 0,49 грн.
- сільська рада с.Виженка Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000381500 від 26.03.2012.
Сума - 0,36 грн.
- Вашківська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000361500 від 26.03.2012.
Сума - 1,06 грн.
- Вижниця сільська .рада. Податкове повідомлення-рішення № 0000331500 від 26.03.2012. Сума - 17,09 грн.
- М. Кучурівська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000231500 від 27.02.2012.
Сума - 1,18 грн.
Чернігівська філія ПАТ "Укртелеком.
- Фізичні (юр.) особи. Договори за телекомунікаційні послуги. Штрафи на користь абонентам за непрацюючі телефони – 2132,25 грн.
ТОВ «ТриМоб».
- Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Адміністративно-господарська санкція відповідно до ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Адміністративно-господарська санкція за 2011 р. - 158139,00 грн.
У другому кварталі 2012 року.
Апарат управління ПАТ «Укртелеком»
- УДКС України у Шевченківському р-ні м. Києва. ПДВ по уточненим розрахункам. Пеня - 5138,53 грн.
- УДКС України у Шевченківському р-ні м. Києва. ПДВ по уточненим розрахункам. Штраф - 12661,00 грн.
- УДКС України у Дніпровському р-ні м. Києва. Податок на землю по уточненим розрахункам. Пеня - 0,68 грн.
- УДКС України у Дніпровському р-ні м. Києва. Податок на землю по уточненим розрахункам. Штраф - 3,97 грн.
Волинська філія ПАТ «Укртелеком»
- Пенсійний фонд. Фінансові санкції згідно рішення №1037 від 25.05.2012р у розмірі - 2902,32 грн.
- Пенсійний фонд. Штраф згідно рішення №449 від 23.03.2012р. у розмірі - 550,76 грн.
- Місцеві бюджети Волинської обл. Штраф в розмірі 4% місячної орендної плати за землю у розмірі - 89,88 грн.
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Штраф згідно рішення №66/07000 від 08.05.12 у сумі - 1064,97 грн.
Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком»
- Споживачі послуг. Штраф за ненадані послуги у розмірі - 60920,36 грн.
- УДКСУ м. Синельниково. Самостійно нарахований штраф по оренді землі у розмірі - 116,94 грн.
- УДКСУ у Жовтневому районі м. Кривий Ріг. Самостійно нарахований штраф за спеціальне використання води у розмірі - 39,60 грн.
Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
- Місцевий бюджет Будьонівського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня .
розмірі - 4,07 грн.
- Державний бюджет, м. Донецьк, Київський район. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня .
розмірі - 31,57 грн.
- Державний бюджет, м. Донецьк, Кіровський район. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня .
розмірі - 32,20 грн.
- Місцевий бюджет Куйбишевському району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку за землю. Штраф та пеня .
розмірі - 54,15 грн.
- Державний бюджет, м. Донецьк, Київський район. Несвоєчасна сплата екологічного збору. Штраф та пеня .
розмірі - 25,48 грн.
- Місцевий бюджет Куйбишевського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмірі - 0,51 грн.
- Місцевий бюджет Петровського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю, Штраф у розмірі - 0,92 грн.
- Місцевий бюджет Пролетарського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмірі - 1,01 грн.
- Державний бюджет, м. Донецьк, Кіровський район. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмірі - 13,23 грн.
- Місцевий бюджет Ворошиловського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмір.
- 41,39 грн.
- ПАТ «ДТЕК-Донецькобленерго» (ВП «Приазовські РЕМ»). Порушення умов договору про постачання електричної енергії. Пеня та 3% річних у загальній сумі - 6,13 грн.
- Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня в сум.
- 34,83 грн.
- Місцевий бюджет м. Мар’їнка Донецької обл. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня у розмірі - 15,48 грн.
- Місцевий бюджет м. Добропілля Донецької обл. Несвоєчасна сплата збору за водокористування. Штраф та пеня .
розмірі - 10,12 грн.
- Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня .
сумі - 12,54 грн.
- Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня .
сумі - 38,28 грн.
- Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня .
сумі - 308,40 грн.
Філія «Дирекція первинної мережі» ПАТ «Укртелеком»
- ДКСУ в АРК. Сплата штрафних санкцій згідно несвоєчасно сплаченого податкового зобов’язання у розмірі - 4,74 грн.
- УДК м. Синельниково Дніпропетровська обл. Сплата штрафних санкцій згідно уточненої декларації по оренді землі за 2012р. у сумі - 35,13 грн.
- УДК м. Шостка Полтавська обл. Сплата штрафних санкцій згідно уточненої декларації по оренді землі за 2011 р. .
розмірі - 1590,10 грн.
- МБ м. Золочів. Сокирянська Міська рада. Сплата штрафних санкцій згідно уточненої декларації по оренді землі .
розмірі - 27,03 грн.
- Кременецький РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 18,66 грн.
- Тернопіль РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 110,91 грн.
- Самбірський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 14,02 грн.
- Любомильський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 3,00 грн.
- Козівський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 70,00 грн.
- Кам.Поділський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 6,73 грн.
- Ягодинська митниця ГУ ДКСУ Любомильський р-н Волинської.обл. Пеня по оренді майна у розмірі - 1,52 грн.
- ПАТ «Київобленерго». Пеня за несвоєчасну оплату послуг з електропостачання у розмірі - 5,6 грн.
Житомирська філія ПАТ «Укртелеком»
- ВАТ ЕК «Житомиробленерго» Ружинський РЕМ. Перевищення договірної величини споживання електроенергії. Штраф - 458,88 грн.
- ВАТ ЕК «Житомиробленерго» Радомишльський РЕМ. Перевищення договірної величини споживання електроенергії. Штраф - 2276,18 грн.
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Порушення строків усунення пошкодження. Штраф на користь абонента (ст.40 Закону України «Про телекомунікації»). Штраф - 4830,78 грн.
Закарпатська філія ПАТ «Укртелеком»
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Подання недостовірних відомостей за 2008 рік, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 11.06.12 № 285. Штраф - 170, грн.
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Не обчислення своєчасно та несвоєчасне перерахування страхових внесків згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 11.06.12 №286. Штраф - 1038,38 грн.
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Заниження сум заробітної плати згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 11.06.12 №287. Штраф - 855,00 грн.
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Не своєчасне нарахування єдиного внеску згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 11.06.12 №1210. Штраф - 689,12 грн.
- ПАТ «Закарпаттяобленерго» Понадлімітне споживання електроенергії згідно укладених договорів. 4973,92 грн.
- Державна податкова інспекція у м. Ужгороді Закарпатської ДПС. Порушення граничного строку сплати збору за спец водокористування відповідно до податкового повідомлення-рішення від 21.06.12 №0003221543. Штраф - 4,23 грн.
- Мукачівська об’єднана ДПІ. Несвоєчасна сплата збору за провадження торгівельної діяльності згідно податкового повідомлення-рішення від 01.03.12 №0001171540. Штраф - 107,50 грн.
- Абоненти фіксованого зв’язку Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком». Не усунення пошкодження протягом п’яти діб. Нарахування згідно п. 94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова Кабінету міністрів від 9.08.05 №720 ). Штраф - 352,97 грн.
Запорізька філія ПАТ «Укртелеком»
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Пр.
телекомунікації». Штраф - 213,28 грн.
- Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Запорізького обласного відділення. Штраф за неправомірно витрачені страхові кошти, згідно ст.ст.21, 22, 30, п.6 ст.28 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням». Штраф - 1026,51 грн.
Кіровоградська філія ПАТ «Укртелеком»
- Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТА - 220 грн., за ОРТ – 606 грн.
Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»
- А.Е.С. «Київобленерго» Баришівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №240 від 18.11.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 86,49 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 25 від 30.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 3,00 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 22 від 03.02.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію) . Пеня - 1,48 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» К.Святошинський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 262 від 01.07.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 268,23 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Рокитнянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 87 від 23.03.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 2,19 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Бородянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 18,56 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 20,13 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Ірпінський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 218 від 06.10.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 12,26 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Кагарлицький РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 087 від 27.10.04р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 38,75 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Макарівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 151 від 20.06.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 25,69 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Броварський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 049 від 16.01.01р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 73,96 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Тетіївський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 056 від 16.02.11р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 22,72 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» П.Хмельницький РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 071 від 28.05.10р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 35,74 грн.
- Поліський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 061 від 01.04.09р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 0,17 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Таращанський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 243 від 01.10.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 0,24 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Сквирський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 31,00 грн.
- ПАТ «Київенерго» Згідно п. 4.2.1 договір № 10742 від 19.03.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію) Пеня 2,30 грн.
- ПАТ «Енергія». Згідно п. 4.2.1 договір №142-т/04-06/26 від 01.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 320,09 грн.
- Фонд комунального майна. Згідно рішення господарського суду № 5011-36/4203-2012 від 14.05.2012р. (за порушення терміну оплати оренди). Штраф - 2238,32 грн.
- Броварська ОДПІ в Київській обл. ДПС. Уточнююча декларація за 1 кв. 2012р. від 20.04.2012р. (у зв’язку з уточнюючою деклараціє.
самостійно нарахований штраф з екологічного податку). Штраф - 0,29 грн.
- Кагарлицька ОДПІ в Київській обл. ДПС. Уточнююча декларація за 1 кв. 2012р. від 20.04.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією самостійно нарахований штраф з екологічного податку). Штраф - 0,09 грн.
- Обухівська ОДПІ в Київській обл. ДПС. Уточнююча декларація за 1 кв. 2012р. від 20.04.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією самостійно нарахований штраф з екологічного податку). Штраф - 7,39 грн.
- П.Хмельницька ОДПІ в Київській обл. ДПС. Згідно податкового повідомлення-рішення № 0000731501 від 29.03.2012р. (самостійно нарахований штраф за орендну плату за землю). Штраф - 170,00 грн.
- Вишгородська ДПІ в Київській обл. ДПС. Штрафні санкції, згідно уточнюючого розрахунку «Збір за спеціальне використання води». Штраф - 7,97 грн.
- Іванівська МДПІ в Київській обл. ДПС. Нарахування штрафу за комунальний податок по ЦТП №19 м.Іванків згідно подат.повід.рішення від 05.07.11 №0000412300 на підставі акту перевірки. Штраф - 2911,29 грн.
- Іванівська МДПІ в Київській обл. ДПС. Нарахування штрафу за спец використання води ЦТП №19 м.Іванків згідно подат.повід.рішення від 05.07.11 №0000462300 на підставі акту перевірки. Штраф - 175,43 грн.
- Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів). Пеня - 4709,20 грн.
Кримська філія ПАТ «Укртелеком»
- Відділ виконавчої дирекції Фонду соціального страхування с тимчасової втрати працездатності АР Крим. Штраф за порушення порядку використання страхових коштів. Штраф - 3709,57 грн.
- ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту». На виконання рішення суду у зв’язку з несвоєчасною оплатою за договором. Пеня - 3713,21 грн.
Луганська філія ПАТ «Укртелеком»
- Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 3882,94 грн.
- Вокзал станції Луганськ. Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору. Пеня - 0,08 грн.
- ПАТ "Укртранснафта". Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору. Пеня - 246,7 грн.
- Управління комунальним майном Луганської міської ради. Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору Пеня - 564,09 грн.
- ТОВ "Таун Сервіс". Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору. Пеня - 89,03 грн.
- ДП "Первомайськвугілля" ВП "ВВТЗ". Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору.
Пеня - 44,42 грн.
- ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Штраф - 413,77 грн. Пеня - 0,04 коп.
- Пенсійний фонд. Самостійно нараховане (у зв’язку із несвоєчасною сплатою донарахованого єдиного соціального внеску). Пеня - 1,50 грн.
- Державний бюджет України. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 49,61 грн. Пеня - 26,74 грн.
Львівська філія ПАТ «Укртелеком»
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р. (тепло за квітень 2012р.). Пеня - 5,45 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за травень 2012р.). Пеня - 563,84 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за червень 2012р.). Пеня - 1 896,59 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 21.05.2010р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 2,82 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 21.05.2010р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 8,95 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за квітень 2012р.). Пеня - 10 465,54 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 10 486,80 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 2 813,74 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 45,83 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 1,50 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 5,73 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за квітень 2012р.). Пеня - 8 692,31 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 7 582,04 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 9 286,95 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 68.17 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 1045.25 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №41 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,30 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №42 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,11 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №43 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,15 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №44 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,17 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №45 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,10 грн.
- Лапаївська сільська рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №463000-360 від 01.07.2006р. Пеня - 89,94 грн.
- Районни відділ освіти м. Сокаль. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №476 від 02.02.2009р.
Пеня - 0,40 грн.
- Управління комунальних ресурсів ЛМР. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №460200-107 від 01.09.2005р. Пеня в розмірі - 16,87 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за травень 2012р.). Пеня в розмірі - 3,84 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за червень 2012 р.). Пеня в розмірі - 16,21 грн.
- ВДК у Золочівському р-ні Львівської обл. Порушення термінів оплати за січень 2012 за користування торговим патентом №846997.Штраф в розмірі - 53,50 грн.
Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
- Покупці (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони. Штраф - 4995,01 грн.
- Покупці (Юридичні особи). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони. Штраф - 193,83 грн.
- УДК Одеської області. Самостійно нарахований штраф по земельному податку за 2011 рік. Штраф - 9,32 грн.
- УДК Одеської області. Самостійно нарахований штраф по оренді землі за 2011 рік. Штраф - 435,34 грн.
- УДК Одеської області. Самостійно нарахована пеня по оренді землі за 2011 рік. Пеня - 425,09 грн.
- Управління ПФУ у Приморському р-ні м. Одеси. Штраф за несвоєчасну сплату єдиного внеску. Штраф - 194,12 грн.
- Управління ПФУ у Приморському р-ні м. Одеси. Пеня за несвоєчасну сплату єдиного внеску. Пеня - 16,98 грн.
Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»
- Абоненти. Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби фіксованого зв’язку (ОТА) (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг). Штраф - 72,51 грн.
- Абоненти. Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби проводового мовлення (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг). Штраф - 1077,04 грн.
- Місцевий бюджет Кременчуцької міської ради. Самостійно нарахований штраф в розмірі 5%, згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2009 та 2010 роки. Штраф - 1332,08 грн.
- Управління Пенсійного фонду України Октябрського району у м. Полтаві. Штраф за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду (пункт 2 ч. 9 ст. 106 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Штраф - 1103,86 грн. Пеня - 11,04 грн.
Харківська філія ПАТ «Укртелеком»
- Покупці (Бізнес-абоненти некорпоративні). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" Пеня - 0,21 грн.
- Покупці (Бюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації".
Пеня - 35,76 грн.
- Покупці (Населення). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації".
Пеня - 4 197,10 грн.
- Розрахунки з суб'єктами господарювання (небюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Пеня - 549,34 грн.
Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф нарахований на користь абонентів згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф - 3100 грн.
Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»
- Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір № 345-99/932 від 10.09.1999 «Оренда приміщень за адресою: м. Севастополь, пр. Жовтневої Революції, буд. 26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасно звільнення Севастопольською філією орендованих приміщень. Неустойка у розмірі - 2696,94 грн.
Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 22,89 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Кельменці. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,02 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 4,8 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,1 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Хотин. Річні за прострочення платежу за електроенергі.
- 0,01 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Хотин. Річні за прострочення платежу за електроенергі.
- 0,07 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 3,82 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Кельменці. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,07 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,49 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,93 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 182,66 грн.
- Фізичні особи. Порушення строків усунення пошкодження. Штраф на користь абонента (ст.40 Закону України «Про телекомунікації») у розмірі - 1326,03 грн.
- Красноїльська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001801500 від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 0,25 грн.
- Коровійська сільська рада Глибоцького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001871/1500/5608 від 06.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 18,48 грн.
- Снячівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001831500 від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 15,65 грн.
- Іжівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 0,58 грн.
- В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 10,99 грн.
- Красноїльська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 1,81 грн.
- В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001841500 від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 10,85 грн.
- Снячівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 5,66 грн.
- Чудейська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 1,61 грн.
- Банилівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001811500 від 12.06.201.
(податок на землю) у розмірі - 0,3 грн.
- Костинецька сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 0,8 грн.
- Банилівська сільська рада Вижницького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 1,36 грн.
- Коровійська сільська рада Глибоцького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 7,91 грн.
- Чудейська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001821500 від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 0,32 грн.
Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком»
- Фізичні (юридичні) особи. Договори за телекомунікаційні послуги. Штрафи на користь абонентам за непрацюючі телефони - 2059,44 грн.
ТОВ "ТриМоб.
- ПАТ "Крименерго". Пеня за неоплачену електроенергіюза період з 31.03.2012 по 09.04.2012 згідно Договора №718/13-25/36 від 20.03.2012 у розмірі - 7,53 грн.
У третьому кварталі 2012 року.
Апарат управління ПАТ «Укртелеком»
- УДКС України у Шевченківському р-ні. Нарахування пені з ПДФО з не грошових виплат без ПДВ. Пеня - 20 016,39 грн.
- УДКС України у Шевченківському р-ні. Пеня по ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в вересні 2012 згідно довідки від 30.09.2012 № 33/072/07-ВН. Пеня - 1 444,05 грн.
- УДКС України у Шевченківському р-ні. Пеня по ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в липні 2012 (по нарахуванням за червень). Пеня - 3 072,71 грн.
- УДКС України у Шевченківському р-ні. Пеня по ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в серпні 2012 згідно довідки від 31.08.2012 № 32/072/07-ВН. Пеня - 2 620,60 грн.
- УДКС України у Деснянському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,78 грн.
- УДКС України у Дніпровському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,06 грн.
- УДКС України у Печерському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,06 грн.
- УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,08 грн.
- УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в вересні 2012 - 2 348,00 грн.
- УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в липніі 2012 ( по нарахуванням за червень) - 980,00 грн.
- УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в серпні 2012 - 4 714,00 грн.
Волинська філія ПАТ «Укртелеком»
- Волинська обласна клінічна лікарня. Несвоєчасно сплачено орендну плату по оренді приміщення під АТС в с.Боголюби за серпень 2012р. згідно договору від 01.01.2007р. № 4/21. Пеня за несвоєчасну сплату орендної плати по оренді приміщення під АТС в с.Боголюби за серпень 2012р. в сумі - 103,58 грн.
- Луцька міська виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Штрафні санкції та неприйняті до заліку витрати згідно ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 20.06.2012 № 80619/09/9104. Штрафні санкції в сумі - 853,22 грн. та не прийняті до заліку витрати в сумі - 1706,43 грн. згідно ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 20.06.2012 № 80619/09/9104.
Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»
- ЖЕК № 16 м. Вінниця. Несвоєчасна оплата послуг згідно договору - 67,20 грн. (штраф.
- Літинське відділення Хмільницької ОДПІ. Штраф по платі за землю (подання уточнюючих декларацій за попередні звітні періоди) - 101,20 грн. (штраф.
- Козятинська ОДПІ. Штраф по платі за землю (подання уточнюючих декларацій за попередні звітні періоди) - 0,40 грн.
- Лисак П.П. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
- Кравець П.М. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
- Полуденко Олег Юрійович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
- Лось Петро Михайлович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
- Хомякова Наталя Якiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
- Чайка Евдокiя Онуфрiївна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
- Герасимчук Петро Андрійович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
- Карпенко Вiталiй Васильович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
- Кольцов Юрiй Михайлович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
- Костенюк Федiр Леонтiйович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
- Буняк Павло Андрiйович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
- Гладиборода Володимир Юхимович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
- Глевич Веніамін Миколайович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
- Панасюк Параска Йосипiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
- Сабодаш Наталя Григорiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,1 грн.
- Андрюшкова Галина Олександрiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
- Бабій Тетяна Петрівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
- Плітко Анатолiй Дмитрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
- Гонтар Наталія Володимирівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,08 грн.
- Бучацький Олег Володимирович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
- Кольцов Михайло Венедиктович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,06 грн.
- Толстова Свiтлана Василiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
- Тартачна Віра Петрiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
- РИБАК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
- ГОРДІЄНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн.
- Ткачук Ганна Семенівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн.
- Войтішар Галина Іванівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,04 грн.
