Звіт за 3-й квартал 2012 року

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
 
Зміна до Квартальної інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:21560766
Повне найменування емітента:Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності):ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:01601
Область:м.Київ
Район:
Населений пункт:м. Київ
Вулиця:бульвар Шевченка
Будинок:18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:0442262541
Номер факсу емітента:0442343957
Веб-сайт емітента:www.ukrtelecom.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік):30.09.2012

Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації

     1. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента (нова редакція):

      Обсяг доходів компанії з ПДВ та ПФ за 9 місяців 2012 року склав - 6 151,2 млн.грн. Доходи від надання телекомунікаційних послуг склали 5 704,3 млн.грн., в т.ч. кінцевим споживачам – 4 810 млн. грн., операторам та провайдерам на 894,3 млн. грн.
      Станом на 30.09.2012 наявність основних телефонних апаратів - 9 359,7 тис. номерів. У порівнянні з початком року 548 тис. користувачів відмовилися від послуг фіксованого зв’язку, за цей самий період встановлено 167 тис. номерів, у результаті абонентська база скоротилась на 381 тис. номерів, або 3,9%.
      За рахунок загострення конкуренції на ринку телекомунікацій уповільнився приріст доходів від надання послуг комп’ютерного зв’язку. Кількість користувачів широкосмугового доступу станом на 30.09.2012 р. досягла 1492,6 тис., це на 150 тис., або на 11%, більше по відношенню до початку року. Середньомісячна дохідність 1 абонента за 9 місяців 2012 року склала – 76,2 грн.
      Від реалізації товарів, робіт, послуг за 9 місяців 2012 року отримано доходів на суму 161,7 млн. грн.
      Доходи від інших видів діяльності склали 285,5 млн. грн.
      Загальний обсяг витрат за 9 місяців 2012 року дорівнює 4 886 млн. грн., в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 3 596,6 млн. грн.; адміністративні витрати – 454,4 млн. грн.; витрати на збут склали 522,1 млн. грн.; інші операційні витрати – 67,7 млн. грн.; фінансові витрати – 220,4 млн. грн.; інші витрати становили 24,8 млн. грн.
      За елементами операційних витрат:
      • обсяг матеріальних витрат становив 590,1 млн. грн., питома вага в загальних витратах 12,1%, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали – 440,8 млн. грн., що становить 74,7% в загальній сумі матеріальних витрат;
      • амортизаційні відрахування за 9 місяців 2012 року становили 680,5 млн. грн., або 13,9% в загальній сумі витрат;
      • розрахунки з технологічними партнерами – 467,2 млн. грн., це становить 9,6% в загальних витратах;
      • витрати на оплату праці з нарахуваннями – 2 142,8 млн. грн., питома вага цих витрат за 9 місяців 2012 року становила 43,8%;
      • інші операційні витрати – 618,8 млн. грн., або 12,7% в загальній сумі витрат.
      За результатами роботи за 9 місяців 2012 року компанія отримала чистий прибуток в обсязі 348 млн. грн.
     
      2. Баланс на 30.09.2012р. Зміна значень у 440, 480, 510 та 620 рядках відповідно.

 

Вступ

      Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 70% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 75% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

     
      Історія створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство. Згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" 14.06.2011 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про перейменування компанії на публічне акціонерне товариство "Укртелеком".
     
      Сьогодні ПАТ «Укртелеком» — це підприємство, організаційна структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. До складу товариства входить 34 філії, одну з яких — філію «Утел» було створено у 2005 році за рішенням Загальних зборів акціонерів.
     
      У грудні 2005 року ПАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за технологією UMTS/WCDMA. Реалізацією проекту з надання послуг нового мобільного стандарту займається філія «Утел». З 01.11.2007 компанія ПАТ «Укртелеком» розпочала продаж послуг мобільного зв’язку третього покоління.
     
      Мережа мобільного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Стандарт UMTS/WCDMA дозволяє забезпечити практично непомiтний перехiд з мереж iнших операторiв на мережу нового стандарту мобiльного зв'язку. Абоненти компанiї отримуватимуть всi базовi послуги, але значно вищої якостi, а також принципово новi послуги, зокрема, вiдеодзвiнок, мультимедiйнi ролики, голосова та вiдео пошта, високошвидкiсний доступ до мережi iнтернет та багато iнших послуг.
     
      Компанія пропонує своїм клієнтам найновіші сучасні послуги: передавання даних та побудова віртуальних приватних мереж, відео-конференції, послуги мобільного зв’язку третього покоління, зокрема інноваційні – відеодзвінок, мобільний Інтернет зі швидкістю до 3,6 Мбітс, відправка СМС на номери фіксованого зв’язку та багато інших якісних послуг.
     
      Компанія надає по всій території України практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:
      - міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
      - мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA
      - послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж;
      - Інтернет-послуги, у т. ч.: комутований та широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;
      - постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;
      - надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
      - ISDN;
      - відеоконференц-зв'язок;
      - проводове мовлення;
      - телеграфний зв'язок;
      - здійснює діяльність з технічного обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.
      Товариство володіє потужною та розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності та резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України.
     
      З метою задоволення зростаючих потреб клієнтів Укртелеком створює найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, пропускна спроможність якої наближається до 4 Гбіт/с. Це дозволяє надавати якісні інформаційно-телекомунікаційні послуги, включаючи Інтернет, в усіх регіонах України. Для надання клієнтам послуг зв'язку з іноземними державами, а також для забезпечення послуг з транзитного передавання трафіку партнерів товариства як в Україні, так і за кордоном, Укртелеком бере активну участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, що забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки, є співвласником 14 міжнародних підводних систем передавання даних, таких як ITUR, BSFOCS, а також є учасником проектів ТЕЛ та ТАЄ.
     
      Компанія є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, обслуговуючи понад 10 млн. телефонних ліній, лідером серед провайдерів Інтернет в Україні, надаючи послуги комутованого доступу до мережі сотням тисячам клієнтів, а також компанією, що надає послуги мобільного зв'язку 3G UMTS.
     
      Співробітництво ПАТ «Укртелеком» базується на принципах партнерства з усiма мiжнародними органiзацiями, операторами, компанiями, урядовими та неурядовими iнститутами, якi функцiонують як в секторi телекомунiкацiй, так i за його межами, з врахуванням загальнодержавних iнтересiв України i на основi українського законодавства та мiжнародного права. Метою такого співробітництва товариства є створення сприятливих умов для досягнення стратегiчних цiлей дiяльностi компанiї, залученню нових телекомунiкацiйних технологiй та методiв управлiння, формуванню позитивного iмiджу ПАТ «Укртелеком».
      Укртелеком співпрацює за такими напрямками:
      - вiдносини з iноземними опеpатоpами зв’язку та компанiями-постачальниками телекомунiкацiйного обладнання та послуг;
      - спiвпpаця з мiжнаpодними оpганiзацiями;
      - участь у мiжнародних телекомунiкацiйних проектах;
      - вивчення пеpедового мiжнаpодного досвiду в галузi телекомунiкацiй.
     
      Одним з прiоритетiв ПАТ "Укртелеком" є спiвпраця з мiжнародними органiзацiями, що обумовлює розвиток зовнiшньоекономiчних зв'язкiв в галузi телекомунiкацiй за такими напрямами:
      - приєднання до мiжнародних та європейських телекомунiкацiйних союзiв, комiсiй, комiтетiв та об'єднань, а також участь у мiжнародних конференцiях, семiнарах, виставках, якi проводяться пiд егiдою зазначених органiзацiй;
      - послiдовне впровадження мiжнародних стандартiв на основi вивчення рекомендацiй мiждержавних структур (ITU, ETSI, РСЗ та iн.) в галузi телекомунiкацiй;
      - залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй з метою розвитку мереж i послуг ПАТ "Укртелеком".
     
      Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб бути лідером телекомунікацій України:
      - задовільняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;
      - забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів;
      - забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави;
      - забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних послуг для соціально вразливих верств населення.
     
      Придбання цінних паперів товариства пов'язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.


Розділ I. Основні відомості про емітента
      1.1 1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Укртелеком" (ПАТ "Укртелеком");
      1.1 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21560766.
      1.2.1. Дата проведення державної реєстрації:15.12.1993;
      1.2.2. Місце проведення державної реєстрації: Шевченкiвська у м. Києвi районна державна адмiнiстрацiя;
      1.2.3. Місцезнаходження емітента: Україна, 01601 м. Київ бул. Шевченка, 18;
      1.2.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 226-25-41 (044) 234-39-57;
      1.2.5. Електронна поштова адреса емітента: ukrtelecom@ukrtelecom.ua;
      1.2.6. Веб-сторінка емітента: www.ukrtelecom.ua;
      1.2.7. Підрозділ емітента по роботі з акціонерами знаходиться за адресою товариства: 01601, м.Київ, б. Шевченка, 18. Телефони:
      (044) 235-45-22, (044) 246-58-76;
      1.3. Емітента створено на невизначений строк
   
   1.4. Протягом звітного періоду операції щодо купівлі або продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи, не пов'язану з основною діяльністю товариство не здійснювало.
  
  1.5. Протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні змін не відбувалось.
     
      1.6. Протягом звітного періоду емітент не створював нових дочірніх підприємств.
     
   1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу на початок та на кінець звітного періоду складає 4 681 562 тис.грн.
      Власний капітал на початок звітного періоду - 4 948 266 тис. грн., на кінець звітного періоду - 5 296 275 тис. грн.
   
      1.8. Протягом звітного періоду емітент не входив і не припиняв участь в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах, інших об'єднаннях підприємств). Акції (частки, паї) статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств або інших холдингових компаній, концернів не передавались.
     
      1.9. У звітньому періоді чергові та позачергові збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" не проводились.

 

Розділ II. Фактори ризику

       2.1. В умовах нестабільної ситуації в економіці України ПАТ “Укртелеком“ несе певні економічні, фінансові, інвестиційні та інші ризики.

      Ринкова ситуація, яка склалася в Україні, і можливі подальші її зміни суттєво впливатимуть на розвиток діяльності ПАТ “Укртелеком“, на його виробничі та інвестиційні можливості.
     
      Основні ризики, які можуть вплинути на рівень ефективності діяльності ПАТ “Укртелеком“
     
      1. Ризики пов’язані з можливою зміною політичної ситуації, економічних та соціальних умов в країні та світі
      Слабка захищеність економічного середовища від політичних факторів, що призводить до невизначеності щодо умов господарювання у майбутньому.
     
      2. Ризики пов’язані з українським законодавством: податкове законодавство та правове регулювання в телекомунікаційній галузі, в діяльності, яка пов’язана з емісією та обігом цінних паперів, не виключаючи офіційного тлумачення законодавчих актів регуляторними органами
      Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
     
      3. Технологічні ризики пов’язані з функціонуванням та розвитком інфраструктури зв’язку, технологічними інноваціями та конвергенцією технологій
      Розробка компанією нових видів продуктів та пов’язане з цим використання нових технологій, придбання ліцензій, обладнання. В результаті чого при витратах на створення нового продукту, виникає економічний ризик в процесі реалізації нового продукту та, як наслідок, недоотримання запланованого прибутку та зниження рівня планованої рентабельності.
      Персоналом компанії розробляються детальні заходи спрямовані на зниження рівня ризику результатів створення та реалізації нового продукту, залучаються компанії для проведення маркетингових досліджень, тренінгів та навчання персоналу ПАТ «Укртелеком».
     
      4. Інфляційній ризик
      Збільшення витрат, що може проявитися, зокрема, в зростанні розцінок на будівельно-монтажні роботи, енергоресурси, матеріали, запасні частини, послуги сторонніх організацій за виконання робіт з обслуговування діяльності, тощо.
      Для запобігання негативних наслідків інфляційних процесів та збільшення витрат в компанії проводиться робота з оптимізації витрат, розроблені і введені нормативи планування матеріальних витрат в залежності від чисельності персоналу кожної філії, кількості транспортних одиниць у кожній філії, будівель і споруд, довжини кабельних ліній зв'язку, монтованої ємності та інших технічних параметрів мережі.
     
