Звіт за 2-й квартал 2012 року

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Зміна до Квартальної інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:  
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 30.06.2012

 

Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації

 

1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків згідно п.2.1 розділу ІІ "Фактори ризику" (нова редакція):
В умовах нестабільної ситуації в економіці України ПАТ “Укртелеком“ несе певні економічні, фінансові, інвестиційні та інші ризики.
Ринкова ситуація, яка склалася в Україні, і можливі подальші її зміни суттєво впливатимуть на розвиток діяльності ПАТ “Укртелеком“, на його виробничі та інвестиційні можливості.
Основні ризики, які можуть вплинути на рівень ефективності діяльності ПАТ “Укртелеком“
1. Ризики пов’язані з можливою зміною політичної ситуації, економічних та соціальних умов в країні та світі
Слабка захищеність економічного середовища від політичних факторів, що призводить до невизначеності щодо умов господарювання у майбутньому.
2. Ризики пов’язані з українським законодавством: податкове законодавство та правове регулювання в телекомунікаційній галузі, в діяльності, яка пов’язана з емісією та обігом цінних паперів, не виключаючи офіційного тлумачення законодавчих актів регуляторними органами
Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства можуть призводити до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.
3. Технологічні ризики пов’язані з функціонуванням та розвитком інфраструктури зв’язку, технологічними інноваціями та конвергенцією технологій
Розробка компанією нових видів продуктів та пов’язане з цим використання нових технологій, придбання ліцензій, обладнання. В результаті чого при витратах на створення нового продукту, виникає економічний ризик в процесі реалізації нового продукту та, як наслідок, недоотримання запланованого прибутку та зниження рівня планованої рентабельності.
Персоналом компанії розробляються детальні заходи спрямовані на зниження рівня ризику результатів створення та реалізації нового продукту, залучаються компанії для проведення маркетингових досліджень, тренінгів та навчання персоналу ПАТ «Укртелеком».
4. Інфляційній ризик
Збільшення витрат, що може проявитися, зокрема, в зростанні розцінок на будівельно-монтажні роботи, енергоресурси, матеріали, запасні частини, послуги сторонніх організацій за виконання робіт з обслуговування діяльності, тощо.
Для запобігання негативних наслідків інфляційних процесів та збільшення витрат в компанії проводиться робота з оптимізації витрат, розроблені і введені нормативи планування матеріальних витрат в залежності від чисельності персоналу кожної філії, кількості транспортних одиниць у кожній філії, будівель і споруд, довжини кабельних ліній зв'язку, монтованої ємності та інших технічних параметрів мережі.
5. Інформаційний ризик виникає при неправильній організації інформаційних потоків в межах компанії, а також при отриманні неточних, несвоєчасних та неповних відомостей із зовнішньої середи (від постачальників, споживачів, від власних підрозділів компанії, тощо), розповсюдження інформації, яка містить комерційну таємницю.
На сьогоднішній день для компанії існує досить високий ступінь цього ризику через структурні зміни.
Для зниження ступеню ризику, персоналом проводить робота з опису бізнес – процесів, виявлення та усунення виконання дублюючих функцій структурними підрозділами.
6. Ризик відсутності попиту продукції
Одним з найважливіших індикаторів економічної безпеки компанії є рівень попиту на його продукцію. Падіння попиту може привести підприємство до значного погіршення фінансового стану. Для зменшення впливу необхідно здійснювати аналіз причин, що викликають відсутність попиту. Визначити фактори ризику відсутності попиту продукції та їх класифікувати. Мета такої класифікації:
- визначення можливих напрямків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз причин виникнення відмов споживача від запропонованої йому продукції;
- попередня оцінка можливих наслідків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз можливостей уникнення ризику;
- шляхи мінімізації витрат на ліквідацію наслідків при виникненні відсутності попиту продукції;
- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Ризик відсутності попиту продукції - це ймовірність втрат для компанії внаслідок можливої відмови споживача від продукції. Він характеризується величиною можливого економічного і морального збитку, понесеного компанією з даної причини внаслідок падіння попиту на його продукцію.
Для запобігання даного ризику деверсифікується продуктовий портфель компанії, що дозволить компенсувати втрати в одному сегменті продуктів за рахунок інших.
7. Кредитний ризик виникає в результаті невиконання контрагентом зобов’язань за договором, що спричиняє виникнення фінансового збитку з іншої сторони.
Фінансові інструменти, які можуть нести в собі кредитний ризик – це, в першу чергу, дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість. У разі, якщо споживачі послуг та інші контрагенти компанії не можуть виконати свої зобов’язання з оплати вчасно або в повному обсязі, компанія зазнає збитки. Для мінімізації кредитного ризику, з метою запобігання зростання дебіторської заборгованості, ПАТ «Укртелеком» здійснює оперативне припинення надання послуг абонентам-боржникам, проводить претензійно-позовну роботу, проводить аналіз кожного міжнародного оператора на предмет платоспроможності перед тим, як буде запропоновано стандартні умови оплати та надання послуг, співпрацює з колекторською компанією.
Також, до кредитних ризиків необхідно віднести ризик неповернення депозитних вкладів або непогашення емітентами випущених боргових зобов’язань, який виникає в умовах нестабільності фінансової системи України.
8. Ризик ліквідності – ймовірність невиконання компанією своїх фінансових зобов’язань.
Так, при пред’явлені контрагентами вимог щодо погашення зобов’язань, можуть виникнути труднощі та втрати, пов’язані з недостатністю або відсутністю коштів, необхідних для погашення таких зобов’язань, а також у зв’язку з потребою реалізації ліквідних і інших активів з істотним дисконтом. Управління ліквідністю полягає у моніторингу ризику нестачі коштів шляхом підготовки і контролю виконання бюджету/плану грошових коштів. Ці фінансові плани враховують строки надходжень та видатків компанії і є основою для прийняття управлінських рішень щодо залучення кредитних коштів, а також розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, при необхідності.
Нестабільність на ринку також призвела до дострокового вилучення депозитів і закриття поточних рахунків в українських банках фізичними особами. В результаті цього ліквідність багатьох українських банків суттєво знизилася, а у окремих банках НБУ встановив тимчасову адміністрацію. Ці обставини можуть вплинути на спроможність товариства вилучати та повністю відновлювати грошові кошти та їх еквіваленти, а також кошти на депозитах. Крім цього, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів можуть вплинути на спроможність товариства отримувати нові та рефінансувати вже існуючі позики на умовах, що є аналогічними тим, які застосовувалися до попередніх операцій.
9. Ринковий ризик включає в себе ризики зміни процентних ставок, валютний ризик та інший ціновий ризик, які впливають на доходи або на вартість фінансових інструментів. Вплив іншого цінового ризику стосується фінансових ресурсів, що є в наявності для продажу, які котируються на відкритому ринку.
Ризик зміни процентних ставок означає можливість зміни справедливої вартості (для заборгованості за фіксованою ставкою) та майбутніх грошових потоків (для заборгованості за фіксованою ставкою) кредитів та позик. Даний ризик, в основному, пов'язаний з кредитами із плаваючою ставкою у доларах США. Так, можливе підвищення процентних ставок на ринку вірогідно збільшить витрати товариства з обслуговування боргу, а також підвищить вартість нових запозичень, що, в свою чергу, може негативно вплинути на фінансові результати, а також збільшити вартість проектів, які реалізуються з використанням позикових коштів. З метою зниження даного ризику товариство проводить моніторинг кон’юнктури грошового ринку і, при необхідності, рефінансує кредитні зобов’язання та здійснює управління ризиками.
Валютний ризик – ризик, який виникає у результаті коливань валютних курсів, що спричинює можливість негативної переоцінки фінансових результатів компанії, пов’язаних з розрахунками в іноземній валюті, а також грошовими коштами, номінованими в іноземній валюті. У товариства існує валютний ризик, оскільки значна частина його доходів, витрат і зобов’язань в іноземній валюті, проте основну частину операційного прибутку товариство отримує в гривнях. Ймовірність валютного ризику пов’язана, перш за все, зі змінами на світовому валютному ринку і державним регулюванням валютного курсу. З метою зниження даного ризику товариство здійснює моніторинг динаміки валютних курсів, оцінує валютну позицію і намагається підтримувати збалансований обсяг коштів, у тому числі, фінансових вкладень, виражених у валюті зобов’язань. Оскільки, хеджування валютного ризику обмежено на законодавчому рівні, при виборі валюти для розрахунків з операторами та постачальниками товарів та послуг, товариство враховує валютний ризик.
Існують наступні складові валютного ризику:
- курсовий ризик – ризик зміни вартості активів та пасивів компанії у результаті перерахунку їх вартості з однієї валюти в іншу;
- операційний валютний ризик – це випадкове зменшення чистого притоку грошових коштів (зниження прибутків) від господарських операцій у результаті зміни валютного курсу;
- економічний валютний ризик виражається через випадкове зниження конкурентоспроможності товару, зниження довгострокової рентабельності підприємства внаслідок зміни валютного курсу.
Інший ціновий ризик виникає при купівлі/продажу біржових товарів (акцій, облігацій і деривативів). З огляду на те, що товариство укладає договори, метою яких є лише використання та продаж зазначених товарів і немає розрахунків на чистій основі, інший ціновий ризик мінімізований.
10. Ризик втрачених фінансових переваг
В ході аналізу будь-якого фінансового проекту товариством оцінюється декілька альтернативних сценаріїв з метою зниження ризику втрачених фінансових переваг. Так, при виборі кредиту, до уваги приймаються не лише можливі кредитні пропозиції фінансових установ, але й альтернативний варіант використання коштів від депозитів. В існуючих умовах відсутня можливість достовірно оцінити вплив подальшого погіршення показників ліквідності фінансових ризиків, посилення нестабільності валютних ринків та подальше погіршення економічних умов на фінансовий стан товариства.
11. Не реалізація ТОВ «ТриМоб» може призвести до:
- прийняття державою рішення щодо виділення відповідного РЧР та видачі відповідних ліцензій на РЧР для надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку стандарту 3G;
- дефіциту коштів ПАТ «Укртелеком» на покриття збитків від результатів діяльності в 2012 році у розмірі та відсутності коштів на фінансування інвестиційної програми на 2012 рік;
- висунення вимоги Сбербанком РФ щодо дострокового погашення кредиту за кредитним договором від 28.09.2011.
Протягом 2-го кварталу 2012 року не відбулось будь-яких істотних змін у факторах ризику,
Ризики за основними напрямками діяльності ПАТ «Укртелеком».
Послуги фіксованого телефонного зв'язку. Ризики:
• продовження заміщення послуг фіксованого зв’язку мобільним;
• збільшення рівня проникнення Інтернет та заміщення спілкування в телефонній мережі на спілкування в мережі Інтернет (Skype, соціальні мережі тощо);
• «Зміна поколінь» - поступове зменшення кількості споживачів, які звикли до користування фіксованим зв’язком;
• можливе зростання темпів відключень абонентів у випадку підвищення тарифів;
• погіршення економічного стану частини абонентів та як наслідок відмова від послуг фіксованого зв’язку на користь мобільного.
Послуги фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Ризики:
• посилення конкуренції, як за рахунок розширення покриття мереж основних конкурентів, так і за рахунок виходу на ринок нових сильних гравців;
• подальше зменшення ARPU внаслідок жорсткої цінової конкуренції;
• погіршення економічного стану України, зменшення попиту на послуги
Прийняття управлінських рішень в Товаристві передбачає тісний зв’язок усіх видів ризику, але навіть найкращі прогнози можуть не відбутися із-за неочікуваних та непередбачених змін у поглядах клієнтів, дій конкурентів, неочікуваних урядових рішень.
Фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента
У звітному періоді інвестування в цінні папери товариства не проводилось, додаткового випуску та збільшення вартості акцій не здійснювалось. Товариство визначає такi фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента не слiд вважати суттєвими через вiдсутнiсть прийняття в звітному періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акціями;
- недостатню лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емітента;
- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв також є загальновiдомим, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування;
2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період, обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки згідно п.3.2 розділу ІІІ "Інформація про господарську діяльність емітента" (нова редакція):
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 1 197 490,3 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 31,6%;
- міський зв'язок - 1 540 836,8 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 40,6%;
- комп'ютерний зв'язок - 749 423,8 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 19,8%.
Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному та грошовому виразі):
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 389 570,2 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях
виміру - 1 197 490,3 тис. грн.;
- телеграфний зв'язок (вихідні телеграми) - 496,8 тис. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 16 109 тис. грн.;
- міський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 7 974,1 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1 540 836,8 тис. грн.;
- сільський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 1 510,8 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 163 177 тис. грн.;
- проводове мовлення (осн. радіоточок) - 2 064,0 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 121 461 тис. грн.;
- комп'ютерний зв'язок (задіяні порти) - 1 487,7 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 749 423,8 тис. грн.;
- телевізійні та радіопрограми, радіозв'язок - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1 310 тис. грн.;
- мобільний зв'язок - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 3 233 тис. грн.;
- інші товари, роботи (послуги) - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 114 498 тис. грн.
Разом було надано послуг у звітному періоді на суму - 3 907 538 тис. грн.
Загальна сума експорту у звітному періоді склала - 264 064 тис. грн., питома вага у загальному обсязі продажів - 6,8%.
 
3. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента згідно п. 3.10 розділу ІІІ "Інформація про господарську діяльність емітента" (нова редакція):
Обсяг капіталовкладень, освоєних у 1-ому півріччі 2012 року склав - 616 691 тис. грн., в тому числі за рахунок власних коштів - 537 448 тис. грн., за рахунок товарного кредиту та фінансового лізингу - 79 243 тис. грн.
4. Інформація за звітний період про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) згідно п. 4.6. розділу IV " Інформація про основні засоби емітента" (нова редакція):
Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками відсутня.
5. Інформація про зміни в незавершеному будівництві згідно п.4.7 IV "Інформація про основні засоби емітента" (нова редакція):
Обсяг незавершеного будівництва станом на 30.06.2012р. склав - 264 437 тис. грн., станом на 31.12.2012р. обсяг незавершеного
будівництва складав - 430 319 тис. грн.
6. розділ XII "Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента" (нова редакція):
Обсяг доходів компанії з ПДВ та ПФ за 1 півріччя 2012 року склав - 4 061,1 млн.грн.
Доходи від надання телекомунікаційних послуг склали 3 793 млн.грн., в т.ч. кінцевим споживачам – 3 142,3 млн. грн., що на 141,3 млн.грн. менше відповідного періоду 2011 року, у зв’язку з виділенням зі складу ПАТ «Укртелеком» філії «УТЕЛ» (яка надавала послуги мобільного зв’язку) і створенням ТОВ «ТриМоб», доходи від надання послуг мобільного зв’язку в 1 півріччі 2011 року склали 175 млн. грн. Без врахування доходів від надання послуг мобільного зв’язку обсяг доходів збільшився на 33,7 млн. грн. за рахунок підвищення тарифів на послуги місцевого телефонного зв’язку з 1 травня і 1 вересня 2011 року. Продовжується падіння трафіку на фіксованій мережі за всіма напрямками (місцевий, міжміський, міжнародний, дзвінки на мережі мобільних операторів). Так, доходи від міжміських телефонних розмов по відношенню до відповідного періоду зменшились на 17,4% проти 14,2% в 1 півріччі 2011 року, доходи від дзвінків на мережі мобільних операторів за звітний період – на 18% проти 20,2%, відповідно.
Доходи від розрахунків з операторами та провайдерами склали 650,8 млн. грн., що на 13,6 млн. грн. більше по відношенню до 1 півріччя 2011 року, в основному у зв’язку із зміною розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіка.
Станом на 01.07.2012 наявність основних телефонних апаратів - 9 484,9 тис. номерів. У порівнянні з початком року 365,7 тис. користувачів відмовилися від послуг фіксованого зв’язку, за цей самий період встановлено 107,5 тис. номерів, у результаті абонентська база скоротилась на 258,2 тис. номерів, або 2,6%.
За рахунок загострення конкуренції на ринку телекомунікацій уповільнився приріст доходів від надання послуг комп’ютерного зв’язку. У 1 півріччі 2012 року доходи становили 749,4 млн. грн., що на 12,8 млн. грн., або 1,7%, більше 1 півріччя2011 року. Кількість користувачів широкосмугового доступу станом на 01.07.2012 р. досягла 1453,1 тис., це на 110,1 тис., або на 8,2%, більше по відношенню до початку року. Середньомісячна дохідність 1 абонента в 1 півріччі 2012 року – 76,8 грн., що на 24,7% менше 1 півріччя 2011 року.
Доходи від реалізації товарів в 1 півріччі 2012 року 114,5 млн.грн.
Доходи від інших видів діяльності склали 153,6 млн. грн.
Загальний обсяг витрат в 1 півріччі 2012 року склав 3 326,8 млн. грн., в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 2 445,9 млн. грн.; адміністративні витрати – 314,3 млн. грн.; витрати на збут склали 340,7 млн. грн.; інші операційні витрати – 54,1 млн. грн.; фінансові витрати – 149,1 млн. грн.; інші витрати становили 22,5 млн. грн.
За елементами операційних витрат:
• обсяг матеріальних витрат становив 425 млн. грн., питома вага в загальних витратах 12,8%, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали – 330,5 млн. грн., що становить 77,8% в загальній сумі матеріальних витрат;
• амортизаційні відрахування в 1 півріччі 2012 року становили 449,5 млн. грн., або 13,5% в загальній сумі витрат;
• розрахунки з технологічними партнерами – 330,8 млн. грн., це становить 9,9% в загальних витратах;
• витрати на оплату праці з нарахуваннями – 1 440,1 млн. грн., питома вага цих витрат в 1 півріччі 2012 року становила 43,3%;
• інші операційні витрати – 398,2 млн. грн., або 12% в загальній сумі витрат.
Чистий прибуток компанії в 1 півріччі 2012 році становив 124,5 млн. грн.

 

 

Вступ

 

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 70% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 75% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.
Історія створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство. Згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" 14.06.2011 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про перейменування компанії на публічне акціонерне товариство "Укртелеком".
Сьогодні ПАТ «Укртелеком» — це підприємство, організаційна структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. До складу товариства входить 34 філії, одну з яких — філію «Утел» було створено у 2005 році за рішенням Загальних зборів акціонерів.
У грудні 2005 року ПАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за технологією UMTS/WCDMA. Реалізацією проекту з надання послуг нового мобільного стандарту займається філія «Утел». З 01.11.2007 компанія ПАТ «Укртелеком» розпочала продаж послуг мобільного зв’язку третього покоління.
Мережа мобільного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Стандарт UMTS/WCDMA дозволяє забезпечити практично непомiтний перехiд з мереж iнших операторiв на мережу нового стандарту мобiльного зв'язку. Абоненти компанiї отримуватимуть всi базовi послуги, але значно вищої якостi, а також принципово новi послуги, зокрема, вiдеодзвiнок, мультимедiйнi ролики, голосова та вiдео пошта, високошвидкiсний доступ до мережi iнтернет та багато iнших послуг.
Компанія пропонує своїм клієнтам найновіші сучасні послуги: передавання даних та побудова віртуальних приватних мереж, відео-конференції, послуги мобільного зв’язку третього покоління, зокрема інноваційні – відеодзвінок, мобільний Інтернет зі швидкістю до 3,6 Мбітс, відправка СМС на номери фіксованого зв’язку та багато інших якісних послуг.
Компанія надає по всій території України практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:
- міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
- мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA
- послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж;
- Інтернет-послуги, у т. ч.: комутований та широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;
- постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;
- надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
- ISDN;
- відеоконференц-зв'язок;
- проводове мовлення;
- телеграфний зв'язок;
- здійснює діяльність з технічного обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.
Товариство володіє потужною та розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності та резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України.
З метою задоволення зростаючих потреб клієнтів Укртелеком створює найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, пропускна спроможність якої наближається до 4 Гбіт/с. Це дозволяє надавати якісні інформаційно-телекомунікаційні послуги, включаючи Інтернет, в усіх регіонах України. Для надання клієнтам послуг зв'язку з іноземними державами, а також для забезпечення послуг з транзитного передавання трафіку партнерів товариства як в Україні, так і за кордоном, Укртелеком бере активну участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, що забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки, є співвласником 14 міжнародних підводних систем передавання даних, таких як ITUR, BSFOCS, а також є учасником проектів ТЕЛ та ТАЄ.
Компанія є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, обслуговуючи понад 10 млн. телефонних ліній, лідером серед провайдерів Інтернет в Україні, надаючи послуги комутованого доступу до мережі сотням тисячам клієнтів, а також компанією, що надає послуги мобільного зв'язку 3G UMTS.
Співробітництво ПАТ «Укртелеком» базується на принципах партнерства з усiма мiжнародними органiзацiями, операторами, компанiями, урядовими та неурядовими iнститутами, якi функцiонують як в секторi телекомунiкацiй, так i за його межами, з врахуванням загальнодержавних iнтересiв України i на основi українського законодавства та мiжнародного права. Метою такого співробітництва товариства є створення сприятливих умов для досягнення стратегiчних цiлей дiяльностi компанiї, залученню нових телекомунiкацiйних технологiй та методiв управлiння, формуванню позитивного iмiджу ПАТ «Укртелеком».
Укртелеком співпрацює за такими напрямками:
- вiдносини з iноземними опеpатоpами зв’язку та компанiями-постачальниками телекомунiкацiйного обладнання та послуг;
- спiвпpаця з мiжнаpодними оpганiзацiями;
- участь у мiжнародних телекомунiкацiйних проектах;
- вивчення пеpедового мiжнаpодного досвiду в галузi телекомунiкацiй.
Одним з прiоритетiв ПАТ "Укртелеком" є спiвпраця з мiжнародними органiзацiями, що обумовлює розвиток зовнiшньоекономiчних зв'язкiв в галузi телекомунiкацiй за такими напрямами:
- приєднання до мiжнародних та європейських телекомунiкацiйних союзiв, комiсiй, комiтетiв та об'єднань, а також участь у мiжнародних конференцiях, семiнарах, виставках, якi проводяться пiд егiдою зазначених органiзацiй;
- послiдовне впровадження мiжнародних стандартiв на основi вивчення рекомендацiй мiждержавних структур (ITU, ETSI, РСЗ та iн.) в галузiтелекомунiкацiй;
- залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй з метою розвитку мереж i послуг ПАТ "Укртелеком".
30.05.2011 ПАТ "Укртелеком" - оголошено національним спонсором УЄФА ЄВРО 2012.
ПАТ «Укртелеком» - офіційний провайдер телекомунікаційних послуг УЄФА ЄВРО 2012™ в Україні. Партнерство ПАТ «Укртелеком» з УЄФА відкриває широкі можливості та має величезне значення для компанії, адже в рамках цієї співпраці Укртелеком забезпечує комплексну та найсучаснішу телекомунікаційну підтримку UEFA EURO 2012™, а також, у свою чергу, отримало пакет ексклюзивних маркетингових та комерційних прав у категорії телекомунікаційних послуг. Забезпечення широкого спектру сучасних телекомунікаційних послуг на базі DWDM/IP/MPLS-мережі «Укртелеком», а головне – прямих трансляцій футбольних матчів, надало змогу організаторам провести цю унікальну подію на найвищому рівні, а мільйонам вболівальників отримати максимум позитивних емоцій.
Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб бути лідером телекомунікацій України:
- задовільняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;
- забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів;
- забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави;
- забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних послуг для соціально вразливих верств населення.
Придбання цінних паперів товариства пов'язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

1.1 1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Укртелеком" (ПАТ "Укртелеком");
1.1 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21560766.
 
1.2.1. Дата проведення державної реєстрації:15.12.1993;
1.2.2. Місце проведення державної реєстрації: Шевченкiвська у м. Києвi районна державна адмiнiстрацiя;
1.2.3. Місцезнаходження емітента: Україна, 01601 м. Київ бул. Шевченка, 18;
1.2.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 226-25-41 (044) 234-39-57;
1.2.5. Електронна поштова адреса емітента: ukrtelecom@ukrtelecom.ua;
1.2.6. Веб-сторінка емітента: www.ukrtelecom.ua;
1.2.7. Підрозділ емітента по роботі з акціонерами знаходиться за адресою товариства: 01601, м.Київ, б. Шевченка, 18. Телефони:
(044) 235-45-22, (044) 246-58-76;
1.3. Емітента створено на невизначений строк

 

 

1.4. Протягом звітного періоду операції щодо купівлі або продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи, не пов'язану з основною діяльністю товариство не здійснювало.

 

 

1.5. Протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні змін в не відбувалось.
1.6. Протягом звітного періоду емітент не створював нових дочірніх підприємств.

 

 

1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу на початок та на кінець звітного періоду складає 4 681 562 000 грн.
Власний капітал на початок звітного періоду - 4 948 266 тис. грн., на кінець звітного періоду - 5 072 791 грн.

 

 

1.8. Протягом звітного періоду емітент не входив і не припиняв участь в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах, інших об'єднаннях підприємств). Акції (частки, паї) статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств або інших холдингових компаній, концернів не передавались.

 

 

