Звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор ПАТ "Укртелеком"

 

 

 

Курмаз Ю.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21560766

4. Місцезнаходження

м. Київ , Шевченкiвський, 01601, м. Київ, бул. Тараса Шевченка,б. 18

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 226-25-41 (044) 234-39-57

6. Електронна поштова адреса

ukrtelecom@ukrtelecom.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81

 

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

X

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

1. Дисконтнi облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися.
2. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися.
3. Опцiони ПАТ "Укртелеком" розмiщуються на ПАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа".
4. У звiтному перiодi викуп власних акцiй товариством не проводився.
5. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не надавалися.
6. У звiтному перiодi випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, товариством не здiйснювався.
7. Iнформацiя щодо входження товариства до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутня.
8. ПАТ "Укртелеком" не здiйснює спiльної дiяльностi
9. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi не ведеться
10. "Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї" не може бути надана в повному обсязi, так як ПАТ "Укртелеком" надає послуги, а не виробляє матерiальну продукцiю вiдповiдно до п.15, глави 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826.
11. Фiнансовi показники взятi з консалiдованої фiнансової звiтностi складеної за мiжнародними стандартами, де ПАТ "Укртелеком" виступає як Група.
12. У формах фiнансової звiтностi вiд"ємнi показники проставленi зi знаком "-" (мiнус), т.я. iнше не передбачено програмним забезпеченням.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

виписка АД 499440

3. Дата проведення державної реєстрації

28.02.2014

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

4681562000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

56936

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку

61.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв’язку

61.90 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв’язку

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до статтi 15 нової редакцiї Статуту ПАТ «Укртелеком», що була затверджена 08.10.2013 р. позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв (протокол № 12 вiд 08.10.2013) та зареєстрована 09.10.2013 державним реєстратором вiддiлу державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi, органами Товариства є: - Загальнi Збори Акцiонерiв; - Наглядова Рада Товариства; - Директор Товариства; - Голова Товариства. До затвердження та реєстрацiї вище зазначеної редакцiї Статуту, вiдповiдно до статтi 15 Статуту ПАТ «Укртелеком», затвердженого 26.04.2012 рiчними (черговими) Загальними Зборами акцiонерiв (протокол № 10 вiд 26.04.2012) та зареєстрованого 10.05.2012 державним реєстратором Шевченкiвської районної в мiстi Києвi адмiнiстрацiї, органами Товариства були: - Загальнi Збори Акцiонерiв; - Наглядова рада; - Правлiння; - Ревiзiйна комiсiя. Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" Загальнi Збори є вищим органом Товариства. Загальнi Збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї Загальних Зборiв належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; - внесення змiн до Статуту; - прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; - прийняття рiшення про змiну типу Товариства; - прийняття рiшення про розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про збiльшення Статутного Капiталу; -. прийняття рiшення про зменшення Статутного Капiталу; - прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; - за необхiдностi, затвердження Положень про Загальнi Збори, Наглядову Раду та виконавчий орган, а також внесення змiн до них; - затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства; - затвердження рiчного звiту Товариства; - розподiл прибутку i збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом; - прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй вiдповiдно до законодавства України; - прийняття рiшення про форму iснування акцiй; - затвердження розмiру рiчних Дивiдендiв, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та/або Статутом; - прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв; - обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради; - прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства; - обрання комiсiї з припинення Товариства; - обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (надалi – «Значний Правочин»); - прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом та законодавством України, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж Акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; - прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора, звiту Голови Товариства; - затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв згiдно iз законодавством України та Статутом Товариства. Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними Зборами. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх Положень Товариства (крiм тих, якi згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства); - пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах Товариства, крiм випадкiв Скликання Загальних Зборiв Акцiонерами; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; випуск векселiв Товариства або iндосамент векселiв iнших юридичних чи фiзичних осiб; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом; - обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Директора, Голови Товариства, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана (прийнята на роботу в Товариство) на посаду Директора, Голови Товариства, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора, Голови Товариства, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора, Голови Товариства вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора, Голови Товариства; прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Директора, Голови Товариства у випадку його/їх тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних днiв поспiль або його/їх звiльнення; вiдсторонення, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження фiнансового директора та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою, призначення особи, що буде виконувати обов`язки фiнансового директора та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою у випадку вiдсутностi таких осiб бiльше 30 (тридцять) календарних днiв поспiль або їх звiльнення; - обрання Реєстрацiйної комiсiї; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом Товариства, прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, про виплату Дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до законодавства України та Статуту; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з них; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про заснування iнших юридичних осiб; затвердження їх Статутiв та участь в них; - надання попереднього дозволу на: 1. вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк; 2. вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством); 3. вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя тощо); 4. вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; 5. вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб; 6. вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове поручительство); 7. вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги; 8. укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв Товариства, у випадку, якщо рiчна сума (включаючи ПДВ) орендних, лiзингових чи iнших платежiв за одним договором перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень на календарний рiк; 9. вчинення значного правочину, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 10. придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, якщо вартiсть такого придбання, створення або полiпшення перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень за одним договором, або з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк; 11. вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо сума договору з вiдчуження перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень з врахуванням ПДВ; 12. укладення Товариством будь-яких правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного виробництва, надання чи отримання послуг тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень; 13. вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 1 (один) рiк, та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 1 (один) рiк (за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 1 (один) рiк, а також за виключенням договорiв на телекомунiкацiйнi послуги та договорiв на отримання Товариством комунальних послуг); 14. укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень, а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; 15. видачу Директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової Ради чи Загальних Зборiв Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством; 16. видачу Директором довiреностi на здiйснення повноважень Головою Товариства; - попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто напрямкiв дiяльностi Товариства, що пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, поза рамками поточної операцiйної дiяльностi з надання телекомунiкацiйних послуг, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи; - попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або доповнень); - прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних Зборiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних Зборiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та обсязi, визначених Загальними Зборами Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв або iншої особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала Контрольний Пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; - прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; - прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядникiв рахункiв в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностей таким розпорядникам; - iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової Ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової Ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової Ради Товариства; - прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж Акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як Акцiонери; - розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй виконавчого органу Товариства, Голови Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; - прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання Директору, Головi Товариства або iншiй особi, що визначена Наглядовою Радою, повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування; - прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них; - запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури служби внутрiшнього аудиту Товариства; - затвердження рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства; - прийняття рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства, в тому числi резервного капiталу (за наявностi); - прийняття рiшення про вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, чи вiдмову вiд його вчинення, вiдповiдно до чинного законодавства України; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз цим Статутом та чинним законодавством України. Директор ПАТ "Укртелеком" Компетенцiя та повноваження Директора: - здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних Зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. У випадках, передбачених цим Статутом, питання вiднесенi до компетенцiї Директора вирiшуються ним за погодженням та/або на пiдставi рiшення iнших органiв Товариства. - без довiреностi представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, веде переговори та здiйснює юридичнi дiї вiд iменi Товариства тощо в порядку та на умовах передбачених цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради, Голови Товариства; - за попереднiм письмовим погодженням з Головою Товариства, Директор: 1. без довiреностi вчиняє правочини, пiдписує (укладає) договори (угоди, контракти), а щодо правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних Зборiв та/або рiшення (дозвiл) Наглядової Ради Товариства на їх здiйснення, – також пiсля отримання вiдповiдного рiшення (дозволу); 2. приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови їх оплати працi (а по вiдношенню до працiвникiв Товариства, згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, - лише за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства), а також вирiшує всi iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; 3. приймає рiшення про заохочення, накладення стягнень, притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства, (а по вiдношенню до працiвникiв Товариства, згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, - лише за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства); 4. пiсля одержання згоди Наглядової Ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; 5. затверджує штатний розпис Товариства та змiни до нього; 6. визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi; Директор несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; 7. приймає рiшення про вiдкриття розрахункових та iнших рахункiв в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства; 8. розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової Ради та/або Загальних Зборiв Товариства; 9. органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової Ради Товариства або Загальних Зборiв Товариства; 10. за умови отримання дозволу Наглядової Ради Товариства, здiйснює дiї щодо: участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участi у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; 11. в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог пункту 28.2.18.15 цього Статуту) видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними Зборами Товариства та/або Наглядовою Радою Товариства; 12 затверджує iнструкцiї та Положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства; - приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; - розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi документи Товариства, за винятком тих документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; - виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства; - забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - виконує рiшення Загальних Зборiв Товариства, Наглядової Ради Товариства, Голови Товариства та звiтує про їх виконання; - на вимогу Наглядової Ради, Голови Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, здiйснює дiяльнiсть, пов’язаною з державною таємницею та службовою iнформацiєю з присвоєним вiдповiдно до законодавства грифом “для службового користування”; - за погодженням Наглядової Ради видає довiренiсть, на пiдставi якої Голова Товариства здiйснює свої повноваження; видача такої довiреностi не потребує погодження Голови Товариства; - забезпечує виконання рiшень Наглядової Ради Товариства про скликання та проведення Загальних Зборiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту; надає пропозицiї Наглядовiй Радi Товариства щодо скликання Загальних Зборiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних Зборiв Товариства та проектiв рiшень Загальних Зборiв Товариства; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової Ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного погодження Наглядової Ради Товариства та/або Загальних Зборiв Товариства та/або Голови Товариства. Голова ПАТ "Укртелеком" Компетенцiя та повноваження Голови Товариства: - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй Радi Товариства рiчний консолiдований бiзнес-план (включаючи бюджет Товариства), рiчну та довгострокову iнвестицiйнi програми, iншi плани (програми) Товариства та надає звiти про їх виконання; - забезпечує виконання затверджених Наглядовою Радою Товариства рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства; - забезпечує реалiзацiю фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики Товариства; - забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та рiшення Наглядової Ради Товариства, звiтує про їх виконання; - вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; - пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової Ради Товариства органiзовує дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй Радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, - розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi документи Товариства, за винятком тих документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; - на вимогу Наглядової Ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - погоджує документи, рiшення та iншi дiї Директора у випадках, передбачених цим Статутом; - приймає рiшення, якi є обов’язковими для всiх працiвникiв i посадових осiб Товариства, включаючи Директора; - за довiренiстю, виданою Директором, представляє та дiє вiд iменi Товариства, у тому числi представляє його iнтереси з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, веде переговори та здiйснює юридичнi дiї (у тому числi вчиняє правочини) вiд iменi Товариства тощо в порядку та на умовах передбачених цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради. - на пiдставi довiреностi, виданої Директором, приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних Зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової Ради Товариства на їх здiйснення; Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 12 вiд 08.10.2013р.), якi вiдбулися 08.10.2013р., припинено повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», а саме: 1. Пiтера Голдшайдера (Peter Goldscheider) – Голова Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; 2. Клауса Хартмана (Klaus Hartmann) – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; 3. Солодовського Iллю Давидовича – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; 4. Дзекона Георгiя Борисовича – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком». Пiтер Голдшайдер – паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магiстратом м. Вiдень (Австрiйська Республiка) 25.05.2003р. Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязi 2,3 рокiв. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Клаус Хартман – паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Нiмеччини в м.Будапештi (Угорщина) 09.01.2006р. Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязi 2,3 рокiв. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Солодовський Iлля Давидович – паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 22.05.1997р. Обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязi 2,3 рокiв. Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Дзекон Георгiй Борисович - паспорт МЕ № 359574, виданий ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.08.2004р. Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязi 1,9 рокiв. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 12 вiд 08.10.2013р.), якi вiдбулися 08.10.2013р, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком», а саме: 1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕСУ». ТОВ «ЕСУ» (код ЕДРПОУ 33940565). ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцiй, загальною номiнальною вартiстю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905% вiд статутного фонду ПАТ «Укртелеком». Станом на 08.10.2013р. iнша особа на дану посаду не призначалась. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 12 вiд 08.10.2013р.), якi вiдбулися 08.10.2013р., обрано Голову та членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на не визначений термiн, а саме: 1. Нетудихату Леонiда Iвановича – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» - Голова Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; 2. Архiпова Iллю Валерiйовича - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; 3. Лапшину Катерину Вiкторiвну - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; 4. Павленко Людмилу Миколаївну - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; 5. Стюарта Пауль Рейча (Stuart Paul Reich) - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» Нетудихата Леонiд Iванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.12.1996р. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,0000005% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Архiпов Iлля Валерiйович – паспорт 45 02 626366, виданий 25.02.2002р. паспортним столом №1 ВВС «Коньково» м. Москви (Росiйська Федерацiя). Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Лапшина Катерина Вiкторiвна – паспорт 45 06 414221, виданий 23.09.2003р. паспортним столом №1 ВВС району Пiвнiчне Тушино м. Москви (Росiйська Федерацiя). Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Павленко Людмила Миколаївна – паспорт СО № 302141, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 24.12.1999р. Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стюарт Пауль Рейч – паспорт Р 425024706 виданий 27.06.2007р. департаментом штата. (США). Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол вiд 08.10.2013р. № 117, обрано на невизначений термiн з 09.10.2013р. : - Лашу Мiкаву – Головою ПАТ «Укртелеком». Лаша Мiкава, паспорт Р № 09АТ01279, виданий посольством Грузiї в Українi 21.03.2012р. Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. - Кравця Iгоря Васильовича – Директором ПАТ «Укртелеком». Кравець I.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькiй областi 18.05.1996р., Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль" в м. Києвi

2) МФО банку

300335

3) поточний рахунок

2600257

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

2600101284666

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

надання послуг телефонного зв`язку (крiм вiдомчих об’єктiв) – мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1 000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на всiй територiї України

АВ 583387

29.07.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України

Необмежена

Опис

д/н

 

надання послуг фiксованого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку: мiжнародного, мiжмiського на всiй територiї України

АВ 583386

29.07.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України

Необмежена

Опис

д/н

 

надання послуг телефонного зв’язку(крiм вiдомчих об’єктiв) – аудiотекс на всiй територiї України

АВ 583384

29.07.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України

Необмежена

Опис

д/н

 

надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж ефiрного телемовлення на територiї м. Київ, Київської, Тернопiльської, Львiвської, Закарпатської, Житомирської областей

АВ 583380

29.07.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України

Необмежена

Опис

д/н

 

надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж проводового радiомовлення на всiй територiї України

АЕ 286001

23.10.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї

Необмежена

Опис

д/н

 

надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж ефiрного радiомовлення на територiї Вiнницької областi

АЕ 286014

23.10.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї

Необмежена

Опис

д/н

 

надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку на всiй територiї України

АВ 583383

29.07.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України

Необмежена

Опис

д/н

 

надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу iз застосуванням технологiї DECT з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку н

АВ 583413

29.07.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України

Необмежена

Опис

д/н

 

надання послуг цифрового cтiльникового радiозв’язку стандарту IМТ-2000 CDMA (UMTS/WCDMA)

АВ 593206

18.11.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України

Необмежена

Опис

д/н

 

копiя провайдерської лiцензiї на надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку без права на технiчне обслуговування та експлуатацiю телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку

АВ 593204

07.05.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї

Необмежена

Опис

д/н

 


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ТОВ "ТриМоб"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37815221

4) місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-а

5) опис

Надання телекомунiкацiйних послуг.

1) найменування

ДП у формi ТОВ «Укртел Глобал ГмбХ, Нiмеччина

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

НRВ86240

4) місцезнаходження

Нiмеччина,10117 м. Берлiн, Шуманштрассе, 2

5) опис

Надання телекомунiкацiйних послуг.

1) найменування

ТОВ дитяче оздоровче пiдприємство «Лiсова казка»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

22988615

4) місцезнаходження

31533, Хмельницька обл. Летичiвський район, с. Головченцi

5) опис

Оздоровлення дiтей працiвникiв галузi зв’язку, членiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств та т.i.

1) найменування

ПрАТ«Елсаком-Україна»

2) організаційно-правова форма

111

3) код за ЄДРПОУ

24589670

4) місцезнаходження

04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 28-а, офiс 207

5) опис

Послуги мобiльного та супутникового зв’язку в системi «Глобалстар».

1) найменування

Українсько-кiпрське спiльне пiдприємство з iноземними iнвести- цiями у формi ТОВ «Українська хвиля»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

23972674

4) місцезнаходження

79007, м. Львiв вул. Дорошенка, 43

5) опис

Послуги абонентського радiодоступа в стандартi TDMA

1) найменування

ТОВ «Телесистеми України»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34726705

4) місцезнаходження

03110, м. Київ, вул. Шумського,1-а

5) опис

Проектування, будiвництво, технiчне обслуговування та експлуатацiя мереж мiжнародного та мiсцевої телефонного зв’язку i надання послуг в цих мережах.

1) найменування

ВАТ «Свемон-iнвест»

2) організаційно-правова форма

231

3) код за ЄДРПОУ

23727977

4) місцезнаходження

01004, м. Київ, вул. Горького, 5-б

5) опис

Будiвництво, монтаж та експлуатацiя засобiв телекомунiкацiй.

1) найменування

ПАТ «Страхова компанiя «Мир»

2) організаційно-правова форма

112

3) код за ЄДРПОУ

19209435

4) місцезнаходження

65012, м. Київ, вул.Автозаводська, буд. 54/19-А

5) опис

Cтрахування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.

1) найменування

ТОВ «Агрофiрма Україна»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

03759808

4) місцезнаходження

АР Крим, Бахчисарайський район, с. Красний Мак, вул. Кiрова,16

5) опис

Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продуктiв рослинництва.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

09.10.2013

09.10.2013

Котляров Юрiй Анатолiйович

Опис

Котляров Юрiй Анатолiйович понад 15 рокiв працює за спецiальнiстю правознавство.
До 2005 року займався адвокатською дiяльнiстю, працював юридичним консультантом у сферi управлiння активами та iнвестицiями.
У ПАТ «Укртелеком» працює з жовтня 2005 року на посадi заступника директора юридичного департаменту, з сiчня 2007 року на посадi директора юридичного департаменту. Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ “Укртелеком” вiд
08.10.2013р. (протокол № 117) з жовтня 2013 року призначений на посаду Корпоративного Секретаря Товариства. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

22.10.2013

uaA

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство"

уповноважене рейтингове агентство

06.09.2013

uaA

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Державний комiтет зв"язку та iнформатизацiї України

-

01001Україна м. Київ вул. Хрещатик, 26

0.00

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0.00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова ПАТ "Укртелеком"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лаша Мiкава

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

09АТО 1279 21.02.2012 Посольство Грузiї в Українi

4) рік народження**

1968

5) освіта**

повна вища, Унiверситет Вашингтону

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

02.11.2007- 17.02.2011 - генеральний директор Telecom Venture фонду прямих iнвестицiй; 18.02.2011 - 06.04.2011- заступник генерального директора групи Vega; 07.04.2011 - 06.11.2013 - генеральний директор телекомунiкацiйної групи Vega; 07.11.2013 - 31.12.2013 - Голова публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком".

8) дата обрання та термін, на який обрано

08.10.2013 на невизначений термiн

9) Опис

Голова товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком".
Компетенцiя та повноваження Голови товариства:
- забезпечує реалiзацiю фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики Товариства;
- вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
- розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства рiчний консалiдований бiзнес-план (включаючи бюджет Товариства), рiчну та довгострокову iнвестицiйнi програми, iншi плани (програми) Товариства та надає звiти про їх виконання.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор ПАТ "Укртелеком"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравець Iгор Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 124444 15.05.1996 Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькiй областi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

повна вища, Українська державна академiя зв'язку iм.О.С.Попова

6) стаж керівної роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

04.12.2008 - 31.12.2013 - заступник Голови Правлiння з питань маркетингу та продажу послуг, директор публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком".

8) дата обрання та термін, на який обрано

08.10.2013 на невизначений термiн

9) Опис

Директор Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком".
Компетенцiя та повноваження Директора ПАТ "Укртелеком":
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством , Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства;
- визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi;
- розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та Загальних зборiв Товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Накалюжна Людмила Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 083233 08.02.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

повна вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

16.04.2004 - 31.12.2013 - головний бухгалтер публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2004 на невизначений термiн

9) Опис

Головний бухгалтер Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком".
Компетенцiя та повноваження Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком":
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчнихзасад бухгалтерського облiку, складання i подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзацiя контролюза вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нетудихата Леонiд Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 555428 18.12.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1955

5) освіта**

повна вища, Одеський електротехнiчний iнститут зв’язку iм. О.С. Попова

6) стаж керівної роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України

8) дата обрання та термін, на який обрано

08.10.2013 на невизначений термiн

9) Опис

Голова Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
До повноважень Голови Наглядової Ради вiдноситься:
- вiдкриття Загальних Зборiв (за винятком випадкiв, коли на Загальних Зборах головує iнша особа, уповноважена Наглядовою Радою) та органiзацiя обрання секретаря Загальних Зборiв (у разi вiдсутностi корпоративного секретаря), якщо iнше не передбачено Статутом;
- органiзацiя пiдготовки доповiдей та звiтiв Загальним Зборам про дiяльнiсть Наглядової Ради, вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
- органiзацiя роботи Наглядової Ради;
- скликання засiдань Наглядової Ради та головування на них, визначення порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради, пiдписання протоколiв засiдань Наглядової Ради;
- забезпечення вiдкритого обговорення та вiльного обмiну думками на засiданнях Наглядової Ради i належного рiвня (повноти) розгляду на них усiх питань;
- пiдписання вiд iменi Товариства затверджених Наглядовою Радою цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особами, обраними на посади Директора та Голови Товариства, якщо Наглядова Рада не прийме рiшення про уповноваження iншої особи на пiдписання таких договорiв (контрактiв);
- здiйснення iнших функцiй, передбачених Статутом, цим Положенням, а також таких, якi необхiднi для ефективного забезпечення дiяльностi Наглядової Ради в межах її повноважень.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно трудового договору.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Архiпов Iлля Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

45 02 626366 25.02.2007 паспортний стол №1 ВВС "Коньково" м. Москви

4) рік народження**

1976

5) освіта**

повна вища, Мiжнародний унiверситет, м. Москва,Росiйська економiчна академiя iм. Г.В. Плеханова, бiзнес-школа INSEAD

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З листопада 2005 року працював у компанiї СКМ на посадi директора з розвитку бiзнесу. Голови Спостережної ради ПАТ "ПУМБ", члена Спостережної ради АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ", Директора в Дирекцiї EUROASIATELECOMMUNICATIONSHOLDINGSB.V.,Члена Наглядової ради ТОВ "МЕДIА ГРУПА УКРАЇНА".

8) дата обрання та термін, на який обрано

08.10.2013 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Архiпов I.В.здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лапшина Катерина Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4506 414221 23.09.2003 паспортний стол №1 ВВС району Пiвнiчне Тушино м. Москви

4) рік народження**

1983

5) освіта**

повна вища, Iнститут мiжнародних економiчних вiдносин (м. Москва), Фiнансова академiя при Урядi Росiйської Федерацiї

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор з розвитку медiа-бiзнесу СКМ

8) дата обрання та термін, на який обрано

08.10.2013 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Лапшина К.В.здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Павленко Людмила Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 302141 24.12.1999 Дарницьким РУ ГУ МВС України у м. Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

повна вища, Iнститут права Мiжрегiональної академiї управлiння персоналом (м. Київ), Київський державний лiнгвiстичний унiверситет

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З грудня 2010 року працювала у ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та партнери», до того обiймала посаду старшого юриста Київського офiсу мiжнародної юридичної компанiї «Бейкер i Макензi». З листопада 2011 року – член Наглядової ради ТОВ «Медiа Група Україна».

8) дата обрання та термін, на який обрано

08.10.2013 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Павленко Л.М. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стюарт Пауль Рейч

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Р 425024706 27.06.2007 США Департаментом штату

4) рік народження**

1944

5) освіта**

повна вища, Унiверситет Нью-Йорка

6) стаж керівної роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової Ради ТОВ «Астелiт», Голова Наглядової Ради ПрАТ «Фарлеп-Iнвест».

8) дата обрання та термін, на який обрано

08.10.2013 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Стюарт Пауль Рейч здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком"

Нетудихата Леонiд Iванович

ВН 555428 18.12.1996 Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi

100

0.0000005

100

0

0

0

Усього

100

0.0000005

100

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСУ"

33940565

02002 Україна Днiпровський м. Київ вул. Луначарського, 4

17376189488

92.7906

17376189488

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

17376189488

92.7906

17376189488

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

<><>Вид загальних зборів*

 

чергові

позачергові

X

Дата проведення

25.03.2013

Кворум зборів**

92.82

Опис

25.04.2013р. вiдбулись черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Укртелеком"за адресою: 03056, м. Київ,
пр. Перемоги, 37, зал Центру культури та мистецтв Нацiонального технiчного унiверситету України "Київський полiтехнiчний iнститут".
Для участi у загальних зборах акцiонерiв товариства було зареєстровано акцiонерiв (їх представникiв), яким належить 17 382 653 509 штук простих iменних акцiй (голосiв), що складає 92,82% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства.
Загальними зборами акцiонерiв розглянуто усi питання порядку денного, з яких прийнято такi рiшення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ (перелiк питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї, затвердження регламенту роботи рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв
ПАТ «Укртелеком».
2. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.
4. Розгляд звiту Правлiння ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк.
6. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками роботи за 2012 рiк.

ПИТАННЯ №1:
«Про обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї, затвердження регламенту роботи рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»
Запропоновано:
1. Обрати Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Солодовського Iллю Давидовича.
2. Обрати Секретарем рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Чорну Тамару Олексiївну – начальника вiддiлу правового забезпечення
у сферi корпоративних та трудових вiдносин.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17379856431 (99,9839087974%), «ПРОТИ» - 25272 (0,0001453863 %), Утрималось - 2592500 (0,0149142937 %),
Недiйснi - 29020 (0,000166948 %), Не брали участь у голосуваннi - 150286 (0,0008645746%)
Рiшення прийнято.

З питання «Затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї», запропоновано затвердити склад Лiчильної комiсiї у кiлькостi 40 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
Ворушило Валентина Анатолiївна – Голова Лiчильної комiсiї.
Члени Лiчильної комiсiї: Котлярова Жанна Леонiдiвна - секретар Лiчильної комiсiї, Сiченко Сергiй Павлович, Мельник Iрина Миколаївна, Биченок Леся Лонгiнiвна,
Оверчук Iрина Андрiївна, Баклан Вiталiна Юрiївна, Левченко Марина Юрiївна, Володiна Людмила Валерiївна, Кириленко Юлiя Миколаївна, Дрозд Катерина
Федорiвна, Кириченко Євгенiй Борисович, Китченко Анна Олексiвна, Борисенко Людмила Олександрiвна, Чекорська Євгенiя Володимирiвна, Ковальова Анастасiя
Iгорiвна, Агеносова Тетяна Юрiївна, Кривенко Юлiя Сергiївна, Князь Оксана Володимирiвна, Максимець Свiтлана Леонiдiвна, Мiсько Iнна Iванiвна, Ваховська Юлiя
Юрiївна, Тимошенко Олена Володимирiвна, Керiмова Людмила Василiвна, Кушнiр Олена Юрiївна, Федоренко Людмила Iванiвна, Герасимова Тетяна Сергiївна,
Стеценко Iрина Степанiвна, Гергелюк Неллi Едуардiвна, Лурцi-Огли Ольга Миколаївна, Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна, Жирко Алла Миколаївна, Тукова Тетяна Євгенiвна,
Гангал Iрина Iванiвна, Козак Наталiя Олегiвна, Попова Тетяна Михайлiвна, Багмут Iрина Iванiвна, Литвинець Iрина Григорiвна, Баранська Алла Миколаївна, Гусєва Анастасiя Iгорiвна.
Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17379139463 (99,9797841797%), «ПРОТИ» - 9180 (0,0000528113%), Утрималось - 3322500 (0,0191138827%),
Недiйснi - 9180 (0,0000528113%), Не брали участь у голосуваннi - 173186 (0,0009963151%).
Рiшення прийнято.

З питання «Затвердження регламенту роботи рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», запропоновано для затвердження проект регламенту роботи рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»:
1. Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» встановити до 40 хвилин.
2. Запитання доповiдачу задаються виключно письмово, шляхом подачi записок Секретарю рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв. Записки опускаються в урни, що розташованi по обидвi сторони сцени. У записках вказуються реквiзити акцiонера, кiлькiсть належних йому акцiй та чiтко сформульованi питання. Записки, пропозицiї та iншi звернення з питань порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», що не мiстять вказаних реквiзитiв, не розглядатимуться.
3. Вiдповiдi на записки, що надiйдуть вiд акцiонерiв (їх представникiв) надаватимуться пiсля розгляду всiх питань порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв.
4. Голосування з усiх питань порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв проводити з використанням простих бюлетенiв для голосування, якi були виданi учасникам рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв товариства пiд час реєстрацiї.
5. Бюлетенi для голосування опускаються акцiонерами (їх представниками) в урни, якi знаходяться у членiв Лiчильної комiсiї.
6. Пiдрахунок голосiв здiйснює Лiчильна комiсiя. Результати голосування з питань порядку денного оголошувати по мiрi їх готовностi.
7. Загальнi Збори акцiонерiв здiйснюють свою роботу до закiнчення розгляду всiх питань порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17381738083 (99,9947336809 %), «ПРОТИ» - 0 (0 %), Утрималось - 730000 (0,004199589 %)
Недiйснi - 12240 (0,000070415 %), Не брали участь у голосуваннi - 173186 (0,0009963151 %).
Рiшення прийнято.

Таким чином, Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Обрати Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Солодовського Iллю Давидовича.
2. Обрати Секретарем рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» – Чорну Тамару Олексiївну – начальника вiддiлу правового забезпечення у сферi корпоративних та трудових вiдносин.
3. Затвердити склад Лiчильної комiсiї у кiлькостi 40 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
Голова Лiчильної комiсiї: Ворушило Валентина Анатолiївна;
Члени Лiчильної комiсiї: Котлярова Жанна Леонiдiвна - Секретар Лiчильної комiсiї, Сiченко Сергiй Павлович, Мельник Iрина Миколаївна, Биченок Леся Лонгiнiвна,
Оверчук Iрина Андрiївна, Баклан Вiталiна Юрiївна, Левченко Марина Юрiївна, Володiна Людмила Валерiївна, Кириленко Юлiя Миколаївна, Дрозд Катерина Федорiвна,
Кириченко Євгенiй Борисович, Китченко Анна Олексiвна, Борисенко Людмила Олександрiвна. Чекорська Євгенiя Володимирiвна, Ковальова Анастасiя Iгорiвна,
Агеносова Тетяна Юрiївна, Кривенко Юлiя Сергiївна, Князь Оксана Володимирiвна, Максимець Свiтлана Леонiдiвна, Мiсько Iнна Iванiвна, Ваховська Юлiя Юрiївна,
Тимошенко Олена Володимирiвна, Керiмова Людмила Василiвна, Кушнiр Олена Юрiївна, Федоренко Людмила Iванiвна, Герасимова Тетяна Сергiївна, Стеценко Iрина
Степанiвна, Гергелюк Неллi Едуардiвна, Лурцi-Огли Ольга Миколаївна, Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна, Жирко Алла Миколаївна, Тукова Тетяна Євгенiвна, Гангал Iрина
Iванiвна, Козак Наталiя Олегiвна, Попова Тетяна Михайлiвна, Багмут Iрина Iванiвна, Литвинець Iрина Григорiвна, Баранська Алла Миколаївна, Гусєва Анастасiя
Iгорiвна.
4. Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.
5. Затвердити наступний регламент роботи рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»:
- Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» встановити до 40 хвилин.
- Запитання доповiдачу задаються виключно письмово, шляхом подачi записок Секретарю рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв. Записки опускаються в урни, що розташованi по обидвi сторони сцени. У записках вказуються реквiзити акцiонера, кiлькiсть належних йому акцiй та чiтко сформульованi питання. Записки, пропозицiї та iншi звернення з питань порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», що не мiстять вказаних реквiзитiв, не розглядатимуться.
- Вiдповiдi на записки, що надiйдуть вiд акцiонерiв (їх представникiв) надаватимуться пiсля розгляду всiх питань порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв.
- Голосування з усiх питань порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв проводити з використанням простих бюлетенiв для голосування, якi були виданi учасникам рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв товариства пiд час реєстрацiї.
- Бюлетенi для голосування опускаються акцiонерами (їх представниками) в урни, якi знаходяться у членiв Лiчильної комiсiї.
- Пiдрахунок голосiв здiйснює Лiчильна комiсiя. Результати голосування з питань порядку денного оголошувати по мiрi їх готовностi.
- Загальнi Збори акцiонерiв здiйснюють свою роботу до закiнчення розгляду всiх питань порядку денного.

ПИТАННЯ №2:
«Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду»
Запропоновано:
1. Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рiк.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк визнати задовiльною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17378400437 (99,9755326654 %), «ПРОТИ» - 3350040 (0,0192723165 %), Утрималось - 102238 (0,0005881611 %),
Недiйснi - 6120 (0,0000352075 %), Не брали участь у голосуваннi - 794674 (0,0045716495 %).
Рiшення прийнято.

Таким чином, Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рiк.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк визнати задовiльною.

ПИТАННЯ №3:
«Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду»
Запропоновано:
1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» щодо фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк.
2. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк визнати задовiльною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17377950435 (99,9729438662 %), «ПРОТИ» - 3340200 (0,0192157083 %), Утрималось - 72900 (0,0004193836 %),
Недiйснi - 627608 (0,003610542 %), Не брали участь у голосуваннi - 662366 (0,0038104999 %).
Рiшення прийнято.

Таким чином, Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» щодо фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк.
2. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк визнати задовiльною.

ПИТАННЯ №4:
«Розгляд звiту Правлiння ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду»
Запропоновано:
1. Затвердити звiт Правлiння ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк.
2. Роботу Правлiння ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк визнати задовiльною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17377807185 (99,9721197687%), «ПРОТИ» - 3505078 (0,0201642287%), Утрималось - 11580 (0,0000666181%),
Недiйснi - 3060 (0,0000176038%), Не брали участь у голосуваннi - 1326606 (0,0076317807%).
Рiшення прийнято.

Таким чином, Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити звiт Правлiння ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк.
2. Роботу Правлiння ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк визнати задовiльною.

ПИТАННЯ №5:
«Затвердження рiчного звiту ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк»
Запропоновано:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть товариства за 2012 рiк

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17377811865 (99,9721466921%), «ПРОТИ» - 4141998 (0,0238283413%), Утрималось - 16100 (0,00009262211%),
Недiйснi - 6120 (0,0000352075%), Не брали участь у голосуваннi - 677426 (0,003897138%).
Рiшення прийнято.

Таким чином, Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з п’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити рiчний звiт ПАТ «Укртелеком» за 2012 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть товариства за 2012 рiк.

ПИТАННЯ №6:
«Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками роботи за 2012 рiк»
Запропоновано:
1. З суми чистого прибутку ПАТ «Укртелеком» за результатом дiяльностi в 2012 роцi 5 % направити до Резервного капiталу ПАТ «Укртелеком».
2. Решту прибутку отриманого за результатом дiяльностi в 2012 роцi направити на покриття збиткiв ПАТ «Укртелеком» за попереднi роки.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17377144325 (99,9683064269%), «ПРОТИ» - 4155038 (0,0239033586%). Утрималось - 24480 (0,0001408301%),
Недiйснi - 652240 (0,0037522465%), Не брали участь у голосуваннi - 677426 (0,003897138%).
Рiшення прийнято.

Таким чином, Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. З суми чистого прибутку ПАТ «Укртелеком» за результатом дiяльностi в 2012 роцi 5 % направити до Резервного капiталу ПАТ «Укртелеком».
2. Решту прибутку отриманого за результатом дiяльностi в 2012 роцi направити на покриття збиткiв ПАТ «Укртелеком» за попереднi роки.

Пiсля закiнчення розгляду питань порядку денного були наданi вiдповiдi на запитання, якi надiйшли до Секретаря Зборiв вiд акцiонерiв та їх представникiв.
Пропозицiй та зауважень щодо ведення зборiв не надходило.

<><>Вид загальних зборів*

 

чергові

позачергові

X

Дата проведення

08.10.2013

Кворум зборів**

94.24

Опис

За iнiциативою Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" 08.10.2013р. вiдбулись позачергових Загальних Зборiв за адресою: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, зал Центру культури та мистецтв Нацiонального технiчного унiверситету України "Київський полiтехнiчний iнститут".
Для участi у Зборах зареєструвалось 117 акцiонерiв (їх представникiв), яким належить 17646896614 (сiмнадцять мiльярдiв шiстсот сорок шiсть мiльйонiв вiсiмсот дев’яносто шiсть тисяч шiстсот чотирнадцять) штук простих iменних акцiй (голосiв), що складає 94,236158 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПАТ «Укртелеком».
Загальними зборами акцiонерiв розглянуто усi питання порядку денного, з яких прийнято такi рiшення:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї, затвердження регламенту роботи позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком».
2. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
3. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
4. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» та члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком».
5. Внесення змiн до Статуту ПАТ «Укртелеком», шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту ПАТ «Укртелеком» в новiй редакцiї.
6. Про припинення дiї та внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства.
ПИТАННЯ №1:
«Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї, затвердження регламенту роботи позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»»
Запропановано:
- обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»;
- затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї;
- затвердження регламенту роботи позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком».
З питання «Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»:
Запропановано обрати:
- Головою позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Нетудихату Леонiда Iвановича;
- Секретарем позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Чорну Тамару Олексiївну – начальника вiддiлу правового забезпечення у сферi корпоративних та трудових вiдносин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17411585171 (98,66655623%), «ПРОТИ» - 6120 (0,00003468%), Утрималось - 0 (0 %)
Недiйснi - 646120 (0,00366138%), Не брали участь у голосуваннi - 234659203 (1,32974771%)
Рiшення прийнято.
З питання «Затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї»
Запропановано:
Затвердити склад Лiчильної комiсiї у кiлькостi 39 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Ворушило Валентина Анатолiївна – Голова Лiчильної комiсiї
Члени Лiчильної комiсiї:
- Котлярова Жанна Леонiдiвна - секретар Лiчильної комiсiї;
- Сiченко Сергiй Павлович;
- Биченок Леся Лонгiнiвна;
- Оверчук Iрина Андрiївна;
- Баклан Вiталiна Юрiївна;
- Володiна Людмила Валерiївна;
- Кириленко Юлiя Миколаївна;
- Мєшкова Галина Олександрiвна;
- Дрозд Катерина Федорiвна;
- Гриньов Андрiй Юрiйович;
- Китченко Анна Олексiвна;
- Борисенко Людмила Олександрiвна;
- Чекорська Євгенiя Володимирiвна;
- Ковальова Анастасiя Iгорiвна;
- Агеносова Тетяна Юрiївна;
- Кривенко Юлiя Сергiївна;
- Угляр Яна Юрiївна;
- Максимець Свiтлана Леонiдiвна;
- Мiсько Iнна Iванiвна;
- Ваховська Юлiя Юрiївна;
- Тимошенко Олена Володимирiвна;
- Керiмова Людмила Василiвна;
- Кушнiр Олена Юрiївна;
- Федоренко Людмила Iванiвна;
- Герасимова Тетяна Сергiївна;
- Стеценко Iрина Степанiвна;
- Гергелюк Неллi Едуардiвна;
- Лурцi-Огли Ольга Миколаївна;
- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна;
- Жирко Алла Миколаївна;
- Тукова Тетяна Євгенiвна;
- Гангал Iрина Iванiвна;
- Козак Наталiя Олегiвна;
- Попова Тетяна Михайлiвна;
- Багмут Iрина Iванiвна;
- Литвинець Iрина Григорiвна;
- Баранська Алла Миколаївна;
- Гусєва Анастасiя Iгорiвна.
Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17412319882 (98,67071963%), «ПРОТИ» - 3060 (0,00001734%),
Утрималось - 3060 (0,00001734%)
Недiйснi - 6120 (0,00003468%), Не брали участь у голосуваннi - 234564492 (1,32921101%)
Рiшення прийнято.
З питання «Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»
Запропоновано:
Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»:
Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» встановити до 20 хвилин.
Усi питання та пропозицiї з питань порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» задаються акцiонерами (їх представниками) виключно письмово, шляхом подання записок Секретарю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Записки опускаються в урни, що розташованi по обидвi сторони сцени. У записках вказуються прiзвище та iм’я (найменування) акцiонера та його представника (за наявностi), кiлькiсть належних йому акцiй та чiтко сформульованi питання. Записки, пропозицiї та iншi звернення з питань порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», що не мiстять вказаних реквiзитiв, не розглядатимуться. Вiдповiдi на запитання акцiонерiв (їх представникiв) надаватимуться по мiрi готовностi вiдповiдей на них.
Голосування з усiх питань порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв товариства пiд час реєстрацiї.
Бюлетенi для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» опускаються акцiонерами (їх представниками) в урни, якi знаходяться у членiв Лiчильної комiсiї.
Пiдрахунок голосiв за результатами голосування з першого питання порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» здiйснює Реєстрацiйна комiсiя. З усiх iнших питань порядку денного пiдрахунок голосiв здiйснюється Лiчильною комiсiєю.
Оголошення результатiв голосування з першого питання порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» здiйснює Голова Реєстрацiйної комiсiї. З усiх iнших питань порядку денного оголошення результатiв голосування здiйснює Голова Лiчильної комiсiї.
За пiдсумками голосування з усiх питань порядку денного складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв.
Позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» здiйснюють свою роботу до закiнчення розгляду всiх питань порядку денного.
Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» вирiшуються (здiйснюються) вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17412322942 (98,67073697%), «ПРОТИ» - 3060 (0,00001734%),
Утрималось - 3060 (0,00001734%)
Недiйснi - 9180 (0,00005202%), Не брали участь у голосуваннi - 234558372 (1,32917633%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Обрати:
- Головою позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Нетудихату Леонiда Iвановича;
- Секретарем позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» – Чорну Тамару Олексiївну – начальника вiддiлу правового забезпечення у сферi корпоративних та трудових вiдносин.
2. Затвердити склад Лiчильної комiсiї у кiлькостi 39 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
Голова Лiчильної комiсiї:
Ворушило Валентина Анатолiївна;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Котлярова Жанна Леонiдiвна - Секретар Лiчильної комiсiї;
- Сiченко Сергiй Павлович;
- Биченок Леся Лонгiнiвна;
- Оверчук Iрина Андрiївна;
- Баклан Вiталiна Юрiївна;
- Володiна Людмила Валерiївна;
- Кириленко Юлiя Миколаївна;
- Мєшкова Галина Олександрiвна;
- Дрозд Катерина Федорiвна;
- Гриньов Андрiй Юрiйович;
- Китченко Анна Олексiвна;
- Борисенко Людмила Олександрiвна;
- Чекорська Євгенiя Володимирiвна;
- Ковальова Анастасiя Iгорiвна;
- Агеносова Тетяна Юрiївна;
- Кривенко Юлiя Сергiївна;
- Угляр Яна Юрiївна;
- Максимець Свiтлана Леонiдiвна;
- Мiсько Iнна Iванiвна;
- Ваховська Юлiя Юрiївна;
- Тимошенко Олена Володимирiвна;
- Керiмова Людмила Василiвна;
- Кушнiр Олена Юрiївна;
- Федоренко Людмила Iванiвна;
- Герасимова Тетяна Сергiївна;
- Стеценко Iрина Степанiвна;
- Гергелюк Неллi Едуардiвна;
- Лурцi-Огли Ольга Миколаївна;
- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна;
- Жирко Алла Миколаївна;
- Тукова Тетяна Євгенiвна;
- Гангал Iрина Iванiвна;
- Козак Наталiя Олегiвна;
- Попова Тетяна Михайлiвна;
- Багмут Iрина Iванiвна;
- Литвинець Iрина Григорiвна;
- Баранська Алла Миколаївна;
- Гусєва Анастасiя Iгорiвна
Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства.
3. Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»:
Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» встановити до 20 хвилин.
Усi питання та пропозицiї з питань порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» задаються акцiонерами (їх представниками) виключно письмово, шляхом подання записок Секретарю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Записки опускаються в урни, що розташованi по обидвi сторони сцени. У записках вказуються прiзвище та iм’я (найменування) акцiонера та його представника (за наявностi), кiлькiсть належних йому акцiй та чiтко сформульованi питання. Записки, пропозицiї та iншi звернення з питань порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», що не мiстять вказаних реквiзитiв, не розглядатимуться. Вiдповiдi на запитання акцiонерiв (їх представникiв) надаватимуться по мiрi готовностi вiдповiдей на них.
Голосування з усiх питань порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв товариства пiд час реєстрацiї.
Бюлетенi для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» опускаються акцiонерами (їх представниками) в урни, якi знаходяться у членiв Лiчильної комiсiї.
Пiдрахунок голосiв за результатами голосування з першого питання порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» здiйснює Реєстрацiйна комiсiя. З усiх iнших питань порядку денного пiдрахунок голосiв здiйснюється Лiчильною комiсiєю.
Оголошення результатiв голосування з першого питання порядку денного позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» здiйснює Голова Реєстрацiйної комiсiї. З усiх iнших питань порядку денного оголошення результатiв голосування здiйснює Голова Лiчильної комiсiї.
За пiдсумками голосування з усiх питань порядку денного складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв.
Позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» здiйснюють свою роботу до закiнчення розгляду всiх питань порядку денного.
Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» вирiшуються (здiйснюються) вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

ПИТАННЯ №2:
«Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»
Запропановано:
Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», обраних позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» 01.11.2011 (протокол № 9):
- Peter Goldscheider;
- Klaus Hartmann;
- Iллi Давидовича Солодовського;
- Георгiя Борисовича Дзекона.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17412289718 (98,6705487%), «ПРОТИ» - 3060 (0,00001734%), Утрималось - 0 (0%)
Недiйснi - 9180 (0,00005202%). Не брали участь у голосуваннi - 234594656 (1,32938194%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», обраних позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» 01.11.2011 (протокол № 9):
- Peter Goldscheider;
- Klaus Hartmann;
- Iллi Давидовича Солодовського;
- Георгiя Борисовича Дзекона.
ПИТАННЯ №3:
«Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»
Запропановано:
- затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
- обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
- затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
З питання «Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення:
Затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» - п’ять (5) осiб.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17380396238 (98,48981732%), «ПРОТИ» - 31889400 (0,18070826%)
Утрималось - 4080 (0,00002312%)
Недiйснi - 3060 (0,00001734%),
Не брали участь у голосуваннi - 234603836 (1,32943396%)
Рiшення прийнято.
З питання «Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»
Запропановано:
Обрати членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»:
- Нетудихату Леонiда Iвановича – член Наглядової Ради – Голова Наглядової Ради;
- Архiпова Iллю Валерiйовича – член Наглядової Ради;
- Лапшину Катерину Вiкторiвну – член Наглядової Ради;
- Павленко Людмилу Миколаївну – член Наглядової Ради;
- Cтюарта Пауль Рейча (Stuart Paul Reich) – член Наглядової Ради.
Результати голосування
1. Нетудихата Леонiд Iванович - «ЗА» - 17380129733
2. Архiпов Iлля Валерiйович - «ЗА» - 17378535924
3. Лапшина Катерина Вiкторiвна - «ЗА» - 17377488284
4. Павленко Людмила Миколаївна - «ЗА» - 17377508534
5. Cтюарт Пауль Рейч (Stuart Paul Reich) - «ЗА» - 17377933006
Отже, за результатами кумулятивного голосування позачерговими Загальними Зборами прийнято таке рiшення:
Обрати членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»:
- Нетудихату Леонiда Iвановича – член Наглядової Ради – Голова Наглядової Ради;
- Архiпова Iллю Валерiйовича – член Наглядової Ради;
- Лапшину Катерину Вiкторiвну – член Наглядової Ради;
- Павленко Людмилу Миколаївну – член Наглядової Ради;
- Cтюарта Пауль Рейча (Stuart Paul Reich) – член Наглядової Ради
З питання «затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»
Запропановано:
1. Затвердити умови:
- трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради – Головою Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
- безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
2. Уповноважити Голову Товариства на пiдписання вiд iменi ПАТ «Укртелеком» договорiв з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17379939716 (98,48723034%), «ПРОТИ» - 9180 (0,00005202%),
Утрималось - 7706 (0,00004367%)
Недiйснi - 492240 (0,00278939%)
Не брали участь у голосуваннi - 266447772 (1,50988459%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» - п’ять (5) осiб.
2. Обрати членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»:
Нетудихату Леонiда Iвановича – член Наглядової Ради – Голова Наглядової Ради;
Архiпова Iллю Валерiйовича – член Наглядової Ради;
Лапшину Катерину Вiкторiвну – член Наглядової Ради;
Павленко Людмилу Миколаївну – член Наглядової Ради;
Cтюарта Пауль Рейча (Stuart Paul Reich) – член Наглядової Ради
3. Затвердити умови:
- трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради – Головою Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
- безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
4. Уповноважити Голову Товариства на пiдписання вiд iменi ПАТ «Укртелеком» договорiв з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».