- Коріньков Володимир Дмитрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн.
- Токан Віктор Григорович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,09 грн.
- Українець Анатолій Іванович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
- Локотей Володимир Петрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
- Андрієшина Марія Степанівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
- Ратушняк Анатолій Іванович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,04 грн.
- Довганюк Олександр Євгенійович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,11 грн.
- Мазур Іван Васильович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн. (штраф.
- ДВОРНІЦЬКА ЗІНАЇДА ЯКОВЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,29 грн.
- ПРИСЯЖНЮК ОЛЬГА КУПРІЯНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,29 грн.
- Ляховецька Зіна Іванівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,29 грн.
- ЛУКОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,34 грн.
- РОМАНЮК НІНА ФЕДОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,36 грн.
- РОСТОРГУЄВ ІВАН ЯКИМОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
- АНТОНЮК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
- ПОЛІЩУК ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
- КОЛОДІЙ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
- БОНДАР НАДІЯ ЯКІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
- БОВКУН ФЕОДОСІЙ ІВАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
- МАТУЩАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
- ШУРМАН ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
- ГУНЬКО НЕЛЯ КИРИЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
- ОСТАПЧУК ІГОР ОЛЕГОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
- ЮР'ЄВА ЄВГЕНІЯ ТАРАСІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
- НАГОРНЮК НІНА КУПРІЯНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
- МИРОНЮК ІВАН ІВАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
- ІВАНИЦЯ ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
- ОНИЩУК ЛЮБОВ АНАТОНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,35 грн.
- БУДКОВСЬКИЙ МИКОЛА МАРКОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,36 грн.
- ПОЛІЩУК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
- ПАВСЬКИЙ МАРЦІН ЮЛІАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
- Комунальне Підприємство "Бершадське житлово комунальне господарство". Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,63 грн.
- Баланівська сільська рада. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,44 грн.
- ТКАЧУК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
- МЕЛЬНИК НІНА ВАСИЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,25 грн.
- СЛОБОДЯНЮК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
- ЯЩУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,25 грн.
- Жук Михайло Миколайович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,30 грн.
- ДРАЧ П. В. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
- МАЗУР ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
- МАЦІМОХ ЛЮДМИЛА ЗІНОВІЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,62 грн.
- ТКАЧУК ВАСИЛЬ МАКСИМОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
- Станішевський Валерій Петрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
- ЛИСАНЮК БОГДАН ДМИТРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,87 грн.
- КУЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
- ШУРЯКОВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
- ГУСАК МАРІЯ МЕФОДІЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
- ДЗЮСЬ ОКСАНА ВІКТОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,87 грн.
- Алефін Леонід Васильович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
- КОБРИНЧУК АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,20 грн.
- ДОЛОВАНЮК МАРІЯ СПИРИДОНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
- ШВЕЦЬ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
- Тишко Зінаїда Андріївна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
- ЗАЙЦЕВА ЛІДІЯ ФЕДОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,20 грн.
- Володавський Віктор Іванович . Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком»
- Споживачі послуг зв’язку. Штраф за ненадані послуги у розмірі - 67 193,85 грн.
- УДКСУ Синельниково міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 36,31 грн.
- УДКСУ Пятихатки міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 171,31 грн.
- УДКСУ Лиховка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 5,8 грн.
- УДКСУ Солоне сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 392,22 грн.
- УДКСУ Орджонікідзе міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 63,07 грн.
- УДКСУ Кіровка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 1,08 грн.
- УДКСУ Чкалово сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 1,08 грн.
- УДКСУ Новософіївка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 0,78 грн.
- УДКСУ Дніпродзержинськ міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 5210,59 грн.
- УДКСУ Першотравенськ міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 364,96 грн.
- УДКСУ Дмитріївка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 1,16 грн.
- УДКСУ Лозувате сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 0,15 грн.
- УДКСУ Вольне сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі -12,46 грн.
- УДКСУ Гейківка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 29,69 грн.
- УДКСУ Широке сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 0,35 грн.
- УДКСУ Кіровська сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 21,84 грн.
- Дебальцівська сільська рада. Пеня по оренді приміщення у розмірі - 15,16 грн.
Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
- Докучаєвський РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня та 3% річних у загальному розмірі - 5,57 грн.
- Дзержинський РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії Пеня та 3% річних у загальному розмірі - 185,09 грн.
- Кіровське РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня та 3% річних у загальному розмірі - 0,22 грн.
- Кіровське РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня у загальному розмірі - 1,09 грн.
- Центральна МВД в м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Неправомірно використані страхові кошти. Штраф розмірі - 844,40 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Перевищення договірної величини електроспоживання у серпні 2012 року. Штраф - 39,76 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» м. Слов’янськ. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. 3% річних у розмірі - 0,33 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» м. Слов’янськ. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 1,67 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. 3% річних у розмірі - 0,36 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 1,82 грн.
- ПАТ «ДТЕК-Донецькобленерго» (ВП «Кіровські ЕМ»). Порушення умов договору про постачання електричної енергії. Пеня та 3% річних у загальній сумі - 13,92 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Перевищення договірної величини електроспоживання. Штраф в сумі - 6,63 грн.
Філія «Дирекція первинної мережі» ПАТ «Укртелеком»
- КМВ ФСС з ТВП Солом»янського р-ну м.Києва. Переплата при оплаті лікарняного – помилка при розрахунку сер.годинної суміснику – 1207,62 грн.; неправомірна видача новорічних подарунків – 63,30 грн. Не прийнято до зарахування витрат – 1270,82 грн.; Штраф – 635,41 грн.
- РВД ЛОВ ФСС з ТВП Личаківського р-ну м. Львова. Пеня за помилково використані кошти - 22,14 грн.
- Івано-Франківська філія КРРТ. Пеня за телекомунікаційні послуги - 29,20 грн.
- ПФУ м. Донецьк. Несвоєчасне перерахування ЕСВ – 2% затримка фінансування ФСС. Штраф - 111,95 грн.
- ПФУ м.Донецьк. Перерахунок донарахованого ЕСВ 8,41% по впровадженню нової версії по заробітній платі. Штраф - 149,74 грн.
- Філія «Сумське міжрайонне відділення «Енергозбут» ПАТ «Сумиобленерго». Пеня за несвоєчасне внесення передплати за електроенергію - 397,29 грн.
- ПАТ «Одесагаз» ОМУЕГГ. Штраф в розмірі 200% різниці вартості фактичного використання газу від планового - 421,00 грн.
Закарпатська філія ПАТ «Укртелеком»
- Міський відділ ДВС Ужгородського міськрайонного управління юстиції. Стягнення судового збору за розгляд справи в апеляційному суді згідно постанови про відкриття виконавчого провадження від 20.08.12 ВП №33934913. Компенсація суми судового збору - 706,00 грн.
- ПАТ «Закарпаттяобленерго». Понадлімітне споживання електроенергії згідно договорів: р 06/10-0179 від 27.03.08, р 06/07-0177-40/1-3 від 19.03.07 Оплата за використану понад ліміт електроенергію в подвійному розмірі - 2,71 грн.
- Абоненти фіксованого зв’язку Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком». Не усунення пошкодження протягом п’яти діб. Нарахування згідно п. 9.
Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова Кабінету міністрів від 9.08.05 №720) Штраф у розмірі 25% добової абонентної плати – 397,89 грн.
Запорізька філія ПАТ «Укртелеком»
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф - 312,85 грн.
- ВАТ «Запоріжжяобленерго». Оплата пені за договорами від 18.10.2004 № 652 та від 18.04.2005 №79. Штраф - 194,06 грн.
Кіровоградська філія ПАТ «Укртелеком»
- Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТА - 3,759 грн.
Київська міська філія ПАТ «Укртелеком»
- УДКСУ у Голосіївському р-ні у м. Києві Пеня на податок з доходів фізичних осіб з вартості розмов за 8-9 травня 2012р. Пеня – 151,41 грн.
- КП «Дирекція з УОЖФ Подільського району». Пеня по оренді приміщення - 225,57 грн.
Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»
- А.Е.С. «Київобленерго» Баришівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №240 від 18.11.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 285,40 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №25 від 30.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 13,15 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №22 від 03.02.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 51,79 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» К.Святошинський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №262 від 01.07.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 532,58 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Рокитнянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №87 від 23.03.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 4,10 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Бородянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 269,91 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 8,94 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Ірпінський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №218 від 06.10.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію) . Пеня - 3,38 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Володарський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 1 від 26.01.06р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 4,72 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Макарівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №151 від 20.06.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 9,23 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Броварський РП . Згідно п. 4.2.1 договір №092 від 01.09.09р.(порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 9,96 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Тетіївський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №056 від 16.02.11р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 155,95 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Фастівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №156 від 09.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 99,82 грн.
- Поліський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №061 від 01.04.09р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 34,15 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №68/42 від 29.11.06р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 2,96 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Сквирський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 6,51 грн.
- ПАТ «Енергія». Згідно п. 4.2.1 договір №142-т/04-06/26 від 01.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 94,73 грн.
- ГУ Ж КГ ВК Бориспільська м/р. Згідно рах.№ 1 від 18.09.12р. по дог. №080 від 26.12.06р. (порушення терміну оплати за оренду). Пеня - 350,34 грн.
- КП Білоцерківської м/ради «Білоцерківтепломережа». Згідно рішення господарського суду №5011-48/8382-2012 від 23.07.2012р. (порушення терміну оплати за тепло). Пеня - 21912,11 грн.
- ВД ОПУО Київського обласного відділення ФСС з ТВП. Згідно постанови №2а-7636/12/2670 від 10.07.2012р. (за неправомірно витрачені страхові кошти). Штраф - 14473,53 грн.
- Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів.). Пеня - 6455,69 грн.
Кримська філія ПАТ «Укртелеком»
- Інспекція Держенергонагляду у Кримському регіоні Постановою №16-кр від 05.01.11 за результатами перевірки КФ ПАТ «Укртелеком» 26.11.10 за ухилення від виконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії №04/01-0024 від 30.07.10. Штраф - 5100 грн.
Луганська філія ПАТ «Укртелеком»
- Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 3181,06 грн.
- Контрагенти по договорам. Порушення умов оплати господарських договорів. Пеня - 0,57 грн.
- ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Штраф - 1619,80 грн. Пеня - 6,69 грн.
- Фонд соціально страхування. Санкції згідно акта перевірки. Штраф - 215,77 грн.
- Державний бюджет. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 324,97 грн. Пеня - 231,90 грн.
Львівська філія ПАТ «Укртелеком»
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за липень 2012р.). Пеня - 4267,34 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за серпень 2012р.). Пеня - 3620,23 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від29.01.2009(тепло за вересень 2012р.). Пеня - 5572,72 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №120/А від 29.01.2009р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання в квітні,травні,червні,липні, серпні 2012р. Штраф - 6086,11 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 01.05.2010р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 5,79 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 1.05.2010р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 0,79 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 1.05.2010р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 1,90 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 3177,03 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло засерпень 2012р.). Пеня - 6370,72 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 0,01 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №5028/Р від 01.08.2003р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання в січні, березні, квітні, липні 2012р. Штраф - 16075,84 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 19,02 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 1,82 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 4,25 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 2,91 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 1,49 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 3,84 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 1946,44 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 1383,07 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 442,46 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №821/Ш від 11.10.2002р Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання в лютому,березні,квітні,травні 2012р. Штраф - 18794,30 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф - 41,29 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф - 1884,46 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №177 від 02.04.2010р. (водопостачання за червень 2012р.). Пеня в розмірі - 0,55 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за липень 2012р.). Пеня в розмірі - 3,84 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за серпень 2012р.). Пеня в розмірі - 15,35 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за вересень 2012р.). Пеня в розмірі - 2,99 грн.
- ДКП «Стрийводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №201/91/468206-206 від 10.10.2011р. (водопостачання за вересень 2012р.). Пеня в розмірі - 7,19 грн.
- ПАТ «Львівобленерго», Бродівський РЕМ. Порушення термінів оплати по договору №00138 від 09.02.2009р. Пеня та інфляційні втрати - 55,33 грн.
- ПАТ «Львівобленерго», Кам’янко-Бузький РЕМ. Порушення термінів оплати по договору №12387 від 27.03.2012р. Пеня та інфляційні втрати -15,26 грн.
- ЛОВ Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порушення законодавства про державне соц. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (рішення №307 від 28.08.2012р). Штраф - 772,38 грн.
- Виконавчий комітет Гірницької селищної ради. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення № 468107-569 від 30.12.2011р. Пеня в розмірі - 2,02 грн.
- УДК у Львівської області. Порушення термінів оплати за договором оренди№3/468107-801 від 11.01.2012р. Пеня в розмірі - 1,39 грн.
- УДК у Львівської області. Порушення термінів оплати за договором оренди№11/464000-909 від 27.02.2009р. Пеня в розмірі - 0,40 грн.
- УДКС у Франківському р-ні м.Львова. Податкове повідомлення-рішення від 31.07.2012р. № 0004101540 за порушення граничного строку земельного податку. Штраф в розмірі - 3,85 грн.
Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
- Покупці ЦОСПП (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони - 4894,33 грн.
- Покупці ЦОСПП (Юридичні -особи). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони - 336,17 грн.
- УДК Одеської області. Штраф по оренді землі за 2012 рік - 247,92 грн.
- УДК Одеської області. Пеня по оренді землі за 2011 рік - 32,64 грн.
- УДК Одеської області. Штраф за спец. використання води за 2011 рік - 0,98 грн.
- УДК Одеської області. Пеня за спец. використання води за 2011 рік - 2,14 грн.
Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»
- Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби фіксованого зв’язку (ОТА) (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.12р. № 295). Штраф - 32,89 грн. (25% добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну.
- Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби проводового мовлення (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.12р. № 295). Штраф - 3349,07 грн. (25% добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну.
- Полтавська філія ПАТ «Укртелеком». Самостійно нарахований штраф в розмірі 3%, згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011 та 2012 роки. Штраф - 1695,39 грн.
- ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». Рішення Господарського суду Полтавської області від 12.06.2012 та від 13.06.2012 про стягнення штрафних санкцій за несвоєчасну оплату послуг теплопостачання пеня -144 698,10 грн., 3% річних-3615,67 грн., інфляційні нарахування - 2613,69 грн.
Рівненська філія ПАТ «Укртелеком»
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порушення порядку використання страхових коштів (завищення денної норми споживання соку на одну дитину ) при оздоровленні дітей в оздоровчому комплексі «Чайка». Штраф на суму - 1294,88 грн.
Сумська філія ПАТ «Укртелеком»
- Антимонопольний комітет України. Сумське обласне територіальне відділення. (до загального фонду Державного бюджету України). За порушення законодавства про захист економічної конкуренції що полягають у включенні в рахунку за телекомунікаційні послуги до загальної суми платежу, що належить до сплати, вартості послуг, як наданих безпосередньо Сумською філією ПАТ «Укртелеком», так і суми платежу за послуги, надані третіми особами. Штраф – 68 000,00 грн.
- Управління ПФУ в м. Суми. Фінансові санкції по сплаті страхових внесків (33,2%), зг. акту перевірки ПФУ від 28.08.2012р. Штраф – 534,17 гр.
- Сумське міське відділення ФСС з ТВП. За неправомірні і безпідставні витрати по листам непрацездатності, зг. Рішення 591 від 11.07.2012р. Пеня – 363,62 гр.
- ПАТ «Сумиобленерго». Філія «Охтирське РЕМ». За несвоєчасну оплату виставлених рахунків за спожиту електроенергію по дог.№28 від 24.12.2009 Пеня – 1,09 грн., 3% річних – 0,22 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго». Сумське міське відділення «Енергозбут». За несвоєчасну оплату виставлених рахунків за спожиту електроенергію по дог.№96с від 30.06.2003 та №222 від 19.03.2003р. Пеня – 47,09 грн., 3% річних – 9,39 грн.
- Абоненти послуги зв’язку (населення). За непрацюючі телефони та радіоточки. Пеня – 3639,34 гр.
Тернопільська філія ПАТ «Укртелеком»
- Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція Тернопільської області Державної податкової служби. Порушення вимог пункту 70.1 статті 70 розділу ІІ та пункту 176.2 статті 176 розділу ІV Податкового кодексу України, а саме: виявлено методологічні помилки в податкових номерах фізичних осіб. Штрафні (фінансові) санкції - 1020 грн.
Харківська філія ПАТ «Укртелеком»
- Покупці (Бізнес-абоненти некорпоративні). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" - 16,89 грн.
- Покупці (Бюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" - 152,45 грн.
- Покупці (Населення). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" - 14 683,43 грн.
- Розрахунки з суб'єктами господарювання (не бюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"- 462,71 грн.
- Первомайське УДКСУ. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,27 грн.
- УДКСУ у Балаклійському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,75 грн.
- Куп'янське УДКСУ у Харківській обл. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,9 грн.
- УДКСУ у Барвінківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 4,21 грн.
- УДКСУ у Вовчанському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,55 грн.
- УДКСУ у Коломацькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,5 грн.
- УДКСУ у Зміївському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 15,28 грн.
- УДКСУ у Великобурлуцькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 5,2 грн.
- УДКСУ у Валківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 42,42 грн.
УДКСУ у Богодухівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 2,46 грн.
- УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,55 грн.
- Лозівське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 3,35 грн.
- УДКСУ у Краснокутському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 21,31 грн.
- УДКСУ у Красноградському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 23,2 грн.
- УДКСУ у Сахновщина районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 1,75 грн.
- Ізюмське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 1,1 грн.
- УДКСУ у Дергачівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 25,22 грн.
- Куп'янське УДКСУ у Харківській обл. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,95 грн.
- УДКСУ у Красноградському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 32,41 грн.
- УДКСУ у Богодухівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 3,18 грн.
- УДКСУ у Валківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 59,77 грн.
- УДКСУ у Зміївському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 20,82 грн.
- УДКСУ у Великобурлуцькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 5,35 грн.
- УДКСУ у Дергачівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 34,63 грн.
- УДКСУ у Барвінківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 5,45 грн.
- УДКСУ у Балаклійському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,86 грн.
- Лозівське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 4,31 грн.
- УДКСУ у Краснокутському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 28,5 грн.
- УДКСУ у Сахновщина районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 2,21 грн.
- Первомайське УДКСУ. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,33 грн.
- УДКСУ у Коломацькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,67 грн.
- Ізюмське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 1,14 грн.
- УДКСУ у Вовчанському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,68 грн.
- УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,7 грн.
- УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 2,65 грн.
- УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 14,84 грн.
- УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 217,39 грн.
- УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 182,05 грн.
- Пенсійний фонд у Київському р-ні. Сума штрафу по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховується на підставі частини десятої та пункту 2 частини 11 статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - 197,38 грн.
- Національний фармацевтичний університет. Сума пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг за червень 2012 року, згідно договору № 15 від 26.07.2000 року - 0,36 грн.
Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф нарахований на користь абонента згідно ст.40 Закону України «Про телекомунікаціі», за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг - 4 500 грн.
Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»
- Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір № 345-99/932 від 10.09.1999 р. «Оренда приміщень за адресою: м.Севастополь, пр..Жовтневої революції, буд.26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасне звільнення Севастопольською філією орендованих приміщень. Неустойка у розмірі - 2677,21 грн.
Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію - 0,41 грн.
- Хотинська міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку - 25,75 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго". РЕМ Заставна. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,61 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,08 грн.
- Сторожинецька міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку за 1-ий квартал - 3,43 грн.
- Кельменецька міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку за 1-ий квартал - 4,97 грн.
- Сокирянська міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку за 1-ий квартал - 5,49 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго". РЕМ Заставна. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію - 3,04 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,51 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,1 грн.