1.9. 26.04.2012 року за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, зал Центру культури та мистецтв Національного технічного універститету України "Київський політехнічний інститут" проведено чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Укртелеком».
Для участі у загальних зборах акціонерів товариства було зареєстровано акціонерів (їх представників), яким належить 17 604 671 717 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 94,01% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Загальними зборами акціонерів розглянуто усі питання порядку денного, з яких прийнято такі рішення:
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів, затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
8. Припинення повноважень члена Ревізійної комісії; затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання Голови та членів Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
9. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів на підписання Статуту товариства в новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх Положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних Зборів акціонерів на підписання внутрішніх Положень товариства в новій редакції.
ПИТАННЯ №1
З питання першого порядку денного «Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів, затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії»
Запропоновано:
- обрати Головою Загальних Зборів акціонерів Дзекона Георгія Борисовича, Секретарем Загальних Зборів акціонерів – Чорну Тамару Олексіївну – начальника відділу правового забезпечення в сфері корпоративних та трудових відносин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99261441 %, «ПРОТИ» - 0,00003476 %, Утримався - 0,00418769 %
Недійсні - 0,00167276 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00149037 %
Рішення прийнято.
Запропоновано:
- затвердити склад Лічильної комісії у кількості 39 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії: Ворушило Валентина Анатоліївна - Голова Лічильної комісії. Члени Лічильної комісії: Котлярова Жанна Леонідівна – секретар Лічильної комісії; Мельник Ірина Миколаївна; Биченок Леся Лонгінівна; Оверчук Ірина Андріївна; Кіяниця Ніна Петрівна; Борисенко Людмила Олександрівна; Ковальова Анастасія Ігорівна; Агеносова Тетяна Юріївна; Кривенко Юлія Сергіївна; Князь Оксана Володимирівна; Максимець Світлана Леонідівна; Місько Інна Іванівна; Ваховська Юлія Юріївна; Степаненко Валентина Михайлівна; Тимошенко Олена Володимирівна; Керімова Людмила Василівна; Кушнір Олена Юріївна; Кириленко Юлія Миколаївна; Федоренко Людмила Іванівна; Ярош Тетяна Андріївна; Хоменко Світлана Василівна; Мирошниченко Олена Вікторівна; Гергелюк Неллі Едуардівна; Козак Наталія Олегівна; Попова Тетяна Михайлівна; Шаповалова Людмила Миколаївна; Левченко Марина Юріївна; Остроушко Вікторія Вікторівна; Січенко Сергій Павлович; Лурці-Огли Ольга Миколаївна; Слюсаренко Інеса Вікторівна; Жирко Алла Миколаївна; Тукова Тетяна Євгенівна; Гангал Ірина Іванівна; Бойко Людмила Миколаївна; Бондаренко Юлія Леонідівна; Багмут Ірина Іванівна; Кириченко Євгеній Борисович/
Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99450835 %, «ПРОТИ» - 0 %, Утримався - 0,00385627 %
Недійсні - 0,00019716 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00143823 %
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 1 порядку денного вирішили:
1. Обрати Головою Загальних Зборів акціонерів Дзекона Георгія Борисовича.
2. Секретарем Загальних Зборів акціонерів – Чорну Тамару Олексіївну – начальника відділу правового забезпечення у сфері корпоративних та трудових відносин.
3. Затвердити склад Лічильної комісії у кількості 39 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії: Ворушило Валентина Анатоліївна - Голова Лічильної комісії. Члени Лічильної комісії: Котлярова Жанна Леонідівна – секретар Лічильної комісії; Мельник Ірина Миколаївна; Биченок Леся Лонгінівна; Оверчук Ірина Андріївна; Кіяниця Ніна Петрівна; Борисенко Людмила Олександрівна; Ковальова Анастасія Ігорівна; Агеносова Тетяна Юріївна; Кривенко Юлія Сергіївна; Князь Оксана Володимирівна; Максимець Світлана Леонідівна; Місько Інна Іванівна; Ваховська Юлія Юріївна; Степаненко Валентина Михайлівна; Тимошенко Олена Володимирівна; Керімова Людмила Василівна; Кушнір Олена Юріївна; Кириленко Юлія Миколаївна; Федоренко Людмила Іванівна; Ярош Тетяна Андріївна; Хоменко Світлана Василівна; Мирошниченко Олена Вікторівна; Гергелюк Неллі Едуардівна; Козак Наталія Олегівна; Попова Тетяна Михайлівна; Шаповалова Людмила Миколаївна; Левченко Марина Юріївна; Остроушко Вікторія Вікторівна; Січенко Сергій Павлович; Лурці-Огли Ольга Миколаївна; Слюсаренко Інеса Вікторівна; Жирко Алла Миколаївна; Тукова Тетяна Євгенівна;
Гангал Ірина Іванівна; Бойко Людмила Миколаївна; Бондаренко Юлія Леонідівна; Багмут Ірина Іванівна; Кириченко Євгеній Борисович.
4. Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.
ПИТАННЯ № 2
З питання другого порядку денного «Розгляд звіту Правління про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»
Запропоновано:
1. Затвердити звіт Правління ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Правління ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99321416 %, «ПРОТИ» - 0,00506224 %, Утримався - 0,00012531 %
Недійсні - 0,00001738 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00158092 %
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 2 порядку денного вирішили:
1. Затвердити звіт Правління ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Правління ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ПИТАННЯ № 3
З питання третього порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»
Запропоновано:
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99337048 %, «ПРОТИ» - 0,00492693 %, Утримався - 0,00021222 %
Недійсні - 0,00005215 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00143823 %
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 3 порядку денного вирішили:
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ПИТАННЯ № 4
З питання четвертого порядку денного «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»
Запропоновано:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99367663 %, «ПРОТИ» - 0,00457163 %, Утримався - 0,00026136 %
Недійсні - 0 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00149037 %
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 4 порядку денного вирішили:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
ПИТАННЯ № 5
З питання п'ятого порядку денного «Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік»
Запропоновано:
1. Затвердити річний звіт ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99348773 %, «ПРОТИ» - 0,00091616 %, Утримався - 0,00410573 %
Недійсні - 0 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00149037 %
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 5 порядку денного вирішили:
1. Затвердити річний звіт ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік.
ПИТАННЯ № 6
З питання шостого порядку денного «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2011 рік»
Запропоновано:
1. Не розподіляти прибуток (не покривати збитки) за результатами роботи за 2011 рік
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99008168 %, «ПРОТИ» - 0,00820506 %, Утримався - 0,00021834 %
Недійсні - 0,00002193 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00147299 %
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 6 порядку денного вирішили:
1. Не розподіляти прибуток (не покривати збитки) за результатами роботи за 2011 рік.
ПИТАННЯ № 7
З питання сьомого порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради».
Запропоновано:
1. Не припиняти повноваження Голови та членів Наглядової ради, і відповідно не затверджувати кількісний склад Наглядової ради, не обирати Голову та членів Наглядової ради, не затверджувати умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди, не обирати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 98,73696413 %, «ПРОТИ» - 0,00091554 %, Утримався - 1,26058156 %
Недійсні - 0,0000484 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00149037 %
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 7 порядку денного вирішили:
1. Не припиняти повноваження Голови та членів Наглядової ради, і відповідно не затверджувати кількісний склад Наглядової ради, не обирати Голову та членів Наглядової ради, не затверджувати умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди, не обирати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
ПИТАННЯ № 8
З питання восьмого порядку денного «Припинення повноважень члена Ревізійної комісії; затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання Голови та членів Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії».
Запропоновано:
1. Не припиняти повноваження члена Ревізійної комісії, і відповідно не затверджувати кількісний склад Ревізійної комісії та не обрати Голову та членів Ревізійної комісії; не затверджувати умови договорів з членами Ревізійної комісії, не обирати особу, уповноважену на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99418705 %, «ПРОТИ» - 0,00029249 %, Утримався - 0,00390478 %
Недійсні - 0,00014269 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00147299 %
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 8 порядку денного вирішили:
1. Не припиняти повноваження члена Ревізійної комісії, і відповідно не затверджувати кількісний склад Ревізійної комісії та не обрати Голову та членів Ревізійної комісії; не затверджувати умови договорів з членами Ревізійної комісії, не обирати особу, уповноважену на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
ПИТАННЯ № 9
З питання дев'ятого порядку денного «Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів на підписання Статуту товариства в новій редакції».
Запропоновано:
1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції.
4. Доручити Директору юридичного департаменту ПАТ «Укртелеком» - Котлярову Юрію Анатолійовичу забезпечити державну реєстрацію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,98107853 %, «ПРОТИ» - 0,00403008 %, Утримався - 0,00041746 %
Недійсні - 0,01301832 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00145561 %
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 9 порядку денного вирішили:
1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції.
4. Доручити Директору юридичного департаменту ПАТ «Укртелеком» - Котлярову Юрію Анатолійовичу забезпечити державну реєстрацію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.
ПИТАННЯ № 10
З питання десятого порядку денного «Внесення змін до внутрішніх Положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних Зборів акціонерів на підписання внутрішніх Положень товариства в новій редакції».
Запропоновано:
1. Внести зміни до Положення про Загальні Збори Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
3. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
4. Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
5. Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердити Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
7. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
9. Надати повноваження Голові Загальних Зборів акціонерів на підписання Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції, Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції, Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,98077268 %, «ПРОТИ» - 0,01608888 %, Утримався - 0,00026027 %
Недійсні - 0,00109115 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00178702 %
Рішення прийнято.
Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 10 порядку денного вирішили:
1. Внести зміни до Положення про Загальні Збори Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
3. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
4. Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
5. Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердити Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
7. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в новій редакції.
9. Надати повноваження Голові Загальних Зборів акціонерів на підписання Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції, Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції, Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» у новій редакції.
Після закінчення розгляду питань порядку денного були надані відповіді на запитання, які надійшли до Секретаріату від акціонерів та їх представників. Пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

 

 

Розділ II. Фактори ризику

 

2.1. В умовах нестабільної ситуації в економіці України ПАТ “Укртелеком“ несе певні економічні, фінансові, інвестиційні та інші ризики.
Ринкова ситуація, яка склалася в Україні, і можливі подальші її зміни суттєво впливатимуть на розвиток діяльності ПАТ “Укртелеком“, на його виробничі та інвестиційні можливості.
Основні ризики, які можуть вплинути на рівень ефективності діяльності ПАТ “Укртелеком“
1. Ризики пов’язані з можливою зміною політичної ситуації, економічних та соціальних умов в країні та світі
Слабка захищеність економічного середовища від політичних факторів, що призводить до невизначеності щодо умов господарювання у майбутньому.
2. Ризики пов’язані з українським законодавством: податкове законодавство та правове регулювання в телекомунікаційній галузі, в діяльності, яка пов’язана з емісією та обігом цінних паперів, не виключаючи офіційного тлумачення законодавчих актів регуляторними органами
Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства можуть призводити до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.
3. Технологічні ризики пов’язані з функціонуванням та розвитком інфраструктури зв’язку, технологічними інноваціями та конвергенцією технологій
Розробка компанією нових видів продуктів та пов’язане з цим використання нових технологій, придбання ліцензій, обладнання. В результаті чого при витратах на створення нового продукту, виникає економічний ризик в процесі реалізації нового продукту та, як наслідок, недоотримання запланованого прибутку та зниження рівня планованої рентабельності.
Персоналом компанії розробляються детальні заходи спрямовані на зниження рівня ризику результатів створення та реалізації нового продукту, залучаються компанії для проведення маркетингових досліджень, тренінгів та навчання персоналу ПАТ «Укртелеком».
4. Інфляційній ризик
Збільшення витрат, що може проявитися, зокрема, в зростанні розцінок на будівельно-монтажні роботи, енергоресурси, матеріали, запасні частини, послуги сторонніх організацій за виконання робіт з обслуговування діяльності, тощо.
Для запобігання негативних наслідків інфляційних процесів та збільшення витрат в компанії проводиться робота з оптимізації витрат, розроблені і введені нормативи планування матеріальних витрат в залежності від чисельності персоналу кожної філії, кількості транспортних одиниць у кожній філії, будівель і споруд, довжини кабельних ліній зв'язку, монтованої ємності та інших технічних параметрів мережі.
5. Інформаційний ризик виникає при неправильній організації інформаційних потоків в межах компанії, а також при отриманні неточних, несвоєчасних та неповних відомостей із зовнішньої середи (від постачальників, споживачів, від власних підрозділів компанії, тощо), розповсюдження інформації, яка містить комерційну таємницю.
На сьогоднішній день для компанії існує досить високий ступінь цього ризику через структурні зміни.
Для зниження ступеню ризику, персоналом проводить робота з опису бізнес – процесів, виявлення та усунення виконання дублюючих функцій структурними підрозділами.
6. Ризик відсутності попиту продукції
Одним з найважливіших індикаторів економічної безпеки компанії є рівень попиту на його продукцію. Падіння попиту може привести підприємство до значного погіршення фінансового стану. Для зменшення впливу необхідно здійснювати аналіз причин, що викликають відсутність попиту. Визначити фактори ризику відсутності попиту продукції та їх класифікувати. Мета такої класифікації:
- визначення можливих напрямків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз причин виникнення відмов споживача від запропонованої йому продукції;
- попередня оцінка можливих наслідків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз можливостей уникнення ризику;
- шляхи мінімізації витрат на ліквідацію наслідків при виникненні відсутності попиту продукції;
- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Ризик відсутності попиту продукції - це ймовірність втрат для компанії внаслідок можливої відмови споживача від продукції. Він характеризується величиною можливого економічного і морального збитку, понесеного компанією з даної причини внаслідок падіння попиту на його продукцію.
Для запобігання даного ризику деверсифікується продуктовий портфель компанії, що дозволить компенсувати втрати в одному сегменті продуктів за рахунок інших.
7. Кредитний ризик виникає в результаті невиконання контрагентом зобов’язань за договором, що спричиняє виникнення фінансового збитку з іншої сторони.
Фінансові інструменти, які можуть нести в собі кредитний ризик – це, в першу чергу, дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість. У разі, якщо споживачі послуг та інші контрагенти компанії не можуть виконати свої зобов’язання з оплати вчасно або в повному обсязі, компанія зазнає збитки. Для мінімізації кредитного ризику, з метою запобігання зростання дебіторської заборгованості, ПАТ «Укртелеком» здійснює оперативне припинення надання послуг абонентам-боржникам, проводить претензійно-позовну роботу, проводить аналіз кожного міжнародного оператора на предмет платоспроможності перед тим, як буде запропоновано стандартні умови оплати та надання послуг, співпрацює з колекторською компанією.
Також, до кредитних ризиків необхідно віднести ризик неповернення депозитних вкладів або непогашення емітентами випущених боргових зобов’язань, який виникає в умовах нестабільності фінансової системи України.
8. Ризик ліквідності – ймовірність невиконання компанією своїх фінансових зобов’язань.
Так, при пред’явлені контрагентами вимог щодо погашення зобов’язань, можуть виникнути труднощі та втрати, пов’язані з недостатністю або відсутністю коштів, необхідних для погашення таких зобов’язань, а також у зв’язку з потребою реалізації ліквідних і інших активів з істотним дисконтом. Управління ліквідністю полягає у моніторингу ризику нестачі коштів шляхом підготовки і контролю виконання бюджету/плану грошових коштів. Ці фінансові плани враховують строки надходжень та видатків компанії і є основою для прийняття управлінських рішень щодо залучення кредитних коштів, а також розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, при необхідності.
Нестабільність на ринку також призвела до дострокового вилучення депозитів і закриття поточних рахунків в українських банках фізичними особами. В результаті цього ліквідність багатьох українських банків суттєво знизилася, а у окремих банках НБУ встановив тимчасову адміністрацію. Ці обставини можуть вплинути на спроможність товариства вилучати та повністю відновлювати грошові кошти та їх еквіваленти, а також кошти на депозитах. Крім цього, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів можуть вплинути на спроможність товариства отримувати нові та рефінансувати вже існуючі позики на умовах, що є аналогічними тим, які застосовувалися до попередніх операцій.
9. Ринковий ризик включає в себе ризики зміни процентних ставок, валютний ризик та інший ціновий ризик, які впливають на доходи або на вартість фінансових інструментів. Вплив іншого цінового ризику стосується фінансових ресурсів, що є в наявності для продажу, які котируються на відкритому ринку.
Ризик зміни процентних ставок означає можливість зміни справедливої вартості (для заборгованості за фіксованою ставкою) та майбутніх грошових потоків (для заборгованості за фіксованою ставкою) кредитів та позик. Даний ризик, в основному, пов'язаний з кредитами із плаваючою ставкою у доларах США. Так, можливе підвищення процентних ставок на ринку вірогідно збільшить витрати товариства з обслуговування боргу, а також підвищить вартість нових запозичень, що, в свою чергу, може негативно вплинути на фінансові результати, а також збільшити вартість проектів, які реалізуються з використанням позикових коштів. З метою зниження даного ризику товариство проводить моніторинг кон’юнктури грошового ринку і, при необхідності, рефінансує кредитні зобов’язання та здійснює управління ризиками.
Валютний ризик – ризик, який виникає у результаті коливань валютних курсів, що спричинює можливість негативної переоцінки фінансових результатів компанії, пов’язаних з розрахунками в іноземній валюті, а також грошовими коштами, номінованими в іноземній валюті. У товариства існує валютний ризик, оскільки значна частина його доходів, витрат і зобов’язань в іноземній валюті, проте основну частину операційного прибутку товариство отримує в гривнях. Ймовірність валютного ризику пов’язана, перш за все, зі змінами на світовому валютному ринку і державним регулюванням валютного курсу. З метою зниження даного ризику товариство здійснює моніторинг динаміки валютних курсів, оцінує валютну позицію і намагається підтримувати збалансований обсяг коштів, у тому числі, фінансових вкладень, виражених у валюті зобов’язань. Оскільки, хеджування валютного ризику обмежено на законодавчому рівні, при виборі валюти для розрахунків з операторами та постачальниками товарів та послуг, товариство враховує валютний ризик.
Існують наступні складові валютного ризику:
- курсовий ризик – ризик зміни вартості активів та пасивів компанії у результаті перерахунку їх вартості з однієї валюти в іншу;
- операційний валютний ризик – це випадкове зменшення чистого притоку грошових коштів (зниження прибутків) від господарських операцій у результаті зміни валютного курсу;
- економічний валютний ризик виражається через випадкове зниження конкурентоспроможності товару, зниження довгострокової рентабельності підприємства внаслідок зміни валютного курсу.
Інший ціновий ризик виникає при купівлі/продажу біржових товарів (акцій, облігацій і деривативів). З огляду на те, що товариство укладає договори, метою яких є лише використання та продаж зазначених товарів і немає розрахунків на чистій основі, інший ціновий ризик мінімізований.
10. Ризик втрачених фінансових переваг
В ході аналізу будь-якого фінансового проекту товариством оцінюється декілька альтернативних сценаріїв з метою зниження ризику втрачених фінансових переваг. Так, при виборі кредиту, до уваги приймаються не лише можливі кредитні пропозиції фінансових установ, але й альтернативний варіант використання коштів від депозитів. В існуючих умовах відсутня можливість достовірно оцінити вплив подальшого погіршення показників ліквідності фінансових ризиків, посилення нестабільності валютних ринків та подальше погіршення економічних умов на фінансовий стан товариства.
11. Не реалізація ТОВ «ТриМоб» може призвести до:
- прийняття державою рішення щодо виділення відповідного РЧР та видачі відповідних ліцензій на РЧР для надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку стандарту 3G;
- дефіциту коштів ПАТ «Укртелеком» на покриття збитків від результатів діяльності в 2012 році у розмірі та відсутності коштів на фінансування інвестиційної програми на 2012 рік;
- висунення вимоги Сбербанком РФ щодо дострокового погашення кредиту за кредитним договором від 28.09.2011.
Протягом 2-го кварталу 2012 року не відбулось будь-яких істотних змін у факторах ризику,
Ризики за основними напрямками діяльності ПАТ «Укртелеком».
Послуги фіксованого телефонного зв'язку. Ризики:
• продовження заміщення послуг фіксованого зв’язку мобільним;
• збільшення рівня проникнення Інтернет та заміщення спілкування в телефонній мережі на спілкування в мережі Інтернет (Skype, соціальні мережі тощо);
• «Зміна поколінь» - поступове зменшення кількості споживачів, які звикли до користування фіксованим зв’язком;
• можливе зростання темпів відключень абонентів у випадку підвищення тарифів;
• погіршення економічного стану частини абонентів та як наслідок відмова від послуг фіксованого зв’язку на користь мобільного.
Послуги фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Ризики:
• посилення конкуренції, як за рахунок розширення покриття мереж основних конкурентів, так і за рахунок виходу на ринок нових сильних гравців;
• подальше зменшення ARPU внаслідок жорсткої цінової конкуренції;
• погіршення економічного стану України, зменшення попиту на послуги
Прийняття управлінських рішень в Товаристві передбачає тісний зв’язок усіх видів ризику, але навіть найкращі прогнози можуть не відбутися із-за неочікуваних та непередбачених змін у поглядах клієнтів, дій конкурентів, неочікуваних урядових рішень.
Фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента
У звітному періоді інвестування в цінні папери товариства не проводилось, додаткового випуску та збільшення вартості акцій не здійснювалось. Товариство визначає такi фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента не слiд вважати суттєвими через вiдсутнiсть прийняття в звітному періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акціями;
- недостатню лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емітента;
- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв також є загальновiдомим, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування;
2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.
Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.
Емітент для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

