Звіт за 1-й квартал 2012 року

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Зміна до Квартальної інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:21560766
Повне найменування емітента:Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності):ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента: 
Поштовий індекс:01601
Область:м.Київ
Район: 
Населений пункт:м. Київ
Вулиця:бульвар Шевченка
Будинок:18
Корпус: 
Офіс / квартира: 
Міжміський код та телефон емітента:0442262541
Номер факсу емітента:0442343957
Веб-сайт емітента:www.ukrtelecom.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік):31.03.2012

Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації

1. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента згідно п. 3.10 (нова редакція):
Обсяг капіталовкладень, освоєних у 1-ому кварталі 2012 року склав - 384 639 тис. грн., в тому числі за рахунок власних коштів - 338 444 тис. грн., за рахунок товарного кредиту та фінансового лізингу - 46 167 тис. грн.
2. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити інформацію, що передбачена підпунктами 3.1 - 3.10 цього розділу згідно п.3.11 (нова редакція):
3.11 Ukrtel Global GmbH
Основний вид діяльності- телекомунікації.
Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
Основний клієнт, співпраця з яким приносить більше 10% доходу є компанія Arbinet. З компанією Arbinet укладено договір на надання телекомунікаційних послуг.
Ukrtel Global GmbH не здійснює спільної діяльності.
Рішенням Правління ВАТ "Укртелеком" було визначено напрямки діяльності дочірнього підприємства на які отримано відповідні дозволи.
Права інтелектуальної власності у дочірнього підприємства відсутні.
Ukrtel Global GmbH діє на підставі чинного законодавства Німеччини.
Ukrtel Global GmbH науково-дослідну політику не здійснює.
Ukrtel Global GmbH протягом звітного періоду капітальних або фінансових інвестицій не здійснювало.
ТОВ "ТриМоб"
Основний види діяльності:
- Діяльність зв'язку.
- Будівництво будівель.
- Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та електропостачання.
- Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та електропостачання.
- Монтаж та встановлення збірних конструкцій.
- Діяльність телефонних центрів.
Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
ТОВ "ТриМоб" не здійснює спільної діяльності.
Права інтелектуальної власності у дочірнього підприємства відсутні.
ТОВ "ТриМоб" науково-дослідну політику не здійснює.
За 1-ий квартал 2012р. ТОВ "ТриМоб" було надано послуг мобільного зв'язку на суму - 119,8 тис. грн.
3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період згідно п. 4.3 (нова редакція):
Витрати ПАТ “Укртелеком” на поточний та капітальний ремонт за 1-ий квартал 2012 року за напрямком технічна експлуатація склали:
на поточний ремонт 18 301,5 тис. грн. (при 17 324,23 тис. грн. за 1-ий квартал 2011 рік) та 4 600,19 тис. грн. на капітальний ремонт (при - 5 165,35 тис. грн. за 1-ий квартал 2011 року). Причини збільшення витрат на поточний ремонт за звітний період порівняно з аналогічним періодом року, що передував звітному пов'язані з великими обсягами робіт по відновленню мережі після викрадення кабелю.
Витрати ПАТ "Укртелеком" на поточний та капітальний ремонт транспортних засобів за 1-ий квартал 2012 року с клав - 3 244,66 тис. грн. (при - 3 552,15 тис. грн. за 1-ий квартал 2011 року).
4. Інформація про зміни в незавершеному будівництві емітента згідно п. 4.7 (нова редакція):
Обсяг незавершеного будівництва станом на 31.03.2012р. склав - 330 618 тис. грн., станом на 31.12.2012р. обсяг незавершеного будівництва складав - 430 319 тис. грн.
5. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити інформацію згідно п.4.8. (нова редакція).
4.8. Ukrtel Global GmbH
4.8.1.- 4.8.6. У дочірнього підприємства Ukrtel Global GmbH основні засоби відсутні.
4.8.7. Ukrtel Global GmbH незавершеним будівництвом не володіє.
ТОВ "ТриМоб"
4.8.1. Первісна вартість основних засобів станом на 31.03.2012р. - 614 119,4 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів станом на 31.03.2012р. - 614 119,4 тис. грн.
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011р. - 614 119,4 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12 2011р. - 592 404,6 тис. грн.
4.8.2 Середній рівень зносу основних засобів станом на 31ю.03.2012р. становить 3,5%.
4.8.3. Загальна сума поточного ремонту за 1-ий квартал 2012р. - 18,1 тис. грн.
4.8.4. Основні засоби, по яких обмежено володіння, користування та розпорядження, на балансі підприємства за звітній періодне обліковуються.
4.8.5. Інформація про залишкову вартість:
- основних засобів, що тимчасово не використовуються немає.
- повністю амортизованих основних засобів немає.
- для продажу в звітному перігоді основні засоби не вилучались.
- за рахунок цільового фінансування в поточному періоді придбання основних засобів не проводилось.
4.8.6. У звітному періоді переоцінка основних засобів не проводилась.
4.8.7. На кінець звітного періоду на балансі обліковується незавершені капітальні інвестиції на загальну суму - 154,4 тис. грн., витрати
на модернізацію основних засобів склали - 3,8 тис. грн., придбані основні засоби - 167,2 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 17,0 тис. грн., витрати на придбання нематеріальних активів - 2 659,0 тис. грн.
6. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента (нова редакція):
Обсяг доходів компанії з ПДВ та ПФ за 1 квартал 2012 року склав 2 009 млн.грн.
Доходи від надання телекомунікаційних послуг склали 1 910,8 млн.грн., в т.ч. кінцевим споживачам – 1 573,2 млн. грн., що на 43,2 млн.грн. менше відповідного періоду 2011 року, у зв’язку з виділенням зі складу ПАТ «Укртелеком» філії «УТЕЛ» (яка надавала послуги мобільного зв’язку) і створенням ТОВ «ТриМоб», доходи від надання послуг мобільного зв’язку в 1 кварталі 2011 року склали 78,9 млн. грн. Без врахування доходів від надання послуг мобільного зв’язку обсяг доходів збільшився на 35,7 млн. грн. за рахунок підвищення тарифів на послуги місцевого телефонного зв’язку з 1 травня і 1 вересня 2011 року. Продовжується падіння трафіку на фіксованій мережі за всіма напрямками (місцевий, міжміський, міжнародний, дзвінки на мережі мобільних операторів). Так, доходи від міжміських телефонних розмов по відношенню до відповідного періоду зменшились на 19,7% проти 12,8% в 1 кварталі 2011 року, доходи від дзвінків на мережі мобільних операторів за звітний період – на 19,8% проти 20,1%, відповідно.
Доходи від розрахунків з операторами та провайдерами склали 337,6 млн. грн., що на 33,4 млн. грн. більше по відношенню до 1 кварталу 2011 року, в основному у зв’язку із зміною розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіка.
Станом на 01.04.2012 наявність основних телефонних апаратів 9 596,6 тис. номерів. У порівнянні з початком року 199,7 тис. користувачів відмовилися від послуг фіксованого зв’язку, за цей самий період встановлено 53,2 тис. номерів, у результаті абонентська база скоротилась на 146,5 тис. номерів, або 1,5%.
За рахунок загострення конкуренції на ринку телекомунікацій уповільнився приріст доходів від надання послуг комп’ютерного зв’язку. У 1 кварталі 2012 року доходи становили 373,1 млн. грн., що на 7,5 млн. грн., або 2%, більше 1 кварталу2011 року. Кількість користувачів широкосмугового доступу станом на 01.04.2012 р. досягла 1 438,8 тис., це на 95,8 тис., або на 7,1 %, більше по відношенню до початку року. Середньомісячна дохідність 1 абонента в 1 кварталі 2012 році – 76,9 грн., що на 13,6% менше 1 кварталу 2011 року.
Доходи від інших видів діяльності склали 64,2 млн. грн.
Загальний обсяг витрат в 1 кварталі 2012 року склав 1 700,4 млн. грн., в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 1 255,9 млн. грн.; адміністративні витрати в 1 кварталі 2012 року – 140,4 млн. грн.; витрати на збут склали 204,9 млн. грн.; інші операційні витрати – 25,9 млн. грн.; фінансові витрати – 70,1 млн. грн.; інші витрати становили 3,1 млн. грн.
За елементами операційних витрат:
• обсяг матеріальних витрат становив 262,9 млн. грн., питома вага в загальних витратах 15,5%, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали – 216,7 млн. грн., що становить 82% в загальній сумі матеріальних витрат;
• амортизаційні відрахування в 1 кварталі 2012 року становили 218,0 млн. грн., або 12,8% в загальній сумі витрат;
• розрахунки з технологічними партнерами – 179,3 млн. грн., це становить 10,5% в загальних витратах;
• витрати на оплату праці з нарахуваннями – 721,8 млн. грн., питома вага цих витрат в 1 кварталі 2012 року становила 42,4%;
• інші операційні витрати – 168,3 млн. грн., або 9,9% в загальній сумі витрат.
Чистий прибуток компанії в 1 кварталі 2012 році становить 5,4 млн. грн.

Вступ

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 70% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 75% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.
Історія створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство. Згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" 14.06.2011 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про перейменування компанії на публічне акціонерне товариство "Укртелеком".
Сьогодні ПАТ «Укртелеком» — це підприємство, організаційна структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. До складу товариства входить 34 філії, одну з яких — філію «Утел» було створено у 2005 році за рішенням Загальних зборів акціонерів.
У грудні 2005 року ПАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за технологією UMTS/WCDMA. Реалізацією проекту з надання послуг нового мобільного стандарту займається філія «Утел». З 01.11.2007 компанія ПАТ «Укртелеком» розпочала продаж послуг мобільного зв’язку третього покоління.
Мережа мобільного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Стандарт UMTS/WCDMA дозволяє забезпечити практично непомiтний перехiд з мереж iнших операторiв на мережу нового стандарту мобiльного зв'язку. Абоненти компанiї отримуватимуть всi базовi послуги, але значно вищої якостi, а також принципово новi послуги, зокрема, вiдеодзвiнок, мультимедiйнi ролики, голосова та вiдео пошта, високошвидкiсний доступ до мережi iнтернет та багато iнших послуг.
Компанія пропонує своїм клієнтам найновіші сучасні послуги: передавання даних та побудова віртуальних приватних мереж, відео-конференції, послуги мобільного зв’язку третього покоління, зокрема інноваційні – відеодзвінок, мобільний Інтернет зі швидкістю до 3,6 Мбітс, відправка СМС на номери фіксованого зв’язку та багато інших якісних послуг.
Компанія надає по всій території України практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:
- міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
- мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA
- послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж;
- Інтернет-послуги, у т. ч.: комутований та широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;
- постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;
- надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
- ISDN;
- відеоконференц-зв'язок;
- проводове мовлення;
- телеграфний зв'язок;
- здійснює діяльність з технічного обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.
Товариство володіє потужною та розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності та резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України.
З метою задоволення зростаючих потреб клієнтів Укртелеком створює найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, пропускна спроможність якої наближається до 4 Гбіт/с. Це дозволяє надавати якісні інформаційно-телекомунікаційні послуги, включаючи Інтернет, в усіх регіонах України. Для надання клієнтам послуг зв'язку з іноземними державами, а також для забезпечення послуг з транзитного передавання трафіку партнерів товариства як в Україні, так і за кордоном, Укртелеком бере активну участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, що забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки, є співвласником 14 міжнародних підводних систем передавання даних, таких як ITUR, BSFOCS, а також є учасником проектів ТЕЛ та ТАЄ.
Компанія є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, обслуговуючи понад 10 млн. телефонних ліній, лідером серед провайдерів Інтернет в Україні, надаючи послуги комутованого доступу до мережі сотням тисячам клієнтів, а також компанією, що надає послуги мобільного зв'язку 3G UMTS.
Співробітництво ПАТ «Укртелеком» базується на принципах партнерства з усiма мiжнародними органiзацiями, операторами, компанiями, урядовими та неурядовими iнститутами, якi функцiонують як в секторi телекомунiкацiй, так i за його межами, з врахуванням загальнодержавних iнтересiв України i на основi українського законодавства та мiжнародного права. Метою такого співробітництва товариства є створення сприятливих умов для досягнення стратегiчних цiлей дiяльностi компанiї, залученню нових телекомунiкацiйних технологiй та методiв управлiння, формуванню позитивного iмiджу ПАТ «Укртелеком».
Укртелеком співпрацює за такими напрямками:
- вiдносини з iноземними опеpатоpами зв’язку та компанiями-постачальниками телекомунiкацiйного обладнання та послуг;
- спiвпpаця з мiжнаpодними оpганiзацiями;
- участь у мiжнародних телекомунiкацiйних проектах;
- вивчення пеpедового мiжнаpодного досвiду в галузi телекомунiкацiй.
Одним з прiоритетiв ПАТ "Укртелеком" є спiвпраця з мiжнародними органiзацiями, що обумовлює розвиток зовнiшньоекономiчних зв'язкiв в галузi телекомунiкацiй за такими напрямами:
- приєднання до мiжнародних та європейських телекомунiкацiйних союзiв, комiсiй, комiтетiв та об'єднань, а також участь у мiжнародних
конференцiях, семiнарах, виставках, якi проводяться пiд егiдою зазначених органiзацiй;
- послiдовне впровадження мiжнародних стандартiв на основi вивчення рекомендацiй мiждержавних структур (ITU, ETSI, РСЗ та iн.) в галузi
телекомунiкацiй;
- залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй з метою розвитку мереж i послуг ПАТ "Укртелеком".
30.05.2011 ПАТ "Укртелеком" - оголошено національним спонсором УЄФА ЄВРО 2012.
ПАТ «Укртелеком» - офіційний провайдер телекомунікаційних послуг УЄФА ЄВРО 2012™ в Україні. Партнерство ПАТ «Укртелеком» з УЄФА відкриває широкі можливості та має величезне значення для компанії, адже в рамках цієї співпраці Укртелеком забезпечує комплексну та найсучаснішу телекомунікаційну підтримку UEFA EURO 2012™, а також, у свою чергу, отримує пакет ексклюзивних маркетингових та комерційних прав у категорії телекомунікаційних послуг. Забезпечення широкого спектру сучасних телекомунікаційних послуг на базі DWDM/IP/MPLS-мережі «Укртелеком», а головне – прямих трансляцій футбольних матчів, надасть змогу організаторам провести цю унікальну подію на найвищому рівні, а мільйонам вболівальників отримати максимум позитивних емоцій.
Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб бути лідером телекомунікацій України:
- задовільняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;
- забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів;
- забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави;
- забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних послуг для соціально вразливих верств населення.
Придбання цінних паперів товариства пов'язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

