Звіт за 2-й квартал 2013 року

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Зміна до Квартальної інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 30.06.2013

 

Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації

 

      1. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звітному періоді отримало більше 10% доходу згідно п.3.2 розділу ІІІ (нова редакція):
      - міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 973,5 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 26,4%;
      - місцевий зв'язок - 1 814,8 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 49,22%;
      - комп'ютерний зв'язок - 777,1 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 21,08%.
     
      Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному та грошовому виразі):
      - міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 355 478,0 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях
      виміру - 973,5 млн. грн., в тому числі:
      міжміський телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 577,4 млн. грн.,
      міжнародний телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 396,1 млн. грн.,
      - місцевий зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 9 005,9 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1814,8 млн. грн., в тому числі:
      міський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 7 565,1 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1620,8 млн. грн.
      сільський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 1 440,8 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 194,0 млн. грн.;
      - комп'ютерний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 777,1 млн. грн., в тому числі:
      інтернет ADSL (кіл. абонентів) - 1 606,2 тис., обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 677,6 млн. грн.,
      Загальний обсяг доходів компанії від надання телекомунікаційних послуг з ПДВ у звітному періоді склав - 3 687,1 млн. грн.
      Загальна сума експорту у звітному періоді склала - 218,9 млн. грн., питома вага у загальному обсязі продажів - 5,94%
     
      2. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента згідно п. 3.10 розділу ІІІ (нова редакція):
      Обсяг капіталовкладень, освоєнних за 6 місяців 2013 року склав - 217 369 тис. грн., в тому числі за рахунок власних коштів -
      212 645 тис. грн., за рахунок товарного кредиту та фінансового лізингу - 4 724 тис. грн.
     
      3. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента розділ ХІІ (нова редакція):
      Загальний обсяг доходів компанії без ПДВ за І півріччя 2013 року склав 3 280,9 млн. грн., що на 170,4 млн. або 5% менше, ніж за відповідний період минулого року.
      Телекомунікаційних послуг надано на 3 109,7 млн. грн., проти - 3 196,9 млн. грн. в І півріччі 2012 року. В тому числі, кінцевим споживачам надано послуг на суму 2 664,1 млн. грн., операторам та провайдерам - 445,6 млн. грн.
      Від реалізації товарів, робіт, послуг в І півріччі 2013 року отримано доходів на суму 132,1 млн. грн.
      Доходи від інших видів діяльності склали 39,1 млн. грн.
      Загальний обсяг витрат за І півріччя 2013 року склав 3 254,1 млн. грн., що на 72,7 млн. грн. або на 2,2% менше І півріччя 2012 року, в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 2 331,6 млн. грн.; адміністративні витрати – 345,3 млн. грн.; витрати на збут склали - 303 млн. грн.; інші операційні витрати – 93,1 млн. грн.; фінансові витрати – 156,5 млн.грн.; обсяг інших витрат – 24,6 млн. грн.
      Обсяг матеріальних витрат без урахування реалізації абонентського обладнання та товарів для продажу становив 411 млн. грн., що на
      13,9 млн. грн. менше аналогічного періоду, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали зменшились на 3,4 млн. грн. і
      становили 327,1 млн. грн., решта матеріальних витрат на підтримку мережі зменшилась в порівнянні з І півріччям 2012 року на 10,6 млн. грн, й дорівнювала 83,9 млн.грн.
      Амортизаційні відрахування зросли на 22,3 млн. і становили 471,8 млн. грн., або 14,5% в загальній сумі витрат.
      Обсяг витрат на оплату праці з нарахуваннями на соціальні заходи склав 1 456,4 млн. грн., питома вага в загальній сумі витрат в звітному періоді становила 44,8%.
      Витрати по розрахунках з технологічними партнерами становлять 264,7 млн. грн., зменшення по відношенню до І півріччя 2012 року 66 млн. грн.
      Обсяг інших операційних витрат зменшився на 1,8 млн. та становить 396,4 млн.грн.
      За результатами роботи за І півріччя 2013 року компанія отримала чистий прибуток в обсязі 26,8 млн. грн. Рентабельність компанії від звичайної діяльності 0,8%.
     
    Вступ

 

      Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.
      Найбільш сильні позиції товариство має на ринку послуг доступу до мережі Інтернет та фіксованої телефонії. ПАТ «Укртелеком» є лідером ринку швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет та займає домінуюче становище на ринку фіксованої телефонії.
      Історія створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство. Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» 14.06.2011 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про перейменування компанії на публічне акціонерне товариство «Укртелеком».
      Сьогодні ПАТ «Укртелеком» - сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою. У складi компанії функцiонують 34 фiлiї (у т.ч. 27 регiональних філій).
      У грудні 2005 року ВАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за технологією UMTS/WCDMA. Реалізацією проекту з надання послуг нового мобільного стандарту займається філія «Утел». З 1 листопада 2007 року компанія ВАТ «Укртелеком» розпочало продаж послуг мобільного зв’язку третього покоління. Мережа мобільного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Код мережi стiльникового мобiльного зв'язку - 91. У рамках виконання рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися 14 червня 2011 року, ПАТ «Укртелеком» заснувало ТОВ «ТриМоб», якому передано всю діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку.
      До ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником та учасником якого є Укртелеком, переведено всі матеріальні та нематеріальні активи, які використовуються для організації та надання послуг мобільного зв’язку, і необхідний кваліфікований персонал. ТОВ «ТриМоб» є окремою компанією, що з 01.01.2012 забезпечує надання послуг мобільного зв’язку стандарту UMTS, які раніше надавалися від імені ПАТ «Укртелеком».
      ПАТ «Укртелеком» створило найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, яка дозволяє надавати споживачам сучасні телекомунікаційні послуги майже в усіх населених пунктах України.
      Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:
      • міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
      • послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж;
      • Інтернет-послуги, у т. ч. послугу «ОГО!» - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;
      • послуги Дата-Центру;
      • послуги Контакт-центру;
      • надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
      • відеоконференц-зв'язок;
      • проводове мовлення;
      • телеграфний зв'язок;
      • мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA (оператор «ТриМоб»).
     
      Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб:
      • задовольняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;
      • забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;
      • забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави.
     
      Придбання цінних паперів ПАТ "Укртелеком" повязане з ризиками, описаними у річній інформації.

 

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

      1.1 1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Укртелеком" (ПАТ "Укртелеком");
      1.1 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21560766.
     
      1.2.1. Дата проведення державної реєстрації: 15.12.1993;
      1.2.2. Місце проведення державної реєстрації: Шевченкiвська у м. Києвi районна державна адмiнiстрацiя;
      1.2.3. Місцезнаходження емітента: Україна, 01601 м. Київ бул. Шевченка, 18;
      1.2.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 226-25-41 (044) 234-39-57;
      1.2.5. Електронна поштова адреса емітента: ukrtelecom@ukrtelecom.ua;
      1.2.6. Веб-сторінка емітента: www.ukrtelecom.ua;
      1.2.7. Підрозділ емітента по роботі з акціонерами знаходиться за адресою товариства: 01601, м.Київ, б. Шевченка, 18. Телефони:
      (044) 235-45-22, (044) 246-58-76;
      1.3. Емітента створено на невизначений строк
     
      1.4. Протягом звітного періоду операції щодо купівлі або продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи, не пов'язану з основною діяльністю товариство не здійснювало.
     
  
      1.5. Протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні змін не відбувалось.
     
      1.6. Протягом звітного періоду емітент не створював нових дочірніх підприємств.
     
        1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу на початок та на кінець звітного періоду складає 4 681 562 тис.грн.
      Власний капітал на початок звітного періоду - 5 302 285 тис. грн., на кінець звітного періоду - 5 329 080 тис. грн.
     
          1.8. Протягом звітного періоду емітент не входив і не припиняв участь в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах, інших об'єднаннях підприємств). Акції (частки, паї) статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств або інших холдингових компаній, концернів не передавались.
     
         1.9. 25.04.2013р. відбулись чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком"за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, зал Центру культури та мистецтв Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".
      Для участі у загальних зборах акціонерів товариства було зареєстровано акціонерів (їх представників), яким належить 17 382 653 509 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 92,82% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
      Загальними зборами акціонерів розглянуто усі питання порядку денного, з яких прийнято такі рішення:
     
      ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (перелік питань, що виносяться на голосування):
     
      1. Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком», затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії, затвердження регламенту роботи річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком».
      2. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
      3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
      4. Розгляд звіту Правління ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
      5. Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік, в тому числі фінансової звітності товариства за 2012 рік.
      6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 2012 рік.
     
      ПИТАННЯ №1:
      «Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком», затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії, затвердження регламенту роботи річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком»
      Запропоновано:
      1. Обрати Головою річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» - Солодовського Іллю Давидовича.
      2. Обрати Секретарем річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» - Чорну Тамару Олексіївну – начальника відділу правового забезпечення
      у сфері корпоративних та трудових відносин.
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17379856431 (99,9839087974%), «ПРОТИ» - 25272 (0,0001453863 %), Утрималось - 2592500 (0,0149142937 %),
      Недійсні - 29020 (0,000166948 %), Не брали участь у голосуванні - 150286 (0,0008645746%)
      Рішення прийнято.
     
      З питання «Затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії», запропоновано затвердити склад Лічильної комісії у кількості 40 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії:
      Ворушило Валентина Анатоліївна – Голова Лічильної комісії.
      Члени Лічильної комісії: Котлярова Жанна Леонідівна - секретар Лічильної комісії, Січенко Сергій Павлович, Мельник Ірина Миколаївна, Биченок Леся Лонгінівна,
      Оверчук Ірина Андріївна, Баклан Віталіна Юріївна, Левченко Марина Юріївна, Володіна Людмила Валеріївна, Кириленко Юлія Миколаївна, Дрозд Катерина
      Федорівна, Кириченко Євгеній Борисович, Китченко Анна Олексівна, Борисенко Людмила Олександрівна, Чекорська Євгенія Володимирівна, Ковальова Анастасія
      Ігорівна, Агеносова Тетяна Юріївна, Кривенко Юлія Сергіївна, Князь Оксана Володимирівна, Максимець Світлана Леонідівна, Місько Інна Іванівна, Ваховська Юлія
      Юріївна, Тимошенко Олена Володимирівна, Керімова Людмила Василівна, Кушнір Олена Юріївна, Федоренко Людмила Іванівна, Герасимова Тетяна Сергіївна,
      Стеценко Ірина Степанівна, Гергелюк Неллі Едуардівна, Лурці-Огли Ольга Миколаївна, Слюсаренко Інеса Вікторівна, Жирко Алла Миколаївна, Тукова Тетяна Євгенівна,
      Гангал Ірина Іванівна, Козак Наталія Олегівна, Попова Тетяна Михайлівна, Багмут Ірина Іванівна, Литвинець Ірина Григорівна, Баранська Алла Миколаївна, Гусєва Анастасія Ігорівна.
      Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17379139463 (99,9797841797%), «ПРОТИ» - 9180 (0,0000528113%), Утрималось - 3322500 (0,0191138827%),
      Недійсні - 9180 (0,0000528113%), Не брали участь у голосуванні - 173186 (0,0009963151%).
      Рішення прийнято.
     
