Звіт за 1-й квартал 2013 року

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Зміна до Квартальної інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 31.03.2013

Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації

1. Розділ ІІ. Фактори ризику. п.2.1. (нова редакція):
В умовах нестабільної ситуації в економіці України ПАТ “Укртелеком“ несе певні економічні, фінансові, інвестиційні та інші ризики.
Ринкова ситуація, яка склалася в Україні, і можливі подальші її зміни можуть суттєво впливати на розвиток діяльності ПАТ “Укртелеком“, його виробничі та інвестиційні можливості.
Основні ризики, які можуть вплинути на рівень ефективності діяльності ПАТ “Укртелеком“:
- пов’язані з українським законодавством: податкове законодавство та правове регулювання в телекомунікаційній галузі, в діяльності, яка пов’язана з емісією та обігом цінних паперів, не виключаючи офіційного тлумачення законодавчих актів регуляторними органами
Українська система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства можуть призводити до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.
- технологічні, пов’язані з функціонуванням та розвитком інфраструктури зв’язку, технологічними інноваціями та конвергенцією технологій
Розробка компанією нових видів продуктів та пов’язане з цим використання нових технологій, придбання ліцензій, обладнання. В результаті чого при витратах на створення нового продукту, виникає економічний ризик в процесі реалізації нового продукту та, як наслідок, недоотримання запланованого прибутку та зниження рівня планованої рентабельності.
Персоналом компанії розробляються детальні заходи спрямовані на зниження рівня ризику результатів створення та реалізації нового продукту, залучаються компанії для проведення маркетингових досліджень, тренінгів та навчання персоналу ПАТ «Укртелеком».
- інформаційний. Виникає при неправильній організації інформаційних потоків в межах компанії, а також при отриманні неточних, несвоєчасних та неповних відомостей із зовнішньої середи (від постачальників, споживачів, від власних підрозділів компанії, тощо), розповсюдження інформації, яка містить комерційну таємницю. На сьогоднішній день для компанії існує досить високий ступінь цього ризику через структурні зміни.
Для зниження ступеню ризику, персоналом проводиться робота з опису бізнес – процесів, виявлення та усунення виконання дублюючих функцій структурними підрозділами.
- відсутності попиту продукції. Одним з найважливіших індикаторів економічної безпеки компанії є рівень попиту на його продукцію. Падіння попиту може привести підприємство до значного погіршення фінансового стану. Для зменшення впливу необхідно здійснювати аналіз причин, що викликають відсутність попиту. Визначити фактори ризику відсутності попиту продукції та їх класифікувати. Мета такої класифікації:
- визначення можливих напрямків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз причин виникнення відмов споживача від запропонованої йому продукції;
- попередня оцінка можливих наслідків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз можливостей уникнення ризику;
- шляхи мінімізації витрат на ліквідацію наслідків при виникненні відсутності попиту продукції;
- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Ризик відсутності попиту продукції - це ймовірність втрат для компанії внаслідок можливої відмови споживача від продукції. Він характеризується величиною можливого економічного і морального збитку, понесеного компанією з даної причини внаслідок падіння попиту на його продукцію.
Для запобігання даного ризику диверсифікується продуктовий портфель компанії, що дозволить компенсувати втрати в одному сегменті продуктів за рахунок інших.
2. Розділ ІІІ. Інформація про господарську діяльність емітента. п. 3.2. (нова редакція):
Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звітному періоді отримало більше 10% доходу:
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 497,1 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 25,32%;
- місцевий зв'язок - 895,1 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 45,59%;
- комп'ютерний зв'язок - 383,3 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 19,52%.
Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному та грошовому виразі):
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 169 774,7 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях
виміру - 497,1 млн. грн., в тому числі:
міжміський телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 297,6 млн. грн.,
міжнародний телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 199,5 млн. грн.,
- місцевий зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 9 133,7 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 895,1 млн. грн., в тому числі:
міський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 7 670,7 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 800,5 млн. грн.
сільський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 1 463,0 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 94,6 млн. грн.;
- комп'ютерний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 383,3 млн. грн., в тому числі:
інтернет ADSL (кіл. абонентів) - 1 584,4 млн. грн., обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 335,2 млн. грн.,
- інші товари, роботи (послуги) - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 129,56 млн. грн.
Загальний обсяг доходів компанії з ПДВ у звітному періоді склав - 1 963,56 млн. грн.
Загальна сума експорту у звітному періоді склала - 113,49 млн. грн., питома вага у загальному обсязі продажів - 5,78%.
3. Розділ XII. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента (нова редакція):
Аналіз фінансового стану ПАТ «Укртелеком» за 1 квартал 2013 року.
Загальний обсяг доходів компанії без ПДВ за 1 квартал 2013 року склав 1 636,3 млн. грн., що на 68,3 млн. або 4% менше, ніж за відповідний період минулого року.
Телекомунікаційних послуг надано на 1 549 млн. грн., проти 1 615,2 млн. грн. в 1 кварталі 2012 року. В тому числі, кінцевим споживачам надано послуг на 1 298 млн. грн., операторам та провайдерам на 251 млн. грн.
Від реалізації товарів, робіт, послуг за 1 квартал 2013 року отримано доходів на суму 70 млн. грн.
Доходи від інших видів діяльності склали 17,3 млн. грн.
Загальний обсяг витрат за 1 квартал 2013 року склав 1 619,3 млн. грн., що на 74,1 млн. або на 4,4% менше 1 кварталу 2012 року, в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 1 198,5 млн. грн.; адміністративні витрати – 166,4 млн. грн.; витрати на збут склали 153,8 млн. грн.; інші операційні витрати – 31,6 млн. грн.; фінансові витрати – 57,7 млн.грн.; обсяг інших витрат – 11,3 млн. грн.
Обсяг матеріальних витрат без урахування реалізації абонентського обладнання та товарів для продажу становив 223,2 млн. грн., що на 39,8 млн. менше 1 кварталу 2012 року, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали зменшились на 15,3 млн. і становили 207,7 млн. грн., решта матеріальних витрат на підтримку мережі зменшилась в порівнянні з 1 кварталом 2012 року на 24,3 млн. й дорівнювала 15,5 млн.грн.
Амортизаційні відрахування зросли на 17,6 млн. і становили 235,6 млн. грн., або 14,5% в загальній сумі витрат.
Обсяг витрат на оплату праці з нарахуваннями на соціальні заходи склав 726,4 млн. грн., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року фонд оплати праці збільшився на 4,6 млн. грн., їх питома вага в загальній сумі витрат в звітному періоді становила 44,8%.
Витрати по розрахунках з технологічними партнерами становлять 130,5 млн. грн., зменшення по відношенню до 1 квартала 2012 року на 40,5 млн. грн.
Обсяг інших операційних витрат зменшився на 33,1 % або 58,4 млн. та становить 118 млн.грн.
За результатами роботи за 1 квартал 2013 року компанія отримала чистий прибуток в обсязі 16 млн. грн., у порівнянні з 1 кварталом 2012 року фінансовий результат покращився на 10,6 млн. На покращення фінансового результату вплинуло скорочення витрат діяльності за рахунок проведеної роботи по їх оптимізації.

Вступ

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.
Найбільш сильні позиції товариство має на ринку послуг доступу до мережі Інтернет та фіксованої телефонії. ПАТ «Укртелеком» є лідером ринку швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет та займає домінуюче становище на ринку фіксованої телефонії.
Історія створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство. Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» 14.06.2011 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про перейменування компанії на публічне акціонерне товариство «Укртелеком».
У 2011 році відбулися зміни у складі власників компанії. ТОВ «ЕСУ», яке належить австрійському інвестиційному фонду ЕРІС, придбало 92,79 % акцій ПАТ «Укртелеком», ставши мажоритарним акціонером компанії.
Сьогодні ПАТ «Укртелеком» - сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою. У складi компанії функцiонують 34 фiлiї (у т.ч. 27 регiональних філій).
У грудні 2005 року ВАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за технологією UMTS/WCDMA. Реалізацією проекту з надання послуг нового мобільного стандарту займається філія «Утел». З 1 листопада 2007 року компанія ВАТ «Укртелеком» розпочалf продаж послуг мобільного зв’язку третього покоління. Мережа мобільного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Код мережi стiльникового мобiльного зв'язку - 91. У рамках виконання рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися 14 червня 2011 року, ПАТ «Укртелеком» заснувало ТОВ «ТриМоб», якому передано всю діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку.
До ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником та учасником якого є Укртелеком, переведено всі матеріальні та нематеріальні активи, які використовуються для організації та надання послуг мобільного зв’язку, і необхідний кваліфікований персонал. ТОВ «ТриМоб» є окремою компанією, що з 01.01.2012 забезпечує надання послуг мобільного зв’язку стандарту UMTS, які раніше надавалися від імені ПАТ «Укртелеком».
ПАТ «Укртелеком» створило найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, яка дозволяє надавати споживачам сучасні телекомунікаційні послуги майже в усіх населених пунктах України.
Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:
• міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
• послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж;
• Інтернет-послуги, у т. ч. послугу «ОГО!» - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;
• послуги Дата-Центру;
• послуги Контакт-центру;
• надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
• відеоконференц-зв'язок;
• проводове мовлення;
• телеграфний зв'язок;
• мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA (оператор «ТриМоб»).
Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб:
• задовольняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;
• забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;
• забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави.
Придбання цінних паперів ПАТ "Укртелеком" повязане з ризиками, описаними у річній інформації.

Розділ I. Основні відомості про емітента

1.1 1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Укртелеком" (ПАТ "Укртелеком");
1.1 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21560766.
1.2.1. Дата проведення державної реєстрації:15.12.1993;
1.2.2. Місце проведення державної реєстрації: Шевченкiвська у м. Києвi районна державна адмiнiстрацiя;
1.2.3. Місцезнаходження емітента: Україна, 01601 м. Київ бул. Шевченка, 18;
1.2.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 226-25-41 (044) 234-39-57;
1.2.5. Електронна поштова адреса емітента: ukrtelecom@ukrtelecom.ua;
1.2.6. Веб-сторінка емітента: www.ukrtelecom.ua;
1.2.7. Підрозділ емітента по роботі з акціонерами знаходиться за адресою товариства: 01601, м.Київ, б. Шевченка, 18. Телефони:
(044) 235-45-22, (044) 246-58-76;
1.3. Емітента створено на невизначений строк

1.4. Протягом звітного періоду операції щодо купівлі або продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи, не пов'язану з основною діяльністю товариство не здійснювало.

1.5. Протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні змін не відбувалось.
1.6. Протягом звітного періоду емітент не створював нових дочірніх підприємств.