Розділ I. Основні відомості про емітента

1.1 1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Укртелеком" (ПАТ "Укртелеком");
1.1 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21560766.
1.2.1. Дата проведення державної реєстрації:15.12.1993;
1.2.2. Місце проведення державної реєстрації: Шевченкiвська у м. Києвi районна державна адмiнiстрацiя;
1.2.3. Місцезнаходження емітента: Україна, 01601 м. Київ бул. Шевченка, 18;
1.2.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 226-25-41 (044) 234-39-57;
1.2.5. Електронна поштова адреса емітента: ukrtelecom@ukrtelecom.ua;
1.2.6. Веб-сторінка емітента: www.ukrtelecom.ua;
1.2.7. Підрозділ емітента по роботі з акціонерами знаходиться за адресою товариства: 01601, м.Київ, б. Шевченка, 18. Телефони:
(044) 235-45-22, (044) 246-58-76;
1.3. Емітента створено на невизначений строк

1.4. Протягом звітного періоду операції щодо купівлі або продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи, не пов'язану з основною діяльністю товариство не здійснювало.

1.5. Протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні змін в не відбувалось.
1.6. Протягом звітного періоду емітент не створював нових дочірніх підприємств.

1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу на початок та на кінець звітного періоду складає 4 681 562 000 грн.
Власний капітал на початок звітного періоду - 4 815 165 грн., на кінець звітного періоду - 4 820 574 грн.

1.8. Протягом звітного періоду емітент не входив і не припиняв участь в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах, інших об'єднаннях підприємств). Акції (частки, паї) статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств або інших холдингових компаній, концернів не передавались.

1.9. У звітному періоді чергові та позачергові збори акціонерів не проводились.

Розділ II. Фактори ризику

2.1. В умовах нестабільної ситуації в економіці України ПАТ “Укртелеком“ несе певні економічні, фінансові, інвестиційні та інші ризики.
Ринкова ситуація, яка склалася в Україні, і можливі подальші її зміни суттєво впливатимуть на розвиток діяльності ПАТ “Укртелеком“, на його виробничі та інвестиційні можливості.
Основні ризики, які можуть вплинути на рівень ефективності діяльності ПАТ “Укртелеком“
1. Ризики пов’язані з можливою зміною політичної ситуації, економічних та соціальних умов в країні та світі
Слабка захищеність економічного середовища від політичних факторів, що призводить до невизначеності щодо умов господарювання у майбутньому.
2. Ризики пов’язані з українським законодавством: податкове законодавство та правове регулювання в телекомунікаційній галузі, в діяльності, яка пов’язана з емісією та обігом цінних паперів, не виключаючи офіційного тлумачення законодавчих актів регуляторними органами
Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства призводять до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.
3. Технологічні ризики пов’язані з функціонуванням та розвитком інфраструктури зв’язку, технологічними інноваціями та конвергенцією технологій
Розробка компанією нових видів продуктів та пов’язане з цим використання нових технологій, придбання ліцензій, обладнання. В результаті чого при витратах на створення нового продукту, виникає економічний ризик в процесі реалізації нового продукту та, як наслідок, недоотримання запланованого прибутку та зниження рівня планованої рентабельності.
Персоналом компанії розробляються детальні заходи спрямовані на зниження рівня ризику результатів створення та реалізації нового продукту, залучаються компанії для проведення маркетингових досліджень, тренінгів та навчання персоналу ПАТ «Укртелеком».
4. Інфляційній ризик
Збільшення витрат, що може проявитися, зокрема, в зростанні розцінок на будівельно-монтажні роботи, енергоресурси, матеріали, запасні частини, послуги сторонніх організацій за виконання робіт з обслуговування діяльності, тощо.
Для запобігання негативних наслідків інфляційних процесів та збільшення витрат в компанії проводиться робота з оптимізації витрат, розроблені і введені нормативи планування матеріальних витрат в залежності від чисельності персоналу кожної філії, кількості транспортних одиниць у кожній філії, будівель і споруд, довжини кабельних ліній зв'язку, монтованої ємності та інших технічних параметрів мережі.
5. Інформаційний ризик виникає при неправильній організації інформаційних потоків в межах компанії, а також при отриманні неточних, несвоєчасних та неповних відомостей із зовнішньої середи (від постачальників, споживачів, від власних підрозділів компанії, тощо), розповсюдження інформації, яка містить комерційну таємницю.
На сьогоднішній день для компанії існує досить високий ступінь цього ризику через структурні зміни.
Для зниження ступеню ризику, персоналом проводить робота з опису бізнес – процесів, виявлення та усунення виконання дублюючих функцій структурними підрозділами.
6. Ризик відсутності попиту продукції
Одним з найважливіших індикаторів економічної безпеки компанії є рівень попиту на його продукцію. Падіння попиту може привести підприємство до значного погіршення фінансового стану. Для зменшення впливу необхідно здійснювати аналіз причин, що викликають відсутність попиту. Визначити фактори ризику відсутності попиту продукції та їх класифікувати. Мета такої класифікації:
- визначення можливих напрямків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз причин виникнення відмов споживача від запропонованої йому продукції;
- попередня оцінка можливих наслідків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз можливостей уникнення ризику;
- шляхи мінімізації витрат на ліквідацію наслідків при виникненні відсутності попиту продукції;
- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Ризик відсутності попиту продукції - це ймовірність втрат для компанії внаслідок можливої відмови споживача від продукції. Він характеризується величиною можливого економічного і морального збитку, понесеного компанією з даної причини внаслідок падіння попиту на його продукцію.
Для запобігання даного ризику деверсифікується продуктовий портфель компанії, що дозволить компенсувати втрати в одному сегменті продуктів за рахунок інших.
7. Кредитний ризик виникає в результаті невиконання контрагентом зобов’язань за договором, що спричиняє виникнення фінансового збитку з іншої сторони.
Фінансові інструменти, які можуть нести в собі кредитний ризик – це, в першу чергу, дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість. У разі, якщо споживачі послуг та інші контрагенти компанії не можуть виконати свої зобов’язання з оплати вчасно або в повному обсязі, компанія зазнає збитки. Для мінімізації кредитного ризику, з метою запобігання зростання дебіторської заборгованості, ПАТ «Укртелеком» здійснює оперативне припинення надання послуг абонентам-боржникам, проводить претензійно-позовну роботу, проводить аналіз кожного міжнародного оператора на предмет платоспроможності перед тим, як буде запропоновано стандартні умови оплати та надання послуг, співпрацює з колекторською компанією.
Також, до кредитних ризиків необхідно віднести ризик неповернення депозитних вкладів або непогашення емітентами випущених боргових зобов’язань, який виникає в умовах нестабільності фінансової системи України.
8. Ризик ліквідності – ймовірність невиконання компанією своїх фінансових зобов’язань.
Так, при пред’явлені контрагентами вимог щодо погашення зобов’язань, можуть виникнути труднощі та втрати, пов’язані з недостатністю або відсутністю коштів, необхідних для погашення таких зобов’язань, а також у зв’язку з потребою реалізації ліквідних і інших активів з істотним дисконтом. Управління ліквідністю полягає у моніторингу ризику нестачі коштів шляхом підготовки і контролю виконання бюджету/плану грошових коштів. Ці фінансові плани враховують строки надходжень та видатків компанії і є основою для прийняття управлінських рішень щодо залучення кредитних коштів, а також розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, при необхідності.
Нестабільність на ринку також призвела до дострокового вилучення депозитів і закриття поточних рахунків в українських банках фізичними особами. В результаті цього ліквідність багатьох українських банків суттєво знизилася, а у окремих банках НБУ встановив тимчасову адміністрацію. Ці обставини можуть вплинути на спроможність товариства вилучати та повністю відновлювати грошові кошти та їх еквіваленти, а також кошти на депозитах. Крім цього, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів можуть вплинути на спроможність товариства отримувати нові та рефінансувати вже існуючі позики на умовах, що є аналогічними тим, які застосовувалися до попередніх операцій.
9. Ринковий ризик включає в себе ризики зміни процентних ставок, валютний ризик та інший ціновий ризик, які впливають на доходи або на вартість фінансових інструментів. Вплив іншого цінового ризику стосується фінансових ресурсів, що є в наявності для продажу, які котируються на відкритому ринку.
Ризик зміни процентних ставок означає можливість зміни справедливої вартості (для заборгованості за фіксованою ставкою) та майбутніх грошових потоків (для заборгованості за фіксованою ставкою) кредитів та позик. Даний ризик, в основному, пов'язаний з кредитами із плаваючою ставкою у доларах США. Так, можливе підвищення процентних ставок на ринку вірогідно збільшить витрати товариства з обслуговування боргу, а також підвищить вартість нових запозичень, що, в свою чергу, може негативно вплинути на фінансові результати, а також збільшити вартість проектів, які реалізуються з використанням позикових коштів. З метою зниження даного ризику товариство проводить моніторинг кон’юнктури грошового ринку і, при необхідності, рефінансує кредитні зобов’язання та здійснює управління ризиками.
Валютний ризик – ризик, який виникає у результаті коливань валютних курсів, що спричинює можливість негативної переоцінки фінансових результатів компанії, пов’язаних з розрахунками в іноземній валюті, а також грошовими коштами, номінованими в іноземній валюті. У товариства існує валютний ризик, оскільки значна частина його доходів, витрат і зобов’язань в іноземній валюті, проте основну частину операційного прибутку товариство отримує в гривнях. Ймовірність валютного ризику пов’язана, перш за все, зі змінами на світовому валютному ринку і державним регулюванням валютного курсу. З метою зниження даного ризику товариство здійснює моніторинг динаміки валютних курсів, оцінує валютну позицію і намагається підтримувати збалансований обсяг коштів, у тому числі, фінансових вкладень, виражених у валюті зобов’язань. Оскільки, хеджування валютного ризику обмежено на законодавчому рівні, при виборі валюти для розрахунків з операторами та постачальниками товарів та послуг, товариство враховує валютний ризик.
Існують наступні складові валютного ризику:
- курсовий ризик – ризик зміни вартості активів та пасивів компанії у результаті перерахунку їх вартості з однієї валюти в іншу;
- операційний валютний ризик – це випадкове зменшення чистого притоку грошових коштів (зниження прибутків) від господарських операцій у результаті зміни валютного курсу;
- економічний валютний ризик виражається через випадкове зниження конкурентоспроможності товару, зниження довгострокової рентабельності підприємства внаслідок зміни валютного курсу.
Інший ціновий ризик виникає при купівлі/продажу біржових товарів (акцій, облігацій і деривативів). З огляду на те, що товариство укладає договори, метою яких є лише використання та продаж зазначених товарів і немає розрахунків на чистій основі, інший ціновий ризик мінімізований.
10. Ризик втрачених фінансових переваг
В ході аналізу будь-якого фінансового проекту товариством оцінюється декілька альтернативних сценаріїв з метою зниження ризику втрачених фінансових переваг. Так, при виборі кредиту, до уваги приймаються не лише можливі кредитні пропозиції фінансових установ, але й альтернативний варіант використання коштів від депозитів. В існуючих умовах відсутня можливість достовірно оцінити вплив подальшого погіршення показників ліквідності фінансових ризиків, посилення нестабільності валютних ринків та подальше погіршення економічних умов на фінансовий стан товариства.
11. Не реалізація ТОВ «ТриМоб» може призвести до:
- прийняття державою рішення щодо виділення відповідного РЧР та видачі відповідних ліцензій на РЧР для надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку стандарту 3G;
- дефіциту коштів ПАТ «Укртелеком» на покриття збитків від результатів діяльності в 2012 році у розмірі та відсутності коштів на фінансування інвестиційної програми на 2012 рік;
- висунення вимоги Сбербанком РФ щодо дострокового погашення кредиту за кредитним договором від 28.09.2011.
Протягом 1 кварталу 2012 року не відбулось будь-яких істотних змін у факторах ризику,
Ризики за основними напрямками діяльності ПАТ «Укртелеком».
Послуги фіксованого телефонного зв'язку. Ризики:
• продовження заміщення послуг фіксованого зв’язку мобільним;
• збільшення рівня проникнення Інтернет та заміщення спілкування в телефонній мережі на спілкування в мережі Інтернет (Skype, соціальні мережі тощо);
• «Зміна поколінь» - поступове зменшення кількості споживачів, які звикли до користування фіксованим зв’язком;
• можливе зростання темпів відключень абонентів у випадку підвищення тарифів;
• погіршення економічного стану частини абонентів та як наслідок відмова від послуг фіксованого зв’язку на користь мобільного.
Послуги фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Ризики:
• посилення конкуренції, як за рахунок розширення покриття мереж основних конкурентів, так і за рахунок виходу на ринок нових сильних гравців;
• подальше зменшення ARPU внаслідок жорсткої цінової конкуренції;
• погіршення економічного стану України, зменшення попиту на послуги
Прийняття управлінських рішень в Товаристві передбачає тісний зв’язок усіх видів ризику, але навіть найкращі прогнози можуть не відбутися із-за неочікуваних та непередбачених змін у поглядах клієнтів, дій конкурентів, неочікуваних урядових рішень.
Фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента
У звітному періоді інвестування в цінні папери товариства не проводилось, додаткового випуску та збільшення вартості акцій не здійснювалось. Товариство визначає такi фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента не слiд вважати суттєвими через вiдсутнiсть прийняття в звітному періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акціями;
- недостатню лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емітента;
- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв також є загальновiдомим, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування;
Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства призводять до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.
2.2. Система оцінки та управління ризиками у товаристві відсутня.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