      З питання «Затвердження регламенту роботи річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком», запропоновано для затвердження проект регламенту роботи річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком»:
      1. Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» встановити до 40 хвилин.
      2. Запитання доповідачу задаються виключно письмово, шляхом подачі записок Секретарю річних (чергових) Загальних зборів акціонерів. Записки опускаються в урни, що розташовані по обидві сторони сцени. У записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання. Записки, пропозиції та інші звернення з питань порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком», що не містять вказаних реквізитів, не розглядатимуться.
      3. Відповіді на записки, що надійдуть від акціонерів (їх представників) надаватимуться після розгляду всіх питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів.
      4. Голосування з усіх питань порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів проводити з використанням простих бюлетенів для голосування, які були видані учасникам річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів товариства під час реєстрації.
      5. Бюлетені для голосування опускаються акціонерами (їх представниками) в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.
      6. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування з питань порядку денного оголошувати по мірі їх готовності.
      7. Загальні Збори акціонерів здійснюють свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17381738083 (99,9947336809 %), «ПРОТИ» - 0 (0 %), Утрималось - 730000 (0,004199589 %)
      Недійсні - 12240 (0,000070415 %), Не брали участь у голосуванні - 173186 (0,0009963151 %).
      Рішення прийнято.
     
      Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з першого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
      1. Обрати Головою річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» - Солодовського Іллю Давидовича.
      2. Обрати Секретарем річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» – Чорну Тамару Олексіївну – начальника відділу правового забезпечення у сфері корпоративних та трудових відносин.
      3. Затвердити склад Лічильної комісії у кількості 40 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії:
      Голова Лічильної комісії: Ворушило Валентина Анатоліївна;
      Члени Лічильної комісії: Котлярова Жанна Леонідівна - Секретар Лічильної комісії, Січенко Сергій Павлович, Мельник Ірина Миколаївна, Биченок Леся Лонгінівна,
      Оверчук Ірина Андріївна, Баклан Віталіна Юріївна, Левченко Марина Юріївна, Володіна Людмила Валеріївна, Кириленко Юлія Миколаївна, Дрозд Катерина Федорівна,
      Кириченко Євгеній Борисович, Китченко Анна Олексівна, Борисенко Людмила Олександрівна. Чекорська Євгенія Володимирівна, Ковальова Анастасія Ігорівна,
      Агеносова Тетяна Юріївна, Кривенко Юлія Сергіївна, Князь Оксана Володимирівна, Максимець Світлана Леонідівна, Місько Інна Іванівна, Ваховська Юлія Юріївна,
      Тимошенко Олена Володимирівна, Керімова Людмила Василівна, Кушнір Олена Юріївна, Федоренко Людмила Іванівна, Герасимова Тетяна Сергіївна, Стеценко Ірина
      Степанівна, Гергелюк Неллі Едуардівна, Лурці-Огли Ольга Миколаївна, Слюсаренко Інеса Вікторівна, Жирко Алла Миколаївна, Тукова Тетяна Євгенівна, Гангал Ірина
      Іванівна, Козак Наталія Олегівна, Попова Тетяна Михайлівна, Багмут Ірина Іванівна, Литвинець Ірина Григорівна, Баранська Алла Миколаївна, Гусєва Анастасія
      Ігорівна.
      4. Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.
      5. Затвердити наступний регламент роботи річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком»:
      - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» встановити до 40 хвилин.
      - Запитання доповідачу задаються виключно письмово, шляхом подачі записок Секретарю річних (чергових) Загальних зборів акціонерів. Записки опускаються в урни, що розташовані по обидві сторони сцени. У записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання. Записки, пропозиції та інші звернення з питань порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком», що не містять вказаних реквізитів, не розглядатимуться.
      - Відповіді на записки, що надійдуть від акціонерів (їх представників) надаватимуться після розгляду всіх питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів.
      - Голосування з усіх питань порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів проводити з використанням простих бюлетенів для голосування, які були видані учасникам річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів товариства під час реєстрації.
      - Бюлетені для голосування опускаються акціонерами (їх представниками) в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.
      - Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування з питань порядку денного оголошувати по мірі їх готовності.
      - Загальні Збори акціонерів здійснюють свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.
     
      ПИТАННЯ №2:
      «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»
      Запропоновано:
      1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рік.
      2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік визнати задовільною.
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17378400437 (99,9755326654 %), «ПРОТИ» - 3350040 (0,0192723165 %), Утрималось - 102238 (0,0005881611 %),
      Недійсні - 6120 (0,0000352075 %), Не брали участь у голосуванні - 794674 (0,0045716495 %).
      Рішення прийнято.
     
      Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з другого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
      1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рік.
      2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік визнати задовільною.
     
      ПИТАННЯ №3:
      «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду»
      Запропоновано:
      1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» щодо фінансової звітності товариства за 2012 рік.
      2. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік визнати задовільною.
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17377950435 (99,9729438662 %), «ПРОТИ» - 3340200 (0,0192157083 %), Утрималось - 72900 (0,0004193836 %),
      Недійсні - 627608 (0,003610542 %), Не брали участь у голосуванні - 662366 (0,0038104999 %).
      Рішення прийнято.
     
      Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з третього питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
      1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» щодо фінансової звітності товариства за 2012 рік.
      2. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік визнати задовільною.
     
      ПИТАННЯ №4:
      «Розгляд звіту Правління ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»
      Запропоновано:
      1. Затвердити звіт Правління ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік.
      2. Роботу Правління ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік визнати задовільною.
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17377807185 (99,9721197687%), «ПРОТИ» - 3505078 (0,0201642287%), Утрималось - 11580 (0,0000666181%),
      Недійсні - 3060 (0,0000176038%), Не брали участь у голосуванні - 1326606 (0,0076317807%).
      Рішення прийнято.
     
      Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з четвертого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
      1. Затвердити звіт Правління ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік.
      2. Роботу Правління ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік визнати задовільною.
     
      ПИТАННЯ №5:
      «Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік, в тому числі фінансової звітності товариства за 2012 рік»
      Запропоновано:
      Затвердити річний звіт ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік, у тому числі фінансову звітність товариства за 2012 рік
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17377811865 (99,9721466921%), «ПРОТИ» - 4141998 (0,0238283413%), Утрималось - 16100 (0,00009262211%),
      Недійсні - 6120 (0,0000352075%), Не брали участь у голосуванні - 677426 (0,003897138%).
      Рішення прийнято.
     
      Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з п’ятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
      1. Затвердити річний звіт ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік, у тому числі фінансову звітність товариства за 2012 рік.
     
      ПИТАННЯ №6:
      «Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 2012 рік»
      Запропоновано:
      1. З суми чистого прибутку ПАТ «Укртелеком» за результатом діяльності в 2012 році 5 % направити до Резервного капіталу ПАТ «Укртелеком».
      2. Решту прибутку отриманого за результатом діяльності в 2012 році направити на покриття збитків ПАТ «Укртелеком» за попередні роки.
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17377144325 (99,9683064269%), «ПРОТИ» - 4155038 (0,0239033586%). Утрималось - 24480 (0,0001408301%),
      Недійсні - 652240 (0,0037522465%), Не брали участь у голосуванні - 677426 (0,003897138%).
      Рішення прийнято.
     
      Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з шостого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
      1. З суми чистого прибутку ПАТ «Укртелеком» за результатом діяльності в 2012 році 5 % направити до Резервного капіталу ПАТ «Укртелеком».
      2. Решту прибутку отриманого за результатом діяльності в 2012 році направити на покриття збитків ПАТ «Укртелеком» за попередні роки.
     
      Після закінчення розгляду питань порядку денного були надані відповіді на запитання, які надійшли до Секретаря Зборів від акціонерів та їх представників.
      Пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

 

 

Розділ II. Фактори ризику

 

      2.1. В умовах нестабільної ситуації в економіці України ПАТ “Укртелеком“ несе певні економічні, фінансові, інвестиційні та інші ризики.
      Ринкова ситуація, яка склалася в Україні, і можливі подальші її зміни суттєво впливатимуть на розвиток діяльності ПАТ “Укртелеком“, на його виробничі та інвестиційні можливості.
     
      Основні ризики, які можуть вплинути на рівень ефективності діяльності ПАТ “Укртелеком“
     
      1. Ризики пов’язані з можливою зміною політичної ситуації, економічних та соціальних умов в країні та світі
      Слабка захищеність економічного середовища від політичних факторів, що призводить до невизначеності щодо умов господарювання у майбутньому.
     
      2. Ризики пов’язані з українським законодавством: податкове законодавство та правове регулювання в телекомунікаційній галузі, в діяльності, яка пов’язана з емісією та обігом цінних паперів, не виключаючи офіційного тлумачення законодавчих актів регуляторними органами
      Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
     
      3. Технологічні ризики пов’язані з функціонуванням та розвитком інфраструктури зв’язку, технологічними інноваціями та конвергенцією технологій
      Розробка компанією нових видів продуктів та пов’язане з цим використання нових технологій, придбання ліцензій, обладнання. В результаті чого при витратах на створення нового продукту, виникає економічний ризик в процесі реалізації нового продукту та, як наслідок, недоотримання запланованого прибутку та зниження рівня планованої рентабельності.
      Персоналом компанії розробляються детальні заходи спрямовані на зниження рівня ризику результатів створення та реалізації нового продукту, залучаються компанії для проведення маркетингових досліджень, тренінгів та навчання персоналу ПАТ «Укртелеком».
     