ПИТАННЯ №4:
«Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» та члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком»»
Запропоновано:
Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком».
Припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» – ТОВ «ЕСУ» - юридичної особи – Акцiонера, обраного Загальними зборами акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства «Укртелеком» 14.06.2011 (протокол № 8).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17380391580 (98,48979093%), «ПРОТИ» - 9180 (0,00005202%), Утрималось - 0 (0%)
Недiйснi - 10710 (0,00006069%), Не брали участь у голосуваннi - 266485144 (1,51009636%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком».
2. Припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком» – ТОВ «ЕСУ» - юридичної особи – Акцiонера, обраного Загальними зборами акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства «Укртелеком» 14.06.2011 (протокол № 8).
ПИТАННЯ №5:
«Внесення змiн до Статуту ПАТ «Укртелеком», шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту ПАТ «Укртелеком» в новiй редакцiї»
Запропановано:
1. Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" - Нетудихату Леонiда Iвановича на пiдписання Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї.
3. Доручити Директору юридичного департаменту ПАТ «Укртелеком» - Котлярову Юрiю Анатолiйовичу забезпечити державну реєстрацiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї, вiдповiдно до встановленого законодавством України порядку.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17380223242, (98,488837%), «ПРОТИ» - 216420 (0,00122639%),
Утрималось - 9180 (0,00005202%),
Недiйснi - 3060 (0,00001734%), Не брали участь у голосуваннi - 266444712 (1,50986725%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з п’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" - Нетудихату Леонiда Iвановича на пiдписання Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї.
3. Доручити Директору юридичного департаменту ПАТ «Укртелеком» - Котлярову Юрiю Анатолiйовичу забезпечити державну реєстрацiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї, вiдповiдно до встановленого законодавством України порядку.
ПИТАННЯ №6:
«Про припинення дiї та внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства»
Запропановано:
1. Внести та затвердити змiни до Положення про Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Внести та затвердити змiни до Положення про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
3. Припинити дiю Положення про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», затвердженого рiчними (черговими) Загальними Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» 26.04.2012 року.
4. Припинити дiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», затвердженого рiчними (черговими) Загальними Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» 26.04.2012 року.
5. Надати повноваження Головi позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Нетудихатi Леонiду Iвановичу на пiдписання Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» у новiй редакцiї, Положення про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» у новiй редакцiї.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17380191494 (98,48865709%), «ПРОТИ» - 207240 (0,00117437%),
Утрималось - 9180 (0,00005202%),
Недiйснi - 3060 (0,00001734%), Не брали участь у голосуваннi - 266485640 (1,51009917%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Внести та затвердити змiни до Положення про Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Внести та затвердити змiни до Положення про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
3. Припинити дiю Положення про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», затвердженого рiчними (черговими) Загальними Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» 26.04.2012 року.
4. Припинити дiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», затвердженого рiчними (черговими) Загальними Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» 26.04.2012 року.
5. Надати повноваження Головi позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Нетудихатi Леонiду Iвановичу на пiдписання Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» у новiй редакцiї, Положення про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» у новiй редакцiї.
9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

1117.91

0.000

11491.10

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

1. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" рiшення про виплату дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному, не приймалося.
2. На дату оприлюднення рiчної iнформацiї рiшення Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду не приймалося.
3. Розмiр сплачених дивiдендiв у перiодi, що передував звiтному, у сумi 11 491,1 грн. складають дивiденди, сплаченi товариством за 2000 - 2007 роки акцiонерам, якi не отримали їх у свiй час з тих, чи iнших причин.
4. Розмiр сплачених дивiдендiв у звiтному перiодi у сумi 1 117,91 грн. складають дивiденди, сплаченi товариством за 2000 - 2007 роки акцiонерам, якi не отримали їх в свiй час з тих, чи iнших причин.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

(044) 377-70-16

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Депозитарна дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ - м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263065

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.04.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Депозитарна дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Євробанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33305163

Місцезнаходження

01032 Україна Київська - м. Київ бул. Т. Шевченка, 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263290

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585-44-21

Факс

(044) 220-11-89

Вид діяльності

Зберiгач цiнних паперiв

Опис

Зберiгач цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Добрий Капiтал"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33948171

Місцезнаходження

01030 Україна м. Київ - м. Київ вул. Б.Хмельницького, 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 493115, АВ 493117

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 284-04-20

Факс

(044) 279-53-02

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Опис

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09807750

Місцезнаходження

61001 Україна Харківська - м. Харкiв пр. Московський, 60

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 507197

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.01.2010

Міжміський код та телефон

(044) 537-50-59

Факс

(044) 201-22-74

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Опис

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний брокер"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34560611

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 185280

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.11.2012

Міжміський код та телефон

(056) 373-97-83

Факс

(056) 373-97-83

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Опис

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31752402

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ - м. Київ вул. Верхнiй Вал, 72

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

6

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.04.2012

Міжміський код та телефон

(044) 490-25-50

Факс

(044) 490-25-54

Вид діяльності

Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

Опис

Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36049978

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ - м. Київ вул. Червоноармiйська, 9-2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

7

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

(044) 393-36-70

Факс

(044) 393-36-76

Вид діяльності

Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi й керування

Опис

Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi й керування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

03062 Україна м. Київ - м. Київ пр. Перемоги, 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 500428, АВ 500431

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.12.2009

Міжміський код та телефон

(044) 536-09-62

Факс

(044) 536-00-21

Вид діяльності

Послуги у сферi страхування

Опис

Послуги у сферi страхування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донецькiнаудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13543179

Місцезнаходження

83050 Україна Донецька - м. Донецьк вул. Унiверситетська, 37

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0074

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(062) 305-46-62

Факс

(062) 337-01-55

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудиторськi послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

31032100

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - м. Київ вул. Михайлiвська, 11

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2397

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 490-55-07

Факс

(044) 490-55-08

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудиторськi послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 399339

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 495-74-74

Факс

(044) 495-74-73

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД 034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.12.2000

661/1/00

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000137244

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

18726248000.00

4681562000.00

100.00

Опис

Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. Цiннi папери товариства, якi перебувають в обiгу за межами України вiдсутнi.
У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй товариством не здiйснювався.
У звiтному перiодi рiшення про здiйснення додаткового випуску акцiй у поточному роцi товариством не приймалося.
03.10.2011 Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення про переведення акцiй простих iменних ПАТ «Укртелеком» з Котирувального списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 1-го рiвня до Котирувального списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 2-го рiвня у вiдповiдностi з п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»
Рiшенням Котирувальної комiсiї ПАТ «Українська бiржа» № 955 вiд 05.07.2013р. прийнято рiшення про переведення з 08.07.2013р. простих iменних акцiй ПАТ «Укртелеком» до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» у вiдповiдностi з п. 16.3 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа».
На кiнець звiтного перiоду загальна чисельнiсть акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" становила - 60628 особи. Станом на 31.12.2013р. в обiгу перебувало - 18 726 244 940 штук простих iменних акцiй ПАТ "Укртелеком", якi облiковуються в ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцiй, загальною номiнальною вартiстю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7906% вiд статутного фонду ПАТ «Укртелеком», якi облiковуються у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Мiсцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акцiї перейшли до ТОВ "ЕСУ" пiд час приватизацiї ПАТ "Укртелеком".

 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплачених процентів за звітний період (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

29.01.2009

10/2/09 серiя D

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000.00

50000

Бездокументарні іменні

50000000.00

18.50

Згiдно проспекту емiсiї

2306000.00

09.02.2013

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 04.02.2013.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 30% на 1-4 вiдсотковi перiоди; 19% на 5-8 вiдсотковi перiоди; 16,5% на 9-12 вiдсотковi перiоди; 18,5 % на 13-16 вiдсотковi перiоди.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2013 роцi: з 04.02.2013 по 06.02.2013.

 

29.01.2009

11/2/09 серiя E

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000.00

50000

Бездокументарні іменні

50000000.00

18.50

Згiдно проспекту емiсiї

4612000.00

11.05.2013

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 06.05.2013.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 30% на 1-4 вiдсотковi перiоди; 19% на 5-8 вiдсотковi перiоди; 16,5% на 9-12 вiдсотковi перiоди; 18,5 % на 13-17 вiдсотковi перiоди.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2013 роцi: з 04.02.2013 по 06.02.2013, з 06.05.2013 по 08.05.2013.

 

29.01.2009

12/2/09 серiя F

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000.00

50000

Бездокументарні іменні

50000000.00

18.50

Згiдно проспекту емiсiї

5963039.28

10.08.2013

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 05.08.2013.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 30% на 1-4 вiдсотковi перiоди; 19% на 5-8 вiдсотковi перiоди; 16,5% на 9-12 вiдсотковi перiоди; 18,5 % на 13-18 вiдсотковi перiоди.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2013 роцi: з 04.02.2013 по 06.02.2013, з 06.05.2013 по 08.05.2013, з 05.08.2013 по 07.08.2013.

 

04.05.2012

41/2/12 серiя N

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

50000

2000

Бездокументарні іменні

100000000.00

18

Згiдно проспекту емiсiї

18695640.00

24.02.2017

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй -20.02.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 19,5% на 1-4 вiдсотковi перiоди; 18% на 5-8 вiдсотковi перiоди; вiдсоткова ставка на наступнi вiдсотковi перiоди визначається Правлiнням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% рiчних.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2013 роцi: з 25.02.2013 по 01.03.2013, з 27.05.2013 по 31.05.2013, з 26.08.2013 по 30.08.2013, з 25.11.2013 по 29.11.2013.
Облiгацiї ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) серiї N пройшли процедуру лiстингу i включенi 27.03.2013р. до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» вiдповiдно до Рiшення Котирувальної комiсiї №878 вiд 26.03.2013р. Заяву про включення облiгацiй у лiстинг ПАТ «Українська бiржа» подано Правлiнням товариства 26.03.2013р.

 

04.05.2012

42/2/12 серiя О

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

50000.00

2000

Бездокументарні іменні

100000000.00

18

Згiдно проспекту емiсiї

8975360.00

26.05.2017

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 22.05.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 19,5% на 1-4 вiдсотковi перiоди; 18% на 5-8 вiдсотковi перiоди; вiдсоткова ставка на наступнi вiдсотковi перiоди визначається Правлiнням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% рiчних.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2013 роцi: з 25.02.2013 по 01.03.2013, з 27.05.2013 по 31.05.2013, з 26.08.2013 по 30.08.2013, з 25.11.2013 по 29.11.2013.
Облiгацiї ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) пройшли процедуру лiстингу i включенi 30.04.2013р. до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» вiдповiдно до Рiшення Котирувальної комiсiї № 905 вiд 29.04.2013р.
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї O. Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю - 50000 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 04.05.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi – 2000 шт. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї O – № 42/2/12. Заяву про включення облiгацiй у лiстинг ПАТ «Українська бiржа» подано Правлiнням товариства 29.04.2013р.

 

04.05.2012

43/2/12 серiя Р

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

50000.00

4000

Бездокументарні іменні

200000000.00

18

Згiдно проспекту емiсiї

12116736.00

25.08.2017

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 21.08.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 19,5% на 1-4 вiдсотковi перiоди; 18% на 5-8 вiдсотковi перiоди; вiдсоткова ставка на наступнi вiдсотковi перiоди визначається Правлiнням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% рiчних.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2013 роцi: з 25.02.2013 по 01.03.2013, з 27.05.2013 по 31.05.2013, з 26.08.2013 по 30.08.2013, з 25.11.2013 по 29.11.2013.
Облiгацiї ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) серiї Р пройшли процедуру лiстингу i включенi 30.04.2013р. до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» вiдповiдно до Рiшення Котирувальної комiсiї № 905 вiд 29.04.2013р.
Заяву про включення облiгацiй у лiстинг ПАТ «Українська бiржа» подано Правлiнням товариства 29.04.2013р.

 

04.05.2012

44/2/12 серiя Q

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

50000.00

4000

Бездокументарні іменні

200000000.00

18

Згiдно проспекту емiсiї

12452937.56

24.11.2017

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 20.11.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 19,5% на 1-4 вiдсотковi перiоди; 18% на 5-8 вiдсотковi перiоди; вiдсоткова ставка на наступнi вiдсотковi перiоди визначається Правлiнням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% рiчних.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2013 роцi: з 25.02.2013 по 01.03.2013, з 27.05.2013 по 31.05.2013, з 26.08.2013 по 30.08.2013, з 25.11.2013 по 29.11.2013.
Облiгацiї ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) серiї Q пройшли процедуру лiстингу i включенi 30.04.2013р. до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» вiдповiдно до Рiшення Котирувальної комiсiї № 905 вiд 29.04.2013р. Заяву про включення облiгацiй у лiстинг ПАТ «Українська бiржа» подано Правлiнням товариства 29.04.2013р.
Вiдповiдно до рiшення Котирувальної комiсiї ПАТ «Українська бiржа» вiд 29.11.2013р. № 1103 облiгацiї ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) серiї Q виключено з бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа», та з 02.12.2013р. переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п.17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа», у зв’язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (наявнiсть бiржового курсу), визначеним п. 4.2, Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.11.2012р. № 1688.

Облiгацiї ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) серiї Q пройшли процедуру лiстингу i включенi 05.08.2013р. до 2-го рiвня лiстингу Котирувального списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» вiдповiдно до рiшення Операцiйного управлiння № 0508/2013/1 вiд 05.08.2013р. Заяву про включення облiгацiй у лiстинг ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» подано Правлiнням товариства 18.07.2013р.

 

26.02.2013

29/2/2013 серiя R

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

100000.00

17115

Бездокументарні іменні

1711500000.00

18.00

Згiдно проспекту емiсiї

216956406.15

27.02.2018

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 23.02.2018.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 18% на 1-4 вiдсотковi перiоди; вiдсоткова ставка на наступнi вiдсотковi перiоди визначається Правлiнням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% рiчних.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2013 роцi: з 31.05.2013 по 04.06.2013, з 30.08.2013по 03.09.2013, з 29.11.2013 по 03.12.2013.
Облiгацiї ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) пройшли процедуру лiстингу i включенi 12.06.2013р. до 2-го рiвня лiстингу Котирувального списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» вiдповiдно до рiшення Операцiйного управлiння № 1206/2013/2 вiд 12.06.2013р.
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї R. Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 100 000 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 26.02.2013р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi 17 115 шт., загальною номiнальною вартiстю – 1 711 500 000 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуск облiгацiй серiї R № 29/2/2013. Заяву про включення облiгацiй у лiстинг ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» подано Правлiнням товариства 14.05.2013р.

 

3. Інформація про інші цінні папери

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію

Вид похідних цінніх паперів

Різновид похідних цінних паперів

Серія

Строк розміщення

Строк дії

Строк (термін) виконання

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)

Обсяг випуску (грн)

Характеристика базового активу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27.03.2000

ОК-1/2000 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

U

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

600

240000.00

Клас K - право на позачергове переключення телефонних апаратiв: або колективного користування, або вечiрнього, або односторонньої дiї на основний телефонний апарат.

27.03.2000

ОК-1/2000 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

U

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

300

96000.00

клас Р - право на позачергове переключення паралельного телефонного апарата, що встановлений у рiзних абонентiв, на основний телефонний апарат.

27.03.2000

ОК-1/2000 ДКЦПФР

Опціон на продаж з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

U

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

600

96000.00

клас S - gраво на позачергове переключення основного телефонного апарата, пiдключеного за спареною схемою, на основний телефонний апарат, пiдключений до окремої лiнiї.

27.03.2000

ОК-1/2000 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

U

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

6000

144000.00

клас R - додатковi гарантованi права на користування телефонною лiнiєю.

27.03.2000

ОК-1/2000 ДКЦПФР

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

F

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

120000

900000.00

клас R - додатковi гарантованi права на користування телефонною лiнiєю.

24.01.2003

ОК-6/2003 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

U

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

20000

16000000.00

клас ТУ - право власника опцiону на встановлення телефону без виконання ним додаткових робiт, якщо довжина абонентської лiнiї вiд кiнцевого лiнiйно-кабельного пристрою (кабельного ящика, опори, розподiльної коробки) до телефонної розетки перевищує 40м, або коли будинки не обладнанi кабельним вводом.

24.01.2003

ОК-6/2003 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

-

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

15000

12000000.00

класу БЗ - право власника опцiону на органiзацiю та включення безпосереднього зв’язку мiж двома кiнцевими пунктами за рахунок залучення додаткових або резервних ресурсiв у кабелях зв’язку.

24.01.2003

ОК-6/2003 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

-

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

5000

4000000.00

клас БЗУ - право власника опцiону на органiзацiю та включення безпосереднього зв’язку мiж двома кiнцевими пунктами при обмеженiй технiчнiй можливостi для органiзацiї вiдповiдної послуги без виконання власником опцiону робiт, пов’язаних iз розширенням телефонних мереж зв’язку ПАТ «Укртелеком».

28.01.2005

ОК-20/1.2005 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

F

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

6000

600000.00

клас К - право власника опцiону на позачергове переключення телефонних апаратiв: або колективного, або вечiрнього, або односторонньої дiї на основний телефонний апарат.

28.01.2005

ОК-20/1.2005 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

F

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

10000

200000.00

клас С - право на позачергове переключення телефону з АТС старого типу на цифрову АТС.

28.01.2005

ОК-20/1.2005 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

U

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

2000

160000.00

клас С - право на позачергове переключення телефону з АТС старого типу на цифрову АТС.

29.12.2005

ОК-27/2.2005 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

F

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

200000

40000000.00

клас V - право власника опцiону на позачергове встановлення основного телефонного апарата.

29.12.2005

ОК-27/2.2005 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

F

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

200000

40000000.00

клас V - право власника опцiону на позачергове встановлення основного телефонного апарата.

29.12.2005

ОК-27/2.2005 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

F

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

3000

240000.00

клас Р - право на позачергове переключення паралельного телефонного апарата, що встановлений у рiзних абонентiв, на основний телефонний апарат.

29.12.2005

ОК-27/2.2005 ДКЦПФР

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

F

безстроково

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

протягом одного року з моменту купiвлi опцiону

20000

16000000.00

Клас V - право власника опцiону на позачергове встановлення основного телефонного апарата.


XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбiльших компанiй України, яка надає повний спектр телекомунiкацiйних послуг в усiх регiонах країни.
Найбiльш сильнi позицiї товариство має на ринку послуг доступу до мережi Iнтернет та фiксованої телефонiї. ПАТ «Укртелеком» є лiдером ринку швидкiсного фiксованого доступу до мережi Iнтернет та займає домiнуюче становище на ринку фiксованої телефонiї.
Iсторiя створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 роцi, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пiзнiше, у 1998 роцi, вiдповiдно до затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганiзоване в єдине державне пiдприємство, а у сiчнi 2000 року, пiсля проведення корпоратизацiї, його було перетворено на вiдкрите акцiонерне товариство. Згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» 14.06.2011 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про перейменування компанiї на публiчне акцiонерне товариство «Укртелеком».
Сьогоднi ПАТ «Укртелеком» - сучасне пiдприємство з розвиненою iнфраструктурою. У складi компанiї функцiонують 34 фiлiї (у т.ч. 27 регiональних фiлiй).
У груднi 2005 року ВАТ «Укртелеком» отримав лiцензiю на надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку за технологiєю UMTS/WCDMA. Реалiзацiєю проекту з надання послуг нового мобiльного стандарту займається фiлiя «Утел». З 1 листопада 2007 року компанiя ПАТ «Укртелеком» розпочало продаж послуг мобiльного зв’язку третього поколiння. Мережа мобiльного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Код мережi стiльникового мобiльного зв'язку - 91. У рамках виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14 червня 2011 року, ПАТ «Укртелеком» заснувало ТОВ «ТриМоб», якому передано всю дiяльнiсть з надання послуг рухомого (мобiльного) зв’язку.
До ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником та учасником якого є Укртелеком, переведено всi матерiальнi та нематерiальнi активи, якi використовуються для органiзацiї та надання послуг мобiльного зв’язку, i необхiдний квалiфiкований персонал. ТОВ «ТриМоб» є окремою компанiєю, що з 01.01.2012 забезпечує надання послуг мобiльного зв’язку стандарту UMTS, якi ранiше надавалися вiд iменi ПАТ «Укртелеком».

 

Станом на 31.12.2013 центральним структурним пiдроздiлом ПАТ "Укртелеком" є Апарат управлiння, який знаходиться у м. Києвi за адресою: бульв. Т. Шевченка, 18. Апарату управлiння пiдпорядкованi фiлiї ПАТ "Укртелеком": Фiлiя "Дирекцiя первинної мережi",Фiлiя iнформацiйно -комунiкацiйних систем, Фiлiя "Центр пiслядипломної освiти", Фiлiя спецiалiзованого електрозв'язку, Фiлiя централiзованого продажу послуг, Фiлiя "Утел", Фiлiя "Дирекцiя розвитку iнфраструктури", Апарату управлiння пiдпорядкованi регiональнi фiлiї мiжмiського, мiсцевого зв'язку та радiофiкацiїї: Вiнницька, Волинська, Днiпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорiзька, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Кримська, Луганська, львiвська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рiвненська, Сумська, Тернопiльська, Харкiвська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернiгiвська, Чернiвецька, Севастопольська, Київська мiська фiлiя, Київська обласна фiлiя. Всього 34 фiлiй.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Укртелеком" вiд 07.08.2008 року у 2009 роцi було створено дочiрнє пiдприємство Укртел Глобал ГмбХ. Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Берлiн, Нiмеччина, Шуманнштрассе,2.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" вiд 30.08.2011 року у 2011 роцi було створено дочiрнє пiдприємство ТОВ "ТриМоб". Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.


Iнформацiя про фiлiї ПАТ "Укртелеком":
1. Вiнницька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
21050, м. Вiнниця, вул. Соборна, 8
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

2. Волинська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
43025, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 28
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.


3. Днiпропетровська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
49600, м. Днiпропетровськ, вул. Херсонська, 26
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
4. Донецька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

5. Житомирська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
10014, м. Житомир, вул. Київська, 20
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

6. Закарпатська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
88005, м. Ужгород, пл. Кирила та Мефодiя, 4
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

7. Запорiзька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
69000, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 133
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

8. Iвано-Франкiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
76014, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сахарова, 32
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

9. Київська мiська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
01033, м. Київ, вул. Горького, 40
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
10. Київська обласна фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
02098, м. Київ, вул. П.Тичини, 6
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
11. Кiровоградська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
25006, м. Кiровоград, вул. Гоголя, 72
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
12. Кримська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
95000, м. Сiмферополь, вул. О. Невського, 2
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

13. Луганська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
91016, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

14. Львiська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
79000, м. Львiв, вул. Дорошенка, 43
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

15. Миколаївська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
54001, м. Миколаїв, вул. Адмiральська, 27
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

16. Одеська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
65023, м. Одеса, вул. Коблевська, 39
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

17. Полтавська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 33
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

18. Рiвненська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
33028, м. Рiвне, вул. В. Чорновола, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

19. Сумська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
40030, м. Суми, вул. Iллiнська, 2
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

20. Тернопiльська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
46001, м. Тернопiль, вул. В. Чорновола, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

21. Харкiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
61002, м. Харкiв, вул. Iванова, 7/9
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

22. Херсонська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 41
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

23. Хмельницька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, 13
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
24. Черкаська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 34
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

25. Чернiгiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
14000, м. Чернiгiв, пр. Миру, 28
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

26. Чернiвецька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
58000, м. Чернiвцi, вул. Худякова, 6
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

27. Севастопольська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
99011, м. Севастополь, вул. Петрова, 15
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

28. Фiлiя "Дирекцiя первинної мережi" публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

29. Фiлiя "Центр пiслядипломної освiти" публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
03194, м. Київ, пр. Л. Курбаса, 7
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- задоволення потреб товариства в освiтнiх послугах з пiслядипломної освiти: пiдвищення квалiфiкацiї, спецiалiзацiї, перепiдготовки, стажування керiвникiв i фахiвцiв товариства. Одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання послуг з пiслядипломної освiти керiвникiв та фахiвцiв товариства у встановленому законодавством України порядку та з видачею вiдповiдного документа.
- надання послуг з пiслядипломної освiти iншим фiзичним i юридичним особам.
- проведення науково-дослiдних робiт з проблем iнформатизацiї навчального процесу, створення i впровадження у навчальний процес нових програмно-технiчних засобiв навчання.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- узагальнення досвiду з органiзацiї пiдвищення квалiфiкацiї, стажування керiвникiв та фахiвцiв iнших закладiв пiслядипломної освiти України, зарубiжних країн.
- забезпечення належних виробничих та побутових умов для учасникiв навчального процесу.

30. Фiлiя iнформацiйно-комунiкацiйних систем публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

31. Фiлiя спецiалiзованого електрозв'язку публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 49-А
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно-геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

32. Фiлiя "Утел" публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно-геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

33. Фiлiя централiзованого продажу послуг публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- продаж телекомунiкацiйних послуг мiжнародним, нацiональним операторам телекомунiкацiй i провайдерам; продаж послуг корпоративним бiзнес-споживачам; органiзацiя продажу та самостiйний продаж пакетiв послуг разом з обладнанням; навчання персоналу замовникiв користуванню послугами.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно-геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

34. Фiлiя "Дирекцiя розвитку iнфраструктури" публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18
Дата реєстрацiї - 16.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- розробка планiв розвитку транспортних, телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового мовлення, супутникового зв'язку, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж, а також iнформацiних систем, що включають: iнформацiйнi та комп'ютернi мережi, мережi передавання даних та комутацiйне устаткування.
- обслуговувавання та пiдтримка iнформацiйних систем. проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй та iнформацiйних систем, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- створення та супроводження корпоративної науково-технiчної документацiї.
- здiйснення взаємодiї в межах компетенцiї з нацiональними та мiжнародними органiзацiями зi стандартизацiї (ITU-T, CENELEC, IEC тощо), центральними органами виконавчої влади, НКРЗ, галузевими науково-дослiдними та iншими органiiзацiями.
- розробка, виробництво, впровадження систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї.


Iнформацiя про дочiрнi пiдприємства:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТриМоб" (ТОВ "ТриМоб").
Мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
ТОВ "ТриМоб" зареєстровано у м. Києвi (Україна) Печерською районною державною адмiнiстрацiєю 05.09.2011.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником ТОВ "ТРИМОБ".
Мотивом створення є необхiднiсть вiдокремлення з ПАТ "Укртелеком" дiяльностi у сферi надання послуг мобiльного зв'язку.
Види дiяльностi за КВЕД:
60.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку.
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
42.21 Будiвництво трубопроводiв.
42.22 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй.
61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку.
61.90 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капiталi ТОВ "ТРИМОБ" становить 100%.

Ukrtel Global GmbH
Мiсцезнаходження: 10117, Нiмеччина, м. Берлiн, Шуманнштрассе, 2.
Ukrtel Global GmbH зареєстровано у Торговому реєстрi Дiльничного суду м. Франкфурт на Майне (Нiмеччина) 08.09.2009.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником Ukrtel Global GmbH.
Мотивом створення є розширення мiжнародного бiзнесу ПАТ "Укртелеком" щодо надання нових послуг.
Види дiяльностi: надання телекомунiкацiйних послуг.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капiталi Ukrtel Global GmbH становить 100%.

 

Станом на 31.12.2013р. чисельнiсть працiвниiкв ПАТ "Укртелеком" становила:
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 56 936 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочу часу - 364 особи.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали за сумiцництвом - 476 осiб.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 1307 осiб.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду становив - 2 053 063,0 тис. грн., що на 4,0 тис. грн. бiльше в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом.
У товариствi створена та дiє Об'єднана профспiлкова органiзацiя ПАТ "Укртелеком". Колективний договiр мiж адмiнiстрацiєю ПАТ "Укртелеком" та трудовим колективом (працiвниками) був схвалений конференцiєю трудового колективу 04.05.2011р. та пiдписаний сторонами. Термiн дiї договору 2011-2014 роки.
Колективний договiр укладений з метою регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин i погодження iнтересiв працiвникiв та власника на пiдставi чинного законодавства України. Колективний договiр встановлює взаємнi зобов'язання ПАТ "Укртелеком" та Комiтету Об'єднаної профспiлкової органiзацiї ПАТ "Укртелеком". Колективним договором ПАТ "Укртелеком" для соцiального захисту працiвникiв передбачено перелiк пiльг:
- матерiальна допомога (на лiкування, поховання, за стихийним лихом та за сiмейними обставинами);
- одноразова грошова виплата при звiльненнi працiвникiв (при виходi на пенсiю);
- надання працiвникам путiвок на санаторне-курортне лiкування й вiдпочинок.
В компанiї запровадженi системи мотивацiї персоналу, якi сприяють пiдвищенню ефективностi та конкурентноспроможностi товариства та залежать вiд результатiв дiяльностi пiдприємства в цiлому та враховують трудовий внесок кожного працiвника:
- премiювання працiвникiв за основними результатами господарської дiяльностi;
- премiювання працiвникiв прiоритетних напрямкiв за спецiальними системами премiювання;
- iндивiдуальне заохочення працiвниiкв за виконання особливо важливих завдань.
Публiчне акцiонерне товариство “Укртелеком” здiйснює кадрову полiтику, яка спрямована на:
• своєчасне забезпечення товариства квалiфiкованими спецiалiстами, здатними якiсно виконувати завдання, що сприяють досягненню цiлей бiзнесу;
• створення позитивного iмiджу товариства на ринку працi як привабливого й перспективного роботодавця.
Працiвники товариства, що мають вищу освiту становлять 67%, з них з повною вищою освiтою – 41%, базовою та неповною вищою - 26%, серед керiвникiв i професiоналiв вищу освiту мають 98%.
У звiтному перiодi товариство, як i завжди, придiляло значну увагу пiдвищенню професiйного рiвня персоналу.
Пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i фахiвцiв товариства здiйснювалось, насамперед, у фiлiї “Центр пiслядипломної освiти” ПАТ “Укртелеком” .
Навчання проводилось як з вiдривом вiд виробництва, так i за дистанцiйною формою.
Особлива увага при навчаннi керiвникiв i фахiвцiв товариства придiлялась вивченню:
- побудови, технiчної експлуатацiї сучасних телекомунiкацiйних мереж та систем, iнформацiйних технологiй;
- проектної документацiї на будiвництво мережi радiодоступу за технологiєю Wi-Fi;
- основних законодавчих та нормативно-правових актiв з безпеки дорожнього руху, галузевих правил та системи управлiння безпекою дорожнього руху;
- тарифiв та правил продажу телекомунiкацiйних послуг, стандартiв обслуговування споживачiв;
- програмного комплексу ЄАСКР “IDSysTel”;
- нових правил з охорони працi, пожежної безпеки тощо.
Крiм того, працiвники товариства пiдвищували квалiфiкацiю в iнших навчальних центрах, консалтингових фiрмах тощо.
У зв’язку з переходом ПАТ "Укртелеком" до облiку за мiжнародними стандартами понад 120 фахiвцiв товариства, якi здiйснюють пiдготовку фiнансової звiтностi, пройшли вiдповiдне навчання у ТОВ “КПМГ-Україна”.
Професiйне навчання робiтникiв та технiчних службовцiв було спрямовано на оволодiння iншими професiями або на розширення, поглиблення ранiше здобутих знань, умiнь, навикiв, необхiдних для їх продуктивної професiйної дiяльностi.
Всього у 2013р. пройшли навчання бiля 12000 працiвникiв, з них понад 8800 керiвникiв, фахiвцiв та понад 3000 робiтникiв i технiчних службовцiв, що складає 21,2% вiд облiкової чисельностi працiвникiв товариства.

 

ПАТ "Укртелеком" не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

ПАТ "Укртелеком" не здiйснює спiльну дiяльнiсть

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

1. Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi покладено на бухгалтерську службу пiд керiвництвом головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком".
2. Активи вiдображенi в балансi - ресурси, контрольованi пiдприємством в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до отримання економiчних вигод в майбутньому, їх оцiнка достовiрно визначена.
3. Зобов'язання вiдображенi в балансi - заборгованiсть пiдприємства, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої вiдбудеться в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що втiлюють у собi економiчнi вигоди.
4. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювалося iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким сума амортизацiї визначалась дiленням вартостi, яка амортизується (первiсної вартостi), на очiкуваний строк корисного використання об'єкта.
5. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося за прямолiнiйним методом.
6. Оцiнка вартостi запасiв при вiдпуску у виробництво, продажу, iншому вибуттi, а також їх залишку на звiтну дату здiйснювалася за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
7. До витрат майбутнiх перiодiв включенi витрати, якi пiдлягають вiднесенню на витрати в майбутнiх звiтних перiодах.
8. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковувалися за собiвартiстю їх придбання з урахуванням додаткових витрат, безпосередньо пов'язаних з цим придбанням за кожною фiнансовою iнвестицiєю. Справедлива вартiсть фiнансових iнвестицiй на дату балансу вiдображена за їх собiвартiстю придбання з урахуванням корисностi iнвестицiй.
Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображенi за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування.
9. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання визначенi у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 17 "Податок на прибуток".
10. Податковий облiк та складання податкової звiтностi проводилися вiдповiдно до вимог чинного податкового законодавства.
11. Облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснювавсь вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 2 липня 2007 року № 779 за такими критерiями:
"впевненiсть, що товариство в майбутньому отримає вiд використання такої нерухомостi економiчнi вигоди у виглядi орендних платежiв або збiльшення власного капiталу;
"первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi може бути достовiрно визначена;
"об'єкт основних засобiв визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови, що бiльше нiж 50% його площ використовується з метою отримання орендної плати або для збiльшення власного капiталу.
12. В бухгалтерському облiку товариства здiйснюється роздiльний облiк витрат за видами дiяльностi.
13. Оприлюднення iнформацiї з виправлення помилок окремих статей за попереднi звiтнi перiоди (роки) при складаннi фiнансової звiтностi здiйснюється при досягненнi таких порогiв суттєвостi, зокрема:
- для статей Звiту про фiнансовi результати - величина у розмiрi 2 вiдсоткiв чистого прибутку (збитку) товариства за звiтний перiод;
- для статей Балансу, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i власного капiталу товариства - величина у розмiрi 5 вiдсоткiв загального пiдсумку вiдповiдних активiв, зобов'язань i власного капiталу за звiтний перiод;
- для статей Звiту про рух грошових коштiв - величина у розмiрi 5 вiдсоткiв пiдсумку чистого руху грошових коштiв (надходження або видаток) вiдповiдно вiд операцiйної, iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi товариства за звiтний перiод;
14. Поточна дебiторська заборгованiсть включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв (далi - резерв) розраховується вiдносно сумнiвної заборгованостi.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування коефiцiєнтiв сумнiвностi.
15. На дату балансу фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства вiдображаються за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї.
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi.
Пiд iнвестицiями в капiтал iнших компанiй товариство визнає iнвестицiї на якi воно немає суттєвого впливу або контролю (частка володiння менша нiж 20%). Балансову вартiсть iнвестицiй товариство перевiряєна зменшення їх корисностi.
16. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання визначенi у вiдповiдностi до МСБО 12 «Податок на прибуток».
17. Порядок визнання, оцiнки та розкриття iнформацiї про iнвестицiйну нерухомiсть у фiнансовiй звiтностi визначається вiдповiдно до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть».
18. Дохiд визнається за принципом нарахування, незалежно вiд дати надходження коштiв i оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або або пiдлягає отриманню.
Витрати визнаються товариством витратами поточного перiоду в якому визнаний дохiд, для отримання якого такi витрати понесенi, або коли стає очевидним, що такi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв незалежно вiд часу фактичної виплати грошових коштiв або iншої форми їх оплати, коли економiчна вигода вiд їх використання зменшилась або повнiстю використана.
19. Iнформацiя про операцiйнi сегменти розкривається у примiтках до рiчної звiтностi.

 

Основним видом дiяльностi ПАТ "Укртелеком" є надання телекомунiкацiйних послуг, зокрема:
- фiксованого телефонного зв’язку (мiсцевого, мiжмiського та мiжнародного);
- комп’ютерного зв’язку (доступу до мережi Iнтернет, побудови вiртуальних приватних мереж та передавання даних);
- проводового мовлення;
- телеграфного зв’язку.

Iнформацiя про основнi види продукцiї (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звiтному перiодi отримало бiльше 10% доходу:
- мiсцевий трафiк та абонентська плата (без ПДВ) - 2 882 678 тис. грн. (з ПДВ), питома вага у структурi доходiв товариства - 46%;
- iнтернет послуги (без ПДВ) - 1 326 348 тис. грн. (з ПДВ), питома вага у структурi доходiв товариства - 21%.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
- мiсцевий трафiк та абонентська плата - 2 882 678 тис. грн.
- iнтернет послуги - 1 326 348 тис. грн.
- мiжмiський трафiк - 535 304 тис. грн.
- послуги, наданi iноземним операторам - 417 763 тис. грн.
- оренда каналiв та плата за доступ до лiнiй фiксованого зв'язку - 332 264 тис. грн.
- мiжнародний трафiк - 223 667 тис. грн.
- доходи вiд операцiйної оренди активiв - 208 103 тис. грн.
- користування доступом до проводового радiомовлення - 179 769 тис. грн.
- доходи вiд реалiзацiї товарiв - 21 738 тис. грн.
- iншi доходи - 206 849 тис. грн.
Всього: 6 334 483 тис. грн.

Структура собiвартостi за 2013 рiк:
- витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи - 2 053 063 тис. грн. (46%);
- знос основних засобiв - 779 293 тис. грн. (18%);
- комунальнi послуги - 413 440 тис. грн. (9%);
- матерiали - 379 538 тис. грн. (9%);
- оренда каналiв та плата за доступ до лiнiй фiксованого зв'язку - 247 247 тис. грн. (6%);
- послуги, наданi iноземними операторами - 178 650 тис. грн. (4%);
- технiчне обслуговування та ремонт - 145 794 (3%);
- витрати на оренду - 80 048 тис. грн. (2%);
- амортизацiя нематерiальних активiв - 30 419 тис. грн. (1%);
- iнше 129 669 тис. грн. (3%).
Всього: 4 437 161 тис. грн.

Клiєнти, якi б генерували доходи на рiвнi 10% або бiльше вiд доходiв товариства вiдсутнi.
ПАТ “Укртелеком” надає телекомунiкацiйнi послуги на всiй територiї України як фiзичним особам, так i пiдприємствам та органiзацiям всiх форм власностi. Для продажу послуг переважно використовується власна мережа збуту, хоча для продажу окремих послуг використовуються i непрямi канали збуту.
Обсяги надання послуг ПАТ «Укртелеком» слабозалежать вiд сезонних змiн.
Можливими факторами ризику в господарськiй дiяльностi товариства є:
- продовження замiщення послуг фiксованого зв’язку мобiльним;
- збiльшення рiвня проникнення Iнтернет та замiщення спiлкування в телефоннiй мережi на спiлкування в мережi Iнтернет (Skype, соцiальнi мережi тощо);
- «Змiна поколiнь» - поступове зменшення кiлькостi споживачiв, якi звикли до користування фiксованим зв’язком;
- посилення конкуренцiї на ринку послуг швидкiсного доступу до Iнтернет та подальше зменшення ARPU внаслiдок жорсткої цiнової конкуренцiї;
- погiршення економiчного стану України, зменшення попиту на послуги;
- коливання валютного курсу, що може призвести до подорожчання обладнання.
Ринок телекомунiкацiй України протягом тривалого часу демонструє зростання обсягу доходiв, хоча у 2013 роцi темпи цього зростання значно уповiльнились. За 2013 року загальнi доходи телекомунiкацiйної галузi України склали 48,1 млрд. грн. У порiвняннi з попереднiм роком зростання склало 0,2%.
Рiзнi сегменти телекомунiкацiйного ринку розвиваються нерiвномiрно. Протягом тривалого часу головним чинником зростання телекомунiкацiйного ринку України був сегмент мобiльного зв’язку, але у 2013 роцi доходи вiд цих послуг зменшились на 0,5%. Проте вплив мобiльного зв’язку на ситуацiю на ринку фiксованого телефонного зв’язку залишається значним. Вiдбувається перетiкання трафiку з фiксованих мереж в мобiльнi, крiм того, спiлкування по фiксованому телефону замiщується спiлкуванням у мережi Iнтернет за допомогою рiзних комунiкаторiв та з використанням соцiальних мереж. Такi процеси вiдповiдають свiтовим тенденцiям.
Замiщення послуг фiксованого телефонного зв’язку послугами стiльникового зв’язку та послугами на базi мережi Iнтернет все бiльше впливає на бiзнес товариства. Доходи вiд послуг мiжмiського та мiжнародного телефонного зв’язку постiйно зменшуються.
Основними чинниками зростання доходiв ринку у 2013 роцi були: збiльшення доходiв вiд послуг доступу Iнтернет, а також вiд послуг мiсцевого телефонного зв’язку за рахунок пiдвищення тарифiв. Мобiльний зв'язок залишається найбiльшим сегментом телекомунiкацiйного ринку України. У 2013 роцi в структурi доходiв галузi вiн займав 65%. Доходи вiд фiксованого доступу до Iнтернет займають 10% в структурi доходiв галузi, але темпи їх зростання склали 5%. При цьому Укртелеком є лiдером на даному сегментi ринку як за кiлькiстю абонентiв, так i за обсягом доходiв.
Домiнуючими гравцями на ринку телекомунiкацiйних послуг є оператори мобiльного зв’язку. Двом найбiльшим операторам мобiльного зв’язку (Київстар та МТС) належить приблизно 58% доходiв галузi. Двом iншим найбiльшим гравцям ринку (Укртелеком та Астелiт) належить 24% доходiв галузi.
Рiзнi сегменти телекомунiкацiйного ринку розвиваються нерiвномiрно. Протягом тривалого часу головним чинником розвитку телекомунiкацiйного ринку України був мобiльний зв’язок. Розвиток ринку мобiльного зв’язку значно впливає на ситуацiю на ринку фiксованого телефонного зв’язку. Вiдбувається перетiкання трафiку з фiксованих мереж на мобiльнi, що вiдповiдає свiтовим тенденцiям.
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об`ємi постачання: компанiя «ISKRATEL Telekomunikacijski sistemi d.o.o.» (Словенiя), ПАТ «Одескабель», ТОВ «Укрком Лайн», ПрАТ «Пiоком», ДП «ЕС ЕНД ТI Україна», ТОВ «Хуавей Україна».
ПАТ "Укртелеком" постiйно проводить монiторинг свiтових тенденцiй та тенденцiй розвитку телекомунiкацiйного ринку України та на пiдставi їх аналiзу розробляє власну стратегiю розвитку. Постiйна модернiзацiя та розширення власної телекомунiкацiйної мережi, впровадження нових послуг, дозволяє задовольняти зростаючi вимоги споживачiв до сучасних телекомунiкацiйних послуг та ефективно конкурувати на ринку телекомунiкацiй. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в яких здiйснює дiяльнiсть емiтент.
Частки основних гравцiв ринку в доходах галузi у 2013 роцi:
- Група Vimpelcom (Київстар) - 34%;
- МТС Україна - 24%;
- ПАТ "Укртелеком" - 15%;
- Астелит ("Life") - 9%;
- Iншi - 18%.