 

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

3.1. Основний вид діяльності – телекомунікації.
Основні види послуг, що надає ПАТ "Укртелеком":
- послуги місцевого (міського, сільського) телефонного зв’язку;
- послуги міжміського телефонного зв’язку;
- послуги міжнародного телефонного зв’язку;
- послуги комп’ютерного зв’язку, в т.ч. доступу до Інтернет;
- послуги телеграфного зв’язку;
- послуги проводового мовлення;
- послуги надання в користування каналів електрозв’язку;
- послуги мобільного зв’язку 3-го покоління;
- послуги транзиту та послуги завершення з’єднань на телекомунікаційній мережі товариства для операторів (провайдерів) телекомунікацій.
Протягом звітного періоду змін в переліку видів діяльності та видів послуг товариства не відбулось.
3.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звітному періоді отримало
більше 10% доходу:
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 1 197 490,3 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 31,6%;
- міський зв'язок - 1 540 836,8 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 40,6%;
- комп'ютерний зв'язок - 749 423,8 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 19,8%.
Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному та грошовому виразі):
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 389 570,2 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях
виміру - 1 197 490,3 тис. грн.;
- телеграфний зв'язок (вихідні телеграми) - 496,8 тис. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 16 109 тис. грн.;
- міський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 7 974,1 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1 540 836,8 тис. грн.;
- сільський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 1 510,8 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 163 177 тис. грн.;
- проводове мовлення (осн. радіоточок) - 2 064,0 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 121 461 тис. грн.;
- комп'ютерний зв'язок (задіяні порти) - 1 487,7 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 749 423,8 тис. грн.;
- телевізійні та радіопрограми, радіозв'язок - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1 310 тис. грн.;
- мобільний зв'язок - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 3 233 тис. грн.;
- інші товари, роботи (послуги) - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 114 498 тис. грн.
Разом було надано послуг у звітному періоді на суму - 3 907 538 тис. грн.
Загальна сума експорту у звітному періоді склала - 264 064 тис. грн., питома вага у загальному обсязі продажів - 6,8%.

 

 

3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту не відбулось.
3.4. В джерелах надходжень матеріалів (сировини) у звітному періоді змін не відбувалося.
3.5. Клієнти через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу у звітному періоді не було.
3.6. У звітному періоді товариство не здійснювало спільну діяльність.

 

 

3.7. У звітному періоді ПАТ "Укртелеком" не отримувало, не продовжувало та не анульовувало ліцензії на види діяльності у галузі зв’язку.
3.8. Протягом звітного періоду товариство набуло права інтелектуальної власності на торгівельну марку (знак для товарів та послуг) "ГОЛОС" (комбінований).
Знак являє собою комбіноване позначення "ГОЛОС", яке складається зі словесного елементу "ГОЛОС", виконаного літерами кирилиці на тлі червоного графічного елемента у вигляді овалу із загостреним паростком. Свідоцтво №155421, видане Державною службою інтелектуальної власності України - 10.05.2012р. Термін дії - 06.04.2020р.
Крім цього, у звітному періоді втратив чинність патент на промисловий зразок №12643 від 04.11.2011р. Підстава - несплата річного збору за підтримання дії патенту на промисловий зразок. Подовжено дія патентів на промислові зразки № 14894, №20993.
 

 

 

3.9. ПАТ "Укртелеком" проводить ефективну науково-технічну політику з орієнтацією на впровадження новітніх технологій. Напрямки науково-технічного забезпечення діяльності товариства визначаються з урахуванням рівня розвитку інфокомунікаційних технологій та ринкового попиту на сучасні інформаційні і телекомунікаційні послуги. Пріоритетні питання розглядаються Науково-технічною радою товариства, з актуальних напрямів виконуються науково-дослідні розробки.
Станом на 30.06.2012 ПАТ «Укртелеком» витратило на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи кошти в сумі - 132 140 грн., за саме
на виконання досліджень та розробку нормативно-технічних документів:
- розробка нормативно-правових актів системи управління охороною праці ПАТ "Укртелеком" щодо оцінки готовності структурних підрозділів філії
до виконання робіт з підвищеною небезпекою та розробки положення про навчання з питань безпеки при технічній експлуатації електроустановок;
- розроблення автоматизованої системи управління реєстром портфелів проектів з використанням Web доступу;
- формування, обробка і передавання папраметрів викликів при застосуванні послуг "переадресування" у мережі спільноканальної сигналізації
№7 України. Правила;
- організація доступу абонентів ПАТ "Укртелеком" до пунктів управління екстренними послугами та номерами 112, 101. 102, 103, 104. Положення.
- технічна експлуатація мережі та параметри пристроїв синхронизації. Правила;
- розробка програм та методик щодо протоколів мереж наступного покоління (взаємодія протоколу SIP з підсистемою ISUP CKC №7 (профілі А та В)
та транспортування сигналізації через мережу IP (SIGTRAN);
- застосування стандартних кислотних акумуляторних батарей на об'єктах телекомунікаційних мереж ПАТ "Укртелеком". Вимоги;
- технічна екслуатація обладнання та мережі доступу з архітекрурами FTTB ("оптоволокно в будівлю") та FTTH ("оптоволокно в приміщення
абонента"). Правила;
- дослідження питань проектування та побудови лінійно кабельних споруд ПАТ "Укртелеком" та актуалізація ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектування
телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди";
- довідник з охорони праці та пожежної безпеки для працівників зв’язку. Перегляд та доповнення;
- приймання та технічна експлуатація мереж широкосмугового радіодоступу стандарту IEEE 802.11. Правила.
3.10. Обсяг капіталовкладень, освоєних у 1-ому півріччі 2012 року склав - 616 691 тис. грн., в тому числі за рахунок власних коштів -
537 448 тис. грн., за рахунок товарного кредиту та фінансового лізингу - 79 243 тис. грн.
3.11 Ukrtel Global GmbH
Основний вид діяльності- телекомунікації.
Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
Основний клієнт, співпраця з яким приносить більше 10% доходу є компанія Arbinet. З компанією Arbinet укладено договір на надання телекомунікаційних послуг.
Ukrtel Global GmbH не здійснює спільної діяльності.
Рішенням Правління ВАТ "Укртелеком" було визначено напрямки діяльності дочірнього підприємства на які отримано відповідні дозволи.
Права інтелектуальної власності у дочірнього підприємства відсутні.
Ukrtel Global GmbH діє на підставі чинного законодавства Німеччини.
Ukrtel Global GmbH науково-дослідну політику не здійснює.
Ukrtel Global GmbH протягом звітного періоду капітальних або фінансових інвестицій не здійснювало.
ТОВ "ТриМоб"
Основний види діяльності:
- Діяльність зв'язку.
- Будівництво будівель.
- Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та електропостачання.
- Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та електропостачання.
- Монтаж та встановлення збірних конструкцій.
- Діяльність телефонних центрів.
Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
ТОВ "ТриМоб" не здійснює спільної діяльності.
У 2-ому кварталі 2012 року товариством подано до ДП "Український інститут промислової власності" 9 заяв про реєстрацію знаків для товарів і послуг тв Україні..
ТОВ "ТриМоб" науково-дослідну політику не здійснює.

 

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

Бухгалтерський облік у товаристві грунтується на основних принципах обліку, викладених у нормах Закону України від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з наступними змінами та доповненнями. При відображенні господарських операцій у бухгалтерському обліку товариство керується нормами відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України та наказом товариства "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику".
Фінансова звітність за 2 квартал 2012 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".
У зв'язку з вищенаведеним інформація по п. 4.1 - 4.7 надається не в повному обсязі.
4.1. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2012р. - 24,846,654 тис. грн..
Залишкова вартість основних засобів на 01.01.2012р. - 7,301,613 тис. грн.
Первісна вартість основних засобів на 30.06.2012р. - 25,373,105 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів на 30.06.2012р. - 7,467,535 тис. грн.
Амортизація одиниць основних засобів нараховується з моменту, коли вони встановлені та готові до використання, або, якщо йдеться про активи, створені власними силами суб’єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено і він готовий до використання. Амортизація нараховується на основі вартості активу, зменшеної на його ліквідаційну вартість. Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожної частини одиниці основних засобів. Амортизація орендованих активів нараховується протягом меншого з двох строків: строку їх корисного використання або строку оренди, крім випадків, коли можна обґрунтовано вважати, що Компанія отримає право власності до кінця строку оренди. Амортизація на землю не нараховується.
Оцінені строки корисного використання:
Будівлі8 - 50 років
Комутаційне обладнання та інше мережне обладнання 3 - 20 років
Кабельні лінії та передавальні пристрої20 - 25 років
Устаткування радіо- та фіксованого зв’язку15 років
Комп’ютери, офісне та інше обладнання3 - 5 років
Методи нарахування амортизації, строки корисного використання і ліквідаційна вартість переглядаються в кінці кожного фінансового року і, якщо це необхідно, коригуються.
Протягом звітного періоду, що закінчився 30 червня 2012 року змін у обліковій політиці стосовно методів амортизації та строків корисного використання основних засобів не було.
Протягом звітного періоду, що закінчився 30 червня 2012 року основні засоби не виступали об’єктом переоцінки або зменшення корисності.
Дані щодо рівня використання виробничих потужностей протягом звітного періоду відсутні.
4.2. У першому півріччі поточного року значних змін на фіксованій телефонній мережі товариства не відбулося.
Монтована ємність на міжнародній та міжміський телефонній мережі ПАТ "Укртелеком" (АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК) станом на 01.07.2012 року становить 529,6 тис. т.п. Монтована ємність місцевої телефонної мережі станом на 01.07.2012 року становить 10 905,3 тис. номерів, в тому числі монтована ємність міської мережі становить 9 271,9 тис. номерів, монтована ємність сільської мережі – 1 633,4 тис. номерів. На місцевій мережі товариства експлуатуються аналогові (декадно-крокові, координатні, квазіелектронні) та цифрові АТС. Рік випуску ДК АТС, які експлуатуються на мережі ПАТ "Укртелеком" 1961÷1984рр., координатних - 1967÷1998рр., квазіелектронних 1987÷2000рр., цифрових 1987÷2011рр.
Станом на 01.07.2012 обладнання транспортної магістральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM становить 1532 мережевих елементів цифрових систем передачі, транспортної місцевої мережі SDH та РDH – 2324 елементів мережі.
Протяжність каналів зв’язку на магістральній, внутрішньозоновій та місцевій мережах по задіяній та монтованій ємності станом на 1.07.2012:
- по монтованій ємності становить – 812200,49 тис. пот/км.;
- по задіяній ємності – 688068,84 тис.пот/км.
Приріст по задіяній ємності станом на 01.07.2012 становить 123873 тис. пот/км. Протягом звітного періоду зміни відбулися, в основному, за рахунок виконання робіт в рамках підготовки до проекту «Організація транспортної телекомунікаційної інфраструктури з метою забезпечення проведення в Україні Чемпіонату Європи 2012 року», робіт з модернізації оптичної магістральної DWDM мережі, розвитку зонової мережі DWDM, за діяння обладнання TDM, організації трактів E1G1 міських DSLAM та одночасного вивільнення аналогових СП.
На сьогодні для потреб користувачів мережі Інтернет товариства організовано 28 зовнішніх каналів зв’язку по 10 Гбіт/с., таким чином загальна ємність зовнішніх каналів мережі Інтернет товариства складає 280 Гбіт/с. Обладнання мережі широкосмугового доступу – монтована ємність складає 1698315 портів, задіяна – 1489 362 портів.
Транспортна телекомунікаційна мережа ПАТ «Укртелеком» станом на 01.07.2012 включає 39101,58 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, 140717,35 км сільських з’єднувальних ліній на кабелях з металевими провідниками і 49860,96 км кабельних ліній магістральної та внутрішньозонової мережі з металевими провідниками. Загалом протяжність кабельних ліній транспортної телекомунікаційної мережі становить - 229679,89 км.
На лінійно-кабельних спорудах місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» станом на 01.07.2012 року експлуатується 1 005,0 тис. км кабельних ліній зв’язку, в т. ч. з використанням багатопарного кабелю – 396,1 тис. км, з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 45,9 тис. км та з кабелем типу ПРППМ – 550,1 тис. км. Протяжність ВОК становить 4,9 тис. км. Кількість кабельних шахт становить 1 613 шт., колодязів кабельної каналізації – 778 794 шт., протяжність кабельної каналізації становить - 42 869,8 км. Кількість основних радіоточок на мережі проводового радіомовлення товариства за 1 півріччя 2012 року зменшилась на 225,0 тис. одиниць і станом на 01.07.2012 становить 2,06 млн.
Протягом ІІ кварталу 2012 року загальна кількість таксофонів на мережі ПАТ «Укртелеком» зменшилась на 1173 од. (6,3 %). Перенесено в більш доходні місця 56 абонентських пунктів таксофонів. На таксофонній мережі ПАТ «Укртелеком» на кінець ІІ кварталу 2012 року задіяні 16 842 таксофонів. Із них карткових типу ТК-121 – 13 659 од., типу Стек-103 - 557 од.; монетних та комбінованих типу Ротор- 2000У – 2 590 од. Усі таксофони надають послуги універсального зв’язку – місцеві, міжміські та міжнародні. Із них 12 520 таксофонів надають послуги вхідного зв’язку, 22 таксофони працюють через радіо подовжувачі.
У І півріччі 2012 року закінчена модернізація АТС-712 типу МТ-20/25 м. Харків; проведені роботи по встановленню лічильників електроенергії, які входять в систему ЛУЗОД на об'єктах Київської міської філії, виконана заміна лічильників електричної енергії на об'єктах Вінницької філії, проведена реконструкція ВОК на дільниці АТС с. Шабо - РМ-11 Одеської філії.
4.3. Витрати ПАТ “Укртелеком” на поточний та капітальний ремонт за 1 півріччя 2012 року за напрямком технічна експлуатація склали: на поточний ремонт
40 868,81 тис. грн. (при 35 701,82 тис. грн. за 1 півріччя 2011 рік) та 11581,70 тис. грн. на капітальний ремонт (при 10 354,32 тис. грн. за 1 півріччя 2011 рік).
Збільшення витрат на ремонти за звітний період порівняно з аналогічним періодом минулого року пояснюється збільшення витрат на ремонти лінійно-кабельних споруд, пов'язані з великими обсягами робіт по відновленню мережі після викрадення кабелю, відновлення телефонного зв’язку після стихійних явищ в регіонах України.
4.4. Станом на 31.12.2011р. первісна вартість основних засобів, що знаходяться у заставі, складала - 2 032 455 тис. грн. Заставу надано у відповідності до кредитних угод №102-B/11/29/КЛ від 29.08.2011р. із АТ «Сбербанк Росії» (відновлювальна кредитна лінія із лімітом - 48 000 тис. доларів США строком до 28 серпня 2013 року та ставками 5%-6% за умови вибірки на строк від 1 до 60 днів та 9,3% за умови вибірки на строк від 61 до 365 днів) та №151111N7 від 19.12.2011р. із АТ «Укрексімбанк» (кредитна лінія на суму - 545 311 тис. грн. строком до 18 грудня 2014 року – не використовувалась протягом 2011 та 2012 року). Станом на 30.06.2012р. первісна вартість основних засобів, що знаходяться у заставі за зазначеними вище договорами, складає - 1 036 982 тис. грн.
4.5. Станом на 30.06.2012р. залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовується становить 64,454 тис. грн.
Станом на 30.06.2012р. вартість одиниць основних засобів, по яких була нарахована 100% амортизація і які все ще знаходяться в експлуатації, становить - 10,718,418 тис. грн.
Станом на 30.06.2012р. залишкова вартість основних засобів вилучених для продажу складає - 167 132 тис. грн..
Станом на 30.06.2012р. емітент не має основних засобів, придбаних за рахунок цільового використання.
4.6. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками відсутня.
4.7. Обсяг незавершеного будівництва станом на 30.06.2012р. склав - 264 437 тис. грн., станом на 31.12.2012р. обсяг незавершеного
будівництва складав - 430 319 тис. грн.