      4. Інфляційній ризик
      Збільшення витрат, що може проявитися, зокрема, в зростанні розцінок на будівельно-монтажні роботи, енергоресурси, матеріали, запасні частини, послуги сторонніх організацій за виконання робіт з обслуговування діяльності, тощо.
      Для запобігання негативних наслідків інфляційних процесів та збільшення витрат в компанії проводиться робота з оптимізації витрат, розроблені і введені нормативи планування матеріальних витрат в залежності від чисельності персоналу кожної філії, кількості транспортних одиниць у кожній філії, будівель і споруд, довжини кабельних ліній зв'язку, монтованої ємності та інших технічних параметрів мережі.
     
      5. Інформаційний ризик виникає при неправильній організації інформаційних потоків в межах компанії, а також при отриманні неточних, несвоєчасних та неповних відомостей із зовнішньої середи (від постачальників, споживачів, від власних підрозділів компанії, тощо), розповсюдження інформації, яка містить комерційну таємницю.
      На сьогоднішній день для компанії існує досить високий ступінь цього ризику через структурні зміни.
      Для зниження ступеню ризику, персоналом проводить робота з опису бізнес – процесів, виявлення та усунення виконання дублюючих функцій структурними підрозділами.
     
      6. Ризик відсутності попиту продукції
      Одним з найважливіших індикаторів економічної безпеки компанії є рівень попиту на його продукцію. Падіння попиту може привести підприємство до значного погіршення фінансового стану. Для зменшення впливу необхідно здійснювати аналіз причин, що викликають відсутність попиту. Визначити фактори ризику відсутності попиту продукції та їх класифікувати. Мета такої класифікації:
      - визначення можливих напрямків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
      - аналіз причин виникнення відмов споживача від запропонованої йому продукції;
      - попередня оцінка можливих наслідків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
      - аналіз можливостей уникнення ризику;
      - шляхи мінімізації витрат на ліквідацію наслідків при виникненні відсутності попиту продукції;
      - створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
     
      Ризик відсутності попиту продукції - це ймовірність втрат для компанії внаслідок можливої відмови споживача від продукції. Він характеризується величиною можливого економічного і морального збитку, понесеного компанією з даної причини внаслідок падіння попиту на його продукцію.
      Для запобігання даного ризику деверсифікується продуктовий портфель компанії, що дозволить компенсувати втрати в одному сегменті продуктів за рахунок інших.
     
      7. Кредитний ризик виникає в результаті невиконання контрагентом зобов’язань за договором, що спричиняє виникнення фінансового збитку з іншої сторони.
      Фінансові інструменти, які можуть нести в собі кредитний ризик – це, в першу чергу, дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість. У разі, якщо споживачі послуг та інші контрагенти компанії не можуть виконати свої зобов’язання з оплати вчасно або в повному обсязі, компанія зазнає збитки. Для мінімізації кредитного ризику, з метою запобігання зростання дебіторської заборгованості, ПАТ «Укртелеком» здійснює оперативне припинення надання послуг абонентам-боржникам, проводить претензійно-позовну роботу, проводить аналіз кожного міжнародного оператора на предмет платоспроможності перед тим, як буде запропоновано стандартні умови оплати та надання послуг, співпрацює з колекторською компанією.
      Також, до кредитних ризиків необхідно віднести ризик неповернення депозитних вкладів або непогашення емітентами випущених боргових зобов’язань, який виникає в умовах нестабільності фінансової системи України.
     
      8. Ризик ліквідності – ймовірність невиконання компанією своїх фінансових зобов’язань.
      Так, при пред’явлені контрагентами вимог щодо погашення зобов’язань, можуть виникнути труднощі та втрати, пов’язані з недостатністю або відсутністю коштів, необхідних для погашення таких зобов’язань, а також у зв’язку з потребою реалізації ліквідних і інших активів з істотним дисконтом. Управління ліквідністю полягає у моніторингу ризику нестачі коштів шляхом підготовки і контролю виконання бюджету/плану грошових коштів. Ці фінансові плани враховують строки надходжень та видатків компанії і є основою для прийняття управлінських рішень щодо залучення кредитних коштів, а також розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, при необхідності.
      Нестабільність на ринку також призвела до дострокового вилучення депозитів і закриття поточних рахунків в українських банках фізичними особами. В результаті цього ліквідність багатьох українських банків суттєво знизилася, а у окремих банках НБУ встановив тимчасову адміністрацію. Ці обставини можуть вплинути на спроможність товариства вилучати та повністю відновлювати грошові кошти та їх еквіваленти, а також кошти на депозитах. Крім цього, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів можуть вплинути на спроможність товариства отримувати нові та рефінансувати вже існуючі позики на умовах, що є аналогічними тим, які застосовувалися до попередніх операцій.
     
      9. Ринковий ризик включає в себе ризики зміни процентних ставок, валютний ризик та інший ціновий ризик, які впливають на доходи або на вартість фінансових інструментів. Вплив іншого цінового ризику стосується фінансових ресурсів, що є в наявності для продажу, які котируються на відкритому ринку.
      Ризик зміни процентних ставок означає можливість зміни справедливої вартості (для заборгованості за фіксованою ставкою) та майбутніх грошових потоків (для заборгованості за фіксованою ставкою) кредитів та позик. Даний ризик, в основному, пов'язаний з кредитами із плаваючою ставкою у доларах США. Так, можливе підвищення процентних ставок на ринку вірогідно збільшить витрати товариства з обслуговування боргу, а також підвищить вартість нових запозичень, що, в свою чергу, може негативно вплинути на фінансові результати, а також збільшити вартість проектів, які реалізуються з використанням позикових коштів. З метою зниження даного ризику товариство проводить моніторинг кон’юнктури грошового ринку і, при необхідності, рефінансує кредитні зобов’язання та здійснює управління ризиками.
      Валютний ризик – ризик, який виникає у результаті коливань валютних курсів, що спричинює можливість негативної переоцінки фінансових результатів компанії, пов’язаних з розрахунками в іноземній валюті, а також грошовими коштами, номінованими в іноземній валюті. У товариства існує валютний ризик, оскільки значна частина його доходів, витрат і зобов’язань в іноземній валюті, проте основну частину операційного прибутку товариство отримує в гривнях. Ймовірність валютного ризику пов’язана, перш за все, зі змінами на світовому валютному ринку і державним регулюванням валютного курсу. З метою зниження даного ризику товариство здійснює моніторинг динаміки валютних курсів, оцінує валютну позицію і намагається підтримувати збалансований обсяг коштів, у тому числі, фінансових вкладень, виражених у валюті зобов’язань. Оскільки, хеджування валютного ризику обмежено на законодавчому рівні, при виборі валюти для розрахунків з операторами та постачальниками товарів та послуг, товариство враховує валютний ризик.
      Існують наступні складові валютного ризику:
      - курсовий ризик – ризик зміни вартості активів та пасивів компанії у результаті перерахунку їх вартості з однієї валюти в іншу;
      - операційний валютний ризик – це випадкове зменшення чистого притоку грошових коштів (зниження прибутків) від господарських операцій у результаті зміни валютного курсу;
      - економічний валютний ризик виражається через випадкове зниження конкурентоспроможності товару, зниження довгострокової рентабельності підприємства внаслідок зміни валютного курсу.
      Інший ціновий ризик виникає при купівлі/продажу біржових товарів (акцій, облігацій і деривативів). З огляду на те, що товариство укладає договори, метою яких є лише використання та продаж зазначених товарів і немає розрахунків на чистій основі, інший ціновий ризик мінімізований.
     
      10. Ризик втрачених фінансових переваг
      В ході аналізу будь-якого фінансового проекту товариством оцінюється декілька альтернативних сценаріїв з метою зниження ризику втрачених фінансових переваг. Так, при виборі кредиту, до уваги приймаються не лише можливі кредитні пропозиції фінансових установ, але й альтернативний варіант використання коштів від депозитів. В існуючих умовах відсутня можливість достовірно оцінити вплив подальшого погіршення показників ліквідності фінансових ризиків, посилення нестабільності валютних ринків та подальше погіршення економічних умов на фінансовий стан товариства.
     
      2.1.2 Протягом ІІ-го кварталу 2013 року не відбулось будь-яких істотних змін у факторах ризику,
      Ризики за основними напрямками діяльності ПАТ «Укртелеком».
      Послуги фіксованого телефонного зв'язку. Ризики:
      • продовження заміщення послуг фіксованого зв’язку мобільним;
      • збільшення рівня проникнення Інтернет та заміщення спілкування в телефонній мережі на спілкування в мережі Інтернет (Skype, соціальні мережі тощо);
      • «Зміна поколінь» - поступове зменшення кількості споживачів, які звикли до користування фіксованим зв’язком;
      • можливе зростання темпів відключень абонентів у випадку підвищення тарифів;
      • погіршення економічного стану частини абонентів та як наслідок відмова від послуг фіксованого зв’язку на користь мобільного.
     
      Послуги фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Ризики:
      • посилення конкуренції, як за рахунок розширення покриття мереж основних конкурентів, так і за рахунок виходу на ринок нових сильних гравців;
      • подальше зменшення ARPU внаслідок жорсткої цінової конкуренції;
      • погіршення економічного стану України, зменшення попиту на послуги
     
      Прийняття управлінських рішень в Товаристві передбачає тісний зв’язок усіх видів ризику, але навіть найкращі прогнози можуть не відбутися із-за неочікуваних та непередбачених змін у поглядах клієнтів, дій конкурентів, неочікуваних урядових рішень.
     
      Фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента
      У звітному періоді інвестування в цінні папери товариства не проводилось, додаткового випуску та збільшення вартості акцій не здійснювалось. Товариство визначає такi фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
      - фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента не слiд вважати суттєвими через вiдсутнiсть прийняття в звітному періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй;
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акціями;
      - недостатню лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емітента;
      - порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв також є загальновiдомим, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування;.
     
      2.1.3 Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
      Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства призводять до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.
     