* Джерело: Розрахунки Укртелеком, якi базуються на даних Держстатута звiту компанiїIt-Pro
Основнi конкуренти компанiї у 2013 роцi, за кiлькiстю абонентiв:
Фiксований телефонний зв'язок*
- Вега - 5,3%;
- Vimpelcom (ТМ Київстар) - 1,3%;
- Датагруп - 1,0%.
Широкосмуговий доступ до Iнтернет**
- Vimpelcom (ТМ Київстар) - 10,5%;
- Воля - 7,9%;
- Трiолан - 3,5%.
* за данимикомпанiї It-Pro.
** за данимикомпанiї E&C.
Ринкова частка ПАТ «Укртелеком» на телекомунiкацiйному ринку України (по доходам) у 2013 роцi за даними Державної служби статистики України:
- Ринок телекомунiкацiй - 15%;
- Мiсцевий телефонний зв'язок - 61%;
- Мiжмiський та мiжнародний телефонний зв'язок - 76%;
- Комп'ютерний зв'язок - 28%, в т.ч. Iнтернет 29%.

Особливостi стану розвитку галузi виробництва
Український ринок телекомунiкацiй є однiєю з галузей економiки країни, що швидко розвивається. Однак рiвень доступностi телекомунiкацiй в Українi все ще не досяг свого пiку, i саме вдосконалення та досяжнiсть таких послуг є актуальною проблемою на сьогоднiшнiй день. Основними сегментами на ринку телекомунiкацiйних послуг залишаються мобiльний, фiксований та комп’ютерний зв'язок, спiльна частка яких в загальних доходах вiд надання телекомунiкацiйних послуг у 2013 роцi склала понад 94%.
Основною тенденцiєю розвитку галузi телекомунiкацiй як у свiтi, так i в Українi є швидкий розвиток мереж передавання даних заснованих на Iнтернет-протоколi (далi – IР, IР-протоколi) та поступове витiснення iнших телекомунiкацiйних технологiй. Вже зараз на послуги передавання даних за допомогою IР (включаючи фiксований та мобiльний Iнтернет-доступ та доступ до VPN-мереж) припадає бiльша частина трафiку телекомунiкацiйних мереж та майже половина доходiв операторiв телекомунiкацiй.
При цьому спостерiгається тенденцiя збiльшення середнiх обсягiв споживання трафiку користувачами послуг широкосмугового доступу (ШСД). Вiдповiдно, оператори в усьому свiтi для збереження конкурентних позицiй змушенi постiйно iнвестувати у нарощування пропускної спроможностi як магiстральної мережi, так i мережi доступу при одночасному зниженнi цiн на послуги доступу, що призводить до зниження прибутковостi.
Вiдтак проведення операторами модернiзацiї iснуючої iнфраструктури та розгортання нових мереж проводиться з урахуванням необхiдностi надавати вищу швидкiсть передачi даних i конвергентнi послуги бiльш ефективним способом. Це досягається розгортанням мультисервiсних мереж наступного поколiння (NGN - Next Generation Network), якi дозволяють ефективнiше надавати кiнцевому користувачевi необхiдну кiлькiсть послуг, використовуючи одну i ту ж iнфраструктуру. Iнвестицiї операторiв в iнфраструктуру доступу зосереджуються в основному на технологiях FTTх (Fiber to the x – цим поняттям описується загальний пiдхiд до органiзацiї кабельної iнфраструктури мережi доступу, в якiй вiд вузла зв'язку до певного мiсця (точка "х") доходять оптичним кабелем, а далi, до абонента,– iснуючим мiдним кабелем, зокрема FTTH – волокно до помешкання).
Розвиток ШСД є прiоритетним напрямком розвитку соцiально-економiчної iнфраструктури у свiтi. Так, у звiтi МСЕ «Тенденцiї в реформуваннi електрозв'язку, 2010-2011 роки» стверджується, що широкосмуговий доступ – це не розкiш, а необхiднiсть, i вiн буде мати вирiшальне значення для забезпечення економiчного, соцiального та полiтичного розвитку всiх країн.
Рiвень впровадження нових технологiй
У зв’язку з розвитком IР-технологiй вiдбуваються змiни i на канальному та фiзичному рiвнi побудови мереж операторiв телекомунiкацiй у тому числi й ПАТ «Укртелеком». Iснує тенденцiя до замiни традицiйної SDH iнфраструктури на технологiї пакетної передачi за протоколом Ethernet та навiть безпосереднього використання DWDM iнфраструктури для органiзацiї IР-з’єднань. Всi послуги, якi ранiше надавалися за допомогою традицiйної iнфраструктури телефонної мережi загального користування (ТМЗК) з комутацiєю каналiв, поступово переводяться на технологiї пакетної комутацiї (Soft switch) та надаються через IР-мережi. На фiзичному рiвнi процес витiснення металево-проводової iнфраструктури волоконно-оптичною завершується на транспортнiй мережi та починається на мережi доступу, при чому все бiльшої популярностi на мережi доступу набувають технологiї спектрального ущiльнення, якi вже впровадженi i на транспортних мережах.
Вiдповiдно до бiзнес-стратегiї ПАТ «Укртелеком» основними напрямками розвитку iнфраструктури та впровадження нових технологiй будуть:
Розвиток мереж з метою збiльшення кiлькостi та полiпшення якостi надання телекомунiкацiйних послуг шляхом пiдвищення пропускної спроможностi унiфiкованої iнфраструктури широкосмугового доступу до глобальних IР мереж (Iнтернет, VPN MPLS тощо) при мiнiмальних витратах на модернiзацiю мережi;
Розвиток сервiсних платформ надання мультимедiйних послуг з метою забезпечення всiх споживачiв можливiстю отримувати персонiфiкований мультимедiйний контент гарантованої якостi з рiзних джерел (вiд мiжнародних та нацiональних телевiзiйних каналiв до персональних вiдео-блогiв);
Розвиток iнформацiйних систем з метою впровадження наскрiзної автоматизацiї бiзнес-процесiв обслуговування клiєнтiв та повного документування всiх контактiв клiєнта з товариством.
Рiвень впровадження нових послуг
ПАТ «Укртелеком» проводить активну роботу щодо впровадження нових послуг для абонентiв, зважаючи на основнi тенденцiї розвитку ринку зв’язку. Так, на сьогоднi все бiльшу частину трафiку складає трафiк пiрiнгових та соцiальних мереж (Skype, Torrent, Vkontakte, Facebook тощо), який створюють користувачi ШСД, отримуючи додатковi комунiкацiйнi та контент послуги, проте нiчого не сплачуючи за них оператору.
Вирiшення цiєї проблеми вбачається у т.ч. i шляхом впровадження послуг Triple Play та Quatro Play, за допомогою яких оператор може надати користувачам одразу весь спектр iнформацiйно-комунiкацiйних послуг (включаючи широкомовне та за запитом телебачення, вiдео- та аудiотелефонiю, фiксований та мобiльний доступ до Iнтернет, тощо). При впровадженнi таких рiшень оператори телекомунiкацiй отримують додатковий дохiд не тiльки вiд оплати трафiку або часу користування послугою, але i вiд оплати контенту, адресної контекстної реклами, яку можна розповсюджувати разом з персонiфiкованим контентом, на замовлення користувачiв тощо.
При наданнi вiдео-контенту спостерiгається тенденцiя поступового переходу вiд IРTV рiшень, побудованих на окремiй VPN (Virtual Private Network — вiртуальна приватна мережа), доступних тiльки в межах iнфраструктури оператора, до Iнтернет-телебачення гарантованої (в межах мережi оператора) якостi.
Важливого значення при наданнi контент-послуг, набуває можливiсть їх iндивiдуального налаштування (кастомизацiї). Сьогоднi у свiтi спостерiгається тенденцiя зростання ринку персонiфiкованого контенту, поширюється практика створення та розповсюдження користувачами свого контенту. Як наслiдок, конкурентоздатний оператор має забезпечити таким користувачам персонiфiкованi пропозицiї, можливiсть iндивiдуального споживацького вибору, iнварiантнiсть споживання вiдносно технологiї доступу, iнтерактивнiсть та можливостi самообслуговування.
Надання персонiфiкованого контекстного контенту вимагає об’єднання систем управлiння наданням рiзних видiв послуг в єдину платформу надання сервiсiв, яка повинна виконувати весь спектр функцiй, пов'язаний з активацiєю, наданням та облiком споживання послуг.
Ще одним важливим напрямком впровадження нових послуг є подальше вдосконалення системи обслуговування клiєнтiв ПАТ «Укртелеком». Вона будуватиметься за принципом «єдиної точки входу», таким чином, щоб для клiєнтiв з усiх регiонiв управлiння взаємодiєю з клiєнтом за всiма видами послуг було повнiстю реалiзовано у вiдповiднiй типовiй системi, а саме: управлiння запитами клiєнта, обробка замовлень, обробка проблем, надання доступу до сервiсiв товариства.
Вiдтак основними напрямками впровадження нових послуг ПАТ «Укртелеком» є:
• подальше розгортання бiзнес моделей, що передбачають надання користувачам в зручнiй формi додаткових контент послуг, включаючи широкомовне та за запитом телебачення, вiдео- та аудiотелефонiю, фiксований та мобiльний доступ до Iнтернет, тощо;
• вдосконалення системи обслуговування клiєнтiв ПАТ «Укртелеком».

Становище ПАТ «Укртелеком» на ринку
На сьогоднi чисельнiсть населення України становить 45 439 822 осiб, налiчується 16958,7 тис. домогосподарств та 29 786 населених пунктiв, кiлькiсть населених пунктiв, в яких є АТС, складає - 11 200. Наявнiсть фiксованих телефонiв в домогосподарствах становить 42,5%.
ПАТ «Укртелеком» посiдає чiльне мiсце на ринку зв’язку України. Так, чистий дохiд ПАТ “Укртелеком” склав у 2013 роцi 6 334 483 тис. грн. Показник EBITDA у 2013 роцi склав - 1 190 911 тис. грн. Середньоспискова чисельнiсть штатних працiвниiкв ПАТ “Укртелеком” становила 56 936 осiб. Мережа ПАТ «Укртелеком» налiчує наявних основних телефонних апаратiв – 8 718,0 тис. номерiв, вiльна (резервна) ємнiсть мережi складає 2 121 тис. номерiв.
Фiксований сегмент телекомунiкацiйного ринку України має певний потенцiал для зростання з огляду на те, що на сьогоднi лише 50% домогосподарств мають фiксоване пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, у той час як у деяких країнах Європи ця цифра наближається до 100. У черзi на забезпечення фiксованим зв’язком знаходяться понад 300 тис. домогосподарств, мешканцi яких не мають можливостi скористатися гарантованим доступом до телекомунiкацiйних послуг. Вiдтак, у разi прийняття на державному рiвнi рiшень щодо розвитку регiонiв, можна прогнозувати зростання частки фiксованого зв’язку на вiтчизняному телекомунiкацiйному ринку.

 

З 2009 року по 2013 рiк ПАТ «Укртелеком» здiйснювало продаж та придбання об’єктiв нерухомого майна. Таким чином у зазначеному перiодi:
– з метою зменшення витрат на утримання ОНМ, якi не використовуються у господарськiй дiяльностi товариства i вiдновлення та ремонт яких є недоцiльним,потребує великих додаткових капiталовкладень – вiдчужено об’єкти нерухомого майна на загальну суму 23 337,45 тис. грн.,з ПДВ;
– для потреб товариства придбанi об’єкти нерухомого майна (включаючи об’єкти оперативної оренди та об’єкти якi зарахованi на баланс в результатi рiчної iнвентаризацiї) на загальну суму
2 013,61 тис. грн., з ПДВ.
У 2013 роцi товариством передано в оренду - 115 217,64 кв. м. площ. Для внутрiшнiх потреб товариство протягом року орендувало - 348 787,72 кв. м. площ.
Дохiд вiд оперативної оренди активiв ПАТ «Укртелеком» за 2013 рiк склав 208 103 тис. грн., що на 50 720 тис. грн. менше порiвняно з 2012 роком.
Разом з цим, протягом 2013 року площу примiщень, що орендується для потреб товариства, скорочено на 7,6 тис.м. Як наслiдок, витрати на оренду майна для власних потреб ПАТ «Укртелеком» склали 122 070 тис. грн., що на 288 тис. грн. менше, нiж у 2012 роцi.
У 2013 роцi було продовжено реалiзацiю проекту «Програма скорочення орендованих площ ПАТ «Укртелеком», який було складено вiдповiдно до пропозицiй фiлiй товариства, iз зазначенням вартостi робiт згiдно з проектно-кошторисною документацiєю, графiками реалiзацiї запропонованих проектiв, очiкуваною економiєю витрат в результатi скорочення орендованих площ. Так у 2013 роцi в результатi реалiзацiї iнiцiатив фiлiй по скороченню орендованих площ було вивiльнено 1810,43м. таких площ, очiкувана економiя витрат у 2014 роцi складає 2151,62 тис. грн. на рiк. Також були прийнятi до реалiзацiї у 2014 роцi iнiцiативи по викупу примiщень у м. Миколаїв та м. Iвано-Франкiвськ на загальну суму 2,4 млн.грн. з термiном окупностi 4,1 роки, в подальшому очiкувана економiя витрат складатиме 1,1 млн.грн. на рiк.

 

Iнформацiя про правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, iншими афiлiйованими особами укладенi протягом 1-го кварталу 2013р.:
Iнформацiя про договори правочини з афiлiйованими особами, в яких ПАТ "Укртелеком" має частку, укладенi протягом звiтного перiоду:
1. Договiр мiж ПрАТ "Телекомiнвест" та ПАТ "Укртелеком" вiд 18.03.2013р. №255-28/319-15. Змiст договору: оренда комерцiйних примiщень для використання пiд офiс. Сума договору - 2 592,00 грн (абонплата за мiсяць)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТриМоб" (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльше нiж 10% у статутному капiталi).
1. Договiр мiж ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" вiд 28.03.2013р. №804330-238-238. Змiст договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 15 000 000,00 грн.
Iнформацiя про правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, iншими афiлiйованими особами укладенi протягом 2-го кварталу 2013р:
Iнформацiя про договори правочини з афiлiйованими особами, в яких ПАТ "Укртелеком" має частку, укладенi протягом звiтного перiоду:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТриМоб" (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльше нiж 10% у статутному капiталi).
1. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" №804330-468-468 вiд 14.06.2013р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 18 000 000,00 грн.

Iнформацiя про правочини укладенi протягом звiтного перiоду мiж емiтентом та членами Правлiння ПАТ "Укртелеком":
- 14.06.2013р. укладено контракт з членом Правлiння ПАТ "Укртелеком" - директором фiлiї "Дирекцiя розвитку iнфраструктури" Агарковою Н.В.
- 17.06.2013р. укладено трудовий договiр з членом Правлiння ПАТ "Укртелеком" - директором дирекцiї фiнансової та комерцiйної дiяльностi Чернявським О.Г.
Iнформацiя про правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, iншими афiлiйованими особами укладенi протягом 3-го кварталу 2013р.:
Iнформацiя про договори правочини з афiлiйованими особами, в яких ПАТ "Укртелеком" має частку, укладенi протягом звiтного перiоду:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТриМоб" (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльше нiж 10% у статутному капiталi):
1. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "Тримоб" вiд 24.07.2013р. №804330-637-637. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 30 000 000,00 грн.
Iнформацiя про правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, iншими афiлiйованими особами укладенi протягом 4-го кварталу 2013р.:
Iнформацiя про договори правочини з афiлiйованими особами, в яких ПАТ "Укртелеком" має частку, укладенi протягом звiтного перiоду:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТриМоб" (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльше нiж 10% у статутному капiталi):
1. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "Тримоб" вiд 22.10.2013р. №3G0402-88. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 100 000 000,00 грн.
Iнформацiя про правочини з власниками iстотної участi:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСУ" (юридична особа, яка володiє 92,7906% акцiй ПАТ "Укртелеом":
1. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ЕСУ" вiд 22.10.2013р. №804330-876-876. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 190 000 000,00 грн.
Iнформацiя про правочини укладенi протягом звiтного перiоду мiж емiтентом та посадовиими особами
ПАТ "Укртелеком":
1. У звiтному перiодi з посадовими особами товариства (Головою ПАТ "Укртелеком", Директором ПАТ "Укртелеком" та Головою Наглядовою ПАТ "Укртелеком") були укладенi вiдповiднi контракти.

 

Мiжнародна, мiжмiська та мiсцева телефонна мережа.
На мiжнароднiй та мiжмiський телефоннiй мережi ПАТ "Укртелеком" станом на 31.12.2013 року працює 54 цифрових систем комутацiї, якi виконують функцiї органiзацiї мiжмiського та мiжнародного телефонного зв'язку: 26 АМТС, 20 ОПТС з функцiями опорно-транзитних станцiй на внутрiшньозоновiй мережi, 5 МЗТС та 3 МЦК таких типiв: 5ESS (23 системи) EWSD (27 систем), Si-2000 (3 системи) та одна - типу STAREX TX-1. Монтована ємнiсть АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК складає 529,56 тис. т.п. задiяна – 386,73 тис. т.п. Зазначенi цифровi комутацiйнi системи введенi в експлуатацiю в 1992-2005 роках.
Станом на 31.12.2013р. на мiсцевих телекомунiкацiйних мережах товариства експлуатується 14 339 АТС, в тому числi на мiськiй мережi – 3 650, на сiльськiй – 10 689. Монтована ємнiсть мiсцевої мережi становить 10772,12 тис. номерiв, задiяна- 8650,84 тис. номерiв, в тому числi монтована ємнiсть мiської мережi складає 9 144,36 тис номерiв, задiяна – 7341,69 тис. номерiв, сiльської монтована ємнiсть складає 1 627, 76 тис. номерiв, задiяна – 1309,15 тис. номерiв.
На мiсцевiй мережi товариства експлуатуються аналоговi (декадно-кроковi, координатнi, квазiелектроннi) та цифровi АТС. Рiк випуску ДК АТС, якi експлуатуються на мережi ПАТ "Укртелеком" 1961?1984рр., координатних - 1967?1998рр., квазiелектронних 1987?2000рр., цифрових 1987?2011рр.
Станом на 31.12.2013р. на мiськiй телефоннiй мережi товариства органiзовано 1 905223 каналiв систем передавання в тому числi 62 аналогових.
На сiльськiй телефоннiй мережi органiзовано 262 353 каналiв систем передавання в тому числi 2 211 аналогових.
Телеграфна мережа
На телеграфнiй мережi експлуатується обладнання:
– Станцiї комутацiї каналiв типу IСК 2,4 – 3 шт. Рiк вводу 1993-1998.
– Станцiя комутацiї каналiв типу ELTEX – 1 шт. Рiк вводу 1994.
Монтована ємнiсть станцiй комутацiї каналiв 5002 т.п.
– Електроннi телеграфнi концентрёатори ЕТК-КП2 – 26 шт. Рiк вводу 1997-2007. Монтована ємнiсть 2728 т.п.
– Каналоутворююче обладнання випуску до 1991 року.
– Кiнцеве телеграфне обладнання випуску до 1991 року
Мережа СКС-7
Для забезпечення транзиту сигнального трафiка мережi СКС-7 використовуються 2 вiдокремленi транзитнi пункти сигналiзацiї (далi – STP-SA) типу SURPASS hiS 700 у мiстах Київ i Львiв, на яких створено 254 ланки сигналiзацiї в мiжнароднiй та нацiональнiй мережi СКС-7. Обладнання STP-SA введено в експлуатацiю в 2006 р.

Транспортна мережа
Станом на 31.12.2013р. обладнання транспортної мережi (магiстральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM) становить 1521 мережевих елементiв цифрових систем передачi, транспортної мiсцевої мережi SDH та РDH – 3464 елементiв мережi.
Протяжнiсть каналiв зв’язку на транспортнiй телекомунiкацiйнiй мережi (магiстральнiй, внутрiшньозоновiй та мiсцевiй мережах) по задiянiй та монтованiй ємностi станом на 31.12.2013р.:
- по монтованiй ємностi становить – 1 015 020,24 тис. пот./км.;
- по задiянiй ємностi – 901294,8 тис. пот./км.
Задiяна ємнiсть обладнання транспортної мережi станом на 31.12.2013 складає 88,80%.
Прирiст по задiянiй ємностi становить 23314,98 тис. пот*км.
Обладнання мережi широкосмугового доступу станом на 31.12.2013 – монтована ємнiсть – 1 803 тис. портiв, задiяна – 1 677 тис. портiв.

Енергозабезпечення
Станом на 31.12.2013р. для забезпечення електроживленням телекомунiкацiйного обладнання на мережi товариства застосовується 18031 одиниця установок електроживлення постiйним струмом (ЕЖУ), з яких 11424 вiдпрацювали вже бiльше 20 рокiв. Крiм того для пiдвищення необхiдного рiвня безперебiйного електроживлення пiд час вiдключень зовнiшнього електропостачання застосовується 21703 групи акумуляторних батарей (АБ), з яких 7109 груп мають ємнiсть менше 70 % , 1886 одиниць стацiонарних i 329 пересувних дизельних електростанцiй, а також 2095 одиниць бензинових агрегатiв. Для забезпечення необхiдних температурних режимiв роботи обладнання на об’єктах товариства встановлено 13839 одиниць кондицiонерiв, з них 1893 одиницi фiзично зношенi та потребують замiни.
Метрологiчне забезпечення
На мережi товариства знаходяться в експлуатацiї бiльше 170 тис. засобiв вимiрювальної технiки (ЗВТ) для виконання вимiрювань на цифрових та оптичних системах передачi, мiдних кабельних лiнiях, якi застосовують технологiю ADSL та проведення експлуатацiйних вимiрювань параметрiв електроустановок. Парк засобiв вимiрювальної технiки у фiлiях застарiлий. Понад 85 % ЗВТ пропрацювали бiльше 15 рокiв.
Лiнiйно – кабельнi споруди
Транспортна телекомунiкацiйна (первинна) мережа ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2013р. включає: 44 034,05 км волоконно-оптичних лiнiй зв’язку, 140 693,86 км сiльських з’єднувальних лiнiй на кабелях з металевими провiдниками, 48 723,04 км кабельних лiнiй магiстральної та внутрiшньозонової мережi з металевими провiдниками.
Загалом протяжнiсть кабельних лiнiй транспортної телекомунiкацiйної мережi становить 233 450,95 км.
Лiнiйно-кабельнi споруди мiсцевої телефонної мережi ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2013 року складаються з 999,34 тис. км кабельних лiнiй зв’язку, в тому числi:
- з використанням багатопарного кабелю – 397,8 тис. км,
- з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 46,0 тис. км;
- з кабелем типу ПРППМ – 547,7 тис. км.
Кiлькiсть кабельних шахт становить 1 623 шт., колодязiв кабельної каналiзацiї – 805 134 шт., протяжнiсть кабельної каналiзацiї становить 42 535,4 км.
Мережа проводового мовлення
Мережа проводового радiомовлення ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2013 року охоплює понад 9,637 тис. населених пунктiв. Роботу мережi забезпечує 3371 радiотрансляцiйних вузлiв (РТВ), з них 2351 обладнанi транзисторними пiдсилювачами, 536 комбiнованi (обладнанi транзисторними та ламповими пiдсилювачами) та 484 обладнанi ламповими пiдсилювачами.
Загальна протяжнiсть лiнiй радiофiкацiї становить 299,61 тис. км, з них майже 170,9 тис. км. повiтрянi лiнiї, в тому числi 148,1 тис. км пiдвiшенi на опорах ЛЕП та 96,841 тис. км ? кабельнi лiнiї.
Початок вводу в експлуатацiю основної частини обладнання проводового мовлення та лiнiй радiофiкацiї – 70-тi роки.
Кiлькiсть основних радiоточок на мережi проводового радiомовлення товариства становить 1,581 млн.
Таксофонна мережа
На таксофоннiй мережi ПАТ «Укртелеком» на кiнець 2013 року задiянi 8 044 таксофонiв. Iз них по типу оплати послуг зв’язку: 232 монетних таксофонiв, 2 065 од. комбiнованих (монети та картки) та 5 747 од. карткових. Таксофони пiдключенi до 56 систем управлiння мережами таксофонiв: 36 систем управлiння таксофонами ТК-121 типу «Сiрiус-ХХI» та 20 систем управлiння таксофонами Ротор-2000У типу «ГАММА».
Усi таксофони надають послуги унiверсального зв’язку – мiсцевi, мiжмiськi та мiжнароднi. Iз них 6 003 таксофони надають послуги вхiдного зв’язку, 8 таксофонiв працюють через радiо подовжувачi (Луганська фiлiя – 5 од., Харкiвська фiлiя - 2 од.)
Протягом 2013 року загальна кiлькiсть таксофонiв на мережi зменшилася на 1 567 таксофонiв, iз них в 4 кв. на 782 таксофони. Кiлькiсть задiяних систем управлiння таксофонами зменшилася на 3 од. (59 од. на кiнець 2012 р.).
Обсяг капiтальних вкладень освоєних у 2013 роцi склав 132 104 тис. грн.
У 2013 роцi завершено роботи з розширення мережi швидкiсного Iнтернет - доступу за технологiєю АDSL2+ доступу товариства. Збудовано та введено в експлуатацiю 72,432 тисячi портiв АDSL. З метою ефективного використання наявного обладнання продовжено роботу з оптимiзацiї мережi широкосмугового доступу та перемiщено 23,544 тис. портiв.
Виконано роботи з розширення функцiональностi УС (АПК №4) та розширення функцiональностi унiверсальної системи облiку та управлiння IР послугами (УС2012). Завершена реалiзацiя II-ої черги «Впровадження комплексу активацiї сервiсiв "Мережний транзит", "Термiнацiя VoIP", "Корпоративний VoIP PBХ», нарощено потужнiсть системи управлiння термiнальним обладнанням ВАС, виконанi роботи з розширення автоматизованої системи управлiння iнцидентами i проблемами (АСУПЛ) на базi BMC Remedy, забезпечено органiзацiю SIP-trunk на обладнаннi Si-3000 для пiдключення офiсних АТС бiзнес-споживачiв до ТМЗК та надання послуги Centrex.
Протягом року розширено АТС та введено в експлуатацiю 11 933 абонентських номерiв в Житомирськiй, Iв-Франкiвськiй, Київськiй обласнiй, Одеськiй, Львiвськiй, Сумськiй, Херсонськiй, Хмельницькiй, Чернiвецькiй, Севастопольськiй областях.
За напрямком «Розвиток IТ» освоєно коштiв 88% вiд рiчного плану, в т.ч. створено єдину базу даних ЄАСТЛО, завершено виконання робiт та введено в експлуатацiю «Розширення контакт-центру за адресою: бул. Вернадського, 79а в м. Київ», «Влаштування нового майданчику контакт-центру за адресою: вул. Нетеченська Набережна, 8, 6 -й та 8-й поверх у м. Харкiв», впроваджено систему вiдеоспостереження у вiддiленнях обслуговування споживачiв.
Вiдповiдно до плану протягом звiтного перiоду завершено роботи по будiвництву автономних систем опалення у Днiпропетровськiй, Запорiзькiй, Кримськiй, Луганськiй, Львiвськiй, Рiвненськiй, Сумськiй, Тернопiльськiй, Харкiвськiй, Хмельницькiй фiлiях, Фiлiї спецзв’язку та ДПМ.

Дiяльнiсть товариства не вiдноситься до Перелiку видiв дiяльностi та об’єктiв, що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку, затвердженого постановою КМУ вiд 27 липня 1995 р. № 554, для яких здiйснення державної екологiчної експертизи є обов’язковим. В окремих випадках, що визначаються територiальними органами Мiнприроди, проводиться державна екологiчна експертиза пiд час виконання проектних робiт на будiвництво або реконструкцiю об’єктiв, вiдповiдно до Закону України “Про екологiчну експертизу”, ДБН А.2.2-1–2003 “Склад i змiст матерiалiв оцiнки дiй на навколишнє середовище при проектуваннi i будiвництвi пiдприємств, будiвель i споруд”.
У своїй дiяльностi товариство керується вимогами нацiонального екологiчного законодавства та вимогами мiжнародних договорiв України, згоду на обов’язковiсть виконання яких надано Верховною Радою України.
Перелiк актiв екологiчного законодавства, вимоги яких обов’язковi до виконання ПАТ “Укртелеком”
1. Закони України:
“Водний кодекс”, “Земельний кодекс”, “Кодекс України про надра”, “Податковий кодекс України. Роздiл VIII. Екологiчний податок”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про вiдходи”, “Про охорону атмосферного повiтря”, “Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення”, “Про охорону земель”, “Про тваринний свiт”, “Про природно-заповiдний фонд України”, “Про Червону книгу України”, “Про рослинний свiт”, “Про екологiчний аудит”, “Про екологiчну експертизу”.
2. Акти Кабiнету Мiнiстрiв України:
- Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2007.10.17 № 880-р "Про схвалення Концепцiї нацiональної екологiчної полiтики України на перiод до 2020 року";
- Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2011 року №577-р "Про затвердження Нацiонального плану дiй з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки";
- Постанова вiд 1998.08.03, № 1198 "Про єдину державну систему запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характер";
- Постанова вiд 1995.07.27, № 554 "Про перелiк видiв дiяльностi та об'єктiв, що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку";
- Постанова КМ вiд 2007.11.14, №1324 "Про затвердження Порядку розподiлу суб'єктiв господарювання за ступенем ризику їх господарської дiяльностi для безпеки життя i здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки";
- Постанова вiд 2008.03.19, № 212 "Про затвердження критерiїв розподiлу суб’єктiв господарювання за ступенем ризику їх господарської дiяльностi для навколишнього природного середовища та перiодичностi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю)";
- Постанова вiд 1999.03.01, № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору";
- Постанова вiд 1996.09.17, № 1147 "Про затвердження перелiку видiв дiяльностi, що належать до природоохоронних заходiв";
- Постанова вiд 1995.10.31, № 870 "Про Порядок передачi документацiї на державну екологiчну експертизу";
- Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепцiї Загальнодержавної програми поводження з вiдходами на 2013-2020 роки".
- Постанова вiд 1998.08.03, № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження i перегляду лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв";
- Постанова вiд 2000.07.13, № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв";
- Постанова вiд 2001.01.24, № 50 "Про затвердження загальних вимог до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї";
- Постанова вiд 1995.06.20, № 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв";
- Постанова вiд 1995.11.02, № 881 "Про затвердження Порядку державного облiку наявностi та використання пестицидiв i агрохiмiкатiв";
- Постанова вiд 1998.08.03, № 1217 "Про затвердження Порядку виявлення та облiку безхазяйних вiдходiв";
- Постанова вiд 1998.08.03, № 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру мiсць видалення вiдходiв";
- Розпорядження вiд 2003.11.26, № 723-р "Про деякi заходи щодо полiпшення роботи у сферi поводження з небезпечними вiдходами";
- Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2012 № 589-р "Про затвердження плану заходiв з виконання Стокгольмської конвенцiї про стiйкi органiчнi забруднювачi"
- Постанова вiд 2001.11.29, № 1598 "Про затвердження перелiку найбiльш поширених i небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повiтря пiдлягають регулюванню";
- Постанова вiд 2001.12.13, № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного облiку в галузi охорони атмосферного повiтря";
- Постанова вiд 2001.12.28, № 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв граничнодопустимих викидiв забруднюючих речовин iз стацiонарних джерел";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 300 "Про Порядок розроблення i затвердження нормативiв граничнодопустимого рiвня впливу фiзичних та бiологiчних факторiв стацiонарних джерел забруднення на стан атмосферного повiтря";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 299 "Про Порядок розроблення та затвердження нормативiв екологiчної безпеки атмосферного повiтря";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 303 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах та впливу фiзичних факторiв пересувних джерел забруднення атмосферного повiтря";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робiт, пов'язаних з видачею дозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, облiку пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 301 "Про затвердження Порядку погодження i видачi дозволiв на провадження дiяльностi, пов'язаної iз штучними змiнами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цiлях";
- Постанова вiд 2002.03.29, № 432 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на експлуатацiю устаткування з визначеними рiвнями впливу фiзичних та бiологiчних факторiв на стан атмосферного повiтря, проведення оплати цих робiт та облiку пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи";
- Постанова вiд 2004.03.04, № 256 "Про затвердження Програми припинення виробництва та використання озоноруйнiвних речовин на 2004 - 2030 роки";
- Постанова вiд 1995.12.28, № 1062 "Про органiзацiю виконання Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар";
- Постанова вiд 1996.10.17, № 1274 "Про Програму припинення в Українi виробництва та використання озоноруйнуючих речовин";
- Постанова вiд 1996.09.11, № 1100 "Про Порядок розроблення i затвердження нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелiк забруднюючих речовин, скидання яких нормується";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 321 "Про затвердження Порядку погодження та видачi дозволiв на спецiальне водокористування та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1992 р. N 459";
- Постанова вiд 1999.05.18, № 836 "Про затвердження нормативiв збору за спецiальне водокористування";
- Постанова вiд 1998.12.18, № 2024 "Про правовий режим зон санiтарної охорони водних об'єктiв";
- Постанова вiд 1996.02.29, № 269 "Про затвердження Правил охорони внутрiшнiх морських вод i територiального моря вiд забруднення та засмiчення";
- Постанова вiд 1998.07.10, № 1057 "Про затвердження Концепцiї охорони та вiдтворення навколишнього природного середовища Азовського i Чорного морiв";
- Постанова вiд 1996.04.08, № 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру";
- Постанова вiд 1996.05.08, № 486 "Про затвердження Порядку визначення розмiрiв i меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської дiяльностi в них";
- Постанова вiд 1996.05.13, № 502 "Про затвердження Порядку користування землями водного фонду";
- Постанова вiд 2004.08.25, № 1107 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв питного водопостачання";
- Постанова вiд 1999.04.08, № 559 "Про такси для обчислення розмiру шкоди, заподiяної зеленим насадженням у межах мiст та iнших населених пунктiв"
- Постанова вiд 1992.08.10, № 459 "Про порядок видачi дозволiв на спецiальне використання природних ресурсiв i встановлення лiмiтiв використання ресурсiв загальнодержавного значення";
- Постанова вiд 1993.04.19, № 287 "Про такси для обчислення розмiру шкоди, заподiяної порушенням законодавства про природно-заповiдний фонд України";
- Постанова вiд 1993.06.01, № 399 "Про розмiри компенсацiї за добування (збирання) та шкоду, заподiяну видам тварин i рослин, занесеним до Червоної книги України";
- Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.11.2012 № 1030 "Про розмiр компенсацiї за незаконне добування, знищення або пошкодження видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погiршення середовища їх перебування (зростання)"
- Постанова вiд 1995.11.23, № 935 "Про заходи щодо охорони водно-болотних угiдь, якi мають мiжнародне значення".

 

Вiдсутнiсть фонду унiверсальних послуг та, вiдповiдно, вiдсутнiсть компенсацiї збиткiв вiд надання загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг погiршує фiнансовий стан пiдприємства. Ускладнює фiнансовий стан компанiї той факт, що ПАТ "Укртелеком", як оператор електрозв'язку залишається єдиним оператором, який надає загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги в сiльськiй мiсцевостi, послуги телеграфного зв'язку та проводового радiомовлення, що є збитковим для компанiї.
Зниження вихiдного телефонного трафiку через подальше замiщення фiксованого зв'язку мобiльним зв'язком iнших операторiв призвело до зменшення обсягу доходiв компанiї.
Враховуючи специфiку сфери телекомунiкацiй, яка є складовою галузi зв'язку України, скорочення обсягу доходiв не дозволяє пропорцiйно зменшувати витрати на експлуатацiю телекомунiкацiйної мережi, оскiльки обладнання, станцiйнi та лiнiйнi споруди, якi утворюють телекомунiкацiйну мережу, є незмiнними. Слiд враховувати також iнфляцiйнi процеси в країнi, якi впливають на рiвень закупiвельних цiн на пально-мастильнi матерiали, сировину, запчастини, послуги.

 