- Чудейська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення №0002431500 від 11.07.12 - 1,6 грн.
- Ставчанська сільська рада Кіцманського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 3,03 грн.
- Рукшинська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 13,29 грн.
- Грозинецька сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 6,87 грн.
- Банилівська сільська рада Вижницького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 0002441500 від 11.07.12 - 1,91 грн.
- Ширівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 3,6 грн.
- Клішківська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 5,7 грн.
- Снячівстка сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 2,2 грн.
- Недобоївська сільська рада Новоселицього р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 22,23 грн.
- Бочківська сільська рада Новоселицього р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,94 грн.
- Атацька сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,91 грн.
- Банилівська сільська рада Вижницького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 1,39 грн.
- В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Ннарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 7,9 грн.
- С.Жадобівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 5,83 грн.
- Хотинська міська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 57,11 грн.
- Перебиківська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,17 грн.
- Колінківська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 16,07 грн.
- Сторожинецька міська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,37 грн.
- Ст.Бросківська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,33 грн.
- Бобівецька сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 8,16 грн.
- Керстенецька сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 2,82 грн.
- Анадольська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,94 грн.
- Ст.Красношорська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 2,29 грн.
- Черешська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,97 грн.
- Зарожанська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 7,8 грн.
- Тисівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 9,07 грн.
- Кам’янська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 4,93 грн.
- Давидівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 13,82 грн.
- В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків - 13,82 грн.
Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком»
- Фізичні (юр.) особи. Договори за телекомунікаційні послуги. Штрафи на користь абонентів за непрацюючі телефони – 3935,25 грн.
Філія "Центр післядипломної освіти" ПАТ «Укртелеком»
- Управління ПФУ в Дзержинському районі м. Харкова. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Штраф – 92,25 грн. Пеня – 4,50 грн.
- ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя. Порушення граничного строку сплати грошового зобов’язання по збору за спеціальне використання води на 1 день. Штраф у розмірі 10% у сумі - 6,72 грн.
У четвертому кварталі 2012 року.
Апарат управління ПАТ "Укртелеком".
- УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку - 2 993,00г рн.
- УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Пеня з ПДВ до уточненого розрахунку - 2 041,14 грн.
- УДКС України у Дніпровському районі м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам - 0,02 грн.
- УДКС України у Голосіївському районі м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам - 0,01 грн.
- УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку - 524,00 грн.
- УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку - 803,77 грн.
- Пенсійний фонд Шевченківського району м. Києва. Штраф за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальн.
страхування - 3 207,15 грн.
- Пенсійний фонд Шевченківського району м. Києва. Штраф за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальн.
страхування - 70,98 грн.
- Пенсійний фонд Шевченківського району м. Києва. Штраф за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальн.
страхування - 29,49 грн.
- УДКС України у Деснянському районі міста Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам - 0,83 грн.
- УДКС України у Деснянському районі міста Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам - 0,12 грн.
- УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Пеня з ПДВ до уточненого розрахунку - 3 256,78 грн.
- УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку - 3 675,00 грн.
Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»
- Фізичні особи (абоненти). Штрафи за несвоєчасне усунення пошкоджень - 131,19 грн.
- Юридичні особи (абоненти). Штрафи за несвоєчасне усунення пошкоджень - 4,87 грн.
Волинська філія ПАТ "Укртелеком".
- УДК Іваничівського р-ну. Не в повному обсязі оплата за торговий патент. Штраф - 107,50 грн.
- Новосілківська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 5,00 грн.
- Вільхівська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 0,77 грн.
- Луківська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 5,00 грн.
- Вічинівська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 5,00 грн.
- Люб’язівська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 5,00 грн.
- Цирська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 0,19 грн.
- Місцевий бюджет Угринів. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,20 грн.
- Місцевий бюджет Мирне. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,86 грн.
- Місцевий бюджет Пірванче. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,42 грн.
- Місцевий бюджет Цегів. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,69 грн.
- Місцевий бюджет Печихвости.Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,04 грн.
- Місцевий бюджет Скобелка. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 3,77 грн.
- Місцевий бюджет Жабче. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,04 грн.
- Місцевий бюджет Новосілки. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,92 грн.
- Місцевий бюджет Михлин. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,33 грн.
- Місцевий бюджет Звиняче. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,77 грн.
- Місцевий бюджет Галичани. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,01 грн.
- Місцевий бюджет Бережанка. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,33 грн.
- Місцевий бюджет Губин. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,94 грн.
- Місцевий бюджет Скірче. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,71 грн.
- Місцевий бюджет Квасів. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,89 грн.
Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком".
- Споживачі послуг зв"язку. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф - 85574,77 грн.
- УДКСУ Синельниково міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі. Пеня - 0,5 грн.
Донецька філія ПАТ "Укртелеком".
- ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві. (на користь Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області). Несвоєчасне повернення майна з оренди.
Неустойка - 5921,33 грн.
- ТОВ "Сервiсна компанiя "Формула". Пошкодження електронної картки для отримання палива. Штраф - 60 грн.
- Місцевий бюджет міста Маріуполя. Несвоєчасне внесення орендної плати. Пеня - 53,99 грн.
- Місцевий бюджет міста Маріуполя. Несвоєчасне внесення орендної плати. Пеня - 3663,27 грн.
філія "Дирекція первинної мережі" ПАТ «Укртелеком»
- ПФУ Київського р-ну м. Донецька. Самостійно виявлені помилки: ЄСВ 8,41% донараховано на заробітну плату інвалідів. Штраф - 53,71 грн., Пеня - 96,03 грн.
- Новомосковська ДПС. Пеня по уточненому звіту по екологічному податку. Пеня - 29,14 грн.
- Синельниковська ДПС. Пеня по уточненому звіту по орендній платі за землюю Пеня - 7,17 грн.
- ПАТ «ОДЕСАГАЗ». За різницю у вартості фактичного об`єму спожитого газу від планового. - 163,17 грн.
- ПТМ "Ковельтепло". Пеня за несвоєчасну сплату за теплоенергію. Пеня - 60,80 грн.
- Кельменецький РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію. Пеня - 9,47 грн.
Житомирська філія ПАТ «Укртелеком»
- Управління пенсійного фонду України в м. Житомирі. Штрафні санкції за донарахування своєчасно не нарахованого єдиного внеску згідно акт.
перевірки №283 від 28.11.2012р. Штраф - 318,28 грн.
Закарпатська філія ПАТ "Укртелеком".
- Ужгородська дирекція фонду соціального страхування. Використання коштів фонду з порушеннями. Згідно рішення Виконавчої дирекції Закарпатськог.
обласного відділення ФССТВП № 397 від 20.11.12р. у відповідності до ч.1 ст.30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуванн.
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням». Штраф - 414,92 грн.
- Абоненти фіксованого зв’язку Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком». Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно ст. 40 Закону України «Пр.
телекомунікації». Штраф - 339,00 грн.
Запорізька філія ПАТ "Укртелеком".
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф - 11,37 грн.
- Енергодарська об’єднана ДПІ (Кам’янсько-Дніпровське відділення). Штраф за подання уточнюючого розрахунку за внесення змін до податкової звітності, згідн.
ст. 50 Податкового Кодексу України. Штраф - 42,77 грн.
Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком".
- Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за користуванн.
радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТА - 694 грн., за ОРТ – 8 270 грн.
Київська міська філія ПАТ "Укртелеком".
- А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 22 від 03.02.07р.(порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 22,68 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 43,76 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Ірпінський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 218 від 06.10.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 6,77 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Сквирський РП Згідно п. 4.2.1 договір № 19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 1,34 грн.
- УДКСУ У Рокитнянському районі. Згідно уточн. рах.№ 1 від 30.11.2012 (порушення терміну оплати за оренду землі). Штраф - 8,73 грн.
- БОРИСПІЛЬСЬКЕ УДКСУ. Згідно уточн. рах.№ 1 від 30.11.2012 (порушення терміну оплати за оренду землі). Штраф - 12,76 грн.
- УДКСУ У Володарському районі. Згідно уточн. рах.№ 2 від 01.12.2012 (порушення терміну оплати за оренду землі). Штраф - 14,36 грн.
- БРОВАРСЬКЕ УДКСУ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод.
Штраф - 1,84 грн.
- УДКСУ У М.СЛАВУТИЧ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод.
Штраф - 1,74 грн.
- УДКСУ В ЯГОТИНСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 12,72 грн.
- УДКСУ У ЗГУРІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 5,94 грн.
- УДКСУ У БАРИШІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 1,10 грн.
- ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ УДКСУ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 0,80 грн.
- БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ УДКСУ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод.
Штраф - 55,96 грн.
- УДКСУ У СКВИРСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 0,78 грн.
- УДКСУ У СТАВИЩАНСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 0,32 грн.
- УДКСУ У ТЕТІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 2,18 грн.
- ВАСИЛЬКІВСЬКЕ УДКСУ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод).
Штраф - 7,10 грн.
- ФАСТІВСЬКЕ УДКСУ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод).
Штраф - 0,54 грн.
- УДКСУ У М.ІРПЕНІ Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод).
Штраф - 2,18 грн.
- УДКСУ У БОРОДЯНСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 0,40 грн.
- УДКСУ У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 5,54 грн.
- УДКСУ В ІВАНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 7,66 грн.
- УДКСУ В КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використанн.
поверхневих та підземних вод). Штраф - 24,5 грн.
- УДКСУ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 1,06 грн.
- УДКСУ У КАГАРЛИЦЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 0,22 грн.
- УДКСУ У БОГУСЛАВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 0,44 грн.
- УДКСУ У МИРОНІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 0,46 грн.
- УДКСУ У ТАРАЩАНСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих т.
підземних вод). Штраф - 0,72 грн.
- УДКСУ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ Р-НІ М. КИЄВА. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневи.
та підземних вод). Штраф - 2,16 грн.
- УДКСУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використанн.
поверхневих та підземних вод). Штраф - 1,28 грн.
- Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів.). Штраф - 4401,54 грн.
Луганська філія ПАТ "Укртелеком".
- Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 2527,54 грн.
- ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Пеня - 10,78 грн.
- Державне казначейство України. Донарахування податку на прибуток згідно акта самоперевірки. Штраф - 345,38грн.
- Державний бюджет. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 624,31грн., Пеня - 1873,08 грн.
Львівська філія ПАТ «Укртелеком»
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за жовтень 2012р.). Пеня - 347,53 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за жовтень 2012р.). Пеня - 2147,31 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за листопад 2012р.). Пеня - 5,64 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за жовтень 2012р.). Пеня - 303,48грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за листопад 2012р.). Пеня - 3,91 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання. Штраф - 11,37 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 01.05.2010р. (тепло за листопад 2012р.). Пеня - 1,74 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №4657/А від 01.05.2010р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання Штраф - 4,81 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 01.05.2010р. (тепло за грудень 2012р.). Пеня - 2,35 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за листопад 2012р.). Пеня - 2,93 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір № 3909-А від 19.10.2004р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання. Штраф -1,50 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004 р. (тепло за грудень 2012 р.). Пеня - 1,97 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачанн.
за жовтень 2012р.). Пеня - 4,69 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачанн.
за листопад 2012р.). Пеня - 9,38 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/468206-429 від 26.11.2012р. (водопостачанн.
за грудень 2012р.). Пеня - 5,12 грн.
- Абоненти юридичні особи. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомуні-каційної мережі. Штраф - 104,14 грн.
- Абоненти фізичні особи. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомуні-каційної мережі. Штраф - 1305,95 грн.
- Управління Пенсійного фонду Галицького району м. Львова. Донарахування здійснене згідно рішення ПФУ №0190 від 11.12.2012р. Штраф - 178,78 грн.
- УДКСУ у Галицькому р-ні м.Львова. Порушення термінів оплати за січень 2012р. за користування торговим патентом №003373. Штраф - 214,50 грн.
- УДКСУ у Галицькому р-ні м.Львова. Порушення термінів оплати за січень 2012р. за користування торговим патентом №003372. Штраф - 214,50 грн.
Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
- Покупці ЦОСПП (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони. Штраф - 5060,87 грн.
- Покупці ЦОСПП (Юридичні - особи). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони. Штраф - 288,12 грн.
- УДК Одеської області. Штраф по оренді землі за 2012 рік. Штраф - 272,86 грн.
- УДК Одеської області. Пеня по оренді землі за 2011 рік. Пеня - 232,33 грн.
- УДК Одеської області. Штраф за спеціальне використання води за 3-й квартал 2012 року. Штраф - 0,58 грн.
- УДК Одеської області. Пеня за спеціальне використання води за 2011 рік. Пеня - 0,02 грн.
- ВАТ «Обленерго» Центральний РЕМ. Штраф за перевищення потужності. Штраф - 630,08 грн.
- ТОВ «Юг-газ». Штрафні санкції за перевищення ліміту використаного газу. Штраф - 14286,41 грн.
Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»
- Абоненти Полтавської філії ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоб.
фіксованого зв’язку (ОТА) (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів Україн.
від 11.04.12р. № 295). Штраф - 44,27 грн.
- Абоненти Полтавської філії ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоб.
проводового мовлення (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України ві.
11.04.12р. № 295). Штраф - 1763,65 грн.
- Дмитрівська сільська рада, Пирятинська міська рада, Дейманівська сільська рада, Чутівська міська рада, Опішнянська селищна рада, Сагайдацька сільськ.
рада, Селещинська сільська рада, Шишацька міська рада, Червонозаводська сільська рада, Лучанська сільська рада. Самостійно нарахований штраф .
розмірі 3%, згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011 та 2012 роки.
Штраф - 1214,37 грн.
- Полтавська міська рада. Самостійно нарахований штраф в розмірі 3%, згідно уточнених Податкових декларацій з плати за землю за 2010, 2011 та 2012 роки.
Штраф - 4,93 грн.
Рівненська філія ПАТ «Укртелеком»
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності м. Хмельницький. Порушення порядку використання страхових коштів при оздоровленн.
дітей в оздоровчому комплексі «Чайка». Штраф - 399,84 грн.
- Міська дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порушення порядку використання страхових коштів при оздоровленн.
дітей в оздоровчому комплексі «Чайка». Штраф - 107,60 грн.
- Управління комунальної власності. За несвоєчасне виконання зобов’язань за договором оренди приміщень. Пеня - 77,02 грн.
- УДКСУ м. Рівне. Штрафна санкція по податку з доходів фізичних осіб. Штраф - 510,00гр.
Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»
- Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір №345-99/932 від 10.09.1999 г. «Оренда приміщень за адресою: м.Севастополь.
пр. Жовтневої революції, буд. 26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасно звільнення Севастопольською філією орендованих приміщень.
Неустойка - 2671,84 грн.
Сумська філія ПАТ «Укртелеком»
- ПАТ «Сумиобленерго» Сумське РВЕ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 15.08.2012р. по 15.08.2012р. згідно Договору №96с ві.
16.06.2010 «Про постачання електроенергії». Пеня - 2,97 грн. 3% річних - 0,59 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Охтирське РВЕ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 20.08.2012р. по 20.08.2012р. згідно Договору №28/1 ві.
01.02.2010 «Про постачання електроенергії». Пеня - 1,69 грн. 3% річних - 0,34 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» СМВ «Енергозбут». Двократне перевищення договірної величини потужностей за листопад 2012 року згідно Договору №222 ві.
12.09.2003 «Про постачання електроенергії». Штраф - 389,41 грн.
- Управління пенсійного фонду України в м. Суми. Несвоєчасна сплата єдиного внеску за період з 20.11.2012р. по 26.11.2012 року. Штраф - 25,17 грн.
Пеня - 1,51 грн.
- Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Прострочення сплати штрафу згідно рішення адміністративної колегі.
Сумського обласного територіального відділення АМКУ №1 від 25.01.2012р., в порядку ст. 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Пеня - 37 740,00 грн.
Харківська філія ПАТ «Укртелеком»
- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИЗЮМ. Пеня за несвоєчасну сплату за теплову енергію. Пеня - 25,1 грн.
- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИЗЮМ. Пеня за несвоєчасну сплату за теплову енергію. Пеня - 1,42 грн.
- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИЗЮМ. Пеня за несвоєчасну сплату за теплову енергію. Пеня - 0,11 грн.
- УГКСУ БАЛАКЛЕЯ Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платником відповідн.
до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 0,3 грн.
- УГКСУ ЛОЗОВАЯ. Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платником відповідн.
до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 101 грн.
- УГКСУ БАЛАКЛЕЯ. Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платником відповідн.
до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 1,1 грн.
- УГКСУ ЛОЗОВАЯ. Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платником відповідн.
до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 71 грн.
- УГКСУ НОВАЯ ВОДОЛАГА. Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платнико.
відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 962 грн.
- УГКСУ НОВАЯ ВОДОЛАГА. Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платнико.
відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 649 грн.
- Покупці ЦТП (Бізнес-абоненти некорпоративні). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" Штраф - 5,33 грн.
- Покупці ЦТП (Населення). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" . Штраф - 8177,89 грн.
- Покупуі ЦТП (Організації Небюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 247,98 грн.
- Покупці ЦТП (Населення). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 6875,02 грн.
- Покупці ЦТП (Бюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 97,11 грн.
Покупці ЦТП (Населення). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 7291,98 грн.
Покупці ЦТП (Бюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 28,58 грн.
Покупуі ЦТП (Організації Небюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 259,36 грн.
Покупці ЦТП (Бізнес-абоненти некорпоративні). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 25,37 грн.
Покупці ЦТП (Бізнес-абоненти некорпоративні). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 0,44 грн.
Покупці ЦТП (Бюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 59,28 грн.
Покупці ЦТП (Організації Небюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 183,73 грн.
Херсонська філія ПАТ "Укртелеком".
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф нарахований на користь абонента згідно ст.40 Закону України «Про телекомунікації», за ненадання аб.
неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 5 300 грн.
- ГУ ДКСУ у Херсонській області/Каховська ДПІ Херсонської області. Штраф нарахований за несвоєчасно подану декларацію з екологічного збору згідн.
п.п. 49.18.2 п.49.18 ст.49 розд.2 Кодексу №2755-VI «Податковий кодекс України від 02.12.2010». Штраф - 1 000 грн.
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Санкції по результатам перевірок ФСС ТВП згідно ст..21,22,28,30,48,51 Закону Україн.
від 18.01.2001 року №2240-iii «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратам.
зумовленими похованням». Штраф - 700 грн.
Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сокиряни. Інфляційні за несвоєчасну оплату - 0,13 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Глибока. Пеня за несвоєчасну оплату. Пеня - 4,71 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Герца. Пеня за несвоєчасну оплату. Пеня - 0,19 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Герца. Пеня за несвоєчасну оплату. Пеня - 0,96 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 1,19 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 0,96 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 0,38 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 2,49 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Заставна. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 0,02 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Хотин. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 0,07 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 12,72 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Хотин. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 0,18 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 9,53 грн.
- Сокирянська міська рада. Штраф за порушення строку сплати за патент (змінено розрахунковий рахунок) згідно рішення №0003011500 від 05.10.2012р.
Штраф - 215 грн.
- Місцевий бюджет. Штрафні санкції за сплату екологічного податку відповідно до уточненої декларації. Штраф - 158,63 грн.
- Новодністровська міська рада. Штраф за порушення строку сплати за патент (змінено розрахунковий рахунок) згідно рішення № 0003001500 ві.
05.10.2012р. Штраф - 430 грн.
- Комунальне підприємство «Водоканал». Пеня не несвоєчасну оплату. Пеня - 39,38 грн.
- Фізичні особи. Штрафні санкції на користь абонентів. Штраф - 3425,13 грн.
- Погорілівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 5,43 грн.
- Ширівецька сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 2,69 грн.
- Сільська рада с.Чорний Потік . Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 0,6 грн.
- Дорошовецька сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 12,18 грн.
- Горошівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 7,33 грн.
- Боянчуцька сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 0,6 грн.
- Хрещатик сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю Штраф - 0,66 грн.
- Бридківська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 2,93 грн.
- Ржавенська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 8,45 грн.
- Митківська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 2,43 грн.
- Товтрівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 17,51 грн.
- Самушинська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 0,33 грн.
- Веренчанська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 30,48 грн.
- Василівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 5,44 грн.
- Баламутівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 6,55 грн.
- Юрківська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 0,77 грн.
- Репужинська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 6,67 грн.
- Бобівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 22,62 грн.
- Місцевий бюджет Недобоївці. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 0,66 грн.
- Місцевий бюджет Хотин. Нарахування штрафних санкцій згідно рішення № 000211/1800 від 12.11.2012р. Штраф - 1,2 грн.
Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком»
- Фізичні (юридичні) особи. Штрафи на користь абонентів за непрацюючі телефони. Штраф - 3852,55 грн.
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Рішення № 3 від 19.01.2012 про повернення коштів Фонду та застосування фінансови.
санкцій за порушення п.4.2, п.4.11 Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування. Штраф - 2214,00 грн.