3.1. Основний вид діяльності – телекомунікації.
Основні види послуг, що надає ПАТ "Укртелеком":
- послуги місцевого (міського, сільського) телефонного зв’язку;
- послуги міжміського телефонного зв’язку;
- послуги міжнародного телефонного зв’язку;
- послуги комп’ютерного зв’язку, в т.ч. доступу до Інтернет;
- послуги телеграфного зв’язку;
- послуги проводового мовлення;
- послуги надання в користування каналів електрозв’язку;
- послуги мобільного зв’язку 3-го покоління;
- послуги транзиту та послуги завершення з’єднань на телекомунікаційній мережі товариства для операторів (провайдерів) телекомунікацій.
Протягом звітного періоду змін в переліку видів діяльності та видів послуг товариства не відбулось.
3.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звітному періоді отримало
більше 10% доходу:
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 608 165,2 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 31,8%;
- міський зв'язок - 775 165,5 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 40,6%;
- комп'ютерний зв'язок - 373 117,7 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 19,5%.
Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному та грошовому виразі):
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 190 748,4 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях
виміру - 608 165 тис. грн.;
- телеграфний зв'язок (вихідні телеграми) - 245,6 тис. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 8 302 тис. грн.;
- міський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 8 070,6 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 775 166 тис. грн.;
- сільський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 1 526,0 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 82 081 тис. грн.;
- проводове мовлення (осн. радіоточок) - 2 159,2 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 62 727 тис. грн.;
- комп'ютерний зв'язок (задіяні порти) - 1 438,8 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 373 118 тис. грн.;
- телевізійні та радіопрограми, радіозв'язок - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 268 тис. грн.;
- мобільний зв'язок - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 960 тис. грн.;
- інші товари, роботи (послуги) - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 33 980 тис. грн.
Разом було надано послуг у звітному періоді на суму - 1 944 767 тис. грн.
Загальна сума експорту у звітному періоді склала - 136 635 тис. грн., питома вага у загальному обсязі продажів - 7,0%.

3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту не відбулось.
3.4. В джерелах надходжень матеріалів (сировини) у звітному періоді змін не відбувалося.
3.5. Клієнти через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу у звітному періоді не було.
3.6. У звітному періоді товариство не здійснювало спільну діяльність.

3.7. У звітному періоді ПАТ "Укртелеком" не отримувало, не продовжувало та не анульовувало ліцензії на види діяльності у галузі зв’язку.
3.8. Протягом звітного періоду товариство не набуло прав інтелектуальної власності. Об'єктів щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності були припинили відсутні.

3.9. Станом на 31.03.2012 ПАТ «Укртелеком» витратило на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи кошти в сумі
132 140 грн., за саме на виконання досліджень та розробку нормативно-технічних документів:
- формування, обробка і передавання папраметрів викликів при застосуванні послуг "переадресування" у мережі спільноканальної сигналізації
№7 України. Правила;
- організація доступу абонентів ПАТ "Укртелеком" до пунктів управління екстренними послугами та номерами 112, 101. 102, 103, 104. Положення.
- технічна експлуатація мережі та параметри пристроїв синхронизації. Правила.
- протоколи мереж наступного покоління. Взаємодія протоколу SIP з підсистемою ISUP CKC №7 (профілі А та В). Випробування при прийманні
обладнання в експлуатування. Програма та методика.
- протоколи мереж наступного покоління. Транспортування сигналізації через мережу IP (SIGTRAN). Підсистема передавання повідомлень рівня 3
(M3UA). Випробування при прийманні обладнання в експлуатування. Програма та методика.
- застосування стандартних кислотних акумуляторних батарей на об'єктах телекомунікаційних мереж ПАТ "Укртелеком". Вимоги.
- технічна екслуатація обладнання та мережі доступу з архітекрурами FTTB ("оптоволокно в будівлю") та FTTH ("оптоволокно в приміщення
абонента"). Правила.
- дослідження питань проектування та побудови лінійно кабельних споруд ПАТ "Укртелеком" та актуалізація ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектування
телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди".
- приймання та технічна експлуатація мереж широкосмугового радіодоступу стандарту IEEE 802.11. Правила.
3.10. Обсяг капіталовкладень, освоєних у 1-ому кварталі 2012 року склав - 384 639 тис. грн., в тому числі за рахунок власних коштів -
338 444 тис. грн., за рахунок товарного кредиту та фінансового лізингу - 46 167 тис. грн.
3.11 Ukrtel Global GmbH
Основний вид діяльності- телекомунікації.
Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
Основний клієнт, співпраця з яким приносить більше 10% доходу є компанія Arbinet. З компанією Arbinet укладено договір на надання
телекомунікаційних послуг.
Ukrtel Global GmbH не здійснює спільної діяльності.
Рішенням Правління ВАТ "Укртелеком" було визначено напрямки діяльності дочірнього підприємства на які отримано відповідні дозволи.
Права інтелектуальної власності у дочірнього підприємства відсутні.
Ukrtel Global GmbH діє на підставі чинного законодавства Німеччини.
Ukrtel Global GmbH науково-дослідну політику не здійснює.
Ukrtel Global GmbH протягом звітного періоду капітальних або фінансових інвестицій не здійснювало.
ТОВ "ТриМоб"
Основний види діяльності:
- Діяльність зв'язку.
- Будівництво будівель.
- Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та електропостачання.
- Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та електропостачання.
- Монтаж та встановлення збірних конструкцій.
- Діяльність телефонних центрів.
Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
ТОВ "ТриМоб" не здійснює спільної діяльності.
Права інтелектуальної власності у дочірнього підприємства відсутні.
ТОВ "ТриМоб" науково-дослідну політику не здійснює.
За 1-ий квартал 2012р. ТОВ "ТриМоб" було надано послуг мобільного зв'язку на суму - 119,8 тис. грн.