1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу на початок та на кінець звітного періоду складає 4 681 562 тис.грн.
Власний капітал на початок звітного періоду - 5 302 285 тис. грн., на кінець звітного періоду - 5 318 308 тис. грн.

1.8. Протягом звітного періоду емітент не входив і не припиняв участь в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах, інших об'єднаннях підприємств). Акції (частки, паї) статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств або інших холдингових компаній, концернів не передавались.

1.9. У звітньому періоді чергові та позачергові збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" не проводились.

Розділ II. Фактори ризику

2.1. В умовах нестабільної ситуації в економіці України ПАТ “Укртелеком“ несе певні економічні, фінансові, інвестиційні та інші ризики.
Ринкова ситуація, яка склалася в Україні, і можливі подальші її зміни можуть суттєво впливати на розвиток діяльності ПАТ “Укртелеком“, його виробничі та інвестиційні можливості.
Основні ризики, які можуть вплинути на рівень ефективності діяльності ПАТ “Укртелеком“:
- пов’язані з українським законодавством: податкове законодавство та правове регулювання в телекомунікаційній галузі, в діяльності, яка пов’язана з емісією та обігом цінних паперів, не виключаючи офіційного тлумачення законодавчих актів регуляторними органами
Українська система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства можуть призводити до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.
- технологічні, пов’язані з функціонуванням та розвитком інфраструктури зв’язку, технологічними інноваціями та конвергенцією технологій
Розробка компанією нових видів продуктів та пов’язане з цим використання нових технологій, придбання ліцензій, обладнання. В результаті чого при витратах на створення нового продукту, виникає економічний ризик в процесі реалізації нового продукту та, як наслідок, недоотримання запланованого прибутку та зниження рівня планованої рентабельності.
Персоналом компанії розробляються детальні заходи спрямовані на зниження рівня ризику результатів створення та реалізації нового продукту, залучаються компанії для проведення маркетингових досліджень, тренінгів та навчання персоналу ПАТ «Укртелеком».
- інформаційний. Виникає при неправильній організації інформаційних потоків в межах компанії, а також при отриманні неточних, несвоєчасних та неповних відомостей із зовнішньої середи (від постачальників, споживачів, від власних підрозділів компанії, тощо), розповсюдження інформації, яка містить комерційну таємницю. На сьогоднішній день для компанії існує досить високий ступінь цього ризику через структурні зміни.
Для зниження ступеню ризику, персоналом проводиться робота з опису бізнес – процесів, виявлення та усунення виконання дублюючих функцій структурними підрозділами.
- відсутності попиту продукції. Одним з найважливіших індикаторів економічної безпеки компанії є рівень попиту на його продукцію. Падіння попиту може привести підприємство до значного погіршення фінансового стану. Для зменшення впливу необхідно здійснювати аналіз причин, що викликають відсутність попиту. Визначити фактори ризику відсутності попиту продукції та їх класифікувати. Мета такої класифікації:
- визначення можливих напрямків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз причин виникнення відмов споживача від запропонованої йому продукції;
- попередня оцінка можливих наслідків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз можливостей уникнення ризику;
- шляхи мінімізації витрат на ліквідацію наслідків при виникненні відсутності попиту продукції;
- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Ризик відсутності попиту продукції - це ймовірність втрат для компанії внаслідок можливої відмови споживача від продукції. Він характеризується величиною можливого економічного і морального збитку, понесеного компанією з даної причини внаслідок падіння попиту на його продукцію.
Для запобігання даного ризику диверсифікується продуктовий портфель компанії, що дозволить компенсувати втрати в одному сегменті продуктів за рахунок інших.
2.1.2 Протягом 1-го кварталу 2013 року не відбулось будь-яких істотних змін у факторах ризику,
Ризики за основними напрямками діяльності ПАТ «Укртелеком».
Послуги фіксованого телефонного зв'язку. Ризики:
• продовження заміщення послуг фіксованого зв’язку мобільним;
• збільшення рівня проникнення Інтернет та заміщення спілкування в телефонній мережі на спілкування в мережі Інтернет (Skype, соціальні мережі тощо);
• «Зміна поколінь» - поступове зменшення кількості споживачів, які звикли до користування фіксованим зв’язком;
• можливе зростання темпів відключень абонентів у випадку підвищення тарифів;
• погіршення економічного стану частини абонентів та як наслідок відмова від послуг фіксованого зв’язку на користь мобільного.
Послуги фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Ризики:
• посилення конкуренції, як за рахунок розширення покриття мереж основних конкурентів, так і за рахунок виходу на ринок нових сильних гравців;
• подальше зменшення ARPU внаслідок жорсткої цінової конкуренції;
• погіршення економічного стану України, зменшення попиту на послуги
Прийняття управлінських рішень в Товаристві передбачає тісний зв’язок усіх видів ризику, але навіть найкращі прогнози можуть не відбутися із-за неочікуваних та непередбачених змін у поглядах клієнтів, дій конкурентів, неочікуваних урядових рішень.
Фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента
У звітному періоді інвестування в цінні папери товариства не проводилось, додаткового випуску та збільшення вартості акцій не здійснювалось. Товариство визначає такi фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента не слiд вважати суттєвими через вiдсутнiсть прийняття в звітному періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акціями;
- недостатню лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емітента;
- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв також є загальновiдомим, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування;.
2.1.3 Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства призводять до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.
2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.
Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.
Емітент для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

3.1. Основний вид діяльності – телекомунікації.
Основні види послуг, що надає ПАТ "Укртелеком":
- послуги місцевого (міського, сільського) телефонного зв’язку;
- послуги міжміського телефонного зв’язку;
- послуги міжнародного телефонного зв’язку;
- послуги комп’ютерного зв’язку, в т.ч. доступу до Інтернет;
- послуги телеграфного зв’язку;
- послуги проводового мовлення;
- послуги надання в користування каналів електрозв’язку;
- послуги транзиту та послуги завершення з’єднань на телекомунікаційній мережі товариства для операторів (провайдерів) телекомунікацій.
Протягом звітного періоду змін в переліку видів діяльності та видів послуг товариства не відбулось.
3.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звітному періоді отримало більше 10% доходу:
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 497,1 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 25,32%;
- місцевий зв'язок - 895,1 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 45,59%;
- комп'ютерний зв'язок - 383,3 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 19,52%.
Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному та грошовому виразі):
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 169 774,7 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях
виміру - 497,1 млн. грн., в тому числі:
міжміський телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 297,6 млн. грн.,
міжнародний телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 199,5 млн. грн.,
- місцевий зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 9 133,7 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 895,1 млн. грн., в тому числі:
міський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 7 670,7 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 800,5 млн. грн.
сільський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 1 463,0 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 94,6 млн. грн.;
- комп'ютерний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 383,3 млн. грн., в тому числі:
інтернет ADSL (кіл. абонентів) - 1 584,4 млн. грн., обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 335,2 млн. грн.,
- інші товари, роботи (послуги) - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 129,56 млн. грн.
Загальний обсяг доходів компанії з ПДВ у звітному періоді склав - 1 963,56 млн. грн.
Загальна сума експорту у звітному періоді склала - 113,49 млн. грн., питома вага у загальному обсязі продажів - 5,78%

3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту не відбулось.
3.4. В джерелах надходжень матеріалів (сировини) у звітному періоді змін не відбувалося.
3.5. Клієнтів через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу у звітному періоді не було.
3.6. У звітному періоді товариство не здійснювало спільну діяльність.

3.7. ПАТ «Укртелеком» та його дочірні підприємства, які разом з ним становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності протягом І кварталу 2013 року не отримували, не продовжували та не анульовували дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента.
3.8. Протягом I кварталу 2013 року емітент не набув прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
Припинили чинність патенти на промислові зразки:
1. «Універсальна телекомунікаційна картка «ВСЕСВІТ ПЛЮС»:
- короткий опис – картка являє собою площинний прямокутник, виконаний зі спеціального пластику (полівінілхлориду) або картону з округленими кутами, на який нанесені захищені скретч-смугою унікальні реквізити та коди доступу (персональний ідентифікаційний номер, ПІН-код), та інша необхідна для користування передплаченими послугами інформація;
- номер патенту – № 13874;
- дата видачі – 15.03.2007;
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 15.03.2017 за умови щорічної сплати зборів за підтримання чинності патенту;
- дата припинення чинності – 03.01.2013;
- підстава – несплата річного збору за підтримання дії патенту на промисловий зразок у зв’язку з припиненням використання.
2. «Ваучер поповнення рахунку «ВСЕСВІТ ПЛЮС»:
- номер патенту – № 13875;
- дата видачі – 15.03.2007;
- орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
- строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 15.03.2017 за умови щорічної сплати зборів за підтримання чинності патенту;
- дата припинення чинності – 03.01.2013;
- підстава – несплата річного збору за підтримання дії патенту на промисловий зразок у зв’язку з припиненням використання.