 

 

4.8. Ukrtel Global GmbH
4.8.1.- 4.8.6. У дочірнього підприємства Ukrtel Global GmbH основні засоби відсутні.
4.8.7. Ukrtel Global GmbH незавершеним будівництвом не володіє.
ТОВ "ТриМоб"
4.8.1. Вартість основних засобів:
- первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2012 - 614 119,4 тис. грн.
- залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2012 - 592 404,6 тис. грн.
- первісна вартість основних засобів станом на 30.06.2012 - 613 804,8 тис. грн.
- залишкова вартість основних засобів станом на 30.06.2012 - 572 555,3 тис. грн.
У звітному періоді переоцінка основних засобів не проводилась. Зменшення та збільшення корисності не відбувалось.
4.8.2. Середній рівень зносу основних засобів станом на 30.06.2012 становить 6%.
4.8.3. Загальна сума витрачена на поточний ремонт - 375,0 тис. грн.
4.8.4. Основні засоби, по яких обмежено володіння, користування та розпорядження, на балансі підприємства за звітній період не обліковуються.
4.8.5. Інформація про залишкову вартість:
- основних засобів, що тимчасово не використовуються немає.
- повністю замортизованих основних засобів немає.
- для продажу в звітному періоді основні засоби не вилучалися.
- за рахунок цільового фінансування в поточному періоді придбання основних засобів не проводилося.
4.8.6. Переоцінка основних засобів не проводилась.
4.8.7. На кінець звітного періоду на балансі обліковуються незавершені капітальні інвестиції на загальну суму - 353,3 тис. грн., витрати на модернізацію основних засобів - 256,9 тис. грн., придбані основні засоби - 291,9 тис грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 105,0 тис. грн., витрати на придбання нематеріальних активів - 2 659,2 тис. грн.

 

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

5.1. Станом на 30.06.2012 середньооблікова чисельність штатних працівників становила - 60983 чол., з яких 60420 чол. працюють у філіях товариства. У звітному періоді за суміцництвом у товаристві працювала - 801 особа, на умовах неповного робочого часу - 2297 особи. Фонд оплати праці штатних працівників ПАТ "Укртелеком" за 1 півріччя 2012 року склав - 1 023 644,9 грн.
5.2. Зобов'язань товариства, які стосуються можливості участі працівників товариства у його статутному капіталі у звітному
періоді не відбувалось.

 

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

6.1. Наказом тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 18.05.2012р. № 213-к звільнити з 15.06.2012р. з посади директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж ПАТ «Укртелеком» за переведенням до Харківської філії ПАТ «Укртелеком» Татарчука Сергія Івановича
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 21.05.2012 № 91, припинити з 15.06.2012 повноваження члена Правління товариства:
- Директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж ПАТ «Укртелеком» Татарчука Сергія Івановича. Станом на 21.05.2012 інша особа на посаду не призначалась.
Татарчук С.І., паспорт МК № 353398, виданий МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області 27.02.1997, на посаді директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж ПАТ «Укртелеком» - члена Правління перебував протягом 8 місяців. Попередня посада директор Харківської філії ВАТ «Укртелеком».У системі реєстру є власником 3 060 акцій ПАТ «Укртелеком», що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кравець Ігор Васильович д/н Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління (менше років) 1958 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Прутенко Людмила Петрівна д/н Член Правління (7 років) 1953 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Шаповалов Євген Анатолійович д/н Член Правління (5 років) 1977 Вища 2.5 0 2.5 0.00000005 0.00000005 0 д/н
Тарасенко Ігор Володимирович д/н Член Правління (менше року) 1973 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Лісак Ірена Олександрівна д/н Член Правління (менше року) 1957 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Бургомістренко Андрій Анатолійович д/н Член Правління (менше року) 1970 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Накалюжна Людмила Володимирівна д/н Головний бухгалтер (7 років) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 Член Ревізійної комісії (менше року) - - 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552 0 д/н
Пітер Голдшайдер д/н Голова Наглядової ради (менше року) 1945 Вища 0 0 0 0 0 0 управляючий партнер компанії ЕРІС (Австрія)
Солодовський Ілля Давидович д/н Член Наглядової ради (менше року) 1968 Вища 0 0 0 0 0 0 Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" (код ЄДРПОУ 33940565)
Клаус Хартман д/н Член Наглядової ради (менше року) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Дзекон Георгій Борисович д/н Член Наглядової ради (менше року) 1963 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н

 

6.2. Правління товариства
1. Кравець Ігор Васильович - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління
Паспортні дані:НА 124444 18.05.1996 Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області
Рік народження:1958
Освіта: Вища, Українська державна академія зв'язку
Опис: Голова Правлiння здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком"
Обов'язки Голови Правлiння:
- органiзовує проведення засiдань Правлiння, керує його роботою;
- здiйснює оперативне керiвництво товариством, спрямовує його дiяльнiсть на досягнення необхiдних темпiв розвитку та отримання прибутку;
- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Оплата працi згiдно контракту.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
2. Шаповалов Євген Анатолiйович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності
Паспортні дані:СН 126584 16.05.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження: 1977
Освіта: Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
Опис: Член Правлiння, директор дирекції фінансової та комерційної діяльності здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції фінансової та комерційної діяльності:
- забезпечує розробку бiзнес-плану товариства, складання поточних та фiнансових планiв дiяльностi товариствав цiлому i в розрiзi фiлiй, здiйснює контроль за їх виконанням;
- забезпечує своєчасне проведення розрахункiв товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
3. Прутенко Людмила Петрiвна - директор дирекції праці та управління персоналом
Паспортні дані: СН 831209 09.06.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження: 1953
Освіта: Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
Опис: Член Правлiння, директор дирекції праці та управління персоналом здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції працi та управлiння персоналом:
- забезпечує роботу iз забезпечення товариства кадрами потрiбних професiй, спецiальностей
i квалiфiкацiй згiдно з рiвнем i профiлем отриманої ними пiдготовки;
- органiзує роботу з поточної i перспективної пiдготовки, перепiдготовки, стажування, пiдвищення
квалiфiкацiї працiвникiв товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
4. Тарасенко Iгор Володимирович - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
Паспортні дані: СО 921368 12.11.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження: 1973
Освіта: Вища, Українська державна академiя зв'язку iм. О.С. Попова
Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
- забезпечує планування впровадження нової технiки i розвитку телекомунiкацiйних технологiй ПАТ "Укртелеком;
- забезпечує розвиток та впровадження перспективних технологiй на телекомунiкацiйних мережах;
- органiзовує роботу з впровадження нової технологiї, модернiзацiї дiючих телекомунiкацiйних об'єктiв.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
5. Лісак Ірена Олександрівна - директор дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів
Паспортні дані: тимчасова посвідка на тимчасове проживання серія КИ №011155 видана 16.06.2011
Рік народження: 1957
Освіта: Вища, Львівський ордена Леніна політехнічний інститут
Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів":
- здійснення стратегічного та оперативного керівництва продажем інноваційних послуг;
- розробка та впровадження с тратегій продажу інноваційних послуг масовим споживачам - через прямий та не прямий канали продажу;
- організація та координація забезпечення виконання планів продажу послуг масовим та бізнес- споживачам.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
6. Бургомістренко Андрій Анатолійович - директор дирекції розвитку продуктів та маркетингу
Паспортні дані: СН 217742 09.07.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження: 1970
Освіта: Вища, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Опис:Член Правління, директор дирекції розвитку продуктів та маркетингу здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу:
- розробка ринкової та маркетингової стратегії;
- планування портфелю продуктів та пропозицій;
- керування життєвим циклом продуктів від створення до виведення з ринку на основі аналізу показників ефективності;
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
7. Накалюжна Людмила Володимирiвна - Головний бухгалтер
Паспортні дані:СН 083233 08.02.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження:1961
Освіта: Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
Опис:Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера.
До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складанняi подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Наглядова рада
1. Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003. Рік народження – 1945. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
2. Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради. Паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997. Рік народження – 1968. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
3. Клаус Хартман – член Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006. Рік народження – 1961. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
4. Дзекон Георгiй Борисович - член Наглядової ради. Паспортні дані:МЕ 359574 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.08.2004 . Рік народження – 1963. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Ревізійна комісія
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком» та знаходиться за адресою: 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4.

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

6.3. Станом на 30.06.2012 посадові особи товариства участі в дочірніх (залежних) підприємствах не приймали.

 

 

6.4. Інформація щодо:
- процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа товариства була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство.
- наявності у посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
у звітному періоді відсутня.

 

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

7.1. На кінець звітного періоду загальна чисельність акціонерів ПАТ "Укртелеком" становила - 60675 осіб. Станом на 30.06.2012 в обігу
перебувало - 18 726 244 940 штук простих іменних акцій ПАТ "Укртелеком".

 

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552

 

7.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком», які обліковуються у ПАТ "Національний депозитарій України". Місцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акції перейшли до ТОВ "ЕСУ" під час приватизації ПАТ "Укртелеком".