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

Бухгалтерський облік у товаристві грунтується на основних принципах обліку, викладених у нормах Закону України від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з наступними змінами та доповненнями. При відображенні господарських операцій у бухгалтерському обліку товариство керується нормами відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України та наказом товариства "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику".
Фінансова звітність за 1 квартал 2012 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".
У зв'язку з вищенаведеним інформація по п. 4.1 - 4.7 надається не в повному обсязі.
4.2. У першому кварталі поточного року значних змін на фіксованій телефонній мережі товариства не відбулося.
Монтована ємність на міжнародній та міжміський телефонній мережі ПАТ "Укртелеком" (АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК) станом на 01.04.2012 року становить 529,7 тис. т.п. проти 529,9 тис. т.п. станом на 01.01.2012.
Монтована ємність місцевої телефонної мережі становить 10 919,69 тис. номерів проти 10 923,79 тис. номерів, в тому числі монтована ємність міської мережі становить 9 286,1 тис. номерів проти 9 290,2 тис. номерів на 01.01.2012, монтована ємність сільської мережі – 1 633,6 тис. номерів (без змін). На місцевій мережі товариства експлуатуються аналогові (декадно-крокові, координатні, квазіелектронні) та цифрові АТС. Рік випуску ДК АТС, які експлуатуються на мережі ПАТ "Укртелеком" 1961÷1984рр., координатних - 1967÷1998рр., квазіелектронних 1987÷2000рр., цифрових 1987÷2011рр.
Станом на 1.04.2012 року для забезпечення електроживленням телекомунікаційного обладнання на мережі товариства застосовується 17748 одиниць установок електроживлення постійним струмом (ЕЖУ) з яких 11452 пропрацювали вже більше 20 років і є морально та фізично застарілими. Крім того для підвищення необхідного рівня безперебійно електроживлення під час відключень зовнішнього електропостачання застосовується 24 217 груп акумуляторних батарей (АБ), з яких 6059 груп мають ємність < 70 % і потребують заміни, та 1919 одиниць стаціонарних і 334 пересувних дизельних електростанцій 52% з яких пропрацювали більше 25 років.
Для забезпечення необхідних температурних режимів роботи обладнання на об’єктах товариства встановлено 14878 одиниць кондиціонерів, з них застарілих (працюють більше 10 років) – 4 991 одиниць, що складає 34 % від їх загальної кількості.
Станом на 01.04.2012 обладнання транспортної магістральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM становить1485 мережевих елементів цифрових систем передачі, транспортної місцевої мережі SDH та РDH – 2269 елементів мережі.
Протяжність каналів зв’язку на магістральній, внутрішньозоновій та місцевій мережах по задіяній та монтованій ємності станом на 1.04.2012:
- по монтованій ємності становить – 1277258,234 тис. пот/км.;
- по задіяній ємності – 564195,833 тис. пот/км.
Приріст на 1.04.2012 року в порівнянні з 1.01.2012 по монтованій ємності первинної мережі становить 694273,108 тис. пот/км та по задіяній ємності 81821,134 тис. пот/км. Протягом звітного періоду зміни відбулися, в основному, за рахунок виконання робіт в рамках підготовки до проекту «Організація транспортної телекомунікаційної інфраструктури з метою забезпечення проведення в Україні Чемпіонату Європи 2012 року», робіт з модернізації оптичної магістральної DWDM мережі, розвитку зонової мережі DWDM, за діяння обладнання TDM, організації трактів E1G1 міських Metro-Ethernet кілець.
На сьогодні для потреб користувачів мережі Інтернет товариства організовано 28 зовнішніх каналів зв’язку по 10 Гбіт/с., таким чином загальна ємність зовнішніх каналів мережі Інтернет товариства складає 280 Гбіт/с.
Обладнання мережі широкосмугового доступу – монтована ємність складає 1658 368 портів, задіяна – 1445 216 портів.
Протягом 1 кварталу 2012 року виведено з експлуатації345,52 км аналогових ліній передачі.
Транспортна телекомунікаційна (первинна) мережа ПАТ «Укртелеком» станом на 01.04.2012 включає: 39 061 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, 140 757 км сільських з’єднувальних ліній на кабелях з металевими провідниками та 49 939 км кабельних ліній магістральної та внутрішньозонової мережі з металевими провідниками. Загалом протяжність кабельних ліній транспортної телекомунікаційної мережі становить 229 757 км.
Основою транспортної телекомунікаційної (первинної) мережі є волоконно-оптичні лінії зв`язку, які у відсотковому відношенні становлять: магістральні – 32%, внутрішньозонові – 49% та місцеві – 19%.
Ємність волокон оптичного кабелю, що використовується на мережі товариства від 4 – 144 ОВ.
Рік введення в експлуатацію волоконно-оптичних ліній зв`язку становить – 1991 – 2011 р.р. Використовується кабельна продукція наступних виробників: Одескабель, Ericsson, Pirelli, Lucent, Gold, Star, LG, Nokia, Siemens, Китай, Митищкабель, AT&T, Draka, Breakout Optical Cable, Alcatel.
На лінійно-кабельних спорудах місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» станом на 01.04.2012 року експлуатується 1 005,0 тис. км кабельних ліній зв’язку, в т. ч. з використанням багатопарного кабелю – 396,1 тис. км, з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 45,9 тис. км та з кабелем типу ПРППМ – 550,1 тис. км. Протяжність ВОК становить 4,9 тис. км.
Кількість кабельних шахт становить 1 613 шт., колодязів кабельної каналізації – 778 794 шт., протяжність кабельної каналізації становить 42 869,8 км. Кількість основних радіоточок на мережі проводового радіомовлення товариства за 1 квартал 2012 року зменшилась на 129,8 тис. одиниць і станом на 01.04.2012 становить 2,16 млн.
На таксофонні мережі ПАТ «Укртелеком» на кінець І кварталу 2012 року за даними форми звітності Ф13-зв’язок задіяні 17 979 таксофонів. Із них карткових
типу ТК-121 – 17 979 од., типу Стек-103 - 730 од.; монетних та комбінованих типу Ротор 2000У – 2 619 од. Всі таксофони підключені до систем управління таксофонними мережами: 37 систем управління таксофонами ТК-121 типу «Сиріус-ХХІ», 11 систем управління таксофонами Стек-103 типу «Стек-103» та 20 систем управління таксофонами Ротор-2000У типу «ГАМА», всього 68 систем.
Усі таксофони надають послуги універсального зв’язку – місцеві, міжміські та міжнародні. Із них 12 618 таксофонів надають послуги вхідного зв’язку, 22 таксофони працюють через радіоподовжувачі (депресивні райони Луганської, Донецької та Харківської філій).
Протягом І кварталу 2012 року загальна кількість таксофонів на мережі ПАТ «Укртелеком» зменшилась на 4647 од. (на 21 %). Перенесено в більш привабливі місця 102 абонентських пунктів таксофонів.
У 1 кв. 2012 року закінчена модернізація АТС-712 типу МТ-20/25 м. Харків; впроваджено локальне устаткування збору та обробки даних (лічильники електроенергії) на об'єктах Київської міської філії.
4.3. Витрати ПАТ “Укртелеком” на поточний та капітальний ремонт за 1-ий квартал 2012 року за напрямком технічна експлуатація склали: на поточний ремонт 18 301,5 тис. грн. (при 17 324,23 тис. грн. за 1-ий квартал 2011 рік) та 4 600,19 тис. грн. на капітальний ремонт (при 5 165,35 тис. грн. за 1-ий квартал 2011 року). Причини збільшення витрат на поточний ремонт за звітний період порівняно з аналогічним періодом року, що передував звітному пов'язані з великими обсягами робіт по відновленню мережі після викрадення кабелю.
Витрати ПАТ "Укртелеком" на поточний та капітальний ремонт транспортних засобів за 1-ий квартал 2012 року с клав - 3 244,66 тис. грн.
(при - 3 552,15 тис. грн. за 1-ий квартал 2011 року).

4.7. Обсяг незавершеного будівництва станом на 31.03.2012р. склав - 330 618 тис. грн., станом на 31.12.2012р. обсяг незавершеного
будівництва складав - 430 319 тис. грн.
4.8. Ukrtel Global GmbH
4.8.1.- 4.8.6. У дочірнього підприємства Ukrtel Global GmbH основні засоби відсутні.
4.8.7. Ukrtel Global GmbH незавершеним будівництвом не володіє.
ТОВ "ТриМоб"
4.8.1. Первісна вартість основних засобів станом на 31.03.2012р. - 614 119,4 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів станом на 31.03.2012р. - 614 119,4 тис. грн.
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011р. - 614 119,4 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12 2011р. - 592 404,6 тис. грн.
4.8.2 Середній рівень зносу основних засобів станом на 31ю.03.2012р. становить 3,5%.
4.8.3. Загальна сума поточного ремонту за 1-ий квартал 2012р. - 18,1 тис. грн.
4.8.4. Основні засоби, по яких обмежено володіння, користування та розпорядження, на балансі підприємства за звітній період
не обліковуються.
4.8.5. Інформація про залишкову вартість:
- основних засобів, що тимчасово не використовуються немає.
- повністю амортизованих основних засобів немає.
- для продажу в звітному перігоді основні засоби не вилучались.
- за рахунок цільового фінансування в поточному періоді придбання основних засобів не проводилось.
4.8.6. У звітному періоді переоцінка основних засобів не проводилась.
4.8.7. На кінець звітного періоду на балансі обліковується незавершені капітальні інвестиції на загальну суму - 154,4 тис. грн., витрати
на модернізацію основних засобів склали - 3,8 тис. грн., придбані основні засоби - 167,2 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні
активи - 17,0 тис. грн., витрати на придбання нематеріальних активів - 2 659,0 тис. грн.

Розділ V. Інформація про працівників емітента

5.1. Станом на 31.03.2012 облікова чисельність працівників становила - 63291 чол., з яких 62687 чол. працюють у філіях товариства.
За основним місцем роботи у товаристві у звітному періоді працювало - 62574 осіб, за суміцництвом - 717 осіб, на умовах неповного
робочого часу - 2229 особи. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду усіх працівників ПАТ "Укртелеком" склав - 510034,2 тис.грн.
5.2. Зобов'язань товариства, які стосуються можливості участі працівників товариства у його статутному капіталі у звітному
періоді не відбувалось.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

6.1. Протягом звітного періоду змін у компетенції та персональному складі органів ПАТ "Укртелеком" не відбувалось.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентівПосада (кількість років на посаді)Рік народження*Освіта*Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітентаВідсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосівКількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Кравець Ігор Васильовичд/нТимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління (менше років)1958Вища000000д/н
Татарчук Сергій Івановичд/нЧлен Правління (менше року)1959Вища76507650.000016340.000016340д/н
Прутенко Людмила Петрівнад/нЧлен Правління (7 років)1953Вища76507650.000016340.000016340д/н
Шаповалов Євген Анатолійовичд/нЧлен Правління (5 років)1977Вища2.502.50.000000050.000000050д/н
Тарасенко Ігор Володимировичд/нЧлен Правління (менше року)1973Вища76507650.000016340.000016340д/н
Лісак Ірена Олександрівнад/нЧлен Правління (менше року)1957Вища000000д/н
Бургомістренко Андрій Анатолійовичд/нЧлен Правління (менше року)1970Вища000000д/н
Накалюжна Людмила Володимирівнад/нГоловний бухгалтер (7 років)1961Вища000000д/н
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ"33940565Член Ревізійної комісії (менше року)--43440473720434404737292.790555292.79055520д/н
Пітер Голдшайдерд/нГолова Наглядової ради (менше року)1945Вища000000управляючий партнер компанії ЕРІС (Австрія)
Солодовський Ілля Давидовичд/нЧлен Наглядової ради (менше року)1968Вища000000Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" (код ЄДРПОУ 33940565)
Клаус Хартманд/нЧлен Наглядової ради (менше року)1961Вища000000д/н
Дзекон Георгій Борисовичд/нЧлен Наглядової ради (менше року)1963Вища000000д/н

6.2. Правління товариства
1. Кравець Ігор Васильович - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління
Паспортні дані:НА 124444 18.05.1996 Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області
Рік народження:1958
Освіта: Вища, Українська державна академія зв'язку
Опис: Голова Правлiння здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком"
Обов'язки Голови Правлiння:
- органiзовує проведення засiдань Правлiння, керує його роботою;
- здiйснює оперативне керiвництво товариством, спрямовує його дiяльнiсть на досягнення необхiдних темпiв розвитку та
отримання прибутку;
- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Оплата працi згiдно контракту.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
2. Татарчук Сергій Іванович - директор дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж
Паспортні дані: МК 353398 27.02.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
Рік народження: 1959
Освіта: Вища, Одеській електротехнічний інститут зв'язку
Опис: Член Правлiння, директор філії "Дирекція технічної експлуатації телекомунікаційних мереж" здiйснює свої повноваження
вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора філії "Дирекція технічної експлуатації телекомунікаційних мереж":
- забезпечує безперебiйне функцiонування телекомунiкацiйних мереж ПАТ "Укртелеком";
- забезпечує управлiння конфiгурацiєю телекомунiкацiйних мереж, а також радiо та телебачення;
- забезпечує проведення єдиної технiчної та технологiчної полiтики ПАТ "Укртелеком".
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
3. Шаповалов Євген Анатолiйович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності
Паспортні дані:СН 126584 16.05.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження: 1977
Освіта: Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
Опис: Член Правлiння, директор дирекції фінансової та комерційної діяльності здiйснює свої повноваження
вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції фінансової та комерційної діяльності:
- забезпечує розробку бiзнес-плану товариства, складання поточних та фiнансових планiв дiяльностi товариствав
цiлому i в розрiзi фiлiй, здiйснює контроль за їх виконанням;
- забезпечує своєчасне проведення розрахункiв товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
4. Прутенко Людмила Петрiвна - директор дирекції праці та управління персоналом
Паспортні дані: СН 831209 09.06.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження: 1953
Освіта: Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
Опис: Член Правлiння, директор дирекції праці та управління персоналом здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту
та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції працi та управлiння персоналом:
- забезпечує роботу iз забезпечення товариства кадрами потрiбних професiй, спецiальностей
i квалiфiкацiй згiдно з рiвнем i профiлем отриманої ними пiдготовки;
- органiзує роботу з поточної i перспективної пiдготовки, перепiдготовки, стажування, пiдвищення
квалiфiкацiї працiвникiв товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
5. Тарасенко Iгор Володимирович - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
Паспортні дані: СО 921368 12.11.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження: 1973
Освіта: Вища, Українська державна академiя зв'язку iм. О.С. Попова
Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту
та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
- забезпечує планування впровадження нової технiки i розвитку телекомунiкацiйних технологiй ПАТ "Укртелеком;
- забезпечує розвиток та впровадження перспективних технологiй на телекомунiкацiйних мережах;
- органiзовує роботу з впровадження нової технологiї, модернiзацiї дiючих телекомунiкацiйних об'єктiв.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
6. Лісак Ірена Олександрівна - директор дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів
Паспортні дані: тимчасова посвідка на тимчасове проживання серія КИ №011155 видана 16.06.2011
Рік народження: 1957
Освіта: Вища, Львівський ордена Леніна політехнічний інститут
Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів" здiйснює свої повноваження
вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів":
- здійснення стратегічного та оперативного керівництва продажем інноваційних послуг;
- розробка та впровадження с тратегій продажу інноваційних послуг масовим споживачам - через прямий та не прямий канали продажу;
- організація та координація забезпечення виконання планів продажу послуг масовим та бізнес- споживачам.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
7. Бургомістренко Андрій Анатолійович - директор дирекції розвитку продуктів та маркетингу
Паспортні дані: СН 217742 09.07.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження: 1970
Освіта: Вища, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Опис:Член Правління, директор дирекції розвитку продуктів та маркетингу здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту
та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу:
- розробка ринкової та маркетингової стратегії;
- планування портфелю продуктів та пропозицій;
- керування життєвим циклом продуктів від створення до виведення з ринку на основі аналізу показників ефективності;
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
8. Накалюжна Людмила Володимирiвна - Головний бухгалтер
Паспортні дані:СН 083233 08.02.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження:1961
Освіта: Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
Опис:Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення
про Головного бухгалтера.
До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського
облiку, складанняi подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Наглядова рада
1. Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003. Рік народження – 1945. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
2. Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради. Паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997. Рік народження – 1968. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
3. Клаус Хартман – член Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006. Рік народження – 1961. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
4. Дзекон Георгiй Борисович - член Наглядової ради. Паспортні дані:МЕ 359574 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.08.2004 . Рік народження – 1963. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Ревізійна комісія
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком» та знаходиться за адресою: 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентівПосада в емітентаПовне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємстваВідсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосівКількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
Кравець Ігор Васильовичд/нТимчасово здійснюючий повноваження Голови Правлінняд/н0000
Татарчук Сергій Івановичд/нЧлен Правлінняд/н0000
Прутенко Людмила Петрівнад/нЧлен Правлінняд/н0000
Шаповалов Євген Анатолійовичд/нЧлен Правлінняд/н0000
Тарасенко Ігор Володимировичд/нЧлен Правлінняд/н0000
Лісак Ірена Олександрівнад/нЧлен Правлінняд/н0000
Бургомістренко Андрій Анатолійовичд/нЧлен Правлінняд/н0000
Накалюжна Людмила Володимирівнад/нГоловний бухгалтерд/н0000
Пітер Голдшайдерд/нГолова Наглядової радид/н0000
Солодовський Ілля Давидовичд/нЧлен Наглядової радид/н0000
Клаус Хартманд/нЧлен Наглядової радид/н0000
Дзекон Георгій Борисовичд/нЧлен Наглядової радид/н0000
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ"33940565Член Ревізійної комісіїд/н0000