3.9. ПАТ "Укртелеком" проводить ефективну науково-технічну політику з орієнтацією на впровадження новітніх технологій. Напрямки науково-технічного забезпечення діяльності товариства визначаються з урахуванням рівня розвитку інфокомунікаційних технологій та ринкового попиту на сучасні інформаційні і телекомунікаційні послуги. Пріоритетні питання розглядаються Науково-технічною радою товариства, з актуальних напрямів виконуються науково-дослідні розробки.
За звітний період ПАТ «Укртелеком» витратило на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи суму в розмірі 125,90 тис. грн., а саме на виконання досліджень та розробку нормативно-технічних документів:
- Розроблення моделі та регламентів системного і бізнес адміністрування EPM 2010/2013;
- Розробка концепції створення Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України з урахуванням вимог забезпечення техногенної та інформаційної безпеки України;
- Розроблення діючої моделі системи обміну даними між системами MS Project Server 2012 та "Парус- підприємство 8.5.2;
- Розроблення автоматизованої системи управління реєстром портфелів проектів з використанням Web доступу;
- Технічна експлуатація мережі та параметри пристроїв синхронізації. Правила;
- Розробка програм та методик щодо протоколів мереж наступного покоління (взаємодія протоколу SIP з підсистемою ISUP СКС №7 (профілі A та B) та транспортування сигналізації через мережу ІР (SIGTRAN);
3.10 Обяг капіталовкладень, освоєнних за 3 місяці 2013 року склав - 76 105 тис. грн., в тому числі за рахунок власних коштів -
71 381 тис. грн., за рахунок товарного кредиту та фінансового лізингу - 4 724 тис. грн.
3.11 Ukrtel Global GmbH
Основний вид діяльності- телекомунікації.
Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
Основний клієнт, співпраця з яким приносить більше 10% доходу є компанія Arbinet. З компанією Arbinet укладено договір на надання телекомунікаційних послуг.
Ukrtel Global GmbH не здійснює спільної діяльності.
Рішенням Правління ВАТ "Укртелеком" було визначено напрямки діяльності дочірнього підприємства на які отримано відповідні дозволи.
Права інтелектуальної власності у дочірнього підприємства відсутні.
Ukrtel Global GmbH діє на підставі чинного законодавства Німеччини.
Ukrtel Global GmbH науково-дослідну політику не здійснює.
Ukrtel Global GmbH протягом звітного періоду капітальних або фінансових інвестицій не здійснювало.
ТОВ "ТриМоб"
Основний види діяльності є надання послуг рухомого мобільного зв'язку
ТОВ "ТриМоб" не здійснює спільної діяльності.
ТОВ "ТриМоб" науково-дослідну політику не здійснює.
Доходи від надання послуг мобільного зв'язку кінцевим споживачам, за рахунок яких було отримано більше 10% доходів за звітний період склали -
72 900 000 грн., від взаєморозрахунків з операторами - 4 600 000 грн., з яких:
- роумінг національним операторам - 3 600 000 грн.
-іноземним операторам - 1 000 000 грн.
Перелік посередників через мережі прийому платежів яких було отримано більше 10%:
- ПАТ КБ "Приватбанк" - 17 190 174 грн., питома вага - 38,45%.
- ТОВ "Фінансова компанія "Контрактовий дім" - 5 494 649 грн, питома вага - 12,29%.
- ТОВ "Ай-Ті Фінанс" - 6 067 010 грн., питома вага - 13,57%
Інформація про суттєві капітальні інвестиції: у 1-му кварталі 2013 року було збільшено розмір статутного капіталу: станом на 31.12.2012р. розмір
статутного капіталу становив - 858 446 861,40 грн. після змін розмір статутного капіталу станом на 31.03.2013р. становить - 943 178 954,65 грн.
Найменування органу, який прийняв рішення про зміну капіталу: рішення про зміну розміру статутного капіталу було прийняте загальними зборами учасників ТОВ «ТриМоб».
Дата та номер протоколу зборів: Протокол № 7 від 21 січня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ «ТриМоб».

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

Фінансова звітність за 1 квартал 2013 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".
4.1. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2013р. - 25 529 198 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів на 01.01.2013р. - 7 080 832 тис. грн.
Первісна вартість основних засобів на 31.03.2013р. - 25 545 894 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів на 31.03.2013р. - 6 883 940 тис. грн.
Знос основних засобів, станом на 31.03.2013р. - 73%.
Амортизація одиниць основних засобів нараховується з моменту, коли вони встановлені та готові до використання, або, якщо йдеться про активи, створені власними силами суб’єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено і він готовий до використання. Амортизація нараховується на основі вартості активу, зменшеної на його ліквідаційну вартість. Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожної частини одиниці основних засобів. Амортизація орендованих активів нараховується протягом строку їх корисного використання. Амортизація на землю не нараховується.
Протягом звітного періоду, що закінчився 31 березня 2013 року змін у обліковій політиці стосовно методів амортизації та строків корисного використання основних засобів не було.
4.2. За 1 квартал 2013р. значних змін на фіксованій телефонній мережі товариства не відбулося.
Монтована ємність на міжнародній та міжміський телефонній мережі ПАТ "Укртелеком" (АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК) станом на 01.04.2013 року становить -529,6 тис. т.п.
Монтована ємність місцевої телефонної мережі станом на 01.04.2013 року становить 10 882,3 тис. номерів, в тому числі монтована ємність міської мережі становить 9 251,1 тис. номерів, монтована ємність сільської мережі – 1 631, 2 тис. номерів. На місцевій мережі товариства експлуатуються аналогові (декадно-крокові, координатні, квазіелектронні) та цифрові АТС. Рік випуску ДК АТС, які експлуатуються на мережі ПАТ "Укртелеком" 1961÷1984рр., координатних - 1967÷1998рр., квазіелектронних 1987÷2000рр., цифрових 1987÷2011рр.
Станом на 01.04.2013 обладнання транспортної мережі (магістральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM) становить 1550 мережевих елементів цифрових систем передачі, транспортної місцевої мережі SDH та РDH – 2602 елементів мережі.
Протяжність каналів зв’язку на транспортній телекомунікаційній мережі (магістральній, внутрішньозоновій та місцевій мережах) по задіяній та монтованій ємності станом на 01.04.2013:
- по монтованій ємності становить – 961 836,10 тис. пот./км.;
- по задіяній ємності – 847913,49 тис. пот./км.
Задіяна ємність обладнання транспортної мережі станом на 01.04.2013 складає 88,16%.
Протягом кварталу приріст ємності отриманий за рахунок організації додаткових оптичних каналів для реалізації проекту ТМСП, виконання робіт з модернізації магістральної та зонових мереж, задіяння обладнання TDM, організації трактів E1G1 міських DSLAM, згідно розпоряджень ДОУТМЯ.
Станом на 01.04.2013 для потреб користувачів мережі Інтернет товариства організовано 28 зовнішніх каналів зв’язку ємністю 10 Гбіт/с. кожен, таким чином загальна ємність зовнішніх каналів мережі Інтернет товариства 280 Гбіт/с.
Обладнання мережі широкосмугового доступу станом на 01.04.2013 – монтована ємність – 1777 212 портів, задіяна – 1618 536 портів.
Транспортна телекомунікаційна (первинна) мережа ПАТ «Укртелеком» станом на 01.04.2013 включає 39309,78 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, 140760,45 км сільських з’єднувальних ліній на кабелях з металевими провідниками і 49285,88 км кабельних ліній магістральної та внутрішньозонової мережі з металевими провідниками. Загалом протяжність кабельних ліній транспортної телекомунікаційної мережі становить - 229 356,11 км.
На лінійно-кабельних спорудах місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» станом на 01.01.2013 року експлуатується 1000,17 тис. км кабельних ліній зв’язку, в т. ч. з використанням багатопарного кабелю – 397,43 тис. км, з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 45,54 тис. км та з кабелем типу ПРППМ, LAN – 557,20 тис. км. Протяжність ВОК становить 5,27 тис. км.
Кількість кабельних шахт становить 1 617 шт., колодязів кабельної каналізації – 801 586 шт., протяжність кабельної каналізації становить 42 404,2 км.
Кількість основних радіоточок на мережі проводового радіомовлення товариства за 1 квартал 2013 року зменшилась на 81,714 тис. одиниць і станом на 01.04.2013 становить 1,812 881 млн. одиниць.
На таксофонній мережі ПАТ «Укртелеком» на кінець 1 кварталу 2013 року задіяні 9 445 таксофонів. Із них карткових типу ТК-121 – 6 949 од., комбінованих типу Ротор 2000У (оплата послуг картками або монетами) – 2 212 од., монетних типу Ротор 2000У – 284 од.. Таксофони підключені до 54 систем управління мережами таксофонів: 34 системи управління таксофонами ТК-121 типу «Сіріус-ХХІ» та 20 систем управління таксофонами Ротор-2000У типу «ГАММА».
Усі таксофони надають послуги універсального зв’язку – місцеві, міжміські та міжнародні. Із них 6 772 таксофони надають послуги вхідного зв’язку, 14 таксофонів працюють через радіоподовжувачі.
- Протягом 1 кварталу 2013 року загальна кількість таксофонів на мережі ПАТ «Укртелеком» зменшилася на 166 од. (9 611 од. на кінець ІV кв. 2012р.). Кількість задіяних систем управління таксофонами зменшилася на 5 од. (59 од. на кінець 2012 р.).
- У 1 кв. 2013 року. проведена заміна 14 груп фізично зношених акумуляторних батарей (АБ) на 7 об'єктах 7 філій товариства, проведена заміна 24 лічильників електроенергії на об'єктах Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської філій, а також заміна силового трансформатора в Кіровоградській філії.
4.3. Витрати ПАТ “Укртелеком” на поточний та капітальний ремонт за 1 квартал 2013 року за напрямком технічна експлуатація склали: на поточний ремонт - 16 405,6 тис. грн. (при 14 253,0 тис. грн. за 1 квартал 2012 р.) та 4 837,9 тис. грн. на капітальний ремонт (при 4 622,1 тис. грн. за 1 квартал 2012 р.).
Збільшення витрат на ремонти за звітний період порівняно з аналогічним періодом минулого року пояснюється збільшенням витрат на ремонти лінійно-кабельних споруд, пов'язані з великими обсягами робіт по відновленню мережі після викрадення кабелю, відновлення телефонного зв’язку після стихійних явищ в регіонах України.
4.4. Протягом звітного періоду, що закінчився 31 березня 2013 року основні засоби не виступали об’єктом переоцінки або зменшення корисності.
Ступінь використання основних засобів дозволяє майже на 100 відсотків експлуатувати наявне майно.
Станом на 31.03.2013р. первісна вартість основних засобів, що знаходяться у заставі складає – 1 392 699 484 тис. грн.
(станом на 31.12.2012р. - 1 392 699 тис. грн.). Заставу надано у відповідності до кредитних угод, укладених із банківськими установами.
4.5. Станом на 31.03.2013р. залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовується становить - 76 329 тис. грн.
Станом на 31.03.2013р. вартість одиниць основних засобів, по яких була нарахована 100% амортизація і які все ще знаходяться в експлуатації, становить - 10 239 084 тис. грн.
Станом на 31.03.2013р. залишкова вартість основних засобів вилучених для продажу складає - 2 701 тис. грн..
Станом на 31.03.2013р. емітент не має основних засобів, придбаних за рахунок цільового використання.
4.6. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками відсутня.
4.7. Обсяг незавершеного будівництва станом на 31.03.2013р. склав - 338 588 тис. грн., станом на 31.12.2012р. обсяг незавершеного
будівництва складав - 359 040 тис. грн.

4.8. Ukrtel Global GmbH
4.8.1.- 4.8.6. У дочірнього підприємства Ukrtel Global GmbH основні засоби відсутні.
4.8.7. Ukrtel Global GmbH незавершеним будівництвом не володіє.
ТОВ "ТриМоб"
4.8.1. Вартість основних засобів:
- первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. - 697 203,0 тис. грн.
- залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. - 616 067,0 тис. грн.
- первісна вартість основних засобів станом на 31.03.2013р. - 766 780,0 тис. грн.
- залишкова вартість основних засобів станом на 31.03.2013р. - 665 693,0 тис. грн.
У звітному періоді переоцінка основних засобів не проводилась. Зменшення та збільшення корисності не відбувалось.
4.8.2. Середній рівень зносу основних засобів станом на 31.03.2013 становить - 15%.
4.8.3. Загальна сума витрачена на поточний ремонт у І кварталі - 326 тис. грн.
4.8.4. Основні засоби, по яких обмежено володіння, користування та розпорядження, на балансі підприємства за звітній період не обліковуються.
4.8.5. Інформація про залишкову вартість:
- основних засобів, що тимчасово не використовуються немає.
- повністю замортизованих основних засобів немає.
- для продажу в звітному періоді основні засоби не вилучалися.
- за рахунок цільового фінансування в поточному періоді придбання основних засобів не проводилося.
4.8.6. Переоцінка основних засобів не проводилась.
4.8.7. На кінець звітного періоду на балансі обліковуються незавершені капітальні інвестиції на загальну суму - 36,3 тис. грн., витрати на модернізацію основних засобів - 126,5 тис. грн., придбані основні засоби - 345,1 тис грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 282,4 тис. грн., витрати на придбання нематеріальних активів - 75,3 тис. грн.