      5. Інформаційний ризик виникає при неправильній організації інформаційних потоків в межах компанії, а також при отриманні неточних, несвоєчасних та неповних відомостей із зовнішньої середи (від постачальників, споживачів, від власних підрозділів компанії, тощо), розповсюдження інформації, яка містить комерційну таємницю.
      На сьогоднішній день для компанії існує досить високий ступінь цього ризику через структурні зміни.
      Для зниження ступеню ризику, персоналом проводить робота з опису бізнес – процесів, виявлення та усунення виконання дублюючих функцій структурними підрозділами.
     
      6. Ризик відсутності попиту продукції
      Одним з найважливіших індикаторів економічної безпеки компанії є рівень попиту на його продукцію. Падіння попиту може привести підприємство до значного погіршення фінансового стану. Для зменшення впливу необхідно здійснювати аналіз причин, що викликають відсутність попиту. Визначити фактори ризику відсутності попиту продукції та їх класифікувати. Мета такої класифікації:
      - визначення можливих напрямків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
      - аналіз причин виникнення відмов споживача від запропонованої йому продукції;
      - попередня оцінка можливих наслідків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
      - аналіз можливостей уникнення ризику;
      - шляхи мінімізації витрат на ліквідацію наслідків при виникненні відсутності попиту продукції;
      - створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
     
      Ризик відсутності попиту продукції - це ймовірність втрат для компанії внаслідок можливої відмови споживача від продукції. Він характеризується величиною можливого економічного і морального збитку, понесеного компанією з даної причини внаслідок падіння попиту на його продукцію.
      Для запобігання даного ризику деверсифікується продуктовий портфель компанії, що дозволить компенсувати втрати в одному сегменті продуктів за рахунок інших.
     
      7. Кредитний ризик виникає в результаті невиконання контрагентом зобов’язань за договором, що спричиняє виникнення фінансового збитку з іншої сторони.
      Фінансові інструменти, які можуть нести в собі кредитний ризик – це, в першу чергу, дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість. У разі, якщо споживачі послуг та інші контрагенти компанії не можуть виконати свої зобов’язання з оплати вчасно або в повному обсязі, компанія зазнає збитки. Для мінімізації кредитного ризику, з метою запобігання зростання дебіторської заборгованості, ПАТ «Укртелеком» здійснює оперативне припинення надання послуг абонентам-боржникам, проводить претензійно-позовну роботу, проводить аналіз кожного міжнародного оператора на предмет платоспроможності перед тим, як буде запропоновано стандартні умови оплати та надання послуг, співпрацює з колекторською компанією.
      Також, до кредитних ризиків необхідно віднести ризик неповернення депозитних вкладів або непогашення емітентами випущених боргових зобов’язань, який виникає в умовах нестабільності фінансової системи України.
     
      8. Ризик ліквідності – ймовірність невиконання компанією своїх фінансових зобов’язань.
      Так, при пред’явлені контрагентами вимог щодо погашення зобов’язань, можуть виникнути труднощі та втрати, пов’язані з недостатністю або відсутністю коштів, необхідних для погашення таких зобов’язань, а також у зв’язку з потребою реалізації ліквідних і інших активів з істотним дисконтом. Управління ліквідністю полягає у моніторингу ризику нестачі коштів шляхом підготовки і контролю виконання бюджету/плану грошових коштів. Ці фінансові плани враховують строки надходжень та видатків компанії і є основою для прийняття управлінських рішень щодо залучення кредитних коштів, а також розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, при необхідності.
      Нестабільність на ринку також призвела до дострокового вилучення депозитів і закриття поточних рахунків в українських банках фізичними особами. В результаті цього ліквідність багатьох українських банків суттєво знизилася, а у окремих банках НБУ встановив тимчасову адміністрацію. Ці обставини можуть вплинути на спроможність товариства вилучати та повністю відновлювати грошові кошти та їх еквіваленти, а також кошти на депозитах. Крім цього, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів можуть вплинути на спроможність товариства отримувати нові та рефінансувати вже існуючі позики на умовах, що є аналогічними тим, які застосовувалися до попередніх операцій.
     
      9. Ринковий ризик включає в себе ризики зміни процентних ставок, валютний ризик та інший ціновий ризик, які впливають на доходи або на вартість фінансових інструментів. Вплив іншого цінового ризику стосується фінансових ресурсів, що є в наявності для продажу, які котируються на відкритому ринку.
      Ризик зміни процентних ставок означає можливість зміни справедливої вартості (для заборгованості за фіксованою ставкою) та майбутніх грошових потоків (для заборгованості за фіксованою ставкою) кредитів та позик. Даний ризик, в основному, пов'язаний з кредитами із плаваючою ставкою у доларах США. Так, можливе підвищення процентних ставок на ринку вірогідно збільшить витрати товариства з обслуговування боргу, а також підвищить вартість нових запозичень, що, в свою чергу, може негативно вплинути на фінансові результати, а також збільшити вартість проектів, які реалізуються з використанням позикових коштів. З метою зниження даного ризику товариство проводить моніторинг кон’юнктури грошового ринку і, при необхідності, рефінансує кредитні зобов’язання та здійснює управління ризиками.
      Валютний ризик – ризик, який виникає у результаті коливань валютних курсів, що спричинює можливість негативної переоцінки фінансових результатів компанії, пов’язаних з розрахунками в іноземній валюті, а також грошовими коштами, номінованими в іноземній валюті. У товариства існує валютний ризик, оскільки значна частина його доходів, витрат і зобов’язань в іноземній валюті, проте основну частину операційного прибутку товариство отримує в гривнях. Ймовірність валютного ризику пов’язана, перш за все, зі змінами на світовому валютному ринку і державним регулюванням валютного курсу. З метою зниження даного ризику товариство здійснює моніторинг динаміки валютних курсів, оцінує валютну позицію і намагається підтримувати збалансований обсяг коштів, у тому числі, фінансових вкладень, виражених у валюті зобов’язань. Оскільки, хеджування валютного ризику обмежено на законодавчому рівні, при виборі валюти для розрахунків з операторами та постачальниками товарів та послуг, товариство враховує валютний ризик.
      Існують наступні складові валютного ризику:
      - курсовий ризик – ризик зміни вартості активів та пасивів компанії у результаті перерахунку їх вартості з однієї валюти в іншу;
      - операційний валютний ризик – це випадкове зменшення чистого притоку грошових коштів (зниження прибутків) від господарських операцій у результаті зміни валютного курсу;
      - економічний валютний ризик виражається через випадкове зниження конкурентоспроможності товару, зниження довгострокової рентабельності підприємства внаслідок зміни валютного курсу.
      Інший ціновий ризик виникає при купівлі/продажу біржових товарів (акцій, облігацій і деривативів). З огляду на те, що товариство укладає договори, метою яких є лише використання та продаж зазначених товарів і немає розрахунків на чистій основі, інший ціновий ризик мінімізований.
     
      10. Ризик втрачених фінансових переваг
      В ході аналізу будь-якого фінансового проекту товариством оцінюється декілька альтернативних сценаріїв з метою зниження ризику втрачених фінансових переваг. Так, при виборі кредиту, до уваги приймаються не лише можливі кредитні пропозиції фінансових установ, але й альтернативний варіант використання коштів від депозитів. В існуючих умовах відсутня можливість достовірно оцінити вплив подальшого погіршення показників ліквідності фінансових ризиків, посилення нестабільності валютних ринків та подальше погіршення економічних умов на фінансовий стан товариства.
     
      11. Не реалізація ТОВ «ТриМоб» може призвести до:
      - прийняття державою рішення щодо виділення відповідного РЧР та видачі відповідних ліцензій на РЧР для надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку стандарту 3G;
      - дефіциту коштів ПАТ «Укртелеком» на покриття збитків від результатів діяльності в 2012 році у розмірі та відсутності коштів на фінансування інвестиційної програми на 2012 рік;
      - висунення вимоги Сбербанком РФ щодо дострокового погашення кредиту за кредитним договором від 28.09.2011.
     
      Протягом 3-го кварталу 2012 року не відбулось будь-яких істотних змін у факторах ризику,
      Ризики за основними напрямками діяльності ПАТ «Укртелеком».
      Послуги фіксованого телефонного зв'язку. Ризики:
      • продовження заміщення послуг фіксованого зв’язку мобільним;
      • збільшення рівня проникнення Інтернет та заміщення спілкування в телефонній мережі на спілкування в мережі Інтернет (Skype, соціальні мережі тощо);
      • «Зміна поколінь» - поступове зменшення кількості споживачів, які звикли до користування фіксованим зв’язком;
      • можливе зростання темпів відключень абонентів у випадку підвищення тарифів;
      • погіршення економічного стану частини абонентів та як наслідок відмова від послуг фіксованого зв’язку на користь мобільного.
     
      Послуги фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Ризики:
      • посилення конкуренції, як за рахунок розширення покриття мереж основних конкурентів, так і за рахунок виходу на ринок нових сильних гравців;
      • подальше зменшення ARPU внаслідок жорсткої цінової конкуренції;
      • погіршення економічного стану України, зменшення попиту на послуги
     
      Прийняття управлінських рішень в Товаристві передбачає тісний зв’язок усіх видів ризику, але навіть найкращі прогнози можуть не відбутися із-за неочікуваних та непередбачених змін у поглядах клієнтів, дій конкурентів, неочікуваних урядових рішень.
     
      Фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента
      У звітному періоді інвестування в цінні папери товариства не проводилось, додаткового випуску та збільшення вартості акцій не здійснювалось. Товариство визначає такi фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
      - фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента не слiд вважати суттєвими через вiдсутнiсть прийняття в звітному періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй;
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акціями;
      - недостатню лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емітента;
      - порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв також є загальновiдомим, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування;
     
      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
      Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.
      Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.
      Емітент для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
      - регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
      - забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
      - обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
      - здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
      - рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      3.1. Основний вид діяльності – телекомунікації.
      Основні види послуг, що надає ПАТ "Укртелеком":
      - послуги місцевого (міського, сільського) телефонного зв’язку;
      - послуги міжміського телефонного зв’язку;
      - послуги міжнародного телефонного зв’язку;
      - послуги комп’ютерного зв’язку, в т.ч. доступу до Інтернет;
      - послуги телеграфного зв’язку;
      - послуги проводового мовлення;
      - послуги надання в користування каналів електрозв’язку;
      - послуги мобільного зв’язку 3-го покоління;
      - послуги транзиту та послуги завершення з’єднань на телекомунікаційній мережі товариства для операторів (провайдерів) телекомунікацій.
      Протягом звітного періоду змін в переліку видів діяльності та видів послуг товариства не відбулось.
     
      3.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звітному періоді отримало
      більше 10% доходу:
      - міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 1 757 946,1 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 30,8%;
      - міський зв'язок - 2 353 468,9 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 41,3%;
      - комп'ютерний зв'язок - 1 130 882,6 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 19,8%.
     
      Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному та грошовому виразі):
      - міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 587 530,8 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях
      виміру - 1 757 946,1 тис. грн.;
      - телеграфний зв'язок (вихідні телеграми) - 738,7 тис. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 161 450,1 тис. грн.;
      - міський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 7 868,7 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 2 353 468,9 тис. грн.;
      - сільський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 1 491,0 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 251 495,2 тис. грн.;
      - проводове мовлення (осн. радіоточок - 1 973,7 тис. од.) та передавання і приймання теле-, радіопрограм - 181 280,1 тис. грн.;
      - комп'ютерний зв'язок (задіяні порти) - 1 535,9 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1 130 882,6 тис. грн.;
      - мобільний зв'язок - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 5 190,7 тис. грн.;
     
      Разом було надано телекомунікаційних послуг у звітному періоді на суму - 5 704 279,3 тис. грн.
     