      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
      Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.
      Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.
      Емітент для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
      - регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
      - забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
      - обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
      - здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
      - рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

 

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      3.1. Основний вид діяльності – телекомунікації.
      Основні види послуг, що надає ПАТ "Укртелеком":
      - послуги місцевого (міського, сільського) телефонного зв’язку;
      - послуги міжміського телефонного зв’язку;
      - послуги міжнародного телефонного зв’язку;
      - послуги комп’ютерного зв’язку, в т.ч. доступу до Інтернет;
      - послуги телеграфного зв’язку;
      - послуги проводового мовлення;
      - послуги надання в користування каналів електрозв’язку;
      - послуги транзиту та послуги завершення з’єднань на телекомунікаційній мережі товариства для операторів (провайдерів) телекомунікацій.
      Протягом звітного періоду змін в переліку видів діяльності та видів послуг товариства не відбулось.
     
      3.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звітному періоді отримало більше 10% доходу:
      - міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 973,5 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 26,4%;
      - місцевий зв'язок - 1 814,8 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 49,22%;
      - комп'ютерний зв'язок - 777,1 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 21,08%.
     
      Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному та грошовому виразі):
      - міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 355 478,0 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях
      виміру - 973,5 млн. грн., в тому числі:
      міжміський телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 577,4 млн. грн.,
      міжнародний телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 396,1 млн. грн.,
      - місцевий зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 9 005,9 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1814,8 млн. грн., в тому числі:
      міський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 7 565,1 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1620,8 млн. грн.
      сільський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 1 440,8 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 194,0 млн. грн.;
      - комп'ютерний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 777,1 млн. грн., в тому числі:
      інтернет ADSL (кіл. абонентів) - 1 606,2 тис., обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 677,6 млн. грн.,
      Загальний обсяг доходів компанії від надання телекомунікаційних послуг з ПДВ у звітному періоді склав - 3 687,1 млн. грн.
      Загальна сума експорту у звітному періоді склала - 218,9 млн. грн., питома вага у загальному обсязі продажів - 5,94%

 

 

      3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту не відбулось.
     
      3.4. В джерелах надходжень матеріалів (сировини) у звітному періоді змін не відбувалося.
     
      3.5. Клієнтів через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу у звітному періоді не було.
     
      3.6. У звітному періоді товариство не здійснювало спільну діяльність.
     
     

 

 

      3.7. ПАТ «Укртелеком» та його дочірні підприємства, які разом з ним становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності протягом ІІ кварталу 2013 року не отримували, не продовжували та не анульовували дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента.
     
      3.8. Протягом IІ кварталу 2013 року емітент не набув прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
     
     
     
     
     

 

 

      3.9. ПАТ "Укртелеком" проводить ефективну науково-технічну політику з орієнтацією на впровадження новітніх технологій. Напрямки науково-технічного забезпечення діяльності товариства визначаються з урахуванням рівня розвитку інфокомунікаційних технологій та ринкового попиту на сучасні інформаційні і телекомунікаційні послуги. Пріоритетні питання розглядаються Науково-технічною радою товариства, з актуальних напрямів виконуються науково-дослідні розробки.
      За звітний період ПАТ «Укртелеком» витратило на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи суму в розмірі 524,94 тис. грн., а саме на виконання досліджень та розробку нормативно-технічних документів:
      - Дослідження шляхів оптимізації процесів обробки персональних даних у ПАТ "Укртелеком";
      - Технічна експлуатація оптичних стиків SDH, Ethernrt, DWDM, CWDM та ВОСП. Правила;
      - Розробка системних підходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж в населених пунктах з обґрунтуванням типових рішень та використанням мережі IP і цифрових комутаційних систем;
      - Розроблення моделі та регламентів системного і бізнес адміністрування EPM 2010/2013;
      - Розробка концепції створення Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України з урахуванням вимог забезпечення техногенної та інформаційної безпеки України;
      - Розроблення діючої моделі системи обміну даними між системами MS Project Server 2012 та "Парус- підприємство 8.5.2;
      - Розроблення автоматизованої системи управління реєстром портфелів проектів з використанням Web доступу;
      - Технічна експлуатація мережі та параметри пристроїв синхронізації. Правила;
      - Розробка програм та методик щодо протоколів мереж наступного покоління (взаємодія протоколу SIP з підсистемою ISUP СКС №7 (профілі A та B) та транспортування сигналізації через мережу ІР (SIGTRAN).
     
      3.10 Обсяг капіталовкладень, освоєнних за 6 місяців 2013 року склав - 217 369 тис. грн., в тому числі за рахунок власних коштів -
      212 645 тис. грн., за рахунок товарного кредиту та фінансового лізингу - 4 724 тис. грн.
     
      3.11 Ukrtel Global GmbH
      Основний вид діяльності- телекомунікації.
      Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
      Основний клієнт, співпраця з яким приносить більше 10% доходу є компанія Arbinet. З компанією Arbinet укладено договір на надання телекомунікаційних послуг.
      Ukrtel Global GmbH не здійснює спільної діяльності.
      Рішенням Правління ВАТ "Укртелеком" було визначено напрямки діяльності дочірнього підприємства на які отримано відповідні дозволи (протокол №22 від 31.05.2010р., протокол №28 від 13.07.2010р.).
      Права інтелектуальної власності у дочірнього підприємства відсутні.
      Ukrtel Global GmbH діє на підставі чинного законодавства Німеччини.
      Ukrtel Global GmbH науково-дослідну політику не здійснює.
      Ukrtel Global GmbH протягом звітного періоду капітальних або фінансових інвестицій не здійснювало.
     
      ТОВ "ТриМоб"
      Основні види діяльності (за довідкою ЄДРПОУ):
      - будівництво будівель;
      - будівництво магістральних трубопроводів;
      - будівництво ліній зв'язку та електропостачання;
      - монтаж та встановлення збірних конструкцій;
      - діяльність телефонних центрів.
     
      Основним видом послуг є надання телекомунікаційних послуг.
      Доходи від надання послуг мобільного зв'язку кінцевим споживачам, за рахунок яких було отримано більше 10% доходів за звітний період склали -
      84 800 000 грн., в тому числі:
      - від взаєморозрахунків з операторами - 5 300 000 грн.
      - надання послуг кінцевим споживачам - 79 500 000 грн.
     
      ТОВ "ТриМоб" не здійснює спільної діяльності.
      ТОВ "ТриМоб" науково-дослідну політику не здійснює.
      ТОВ "ТриМоб" у 2-му кварталі 2013р. не отримувало (не продовжувались, не анульовувались) дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності товариства;
      ТОВ "ТриМоб" у 2-му кварталі 2013р. отримало 8 свідоцтв на знак для товарів і послуг №№ 169925-169933, видані 25 квітня 2013 року Державною службою інтелектуальної власності;
      Протягом 2-го кварталу 2013р. змін постачальників, джерел надходження сировини не відбулося.
     
      Перелік посередників через мережі прийому платежів яких було отримано більше 10%:
      - ПАТ КБ "Приватбанк" - 16 386 133,86 грн., питома вага - 36,48%.
      - ТОВ "Фінансова компанія "Контрактовий дім" - 4 713 292,97 грн, питома вага - 10,50%.
      - ТОВ "Ай-Ті Фінанс" - 5 942 947,69 грн., питома вага - 13,23%
     
      Інформація про суттєві капітальні інвестиції: у 1-му кварталі 2013 року було збільшено розмір статутного капіталу: станом на 31.12.2012р. розмір
      статутного капіталу становив - 858 446 861,40 грн. після змін розмір статутного капіталу станом на 31.03.2013р. становить - 943 178 954,65 грн.
      Найменування органу, який прийняв рішення про зміну капіталу: рішення про зміну розміру статутного капіталу було прийняте загальними зборами учасників ТОВ «ТриМоб».
      Дата та номер протоколу зборів: Протокол № 7 від 21 січня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ «ТриМоб».
     
     
     
     

 

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

      Фінансова звітність за ІІ квартал 2013 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".
     
      4.1. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2013р. - 25 529 198 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на 01.01.2013р. - 7 080 832 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на 30.06.2013р. - 25 618 589 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на 30.06.2013р. - 6 767 226 тис. грн.
      Знос основних засобів, станом на 30.06.2013р. - 74%.
     
      Амортизація одиниць основних засобів нараховується з моменту, коли вони встановлені та готові до використання, або, якщо йдеться про активи, створені власними силами суб’єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено і він готовий до використання. Амортизація нараховується на основі вартості активу, зменшеної на його ліквідаційну вартість. Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожної частини одиниці основних засобів. Амортизація орендованих активів нараховується протягом строку їх корисного використання. Амортизація на землю не нараховується.
      Протягом звітного періоду, що закінчився 30 червня 2013 року змін у обліковій політиці стосовно методів амортизації та строків корисного використання основних засобів не було.
     