 

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств.

 

12.1. Кодекс корпоративного управління ПАТ «Укртелеком» оприлюднений та затверджений на Загальних зборах акціонерів товариства 26 квітня 2006 року.

 

 

12.2. Інформація про вищий орган ПАТ "Укртелеком".
Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерів.
Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, за винятком діяльності, що пов’язана з державною таємницею.
Обмеження права Акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється законодавством України.
До виключної компетенції Загальних Зборів належить.
- визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- внесення змін до Статуту.
- прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій.
- прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- прийняття рішення про розміщення Акцій.
- прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу.
- прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу.
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій.
- затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них.
- затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.
- затвердження річного звіту товариства.
- розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом.
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства України.
- прийняття рішення про форму існування Акцій.
- затвердження розміру річних Дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених - законодавством України та/або Статутом.
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
- обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових - договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- затвердження висновків Ревізійної Комісії.
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину.
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених цим Статутом та законодавством України, про ліквідаці.
Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишаєтьс.
після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної Комісії.
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- обрання комісії з припинення Товариства.
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із Статутом Товариства.
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
12.2.1. Інформація про порядок проведення Загальних зборів.
Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерів.
Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний надсилається засобами поштового зв’язку Акціонерам персонально, особою, яка скликає Загальні Збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на Акції у разі скликання Загальних Зборів Акціонерами.
Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних Зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також розміщує інформацію про проведення Загальних Зборів не пізніше за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
У разі реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних Зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення Акціонерів, яких він обслуговує.
Прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» є виключною компетенцією Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів, приймає.
1) Наглядова Рада.
2) Акціонери, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, в разі їх скликання цими Акціонерами, у випадках та в порядку передбачених Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства або чинним законодавством України.
Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих Акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог до неї, передбачених Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.
Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних Зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі.
1) недотримання Акціонерами строку, для внесення пропозицій.
2) неповноти даних, передбачених Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів надсилається Наглядовою Радою Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство зобов’язане надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
Крім цього, акціонер до проведення Загальних зборів має можливість за запитом ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного в порядку, передбаченому для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, визначеному чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів та іншими внутрішніми актами товариства.
Ознайомитись з інформацією (матеріалами) акціонер може за місцем знаходження товариства у робочі дні , робочий час, у спеціально відведеному для цього приміщенні, а також в день проведення зборів, за місцем їх проведення.
Товариство повідомляє Акціонерів про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та надсилання Акціонерам письмових повідомлень засобами поштового зв’язку. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних Зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістинг.
Головує на Загальних Зборах голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою або особа, яка обрана Загальними Зборами. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.
Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі Скликання Загальних Зборів Акціонерами - Акціонерами, які вимагають скликання цих зборів.
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних Зборах Акціонерів, відповідно до законодавства України.
Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.
Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.
Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, додається до протоколу Загальних Зборів. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних Зборів, Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних Зборах особисто.
У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
У разі, якщо Акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих Акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово за місцезнаходженням Товариства до початку реєстрації Акціонерів.
Посадові особи Товариства у порядку встановленому законодавством забезпечують доступ представників Акціонерів (Акціонера) до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
Хід Загальних Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних Зборів чи самих Загальних Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних Зборів.
Наявність кворуму Загальних Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах.
Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих Акцій.
Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім проведення Кумулятивного Голосування.
Рішення Загальних Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.
Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та/або цим Статутом. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.
Рішення Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з наступних питань.
- внесення змін до Статуту.
- прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій.
- прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- прийняття рішення про розміщення Акцій.
- прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу.
- прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу.
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного баланс.
Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - Акціонерами, які вимагають скликання цих зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку визначеному законодавством України.
Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови договору затверджуються Загальними Зборами.
Якщо кількість Акціонерів - власників простих Акцій в Товаристві понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.
У протоколі про підсумки голосування зазначаються.
- дата проведення Загальних Зборів.
- перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними Зборами.
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
Протокол Загальних Зборів складається в порядку, передбаченому законодавством України та положенням про Загальні Збор.
Порядок та випадки проведення заочного голосування на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Укртелеком» установчими та іншими внутрішніми документами не передбачено.
Спеціальний порядок підрахунку голосів установчими та іншими внутрішніми документами не передбачений.
Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування, доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.
12.2.2. На протязі 2010-2012 роках товариством було проведено 2 чергових та 1 позачергові Загальні збори акціонерів.
- 14.06.2011 року за адресою: м. Київ, вул. Інститутська 1, Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України (великий зал) проведено чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «Укртелеком». Для участі у загальних зборах акціонерів товариства було зареєстровано акціонерів (їх представників) у кількості 391 особа із загальною кількістю голосів 18 051 116 712, що складає 96,39% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
- 01.11.2011 року за адресою: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, актовий зал Центру культури та мистецтв Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" проведено Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Укртелеком». Для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів товариства зареєстровано акціонерів (їх представників) у кількості 188 осіб із загальною кількістю голосів, що складає 93,93% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
- 26.04.2012 року за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, актовий зал Центру культури та мистецтв Національного технічного універститету України "Київський політехнічний інститут" проведено чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Укртелеком». Для участі у загальних зборах акціонерів товариства було зареєстровано акціонерів (їх представників), яким належить 17 604 671 717 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 94,01% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
12.2.3. 26.04.2012 року за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, зал Центру культури та мистецтв Національного технічного універститету України "Київський політехнічний інститут" проведено чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Укртелеком». Для участі у загальних зборах акціонерів товариства було зареєстровано акціонерів (їх представників), яким належить 17 604 671 717 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 94,01% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Порядок денний.
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів, затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
8. Припинення повноважень члена Ревізійної комісії; затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання Голови та членів Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
9. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів на підписання Статуту товариства в новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх Положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних Зборів акціонерів на підписання внутрішніх Положень товариства в новій редакції.
Загальними зборами акціонерів розглянуто усі питання порядку денного, з яких прийнято такі рішення.
ПИТАННЯ №.
З питання першого порядку денного «Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів, затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії».
Запропоновано.
- обрати Головою Загальних Зборів акціонерів Дзекона Георгія Борисовича, Секретарем Загальних Зборів акціонерів – Чорну Тамару Олексіївну – начальника відділу правового забезпечення в сфері корпоративних та трудових відносин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99261441 %, «ПРОТИ» - 0,00003476 %, Утримався - 0,00418769 .
Недійсні - 0,00167276 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00149037 .
Рішення прийнято.
Запропоновано.
- затвердити склад Лічильної комісії у кількості 39 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії: Ворушило Валентина Анатоліївна - Голова Лічильної комісії. Члени Лічильної комісії: Котлярова Жанна Леонідівна – секретар Лічильної комісії; Мельник Ірина Миколаївна; Биченок Леся Лонгінівна; Оверчук Ірина Андріївна; Кіяниця Ніна Петрівна; Борисенко Людмила Олександрівна; Ковальова Анастасія Ігорівна; Агеносова Тетяна Юріївна; Кривенко Юлія Сергіївна; Князь Оксана Володимирівна; Максимець Світлана Леонідівна; Місько Інна Іванівна; Ваховська Юлія Юріївна; Степаненко Валентина Михайлівна; Тимошенко Олена Володимирівна; Керімова Людмила Василівна; Кушнір Олена Юріївна; Кириленко Юлія Миколаївна; Федоренко Людмила Іванівна; Ярош Тетяна Андріївна; Хоменко Світлана Василівна; Мирошниченко Олена Вікторівна; Гергелюк Неллі Едуардівна; Козак Наталія Олегівна; Попова Тетяна Михайлівна; Шаповалова Людмила Миколаївна; Левченко Марина Юріївна; Остроушко Вікторія Вікторівна; Січенко Сергій Павлович; Лурці-Огли Ольга Миколаївна; Слюсаренко Інеса Вікторівна; Жирко Алла Миколаївна; Тукова Тетяна Євгенівна; Гангал Ірина Іванівна; Бойко Людмила Миколаївна; Бондаренко Юлія Леонідівна; Багмут Ірина Іванівна; Кириченко Євгеній Борисович.
Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99450835 %, «ПРОТИ» - 0 %, Утримався - 0,00385627 .
Недійсні - 0,00019716 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00143823 .
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 1 порядку денного вирішили.
1. Обрати Головою Загальних Зборів акціонерів Дзекона Георгія Борисовича.
2. Секретарем Загальних Зборів акціонерів – Чорну Тамару Олексіївну – начальника відділу правового забезпечення у сфері корпоративних та трудових відносин.
3. Затвердити склад Лічильної комісії у кількості 39 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії: Ворушило Валентина Анатоліївна - Голова Лічильної комісії. Члени Лічильної комісії: Котлярова Жанна Леонідівна – секретар Лічильної комісії; Мельник Ірина Миколаївна; Биченок Леся Лонгінівна; Оверчук Ірина Андріївна; Кіяниця Ніна Петрівна; Борисенко Людмила Олександрівна; Ковальова Анастасія Ігорівна; Агеносова Тетяна Юріївна; Кривенко Юлія Сергіївна; Князь Оксана Володимирівна; Максимець Світлана Леонідівна; Місько Інна Іванівна; Ваховська Юлія Юріївна; Степаненко Валентина Михайлівна; Тимошенко Олена Володимирівна; Керімова Людмила Василівна; Кушнір Олена Юріївна; Кириленко Юлія Миколаївна; Федоренко Людмила Іванівна; Ярош Тетяна Андріївна; Хоменко Світлана Василівна; Мирошниченко Олена Вікторівна; Гергелюк Неллі Едуардівна; Козак Наталія Олегівна; Попова Тетяна Михайлівна; Шаповалова Людмила Миколаївна; Левченко Марина Юріївна; Остроушко Вікторія Вікторівна; Січенко Сергій Павлович; Лурці-Огли Ольга Миколаївна; Слюсаренко Інеса Вікторівна; Жирко Алла Миколаївна; Тукова Тетяна Євгенівна.
Гангал Ірина Іванівна; Бойко Людмила Миколаївна; Бондаренко Юлія Леонідівна; Багмут Ірина Іванівна; Кириченко Євгеній Борисович.
4. Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.
ПИТАННЯ № .
З питання другого порядку денного «Розгляд звіту Правління про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
Запропоновано.
1. Затвердити звіт Правління ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Правління ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99321416 %, «ПРОТИ» - 0,00506224 %, Утримався - 0,00012531 .
Недійсні - 0,00001738 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00158092 .
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 2 порядку денного вирішили.
1. Затвердити звіт Правління ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Правління ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ПИТАННЯ № .
З питання третього порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
Запропоновано.
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99337048 %, «ПРОТИ» - 0,00492693 %, Утримався - 0,00021222 .
Недійсні - 0,00005215 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00143823 .
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 3 порядку денного вирішили.
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ПИТАННЯ № .
З питання четвертого порядку денного «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
Запропоновано.
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99367663 %, «ПРОТИ» - 0,00457163 %, Утримався - 0,00026136 .
Недійсні - 0 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00149037 .
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 4 порядку денного вирішили.
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ПИТАННЯ № .
З питання п'ятого порядку денного «Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік».
Запропоновано.
1. Затвердити річний звіт ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99348773 %, «ПРОТИ» - 0,00091616 %, Утримався - 0,00410573 .
Недійсні - 0 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00149037 .
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 5 порядку денного вирішили.
1. Затвердити річний звіт ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік.
ПИТАННЯ № .
З питання шостого порядку денного «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2011 рік».
Запропоновано.
1. Не розподіляти прибуток (не покривати збитки) за результатами роботи за 2011 рі.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99008168 %, «ПРОТИ» - 0,00820506 %, Утримався - 0,00021834 .
Недійсні - 0,00002193 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00147299 .
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 6 порядку денного вирішили.
1. Не розподіляти прибуток (не покривати збитки) за результатами роботи за 2011 рік.
ПИТАННЯ № .
З питання сьомого порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради»
Запропоновано.
1. Не припиняти повноваження Голови та членів Наглядової ради, і відповідно не затверджувати кількісний склад Наглядової ради, не обирати Голову та членів Наглядової ради, не затверджувати умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди, не обирати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 98,73696413 %, «ПРОТИ» - 0,00091554 %, Утримався - 1,26058156 .
Недійсні - 0,0000484 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00149037 .
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 7 порядку денного вирішили.
1. Не припиняти повноваження Голови та членів Наглядової ради, і відповідно не затверджувати кількісний склад Наглядової ради, не обирати Голову та членів Наглядової ради, не затверджувати умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди, не обирати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
ПИТАННЯ № .
З питання восьмого порядку денного «Припинення повноважень члена Ревізійної комісії; затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання Голови та членів Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії»
Запропоновано.
1. Не припиняти повноваження члена Ревізійної комісії, і відповідно не затверджувати кількісний склад Ревізійної комісії та не обрати Голову та членів Ревізійної комісії; не затверджувати умови договорів з членами Ревізійної комісії, не обирати особу, уповноважену на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99418705 %, «ПРОТИ» - 0,00029249 %, Утримався - 0,00390478 .
Недійсні - 0,00014269 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00147299 .
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 8 порядку денного вирішили.
1. Не припиняти повноваження члена Ревізійної комісії, і відповідно не затверджувати кількісний склад Ревізійної комісії та не обрати Голову та членів Ревізійної комісії; не затверджувати умови договорів з членами Ревізійної комісії, не обирати особу, уповноважену на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
ПИТАННЯ № .
З питання дев'ятого порядку денного «Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів на підписання Статуту товариства в новій редакції»
Запропоновано.
1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції.
4. Доручити Директору юридичного департаменту ПАТ «Укртелеком» - Котлярову Юрію Анатолійовичу забезпечити державну реєстрацію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,98107853 %, «ПРОТИ» - 0,00403008 %, Утримався - 0,00041746 .
Недійсні - 0,01301832 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00145561 .
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 9 порядку денного вирішили.
1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції.
4. Доручити Директору юридичного департаменту ПАТ «Укртелеком» - Котлярову Юрію Анатолійовичу забезпечити державну реєстрацію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.
ПИТАННЯ № 1.
З питання десятого порядку денного «Внесення змін до внутрішніх Положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних Зборів акціонерів на підписання внутрішніх Положень товариства в новій редакції»
Запропоновано.
1. Внести зміни до Положення про Загальні Збори Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
3. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
4. Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
5. Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердити Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
7. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
9. Надати повноваження Голові Загальних Зборів акціонерів на підписання Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції, Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції, Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,98077268 %, «ПРОТИ» - 0,01608888 %, Утримався - 0,00026027 .
Недійсні - 0,00109115 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00178702 .
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 10 порядку денного вирішили.
1. Внести зміни до Положення про Загальні Збори Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
3. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
4. Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
5. Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердити Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
7. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
9. Надати повноваження Голові Загальних Зборів акціонерів на підписання Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції, Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції, Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції.
Після закінчення розгляду питань порядку денного були надані відповіді на запитання, які надійшли до Секретаріату від акціонерів та їх представників. Пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило.
12.2.4 Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих Акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово за місцезнаходженням Товариства до початку реєстрації Акціонерів.
Посадові особи Товариства у порядку встановленому законодавством забезпечують доступ представників Акціонерів (Акціонера) до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
12.2.5. На річних (чергових) Загальних зборах акціонерів 26.04.2012 голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосуванн.
12.2.6. Члени Наглядової ради та члени Правління зобов’язані брати участь у Загальних зборах акціонерів. На останніх зборах акціонерів 26.04.2012 були присутні усі члени Наглядової ради та усі члени Правління.
У звітному періоді на засіданнях Наглядової ради були присутні усі члени Наглядової ради товариства.