6.3. Станом на 31.03.2012 посадові особи товариства участі в дочірніх (залежних) підприємствах не приймали.

6.4. Інформація щодо:
- процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа товариства
була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом
двох років до порушення справи про банкрутство.
- наявності у посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
у звітному періоді відсутня.

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

7.1. На кінець звітного періоду загальна чисельність акціонерів ПАТ "Укртелеком" становила - 60 006 особи. Станом на 31.03.2012 в обігу
перебувало - 18 726 244 940 штук простих іменних акцій ПАТ "Укртелеком".

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентівРозмір частки (паю), що належить власнику істотної участіВідсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітентаВідсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ"3394056543440473720434404737292.790555292.7905552

7.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком», які обліковуються у ПАТ "Національний депозитарій України". Місцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акції перейшли до ТОВ "ЕСУ" під час приватизації ПАТ "Укртелеком".

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

8.1.- 8.2. Інформація про правочини з власниками істотної участі:
1. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 20.03.2012 №816/7-4-62 на суму 25 697,89 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
2. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 20.03.2012 №817/7-4-62 на суму 26 704,21 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
3. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-3-20/611 на суму 25 697,89 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
4. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-3-20/613 на суму 24 426,52 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
5. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 30.03.2012 №821/7-4-62 на суму 26 071,14 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
6. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №798/877700-29 на суму 29 660,63 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
7. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 01.03.2012 №795/877700-29 на суму 30 808,69 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
8. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 15.03.2012 №7-6/318-01 на суму 24 696,40 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
9. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 15.03.2012 №7-3-20/608 на суму 22 830,55 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
10. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 15.03.2012 №7-3-20/609 на суму 21 568,64 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
11. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 22.03.2012 №7-1-51/1842 на суму 188 650,83 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
12. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 22.03.2012 №7-1-51/12/1841 на суму 221 862,93 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
13. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 20.03.2012 №797/877700-17 на суму 27 580,87 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
14. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 05.03.2012 №7-6/317-01 на суму 21 777,04 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
15. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-1-51/12/1843 на суму 25 031,90 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
16. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-1-51/12/1845 на суму 25 604,75 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
17. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 09.02.2012 №7-6/315-01 на суму 23 660,09 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
18. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 09.02.2012 №7-6/316-01 на суму 26 364,10 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
19. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №788/877700-29 на суму 22 807,75 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
20. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №787/877700-29 на суму 18 225,84 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
21. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №786/877700-29 на суму 148 583,78 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
22. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №785/877700-29 на суму 220 491,80 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
23. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.01.2012 №7-1-51/12/1779 на суму 26 086,84 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
24. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 18.01.2012 №7-3-20/596 на суму 21 178,98 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