Протягом 2013 року штрафнi санкцiї не сплачувались Хмельницькою, Черкаською фiлiями, фiлiєю «Централiзованого продажу послуг» ПАТ «Укртелеком».
1. Апарат управлiння ПАТ «Укртелеком»:
- Виявлений факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових перiодiв до початку перевiрки контролюючим органом. Пункт а) статтi 50.1 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. Штраф i пеня по уточненим розрахункам з податку на додану вартiсть — 61836,02 грн.;
Штраф i пеня по уточненим розрахункам по сплатi за земельнi дiлянки ? 134,20 грн.;
Штраф i пеня по уточненому розрахунку збору за користування радiочастотним ресурсом України — 1103,85 грн.;
- Виявлений факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових перiодiв до початку перевiрки контролюючим органом. Пункт б) статтi 50.1 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. Штраф по ряд.27. податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємства за 2012 рiк ? 5722,00 грн.
- Штраф вiдповiдно акту перевiрки Мiндоходiв – ЦО з обслуговування ВП вiд 11.09.2013 № 0001144210 Пп.20.1.4 п.20.1 ст.20 та п.75.1. ст.75 та ст.76 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. Штраф з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки — 170 грн.
- Виявлений факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових перiодiв до початку перевiрки контролюючим органом. Пункт б) статтi 50.1 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. Штраф з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки — 125.98 грн.
- Правопорушення на ринку цiнних паперiв. Постанова Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Штраф за порушення на ринку цiнних паперiв ? 1020 грн.
2. Закарпатська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Стаття 40 Закону України «Про телекомунiкацiї». Штраф у розмiрi 25% добової абонентної плати - 2754.83 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв. Пiдпункт «а» або «б» пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 5% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв - 2117.84 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку. Пiдпункту 129.1.2 пункту 129,1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України. Пеня, нарахована за формулою, в розмiрi - 185,52 грн.
- Використання коштiв фонду з порушеннями. Рiшення виконавчої дирекцiї Закарпатського обласного вiддiлення ФССТВП №397 вiд 20.11.12 у вiдповiдностi до ст.30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням». Штраф у розмiрi 50 % неправомiрних витрат в сумi - 414,92 грн.
- Використання коштiв фонду з порушеннями. Рiшення виконавчої дирекцiї Закарпатського обласного вiддiлення ФССТВП №265 вiд 04.11.13 у вiдповiдностi до ст.30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням». Штраф у розмiрi 50 % неправомiрних витрат в сумi - 1209,19 грн.
3. Фiлiя «Дирекцiя розвитку iнфраструктури» ПАТ «Укртелеком»:
- Порушення порядку використання страхових коштiв. Рiшення № 16-П вiд 05.02.2013 Київського мiського вiддiлення фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатностi. Фiнансова санкцiя - 2032,20 грн.
4. Кiровоградська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Пошкодження телефонного зв’язку та проводового радiомовлення тривалiстю бiльше однiєї доби - за несвоєчасне усунення пошкоджень. П. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунiкацiї», пункти 39-40 Правил надання та отримання телекомунiкацiйних послуг. Штраф у розмiрi 25% добової абонентної плати на користь абонентiв - 3754 грн.
5. Вiнницька фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Порушення строкiв усунення пошкоджень. Заявки абонентiв, ЗУ «Про телекомунiкацiї». Штраф - 1443,60 грн.
- Штрафнi санкцiї при поданнi уточнюючої декларацiї по сплатi податку на землю. Уточнююча податкова декларацiя за 2012 р. з плати за землю №9087574415 вiд 22.03.2013р. Штраф - 8,61 грн.
- Штрафнi санкцiї при поданнi уточнюючої декларацiї по сплатi податку на землю. Уточнююча податкова декларацiя за 2012 р. з плати за землю № 9087574414 вiд 22.03.2013р. Штраф - 273,41 грн.
6. Фiлiя «Центр пiслядипломної освiти» ПАТ «Укртелеком»:
- Перерахування коштiв не в повному обсязi. Рiшення Управлiння ПФУ в Приморському районi м. Одеси вiд 28.01.2013р. №173 у вiдповiдностi до п. 4 ч. 9 ст. 106 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування». Фiнансова санкцiя - 665,58 грн.
- Подання недостовiрних вiдомостей що використовуються в системi персонiфiкованого облiку. Рiшення Управлiння ПФУ в Приморському районi м. Одеси вiд 28.01.2013р. №174 у вiдповiдностi до п. 5 ч. 9 ст. 106 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування» (в редакцiї закону, що дiяв до 01.01.2011р.). Фiнансова санкцiя - 170,0 грн.
- Несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове держане соцiальне страхування. Рiшення Управлiння ПФУ в Святошинському районi м. Києва вiд 23.07.2013р. № 2663 та вiд 23.07.2013р. №2662 у вiдповiдностi до п.2 ч.11ст.25 Закону України «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове соцiальне страхування».
Штраф – 206,02 грн. Пеня – 20,37 грн.
- Несвоєчасне подання податкового звiту за спецiальне використання води. Податкове повiдомлення – рiшення ДПI м. Чернiгова вiд 27.06.2013р. №0005091530 у вiдповiдностi до ст. 328 та п.п. 49.18.2. п.49.18 ст. 49 роздiлу 2 Кодексу №2755-VI «Податковий Кодекс України». Штраф – 170,0 грн.
7. Запорiзька фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень. Згiдно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунiкацiї».
Штраф - 2987,82 грн.
8. Полтавська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Стаття 40 Закону України «Про телекомунiкацiї». Штраф у розмiрi 25% добової абонентної плати - 13014,99 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв Пiдпункт «а» або «б» пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 3% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв - 12 582,19 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку. Пiдпункту 129.1.2 пункту 129,1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України. Пеня, нарахована за формулою, в розмiрi - 20490,84 грн.
9.Київська мiська фiлiя ПАТ «Укртелеком» :
- Штрафи, нарахованi на користь абонента. Згiдно з ст.40 Закону України «Про телекомунiкацiї» - 66,64 грн.
- Самовiльне використання пiдземних вод . Згiдно з ст.ст. 44, 49, 110 Водного кодексу України - 1618,65 грн.
- За викиди забруднюючих речовин в повiтря без дозволу. Згiдно з ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повiтря» - 492,52 грн.
- Пеня по орендi примiщення. Згiдно з ст. 230 Господарського кодексу України - 11,35 грн.
10. Рiвненська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Стаття 40 Закону України «Про телекомунiкацiї». Штраф у розмiрi 25% добової абонентної плати - 11887,53 грн.
- Порушення законодавства про захист прав споживачiв в оздоровчому комплексi. Ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачiв» - Штраф - 2244,45 грн.
- Використання коштiв фонду з порушенням. Рiшення виконавчої дирекцiї Рiвненського обласного вiддiлення ФССТВП у вiдповiдностi до загальнообов»язкове державне соцiальне страхування у зв»язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням». Штраф - 136,00 грн.
11. Сумська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Використання коштiв фонду з порушеннями. Рiшення виконавчої дирекцiї Сумського обласного вiддiлення ФССТВП №127 вiд 12.07.13 у вiдповiдностi до ст.30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням». Штраф у розмiрi 50% неправомiрних витрат в сумi - 1574,17 грн.
- Порушення порядку розрахункiв. Акт вiд 05.12.13 Мiнiстерства доходiв i зборiв України Головного управлiння мiнiстерства доходiв у Сумськiй областi у вiдповiдностi до п.4 ст.17 Закону України «Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг». Штраф у розмiрi 20 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян в сумi - 340,00 грн.
12. Луганська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Не усунення пошкоджень протягом п’яти днiв. Стаття 40 Закону України «Про телекомунiкацiї».
Штраф - 3712,44 грн.
- Перевищення договiрної величини електроенергiї. Стаття 29 Закону України «Про електроенергетику».
Штраф - 34 879,50 грн.
- Донарахування податкiв (податок на землю). Пiдпункт «а» або «б» пункт 50.1статтi 50 глави 2 роздiлу II, пiдпункту 129.1.2 пункт 129,1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України Штраф - 1654,32 грн.
Пеня 7880,90 грн.
- Донарахування податкiв ЄСВ Рiшення виконавчої дирекцiї Луганського обласного вiддiлення ФССТВП. №116/04-09-2370 вiд 15.07.2013 у вiдповiдностi до ст.30 роздiл 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням». Штраф - 10,50 грн.
13. Донецька фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Неправомiрно використанi страховi кошти. Рiшення № 232 вiд 18.07.2013 Центральної мiської виконавчої дирекцiї в м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН вiдповiдностi до ст.30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням». Штраф у розмiрi - 833,47 грн.
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Стаття 40 Закону України «Про телекомунiкацiї». Штраф (у розмiрi 25% добової абонентної плати) - 61 613,95 грн.
14. Миколаївська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Уточненням зобов’язань по податкам та зборам (ПДФО) за 2012 рiк. Лист товариства вiд 26.03.2013 №2135-805210-80000-17 "Щодо анульованої заборгованостi фiзичної особи - боржника", та, вiдповiдно до п.119.2 ст.119 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755-VI, зi змiнами та доповненнями. Штраф нарахований у зв’язку з неподанням та поданням з порушенням встановлених строкiв податкової звiтностi - 510,0 грн.
- Затримка сплати орендної плати за землю на 1 день. Податкова вимога ДПI у Центральному районi м. Миколаєва ГУ Мiндоходiв вiд 01.07.2013 № 637-14. Штраф у розмiрi 10% вiд суми податкового боргу - 7 457,93 грн.
- Несвоєчасне повернення страхових коштiв. Рiшення Виконавчої дирекцiї Миколаївського обласного вiддiлення ФСС з ТВП вiд 06.12.2013 № 714 про повернення коштiв Фонду ФСС з ТВП та застосування фiнансових санкцiй за порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi. Пеня за несвоєчасне повернення страхових коштiв, нарахована за формулою - 9,0 грн.
- Несвоєчасне повернення страхових коштiв. Рiшення Виконавчої дирекцiї Миколаївського обласного вiддiлення ФСС з ТВП вiд 06.12.2013 № 714 про повернення коштiв Фонду ФСС з ТВП та застосування фiнансових санкцiй за порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi. Штраф у розмiрi 50% за несвоєчасне повернення страхових коштiв – 224,95 грн.
- Порушення порядку використання страхових коштiв. Рiшення Виконавчої дирекцiї Миколаївського обласного вiддiлення ФСС з ТВП вiд 06.12.2013 № 714 про повернення коштiв Фонду ФСС з ТВП та застосування фiнансових санкцiй за порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi. Штраф у розмiрi 50 % за порушення порядку використання страхових коштiв - 319,32 грн.
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Стаття 40 Закону України «Про телекомунiкацiї». Штраф у розмiрi 25% добової абонентної плати - 9 357,63 грн.
- Уточнення зобов’язань по податкам та зборам за 3 квартал 2013 року по збору за спецiальне використання води Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI, зi змiнами та доповненнями. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.12.2012 №1403 «Про затвердження форм Податкових декларацiй збору за спецiальне використання води». Штрафна (фiнансова) санкцiя нарахована у зв’язку з поданням уточненої декларацiї збору за спецiальне використання води - 0,12 грн.
- Уточнення зобов’язань по податкам та зборам за 2012 рiк по оренднiй платi за землю. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI, зi змiнами та доповненнями. Наказ ДПА України вiд 24.12.2010 № 1015 «Про затвердження форми Податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi)». Штрафна (фiнансова) санкцiя нарахована у зв’язку з поданням уточненої декларацiї з плати за землю - 610,29 грн.
15. Львiвська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Неправомiрна витрата суми страхових коштiв. Рiшення ЛОВ ФССзТВП №290 вiд 11.12.2013р Штраф в розмiрi -
420,11 грн.
16. Херсонська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Штраф, нарахований на користь абонентiв згiдно ст. 40 Закону України «Про телекомунiкацiї» Штраф у розмiрi 25% добової абонентської плати – 8 235,87грн.
- Використання коштiв фонду з порушеннями. Рiшення виконавчої дирекцiї Херсонського обласного вiддiлення ФССТВП №533 вiд 16.09.2013 у вiдповiдностi до пункту 1 статтi 30 Закону України №2240-III вiд 18.01.2001 року Штраф у розмiрi 50% неправомiрних витрат - 2 716,75грн.
- Несвоєчасне перерахування часткової вартостi за санаторно-курортнi путiвки. Рiшення виконавчої дирекцiї Херсонського обласного вiддiлення ФССТВП №533 вiд 16.09.2013 у вiдповiдностi до пункту 1 статтi 30 Закону України №2240-III вiд 18.01.2001 року. Пеня у розмiрi 0,1% за кожний день простроченого платежу - 28,65 грн.
- Несвоєчасне перерахування часткової вартостi за санаторно-курортнi путiвки. Рiшення виконавчої дирекцiї Херсонського обласного вiддiлення ФССТВП №533 вiд 16.09.2013 у вiдповiдностi до пункту 1 статтi 30 Закону України №2240-III вiд 18.01.2001 року. Штраф у розмiрi 10% вiд суми несвоєчасного перерахування часткової вартостi путiвки - 518,38 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв. Пiдпункт «а» або «б» пункт 50.1. статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф у розмiрi 5% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання - 393,85 грн
17. Iвано-Франкiвська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Стаття 40 Закону України «Про телекомунiкацiї». Штраф у розмiрi 25% добової абонентної плати - 2 330,64 грн.
- Використання коштiв фонду з порушеннями 2 (два) випадки порушення порядку використання коштiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю при нарахуваннi виплат по листках непрацездатностi (ч.2 ст.35 Закону України № 2240-III «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням» вiд 18.01.2001р., п.20 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про обчислення середньої заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соцiальним страхуванням» вiд 26.09.2001р. №1266); 1 ( один) випадок порушення п. 4.2 Порядку отримання застрахованими особами i членами їх сiмей санаторно-курортного лiкування, затвердженого Постановою правлiння Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi вiд 25 лютого 2009 року N 12. Фiнансова санкцiя в сумi - 398,51 грн.
18. Тернопiльська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Стаття 40 Закону України «Про телекомунiкацiї». Штраф у розмiрi 25% добової абонентної плати - 1 507,70 грн.
- Використання коштiв фонду з порушеннями. Рiшення виконавчої дирекцiї Тернопiльського обласного вiддiлення ФССТВП № 384 вiд 23.12.2013 вiдповiдно до ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням». Штраф у розмiрi 50 % неправомiрно витрачених коштiв, сума штрафу- 84,06 грн.
19. Днiпропетровська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Штраф за ненаданi послуги. Неусунення пошкодження протягом п’яти дiб, вiдповiдно до ст. 40 Закону України «Про телекомунiкацiї». Штраф у розмiрi 25% добової абонентної плати -
324 850,70 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв. Пiдпункт «а» або «б» пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 5% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв - 1 868,43 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку. Пiдпункту 129.1.2 пункту 129,1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України. Пеня, нарахована за формулою, в розмiрi - 10,28 грн.
20. Житомирська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Використання коштiв фонду з порушеннями. Рiшення Житомирської мiської виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi№31 вiд 25.03.13 у вiдповiдностi до ст.30, ст. 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням». Штраф у розмiрi 10 % несвоєчасне повернення страхових коштiв в сумi - 229,63 грн. Штраф у розмiрi 50 % за порушення порядку використання страхових коштiв в сумi - 721,20 грн. Пеня в сумi 51,33 грн.
- Уточнення податкового зобов’язання по оренднiй платi за землю. Пiдпункт «а» або «б» пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 3% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання по оренднiй платi за землю в сумi - 228,89 грн.
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Стаття 40 Закону України "Про телекомунiкацiї". Штраф у розмiрi 25% добової абонентної плати в сумi - 23 070,75 грн.
21. Севастопольська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Перевищення договiрної величини використання електроенергiї. Договiр з ПАТ ЕК «Севастопольенерго». Штраф - 1926,13 грн.
- Несвоєчасне отримання дозволiв на викиди забруднюючих речовин у атмосферу по акту перевiрки. Ст. 68 ЗУ «Про охорону навколишнього середовища». Штраф - 719.24 грн.
- Подача уточненої декларацiї за використання води за 1 пiврiччя 2013 р. абз. 3 п.50.1. ст. 50 глави 2 роздiл 2 Податкового кодексу України Штраф та пеня - 3.18 грн.
- Простої обладнання електрозв’язку за час виконання робiт по усуненню пошкоджень телекомунiкацiйних мереж ст.40 ЗУ «Про телекомунiкацiї». Штрафи - 114,71 грн.
- Використання коштiв фонду з порушенням. Рiшення № 439 виконавчої дирекцiї Севастопольського ФССТВП вiд 21.11.2013 р. у вiдповiдностi до п.1 ст.30 Закону України № 2240-III от 18.01.01 р. Штраф - 615,37 грн.
22. Фiлiя ДПМ ПАТ «Укртелеком»:
- Заниження податкового зобов’язання з плати за землю у зв’язку iз змiною нормативно грошової оцiнки. Пiдпункт «а» або «б» пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 3% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання по оренднiй платi за землю - 646,80 грн.
- Подання недостовiрних вiдомостей ,що використовуються в системi персонiфiкованого облiку про одну застраховану особу Рiшення УПФУ в Личакiвському р-нi м.Львова № 24/04 вiд 04.03.2013р. на пiдставi п.5 частини 9 ст.106 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсiйне страхування “. Рiшення № 142/04 вiд 26.02.2013р. на пiдставi ч.10 та п.2 частини 11 ст.25 Закону України «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування». Штраф ( десять неоподаткованих мiнiмумiв) - 170,00 грн. Штраф 10% 56,15 грн.
- Подання недостовiрних вiдомостей ,що використовуються в системi персонiфiкованого облiку про одну застраховану особу за 2000 рiк. Лист УПФУ в Снятинському р-нi Iвано-Франкiвської обл. Стаття 101 Закону України «Про пенсiйне забезпечення». Вiдшкодування переплати пенсiї - 1 914,30 грн.
- Недоїмка по сплатi єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування . Вимога про сплату недоїмки УПФУ в Личакiвському р-нi м.Львова вiд 05.02.2013р. вiдповiдно до ст..25 Закону України «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове соцiальне страхування”. Недоїмка по сплатi єдиного внеску - 199,41 грн.
- Несвоєчасно виплаченi пенсiйнi кошти. Постанова ВДВС Соломянського РУЮ про вiдкриття виконавчого впровадження № ВП 39580374 вiд 03.09.2013 ст,17,19,20,25 Закону України про виконавче впровадження
- 40756,00 грн.
- Несвоєчасне перерахування ЄСВ - 36,79%. Самостiйно виправленi помилки. Штраф 10% - 1000,00 грн. вiд суми ЄСВ; Пеня,нарахована за формулою в розмiрi - 90,00 грн.
- Несвоєчасне перерахування ЄСВ - 3,6%. Самостiйно виправленi помилки. Штраф 10% - 2,20 грн. вiд суми ЄСВ; Пеня, нарахована за формулою в розмiрi - 0,24 грн.
- Несвоєчасне перерахування ЄСВ - 8,41%. Самостiйно виправленi помилки. Штраф 10% - 5,43 грн. вiд суми ЄСВ; Пеня, нарахована за формулою в розмiрi - 0,22 грн.
- Несвоєчасне перерахування ЄСВ - 33,2%. Самостiйно виправленi помилки. Штраф 10% - 1268,90 грн. вiд суми ЄСВ; Пеня, нарахована за формулою в розмiрi - 50,75 грн.
- Несвоєчасне перерахування ЄСВ - 2%. Самостiйно виправленi помилки. Штраф 10% - 94,42.грн вiд суми ЄСВ; Пеня, нарахована за формулою в розмiрi - 3,78 грн.
- Використання коштiв фонду з порушеннями. Рiшення Подiльської виконавчої дирекцiї ФСС ТВП №17 вiд 22.01.13 у вiдповiдностi до абз.1 част.2 ст.35;ст.37; п.3 част.2 ст.27,част.2 ст.53 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соцiальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами,зумовленими похованням». Неприйнятi до залiку - 1139,59 грн. та штраф у розмiрi 50% неправомiрних витрат в сумi - 569,80 грн.
Несвоєчасне подання податкової декларацiї по орендi землi. Пiдпункт 54.3.1 пункт 54.3 статтi 54 глави 4 роздiлу II та пункт 120.1 ст.120 Податкового кодексу України. Штраф в сумi- 170,0 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку. Пiдпункту 129.1.2 пункту 129,1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України. Пеня, нарахована за формулою, в розмiрi - 47,0 грн.
- Невиконанi своєчасно вимоги припису iнспекцiї Держенергонагляду у Київськiй обл. Постанова № 43 вiд 16.05.2013 р. Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї в Київськiй обл. Штраф у розмiрi 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян в сумi - 1700,0 грн.
- Надання регiональним центром № 2 (Вiнниця) неправильної довiдки про нараховану зарплату для обчислення пенсiї Претензiя № 21357/08 вiд 27.11.2013 р.Управлiння ПФУ в м.Умань та Уманському районi Черкаської обл. Вiдшкодування надмiрно виплаченої суми пенсiї Паламарчук О.О. в сумi - 1838,92 грн.
23. Одеська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Неусунення пошкоджень протягом п'яти дiб Стаття 40 Закону України "Про телекомунiкацiї". Штраф у розмiрi 25% добової абонентської плати, - 21 911,65 грн.
- Заниження податкового зобов'язання по земельному податку минулих податкових перiодiв Пiдпункт "а" або "б" пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового Кодексу України. Штраф у розмiрi 5% вiд розмiру заниження податкового зобов'язання по земельному податку минулих податкових перiодiв - 954,22 грн.
- Заниження податкового зобов'язання по земельному податку. Пiдпункт 2 пункту 129.1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового Кодексу України. Пеня, нарахована за формулою - 1776,65 грн.
- Заниження податкового зобов'язання по платi за оренду земельних дiлянок минулих податкових перiодiв Пiдпункт "а" або "б" пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового Кодексу України. Штраф у розмiрi 5% вiд розмiру заниження податкового зобов'язання по земельному податку минулих податкових перiодiв - 431,10 грн.
- Заниження податкового зобов'язання по платi за оренду земельних дiлянок. Пiдпункт 2 пункту 129.1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового Кодексу України. Пеня, нарахована за формулою - 1261,53 грн.
- Заниження податкового зобов'язання по платi за воду минулих податкових перiодiв. Пiдпункт "а" або "б" пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового Кодексу України. Штраф у розмiрi 5% вiд розмiру заниження податкового зобов'язання по платi за воду минулих податкових перiодiв - 12,94 грн.
- Заниження податкового зобов'язання по платi за воду. Пiдпункт 2 пункту 129.1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового Кодексу України Пеня, нарахована за формулою - 9,46 грн.
24. Чернiвецька фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Стаття 40 Закону України «Про телекомунiкацiї». Штраф у розмiрi 25% добової абонентної плати - 18338,59 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв Пiдпункт «б» пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 5% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв на суму - 443,04 грн.
- Заниження екологiчного податку. Пiдпункт «а» пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф в розмiрi 3% вiд суми недоплати на суму - 3,41 грн.
- Заниження податку за спецiальне використання води. Пiдпункт «а» пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України штраф у розмiрi в 3% на суму - 51,73 грн.
- Споживання електроенергiї понад договiрну величину (перевищення лiмiту). Ст.26 Закону України « Про електроенергетику», договiрнi вiдносини 2-кратна вартiсть рiзницi фактично спожитої та договiрної величини в
сумi - 3,32 грн.
25. Чернiгiвська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Стаття 40 Закону України «Про телекомунiкацiї». Штраф у розмiрi 25% добової абонентної плати - 19 242,46 грн.
26. Харкiвська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Не усунення пошкодження протягом п’яти дiб. Стаття 40 Закону України "Про телекомунiкацiї". Штраф у розмiрi 25% добової абонентської плати - 43 207,36 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку та/або оренднiй платi за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi минулих податкових перiодiв. Пiдпункт «а» пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 3% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв - 585,92 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку та/або оренднiй платi за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi минулих податкових перiодiв. Пiдпункт 129.1.2 пункту 129.1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України Пеня, нарахована за формулою, в розмiрi - 1 917,80 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по ПДФО минулих податкових перiодiв. Пiдпункт «а» пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 3% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання по ПДФО минулих податкових перiодiв в сумi - 2 149,46 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по ПДФО. Пiдпункт 129.1.2 пункту 129.1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України. Пеня, нарахована за формулою, в розмiрi - 12 858,70 грн.
- Несвоєчасне подання податкової декларацiї з плати за землю. Пункт 120.1 саттi 120 глави 11 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф з пiдприємства в розмiрi - 170,00 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по користуванню надрами для видобування корисних копалин минулих податкових перiодiв. Пiдпункт «а» пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 3% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання по користуванню надрами для видобування корисних копалин минулих податкових перiодiв - 0,03 грн.
27. Фiлiя «Утел» ПАТ «Укртелеком»:
- Прострочення повернення об’єкта оренди для розмiщення базової станцiї за адресою: м. Донецьк, пр. Ленiнський, 88. Рiшення господарського суду Донецької областi вiд 29.04.2013 р. по справi № 5011-7/19142-2012 Неустойка у розмiрi 15 388,08 грн.
28. Київська обласна фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- За несвоєчасне перерахування ПДФО. 10% штрафу та пеня згiдно плат.доруч.№ 2590 вiд 01.02.2013р. Штраф - 9946,67 грн.
29. Волинська фiлiя ПАТ «Укртелеком»:
- Любомльська МДПI. Штраф за оплату за торговий патент не в повному обсязi. Норми Податкового кодексу України - 115,00 грн.
- Нововолинська ОДПI. Уточнення суми податку на землю. Норми Податкового кодексу України - 11,00 грн.
- Любомльська МДПI. Уточнення суми податку на землю. Норми Податкового кодексу України - 6,14 грн.
- Датинська с.р. Уточнення суми оренди землi Норми Податкового кодексу України. - 2,98 грн.
- Межиситiвська с.р. Уточнення суми оренди землi. Норми Податкового кодексу України - 2,56 грн.
- Андрєєв О.М. За несвоєчасно проведений ремонт модему. ЗУ “Про захист прав споживачiв ”. Неустойка - 57,99 грн.
- Любешiвське вiддiлення Ратнiвської ОДПI ГУ Мiндоходiв у Волинськiй областi. Уточнення суми податку на землю
Норми Податкового кодексу України - 28,00 грн.
30 Фiлiя СЕЗ ПАТ «Укртелеком»:
- Збiр за спецiальне використання води. Акт № 163/15 вiд 25.02.2013 р. УДКС у Черкаському районi Черкаської областi. Перераховано до бюджету податки, обов’язковi збори в сумi - 170,00 грн.
- Правильнiсть нарахування та утримання страхових внескiв. Рiшення управлiння Пенсiйного фонду України в Пирятинському районi Полтавської областi № 17 вiд 25.02.3013 р. у вiдповiдностi до п. 2 ст.20 Закону України « «Про загальнообов’язкове державне страхування», п. 5.1.1 Iнструкцiї про порядок обчислення i сплати страхувальниками та застрахованими особами внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування до Пенсiйного фонду України. Штраф 10% вiд утриманих страхових внескiв в сумi - 139,00 грн.
- Порушення порядку використання страхових коштiв фонду. Акт Київського обласного вiддiлення Переяслав-Хмельницької районної виконавчої дирекцiї ФССТВП вiд 04.03.13 у вiдповiдностi до вимог п.1.ст.30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням». Штраф у розмiрi 50 % неправомiрних витрат в сумi - 647,06 грн.

 

Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб Товариства достатньо. Для оновлення iснуючоъ мережi, її розширення, модернiзацiї використовується використовується залучення позикового капiталу. Пiдтримування оптимальної структури капiталу та забезпечвення лiквiдностi товариства досягається шляхом залучення: комерцiйних та товарних кредитiв, боргових цiнних паперiв, фiнансового лiзингу.
Основними завданнями полiтики ПАТ "Укртелеком" щодо фiнансування дiяльностi є:
- забезпечення конкурентоспроможнi пiдприємства на ринку телекомунiкацiйних послуг;
- визначення та розвиток приорiтетних напрямiв iнвестування;
- забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi всiх ланок пiдприємства;
- модернiзацiя мереж зв'язку;
- використання додаткових залучених коштiв з дотриманням вимог оптимальної вартостi грошових ресурсiв та здатностi вчасно їх повертати;
-доведення рiвня телекомунiкацiйних послуг до середньоєвропейського.

 

Враховуючи велику кiлькiсть абонентiв (бiльше 10 млн. осiб) та те, що договори з абонентами укладаються на невизначений термiн (розриваються за бажанням абонента), а також те, що бiльшiсть договорiв не мiстить сум - iнформацiя, щодо укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв у товариствi вiдсутня.

 

ПАТ "Укртелеком" має найбiльшу абонентську базу серед компанiй-провайдерiв телекомунiкацiйних послуг. Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку залишається основою нашого бiзнесу, тому стратегiчно важливим для компанiї є збереження клiєнської бази i укрiплення позицiй на даному ринку.
Прiоритетним напрямом розвитку компанiї залишається ринок послуг доступу до мережi Iнтернет та передавання даних. ПАТ "Укртелеком" розширює свою присутнiсть на ринку за рахунок залучення iнвестицiй в розвиток мережi, розробку нових продуктiв i полипшення системи обслуговування своїх абонентiв.

 

За звiтний перiод ПАТ «Укртелеком» витратило на науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи суму в розмiрi 937,80 тис. грн., а саме на виконання дослiджень та розробку нормативно-технiчних документiв:
- Розробка системних пiдходiв щодо розвитку телекомунiкацiйних мереж в населених пунктах з обґрунтуванням типових рiшень та використанням мережi IP i цифрових комутацiйних систем;
- Дослiдження питань проектування та побудови лiнiйно кабельних споруд ПАТ "Укртелеком" та актуалiзацiя ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектування телекомунiкацiй. Лiнiйно-кабельнi споруди";
- Проектування мереж доступу з архiтектурою FTTН ("оптоволокно в примiщення абонента"). Методика;
- Технiчна експлуатацiя обладнання та мереж доступу з архiтектурами FTTB ("оптоволокно в будiвлю") та FTTН ("оптоволокно в примiщення абонента"). Правила;
- Технiчна експлуатацiя оптичних стикiв SDH, Ethernrt, DWDM, CWDM та ВОСП. Правила;
- Приймання та технiчна експлуатацiя мереж широкосмугового радiодоступу стандарту IЕЕЕ 802.11. Правила;
- Типовi норми безплатної видачi спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам зв’язку;
- Застосування стацiонарних кислотних акумуляторних батарей на об'єктах телекомунiкацiйних мереж ПАТ "Укртелеком". Вимоги;
- Дослiдження шляхiв оптимiзацiї процесiв обробки персональних даних у ПАТ "Укртелеком";
- Розроблення моделi та регламентiв системного i бiзнес адмiнiстрування EPM 2010/2013;
- Розробка концепцiї створення Нацiонального центру оперативно-технiчного управлiння телекомунiкацiйними мережами України з урахуванням вимог забезпечення техногенної та iнформацiйної безпеки України;
- Розроблення дiючої моделi системи обмiну даними мiж системами MS Project Server 2012 та "Парус- пiдприємство 8.5.2;
- Розроблення автоматизованої системи управлiння реєстром портфелiв проектiв з використанням Web доступу;
- Технiчна експлуатацiя мережi та параметри пристроїв синхронiзацiї. Правила;
- Розробка програм та методик щодо протоколiв мереж наступного поколiння (взаємодiя протоколу SIP з пiдсистемою ISUP СКС №7 (профiлi A та B) та транспортування сигналiзацiї через мережу IР (SIGTRAN).

 