Розділ V. Інформація про працівників емітента

5.1. Станом на 31.03.2013р. середньооблікова чисельність штатних працівників становила - 59331 чол., з яких - 558530 чол. працюють у філіях товариства. У звітному періоді за суміцництвом у товаристві працювала - 549 осіб, на умовах неповного робочого часу - 1789 особи. Фонд оплати праці штатних працівників ПАТ "Укртелеком" за 3 місяці 2013 року склав - 508493,6 тис. грн.
5.2. Зобов'язань товариства, які стосуються можливості участі працівників товариства у його статутному капіталі у звітному періоді не відбувалось.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

6.1. Наказом Тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 20.03.2013р. № 9/621к 22.03.2013р. було звільнено (за власним бажанням на підставі поданої заяви) з посади директора філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком» Тарасенка Ігоря Володимировича.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 22.03.2013р. № 103, припинити з 22.03.2013 повноваження члена Правління товариства:
- директора філії «Дирекції розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком» Тарасенка Ігоря Володимировича.
Тарасенко І.В., паспорт СО № 921368, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.11.2002р. на посаді директора філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 1,5 років. Попередня посада – в.о. заступника Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій ВАТ «Укртелеком». У реєстрі акціонерів є власником 3 060 акцій, що становить 0,00001634% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Наказом Тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 20.03.2013р. № 9/621к з 22.03.2013р. було призначено (за переведенням) на посаду директора філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком» Пінчука Віктора Андрійовича.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 22.03.2013р. № 103, обрано з 22.03.2013р. Пінчука Віктора Андрійовича - директора філії «Дирекція розвитку інфраструктури» членом Правління ПАТ «Укртелеком» на невизначений термін.
Пінчук В.А., паспорт СН № 290674, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.09.1996, Попередня посада – заступник директора – технічний директор ТОВ «ТриМоб». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

6.2. Правління товариства
1. Кравець Ігор Васильович - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління
Паспортні дані:паспорт НА №124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996
Рік народження:1958
Освіта: Вища, Українська державна академія зв'язку
Опис: Голова Правлiння здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком"
Обов'язки Голови Правлiння:
- органiзовує проведення засiдань Правлiння, керує його роботою;
- здiйснює оперативне керiвництво товариством, спрямовує його дiяльнiсть на досягнення необхiдних темпiв розвитку та отримання прибутку;
- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Оплата працi згiдно контракту.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
2. Шаповалов Євген Анатолiйович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності
Паспортні дані:паспорт СН №126584, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.05.1996
Рік народження: 1977
Освіта: Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
Опис: Член Правлiння, директор дирекції фінансової та комерційної діяльності здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції фінансової та комерційної діяльності:
- забезпечує розробку бiзнес-плану товариства, складання поточних та фiнансових планiв дiяльностi товариствав цiлому i в розрiзi фiлiй, здiйснює контроль за їх виконанням;
- забезпечує своєчасне проведення розрахункiв товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
3. Прутенко Людмила Петрiвна - директор дирекції праці та управління персоналом
Паспортні дані: паспорт СН №831209, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 09.06.1998
Рік народження: 1953
Освіта: Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
Опис: Член Правлiння, директор дирекції праці та управління персоналом здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції працi та управлiння персоналом:
- забезпечує роботу iз забезпечення товариства кадрами потрiбних професiй, спецiальностей
i квалiфiкацiй згiдно з рiвнем i профiлем отриманої ними пiдготовки;
- органiзує роботу з поточної i перспективної пiдготовки, перепiдготовки, стажування, пiдвищення
квалiфiкацiї працiвникiв товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
4. Пінчук Віктор Андрійович - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
Паспортні дані: паспорт СН № 290674, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.09.1996
Рік народження: 1964
Освіта: Вища, Київський державний університет ім. Т. Шевченка
Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
- забезпечує планування впровадження нової технiки i розвитку телекомунiкацiйних технологiй ПАТ "Укртелеком;
- забезпечує розвиток та впровадження перспективних технологiй на телекомунiкацiйних мережах;
- органiзовує роботу з впровадження нової технологiї, модернiзацiї дiючих телекомунiкацiйних об'єктiв.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
5. Лісак Ірена Олександрівна - директор дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів
Паспортні дані: тимчасова посвідка на тимчасове проживання серія КИ №011155 видана 16.06.2011
Рік народження: 1957
Освіта: Вища, Львівський ордена Леніна політехнічний інститут
Опис:Член Правління, директор дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів:
- здійснення стратегічного та оперативного керівництва продажем інноваційних послуг;
- розробка та впровадження с тратегій продажу інноваційних послуг масовим споживачам - через прямий та не прямий канали продажу;
- організація та координація забезпечення виконання планів продажу послуг масовим та бізнес- споживачам.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
6. Васьківський Сергій Миколайович - директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю
Паспортні дані: паспорт МК №303194, виданий Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.1996
Рік народження: 1970
Освіта: Вища, Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого
Опис:Член Правління, директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
7. Накалюжна Людмила Володимирiвна - Головний бухгалтер
Паспортні дані:паспорт СН №083233 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08.02.1996
Рік народження:1961
Освіта: Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
Опис:Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера.
До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складанняi подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Наглядова рада
1. Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003. Рік народження – 1945. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
2. Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради. Паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997. Рік народження – 1968. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
3. Клаус Хартман – член Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006. Рік народження – 1961. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
4. Дзекон Георгiй Борисович - член Наглядової ради. Паспортні дані:МЕ 359574 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.08.2004 . Рік народження – 1963. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Ревізійна комісія
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю
4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком» та знаходиться за адресою: 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Кравець Ігор Васильович д/н Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління (1,5 роки) 1958 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Прутенко Людмила Петрівна д/н Член Правління (7,5 років) 1953 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Шаповалов Євген Анатолійович д/н Член Правління (5,5 років) 1977 Вища 2.5 0 2.5 0.00000005 0.00000005 0 д/н
Лісак Ірена Олександрівна д/н Член Правління (менше року) 1957 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Васьківський Сергій Миколайович д/н Член Правління (менше року) 1970 Вища 775 0 775 0.000016 0.000016 0 д/н
Пінчук Віктор Андрійович д/н Член Правління (менше місяця) 1964 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Накалюжна Людмила Володимирівна д/н Головний бухгалтер (7,5 років) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 Член Ревізійної комісії (1,5 роки) - - 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552 0 д/н
Пітер Голдшайдер д/н Голова Наглядової ради (1,5 роки) 1945 Вища 0 0 0 0 0 0 управляючий партнер компанії ЕРІС (Австрія)
Солодовський Ілля Давидович д/н Член Наглядової ради (1,5 роки) 1968 Вища 0 0 0 0 0 0 Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" (код ЄДРПОУ 33940565)
Клаус Хартман д/н Член Наглядової ради (1,5 роки) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Дзекон Георгій Борисович д/н Член Наглядової ради (1 рік) 1963 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н

6.3. Станом на 31.03.2013р. посадові особи товариства участі в дочірніх (залежних) підприємствах не приймали.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

6.4. Інформація щодо:
- процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа товариства була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство.
- наявності у посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
у звітному періоді відсутня.

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

7.1. На кінець звітного періоду загальна чисельність акціонерів ПАТ "Укртелеком" становила - 60632 особи. Станом на 31.03.2013р. в обігу перебувало - 18 726 244 940 штук простих іменних акцій ПАТ "Укртелеком". В ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.03.2013р. обліковувалось - 17635215252 шт. акцій, що складає - 94,1738% від зареєстрованого статутного фонду ПАТ "Укртелеком" та які належать - 59 969 акціонерам. В ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" станом на 31.03.2013р.обліковувалось - 1091032748 шт. акцій, що складає - 5,8262% від зареєстрованого статутного фонду ПАТ "Укртелеком" та які належать - 663 акціонерам.

7.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком», які обліковуються у ПАТ "Національний депозитарій України". Місцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акції перейшли до ТОВ "ЕСУ" під час приватизації ПАТ "Укртелеком".

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

8.1. Інформація про договори правочини з афілійованими особами, в яких ПАТ "Укртелеком" має частку, укладені протягом звітного періоду:
1. Договір між ПрАТ "Телекомінвест" та ПАТ "Укртелеком" від 18.03.2013р. №255-28/319-15. Зміст договору: оренда комерційних приміщень для використання під офіс. Сума договору - 2 592,00 грн (абонплата за місяць)
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі).
1. Договір між ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" від 28.03.2013р. №804330-238-238. Зміст договору: надання поворотної фінансової допомоги.
Сума договору - 15 000 000,00 грн.
8.2. Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі):
1. Вінницька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 538 105,13 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 9 575,52 грн.
2. Волинська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 189 647,67 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 3 990,88 грн.
3. Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 5 879 943,07 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 17 945,55 грн.
4. Донецька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 4 281 651,72 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 10 814,66 грн.
5. Житомирська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 421 654,09 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 8 264,48 грн.
6. Закарпатськаська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 225 918,33 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. -5 453,90 грн.
7. Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 1 987 183,90 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 13 741,48 грн.
8. Івано-Франківська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 415 483,03 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 5 134,68 грн.
9.Київська міська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 31 719 773,84 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 28 755,94 грн.
10. Київська обласна філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 476 987,34 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 472,80 грн.
11. Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 575 069,72 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 4 261,11 грн.
12. Кримська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 2 746 176,57 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 7 778,52 грн.
13. Луганська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 874 789,72 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 7 306,90 грн.
14. Львівська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 2 518 587,29 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 12 544,33 грн.
15. Миколаївська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 1 291 299,66 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 8 172,88 грн.
16. Одеська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 3 530 606,23 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 16 927,29 грн.
17. Полтавська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 476 735,74 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 6 306,54 грн.
18. Рівненська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 571 294,05 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 10 967,53 грн.
19. Севастопольська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 1 199 531,42 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 2 773,74 грн.
20. Сумська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 538 350,33 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 6 213,66 грн.
21. Тернопільська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 135 226,09 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 4 874,27 грн.
22. Філія "Дирекція первинної мережі" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 1 910 246,49 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 47 257,72 грн.
23. Філія "Дирекція розвитку інфраструктури" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 116 644,04 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 30 363,81 грн.
24. Філія централізованого продажу послуг ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 149 271 466,73 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 1 572 913,30 грн.
25. Харківська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 3 903 223,99 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 16 123,30 грн.
26. Херсонська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 1 429 811,04 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 7 982,87 грн.
27. Хмельницька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 1 003 501,89 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 7 780,79 грн.
28. Черкаська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 917 408,81 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 7 534,73 грн.
29. Чернівецька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 231 601,98 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 10 427,51 грн.
30. Чернігівська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 810 720,53 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 7 506,83 грн.
31. ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 33 947 125,88 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 317 533,75 грн.
32. Філія "Утел" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 5 030 996,97 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 0,00 грн.
33. Філія з управління спецоб'єктами електрозв'язку ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 0,00 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 4 970,82 грн.
34. Філія "Центр післядипломної освіти" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 7 129,57 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 4 985,92 грн.
Разом заборгованість між ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" (та його філіями) складає:
- дебіторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 259 173 892,86 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.03.2013р. - 2 227 658,01 грн.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