 

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

8.1. Інформація про правочини з власниками істотної участі та афілійованими особами укладені протягом звітного періоду:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
1. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №VL KIVUTK/7-3-20/617. Зміст договору: будівництво БС VL KIV UTK Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці, вул. Шевченка, 8. Сума договору - 161 434,10 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 86 937,77 грн.
2. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №RV OSTNEZ/7-3-20/615. Зміст договору: будівництво БС RV
OST NEZ Рівненська обл., Острозький р-н, м. Острог, проспект Незалежності, 7. Сума договору - 168 768,80 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 162 085,99 грн.
3. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №RV KSTGRU/7-3-20/614. Зміст договору: будівництво БС RV
KST GRU Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль,вул. Грушевського, 34. Сума договору - 166 090,48 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 159 117,96 грн.
4. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №RV SRNSHY/7-3-20/616. Зміст договору: будівництво БС RV SRN SHY Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Широка, 33. Сума договору - 178 606,69 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 171 527,65 грн.
5. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.04.2012 №KIKIEBLG/7-1-51/1854. Зміст договору: будівництво БС KI KIE BLG, м. Київ, вул. Булгакова, 11. Сума договору - 265 051,22 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 265 051,22 грн.
6. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.04.2012 №DC MARSHE/7-6/320-01. Зміст договору: будівництво БС DC MAR SHE за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Войніч, 2. Сума договору - 157 506,75 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 144 010,89 грн.
7. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.04.2012 №7-1-51/12/1853. Зміст договору: будівництво БС VN VIN BLU/ VN VIN PIR. Сума договору - 5 964,00 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 5 964,00 грн.
8. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 12.04.2012 №DC MARKRC/7-6/321-01;'DC MARSHE/7-6/320-01. Зміст договору: будівництво БC DC MAR KRC за адресою м.Маріуполь, вул. Курчатова, 35-а. Сума договору - 159 746,93 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 149 758,72 грн.
9. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 12.04.2012 №OD ODEUSP-823/7-4-62. Зміст договору: будівництво БС OD ODE USP, за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1. Сума договору - 221 683,49 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 209 183,70 грн.
10. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 17.04.2012 №DC MARAZS/7-6/319-01. Зміст договору: будівництво БС DC MAK SHA за адресою: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Азовстальська, 13а. Сума договору - 120 053,06 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 68 442,32 грн.
11. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 23.04.2012 №KVDYMUTK/7-1-51/1871. Зміст договору: будівництво БС KV DYM UTK, Київська обл., Броварський р-н, смт Велика Димерка, Заліська, 3. Сума договору - 23 261,07 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. відсутня.
12. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 23.04.2012 №KVBERUTK/7-1-51/1870. Зміст договору: будівництво БС KV BER UTK, Київська обл., м.Березань, Фрунзе, 12. Сума договору - 230 483,43 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 220 353,81 грн.
13. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 23.04.2012 №KVBARUTK/7-1-51/1872. Зміст договору: будівництво БС KV BAR UTK, Київська обл., смт Баришівка, Жовтнева, 1. Сума договору - 23 261,07 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. відсутня.
14. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 26.04.2012 № KVMAKUTK/7-1-51/1867. Зміст договору: будівництво БС KV MAK UTK, Київська обл., смт Макарів, Фрунзе, 38. Сума договору - 259 955,30 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 250 245,11 грн.
15. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 26.04.2012 №LG SEVABS/7-6/322-01. Зміст договору: будівництво БС LG SEV ABS м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна,68. Сума договору - 134 342,67 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 120 989,84 грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі).
1. Договір між ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" від 10.04.2012 №4-4/77. Зміст договору: надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку. Сума договору - відсутня. Договір укладено по наданню послуг на користування службовим мобільним зв'язком відповідно до тарифів. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 2 458 070,30 грн.
2. Договір між ТОВ "ТриМоб" та "Філією централізованого продажу послуг" ПАТ "Укртелеком" від 20.04.2012 №4-4/83. Зміст договору: надання послуг між оператором та провайдером. Сума договору - відсутня. Договір укладено по наданню послуг відповідно тарифів за доступ та користування мережею мобільного зв'язку. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 1 048 735,56 грн.
3. Договір між ТОВ "ТриМоб" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.05.2012 №1862/7-2. Зміст договору: постачання обладнання БС. Сума договору - 11 326,37 грн. Договір укладено у зв'язку з виробничою необхідністю розвитку мережі. Дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 5663,19 грн.
4. Договір між ТОВ "ТриМоб" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 01.06.2012 №3-2/129. Зміст договору: постачання обладнання БС. Сума договору - 1 729 946,16 грн. Договір укладено у зв'язку з виробничою необхідністю розвитку мережі. Дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012р. - 1 729 946,16 грн.
8.2. Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі):
1. Львівська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 62 484,25 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 1 009 475,16 грн.
2. Севастопольська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 24 017,02 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 480 025,32 грн.
3. Тернопільська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 171 851,46 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 48 740,3 грн.
4. Черкаська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 326 327,48 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 363 580,85 грн.
5. Чернігівська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 22 464,00 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 3187 350,22 грн.
6. Київська міська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 217 363,80 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 14 522 876,07 грн.
7. Вінницька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 97 416,15 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 209 032,68 грн.
8. Волинська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 153 885,89 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 2 507 559,1 грн.
9. Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 21 631,38 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 1 676 867,23 грн.
10. Донецька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 75 280,06 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 165 434,75 грн.
11. Житомирська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 54 495,05 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 83 705,44 грн.
12. Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 5 192,25 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 161 109,53 грн.
13. Івано-Франківська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 29 452,30 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 203 784,96 грн.
14. Київська обласна філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 14 356,50 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 223 539,46 грн.
15. Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 22 971,36 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 1 097 358,64 грн.
16. Кримська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 6 864,50 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 362 365,83 грн.
17. Луганська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 49 945,95 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 580 242,64 грн.
18. Миколаївська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 157 482,49 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 1 403 428,31 грн.
19. Одеська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 59 866,47 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 173 552,81 грн.
20. Полтавська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 19 826,96 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 225 191,16 грн.
21. Рівненська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 103 423,77 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 238 293,13 грн.
22. Сумська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 631 176,02 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 736 334,87 грн.
23. Філія "Дирекція первинної мережі" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 215 381,71 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 53 436,56 грн.
24. Філія "Дирекція розвитку інфраструктури" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 1 097 446,57 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 73 054 562,63 грн.
25. Філія централізованого продажу послуг ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 59 702,42 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 1 586 051,51 грн.
26. Харківська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 31 442,22 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 718 887,18 грн.
27. Хмельницька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 22 626,74 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 81 780,18 грн.
28. Чернівецька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 3 814 694,70 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 5 082 968,40 грн.
29. ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 123 995,19 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 2 572 181,37 грн.
30. Філія "Утел" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 6 231,73 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 2 826,23 грн.
31. Філія з управління спецоб'єктами електрозв'язку ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 40 177,58 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - відсутня
Разом заборгованість між ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" (та його філіями) складає:
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 7 861 969,56 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 111 192 303,38 грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
1. Філія "Утел" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 56 210,03 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.06.2012 - 9 700 773,78,38 грн.

 

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

9.1. У звітному періоді процедур досудового врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів товариства не було.
9.2. Інформація про факти виплати товариством та його підрозділами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції:
Апарат управління ПАТ «Укртелеком»:
- УДКС України у Шевченківському р-ні м. Києва. ПДВ по уточненим розрахункам. Пеня - 5138,53 грн.
- УДКС України у Шевченківському р-ні м. Києва. ПДВ по уточненим розрахункам. Штраф - 12661,00 грн.
- УДКС України у Дніпровському р-ні м. Києва. Податок на землю по уточненим розрахункам. Пеня - 0,68 грн.
- УДКС України у Дніпровському р-ні м. Києва. Податок на землю по уточненим розрахункам. Штраф - 3,97 грн.
Волинська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Пенсійний фонд. Фінансові санкції згідно рішення №1037 від 25.05.2012р у розмірі - 2902,32 грн.
- Пенсійний фонд. Штраф згідно рішення №449 від 23.03.2012р. у розмірі - 550,76 грн.
- Місцеві бюджети Волинської обл. Штраф в розмірі 4% місячної орендної плати за землю у розмірі - 89,88 грн.
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Штраф згідно рішення №66/07000 від 08.05.12 у сумі - 1064,97 грн.
Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Споживачі послуг. Штраф за ненадані послуги у розмірі - 60920,36 грн.
- УДКСУ м. Синельниково. Самостійно нарахований штраф по оренді землі у розмірі - 116,94 грн.
- УДКСУ у Жовтневому районі м. Кривий Ріг. Самостійно нарахований штраф за спеціальне використання води у розмірі - 39,60 грн.
Донецька філія ПАТ «Укртелеком»:
- Місцевий бюджет Будьонівського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня у розмірі - 4,07 грн.
- Державний бюджет, м. Донецьк, Київський район. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня у розмірі - 31,57 грн.
- Державний бюджет, м. Донецьк, Кіровський район. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня у розмірі - 32,20 грн.
- Місцевий бюджет Куйбишевському району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку за землю. Штраф та пеня у розмірі - 54,15 грн.
- Державний бюджет, м. Донецьк, Київський район. Несвоєчасна сплата екологічного збору. Штраф та пеня у розмірі - 25,48 грн.
- Місцевий бюджет Куйбишевського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмірі - 0,51 грн.
- Місцевий бюджет Петровського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю, Штраф у розмірі - 0,92 грн.
- Місцевий бюджет Пролетарського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмірі - 1,01 грн.
- Державний бюджет, м. Донецьк, Кіровський район. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмірі - 13,23 грн.
- Місцевий бюджет Ворошиловського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмірі - 41,39 грн.
- ПАТ «ДТЕК-Донецькобленерго» (ВП «Приазовські РЕМ»). Порушення умов договору про постачання електричної енергії. Пеня та 3%
річних у загальній сумі - 6,13 грн.
- Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня в сумі - 34,83 грн.
- Місцевий бюджет м. Мар’їнка Донецької обл. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня у розмірі - 15,48 грн.
- Місцевий бюджет м. Добропілля Донецької обл. Несвоєчасна сплата збору за водокористування. Штраф та пеня у розмірі - 10,12 грн.
- Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня в сумі - 12,54 грн.
- Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня в сумі - 38,28 грн.
- Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня в сумі - 308,40 грн.
Філія «Дирекція первинної мережі» ПАТ «Укртелеком»:
- ДКСУ в АРК. Сплата штрафних санкцій згідно несвоєчасно сплаченого податкового зобов’язання у розмірі - 4,74 грн.
- УДК м. Синельниково Дніпропетровська обл. Сплата штрафних санкцій згідно уточненої декларації по оренді землі за 2012р.
у сумі - 35,13 грн.
- УДК м. Шостка Полтавська обл. Сплата штрафних санкцій згідно уточненої декларації по оренді землі за 2011 р. у розмірі - 1590,10 грн.
- МБ м. Золочів. Сокирянська Міська рада. Сплата штрафних санкцій згідно уточненої декларації по оренді землі у розмірі - 27,03 грн.
- Кременецький РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 18,66 грн.
- Тернопіль РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 110,91 грн.
- Самбірський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 14,02 грн.
- Любомильський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 3,00 грн.
- Козівський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 70,00 грн.
- Кам.Поділський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 6,73 грн.
- Ягодинська митниця ГУ ДКСУ Любомильський р-н Волинської.обл. Пеня по оренді майна у розмірі - 1,52 грн.
- ПАТ «Київобленерго». Пеня за несвоєчасну оплату послуг з електропостачання у розмірі - 5,6 грн.
Житомирська філія ПАТ «Укртелеком»:
- ВАТ ЕК «Житомиробленерго» Ружинський РЕМ. Перевищення договірної величини споживання електроенергії. Штраф - 458,88 грн.
- ВАТ ЕК «Житомиробленерго» Радомишльський РЕМ. Перевищення договірної величини споживання електроенергії. Штраф - 2276,18 грн.
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Порушення строків усунення пошкодження. Штраф на користь абонента (ст.40 Закону України
«Про телекомунікації»). Штраф - 4830,78 грн.
Закарпатська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Подання недостовірних відомостей за 2008 рік, що використовуються в системі
персоніфікованого обліку, згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 11.06.12 № 285. Штраф - 170, грн.
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Не обчислення своєчасно та несвоєчасне перерахування страхових внесків згідно
рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 11.06.12 №286. Штраф - 1038,38 грн.
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Заниження сум заробітної плати згідно рішення Управління Пенсійного фонду України
в м. Ужгороді від 11.06.12 №287. Штраф - 855,00 грн.
- Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Не своєчасне нарахування єдиного внеску згідно рішення Управління Пенсійного
фонду України в м. Ужгороді від 11.06.12 №1210. Штраф - 689,12 грн.
- ПАТ «Закарпаттяобленерго» Понадлімітне споживання електроенергії згідно укладених договорів. 4973,92 грн.
- Державна податкова інспекція у м. Ужгороді Закарпатської ДПС. Порушення граничного строку сплати збору за спец водокористування
відповідно до податкового повідомлення-рішення від 21.06.12 №0003221543. Штраф - 4,23 грн.
- Мукачівська об’єднана ДПІ. Несвоєчасна сплата збору за провадження торгівельної діяльності згідно податкового повідомлення-рішення
від 01.03.12 №0001171540. Штраф - 107,50 грн.
- Абоненти фіксованого зв’язку Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком». Не усунення пошкодження протягом п’яти діб. Нарахування згідно
п. 94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова Кабінету міністрів від 9.08.05 №720 ). Штраф - 352,97 грн.
Запорізька філія ПАТ «Укртелеком»:
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про
телекомунікації». Штраф - 213,28 грн.
- Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Запорізького обласного відділення. Штраф за
неправомірно витрачені страхові кошти, згідно ст.ст.21, 22, 30, п.6 ст.28 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням». Штраф - 1026,51 грн.
Кіровоградська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг
(в тому числі за користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТА - 220 грн.,
за ОРТ – 606 грн.
Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»:
- А.Е.С. «Київобленерго» Баришівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №240 від 18.11.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 86,49 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 25 від 30.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 3,00 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 22 від 03.02.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію) .
Пеня - 1,48 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» К.Святошинський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 262 від 01.07.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 268,23 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Рокитнянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 87 від 23.03.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 2,19 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Бородянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 18,56 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 20,13 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Ірпінський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 218 від 06.10.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 12,26 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Кагарлицький РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 087 від 27.10.04р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 38,75 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Макарівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 151 від 20.06.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 25,69 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Броварський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 049 від 16.01.01р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 73,96 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Тетіївський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 056 від 16.02.11р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 22,72 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» П.Хмельницький РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 071 від 28.05.10р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 35,74 грн.
- Поліський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 061 від 01.04.09р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 0,17 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Таращанський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 243 від 01.10.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 0,24 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго» Сквирський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
Пеня - 31,00 грн.
- ПАТ «Київенерго» Згідно п. 4.2.1 договір № 10742 від 19.03.08р.
(порушення терміну оплати за ел/енергію) Пеня 2,30 грн.
- ПАТ «Енергія». Згідно п. 4.2.1 договір №142-т/04-06/26 від 01.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 320,09 грн.
- Фонд комунального майна. Згідно рішення господарського суду № 5011-36/4203-2012 від 14.05.2012р. (за порушення терміну оплати
оренди). Штраф - 2238,32 грн.
- Броварська ОДПІ в Київській обл. ДПС. Уточнююча декларація за 1 кв. 2012р. від 20.04.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією
самостійно нарахований штраф з екологічного податку). Штраф - 0,29 грн.
- Кагарлицька ОДПІ в Київській обл. ДПС. Уточнююча декларація за 1 кв. 2012р. від 20.04.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією
самостійно нарахований штраф з екологічного податку). Штраф - 0,09 грн.
- Обухівська ОДПІ в Київській обл. ДПС. Уточнююча декларація за 1 кв. 2012р. від 20.04.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією
самостійно нарахований штраф з екологічного податку). Штраф - 7,39 грн.
- П.Хмельницька ОДПІ в Київській обл. ДПС. Згідно податкового повідомлення-рішення № 0000731501 від 29.03.2012р. (самостійно
нарахований штраф за орендну плату за землю). Штраф - 170,00 грн.
- Вишгородська ДПІ в Київській обл. ДПС. Штрафні санкції, згідно уточнюючого розрахунку «Збір за спеціальне використання води».
Штраф - 7,97 грн.
- Іванівська МДПІ в Київській обл. ДПС. Нарахування штрафу за комунальний податок по ЦТП №19 м.Іванків згідно подат.повід.рішення
від 05.07.11 №0000412300 на підставі акту перевірки. Штраф - 2911,29 грн.
- Іванівська МДПІ в Київській обл. ДПС. Нарахування штрафу за спец використання води ЦТП №19 м.Іванків згідно подат.повід.рішення
від 05.07.11 №0000462300 на підставі акту перевірки. Штраф - 175,43 грн.
- Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів). Пеня - 4709,20 грн.
Кримська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Відділ виконавчої дирекції Фонду соціального страхування с тимчасової втрати працездатності АР Крим. Штраф за порушення порядку
використання страхових коштів. Штраф - 3709,57 грн.
- ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту». На виконання рішення суду у зв’язку з несвоєчасною оплатою за договором.
Пеня - 3713,21 грн.
Луганська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 3882,94 грн.
- Вокзал станції Луганськ. Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору. Пеня - 0,08 грн.
- ПАТ "Укртранснафта". Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору. Пеня - 246,7 грн.
- Управління комунальним майном Луганської міської ради. Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору
Пеня - 564,09 грн.
- ТОВ "Таун Сервіс". Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору. Пеня - 89,03 грн.
- ДП "Первомайськвугілля" ВП "ВВТЗ". Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору. Пеня - 44,42 грн.
- ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Штраф - 413,77 грн. Пеня - 0,04 коп.
- Пенсійний фонд. Самостійно нараховане (у зв’язку із несвоєчасною сплатою донарахованого єдиного соціального внеску). Пеня - 1,50 грн.
- Державний бюджет України. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 49,61 грн. Пеня - 26,74 грн.
Львівська філія ПАТ «Укртелеком»:
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р. (тепло за квітень 2012р.). Пеня - 5,45 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за травень 2012р.). Пеня - 563,84 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за червень 2012р.). Пеня - 1 896,59 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 21.05.2010р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 2,82 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 21.05.2010р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 8,95 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за квітень 2012р.). Пеня - 10 465,54 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 10 486,80 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 2 813,74 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за травень 2012р.).
Пеня - 45,83 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 1,50 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 5,73 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за квітень 2012р.). Пеня - 8 692,31 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 7 582,04 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 9 286,95 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень
телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 68.17 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень
телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 1045.25 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №41 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,30 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №42 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,11 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №43 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,15 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №44 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,17 грн.
- Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №45 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,10 грн.
- Лапаївська сільська рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №463000-360 від 01.07.2006р. Пеня - 89,94 грн.
- Районни відділ освіти м. Сокаль. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №476 від 02.02.2009р. Пеня - 0,40 грн.
- Управління комунальних ресурсів ЛМР. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №460200-107 від 01.09.2005р.
Пеня в розмірі - 16,87 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р.
(водопостачання за травень 2012р.). Пеня в розмірі - 3,84 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р.
(водопостачання за червень 2012 р.). Пеня в розмірі - 16,21 грн.
- ВДК у Золочівському р-ні Львівської обл. Порушення термінів оплати за січень 2012 за користування торговим патентом №846997.
Штраф в розмірі - 53,50 грн.
Одеська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Покупці (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони. Штраф - 4995,01 грн.
- Покупці (Юридичні особи). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони. Штраф - 193,83 грн.
- УДК Одеської області. Самостійно нарахований штраф по земельному податку за 2011 рік. Штраф - 9,32 грн.
- УДК Одеської області. Самостійно нарахований штраф по оренді землі за 2011 рік. Штраф - 435,34 грн.
- УДК Одеської області. Самостійно нарахована пеня по оренді землі за 2011 рік. Пеня - 425,09 грн.
- Управління ПФУ у Приморському р-ні м. Одеси. Штраф за несвоєчасну сплату єдиного внеску. Штраф - 194,12 грн.
- Управління ПФУ у Приморському р-ні м. Одеси. Пеня за несвоєчасну сплату єдиного внеску. Пеня - 16,98 грн.
Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти. Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби фіксованого зв’язку (ОТА)
(згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг). Штраф - 72,51 грн.
- Абоненти. Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби проводового мовлення
(згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг). Штраф - 1077,04 грн.
- Місцевий бюджет Кременчуцької міської ради. Самостійно нарахований штраф в розмірі 5%, згідно уточнених Податкових декларацій з
орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2009 та 2010 роки. Штраф - 1332,08 грн.
- Управління Пенсійного фонду України Октябрського району у м. Полтаві. Штраф за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату
(несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного
фонду (пункт 2 ч. 9 ст. 106 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Штраф - 1103,86 грн. Пеня - 11,04 грн.
Харківська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Покупці (Бізнес-абоненти некорпоративні). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"
Пеня - 0,21 грн.
- Покупці (Бюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Пеня - 35,76 грн.
- Покупці (Населення). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Пеня - 4 197,10 грн.
- Розрахунки з суб'єктами господарювання (небюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про
телекомунікації". Пеня - 549,34 грн.
Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф нарахований на користь абонентів згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації».
Штраф - 3100 грн.
Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір № 345-99/932 від 10.09.1999 «Оренда приміщень за адресою:
м. Севастополь, пр. Жовтневої Революції, буд. 26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасно звільнення Севастопольською філією
орендованих приміщень. Неустойка у розмірі - 2696,94 грн.
Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»:
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 22,89 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Кельменці. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,02 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 4,8 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,1 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Хотин. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,01 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Хотин. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,07 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 3,82 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Кельменці. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,07 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,49 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,93 грн.
- ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 182,66 грн.
- Фізичні особи. Порушення строків усунення пошкодження. Штраф на користь абонента (ст.40 Закону України «Про телекомунікації»)
у розмірі - 1326,03 грн.
- Красноїльська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001801500
від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 0,25 грн.
- Коровійська сільська рада Глибоцького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001871/1500/5608
від 06.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 18,48 грн.
- Снячівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001831500
від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 15,65 грн.
- Іжівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012
(податок на землю) у розмірі - 0,58 грн.
- В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012
(податок на землю) у розмірі - 10,99 грн.
- Красноїльська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012
(податок на землю) у розмірі - 1,81 грн.
- В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001841500
від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 10,85 грн.
- Снячівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012
(податок на землю) у розмірі - 5,66 грн.
- Чудейська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012
(податок на землю) у розмірі - 1,61 грн.
- Банилівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001811500 від 12.06.2012
(податок на землю) у розмірі - 0,3 грн.
- Костинецька сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012
(податок на землю) у розмірі - 0,8 грн.
- Банилівська сільська рада Вижницького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012
(податок на землю) у розмірі - 1,36 грн.
- Коровійська сільська рада Глибоцького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012
(податок на землю) у розмірі - 7,91 грн.
- Чудейська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001821500
від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 0,32 грн.
Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Фізичні (юридичні) особи. Договори за телекомунікаційні послуги. Штрафи на користь абонентам за непрацюючі телефони - 2059,44 грн.
ТОВ "ТриМоб"
- ПАТ "Крименерго". Пеня за неоплачену електроенергіюза період з 31.03.2012 по 09.04.2012 згідно Договора №718/13-25/36 від 20.03.2012
у розмірі - 7,53 грн.