Iнформацiя про судовi справи, позовнi вимоги яких, перевищують суму 100 тис. грн. та якi розглядалися протягом 2013 року:
1. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Луганської фiлiї. Вiдповiдач - Виконавчий комiтет Ровенькiвської мiської ради Луганської областi ( код 04051974). Дата вiдкриття провадження у справi - 13.05.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Луганської областi. Змiст позовних вимог - Про визнання права власностi на майно: будiвля, АТСК-3, Луганська обл., м. Ровеньки, кв. Шахтарський, 8а, 166,3 кв. м. Розмiр позовних вимог - 179 319 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшенням вiд 29.05.2013 р. № 913/1292/13 позов задоволено; право власностi зареєстровано 10.07.2013 р.
2. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Херсонської фiлiї. Вiдповiдач - Управлiння соцiальної полiтики Херсонської мiської ради. Дата вiдкриття провадження у справi - 07.12.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Херсонської областi. Змiст позовних вимог - Заборгованiсть за телекомунiкацiйнi послуги, наданi пiльговим категорiям громодян та юридичним особам. Розмiр позовних вимог - 405 586,61 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 05.02.2013р. Ухвала суду про повернення сплаченого судового збору з УДК (8111,73 грн.). Сума борга оплачена в процесi судового розгляду.
3. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Херсонської фiлiї. Вiдповiдач - Управлiння соцiальної полiтики Херсонської мiської ради. Дата вiдкриття провадження у справi - 11.07.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Херсонської областi. Змiст позовних вимог - Заборгованiсть за телекомунiкацiйнi послуги, наданi пiльговим категорiям громодян та юридичним особам. Розмiр позовних вимог - 477 388,12 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 06.08.2013р. Ухвала суду про припинення провадження та стягнення судового збору в сумi 9546,76 грн. з Вiдповiдача. Сума боргу оплачена в процесi судового розгляду.
4. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Херсонської фiлiї. Вiдповiдач - Управлiння працi та соцiального захисту населення Новокаховської мiської ради Херсонської областi. Дата вiдкриття провадження у справi - 01.07.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Херсонської областi. Змiст позовних вимог - Заборгованiсть за телекомунiкацiйнi послуги, наданi пiльговим категорiям громодян та юридичним особам. Розмiр позовних вимог - 114 143,70 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 18.07.2013р. за клопотанням Вiдповiдача судом припинено провадження, оскiльки справа пiдлягає розгляду в адмiнiстративному судi (крiм того ухвалою визначено порядок повернення сплаченого судового збору на суму 2282,86 грн. з Державного бюджету України). В процесi розгляду сплачена майже вся сума боргу. Залишок боргу в сумi 1579,35 грн. сплачений в кiнцi 2013 року.
5. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Херсонської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «Завод будiвельних матерiалiв № 1» (м. Нова Каховка). Дата вiдкриття провадження у справi - 31.10.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Херсонської областi. Змiст позовних вимог - Заборгованiсть по наданим телекомунiкацiйним послугам. Розмiр позовних вимог - 224 304,48 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 12.12.2013р. Рiшенням суду позов задоволено повнiстю.
6. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Херсонської фiлiї. Вiдповiдач - ПАТ "Райффазен банк Аваль",в особi Херсонської дирекцiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 21.11.2005р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд м.Києва. Змiст позовних вимог - Вiдшкодування матерiальної шкоди. Розмiр позовних вимог - 830 804,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Справа знаходиться на додатковiй експертизi. 20.06.2013р. Ухвала суду про надання Укртелекомом до експертiв всiх необхiднiх документiв, що запитувались 10.12.2012р.
7. Позивач - Державна податкова iнспекцiя Херсонської областi. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком" в особi Херсонської фiлiї та ПП "Ромакс ЛТД". Дата вiдкриття провадження у справi - 24.07.2008р. Найменування суду, де розглядалася справа - Херсонський окружний адмiнiстративний суд. Змiст позовних вимог - Про стягнення грошової суми в дохiд держави за договорами пiдряду, укладених мiж Херсонською фiлiєю ПАТ «Укртелеком» та ПП "Ромакс ЛТД". Розмiр позовних вимог - 264 655,2 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 14.11.2013р. Ухвала ВАСУ про вiдхилення касацiйної скарги Позивача на Постанову Херсонського окружного адмiнiстративного суду про вiдмову в позовi вiд 14.08.2008р.
8. Позивач - ФОП Кононенко Л.М. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком" в особi Сумської фiлiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 16.08.2011р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Сумської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення суми сплаченої орендної плати за оренду майна товариства та стягнення витрат на полiпшення майна. Розмiр позовних вимог - 430 029,85 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Ухвалою суду 12.12.2013р. провадження у справi зупинено до вирiшення пов'язаної справи.
9. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Сумської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ "Велтон. Телеком". Дата вiдкриття провадження у справi - 01.07.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення заборгованостi за використання мiсця в каналi кабельної каналiзацiї товариства. Розмiр позовних вимог - 108 543,17 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Задоволено на користь товариства.
10. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Сумської фiлiї. Вiдповiдач - ФОП Череда Г.В. Дата вiдкриття провадження у справi - 16.08.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд м. Києва. Змiст позовних вимог - Стягнення заборгованостi за використання мiсця в каналi кабельної каналiзацiї товариства. Розмiр позовних вимог - 280 634,39 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Ухвалою суду 21.01.2013р. затверджено мирову угоду.
11. Позивач - ФОП Череда Г.В. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком" в особi Сумської фiлiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 08.10.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд м. Києва. Змiст позовних вимог - Стягнення безпiдставно отриманих коштiв. Розмiр позовних вимог - 585 572,36 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Ухвалою суду 21.01.2013р. затверджено мирову угоду.
12. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Одеської фiлiї. Вiдповiдач - Департамент працi та соцiальної полiтики ОМР за участю 3-ї особи на сторонi вiдповiдача - Департамент фiнансiв ОМР. Дата вiдкриття провадження у справi - 13.08.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Одеської областi; Одеський апеляцiйний господарський суд. Змiст позовних вимог - Про вiдшкодування витрат за наданi телекомунiкацiйнi послуги пiльговiй категорiї громадян за 2010 рiк. Розмiр позовних вимог - 1 519 074,5 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Позов задоволений; наказ на примусовому виконаннi в УДКС України в м. Одеса.
13. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Одеської фiлiї. Вiдповiдач - Департамент працi та соцiальної полiтики ОМР за участю 3-ї особи на сторонi вiдповiдача - Департамент фiнансiв ОМР. Дата вiдкриття провадження у справi - 15.10.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Одеської областi; Одеський апеляцiйний господарський суд. Змiст позовних вимог - Про вiдшкодування витрат за наданi телекомунiкацiйнi послуги пiльговiй категорiї громадян за 2009 рiк. Розмiр позовних вимог - 200 410,09 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Позов задоволений; борг погашено в повному обсязi.
14. Позивач - Благодiйний правозахисний фонд "Рутенiя-Одеса" в iнтересах Лукянчук Т.В. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком" в особi Одеської фiлiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 04.10.2007р. Найменування суду, де розглядалася справа - Приморський райсуд м. Одеси. Змiст позовних вимог - Про визнання дiй такими, що спричинили значний моральний збиток та стягнення грошової суми в розмiрi один млн. грн. Розмiр позовних вимог - 1 000 000,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 28.08.2013р. Приморський районний суд
м. Одеси винiс ухвалу про залишення позову без розгляду.
15. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Севастопольської фiлiї. Вiдповiдач - Державна Органiзацiя «Севастопольська регiональна державна телерадiокомпанiя». Дата вiдкриття провадження у справi - 03.04.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд м. Севастополя. Змiст позовних вимог - Про вiдшкодування доходiв вiд безпiдставно набутого майна 268 973,01 грн. Розмiр позовних вимог - 268 973,01 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшенням № 919/386/13 вiд 03.06.2013р. - у задоволенi позову вiдмовлено. Ухвалою Севастопольського Апеляцiйного Господарського суду вiд 17.07.2013 р. у задоволенi апеляцiйної скарги вiдмовлено. Постановою ВГСУ вiд 09.10.2013р. - у задоволеннi касацiйної скарги вiдмовлено.
16. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Хмельницької фiлiї. Вiдповiдач - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Престижекспогруп". Дата вiдкриття провадження у справi - 31.10.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Хмельницької областi. Змiст позовних вимог - Стягнення заборгованостi по оренднiй платi та витратам на утримання майна. Розмiр позовних вимог - 411 958,93 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Позов задоволено 19.12.2013р.
17. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Херсонської фiлiї. Вiдповiдач - Кляпетура Р. А., Пилипюк В. С., Федiрков Д. В. Дата вiдкриття провадження у справi - 26.07.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Кам’янець-Подiльський мiськрайонний суд Хмельницької областi. Змiст позовних вимог - Подано позовну заяву про вiдшкодування шкоди, заподiяної викраденням. Розмiр позовних вимог - 241 500,6 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 01.04.2013р. проголошено вирок суду по справi. Позовнi вимоги ПАТ "Укртелеком" задоволено. Засудженими та ПАТ «Укртелеком» подано апеляцiйнi скарги. Вимоги ПАТ "Укртелеком" задоволено- стягнено на користь ПАТ "Укртелеком" вартiсть проведеної експертизи, в рештi вимог-вирок залишено без змiн.
18. Позивач - ПАТ "Днiпропетровський машинобудiвний завод". Третя сторона на сторонi позивача Державна фiнансова iнспекцiя в Днiпропетровськiй областi. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком" в особi Днiпропетровської фiлiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 19.07.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Днiпропетровської областi. Змiст позовних вимог - Про стягнення витрат зi сплати податку на земельну дiлянку. Розмiр позовних вимог - 126 000, 00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшенням Господарського суду Днiпропетровської бластi вiд 17.09.2013р. ПАТ "Днiпропетровський машинобудiвний завод в задоволеннi позовним вимог вiдмовлено. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 04.11.2013р. апеляцiйна скарга Державної фiнансової iнспекцiї в Днiпропетровськiй областi залишена без задоволення, а рiшення Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 17.09.2013р. у справi № 904/5585/13 без змiн.
19. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Днiпропетровської фiлiї. Вiдповiдач - Пiнчук Андрiй Васильович, вул. Ювiлейна, б.2, кв.29, смт. Гвардейське, Новомосковський район Днiпропетровської областi. Дата вiдкриття провадження у справi - 06.02.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Новомосковський мiськрайонний суд Днiпропетровської областi. Змiст позовних вимог - Вiдшкодування збиткiв вiд злочину. Розмiр позовних вимог - 491 000,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Ухвалою суду вiд 11.11.2013р. призначена судова телекомунiкацiйна експертиза.
20. Позивач - ТОВ "Укрхiмклiнiнг-Профi". Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком" в особi Днiпропетровської фiлiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 07.08.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Днiпропетровської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення суми боргу та штрафних санкцiй. Розмiр позовних вимог - 182 000,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшенням Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 03.10.2013р. в задоволеннi позовних вимог вiдмовлено в повному обсязi. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду 04.12.2013р. апеляцiйна скарга ТОВ "Укрхiмклiнiнг-Профi" задоволена, рiшення господарського суду Днiпропетровської областi вiд 03.10.2013р. скасовано, позовнi вимоги задоволено в повному обсязi. 18.12.2013р. подано касацiйну скаргу до Вищого господарського суду України № 128108-3329 щодо скасування постанови Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 04.12.2013р. та залишення без змiн рiшення господарського суду Днiпропетровської областi вiд 03.10.2013р.
21. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Київської обласої фiлiї. Вiдповiдач - Управлiння соцiального захисту населення виконавчого комiтету Славутицької мiської ради. Дата вiдкриття провадження у справi - 10.12.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Київської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення заборгованостi за невиконання договору про порядок вiдшкодування витрат за наданi житлово-комунальнi послуги пiльговим категорiям громадян за рахунок субвенцiй з державного бюджету з урахуванням iндексу iнфляцiї та 3 % рiчних. Розмiр позовних вимог - 256 771,54 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Справа розглядається в судi першої iнстанцiї.
22. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Київської обласої фiлiї. Вiдповiдач - Управлiння соцiального захисту населення виконавчого комiтету Вишгородської районної державної адмiнiстрацiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 05.12.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Київської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення заборгованостi за невиконання договору про порядок вiдшкодування витрат за наданi житлово-комунальнi послуги пiльговим категорiям громадян за рахунок субвенцiй з державного бюджету з урахуванням iндексу iнфляцiї та 3 % рiчних. Розмiр позовних вимог - 352 189,64 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Справа розглядається в судi першої iнстанцiї.
23. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi фiлiї централiзованого продажу послуг. Вiдповiдач - ТОВ «I-Тел». Дата вiдкриття провадження у справi - 26.02.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд
м. Києва. Змiст позовних вимог - Заява про гро-шовi вимоги до боржника та визнання кредитором. Розмiр позовних вимог - 319 824,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Укртелеком визнано кредитором та включено до реєстру кредиторiв.
24. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi фiлiї централiзованого продажу послуг. Вiдповiдач - Syrian Telecommu-nications Establish-ment Сiрiйська Арабська Республiка. Дата вiдкриття провадження у справi - 28.02.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Арбiтражний суд Мiжнародної торгової палати. Змiст позовних вимог - Стягнення боргу за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 523 203,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Знаходиться в стадiї розгляду (в частинi стягнення судових витрат), основний борг сплачено повнiстю.
25. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi фiлiї централiзованого продажу послуг. Вiдповiдач - Syrian Telecommu-nications Establish-ment Сiрiйська Арабська Республiка. Дата вiдкриття провадження у справi - 24.04.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Арбiтражний суд Мiжнародної торгової палати. Змiст позовних вимог - Стягнення боргу за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 176 779,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Розгляд справи припинено у зв’язку з погашенням боргу.
26. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi фiлiї централiзованого продажу послуг. Вiдповiдач - ТОВ НВП «Будрем- комплекс». Дата вiдкриття провадження у справi - 05.08.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - 1. Господарський суд м. Києва 2. Апеляцiйна скарга призначена до розгляду на 12.11.2013р. Змiст позовних вимог - Стягнення боргу за телекомунiка-цiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 1 951 355,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - "Задоволено в повному обсязi. В задоволеннi апеляцiйної скарги вiдмовлено 12.11.2013р."
27. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi фiлiї централiзованого продажу послуг. Вiдповiдач - ТОВ НВФ «Елекомс». Дата вiдкриття провадження у справi - 14.08.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Вiнницької областi. Змiст позовних вимог - Стягнення боргу за телекомунiка-цiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 116 791,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Залишено без розгляду у звязку з погашенням боргу.
28. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi фiлiї централiзованого продажу послуг. Вiдповiдач - ТДВ "Рiвнепромзвязок".
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.12.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Рiвненської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення боргу за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 152 646,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Знаходиться в стадiї розгляду.
29. Позивач - ПАТ "Укртелеком", в особi Чернiгiвської фiлiї ПАТ "Укртелеком". Вiдповiдач - Управлiння працi та соцiального захисту населення Прилуцької мiськради. Дата вiдкриття провадження у справi - 13.11.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Чернiгiвської областi. Змiст позовних вимог - Про стягнення заборгованостi по витратах, понесених внаслiдок надання телекомунiкацiйних послуг на пiльгових умовах з перiод з 01.03.2011р. по 01.11.12р. Розмiр позовних вимог - 329 193,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 04.12.2012р. - позов задоволено повнiстю. Сплачено повнiстю в сумi 329 193,00 грн.
30. Позивач - ПАТ "Укртелеком", в особi Чернiгiвської фiлiї ПАТ "Укртелеком". Вiдповiдач - Управлiння працi та соцiального захисту населення Деснянської районної у м.Чернiговi ради. Дата вiдкриття провадження у справi - 22.11.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Чернiгiвської областi. Змiст позовних вимог - Про стягнення заборгованостi по витратах, понесених внаслiдок надання телекомунiкацiйних послуг на пiльгових умовах з перiод з 01.01.2012р. по 01.11.12р. Розмiр позовних вимог - 804 910,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 20.12.2012р. - позов задоволено повнiстю на користь УТК. Сплачено повнiстю в сумi 804 910,00 грн.
31. Позивач - ПАТ "Укртелеком", в особi Чернiгiвської фiлiї ПАТ "Укртелеком". Вiдповiдач - Управлiння працi та соцiального захисту населення Новозаводської районної у м.Чернiговi ради. Дата вiдкриття провадження у справi - 06.12.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Чернiгiвської областi. Змiст позовних вимог - Про стягнення заборгованостi по витратах, понесених внаслiдок надання телекомунiкацiйних послуг на пiльгових умовах за перiод з 01.11.12р. по 01.10.13р. Розмiр позовних вимог - 495 885,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 13.02.13р. - позов задоволено. Сплачено повнiстю в сумi 495 885,00 грн.
32. Позивач - ПАТ "Укртелеком", в особi Чернiгiвської фiлiї ПАТ "Укртелеком". Вiдповiдач - Управлiння працi та соцiального захисту населення Прилуцької мiської ради. Дата вiдкриття провадження у справi - 15.10.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Чернiгiвської област. Змiст позовних вимог - Про стягнення заборгованостi по витратах, понесених внаслiдок надання телекомунiкацiйних послуг на пiльгових умовах за перiод з 01.11.12р. по 01.10.13р. Розмiр позовних вимог - 490 711,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 22.10.2013р. - рiшення на користь УТК; 18.11.13р. - ухвала Київського апеляцiйного господарського суду про повернення апеляцiйної скарги без розгляду; 12.12.2013р. апеляцiйну скаргу повернуто без розгляду.
33. Позивач - Одеський мiжрайонний прокурор з нагляду за додержанням законiв у природоохороннiй сферi в iнтересах Державної екологiйчної iнспекцiї Пiвнiчно-Захiдного регiону Чорного моря. Вiдповiдач - ПАТ «Укртелеком» в особi Черкаської фiлiї ПАТ «Укртелеком». Дата вiдкриття провадження у справi - 12.11.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Черкаської областi. Змiст позовних вимог - Про стягнення збиткiв, заподiяних державi внаслiдок самовiльного водокористування (в порядку ст.2 ГПК України, ст. 36-1 Закону України "Про прокуратуру"). Розмiр позовних вимог - 253 720,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшенням вiд 25.01.2013р. по справi № 12/5025/1685/2012 у задоволеннi позову вiдмовлено. Ухвалою Київського апеляцiйного господарського суду вiд 28.03.2013 апеляцiйна скарга залишена без задоволення, а рiшення суду I iнстанцiї – без змiн. Постановою Вищого господарського суду України вiд 27.05.2013 року касацiйну скаргу заступника прокурора мiста Києва залишити без задоволення. Рiшення господарського суду Черкаської областi вiд 25.01.2013р. та постанову Київського апеляцiйного господарського суду вiд 28.03.2013р. у справi № 12/5026/1685/2012 залишено без змiн.
34. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Житомирської фiлiї. Вiдповiдач - Державна iнспекцiя з контролю за цiнами Дата вiдкриття провадження у справi - 05.04.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Житомирський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Змiст позовних вимог - Апеляцiйна скарга на ухвалу Господарського суду Житомирської областi вiд 05.03.2013р. №16/1605. Розмiр позовних вимог - 1 124 840,10 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Задоволено - 14.05.2013р.
35. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Житомирської фiлiї. Вiдповiдач - Чустиль Ю.П. Дата вiдкриття провадження у справi - 29.04.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Апеляцiйний суд Житомирської областi. Змiст позовних вимог - Апеляцiйна скарга на ухвалу Ємiльчинського райсуду Житомирсьокї областi вiд 27.06.2013р. № 277/383/13-ц. Розмiр позовних вимог - 115 950,10 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Задоволено - 27.06.2013р.
36. Позивач - Коваленко В.В. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком" в особi Житомирської фiлiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 18.04.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Богунський райсуд м.Житомира. Змiст позовних вимог - Скасування наказiв № 114 вiд 20.02.2013р. № 675 вiд 02.07.2013р., №693 вiд 07.07.2013р. про накладення дисциплiнарних стягнень та скасування наказу № 781 вiд 09.08.2013 р., поновлення на роботi, стягнення середньомiсячної заробiтної плати за час вимушеного прогулу . Розмiр позовних вимог -100 000,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Справа перебуває на стадiї розгляду у судi першої iнстанцiї.
37. Позивач - Прокурор м.Житомира в iнтересах держави. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком" в особi Житомирської фiлiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 18.09.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Житомирський окружний адмiнiстративний суд. Змiст позовних вимог - Стягнення необгрунтовано одержаної виручки та штрафу в дохiд державного бюджету. Розмiр позовних вимог - 1 124 840,10 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Повернуто позовну заяву - 11.10.2013р.
38. Позивач - Прокурор м.Житомира в iнтересах держави. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком" в особi Житомирської фiлiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 01.11.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Житомирський апеляцiйний окружний адмiнiстративний суд. Змiст позовних вимог - Апеляцiйна скарга на ухвалу Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд 11.10.2013р. №806/6485/13-а. Розмiр позовних вимог - 1 124 840,10 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Задоволено - 17.12.2013р.
39. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 31.05.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi Харкiвський апеляцiйний господарський суд. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за оренду майна товариства. Розмiр позовних вимог - 298 160,99 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшення суду першої iнстанцiї вiд 14.08.2013р. Постанова апеляцiйної iнстанцiї вiд 02.10.2013р.
40. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ».Дата вiдкриття провадження у справi - 31.05.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi Харкiвський апеляцiйний господарський суд. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за оренду майна товариства. Розмiр позовних вимог - 164 794,54 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшення суду першої iнстанцiї вiд 23.07.2013р. Постанова апеляцiйної iнстанцiї вiд 05.09.2013р.
41. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 31.05.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi; Харкiвський апеляцiйний господарський суд. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за оренду майна товариства. Розмiр позовних вимог - 105 376,11 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшення суду першої iнстанцiї вiд 18.07.2013р. Постанова апеляцiйної iнстанцiї вiд 09.09.2013р.
42. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 01.06.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за оренду майна товариства. Розмiр позовних вимог - 130 410,71 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшення суду першої iнстанцiї вiд 16.07.2013р.
43. Позивач - ФОП Бондаренко Н.I. Вiдповiдач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 18.05.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення вартостi полiпшень обєкту оренди. Розмiр позовних вимог - 324 717,25 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Ухвала суду першої iнстанцiї вiд 15.07.2013р.
44. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 30.09.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi; Харкiвський апеляцiйний господарський суд. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за оренду майна товариства. Розмiр позовних вимог - 129 853,21 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшення суду першої iнстанцiї вiд 27.11.2013р. Станом на 31.12.2013 р. справа знаходилась у провадженнi Харкiвського апеляцiйного господарського суду.
45. Позивач - ФОП Бондаренко Н.I. Вiдповiдач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлi. Дата вiдкриття провадження у справi - 10.09.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi; Харкiвський апеляцiйний господарський суд. Змiст позовних вимог - Стягнення вартостi полiпшень обєкту оренди. Розмiр позовних вимог - 410 760,21 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшення суду першої iнстанцiї вiд 23.10.2013р. Постанова апеляцiйної iнстанцiї вiд 12.12.2013р.
46. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». ата вiдкриття провадження у справi - 27.09.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за оренду майна товариства. Розмiр позовних вимог - 168 730,22 грн.Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшення суду першої iнстанцiї вiд 14.10.2013р.
47. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 31.12.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за оренду майна товариства. Розмiр позовних вимог - 226 124,58 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Станом на 31.12.2013р. справа знаходилась у провадженнi Господарського суду Харкiвської областi.
48. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 31.12.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за оренду майна товариства. Розмiр позовних вимог - 143 249,6 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Станом на 31.12.2013р. справа знаходилась у провадженнi Господарського суду Харкiвської областi.
49. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 31.12.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за оренду майна товариства. Розмiр позовних вимог - 144 481,01 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Станом на 31.12.2013р. справа знаходилась у провадженнi Господарського суду Харкiвської областi.
50. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «Дарс-Д». Дата вiдкриття провадження у справi - 30.11.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 116 380,27 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Винесено рiшення вiд 03.01.2013р.
51. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - Головне територiальне управлiння Мiнiстерства надзвичайних ситуацiй України у Харкiвськiй областi. Дата вiдкриття провадження у справi - 21.02.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 126 526,72 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Винесено рiшення вiд 19.03.2013р.
52. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 08.05.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 238 857,71 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Винесено рiшення вiд 13.06.2013р.
53. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 17.06.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 512 704,72 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Винесено рiшення вiд 20.08.2013р.
54. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 14.10.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 851 258,12 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Станом на 31.12.2013р. справа знаходилась у провадженнi Господарського суду Харкiвської областi.
55. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 24.12.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 528 126,25 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Станом на 31.12.2013р. справа знаходилась у провадженнi Господарського суду Харкiвської областi.
56. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Вiдповiдач - ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ». Дата вiдкриття провадження у справi - 26.12.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Харкiвської област. Змiст позовних вимог - Стягнення коштiв за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 260 900,52 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Станом на 31.12.2013р. справа знаходилась у провадженнi Господарського суду Харкiвської областi.
57. Позивач - Хiменко О.Т. Вiдповiдач - ПАТ «Укртелеком» в особi Харкiвської фiлiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 10.03.2008р. Найменування суду, де розглядалася справа - Харкiвський районний суд; Апеляцiйний суд Харкiвської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення моральної шкоди. Розмiр позовних вимог - 300 000,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшення суду першої iнстанцiї вiд 03.06.2013р. Постанова апеляцiйної iнстанцiї вiд 16.10.2013р.
58. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Кримської фiлiї. Вiдповiдач - Барткiв О.В. Дата вiдкриття провадження у справi - 29.03.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Центральний районний суд м. Сiмферополя АР Крим. Змiст позовних вимог - Про визнання бездiяльностi вiдровiдача в частинi не надання позивачцi житлового примищення, стягненнямайнової шкоди у розмiрi 392 100,00 грн. та моральної шкоди у розмiрi 30 000,00 грн. Розмiр позовних вимог - 422 100,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 30.05.2013р. Рiшенням Центрального раонного суду м. Сiмферополя у позовi вiдмовлено. Ухвалою АС АРК вiд 23.09.2013р. апеляцiйну скаргу залишено без задоволення, а рiшення суду першої iнстанцiї без змiн.
59. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Кримської фiлiї. Вiдповiдач - Українське державне пiдприємство поштового зв’язку «Укрпошта» в особi Центру поштового зв’язку №3 Кримської дирекцiї УДППЗ "Укрпошта". Дата вiдкриття провадження у справi - 27.05.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд АРК Змiст позовних вимог - Про стягнення заборгованостi за договором орендi №105-34 вх.. у сумi 156 276, 35 грн. Розмiр позовних вимог - 156 276,35 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшенням ГС АРК вiд 12.07.2013р. позов задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу.Ухвалою САГС вiд 19.08.2013 р. справу призначено до розгляду на 07.10.2013 р. Слухання справи вiдкладено до 27.01.2014р.
60. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Кримської фiлiї. Вiдповiдач - Українське державне пiдприємство поштового зв’язку «Укрпошта» в особi Центру поштового зв’язку №3 Кримської дирекцiї УДППЗ "Укрпошта". Дата вiдкриття провадження у справi - 27.05.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд АРК. Змiст позовних вимог - Про стягнення неустойки в розмiрi 130 053,55грн. Розмiр позовних вимог - 130 053,55 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшенням ГС АРК вiд 11.06.2013 р. позов задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу. Постановою САГС вiд 18.09.2013р. апеляцiйна скарга залишена без задоволення, рiшення ГС АРК вiд 11.06.2013р. без змiн.
61. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Запорiзької фiлiї. Вiдповiдач - ВАТ "Запорiжжяобленерго". Дата вiдкриття провадження у справi - 30.10.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Запорiзької областi. Змiст позовних вимог - Скасування оперативного-господарської санкцiї у виглядi нарахування вартостi недоврахованої електроенергiї . Розмiр позовних вимог - 368 399,93 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшенням суду першої iнстанцiї вiд 13.11.2013р. було вiдмолено у задоволенi позовних вимог. Фiлiєю було подано 25.11.2013р. апеляцiйну скаргу на рiшення суду першої iнстацiї.
62. Позивач - Шамрай В.В. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком", ПАТ "Страхова грппа ТАС"", Iщенко С.М. Дата вiдкриття провадження у справi - 14.08.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Шевченкiвський районний суд
м. Запорiжжя. Змiст позовних вимог - Стягнення моральної шкоди та витрат на поховання i вставновлення надгробного памятнику. Розмiр позовних вимог - 119 431, 22 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Вироком суду першої iнстанцiї вiд 14.11.2014р., у задоволенi позову в кримiнальному провадженнi вiдмовлено. Потерпiлим подано апеляцiйну скаргу на вирок суду в частинi вирiшеня цивiльного позову.
63. Позивач - Шамрай Д.В. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком", ПАТ "Страхова грппа ТАС"", Iщенко С.М. Дата вiдкриття провадження у справi - 14.08.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Шевченкiвський районний суд
м. Запорiжжя. Змiст позовних вимог - Стягнення моральної шкоди. Розмiр позовних вимог - 100 000, 00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Вироком суду першої iнстанцiї вiд 14.11.2014р, у задоволенi позову в кримiнальному провадженнi вiдмовлено. Потерпiлим подано апеляцiйну скаргу на вирок в частинi вирiшення цивiльного позову.
64. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi Запорiзької фiлiї. Вiдповiдач - Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Запорiзькiй областi, заступник начальника iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю у Запорiзькiй областi Колупаєв Д.М. Дата вiдкриття провадження у справi - 29.03.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Запорiзькiй окружний адмiнiстративний суд. Змiст позовних вимог - Визнати протиправними дiї по прийняттю постанов №№ 25, 26 вiд 15.03.2012р. по наладенню штрафiв за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi та їх скасуваня. Розмiр позовних вимог - 107 300, 00 грн. . Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Розгляд спору по сутi.
65. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Київської мiської фiлiї . Вiдповiдач - Вiйськова частина А 0351 Мiнiстерства оборони України. Дата вiдкриття провадження у справi - 20.12.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд м. Києва. Змiст позовних вимог - Стягнення боргу за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 411 632,56 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Порушено провадження у справi та призначено до розгляду на 30.01.2014р.
66. Позивач - ПАТ «Укртелеком» в особi Київської мiської фiлiї. Вiдповiдач - ЗАТ «Укрвата». Дата вiдкриття провадження у справi - 03.01.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Черкаської областi. Змiст позовних вимог - Стягнення боргу за телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 651 981,65 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Вiдкрито виконавче провадження Соснiвським ВДВС (вiд 12.07.13р.)
67. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi фiлiї "Дирекцiя первинної мережi". Вiдповiдач - Вiйськова частина А 1185. Дата вiдкриття провадження у справi - 27.11.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Вiнницької областi. Змiст позовних вимог - Заборгованiсть за телекомунiкацiйнi послуги. - 112 013,28 грн. та штрафнi санкцiї -
2 272,97 грн. Розмiр позовних вимог - 114 286,25 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшенням вiд 09.01.2013р. позов задоволено.
68. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi фiлiї "Дирекцiя первинної мережi". Вiдповiдач - Вiйськова частина А 1283. Дата вiдкриття провадження у справi - 29.07.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Одеської областi. Змiст позовних вимог - Заборгованiсть за телекомунiкацiйнi послуги - 233 052,36 грн. та штрафнi санкцiї - 6 290,82 грн. Розмiр позовних вимог - 239 343,18 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшенням вiд 25.11.2013р. позов задоволено.
69. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi фiлiї "Дирекцiя первинної мережi". Вiдповiдач - Вiйськова частина А 0351. Дата вiдкриття провадження у справi - 04.02.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд м. Києва. Змiст позовних вимог - Заборгованiсть за телекомунiкацiйнi послуги - 223 306,30 грн. та штрафнi санкцiї 6 211,94 грн. Розмiр позовних вимог - 229 518,24 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшенням вiд 11.04.2013р. позов задоволено частково, зменшено пеню з 3 082,54 грн. до 1 000,00 грн.
70. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi фiлiї "Дирекцiя первинної мережi". Вiдповiдач - Новомосковська об'єднана державна податкова iнспекцiя. Дата вiдкриття провадження у справi - 04.06.2010р. Найменування суду, де розглядалася справа - Днiпропетровський окружжний адмiнiстративний суд; Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Змiст позовних вимог - Визнання недiйсним податкового повiдомлення-рiшення № 0001401710/0 вiд 29.11.2006р. (228 566,19 грн.). Розмiр позовних вимог - 228 566,19 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Постановою вiд 25.10.2011р. в позовi вiдмовлено. На розглядi АС.
71. Позивач - ПАТ "Укртелеком" в особi фiлiї "Дирекцiя первинної мережi". Вiдповiдач - Вiйськова частина А 3258. Дата вiдкриття провадження у справi - 18.07.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Житомирської областi. Змiст позовних вимог - Заборгованiсть за телеком. послуги - 164 394,14 грн. та штрафнi санкцiї - 1 590,09 грн. Розмiр позовних вимог - 165 984,23 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Оплачено частково в сумi 43 079,27 грн. та 23 087,53 грн. Позовнi вимоги зменшено на цю суму. Рiшенням вiд 16.09.2013р. позов задоволено частково, зменшено iнфляцiйнi втрати до 62,71 грн. з заявлених 201,77 грн.
72. Позивач - ПАТ « Укртелеком» в особi Вiнницької фiлiї. Вiдповiдач - Департамент працi та соцiального захисту населення Вiнницької мiської ради. Дата вiдкриття провадження у справi - 07.05.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Вiнницької областi. Змiст позовних вимог - Стягнення заборгованостi по компенсацiї пiльг на телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 1 295 397,98 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Постановою Вищого господарського суду України вiд 19.12.2013р.справу направлено на новий розгляд.
73. Позивач - ПАТ « Укртелеком» в особi Вiнницької фiлiї. Вiдповiдач - Департамент працi та соцiального захисту населення Вiнницької мiської ради. Дата вiдкриття провадження у справi - 22.04.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Вiнницької областi. Змiст позовних вимог - Стягнення заборгованостi по компенсацiї пiльг на телекомунiкацiйнi послуги. Розмiр позовних вимог - 419 842,03 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Постановою Вищого господарського суду України вiд 18.11.2013р. залишено в силi рiшення суду першої iнстанцiї. Рiшенням суду першої iнстанцiї позовнi вимоги задоволено повнiстю та у зв’язку з частковою оплатою боргу в ходi судового розгляду стягнуто 321 418,43 грн. основного боргу, 6 428,37 грн. судового збору; 1968,47 грн. судового збору товариству повернуто з Державного бюджету у зв’язку з зменшенням позовних вимог так як була часткова оплата боргу.
74. Позивач - ПАТ « Укртелеком» в особi Вiнницької фiлiї. Вiдповiдач - ЗАТ НВФ "Елекомс". Дата вiдкриття провадження у справi - 14.08.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Вiнницької областi. Змiст позовних вимог - Стягнення за надання послуги використання мiсця в каналi кабельної каналiзацiї. Розмiр позовних вимог - 100 869,10 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Рiшення Господарського суду Вiнницької областi вiд 26.09.2013р., позовнi вимоги задоволено частково та стягнуто на користь товариства - 98 108,95 грн. основного боргу, 2 047,93 грн. пенi 60,84 грн. iнфляцiйних витрат 598,91 грн.3% рiчних, 2 016,33 грн. судового збору.
75. Позивач - ПАТ "Укртелеком". Вiдповiдач - Мiжрегiональне головне управлiння Мiндоходiв - Центральний офiс з обслуговування великих платникiв. Дата вiдкриття провадження у справi - 22.05.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Окружного адмiнiстративного суду м. Києва. Змiст позовних вимог - Про скасування податкових повiдомлень-рiшень № 0000164230 та № 00000174230 вiд 14.03.2013р. щодо збiльшення розмiру грошового. Розмiр позовних вимог - 193 981,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Справа у ВГСУ, провадження вiдкрито 24.12.2013р.
76. Позивач - ПАТ «Укртелеком». Вiдповiдач - Мiжрегiональне головне управлiння Мiндоходiв - Центральний офiс з обслуговування великих платникiв. Дата вiдкриття провадження у справi - 08.10.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Окружного адмiнiстративного суду м. Києва. Змiст позовних вимог - Про скасування податкових повiдомлень-рiшень № 0000974210 та № 00000984210 вiд 18.07.2013р. щодо збiльшення розмiру грошового. Розмiр позовних вимог - 299 000,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Постановою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 04.11.2013р. в задоволеннi позову вiдмовлено. Справа у Апеляцiйному судi.
77. Позивач - ПАТ "Укртелеком". Вiдповiдач - 1-й вiдповiдач - Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України; 2-й вiдповiдач - Фонд державного майна України; 3-тя особа - Київська мiська рада. Дата вiдкриття провадження у справi - 22.04.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд мiста Києва .Змiст позовних вимог - Визнання за ПАТ "Укртелеком" права власностi на нежитлову будiвлю за адресою: м. Київ, вул. I.Шевцова, буд. №5 лiт. "Б" за набувальною давнiстю. Розмiр позовних вимог - 2 589 962, 25 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - На розглядi у судi першої iнстанцiї.
78. Позивач - ТОВ Виробнича компанiя "Кримтел". Вiдповiдач - ТОВ Виробнича компанiя "Кримтел" боржник/банкрут. Дата вiдкриття провадження у справi - 05.06.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд АР Крим. Змiст позовних вимог - Про порушення справи про банкрутство. Розмiр позовних вимог - 5 018 914, 85 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Ухвалою Господарського суду АРК вiд 24.12.2013р. продовжено строк лiквiдацiйної процедури до 15.06.2014р.
79. Позивач - Державна iнспекцiя з контролю за цiнами в м. Києвi. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком". Дата вiдкриття провадження у справi - 23.03.2011р. Найменування суду, де розглядалася справа - Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва. Змiст позовних вимог - Про стягнення економiчних санкцiй. Розмiр позовних вимог - 124 680,09 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Поновлено провадження у справi i розгляд призначено на 11.02.2014р.
80. Позивач - Прокурор м. Житомира. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком"в особi Житомирської фiлiї. Дата вiдкриття провадження у справi - 01.11.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Житомирський окружний адмiнiстративний суд. Змiст позовних вимог - Про стягнення необґрунтовано одержаної виручки. Розмiр позовних вимог - 1 124 840,1 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Розгляд справи перенесено на 13.02.2014р.
81. Позивач - Джежеря Микола Миколайович. Вiдповiдач - ТОВ Виробнича компанiя "Кримтел". Дата вiдкриття провадження у справi - 28.09.2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Автономної Республiки Крим . Змiст позовних вимог - Про визнання недiйсним рiшення загальних зборiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробничої компанiї "Кримтел", який оформлений протоколом № 2 вiд 15.05.2012р. та скасування запису про припинення юридичної особи. ПАТ "Укртелеком" та ТОВ ВК "Кримтел" поданi апеляцiйнi скарги. Станом на 31.12.2013р. Севаспопольським апеляцiйним господарським судом апеляцiйне провадження не вiдкрито.
82. Позивач - ПАТ "Укртелеком". Вiдповiдач - Державна iнспекцiя з контролю за цiнами в м. Києвi. Дата вiдкриття провадження у справi - 25.01.2011р. Найменування суду, де розглядалася справа - Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва. Змiст позовних вимог - Про визнання протиправними та скасування рiшення вiд 17.12.2010р. № 149 та припису № 158 . Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Зупинено провадження у справi.
83. Позивач - ВАТ «Запорiжжяобленерго». Вiдповiдач - ПАТ «Геркон», Апелянт (третя особа): ПАТ "Укртелеком". Дата вiдкриття провадження у справi - 25.04.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд Запорiзької областi. Змiст позовних вимог - Визнання права власностi на майно: - телефоннi кабельнi каналiзацiї, розташованi у м. Запорiжжя (майно згiдно перелiку, вказаного у позовнiй заявi). Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - На останньому судовому засiданнi розгляд справи вiдкладено на вiдкриту дату.
84. Позивач - Київське мiське вiддiлення Фонду соц. захисту iнвалiдiв. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком". Дата вiдкриття провадження у справi - 2007р. Найменування суду, де розглядалася справа - Київський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Змiст позовних вимог - Про стягнення штрафних санкцiй (за 2006). Розмiр позовних вимог - 19 633 083,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - "12.12.2013р. ухвалою Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу Київського мiського вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв залишено без задоволення. Станом на 31.12.2013 даних щодо касацiйного оскарження не надходило."
85. Позивач - Перший заступника прокурора Шевченкiвського району мiста Києва в iнтересах держави в особi Київського мiського вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком". Дата вiдкриття провадження у справi - 2012р. Найменування суду, де розглядалася справа - Київський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Змiст позовних вимог - Про стягнення штрафних санкцiй (за 2011). Розмiр позовних вимог - 17 733 528,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Ухвалою Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 18.09.2012р. вiдмовлено в задоволеннi апеляцiйної скарги прокуратури Шевченкiвського району. Станом на 31.12.2013р. даних щодо касацiйного оскарження не надходило.
86. Позивач - ТОВ "ТриМоб". Вiдповiдач - ДПI у Печерському районi Головного управлiння мiндоходiв у м. Києвi; ДПI у Печерському районi в м. Києвi ДПС. Дата вiдкриття провадження у справi - 10.07.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Окружний адмiнiстративний суд м. Києва. Змiст позовних вимог - Визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 29.12.2012р. № 0015402203 та вiд 21.03.2013р. № 0003312203 щодо зменшення суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток. Розмiр позовних вимог -
1 559 918,00 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - Постановою окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 09.09.2013 року в задоволеннi позову вiдмовлено. Апеляцiйну скаргу 17.12.2013р. Київським апеляцiйним адмiнiстративни судом залишено без задоволення.
87. Позивач - ТОВ "ТриМоб". Вiдповаiдач - ТОВ "Талiсман-Експо-Iнвест". Дата вiдкриття провадження у справi - 11.12.2013р. Найменування суду, де розглядалася справа - Господарський суд АР Крим. Змiст позовних вимог - Стягнення з ТОВ "Талiсман-Експо-Iнвест" грошових коштiв. Розмiр позовних вимог - 916 397,24 грн. Стан судового розгляду станом на 31.12.2013р. - 23.12.2013р. ухвалою суду розгляд справи вiдкладено на 14.01.2014р.

 

Товариство є найбiльшим в Українi оператором фiксованого телефонного зв’язку, яке станом на 1 сiчня 2014 року обслуговувало 8 718 тис. телефонних лiнiй. Протягом 2013 року встановлено 259 тис. основних телефонних апаратiв (ОТА), вiдсiв за цей же перiод склав 788 тис. ОТА. Як наслiдок, абонентська база за звiтний рiк зменшилась на 528,6 тис. ОТА, або 5,7%. Станом на 01.01.2012 ПАТ «Укртелеком» обслуговував 9 743,1 тис. ОТА, станом на 01.01.2013 – 9 246,6 тис. ОТА, тобто за два останнi роки абонентська база зменшилась на 1 025,1 тис. ОТА. Зменшення кiлькостi абонентiв зумовлене замiщенням послуг фiксованого зв’язку послугами мобiльного.
Головним напрямком розвитку Укртелекому є ринок послуг доступу до мережi Iнтернет та передавання даних. За 2011 рiк доходи компанiї вiд цього напрямку бiзнесу склали 1,250 млн. грн., у 2012 роцi доходи вiд надання послуг доступу до мережi Iнтернет збiльшились на 26 млн. грн. i становили 1,276 млн. грн.
Зростання у 2012 роцi зумовлене збiльшенням кiлькостi абонентiв послуги швидкiсного доступу до Iнтернет (ТМ «ОГО!») та реалiзацiєю проекту «Вибори-2012» (надання телекомунiкацiйних послуг пiд час проведення виборiв до Верховної Ради України).
За 2013 рiк доходи вiд послуг доступу до мережi Iнтернет склали 1,326 млн. грн., у порiвняльннi з 2012 роком, збiльшилися на 50,4 млн.грн.
Кiлькiсть абонентiв послуги «ОГО!» на 01.01.2012 становила 1 343,2 тис., на 01.01.2013 – 1 541,4 тис., протягом 2013 року вона збiльшилась на 105,2 тис. i на кiнець 2013 року становила 1 646,6 тис. Таке зростання дозволило компанiї залишитися безперечним лiдером на ринку послуг швидкiсного доступу до мережi Iнтернет.
Пiдвищення тарифiв на послуги доступу проводового радiомовлення у 2012 роцi дозволило компанiї збiльшити доходи вiд цiєї послуги на 39,8 млн. грн. по вiдношенню до 2011 року, але кiлькiсть радiоточок протягом 2012 року скоротилась на 394,4 тис. од. i на 01.01.2013 становила 1 894,6 тис. од.
Дохiд вiд надання послуг доступу проводового радiомовлення у 2013 роцi становив 179,8 млн. грн., це на 9,8 млн. грн. менше 2012 року, що пояснюється подальшим скороченням радiоточок, протягом 2013 року їх кiлькiсть скоротилась на 312,9 тис. од. i становила 1 581,7 тис. од.
На 31 грудня 2013 року матерiальнi витрати в сумi 801 966 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 834 059 тис. грн.) включають витрати на комунальнi послуги в сумi 413 440 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 423 111 тис. грн.), витрати на сировину i матерiали в сумi 379 538 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 377 318 тис. грн.), та iншi витрати.
Обсяг матерiальних витрат без урахування реалiзацiї абонентського обладнання становив 802 млн. грн., що на 32,1 млн. грн. менше нiж у 2012 роцi за рахунок скорочення витрат на придбання сировини, матерiалiв, запчастин. Завдяки заходам по оптимiзацiї витрат, споживання паливно-енергетичних ресурсiв в натуральному виразi зменшилось у порiвняннi з 2012 роком на 5,8%, а паливо-мастильних матерiалiв на 10,7%.
На 31 грудня 2013 року витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи в сумi 2 882 051 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 2 849 852 тис. грн.) включають витрати на заробiтну плату та нарахування в фонди соцiального забезпечення в сумi 2 053 063 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 2,049,063 тис. грн.) у собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), 437 898 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 401 301 тис. грн.) в адмiнiстративних витратах та 391 090 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 399 488 тис. грн.) у витратах на збут. На 31 грудня 2013 року знос та амортизацiя в сумi 855 575 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 949 291 тис. грн.) включають нарахований знос на основнi засоби в сумi 815 855 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 889 131 тис. грн.) та нараховану амортизацiю на нематерiальнi активи в сумi 39 720 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 60 160 тис. грн.).
На 31 грудня 2013 iншi операцiйнi витрати в сумi 1 261 511 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 1 523 615 тис. грн.) включають витрати на оренду каналiв зв’язку у сумi 247 247 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 311 218 тис. грн.), витрати на послуги, наданi iноземними операторами, на суму 178 650 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 219 686 тис. грн.), витрати на технiчне обслуговування та ремонт у сумi 145 794 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 165 829 тис. грн.), витрати на рекламу та полiграфiчнi послуги у сумi 116 996 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 143 598 тис. грн.), збитки вiд знецiнення основних засобiв у сумi 43 835 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 7 868 тис. грн.), витрати згiдно з колективним договором у сумi 43 530 тис.грн. (на 31 грудня 2012 року: 63 230 тис. грн.) та iншi витрати.
Обсяг фiнансових витрат у 2013 роцi збiльшився на 75,1 млн. грн. по вiдношенню до 2012 року та склав 342,9 млн. грн. Збiльшення вiдбулось по витратам пов?язаним з випуском та обслуговуванням облiгацiй, в той же час зменшились вiдсотки за користування фiнансовим кредитом .
За результатами роботи у 2013 роцi група (ПАТ "Укртелеком та його дочiрнi компанiї) отримала чистий збиток в обсязi 82,844 млн. грн. проти чистого прибутку у розмiрi 189,672 млн. грн. у 2012 роцi.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

7080832

6492642

будівлі та споруди

0

0

0

0

1999620

1942981

машини та обладнання

0

0

0

0

4515850

4179536

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

565362

370125

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

7080832

6492642

Опис

1. Залишкова вартiсть основниз засобiв та iнвестицiйної нерухомостi, станом на 31.12.2012 року складала -
25 888 238 тис. грн, станом на 31.12.2013 року - 25 934 958 тис. грн.
2. Сума нарахованого зносу на основнi засоби та iнвестицiйну нерухомiсть, станом на 31.12.2012 року, складала -
18 448 336 тис.грн., станом на 31.12.2013 року - 19 252 038 тис. грн.
3. Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi складала -
7 439 872 тис. грн., станом на 31.12.2013 року - 6 682 920 тис. грн.
4. Умови користування основними засобами забезпечують органiзацiю та надання телекомунiкацiйних послуг та iнших статутних вимог ПАТ "Укртелеком".

Ступiнь використання основних засобiв дозволяє майже на 100 вiдсоткiв експлуатувати наявне майно. Знос основних засобiв, станом на 31.12.2013 року, становить 74%.
Амортизацiя основних фондiв у бухгалтерскьму облiку протягом 2013 року нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується на очiкуваний срок використання об'єкта.
Збiльшення вартостi дiючих основних засобiв вiдбувається внаслiдок витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єктiв (модернiзацiї, добудови,дообладнання, реконструкцiї, тощо).
Зменшення вартостi основних засобiв вiдбувається внаслiдок частковоговилучення основних засобiв як морально застарiлих, фiзично зношенихкомплектуючих, повного вилучення з виробництва внаслiдок застосування нових технологiй, та iнших надзвичайних ситуацiй.
Переоцiнка об'єктiв основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась.
Станом на 31.12.2013 облiковується майно, щодо яких iснують передбаченi законодавством обмеження прав власностi, зокрема майно одержане у фiнансовий лiзинг, а також майно, яке є державною власнiстю та не ввiйшло до статутного капiталу товариства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

4811845

5110031

Статутний капітал (тис. грн.)

4681562

4681562

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

4681562

4681562

Опис

Чистi активи розраховано, як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, необоротних активiв, утримуваних для продажу та групи вибуття та сумою довгострокових зобов'язань та забезпечень, поточних зобов'язань та забезпечеень, зобов'язань, пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.
На початок звiтного перiоду:
8 935 954 тис. грн.- 3 825 923 тис. грн. = 5 110 031 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду:
8 658 822 тис. грн. - 3 846 977 тис. грн. = 4 811 845 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв товариства, як за звiтнiй перiод, так у за попереднiй звiтнiй перiод перевищує вартiсть статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

682044

X

X

у тому числі:

 

Довгостроковi кредити

12.08.2011

39323

6.5

12.12.2015

Короткостроковi кредити

26.12.2013

642721

21

24.01.2014

Зобов'язання за цінними паперами

X

1961500

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

1961500

X

X

за облiгацiями (серiя N, свiдоцтво № 41/2/12)

13.11.2012

100000

18

24.02.2017

за облiгацiями (серiя О, свiдоцтво №42/2/12)

15.08.2013

100000

18

26.05.2017

за облiгацiями (серiя P, свiдоцтво № 43/2/12)

15.08.2013

150000

18

25.08.2017

за облiгацiями (серiя Q, свiлдоцтво № 44/2/12)

21.05.2013

200000

18

24.11.2017

за облiгацiями (серiя R, свiдоцтво № 29/2/2013)

10.04.2013

1411000

18

27.02.2018

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

150

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

87639

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

187100

X

X

Інші зобов'язання

X

2218

X

X

Усього зобов'язань

X

2920501

X

X

Опис:

Iнформацiя по зобов"язанням за цiнними паперами (облiгацiями) викладено у таблицi "Процентнi облiгацiї".

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

мiсцевий трафiк та абонентська плата

-

0

0

-

2882678

46

2

iнтернет послуги

-

0

0

-

1326348

21

3

мiжмiський трафiк

-

0

0

-

535304

8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи

46

2

Знос основних засобiв

18

3

Комунальнi послуги

9

5

Матерiали

9

6

Оренда каналiв та плата за доступ до лiнiй фiксованого зв'язку

6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

22.03.2013

22.03.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.03.2013

22.03.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.03.2013

28.03.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

20.02.2013

17.04.2013

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

30.04.2013

07.05.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

12.06.2013

13.06.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

14.06.2013

17.06.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

17.06.2013

18.06.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

17.06.2013

18.06.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.07.2013

08.07.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

15.07.2013

16.07.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.08.2013

07.08.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

07.10.2013

08.10.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.10.2013

10.10.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.10.2013

10.10.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

01.11.2013

05.11.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

29.11.2013

03.12.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

06.12.2013

27.12.2013

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне акцiонерне товариство «КПМГ-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31032100

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01001, м.Київ, вул. Михайлiвська, 11

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2397 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Текст аудиторського висновку (звіту)

Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок)
Наглядовiй радi Публiчного акцiонерного товариства “Укртелеком”
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Укртелеком” (далi – “Компанiя”) (ЄДРПОУ 21560766, що знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 18, Київ, 01601, Україна, зареєстроване в Києвi 15 грудня 1993 р.) та його дочiрнiх пiдприємств (далi – “Група”), що додається, яка включає консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2013 р. та консолiдований звiт про фiнансовий результат (звiт про сукупний дохiд), консолiдованi звiти про рух грошових коштiв i змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, та примiтки до них, якi включають стислий виклад важливих аспектiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами цiнних паперiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 р., та вiдповiдно до вимог, прийнятих рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29 вересня 2011 р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi у тому, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Як зазначено у примiтцi 3(г) до консолiдованої фiнансової звiтностi, у 2000 роцi управлiнський персонал намагався оцiнити сукупний вплив iндексацiй, що проводилися згiдно з українськими нормативними вимогами, та iсторичну вартiсть одиниць основних засобiв. Ця оцiнена вартiсть була використана як основа для перерахування вартостi основних засобiв з метою їх приведення до рiвня еквiвалентної купiвельної спроможностi гривнi на 31 грудня 2000 р. згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї”. Група не має достатнiх облiкових записiв щодо витрат на придбання або витрат на створення зазначених одиниць основних засобiв, i розрахунки, що пiдтверджують вiдповiдне перерахування, вiдсутнi. Ми не мали змоги пiдтвердити достовiрнiсть балансової вартостi основних засобiв, вiдображених станом на 31 грудня 2013 р. у розмiрi 1,146 мiльйонiв гривень (2012: 1,247 мiльйонiв гривень), вiдповiдних сум зносу та будь-якого вiдповiдного впливу на суму оподаткування.
Iснують ознаки того, що суми очiкуваного вiдшкодування основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй на 31 грудня 2013 р. можуть бути нижчими за їх балансову вартiсть, що вiдображена у звiтностi в розмiрi 6,492,642 тисяч гривень i 190,278 тисяч гривень вiдповiдно. Згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв”, у випадку, якщо такi ознаки iснують, управлiнський персонал повинен провести офiцiйну оцiнку сум очiкуваного вiдшкодування. Така оцiнка проведена не була. Вплив цього вiдхилення вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi на консолiдовану фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2013 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату, не був визначений.
У груднi 2011 року Група класифiкувала свiй сегмент мобiльного зв’язку як групу вибуття, утримувану для продажу, та припинену дiяльнiсть. Оскiльки сегмент мобiльного зв’язку Групи не був проданий станом на 31 грудня 2012 р. i 2013 р. Група подовжила перiод, необхiдний для завершення продажу, та надалi класифiкувала свiй сегмент мобiльного зв’язку як групу вибуття, утримувану для продажу, та припинену дiяльнiсть. Згiдно з вимогами МСФЗ 5 “Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть”, компонент суб’єкта господарювання повинен класифiкуватись як група вибуття, утримувана для продажу, та припинена дiяльнiсть, якщо вiн є придатним для негайного продажу в теперiшньому станi, i цей продаж є високо ймовiрним протягом одного року, починаючи з дати класифiкацiї. МСФЗ 5 також дозволяє подовження перiоду завершення продажу, якщо затримка була спричинена подiями чи обставинами, якi перебувають поза контролем суб’єкта господарювання, а також якщо є достатнi докази того, що суб’єкт господарювання продовжує виконувати план продажу активу (або групи вибуття). Станом на 31 грудня 2013 р. не було таких подiй чи обставин, а також були вiдсутнi такi достатнi докази. Отже, подальша класифiкацiя сегмента мобiльного зв’язку Групи на 31 грудня 2013 р. як групи вибуття, утримуваної для продажу, та припиненої дiяльностi не вiдповiдає вимогам МСФЗ 5. Якби Група припинила класифiкувати сегмент мобiльного зв’язку як групу вибуття, утримувану для продажу, та припинену дiяльнiсть, на 31 грудня 2013 р., показники за рядком 1200 “Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття” зменшилися б на 376,303 тисячi гривень (2012: 354,654 тисячi гривень), показники за рядком 1095 “Усього за роздiлом I (Необоротнi активи)” та рядком 1195 “Усього за роздiлом II (Оборотнi активи)” збiльшилися б на 161,664 тисячi гривень (2012: 178,431 тисячу гривень) i 192,654 тисячi гривень (2012: 167,828 тисяч гривень) вiдповiдно. Показники за рядком 1700 “Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття” на 31 грудня 2013 р. зменшилися б на 238,979 тисяч гривень (2012: 88,391 тисячу гривень), показники за рядком 1595 “Усього за роздiлом II (Довгостроковi зобов'язання та забезпечення)” та рядком 1695 “Усього за роздiлом III (Поточнi зобов'язання та забезпечення)” збiльшилися б на нуль гривень (2012: 5,765 тисяч гривень) i 238,979 тисяч гривень (2012: 82,626 тисяч гривень). Крiм того, прибуток до оподаткування вiд дiяльностi, що триває, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., зменшився б на 151,445 тисяч гривень (2012: 134,740 тисяч гривень), а збиток вiд припиненої дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., зменшився б на 137,855 тисяч гривень (2012: 126,345 тисяч гривень).

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у роздiлi “Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки”, консолiдована фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2013 р. та її фiнансовi результати й рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами цiнних паперiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 1(б) до консолiдованої фiнансової звiтностi, у якiй iдеться про полiтичнi та соцiальнi протести i регiональне протистояння, якi почалися у 2013 роцi та посилилися у 2014 роцi в Українi. Подiї, про якi йдеться у Примiтцi 1(б), можуть мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Групи, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Ми не змiнюємо нашу думку у зв’язку iз цим питанням.

Звiт щодо iнших юридичних i законодавчих вимог
Звiт щодо вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Наш аудит було проведено з метою формування думки щодо консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому. Згiдно з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29 вересня 2011р., нашi аудиторськi процедури були направленi на розкриття iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами цiнних паперiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Ми провели аудит вiдповiдно до договору про надання послуг з проведення аудиторської перевiрки № 45-SA/2012 вiд 27 лютого 2012 р. Аудит було проведено в перiод з 18 березня 2013 р. по 22 квiтня 2014 р.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у роздiлi “Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки”, iнформацiя, розкрита у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, була пiдготовлена, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами цiнних паперiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.

Крiм того, вiдповiдно до вимог рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29 вересня 2011 р. ми повiдомляємо наступне:
- Через питання, про якi йдеться у роздiлi “Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки”, ми не мали змоги оцiнити, чи дотримувалася Група вимог частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв;
- Немає суттєвих невiдповiдностей мiж консолiдованою фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, пiдготовленою Групою для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з консолiдованою фiнансовою звiтнiстю;
- Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., Група дотримувалася вимог щодо виконання значних правочинiв, що перевищують 10 вiдсоткiв загальної вартостi активiв, вiдповiдно до статтi 70 Закону України “Про акцiонернi товариства”;
- Iнформацiя, що розкрита у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, належним чином представляє стан корпоративного управлiння Групи. Як зазначено у Примiтцi 1(в), на 31 грудня 2013 р. Група не мала служби внутрiшнього аудиту;
- Пiд час проведення аудиту ми визначили та здiйснили оцiнку ризикiв суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”.

ПрАТ “КПМГ Аудит”
Дмитро Алєєв - Заступник директора ПрАТ “КПМГ Аудит”
Свiдоцтво Аудиторської пала ти України №2397 вiд 26 сiчня 2001
Сертифiкований аудитор
Код ЄДРПОУ 31032100. Сертифiкат АПУ: А006608 вiд 2 липня 2009 р.
22 квiтня 2014 р.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

2

1

2

2012

1

0

3

2011

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Припинення дiї та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства (викладення в новiй редакцiї: 1. Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком; 2. Положення про Наглядову Раду ПАТ «Укртелеком»; 3. Припинення дiї Положення про Правлiння ПАТ «Укртелеком»; 4. Припинення дiї Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «Укртелеком».

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

23

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У Наглядовiй радi ПАТ "Укртелеком" протягом звiтного перiоду комiтетiв не створювалось.

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи у товариствi вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншого органу, який здiйснював перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства не було.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2006 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Публiкацiя в пресi порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Принципи затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Кодексу корпоративного управлiння в товариствi дотримуються


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

Територія

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

61.10

Середня кількість працівників

56088

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

м. Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

42276

26092

42276

первісна вартість

1001

498770

431188

498770

накопичена амортизація

1002

-456494

-405096

-456494

Незавершені капітальні інвестиції

1005

359040

190278

359040

Основні засоби:

1010

7080832

6492642

7080832

первісна вартість

1011

25529198

25744680

25529198

знос

1012

-18448366

-19252038

-18448366

Інвестиційна нерухомість:

1015

10382

10745

10382

первісна вартість

1016

15510

16546

15510

знос

1017

-5128

-5801

-5128

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


1075


981


1075

інші фінансові інвестиції

1035

22925

0

22925

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

1815

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

21269

15065

21269

Усього за розділом I

1095

7537799

6737618

7537799

II. Оборотні активи

Запаси

1100

62200

119374

62200

Виробничі запаси

1101

24246

89856

24246

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

76

43

76

Товари

1104

37878

29475

37878

Поточні біологічні активи

1110

1

1

1

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

541878

463833

541878

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


49888


53290


49888

з бюджетом

1135

1173

6693

1173

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

2216

11742

2216

із внутрішніх розрахунків

1145

4302

0

4302

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

15671

166769

15671

Поточні фінансові інвестиції

1160

22019

62917

22019

Гроші та їх еквіваленти

1165

249691

561813

249691

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

69822

73044

69822

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

20198

19958

20198

Усього за розділом II

1195

1039059

1539434

1039059

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

519860

560071

519860

Баланс

1300

9096718

8837123

9096718

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4681562

4681562

4681562

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

3011892

3011892

3011892

Додатковий капітал

1410

411370

278233

411370

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

222812

222812

222812

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-3025351

-2968696

-3025351

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

5302285

5225803

5302285

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

39323

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

4239

2218

4239

Довгострокові забезпечення

1520

223115

310009

223115

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

227354

351550

227354

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

423949

471855

423949

Векселі видані

1605

370

150

370

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

2388778

2132516

2388778

за товари, роботи, послуги

1615

273823

155342

273823

за розрахунками з бюджетом

1620

74879

87639

74879

за у тому числі з податку на прибуток

1621

7340

0

7340

за розрахунками зі страхування

1625

34596

36579

34596

за розрахунками з оплати праці

1630

76428

76741

76428

за одержаними авансами

1635

73612

71976

73612

за розрахунками з учасниками

1640

1900

1899

1900

із внутрішніх розрахунків

1645

1047

6973

1047

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

103337

157516

103337

Доходи майбутніх періодів

1665

0

1328

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

54773

59256

54773

Усього за розділом IІІ

1695

3507492

3259770

3507492

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

59587

0

59587

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

9096718

8837123

9096718

Примітки

Компанiя почала складати окрему фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерськiй облiк та фiнансову звiтнiсть" починаючи з 01 сiчня 2012 року.
Загальна сума оборотних активiв за рядком 1195 повинна розглядатись з урахуванням суми за рядком 1200 “Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття”. Отже, загальна сума оборотних активiв на 31 грудня 2013 р. складає 2,099,505 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 1,558,919 тис. грн. ).
Загальна сума поточних зобов’язань за рядком 1695 повинна розглядатись з урахуванням суми за рядком 1700 “Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття”. Отже, загальна сума поточних зобов`язань на 31 грудня 2013 р. складає 3,259,770 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 3,567,079 тис. грн.).
Загальна сума зобов`язань на 31 грудня 2013 р. повинна розглядатись з урахуванням сум за рядками 1595, 1695 та 1700 та складає 3,611,320 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 3,794,433 тис. грн.).

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

Л.В. Накалюжна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

6446833

6947515

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -4451039 )

( -4728830 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


1995794


2218685

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

45933

62626

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -677658 )

( -591665 )

Витрати на збут

2150

( -594418 )

( -732375 )

Інші операційні витрати

2180

( -215405 )

( -168393 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


554246


788878

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

55405

13078

Інші доходи

2240

19723

13256

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -418180 )

( -342996 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -57711 )

( -55458 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


153483


416758

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-27380

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

-14623

-22576

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


138860


366802

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-82205

-32639

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-82205

-32639

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-82205

-32639

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

56655

334163

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

801966

834059

Витрати на оплату праці

2505

2116082

2090559

Відрахування на соціальні заходи

2510

765969

759293

Амортизація

2515

855575

949291

Інші операційні витрати

2520

1261078

1523615

Разом

2550

5800670

6156817

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

18726248000

18726248000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

18726248000

18726248000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.0074

0.0196

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.0074

0.0196

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Чистий та скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 0.0082 грн. (за аналогiчний перiод поперднього року (згiдно з новим поданням) становить 0.0223 грн.).
Чистий та скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю вiд припинення дiяльностi пiсля оподаткування становить (0.0008 грн.) (за аналогiчний перiод поперднього року (згiдно з новим поданням) становить (0.0012 грн.).
Рядок 2445 “Iнший сукупний дохiд” у сумi 82,205 тис. грн. (2012: 32,639 тис. грн.) представлений актуарним збитком вiд зобов’язань з довгострокових пенсiйних виплат, якi нiколи не будуть перенесенi в прибуток чи збиток.