     
      4.2. За 1 півріччя поточного року значних змін на фіксованій телефонній мережі товариства не відбулося.
      Монтована ємність на міжнародній та міжміський телефонній мережі ПАТ "Укртелеком" (АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК) станом на 30.06.2013 року становить 529,6 тис. т.п.
      Монтована ємність місцевої телефонної мережі станом на 30.06.2013 року становить 10 839,4 тис. номерів, в тому числі монтована ємність міської мережі становить 9 208,8 тис. номерів, монтована ємність сільської мережі – 1 630,7 тис. номерів. На місцевій мережі товариства експлуатуються аналогові (декадно-крокові, координатні, квазіелектронні) та цифрові АТС. Рік випуску ДК АТС, які експлуатуються на мережі ПАТ "Укртелеком" 1961÷1984рр., координатних - 1967÷1998рр., квазіелектронних 1987÷2000рр., цифрових 1987÷2011рр.
      На 30.06.2013р. обладнання транспортної мережі (магістральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM) становить 1563 елементів мережі цифрових систем передачі, транспортної місцевої мережі SDH та РDH – 2606 елементів мережі.
      Протяжність каналів зв’язку на транспортній телекомунікаційній мережі (магістральній, внутрішньозоновій та місцевій мережах) станом на 30.06.2013р. складає:
      - по монтованій ємності – 986 177,78 тис. пот./км.;
      - по задіяній ємності – 877 166,38 тис. пот./км.
      Задіяна ємність обладнання транспортної мережі станом на 30.06.2013 складає 88,94%.
      Протягом 1 півріччя 2013р. приріст ємності зазначеної мережі отриманий за рахунок організації додаткових оптичних каналів для реалізації проекту ТМСП, виконання робіт з модернізації магістральної та зонових мереж, задіяння обладнання TDM, організації трактів E1G1 міських DSLAM.
      Станом на 30.06.2013р. для потреб користувачів мережі Інтернет товариства організовано 22 зовнішніх канали зв’язку ємністю 10 Гбіт/с. кожен, таким чином загальна ємність зовнішніх каналів мережі Інтернет товариства складає 220 Гбіт/с.
      Обладнання мережі широкосмугового доступу станом на 01.07.2013 – монтована ємність – 1 777 561 портів, задіяна – 1 641 032 портів.
      Транспортна телекомунікаційна (первинна) мережа ПАТ «Укртелеком» станом на 01.07.2013р. включає 39,37 тис. км волоконно-оптичних ліній зв’язку, 140, 76 тис. км сільських з’єднувальних ліній на кабелях з металевими провідниками і 49, 22 тис. км кабельних ліній магістральної та внутрішньозонової мережі з металевими провідниками. Загалом протяжність кабельних ліній транспортної телекомунікаційної мережі становить - 229, 31 тис. км.
      На лінійно-кабельних спорудах місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» станом на 01.01.2013 року експлуатується 1000,17 тис. км кабельних ліній зв’язку, в т. ч. з використанням багатопарного кабелю – 397,43 тис. км, з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 45,54 тис. км та з кабелем типу ПРППМ, LAN – 557,20 тис. км. Протяжність ВОК становить - 5,27 тис. км.
      Кількість кабельних шахт становить 1 617 шт., колодязів кабельної каналізації – 801 586 шт., протяжність кабельної каналізації становить -
      42, 40 тис. км.
      Кількість основних радіоточок на мережі проводового радіомовлення товариства за 1 півріччя 2013 року зменшилась на 164,884 тис. одиниць і станом на 30.06.2013р. становить - 1729,71 тис. одиниць.
      На таксофонній мережі ПАТ «Укртелеком» на кінець 1 півріччя 2013 року задіяні 9 162 таксофони. Із них карткових типу ТК-121 – 6 789 од., комбінованих типу Ротор 2000У (оплата послуг картками або монетами) – 2 129 од., монетних типу Ротор 2000У – 244 од.. Таксофони підключені до 57 систем управління мережами таксофонів: 36 систем управління таксофонами ТК-121 типу «Сіріус-ХХІ» та 21 система управління таксофонами Ротор-2000У типу «ГАММА».
      Усі таксофони надають послуги універсального зв’язку – місцеві, міжміські та міжнародні. Із них 6 449 таксофонів надають послуги вхідного зв’язку, 10 таксофонів працюють через радіоподовжувачі.
      Протягом 1 півріччя 2013 року загальна кількість таксофонів на мережі ПАТ «Укртелеком» зменшилася на 449 од. (9 611 од. на кінець ІV кв. 2012р.). Кількість задіяних систем управління таксофонами зменшилася на 2 од. (59 од. на кінець 2012 р.).
      Станом на 30.06.2013 року для забезпечення електроживленням телекомунікаційного обладнання на мережі товариства застосовується 17975 одиниць установок електроживлення постійним струмом (ЕЖУ), для підвищення необхідного рівня безперебійного електроживлення під час відключень зовнішнього електропостачання застосовується 21652 групи акумуляторних батарей (АБ), 1893 одиниці стаціонарних і 328 пересувних дизельних електростанцій, а також 2109 одиниць бензинових агрегатів.
      Для забезпечення необхідних температурних режимів роботи обладнання на об’єктах товариства встановлено 13853 одиниці кондиціонерів.
      • У 1 півріччі 2013 року придбано та впроваджено:
      - 16 груп акумуляторних батарей на заміну фізично зношених;
      - 34 лічильники електроенергії ;
      - систему кондиціювання та систему електропостачання:
      - придбано технологічне обладнання для переключення абонентських ліній з метою вивільнення орендованих приміщень та для відновлення роботи мережі після стихійних явищ (обладнання ущільнення «Сатурн-96ДП -3», силовий трансформатор, дві антени для обладнання синхронізації “Time Sourse 3100”,
      2 ТЕЗ АТС типу “Квант-Є, дегідратор, дві розподільчі шафи).
     
      4.3. Витрати ПАТ “Укртелеком” на поточний та капітальний ремонт за 1 півріччя 2013 року за напрямком технічна експлуатація склали: на поточний ремонт -
      38 635,39 тис. грн. (при 32 252,53 тис. грн. за 1 півріччя 2012 р.) та 13 211,41 тис. грн. на капітальний ремонт (при 11 448,11 тис. грн. за І півріччя 2012 р.).
      Збільшення витрат на ремонти за звітний період порівняно з аналогічним періодом минулого року пояснюється збільшенням витрат на ремонти лінійно-кабельних споруд, пов'язані з великими обсягами робіт по відновленню мережі після викрадення кабелю, відновлення телефонного зв’язку після стихійних явищ в регіонах України.
     
      4.4. Протягом звітного періоду, що закінчився 30 червня 2013 року основні засоби не виступали об’єктом переоцінки або зменшення корисності.
      Ступінь використання основних засобів дозволяє майже на 100 відсотків експлуатувати наявне майно.
      Станом на 30.06.2013р. первісна вартість основних засобів, що знаходяться у заставі складає – 1 392 699 тис. грн.
      (станом на 31.12.2012р. - 1 392 699 тис. грн.). Заставу надано у відповідності до кредитних угод, укладених із банківськими установами.
     
      4.5. Станом на 30.06.2013р. залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовується становить - 76 329 тис. грн.
      Станом на 30.06.2013р. вартість одиниць основних засобів, по яких була нарахована 100% амортизація і які все ще знаходяться в експлуатації, становить - 10 239 084 тис. грн.
      Станом на 30.06.2013р. залишкова вартість основних засобів вилучених для продажу складає - 3 159 тис. грн..
      Станом на 30.06.2013р. емітент не має основних засобів, придбаних за рахунок цільового використання.
     
      4.6. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками відсутня.
     
      4.7. Обсяг незавершеного будівництва станом на 30.06.2013р. склав - 331 509 тис. грн., станом на 31.12.2012р. обсяг незавершеного будівництва складав
      - 359 040 тис. грн.

 

 

      4.8. Ukrtel Global GmbH
      4.8.1.- 4.8.6. У дочірнього підприємства Ukrtel Global GmbH основні засоби відсутні.
      4.8.7. Ukrtel Global GmbH незавершеним будівництвом не володіє.
     
      ТОВ "ТриМоб"
      4.8.1. Вартість основних засобів:
      - первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. - 697 203,0 тис. грн.
      - залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. - 616 067,0 тис. грн.
      - первісна вартість основних засобів станом на 30.06.2013р. - 766 173,0 тис. грн.
      - залишкова вартість основних засобів станом на 30.06.2013р. - 644 468,0 тис. грн.
      У звітному періоді переоцінка основних засобів не проводилась. Зменшення та збільшення корисності не відбувалось.
      4.8.2. Середній рівень зносу основних засобів станом на 30.06.2013р. становить - 16%.
      4.8.3. Загальна сума витрачена на поточний ремонт за 1-е півріччя 2013р. - 2 284,0 тис. грн.
      4.8.4. Основні засоби, по яких обмежено володіння, користування та розпорядження, на балансі підприємства за звітній період не обліковуються.
      4.8.5. Інформація про залишкову вартість:
      - основних засобів, що тимчасово не використовуються немає.
      - повністю замортизованих основних засобів немає.
      - для продажу в звітному періоді основні засоби не вилучалися.
      - за рахунок цільового фінансування в поточному періоді придбання основних засобів не проводилося.
      4.8.6. Переоцінка основних засобів не проводилась.
      4.8.7. На кінець звітного періоду на балансі обліковуються незавершені капітальні інвестиції на загальну суму - 9,8 тис. грн., витрати на модернізацію основних засобів - 64,2 тис. грн., придбані основні засоби - 316,7 тис грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 262,2 тис. грн., витрати на придбання нематеріальних активів - 89,3 тис. грн.

 

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

      5.1. Станом на 30.06.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 58 954 чол., з яких - 58 137 чол. працюють у філіях товариства. У звітному періоді за суміцництвом у товаристві працювала - 565 осіб, на умовах неповного робочого часу - 1643 особи. Фонд оплати праці штатних працівників ПАТ "Укртелеком" за ІІ квартал 2013 року склав - 530 138,00 тис. грн.
     
      5.2. Зобов'язань товариства, які стосуються можливості участі працівників товариства у його статутному капіталі у звітному періоді не відбувалось.

 

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      6.1. Інформація про зміни протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі:
      1. Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 14.06.2013р. №107, припинити з 18.06.2013р. повноваження члена Правління товариства – Шаповалова Євгена Анатолійовича.
      Шаповалов Є.А., паспорт паспорт СН №126584, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві 16.05.1996р. У реєстрі акціонерів є власником 10 акцій, що становить 0,00000005% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      2. Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 17.06.2013р. №108, обрано з 18.06.2013р. Чернявського Олександра Геннадійовича членом Правління ПАТ «Укртелеком» на невизначений термін.
      Чернявський О.Г., паспорт СН № 896781, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11.09.1998р. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      3. Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 17.06.2013р. №109, припинити з 17.06.2013р. повноваження члена Правління товариства –
      Пінчука Віктора Андрійовича.
      Пінчук В.А., паспорт СН № 290674, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.09.1996р. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
      Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 17.06.2013р. №109, обрати з 17.06.2013р. членом Правління товариства – Агаркову Наталію Володимирівну.
      Агаркова Н.В., паспорт ВС № 634121, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 05.12.2000р. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

 

 