9.1. У звітному періоді процедур досудового врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів товариства не було.
9.2. Інформація про факти виплати товариством та його підрозділами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції:
Апарат управління ПАТ "Укртелеком":
- ОДПС-Централ.офіс в Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку. Штраф - 5813,00 грн.
- ОДПС-Центр. офіс в Шевченківському районі м. Києва. Пеня з ПДВ до уточненого розрахунку. Пеня - 2806,01 грн.
- ОДПС-Центр. офіс в Святошинському районі м. Києва. Штраф самостійно нарахований по податку на землю Штраф 11,77
- ОДПС-Центр. офіс в Святошинському районі м. Києва. Пеня самостійно нарахована по податку на землю. Пеня - 2,50 грн.
- ОДПС-Центр. офіс в Шевченківському районі м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненому розрахунку збору за радіочастоти.
Штраф - 1086,05 грн.
- ОДПС-Центр. офіс в Шевченківському районі м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненому розрахунку збору за радіочастоти.
Пеня - 17,80 грн.
- ОДПС-Центр. офіс в Шевченківському районі м. Києва. Штраф по уточненій декларації з податку на прибуток. Штраф - 5722,00 грн.
Вінницька філія ПАТ "Укртелеком":
- Фізичні особи (абоненти). Штрафи за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф - 226,13 грн.
- Юридичні особи (абоненти). Штрафи за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф - 6,14 грн.
- Іллінецька МДПІ. Штрафні санкції при поданні уточнюючої декларації по сплаті податку на землю. Штраф - 8,61 грн.
- ДПІ у Тульчинському районі. Штрафні санкції за невиконання умов додаткової угоди до договору оренди. Штраф - 273,41 грн.
Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком":
- Споживачі послуг зв’язку. Штраф за ненадані послуги. Не усунення пошкодження протягом п’яти діб, відповідно до ст. 40 Закону України
«Про телекомунікації». Штраф - 50 643,01 грн.
- УДКСУ у м. Нікополі. Самостійно нарахований штраф по оренді землі. Штраф - 83,67 грн.
- УК у Скадовському районі Херсонської області. Самостійно нарахований штраф по оренді землі. Штраф - 1772,25 грн.
Донецька філія ПАТ "Укртелеком":
- Комунальне підприємство «Макіївтепломережа». Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання тепла. Пеня, 3% річних у загальному
розмірі - 316,01 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в особі ВП Харцизькі електромережі. Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії
3% річних у розмірі - 3,14 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Дебальцеве). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії 3% річних у розмірі -
7,48 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Горлівка). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у загальному
розмірі - 14,44 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Дебальцеве). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня - 37,41 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Ясинувата). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у загальному розмірі - 51,23 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Велика Новосілка) . Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у
загальному розмірі - 84,01 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у загальному
розмірі - 86,71 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Мангуш). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 190,95 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Артемівськ). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 318,87 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у загальному
розмірі - 369,86 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Артемівськ). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі -
1032,35 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Селідове). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії 3% річних у розмірі -
16,80 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Ясинувата). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у загальному розмірі - 67,70 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Селідове). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня в розмірі - 83,98 грн.
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Новоазовськ). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у загальному розмірі - 9,16 грн.
філія «Дирекція первинної мережі ПАТ «Укртелеком»:
- Пенсійний фонд України. Несвоєчасне перерахування ЄСВ 36,79% (за нарахованою заробітною платою). Штраф - 1000,00 грн. Пеня - 90,00 грн.
- Пенсійний фонд України. Несвоечасне перерахування ЄСВ 3,6% (за утриманою заробітною платою). Штраф - 2,20 грн. Пеня - 0,24 грн.
- Пенсійний фонд України. Несвоєчасне перерахування ЄСВ 8,41 % затримка фінансування ФСС (за утриманою заробітною платою). Штраф - 5,43 грн.
Пеня - 0,22 грн.
- Пенсійний фонд України. Несвоєчасне перерахування ЄСВ 33,2% затримка фінансування ФСС (нарахування на лікарняні). Штраф - 1268,90 грн.
Пеня - 50,75 грн.
- Пенсійний фонд України. Несвоєчасне перерахування ЄСВ 2% затримка фінансування ФСС (утримання з лікарняних). Штраф - 94,42 грн. пеня -
3,78 грн.
- Подільська міжрайонна викон. дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Невірно нараховані суми по лікарняним
листкам. Штраф за порушення порядку використання страхових коштів - 1709,39 грн.
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Згідно акту перевірки - 1927,95 грн.
- Пенсійний фонд Личаківського р-ну м. Львів. Уточнення по сплаті ЄСВ За результатами перевірки штраф - 216,16 грн. Пеня - 199,41 грн.
- Кам’янець-подільський Районі електричні мережі. Несвоєчасна сплата за ел.енергію. Пеня - 3,92 грн.
- ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО. Переліміт електроенергії - 428,85 грн.
філія «Дирекція розвитку інфраструктури ПАТ «Укртелеком»:
- Київське міське відділення фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності. Порушення порядку використання страхових коштів.
Фінансова санкція - 2032,20 грн.
Закарпатська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти фіксованого зв’язку. Не усунення пошкодження протягом п’яти діб. Нарахування згідно ст.40 Закону України «Про телекомунікації».
Штраф - 826,83 грн.
Житомирська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Житомирська міська виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фінансові санкції за несвоєчасне
повернення та порушення порядку використання страхових коштів (Рішення № 31 від 25.03.2013 р.). Штраф - 950,83 грн. Пеня - 51,33 грн.
- ДПС Житомирської області. Самостійно нараховані штрафні санкції при перерахунку (уточненні) орендної плати за земельні ділянки на 2013 р.
Штраф - 217,39 грн.
- РВ ФДМУ по Житомирській області. Несвоєчасно перераховані кошти згідно умов договору. Пеня - 2193,63 грн.
- КП Новоград-Волинський Теплокомуненерго. Несвоєчасно перераховані кошти згідно умов договору. Пеня- 8,18 грн.
- Відділ комунальної власності та земельних відносин Бердичівської міської влади. Несвоєчасно перераховані кошти згідно умов договору.
Пеня - 35,22 грн.
- Абоненти ПАТ "Укртелеком". Штрафи, нараховані на користь абонента - 3489,82 грн.
Запорізька філія ПАТ "Укртелеком":
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації».
Штраф - 10,10 грн.
- ВАТ «Запоріжжяобленерго». Пеня за прострочену оплату за електричну енергію за договором № 79 від 18.04.2005.Претензія № 10/89.
Пеня - 2891,42 грн.
Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком":
- Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за
користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТА - 286 грн., за ОРТ – 612 грн.
Київська міська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Фізичні особи. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» - 7,48 грн.
Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»:
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 240 від 18.11.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 60,42 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 25 від 30.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 105,56 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 87 від 23.03.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 136,87 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 139,19 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 210,45 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 218 від 06.10.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 4,53 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 11 від 26.01.06р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 78,91 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 092 від 01.09.09р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 305,76 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 056 від 16.02.11р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 117,18 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 20 від 03.12.01р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 13,56 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 243 від 28.04.12р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 135,61 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 156 від 09.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 379,70 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 116,36 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 66 від 01.04.04р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 474,67 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 168 від 24.02.00р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 131,10 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 23 від 02.04.09р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 200,26 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 49 від 16.01.01р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 48,82 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 71 від 05.06.12р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 236,97 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 239 від 23.07.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 77,54 грн.
- Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів.). Пеня - 5346,82 грн.
Луганська філія ПАТ "Укртелеком":
- Абоненти. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф - 1700,98 грн.
- ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії (ст. 29 Закону України «Про електроенергетику»). Штраф - 34501,30 грн.
- Державний бюджет. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 42,48 грн. Пеня - 481,72 грн.
Львівська філія ПАТ «Укртелеком»:
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за січень 2013р.). Пеня - 4,36 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 4657/А від 01.05.2010р. (тепло за січень 2013р.). Пеня - 1,65 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за січень 2013р.). Пеня - 1025,43 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 3909-А/87 від 19.10.2004р. (тепло за січень 2013р.). Пеня - 3,12 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за січень 2013р.). Пеня - 724,83 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 120/А від 29.01.2009р.(тепло за лютий 2013р.). Пеня - 1069,20 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за лютий 2013р.). Пеня - 641,09 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за березень 2013р.). Пеня - 29,12грн
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 4657/А від 01.05.2010р. (тепло за березень 2013р.). Пеня - 1,74 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/468206-429 від 26.11.2012р. (водопостачання