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

Л.В. Накалюжна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


6837946


7023546

Повернення податків і зборів

3005

124

56

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

4174

5949

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

63415

67275

Надходження від повернення авансів

3020

154

287

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

9984

9274

Надходження від операційної оренди

3040

213004

246464

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

67662

53447

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -1488810 )


( -1825377 )

Праці

3105

( -1808474 )

( -1778843 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -843382 )

( -825074 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -1263134 )

( -1349432 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -123775 )

( -117727 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -1408 )

( -160 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -244871 )

( -183923 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1422609

1325762

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

17265

17245

необоротних активів

3205

1282

563

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

6499

5283

дивідендів

3220

0

322

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

298516

349

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( -39965 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( -338679 )

( -659032 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( -485229 )

( -82780 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-540311

-718050

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

2442821

643083

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

40277

12302

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

-2515294

-651835

Сплату дивідендів

3355

( -1 )

( -10 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -421518 )

( -224325 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( -37701 )

( -197443 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( -78768 )

( -96785 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-570184

-515013

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

312114

92699

Залишок коштів на початок року

3405

249691

156900

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

8

92

Залишок коштів на кінець року

3415

561813

249691

Примітки

Негрошова iнвестицiйна дiяльнiсть Компанiї представлена наступними категорiями:
1. Основними засобами, придбаними через товариий кредит у сумi 2,214 тис. грн. у 2013 роцi (18,035 тис. грн. у 2012 роцi).
2. Основними засобами, придбаними шляхом фiнансової оренди у сумi 21,595 тис. грн. у 2013 роцi (75,023 тис. грн. у 2012 роцi).
Рядок 3190 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 244,871 тис. грн. (2012: 183,923 тис. грн.) включає виплати грошових коштiв за оренду, операцiї з придбання iноземної валюти, виплати згiдно колективного договору, страховi виплати та iншi.
Рядок 3250 “Iншi надхождення” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi надходження вiд повернення кредиту ТОВ “ТриМоб” та материнською компанiєю ТОВ “ЕСУ” у сумi 297,855 тис. грн. (2012: нуль) та iншi отриманi грошовi кошти.
Рядок 3290 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi втрати вiд надання кредиту ТОВ “ТриМоб” та материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у сумi 484,985 тис. грн. (2012: нуль) та iншi грошовi втрати.
Рядок 3390 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi” включає повернення кредитiв постачальникам у сумi 69,376 тис. грн. (2012: 35,606 тис. грн.) та iншi грошовi втрати.

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

Л.В. Накалюжна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi на дату оприлюднення звiту не складається.

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

Л.В. Накалюжна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

4681562

3011892

411370

222812

-3025351

0

0

5302285

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

4681562

3011892

411370

222812

-3025351

0

0

5302285

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

138860

0

0

138860

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

-82205

0

0

-82205

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

-133137

0

0

0

0

-133137

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

-133137

0

56655

0

0

-76482

Залишок на кінець року

4300

4681562

3011892

278233

222812

-2968696

0

0

5225803

Примітки

Рядок 4290 “Iншi змiни в капiталi” у сумi 133,137 тис. грн. включає вiдображення рiзницi мiж номiнальною та справедливою вартiстю при початковому визнаннi безвiдсоткового кредиту, наданого материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ”, та створення резерву на покриття збиткiв вiд утримання обладнання спецiального зв’язку, що покладається на акцiонерiв Компанiї згiдно з умовами приватизацiї

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

Л.В. Накалюжна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

Територія

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

61.10

Середня кількість працівників

56088

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

м. Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

42276

26092

0

 первісна вартість

1001

498770

431188

0

 накопичена амортизація

1002

-456494

-405096

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

359040

190278

0

Основні засоби:

1010

7080832

6492642

0

 первісна вартість

1011

25529198

25744680

0

 знос

1012

-18448366

-19252038

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

10382

10745

0

 первісна вартість

1016

15510

16546

0

 знос

1017

-5128

-5801

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

 первісна вартість

1021

0

0

0

 накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


802


708


0

інші фінансові інвестиції

1035

22925

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

1815

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

21269

15065

0

Усього за розділом I

1095

7537526

6737345

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

62200

119374

0

Виробничі запаси

1101

24246

89856

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

76

43

0

Товари

1104

37878

29475

0

Поточні біологічні активи

1110

1

1

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

543804

464555

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами


1130


49888


53290


0

 з бюджетом

1135

1185

6827

0

 у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

 з нарахованих доходів

1140

2216

11742

0

 із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

15671

166769

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

22019

62917

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

256770

566697

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

69822

73044

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

 резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

 резервах незароблених премій

1183

0

0

0

 інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

20198

19958

0

Усього за розділом II

1195

1043774

1545174

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

354654

376303

0

Баланс

1300

8935954

8658822

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4681562

4681562

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

3011892

3011892

0

Додатковий капітал

1410

411370

278233

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

222812

222812

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-3217605

-3382654

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

0

Усього за розділом I

1495

5110031

4811845

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

39323

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

4239

2218

2218

Довгострокові забезпечення

1520

223115

310009

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

 резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

 резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

 резерв незароблених премій

1533

0

0

0

 інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

227354

351550

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

423949

471855

0

Векселі видані

1605

370

150

0

Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями

1610

2388778

2132516

0

 за товари, роботи, послуги

1615

275200

155342

0

 за розрахунками з бюджетом

1620

75174

87639

0

 у тому числі з податку на прибуток

1621

7340

0

0

 за розрахунками зі страхування

1625

34596

36579

0

 за розрахунками з оплати праці

1630

76443

76741

0

 за одержаними авансами

1635

73612

71976

0

 за розрахунками з учасниками

1640

1900

1899

0

 із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

 за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

103390

159227

0

Доходи майбутніх періодів

1665

1940

3268

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

54826

59256

0

Усього за розділом IІІ

1695

3510178

3256448

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

88391

238979

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

8935954

8658822

0

Примітки

Дата переходу Групи на пiдготовку консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно МФСЗ була у 2000 роцi.
Iнформацiя про фiнансовi показники на момент переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi Групи у цьому звiтi вiдображено некоректно.Крiм того, Рядок 1515 помилково вiдображає некоректне значення, яке не можливо змiнити у програмному забезпеченнi, яке супроводжує формування звiтностi.
Загальна сума оборотних активiв за рядком 1195 повинна розглядатись з урахуванням суми за рядком 1200 “Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття”. Отже, загальна сума оборотних активiв на 31 грудня 2013 р. складає 1,921,477 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 1,398,428 тис. грн.).
Загальна сума поточних зобов’язань за рядком 1695 повинна розглядатись з урахуванням суми за рядком 1700 “Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття”. Отже, загальна сума поточних зобов`язань на 31 грудня 2013 р. складає 3,495,427 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 3,598,569 тис. грн.).
Загальна сума зобов`язань на 31 грудня 2013 р. повинна розглядатись з урахуванням сум за рядками 1595, 1695 та 1700 та складає 3,846,977 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 3,825,923 тис. грн.).

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

Л.В. Накалюжна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

6334483

6784987

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

-4437161

-4639663

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:
 прибуток


2090


1897322


2145324

 збиток

2095

0

0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

45933

62626

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -677658 )

( -591665 )

Витрати на збут

2150

( -594418 )

( -732375 )

Інші операційні витрати

2180

( -215405 )

( -168393 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

455774

715517

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

55405

13078

Інші доходи

2240

19723

13256

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -418180 )

( -342996 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( -107 )

( -78 )

Інші витрати

2270

( -57604 )

( -55380 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


55011


343397

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-27380

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

-137855

-126345

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


189672

 збиток

2355

( -82844 )

( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-82205

-32639

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-82205

-32639

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-82205

-32639

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-165049

157033

Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії


2470


0


0

 неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії


2480


0


0

неконтрольованій частці

2485

0

0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

801966

834059

Витрати на оплату праці

2505

2116082

2090559

Відрахування на соціальні заходи

2510

765969

759293

Амортизація

2515

855575

949291

Інші операційні витрати

2520

1261078

1523615

Разом

2550

5800670

6156817

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

18726248000

18726248000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

18726248000

18726248000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.0044

0.0101

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.0044

0.0101

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Чистий та скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 0.0028 грн. (за аналогiчний перiод поперднього року (згiдно з новим поданням) становить 0.0169 грн.).
Чистий та скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю вiд припинення дiяльностi пiсля оподаткування становить (0.0074 грн.) (за аналогiчний перiод поперднього року (згiдно з новим поданням) становить (0.0067 грн.).
Рядок 2445 “Iнший сукупний дохiд” у сумi 82,205 тис. грн. (2012: 32,639 тис. грн.) представлений актуарним збитком вiд зобов’язань з довгострокових пенсiйних виплат, якi нiколи не будуть перенесенi в прибуток чи збиток (див. примiтку 12).

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

Л.В. Накалюжна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


6837946


7027191

Повернення податків і зборів

3005

124

56

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

4174

5949

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

63415

67275

Надходження від повернення авансів

3020

154

287

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

9984

9274

Надходження від операційної оренди

3040

213004

246464

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

67662

53447

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -1491005 )

( -1825377 )

Праці

3105

( -1808474 )

( -1778843 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -843382 )

( -825074 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -1263134 )

( -1349432 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -123775 )

( -117727 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -1408 )

( -160 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -244871 )

( -183923 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1420414

1329407

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

17265

17245

необоротних активів

3205

1282

563

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

6499

5283

дивідендів

3220

0

322

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

187631

349

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( -39965 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( -338679 )

( -659032 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( -374344 )

( -82780 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-540311

-718050

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

2442821

643083

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

40277

12302

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

-2515294

-651835

Сплату дивідендів

3355

( -1 )

( -10 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -421518 )

( -224325 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( -37701 )

( -197443 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( -78768 )

( -96785 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-570184

-515013

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

309919

96344

Залишок коштів на початок року

3405

256770

160334

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

8

92

Залишок коштів на кінець року

3415

566697

256770

Примітки

Негрошова iнвестицiйна дiяльнiсть Компанiї представлена наступними категорiями:
1. Основними засобами, придбаними через товариий кредит у сумi 2,214 тис. грн. у 2013 роцi (18,035 тис. грн. у 2012 роцi).
2. Основними засобами, придбаними шляхом фiнансової оренди у сумi 21,595 тис. грн. у 2013 роцi (75,023 тис. грн. у 2012 роцi).
Рядок 3190 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 244,871 тис. грн. (2012: 183,923 тис. грн.) включає виплати грошових коштiв за оренду, операцiї з придбання iноземної валюти, виплати згiдно колективного договору та iншi.
Рядок 3250 “Iншi надхождення” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi надходження вiд повернення кредиту материнською компанiєю ТОВ “ЕСУ” у сумi 187,000 тис. грн. (2012: нуль) та iншi отриманi грошовi кошти.
Рядок 3290 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi втрати вiд надання кредиту материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у сумi 374,100 тис. грн. (2012: нуль) та iншi грошовi втрати.
Рядок 3390 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi” включає повернення кредитiв постачальникам у сумi 69,376 тис. грн. (2012: 35,606 тис. грн.) та iншi грошовi втрати.

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

Л.В. Накалюжна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
 амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

 збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги


3561


0


0


0


0

 за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

 за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

 за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій


3200


0


X


0


X

 необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
 відсотків


3215


0


X


0


X

 дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій


3255


X


0


X


( 0 )

 необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу


3300


0


X


0


X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій


3345


X


0


X


0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Консалiдований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi на дату оприлюднення звiту не складається.

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

Л.В. Накалюжна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код рядка

Належить власникам материнської компанії

Неконтрольована частка

Разом

зареєстрований капітал

капітал у дооцінках

додатковий капітал

резервний капітал

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

неоплачений капітал

вилучений капітал

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на початок року

4000

4681562

3011892

411370

222812

-3217605

0

0

0

0

5110031

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

4681562

3011892

411370

222812

-3217605

0

0

0

0

5110031

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-82844

0

0

0

0

-82844

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

-82205

0

0

0

0

-82205

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

-133137

0

0

0

0

0

0

-133137

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

-133137

0

-165049

0

0

0

0

-298186

Залишок на кінець року

4300

4681562

3011892

278233

222812

-3382654

0

0

0

0

4811845

Примітки

Рядок 4290 “Iншi змiни в капiталi” у сумi 133,137 тис. грн. включає вiдображення рiзницi мiж номiнальною та справедливою вартiстю при початковому визнаннi безвiдсоткового кредиту, наданого материнськiй компанiї ТОВ “ЄСУ”, та створення резерву на покриття збиткiв вiд утримання обладнання спецiального зв’язку, що покладається на акцiонерiв Групи згiдно з умовами приватизацiї (див. примiтку 11).

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

Л.В. Накалюжна


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до консалiдованої фiнансової звiтностi.
Змiст
1. Загальна iнформацiя
2. Основа складання консолiдованої фiнансової звiтностi
3. Основнi принципи облiкової полiтики
4. Iнформацiя за сегментами
5. Припинена дiяльнiсть
6. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
7. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
9. Iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї
10. Iншi необоротнi активи
11. Власний капiтал
12. Довгостроковi забезпечення
13. Довгостроковi кредити банкiв, iншi довгостроковi зобов’язання та поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями
14. Короткостроковi кредити банкiв
15. Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
16. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
17. Адмiнiстративнi витрати
18. Витрати на збут
19. Iншi операцiйнi витрати
20. Елементи операцiйних витрат
21. Фiнансовi витрати
22. Витрати з податку на прибуток
23. Управлiння фiнансовими ризиками
24. Зобов’язання
25. Непередбачуванi зобов’язання
26. Операцiї з пов’язаними сторонами
27. Подiї пiсля звiтної дати
1. Загальна iнформацiя
(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство “Укртелеком” (Компанiя) – найбiльший оператор послуг фiксованого телефонного зв’язку та Iнтернет-послуг в Українi, що здiйснює експлуатацiю телекомунiкацiйних активiв, якi ранiше знаходились у державнiй власностi. 11 травня 2011 р. у межах програми приватизацiї в Українi ТОВ “ЕСУ”, дочiрнє пiдприємство австрiйської компанiї Epic, придбало частку володiння у Компанiї в розмiрi 92.791%. 30 вересня 2013 року фiнансово-промислова група України “Cистем Кепiтал Менеджмент” (СКМ) придбала частку володiння у ТОВ “ЕСУ” в розмiрi 100%.
На 31 грудня 2013 р. власниками акцiй Компанiї є ТОВ “ЕСУ” (92.791%), iншi юридичнi особи (5.911%) та фiзичнi особи (1.298%).
Консолiдована фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., включає Компанiю та її дочiрнi пiдприємства ТОВ “ТриМоб” та “Укртел ГмБХ” (разом - Група).
Група надає послуги фiксованого зв’язку, включаючи встановлення i експлуатацiйно-технiчне обслуговування абонентських лiнiй, послуги мiсцевого, мiжмiського та мiжнародного телефонного зв’язку та послуги з передачi даних, а також iншi пов’язанi з ними послуги, включаючи Iнтернет-послуги, ISDN, Frame Relay, аудiотекст та iншi послуги комп’ютерного зв'язку.
У 2007 роцi Група почала розгортати мережу мобiльного зв’язку, використовуючи свою лiцензiю на надання послуг мобiльного зв’язку 3G у стандартi IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) (яка зазвичай зветься “лiцензiя 3G”). Протягом 2011 року акцiонери Групи оголосили про намiр продати мобiльний сегмент. На 31 грудня 2011 р. Група вiдобразила в облiку активи мобiльного сегмента як припинена дiяльнiсть. На 31 грудня 2012 р. активи мобiльного сегмента представленi фiлiєю “Утел” та дочiрнiм пiдприємством ТОВ “ТриМоб”, якi класифiкувались як група вибуття, утримувана для продажу, та вiдображаються в облiку як припинена дiяльнiсть. На 31 грудня 2013р. активи мобiльного сегмента представленi виключно дочiрнiм пiдприємством ТОВ “ТриМоб” (див. примiтку 5).
Група має 33 фiлiї, у тому числi 27 регiональних фiлiй, головний офiс, фiлiю “Утел”, фiлiю “Дирекцiя первинної мережi”, фiлiю “Дирекцiя розвитку iнфраструктури”, фiлiю спецiалiзованого електрозв'язку, фiлiю централiзованого продажу послуг, а також фiлiю “Центр пiслядипломної освiти”. До структури фiлiй Групи входять цехи та iншi безбалансовi структурнi пiдроздiли.
Юридична адреса Групи: бульвар Тараса Шевченка, 18, Київ, Україна, 01601.
(б) Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), регулятор на ринку телекомунiкацiй України, встановлює тарифи, зокрема на загальнодоступнi послуги мiсцевого фiксованого зв’язку. Тарифи, встановленi стосовно мiсцевого фiксованого зв’язку, не обов’язково можуть вiдображати витрати на надання послуг зв’язку та капiтальнi витрати, необхiднi для розвитку мережi. Цей факт, а також iнша невизначенiсть полiтичного, економiчного, податкового та правового середовища в Українi впливали та можуть продовжувати впливати на прибутковiсть Групи у майбутньому i, вiдповiдно, на спроможнiсть Групи вiдшкодувати балансову вартiсть її довгострокових активiв.
Уряд також здiйснює вплив на дiяльнiсть Групи через Мiнiстерство iнфраструктури України. Крiм того, держава здiйснює регулювання Групи через НКРЗI, яка видає (продовжує, переоформляє та анулює) лiцензiї на надання телекомунiкацiйних послуг (на користування радiочастотним ресурсом) та дозволи на використання номерного ресурсу. НКРЗI також здiйснює державне регулювання тарифiв на загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги; тарифiв на надання в користування каналiв електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй, якi займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку цих послуг; розрахункових такс за послуги пропуску трафiку до телекомунiкацiйних мереж операторiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафiку або операторiв телекомунiкацiй, що займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку телекомунiкацiй; тарифiв на надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй.
Полiтично-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з того часу, як Уряд країни прийняв рiшення про вiдмову вiд пiдписання Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вiльної торгiвлi з Європейським Союзом в останнi днi листопада 2013 року. Полiтичнi та соцiальнi протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та подальшого скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України, результатом чого стало зниження суверенних кредитних рейтингiв України. У лютому 2014 року, пiсля девальвацiї нацiональної валюти, Нацiональний банк України увiв ряд адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну валют, а також оголосив про перехiд на режим плаваючого курсу обмiну. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економiку України.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi дiяльностi Групи, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Групи, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Групи. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у зв’язку з впливом подiй в Українi, якi мали мiсце пiсля звiтної дати.
(в) Стан корпоративного управлiння
Управлiння Групою здiйснюють наступнi органи: Загальнi Збори Акцiонерiв, Наглядова Рада, Директор Групи та Голова Групи.
Загальнi Збори Акцiонерiв є вищим органом Групи i можуть вирiшувати будь-якi питання її дiяльностi.
Рiчнi Загальнi Збори Акцiонерiв скликаються щороку i проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову Раду та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Директора та Голови Групи.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними Зборами Акцiонерiв.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Групи, крiм Загальних Зборiв Акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України.
Одноосiбним виконавчим органом Групи є Директор, який є керiвником Групи. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Групи та дiє вiд iменi та в iнтересах Групи без довiреностi, згiдно з наданими йому Статутом повноваженнями.
Голова Групи є органом контролю, пiдпорядкованим Наглядовiй Радi, що здiйснює загальний нагляд за здiйсненням управлiння поточною дiяльнiстю Групи, крiм питань щодо дiяльностi, пов’язаної з державною таємницею та службовою iнформацiєю з присвоєним вiдповiдно до законодавства грифом “для службового користування”; погоджує, координує та контролює дiяльнiсть Директора з питань, передбачених Статутом; забезпечує взаємодiю Директора з Наглядовою Радою.
Станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року Група не мала структури, вiдповiдальної за виконання функцiї внутрiшнього аудиту, що перевiряла б систему внутрiшнього контролю та звiтувала Загальним Зборам Акцiонерiв та Наглядовiй Радi.
Пiсля звiтної дати Група створила функцiю внутрiшнього аудиту, що має перевiряти систему внутрiшнього контролю та звiтувати Загальним Зборам Акцiонерiв та Наглядовiй Радi (див. примiтку 27).
2. Основа складання консолiдованої фiнансової звiтностi
(а) Пiдтвердження вiдповiдностi
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдно до законодавства України.
(б) Основа оцiнки
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу первiсної (iсторичної) вартостi.
(в) Функцiональна валюта та валюта подання
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Групи та валютою, у якiй подана ця консолiдована фiнансова звiтнiсть. Всi фiнансовi данi, якi наведено у гривнях, були округленi до тисяч, якщо не зазначено iнше.
(г) Використання оцiнок та суджень
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу зробити ряд оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв облiкової полiтики та на вiдображення у звiтностi активiв та зобов’язань, доходiв та витрат. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх перiодах, якщо змiна стосується цих майбутнiх перiодiв.
Iнформацiя про важливi судження та оцiнки, що використовувалися при застосуваннi принципiв облiкової полiтики i мали найбiльший вплив на суми, визнанi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi та можуть призвести до суттєвих коригувань у наступних звiтних перiодах, включена до таких примiток:
Примiтка 7 – резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi
Примiтка 12 – зобов’язання з пенсiйних виплат та iнших довгострокових виплат працiвникам
Примiтка 22 – витрати з податку на прибуток.

(д) Змiни у поданнi
(а) Змiни у формах звiтностi згiдно з дiючим законодавством
Згiдно з українським законодавством, починаючи з 7 лютого 2013 року, Група зобов’язана подавати свою консолiдовану рiчну фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, з використанням стандартного формату, як того вимагає Мiнiстерство фiнансiв України (Наказ Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 7 лютого 2013 року).
Вiдповiдно до вимог законодавства України, 7 лютого 2013 року, Група здiйснила змiни у поданнi консолiдованого звiту про фiнансовий стан, консолiдованого звiту про сукупний дохiд, консолiдованого звiту про рух грошових коштiв, консолiдованого звiту про змiни у власному капiталi та вiдповiдних розкриттiв. Порiвняльна iнформацiя на 31 грудня 2012 року та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, використана у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, була подана вiдповiдно до зазначених змiн.
Вплив змiни подання на консолiдований звiт про фiнансовий стан
Статутний капiтал у сумi 7,693,454 тис. грн. на 31 грудня 2012 р. вiдображений у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi у складi зареєстрованого капiталу (рядок 1400) у сумi 4,681,562 тис. грн. та капiталу у дооцiнках (рядок 1405) у сумi 3,011,892 тис. грн.
Позабюджетнi платежi у сумi 19,633 тис. грн. на 31 грудня 2012 р. та iншi поточнi зобов’язання у сумi 35,193 тисяч гривень на 31 грудня 2012 р. вiдображенi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi у складi iнших поточних зобов’язань (рядок 1690).
Група також здiйснила iншi змiни у поданнi консолiдованого звiту про фiнансовий стан.
Вплив змiни подання на консолiдований звiт про сукупний дохiд
У попереднiх звiтних перiодах Група подавала консолiдований звiт про сукупний дохiд у формi двох звiтiв, а саме консолiдованого звiту про прибутки та збитки й доданого до нього консолiдованого звiту про iнший сукупний дохiд.
У 2013 роцi Група подала консолiдований звiт про сукупний дохiд у виглядi єдиного звiту, який включає усi елементи прибутку та збитку та iнший сукупний дохiд.
Група також здiйснила iншi змiни у поданнi консолiдованого звiту про сукупний дохiд.
Iншi змiни
Група також здiйснила iншi змiни у поданнi консолiдованого звiту про рух грошових коштiв та консолiдованого звiту про змiни у власному капiталi.

(б) Змiни у порiвняльнiй iнформацiї
Виплаченi проценти та iншi грошовi потоки у сумi 213,145 тис. грн., вiдображенi у складi руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi за попереднiй рiк, поданi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi у складi руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi, для цiлей вiдповiдностi порiвняльної iнформацiї з поданням поточного року.
Проценти отриманi з депозиту у сумi 5,283 тис. грн., вiдображенi у складi руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi за попереднiй рiк, поданi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi у складi руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi, для цiлей вiдповiдностi порiвняльної iнформацiї з поданням поточного року.
Грошовi потоки вiд отримання позик (рядок 3305) у сумi 1,542,908 тис. грн. та грошовi потоки на погашення позик (рядок 3350) у сумi 1,542,908 тис. грн. за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р. що були поданi у розгорнутому виглядi у звiтi про рух грошових коштiв за попередньому роцi, поданi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi на нетто-основi, з огляду на короткостроковий характер кредитної лiнiї (до трьох мiсяцiв).
Крiм того, для цiлей вiдповiдностi порiвняльної iнформацiї з поданням поточного року у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, Група застосовувала деякi iншi змiни до порiвняльної iнформацiї у розкриттях.
3. Основнi принципи облiкової полiтики
Принципи облiкової полiтики, викладенi далi, послiдовно застосовувалися до усiх перiодiв, поданих у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.
(а) Основа консолiдацiї
Дочiрнi пiдприємства
Дочiрнi пiдприємства – це суб’єкти господарювання, що контролюються Групою. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств включається до консолiдованої фiнансової звiтностi з моменту фактичного початку здiйснення контролю до моменту фактичного припинення здiйснення контролю. За необхiдностi принципи облiкової полiтики дочiрнiх пiдприємств були змiненi з метою приведення їх у вiдповiднiсть до облiкової полiтики Групи. Збитки, пов'язанi з власниками частками участi в дочiрньому пiдприємствi, що не дають права контролю, в повному обсязi вiдображаються на рахунку часток участi, що не дають права контролю, навiть якщо це призводить до виникнення дебетового сальдо (“дефiциту”) на цьому рахунку.
Консолiдованi дочiрнi пiдприємства включають:
Назва Країна реєстрацiї Характер дiяльностi Фактична частка володiння, %
Консолiдовано: 2013 2012

“Укртел ГмБХ” Нiмеччина Телекомунiкацiї 100.0 100.0
ТОВ “ТриМоб” Україна Мобiльний зв’язок 100.0 100.0
На 31 грудня 2012 р. активи мобiльного сегмента представленi фiлiєю “Утел” та дочiрнiм пiдприємством ТОВ “ТриМоб”, якi класифiкувались як група вибуття, утримувана для продажу, та вiдображаються в облiку як припинена дiяльнiсть. На 31 грудня 2013 р. активи мобiльного сегмента представленi виключно дочiрнiм пiдприємством ТОВ “ТриМоб” (див. примiтку 5).

Операцiї, вилученi пiд час консолiдацiї
Залишки за розрахунками й операцiї мiж компанiями Групи та будь-якi нереалiзованi доходи та витрати за операцiями мiж компанiями Групи вилучаються пiд час складання консолiдованої фiнансової звiтностi. Нереалiзованi прибутки вiд операцiй з об’єктами iнвестицiй, що облiковуються за методом участi у капiталi, вилучаються за рахунок iнвестицiї у розмiрi частки володiння Групи у капiталi об’єкта iнвестицiї. Нереалiзованi збитки вилучаються так само, як i нереалiзованi прибутки, але тiльки за умови вiдсутностi ознак зменшення корисностi.
Асоцiйованi пiдприємства (об’єкти iнвестування, що облiковуються за методом участi у капiталi)
Об’єкти iнвестування Групи, що облiковуються за методом участi у капiталi, представленi iнвестицiями в асоцiйованi пiдприємтсва.
Асоцiйованi пiдприємства – це суб’єкти господарювання, в яких Група здiйснює суттєвий вплив на фiнансову та операцiйну полiтику, проте не контролює її. Вважається, що суттєвий вплив iснує у випадках, коли Групi належить вiд 20% до 50% прав голосу в iншому суб’єктi господарювання.
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, i їх первiсне визнання здiйснюється за вартiстю придбання. Вартiсть придбання включає витрати на здiйснення операцiї.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає частку Групи у прибутку чи збитку та в iншому сукупному доходi об’єкта iнвестування, що облiковується за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, пiсля коригувань, здiйснених з метою приведення його принципiв облiку у вiдповiднiсть до принципiв облiку Групи, вiд дати початку здiйснення суттєвого впливу до дати припинення суттєвого впливу.
Коли частка Групи у збитках перевищує її частку участi в капiталi об’єкта iнвестування, що облiковується за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, балансова вартiсть такої частки (включаючи всi довгостроковi iнвестицiї) зменшується до нуля, i визнання всiх наступних збиткiв припиняється, крiм випадкiв, коли Група прийняла на себе зобов’язання або здiйснювала платежi вiд iменi об’єкта iнвестування.
(б) Iноземна валюта
Операцiї в iноземних валютах
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, встановленими на цю дату. Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць за монетарними статтями являють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю, вираженою в функцiональнiй валютi на початок перiоду та скоригованою з урахуванням ефективної процентної ставки i виплат протягом перiоду, та амортизованою вартiстю, вираженою в iноземнiй валютi за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду.
Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсом обмiну, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються за курсом обмiну на дату операцiї.
Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, вiдображаються у прибутку або збитку, за винятком рiзниць, що виникають в результатi перерахунку iнструментiв капiталу, наявних для продажу, якi визнаються в iншому сукупному доходi.
Закордоннi господарськi одиницi
Активи та зобов’язання закордонних господарських одиниць, включаючи гудвiл та коригування справедливої вартостi при придбаннi, перераховуються у валюту подання за курсами обмiну на дату звiтностi. Доходи i витрати закордонних господарських одиниць перераховуються у валюту подання за курсами обмiну на дати здiйснення операцiй.
Курсовi рiзницi визнаються у складi iншого сукупного доходу i включаються до резерву перерахунку iноземних валют у власному капiталi. Однак якщо закордонне дочiрнє пiдприємство не знаходиться у повнiй власностi Групи, вiдповiдна пропорцiйна частка курсових рiзниць вiдноситься на частки участi, що не дають права контролю. У випадках, коли припиняється контроль за закордонною господарською одиницею або втрачаються суттєвий вплив чи спiльний контроль, кумулятивна сума резерву перерахунку валют, що вiдноситься до такої закордонної господарської одиницi, перекласифiкується у прибуток чи збиток як частина прибутку чи збитку вiд вибуття. У випадку часткового вибуття часток Групи у дочiрньому пiдприємствi, до складу якого входить закордонна господарська одиниця, якщо при цьому Група зберiгає контроль, вiдповiдна пропорцiйна частка кумулятивної суми вiдноситься на частки, що не дають права контролю. У випадку часткового вибуття iнвестицiї Групи у асоцiйованому чи спiльному пiдприємствi, до складу якого входить закордонна господарська одиниця, якщо при цьому Група зберiгає вплив чи спiльний контроль, вiдповiдна пропорцiйна частка кумулятивної суми переноситься до прибутку чи збитку.
Якщо розрахунки за монетарною статтею до отримання вiд закордонної господарської одиницi чи до сплати закордоннiй господарськiй одиницi не очiкуються i не є ймовiрними у найближчому майбутньому, додатнi та вiд’ємнi курсовi рiзницi, що виникають за нею, вважаються частиною
чистої iнвестицiї у закордонну господарську одиницю; вiдповiдно, вони визнаються у складi iншого сукупного доходу i вiдображаються у складi власного капiталу за статтею резерву перерахунку валют.
(в) Фiнансовi iнструменти
Непохiднi фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання – визнання та припинення визнання
Група здiйснює початкове визнання кредитiв та дебiторської заборгованостi на дату їх видачi/виникнення. Початкове визнання всiх iнших фiнансових активiв здiйснюється на дату укладення операцiї, в результатi якого Група стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента.
Припинення визнання фiнансових активiв Групою вiдбувається в тому випадку, якщо закiнчується строк дiї права Групи вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв або якщо вона передає фiнансовий актив iншiй сторонi без збереження контролю або практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з правом володiння фiнансовим активом. Будь-якi частки участi у переданому фiнансовому активi, що виникли або залишились у Групи, визнаються як окремий актив або зобов’язання.
Група припиняє визнання фiнансових зобов’язань у момент, коли зобов’язання Групи, визначенi договором, виконанi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, i вiдповiдна чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Група має юридично забезпечене право на їх взаємозалiк та намiр або здiйснити розрахунок по них на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив та погасити зобов’язання.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це категорiя фiнансових активiв з фiксованими платежами чи платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування цiни на активному ринку. Початкове визнання таких фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля початкового визнання кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, як описано у примiтцi 7, iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї, як описано у примiтцi 9.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, банкiвськi депозити до запитання та високолiквiднi iнвестицiї зi строком погашення до трьох мiсяцiв з моменту придбання, ризик змiн справедливої вартостi яких є незначним.
Банкiвськi овердрафти, що пiдлягають погашенню за вимогою i є невiд'ємним елементом системи управлiння коштами Групи, включенi до складу статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" для цiлей звiту про рух грошових коштiв.
Непохiднi фiнансовi зобов’язання - оцiнка
Група класифiкує непохiднi фiнансовi зобов’язання у категорiю “Iншi фiнансовi зобов’язання”. Початкове визнання таких фiнансових зобов’язань здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зменшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля початкового визнання цi фiнансовi зобов’язання оцiнюються з використанням методу ефективного вiдсотка.
Iншi фiнансовi зобов’язання включають довгостроковi кредити банкiв, iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання та поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями, як описано у примiтцi 13, короткостроковi кредити банкiв, що включають банкiвськi овердрафти, як описано у примiтцi 14, та кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги.
Власний капiтал
Простi акцiї
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi затрати, що безпосередньо вiдносяться до емiсiї простих акцiй, та опцiони на акцiї визнаються як зменшення власного капiталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектiв.

(г) Основнi засоби
Визнання та оцiнка
Одиницi основних засобiв вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Собiвартiсть активiв включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, що були створенi за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних робiтникiв та будь-якi iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з приведенням активу до робочого стану для його використання за призначенням, та капiталiзованi витрати на позики. Вартiсть придбаного програмного забезпечення, що є невiд’ємною частиною вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi такого обладнання.
Якщо одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, вони облiковуються як окремi одиницi (суттєвi компоненти) основних засобiв.
Будь-якi прибутки або збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд її вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються за чистою вартiстю за рядками “Iншi доходи” або “Iншi витрати” у складi прибутку чи збитку.
1 липня 1998 р. в ходi реструктуризацiї телекомунiкацiйної галузi, розпочатої урядом України, основнi засоби окремих юридичних осiб, вiдомих ранiше як обласнi пiдприємства зв’язку, були переданi Групi. Зазначенi основнi засоби були переданi Групi за їх балансовою вартiстю, вiдображеною у звiтностi обласних пiдприємств, яка була обчислена згiдно з українськими нормативними вимогами. Вартiсть придбання разом з накопиченою амортизацiєю цих активiв пiдлягала iндексацiї згiдно з вимогами уряду України з метою врахування гiперiнфляцiї. Останню iндексацiю було проведено станом на 1 квiтня 1996 р. на основi даних про темпи iнфляцiї, опублiкованих Мiнiстерством статистики України.
У 2000 роцi, до дати першого застосування МСФЗ у звiтностi, управлiнський персонал намагався оцiнити сукупний вплив iндексацiй, що проводилися згiдно з українськими нормативними вимогами, та iсторичну вартiсть переданих активiв. Ця оцiнена вартiсть була використана як основа для перерахування вартостi основних засобiв з метою їх приведення до рiвня еквiвалентної постiйної купiвельної спроможностi гривнi на 31 грудня 2000 р. згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” (МСБО 29).
Первинна документацiя, що пiдтверджує початкову вартiсть придбання або витрати на створення зазначених одиниць основних засобiв, та розрахунки, що пiдтверджують вiдповiднi перерахування, вiдсутнi, оскiльки, згiдно з вимогами нормативно-правових актiв України, пiдтверджуюча документацiя повинна зберiгатися лише протягом трьох рокiв.

Подальшi витрати
Витрати, пов’язанi iз замiною компонента одиницi основних засобiв, збiльшують балансову вартiсть цiєї одиницi у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi iз зазначеним компонентом, а її вартiсть можна оцiнити достовiрно. Балансова вартiсть замiненого компонента списується. Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визнаються у складi прибутку або збитку у момент виникнення.
Незавершене будiвництво
Незавершене будiвництво вiдображається за вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Передплати зробленi за основнi засоби та запаснi частини, якi вiдносяться до капiтального будiвництва, включенi в склад незавершеного будiвництва.
Знос
Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, коли вони встановленi та готовi до використання, або, якщо йдеться про активи, створенi власними силами суб’єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий до використання. Знос нараховується на основi вартостi активу, зменшеної на його лiквiдацiйну вартiсть.
Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожної частини одиницi основних засобiв, оскiльки така практика найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активiв нараховується протягом меншого з двох строкiв: строку їх корисного використання або строку оренди, крiм випадкiв, коли можна обґрунтовано вважати, що Група отримає право власностi до кiнця строку оренди. Знос на землю не нараховується.
Оцiненi строки корисного використання для поточного та порiвняльного перiодiв такi:
Будiвлi та вiдремонтованi орендованi примiщення 8 - 50 рокiв
Комутацiйне обладнання та iнше мережне обладнання 3 - 20 рокiв
Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої 20 - 25 рокiв
Устаткування радiо- та фiксованого зв’язку 15 рокiв
Комп’ютери, офiсне та iнше обладнання 3 - 5 рокiв
Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
(д) Нематерiальнi активи
Придбанi Групою нематерiальнi активи, що мають обмеженi строки корисного використання, вiдображаються за їх вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Витрати на внутрiшньо створенi нематерiальнi активи, за винятком витрат на розробку, визнаються у складi прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були понесенi.

Подальшi витрати
Подальшi витрати капiталiзуються тiльки тодi, коли вони збiльшують економiчнi вигоди, якi може принести даний актив у майбутньому. Всi iншi витрати визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Амортизацiя
Амортизацiя розраховується вiд величини, що амортизується, яка являє собою вартiсть активу чи iншу величину, що замiняє її, за вирахуванням залишкової вартостi цього активу.
Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв, починаючи з дати, коли активи є готовими до використання, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв для поточного та порiвняльного перiодiв представленi нижче:
Бiлiнговi системи та iншi програмнi засоби 3 - 10 рокiв
Iншi нематерiальнi активи 3 - 10 рокiв
Методи нарахування амортизацiї, строки корисного використання та залишкова вартiсть основних засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
(е) Орендованi активи
Оренда, за умовами якої Група бере на себе практично всi ризики i отримує практично всi вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова оренда. При початковому визнаннi орендований актив вiдображається за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей: справедливiй вартостi або теперiшнiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового визнання актив вiдображається вiдповiдно до облiкової полiтики, що застосовується до такого активу.
Iншi орендованi активи представленi активами в операцiйнiй орендi, якi не вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан.
(є) Запаси
Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є оцiнена вартiсть продажу в процесi дiяльностi за вирахуванням оцiнених затрат на завершення та реалiзацiю.
Собiвартiсть запасiв визначається за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв та включає витрати, понесенi на придбання запасiв i їх доставку до теперiшнього мiсцезнаходження та доведення до теперiшнього стану.
(ж) Зменшення корисностi
Непохiднi фiнансовi активи
Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату для виявлення об’єктивних ознак зменшення корисностi. Фiнансовий актив вважається знецiненим, якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що пiсля початкового визнання активу сталася подiя, пов’язана iз збитком, i що ця подiя негативно вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки за цим активом, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Об’єктивною ознакою того, що фiнансовi активи є знецiненими, може бути невиконання або затримка виконання дебiтором своїх зобов’язань, реструктуризацiя заборгованостi перед Групою на умовах, якi Група не розглядала б за iнших обставин, ознаки можливого банкрутства дебiтора, негативнi змiни платiжного статусу позичальникiв, економiчнi умови, що можуть призвести до дефолту або данi, отриманi з ринкових джерел, що вказують на зниження очiкуваних грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв, яке можна вимiрити.
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою собiвартiстю
Група розглядає ознаки зменшення корисностi дебiторської заборгованостi як у розрiзi окремих активiв, так i в сукупностi. Усi статтi дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi, оцiнюються на предмет зменшення корисностi iндивiдуально. Усi статтi дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено iндивiдуальних ознак
зменшення корисностi, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на предмет зменшення корисностi, яке сталося, але ще не було виявлене. Дебiторська заборгованiсть, яка не є значною сама по собi, розподiляється за групами заборгованостi з аналогiчними характеристиками ризику i оцiнюється на предмет зменшення корисностi у сукупностi.
Оцiнюючи дебiторську заборгованiсть на предмет зменшення корисностi у сукупностi, Група використовує iсторичнi тенденцiї ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування i суми понесеного збитку, скоригованi згiдно iз судженнями управлiнського персоналу щодо того, чи є поточнi економiчнi й кредитнi умови такими, що фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими за тi, що припускалися на основi використаних iсторичних даних.
Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового активу, оцiненого за амортизованою вартiстю, розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою. Збитки визнаються в складi прибутку або збитку за перiод i вiдображаються на рахунку оцiнюваного резерву, величина якого вираховується з вартостi дебiторської заборгованостi. Проценти по знецiненому активу продовжують нараховуватися через вiдображення вивiльнення дисконту. У випадку виникнення будь-якої наступної подiї, яка веде до зменшення величини збитку вiд зменшення корисностi, збиток вiд зменшення корисностi сторнується, а сума сторнування вiдображається в складi прибутку або збитку.
Об’єкти iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi
Зменшення корисностi по вiдношенню до об’єктiв iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, оцiнюється шляхом порiвняння суми очiкуваного вiдшкодування iнвестицiї та її балансової вартостi. Збиток вiд зменшення корисностi визнається у складi прибутку або збитку та пiдлягає сторнуванню у разi сприятливих змiн в оцiнках, що використовуються при визначеннi суми очiкуваного вiдшкодування.
Нефiнансовi активи
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Групи, за винятком запасiв та вiдстрочених податкових активiв, перевiряється на кожну дату звiтностi з метою виявлення будь-яких ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного вiдшкодування активiв. Суми очiкуваного вiдшкодування гудвiлу та нематерiальних активiв, що мають невизначенi строки корисного використання або ще не готовi до використання, оцiнюються щороку у ту саму дату. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, є бiльша з двох вартостей: вартiсть у використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на реалiзацiю. При оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi в майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi вiдповiдному активу або ОГГК. Для цiлей тестування на предмет зменшення корисностi активи, якi не можуть бути перевiренi iндивiдуально, об’єднуються у найменшу групу активiв, що генерує приток грошових коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що практично не залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв чи ОГГК. За умови досягнення вiдповiдностi критерiям максимальної величини операцiйного сегмента, для цiлей проведення перевiрки на предмет зменшення корисностi гудвiлу тi ОГГК, на якi був вiднесений цей гудвiл, об’єднуються таким чином, що перевiрка на предмет знецiнення проводилася на найнижчому рiвнi, на якому гудвiл контролюється для цiлей внутрiшньої звiтностi. Гудвiл, отриманий при придбаннi бiзнесу, для цiлей тестування на предмет зменшення корисностi розподiляється мiж тими ОГГК, що, як очiкується, отримують вигоди вiд синергетичного ефекту об’єднання. Корпоративнi активи Групи не генерують окремого притоку грошових коштiв, i ними користується бiльше однiєї ОГГК. Якщо є ознака зменшення корисностi корпоративного активу, то сума очiкуваного вiдшкодування визначається для тiєї ОГГК, до якої такий актив вiдноситься.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку або збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi щодо ОГГК, розподiляються у такiй послiдовностi: спочатку зменшується балансова вартiсть будь-якого гудвiлу, розподiленого на ОГГК (групу ОГГК), а потiм зменшується на пропорцiйнiй основi балансова вартiсть iнших активiв, якi входять до складу ОГГК (групи ОГГК).
Збитки вiд зменшення корисностi гудвiлу не сторнуються. Що стосується iнших активiв, збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у попереднi перiоди, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для визначення суми вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або амортизацiї, якщо збиток вiд зменшення корисностi не був визнаний взагалi.
(з) Активи, класифiкованi як такi, що утримуються для продажу
Довгостроковi активи або групи вибуття, що складаються з активiв та зобов’язань, балансова вартiсть яких, як очiкується, буде вiдшкодована, головним чином, в результатi продажу, а не тривалого використання, класифiкуються як активи, утримуванi для продажу.
Активи або компоненти групи вибуття оцiнюються за меншою з двох вартостей: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на реалiзацiю. Будь-який збиток вiд зменшення корисностi групи вибуття вiдноситься спочатку на зменшення гудвiла, а потiм на iншi активи Групи пропорцiйно їх вартостi, за винятком запасiв, фiнансових активiв, вiдстрочених податкових активiв, активiв, що вiдносяться до програм виплат працiвникам, та iнвестицiйної нерухомостi, якi продовжують оцiнюватися згiдно з положеннями облiкової полiтики Групи. Збитки вiд зменшення корисностi, що виникають при початковiй класифiкацiї активiв та груп вибуття у категорiю тих, що утримуються для продажу, а також прибутки та збитки, що виникають при подальшiй переоцiнцi, визнаються у складi прибутку або збитку. Величина, в якiй визнаються цi прибутки, не перевищує кумулятивний збиток вiд зменшення корисностi.
Якщо нематерiальнi активи та основнi засоби класифiкованi як такi, що утримуються для продажу, амортизацiя на них не нараховується. Крiм того, облiк об’єктiв iнвестування, що облiковуються за методом участi у капiталi, припиняється у момент їх класифiкацiї як активiв, що утримуються для продажу.
(и) Припинена дiяльнiсть
Припиненою дiяльнiстю є компонент бiзнесу Групи, дiяльнiсть i грошовi потоки якого можуть бути чiтко вiдокремленi вiд решти Групи, i який:
• являє собою окремий основний напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi;
• є частиною єдиного координованого плану лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу або географiчного регiону дiяльностi
• або є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.
Дiяльнiсть класифiкується як припинена дiяльнiсть або при лiквiдацiї суб’єкта господарювання, або коли суб’єкт господарювання вiдповiдає критерiям, що дозволяють класифiкувати його як утримуваний для продажу, якщо останнє вiдбулося ранiше.
Якщо дiяльнiсть класифiкується як припинена, порiвняльнi показники у звiтi про сукупний дохiд перераховуються так, якби дiяльнiсть було припинено з початку порiвняльного перiоду.