      Загальна сума експорту у звітному періоді склала - 376 123 тис. грн., питома вага у загальному обсязі продажів - 6,6%.
  
      3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту не відбулось.
     
      3.4. В джерелах надходжень матеріалів (сировини) у звітному періоді змін не відбувалося.
     
      3.5. Клієнтів через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу у звітному періоді не було.
     
      3.6. У звітному періоді товариство не здійснювало спільну діяльність.
 
      3.7. У звітному періоді ПАТ "Укртелеком" не отримувало, не продовжувало та не анулювувало ліцензії.
     
      3.8. Протягом ІІІ кварталу 2012 року товариством одержані права інтелектуальної власності на промисловий зразок "Універсальна телекомунікаційна картка "ВСЕСВІТ ПЛЮС" (2 варіанти):
      - картка являє собою площинний прямокутник, виконаний зі спеціального пластику (полівінілхлориду) або картону з округленими кутами, на який нанесені захищені скретч-смугою унікальні реквізити та коди доступу (персональний ідентифікаційний номер, ПІН-код), та інша необхідна для користування передплаченими послугами інформація.
      Номер патенту - 23762, виданий Державною службою інтелектуальної власності - 10.09.2012р. Термін дії - 23.12.2021 за умови щорічної сплати зборів за підтримання чинності патенту.
     
      Припинив чинність патент на промисловий зразок №13149
      - дата - 01.12.2012
      - підстава - несплата річного збору за підтримання дії патенту на промиловий зразок.
     
      Припинив чинність патент на промисловий зразок №14894
      - дата - 12.06.2012
      - підстава - несплата річного збору за підтримання дії патенту на промиловий зразок.
     
      3.9. ПАТ "Укртелеком" проводить ефективну науково-технічну політику з орієнтацією на впровадження новітніх технологій. Напрямки науково-технічного забезпечення діяльності товариства визначаються з урахуванням рівня розвитку інфокомунікаційних технологій та ринкового попиту на сучасні інформаційні і телекомунікаційні послуги. Пріоритетні питання розглядаються Науково-технічною радою товариства, з актуальних напрямів виконуються науково-дослідні розробки.
      За звітний період ПАТ «Укртелеком» витратило на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи суму в розмірі 405,28 тис. грн., а саме на виконання досліджень та розробку нормативно-технічних документів:
      - Розробка нормативно-правових актів системи управління охороною праці ПАТ "Укртелеком" щодо оцінки готовності структурних підрозділівфілії до виконання робіт з підвищеною небезпекою та розробки положення про навчання з питань безпеки при технічній експлуатації електроустановок;
      - Довідник з охоронипраці та пожежноїбезпеки для працівниківзв’язку. Перегляд та доповнення;
      - Розроблення автоматизованої системи управління реєстром портфелів проектів з використанням Web доступу;
      - Формування, обробка і передавання параметрів викликів при застосуванні послуг "переадресування" у мережі спільноканальної сигналізації № 7 України. Правила;
      - Організація доступу абонентів ПАТ "Укртелеком" до пунктів управління екстренними послугами за номерами 112, 101 ,102, 103, 104. Положення;
      - Технічна експлуатація мережі та параметри пристроїв синхронізації. Правила;
      - Розробка програм та методик щодо протоколів мереж наступного покоління (взаємодія протоколу SIP з підсистемою ISUP СКС №7 (профілі A та B) та транспортування сигналізації через мережу ІР (SIGTRAN);
      - Застосування стаціонарних кислотних акумуляторних батарей на об'єктах телекомунікаційних мереж ПАТ "Укртелеком". Вимоги;
      - Технічна експлуатація обладнання та мереж доступу з архітектурами FTTB ("оптоволокно в будівлю") та FTTН ("оптоволокно в приміщення абонента"). Правила;
      - Дослідження питань проектування та побудови лінійно кабельних споруд ПАТ "Укртелеком" та актуалізація ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди";
      - Приймання та технічна експлуатація мереж широкосмугового радіодоступу стандарту ІЕЕЕ 802.11. Правила.
     
      3.10 Обяг капіталовкладень, освоєнних за 9 місяців 2012 року склав - 747 342 тис. грн., в тому числі за рахунок власних коштів -
      612 267 тис. грн., за рахунок товарного кредиту та фінансового лізингу - 135 075 тис. грн.
     
      3.11 Ukrtel Global GmbH
      Основний вид діяльності- телекомунікації.
      Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
      Основний клієнт, співпраця з яким приносить більше 10% доходу є компанія Arbinet. З компанією Arbinet укладено договір на надання телекомунікаційних послуг.
      Ukrtel Global GmbH не здійснює спільної діяльності.
      Рішенням Правління ВАТ "Укртелеком" було визначено напрямки діяльності дочірнього підприємства на які отримано відповідні дозволи.
      Права інтелектуальної власності у дочірнього підприємства відсутні.
      Ukrtel Global GmbH діє на підставі чинного законодавства Німеччини.
      Ukrtel Global GmbH науково-дослідну політику не здійснює.
      Ukrtel Global GmbH протягом звітного періоду капітальних або фінансових інвестицій не здійснювало.
     
      ТОВ "ТриМоб"
      Основний види діяльності:
      - Діяльність зв'язку.
      - Будівництво будівель.
      - Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та електропостачання.
      - Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та електропостачання.
      - Монтаж та встановлення збірних конструкцій.
      - Діяльність телефонних центрів.
      Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
      ТОВ "ТриМоб" не здійснює спільної діяльності.
      ТОВ "ТриМоб" науково-дослідну політику не здійснює.
      Доходи від надання послуг мобільного зв'язку кінцевим споживачам, за рахунок яких було отримано більше 10% доходів за звітний період склали -
      84 170,7 тис. грн. (за 9 місяців 2012 р. - 287 078,1 грн.).
      Перелік посередників через мережі прийому платежів яких було отримано більше 10%:
      - ПАТ КБ "Приватбанк" - 20 232 951,84 грн., питома вага - 42,85%.
      - ТОВ "Фінансова компанія "Контрактовий дім" - 5 212 204,91 грн, питома вага - 11,04%.
      - ТОВ "Ай-Ті Фінанс" - 5 754 362,86 грн., питома вага - 12,19%
 
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

       Бухгалтерський облік у товаристві грунтується на основних принципах обліку, викладених у нормах Закону України від 16.07.1999 р.

      № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з наступними змінами та доповненнями. При відображенні господарських операцій у бухгалтерському обліку товариство керується нормами відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України та наказом товариства "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику".
      Фінансова звітність за 3 квартал 2012 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".
     
      4.1. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2012р. - 24 846 654 тис. грн..
      Залишкова вартість основних засобів на 01.01.2012р. - 7 301 613 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на 30.09.2012р. - 25 450 608 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на 30.09.2012р. - 7 340 684 тис. грн.
      Знос основних засобів, станом на 30.09.2012р. - 71%.
     
      Амортизація одиниць основних засобів нараховується з моменту, коли вони встановлені та готові до використання, або, якщо йдеться про активи, створені власними силами суб’єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено і він готовий до використання. Амортизація нараховується на основі вартості активу, зменшеної на його ліквідаційну вартість. Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожної частини одиниці основних засобів. Амортизація орендованих активів нараховується протягом строку їх корисного використання. Амортизація на землю не нараховується.
      Протягом звітного періоду, що закінчився 30 вересня 2012 року змін у обліковій політиці стосовно методів амортизації та строків корисного використання основних засобів не було.
     
     
      4.2. За 9 місяців поточного року значних змін на фіксованій телефонній мережі товариства не відбулося.
      Монтована ємність на міжнародній та міжміський телефонній мережі ПАТ "Укртелеком" (АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК) станом на 01.10.2012 року становить 529,6 тис. т.п.
      Монтована ємність місцевої телефонної мережі станом на 01.10.2012 року становить 10 895,9 тис. номерів, в тому числі монтована ємність міської мережі становить 9 263,1 тис. номерів, монтована ємність сільської мережі – 1 632,8 тис. номерів. На місцевій мережі товариства експлуатуються аналогові (декадно-крокові, координатні, квазіелектронні) та цифрові АТС. Рік випуску ДК АТС, які експлуатуються на мережі ПАТ "Укртелеком" 1961÷1984рр., координатних - 1967÷1998рр., квазіелектронних 1987÷2000рр., цифрових 1987÷2011рр.
      Станом на 01.10.2012 обладнання транспортної магістральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM становить 1536 мережевих елементів цифрових систем передачі, транспортної місцевої мережі SDH та РDH – 2169 елементів мережі.
      Протяжність каналів зв’язку на магістральній, внутрішньозоновій та місцевій мережах по задіяній та монтованій ємності станом на 01.10.2012:
      - по монтованій ємності становить – 794 381,26 тис. пот/км.;
      - по задіяній ємності – 689 352,21 тис.пот/км.
      Станом на 01.10.2012 року монтована ємність первинної мережі зменшилась на 17819,23 тис. пот./км., в порівнянні з минулим кварталом, разом з тим, приріст по задіяній ємності становить 1281,86 тис. пот./км.
      Протягом третього кварталу зміни відбулись, в основному, за рахунок розформування трактів (Київ, Донецьк, Харків, Львів), організованих для проведення Євро-2012, приріст ємності відбувався за рахунок виконання робіт з модернізації магістральної та зонової мереж, задіяння обладнання TDM, організації трактів Е1G1для міських DSLAM.
      На сьогодні для потреб користувачів мережі Інтернет товариства організовано 26 зовнішніх каналів зв’язку по 10 Гбіт/с., таким чином загальна ємність зовнішніх каналів мережі Інтернет товариства складає 260 Гбіт/с.
      Обладнання мережі широкосмугового доступу – монтована ємність складає 1 704 030 портів, задіяна – 1 539 052 портів.
      Транспортна телекомунікаційна (первинна) мережа ПАТ «Укртелеком» станом на 01.10.2012 включає 39 153,00 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, 140697,41 км сільських з’єднувальних ліній на кабелях з металевими провідниками і 49 669,36 км кабельних ліній магістральної та внутрішньозонової мережі з металевими провідниками. Загалом протяжність кабельних ліній транспортної телекомунікаційної мережі становить 229 519,77 км.
      На лінійно-кабельних спорудах місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» станом на 01.01.2012 року експлуатується 1 005,0 тис. км кабельних ліній зв’язку, в т. ч. з використанням багатопарного кабелю – 396,1 тис. км, з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 45,9 тис. км та з кабелем типу ПРППМ – 550,1 тис. км. Протяжність ВОК становить 4,9 тис. км.
      Кількість кабельних шахт становить 1 613 шт., колодязів кабельної каналізації – 778 794 шт., протяжність кабельної каналізації становить
      42 869,8 км.
      Кількість основних радіоточок на мережі проводового радіомовлення товариства за 9 місяців 2012 року зменшилась на 315,32 тис. одиниць і станом на 01.10.2012 становить 1,973 млн.одиниць.
      На таксофонній мережі ПАТ «Укртелеком» на кінець ІІI кварталу 2012 року задіяні 13 744 таксофони. Із них карткових типу ТК-121 – 10 792 од., типу Стек-103 - 418 од.; монетних та комбінованих типу Ротор-2000У – 2 534 од. Усі таксофони надають послуги універсального зв’язку – місцеві, міжміські та міжнародні. Із них 10 270 таксофонів надають послуги вхідного зв’язку, 20 таксофонів працюють через радіоподовжувачі.
     
      4.3. Витрати ПАТ “Укртелеком” на поточний та капітальний ремонт за 9 місяців 2012 року за напрямком технічна експлуатація склали: на поточний ремонт 67 835,24 тис. грн. (при 58 619,03 тис. грн. за 9 місяців 2011 р.) та 18 837,29 тис. грн. на капітальний ремонт (при 17 456,77 тис. грн. за 9 місяців 2011 р.).
      Збільшення витрат на ремонти за звітний період порівняно з аналогічним періодом минулого року пояснюється збільшенням витрат на ремонти лінійно-кабельних споруд, пов'язані з великими обсягами робіт по відновленню мережі після викрадення кабелю, відновлення телефонного зв’язку після стихійних явищ в регіонах України.
     