9.1. У звітному періоді процедур досудового врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів товариства не було.
9.2. Інформація про факти виплати товариством та його підрозділами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції:
Апарат управління ПАТ «Укртелеком»
- УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в березні 2012 (за лютий 2012)
у розмірі - 2 297,00 грн.
- РВДК в Шевченківському.р-ні м. Києва. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в січні 2012 (за грудень 2011)
у розмірі - 5 485,00 грн.
- УДКС у Шевченківському р-ні м Києва. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в січні 2012 (за січень 2012)
у розмірі - 3 790,00 грн.
- Подільське міжрегіональне.ВД КМВ ФСС. Нарахування штрафу за несвоєчасно повернуті кошти ФСС у розмірі - 377,52 грн.
- РВДК в Шевченківському р-ні м. Києва. Пеня з ПДВ до уточ. розрахунку згідно бух.довідки № 9/072/07-ВН від 24.01.2012
(за грудень 2011 ) у розмірі - 2 641,77 грн.
- УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Пеня з ПДВ до уточ. розрахунку згідно бух.довідки №10/072/07-ВН від 27/02/2012
у розмірі - 1 935,38 грн.
- УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Пеня з ПДВ до уточ. розрахунку згідно бух.довідки від 30.03.2012 у сумі - 2 493,51 грн.
- Подільське.міжрегіональне ВД КМВ ФСС. Нарахування пені за несвоєчасно повернуті кошти ФСС у сумі - 45,36 грн.
- УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф за порушення касової дисципліни згідно пов.-ріш. від 15/03/2011 №0000374210
у сумі - 340,00 грн.
- УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф за порушення касової дисципліни згідно пов.-ріш. від 22.03.2011 №0000424210
у сумі - 11 421,40 грн.
- РВДК в Печерському р-ні м. Києва. Нараховано 5% штраф податку на землю по Печерськомуу району по уточненому розрахунку
від 23.01.2012 у розмірі - 27,02 грн.
- УДКС в Оболонському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 1,12 грн.
- УДКС в Святошинському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 13,21 грн.
- УДКС в Деснянсьькому р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 2,01 грн.
- УДКС в Печерському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 124,26 грн.
- УДКС в Голосіївському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 0,80 грн.
- УДКС в Дарницькому р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 2,02 грн
- УДКС в Дніпровському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 0,81 грн.
- УДКС в Соломянському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 11,04 грн.
- УДКС в Подільському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 0,67 грн.
- РВДК в Шевченківському.р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011)
у сумі - 37 072,46 грн.
- УДКС в Оболонському р-ні. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011) у сумі - 3,57 грн.
- УДКС в Святошинському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011)
у сумі - 39,45 грн.
- УДКС в Деснянському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 4,72 грн.
- УДКС в Печерському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 368,20 грн.
- УДКС в Голосіївському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 2,56 грн.
- УДКС в Дарницькому р-ні м.Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 6,45 грн.
- УДКС в Дніпровському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 2,58 грн.
- УДКС в Солом'янському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 35,24 грн.
- УДКС в Подільському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
у сумі - 2,15 грн.
- РВДК в Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 24.01.2012 по Шевченківському
р-ну м.Києва (за грудень 2011р.) у сумі - 24 643,48 грн.
Волинська філія ПАТ "Укртелеком"
- Фонд соціального страхування. Пеня по зайво виплачених лікарняних у розмірі - 81,53 грн.
- Місцевий бюджет Гірниківської с/р. Уточнення суми податку на землю - 0,16 грн.
- Місцевий бюджет Маневичі. Уточнення суми податку на землю - 0,03 грн.
Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком"
- Споживачі послуг. Штраф за ненадані послуги - 61389,27 грн.
- Софіївська сільрада. Самостійно нарахований штраф по аренді землі - 143,41 грн.
- Зеленодольська міськрада. Самостійно нарахований штраф по аренді землі - 494,15 грн.
- УДКСУ у Кіровському р-ні м.Дніпропетровська. Самостійно нарахований штраф по екологічному податку - 2,76 грн.
- УДКСУ у Дніпропетровському р-ні м.Дніпропетровська. Самостійно нарахований штраф по екологічному податку - 0,08 грн.
Донецька філія ПАТ "Укртелеком"
- Місцевий бюджет Ворошиловського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата збору за водокористування. Штраф та пеня
у загальному розмірі - 366,66 грн.
- Місцевий бюджет Ленінського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата коштів за оренду земельної ділянки. Штраф
у розмірі - 73,13 грн.
- ПАТ «Донецькобленерго». Несвоєчасна оплата послуг з електропостачання. Пеня, 3% річних у розмірі - 16,57 грн.
- Місцевий бюджет Іллічівського району м. Маріуполя. Несвоєчасна сплата коштів за оренду земельної ділянки.
Штраф у розмірі - 63,98 грн.
філія «Дирекція первинної мережі» ПАТ «Укртелеком»
- УДК м .Борщів. Штрафні санкції згідно уточненої декларації по оренді землі - 41,50 грн.
філія «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком»
- Подільська МВД КМВ ФСС з ТВП. Порушення порядку використання страхових коштів. Штраф - 353,94 грн.
Житомирська філія ПАТ "Укртелеком"
- Фонд соціального страхування. Неправомірно видані новорічні дитячі подарунки, згідно акту перевірки - 31,65 грн.
- Радомишльський РЕМ ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». Перевищення договірної величини споживання електроенергії - 1526,22 грн.
- Абоненти. Несвоєчасне усунення пошкодження телекомунікаційної мережі протягом 5-ти діб- 1355,81 грн.
Закарпатська філія ПАТ "Укртелеком"
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 27.03.12 № 539. Штраф в розмірі 10%
від невчасно перерахованих коштів - 72,64 грн. Пеня в розмірі 0.1% недоїмки - 2,17 грн.
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 02.02.12 №260. Штраф в розмірі 10%
від невчасно перерахованих коштів - 0,19 грн. Пеня в розмірі 0.1% недоїмки - 0,02 грн.
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 22.03.12. Штраф в розмірі 10% від
невчасно перерахованих коштів - 107,93 грн. Пеня в розмірі 0.1% недоїмки - 4,75 грн.
- Державна податкова служба в м.Ужгороді. Несвоєчасна сплата узгодженої суми податкового зобов’язання збору за спеціальне
використання води згідно акту від 02.11.11 № 2472/15-1. Штраф в розмірі 10% від суми збору – 43,26 грн.
- Абоненти фіксованого зв’язку Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком». Не усунення пошкодження протягом п’яти діб. Нарахування
згідно п. 94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова Кабінету міністрів від 9.08.05 №720 ). Штраф у
розмірі 25% добової абонентної плати – 181,13 грн.
Запорізька філія ПАТ «Укртелеком»
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України
«Про телекомунікації». Штраф - 715, 98 грн.
- Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області. Пеня за неповну сплату до державного бюджету
місячної орендної плати, через відсутність затверджено індексу інфляції, яка входить до розміру орендної плати на момент здійснення
передплати, згідно умов договору. Пеня - 38, 05 грн.
Івано-Франківська філія ПАТ "Укртелеком"
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порушення порядку використання коштів загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю при нарахуванні виплат по листках непрацездатності
Штраф у розмірі - 547,43 грн.
Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»
- А.Е.С. «Київобленерго» Баришівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №240 від 18.11.05р. (порушення терміну оплати). Пеня - 101,93 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №25 від 30.06.05р. (порушення терміну оплати). Пеня - 26,39 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №22 від 03.02.07р. (порушення терміну оплати). Пеня - 26,78 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» К.Святошинський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №262 від 01.07.97р. (порушення терміну оплати). Пеня - 0,22 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Богуславський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №23 від 02.04.09р. (порушення терміну оплати). Пеня - 36,91 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Володарський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №11 від 27.04.09р. (порушення терміну оплати). Пеня - 9,14 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Рокитнянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №87 від 23.03.05р. (порушення терміну оплати). Пеня - 26,61 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Бородянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати). Пеня - 105,46 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати). Пеня - 20,68 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Фастівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №156 від 09.06.05р. (порушення терміну оплати). Пеня - 113,09 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Ірпінський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №218 від 06.10.05р.(порушення терміну оплати). Пеня - 14,22 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Згурівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №020 від 03.12.01р. (порушення терміну оплати). Пеня - 42,46 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Макарівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №151 від 20.06.97р. (порушення терміну оплати). Пеня - 81,26 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Броварський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №049 від 16.01.01р. (порушення терміну оплати). Пеня - 0,66 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Тетіївський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 056 від 16.02.11р. (порушення терміну оплати). Пеня - 85,48 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Обухівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №168 від 24.02.00р. (порушення терміну оплати). Пеня - 324,24 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» П.Хмельницький РП. Згідно п. 4.2.1 договір №071 від 28.05.10р. (порушення терміну оплати). Пеня - 77,79 грн.
- Поліський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №061 від 01.04.09р. (порушення терміну оплати). Пеня - 12,89 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Таращанський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №243 від 01.10.07р. (порушення терміну оплати). Пеня - 2,61 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Сквирський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати). Пеня - 1,34 грн.
- КП Баришівка «Рай водоканал». Згідно п. 4.2.1 договір №11/11/1589-34 від 30.11.2011р. (порушення терміну оплати). Пеня - 2,62 грн.
- КП «Житлово комунальний центр». Згідно п. 4.2.1 договір №34-А від 15.07.2011р. (порушення терміну оплати). Пеня - 90,73 грн.
- КП «Житлово комунальний центр». Згідно п. 4.2.1 договір № 123-А від 15.07.2011р. (порушення терміну оплати). Пеня - 51,13 грн.
- ГУЖ КГ ВК Бориспільська м/р. Згідно п. 4.2.1 договір №080 від 26.12.2006р. (порушення терміну оплати). Пеня - 72,20 грн.
- Фонд комунального майна. Згідно п. 4.2.1 договір №219/219-Є від 25.12.2006р. (порушення терміну оплати). Пеня - 59,60 грн.
- ВДОП УО Київського обласного відділення ФСС з ТВП. Рішення №2 від 23.01.2012р. (за несвоєчасне виконання грошових
зобов’язань). Штраф - 1049,53 грн.
- Голосіївська УДКС. Уточнююча декларація за 2011р. від 20.01.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією самостійно нарахований
штраф по воді). Штраф - 10,00 грн.
- Дніпровська УДКС. Уточнююча декларація за 2011р. від 20.01.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією самостійно нарахований
штраф по воді). Штраф - 10,00 грн.
- Сквирська УДКС. Рішення № 0001451501 від 14.03.2012р. (за несвоєчасну сплату податку на землю). Штраф - 37,49 грн.
- Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів). Пеня - 2004,12грн.
Кримська філія ПАТ "Укртелеком"
- Центральний ВДВС Сімферопольського МУЮ. Несвоєчасне виконання рішення Господарського суду АРК. Виконавчий збір
у розмірі - 33842,20 грн.
Луганська філія ПАТ "Укртелеком"
- Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 7555,26 грн.
- Контрагенти по договорам. Порушення умов оплати господарських договорів. Пеня - 138,88 грн.
- ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Штраф - 3341,93 грн.
- Пенсійний фонд. Довідка (єдиний соціальний внесок). Штраф - 110,15 грн. Пеня 9,91 грн.
- Державний бюджет. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 149,60 грн. Пеня 185,13грн.
Львівська філія ПАТ "Укртелеком"
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909/А/87 від 19.10.2004р. Пеня в розмірі - 80,94 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 21.05.2010р. Пеня в розмірі - 24,46 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. Пеня в розмірі - 4437,67 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. Пеня в розмірі - 125,30 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. Пеня в розмірі - 3872,45 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень
телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 113,26 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень
телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 1436,99 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №41 від 01.12.2007р. Пеня - 0,60 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №44 від 01.12.2007р. Пеня - 0,35 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №43 від 01.12.2007р. Пеня - 0,30 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №45 від 01.12.2007р. Пеня - 0,20 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №42 від 01.12.2007р. Пеня - 0,22 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №177 від 2.04.2010р. Пеня - 0,60 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р.
Пеня в розмірі - 0,53 грн.
- Львівський національний університет ветеринарної медицини. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення
№ 460500-585 від 30.09.2009р. Пеня в розмірі - 2,05 грн.
- Львівський національний університет ветеринарної медицини. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення № 55
від 01.07.2009р. Пеня в розмірі - 1,10 грн.
- ДПІ Дрогобицького р-ну. Порушення термінів оплати за користування торговим патентом згідно повідомлення рішення від 21.02.2012р
Штраф в розмірі - 107,50 грн.
Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком"
- Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг
(в тому числі за користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТА
- 9,337 тис. грн., за ОРТ – 13,287 тис. грн.
Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
- Покупці ЦОСПП (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони. Штраф - 7934.37 грн.
- Покупці ЦОСПП (Юридичні -особи). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони. Штраф - 248.79 грн.
- УДК Одеської області. Штраф по земельному податку за 2011 рік. Штраф - 0,48 грн.
- УДК Одеської області. Штраф по оренді землі за 2011 рік. Штраф - 5224,56 грн.
- УДК Одеської області. Пеня по оренді землі за 2011 рік. Пеня - 7323,54 грн.
Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»
- Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (1 доба)
засобів фіксованого зв’язку (ОТА) (згідно п.94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 09.08.05р. №720). Штраф - 700,79 грн.
- Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (1 доба) засобів
проводового мовлення (згідно п.94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 09.08.05р. №720). Штраф - 828,23 грн.
- Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючу понад контрольний термін (1 доба) послугу
Інтернет. Штраф - 137,47 грн.
- Полтавська філія ПАТ «Укртелеком». Самостійно нарахований штраф в розмірі 5%, згідно уточнених податкових декларацій з орендної
плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011 рік. Штраф - 6396,40 грн.
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Полтавське обласне відділення. Виконавча дирекція. Штраф за
порушення порядку витрачання страхових коштів, ст. 30 Закону України «Про загальнообов»язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», № 2240 від 18.01.2001 р. Штраф - 237,00 грн.
Рівненська філія ПАТ «Укртелеком»
- Місцевийс бюджет м. Костопіль ДПІ. Торгові патенти. Пеня - 0,5 грн.
- Місцевий бюджет м.Березне ДПІ. Торгові патенти. Пеня - 1,6 грн.
- Місцевий бюджет м.Березне ДПІ. Торгові патенти. Пеня - 0,89 грн.
Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»
- Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір № 345-99/932 від 10.09.1999 «Оренда приміщень за адресою:
м. Севастополь, пр. Жовтневої революції, буд. 26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасно звільнення Севастопольською
філією орендованих приміщень. Неустойка у розмірі - 2 686,20 грн.
філія «Спеціалізованого електрозв'язку» ПАТ «Укртелеком»
- Управління Пенсійного фонду у Перемишлянському районі Львівської області. Штраф за несвоєчасну сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування - 151,99 грн.
Сумська філія ПАТ «Укртелеком»
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Сумське відділення. Надлишкове отримання коштів за січень
2012 року. Штраф – 19,71 грн. Пеня – 9,86грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» СМВ «Енергозбут». Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 20.11.2011р. по 22.11.2011р.
згідно Договору №222 від 12.09.2003р. «Про постачання електроенергії». Пеня – 66,84 грн. 3% річних – 12,91 грн. інфляційні
нарахування – 5,21 грн.
філія централізованого продажу послуг ПАТ "Укртелеком"
- ТОВ «Острів». За прострочення виконання рішення суду у справі № 32/266. Інфляція – 5 114,98 грн. 3% річних – 1 199,88 грн.
Пеня – 450,58 грн.
- ТОВ «Острів». За прострочення виконання зобов’язань за договором «Про надання телекомунікаційних послуг на місцевому рівні»
від 20.06.2008 № 167вих.-28. Інфляція – 444,50 грн. 3% річних – 102,58 грн. Пеня – 366,14 грн.
філія «Утел» ПАТ "Укртелеком"
- ГУ ДКСУ в АРК. Пеня за прострочення платежу за договором оренди №217877900 від 01.07.2011 у розмірі - 5, 94 грн
Харківська філія ПАТ "Укртелеком"
- Підприємства АПК. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" у сумі - 58,37 грн.
- Підприємства, що фінансуються з місцевого бюджету. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про
телекомунікації" у сумі - 31,96 грн.
- Підприємства, що фінансуються з державного бюджету. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про
телекомунікації" у сумі - 50,96 грн.
- Абоненти фіз. особи м. Харків. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"
у сумі - 5 822,65грн.
- Абоненти Державні організації м. Харків. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"
у сумі - 45,10 грн.
- Абоненти юр. особи м. Харків. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"
у сумі -231,09 грн.
Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф нарахований на користь абонента згідно ст.40 Закону України «Про телекомунікаціі», за
ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг у розмірі - 1 900 грн.
Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»
- РЕМ Вижниця. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,01 грн.
- РЕМ Глибока. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 2,61 грн.
- РЕМ Заставна. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,35 грн.
- РЕМ Заставна. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,07 грн.
- РЕМ Путила. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 9,71 грн.
- РЕМ Кельменці. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 1,14 грн.
- РЕМ Герци. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 24,55 грн.
- РЕМ ПУТИЛА. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 1,44 грн.
- РЕМ Путила. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 7,43 грн.
- РЕМ ВИЖНИЦЯ. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,05 грн.
- РЕМ Герца. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 2,38 грн.
- РЕМ Кельменці. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,31 грн.
- РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 11,85 грн.
- РЕМ Глибока. Інфляційні - 2,76 грн.
- РЕМ Путила. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 1,89 грн.
- РЕМ Кельменці. Пеня за прострочення платежу за електроенергію енергію у сумі - 2,07 грн.
- РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 26,88 грн.
- РЕМ Кельменці. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,17 грн.
- РЕМ Кельменці. Інфляційні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,26 грн.
- РЕМ Глибока. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 2,29 грн.
- Фізичні особи. Штрафні санкції на користь абонентів за не працюючи телефони більше 5 діб у сумі - 1915,28 грн.
Податок на землю:
- Черепківська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000251500 від 27.02.2012. Сума - 0,01 грн.
- Лукавецька сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000401500 від 26.03.2012. Сума - 1,61 грн.
- Багнянська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000371500 від 26.03.2012. Сума - 0,02 грн.
- Перебиківська сільська рада. Ннарахування штрафних санкцій згідно податкового рішення у сумі - 1,61 грн.
- Берегометська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000341500 від 26.03.2012. Сума - 4,44 грн.
- Іспасівська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000391500 від 26.03.2012. Сума - 12,77 грн.
- Карапчівська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000351500 від 26.03.2012. Сума - 0,48 грн.
- Перебиковецька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно податкового рішення у сумі - 7,86 грн.
- Мигівська сільська рада Вижницього р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000411500 від 26.03.2012. Сума - 1,22 грн.
- Товтрівська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000241500 від 27.02.2012. Сума - 0,22 грн.
- Задубрівська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000221500 від 27.02.2012. сума - 0,11 грн.
- сільська рада с. Г.Ширівці Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000211500 від 27.02.2012. Сума - 0,49 грн.
- сільська рада с.Виженка Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000381500 від 26.03.2012. Сума - 0,36 грн.
- Вашківська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000361500 від 26.03.2012. Сума - 1,06 грн.
- Вижниця сільська .рада. Податкове повідомлення-рішення № 0000331500 від 26.03.2012. Сума - 17,09 грн.
- М. Кучурівська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000231500 від 27.02.2012. Сума - 1,18 грн.
Чернігівська філія ПАТ "Укртелеком"
- Фізичні (юр.) особи. Договори за телекомунікаційні послуги. Штрафи на користь абонентам за непрацюючі телефони – 2132,25 грн.
ТОВ «ТриМоб»
- Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Адміністративно-господарська санкція відповідно до ст. 20 Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Адміністративно-господарська санкція за 2011 р. - 158139,00 грн.