      6.2. Правління товариства
      1. Кравець Ігор Васильович - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління
      Паспортні дані:паспорт НА №124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996
      Рік народження:1958
      Освіта: Вища, Українська державна академія зв'язку
      Опис: Голова Правлiння здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком"
      Обов'язки Голови Правлiння:
      - органiзовує проведення засiдань Правлiння, керує його роботою;
      - здiйснює оперативне керiвництво товариством, спрямовує його дiяльнiсть на досягнення необхiдних темпiв розвитку та отримання прибутку;
      - виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
      Оплата працi згiдно контракту.
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      2. Чернявський Олександр Геннадійович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності
      Паспортні дані:паспорт СН №896781, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 11.09.1998
      Рік народження: 1977
      Освіта: Вища, Київський університет ім. Т. Шевченка
      Опис: Член Правлiння, директор дирекції фінансової та комерційної діяльності здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора дирекції фінансової та комерційної діяльності:
      - забезпечує розробку бiзнес-плану товариства, складання поточних та фiнансових планiв дiяльностi товариствав цiлому i в розрiзi фiлiй, здiйснює контроль за їх виконанням;
      - забезпечує своєчасне проведення розрахункiв товариства.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      3. Прутенко Людмила Петрiвна - директор дирекції праці та управління персоналом
      Паспортні дані: паспорт СН №831209, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 09.06.1998
      Рік народження: 1953
      Освіта: Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
      Опис: Член Правлiння, директор дирекції праці та управління персоналом здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора дирекції працi та управлiння персоналом:
      - забезпечує роботу iз забезпечення товариства кадрами потрiбних професiй, спецiальностей
      i квалiфiкацiй згiдно з рiвнем i профiлем отриманої ними пiдготовки;
      - органiзує роботу з поточної i перспективної пiдготовки, перепiдготовки, стажування, пiдвищення
      квалiфiкацiї працiвникiв товариства.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      4. Агаркова Наталія Володимирівна - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
      Паспортні дані: паспорт ВС №634121 , виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 05.12.2000
      Рік народження: 1960
      Освіта: Вища, Донецький державний університет
      Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
      - забезпечує планування впровадження нової технiки i розвитку телекомунiкацiйних технологiй ПАТ "Укртелеком;
      - забезпечує розвиток та впровадження перспективних технологiй на телекомунiкацiйних мережах;
      - органiзовує роботу з впровадження нової технологiї, модернiзацiї дiючих телекомунiкацiйних об'єктiв.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      5. Лісак Ірена Олександрівна - директор дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів
      Паспортні дані: посвідка на тимчасове проживання серія ТР №004839 видана 23.05.2013
      Рік народження: 1957
      Освіта: Вища, Львівський ордена Леніна політехнічний інститут
      Опис:Член Правління, директор дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів:
      - здійснення стратегічного та оперативного керівництва продажем інноваційних послуг;
      - розробка та впровадження с тратегій продажу інноваційних послуг масовим споживачам - через прямий та не прямий канали продажу;
      - організація та координація забезпечення виконання планів продажу послуг масовим та бізнес- споживачам.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      6. Васьківський Сергій Миколайович - директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю
      Паспортні дані: паспорт МК №303194, виданий Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.1996
      Рік народження: 1970
      Освіта: Вища, Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого
      Опис:Член Правління, директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      7. Накалюжна Людмила Володимирiвна - Головний бухгалтер
      Паспортні дані:паспорт СН №083233 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08.02.1996
      Рік народження:1961
      Освіта: Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
      Опис:Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера.
      До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:
      - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складанняi подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
      - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      Наглядова рада
      1. Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003. Рік народження – 1945. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
      2. Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради. Паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997. Рік народження – 1968. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
      3. Клаус Хартман – член Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006. Рік народження – 1961. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
      4. Дзекон Георгiй Борисович - член Наглядової ради. Паспортні дані:МЕ 359574 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.08.2004 . Рік народження – 1963. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      Ревізійна комісія
      Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю
      4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком» та знаходиться за адресою: 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4.
     
     
     
     
     

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кравець Ігор Васильович д/н Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління (1,58 років) 1958 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Прутенко Людмила Петрівна д/н Член Правління (9,25 років) 1953 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Чернявський Олександр Геннадійович д/н Член Правління (0,04 року) 1977 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Лісак Ірена Олександрівна д/н Член Правління (1,83 років) 1957 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Васьківський Сергій Миколайович д/н Член Правління (0,92 року) 1970 Вища 775 0 775 0.000016 0.000016 0 д/н
Агаркова Наталія Володимирівна д/н Член Правління (0,04 року) 1960 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Накалюжна Людмила Володимирівна д/н Головний бухгалтер (9,21 років) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 Член Ревізійної комісії (2,04 років) - - 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552 0 д/н
Пітер Голдшайдер д/н Голова Наглядової ради (2,04 років) 1945 Вища 0 0 0 0 0 0 управляючий партнер компанії ЕРІС (Австрія)
Солодовський Ілля Давидович д/н Член Наглядової ради (2,04 років) 1968 Вища 0 0 0 0 0 0 Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" (код ЄДРПОУ 33940565)
Клаус Хартман д/н Член Наглядової ради (2,04 років) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Дзекон Георгій Борисович д/н Член Наглядової ради (1,67 років) 1963 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н

 

      6.3. Станом на 30.06.2013р. посадові особи товариства участі в дочірніх (залежних) підприємствах не приймали.

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8

 

      6.4. Інформація щодо:
      - процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа товариства була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство.
      - наявності у посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      у звітному періоді відсутня.

 

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      7.1. На кінець звітного періоду загальна чисельність акціонерів ПАТ "Укртелеком" становила - 60643 особи. Станом на 30.06.2013р. в обігу перебувало -
      18 726 244 940 штук простих іменних акцій ПАТ "Укртелеком". В ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 30.06.2013р. обліковувалось - 17635172333 шт. акцій, що складає - 94,1735% від зареєстрованого статутного фонду ПАТ "Укртелеком" та які належать - 59 979 акціонерам. В ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" станом на 30.06.2013р.обліковувалось - 1091075667 шт. акцій, що складає - 5,8265% від зареєстрованого статутного фонду ПАТ "Укртелеком" та які належать - 664 акціонерам.

 

 

      7.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком», які обліковуються у ПАТ "Національний депозитарій України". Місцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акції перейшли до ТОВ "ЕСУ" під час приватизації ПАТ "Укртелеком".

 

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      8.1. Інформація про договори правочини з афілійованими особами, в яких ПАТ "Укртелеком" має частку, укладені протягом звітного періоду:
      1 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі).
      -Договір між ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" №804330-468-468 від 14.06.2013р. Предмет договору: надання поворотної фінансової допомоги. Сума договору - 18 000 000,00 грн.
     
      Інформація про правочини укладені протягом звітного періоду між емітентом та членами Правління ПАТ "Укртелеком":
      - 14.06.2013р. укладено контракт з членом Правління ПАТ "Укртелеком" - директором філії "Дирекція розвитку інфраструктури" Агарковою Н.В.
      - 17.06.2013р. укладено трудовий договір з членом Правління ПАТ "Укртелеком" - директором дирекції фінансової та комерційної діяльності
      Чернявським О.Г.
     
      8.2. Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами:
      Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі):
     
      1. Вінницька філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 620 901,79 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 10 328,33 грн.
     
      2. Волинська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 270 461,91 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 5 135,14 грн.
     
      3. Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 6 866 244,36 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 20 066,38 грн.
     
      4. Донецька філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 4 609 156,15 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 12 975,65 грн.
     
      5. Житомирська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 497 455,82 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 9 035,85 грн.
     
      6. Закарпатськаська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 326 803,23 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 6 429,55 грн.
     
      7. Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 2 451 606,72 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 12 892,10 грн.
     
      8. Івано-Франківська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 527 295,11 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 5 574,27 грн.
     
      9.Київська міська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 35 316 665,58 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 30 235,30 грн.
     
      10. Київська обласна філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 594 852,86 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 13 093,71 грн.
     
      11. Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 733 295,64 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 4 850,63 грн.
     
      12. Кримська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 3 239 953,68 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 9 032,39 грн.
     
      13. Луганська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 1 048 584,81 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 7 441,57 грн.
     
      14. Львівська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 2 884 548,53 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 14 081,26 грн.
     
      15. Миколаївська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 1 560 146,53 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 9 518,94 грн.
     
      16. Одеська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 4 075 583,85 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 17 978,58 грн.
     
      17. Полтавська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 579 508,38 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 6 697,04 грн.
     
      18. Рівненська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 710 374,93 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 11 878,36 грн.
     
      19. Севастопольська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 1 362 404,23 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 5 453,24 грн.
     
      20. Сумська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 650 078,03 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 6 591,19 грн.
     
      21. Тернопільська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 166 146,49 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 6 567,68 грн.
     
      22. Філія "Дирекція первинної мережі" ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 2 208 980,28 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 47 800,19 грн.
     
      23. Філія "Дирекція розвитку інфраструктури" ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 137 676,72 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 31 675,00 грн.
     
      24. Філія централізованого продажу послуг ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 166 636 236,98,00 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 2 859 873,89 грн.
     
      25. Харківська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 4 464 335,21 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 18 642,38 грн.
     
      26. Херсонська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 1 709 451,22 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 9 800,79 грн.
     
      27. Хмельницька філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 1 207 605,49 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 8 338,95 грн.
     
      28. Черкаська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 1 099 395,72 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 22 764,82 грн.
     
      29. Чернівецька філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 273 940,93 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 5 143,09 грн.
     
      30. Чернігівська філія ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 1 006 335,71 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 8 022,63 грн.
     
      31. ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 45 875 324,45 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 206 571,79 грн.
     
      32. Філія "Утел" ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 6 048 855,42 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 0,00 грн.
     
      33. Філія з управління спецоб'єктами електрозв'язку ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 0,00 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 5 281,25 грн.
     
      34. Філія "Центр післядипломної освіти" ПАТ "Укртелеком"
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 3 600,00грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 3 317,99 грн.
     
      Разом заборгованість між ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" (та його філіями) складає:
      - дебіторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 299 763 806,76 грн.
      - кредиторська заборгованість станом на 30.06.2013р. - 3 453 089,93 грн.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      9.1. У звітному періоді процедур досудового врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів товариства не було.
     
      9.2. Інформація про факти виплати товариством та його підрозділами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції:
     
      Апарат управління ПАТ "Укртелеком":
      - ОДПС-Центральний офіс в Шевченківському районі м. Києва. Штраф по уточненим розрахункам по податку на землю - 65,23 грн.
      - ОДПС-Центральний офіс в Шевченківському районі м. Києва. Штраф по уточненим розрахункам по податку на землю - 20,00 грн.
      - ОДПС-Центральний офіс в Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку - 16 653,00 грн.
      - ОДПС-Центральний офіс в Шевченківському районі м. Києва. Пеня з ПДВ до уточненого розрахунку - 5 757,00 грн.
      - ОДПС-Центральний офіс в Шевченківському районі м. Києва. Пеня з ПДВ до уточненого розрахунку - 733,10 грн.
      - ОДПС-Центральний офіс в Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку - 1 104,00 грн.
      - Міжрегіональне головне управління Міндоходів – Центральний офіс. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку - 429,00 грн.
      - Міжрегіональне головне управління Міндоходів – Центральний офіс. Пеня з ПДВ до уточненого розрахунку - 7 862,15 грн.
      - УДКСУ в Шевченківському районі м. Києва. Штраф за порушення на ринку цінних паперів - 1 020,00 грн.
     
      Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Абоненти. Штрафи нараховані на користь абонента згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» - 973,34 грн.
     
      Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі послуг зв’язку. Штрафи нараховані на користь абонента згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» - 81 647,97 грн.
     
      Волинська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Любомльська Міжрайонна державна податкова інспекція. Штраф за оплату за торговий патент не в повному обсязі - 115,00 грн.
      - Нововолинська об’єднана державна податкова інспекція. Уточнення суми податку на землю - 11,00 грн.
      - Любомльська Міжрайонна державна податкова інспекція. Уточнення суми податку на землю - 6,14 грн.
      - Датинська сільська рада. Уточнення суми оренди землі - 2,98 грн.
      - Межиситівська сільська рада. Уточнення суми оренди землі - 2,56 грн.
      - Фізична особа (абонент). Неустойка за несвоєчасно проведений ремонт модему згідно ст.8 ЗУ «Про захист прав споживачів» - 57,99 грн.
     
      Філія «Дирекція первинної мережі ПАТ «Укртелеком»:
      - ДПІ в Вишгородському р-ні. Несвоєчасне подання декларації по оренді землі. Штраф -170,00 грн.
      - Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Київській області. Порушення законодавства в галузі
      електроенергетики та сфері теплопостачання. Штраф - 1700,00 грн.
      - УДКСУ У М. РІВНОМУ. Несвоєчасна оплата податку по оренді землі. Штраф – 567,50 грн., Пеня – 79,30 грн.
      - ПАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО". Понадлімітне споживання електроенергії. Пеня – 359,25 грн.
      - ПАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО". Понадлімітне споживання електроенергії. Пеня – 700,63 грн.
      - КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ РЕМ. Понадлімітне споживання електроенергії. Пеня – 1,98 грн.
      - ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" ЧЕМЕРІВЦІ РЕМ. Понадлімітне споживання електроенергії. Пеня – 57,75 грн.
      - Відділ Державної Виконавчої Служби Коломийського Міськрайонного Управління Юстиції Івано-Франківської обл. Штраф за невиконання рішення суду про
      усунення першкоди в користуванні земельною ділянкою. Штраф - 680,00 грн.
     
      Донецька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у загальному розмірі - 14,05 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у загальному розмірі - 200,98 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Перевищення величин споживання електроенергії. Штраф у розмірі - 1992,74 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Селидове). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у розмірі - 2,47 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Маріуполь). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у розмірі - 9,39 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Селидове). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 12,35 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Маріуполь). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 46,97 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Артемівськ). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 400,90 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Волноваха). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у загальному
      розмірі - 1,51 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Волноваха). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 7,56 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Горлівка). Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у загальному
      розмірі - 37,81 грн.
     
      Житомирська філія ПАТ "Укртелеком":
      - ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", Брусилівський РЕМ. Перевищення договірної величини поставки. Штраф - 1672,14 грн.
      - ТОВ "Малиненергоінвест". Несвоєчасно перераховані кошти згідно умов договору. Пеня - 1,83 грн.
      - Відділ комунальної власності та земельних відносин Бердичівської міської влади Несвоєчасно перераховані кошти згідно умов договору. Пеня - 61,33 грн.
      - Абоненти ПАТ "Укртелеком". Штрафи, нараховані на користь абонента. Штраф - 7546,90 грн.
     
      Закарпатська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штрафи нараховані на користь абонента згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» - 566,08 грн.
     
      Запорізька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штрафи нараховані на користь абонента згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» - 874,90 грн.
     
      Івано-Франківська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фізичні особи. Порушення порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
      та порядку отримання санаторно-курортного лікування - 398,51 грн.
     
      Кіровоградська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за користування
      радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за тел. апарат - 17 грн., за радіоточку – 527 грн.
     
      Київська міська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фізичні особи. Штрафи нараховані на користь абонента згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» - 4,22 грн.
     
      Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»:
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 22 від 03.02.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 8,42 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 77,11 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 218 від 06.10.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 4,47 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 80,85 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Згідно п. 4.2.1 договір № 0145 від 12.02.09р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 0,21 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 31,84 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 56 від 16.12.11р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 27,98 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 262 від 31.07.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 40,59 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 156 від 09.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 96,85 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 243 від 28.04.12р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 27,02 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 239 від 23.07.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 1,93 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 240 від 29.01.12р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 112,97 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 0020 від 28.01.13р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 4,94 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 151 від 20.06.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 27,04 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 0071 від 05.06.12р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 46,94 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 25 від 30.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 14,80 грн.
      - КП Баришівка «Райводоканал». Згідно п. 4.2.1 договір №11/1589-34 від 30.11.11р. (порушення терміну оплати за воду). Пеня - 3,46 грн.
      - КП П.Хмельницький ВУ ВКГ. Згідно п. 4.2.1 договір № 34/85-34 від 30.01.12р. (порушення терміну оплати за воду). Пеня - 7,92 грн.
      - КП Миронівкаводоканал. Згідно п. 4.2.1 договір № 156-02 від 30.11.11р. (порушення терміну оплати за воду). Пеня - 9,50 грн.
      - КП Ірпіньводоканал. Згідно п. 4.2.1 договір № 72/2026-34 від 23.11.11р. (порушення терміну оплати за воду). Пеня - 60,77 грн.
      - УПР ЕК ВЛ Васильків. Згідно розрахунку пені по дог. № 341/898-32 від 19.10.12р. (порушення терміну оплати за оренду нежитлового приміщення)
      Пеня - 1093,06 грн.
      - ГУ ЖКГ ВК Бориспільська МР. Згідно розрахунку пені по дог. № 080/80 від 26.12.06р. (порушення терміну оплати за оренду нежитлового приміщення)
      Пеня - 281,39 грн.
      - Відділ культури Обухівської МР. Згідно розрахунку пені по дог. № 3/977-32 від 05.11.12р. (порушення терміну оплати за оренду нежитлового приміщення)
      Пеня - 48,30 грн.
      - УДКСУ у Дніпровському районі. 10% штрафу та пеня згідно плат. доруч. № 2590 від 01.02.2013 (за несвоєчасне перерахування ПДФО). Штраф - 9946,67 грн.
      - Броварське ОДПІ Згідно уточн. рах.№ 1 від 31.05.2013 (порушення терміну оплати за оренду землі по ЦТП-1) Штраф 1308,68 грн.
      - Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів.). Штраф - 6686,82 грн.
     
      Кримська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - фізичні особи (абоненти). Штраф нарахований на користь абонента згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» - 7245,09 грн.
      - Фонд соціального страхування по тимчасової втраті працездатності відділення АРК. По акту перевірки ФСС по ТВП відділення в АРК №05-05/144 від
      07.05.2013 г. пеня, штраф, неправомірно витрачені кошти - 30674,48 грн.
      - АГРОУНІВЕРСИТЕТ. Несвоєчасна оплата оренди приміщення - 419,21 грн.
      - ФОНД КОМ.МАЙНА. Несвоєчасна оплата оренди приміщення - 1,00 грн.
      - КП ЖЕО КМР. Несвоєчасна оплата оренди приміщення - 18,86 грн.
      - КП ЯМР КОМПЛЕКС. Несвоєчасна оплата оренди приміщення - 38,26 грн.
      - ДТЕК КРИМЕНЕРГО. Перевищення ліміту енергоспоживання - 4980,15 грн.
      - Державна податкова інспекція АРК. За уточнення земельного податку штраф - 208,90 грн.
      - Державна податкова інспекція АРК. За уточнення збору за спец. споживання води штраф - 2,55 грн.
     
      Луганська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 522,11 грн.
      - ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії (ст. 29 Закону України «Про електроенергетику»). Штраф - 318,15 грн.
      - Фонд державного майна. Порушення умов договору оренди майна. Штраф - 10,56 грн.
      - Державний бюджет. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 145,87 грн., Пеня - 410,20 грн.
     
      Львівська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ДПІ у Бродівському р-ні. Порушення термінів оплати патенту. Пеня - 107,50 грн.
      - КП Червонограджитло. Порушення термінів оплати по договору № 369 від 06.04.2011р. (тепло за березень 2013р.). Пеня - 2,40 грн.
      - УДКСУ у Галицькому р-ні. Порушення умов договору згідно рах. б/н від 22.04.2013 без ПДВ. Пеня - 85,00 грн.
      - КП Сокальводоканал. Порушення термінів оплати по договору № 39/468206-449 від 02.04.2013р. (водопостачання за травень 2013р.). Пеня - 2,56 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за квітень 2013р.). Пеня - 675.64 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 120/А від 29.01.2009р.(тепло за квітень 2013р.). Пеня - 573,85 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 120/А від 29.01.2009р.(тепло за травень 2013р.). Пеня - 241,84 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за травень 2013р.). Пеня - 321,58 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за травень 2013р.). Пеня - 451,86 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/468206-429 від 26.11.2012р. (водопостачання за квітень
      2013р.). Пеня - 7,24 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Згідно рішення Господарського суду Львівської області №5015/483512 від 6.12.2012р. за понад норм. скид стічних вод.
      Штраф - 841,78 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Згідно рішення Господарського суду Львівської області №5015/483512 від 6.12.2012р. за понад норм. скид стічних вод .
      Штраф - 841,77 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Згідно рішення Господарського суду Львівської області №5015/483512 від 6.12.2012р. за понад норм. скид стічних вод .
      Штраф - 841,77 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Згідно рішення Господарського суду Львівської області №5015/483512 від 6.12.2012р. за понад норм. скид стічних вод.
      Штраф - 841,77 грн.
      - КП Дрогобичводоканал. Порушення термінів оплати по договору № 1394/468206-1 від 01.01.2013р. (водопостачання за травень 2013р.) Пеня - 7,76 грн.
      - Споживачі (юридичні особи). Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі за квітень 2013р. Штраф - 208,02 грн.
      - Споживачі (юридичні особи). Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі за травень 2013р. Штраф - 302,94 грн.
      - Споживачі (фізичні особи). Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі за червень 2013р. Штраф - 167,49 грн.
     