      4.4. Протягом звітного періоду, що закінчився 30 вересня 2012 року основні засоби не виступали об’єктом переоцінки або зменшення корисності.
      Ступінь використання основних засобів дозволяє майже на 100 відсотків експлуатувати наявне майно.
      Станом на 30.09.2012р. первісна вартість основних засобів, що знаходяться у заставі складає – 1 524 237 тис. грн. (станом на 31.12.2011р. -
      2 032 455 тис. грн.). Заставу надано у відповідності до кредитних угод, укладених із банківськими установами.
     
      4.5. Станом на 30.09.2012р. залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовується становить - 64 454 тис. грн.
      Станом на 30.09.2012р. вартість одиниць основних засобів, по яких була нарахована 100% амортизація і які все ще знаходяться в експлуатації, становить - 10 718 418 тис. грн.
      Станом на 30.09.2012р. залишкова вартість основних засобів вилучених для продажу складає - 168 900 тис. грн..
      Станом на 30.09.2012р. емітент не має основних засобів, придбаних за рахунок цільового використання.
     
      4.6. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками відсутня.
     
      4.7. Обсяг незавершеного будівництва станом на 30.09.2012р. склав - 245 846 тис. грн., станом на 31.12.2011р. обсяг незавершеного
      будівництва складав - 430 319 тис. грн.

    4.8. Ukrtel Global GmbH

      4.8.1.- 4.8.6. У дочірнього підприємства Ukrtel Global GmbH основні засоби відсутні.
      4.8.7. Ukrtel Global GmbH незавершеним будівництвом не володіє.
     
      ТОВ "ТриМоб"
      4.8.1. Вартість основних засобів:
      - первісна вартість основних засобів станом на 30.06.2012 - 613 804,8 тис. грн.
      - залишкова вартість основних засобів станом на 30.06.2012 - 572 555,3 тис. грн.
      - первісна вартість основних засобів станом на 30.09.2012 - 614 097,9 тис. грн.
      - залишкова вартість основних засобів станом на 30.09.2012 - 553 348,1 тис. грн.
      У звітному періоді переоцінка основних засобів не проводилась. Зменшення та збільшення корисності не відбувалось.
      4.8.2. Середній рівень зносу основних засобів станом на 30.06.2012 становить 9%.
      4.8.3. Загальна сума витрачена на поточний ремонт у ІІІ кварталі - 359,6 тис. грн.
      4.8.4. Основні засоби, по яких обмежено володіння, користування та розпорядження, на балансі підприємства за звітній період не обліковуються.
      4.8.5. Інформація про залишкову вартість:
      - основних засобів, що тимчасово не використовуються немає.
      - повністю замортизованих основних засобів немає.
      - для продажу в звітному періоді основні засоби не вилучалися.
      - за рахунок цільового фінансування в поточному періоді придбання основних засобів не проводилося.
      4.8.6. Переоцінка основних засобів не проводилась.
      4.8.7. На кінець звітного періоду на балансі обліковуються незавершені капітальні інвестиції на загальну суму - 349,5 тис. грн., витрати на модернізацію основних засобів - 558,2 тис. грн., придбані основні засоби - 71,8 тис грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 39,4 тис. грн., витрати на придбання нематеріальних активів - 66,5 тис. грн.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

       5.1. Станом на 30.09.2012 середньооблікова чисельність штатних працівників становила - 61085 чол., з яких - 60538 чол. працюють у філіях товариства. У звітному періоді за суміцництвом у товаристві працювала - 3305 особа, на умовах неповного робочого часу - 2727 особи. Фонд оплати праці штатних працівників ПАТ "Укртелеком" за 9 місяців 2012 року (згідно Форми 1-ПВ) склав - 1 555 984,0 тис. грн.

     
      5.2. Зобов'язань товариства, які стосуються можливості участі працівників товариства у його статутному капіталі у звітному
      періоді не відбувалось.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

       6.1. Наказом тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 09.07.2012р. № 270-к звільнено 09.07.2012р. з посади директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу ПАТ «Укртелеком» Бургомістренка Андрія Анатолійовича за власним бажанням.

      Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 09.07.2012 № 93, припинено з 10.07.2012 повноваження члена Правління ПАТ «Укртелеком» Бургомістренка Андрія Анатолійовича - директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу ПАТ «Укртелеком».
      Бургомістренко А.А., паспорт СН № 217742, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.07.1996, на посаді директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу ПАТ «Укртелеком» - члена Правління перебував протягом 10 місяців. Попередня посада - директор департаменту маркетингу ПАТ «Укртелеком». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 18.07.2012 № 94, обрано з 18.07.2012 Васьківського Сергія Миколайовича - директора дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю членом Правління ПАТ «Укртелеком» на невизначений термін.
      Васьківський С.М., паспорт МК № 303194, виданий Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.1996, на посаді директора дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 10 місяців. Попередня посада – керівник Апарату Наглядової ради ПАТ «Укртелеком». Володіє акціями ПАТ «Укртелеком» у кількості – 3 100 штук, що становить – 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кравець Ігор Васильович д/н Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління (1 рік) 1958 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Прутенко Людмила Петрівна д/н Член Правління (7 років) 1953 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Шаповалов Євген Анатолійович д/н Член Правління (5 років) 1977 Вища 2.5 0 2.5 0.00000005 0.00000005 0 д/н
Тарасенко Ігор Володимирович д/н Член Правління (1 рік) 1973 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Лісак Ірена Олександрівна д/н Член Правління (менше року) 1957 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Васьківський Сергій Миколайович д/н Член Правління (менше року) 1970 Вища 3100 0 3100 0.000016 0.000016 0 д/н
Накалюжна Людмила Володимирівна д/н Головний бухгалтер (7 років) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 Член Ревізійної комісії (1 рік) - - 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552 0 д/н
Пітер Голдшайдер д/н Голова Наглядової ради (1 рік) 1945 Вища 0 0 0 0 0 0 управляючий партнер компанії ЕРІС (Австрія)
Солодовський Ілля Давидович д/н Член Наглядової ради (1 рік) 1968 Вища 0 0 0 0 0 0 Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" (код ЄДРПОУ 33940565)
Клаус Хартман д/н Член Наглядової ради (1 рік) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Дзекон Георгій Борисович д/н Член Наглядової ради (1 рік) 1963 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н

       6.2. Правління товариства

      1. Кравець Ігор Васильович - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління
      Паспортні дані:НА 124444 18.05.1996 Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області
      Рік народження:1958
      Освіта: Вища, Українська державна академія зв'язку
      Опис: Голова Правлiння здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком"
      Обов'язки Голови Правлiння:
      - органiзовує проведення засiдань Правлiння, керує його роботою;
      - здiйснює оперативне керiвництво товариством, спрямовує його дiяльнiсть на досягнення необхiдних темпiв розвитку та отримання прибутку;
      - виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
      Оплата працi згiдно контракту.
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      2. Шаповалов Євген Анатолiйович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності
      Паспортні дані:СН 126584 16.05.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження: 1977
      Освіта: Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
      Опис: Член Правлiння, директор дирекції фінансової та комерційної діяльності здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора дирекції фінансової та комерційної діяльності:
      - забезпечує розробку бiзнес-плану товариства, складання поточних та фiнансових планiв дiяльностi товариствав цiлому i в розрiзi фiлiй, здiйснює контроль за їх виконанням;
      - забезпечує своєчасне проведення розрахункiв товариства.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      3. Прутенко Людмила Петрiвна - директор дирекції праці та управління персоналом
      Паспортні дані: СН 831209 09.06.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження: 1953
      Освіта: Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
      Опис: Член Правлiння, директор дирекції праці та управління персоналом здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора дирекції працi та управлiння персоналом:
      - забезпечує роботу iз забезпечення товариства кадрами потрiбних професiй, спецiальностей
      i квалiфiкацiй згiдно з рiвнем i профiлем отриманої ними пiдготовки;
      - органiзує роботу з поточної i перспективної пiдготовки, перепiдготовки, стажування, пiдвищення
      квалiфiкацiї працiвникiв товариства.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      4. Тарасенко Iгор Володимирович - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
      Паспортні дані: СО 921368 12.11.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження: 1973
      Освіта: Вища, Українська державна академiя зв'язку iм. О.С. Попова
      Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
      - забезпечує планування впровадження нової технiки i розвитку телекомунiкацiйних технологiй ПАТ "Укртелеком;
      - забезпечує розвиток та впровадження перспективних технологiй на телекомунiкацiйних мережах;
      - органiзовує роботу з впровадження нової технологiї, модернiзацiї дiючих телекомунiкацiйних об'єктiв.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      5. Лісак Ірена Олександрівна - директор дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів
      Паспортні дані: тимчасова посвідка на тимчасове проживання серія КИ №011155 видана 16.06.2011
      Рік народження: 1957
      Освіта: Вища, Львівський ордена Леніна політехнічний інститут
      Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів:
      - здійснення стратегічного та оперативного керівництва продажем інноваційних послуг;
      - розробка та впровадження с тратегій продажу інноваційних послуг масовим споживачам - через прямий та не прямий канали продажу;
      - організація та координація забезпечення виконання планів продажу послуг масовим та бізнес- споживачам.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      6. Васьківський Сергій Миколайович - директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю
      Паспортні дані: МК №303194 Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.1996
      Рік народження: 1970
      Освіта: Вища, Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого
      Опис:Член Правління, директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      7. Накалюжна Людмила Володимирiвна - Головний бухгалтер
      Паспортні дані:СН 083233 08.02.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження:1961
      Освіта: Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
      Опис:Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера.
      До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:
      - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складанняi подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
      - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      Наглядова рада
      1. Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003. Рік народження – 1945. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
      2. Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради. Паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997. Рік народження – 1968. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
      3. Клаус Хартман – член Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006. Рік народження – 1961. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
      4. Дзекон Георгiй Борисович - член Наглядової ради. Паспортні дані:МЕ 359574 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.08.2004 . Рік народження – 1963. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      Ревізійна комісія
      Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком» та знаходиться за адресою: 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4.
     
     
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8

 

      6.3. Станом на 30.09.2012 посадові особи товариства участі в дочірніх (залежних) підприємствах не приймали.

       6.4. Інформація щодо:

      - процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа товариства була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство.
      - наявності у посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      у звітному періоді відсутня.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

       7.1. На кінець звітного періоду загальна чисельність акціонерів ПАТ "Укртелеком" становила - 60213 осіб. Станом на 30.09.2012 в обігу перебувало - 18 726 248 000 штук простих іменних акцій ПАТ "Укртелеком".

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552

       7.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком», які обліковуються у ПАТ "Національний депозитарій України". Місцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акції перейшли до ТОВ "ЕСУ" під час приватизації ПАТ "Укртелеком".

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

       8.1. Інформація про правочини з власниками істотної участі та афілійованими особами укладені протягом звітного періоду:

      Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
      1. Договір між ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "Донецькінаудит" від 10.08.2012 №804400-159-159. Зміст договору: формування обсягів фактичних матеріальних витрат на базі Київської обласної філії ПАТ "Укртелеком" у 2012 році на укрупненні виробничі процеси. Сума договору - 144 480,00 грн. Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012р. - 72 240,00 грн.
     
      Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі).
      1. Договір між ТОВ "ТриМоб" та Київською міською філією ПАТ "Укртелеком" від 22.08.2012 №1/1131-15/6-3/241. Зміст договору: оренда частини нерухомого майна антено-місця за адресою м. Київ, вул. Горького, 40 для встановлення 4-х пристроїв телекомунікаційного обладнання на антено-щогловій споруді ТОВ "ТриМоб". Сума договору - 6 730,00 грн/міс. Підстава укладання - виробнича необхідність Укртелекому для розміщення обладнання на антено-щогловій споруді ТОВ "ТриМоб". Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012р. - 6 730,00 грн.
      2. Договір між ТОВ "ТриМоб" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 14.09.2012 №4-4/253. Зміст договору: передача кредиторської заборгованості контрактних абонентів рухомого (мобільного) зв'язку. Сума договору - 12 848,11 грн. Підстава укладання - виконання ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" прийнятих на себе зобов'язань згідно угод про передачу прав та обов'язків за договорами про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку.
      3. Договір між ТОВ "ТриМоб" та Харківською філією ПАТ "Укртелеком" від 17.09.2012 №2-Д/1176/11-09/56. Зміст договору: відшкодування витрат на електроенергію та технічне забезпечення електропостачання за адресою м. Харків. вул. Кірова, 6 (БС: НК КНА А21). Сума договору - розрахункова. Підстава укладання - забезпечення базової станції електроенергією.
          
      8.2. Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами:
      Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі):
     
      1. Вінницька філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 323 319,41 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 9 508,95 грн.
     
      2. Волинська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 108 948,72 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 11 857,64 грн.
     
      3. Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 3 666 053,37 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 19 236,61 грн.
     
      4. Донецька філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 2 530 835,25 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 13 127,82 грн.
     
      5. Житомирська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 249 127,26 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 19 470,54 грн.
     
      6. Закарпатськаська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 128 108,18 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 6 113,59 грн.
     
      7. Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 1 201 156,05 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 15 728,08 грн.
     
      8. Івано-Франківська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 245 299,35 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 17 853,51 грн.
     
      9.Київська міська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 20 427 390,72 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 80 772,63 грн.
     
      10. Київська обласна філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 294 845,49 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 49 172,33 грн.
     
      11. Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 344 525,72 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 7 028,21 грн.
     
      12. Кримська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 1 679 800,94 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 9 198,83 грн.
     
      13. Луганська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 530 596,52 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 7 931,74 грн.
     
      14. Львівська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 1 523 633,43 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 48 130,01 грн.
     
      15. Миколаївська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 821 773,77 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 8 863,36 грн.
     
      16. Одеська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 2 150 890,54 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 112 638,80 грн.
     
      17. Полтавська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 271 849,12 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 20 936,50 грн.
     
      18. Рівненська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 342 172,36 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 5 650,15 грн.
     
      19. Севастопольська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 729 351,61 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 10 659,41 грн.
     
      20. Сумська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 339 187,56 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 6 601,01 грн.
     
      21. Тернопільська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 79 388,61 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 10 543,36 грн.
     
      22. Філія "Дирекція первинної мережі" ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 1 130 921,73 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 484 323,12 грн.
     
      23. Філія "Дирекція розвитку інфраструктури" ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 69 658,66 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 35 840,48 грн.
     
      24. Філія централізованого продажу послуг ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 102 582 730,46 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 89 441,84 грн.
     
      25. Харківська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 2 363 476,94 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 19 064,42 грн.
     
      26. Херсонська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 966 698,36 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 25 499,83 грн.
     
      27. Хмельницька філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 590 395,94 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 8 201,73 грн.
     
      28. Черкаська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 545 016,50 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 7 625,55 грн.
     
      29. Чернівецька філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 128 321,56 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 2 140,27 грн.
     
      30. Чернівецька філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 486 116,46 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 8 441,89 грн.
     
      31. ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 8 109 573,52 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 107 623,04 грн.
     
      32. Філія "Утел" ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 3 036 861,71 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 0,00 грн.
     
      33. Філія з управління спецоб'єктами електрозв'язку ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 0,00 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 5 902,56 грн.
     
      34. Філія "Центр післядипломної освіти" ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 3 431,98 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 11 358,90 грн.
     
      Разом заборгованість між ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" (та його філіями) складає:
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 158 001 456,73 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 1 296 486,71 грн.
     
      Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
      1. Філія "Утел" ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 0,06 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.09.2012 - 2 140 108,87 грн.
     
 Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

       9.1. У звітному періоді процедур досудового врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів товариства не було.

     
      9.2. Інформація про факти виплати товариством та його підрозділами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції:
     
      Апарат управління ПАТ «Укртелеком»:
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Нарахування пені з ПДФО з не грошових виплат без ПДВ. Пеня - 20 016,39 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Пеня по ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в вересні 2012 згідно довідки від 30.09.2012
      № 33/072/07-ВН. Пеня - 1 444,05 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Пеня по ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в липні 2012 (по нарахуванням за червень).
      Пеня - 3 072,71 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Пеня по ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в серпні 2012 згідно довідки від 31.08.2012
      № 32/072/07-ВН. Пеня - 2 620,60 грн.
      - УДКС України у Деснянському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,78 грн.
      - УДКС України у Дніпровському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,06 грн.
      - УДКС України у Печерському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,06 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,08 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в вересні 2012 - 2 348,00 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в липніі 2012 ( по нарахуванням за червень) - 980,00 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в серпні 2012 - 4 714,00 грн.
     
      Волинська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Волинська обласна клінічна лікарня. Несвоєчасно сплачено орендну плату по оренді приміщення під АТС в с.Боголюби за серпень 2012р. згідно договору від 01.01.2007р. № 4/21. Пеня за несвоєчасну сплату орендної плати по оренді приміщення під АТС в с.Боголюби за серпень 2012р.
      в сумі - 103,58 грн.
      - Луцька міська виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Штрафні санкції та неприйняті до заліку витрати згідно ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 20.06.2012 № 80619/09/9104. Штрафні санкції в сумі - 853,22 грн. та не прийняті до заліку витрати в сумі - 1706,43 грн. згідно ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 20.06.2012 № 80619/09/9104.
     
      Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ЖЕК № 16 м. Вінниця. Несвоєчасна оплата послуг згідно договору - 67,20 грн. (штраф)
      - Літинське відділення Хмільницької ОДПІ. Штраф по платі за землю (подання уточнюючих декларацій за попередні звітні періоди) - 101,20 грн. (штраф)
      - Козятинська ОДПІ. Штраф по платі за землю (подання уточнюючих декларацій за попередні звітні періоди) - 0,40 грн.
      - Лисак П.П. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
      - Кравець П.М. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
      - Полуденко Олег Юрійович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Лось Петро Михайлович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Хомякова Наталя Якiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Чайка Евдокiя Онуфрiївна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - Герасимчук Петро Андрійович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
      - Карпенко Вiталiй Васильович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - Кольцов Юрiй Михайлович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
      - Костенюк Федiр Леонтiйович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - Буняк Павло Андрiйович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Гладиборода Володимир Юхимович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - Глевич Веніамін Миколайович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
      - Панасюк Параска Йосипiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
      - Сабодаш Наталя Григорiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,1 грн.
      - Андрюшкова Галина Олександрiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Бабій Тетяна Петрівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Плітко Анатолiй Дмитрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
      - Гонтар Наталія Володимирівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,08 грн.
      - Бучацький Олег Володимирович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Кольцов Михайло Венедиктович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,06 грн.
      - Толстова Свiтлана Василiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
      - Тартачна Віра Петрiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - РИБАК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
      - ГОРДІЄНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн.
      - Ткачук Ганна Семенівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн.
      - Войтішар Галина Іванівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,04 грн.
      - Коріньков Володимир Дмитрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн.
      - Токан Віктор Григорович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,09 грн.
      - Українець Анатолій Іванович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
      - Локотей Володимир Петрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
      - Андрієшина Марія Степанівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
      - Ратушняк Анатолій Іванович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,04 грн.
      - Довганюк Олександр Євгенійович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,11 грн.
      - Мазур Іван Васильович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн. (штраф)
      - ДВОРНІЦЬКА ЗІНАЇДА ЯКОВЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,29 грн.
      - ПРИСЯЖНЮК ОЛЬГА КУПРІЯНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,29 грн.
      - Ляховецька Зіна Іванівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,29 грн.
      - ЛУКОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,34 грн.
      - РОМАНЮК НІНА ФЕДОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,36 грн.
      - РОСТОРГУЄВ ІВАН ЯКИМОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - АНТОНЮК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
      - ПОЛІЩУК ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
      - КОЛОДІЙ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
      - БОНДАР НАДІЯ ЯКІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
      - БОВКУН ФЕОДОСІЙ ІВАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
      - МАТУЩАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - ШУРМАН ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
      - ГУНЬКО НЕЛЯ КИРИЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
      - ОСТАПЧУК ІГОР ОЛЕГОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
      - ЮР'ЄВА ЄВГЕНІЯ ТАРАСІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
      - НАГОРНЮК НІНА КУПРІЯНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - МИРОНЮК ІВАН ІВАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
      - ІВАНИЦЯ ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
      - ОНИЩУК ЛЮБОВ АНАТОНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,35 грн.
      - БУДКОВСЬКИЙ МИКОЛА МАРКОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,36 грн.
      - ПОЛІЩУК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
      - ПАВСЬКИЙ МАРЦІН ЮЛІАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
      - Комунальне Підприємство "Бершадське житлово комунальне господарство". Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,63 грн.
      - Баланівська сільська рада. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,44 грн.
      - ТКАЧУК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - МЕЛЬНИК НІНА ВАСИЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,25 грн.
      - СЛОБОДЯНЮК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - ЯЩУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,25 грн.
      - Жук Михайло Миколайович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,30 грн.
      - ДРАЧ П. В. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - МАЗУР ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
      - МАЦІМОХ ЛЮДМИЛА ЗІНОВІЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,62 грн.
      - ТКАЧУК ВАСИЛЬ МАКСИМОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
      - Станішевський Валерій Петрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
      - ЛИСАНЮК БОГДАН ДМИТРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,87 грн.
      - КУЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
      - ШУРЯКОВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
      - ГУСАК МАРІЯ МЕФОДІЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - ДЗЮСЬ ОКСАНА ВІКТОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,87 грн.
      - Алефін Леонід Васильович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - КОБРИНЧУК АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,20 грн.
      - ДОЛОВАНЮК МАРІЯ СПИРИДОНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - ШВЕЦЬ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
      - Тишко Зінаїда Андріївна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
      - ЗАЙЦЕВА ЛІДІЯ ФЕДОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,20 грн.
      - Володавський Віктор Іванович . Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
     
      Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі послуг зв’язку. Штраф за ненадані послуги у розмірі - 67 193,85 грн.
      - УДКСУ Синельниково міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 36,31 грн.
      - УДКСУ Пятихатки міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 171,31 грн.
      - УДКСУ Лиховка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 5,8 грн.
      - УДКСУ Солоне сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 392,22 грн.
      - УДКСУ Орджонікідзе міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 63,07 грн.
      - УДКСУ Кіровка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 1,08 грн.
      - УДКСУ Чкалово сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 1,08 грн.
      - УДКСУ Новософіївка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 0,78 грн.
      - УДКСУ Дніпродзержинськ міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 5210,59 грн.
      - УДКСУ Першотравенськ міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 364,96 грн.
      - УДКСУ Дмитріївка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 1,16 грн.
      - УДКСУ Лозувате сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 0,15 грн.
      - УДКСУ Вольне сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі -12,46 грн.
      - УДКСУ Гейківка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 29,69 грн.
      - УДКСУ Широке сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 0,35 грн.
      - УДКСУ Кіровська сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 21,84 грн.
      - Дебальцівська сільська рада. Пеня по оренді приміщення у розмірі - 15,16 грн.
     
      Донецька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Докучаєвський РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня та
      3% річних у загальному розмірі - 5,57 грн.
      - Дзержинський РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії Пеня та
      3% річних у загальному розмірі - 185,09 грн.
      - Кіровське РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня та
      3% річних у загальному розмірі - 0,22 грн.
      - Кіровське РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня у загальному
      розмірі - 1,09 грн.
      - Центральна МВД в м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Неправомірно використані страхові кошти. Штраф розмірі - 844,40 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Перевищення договірної величини електроспоживання у серпні 2012 року. Штраф - 39,76 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» м. Слов’янськ. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. 3% річних у розмірі - 0,33 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» м. Слов’янськ. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 1,67 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. 3% річних у розмірі - 0,36 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 1,82 грн.
      - ПАТ «ДТЕК-Донецькобленерго» (ВП «Кіровські ЕМ»). Порушення умов договору про постачання електричної енергії. Пеня та 3% річних у загальній
      сумі - 13,92 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Перевищення договірної величини електроспоживання. Штраф в сумі - 6,63 грн.
     