(i) Виплати працiвникам
Короткостроковi виплати працiвникам
Зобов’язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на витрати по мiрi надання вiдповiдних послуг. Зобов’язання визнаються в сумi, яка, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових планiв виплати грошових премiй чи планiв участi у прибутках, якщо Група має поточне юридичне чи конструктивне зобов’язання виплатити цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i таке зобов’язання може бути оцiнене достовiрно.
Програми з визначеними внесками
Програмою з визначеними внесками є програма виплат працiвникам пiсля закiнчення трудових вiдносин з ними, за умовами якої суб’єкт господарювання здiйснює фiксованi внески в окремий фонд i при цьому не несе жодних юридичних чи конструктивних зобов’язань щодо виплати додаткових сум. Зобов’язання iз здiйснення вiдрахувань у пенсiйнi програми з визначеними внесками, у тому числi до Державного пенсiйного фонду України, визнаються як витрати з виплат винагородження працiвникам у складi прибутку або збитку за тi перiоди, за якi працiвники надавали вiдповiднi послуги. Суми вiдрахувань, виплачених авансом, визнаються як актив у тих випадках, коли суб’єкт господарювання має право на вiдшкодування внескiв, зроблених у грошовiй формi, або на зниження розмiрiв майбутнiх платежiв за внесками. Зазначенi зобов’язання покриваються грошовими коштами вiд операцiйної дiяльностi.
Вiдрахування згiдно з державними пенсiйними програмами з визначеними внесками, що здiйснюються через бiльш нiж 12 мiсяцiв пiсля закiнчення трудових вiдносин, мають дисконтуватися з метою визначення їх теперiшньої вартостi.
Програми з визначеною виплатою
Програма з визначеною виплатою – це програма виплат працiвникам по закiнченнi трудових вiдносин з ними, що не є програмою з визначеними внесками. При виходi на пенсiю Група сплачує працiвникам, що мають тривалий стаж роботи, разовi суми у розмiрi до десяти мiсячних посадових окладiв, залежно вiд тривалостi перiоду роботи у Групi. Група також зобов’язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються державою працiвникам Групи, якi працювали протягом певного перiоду у шкiдливих умовах, як визначено нормативно-правовими актами України, i тому мають право на вихiд на пенсiю i на вiдповiдне пенсiйне забезпечення до досягнення пенсiйного вiку. Група зобов’язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються державою працiвникам Групи до досягнення пенсiйного вiку, визначеного нормативно-правовими актами України.
Чиста сума зобов’язання Групи за пенсiйними програмами з визначеною виплатою розраховується окремо для кожної програми шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, заробленої працiвниками у поточному i попереднiх перiодах. Пiсля цього сума виплат дисконтується з метою визначення її теперiшньої вартостi, а справедлива вартiсть активiв програми вилучається з облiку. Ставка дисконту являє собою ринкову доходнiсть на звiтну дату українських державних облiгацiй та високолiквiдних корпоративних довгострокових облiгацiй, строк погашення яких приблизно дорiвнює строку дiї вiдповiдних зобов’язань Групи та якi вираженi у тiй самiй валютi, в якiй, як очiкується, буде здiйснено виплати.
Розрахунки проводяться щороку з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Якщо результатом розрахункiв є потенцiйний актив для Групи, сума визнаного активу обмежується таким чином, щоб вона не перевищувала теперiшню вартiсть економiчних вигод, наявних у формi майбутнiх вiдшкодувань з програми або зменшень майбутнiх внескiв до програми. Для розрахунку теперiшньої вартостi економiчних вигод враховуються вимоги до мiнiмального фiнансування, що застосовуються до будь-якої програми у Групi. Економiчна вигода є наявною для Групи, якщо вона може бути реалiзована протягом строку дiї програми або при погашеннi зобов’язань за програмою.
Переоцiнки, що виникають у зв’язку з пенсiйними програмами з визначеною виплатою, включають актуарнi прибутки та збитки, доход вiд активiв програми (за виключенням процентiв) та вплив встановленої максимальної величини активу пенсiйної програми (якщо така є, за виключенням процентiв), та визнаються негайно у складi iншого сукупного доходу. Група визначає чистi витрати на виплату процентiв (процентний дохiд) за чистим зобов’язанням (активом) за пенсiйною програмою з визначеними виплатами за перiод iз застосуванням ставки дисконту, що була використана для оцiнки зобов’язання за пенсiйною програмою з визначеними виплатами на початок рiчного перiоду, до чистої на той момент суми зобов’язання (активу) за пенсiйною програмою з визначеними виплатами з урахуванням будь-яких змiн чистого зобов’язання (активу) за пенсiйною програмою з визначеними виплатами протягом перiоду в результатi здiйснених внескiв чи виплат. Чистi витрати на виплату процентiв та iншi витрати, пов’язанi з пенсiйними програмами з визначеними виплатами, визнаються у прибутку або збитку.
Якщо виплати за програмою змiнюються або програма скорочується, змiна виплат, що вiдносяться до ранiше наданих послуг, або прибуток чи збиток вiд скорочення програми негайно визнається у прибутку або збитку. Група визнає прибутки i збитки вiд розрахункiв за пенсiйною програмою з визначеними виплатами у тому перiодi, коли проводяться цi розрахунки.
Iншi довгостроковi виплати працiвникам
Чиста сума зобов’язання Групи по довгострокових виплатах працiвникам, що не є пенсiйними програмами, визначається на основi суми майбутнiх виплат, зароблених працiвниками у поточному i попереднiх перiодах. Пiсля цього сума виплат дисконтується з метою визначення її теперiшньої вартостi, а справедлива вартiсть активiв програми вилучається з облiку. Ставка дисконту являє собою ринкову доходнiсть на звiтну дату українських державних облiгацiй та високолiквiдних корпоративних довгострокових облiгацiй, строк погашення яких приблизно дорiвнює строку дiї вiдповiдних зобов’язань Групи та якi вираженi у тiй самiй валютi, в якiй, як очiкується, буде здiйснено виплати. Розрахунок здiйснюється з використанням методу нарахування прогнозованих одиниць. Переоцiнки визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони виникли.
Група здiйснює разовi виплати працiвникам, що досягли певного вiку. Такi виплати у зв’язку з ювiлеями створюють зобов’язання по довгострокових виплатах працiвникам, i цi зобов’язання покриваються грошовими коштами вiд операцiйної дiяльностi.
Вихiдна допомога
Виплати вихiдної допомоги вiдносяться на витрати на бiльш ранню з таких дат: на дату, коли Група бiльше не може анулювати пропозицiю щодо здiйснення цих виплат, або коли Група визнає витрати на реструктуризацiю. Якщо виплата вихiдної допомоги в повному обсязi не очiкується до закiнчення 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, то вони дисконтуються.
(ї) Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Група має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслiдок подiї, що сталася в минулому, i коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення даного зобов’язання необхiдно буде використання економiчних ресурсiв. Сума забезпечення визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi умови вартостi грошових коштiв у часi i, там, де це доцiльно, ризики, притаманнi певному зобов’язанню. Вивiльнення дисконту визнається у складi фiнансових витрат.

(й) Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Основнi джерела доходiв Групи включають:
• доход вiд мiсцевого трафiку та мiсячна абонентська плата, що розраховуються на основi застосування тарифiв на послуги зв’язку, затверджених НКРЗI
• доход вiд мiжмiського трафiку включає плату за телефоннi розмови в межах України, яка розраховується на основi застосування тарифiв, затверджених Групою
• доход вiд мiжнародного трафiку включає платежi за мiжнароднi телефоннi дзвiнки споживачiв Групи з територiї України
• плата за користування каналами та плата за доступ до лiнiй фiксованого зв’язку – це платежi, отриманi вiд українських операторiв послуг зв’язку, якi включають фiксованi платежi за доступ до мережi Групи та платежi за передачу вихiдного трафiку, отриманi вiд клiєнтiв цих операторiв
• доход вiд надання послуг iноземним операторам включає регулярнi (мiсячнi, квартальнi, рiчнi) платежi за використання лiнiй та завершення трафiку споживачiв iноземних операторiв, що знаходяться за межами територiї України, та базується на окремих угодах iз iноземними операторами
• доходи вiд надання послуг Iнтернет включають фiксовану абонентську плату, плату за передачу трафiку з використанням IР-технологiй, доход вiд реалiзацiї Iнтернет-карток, плату за послуги з передачi даних, плату за пiдключення та iншi платежi за надання послуг
• плата за встановлення i пiдключення включає платежi споживачiв Групи за встановлення телефонних апаратiв, а також нарахування iншим операторам зв’язку за пiдключення до мережi Групи на умовах, погоджених в iндивiдуальному порядку. Крiм того, плата за встановлення i пiдключення включає надходження вiд продажу споживачам прав на прискорене пiдключення до телефонних лiнiй.
Доход вiд надання послуг зв’язку споживачам та доход вiд надання послуг операторам визнається у складi прибутку або збитку за методом нарахування у тому перiодi, в якому було надано вiдповiдну послугу, якщо сума доходу може бути оцiнена достовiрно. Доход вiд встановлення i пiдключення визнається в тому перiодi, в якому було надано вiдповiдну послугу.
Плата за встановлення визнається пiсля надання послуг з встановлення.
Якщо Група виступає у ролi агента, а не основної сторони в операцiї, доходом визнається чиста сума комiсiйних, зароблена Групою.

(к) Витрати
Оренднi платежi
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Знижки, наданi орендодавцями, визнаються у складi загальної суми здiйснених орендних платежiв протягом строку оренди.
Мiнiмальнi оренднi платежi за договорами фiнансової оренди розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожний перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну процентну ставку по залишках зобов’язань у кожному перiодi.
Витрати на соцiальну сферу
Якщо вiдрахування Групи на соцiальнi програми приносять суспiльну користь у широкому сенсi i не обмежуються тiльки її працiвниками, вони визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони понесенi.
(л) Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати
Фiнансовi доходи включають процентний доход по iнвестованих коштах (включаючи фiнансовi активи, наявнi для продажу). Процентний доход визнається по мiрi нарахування у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка.
Фiнансовi витрати включають витрати на виплату процентiв по позиках та вивiльнення дисконту по резервах.
Витрати на позики, що не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва чи виробництва квалiфiкованого активу, визнаються у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються як фiнансовi доходи або фiнансовi витрати, залежно вiд динамiки курсiв обмiну, що призводить до отримання прибуткiв чи понесення збиткiв.
(м) Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до об’єднання бiзнесу або до статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному доходi.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи по переплатi, розрахованого на основi прибутку або збитку за рiк, що пiдлягає оподаткуванню, з використанням ставок оподаткування, що дiють або превалюють на дату звiтностi, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати включає також будь-яке податкове зобов’язання, що виникає в результатi оголошення дивiдендiв.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв i зобов'язань, якi використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, якi використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за такими тимчасовими рiзницями:
• за тимчасовими рiзницями, що виникають при первiсному визнаннi активiв чи зобов'язань в результатi здiйснення операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, яка не впливає анi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
• за тимчасовими рiзницями, що вiдносяться до iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства i спiльно контрольованi суб’єкти господарювання, тiєю мiрою, якою Група здатна контролювати строки вiдновлення цих тимчасових рiзниць, i якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi тимчасовi рiзницi не будуть сторнованi в найближчому майбутньому; i
• за оподатковуваними тимчасовими рiзницями, що виникають вiд початкового визнання гудвiлу.
Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони можуть бути реалiзованi. Вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є ймовiрною.
Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дiю на дату звiтностi.
Оцiнка вiдстроченого податку вiдображають податковi наслiдки, що випливають зi способу, в який Група має намiр вiдшкодувати балансову вартiсть її активiв або погасити зобов’язання на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активi та зобов’язання зараховуються, якщо iснує законне право на зарахування поточних податкових активiв i зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податку на прибуток, що стягується одним i тим самим податковим органом з одного й того самого оподатковуваного суб’єкта господарювання, або з рiзних суб’єктiв господарювання, але цi суб’єкти господарювання мають намiр провести розрахунки за поточними податковими зобов’язаннями та активами на нетто-основi або їх податковi активи будуть реалiзованi одночасно з погашенням їх податкових зобов’язань.
При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку Група бере до уваги вплив невизначеностi податкових позицiй, а також можливiсть необхiдностi сплати додаткових податкових зобов’язань, штрафiв та пенi за простроченi платежi. Група вважає, що нарахованi нею податковi зобов’язання є адекватними за всi податковi роки, що залишаються вiдкритими для перевiрок, виходячи з аналiзу багатьох факторiв, включаючи iнтерпретацiї податкового законодавства i попереднiй досвiд. Даний аналiз ґрунтується на прогнозних оцiнках та припущеннях i може передбачати формулювання певних суджень щодо майбутнiх подiй. Може з’явитися нова iнформацiя, у зв’язку з якою Група буде змушена змiнити свою думку щодо адекватностi iснуючих податкових зобов’язань; подiбнi змiни податкових зобов’язань вплинуть на розмiр витрат на сплату податкiв за перiод, в якому вiдбулися змiни.
(н) Iнформацiя за сегментами
Група визначає операцiйнi сегменти на основi iнформацiї, що надходить з внутрiшнiх джерел до Директора Групи, який є головною посадовою особою Групи, яка вiдповiдає за прийняття операцiйних рiшень, згiдно з МСФЗ 8 “Операцiйнi сегменти”.
Операцiйний сегмент – це компонент Групи, який займається господарською дiяльнiстю, вiд якої вiн може отримувати прибутки або нести витрати, включаючи доходи i витрати за операцiями з iншими компонентами Групи. Результати операцiй операцiйного сегмента регулярно аналiзуються Директором Групи з метою прийняття рiшень щодо розподiлу ресурсiв мiж сегментами та оцiнки результатiв дiяльностi сегментiв за умови iснування консолiдованої фiнансової iнформацiї кожного iз сегментiв.
Результати сегмента, про якi доповiдають Директоровi Групи, включають статтi, що безпосередньо вiдносяться до сегмента, а також статтi, якi можуть бути обґрунтовано вiднесенi на той чи iнший сегмент.
Капiтальнi витрати сегмента – це загальна сума витрат, понесених протягом року на придбання основних засобiв та нематерiальних активiв, за винятком гудвiла.
(о) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв i тлумачення ще не набрали чинностi на
31 грудня 2013 р. i не застосовувалися при пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. З них на дiяльнiсть Групи потенцiйно можуть вплинути тi, якi викладенi нижче. Група планує застосовувати їх тодi, коли вони набудуть чинностi.
• МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти” буде випускатись у кiлька етапiв та передбачається, що цей стандарт замiнить Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка”. Перша частина МСФЗ 9 була випущена у листопадi 2009 року та стосується класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Друга частина, яка стосується класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань, була опублiкована у жовтнi 2010 року. Третя частина, що стосується облiку хеджування ризикiв, була опублiкована у листопадi 2013 року. Група визнає, що новий стандарт вводить багато змiн до облiку фiнансових iнструментiв i може значно вплинути на фiнансову звiтнiсть Групи. Вплив цих змiн буде аналiзуватись протягом перiоду реалiзацiї проекту по мiрi виходу нових частин стандарту. Група не має намiру застосовувати цей стандарт достроково.
• У змiнах до МСБО 32 “Фiнансовi iнструменти: подання - Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань” зазначено, що суб’єкт господарювання має законне право на проведення взаємозалiку, якщо це право не залежить вiд майбутньої подiї; якщо воно може бути захищене позовом як в ходi звичайної господарської дiяльностi, так i в разi дефолту, неплатоспроможностi або банкрутства суб’єкта господарювання i всiх контрагентiв. Цi змiни є чинними для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiзнiше, з обов’язковим ретроспективним застосуванням.
“Вдосконалення до МСФЗ” розглядаються стосовно кожного окремого стандарту. Усi змiни, що стосуються змiн в облiковiй полiтицi щодо подання, визнання або оцiнки, набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2014 р. На сьогоднi Група ще не проаналiзувала, як цi вдосконалення можуть вплинути на фiнансовий стан i результати операцiй Групи

Продовження тексту приміток

4. Iнформацiя за сегментами
Група має описанi нижче два звiтнi сегменти, якi є стратегiчними господарськими одиницями Групи. Цi стратегiчнi господарськi одиницi пропонують рiзнi послуги, а управлiння ними здiйснюється окремо, оскiльки вони застосовують рiзнi стратегiї у сферах технологiй та маркетингу. Директор Групи щомiсячно аналiзує внутрiшнi управлiнськi звiти кожної з цих стратегiчних господарських одиниць:
• Фiксований зв'язок.
• Мобiльний зв'язок. Цей сегмент вiдображено як припинену дiяльнiсть у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до рiшення акцiонерiв Групи стосовно його вибуття (див. примiтку 5).
Змiни в складi сегментiв можуть виникнути в результатi змiн обсягу вiдповiдальностi управлiнського персоналу або в результатi придбання чи реалiзацiї активiв шляхом продажу. Iнформацiя щодо результатiв кожного iз звiтних сегментiв подається далi. Результати дiяльностi оцiнюються на основi показника прибутку сегмента до оподаткування, який вiдображається у внутрiшнiх управлiнських звiтах, що перевiряються Директором Групи. Показник прибутку сегмента використовується для оцiнки результатiв дiяльностi, оскiльки управлiнський персонал вважає, що така iнформацiя є найбiльш прийнятною для цiлей оцiнки результатiв окремих сегментiв порiвняно з iншими суб’єктами господарювання, що працюють у цих галузях.
Географiчна iнформацiя
Майже всi довгостроковi активи Групи знаходяться в Українi. Група отримує доходи вiд послуг iноземним операторам рiзних країн, якi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., складають 417,763 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 501,323 тис. грн.) (див. примiтку 15).
Головнi клiєнти
У 2013 роцi доход вiд жодного з клiєнтiв не перевищував 10% сукупного доходу Групи.
Iнформацiя про звiтнi сегменти
(у тисячах гривень) Фiксований зв'язок Мобiльний зв'язок
(припинена дiяльнiсть) Усього
2013 2012 2013 2012 2013 2012
Надходження вiд зовнiшнiх споживачiв 6,334,483 6,784,987 239,572 230,693 6,574,055 7,015,680
Доходи вiд операцiй мiж сегментами 113,073 167,816 13,878 20,773 126,951 188,589
Витрати на виплату процентiв (418,180) (342,996) (4,515) (11,271) (422,695) (354,267)
Знос та амортизацiя (855,575) (949,291) - - (855,575) (949,291)
Збитки вiд зменшення корисностi (43,835) (7,868) - - (43,835) (7,868)
Прибуток (збиток) до сплати податку на прибуток 55,011 343,397 (137,855) (126,345) (82,844) 217,052
Активи звiтного сегменту 8,282,519 8,581,300 376,303 354,654 8,658,822 8,935,954
Зобов’язання звiтного сегменту (3,607,998) (3,737,532) (238,979) (88,391) (3,846,977) (3,825,923)
Капiтальнi витрати 132,104 494,363 66,316 107,152 198,420 601,515

Узгодження доходiв, прибуткiв або збиткiв, активiв i зобов’язань та iнших суттєвих статей звiтного сегмента
(у тисячах гривень) Примiтка 2013 2012
Доходи
Всього доход звiтних сегментiв 6,701,006 7,204,269
Вилучення доходу вiд операцiй мiж сегментами (126,951) (188,589)
Вилучення припиненої дiяльностi (239,572) (230,693)
Консолiдований доход 6,334,483 6,784,987
Прибуток або збиток:
Всього прибуток (збиток) звiтних сегментiв (82,844) 217,052
Вилучення припиненої дiяльностi 137,855 126,345
Консолiдований прибуток до сплати податку на прибуток 55,011 343,397
5. Припинена дiяльнiсть
Пiсля завершення процесу приватизацiї у 2011 роцi акцiонери Групи схвалили рiшення про продаж сегменту мобiльного зв’язку. Група прийняла рiшення про продаж вищезазначеного сегменту пiсля того, як акцiонери вирiшили придiлити бiльшу увагу ключовим факторам конкурентної переваги Групи, якими є послуги фiксованого зв’язку.
На 31 грудня 2012 року активи сегменту мобiльного зв’язку представленi фiлiєю “Утел” та дочiрнiм пiдприємством ТОВ “ТриМоб”, що класифiкуються як група вибуття, утримувана для продажу, та вiдображаються в облiку як припинена дiяльнiсть. На 31 грудня 2013 року активи сегменту мобiльного зв’язку представленi виключно дочiрнiм пiдприємством ТОВ “ТриМоб”.
Активи i зобов’язання, що вiдносяться до припиненої дiяльностi, представленi таким чином:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
(у тисячах гривень)
Активи групи вибуття:
Нематерiальнi активи 12,098 11,405
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 28,361 17,936
Основнi засоби 143,190 157,485
Запаси 3,628 -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 16,473 21,489
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (ПДВ до вiдшкодування) 146,509 131,853
Виданi аванси 2,934 4,201
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1,962 5,420
Грошовi кошти та їх еквiваленти 18,968 2,523
Iншi активи 2,124 2,043
Витрати майбутнiх перiодiв 56 299
Всього: 376,303 354,654

31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Зобов'язання за розрахунками з утримання груп вибуття для продажу:
Забезпечення виплат персоналу 1,223 1,572
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 5,765
Короткостроковi фiнансовi зобов’язання 199,825 48,040
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21,792 15,481
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 2,869 4,209
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 8,533 7,911
Поточнi зобов'язання з вiдрахувань на соцiальнi заходи 788 750
Поточнi зобов'язання за розрахунками iз заробiтної плати 1,635 1,322
Iншi поточнi зобов'язання 2,314 3,341
Всього: 238,979 88,391

Фiнансовий результат, що вiдноситься до припиненої дiяльностi, представлений таким чином:
2013 2012
(у тисячах гривень)
Результати припиненої дiяльностi:
Чистий доход 239,572 230,693
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (294,053) (274,231)
Адмiнiстративнi витрати (32,046) (41,412)
Витрати на збут (17,798) (18,018)
Iншi операцiйнi витрати (12,201) (11,550)
Iншi витрати (16,814) (628)
Iншi фiнансовi доходи - 72
Фiнансовi витрати (4,515) (11,271)
Всього: (137,855) (126,345)


Рух грошових коштiв вiд припиненої дiяльностi представлений таким чином:
(у тисячах гривень) 2013 2012
Рух грошових коштiв вiд припиненої дiяльностi :
Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi:
Надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 312,766 446,149
Вiдтоки грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi (468,393) (445,655)
Чистi грошовi кошти вiд (використанi в ходi) операцiйної дiяльностi (155,627) 494
Грошовi кошти вiд iнвестицiйної дiяльностi:
Грошовi кошти, отриманi вiд сегменту дiяльностi, що триває - 80,133
Вiдтоки грошових коштiв вiд сегменту дiяльностi, що триває (22,622) (46,483)
Чистi грошовi кошти вiд (використанi в ходi) iнвестицiйної дiяльностi (22,622) 33,650
Чистi грошовi кошти вiд (використанi в ходi) фiнансової дiяльностi 195,310 (32,952)

Чистий рух грошових коштiв за рiк 17,061 1,192

Основнi засоби та нематерiальнi активи, що вiдносяться до мобiльного сегмента i якi були переведенi до статутного капiталу ТОВ “ТриМоб” протягом року, що закiнчився 31 грудня 2011 року, були визнанi як знецiненi на суму 614,119 тис. грн. у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи станом на 31 грудня 2010 року. Основнi засоби мобiльного сегмента, включенi до активiв, що були класифiкованi як утримуванi для продажу на 31 грудня 2013 року, являють собою капiтальнi витрати, понесенi протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2011 року, 31 грудня 2012 та 31 грудня 2013 року.
6. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Будiвлi та вiдре-монтованi орендованi примiщення Комутацiйне та iнше мережне обладнання Кабельнi лiнiї та переда-вальнi пристрої Устаткування радiо- та фiксованого зв’язку Комп’ютери, офiсне та iнше обладнання Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Усього

Вартiсть
На 1 сiчня 2013 р. 3,174,587 9,489,858 5,781,945 1,483,384 5,599,424 359,040 25,888,238
Надходження 361 1,704 297 390 42,587 57,649 102,988
Вибуття (6,017) (25,851) (4,495) (1,661) (46,515) - (84,539)
Передачi 19,872 180,199 15,808 10,532 - (226,411) -
Передачi вiд груп вибуття - - - 28,271 - - 28,271

На 31 грудня 2013 р. 3,188,803 9,645,910 5,793,555 1,520,916 5,595,496 190,278 25,934,958

Накопиченi знос та збитки вiд зменшення корисностi
На 1 сiчня 2013 р. 1,174,967 7,311,626 3,823,009 1,104,702 5,034,062 - 18,448,366
Нарахований знос 63,235 331,305 144,634 44,648 232,033 - 815,855
Вибуття (4,759) (22,292) (2,335) (1,432) (44,224) - (75,042)
Збитки вiд зменшення корисностi 12,379 13,485 12,127 2,344 3,500 - 43,835
Передачi вiд груп вибуття - - - 19,024 - - 19,024

На 31 грудня 2013 р. 1,245,822 7,634,124 3,977,435 1,169,286 5,225,371 - 19,252,038

Чиста балансова вартiсть
На 1 сiчня 2013 р. 1,999,620 2,178,232 1,958,936 378,682 565,362 359,040 7,439,872
На 31 грудня 2013 р. 1,942,981 2,011,786 1,816,120 351,630 370,125 190,278 6,682,920Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Будiвлi та вiдре-монтованi орендованi примiщення Комутацiйне та iнше мережне обладнання Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої Устаткування радiо- та фiксованого зв’язку Комп’ютери, офiсне та iнше обладнання Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Усього

Вартiсть
На 1 сiчня 2012 р. 3,170,171 8,851,242 5,778,851 1,509,290 5,440,865 755,955 25,506,374
Надходження 399 25,807 152 7 201,455 229,209 457,029
Вибуття (803) (2,079) (56) (29,331) (42,896) - (75,165)
Передачi 4,820 614,888 2,998 3,418 - (626,124) -

На 31 грудня 2012 р. 3,174,587 9,489,858 5,781,945 1,483,384 5,599,424 359,040 25,888,238

Накопиченi знос та збитки вiд зменшення корисностi
На 1 сiчня 2012 р. 1,110,618 6,982,172 3,674,936 1,065,134 4,776,536 - 17,609,396
Нарахований знос 64,122 331,289 148,129 51,125 294,466 - 889,131
Вибуття (673) (1,835) (56) (14,355) (41,110) - (58,029)
Збитки вiд зменшення корисностi 900 - - 2,798 4,170 - 7,868

На 31 грудня 2012 р. 1,174,967 7,311,626 3,823,009 1,104,702 5,034,062 - 18,448,366

Чиста балансова вартiсть
На 1 сiчня 2012 р. 2,059,553 1,869,070 2,103,915 444,156 664,329 755,955 7,896,978
На 31 грудня 2012 р. 1,999,620 2,178,232 1,958,936 378,682 565,362 359,040 7,439,872


(a) Нарахований знос
Загальна сума нарахованого зносу за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином:
(у тисячах гривень)
Облiковано у складi: Примiтка 2013 2012
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 16 779,293 862,459
Адмiнiстративнi витрати 17 24,776 10,763
Витрати на збут 18 8,618 12,013
Iншi операцiйнi витрати 19 3,168 3,896

Усього нарахованого зносу 815,855 889,131

На 31 грудня 2013 р. первiсна вартiсть одиниць основних засобiв, по яких був нарахований 100% знос i якi все ще знаходяться в експлуатацiї, становить 10,861,500 тис. грн. (на 31 грудня 2012 р.: 10,239,084 тис. грн.).
(б) Фiнансова оренда
Група орендує деякi види обладнання за договорами фiнансової оренди. В кiнцi перiоду оренди Група отримує права власностi на це обладнання. На 31 грудня 2013 р. чиста балансова вартiсть обладнання, отриманого у фiнансову оренду за дiючими договорами, становила 6,010 тис. грн. (на 31 грудня 2012 р.: 182,617 тис. грн.).

(в) Забезпечення
На 31 грудня 2013 р. обладнання балансовою вартiстю 1,222,290 тис. грн. (на 31 грудня 2012 р.: 1,392,699 тис. грн.) передане в заставу для забезпечення банкiвських кредитiв.
(г) Витрати на позики
Через вiдсутнiсть активiв, що вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, Група не проводила капiталiзацiю витрат на виплату процентiв по позиках протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2012 р. та 31 грудня 2013 р.
7. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена таким чином:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
(у тисячах гривень)

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Фiзичних осiб 271,406 278,066
Юридичних осiб 245,098 314,739
Державних установ 174,095 154,913
Всього: 690,599 747,718

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi сумнiвної дебiторської заборгованостi:
Фiзичних осiб (66,383) (50,508)
Юридичних осiб (86,306) (86,165)
Державних установ (73,355) (67,241)
Усього резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi сумнiвної дебiторської заборгованостi (226,044) (203,914)
Всього: 464,555 543,804

Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2013 року представлено таким чином:
Дебiторська за боргова
нiсть до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Дебiторська заборгованiсть пiсля вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до дебiторської заборгованостi до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги фiзичних осiб
Дебiторська заборгованiсть з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi - - - -
Дебiторська заборгованiсть, по якiй не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi 271,406 (66,383) 205,023 24%
Усього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги фiзичних осiб 271,406 (66,383) 205,023 24%
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги юридичних осiб
Дебiторська заборгованiсть з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 3,811 (3,811) - 100%
Дебiторська заборгованiсть, по якiй не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi 241,287 (82,495) 158,792 34%
Усього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги юридичних осiб 245,098 (86,306) 158,792 35%
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги державних установ
Дебiторська заборгованiсть з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 512 (512) - 100%
Дебiторська заборгованiсть, по якiй не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi 173,583 (72,843) 100,740 42%
Усього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги державних установ 174,095 (73,355) 100,740 42%
Усього 690,599 (226,044) 464,555 33%

Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2012 року представлено таким чином:
Дебiторська За боргованiсть до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi Дебiторська заборгованiсть пiсля вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi по вiдношенню до дебiторської заборгованостi до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(у тисячах гривень)

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги фiзичних осiб
Дебiторська заборгованiсть з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi - - - -
Дебiторська заборгованiсть, по якiй не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi 278,066 (50,508) 227,558 18%
Усього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги фiзичних осiб 278,066 (50,508) 227,558 18%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги юридичних осiб
Дебiторська заборгованiсть з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 42,101 (42,101) - 100%
Дебiторська заборгованiсть, по якiй не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi 272,638 (44,064) 228,574 16%
Усього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги юридичних осiб 314,739 (86,165) 228,574 27%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги державних установ
Дебiторська заборгованiсть з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi 5,669 (5,669) - 100%
Дебiторська заборгованiсть, по якiй не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi 149,244 (61,572) 87,672 41%
Усього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги державних установ 154,913 (67,241) 87,672 43%

Усього 747,718 (203,914) 543,804 27%Аналiз дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за строками виникнення представлений таким чином:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
(у тисячах гривень)
До вирахування резерву Зменшення корисностi До вирахування резерву Зменшення корисностi
Фiзичнi особи
- до 90 днiв 200,152 (4,192) 220,914 (4,558)
- 90-180 днiв 8,081 (3,300) 10,611 (4,161)
- 180-360 днiв 13,371 (9,089) 14,766 (10,014)
- понад 360 днiв 49,802 (49,802) 31,775 (31,775)

Усього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги фiзичних осiб 271,406 (66,383) 278,066 (50,508)

Юридичнi особи
- до 90 днiв 158,762 (4,690) 220,035 (3,346)
- 90-180 днiв 5,474 (2,285) 6,208 (1,926)
- 180-360 днiв 4,473 (2,942) 13,440 (5,837)
- понад 360 днiв 76,389 (76,389) 75,056 (75,056)

Усього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги юридичних осiб 245,098 (86,306) 314,739 (86,165)

Державнi установи
- до 90 днiв 85,548 (7,862) 77,651 (7,899)
- 90-180 днiв 22,547 (7,597) 16,697 (5,746)
- 180-360 днiв 18,859 (10,755) 16,008 (9,040)
- понад 360 днiв 47,141 (47,141) 44,557 (44,556)

Усього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги державних установ 174,095 (73,355) 154,913 (67,241)

Усього 690,599 (226,044) 747,718 (203,914)


Змiни резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi сумнiвної дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги представленi таким чином:
2013 2012
(у тисячах гривень)

Резерв на початок року 203,914 232,442
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 51,515 54,077
Списання (29,385) (82,605)
Резерв на кiнець року 226,044 203,914

Ефективна процентна ставка по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги дорiвнює нулю.
Змiни в оцiнках вiрогiдностi погашення заборгованостi можуть вплинути на суму визнаних збиткiв вiд зменшення корисностi. Наприклад, якщо чиста теперiшня вартiсть оцiнених грошових потокiв вiдрiзнятиметься на плюс/мiнус один вiдсоток, балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2013 року збiльшиться/зменшиться на 4,646 тис. грн. (на 31 грудня 2012 р: 5,438 тис. грн.). Група не вимагає застави по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги.
Iнформацiя про кредитний ризик, ризик концентрацiї, валютний та процентний ризики наведена у примiтцi 23.

Продовження тексту приміток

8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
На 31 грудня 2013 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена безвiдсотковим кредитом, наданим материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у розмiрi 153,422 тис. грн. (номiнальна вартiсть становить 187,100 тис. грн.). Згiдно з умовами договору, наданий безвiдсотковий кредит повинен бути повернутий до 31 грудня 2014 року. При початковому визнаннi за справедливою вартiстю безвiдсотковий кредит був дисконтований з використанням ефективної ставки, що складала 18%. Ефект дисконтування включений до iнших змiн у капiталi, зменшуючи додатковий капiтал на суму 33,678 тис. грн. (див. примiтку 11).
Iнформацiя про кредитний ризик, ризик концентрацiї, валютний та процентний ризики наведена у примiтцi 23.
9. Iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї
Iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї Групи представленi депозитами у доларах США розмiщеними у вiтчизняних банках та нарахованими вiдсотками по цих депозитах.
Iнформацiя про кредитний ризик, ризик концентрацiї, валютний та процентний ризики наведена у примiтцi 23.
10. Iншi необоротнi активи
Iншi необоротнi активи представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.

Довгострокова частина витрат майбутнiх перiодiв 15,065 18,567
Iншi - 2,702
Всього: 15,065 21,269

11. Власний капiтал
На 31 грудня 2013 р. зареєстрований статутний капiтал складається з 18,726,248 тисяч випущених та зареєстрованих простих акцiй (на 31 грудня 2012: 18,726,248 тисяч акцiй) номiнальною вартiстю 0.25 гривнi за одну акцiю. На 31 грудня 2012 р. та 31 грудня 2013 р. всi акцiї знаходяться в обiгу.
До 1 сiчня 2001 р. Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою. Згiдно з Мiжнародним стандартом фiнансової звiтностi МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” (МСБО 29), всi елементи власного капiталу, за винятком накопиченого нерозподiленого прибутку (накопиченого дефiциту), повиннi бути перерахованi iз застосуванням коефiцiєнтiв перерахунку. Отже, згiдно з МСБО 29, статутний капiтал був перерахований iз застосуванням коефiцiєнтiв перерахунку з дат, коли елементи статутного капiталу були внесенi або виникли в iнший спосiб, по 31 грудня 2000 р., що призвело до дооцiнки статутного капiталу на суму 3,011,892 тис. грн.
Протягом 2013 року Група визнала зменшення додаткового капiталу на суму 133,137 тис. грн., що включає вiдображення рiзницi мiж номiнальною та справедливою вартiстю при початковому визнаннi безвiдсоткового кредиту, наданого материнськiй компанiї ТОВ “ЄСУ”, у сумi 33,678 тис. грн. (див. примiтку 8) та створення резерву на покриття збиткiв вiд утримання обладнання спецiального зв’язку, що покладається на акцiонерiв Група згiдно з умовами приватизацiї, у сумi 99,459 тис. грн. (див. примiтку 25 (д)).
Власники простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю на загальних зборах акцiонерiв.
Згiдно iз законодавством України, сума накопиченого нерозподiленого прибутку до розподiлу обмежується залишком накопиченого нерозподiленого прибутку.
12. Довгостроковi забезпечення
Забезпечення виплат персоналу представлено таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.

Зобов’язання з довгострокових пенсiйних виплат 298,214 210,641
Зобов’язання з iнших довгострокових виплат працiвникам 11,795 12,474
Всього: 310,009 223,115

Зобов’язання з довгострокових пенсiйних виплат
Рух зобов’язань з довгострокових пенсiйних виплат у звiтi про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах Усього зобов’язань з пенсiйних виплат

Теперiшня вартiсть зобов’язань на 1 сiчня 2013 року 76,319 134,322 210,641
Вартiсть поточних послуг 2,461 597 3,058
Витрати на виплату процентiв по зобов'язаннях з пенсiйних виплат 9,158 16,119 25,277
Вартiсть ранiше наданих послуг - 7,747 7,747
Актуарний збиток (прибуток), вiдображений у звiтi про сукупний дохiд (10,520) 92,725 82,205
Здiйсненi виплати (6,144) (24,570) (30,714)
Теперiшня вартiсть зобов’язань на 31 грудня 2013 року 71,274 226,940 298,214

Рух зобов’язань з довгострокових пенсiйних виплат у звiтi про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах Усього зобов’язань з пенсiйних виплат

Теперiшня вартiсть зобов’язань на 1 сiчня 2012 року 70,985 108,385 179,370
Вартiсть поточних послуг 2,333 1,464 3,797
Витрати на виплату процентiв по зобов'язаннях з пенсiйних виплат 8,518 13,006 21,524
Актуарний збиток (прибуток), вiдображений у звiтi про сукупний дохiд (844) 33,483 32,639
Здiйсненi виплати (4,673) (22,016) (26,689)
Теперiшня вартiсть зобов’язань на 31 грудня 2012 року 76,319 134,322 210,641

Суми, визнанi у прибутку або збитку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Рядок звiту про прибутки та збитки Одноразова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах

Витрати на виплату процентiв за зобов’язаннями з пенсiйних виплат Фiнансовi витрати 9,158 16,119
Вартiсть поточних послуг Витрати на персонал 2,461 597
Вартiсть ранiше наданих послуг Витрати на персонал - 7,747
Всього: 11,619 24,463

Суми, визнанi у прибутку або збитку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Рядок звiту про прибутки та збитки Одноразова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах

Витрати на виплату процентiв за зобов’язаннями з пенсiйних виплат Фiнансовi витрати 8,518 13,006
Вартiсть поточних послуг Витрати на персонал 2,333 1,464
Всього: 10,851 14,470

Далi представленi основнi припущення, використанi при визначеннi цих зобов’язань:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Ставка дисконту 12% 12%
Майбутнє збiльшення мiсячної заробiтної плати 10.5% 11%
В даний час в Українi пенсiйний вiк складає 60 рокiв.
Оскiльки в Українi достовiрнi ринковi данi, як правило, вiдсутнi, управлiнський персонал використовує власнi припущення при розрахунку зазначених зобов’язань на кiнець кожного року. Фактичнi результати можуть значно вiдрiзнятися вiд таких оцiнок, зроблених на кiнець року.
Темпи зростання заробiтної плати оцiненi на основi прогнозованого та закладеного в бюджет зростання заробiтної плати працiвникiв.
Факторний аналiз зобов’язань з пенсiйних виплат по вiдношенню до ключових припущень є таким:
• зменшення ставки дисконту на 5 процентних пунктiв призведе до збiльшення суми зобов’язання приблизно на 111,200 тис. грн.;
• збiльшення оцiнених темпiв зростання заробiтної плати на 5 процентних пунктiв призведе до збiльшення суми зобов’язання приблизно на 59,800 тис. грн.
13. Довгостроковi кредити банкiв, iншi довгостроковi зобов’язання та поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями
Довгостроковi кредити банкiв, iншi довгостроковi зобов’язання та поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями представленi таким чином:
31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р.
(у тисячах гривень)
Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв
Кредит, отриманий вiд постачальника обладнання 39,323 -
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
Кредити, отриманi вiд постачальникiв 2,218 4,213
Кредиторська заборгованiсть за договорами фiнансової оренди - 26
Всього: 41,541 4,239

Поточнi зобов'язання
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Випущенi облiгацiї 1,961,500 193,098
Кредит, отриманий вiд постачальника обладнання 120,104 279,300
Проценти до виплати 34,231 36,132
Кредити, отриманi вiд постачальникiв 13,837 19,234
Кредиторська заборгованiсть за договорами фiнансової оренди 439 36,686
Банкiвський кредит, отриманий вiд ВАТ “Сбербанк Росiї” - 1,820,627
Iнше 2,405 3,701
Всього: 2,132,516 2,388,778

Всього: 2,174,057 2,393,017

Iнформацiя про кредитний ризик, ризик концентрацiї, валютний та процентний ризики наведена у примiтцi 23.

Строки та умови непогашених кредитiв та позик представленi таким чином:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
(у тисячах гривень) Валюта Номiнальна вартiсть Балансова вартiсть Номiнальна вартiсть Балансова вартiсть

Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв
Кредитор (постачальник обладнання) Дол. США 39,323 39,323 - -
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
Кредити, отриманi вiд постачальникiв Євро 2,218 2,218 4,213 4,213
Кредиторська заборгованiсть за договорами фiнансової оренди Гривнi - - 26 26
Всього: 41,541 41,541 4,239 4,239

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Випущенi облiгацiї Гривнi 1,961,500 1,961,500 193,098 193,098
Кредитор (постачальник обладнання) Дол. США 120,104 120,104 279,300 279,300
Проценти до виплати Дол. США, Гривнi 34,231 34,231 36,132 36,132
Кредити, отриманi вiд постачальникiв Гривнi, Євро 13,837 13,837 19,234 19,234
ВАТ “Сбербанк Росiї” Дол. США - - 1,820,627 1,820,627
Кредиторська заборгованiсть за договорами фiнансової оренди Гривнi 439 439 36,686 36,686
Iнше 2,405 2,405 3,701 3,701
Всього: 2,132,516 2,132,516 2,388,778 2,388,778

Всього: 2,174,057 2,174,057 2,393,017 2,393,017

Процентна ставка за зобов’язаннями, деномiнованими у гривнi, встановлена у дiапазонi приблизно 16% - 18% рiчних. Процентна ставка за зобов’язаннями, деномiнованими в дол. США та Євро, встановлена у дiапазонi приблизно 6% - 9% рiчних.
Розмiщенi облiгацiї, деномiнованi в гривнi
Протягом квiтня 2013 року Група розмiстила облiгацiї (серiї R) на суму 1,711,500 тис. грн. з номiнальною вiдсотковою ставкою 18% (ефективна вiдсоткова ставка дорiвнює 18%). Протягом листопада 2013 року Група здiйснила погашення ранiше розмiщених облiгацiй (серiї R) на суму 300,000 тис. грн.
У вереснi 2013 року Група розмiстила облiгацiї (серiї N, O, P, Q) на суму 500,000 тис. грн. з номiнальною вiдсотковою ставкою 18% (ефективна процентна ставка дорiвнює 18%).
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., Група здiйснила погашення ранiше розмiщених облiгацiй (серiї D, E, F, розмiщених протягом 2009 року) у сумi 143,098 тис. грн.
Зобов’язання за облiгацiями на 31 грудня 2013 р. та 31 грудня 2012 р. були поданi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi як поточне зобов’язання у зв’язку з тим, що згiдно з умовами розмiщення облiгацiй у власникiв облiгацiй є право вимагати дострокового погашення номiнальної суми облiгацiй кожного року протягом певного часу, вказаного у проспектi емiсiї.
Кредити за угодою, укладеною з постачальником обладнання
Група має кредити вiд постачальника обладнання, заборгованiсть по яких на 31 грудня 2013 року становила 159,427 тис. грн. (на 31 грудня 2012 р.: 279,300 тис. грн). На 31 грудня 2012 року данi кредити були класифiкованi як поточне зобов’язання, оскiльки Група не мала безумовного права на вiдстрочку погашення цих кредитiв щонайменше на дванадцять мiсяцiв пiсля звiтної дати (через положення про перехресне невиконання зобов’язань, яке може бути використане постачальником обладнання у випадку, якщо ВАТ “Сбербанк Росiї” надасть повiдомлення з вимогою про негайне погашення виданого ним кредиту).
В зв`язку з повним добровiльним достроковим погашенням заборгованостi за кредитом перед ВАТ “Сбербанк Росiї” в квiтнi 2013 року, пiдстави для виникнення перехресного невиконання зобов’язань за кредитами вiд постачальника обладнання на момент затвердження цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi до випуску вiдсутнi. Таким чином, кредити за угодою, укладеною з постачальниками обладнання, були представленi у звiтностi як довгострокове зобов’язання на 31 грудня 2013 р.