 

 

12.3 Інформація про Наглядову раду ПАТ "Укртелеком".
Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову Раду та законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління.
Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається законодавством України, Статутом, положенням про Наглядову Раду, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.
Всі витрати Наглядової ради і її членів, пов’язані з її роботою здійснюються за рахунок Товариства.
До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами.
До виключної компетенції Наглядової Ради належить.
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів.
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій.
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій.
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом.
- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління.
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління.
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом та чинним законодавством України.
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом Товариства.
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до законодавства України та Статуту.
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб; затвердження їх Статутів.
- прийняття рішення про вчинення правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 100 млн. доларів СШ.
до 300 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але в будь-якому випадку не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства.
- прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.
Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом, за винятком інформації, що становить державну таємниц.
12.3.1. Члени Наглядової Ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.
Член Наглядової Ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій Раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій Раді визначається самим Акціонером.
Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової Ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової Ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, складеного за формою, визначеною законодавством України.
Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом Кумулятивного Голосування.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної Комісії.
Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами відповідно до законодавства України, у кількості не більш.
5 осіб.
Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання всього складу Наглядової Ради.
Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до цього Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради товариства здійснює свої повноваження також відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.
Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами.
Дія договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.
Наглядова Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради.
В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової Ради, обрані за пропозицією Акціонера, який не контролює діяльність Товариства.
З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою Радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової Ради - голові комітету з питань аудиту.
Рішення Наглядової Ради про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
Засідання комітету вважається повноважним, за умови присутності половини його складу. Кожний член комітету має один голос.
Висновки комітетів розглядаються Наглядовою Радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою Радою рішень і схвалюються на засіданні Наглядової Ради простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
Комітети Наглядовою радою не створювалися.
Кількість проведених засідань Наглядової ради протягом року за три останніх роки: 2010 рік - 4 засідань, 2011 рік - 13 засідань, 2012 рік - 17 засідань.
12.3.2. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної Комісії.
Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до цього Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради товариства здійснює свої повноваження також відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.
Періодичність обрання членів Наглядової ради - не рідше ніж раз на три роки.
Члени наглядової ради ознайомлюються зі своїми правами та обов'язками під час підписання контрактів.
12.3.3 Роботою з акціонерами у товаристві займається відділ корпоративного управління, який знаходиться за адресою.
01601, м.Київ, б. Шевченка, 18. Телефони: (044) 235-45-22, (044) 246-58-76.
Функції відділу.
- взаємодія з Фондом державного майна України з питання моніторингу виконання зобов'язань та обмежень встановлених для товариства договором купівлі-продажу пакету акцій товариства від 11.03.2011.
- робота з фізичними і юридичними особами - акціонерами товариства з метою дотримання їх прав та повноважень.
- подання регулярної обов'язкової звітності до НКЦПФР і розміщення цієї інформації на спеціалізованому сайті в мережі Інтернет.
- управління корпоративними правами.
- участь у здійсненні операцій з акціями в частині рішень з реформування акціонерного капіталу залучення інвестицій шляхом розміщенн.
акцій на іноземних фондових ринках (IPO), тощо.
12.4. Інформація про Правління.
Правління - колегіальний виконавчий орган Товариства.
Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.
Правління підзвітне Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень та діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законодавством України.
До Повноважень Правління належить.
- затвердження за поданням Голови Правління організаційної структури товариства; філій; представництв.
- встановлення умов оплати праці та преміювання, працівників Товариства, його філій, представництв, а також інших безбалансових структурних підрозділів.
- затвердження штатного розпису Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших безбалансових структурних підрозділів Товариства.
- встановлення порядку управління безбалансових структурних підрозділів філій та представництв Товариства, в тому числі затвердження Типових положень про них та їх Типових внутрішньовиробничих структур.
- прийняття рішень про вчинення правочинів від імені Товариства на суму від 10 млн. доларів США до 100 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але не більше 10 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та представництв Товариства; затвердження положень про філії та представництва, внесення змін до них.
- прийняття рішення про участь в інших юридичних особах (крім участі у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях) та вихід з них, про придбання (відчуження) часток у статутному капіталі інших юридичних осіб та цінних паперів, що засвідчують участь в іншій юридичній особі.
- встановлення процедури прийняття рішень щодо придбання, відчуження, списання, передачі в оренду або лізинг майна Товариств.
Відповідно до Статуту ПАТ «Укртелеком», затвердженого Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Укртелеком» 26.04.2012, обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління належить до виключної компетенції Наглядової ради. Кількісний склад Правління – 7 осіб. До складу Правління входить Голова та шість членів Правління.
Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Головою або членом Наглядової Ради, Ревізійної Комісії Товариства.
Відповідно до п.28.2.7. Статуту публічного акціонерного товариства «Укртелеком», затвердженого 26 квітня 2012 року на річних (чергових) Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Укртелеком», обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління належить до виключної компетенції Наглядової Ради.
Станом на 31.12.2012 до складу Правління ПАТ «Укртелеком» входили Васьківський Сергій Миколайович, директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю, Лісак Ірена Олександрівна, директор дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів, Прутенко Людмила Петрівна, директор дирекції праці та управління персоналом, Тарасенко Ігор Володимирович, директор філії «Дирекція розвитку інфраструктури», Шаповалов Євген Анатолійович, директор дирекції фінансової та комерційної діяльності.
Протягом 2012 року відбулося 56 засідань Правління ПАТ «Укртелеком»
На вимогу Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» 15 жовтня 2012 року Правлінням ПАТ «Укртелеком» надано Титульний список №2 капітального будівництва ПАТ «Укртелеком» на 2012 рік, фінансовий план ПАТ «Укртелеком» на 2012 рік, рух готівки ПАТ «Укртелеком» на 2012 рік. Інших вимог не надходило.

 

 

12.5. Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента.
12.5.1.Ревізійна комісія.
Ревізійна Комісія відповідно до покладених на неї завдань перевіряє.
1) достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства.
2) наявність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством.
3) виконання Правлінням затверджених в установленому порядку фінансових планів Товариства.
4) дотримання рівня цін, за якими Товариство здійснює закупівлю сировини, комплектуючих, матеріалів, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам та законодавству України на дату здійснення фінансових операцій.
5) дотримання Правлінням законодавства України, Статуту Товариства, рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради з питань фінансово-господарської діяльності.
6) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства, в т.ч. розрахунків з бюджетом.
7) своєчасність та повноту стягнення дебіторської заборгованості.
8) нарахування, своєчасність та повноту виплати дивідендів.
9) одержання (за ставками, які не перевищують ринкові), використання та повернення кредитів.
10) використання коштів резервного (страхового) та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
11) порядок відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству України та внутрішнім документам Товариства.
12) фінансову документацію Товариства, ведення якої забезпечується Правлінням.
13) рівень фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів.
14) відповідність ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України.
15) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку.
16) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей.
Ревізійна Комісія у порядку зобов'язана.
1) проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у випадках та в порядку, передбачених законодавством України.
2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх ініціатору проведення перевірки. Висновок за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року подається до Товариства не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення річних (чергових) Загальних Зборів Товариства.
3) доповідати Загальним Зборам, Наглядовій Раді, Правлінню Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення.
4) негайно інформувати Наглядову Раду, Правління про факти порушення законодавства, виявлені під час перевірок, що завдали істотної шкоди Товариству.
5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної Комісії щодо їх усунення.
6) вимагати скликання Наглядовою радою позачергових Загальних Зборів, у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства.
7) розглядати кошториси витрат Товариства.
8) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень.
9) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, іншими внутрішніми документами Товариства.
12.5.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів. Не можуть бути членами Ревізійної Комісії: члени Наглядової Ради; члени Правління; Корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Ревізійна Комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства на визначений період, але не більше ніж на п'ять років.
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 14.06.2011 (протокол №8 від 14.06.2011), членом Ревізійної комісії обрано юридичну особу – товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ»
Протягом 2010-2012 років відбулось 12 засідань Ревізійної комісії.
12.5.3. Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства Ревізійною комісією здійснюється на підставі Положення про Ревізійну комісію та інших внутрішніх документів. Останнього разу перевірка фінансово-господарської діяльності товариства здійснювалась Ревізійною комісією перед проведенням Загальних зборів акціонерів товариства, які відбулись 26.04.2012р. Для підготовки звіту Ревізійної комісії структурні підрозділи товариства надають до Ревізійної комісії інформацію в межах своєї компетенції. Відповідно до наданої інформації готується звіт Ревізійної комісії, який затверджується вищим органом товариства – Загальними зборами акціонерів.
12.5.4. Протоколи Ревізійної комісії, складені за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства надаються акціонерам в установленому Ревізійною комісією та товариством порядку, за їх запитом. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до Документів згідно з законодавством України, Статутом та внутрішніми актами Товариства, за винятком документів, які містять інформацію, що становить державну таємницю. Товариство забезпечує можливість ознайомлення з Документами та надання інформації акціонерам в порядку та на умовах передбачених законодавством України та внутрішніми актами Товариства.
12.5.5. У товаристві існує дворівневий контроль за фінансово-господарською діяльністю філій товариства та їх безбалансових структурних підрозділів. Перший рівень контролю за фінансово-господарською діяльністю філій товариства забезпечується Контрольно-ревізійним департаментом, створеним у 2001 році. Контрольно-ревізійний департамент безпосередньо підпорядковується Члену Правління, директору дирекції фінансової та комерційної діяльності ПАТ "Укртелеком". Другий рівень контролю за фінансово-господарською діяльністю структурних підрозділів філій товариства здійснювався відділами фінансового та технологічного контролю, які безпосередньо підпорядковувались заступникам директорів філій з питань економіки та фінансів.
Внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності як філій товариства, так і їх структурних підрозділів забезпечено шляхом проведення контрольних заходів (документарних планових та позапланових перевірок) відповідно до Положення "Про порядок проведення контрольних заходів щодо виробничої та фінансово-господарської діяльності філій ВАТ "Укртелеком", затвердженого наказом товариства від 30.08.2007 №363. Документальні перевірки філій проводяться щорічно згідно з планом-графіком. Перевірки здійснюються Контрольно-ревізійним департаментом товариства. За виявленими фактами порушень нормативних документів та недоліків, встановлених контрольними заходами проводяться розслідування з метою визначення ступеня відповідальності винних осіб для подальшого застосування заходів дисциплінарного стягнення згідно з чинним законодавством. Складаються плани заходів щодо усунення недоліків та порушень згідно з пропозиціями, наданими контрольно-ревізійним департаментом, про хід виконання якого щоквартально інформується Правління товариства. Відповідно до наказу товариства від 05.07.2010 №289 "Щодо затвердження форм внутрішньої звітності контрольно-ревізійного напрямку" Контрольно-ревізійний департамент здійснює мониторінг своєчасного виконання філіями плану заходів. Крім цього, Контрольно-ревізійний департамент приймає активну участь у розробці локальних актів товариства, положень, інструкцій, нормативної документації щодо внутрішнього контролю. Протягом 2012 року проведено 43 планових документальних та 11 позапланових контрольних заходів.
12.5.6. Перевірка фінансово-господарської діяльності ПАТ "Укртелеком" станом на дату складання звіту не здійснювалась.
12.5.7. Створення інших органів товариства, які б здійснювали перевірку фінансово-господарської діяльності товариства Статутом не передбачено.
12.5.8. Внутрішнім документом ПАТ "Укртелеком", який встановлює правила щодо запобіганню розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації є Тимчасове положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю ВАТ "Укртелеком", затверджене Наказом ВАТ "Укртелеком" №320 від 01.09.2008р. (із змінами та доповненнями).