за січень 2013р.). Пеня - 4,26 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/468206-429 від 26.11.2012р. (водопостачання
за березень 2013р.). Пеня - 7,25 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». За понад норм. скид стічних вод Згідно рішення Господарського суду Львівської області №5015/483512 від 06.12.2012р.
(розтермінування -лютий 2013р.). Штраф - 841,78 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». За понад норм. скид стічних вод Згідно рішення Господарського суду Львівської області №5015/483512 від 06.12.2012р.
(розтермінування -березень 2013р.). Штраф - 841,77 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної
мережі. Штраф - 126,38 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної
мережі. Штраф - 1201,83 грн.
- УДКСУ у Пустомитівському районі Львівської області. Порушення термінів оплати за користування торговим патентом. Штраф - 107,50 грн.
Одеська філія ПАТ "Укртелеком":
- Покупці ЦОСПП (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони - 3424,43 грн.
- Покупці ЦОСПП (Юридичні особи). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони - 265,64 грн.
- УДК Одеської області. Штраф по оренді землі за 2012 рік - 381,54 грн.
- УДК Одеської області. Пеня по оренді землі за 2011 рік - 1209,76 грн.
- УДК Одеської області. Штраф за спец. використання води за з-й квартал 2012 року - 12,94 грн.
- УДК Одеської області. Пеня за спец. використання води за 2011 рік - 9,46 грн.
- УДК Одеської області. Пеня з ПДФО, утриманого при перерахуванні фізичній особі плати за оренду майна - 595,62 грн.
Полтавська філія ПАТ "Укртелеком":
- Абоненти. Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби фіксованого зв’язку (ОТА)
(згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.12р. № 295).
Штраф - 161,73 грн.
- Абоненти. Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби проводового мовлення
(згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.12р. № 295).
Штраф - 1242,44 грн.
- Козельщинська сільська рада - 1,16 грн., Жоржівська сільська рада - 8. 92 грн., Лохвицька міська рада - 120,69 грн., Великобузівська сільська
рада - 9,77 грн., Попівська сільська рада - 51,07 грн., Козлівщинська сільська рада - 451,44 грн.. Самостійно нарахована, згідно уточнених
Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2010, 2011 та 2012 роки, пеня по сплаті
зобов’язань з орендної плати за землю, за якими минув термін погашення. Усього - 643,05 грн.
- Козельщинська сільська рада - 0,48 грн., Жоржівська сільська рада - 2,81 грн., Лохвицька міська рада - 52,49 грн., Великобузівська сільська
рада - 3,16 грн., Попівська сільська рада - 17,13 грн., Козлівщинська сільська рада- 146,41 грн.. Самостійно нарахований штраф в розмірі 3%,
згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2010, 2011 та 2012 роки.
Усього - 222,48 грн.
Рівненська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації».
Штраф - 157,97 грн.
Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір № 345-99/932 від 10.09.1999 г. «Оренда приміщень за адресою: м. Севастополь,
пр. Жовтневої революції, буд. 26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасно звільнення Севастопольською філією орендованих приміщень.
Неустойка у розмірі - 981,80 грн.
Філія спеціалізованого електрозв’язку ПАТ «Укртелеком»:
- Управління пенсійного фонду України у Пирятинському районі Полтавської області. Штраф за невідображення в звіті за минулий період заробітної плати та нарахувань. Штраф – 139,00 грн.
- ДПІ Черкаського району Черкаської області. Штраф за невчасно зданий звіт по спец використанню води. Штраф – 170,00 грн.
Сумська філія ПАТ «Укртелеком»:
- ПАТ «Сумиобленерго» Охтирський РЕМ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 10.01.2013р. по 15.01.2013р. згідно Договору
№28/1 від 24.12.2009р. «Про постачання електроенергії» 3% річних – 4,76 грн. Пеня –23,78 грн. Інфляційні – 3,73 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Охтирський РЕМ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 20.12.2012р. по 20.12.2012р., та з 02.01.2013р.
по 15.01.2013р. згідно Договору №31в від 04.01.2010р. «Про постачання електроенергії». Пеня – 25,18 грн. 3% річних – 5,04 грн. Інфляційні - 3,95 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Тростянецький РЕМ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 11.01.2013р. по 15.01.2013р. згідно Договору
№43 від 21.04.2003р. «Про постачання електроенергії». Пеня – 10,30 грн. 3% річних – 2,05 грн. Інфляційні – 1,62 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Кролевецький РЕМ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 03.01.2013р. по 15.01.2013р. згідно Договору
№34 від 14.05.2003р. «Про постачання електроенергії» . 3% річних – 9,36 грн. Пеня – 46,92 грн. Інфляційні - 7,45 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Путивльський РЕМ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 20.12.2012р. по 15.01.2013р. згідно Договору
№12 від 26.04.2004р. «Про постачання електроенергії». Пеня – 52,82 грн. 3% річних – 10,88 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Недригайлівський РЕМ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 03.01.2013р. по 15.01.2013р. згідно
Договору №96 від 05.02.2010р. «Про постачання електроенергії». Пеня – 8,63 грн. 3% річних – 1,72 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Роменський РЕМ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за 15.01.2013р. згідно Договору №67 від 05.04.2007р.
«Про постачання електроенергії». Пеня – 2,81 грн. 3% річних – 0,56 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Краснопільський РЕМ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 17.12.2012 р. по 23.12.2012р., з
25.12.2012р. по 25.12.2012р., та з 15.01.2013р. по 15.01.2013р., згідно Договору №90 від 14.07.2003р. «Про постачання електроенергії».
Пеня – 1,82 грн. 3% річних – 0,36 грн. Інфляційні – 1,77 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Конотопський РЕМ. Двократне перевищення договірної величини потужностей за січень 2013 року згідно Договору №154
від 01.01.2006р. «Про постачання електроенергії». Штраф – 86,61 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Охтирський РЕМ . Двократне перевищення договірної величини потужностей за січень 2013 року згідно Договору №28/1
від 24.12.2009р. «Про постачання електроенергії». Штраф – 53,34 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Сумське МРВЕ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 10.01.2013 р. по 15.01.2013р, згідно Договору
№222 від 20.12.2012р. «Про постачання електроенергії». Пеня – 142,82 грн. 3% річних – 28,50 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Сумське МРВЕ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 08.01.2013 р. по 14.01.2013р, згідно Договору
№222 від 20.12.2012р. «Про постачання електроенергії». Пеня – 8,24 грн. 3% річних – 1,65 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Ямпільський РЕМ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 08.01.2013 р. по 15.01.2013р, згідно Договору
№38 від 21.04.2003р. «Про постачання електроенергії». Пеня – 19,43 грн. 3% річних – 3,88 грн. Інфляційні – 3,05 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Сумське МРВЕ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 08.01.2013 р. по 14.01.2013р, згідно Договору
№96с від 16.06.2010р. «Про постачання електроенергії». Інфляційні – 1,30 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Білопільський РЕМ. Двократне перевищення договірної величини потужностей за лютий, березень 2013 року згідно
Договору №211 від 02.12.2005р. «Про постачання електроенергії». Штраф – 740,98 грн. Штраф – 260,42 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Охтирський РЕМ. Двократне перевищення договірної величини потужностей за лютий, березень 2013 року згідно Договору
№28/1 від 24.12.2009р. «Про постачання електроенергії». Штраф – 4 531,91 грн. Штраф – 5 544,88 грн.
Харківська філія ПАТ «Укртелеком»:
- УДКСУ У ХАРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Штраф з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 1 квартал 2012р.
Штраф - 0,03 грн.
- ВІТЧИЗНЯНІ СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ (БЮДЖЕТ). Штраф нарахований на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"
Штраф - 14,02 грн.
- ВІТЧИЗНЯНІ СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ (БЮДЖЕТ). Штраф нарахований на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"
Штраф - 42,34 грн.
- ВІТЧИЗНЯНІ СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ІНШІ). Штраф нарахований на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"
Штраф - 131,91 грн.
- П'ЯТИГIРСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА. Відповідно до акту перевірки, за несвоєчасне подання уточнюючого розрахунку. Штраф - 170,00 грн.
- ВІТЧИЗНЯНІ СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ІНШІ). Штраф нарахований на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"
Штраф - 323,49 грн.
- ФІЗИЧНІ ОСОБИ. Штраф нарахований на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" - 3238,52 грн.
- ФІЗИЧНІ ОСОБИ. Штраф нарахований на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" - 4336,35 грн.
Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації».
Штраф - 2,9 грн.
філія «Центр післядипломної освіти» ПАТ «Укртелеком»:
- Управління ПФУ у Приморському районі м. Одеса. Відповідно до рішення №173 Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси
п. 4 ч. 9 ст. 106 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» - перерахування коштів до ПФУ не в повному обсязі.
Фінансова санкція - 665,58 грн.
- Відповідно до рішення №174 Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси на підставі п. 5 ч. 9 ст. 106 ЗУ «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» - за подання недостовірних відомостей що використовуються в системі персоніфікованого обліку.
Фінансова санкція - 170,00 грн.
Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»:
- Фізичні особи. Штрафні санкції на користь абонентів - 2130,16 грн.
Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Фізичні (юр.) особи. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» - 2 608,07 грн.
ТОВ "ТриМоб":
- КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ. Оплата штрафних санкцій до дог.№803620-162 від 25.04.08р. Штраф - 344,26 грн.
- ДОНЕЦКОБЛЕНЕРГО. Пеня за 03.2013 ел.ен ДОГ 2186/12-11 від 25.10.12р. Пеня - 23,05 грн.
- КИЇВОБЛЕН.ПЕРЕЯСЛ-ХМ. Пеня по ел. за 03.13 згідно рахунку № 9926978017 від 15.03.2013р. Пеня - 1,8 грн.
- КИЇВОБЛЕНЕРГО Пеня по ел. за 03.13., згідно рахунку № 9015128771 від 20.03.13р. Пеня - 2,59 грн.
- МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО. Пеня за березень 2013р. ДОГ 44/3234-206/7-4-62 від 28.02.12р, Пеня -14,92 грн.
- ПІВДЕННА ФІЛ. МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО. Пеня за березень 2013р. ДОГ 40/60-205/7-4-62 від 16.03.12р. Пеня - 4,81 грн.
- КИЇВОБЛЕНЕРГО. Оплата пені за ел.ен. ДОГ 0899/7-1-22/12/339 від 10.03.12р. Пеня - 1,23 грн.
- КИЇВОБЛЕНЕРГО. Пеня за електроенерг. за лютий ДОГ 000220058310 від 25.12.12р. Пеня - 1,95 грн.
- ФКМ Чернігів. Пеня за листопад 2012р.зг. Дог.553/7-1-22/12/391 від 04.06.12р. Пеня - 1,26 грн.
- КИЇВОБЛЕНЕРГО. Пеня по електроенерг.за 01зг. ДОГ 220057135 від 17.10.12 Пеня - 7,56 грн.
- ДПІ у Печепському районі м.Києва. Фінансова санкція по ПДФО згідно податк.повід.-рішення №0005121705 від 29.12.2012р. - 510,00 грн.