      Філія «Дирекція первинної мережі» ПАТ «Укртелеком»:
      - КМВ ФСС з ТВП Солом»янського р-ну м.Києва. Переплата при оплаті лікарняного – помилка при розрахунку сер.годинної суміснику – 1207,62 грн.; неправомірна видача новорічних подарунків – 63,30 грн. Не прийнято до зарахування витрат – 1270,82 грн.; Штраф – 635,41 грн.
      - РВД ЛОВ ФСС з ТВП Личаківського р-ну м. Львова. Пеня за помилково використані кошти - 22,14 грн.
      - Івано-Франківська філія КРРТ. Пеня за телекомунікаційні послуги - 29,20 грн.
      - ПФУ м. Донецьк. Несвоєчасне перерахування ЕСВ – 2% затримка фінансування ФСС. Штраф - 111,95 грн.
      - ПФУ м.Донецьк. Перерахунок донарахованого ЕСВ 8,41% по впровадженню нової версії по заробітній платі. Штраф - 149,74 грн.
      - Філія «Сумське міжрайонне відділення «Енергозбут» ПАТ «Сумиобленерго». Пеня за несвоєчасне внесення передплати за електроенергію
      - 397,29 грн.
      - ПАТ «Одесагаз» ОМУЕГГ. Штраф в розмірі 200% різниці вартості фактичного використання газу від планового - 421,00 грн.
     
      Закарпатська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Міський відділ ДВС Ужгородського міськрайонного управління юстиції. Стягнення судового збору за розгляд справи в апеляційному суді згідно постанови про відкриття виконавчого провадження від 20.08.12 ВП №33934913. Компенсація суми судового збору - 706,00 грн.
      - ПАТ «Закарпаттяобленерго». Понадлімітне споживання електроенергії згідно договорів: р 06/10-0179 від 27.03.08, р 06/07-0177-40/1-3 від 19.03.07 Оплата за використану понад ліміт електроенергію в подвійному розмірі - 2,71 грн.
      - Абоненти фіксованого зв’язку Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком». Не усунення пошкодження протягом п’яти діб. Нарахування згідно п. 94
      Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова Кабінету міністрів від 9.08.05 №720) Штраф у розмірі 25% добової абонентної плати – 397,89 грн.
     
      Запорізька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації».
      Штраф - 312,85 грн.
      - ВАТ «Запоріжжяобленерго». Оплата пені за договорами від 18.10.2004 № 652 та від 18.04.2005 №79. Штраф - 194,06 грн.
     
      Кіровоградська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТА - 3,759 грн..
     
      Київська міська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - УДКСУ у Голосіївському р-ні у м. Києві Пеня на податок з доходів фізичних осіб з вартості розмов за 8-9 травня 2012р. Пеня – 151,41 грн.
      - КП «Дирекція з УОЖФ Подільського району». Пеня по оренді приміщення - 225,57 грн.
     
      Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»:
      - А.Е.С. «Київобленерго» Баришівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №240 від 18.11.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 285,40 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №25 від 30.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 13,15 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №22 від 03.02.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 51,79 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» К.Святошинський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №262 від 01.07.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію).
      Пеня - 532,58 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Рокитнянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №87 від 23.03.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 4,10 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Бородянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 269,91 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 8,94 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Ірпінський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №218 від 06.10.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію) . Пеня - 3,38 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Володарський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 1 від 26.01.06р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 4,72 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Макарівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №151 від 20.06.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 9,23 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Броварський РП . Згідно п. 4.2.1 договір №092 від 01.09.09р.(порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 9,96 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Тетіївський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №056 від 16.02.11р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 155,95 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Фастівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №156 від 09.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 99,82 грн.
      - Поліський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №061 від 01.04.09р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 34,15 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №68/42 від 29.11.06р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 2,96 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Сквирський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 6,51 грн.
      - ПАТ «Енергія». Згідно п. 4.2.1 договір №142-т/04-06/26 від 01.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 94,73 грн.
      - ГУ Ж КГ ВК Бориспільська м/р. Згідно рах.№ 1 від 18.09.12р. по дог. №080 від 26.12.06р. (порушення терміну оплати за оренду). Пеня - 350,34 грн.
      - КП Білоцерківської м/ради «Білоцерківтепломережа». Згідно рішення господарського суду №5011-48/8382-2012 від 23.07.2012р. (порушення терміну оплати за тепло). Пеня - 21912,11 грн.
      - ВД ОПУО Київського обласного відділення ФСС з ТВП. Згідно постанови №2а-7636/12/2670 від 10.07.2012р. (за неправомірно витрачені страхові кошти). Штраф - 14473,53 грн.
      - Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів.). Пеня - 6455,69 грн.
     
      Кримська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Інспекція Держенергонагляду у Кримському регіоні Постановою №16-кр від 05.01.11 за результатами перевірки КФ ПАТ «Укртелеком» 26.11.10 за ухилення від виконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії №04/01-0024 від 30.07.10. Штраф - 5100 грн.
     
      Луганська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 3181,06 грн.
      - Контрагенти по договорам. Порушення умов оплати господарських договорів. Пеня - 0,57 грн.
      - ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Штраф - 1619,80 грн. Пеня - 6,69 грн.
      - Фонд соціально страхування. Санкції згідно акта перевірки. Штраф - 215,77 грн.
      - Державний бюджет. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 324,97 грн. Пеня - 231,90 грн.
     
      Львівська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за липень 2012р.). Пеня - 4267,34 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за серпень 2012р.). Пеня - 3620,23 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від29.01.2009(тепло за вересень 2012р.). Пеня - 5572,72 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №120/А від 29.01.2009р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання в квітні,травні,червні,липні,
      серпні 2012р. Штраф - 6086,11 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 01.05.2010р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 5,79 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 1.05.2010р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 0,79 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 1.05.2010р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 1,90 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 3177,03 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло засерпень 2012р.). Пеня - 6370,72 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 0,01 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №5028/Р від 01.08.2003р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання в січні, березні, квітні,
      липні 2012р. Штраф - 16075,84 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 19,02 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 1,82 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 4,25 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 2,91 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 1,49 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 3,84 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 1946,44 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 1383,07 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 442,46 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №821/Ш від 11.10.2002р Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання в лютому,березні,квітні,травні
      2012р. Штраф - 18794,30 грн.
      - Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф - 41,29 грн.
      - Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф - 1884,46 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №177 від 02.04.2010р. (водопостачання за червень 2012р.)
      Пеня в розмірі - 0,55 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за липень 2012р.). Пеня в розмірі - 3,84 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за серпень 2012р.). Пеня в розмірі - 15,35 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за вересень 2012р.). Пеня в розмірі - 2,99 грн.
      - ДКП «Стрийводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №201/91/468206-206 від 10.10.2011р. (водопостачання за вересень 2012р.). Пеня в розмірі - 7,19 грн.
      - ПАТ «Львівобленерго», Бродівський РЕМ. Порушення термінів оплати по договору №00138 від 09.02.2009р. Пеня та інфляційні втрати - 55,33 грн.
      - ПАТ «Львівобленерго», Кам’янко-Бузький РЕМ. Порушення термінів оплати по договору №12387 від 27.03.2012р. Пеня та інфляційні
      втрати -15,26 грн.
      - ЛОВ Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порушення законодавства про державне соц. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (рішення №307 від 28.08.2012р). Штраф - 772,38 грн.
      - Виконавчий комітет Гірницької селищної ради. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення № 468107-569 від 30.12.2011р. Пеня в розмірі - 2,02 грн.
      - УДК у Львівської області. Порушення термінів оплати за договором оренди№3/468107-801 від 11.01.2012р. Пеня в розмірі - 1,39 грн.
      - УДК у Львівської області. Порушення термінів оплати за договором оренди№11/464000-909 від 27.02.2009р. Пеня в розмірі - 0,40 грн.
      - УДКС у Франківському р-ні м.Львова. Податкове повідомлення-рішення від 31.07.2012р. № 0004101540 за порушення граничного строку земельного податку. Штраф в розмірі - 3,85 грн.
     
      Одеська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Покупці ЦОСПП (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони - 4894,33 грн.
      - Покупці ЦОСПП (Юридичні -особи). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони - 336,17 грн.
      - УДК Одеської області. Штраф по оренді землі за 2012 рік - 247,92 грн.
      - УДК Одеської області. Пеня по оренді землі за 2011 рік - 32,64 грн.
      - УДК Одеської області. Штраф за спец. використання води за 2011 рік - 0,98 грн.
      - УДК Одеської області. Пеня за спец. використання води за 2011 рік - 2,14 грн.
     
      Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби фіксованого
      зв’язку (ОТА) (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.12р. № 295). Штраф - 32,89 грн. (25% добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну)
      - Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби проводового мовлення (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.12р.
      № 295). Штраф - 3349,07 грн. (25% добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну)
      - Полтавська філія ПАТ «Укртелеком». Самостійно нарахований штраф в розмірі 3%, згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011 та 2012 роки. Штраф - 1695,39 грн.
      - ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». Рішення Господарського суду Полтавської області від 12.06.2012 та від 13.06.2012 про стягнення штрафних санкцій за несвоєчасну оплату послуг теплопостачання пеня -144 698,10 грн., 3% річних-3615,67 грн., інфляційні нарахування - 2613,69 грн.
     
      Рівненська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порушення порядку використання страхових коштів (завищення денної
      норми споживання соку на одну дитину ) при оздоровленні дітей в оздоровчому комплексі «Чайка». Штраф на суму - 1294,88 грн.
     
      Сумська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Антимонопольний комітет України. Сумське обласне територіальне відділення. (до загального фонду Державного бюджету України). За порушення законодавства про захист економічної конкуренції що полягають у включенні в рахунку за телекомунікаційні послуги до загальної суми платежу, що належить до сплати, вартості послуг, як наданих безпосередньо Сумською філією ПАТ «Укртелеком», так і суми платежу за послуги, надані третіми особами. Штраф – 68 000,00 грн.
      - Управління ПФУ в м. Суми. Фінансові санкції по сплаті страхових внесків (33,2%), зг. акту перевірки ПФУ від 28.08.2012р. Штраф – 534,17 грн
      - Сумське міське відділення ФСС з ТВП. За неправомірні і безпідставні витрати по листам непрацездатності, зг. Рішення 591 від 11.07.2012р.
      Пеня – 363,62 грн
      - ПАТ «Сумиобленерго». Філія «Охтирське РЕМ». За несвоєчасну оплату виставлених рахунків за спожиту електроенергію по дог.№28 від 24.12.2009 Пеня – 1,09 грн., 3% річних – 0,22 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго». Сумське міське відділення «Енергозбут». За несвоєчасну оплату виставлених рахунків за спожиту електроенергію по дог.№96с від 30.06.2003 та №222 від 19.03.2003р. Пеня – 47,09 грн., 3% річних – 9,39 грн.
      - Абоненти послуги зв’язку (населення). За непрацюючі телефони та радіоточки. Пеня – 3639,34 грн
     
      Тернопільська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція Тернопільської області Державної податкової служби. Порушення вимог пункту 70.1 статті 70 розділу ІІ та пункту 176.2 статті 176 розділу ІV Податкового кодексу України, а саме: виявлено методологічні помилки в податкових номерах фізичних осіб. Штрафні (фінансові) санкції - 1020 грн.
     