Банкiвський кредит, наданий ВАТ “Сбербанк Росiї” (Росiйська Федерацiя)
28 вересня 2011 р. Група пiдписала кредитний договiр з ВАТ “Сбербанк Росiї” (Росiйська Федерацiя) з метою погашення основної суми за iснуючими кредитними лiнiями, в тому числi за кредитною угодою з Credit Suisse First Boston International та Deutsche Bank, а також для загальних корпоративних цiлей та поповнення оборотного капiталу. Згiдно з кредитним договором з ВАТ “Сбербанк Росiї”, у жовтнi 2011 року Групi були наданi два окремих кредити (Кредитний транш А та Кредитний транш Б) на суми 200,000 тисяч доларiв США та 50,000 тисяч доларiв США вiдповiдно. Строки погашення цих кредитiв були встановленi на 6 жовтня 2014 р. та 13 жовтня 2016 р. вiдповiдно.
Згiдно з вимогами даного кредитного договору, Група повинна протягом 12 мiсяцiв з дати цього договору забезпечити (а) вiдступлення або передачу її активiв, що пов’язанi з наданням мобiльних телекомунiкацiйних послуг, новiй дочiрнiй компанiї; та (б) вiдчуження всiх її акцiй та iнших часток участi в новому дочiрньому пiдприємствi, не пов’язаному з групою на звичайних комерцiйних умовах за цiною купiвлi принаймнi 200,000 тисяч доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi або валютах). Крiм цього, Група повинна використати принаймнi 150,000 тисяч доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi або валютах) надходжень вiд вибуття нового дочiрнього пiдприємства в рахунок погашення основної суми в рамках iснуючого кредитного портфеля та/або капiтальних витрат та/або фiнансування операцiйної дiяльностi Групи. Згiдно з умовами зазначеної кредитної угоди, у разi невиконання вищезазначених зобов’язань, кредитор має право вимагати негайного погашення частини або всiєї суми кредиту.
У 2011 роцi акцiонери Групи ухвалили план продажу сегмента мобiльного зв`язку. Проте, продаж сегмента мобiльного зв`язку не був здiйснений на 31 грудня 2012 р. (див. примiтку 5).
Група звернулася до ВАТ “Сбербанк Росiї” iз запитом про пролонгацiю термiну вiдчуження часток участi в новiй дочiрнiй компанiї мобiльного сегменту, визначеного у зазначенiй кредитнiй угодi. Однак на 31 грудня 2012 року ВАТ “Сбербанк Росiї” не вiдмовилося вiд свого права вимоги негайного погашення частини або всiєї суми кредиту.
На 31 грудня 2012 року цей кредит був представлений у звiтностi як поточне зобов’язання, оскiльки Група не мала безумовного права на вiдстрочку розрахункiв за цим кредитом щонайменше на дванадцять мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Протягом квiтня 2013 року Група добровiльно погасила залишок заборгованостi за кредитом вiд ВАТ “Сбербанк Росiї” використавши кошти отриманi вiд продажу облiгацiй.
Договори фiнансової оренди
Зобов’язання за договорами фiнансової оренди представленi таким чином:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
(у тисячах гривень) Майбутнi мiнiмальнi платежi за договорами фiнансової оренди Проценти Основна
сума Майбутнi мiнiмальнi платежi за договорами фiнансової оренди Проценти Основна сума

До одного року 450 11 439 38,401 1,715 36,686
Вiд одного до п’яти рокiв - - - 26 - 26

450 11 439 38,427 1,715 36,712

Група не має субординованого боргу або боргу, який може бути конвертований в акцiї.
Забезпечення
На 31 грудня 2013 року запаси балансовою вартiстю нуль грн. (на 31 грудня 2012 року: 23,655 тис. грн.) переданi в заставу для забезпечення банкiвських кредитiв. Iнформацiя стосовно основних засобiв у заставi за отриманими позиками розкрита у примiтцi 6.
14. Короткостроковi кредити банкiв
У 2011 роцi Група пiдписала угоду на отримання вiдновлювальної мультивалютної кредитної лiнiї з вiтчизняним банком з лiмiтом 48,000 тис. доларiв США. У 2012 роцi Група пiдписала угоду на отримання додаткової кредитної лiнiї з кредитним лiмiтом 22,000 тис. доларiв США. Сума заборгованостi за даними кредитними лiнiями станом на 31 грудня 2013 року становить 360,713 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 423,949 тис. грн.).
У квiтнi 2013 року, Група уклала додатковий договiр, що продовжує термiн користування овердрафтом на один рiк з лiмiтом 150,000 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 150,000 тис. грн.). Сума заборгованостi за договором овердрафту станом на 31 грудня 2013 року становить 111,142 тис. грн. (31 грудня 2012р.: нуль тис. грн.).
У жовтнi 2013 року, Група пiдписала угоду на отримання вiдновлювальної кредитної лiнiї з вiтчизняним банком з лiмiтом 50,000 тис. грн. Сума заборгованостi за даною кредитною лiнiєю станом на 31 грудня 2013 року становить нуль.
Iнформацiя про кредитний ризик, ризик концентрацiї, валютний та процентний ризики наведена у примiтцi 23.
15. Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлений таким чином:
2013 2012
(у тисячах гривень)

Мiсцевий трафiк та абонентська плата 2,882,678 2,705,856
Iнтернет послуги 1,326,348 1,275,929
Мiжмiський трафiк 535,304 692,294
Послуги, наданi iноземним операторам 417,763 501,323
Оренда каналiв та плата за доступ до лiнiй фiксованого зв’язку 332,264 416,834
Мiжнародний трафiк 223,667 272,475
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 208,103 157,383
Користування доступом проводного радiомовлення 179,769 189,554
Доходи вiд реалiзацiї товарiв 21,738 41,369
Доходи вiд реалiзацiї iнших телекомунiкацiйних проектiв - 243,949
Iншi доходи 206,849 288,021
Всього: 6,334,483 6,784,987

Доходи вiд реалiзацiї iнших телекомунiкацiйних проектiв представленi послугами, наданими протягом року, що закiнчився 31 грудня 2012 року, у зв’язку з проведенням UEFA EURO 2012 i обслуговуванням системи монiторингу на виборах до Верховної Ради.
16. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином:
2013 2012
(у тисячах гривень)
Витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи 2,053,063 2,049,063
Знос основних засобiв 779,293 862,459
Комунальнi послуги 413,440 423,111
Матерiали 379,538 377,318
Оренда каналiв та плата за доступ до лiнiй фiксованого зв’язку 247,247 311,218
Послуги, наданi iноземними операторами 178,650 219,686
Технiчне обслуговування та ремонт 145,794 165,829
Витрати на оренду 80,048 89,178
Амортизацiя нематерiальних активiв 30,419 40,854
Iнше 129,669 100,947
Всього: 4,437,161 4,639,663
17. Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
2013 2012
(у тисячах гривень)
Витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи 437,898 401,301
Витрати на оренду 42,022 33,180
Знос основних засобiв 24,776 10,763
Матерiали 21,279 18,338
Технiчне обслуговування та ремонт 21,140 18,289
Комунальнi послуги 10,527 11,159
Амортизацiя нематерiальних активiв 6,631 11,695
Iнше 113,385 86,940
Всього: 677,658 591,665
18. Витрати на збут
Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
2013 2012
(у тисячах гривень)
Витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи 391,090 399,488
Витрати на рекламу та полiграфiчнi послуги 116,996 143,598
Комунальнi послуги 24,073 26,257
Технiчне обслуговування та ремонт 18,034 37,854
Матерiали 11,727 13,238
Знос основних засобiв 8,618 12,013
Амортизацiя нематерiальних активiв 2,670 7,611
Iнше 21,210 92,316
Всього: 594,418 732,375

19. Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
2013 2012
(у тисячах гривень)
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi сумнiвної торгової та iншої дебiторської заборгованостi 51,515 54,077
Операцiйнi курсовi рiзницi 44,912 3,580
Збитки вiд знецiнення основних засобiв 43,835 7,868
Витрати згiдно колективного договору 43,530 63,230
Комунальнi послуги 26,365 26,758
Знос основних засобiв 3,168 3,896
Iнше 2,080 8,984
Всього: 215,405 168,393

20. Елементи операцiйних витрат
Роздiл III “Елементи операцiйних витрат” консолiдованого звiту про сукупний дохiд розкриває iнформацiю про витрати Групи, понесенi у процесi операцiйної дiяльностi.
На 31 грудня 2013 року матерiальнi витрати в сумi 801,966 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 834,059 тис. грн.) включають витрати на комунальнi послуги в сумi 413,440 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 423,111 тис. грн.), витрати на сировину i матерiали в сумi 379,538 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 377,318 тис. грн.), облiкованi у собiвартостi реалiзованої продукцiї (примiтка 16) та iншi витрати.
На 31 грудня 2013 року витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи в сумi 2,882,051 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 2,849,852 тис. грн.) включають витрати на заробiтну плату та нарахування в фонди соцiального забезпечення в сумi 2,053,063 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 2,049,063 тис. грн.) у собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (примiтка 16), 437,898 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 401,301 тис. грн.) в адмiнiстративних витратах (примiтка 17) та 391,090 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 399,488 тис. грн.) у витратах на збут (примiтка 18).
На 31 грудня 2013 року знос та амортизацiя в сумi 855,575 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 949,291 тис. грн.) включають нарахований знос на основнi засоби в сумi 815,855 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 889,131 тис. грн.) (примiтка 6) та нараховану амортизацiю на нематерiальнi активи в сумi 39,720 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 60,160 тис. грн.) (примiтки 16-18).
На 31 грудня 2013 iншi операцiйнi витрати в сумi 1,261,078 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 1,523,615 тис. грн.) включають витрати на оренду каналiв зв’язку у сумi 247,247 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 311,218 тис. грн.), витрати на послуги, наданi iноземними операторами, на суму 178,650 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 219,686 тис. грн.), витрати на технiчне обслуговування та ремонт у сумi 145,794 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 165,829 тис. грн.) облiкованi в собiвартостi реалiзованої продукцiї (примiтка 16), витрати на рекламу та полiграфiчнi послуги у сумi 116,996 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 143,598 тис. грн.) (примiтка 18) облiкованi в витратах на збут, збитки вiд знецiнення основних засобiв у сумi 43,835 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 7,868 тис. грн.), витрати згiдно з колективним договором у сумi 43,530 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 63,230 тис. грн.) облiкованi в iнших операцiйних витратах (примiтка 19), та iншi витрати.
21. Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
2013 2012
(у тисячах гривень)
Витрати на виплату процентiв за кредитами та позиками 379,583 320,081
Витрати на виплату процентiв за зобов’язаннями з довгострокових пенсiйних виплат працiвникам 25,277 21,524
Вивiльнення дисконту вiд створення резерву на покриття збиткiв вiд утримання обладнання спецiального зв’язку 11,823 -
Витрати на виплату процентiв за зобов’язаннями з iнших довгострокових виплат працiвникам 1,497 1,391
Всього: 418,180 342,996
22. Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
2013 2012
(у тисячах гривень)
Усього витрат з поточного податку, визнаних у звiтi про прибутки та збитки - 27,380
Витрати з вiдстроченого податку:
Змiна невизнаних вiдстрочених податкових активiв (38,116) (74,166)
Виникнення та сторнування тимчасових рiзниць 38,116 74,166
Витрати з податку на прибуток - 27,380

Вiдповiдно до дiючого податкового законодавства України протягом 2012-2013 рр., ставка податку на прибуток, що застосовується до українських компанiй, у 2012 роцi становила 21%; у 2013 роцi – 19%; у 2014 р. – 18%; у 2015 р. – 17%; пiсля 31 грудня 2015р. – 16%. Управлiнський персонал здiйснив аналiз часу, необхiдного для реалiзацiї вiдстроченого податку та розрахунку по ньому, застосувавши такi ефективнi процентнi ставки: 16% для зобов’язань з пенсiйних виплат та iнших довгострокових виплат працiвникам, 16% для основних засобiв, 17% для податкових збиткiв, перенесених на майбутнi перiоди, i 18% для всiх iнших статей.
Узгодження дiючої ставки оподаткування
2013 % 2012 %
(у тисячах гривень)
Чистий прибуток (збиток) за рiк (82,844) 100.0% 189,672 87.4%
Витрати з податку на прибуток - - 27,380 12.6%
Прибуток (збиток) до оподаткування (82,844) 100.0% 217,052 100.0%
Податок на прибуток згiдно з дiючою ставкою (15,740) 19.0% 45,581 21.0%
Вплив на податок на прибуток:
Статтi, що не вiдносяться на валовi витрати 7,643 (9.2%) 5,452 2.5%
Змiна невизнаних вiдстрочених податкових активiв
Використання невизнаних вiдстрочених податкових активiв (23,942) 28.9% (70,371) (32.4%)
Визнання невизнаних вiдстрочених податкових активiв (14,174) 17.1% (3,795) (1.7%)
Змiна невизнаних вiдстрочених податкових активiв вiд припиненої дiяльностi 46,912 (56.6%) 49,563 22.8%
Вплив змiни ставок оподаткування (699) 0.8% 950 0.4%
Витрати з податку на прибуток - - 27,380 12.6%

Невизнанi вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи не були визнанi у прибутку та збитку за наступними статтями:
31 грудня 2013р. 31 грудня 2012 р.
(у тисячах гривень)
Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди 60,122 98,238
Вiдстроченi податковi активи не були визнанi у iншому сукупному доходi за наступними статтями:
31 грудня 2013р. 31 грудня 2012 р.
(у тисячах гривень)
Зобов`язання з довгострокових пенсiйних виплат 20,193 5,357

Група вiдобразила у звiтностi кумулятивнi податковi збитки у розмiрi 879,282 тис. грн. за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. (31 грудня 2012: 1,005,294 тис. грн.).
Згiдно з податковим законодавством, чинним станом на 31 грудня 2011 р., iснувала невизначенiсть щодо реалiзацiї податкових збиткiв, накопичених станом на 31 грудня 2010 р. у податкових декларацiях за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р. Пiсля 31 грудня 2011 р. було внесено змiни до Податкового кодексу, згiдно з якими суми податкових збиткiв, перенесених на 31 грудня 2011 р., можуть бути реалiзованi таким чином: 25% вiд зазначеної суми можуть бути реалiзованi протягом кожного року, що закiнчується 31 грудня 2012 р., 31 грудня 2013 р., 31 грудня 2014 р. i 31 грудня 2015 р. У випадку, якщо 25% вiд суми податкових збиткiв не будуть реалiзованi у вiдповiдному роцi, вони можуть бути реалiзованi у наступних роках. Управлiнський персонал не визнав у звiтностi вiдстроченi податковi активи за податковими збитками, понесеними до 31 грудня 2011 року у зв’язку iз значною невизначенiстю щодо їх реалiзацiї.
Змiни вiдстрочених податкiв у зв’язку iз змiнами визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р. представленi таким чином:
1 сiчня 2013 р. Визнано у прибутку або збитку (витрати) вигоди 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень)
Основнi засоби та нематерiальнi активи (142,005) (9,851) (151,856)
Кредити та позики 949 (949) -
Запаси 27,467 (3,965) 23,502
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (7,300) 7,300 -
Передоплати за основнi засоби, передоплати та iншi поточнi активи 1,464 391 1,855
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша кредиторська заборгованiсть 8,618 (8,618) -
Забезпечення по невикористаних вiдпустках 19,636 (514) 19,122
Зобов’язання з пенсiйних виплат та iнших довгострокових виплат працiвникам 18,509 (488) 18,021
Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди 72,662 16,694 89,356

Чисте вiдстрочене податкове зобов’язання - - -

Змiни вiдстрочених податкiв у зв’язку iз змiнами визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2012 р. представленi таким чином:
1 сiчня 2012 р. Визнано у прибутку або збитку (витрати) вигоди 31 грудня 2012 р.
(у тисячах гривень)
Основнi засоби та нематерiальнi активи (134,654) (7,351) (142,005)
Кредити та позики (6,985) 7,934 949
Запаси 31,558 (4,091) 27,467
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (8,219) 919 (7,300)
Передоплати за основнi засоби, передоплати та iншi поточнi активи 1,188 276 1,464
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша кредиторська заборгованiсть 19,433 (10,815) 8,618
Забезпечення по невикористаних вiдпустках 19,662 (26) 19,636
Зобов’язання з пенсiйних виплат та iнших довгострокових виплат працiвникам 22,554 (4,045) 18,509
Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди 55,463 17,199 72,662
Чисте вiдстрочене податкове зобов’язання - - -

23. Управлiння фiнансовими ризиками
У ходi звичайної дiяльностi у Групи виникають кредитнi, процентнi та валютнi ризики.
(а) Справедлива вартiсть
Деякi правила розкриття iнформацiї Групи вимагають визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i зобов'язань. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з використанням зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках, що стосуються даного активу або зобов'язання.
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при передачi зобов’язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент оцiнки (тобто цiна вибуття).

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть
Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги оцiнюється як теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату.
Непохiднi фiнансовi зобов’язання
Справедлива вартiсть, що визначається для цiлей розкриття iнформацiї, розраховується на основi теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв по основнiй сумi i вiдсотках, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату. Ринкова процентна ставка по фiнансовiй орендi визначається виходячи з процентної ставки за аналогiчними орендними договорами.
Балансова вартiсть всiх фiнансових активiв та зобов’язань оцiнена як вартiсть, що не вiдрiзняється суттєво вiд їх справедливої вартостi на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року.
Iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi
З метою дотримання вимог МСФЗ 13, що вiдносяться до розкриття iнформацiї щодо справедливої вартостi, всi фiнансовi та нефiнансовi активи та зобов’язання, щодо яких робляться розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть, вiдносяться до вiдповiдного рiвня iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi. МСФЗ 7 встановлює iєрархiю методiв оцiнки, що базується на тому, якi вхiднi данi – спостережнi або неспостережнi - використовуються при застосуваннi того чи iншого методу. Спостережнi данi вiдображають ринкову iнформацiю, отриману з незалежних джерел; неспостережнi данi вiдображають ринковi припущення, зробленi Групою. На цих двох типах даних побудована iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi, що наводиться нижче:
• Рiвень 1 — оцiнка ґрунтується на цiнах котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань, до яких Група має доступ на дату оцiнки;
• Рiвень 2 — оцiнка ґрунтується на вхiдних даних, iнших нiж цiни котирувань, що увiйшли у Рiвень 1, якi спостерiгаються для активу або зобов’язання або прямо, або опосередковано;
• Рiвень 3 — оцiнка ґрунтується на вхiдних даних для активу чи зобов’язання, що не ґрунтуються на значущих даних ринку, якi можна спостерiгати (неспостережнi вхiднi данi), або на суттєвих коригуваннях спостережних вхiдних даних, якi зробленi на основi неспостережних вхiдних даних.
Розкриття iнформацiї щодо фiнансових (не фiнансових) активiв та зобов’язань Групи були визначенi згiдно з результатами оцiнки, яка вiдповiдає Рiвню 2 iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi. Ключовi вхiднi данi та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi, представленi ринковими процентними ставками, що приблизно дорiвнюють ефективним процентним ставкам Групи на звiтну дату. Крiм того, протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2013 р. i 2012 р., не було змiн методiв оцiнки справедливої вартостi та перенесень даних з однiєї категорiї оцiнки до iншої.
(б) Полiтика та процедури управлiння ризиками
При використаннi фiнансових iнструментiв Група зазнає таких видiв ризикiв:
n кредитний ризик
n ризик лiквiдностi
n ринковий ризик.
У цiй примiтцi представлена iнформацiя щодо кожного iз зазначених ризикiв, яких зазнає Група, про цiлi, полiтику та процедури оцiнки та управлiння ризиками, а також про управлiння капiталом Групи. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
Наглядова рада несе всю повноту вiдповiдальностi за органiзацiю системи управлiння ризиками та нагляд за функцiонуванням цiєї системи.
Полiтика з управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу ризикiв, яких зазнає Група, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а також для здiйснення монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов та умов дiяльностi Групи. Через засоби навчання та стандарти i процедури управлiння Група намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище контролю, в якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов’язки.
Наглядова рада здiйснює нагляд за тим, яким чином управлiнський персонал контролює дотримання полiтик i процедур з управлiння ризиками, а також аналiзує адекватнiсть структури управлiння ризиками по вiдношенню до ризикiв, яких зазнає Група.
(в) Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик виникнення фiнансового збитку внаслiдок невиконання споживачем або контрагентом зобов’язань за договором. Цей ризик виникає, головним чином, у зв’язку з дебiторською заборгованiстю споживачiв та iнвестицiйними цiнними паперами.

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Наявнiсть кредитного ризику залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних характеристик кожного споживача. Демографiчнi показники клiєнтської бази, включаючи ризик дефолту, властивий конкретнiй галузi або країнi, в якiй споживачi здiйснюють свою дiяльнiсть, меншою мiрою впливає на рiвень кредитного ризику.
При здiйсненнi монiторингу кредитного ризику споживачiв останнi групуються згiдно з їх кредитними характеристиками, у тому числi, залежно вiд того, чи вiдносяться вони до фiзичних або юридичних осiб, чи є вони вiтчизняними або мiжнародними операторами, а також згiдно з їх географiчним мiсцезнаходженням, галузевою приналежнiстю, структурою заборгованостi за строками, договiрними строками погашення зобов’язань та наявнiстю фiнансових труднощiв у минулому.
Управлiнський персонал запровадив кредитну полiтику, згiдно з якою кожний мiжнародний оператор аналiзується окремо на предмет платоспроможностi перед тим, як буде запропоновано стандартнi умови оплати та надання послуг. Для аналiзу використовуються, серед iншого, наявнi мiжнароднi рейтинги та, у деяких випадках, банкiвськi довiдки.
Рiвень кредитного ризику
Група не вимагає надання застави по фiнансових активах. Монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється постiйно. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартiстю кожного фiнансового активу, вiдображеного у звiтi про фiнансовий стан.
(г) Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Група не зможе виконати свої фiнансовi зобов’язання шляхом поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньої для виконання зобов’язань Групи по мiрi настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди репутацiї Групи.
Як правило, Група забезпечує наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, доступних на першу вимогу, в обсязi, достатньому для покриття очiкуваних короткострокових операцiйних витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов’язань; це не розповсюджується на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, наприклад, стихiйне лихо.
Станом на 31 грудня 2013 р. та 31 грудня 2012 р. Група має двi кредитнi лiнiї з лiмiтом 48,000 тис. доларiв США та 22,000 тис. доларiв США. Станом на 31 грудня 2013 року заборгованiсть за кредитними лiнiями усього становить 360,713 тис. грн. (31 грудня 2012: 423,949 тис. грн.).
На 31 грудня 2013 р. Група має рахунок “овердрафт” з максимальною сумою 150,000 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: 150,000 тис. грн.). На 31 грудня 2013 р. сума заборгованостi за рахунком “овердрафт” дорiвнює 111,142 тис. грн. (на 31 грудня 2012 року: нуль).
Строки погашення зобов’язань по непохiдних фiнансових зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, включаючи виплату процентiв, на 31 грудня 2013 року представленi таким чином:
Балансова вартiсть Грошовi потоки за договорами На вимогу До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 2 рокiв Бiльше 2 рокiв
(у тисячах гривень)
Кредити та позики:
Облiгацiї 1,961,500 2,042,309 - - 1,467,284 575,025 - -
Кредит, отриманий вiд постачальника обладнання 159,427 167,506 - 9,813 24,109 92,786 37,023 3,775
Короткостроковi кредити та позики 471,855 474,428 - 363,793 - 110,635 - -
Кредиторська заборгованiсть за договорами фiнансової оренди 439 450 - 162 267 21 - -
Проценти до виплати 34,231 35,767 - 2,131 33,636 - - -
Кредити вiд постачальникiв та iншi позики 18,460 18,948 - 3,399 5,196 8,096 2,257 -
Векселi 150 150 - - - 150 - -

Усього кредитiв та позик 2,646,062 2,739,558 - 379,298 1,530,492 786,713 39,280 3,775

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 155,342 155,342 - 155,342 - - - -
Iншi поточнi зобов’язання 59,261 59,261 - 59,261 - - - -

2,860,665 2,954,161 - 593,901 1,530,492 786,713 39,280 3,775


Строки погашення зобов’язань по непохiдних фiнансових зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, включаючи виплату процентiв, на 31 грудня 2012 року представленi таким чином:
Балансова вартiсть Грошовi потоки за договорами На вимогу До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 2 рокiв Бiльше 2 рокiв
(у тисячах гривень)
Кредити та позики:
ВАТ “Сбербанк Росiї” 1,820,627 1,976,583 1,820,627 28,556 - 66,747 44,965 15,688
Облiгацiї 193,098 208,111 - - 52,313 155,798 - -
Кредит, отриманий вiд постачальника обладнання 279,300 300,653 279,300 1,468 3,382 10,416 5,517 570
Короткостроковi кредити та позики 423,949 445,073 - 88,962 10,554 345,557 - -
Кредиторська заборгованiсть за договорами фiнансової оренди 36,712 38,427 - 7,481 13,930 16,990 26 -
Проценти до виплати 36,132 36,132 - - 36,132 - - -
Кредити вiд постачальникiв та iншi позики 27,148 27,917 - 3,534 7,006 13,091 4,286 -
Векселi 370 370 - - - 370 - -

Усього кредитiв та позик 2,817,336 3,033,266 2,099,927 130,001 123,317 608,969 54,794 16,258

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 275,200 275,200 - 275,200 - - - -
Iншi поточнi зобов’язання 54,826 54,826 - 54,826 - - - -

3,147,362 3,363,292 2,099,927 460,027 123,317 608,969 54,794 16,258

На 31 грудня 2012 р. по кредитах, отриманих вiд ВАТ “Сбербанк Росiї” (Росiйська Федерацiя) та кредитора (постачальника обладнання), Група не мала безумовного права на вiдстрочку погашення цих кредитiв щонайменше на дванадцять мiсяцiв пiсля звiтної дати (детальнiшу iнформацiю див. у примiтцi 13). Унаслiдок цього зазначенi кредити вiдображенi вище у таблицi як такi, що пiдлягають погашенню на вимогу, у той час, як майбутнi виплати процентiв за цими кредитами вiдображенi у вищезазначенiй таблицi за початковим строком, встановленим згiдно з кредитною угодою.
(д) Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi ставки i курси цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик. Група несе фiнансовi зобов’язання з метою управлiння ринковими ризиками. Всi такi операцiї здiйснюються згiдно з iнструкцiями управлiнського персоналу. Група не застосовує операцiї хеджування для управлiння волатильнiстю показникiв прибутку чи збитку.
Валютний ризик
У Групи виникає валютний ризик у зв’язку з операцiями з iноземними операторами та позиками, деномiнованими в iноземнiй валютi. Валютами, що викликають цей ризик, є, в основному, долари США та євро. Українське законодавство обмежує спроможнiсть Групи хеджувати свiй валютний ризик, отже, Група не хеджує свiй валютний ризик. Проте, валютний ризик враховується управлiнським персоналом пiд час вибору валюти розрахункiв з операторами та постачальниками товарiв та послуг.
Рiвень валютного ризику представлений таким чином:
Деномiнованi у доларах США Деномiнованi в євро
(у тисячах гривень) 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 56,441 91,168 6,651 22,066
Депозити 62,917 44,944 - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти 101,264 5,342 5,431 7,960
Довгостроковi кредити та позики (39,323) - (2,218) (4,213)
Поточна частина довгострокових кредитiв та позик (121,323) (2,131,062) (4,436) (8,424)
Короткостроковi кредити та позики (20) (423,949) - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (4,151) (8,552) (3,403) (20,070)

Чиста довга/(коротка) позицiя 55,805 (2,422,109) 2,025 (2,681)

30-вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют призвело б до збiльшення (зменшення) суми прибутку пiсля оподаткування та збiльшення (зменшення) власного капiталу на зазначенi нижче суми. Цей аналiз виконаний на основi припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, процентних ставок.
(у тисячах гривень) 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Долари США 13,560 (574,041)
Євро 492 (635)
30-вiдсоткове змiцнення гривнi по вiдношенню до зазначених валют на 31 грудня призвело б до такого ж, але протилежного впливу на зазначенi вище суми, виходячи з припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин.
Процентний ризик
Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом змiни їх справедливої вартостi (для заборгованостi за фiксованою ставкою) або майбутнiх грошових потокiв (для заборгованостi за плаваючою ставкою). Управлiнський персонал не має офiцiйної полiтики визначення необхiдного спiввiдношення заборгованостi Групи з фiксованими та плаваючими процентними ставками. Однак при отриманнi нових кредитiв та позик управлiнський персонал здiйснює вiдповiдний аналiз перш, нiж прийняти рiшення щодо того, яка процентна ставка – фiксована чи плаваюча – буде бiльш вигiдною для Групи протягом розрахункового перiоду до погашення заборгованостi.
Структура фiнансових iнструментiв Групи, по яких нараховуються проценти, представлена таким чином:
(у тисячах гривень) Балансова вартiсть 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Iнструменти з фiксованою ставкою
Фiнансовi активи:
Грошовi кошти та їх еквiваленти за мiнусом грошових коштiв у касi 565,280 255,353
Депозити 62,917 44,944
Фiнансовi зобов’язання
Довгострокова та поточна частка довгострокових зобов’язань
Кредит, отриманий вiд постачальника обладнання 159,427 279,300
Випущенi облiгацiї 1,961,500 193,098
Заборгованiсть за фiнансовою орендою 439 36,712
Товарнi кредити та iншi позики 16,055 23,447
Короткостроковi зобов’язання
Короткостроковi кредити та випущенi облiгацiї 471,855 423,949

Iнструменти з плаваючою ставкою
Фiнансовi зобов’язання:
Банкiвський кредит, наданий ВАТ “Сбербанк Росiї” - 1,820,627

Група не вiдображає в облiку фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання з фiксованими процентними ставками за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Отже, змiна процентних ставок на дату звiтностi не вплинула б анi на прибуток, анi на збиток.
Змiна процентних ставок на 100 базисних пунктiв призвела б до збiльшення або зменшення прибутку до оподаткування та збiльшення або зменшення власного капiталу на нуль тис. грн. (на 31 грудня 2012 р.: 18,206 тис. грн.) в результатi збiльшення/зменшення чистих витрат на виплату процентiв по фiнансових активах та фiнансових зобов’язаннях з плаваючими ставками. Цей аналiз виконаний на основi припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, курсiв обмiну валют.
(е) Генеральна угода про взаємозалiк або аналогiчнi угоди
Група може укладати угоди купiвлi-продажу з одними й тими ж самими контрагентами у ходi звичайної дiяльностi На 31 грудня 2013 р. суми залишкiв дебiторської та кредиторської заборгованостi, якi були взаємно зарахованi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi через те, що Група мала юридичне право та намiр здiйснити розрахунок по цих залишках на нетто-основi, складають 20,680 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 25,510 тис. грн.).
(є) Управлiння капiталом
Полiтика Групи передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi у майбутньому. Управлiнський персонал контролює як структуру статутного капiталу, та i доходнiсть капiталу.
Управлiнський персонал намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку можна досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, i перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує стiйка позицiя капiталу.
Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом.
Станом на 31 грудня 2013 року чистi активи Групи у сумi 4,811,845 тис. грн. (31 грудня 2012 року: 5,110,031 тис. грн.) перевищують зареєстрований статутний капiтал Групи, затверджений у Статутi в розмiрi 4,681,562 тис. грн. (31 грудня 2012 року: 4,681,562 тис. грн.).


Продовження тексту приміток

24. Зобов’язання
(а) Зобов’язання з капiталовкладень
На 31 грудня 2013 р. Група мала договiрнi зобов’язання на придбання основних засобiв на суму 66,199 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 142,787 тис. грн.).

(б) Операцiйна оренда
Оренднi платежi за договорами операцiйної оренди, що не пiдлягають анулюванню, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.

До одного року 16,777 16,725
Вiд одного до п’яти рокiв 11,170 7,607
Понад п’ять рокiв 16,924 15,704
Всього: 44,871 40,036

Група орендує ряд примiщень та телекомунiкацiйне обладнання за договорами операцiйної оренди. Договори оренди укладаються, в основному, спочатку на строк вiд одного до п’яти рокiв з можливiстю подовження строку оренди пiсля дати завершення початкового строку. Оренднi платежi, як правило, збiльшуються щорiчно з метою вiдображення ринкових цiн оренди.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 року, сума зобов’язань, пов’язаних з договорами операцiйної оренди, визнана як витрати у складi прибутку або збитку, складала 124,514 тис. грн. (31 грудня 2012: 122,358 тис. грн.).
25. Непередбачуванi зобов’язання
(а) Страхування
Група не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання, на випадок переривання дiяльностi або виникнення вiдповiдальностi перед третьою особою у зв’язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов’язаних з майном чи операцiями Групи, оскiльки управлiнський персонал отримує страховий захист тiльки у разi, якщо вважає це економiчно доцiльним. Управлiнський персонал вважає, що, виходячи з його оцiнки страхових ризикiв та наявностi i доступностi страхових продуктiв в Українi, по цих ризиках був забезпечений вiдповiдний страховий захист. Однак до тих пiр, поки Група не отримає бiльш досконалi страховi продукти, потенцiйна втрата чи знищення тих чи iнших активiв створює вiдповiднi ризики для операцiй та фiнансового стану Групи.
(б) Право користування земельними дiлянками
Згiдно з чинним законодавством, Групi надано право користування земельними дiлянками, на яких вона здiйснює свої операцiї.
Згiдно iз Земельним кодексом України, Група повинна була офiцiйно зареєструвати договори оренди земельних дiлянок до 1 сiчня 2008 року вiдповiдно до вимог законодавства України. Однак станом на 22 вересня 2005 року Конституцiйний суд України визнав зазначену вимогу Земельного кодексу України такою, що не вiдповiдає Конституцiї України. Виходячи з рiшення Конституцiйного суду України, для Групи не iснує граничних термiнiв або обмежень у часi стосовно переоформлення її прав на постiйне користування земельними дiлянками у договорах оренди.
На 31 грудня 2013 р. Група ще не уклала приблизно 7,900 офiцiйних договорiв оренди земельних дiлянок, бiльшiсть з яких використовуються пiд технологiчними об’єктами розташованими вздовж лiнiй зв’язку i якi займають вiдносно незначну площу (31 грудня 2012 р.: 8,400). Загальна кiлькiсть земельних дiлянок, якi знаходяться у користуваннi Групи, складає близько 13,740 (31 грудня 2012 р.: 15,200). Група уклала контракти з третiми особами на оформлення договорiв оренди земельних дiлянок вiд iменi Групи. На 31 грудня 2013 р. невиконане зобов’язання за цими контрактами на оформлення договорiв оренди земельних дiлянок складає 53 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 64 тис. грн.).
(в) Непередбаченi податковi зобов’язання
Для української системи оподаткування характерною є наявнiсть численних податкiв, а також законодавство, яке пiдлягає частим змiнам, яке може застосовуватися ретроспективно, яке може тлумачитися по-рiзному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку податкових органiв, якi за законом уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податковий рiк залишається вiдкритим для перевiрок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних рокiв; однак за певних обставин податковий рiк може залишатися вiдкритим довше. Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, порiвняно iз типовими ризиками, притаманними країнам з бiльш розвиненими системами оподаткування.
Управлiнський персонал вважає, що Група створила достатнiй резерв по податкових зобов’язаннях, виходячи з власної iнтерпретацiї податкового законодавства України, офiцiйних заяв i судових рiшень. Однак тлумачення законодавства вiдповiдними органами влади можуть вiдрiзнятися, i якщо органи влади зможуть довести правильнiсть таких власних тлумачень, якi не спiвпадають з позицiєю Групи, то це може суттєво вплинути на цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Станом на 31 грудня 2012 року та 2013 року Групою не було створено забезпечення у зв’язку з непередбаченими податковими зобов’язаннями.
(г) Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Група залучається до рiзних судових процесiв. На думку управлiнського персоналу, кiнцевий результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати операцiй Групи. Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року Групою не було створено забезпечення у зв’язку з судовими процесами.
(д) Iншi непередбаченi податковi зобов’язання
Спецiальне обладнання зв’язку
11 травня 2011 року в рамках програми приватизацiї в Українi ТОВ “ЕСУ” придбало 92.79% акцiй Групи (див. примiтку 1(a)).
Згiдно з умовами приватизацiї, якi мають безпосереднiй вплив на нових акцiонерiв Групи, Групi необхiдно утримувати та експлуатувати спецiальне обладнання зв’язку Групи в iнтересах держави та для функцiонування деяких державних установ. Доход вiд цiєї дiяльностi значно менший вiд витрат на утримання цього обладнання. У 2013 роцi Група понесла витрати, якi перевищували доходи приблизно на 60 мiльйонiв гривень (2012: 60 мiльйонiв гривень). За оцiнками управлiнського персоналу, зобов’язання Групи по утриманню обладнання спецiального зв’язку буде тривати до кiнця 2014 року. Протягом 2013 року Групою був створений резерв на покриття збиткiв вiд утримання даного обладнання у сумi 99,459 тис. грн., що був вiдображений як iншi змiни у додатковому капiталi (див. примiтку 11). Станом на 31 грудня 2013 року резерв на покриття збиткiв вiд утримання даного обладнання становив 51,282 тис. грн.
Крiм того, згiдно з умовами приватизацiї, Групi необхiдно розгорнути телекомунiкацiйну мережу спецiального призначення та передати спецiальне обладнання зв’язку до деяких державних установ протягом 2014 року. На 31 грудня 2013 року управлiнський персонал не мав змоги здiйснити обґрунтовану оцiнку балансової вартостi спецiального обладнання зв’язку, яке має бути передане до деяких державних установ. За оцiнками управлiнського персоналу балансова вартiсть такого спецiального обладнання зв’язку буде несуттєвою для даної консолiдованої фiнансової звiтностi.
26. Операцiї з пов’язаними сторонами
В ходi звичайної дiяльностi Група здiйснює операцiї з пов’язаними особами. Особи вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пов’язаними сторонами є акцiонери, основний управлiнський персонал та їхнi близькi родичi, а також компанiї, що контролюються акцiонерами або знаходяться пiд суттєвим впливом акцiонерiв. Цiни за операцiями з пов’язаними особами встановлюються на регулярнiй основi. Умови операцiй iз окремими пов’язаними особами можуть вiдрiзнятися вiд ринкових.
(а) Вiдносини контролю
На 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року основним власником акцiй Групи є ТОВ “ЕСУ”.
Починаючи з 30 вересня 2013 року фактичним материнським пiдприємством Групи стає фiнансово-промислова група України “Cистем Кепiтал Менеджмент” (СКМ) та її фактичною контролюючою стороною - пан Р. Л. Ахметов, який має повноваження керувати здiйсненням операцiями Групи на свiй власний розсуд та заради власної вигоди. До зазначеної дати фактичним материнським пiдприємством Групи та її фактичною контролюючою стороною була австрiйська компанiя Epic.
Фактичне материнське пiдприємство Групи “Cистем Кепiтал Менеджмент” (СКМ) та австрiйська компанiя Epic не публiкують свою фiнансову звiтнiсть.
(б) Операцiї з представниками управлiнського персоналу
Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня, основний управлiнський персонал отримав таку компенсацiю, що була включена до складу затрат на персонал:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
(у тисячах гривень)
Короткостроковi виплати працiвникам 30,439 28,269
Виплати працiвникам пiсля завершення трудової дiяльностi - 11
Iншi довгостроковi виплати працiвникам 1 2
Всього: 30,440 28,282
Основний управлiнський персонал – це особи, якi мають повноваження i на яких покладено вiдповiдальнiсть, прямо чи опосередковано, за планування, управлiння та контроль дiяльностi Групи.
Починаючи з 30 вересня 2013 року пiсля змiни фактичного материнського пiдприємства Групи, управлiнський персонал Групи представлений членами Наглядової Ради Групи, Головою Групи та Директором Групи. До зазначеної дати, крiм наведених вище працiвникiв до управлiнського персоналу були включенi також Директори фiлiалiв та Директорiв департаментiв.
Балансова вартiсть позик основному управлiнському персоналу на 31 грудня 2013 р. становила 599 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 827 тис. грн.). Цi позики є безпроцентними i, загалом, не забезпеченими заставою.
(в) Залишки за розрахунками та операцiї з безпосереднiм акцiонером
Вiдстрочка платежу з безпосереднiми акцiонерами встановлена у межах 30-60 днiв.
2013 2012
(у тисячах гривень)
Залишки:
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 153,422 -
Операцiї
Надання кредиту (374,100) -
Повернення кредиту 187,000 -
На 31 грудня 2013 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена безвiдсотковим кредитом, наданим материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у розмiрi 153,422 тис. грн. (номiнальна вартiсть становить 187,100 тис. грн.) (див. примiтку 8).
(г) Залишки за розрахунками та операцiї з асоцiйованими пiдприємствами
Вiдстрочка платежу з асоцiйованими пiдприємствами встановлена у межах 30-60 днiв.
2013 2012
(у тисячах гривень)
Залишки:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - (5,047)
Операцiї:
Придбання обладнання та послуг - (14,788)
(д) Операцiї з суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем
Вiдстрочка платежу з суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем встановлена у межах 30-60 днiв.
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
(у тисячах гривень)
Залишки:
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 11,264 -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (5,323) -
Операцiї:
Продаж обладнання та послуг 26,773 -
Придбання обладнання та послуг (18,602) -
Станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами, що є забезпеченими, вiдсутнi.
27. Подiї пiсля звiтної дати
(а) Змiни умов здiйснення дiяльностi в Українi
Пiсля звiтної дати Верховна Рада Автономної Республiки Крим оголосила незалежнiсть вiд України i пiдписала угоду з Росiйською Федерацiєю, в якiй було зазначено намiр Автономної Республiки Крим вступити до складу Росiйської Федерацiї. Державна влада України та влада провiдних iноземних країн не визнають вищезгаданi декларацiї та угоди, вважаючи, що вони порушують Конституцiю України та норми мiжнародного права.
У результатi цих подiй Верховна Рада Криму бiльше не визнає владу Уряду України, а українська влада наразi не має можливостi забезпечити виконання законiв України на територiї Автономної Республiки Крим.
На 31 грудня 2013 р. Група має двi фiлiї, а саме, Кримську та Севастопольську, на територiї Автономної Республiки Крим. Балансова вартiсть необоротних активiв цих двох фiлiй складає 182,176 тисяч гривень на 31 грудня 2013 р. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., доходи вiд операцiй цих двох фiлiй складали 267,040 тисяч гривень, а чистий прибуток – 33,726 тисяч гривень.
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску фiлiї Групи, що знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим, здiйснюють звичайну дiяльнiсть. Проте кiнцевий вплив зазначених подiй в Автономнiй Республiцi Крим на здатнiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть у цьому регiонi, реалiзувати свої вiдповiднi активи та вiдстояти i забезпечити свої права власностi неможливо визначити.
(б) Створення служби внутрiшнього аудиту
У квiтнi 2014 року Група створила внутрiшнiй орган, що виконуватиме функцiю внутрiшнього аудиту, вiдповiдальну за здiйснення внутрiшнього контролю, та пiдпорядковуватиметься безпосередньо Наглядовiй Радi.
(в) Погашення облiгацiй
Протягом лютого 2014 року, Група зменшила вiдсоткову ставку розмiщених ранiше облiгацiй серiї R з 18 % до 12.5%. На момент затвердження цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi до випуску, Група здiйснила викуп ранiше розмiщених облiгацiй (серiї R) на суму 611,500 тис. грн. та розмiстила облiгацiї (серiї З) на суму 50,000 тис. грн.
(г) Змiни ставки податку на прибуток
Пiсля звiтної дати було внесено деякi змiни до податкового законодавства України, в результатi чого ставка податку на прибуток починаючи з 1 сiчня 2014 року встановлена на рiвнi 18%.
ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18