 

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

10.1. Інформацію про акції емітента:
10.1.1. Тип акцій: прості іменні
Форма випуску: бездокументарна
Номінальна вартість акції: 0, 25 грн
Кількість акцій, що перебувають в обігу: 18 726 244 940 шт. (3060 шт. акцій викуплені товариством відповідно до ст. 68 Закону
України "Про акціонерні товариства"
Акції, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, відсутні.
Дата реєстрації випуску: 22.12.2000
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 661/1/00
Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Протягом звітного періоду ( 2-го кварталу 2012 року) зміна права власності на акції більш ніж 5% не проводилась.
Привілейовані акції товариством не випускались.

 

 

10.1.2. У звітному періоді додатковий випуск акцій товариством не здійснювався.

 

 

10.1.3. У звітному періоді рішення про здійснення додаткового випуску акцій у поточному році товариством не приймалося.

 

 

10.1.4. У звітному періоді загальними зборами акціонерів товариства рішення про анулювання, консолідацію та дроблення акцій не приймалося.

 

 

10.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).
10.2.1. Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені); форма існування - бездокументарна
По кожному випуску, цінні папери (облігації) якого знаходяться в обігу:
1. Серії C, D, E, F
- облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії C, D, E, F
- свідоцтва про реєстрацію випусків: серія C - 9/2/09, серія D – 10/2/09, серія E – 11/2/09, серія F – 12/2/09, дата реєстрації випусків 29.01.2009,
видане ДКЦПФР
- кількість облігацій кожної серії: 50 000 штук
- номінальна вартість облігацій кожної серії: 1 000 грн.
- загальна номінальна вартість кожного випуску: 50 000 000 грн.
- права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
• вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
• отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені цим проспектом емісії облігацій;
• пред’являти облігації для їх викупу в порядку, встановленому проспектом емісії облігацій.
- рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільний
- порядок та умови погашення цінних паперів випусків:
Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18.
Дати початку та закінчення погашення облігацій
Серія облігацій Дата початку погашення облігацій Дата закінчення погашення облігацій (включно)
C 05.11.2012 10.11.2012
D 04.02.2013 09.02.2013
E 06.05.2013 11.05.2013
F 05.08.2013 10.08.2013
Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Емітент перераховує номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід за останній відсотковий період на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, протягом 3-х робочих днів після зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії.
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати початку погашення облігацій.
Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду їх погашення або якщо у зведеному обліковому реєстрі немає реквізитів банківського рахунка власника облігацій, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки за облігаціями та депонованими сумами за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Перерахування номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу за останній відсотковий період здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про їх перерахування зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії ВАТ «МФС» та вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
Відсотковий дохід на перший – четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 30% (тридцяти) річних; на 5-8 відсоткові періоди – 19% річних, на 9-12 відсоткові періоди – 16,5% річних. Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди визначається Правлінням ВАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних.
Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день. Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:
Кі = ( 1000 x Сі x 91 ) / (365x100%),
де:
і – порядковий номер відсоткового періоду;
Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
1000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;
91 – кількість днів відсоткового періоду;
365 – кількість днів у році.
Процедура проведення виплати відсоткового доходу
Емітент здійснює виплату доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями.
Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу. Власники облігацій – фізичні особи повинні відкрити на дату виплати відсоткового доходу та погашення облігацій рахунок у будь-якій банківській установі.
У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка власника облігацій або якщо реквізити його банківського рахунка вказані неправильно, кошти, які належать до виплати такому власнику, депонуються на рахунку Емітента і сплачуються за його особистим зверненням.
Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються.
Облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
По кожному випуску, реєстрація якого у звітному періоді була скасована:
Скасування випусків протягом ІI кварталу 2012 року не було.
По кожному випуску, зобов’язання емітента за цінними паперами якого не виконане або виконане неналежним чином (дефолт):
Усі зобов’язання за цінними паперами належним чином виконуються.

 

 

10.2.2. Усі види облігацій звичайні (незабезпечені).

 

 

10.2.3. Станом на кінець IІ кварталу 2012 року перебувають у процесі розміщення облігації серій N, O, P, Q.
Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії N, O, P, Q.
Кількість облігацій по серіям: серії N - 2 000 штук; серії O - 2 000 штук; серії P - 4 000 штук; серії Q - 4 000 штук; загальна кількість облігацій 12 000 штук.
Номінальна вартість облігацій кожної серії: 50 000 грн.
Загальна номінальна вартість по кожній серії: серії N – 100 000 000 грн.; серії O – 100 000 000 грн.; серії P – 200 000 000 грн.;
серії Q – 200 000 000 грн.; загальна номінальна вартість облігацій 600 000 000 грн.
Мета випуску: Залучені кошти у повному обсязі (100%) планується використати на забезпечення надійної експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво і модернізацію мережної інфраструктури а саме: розширення сегменту широкосмугового доступу до мережі Інтернет, нарощування потужності міських Ethernet-кілець; модернізацію оптичної магістральної мережі (DWDM), продовження робіт з розбудови зонових мереж; проведення робіт з модернізації центральних та регіональних транзитних вузлів мережі передачі даних.

 

 

10.2.4. Протягом II кварталу 2012 року не приймалось рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій).

 

 

10.3. Протягом звітного періоду лістинг (делістинг) акцій на організаторах торгівлі товариством не здійснювався. Торгівля акціями товариства здійснюється на організованому ринку України. Акцiї компанiї внесенi до Котирувального листа першого рiвня Списку Фондової бiржi ПФТС. Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Акцiї ПАТ "Укртелеком" включено до першого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа". Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку України. У звітному періоді найвища ціна акцій складала - 0,408 грн. за акцію, найнижча ціна - 0,2071 грн. за акцію.
У звітному періоді, станом на 30.06.2012 ведення обліку прав власності на акції ПАТ «Укртелеком» здійснював зберігач ПАТ КБ «Євробанк» (серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ №507085, дата видачі – 10.12.2009).
Інформація про факти лістингу облігацій на організаторі торгівлі протягом звітного періоду: до лістингу організаторів торгівлі облігації товариства протягом звітного періоду (IІ квартал 2012 року) не включались.

 

 

10.4. У звітному періоді ринкова капіталізація акцій станом на останній день проведення торгів склала - 5 136 609 826 грн.

 

 

10.5. У звітному періоді, станом на 30.06.2012 ведення обліку прав власності на акції ПАТ «Укртелеком» здійснював зберігач публічне акціонерне товариство комерційний банк «Євробанк» (серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ №507085, дата видачі – 10.12.2009). Місцезнаходження: 01032, м.Київ, б-р. Шевченка, 35.
Сертифікати акцій, які підтверджували право власності на акції ПАТ "Укртелеком" в документарній формі існування втратили свою чинність після переведення акцій в бездокументарну форму існування. У зв'язку з цим, у звітному періоді товариство бланків сертифікатів акцій не замовляло, сертифікати акцій акціонерам не видавало. Станом на 30.06.2012 акціонерам було видано 642 виписки із рахунків у цінних паперах, які підтверджують їх право власності на акції в бездокументарній формі існування.
У звітному періоді облік прав власності на інші цінні папери товариства у депозитарній системі України здійснювало - приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів". Номер ліцензії - АВ 498004, дата видачі ліцензії - 19.11.2009. Місцезнаходження: 04107, Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г. Особа, що веде облік прав власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України протягом звітного періоду не змінювалась.