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

10.1. Інформацію про акції емітента:
10.1.1. Тип акцій: прості іменні
Форма випуску: бездокументарна
Номінальна вартість акції: 0, 25 грн
Кількість акцій, що перебувають в обігу: 18 726 244 940 шт. (3060 шт. акцій викуплені товариством відповідно до ст. 68 Закону
України "Про акціонерні товариства"
Акції, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, відсутні.
Дата реєстрації випуску: 22.12.2000
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 661/1/00
Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Протягом звітного періоду (першого кварталу 2012 року) зміна права власності на акції більш ніж 5% не проводилась.
Привілейовані акції товариством не випускались.

10.1.2. У звітному періоді додатковий випуск акцій товариством не здійснювався.

10.1.3. У звітному періоді рішення про здійснення додаткового випуску акцій у поточному році товариством не приймалося.

10.1.4. У звітному періоді загальними зборами акціонерів товариства рішення про анулювання, консолідацію та дроблення акцій не приймалося.

10.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).
10.2.1. Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені); форма існування - бездокументарна
1. Серії C, D, E, F
- облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії C, D, E, F
- свідоцтва про реєстрацію випусків: серія C - 9/2/09, серія D – 10/2/09, серія E – 11/2/09, серія F – 12/2/09, дата реєстрації випусків 29.01.2009, видане ДКЦПФР
- кількість облігацій кожної серії: 50 000 штук
- номінальна вартість облігацій кожної серії: 1 000 грн.
- загальна номінальна вартість кожного випуску: 50 000 000 грн.
- права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
• вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
• отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені цим проспектом емісії облігацій;
• пред’являти облігації для їх викупу в порядку, встановленому проспектом емісії облігацій.
- рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільний
- порядок та умови погашення цінних паперів випусків:
Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18.
Дати початку та закінчення погашення облігацій
Серія облігаційДата початку погашення облігаційДата закінчення погашення облігацій (включно)
C05.11.201210.11.2012
D04.02.201309.02.2013
E06.05.201311.05.2013
F05.08.201310.08.2013
Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Емітент перераховує номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід за останній відсотковий період на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, протягом 3-х робочих днів після зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії.
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати початку погашення облігацій.
Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду їх погашення або якщо у зведеному обліковому реєстрі немає реквізитів банківського рахунка власника облігацій, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки за облігаціями та депонованими сумами за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Перерахування номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу за останній відсотковий період здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про їх перерахування зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії ВАТ «МФС» та вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
Відсотковий дохід на перший – четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 30% (тридцяти) річних; на 5-8 відсоткові періоди – 19% річних, на 9-12 відсоткові періоди – 16,5% річних. Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди визначається Правлінням ВАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних.
Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день. Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:
Кі = ( 1000 x Сі x 91 ) / (365x100%),
де:
і – порядковий номер відсоткового періоду;
Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
1000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;
91 – кількість днів відсоткового періоду;
365 – кількість днів у році.
Процедура проведення виплати відсоткового доходу
Емітент здійснює виплату доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями.
Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки
власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу. Власники облігацій – фізичні особи повинні відкрити на дату виплати відсоткового доходу та погашення облігацій рахунок у будь-якій банківській установі.
У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка власника облігацій або якщо реквізити його банківського рахунка вказані неправильно, кошти, які належать до виплати такому власнику, депонуються на рахунку Емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються.
облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
По кожному випуску, реєстрація якого у звітному періоді була скасована:
Скасування випусків протягом І кварталу 2012 року:
Серія L
Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серія L
Свідоцтво про реєстрацію випуску: 23/2/11, дата реєстрації випуску 03.02.2011, видане ДКЦПФР
Кількість облігацій: 250 000 штук
Номінальна вартість облігацій: 1 000 грн.
Загальна номінальна вартість випуску: 250 000 000 грн.
Підстава для скасування реєстрації випуску: погашення випуску облігацій у повному обсязі. Розпорядження про скасування від 16.03.2012
№ 60-С-О видане ДКЦПФР.
Усі зобов’язання за цінними паперами належним чином виконуються.

10.2.2. Усі види облігацій звичайні (незабезпечені).

10.2.3. Станом на кінець І кварталу 2012 року не має облігацій які перебувають у процесі розміщення.

10.2.4. Прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій, а саме:
Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії N, O, P, Q.
Кількість облігацій по серіям: серії N - 2 000 штук; серії O - 2 000 штук; серії P - 4 000 штук; серії Q - 4 000 штук; загальна кількість
облігацій 12 000 штук.
Номінальна вартість облігацій кожної серії: 50 000 грн.
Загальна номінальна вартість по кожній серії: серії N – 100 000 000 грн.; серії O – 100 000 000 грн.; серії P – 200 000 000 грн.; серії Q – 200 000 000 грн.; загальна номінальна вартість облігацій 600 000 000 грн.
Мета випуску: Залучені кошти у повному обсязі (100%) планується використати на забезпечення надійної експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво і модернізацію мережної інфраструктури а саме: розширення сегменту широкосмугового доступу до мережі Інтернет, нарощування потужності міських Ethernet-кілець; модернізацію оптичної магістральної мережі (DWDM), продовження робіт з розбудови зонових мереж; проведення робіт з модернізації центральних та регіональних транзитних вузлів мережі передачі даних.

10.3. Протягом звітного періоду лістинг (делістинг) акцій на організаторах торгівлі товариством не здійснювався. Торгівля акціями товариства здійснюється на організованому ринку України. Акцiї компанiї внесенi до Котирувального листа першого рiвня Списку Фондової бiржi ПФТС. Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Акцiї ПАТ "Укртелеком" включено до першого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа". Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку України. У звітному періоді найвища ціна акцій складала - 0,456 грн. за акцію, найнижча ціна - 0,251 грн. за акцію.
У звітному періоді, станом на 31.03.2012 право ведення обліку прав власності на акції ПАТ «Укртелеком» було передано від реєстратора ТДВ «ЕНСТІ Трансфер» до зберігача ПАТ КБ «Євробанк» (серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ №507085, дата видачі – 10.12.2009). Право ведення обліку права власності на акції було передано за результатами проведення дематеріалізації акцій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про де матеріалізацію акцій було прийнято Наглядовою радою ПАТ «Укртелеком» 31.01.2012.
Інформація про факти лістингу облігацій на організаторі торгівлі протягом звітного періоду: до лістингу організаторів торгівлі облігації товариства протягом звітного періоду (I квартал 2012 року) не включались.

10.4. У звітному періоді ринкова капіталізація акцій станом на останній день проведення торгів склала 7 836 934 788 грн.

10.5. У звітному періоді, станом на 31.03.2012 право ведення обліку прав власності на акції ПАТ «Укртелеком» було передано від реєстратора ТДВ «ЕНСТІ Трансфер» до зберігача публічне акціонерне товариство комерційний банк «Євробанк» (серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ №507085, дата видачі – 10.12.2009). Місцезнаходження: 01032, м.Київ, б-р. Шевченка, 35. Право ведення обліку права власності на акції було передано за результатами проведення дематеріалізації акцій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про де матеріалізацію акцій було прийнято Наглядовою радою ПАТ «Укртелеком» 31.01.2012.
У звітному періоді облік прав власності на інші цінні папери товариства у депозитарній системі України здійснювало - приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів". Номер ліцензії - АВ 498004, дата видачі ліцензії - 19.11.2009. Місцезнаходження: 04107, Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г. Особа, що веде облік прав власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України протягом звітного періоду не змінювалась.

10.6. Цінні папери товариства, які перебувають в обігу за межами України відсутні.

10.7. Інші цінні папери товариства протягом звітного періоду не розміщувались.

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

Обсяг доходів компанії з ПДВ та ПФ за 1 квартал 2012 року склав 2 009 млн.грн.
Доходи від надання телекомунікаційних послуг склали 1 910,8 млн.грн., в т.ч. кінцевим споживачам – 1 573,2 млн. грн., що на 43,2 млн.грн. менше відповідного періоду 2011 року, у зв’язку з виділенням зі складу ПАТ «Укртелеком» філії «УТЕЛ» (яка надавала послуги мобільного зв’язку) і створенням ТОВ «ТриМоб», доходи від надання послуг мобільного зв’язку в 1 кварталі 2011 року склали 78,9 млн. грн. Без врахування доходів від надання послуг мобільного зв’язку обсяг доходів збільшився на 35,7 млн. грн. за рахунок підвищення тарифів на послуги місцевого телефонного зв’язку з 1 травня і 1 вересня 2011 року. Продовжується падіння трафіку на фіксованій мережі за всіма напрямками (місцевий, міжміський, міжнародний, дзвінки на мережі мобільних операторів). Так, доходи від міжміських телефонних розмов по відношенню до відповідного періоду зменшились на 19,7% проти 12,8% в 1 кварталі 2011 року, доходи від дзвінків на мережі мобільних операторів за звітний період – на 19,8% проти 20,1%, відповідно.
Доходи від розрахунків з операторами та провайдерами склали 337,6 млн. грн., що на 33,4 млн. грн. більше по відношенню до 1 кварталу 2011 року, в основному у зв’язку із зміною розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіка.
Станом на 01.04.2012 наявність основних телефонних апаратів 9 596,6 тис. номерів. У порівнянні з початком року 199,7 тис. користувачів відмовилися від послуг фіксованого зв’язку, за цей самий період встановлено 53,2 тис. номерів, у результаті абонентська база скоротилась на 146,5 тис. номерів, або 1,5%.
За рахунок загострення конкуренції на ринку телекомунікацій уповільнився приріст доходів від надання послуг комп’ютерного зв’язку. У 1 кварталі 2012 року доходи становили 373,1 млн. грн., що на 7,5 млн. грн., або 2%, більше 1 кварталу2011 року. Кількість користувачів широкосмугового доступу станом на 01.04.2012 р. досягла 1 438,8 тис., це на 95,8 тис., або на 7,1 %, більше по відношенню до початку року. Середньомісячна дохідність 1 абонента в 1 кварталі 2012 році – 76,9 грн., що на 13,6% менше 1 кварталу 2011 року.
Доходи від інших видів діяльності склали 64,2 млн. грн.
Загальний обсяг витрат в 1 кварталі 2012 року склав 1 700,4 млн. грн., в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 1 255,9 млн. грн.; адміністративні витрати в 1 кварталі 2012 року – 140,4 млн. грн.; витрати на збут склали 204,9 млн. грн.; інші операційні витрати – 25,9 млн. грн.; фінансові витрати – 70,1 млн. грн.; інші витрати становили 3,1 млн. грн.
За елементами операційних витрат:
• обсяг матеріальних витрат становив 262,9 млн. грн., питома вага в загальних витратах 15,5%, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали – 216,7 млн. грн., що становить 82% в загальній сумі матеріальних витрат;
• амортизаційні відрахування в 1 кварталі 2012 року становили 218,0 млн. грн., або 12,8% в загальній сумі витрат;
• розрахунки з технологічними партнерами – 179,3 млн. грн., це становить 10,5% в загальних витратах;
• витрати на оплату праці з нарахуваннями – 721,8 млн. грн., питома вага цих витрат в 1 кварталі 2012 року становила 42,4%;
• інші операційні витрати – 168,3 млн. грн., або 9,9% в загальній сумі витрат.
Чистий прибуток компанії в 1 кварталі 2012 році становить 5,4 млн. грн.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена (зазначені) нижче особа (особи) підтверджує (підтверджують) достовірність відомостей, що містяться у зміні до квартальної інформації.
Посада керівника емітента 
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента 
Посада головного бухгалтера емітента 
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента 

Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ21560766
1.1.2. Повне найменуванняПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)ПАТ "Укртелеком"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГАкціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс01601
1.1.6. Областьм.Київ
1.1.7. Район 
1.1.8. Населений пунктм. Київ
1.1.9. Вулицябульвар Шевченка
1.1.10. Будинок18
1.1.11. Корпус 
1.1.12. Офіс / квартира 

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтвавиписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВВ №597087
1.2.2. Дата видачі свідоцтва01.03.2012
1.2.3. Орган, що видав свідоцтвоШевченківська районна у м.Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)4681562000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)4681562000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку)МФО банкуПоточний рахунокВалюта
1234
АТ "Райффайзен Банк Аваль"3003352600257UAH
АТ "Укрексімбанк"3223132600101284666Мультивалютний (UAH, USD, EUR, RUR, GBR, CHF, BYR, CAD, DKK)