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

10.1. Інформацію про акції емітента:
10.1. Інформацію про акції емітента:
10.1.1. Тип акцій: прості іменні
Форма випуску: бездокументарна
Номінальна вартість акції: 0, 25 грн
Загальна номінальна вартість: 4 681 562 000 грн.
Кількість акцій, що перебувають в обігу: 18 726 244 940 шт.
За результатами дематеріалізації на рахунку товариства обліковується - 3 060 акцій.
Дата реєстрації випуску: 22.12.2000р.
Дата видачі: 06.03.2012р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 661/1/00
Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Привілейовані акції товариством не випускались

10.1.2. У звітному періоді додатковий випуск акцій товариством не здійснювався.

10.1.3. У звітному періоді рішення про здійснення додаткового випуску акцій у поточному році товариством не приймалося.

10.1.4. У звітному періоді загальними зборами акціонерів товариства рішення про анулювання, консолідацію та дроблення акцій не приймалося.

10.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).
10.2.1. Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені); форма існування - бездокументарна
По кожному випуску, цінні папери (облігації) якого знаходяться в обігу:
1. Серії E, F
- облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії E, F
- свідоцтва про реєстрацію випусків: серія E – 11/2/09, серія F – 12/2/09, дата реєстрації випусків 29.01.2009, видане ДКЦПФР
- кількість облігацій кожної серії: 50 000 штук
- номінальна вартість облігацій кожної серії: 1 000 грн.
- загальна номінальна вартість кожної серії: 50 000 000 грн.
- права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
• вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
• отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій;
• пред’являти облігації для їх викупу в порядку, встановленому проспектом емісії облігацій.
- рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільний
- порядок та умови погашення цінних паперів випусків:
Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18.
Дати початку та закінчення погашення облігацій
Серія облігацій Дата початку погашення облігацій Дата закінчення погашення облігацій (включно)
E 06.05.2013 11.05.2013
F 05.08.2013 10.08.2013
Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Емітент перераховує номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід за останній відсотковий період на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, протягом 3-х робочих днів після зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії.
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати початку погашення облігацій.
Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду їх погашення або якщо у зведеному обліковому реєстрі немає реквізитів банківського рахунка власника облігацій, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки за облігаціями та депонованими сумами за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються.
Перерахування номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу за останній відсотковий період здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про їх перерахування зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії ВАТ «МФС» та вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
Відсотковий дохід на перший – четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 30% (тридцяти) річних; на 5-8 відсоткові періоди – 19% річних, на 9-12 відсоткові періоди – 16,5% річних, на 13-18 відсоткові періоди – 18,5% річних.
Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день. Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:
Кі = ( 1000 x Сі x 91 ) / (365x100%),
де:
і – порядковий номер відсоткового періоду;
Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
1000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;
91 – кількість днів відсоткового періоду;
365 – кількість днів у році.
Процедура проведення виплати відсоткового доходу
Емітент здійснює виплату доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями.
Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу. Власники облігацій – фізичні особи повинні відкрити на дату виплати відсоткового доходу та погашення облігацій рахунок у будь-якій банківській установі.
У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка власника облігацій або якщо реквізити його банківського рахунка вказані неправильно, кошти, які належать до виплати такому власнику, депонуються на рахунку Емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються.
- облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
2. Серія N
- Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серія N
- Свідоцтво про реєстрацію випуску: серія N – 41/2/12, дата реєстрації випуску (серії N) 04.05.2012, видане НКЦПФР
- Кількість облігацій серії N: 2 000 штук
- Номінальна вартість облігації серії N: 50 000 грн.
- Загальна номінальна вартість випуску (серії N): 100 000 000 грн.
- права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
• вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
• продати облігації емітенту у порядку, строки та за ціною встановленою проспектом емісії облігацій для їх викупу;
• отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій.
- рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільний
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску:
Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18 у такі строки: серія N – з 20.02.2017 по 24.02.2017 включно.
Дострокового погашення облігацій емітентом не передбачено.
Власники облігацій перераховують належні їм облігації на рахунок емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» у вказані вище строки погашення облігацій.
Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на початок погашення. Перерахування номінальної вартості облігацій здійснюється на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду погашення облігацій або якщо у зведеному обліковому реєстрі відсутні реквізити банківського рахунка, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями, а також на депоновані суми за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються.
Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про перерахування облігацій зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії ПрАТ «ВДЦП» та вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
Відсотковий дохід на перший та четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 19,5 (дев’ятнадцять цілих п’ять десятих) відсотків річних, що складає 2 430 (дві тисячі чотириста тридцять) гривень 82 копійки на одну облігацію.
Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди визначається Правлінням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних. Емітент зобов’язується опублікувати нову відсоткову ставку на відповідні відсоткові періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки в офіційному друкованому виданні, в якому був опублікований проспект емісії облігацій, в такі терміни:
Відсотковий період Термін, до якого емітент зобов’язується повідомити про нову відсоткову ставку
5-8 17.04.2013
9-12 16.04.2014
13-16 15.04.2015
17-22 13.04.2016
Дізнатися про відсоткову ставку, встановлену на відповідний період, можна у емітента, надіславши запит за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18.
Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день. Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:
Кі = ( 50000 x Сі x 91 ) / (365 x 100%),
де:
і – порядковий номер відсоткового періоду;
Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
50000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;
91 – кількість днів відсоткового періоду;
365 – кількість днів у році.
Процедура проведення виплати відсоткового доходу
Емітент здійснює виплату відсоткового доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на початок виплати доходу.
Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України.
З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, мають бути подані емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу.
У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка або, якщо реквізити банківського рахунка вказані невірно, кошти, які належать до виплати власнику облігацій, депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються. Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
- облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
По кожному випуску, реєстрація якого у звітному періоді була скасована:
1. Серія D
- облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна
- свідоцтво про реєстрацію випуску: серія C – 10/2/09, дата реєстрації випуску 29.01.2009, видане ДКЦПФР
- кількість облігацій: 50 000 штук
- номінальна вартість облігацій: 1 000 грн.
- загальна номінальна вартість випуску: 50 000 000 грн.
- підстави для скасування випуску: розпорядження НКЦПФР від 01.03.2013 № 38-КФ-С-О (погашення випуску облігацій серії D у повному обсязі відповідно до умов випуску облігацій)
Усі зобов’язання за цінними паперами належним чином виконуються.

10.2.2. Усі види облігацій звичайні (незабезпечені).

10.2.3. Інформація про облігації, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення.
Станом на 31.03.2013 перебувають у процесі відкритого (публічного) розміщення облігації серій O, P, Q:
- облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії O, P, Q.
Кількість облігацій по серіям: серії O - 2 000 штук; серії P - 4 000 штук; серії Q - 4 000 штук; загальна кількість облігацій 10 000 штук.
Номінальна вартість однієї облігації кожної серії: 50 000 грн.
Загальна номінальна вартість по кожній серії: серії O – 100 000 000 грн.; серії P – 200 000 000 грн.; серії Q – 200 000 000 грн.; загальна номінальна вартість облігацій 500 000 000 грн.
- мета випуску: залучені кошти у повному обсязі (100%) планується використати на забезпечення надійної експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво і модернізацію мережної інфраструктури а саме: розширення сегменту широкосмугового доступу до мережі Інтернет, нарощування потужності міських Ethernet-кілець; модернізацію оптичної магістральної мережі (DWDM), продовження робіт з розбудови зонових мереж; проведення робіт з модернізації центральних та регіональних транзитних вузлів мережі передачі даних.
- розміщення облігацій здійснюється у такий строк:
• дата початку розміщення облігацій – 28.05.2012;
• дата закінчення розміщення облігацій – 27.05.2013 або до дати розміщення останньої облігації випуску чи серії облігацій, якщо таке розміщення відбудеться до 27.05.2013.
Станом на 31.03.2013 перебувають у процесі закритого (приватного) розміщення облігації серії R:
- облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серія R.
Кількість облігацій серії R – 17 500 штук.
Номінальна вартість однієї облігації: 100 000 грн.
Загальна номінальна вартість облігацій: 1 750 000 000 грн.
- мета випуску: залучені кошти у повному обсязі (100%) планується використати на погашення емітентом основного боргу за кредитними договорами існуючими (укладеними) на дату прийняття рішення про розміщення облігацій.
- розміщення облігацій здійснюється у такий строк:
• дата початку розміщення облігацій – 01.03.2013;
• дата закінчення розміщення облігацій – 30.04.2013 або до дати розміщення останньої облігації випуску облігацій, якщо таке розміщення відбудеться до 30.04.2013.

10.2.4. Протягом І кварталу 2013 року не приймалось рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій).

10.3. Протягом звітного періоду лістинг (делістинг) акцій на організаторах торгівлі товариством не здійснювався. Торгівля акціями товариства здійснюється на внутрішньому організованому ринку України. Акцiї ПАТ "Укртелеком" включено до першого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа". Акцiї ПАТ "Укртелеком" включено до другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПФТС. У звітному періоді найвища ціна акцій складала - 0,1699 грн. за акцію, найнижча ціна - 0,1261 грн. за акцію.
Станом на 31.03.2013 розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій (форма існування – бездокументарна) серій O, P, Q здійснюється на ПАТ «Українська біржа» (договір від 10.05.2012 № 46/IPO/804340-121-121). Кількість облігацій по серіям: серії O - 2 000 штук; серії P - 4 000 штук; серії Q - 4 000 штук; загальна кількість облігацій 10 000 штук. Цінні папери допущені до торгівлі без внесення до біржового реєстру.
Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серії N (форма існування – бездокументарна) 27.03.2013 включено до 2 рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» (договір від 27.03.2013 № 264/L/804340-278-278).
Розміщення облігацій серії R здійснюється на позабіржовому ринку шляхом закритого (приватного) розміщення серед осіб, визначених у проспекті емісії облігацій.

10.4. У звітному періоді ринкова капіталізація акцій станом на 29.03.2013р. останній день проведення торгів склала - 3,2 млрд. грн.

10.5. У звітному періоді, станом на 31.03.2013р. ведення обліку прав власності на акції ПАТ «Укртелеком» здійснював зберігач публічне акціонерне товариство комерційний банк «Євробанк» (серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ №507085, дата видачі – 10.12.2009). Місцезнаходження: 01032, м.Київ, б-р. Шевченка, 35.
Станом на 31.03.2013 акціонерам було видано - 900 виписок із рахунків у цінних паперах, які підтверджують їх право власності на акції в бездокументарній формі існування.
У звітному періоді зміна особи, що здійснює облік прав власності на акції товариства не проводилась.
У звітному періоді облік прав власності на інші цінні папери (крім акцій) товариства у депозитарній системі України здійснювало - приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів". Номер ліцензії - АВ 498004, дата видачі ліцензії - 19.11.2009. Місцезнаходження: 04107, Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г. Особа, що веде облік прав власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України протягом звітного періоду не змінювалась.

10.6. Цінні папери товариства, які перебувають в обігу за межами України відсутні.

10.7. Інші цінні папери товариства протягом звітного періоду не розміщувались.