      Харківська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Покупці (Бізнес-абоненти некорпоративні). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" - 16,89 грн.
      - Покупці (Бюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" - 152,45 грн.
      - Покупці (Населення). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" - 14 683,43 грн.
      - Розрахунки з суб'єктами господарювання (не бюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про
      телекомунікації"- 462,71 грн.
      - Первомайське УДКСУ. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,27 грн.
      - УДКСУ у Балаклійському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,75 грн.
      - Куп'янське УДКСУ у Харківській обл. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,9 грн.
      - УДКСУ у Барвінківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 4,21 грн.
      - УДКСУ у Вовчанському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,55 грн.
      - УДКСУ у Коломацькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,5 грн.
      - УДКСУ у Зміївському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 15,28 грн.
      - УДКСУ у Великобурлуцькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 5,2 грн.
      - УДКСУ у Валківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 42,42 грн.
      УДКСУ у Богодухівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 2,46 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,55 грн.
      - Лозівське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 3,35 грн.
      - УДКСУ у Краснокутському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 21,31 грн.
      - УДКСУ у Красноградському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 23,2 грн.
      - УДКСУ у Сахновщина районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 1,75 грн.
      - Ізюмське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 1,1 грн.
      - УДКСУ у Дергачівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 25,22 грн.
      - Куп'янське УДКСУ у Харківській обл. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,95 грн.
      - УДКСУ у Красноградському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 32,41 грн.
      - УДКСУ у Богодухівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 3,18 грн.
      - УДКСУ у Валківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 59,77 грн.
      - УДКСУ у Зміївському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 20,82 грн.
      - УДКСУ у Великобурлуцькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 5,35 грн.
      - УДКСУ у Дергачівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 34,63 грн.
      - УДКСУ у Барвінківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 5,45 грн.
      - УДКСУ у Балаклійському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,86 грн.
      - Лозівське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 4,31 грн.
      - УДКСУ у Краснокутському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 28,5 грн.
      - УДКСУ у Сахновщина районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 2,21 грн.
      - Первомайське УДКСУ. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,33 грн.
      - УДКСУ у Коломацькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,67 грн.
      - Ізюмське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 1,14 грн.
      - УДКСУ у Вовчанському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,68 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,7 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 2,65 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 14,84 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 217,39 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 182,05 грн.
      - Пенсійний фонд у Київському р-ні. Сума штрафу по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховується на підставі частини десятої та пункту 2 частини 11 статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - 197,38 грн.
      - Національний фармацевтичний університет. Сума пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг за червень 2012 року, згідно договору № 15 від 26.07.2000 року - 0,36 грн.
     
      Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф нарахований на користь абонента згідно ст.40 Закону України «Про телекомунікаціі», за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг - 4 500 грн.
     
      Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір № 345-99/932 від 10.09.1999 р. «Оренда приміщень за адресою: м.Севастополь, пр..Жовтневої революції, буд.26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасне звільнення Севастопольською філією орендованих приміщень. Неустойка у розмірі - 2677,21 грн.
     
      Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію - 0,41 грн.
      - Хотинська міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку - 25,75 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго". РЕМ Заставна. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,61 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,08 грн.
      - Сторожинецька міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку за 1-ий квартал - 3,43 грн.
      - Кельменецька міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку за 1-ий квартал - 4,97 грн.
      - Сокирянська міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку за 1-ий квартал - 5,49 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго". РЕМ Заставна. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію - 3,04 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,51 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,1 грн.
      - Чудейська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення №0002431500 від 11.07.12 - 1,6 грн.
      - Ставчанська сільська рада Кіцманського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 3,03 грн.
      - Рукшинська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 13,29 грн.
      - Грозинецька сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 6,87 грн.
      - Банилівська сільська рада Вижницького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 0002441500 від 11.07.12 - 1,91 грн.
      - Ширівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 3,6 грн.
      - Клішківська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 5,7 грн.
      - Снячівстка сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 2,2 грн.
      - Недобоївська сільська рада Новоселицього р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 22,23 грн.
      - Бочківська сільська рада Новоселицього р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,94 грн.
      - Атацька сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,91 грн.
      - Банилівська сільська рада Вижницького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 1,39 грн.
      - В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Ннарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 7,9 грн.
      - С.Жадобівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 5,83 грн.
      - Хотинська міська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 57,11 грн.
      - Перебиківська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,17 грн.
      - Колінківська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 16,07 грн.
      - Сторожинецька міська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,37 грн.
      - Ст.Бросківська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,33 грн.
      - Бобівецька сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 8,16 грн.
      - Керстенецька сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 2,82 грн.
      - Анадольська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,94 грн.
      - Ст.Красношорська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 2,29 грн.
      - Черешська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,97 грн.
      - Зарожанська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 7,8 грн.
      - Тисівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 9,07 грн.
      - Кам’янська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 4,93 грн.
      - Давидівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 13,82 грн.
      - В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків - 13,82 грн.
     
      Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фізичні (юр.) особи. Договори за телекомунікаційні послуги. Штрафи на користь абонентів за непрацюючі телефони – 3935,25 грн.
     
      Філія "Центр післядипломної освіти" ПАТ «Укртелеком»:
      - Управління ПФУ в Дзержинському районі м. Харкова. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Штраф – 92,25 грн. Пеня – 4,50 грн.
      - ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя. Порушення граничного строку сплати грошового зобов’язання по збору за спеціальне використання води
      на 1 день. Штраф у розмірі 10% у сумі - 6,72 грн.
     
     
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

       10.1. Інформацію про акції емітента:

      10.1.1. Тип акцій: прості іменні
      Форма випуску: бездокументарна
      Номінальна вартість акції: 0, 25 грн
      Кількість акцій, що перебувають в обігу: 18 726 248 000 шт.
      Акції, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, відсутні.
      Дата реєстрації випуску: 22.12.2000
      Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 661/1/00
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Протягом звітного періоду ( 3-го кварталу 2012 року) зміна права власності на акції більш ніж 5% не проводилась.
      Привілейовані акції товариством не випускались.
     
        10.1.2. У звітному періоді додатковий випуск акцій товариством не здійснювався.

  10.1.3. У звітному періоді рішення про здійснення додаткового випуску акцій у поточному році товариством не приймалося.

     10.1.4. У звітному періоді загальними зборами акціонерів товариства рішення про анулювання, консолідацію та дроблення акцій не приймалося.

       10.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).

     
      10.2.1. Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені); форма існування - бездокументарна
      По кожному випуску, цінні папери (облігації) якого знаходяться в обігу:
      1. Серії C, D, E, F
      - облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії C, D, E, F
      - свідоцтва про реєстрацію випусків: серія C - 9/2/09, серія D – 10/2/09, серія E – 11/2/09, серія F – 12/2/09, дата реєстрації випусків 29.01.2009, видане ДКЦПФР
      - кількість облігацій кожної серії: 50 000 штук
      - номінальна вартість облігацій кожної серії: 1 000 грн.
      - загальна номінальна вартість кожного випуску: 50 000 000 грн.
      - права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
      • вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
      • отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені цим проспектом емісії облігацій;
      • пред’являти облігації для їх викупу в порядку, встановленому проспектом емісії облігацій.
      - рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільний
      - порядок та умови погашення цінних паперів випусків:
      Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18.
     
      Дати початку та закінчення погашення облігацій
      Серія облігацій Дата початку погашення облігацій Дата закінчення погашення облігацій (включно)
      C 05.11.2012 10.11.2012
      D 04.02.2013 09.02.2013
      E 06.05.2013 11.05.2013
      F 05.08.2013 10.08.2013
     
      Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
      Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Емітент перераховує номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід за останній відсотковий період на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, протягом 3-х робочих днів після зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії.
      Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати початку погашення облігацій.
      Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду їх погашення або якщо у зведеному обліковому реєстрі немає реквізитів банківського рахунка власника облігацій, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки за облігаціями та депонованими сумами за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Перерахування номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу за останній відсотковий період здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про їх перерахування зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії ВАТ «МФС» та вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
      Відсотковий дохід на перший – четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 30% (тридцяти) річних; на 5-8 відсоткові періоди – 19% річних, на 9-12 відсоткові періоди – 16,5% річних. Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди визначається Правлінням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних.
      Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день. Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:
      Кі = ( 1000 x Сі x 91 ) / (365x100%),
      де:
      і – порядковий номер відсоткового періоду;
      Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
      1000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
      Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;
      91 – кількість днів відсоткового періоду;
      365 – кількість днів у році.
      Процедура проведення виплати відсоткового доходу
      Емітент здійснює виплату доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями.
      Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу. Власники облігацій – фізичні особи повинні відкрити на дату виплати відсоткового доходу та погашення облігацій рахунок у будь-якій банківській установі.
      У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка власника облігацій або якщо реквізити його банківського рахунка вказані неправильно, кошти, які належать до виплати такому власнику, депонуються на рахунку Емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються.
      облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
     
      По кожному випуску, реєстрація якого у звітному періоді була скасована:
      Скасування випусків протягом ІІI кварталу 2012 року не було.
     
      По кожному випуску, зобов’язання емітента за цінними паперами якого не виконане або виконане неналежним чином (дефолт):
      Усі зобов’язання за цінними паперами належним чином виконуються.
     
      10.2.2. Усі види облігацій звичайні (незабезпечені).
     
      10.2.3. Станом на кінець IІІ кварталу 2012 року перебувають у процесі розміщення облігації серій N, O, P, Q.
      Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії N, O, P, Q.
      Кількість облігацій по серіям: серії N - 2 000 штук; серії O - 2 000 штук; серії P - 4 000 штук; серії Q - 4 000 штук; загальна кількість облігацій 12 000 штук.
      Номінальна вартість облігацій кожної серії: 50 000 грн.
      Загальна номінальна вартість по кожній серії: серії N – 100 000 000 грн.; серії O – 100 000 000 грн.; серії P – 200 000 000 грн.; серії Q – 200 000 000 грн.; загальна номінальна вартість облігацій 600 000 000 грн.
      Мета випуску: Залучені кошти у повному обсязі (100%) планується використати на забезпечення надійної експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво і модернізацію мережної інфраструктури а саме: розширення сегменту широкосмугового доступу до мережі Інтернет, нарощування потужності міських Ethernet-кілець; модернізацію оптичної магістральної мережі (DWDM), продовження робіт з розбудови зонових мереж; проведення робіт з модернізації центральних та регіональних транзитних вузлів мережі передачі даних.

  10.2.4. Протягом IIІ кварталу 2012 року не приймалось рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій).

  10.3. Протягом звітного періоду лістинг (делістинг) акцій на організаторах торгівлі товариством не здійснювався. Торгівля акціями товариства здійснюється на організованому ринку України. Акцiї компанiї внесенi до Котирувального листа першого рiвня Списку Фондової бiржi ПФТС. Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Акцiї ПАТ "Укртелеком" включено до першого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа". Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку України. У звітному періоді найвища ціна акцій складала - 0,3019 грн. за акцію, найнижча ціна - 0,2094 грн. за акцію.

      У звітному періоді, станом на 30.06.2012 ведення обліку прав власності на акції ПАТ «Укртелеком» здійснював зберігач ПАТ КБ «Євробанк» (серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ №507085, дата видачі – 10.12.2009).
      Інформація про факти лістингу облігацій на організаторі торгівлі протягом звітного періоду: до лістингу організаторів торгівлі облігації товариства протягом звітного періоду (IІ квартал 2012 року) не включались.

    10.4. У звітному періоді ринкова капіталізація акцій станом на останній день проведення торгів склала - 5 168 444 448 грн.

  10.5. У звітному періоді, станом на 30.09.2012 ведення обліку прав власності на акції ПАТ «Укртелеком» здійснював зберігач публічне акціонерне товариство комерційний банк «Євробанк» (серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ №507085, дата видачі – 10.12.2009). Місцезнаходження: 01032, м.Київ, б-р. Шевченка, 35.