 

 

12.6. Інформацію про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів.
Кожному акціонеру Товариства кожною простою Акцією надається однакова сукупність прав, включаючи права на.
- участь в управлінні Товариством.
- отримання дивідендів.
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в порядку, встановленому Статутом та внутрішніми актами товариства.
Акціонери-власники простих Акцій товариства мають й інші права, передбачені законодавством України та Статутом.
12.6.1. Голова Правління має право самостійно вчиняти правочини від імені Товариства на суму до 10 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину; а за рішенням Правління на суму до 100 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але не більше 10 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; а за погодженням з Наглядовою Радою на суму до 300 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але не більше 25 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12.6.2. Статут не містить положень про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Товариство керується положеннями чинного законодавства, що передбачає порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
12.6.3. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала пакет Акцій із більше ніж 50 відсотків простих Акцій Товариства зобов'язана запропонувати всім Акціонерам Товариства здійснити придбання у них простих Акцій відповідно до законодавства України.
У випадку участі Товариства у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, не підлягають конвертації Акції, власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм Акцій та які мають таке право.

 

 

12.7. Повноваження органів емітента та відносин із акціонерами визначені Статутом, затвердженим позачерговими Загальними зборами акціонерів 26.04.2012р.та Кодексом корпоративного управління, затвердженим Загальними зборами акціонерів 26 квітня 2006 року.
12.8. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до Документів згідно з законодавством України, Статутом та внутрішнім.
актами Товариства, за винятком документів, які містять інформацію, що становить державну таємницю. Товариство забезпечує можливість ознайомлення з Документами та надання інформації акціонерам в порядку та на умовах передбачених законодавством України та внутрішніми актами Товариства.
12.9. Товариство зобов'язане зберігати протоколи Загальних зборів, засідань Наглядової ради та засідань виконавчого органу за його місцезнаходженням.
Відповідальність за зберігання Документів Товариства покладається на Голову Правління Товариства. Строки зберігання Документів Товариства визначаються відповідно до законодавства України.
Протоколи Загальних зборів акціонерів зберігаються в юридичному департаменті.
Протоколи Наглядової ради зберігаються в Апараті Наглядової ради.
Протоколи Правління зберігаються у Службі Голови Правління.
12.10. Платних послуг консультантів у сфері корпоративного управління у звітному періоді товариство не отримувало.

 

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітент.

 

13.1. Інформацію про акції емітента.
13.1.1. Тип акцій: прості іменн.
Форма випуску: бездокументарн.
Номінальна вартість акції: 0, 25 гр.
Загальна номінальна вартість: 4 681 562 000 грн.
Кількість акцій, що перебувають в обігу: 18 726 244 940 шт.
За результатами дематеріалізації на рахунку товариства обліковується - 3 060 акцій.
Дата реєстрації випуску: 22.12.2000р.
Дата видачі: 06.03.2012р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 661/1/0.
Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Привілейовані акції товариством не випускались.

 

 

13.1.2. У звітному періоді додатковий випуск акцій товариством не здійснювався.

 

 

13.1.3. У звітному періоді рішення про здійснення додаткового випуску акцій у поточному році товариством не приймалос.

 

 

13.1.4. У звітному періоді Загальними зборами акціонерів ПАТ «Укртелеком» рішення про викуп власних акцій не приймалося.

 

 

13.1.5. У звітному періоді загальними зборами акціонерів товариства рішення про анулювання, консолідацію та дроблення акцій не приймалося.

 

 

13.2.1. По кожному випуску, цінні папери (облігації) якого знаходяться в обігу.
По кожному випуску, цінні папери (облігації) якого знаходяться в обігу.
1. Серії D, E, .
- облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії D, E, .
- свідоцтва про реєстрацію випусків: серія D – 10/2/09, серія E – 11/2/09, серія F – 12/2/09, дата реєстрації випусків 29.01.2009, видане ДКЦПФ.
- кількість облігацій кожної серії: 50 000 шту.
- номінальна вартість облігацій кожної серії: 1 000 грн.
- загальна номінальна вартість кожного випуску: 50 000 000 грн.
- права, закріплені за кожним цінним папером випусків.
• вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
• отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені цим проспектом емісії облігацій.
• пред’являти облігації для їх викупу в порядку, встановленому проспектом емісії облігацій.
- рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільни.
- порядок та умови погашення цінних паперів випусків.
Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18.
Дати початку та закінчення погашення облігаці.
Серія облігацій Дата початку погашення облігацій Дата закінчення погашення облігацій (включно.
D 04.02.2013 09.02.201.
E 06.05.2013 11.05.201.
F 05.08.2013 10.08.201.
Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Емітент перераховує номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід за останній відсотковий період на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, протягом 3-х робочих днів після зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії.
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати початку погашення облігацій.
Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду їх погашення або якщо у зведеному обліковому реєстрі немає реквізитів банківського рахунка власника облігацій, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки за облігаціями та депонованими сумами за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Перерахування номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу за останній відсотковий період здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про їх перерахування зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії ВАТ «МФС» та вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати.
Відсотковий дохід на перший – четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 30% (тридцяти) річних; на 5-8 відсоткові періоди – 19% річних, на 9-12 відсоткові періоди – 16,5% річних, на 13-18 відсоткові періоди – 18,5% річних.
Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день. Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою.
Кі = ( 1000 x Сі x 91 ) / (365x100%).
де.
і – порядковий номер відсоткового періоду.
Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду.
1000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях.
Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду.
91 – кількість днів відсоткового періоду.
365 – кількість днів у році.
Процедура проведення виплати відсоткового доход.
Емітент здійснює виплату доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями.
Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу. Власники облігацій – фізичні особи повинні відкрити на дату виплати відсоткового доходу та погашення облігацій рахунок у будь-якій банківській установі.
У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка власника облігацій або якщо реквізити його банківського рахунка вказані неправильно, кошти, які належать до виплати такому власнику, депонуються на рахунку Емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються.
- облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
По кожному випуску, реєстрація якого у звітному періоді була скасована.
1. Серія .
- облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарн.
- свідоцтво про реєстрацію випуску: серія L – 23/2/11, дата реєстрації випуску 03.02.2011, видане ДКЦПФ.
- кількість облігацій: 250 000 шту.
- номінальна вартість облігацій: 1 000 грн.
- загальна номінальна вартість випуску: 250 000 000 грн.
- підстави для скасування випуску: розпорядження НКЦПФР від 16.03.2012 № 60-С-О (погашення випуску облігацій серії L у повному обсязі відповідно до умов випуску облігацій.
2. Серія .
- облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарн.
- свідоцтво про реєстрацію випуску: серія C – 9/2/09, дата реєстрації випуску 29.01.2009, видане ДКЦПФ.
- кількість облігацій: 50 000 шту.
- номінальна вартість облігацій: 1 000 грн.
- загальна номінальна вартість випуску: 50 000 000 грн.
- підстави для скасування випуску: розпорядження НКЦПФР від 29.11.2012 № 179-КФ-С-О (погашення випуску облігацій серії C у повному обсязі відповідно до умов випуску облігацій.
По кожному випуску, зобов’язання емітента за цінними паперами якого не виконане або виконане неналежним чином (дефолт).
Усі зобов’язання за цінними паперами належним чином виконуються.

 

 

13.2.2. Усі випуски облігацій незабезпечені (звичайні).

 

 

13.2.3. Станом на кінець 31.12.2012 року перебувають у процесі розміщення облігації серій - N, O, P, Q.
- облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії N, O, P, Q.
Кількість облігацій по серіям: серії N - 2 000 штук; серії O - 2 000 штук; серії P - 4 000 штук; серії Q - 4 000 штук; загальна кількість облігацій 12 000 штук.
Номінальна вартість облігації кожної серії: 50 000 грн.
Загальна номінальна вартість по кожній серії: серії N – 100 000 000 грн.; серії O – 100 000 000 грн.; серії P – 200 000 000 грн.; серії Q – 200 000 000 грн.; загальна номінальна вартість облігацій 600 000 000 грн.
- мета випуску: Залучені кошти у повному обсязі (100%) планується використати на забезпечення надійної експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво і модернізацію мережної інфраструктури а саме: розширення сегменту широкосмугового доступу до мережі Інтернет, нарощування потужності міських Ethernet-кілець; модернізацію оптичної магістральної мережі (DWDM), продовження робіт з розбудови зонових мереж; проведення робіт з модернізації центральних та регіональних транзитних вузлів мережі передачі даних.
- розміщення облігацій здійснюється у такий строк.
- дата початку розміщення облігацій – 28.05.2012.
- дата закінчення розміщення облігацій – 27.05.2013 або до дати розміщення останньої облігації випуску чи серії облігацій, якщо таке розміщення відбудеться до 27.05.2013.

 

 

13.2.4. У 2012 році рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у наступному звітному році емітентом не приймалося.

 

 

13.3. Розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій (форма існування – бездокументарна) серій N, O, P, Q здійснюється на ПАТ «Українська біржа» (договір від 10.05.2012 № 46/IPO/804340-121-121) Кількість облігацій по серіям: серії N - 2 000 штук; серії O - 2 000 штук; серії P - 4 000 штук; серії Q - 4 000 штук; загальна кількість облігацій 12 000 штук. Цінні папери допущені до торгівлі без внесення до біржового реєстру.
Факти лістингу (делістингу) акцій.
20.11.2003р. прості іменні акції ВАТ "Укртелеком" пройшли процедуру лістингу і були включені до Списку ПФТС (Фондова біржа ПФТС).
З метою підтримання лістингу, між ВАТ "Укртелеком" та ПФТС було укладено договір №278-521.
У звітному періоді акції знаходились у Біржовому реєстрі 2-го рівня лістингу.
Прості іменні акції ВАТ "Укртелеком" 15.12.2009р. пройшли процедуру лістингу і були внесені до Біржового реєстру ПАТ "Українська біржа".
З метою підтримання лістингу між ВАТ "Укртелеком" і ВАТ "Українська біржа" було укладено договір №4/Д/805210-181.
У звітному періоді акції знаходилисьу Біржовому реєстрі 1-го рівня лістингу.
Біржовий курс акцій у звітному періоді: максимальний (грн./акц.) І квартал 2012р. - 0,4525, ІІ квартал 2012р. - 0,4080, ІІІ квартал 2012р. - 0,3019.
ІV квартал 2012р. - 0,2590.
Біржовий курс акцій у звітному періоді: мінімальний (грн./акц.) І квартал 2012р. - 0,34865, ІІ квартал 2012р. - 0,2071, ІІІ квартал 2012р. - 0,2094.
ІV квартал 2012р. - 0,1492.

 

 

13.4. У звітному періоді ринкова капіталізація акцій станом на 28.12.2012р. на останній день проведення торгів склала - 3,2 млрд. грн.

 

 