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

Аналіз фінансового стану ПАТ « Укртелеком» за 1 квартал 2013 року.
Загальний обсяг доходів компанії без ПДВ за 1 квартал 2013 року склав 1 636,3 млн. грн., що на 68,3 млн. або 4% менше, ніж за відповідний період минулого року.
Телекомунікаційних послуг надано на 1 549 млн. грн., проти 1 615,2 млн. грн. в 1 кварталі 2012 року. В тому числі, кінцевим споживачам надано послуг на 1 298 млн. грн., операторам та провайдерам на 251 млн. грн.
Від реалізації товарів, робіт, послуг за 1 квартал 2013 року отримано доходів на суму 70 млн. грн.
Доходи від інших видів діяльності склали 17,3 млн. грн.
Загальний обсяг витрат за 1 квартал 2013 року склав 1 619,3 млн. грн., що на 74,1 млн. або на 4,4% менше 1 кварталу 2012 року, в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 1 198,5 млн. грн.; адміністративні витрати – 166,4 млн. грн.; витрати на збут склали 153,8 млн. грн.; інші операційні витрати – 31,6 млн. грн.; фінансові витрати – 57,7 млн.грн.; обсяг інших витрат – 11,3 млн. грн.
Обсяг матеріальних витрат без урахування реалізації абонентського обладнання та товарів для продажу становив 223,2 млн. грн., що на 39,8 млн. менше 1 кварталу 2012 року, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали зменшились на 15,3 млн. і становили 207,7 млн. грн., решта матеріальних витрат на підтримку мережі зменшилась в порівнянні з 1 кварталом 2012 року на 24,3 млн. й дорівнювала 15,5 млн.грн.
Амортизаційні відрахування зросли на 17,6 млн. і становили 235,6 млн. грн., або 14,5% в загальній сумі витрат.
Обсяг витрат на оплату праці з нарахуваннями на соціальні заходи склав 726,4 млн. грн., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року фонд оплати праці збільшився на 4,6 млн. грн., їх питома вага в загальній сумі витрат в звітному періоді становила 44,8%.
Витрати по розрахунках з технологічними партнерами становлять 130,5 млн. грн., зменшення по відношенню до 1 квартала 2012 року на 40,5 млн. грн.
Обсяг інших операційних витрат зменшився на 33,1 % або 58,4 млн. та становить 118 млн.грн.
За результатами роботи за 1 квартал 2013 року компанія отримала чистий прибуток в обсязі 16 млн. грн., у порівнянні з 1 кварталом 2012 року фінансовий результат покращився на 10,6 млн. На покращення фінансового результату вплинуло скорочення витрат діяльності за рахунок проведеної роботи по їх оптимізації.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена (зазначені) нижче особа (особи) підтверджує (підтверджують) достовірність відомостей, що містяться у зміні до квартальної інформації.
Посада керівника емітента Т.з.п. Голови Правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Кравець Ігор Васильович
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21560766
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Укртелеком"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 01601
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Київ
1.1.9. Вулиця бульвар Шевченка
1.1.10. Будинок 18
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВВ №156501
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 20.07.2012
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 4681562000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 4681562000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
АТ "Райффайзен Банк Аваль" 300335 2600257 UAH
АТ "Укрексімбанк" 322313 2600101284666 Мультивалютний (UAH, USD, EUR, RUR, GBR, CHF, BYR, CAD, DKK)

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Діяльність зв"язку 64.20.0

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3. Телефон/факс (044) 377-72-65, 377-70-16 Депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 АВ №581322
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, Телефон/факс (044) 585-42-00, 585-42-40 Депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 АВ 498004
Публічне акціонерне товариство "Євробанк" Акціонерне товариство 33305163 01032. м. київ, бул. Шевченка, 32. Телефон/факс (044) 585-44-21, 220-11-89 Зберігач цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.12.2009 АВ 507085
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Добрий Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 33948171 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 32, оф. 49, Телефон/факс (044) 284-04-20, 279-53-02 Діяльність з торгівлі цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.09.2009 АВ 493117
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65. Телефон/факс (044) 536-09-62, 536-00-21 Послуги у сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 02.12.2009 АВ 500428, АВ 500431, АВ 500444, АВ 500446, АВ 500445, АВ 500437, АВ 500426, АВ 500442
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредит-Рейтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю 31752402 01030, м.Київ, вул. Верхній Вал, 72, Телефон/факс (044) 490-25-50, 490-25-54 Консультації з питань комерційної діяльності та управління; дослідження ринку та вивчення суспільної думки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006 Свідоцтво №2 (Анульовано Рішенням ДКЦПФР від 15.03.2011 №246)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське Кредитно-Рейтингове Агентство" Товариство з обмеженою відповідальністю 36049978 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2, корпус 4. Телефон/факс: (044) 393-36-70, 393-36-76 Задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного надання спеціалізованих послуг у сфері кредитних рейтингів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.04.2012 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств №7
Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова фірма "Острів" Товариство з обмеженою відповідальністю 23444389 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014. Телефон/факс (044) 521-22-32, 521-22-33 Послуги з оцінки Фонд державного майна України 29.07.2010 9830/10
Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецькінаудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 13543179 83050, м.Донецьк, вул. Університетська, 37, Телефон/факс (062) 337-01-55, 305-46-62 Надання аудиторських послуг Аудиторська палата України 23.02.2001 0074
Закрите акціонерне товариство "КПМГ Аудит" Закрите акціонерне товариство 31032100 01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 11, Телефон/факс (044) 490-55-07, 490-55-08 Надання аудиторських послуг Аудиторська палата України 26.01.2001 2397
Представництво "Бейкер і Макензі - Сі Ай Ес, Лімітед Представництво 26080054 01054, м.Київ, вул. Воровського, 24. Телефон/факс (044) 590-01-01 Консультування з питань комерційної діяльності та управління, дослідження кон`юктури ринку та виявлення суспільної думки д/н - не ліцензійна
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова компанія" Товариство з обмеженою відповідальністю 32673788 61022, м.Харків, пр. Правди, 7, оф. 204. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89 Юридичний консалтинг д/н - не ліцензійна
Асоціація "Об`єднана юридична група" Асоціація 34190104 01001, м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 5/1-А. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89 Юридичні послуги д/н - не ліцензійна
Адвокатське об`єднання АРЦІНГЕР Інші організаційно-правові форми 36958968 01032, м. Київ, вул. Жилянська,75 Юридичні та адвокатські послуги д/н - д/н

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
22.12.2000 661/1/00 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку д/н прості бездокументарна іменні 0.25 18726248000 4681562000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
29.01.2009 11/2/09 серія E Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 18.5 згідно проспекту емісії 11.05.2013
29.01.2009 12/2/09 серія F Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 18.5 згідно проспекту емісії 10.08.2013
04.05.2012 41/2/12 серія N Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 50000 2000 бездокументарна іменні 100000000 19.5 згідно проспекту емісії 24.02.2017

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345
27.03.2000 похідні цінні папери (деривативи) 23096000 22015000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
03.10.2001 похідні цінні папери (деривативи) 56000000 56000000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
11.02.2002 похідні цінні папери (деривативи) 13720000 12055000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.01.2003 похідні цінні папери (деривативи) 86400000 53721000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.02.2004 похідні цінні папери (деривативи) 75900000 75900000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
28.01.2005 похідні цінні папери (деривативи) 35840000 35191000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
29.12.2005 похідні цінні папери (деривативи) 67200000 36322000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 900
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 1074

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

Гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів у звітному періоді не надавались.

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 5318308 5302285
Статутний капітал 4681562 4681562
Скоригований статутний капітал 7693454 7693454
Опис* Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіпкрінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття та сумою довгострокових зобов’язань і забезпечень, поточних зобов’язань і забезпечень, зобов'язань пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття: 8995585 - 3677277 = 5318308 тис. грн. Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіпкрінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття та сумою довгострокових зобов’язань і забезпечень, поточних зобов’язань і забезпечень, зобов'язань пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття: 9096718 - 3794433 = 5302285 тис. грн.
Висновок** Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
27.03.2013 28.03.2013 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
22.03.2013 22.03.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
22.03.2013 22.03.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
20.02.2013 17.04.2013 Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента

Фінансова звітність

Баланс
на 31.03.2013
на 31.03.2013
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
залишкова вартість 010 7080832 6883940
первісна вартість 011 498770 500169
накопичена амортизація 012 (456494) (469066)
Незавершені капітальні інвестиції 020 359040 338588
Основні засоби:
залишкова вартість 030
первісна вартість 031 25529198 25545894
знос 032 (18448366) (18661954)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
первісна вартість 036 - -
накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 1075 1039
інші фінансові інвестиції 045 22925 17042
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 15510 15457
Знос інвестиційної нерухомості 057 (5128) (5207)
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 21269 19518
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 7537799 7301480
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 24246 23784
Поточні біологічні активи 110 1 1
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130 76 65
Товари 140 37878 31995
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1173 1800
за виданими авансами 180 - 613
з нарахованих доходів 190 2216 2222
із внутрішніх розрахунків 200 207105 259180
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 15671 15693
Поточні фінансові інвестиції 220 22019 22613
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230
- у т.ч. в касі 231
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 20198 16299
Усього за розділом II 260 1241862 1334935
III. Витрати майбутніх періодів 270 69822 82290
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 317057 359170
Баланс 280 9096718 8995585
ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 4681562 4681562
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 411370 411370
Резервний капітал 340 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (3025351) (3009328)
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 5302285 5318308
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 4239 4222
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 223115 223115
Усього за розділом III 480 227354 227337
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 423949 561220
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 2388778 2187609
Векселі видані 520 370 362
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 73612 65944
з бюджетом 550 74879 104635
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 34596 36516
з оплати праці 580 76428 75466
з учасниками 590 1900 1900
із внутрішніх розрахунків 600 1047 2227
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 59587 46361
Інші поточні зобов'язання 610 54773 62044
Усього за розділом IV 620 3507492 3403579
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 9096718 8995585

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2013 року
за 1 квартал 2013 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1619039 1641629
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (1198469) (1255889)
Валовий:
прибуток 050 420570 385740
збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 11793 58267
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 (166417) (140436)
Витрати на збут 080 (153803) (204922)
Інші операційні витрати 090 (31611) (20155)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 80532 78494
збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 2325 2201
Інші доходи 1 130 3160 2499
Фінансові витрати 140 (57700) (68878)
Втрати від участі в капіталі 150 (28) (16)
Інші витрати 160 (11273) (3130)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 17016 11170
збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 (993) (5761)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
прибуток 220 16023 5409
збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Матеріальні затрати 230 223162 262948
Витрати на оплату праці 240 535237 530011
Відрахування на соціальні заходи 250 191174 191772
Амортизація 260 235600 217981
Інші операційні витрати 270 248535 347518
Разом 280 1433708 1550230
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 18726248000 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 18726248000 18726248000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.0009 0.0003
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.0009 0.0003
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Примітки до звітів

Бухгалтерський облік у товаристві грунтується на основних принципах обліку, викладених у нормах Закону України від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з наступними змінами та доповненнями та наказу товариства "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику".
Фінансова звітність за І квартал 2013 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".
ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18