      Сертифікати акцій, які підтверджували право власності на акції ПАТ "Укртелеком" в документарній формі існування втратили свою чинність після переведення акцій в бездокументарну форму існування. У зв'язку з цим, у звітному періоді товариство бланків сертифікатів акцій не замовляло, сертифікати акцій акціонерам не видавало. Станом на 30.09.2012 акціонерам було видано - 1592 виписки із рахунків у цінних паперах, які підтверджують їх право власності на акції в бездокументарній формі існування.
      У звітному періоді облік прав власності на інші цінні папери товариства у депозитарній системі України здійснювало - приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів". Номер ліцензії - АВ 498004, дата видачі ліцензії - 19.11.2009. Місцезнаходження: 04107, Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г. Особа, що веде облік прав власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України протягом звітного періоду не змінювалась.
   10.6. Цінні папери товариства, які перебувають в обігу за межами України відсутні.
     10.7. Інші цінні папери товариства протягом звітного періоду не розміщувались.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

       Обсяг доходів компанії з ПДВ та ПФ за 9 місяців 2012 року склав - 6 151,2 млн.грн. Доходи від надання телекомунікаційних послуг склали 5 704,3 млн.грн., в т.ч. кінцевим споживачам – 4 810 млн. грн., операторам та провайдерам на 894,3 млн. грн.

      Станом на 30.09.2012 наявність основних телефонних апаратів - 9 359,7 тис. номерів. У порівнянні з початком року 548 тис. користувачів відмовилися від послуг фіксованого зв’язку, за цей самий період встановлено 167 тис. номерів, у результаті абонентська база скоротилась на 381 тис. номерів, або 3,9%.
      За рахунок загострення конкуренції на ринку телекомунікацій уповільнився приріст доходів від надання послуг комп’ютерного зв’язку. Кількість користувачів широкосмугового доступу станом на 30.09.2012 р. досягла 1492,6 тис., це на 150 тис., або на 11%, більше по відношенню до початку року. Середньомісячна дохідність 1 абонента за 9 місяців 2012 року склала – 76,2 грн.
      Від реалізації товарів, робіт, послуг за 9 місяців 2012 року отримано доходів на суму 161,7 млн. грн.
      Доходи від інших видів діяльності склали 285,5 млн. грн.
      Загальний обсяг витрат за 9 місяців 2012 року дорівнює 4 886 млн. грн., в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 3 596,6 млн. грн.; адміністративні витрати – 454,4 млн. грн.; витрати на збут склали 522,1 млн. грн.; інші операційні витрати – 67,7 млн. грн.; фінансові витрати – 220,4 млн. грн.; інші витрати становили 24,8 млн. грн.
      За елементами операційних витрат:
      • обсяг матеріальних витрат становив 590,1 млн. грн., питома вага в загальних витратах 12,1%, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали – 440,8 млн. грн., що становить 74,7% в загальній сумі матеріальних витрат;
      • амортизаційні відрахування за 9 місяців 2012 року становили 680,5 млн. грн., або 13,9% в загальній сумі витрат;
      • розрахунки з технологічними партнерами – 467,2 млн. грн., це становить 9,6% в загальних витратах;
      • витрати на оплату праці з нарахуваннями – 2 142,8 млн. грн., питома вага цих витрат за 9 місяців 2012 року становила 43,8%;
      • інші операційні витрати – 618,8 млн. грн., або 12,7% в загальній сумі витрат.
      За результатами роботи за 9 місяців 2012 року компанія отримала чистий прибуток в обсязі 348 млн. грн.
     
   Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена (зазначені) нижче особа (особи) підтверджує (підтверджують) достовірність відомостей, що містяться у зміні до квартальної інформації.
Посада керівника емітента
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані квартальної інформації

 1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21560766
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Укртелеком"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 01601
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Київ
1.1.9. Вулиця бульвар Шевченка
1.1.10. Будинок 18
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВВ №156501
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 20.07.2012
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 4681562000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 4681562000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
АТ "Райффайзен Банк Аваль" 300335 2600257 UAH
АТ "Укрексімбанк" 322313 2600101284666 Мультивалютний (UAH, USD, EUR, RUR, GBR, CHF, BYR, CAD, DKK)

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Діяльність зв"язку 64.20.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів* x
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3. Телефон/факс (044) 377-72-65, 377-70-16 Депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 АВ №581322
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, Телефон/факс (044) 585-42-00, 585-42-40 Депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 АВ 498004
Публічне акціонерне товариство "Євробанк" Акціонерне товариство 33305163 01032. м. київ, бул. Шевченка, 32. Телефон/факс (044) 585-44-21, 220-11-89 Зберігач цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.12.2009 АВ 507085
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Добрий Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 33948171 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 32, оф. 49, Телефон/факс (044) 284-04-20, 279-53-02 Діяльність з торгівлі цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.09.2009 АВ 493117
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65. Телефон/факс (044) 536-09-62, 536-00-21 Послуги у сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 02.12.2009 АВ 500428, АВ 500431, АВ 500444, АВ 500446, АВ 500445, АВ 500437, АВ 500426, АВ 500442
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредит-Рейтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю 31752402 01030, м.Київ, вул. Верхній Вал, 72, Телефон/факс (044) 490-25-50, 490-25-54 Консультації з питань комерційної діяльності та управління; дослідження ринку та вивчення суспільної думки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006 Свідоцтво №2 (Анульовано Рішенням ДКЦПФР від 15.03.2011 №246)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "IBI-Рейтинг"" Товариство з обмеженою відповідальністю 33262696 03680, м.Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014 Телефон/факс (044) 362-90-84, 521-20-15 Консультування з питань комерційної діяльності та управління; інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.04.2010 Свідоцтво №3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське Кредитно-Рейтингове Агентство" Товариство з обмеженою відповідальністю 36049978 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2, корпус 4. Телефон/факс: (044) 393-36-70, 393-36-76 Задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного надання спеціалізованих послуг у сфері кредитних рейтингів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.04.2012 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств №7
Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова фірма "Острів" Товариство з обмеженою відповідальністю 23444389 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014. Телефон/факс (044) 521-22-32, 521-22-33 Послуги з оцінки Фонд державного майна України 29.07.2010 9830/10
Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецькінаудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 13543179 83050, м.Донецьк, вул. Університетська, 37, Телефон/факс (062) 337-01-55, 305-46-62 Надання аудиторських послуг Аудиторська палата України 23.02.2001 0074
Закрите акціонерне товариство "КПМГ Аудит" Закрите акціонерне товариство 31032100 01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 11, Телефон/факс (044) 490-55-07, 490-55-08 Надання аудиторських та консультаційних послуг Аудиторська палата України 26.01.2001 2397
Представництво "Бейкер і Макензі - Сі Ай Ес, Лімітед Представництво 26080054 01054, м.Київ, вул. Воровського, 24. Телефон/факс (044) 590-01-01 Консультування з питань комерційної діяльності та управління, дослідження кон`юктури ринку та виявлення суспільної думки д/н - не ліцензійна
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова компанія" Товариство з обмеженою відповідальністю 32673788 61022, м.Харків, пр. Правди, 7, оф. 204. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89 Юридичний консалтинг д/н - не ліцензійна
Асоціація "Об`єднана юридична група" Асоціація 34190104 01001, м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 5/1-А. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89 Юридичні послуги д/н - не ліцензійна

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.12.2000 661/1/00 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку д/н прості бездокументарна іменні 0.25 18726248000 4681562000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29.01.2009 9/2/09 серія С Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 10.11.2012
29.01.2009 10/2/09 серія D Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 09.02.2013
29.01.2009 11/2/09 серія E Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 11.05.2013
29.01.2009 12/2/09 серія F Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 10.08.2013

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
27.03.2000 похідні цінні папери (деривативи) 23096000 22015000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
03.10.2001 похідні цінні папери (деривативи) 56000000 56000000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
11.02.2002 похідні цінні папери (деривативи) 13720000 12055000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.01.2003 похідні цінні папери (деривативи) 86400000 53601000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.02.2004 похідні цінні папери (деривативи) 75900000 75900000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
28.01.2005 похідні цінні папери (деривативи) 35840000 35190000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
29.12.2005 похідні цінні папери (деривативи) 67200000 35783000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 1209
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) похідні цінні папери - 1209

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5

 

      Гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів у звітному періоді не надавались.

 6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього

 7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 5296275 4948266
Статутний капітал 4681562 4681562
Скоригований статутний капітал 7693454 7693454
Опис* Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіпкрінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів на кінець звітного періоду: 9368195 - 4071920 = 5296275 тис. грн. Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіпкрінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів на кінець звітного періоду: 9315297- 4367031= 4948266 тис. грн.
Висновок** Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
18.07.2012 19.07.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
09.07.2012 10.07.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

Баланс за 9 місяців 2012 року

Баланс

Баланс
на 30.09.2012
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 66069 58054
     первісна вартість 011 490966 495044
     накопичена амортизація 012 (424897) (436990)
Незавершені капітальні інвестиції 020 595365 189338
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 7301613 7340684
     первісна вартість 031 24846654 25450608
     знос 032 (17545041) (18109924)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 1147 1095
     інші фінансові інвестиції 045 33578 20599
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 56670 56991
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 8054442 7666761
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 27250 39038
Поточні біологічні активи 110 1 1
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 166 122
Товари 140 33655 28336
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 541616 588093
     первісна вартість 161 774058 825262
     резерв сумнівних боргів 162 (232442) (237169)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 1422 833
     за виданими авансами 180 41755 39113
     з нарахованих доходів 190 2293 1670
     із внутрішніх розрахунків 200 30261 158005
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 17093 15931
Поточні фінансові інвестиції 220 17215 17265
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 140625 195693
     - у т.ч. в касі 231 0
     в іноземній валюті 240 16275 201593
Інші оборотні активи 250 40389 29158
Усього за розділом II 260 910016 1314851
III. Витрати майбутніх періодів 270 44880 90432
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 305959 296151
Баланс 280 9315297 9368195
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 7693454 7693454
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 411370 411369
Інший додатковий капітал 330 1926166 1926168
Резервний капітал 340 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (5305536) (4957528)
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 4948266 5296275
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 342704 344030
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування1 420 0 0
Усього за розділом II 430 342704 344030
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 1915284 1340044
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 3122 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 1918406 1340044
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 250000 503559
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 737619 1234951
Векселі видані 520 431 431
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 483950 248394
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 177020 63846
     з бюджетом 550 177168 92628
     з позабюджетних платежів 560 19633 19633
     зі страхування 570 31704 35945
     з оплати праці 580 70726 72152
     з учасниками 590 1912 1901
     із внутрішніх розрахунків 600 26352 1297
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 90746 72056
Інші поточні зобов'язання 610 38660 41053
Усього за розділом IV 620 2105921 2387846
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 9315297 9368195

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 Звіт про фінансові результати

за 3 квартал 2012 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5865731
Податок на додану вартість 015 (914397)
Акцизний збір 020
      025 (226)
Інші вирахування з доходу 030 (2611)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 4948497
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (3596584)
Валовий:
     прибуток 050 1351913
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 265974
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 (454411)
Витрати на збут 080 (522082)
Інші операційні витрати 090 (67691)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 573703
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 6995
Інші доходи 1 130 12505
Фінансові витрати 140 (220306)
Втрати від участі в капіталі 150 (51)
Інші витрати 160 (24699)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 348147
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 (90680)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 348147
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200 0
     витрати 205 (139)
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 348008
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 590139
Витрати на оплату праці 240 1577275
Відрахування на соціальні заходи 250 565499
Амортизація 260 680518
Інші операційні витрати 270 1085964
Разом 280 4499395
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 18726248000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.0186
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.0186
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Примітки до звітів

 

      Бухгалтерський облік у товаристві грунтується на основних принципах обліку, викладених у нормах Закону України від 16.07.1999 р.
      № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з наступними змінами та доповненнями. При відображенні господарських операцій у бухгалтерському обліку товариство керується нормами відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України та наказом товариства "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику".
      Фінансова звітність за ІІІ квартал 2012 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".
ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18