13.5.1. Станом на дату розміщення звіту в системі ЕСКРІН рішення про виплату дивідендів за акціями по результатам фінансово-господарської діяльності ПАТ "Укртелеком" не приймалось.
13.5.2. Інформація, щодо кожного випуску облігацій, за яким протягом звітного року виплачувався дохід.
Серія C, D, E, .
Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії C, D, E, .
Свідоцтва про реєстрацію випусків: серія C - 9/2/09, серія D – 10/2/09, серія E – 11/2/09, серія F – 12/2/09, Дата реєстрації випусків 29.01.2009, видане ДКЦПФ.
Кількість облігацій кожної серії: 50 000 шту.
Номінальна вартість облігацій кожної серії: 1 000 грн.
Загальна номінальна вартість кожного випуску: 50 000 000 грн.
Вид доходу – відсотковий дохід.
Розмір доходу (відсоткова ставка) встановлюється на відсоткові періоди Правлінням емітента.
- відсотковий період (1-4) відсоткова ставка - 30%, розмір доходу на одну облігацію - 74,79 грн..
розмір доходу за всіма облігаціями - 14 958 000,00 грн.
- відсотковий період (5-8) відсоткова ставка - 19%, розмір доходу на одну облігацію - 47,37 грн..
розмір доходу за всіма облігаціями - 9 474 000,00 грн.
- відсотковий період (9-12) відсоткова ставка - 16,5%, розмір доходу на одну облігацію - 41,14 грн..
розмір доходу за всіма облігаціями - 8 228 000,00 грн.
- відсотковий період (13-18) відсоткова ставка - 18,5%, розмір доходу на одну облігацію - 46,12 грн..
розмір доходу за всіма облігаціями - 9 224 000,00 грн.
Строк, відведений для виплати доходу - виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з відповідної дати початку його виплати. Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
Виплата доходу за останнім відсотковим періодом для кожної серії облігацій здійснюється одночасно з погашенням серії облігацій у строки погашення (для серії С з 05.112012 по 10.11.2011; серії D з 04.02.2013 по 09.02.2013; серії E з 06.05.2013 по 11.05.2013;серії F з 05.08.2013 по 10.08.2013).
Форма та інші умови виплати доходу - емітент здійснює виплату доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями.
Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу. Власники облігацій – фізичні особи повинні відкрити на дату виплати відсоткового доходу та погашення облігацій рахунок у будь-якій банківській установі.
У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка власника облігацій або якщо реквізити його банківського рахунка вказані неправильно, кошти, які належать до виплати такому власнику, депонуються на рахунку Емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються.
Період, за який виплачувались (виплачуються) доходи.
- відсотковий період (1): початок відсоткового періоду - 09.02.2009, кінець відсоткового періоду (включно) - 10.05.2009, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 11.05.2009.
- відсотковий період (2): початок відсоткового періоду - 11.05.2009, кінець відсоткового періоду (включно) - 09.08.2009, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 10.08.2009.
- відсотковий період (3): початок відсоткового періоду - 10.08.2009, кінець відсоткового періоду (включно) - 08.11.2009, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 09.11.2009.
- відсотковий період (4): початок відсоткового періоду - 09.11.2009, кінець відсоткового періоду (включно) - 07.02.2010, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 08.02.2010.
- відсотковий період (5): початок відсоткового періоду - 08.02.2010, кінець відсоткового періоду (включно) - 09.05.2010, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 10.05.2010.
- відсотковий період (6): початок відсоткового періоду - 10.05.2010, кінець відсоткового періоду (включно) - 08.08.2010, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 09.08.2010.
- відсотковий період (7): початок відсоткового періоду - 09.08.2010, кінець відсоткового періоду (включно) - 07.11.2010, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 08.11.2010.
- відсотковий період (8): початок відсоткового періоду - 08.11.2010, кінець відсоткового періоду (включно) - 06.02.2011, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 07.02.2011.
- відсотковий період (9): початок відсоткового періоду - 07.02.2011, кінець відсоткового періоду (включно) - 08.05.2011, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 09.05.2011.
- відсотковий період (10): початок відсоткового періоду - 09.05.2011, кінець відсоткового періоду (включно) - 07.08.2011, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 08.08.2011.
- відсотковий період (11): початок відсоткового періоду - 08.08.2011, кінець відсоткового періоду (включно) - 06.11.2011, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 07.11.2011.
- відсотковий період (12): початок відсоткового періоду - 07.11.2011, кінець відсоткового періоду (включно) - 05.02.2012, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 06.02.2012.
- відсотковий період (13): початок відсоткового періоду - 06.02.2012, кінець відсоткового періоду (включно) - 06.05.2012, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 07.05.2012.
- відсотковий період (14): початок відсоткового періоду - 07.05.2012, кінець відсоткового періоду (включно) - 05.08.2012, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 06.08.2012.
- відсотковий період (15 - останній період для серії С): початок відсоткового періоду - 06.08.2012, кінець відсоткового періоду (включно) - 04.11.2012.
тривалість (днів) - 91, дата початку виплати - 05.11.2012.
- відсотковий період (16 - останній період для серії D): початок відсоткового періоду - 05.11.2012, кінець відсоткового періоду (включно) - 03.02.2013.
тривалість (днів) - 91, дата початку виплати - 04.02.2013.
- відсотковий період (17 - останній період для серії Е): початок відсоткового періоду - 04.02.2013, кінець відсоткового періоду (включно) - 05.05.2013.
тривалість (днів) - 91, дата початку виплати - 06.05.2013.
- відсотковий період (18 - останній період для серії F): початок відсоткового періоду - 06.05.2013, кінець відсоткового періоду (включно) - 04.08.2013.
тривалість (днів) - 91, дата початку виплати - 05.08.2013.
Загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями серій С, D, E, F, щодо кожного періоду, за який такий дохід виплачувався.
- відсотковий період (1): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - не виплачувавс.
- відсотковий період (2): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - не виплачувавс.
- відсотковий період (3): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 14 157 597,42 грн.
- відсотковий період (4): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 14 157 597,42 грн.
- відсотковий період (5): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 8 967 046,26 грн.
- відсотковий період (6): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 8 967 046,26 грн.
- відсотковий період (7): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 8 967 046,26 грн.
- відсотковий період (8): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 8 967 046,26 грн.
- відсотковий період (9): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 7 787 719,72 грн.
- відсотковий період (10): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 7 787 719,72 грн.
- відсотковий період (11): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 7 787 719,72 грн.
- відсотковий період (12): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 7 787 719,72 грн.
- відсотковий період (13): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 8 730 423,76 грн.
- відсотковий період (14): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 8 905 679,76 грн.
- відсотковий період (15): загальний розмір виплачених доходів за облігаціями серій С, D, E, F - 8 905 679,76 грн.
Всього: - 121 876 042,04 грн., в тому числі за 2012р. (12-15 відсоткові періоди) - 34 329 503,00 грн.
Усі доходи, передбачені умовами випуску облігацій, були виплачені у повному обсязі в установлені строки.
Серія .
Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серія .
Свідоцтво про реєстрацію випуску: 23/2/11, дата реєстрації випуску 03.02.2011, видане ДКЦПФ.
Кількість облігацій: 250 000 шту.
Номінальна вартість облігацій: 1 000 грн.
Загальна номінальна вартість випуску: 250 000 000 грн.
Вид доходу – відсотковий дохід.
Розмір доходу - відсоткова ставка за облігаціями обох серій на весь період обігу облігацій встановлюється у розмірі 16,5% (шістнадцять цілих п’ять десятих відсотків) річних. Відсотковий дохід на одну облігацію за один відсотковий період становить 41 (сорок одну) гривню 14 копійок.; відсотковий дохід за всіма облігаціями серії L за один відсотковий період становить 10 285 000,00 (Десять мільйонів двісті вісімдесят п’ять тисяч гривень).
Строк, відведений для виплати доходу - виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з відповідної дати початку його виплати. Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
Форма та інші умови виплати доходу – емітент здійснює виплату доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями.
Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу.
У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка власника облігацій або якщо реквізити його банківського рахунка вказані неправильно, кошти, які належать до виплати такому власнику, депонуються на рахунку Емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються. Перерахування відсоткового доходу здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
Період, за який виплачувались (виплачуються) доходи.
- відсотковий період (1): початок відсоткового періоду - 15.02.2011, кінець відсоткового періоду (включно) - 16.05.2011, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 17.05.2011.
- відсотковий період (2): початок відсоткового періоду - 17.05.2011, кінець відсоткового періоду (включно) - 15.08.2011, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 16.08.2011.
- відсотковий період (3): початок відсоткового періоду - 16.08.2011, кінець відсоткового періоду (включно) - 14.11.2011, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 15.11.2011.
- відсотковий період (4): початок відсоткового періоду - 15.11.2011, кінець відсоткового періоду (включно) - 13.02.2012, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 14.02.2012.
Загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями серії L, щодо кожного періоду, за який такий дохід виплачувався.
- відсотковий період (1): загальний розмір виплачених доходів - 10 285 000,00 грн.
- відсотковий період (2): загальний розмір виплачених доходів - 10 285 000,00 грн.
- відсотковий період (3): загальний розмір виплачених доходів - 10 285 000,00 грн.
- відсотковий період (4): загальний розмір виплачених доходів - 10 285 000,00 грн.
Всього:- 41 140 000,00 грн., в тому числі за 2012р. (4 відсотковий період) - 10 285 000,00 грн.
Всі доходи, передбачені умовами випуску облігацій, були виплачені у повному обсязі в установлені строки.
Серія .
Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серія .
Свідоцтво про реєстрацію випуску: серія N – 41/2/12-Т, дата реєстрації випуску (серії N) 04.05.2012, видане НКЦПФ.
Кількість облігацій серії N: 2 000 шту.
Номінальна вартість облігації серії N: 50 000 грн.
Загальна номінальна вартість кожного випуску (серії N): 100 000 000 грн.
Вид доходу: відсотковий дохі.
Розмір доходу: відсотковий дохід на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 19,5 (дев’ятнадцять цілих п’ять десятих) відсотків річних, що складає 2 430 (дві тисячі чотириста тридцять) гривень 82 копійки на одну облігацію.
Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди визначається Правлінням емітента, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних.
Відсотковий дохід за всіма облігаціями серії N за один відсотковий період (з 1 по 4) становить 4 861 640,00 грн.
Строк, відведений для виплати доходів за облігаціями випуску: виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з відповідної дати початку виплати відсоткового доходу. Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
Форма та інші умови виплати доходу за облігаціями випуску: емітент здійснює виплату відсоткового доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на початок виплати доходу.
Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України.
З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, мають бути подані емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу.
У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка або, якщо реквізити банківського рахунка вказані невірно, кошти, які належать до виплати власнику облігацій, депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються. Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
Період, за який виплачувались доходи за облігаціями випуску.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється у такі терміни.
- відсотковий період (1): початок відсоткового періоду - 28.05.2012, кінець відсоткового періоду (включно) - 26.08.2012, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 27.08.2012.
- відсотковий період (2): початок відсоткового періоду - 27.08.2012, кінець відсоткового періоду (включно) - 25.11.2012, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 26.11.2012.
- відсотковий період (3): початок відсоткового періоду - 26.11.2012, кінець відсоткового періоду (включно) - 24.02.2013, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 25.02.2013.
- відсотковий період (4): початок відсоткового періоду - 25.02.2013, кінець відсоткового періоду (включно) - 26.05.2013, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 27.05.2013.
- відсотковий період (5): початок відсоткового періоду - 27.05.2013, кінець відсоткового періоду (включно) - 25.08.2013, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 26.08.2013.
- відсотковий період (6): початок відсоткового періоду - 26.08.2013, кінець відсоткового періоду (включно) - 24.11.2013, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 25.11.2013.
- відсотковий період (7): початок відсоткового періоду - 25.11.2013, кінець відсоткового періоду (включно) - 23.02.2014, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 24.02.2014.
- відсотковий період (8): початок відсоткового періоду - 24.02.2014, кінець відсоткового періоду (включно) - 25.05.2014, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 26.05.2014.
- відсотковий період (9): початок відсоткового періоду - 26.05.2014, кінець відсоткового періоду (включно) - 24.08.2014, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 25.08.2014.
- відсотковий період (10): початок відсоткового періоду - 25.08.2014, кінець відсоткового періоду (включно) - 23.11.2014, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 24.11.2014.
- відсотковий період (11): початок відсоткового періоду - 24.11.2014, кінець відсоткового періоду (включно) - 22.02.2015, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 23.02.2015.
- відсотковий період (12): початок відсоткового періоду - 23.02.2015, кінець відсоткового періоду (включно) - 24.05.2015, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 25.05.2015.
- відсотковий період (13): початок відсоткового періоду - 25.05.2015, кінець відсоткового періоду (включно) - 23.08.2015, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 24.08.2015.
- відсотковий період (14): початок відсоткового періоду - 24.08.2015, кінець відсоткового періоду (включно) - 22.11.2015, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 23.11.2015.
- відсотковий період (15): початок відсоткового періоду - 23.11.2015, кінець відсоткового періоду (включно) - 21.02.2016, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 22.02.2016.
- відсотковий період (16): початок відсоткового періоду - 22.02.2016, кінець відсоткового періоду (включно) - 22.05.2016, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 23.05.2016.
- відсотковий період (17): початок відсоткового періоду - 23.05.2016, кінець відсоткового періоду (включно) - 21.08.2016, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 22.08.2016.
- відсотковий період (18): початок відсоткового періоду - 22.08.2016, кінець відсоткового періоду (включно) - 20.11.2016, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 21.11.2016.
- відсотковий період (19): початок відсоткового періоду - 21.11.2016, кінець відсоткового періоду (включно) - 19.02.2017, тривалість (днів) - 91.
дата початку виплати - 20.02.2017.
Загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями серії N, щодо кожного періоду, за який такий дохід виплачувався.
- відсотковий період (1): загальний розмір виплачених доходів - не виплачувався.
- відсотковий період (2): загальний розмір виплачених доходів - 2 430 820,00 грн.
Всього:- 41 140 000,00 грн., в тому числі за 2012р. (1-2 відсотковий період) - 2 430 820,00 грн.
Всі доходи, передбачені умовами випуску облігацій, були виплачені у повному обсязі в установлені строки.

 

 

13.6. Депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код ЄДРПОУ 35917889, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ №498004, яка видана ДКЦПФР 19.11.2009. Місцезнаходження: 04107, Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.
Особа, що веде облік права власності на емісійні цінні папери емітента (окрім акцій) у депозитарній системі України протягом звітного періоду не змінювалась.
У звітному періоді облік прав власності на акції ПАТ «Укртелеком» здійснював незалежний реєстратор – товариство з додатковою відповідальністю «ЕНСТІ Трансфер». Номер ліцензії - АГ 399415, дата видачі ліцензії – 19.11.2010. Адреса: 03113, м. Київ, вул. І.Шевцова, 1, корпус літера "Б1", офіс 301-304.
У І кварталі 2012 року відбулася зміна реєстратора ТДВ «ЕНСТІ Трансфер» (код ЄДРПОУ 20028791), який вів облік права власності на акції ПАТ «Укртелеком» Договір №7005/1-521 від 05.01.2005р. на ведення реєстру було розірвано 20.03.2012р.
Зміна відбулася у зв’язку з проведенням де матеріалізації акцій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" від 31.01.2012р.
Договір за №Е4543/805410-33-33 з ПАТ «Національний депозитарій України» було укладено 15.02.2012р.
Договір за № 3/805310-38-38 із зберігачем ПАТ «КБ «Євробанк» було укладено 20.02.2012р.
Передача документів системи реєстру від реєстратора до зберігача відбулася 20.03.2012р. Тристоронній акт приймання-передавання підписаний представниками реєстратора ТДВ «ЕНСТІ Трансфер», зберігача ПАТ «КБ «Євробанк» та емітента ПАТ «Укртелеком»
Глобальний сертифікат акцій було депоновано 21.03.2012р. в «Національний депозитарій України». Рахунки акціонерам товариства у цінних паперах було відкрито у зберігача ПАТ «КБ «Євробанк»
Зберігач Публічне акціонерне товариство "Євробанк". Номер ліцензії - АВ 507085, дата видачі ліцензії - 10.12.2009р.. Адреса: 01032, м. Київ.
бул. Шевченка, 32. Депозитарій Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України". Номер ліцензії - АВ 581322. Дата видачі ліцензії - 19.09.2006р. Адреса: 00001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3.
У звітному періоді, у зв'язку з переводом акцій у бездокументарну форму існування замість серифікатів акцій акціонерам було видано зберігачем цінних паперів ПАТ "Євробанк" - 3 890 виписок з реєстру акціонерів.

 

 

13.7. Цінних паперів, які перебувають в обігу за межами України не має.

 

 

13.8. Протягом звітного року емітент не видавав інші цінні папери (окрім емісійних цінних паперів) та не приймав рішення про видачу таких цінних паперів у наступному звітному році.

 

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітент.
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітент.
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

 

15.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
15.2-15,4. Інформація про основні зміни у фінансово-господарській діяльності емітента за звітній рік.
Тенденції та ризики за основними напрямками діяльності.
Послуги фіксованого телефонного зв'язку.
Тенденції.
• поступове заміщення послугами мобільного зв’язку, зменшення кількості абонентів і обсягів трафіку.
• поступове зменшення попиту на послуги.
Ризики.
• продовження заміщення послуг фіксованого зв’язку мобільним.
• збільшення рівня проникнення Інтернет та заміщення спілкування в телефонній мережі на спілкування в мережі Інтернет (Skype.
соціальні мережі тощо).
• «Зміна поколінь» - поступове зменшення кількості споживачів, які звикли до користування фіксованим зв’язком.
• можливе зростання темпів відключень абонентів у випадку підвищення тарифів.
• погіршення економічного стану частини абонентів та як наслідок відмова від послуг фіксованого зв’язку на користь мобільного.
Послуги фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет.
Тенденції.
• зростання кількості абонентів фіксованого ШСД в цілому по країні.
• зменшення попиту на послуги доступу до Інтернет у великих містах внаслідок наближення ринку до насичення та зростання попиту .
невеликих містах та селах.
• постійне зменшення ARPU через цінові війни та демпінг з боку локальних провайдерів послуг.
Ризики.
• посилення конкуренції, як за рахунок розширення покриття мереж основних конкурентів, так і за рахунок виходу на ринок нових сильни.
гравців.
• подальше зменшення ARPU внаслідок жорсткої цінової конкуренції.
• погіршення економічного стану України, зменшення попиту на послуги.
Враховуючи зазначені вище тенденції, основні зусилля товариства зосереджені на розвитку мережі широкосмугового доступу до Інтернет, розробці нових послуг, які будуть надаватись з використанням цієї мережі, а також на покращенні взаємодії з існуючими та потенційними клієнтами.
Аналіз фінансового стану Групи 2012 за рік.
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2012р..
- Місцевий трафік та абонентська плата - 2 705 856 тис. грн.
- Інтернет послуги - 1 275 929 тис грн.
- Міжміський трафік - 692 294 тис. грн.
- Оренда каналів та плата за доступ до ліній фіксованого зв’язку - 416 834 тис. грн.
- Послуги, надані іноземним операторам - 501 323 тис. грн.
- Міжнародний трафік - 272 475 тис. грн.
- Доходи від реалізації інших телекомунікаційних проектів - 243 949 тис. грн.
- Доходи від операційної оренди активів - 157 383 тис. грн.
- Користування доступом проводного радіомовлення - 189 554 тис. грн.
- Доходи від реалізації товарів - 41 369 тис. грн.
- Інші доходи - 288 021 тис. грн.
Всього загальний обсяг доходів склав - 6 784 987 тис. грн.
Загальний обсяг витрат за 2012 рік склав - 6 530 550 тис. грн., в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила - 4 639 663 тис. грн.; адміністративні витрати – 591 665 тис. грн.; витрати на збут склали - 732 375 тис. грн.; інші операційні витрати – 168 393 тис. грн.; фінансові витрати &ndash.
342 996 тис. грн.; витрати від участі в капіталі - 78 тис. грн., обсяг інших витрат - 55 380 тис. грн.
За результатами роботи 2012 року компанія отримала чистий прибуток (з врахуванням збитку від припиненої діяльності) в розмірі .
189 682 тис. грн. Покращення фінансового результату пояснюється реалізацією спецпроектів: «Вибори» та «Євро - 2012», крім того на покращення фінансового результату вплинуло скорочення витрат діяльності за рахунок проведеної роботи по їх оптимізації, оптимізації чисельності персоналу та деякими змінами в обліковій політиці компанії.

 

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітент.

 

16.1. Для підтвердження достовірності і повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПАТ «Укртелеком» за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2012 рік товариство користується послугами аудиторської компанії ПрАТ «КПМГ Аудит»
Найменування: ПрАТ «КПМГ Аудит»
Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 31032100.
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 11.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 2397.
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - Аудиторська палата України.
Дата видачі ліцензії або іншого документа - 26.01.2001.
Термін дії ліцензії: Рішенням Аудиторської палати України від 27.01.2011 № 227/3 подовжено до 27.01.2016.
Вид діяльності: надання аудиторських та консультаційних послуг.
16.2. Рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) та визначення умов договору, що укладався з ним, встановлення розміру оплати його послуг приймала Наглядова Рада товариства , про що зазначено в Протоколі засідання Наглядової Ради від 27 лютого 2012 року №87. Протягом трьох останніх років товариство не змінювало аудиторську фірму.
16.3. Факторів, які можуть вплинути на незалежність аудитора не існує.
16.4. Аудитор не надавав товариству інших, відмінних від аудиторських послуг.
16.5. Рішення про обрання аудитора приймала Наглядова Рада. При прийнятті рішення враховувалась кваліфікація аудитора та багаторічний досвід роботи з товариством по наданню аудиторських послуг в минулих звітних періодах.
16.6. Розмір винагороди аудитора визначався на підставі наданого аудитором розрахунку вартості послуг з урахуванням кількості спеціалістів зі сторони аудитора, залучених для виконання робіт, термінів проведення аудиту та обсягів первинної документації яка підлягала огляду під час аудиту.

 

 

Інформація про осіб, що підписують докумен.
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Посада головного бухгалтера емітента Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента
Узагальнені дані річної інформаці.