 

 

10.6. Цінні папери товариства, які перебувають в обігу за межами України відсутні.

 

 

10.7. Інші цінні папери товариства протягом звітного періоду не розміщувались.

 

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

 

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

Обсяг доходів компанії з ПДВ та ПФ за 1 півріччя 2012 року склав - 4 061,1 млн.грн.
Доходи від надання телекомунікаційних послуг склали 3 793 млн.грн., в т.ч. кінцевим споживачам – 3 142,3 млн. грн., що на 141,3 млн.грн. менше відповідного періоду 2011 року, у зв’язку з виділенням зі складу ПАТ «Укртелеком» філії «УТЕЛ» (яка надавала послуги мобільного зв’язку) і створенням ТОВ «ТриМоб», доходи від надання послуг мобільного зв’язку в 1 півріччі 2011 року склали 175 млн. грн. Без врахування доходів від надання послуг мобільного зв’язку обсяг доходів збільшився на 33,7 млн. грн. за рахунок підвищення тарифів на послуги місцевого телефонного зв’язку з 1 травня і 1 вересня 2011 року. Продовжується падіння трафіку на фіксованій мережі за всіма напрямками (місцевий, міжміський, міжнародний, дзвінки на мережі мобільних операторів). Так, доходи від міжміських телефонних розмов по відношенню до відповідного періоду зменшились на 17,4% проти 14,2% в 1 півріччі 2011 року, доходи від дзвінків на мережі мобільних операторів за звітний період – на 18% проти 20,2%, відповідно.
Доходи від розрахунків з операторами та провайдерами склали 650,8 млн. грн., що на 13,6 млн. грн. більше по відношенню до 1 півріччя 2011 року, в основному у зв’язку із зміною розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіка.
Станом на 01.07.2012 наявність основних телефонних апаратів - 9 484,9 тис. номерів. У порівнянні з початком року 365,7 тис. користувачів відмовилися від послуг фіксованого зв’язку, за цей самий період встановлено 107,5 тис. номерів, у результаті абонентська база скоротилась на 258,2 тис. номерів, або 2,6%.
За рахунок загострення конкуренції на ринку телекомунікацій уповільнився приріст доходів від надання послуг комп’ютерного зв’язку. У 1 півріччі 2012 року доходи становили 749,4 млн. грн., що на 12,8 млн. грн., або 1,7%, більше 1 півріччя2011 року. Кількість користувачів широкосмугового доступу станом на 01.07.2012 р. досягла 1453,1 тис., це на 110,1 тис., або на 8,2%, більше по відношенню до початку року. Середньомісячна дохідність 1 абонента в 1 півріччі 2012 року – 76,8 грн., що на 24,7% менше 1 півріччя 2011 року.
Доходи від реалізації товарів в 1 півріччі 2012 року 114,5 млн.грн.
Доходи від інших видів діяльності склали 153,6 млн. грн.
Загальний обсяг витрат в 1 півріччі 2012 року склав 3 326,8 млн. грн., в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 2 445,9 млн. грн.; адміністративні витрати – 314,3 млн. грн.; витрати на збут склали 340,7 млн. грн.; інші операційні витрати – 54,1 млн. грн.; фінансові витрати – 149,1 млн. грн.; інші витрати становили 22,5 млн. грн.
За елементами операційних витрат:
• обсяг матеріальних витрат становив 425 млн. грн., питома вага в загальних витратах 12,8%, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали – 330,5 млн. грн., що становить 77,8% в загальній сумі матеріальних витрат;
• амортизаційні відрахування в 1 півріччі 2012 року становили 449,5 млн. грн., або 13,5% в загальній сумі витрат;
• розрахунки з технологічними партнерами – 330,8 млн. грн., це становить 9,9% в загальних витратах;
• витрати на оплату праці з нарахуваннями – 1 440,1 млн. грн., питома вага цих витрат в 1 півріччі 2012 року становила 43,3%;
• інші операційні витрати – 398,2 млн. грн., або 12% в загальній сумі витрат.
Чистий прибуток компанії в 1 півріччі 2012 році становив 124,5 млн. грн.

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ
 
Зазначена (зазначені) нижче особа (особи) підтверджує (підтверджують) достовірність відомостей, що містяться у зміні до квартальної інформації.
Посада керівника емітента  
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента  
Посада головного бухгалтера емітента  
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента  

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21560766
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Укртелеком"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 01601
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт м. Київ
1.1.9. Вулиця бульвар Шевченка
1.1.10. Будинок 18
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВВ №597087
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 01.03.2012
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 4681562000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 4681562000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
АТ "Райффайзен Банк Аваль" 300335 2600257 UAH
АТ "Укрексімбанк" 322313 2600101284666 Мультивалютний (UAH, USD, EUR, RUR, GBR, CHF, BYR, CAD, DKK)

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Діяльність зв"язку 64.20.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів* x  
Дата проведення 26.04.2012  
Кворум зборів** 94.01  

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3. Телефон/факс (044) 377-72-65, 377-70-16 Депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 АВ №581322
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, Телефон/факс (044) 585-42-00, 585-42-40 Депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 АВ 498004
Публічне акціонерне товариство "Євробанк" Акціонерне товариство 33305163 01032. м. київ, бул. Шевченка, 32. Телефон/факс (044) 585-44-21, 220-11-89 Зберігач цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.12.2009 АВ 507085
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Добрий Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 33948171 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 32, оф. 49, Телефон/факс (044) 284-04-20, 279-53-02 Діяльність з торгівлі цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.09.2009 АВ 493117
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65. Телефон/факс (044) 536-09-62, 536-00-21 Послуги у сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 02.12.2009 АВ 500428, АВ 500431, АВ 500444, АВ 500446, АВ 500445, АВ 500437, АВ 500426, АВ 500442
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредит-Рейтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю 31752402 01030, м.Київ, вул. Верхній Вал, 72, Телефон/факс (044) 490-25-50, 490-25-54 Консультації з питань комерційної діяльності та управління; дослідження ринку та вивчення суспільної думки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006 Свідоцтво №2 (Анульовано Рішенням ДКЦПФР від 15.03.2011 №246)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "IBI-Рейтинг"" Товариство з обмеженою відповідальністю 33262696 03680, м.Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014 Телефон/факс (044) 362-90-84, 521-20-15 Консультування з питань комерційної діяльності та управління; інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.04.2010 Свідоцтво №3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське Кредитно-Рейтингове Агентство" Товариство з обмеженою відповідальністю 36049978 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2, корпус 4. Телефон/факс: (044) 393-36-70, 393-36-76 Задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного надання спеціалізованих послуг у сфері кредитних рейтингів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.04.2012 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств №7
Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова фірма "Острів" Товариство з обмеженою відповідальністю 23444389 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014. Телефон/факс (044) 521-22-32, 521-22-33 Послуги з оцінки Фонд державного майна України 29.07.2010 9830/10
Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецькінаудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 13543179 83050, м.Донецьк, вул. Університетська, 37, Телефон/факс (062) 337-01-55, 305-46-62 Надання аудиторських послуг Аудиторська палата України 23.02.2001 0074
Закрите акціонерне товариство "КПМГ Аудит" Закрите акціонерне товариство 31032100 01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 11, Телефон/факс (044) 490-55-07, 490-55-08 Надання аудиторських та консультаційних послуг Аудиторська палата України 26.01.2001 2397
Представництво "Бейкер і Макензі - Сі Ай Ес, Лімітед Представництво 26080054 01054, м.Київ, вул. Воровського, 24. Телефон/факс (044) 590-01-01 Консультування з питань комерційної діяльності та управління, дослідження кон`юктури ринку та виявлення суспільної думки д/н - не ліцензійна
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова компанія" Товариство з обмеженою відповідальністю 32673788 61022, м.Харків, пр. Правди, 7, оф. 204. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89 Юридичний консалтинг д/н - не ліцензійна
Асоціація "Об`єднана юридична група" Асоціація 34190104 01001, м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 5/1-А. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89 Юридичні послуги д/н - не ліцензійна

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.12.2000 661/1/00 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку д/н прості бездокументарна іменні 0.25 18726248000 4681562000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29.01.2009 9/2/09 серія С Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 10.11.2012
29.01.2009 10/2/09 серія D Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 09.02.2013
29.01.2009 11/2/09 серія E Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 11.05.2013
29.01.2009 12/2/09 серія F Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 10.08.2013

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
27.03.2000 похідні цінні папери (деривативи) 23096000 22015000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
03.10.2001 похідні цінні папери (деривативи) 56000000 56000000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
11.02.2002 похідні цінні папери (деривативи) 13720000 12055000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.01.2003 похідні цінні папери (деривативи) 86400000 53531000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.02.2004 похідні цінні папери (деривативи) 75900000 75900000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
28.01.2005 похідні цінні папери (деривативи) 35840000 35190000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
29.12.2005 похідні цінні папери (деривативи) 67200000 35513000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 1437
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) похідні цінні папери - 1437

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

Гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів у звітному періоді не надавались.

 

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення            
будівлі та споруди            
машини та обладнання            
транспортні засоби            
інші            
2. Невиробничого призначення            
будівлі та споруди            
машини та обладнання            
транспортні засоби            
Інші            
Усього            

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 5072791 4948266
Статутний капітал 4681562 4681562
Скоригований статутний капітал 7693454 7693454
Опис* Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів на кінець звітного періоду: 9 236 539 - 4 163 748 = 5 072 791 тис. грн. Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів на кінець звітного періоду: 9 315 297 - 4 367 031 = 4 948 266 тис. грн.
Висновок** Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
21.05.2012 22.05.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 30.06.2012
на 30.06.2012
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
залишкова вартість 010 66069 53484
первісна вартість 011 490966 474716
накопичена амортизація 012 (424897) (421232)
Незавершені капітальні інвестиції 020 595365 191019
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 7301613 7467535
первісна вартість 031 24846654 25373105
знос 032 (17545041) (17905571)
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість 035    
первісна вартість 036    
накопичена амортизація 037    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 1147 1108
інші фінансові інвестиції 045 33578 24920
Довгострокова дебіторська заборгованість 050    
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056    
Знос інвестиційної нерухомості 057    
Відстрочені податкові активи 060    
Гудвіл 065    
Інші необоротні активи 070 56670 58182
Гудвіл при консолідації 075    
Усього за розділом I 080 8054442 7796248
II. Оборотні активи:      
Виробничі запаси 100 27250 36942
Поточні біологічні активи 110 1 1
Незавершене виробництво 120    
Готова продукція 130 166 126
Товари 140 33655 34779
Векселі одержані 150    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 541616 562241
первісна вартість 161 774058 808701
резерв сумнівних боргів 162 (232442) (246460)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 1422 589
за виданими авансами 180 41755 55365
з нарахованих доходів 190 2293 2329
із внутрішніх розрахунків 200 30261 115079
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 17093 18978
Поточні фінансові інвестиції 220 17215 17258
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 140625 166752
- у т.ч. в касі 231    
в іноземній валюті 240 16275 13449
Інші оборотні активи 250 40389 41333
Усього за розділом II 260 910016 1065221
III. Витрати майбутніх періодів 270 44880 76392
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 305959 298678
Баланс 280 9315297 9236539
       
ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 7693454 7693454
Пайовий капітал 310    
Додатковий вкладений капітал 320 411370 411370
Інший додатковий капітал 330 1926166 1926166
Резервний капітал 340 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (5305536) (5181011)
Неоплачений капітал 360    
Вилучений капітал 370    
Накопичена курсова різниця 375    
Усього за розділом I 380 4948266 5072791
Частка меншості 385    
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 342704 366446
Інші забезпечення 410    
Сума страхових резервів 415    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416    
Цільове фінансування1 420    
Усього за розділом II 430 342704 366446
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 1915284 1569373
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 3122 605
Відстрочені податкові зобов'язання 460    
Інші довгострокові зобов'язання 470    
Усього за розділом III 480 1918406 1569978
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 250000 355270
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 737619 1080493
Векселі видані 520 431 431
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 483950 307587
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 177020 125211
з бюджетом 550 177168 87729
з позабюджетних платежів 560 19633 19633
зі страхування 570 31704 33291
з оплати праці 580 70726 66991
з учасниками 590 1912 1908
із внутрішніх розрахунків 600 26352 8549
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 90746 91866
Інші поточні зобов'язання 610 38660 48365
Усього за розділом IV 620 2105921 2227324
V. Доходи майбутніх періодів 630    
Баланс 640 9315297 9236539

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)  

 

Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2012 року
за 2 квартал 2012 року
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
СТАТТЯ      
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3907539  
Податок на додану вартість 015 (607217)  
Акцизний збір 020    
  025 (120)  
Інші вирахування з доходу 030 (2472)  
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3297730  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (2445943)  
Валовий:      
прибуток 050 851787  
збиток 055    
Інші операційні доходи 060 114140  
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061    
Адміністративні витрати 070 (314280)  
Витрати на збут 080 (340747)  
Інші операційні витрати 090 (54125)  
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091    
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 256775  
збиток 105    
Доход від участі в капіталі 110    
Інші фінансові доходи 120 4620  
Інші доходи 1 130 34826  
Фінансові витрати 140 (149137)  
Втрати від участі в капіталі 150    
Інші витрати 160 (22486)  
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 124598  
збиток 175    
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176    
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 (58895)  
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180    
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 124598  
збиток 195    
Надзвичайні:      
доходи 200    
витрати 205 (73)  
Податки з надзвичайного прибутку 210    
Частка меншості 215    
Чистий:      
прибуток 220 124525  
збиток 225    
Забезпечення матеріального заохочення 226    
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 424961  
Витрати на оплату праці 240 1058913  
Відрахування на соціальні заходи 250 381187  
Амортизація 260 449534  
Інші операційні витрати 270 729004  
Разом 280 3043599  
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300 18726244940  
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 18726244940  
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.0066  
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.0066  
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)  

 

Примітки до звітів

 

Бухгалтерський облік у товаристві грунтується на основних принципах обліку, викладених у нормах Закону України від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з наступними змінами та доповненнями. При відображенні господарських операцій у бухгалтерському обліку товариство керується нормами відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України та наказом товариства "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику".
Фінансова звітність за 2 квартал 2012 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".

 
ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18