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльностіКод за КВЕД
12
Діяльність зв"язку64.20.0

2. Інформація про загальні збори акціонерів
ЧерговіПозачергові
123
Вид загальних зборів*  
Дата проведення  
Кворум зборів**  

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменуванняОрганізаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факсВид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльностіДата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС"Акціонерне товариство3011524303062, м. Київ, пр. Перемоги, 65. Телефон/факс (044) 536-09-62, 536-00-21Послуги у сфері страхуванняДержавна комісія з регулювання ринків фінансових послуг02.12.2009АВ 500428, АВ 500431, АВ 500444, АВ 500446, АВ 500445, АВ 500437, АВ 500426, АВ 500442
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тройка Діалог Україна"Товариство з обмеженою відповідальністю3360341801025, м.Київ, пров. Рильський, 6. Телефон/факс (044) 207-37-80, 207-37-84Діяльність з торгівлі цінними паперамиДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку05.10.2010АГ 399143
Товариство з додатковою відповідальністю "ЕНСТІ Трансфер"Товариство з додатковою відповідальністю2002879103113, м.Київ, вул. Івана Шевцова, 1 (літера Б1), оф. 301-304, Телефон/факс (044) 486-59-40, 486-20-27Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперівДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку19.11.2010АГ 399415
Публічне акціонерне товариство "Євробанк"Акціонерне товариство3330516301032. м. київ, бул. Шевченка, 32. Телефон/факс (044) 585-44-21, 220-11-89Зберігач цінних паперівДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку10.12.2009АВ 507085
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"Акціонерне товариство3591788904107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, Телефон/факс (044) 585-42-00, 585-42-40Депозитарна діяльністьДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку19.11.2009АВ 498004
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Добрий Капітал"Товариство з обмеженою відповідальністю3394817101030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 32, оф. 49, Телефон/факс (044) 284-04-20, 279-53-02Діяльність з торгівлі цінними паперамиДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку23.09.2009АВ 493117
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредит-Рейтинг"Товариство з обмеженою відповідальністю3175240201030, м.Київ, вул. Верхній Вал, 72, Телефон/факс (044) 490-25-50, 490-25-54Консультації з питань комерційної діяльності та управління; дослідження ринку та вивчення суспільної думкиДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку19.12.2006Свідоцтво №2 (Анульовано Рішенням ДКЦПФР від 15.03.2011 №246)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "IBI-Рейтинг""Товариство з обмеженою відповідальністю3326269603680, м.Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014 Телефон/факс (044) 362-90-84, 521-20-15Консультування з питань комерційної діяльності та управління; інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництваДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку12.04.2010Свідоцтво №3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова фірма "Острів"Товариство з обмеженою відповідальністю2344438903680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014. Телефон/факс (044) 521-22-32, 521-22-33Послуги з оцінкиФонд державного майна України29.07.20109830/10
Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецькінаудит"Товариство з обмеженою відповідальністю1354317983050, м.Донецьк, вул. Університетська, 37, Телефон/факс (062) 337-01-55, 305-46-62Надання аудиторських послугАудиторська палата України23.02.20010074
Закрите акціонерне товариство "КПМГ Аудит"Закрите акціонерне товариство3103210001001, м.Київ, вул. Михайлівська, 11, Телефон/факс (044) 490-55-07, 490-55-08Надання аудиторських та консультаційних послугАудиторська палата України26.01.20012397
Представництво "Бейкер і Макензі - Сі Ай Ес, ЛімітедПредставництво2608005401054, м.Київ, вул. Воровського, 24. Телефон/факс (044) 590-01-01Консультування з питань комерційної діяльності та управління, дослідження кон`юктури ринку та виявлення суспільної думкид/н-не ліцензійна
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова компанія"Товариство з обмеженою відповідальністю3267378861022, м.Харків, пр. Правди, 7, оф. 204. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89Юридичний консалтингд/н-не ліцензійна
Товариство з обмеженою відповідальністю "КПД Консалтинг"Товариство з обмеженою відповідальністю3507687503143, м.Київ, вул. Заболотного, 142, оф. 13. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89Юридичні послугид/н-не ліцензійна
Асоціація "Об`єднана юридична група"Асоціація3419010401001, м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 5/1-А. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89Юридичні послугид/н-не ліцензійна

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного папераФорма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
22.12.2000661/1/00Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуд/нпростібездокументарнаіменні0.25187262480004681562000100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.)Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн)Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки)Строк виплати відсотківДата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
29.01.20099/2/09 серія СДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку100050000бездокументарнаіменні5000000030згідно проспекту емісії10.11.2012
29.01.200910/2/09 серія DДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку100050000бездокументарнаіменні5000000030згідно проспекту емісії09.02.2013
29.01.200911/2/09 серія EДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку100050000бездокументарнаіменні5000000030згідно проспекту емісії11.05.2013
29.01.200912/2/09 серія FДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку100050000бездокументарнаіменні5000000030згідно проспекту емісії10.08.2013

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випускНомі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існуванняФорма випускуЗагальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789
         

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випускНомі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910
          

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випускуВид цінних паперівОбсяг випускуОбсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)Умови обігу та погашення
12345
27.03.2000похідні цінні папери (деривативи)2309600022015000Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
03.10.2001похідні цінні папери (деривативи)5600000056000000Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
11.02.2002похідні цінні папери (деривативи)1372000012055000Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.01.2003похідні цінні папери (деривативи)8640000053398000Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.02.2004похідні цінні папери (деривативи)7590000075900000Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
28.01.2005похідні цінні папери (деривативи)3584000035190000Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
29.12.2005похідні цінні папери (деривативи)6720000035195000Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/пДата зарахування акцій на рахунок емітентаКількість акцій, що викуплено (шт.)Дата реєстрації випуску акцій, що викупленоНомер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викупленоНайменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викупленоЧастка у статутному капіталі (відсотки)
1234567
       

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)226300
у тому числі: сертифікатів акцій326300
сертифікатів облігацій 
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)1327
у тому числі: сертифікатів акцій54
сертифікатів облігацій 
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)похідні цінні папери - 1273

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування особи гарантаІдентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
     

Гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів у звітному періоді не надавались.

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобівВласні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення      
будівлі та споруди      
машини та обладнання      
транспортні засоби      
інші      
2. Невиробничого призначення      
будівлі та споруди      
машини та обладнання      
транспортні засоби      
Інші      
Усього      

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
123
Розрахункова вартість чистих активів48205744815165
Статутний капітал46815624681562
Скоригований статутний капітал76934547693454
Опис*Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів на кінець звітного періоду: 9128341 - 4307767 = 4820574 тис. грн. Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів на кінець звітного періоду: 9218738 - 4403573 = 4815165 тис. грн.
Висновок**Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення діїДата оприлюднення повідомленняВид інформації
123
30.01.201201.02.2012Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв

Фінансова звітність

Баланс
на 31.03.2012
на 31.03.2012
Складено: 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітностіv

Код рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
АКТИВ   
I. Необоротні активи:   
Нематеріальні активи   
залишкова вартість0106606964650
первісна вартість011490966473536
накопичена амортизація012(424897)(408886)
Незавершені капітальні інвестиції020571648277163
Основні засоби:   
залишкова вартість03072843737510343
первісна вартість0312478808625190855
знос032(17503713)(17680512)
Довгострокові біологічні активи:   
справедлива (залишкова) вартість035  
первісна вартість036  
накопичена амортизація037  
Довгострокові фінансові інвестиції:   
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств04011471138
інші фінансові інвестиції0453357829202
Довгострокова дебіторська заборгованість050  
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості055  
Первісна вартість інвестиційної нерухомості056  
Знос інвестиційної нерухомості057  
Відстрочені податкові активи060  
Гудвіл065  
Інші необоротні активи0703736735954
Гудвіл при консолідації075  
Усього за розділом I08079941827918450
II. Оборотні активи:   
Виробничі запаси1003559535817
Поточні біологічні активи11011
Незавершене виробництво120  
Готова продукція13016695
Товари1402531026959
Векселі одержані150  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
чиста реалізаційна вартість160541616547322
первісна вартість161774058783407
резерв сумнівних боргів162(232442)(236085)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
з бюджетом1701422632
за виданими авансами1804175532468
з нарахованих доходів19022932197
із внутрішніх розрахунків2003026157911
Інша поточна дебіторська заборгованість2101709318940
Поточні фінансові інвестиції2201721517258
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
в національній валюті230140625125697
- у т.ч. в касі231  
в іноземній валюті2401627525843
Інші оборотні активи2504038944637
Усього за розділом II260910016935777
III. Витрати майбутніх періодів270858112575
IV. Необоротні активи та групи вибуття275305959261539
Баланс28092187389128341
   
ПАСИВ   
I. Власний капітал   
Статутний капітал30076934547693454
Пайовий капітал310  
Додатковий вкладений капітал320411370411370
Інший додатковий капітал33019261661926166
Резервний капітал340222812222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350(5438637)(5433228)
Неоплачений капітал360  
Вилучений капітал370  
Накопичена курсова різниця375  
Усього за розділом I38048151654820574
Частка меншості385  
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів   
Забезпечення виплат персоналу400342704367312
Інші забезпечення410  
Сума страхових резервів415  
Сума часток перестраховиків у страхових резервах416  
Цільове фінансування1420  
Усього за розділом II430342704367312
III. Довгострокові зобов'язання   
Довгострокові кредити банків44019491641832656
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4508275726
Відстрочені податкові зобов'язання460  
Інші довгострокові зобов'язання470  
Усього за розділом III48019491641832490
IV. Поточні зобов'язання   
Короткострокові кредити банків500250000279535
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510743403905915
Векселі видані520431431
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530483950379937
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
з одержаних авансів540177020172613
з бюджетом55017716889562
з позабюджетних платежів5601963319633
зі страхування5703170437813
з оплати праці5807072679167
з учасниками59019121909
із внутрішніх розрахунків6002635213109
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу6059074692585
Інші поточні зобов'язання6103866035590
Усього за розділом IV62021117052107799
V. Доходи майбутніх періодів630  
Баланс64092187389128341

1 З рядка 420 графа 4Сума благодійної допомоги (421) 

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2012 року
за 1 квартал 2012 року
Складено: 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітностіv

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ   
СТАТТЯ   
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0101944767 
Податок на додану вартість015(301431) 
Акцизний збір020  
025  
Інші вирахування з доходу030(1707) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0351641629 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040(1255889) 
Валовий:   
прибуток050385740 
збиток055  
Інші операційні доходи06058267 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності061  
Адміністративні витрати070(140436) 
Витрати на збут080(204922) 
Інші операційні витрати090(25906) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності091  
Фінансові результати від операційної діяльності:   
прибуток10072743 
збиток105  
Доход від участі в капіталі110  
Інші фінансові доходи1202242 
Інші доходи 11303674 
Фінансові витрати140(70104) 
Втрати від участі в капіталі150(16) 
Інші витрати160(3094) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті165  
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   
прибуток1705445 
збиток175  
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності176  
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності1775761 
Податок на прибуток від звичайної діяльності180  
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності185  
Фінансові результати від звичайної діяльності:   
прибуток1905445 
збиток195  
Надзвичайні:   
доходи200  
витрати205(36) 
Податки з надзвичайного прибутку210  
Частка меншості215  
Чистий:   
прибуток2205409 
збиток225  
Забезпечення матеріального заохочення226  
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ   
Найменування показника   
Матеріальні затрати230262948 
Витрати на оплату праці240530011 
Відрахування на соціальні заходи250191772 
Амортизація260217981 
Інші операційні витрати270347518 
Разом2801550230 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ   
Назва статті   
Середньорічна кількість простих акцій30018726244940 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій31018726244940 
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію3200.0003 
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію3300.0003 
Дивіденди на одну просту акцію340  

1 З рядка 130 графа 3Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 

Примітки до звітів

Бухгалтерський облік у товаристві грунтується на основних принципах обліку, викладених у нормах Закону України від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з наступними змінами та доповненнями. При відображенні господарських операцій у бухгалтерському обліку товариство керується нормами відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України та наказом товариства "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику".
Фінансова звітність за 1 квартал 2012 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".
ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18