 

1. Основні відомості про емітент.
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітент.
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21560766
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Укртелеком"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 01601
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Київ
1.1.9. Вулиця бульвар Шевченка
1.1.10. Будинок 18
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітент.
1.2.1. Номер свідоцтва виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АА №156501
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 20.07.2012
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 4681562000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 4681562000

1.3. Банки, що обслуговують емітент.
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
АТ "Райффайзен Банк Аваль" 300335 2600257 UAH
АТ "Укрексімбанк" 322313 2600101284666 Мультивалютний (UAH, USD, EUR, RUR, GBP, СHF, BYR, CAD, DKK)

1.4. Основні види діяльност.
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Діяльність зв`язку 64.20.0

1.5. Інформація про рейтингове агентств.
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг" уповноважене 25.05.2012 Об`єкт рейтингування - ПАТ "Укртелеком". Рівень рейтингу - uaA; Прогноз рейтингу - "стабільний"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг" уповноважене 25.05.2012 Об`єкт рейтингування - облігації серій N, O, P, Q. Рівень рейтингу - uaA; Прогноз рейтингу - "стабільний"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг" уповноважене 25.05.2012 Об`єкт рейтингування - облігації серій C, D, E, F. Рівень рейтингу - uaA; Прогноз рейтингу - "стабільний"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредит-Рейтинг" уповноважене 24.05.2012 Об`єкт рейтингування - облігації серій C, D, E, F, G. Рівень рейтингу - uaA; Прогноз рейтингу - "стабільний"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредит-Рейтинг" уповноважене 27.11.2012 Об`єкт рейтингування - облігації серій C, D, E, F, G. Рівень рейтингу - uaA; Прогноз рейтингу - "стабільний"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське кредитно-рейтингове агенство" уповноважене 26.12.2012 Об`єкт рейтингування - ПАТ "Укртелеком". Рівень рейтингу - uaA; Прогноз рейтингу - "стабільний"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське кредитно-рейтингове агенство" уповноважене 26.12.2012 Об`єкт рейтингування - облігації серій N, O, P, Q. Рівень рейтингу - uaA; Прогноз рейтингу - "стабільний"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське кредитно-рейтингове агенство" уповноважене 26.12.2012 Об`єкт рейтингування - облігації серій D, E, F. Рівень рейтингу - uaA; Прогноз рейтингу - "стабільний"

 

2. Інформація про дивіденд.
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
1 2 3 4 5
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн 11.5 0 31.0 0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн 0 0 0 0

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3. Телефон/факс (044) 377-72-65, (044) 377-70-16 Депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 АВ 581322
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г. Телефон/факс (044) 585-42-40 Депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 АВ 498004
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю 33262696 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014. Телефон/факс (044) 362-90-84, (044) 521-20-15 Консультації з питань комерційної діяльності та управління; інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.04.2010 Свідоцтво про включення до Державного реєсиру уповноважених рейтингових агенств №3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредит-Рейтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю 31752402 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72. Телефон/факс (044) 490-25-50, (044) 490-25-54 Консультації з питань комерційної діяльності та управління; дослідження ринку та вивчення суспільної думки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств №6
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське кредитно-рейтингове агенство" Товариство з обмеженою відповідальністю 36049978 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2. Телефон/факс (044) 393-36-70, (044) 393-36-76 Консультування з питань комерційної діяльності й керування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.04.2012 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств №7
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Добрий Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 33948171 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 32, оф. 49. Телефон/факс (044) 284-04-20, (044) 279-53-02 Діяльність з торгівлі цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.09.2009 АВ 493117
Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецькінаудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 13543179 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 37. Телефон/факс (062) 337-01-55, (062) 305-46-62 Надання аудиторських та консультаційних послуг Аудиторська палата України 23.02.2001 0074
Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит" Акціонерне товариство 31032100 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 11. Телефон/факс (044) 490-55-07, (044) 490-55-08 Надання аудиторських послуг Аудиторська палата України 26.01.2001 2397
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м.Київ, просп. Перемоги, 65. Телефон/факс (044) 536-09-62, (044) 536-00-21 Послуги у сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 02.12.2009 АВ 500428, АВ 500431, АВ 500441, АВ 500444, АВ 500446, АВ 500445, АВ 500437, АВ 500426, АВ 500442
Товариство з додатковою відповідальністю "ЕНСТІ Трансфер" Товариство з додатковою відповідальністю 20028791 03113, м.Київ, вул. І.Шевцова, 1 (літера Б1), оф. 301-304. Телефон/факс (044) 486-59-40, (044) 486-20-27 Діяльність з ведення реєстрів іменних цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2010 АГ 399415
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36645230 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 23/25. Телефон/факс (044) 590-51-20 Зберігач цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 02.12.2009 АВ 498095
Публічне акціонерне товариство "Євробанк" Акціонерне товариство 33305163 01032, м. Київ, бул. Шевченка. 32. Телефон/факс (044) 585-44-21, (044) 220-11-89 Зберігач цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.12.2009 АВ 507085
Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова фірма "Острів" Товариство з обмеженою відповідальністю 23444389 03680, м. Київ, вул.Горького, 172, оф. 1014. Телефон/факс (044) 521-22-32, (044) 521-22-33 Послуги з оцінки Фонд державного майна України 29.07.2010 9830/10
Представництво "Бейкер і Макензі - Сі Ай Ес, Лімітед Представництво 26080054 01054, м, Київ, вул. Воровського, 24, Телефон/факс (044) 590-01-01 Консультування з питань комерційної діяльності та управління, дослідження кон`юктури ринку та виявлення суспільної думки д/н - не ліцензійна
Товариство з обмеженою діяльністю "Юридична консалтингова компанія" Товариство з обмеженою відповідальністю 32673788 61022, м, Харків, пр. Правди, 7, к. 204 Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89 Юридичний консалтинг д/н - не ліцензійна
Асоціація "Об`єднана юридична група" Асоціація 34190104 01001, м, Київ, вул.Трьохсвятительська, 5/1-А Юридичні послуги д/н - не ліцензійна
Адвокатське об`єднання "АРЦІНГЕР" Інші об`єднання юридичних осіб 36958968 01032, м. Київ, вул. Жилянська,75 Юридичні та адвокатські послуги д/н - д/н

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітент.
4.1. Інформація про випуски акці.
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.12.2000 661/1/00 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку д/н прості бездокументарна іменні 0.25 18726248000 4681562000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій.
4.2.1. Процентні облігаці.
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29.01.2009 10/2/09 серія D Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 18.5 Згідно проспекту емісії 09.02.2013
29.01.2009 11/2/09 серія E Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 18.5 Згідно проспекту емісії 11.05.2013
29.01.2009 12/2/09 серія F Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 18.5 Згідно проспекту емісії 10.08.2013
04.05.2012 41/2/12-Т серія N Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 50000 2000 бездокументарна іменні 100000000 19.5 Згідно проспекту емісії 24.02.2017

4.2.2. Дисконтні облігаці.
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігаці.
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
27.03.2000 похідні цінні папери (деривативи) 23096000 22015000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
03.10.2001 похідні цінні папери (деривативи) 56000000 56000000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
11.02.2002 похідні цінні папери (деривативи) 13720000 12055000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.01.2003 похідні цінні папери (деривативи) 86400000 53664000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.02.2004 похідні цінні папери (деривативи) 75900000 75900000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
28.01.2005 похідні цінні папери (деривативи) 35840000 35191000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
29.12.2005 похідні цінні папери (деривативи) 67200000 36076000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного період.
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних папері.
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 3890
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 5215

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних папері.
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5

 

Гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів у звітному періоді не надавались.

 

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю.
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 7141023 7080832
будівлі та споруди 2059553 1999620
машини та обладнання 4417141 4515850
транспортні засоби - -
інші 664329 565362
2. Невиробничого призначення - -
будівлі та споруди - -
машини та обладнання - -
транспортні засоби - -
інші - -
Усього 7141023 7080832

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітент.
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 5110031 4952998
Статутний капітал 4681562 4681562
Скоригований статутний капітал 4681562 4681562
Опис* Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за звітний період відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 428 469 тис.грн Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за звітній період відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на початок звітного періоду становить 271 436 тис.грн
Висновок** Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного період.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
30.01.2012 01.02.2012 Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв
21.05.2012 22.05.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
09.07.2012 10.07.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
18.07.2012 19.07.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітніст.

 

Балан.
на 31.12.2012 р.
на ? р.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
залишкова вартість 010 66069 42276
первісна вартість 011 490966 498770
накопичена амортизація 012 (424897) (456494)
Незавершені капітальні інвестиції 020 755955 359040
Основні засоби:
залишкова вартість 030 7141023 7080832
первісна вартість 031 24750419 25529198
знос 032 (17609396) (18448366)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 874 802
інші фінансові інвестиції 045 47279 22925
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 4340 10382
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 6337 15510
Знос інвестиційної нерухомості 057 (1997) (5128)
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 42969 21269
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 8058509 7537526
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 27250 24246
Поточні біологічні активи 110 1 1
Незавершене виробництво 120 - -
Готова продукція 130 166 76
Товари 140 33655 37878
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 537849 543804
первісна вартість 161 770291 747718
резерв сумнівних боргів 162 (232442) (203914)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1422 1185
за виданими авансами 180 41755 49888
з нарахованих доходів 190 2293 2216
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 17093 15671
Поточні фінансові інвестиції 220 17215 22019
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 140625 242416
- у т.ч. в касі 231 1461 1417
в іноземній валюті 240 19719 14354
Інші оборотні активи 250 40389 20198
Усього за розділом II 260 879432 973952
III. Витрати майбутніх періодів 270 40540 69822
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 314307 354654
Баланс 280 9292788 8935954
ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 7693454 7693454
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 411370 411370
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (3374638) (3217605)
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 4952998 5110031
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 322848 326505
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430 322848 326505
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 1915284 -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 3122 4239
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480 1918406 4239
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 250000 423949
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 737619 2388778
Векселі видані 520 431 370
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 483950 275200
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 177020 73612
з бюджетом 550 177168 75174
з позабюджетних платежів 560 19633 19633
зі страхування 570 31704 34596
з оплати праці 580 70726 76443
з учасниками 590 1912 1900
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 102194 88391
Інші поточні зобов'язання 610 38660 35193
Усього за розділом IV 620 2091017 3493239
V. Доходи майбутніх періодів 630 7519 1940
Баланс 640 9292788 8935954

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результат.
за 2012 рі.
за ? рі.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8050179 7825148
Податок на додану вартість 015 (1262198) (1249246)
Акцизний збір 020
025 (254) (8851)
Інші вирахування з доходу 030 (2740) (15)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 6784987 6567036
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (4639663) (4691848)
Валовий:
прибуток 050 2145324 1875188
збиток 055
Інші операційні доходи 060 62626 81197
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 (591665) (474764)
Витрати на збут 080 (732375) (742563)
Інші операційні витрати 090 (168393) (177426)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 715517 561632
збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 13078 13591
Інші доходи 1 130 13256 12348
Фінансові витрати 140 (342996) (316740)
Втрати від участі в капіталі 150 (78) -
Інші витрати 160 (55380) (52710)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 343397 218121
збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (27380) -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 316017 218121
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
прибуток 220 316017 218121
збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Матеріальні затрати 230 767673 786610
Витрати на оплату праці 240 2090559 2046633
Відрахування на соціальні заходи 250 759293 758859
Амортизація 260 949291 989324
Інші операційні витрати 270 1500834 1509032
Разом 280 6067650 6090458
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 18726248000 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 18726248000 18726248000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.0102 0.0020
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.0102 0.0020
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Звіт про рух грошових кошті.
за 2012 рі.
за ? рі.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7243473 7485227
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020 67275 10657
Повернення авансів 030 287 904
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 11180 13101
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 56 92
Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060 5949 5043
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 9274 3877
Інші надходження 080 85981 71130
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (1709515) (1849742)
Авансів 095 (117727) (46977)
Повернення авансів 100 (160) (184)
Працівникам 105 (1778843) (1748042)
Витрат на відрядження 110 (10422) (12379)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (975809) (758185)
Зобов'язань з податку на прибуток 120
Відрахувань на соціальні заходи 125 (825074) (846929)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (373623) (465552)
Цільових внесків 140 (444) (3)
Інші витрачання 145 (510313) (567754)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1121545 1294274
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1121545 1294274
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 17245 25300
необоротних активів 190 563 6722
майнових комплексів 200
Отримані:
відсотки 210
дивіденди 220 322 61
Інші надходження 230 349 2102
Придбання:
фінансових інвестицій 240
необоротних активів 250 (659032) (840846)
майнових комплексів 260
Інші платежі 270 (82780) (152893)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (723333) (959554)
Рух коштів від надзвичайних подій 290 (43)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (723333) (959597)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 2185991 3378599
Інші надходження 330 1122
Погашення позик 340 (2194743) (3480633)
Сплачені дивіденди 350 (10) (31)
Інші платежі 360 (294228) (209126)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (301868) (311191)
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 (301868) (311191)
Чистий рух коштів за звітний період 400 96344 23486
Залишок коштів на початок року 410 160334 139160
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 92 (2312)
Залишок коштів на кінець року 430 256770 160334

 

Звіт про власний капіта.
за 2012 рі.
за ? рі.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11
Залишок на початок року 010 7693454 411370 222812 (3374638) 4952998
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 7693454 411370 222812 (3374638) 4952998
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
Використання дооцінки необоротних активів 120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 189672 189672
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
Інші зміни 280 (32639) (32639)
Разом змін в капіталі 290 157033 157033
Залишок на кінець року 300 7693454 411370 222812 (3217605) 5110031

Примітки до річної фінансової звітност.
за 2012 рі.
за ? рі.

 

I. Нематеріальні актив.
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

 

II. Основні засоб.
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120
Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150
Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

 

III. Капітальні інвестиці.
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300
Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) 0

 

IV. Фінансові інвестиці.
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
1 2 3 4 5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б.Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380
акції 390
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

V. Доходи і витрат.
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480
Інші операційні доходи і витрати 490
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x
непродуктивні витрати і втрати 492 x
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 x
Проценти 540 x
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 x
Списання необоротних активів 620 x
Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

 

VI. Грошові кошт.
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

 

VII. Забезпечення і резерв.
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750
760
770
Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

 

VIII. Запас.
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованіст.
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940
Інша поточна дебіторська заборгованість 950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)

 

X. Нестачі і втрати від псування цінносте.
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980

 

XI. Будівельні контракт.
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120
валова замовникам 1130
з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

 

XII. Податок на прибуто.
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року 1220
на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов`язання:
на початок звітного року 1230
на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1241
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1251
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253

 

XIII. Використання амортизаційних відрахуван.
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300
Використано за рік - усього 1310
у тому числі:
будівництво об`єктів 1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315
1316
1317

 

XIV. Біологічні актив.
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього 1410
в тому числі: робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього 1420 x x x x
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 x x x x
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 x x x x
1423 x x x x
інші поточні біологічні активи 1424 x x x x
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активі.
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500
у тому числі: зернові і зернобобові 1510
з них: пшениця 1511
соя 1512
соняшник 1513
ріпак 1514
цукрові буряки (фабричні) 1515
картопля 1516
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517
інша продукція рослинництва 1518
додаткові біологічні активи рослинництва 1519
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530
з нього: великої рогатої худоби 1531
свиней 1532
молоко 1533
вовна 1534
яйця 1535
інша продукція тваринництва 1536
додаткові біологічні активи тваринництва 1537
продукція рибництва 1538
1539
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

 

Інформація за сегментам.
I. Показники пріоритетних звітних сегментів господарських
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 011
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021
інші фінансові доходи 022
Інші доходи 030
Усього доходів звітних сегментів 040
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081
іншим звітним сегментам 082
Адміністративні витрати 090
Витрати на збут 100
Інші операційні витрати 110
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121
122
Інші витрати 130
Усього витрат звітних сегментів 140
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190
5. Активи звітних сегментів, з них 200
201
202
203
204
205
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x
221 x x x x x x x x x x x x
222 x x x x x x x x x x x x
223 x x x x x x x x x x x x
224 x x x x x x x x x x x x
Усього активів підприємства 230
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240
241
242
243
244
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x
261 x x x x x x x x x x x x
262 x x x x x x x x x x x x
263 x x x x x x x x x x x x
264 x x x x x x x x x x x x
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270
7. Капітальні інвестиції 280
8. Амортизація необоротних активів 290

II. Показники за допоміжними звітними сегментами географічний виробничий
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300
Балансова вартість активів звітних сегментів 310
Капітальні інвестиції 320
330
340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350
Балансова вартість активів звітних сегментів 360
Капітальні інвестиції 370
380
390

Узагальнена інформація про стан корпоративного управлінн.

 

Загальні збори акціонері.
Кількість проведених загальних зборів за останні три рок.
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1 2 3 4
1 2010 0 0
2 2011 1 1
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)? Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотків
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація  
Внесення змін до статуту товариства v
Прийняття рішення про зміну типу товариства  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень v
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень  
Інше (запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариств.
Який склад наглядової ради (за наявності).
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування  
Аудиторський  
З питань призначень і винагород  
Інвестиційний  
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
Члени наглядової ради не отримують винагороди  
Інші (запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
Знання у сфері фінансів і менеджменту  
Особисті якості (чесність, відповідальність)  
Відсутність конфлікту інтересів  
Граничний вік  
Відсутні будь-які вимоги  
Інші (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками v
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 11

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління.
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 2 3 4
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист) v
Секретар правління v
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради v
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань.
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
1 2 3 4 5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне)
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів v
Положення про наглядову раду v
Положення про виконавчий орган (правління) v
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
Положення про ревізійну комісію v
Положення про акції акціонерного товариства  
Положення про порядок розподілу прибутку  
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства.
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1 2 3 4 5 6
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу v
Інформація про склад органів товариства v v v v v
Статут та внутрішні документи v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень  
Не задовольняли умови договору з аудитором  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія v
Наглядова рада  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства v
Стороння компанія або сторонній консультант  
Перевірки не проводились  
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи v
За дорученням загальних зборів  
За дорученням наглядової ради  
За зверненням правління  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів  
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управлінн.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій  
Випуск депозитарних розписок  
Випуск облігацій v
Кредити банків v
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років v
Не визначились  
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи  
Не задовольняли умови договору з особою  
Особу змінено на вимогу:
акціонерів  
суду  
Інше (запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття. 26.04.2006
Яким органом прийнятий? Загальні збори акціонерів
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Так
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено. на Загальних зборах акціонерів

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 

Положення Кодексу корпоративного управління в товаристві дотримуютьс.

 

 

Звіт про корпоративне управління.

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Річна інформація ПАТ «Укртелеком» за 2012р.
ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18