      Сумська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ПАТ «Сумиобленерго» Білопільський РЕМ. Двократне перевищення договірної величини потужностей за квітень 2013 року згідно Договору «Про постачання
      електроенергії». Штраф – 184,59 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго» Сумське МРВЕ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 10.01.2013р. по 15.01.2013р., згідно Договору «Про
      постачання електроенергії». Інфляційні – 22,42 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго» Охтирський РЕМ. Двократне перевищення договірної величини потужностей за квітень 2013 року згідно Договору «Про постачання
      електроенергії». Штраф – 584,52 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго» Білопільський РЕМ. Двократне перевищення договірної величини потужностей за травень 2013 року згідно Договору №211 від
      02.12.2005р. «Про постачання електроенергії». Штраф -138,00 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго» Охтирський РЕМ. Двократне перевищення договірної величини потужностей за травень 2013 року згідно Договору «Про постачання
      електроенергії». Штраф – 472,36 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго» Путивльський РЕМ. Двократне перевищення договірної величини потужностей за травень 2013 року згідно Договору «Про постачання
      електроенергії». Штраф – 442,16 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго» Білопільський РЕМ. Двократне перевищення договірної величини потужностей за червень 2013 року згідно Договору «Про постачання
      електроенергії». Штраф – 146,77 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго» Сумське МРВЕ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за 13.05.2013 згідно Договору «Про постачання електроенергії». 3%
      річних – 2,19 грн., Пеня - 10,96 грн., Інфляційні – 0,86 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго» Охтирське РЕМ. Двократне перевищення договірної величини потужностей за червень 2013 року згідно Договору «Про постачання
      електроенергії». Штраф – 235,01 грн.
     
      Одеська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Покупці ЦОСПП (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, (непрацюючі телефони) - 3932,01 грн.
      - Покупці ЦОСПП (Юридичні - особи). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, (непрацюючі телефони) - 447,95 грн.
      - Управління державного казначейства (УДК) Одеської області. Штраф по оренді землі - 193,03 грн.
      - УДК Одеської області. Пеня по оренді землі - 169,93 грн.
      - УДК Одеської області. Штраф по платі за землю - 361,61 грн.
      - УДК Одеської області. Пеня по платі за землю - 1240,93 грн.
      - ПАТ «Одесаобленерго». Штраф за перевищення договірного споживання електроенергії - 178,63 грн.
      - Департамент комунальної власності Одеської міської ради. Пеня за несвоєчасне перерахування коштів за оренду майна - 113,03 грн.
     
      Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Абоненти. Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби фіксованого зв’язку (ОТА)
      (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг) - 1328,47 грн.
      - Абоненти. Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби проводового мовлення (згідно п.40
      Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг) - 2076,76 грн.
      - Заворсклянська сільська рада - 40,57 грн., Броварківська сільська рада - 568,00 грн., Полтавська міська рада - 1851,67 грн., Кременчуцька міська рада -
      7811,21 грн. Самостійно нарахована, згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за
      2011, 2012, 2013 роки, пеня по сплаті зобов’язань з орендної плати за землю, за якими минув термін погашення. Усього - 10271,45 грн.
      - Заворсклянська сільська рада 11,88 грн., Броварківська сільська рада - 201,90 грн., Полтавська міська рада - 1086,08 грн, Кременчуцька міська рада -
      6396,38 грн. Самостійно нарахований штраф в розмірі 3%, згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або
      комунальної власності за 2011, 2012, 2013 роки. Усього - 7696,24 грн.
     
      Харківська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ПЕТРIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА. Уточнення. Нарахування орендн. плати за земельні ділянки (с. Петровське, вул. Ханіна,13) за 2013р. Штраф - 0,75 грн.
      - БАЛАКЛІЙСЬКА МIСЬКА РАДА. Уточнення. Штраф. Нарахування орендн. плати за земельні ділянки (м. Балаклія, вулиця Леніна № 32) за 2013р.
      Штраф - 0,55 грн.
      - БАЛАКЛІЙСЬКА МIСЬКА РАДА. Уточнення. Штраф. Нарахування орендн. плати за земельні ділянки (м. Балаклія, вулиця Газовиків № 13) за 2013р.
      Штраф - 0,83 грн.
      - БАЛАКЛІЙСЬКА МIСЬКА РАДА. Уточнення. Штраф. Нарахування орендн. плати за земельні ділянки (м. Балаклія, провулок Серпуховський № 1"А") за січень
      2013р. Штраф - 7,54 грн.
      - БАЛАКЛІЙСЬКА МIСЬКА РАДА. Уточнення. Штраф. Нарахування орендн. плати за земельні ділянки (м. Балаклія, вул. Леніна № 28) за січень 2013р.
      Штраф - 3,46 грн.
      - ЛОЗIВСЬКА МIСЬКА РАДА. Уточнення. Штраф. Нарахування орендн. плати за земельні ділянки (м. Лозова Харків. області, вул. Комінтерну, 7) за 2013р
      Штраф - 32,72 грн.
      - ПАНЮТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА. Штраф. Уточнення. Нарахування орендн. плати за земельні ділянки (смт. Панютино, вул. Гагаріна,1а) за 2013р.
      Штраф - 2,93 грн.
      - ВІТЧИЗНЯНІ СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ (БЮДЖЕТ). Нарахований штраф на користь абонента. Штраф - 55,75 грн.
      - ВІТЧИЗНЯНІ СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ІНШІ). Нарахований штраф на користь абонента. Штраф - 170,79 грн.
      - ФІЗИЧНІ ОСОБИ. Нарахований штраф на користь абонента. Штраф - 1977,68 грн.
      - ЛОЗIВСЬКА МIСЬКА РАДА. Уточнення. Штраф. Нарахування орендн. плати за земельні ділянки (м. Лозова Харків. області, вул. Комінтерну,7) за 2010р
      Штраф - 4,22 грн.
      - ЛОЗIВСЬКА МIСЬКА РАДА. Уточнення. Штраф. Нарахування орендн. плати за земельні ділянки (м. Лозова Харків. області, вул. Комінтерну,7) за 2011р
      Штраф - 196,34 грн.
      - ФІЗИЧНІ ОСОБИ. Нарахований штраф на користь абонента. Штраф - 2300,82 грн.
      - ВІТЧИЗНЯНІ СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ІНШІ). Нарахований штраф на користь абонента. Штраф - 49,30 грн.
      - ВІТЧИЗНЯНІ СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ (БЮДЖЕТ). Нарахований штраф на користь абонента. Штраф - 27,12 грн.
     
      Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штрафи нараховані на користь абонента згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф – 2600 грн.
     
      Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фізичні особи. Штрафні санкції на користь абонентів - 3083,01 грн.
      - Строінецька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,01 грн.
      - Топорівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю 0,01 грн.
      - Фороснянська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,01 грн.
      - Стальнівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,03 грн.
      - Довжоцька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,04 грн.
      - Подвірненська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,06 грн.
      - Яблуницька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,07 грн.
      - Путильська селищна рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю 0,08 грн.
      - Усть-путильська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,11 грн.
      - Мариничівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,12 грн.
      - Підзахаричівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,12 грн.
      - Киселицька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,14 грн.
      - Плосківська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,15 грн.
      - Розтоківська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,16 грн.
      - Конятинська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,16 грн.
      - Сергіівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,18 грн.
      - Селятинська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,2 грн.
      - Берестянська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,22 грн.
      - Малинівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,29 грн.
      - Балковецька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,29 грн.
      - Несвоянська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,33 грн.
      - Чорнівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,43 грн.
      - Черленівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,59 грн.
      - Довгопільська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,59 грн.
      - Слобідська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,62 грн.
      - Зеленогайська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,64 грн.
      - Рокитненська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,66 грн.
      - Драницька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,8 грн.
      - Динівецька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,88 грн.
      - Щербинецька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,88 грн.
      - Костичанівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,9 грн.
      - Припрутська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 1,08 грн.
      - Котелівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 1,13 грн.
      - Ванчиковецька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 1,17 грн.
      - Рингацька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 1,21 грн.
      - Рідківська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 2,18 грн.
      - Тарасівецька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 2,28 грн.
      - Байраківська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 2,65 грн.
      - Новосельцька міська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 2,97 грн.
      - Магальська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 3,8 грн.
      - Боянська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 5,7 грн.
      - Чернівецька міська рада. Нарахований штраф згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 109,19 грн.
      - ПАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО". 3% річних Кельменці РЕМ за квітень 2013р. за перевищення ліміту - 0,06 грн.
      - ПАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Кельменці РЕМ. За перевищення ліміту. Пеня - 0,15 грн.
      - ПАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО". Герца РЕМ. 3% за квітень 2013р. за перевищення ліміту - 0,21 грн.
     
      Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фізичні (юр.) особи. Штрафи нараховані на користь абонента згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф – 4997,22 грн.
     
      ТОВ "ТриМоб"
      - Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Адміністративно-господарська санкція відповідно до ст. 20 Закону України
      «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів за результатами
      річного звіту про зайнятість і працевлаштування за 2012 рік. Адміністративно-господарська санкція - 1 317 650,00 грн.
      - КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ. Штрафні санкції за п. 11.2 Договору №803620 від 25.04.2008, за порушення строків оплати Пеня в розмірі однієї облікової
      ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми несвоєчасного виконання грошового зобов’язання за кожний день затримки
      платежу, включаючи день оплати - 2301,37 грн.
      - БК Основа. Штрафні санкції за несвоєчасну оплату згідно п.6.2. Договору №002-13 від 01.01.13р. Штраф в розмірі 10% від суми заборгованості
      - 460,67 грн.
      - ДТЕК Донецькобленерго". Пеня за порушення термінів внесення платежів згідно п.4.2.1 Договору №1726/12-8є від 25.05.12 Пеня у розмірі 3%
      річних з простроченої суми - 420,24 грн.
     
     
     
     

 

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

      10.1. Інформацію про акції емітента:
      10.1. Інформацію про акції емітента:
      10.1.1. Тип акцій: прості іменні
      Форма випуску: бездокументарна
      Номінальна вартість акції: 0, 25 грн
      Загальна номінальна вартість: 4 681 562 000 грн.
      Кількість акцій, що перебувають в обігу: 18 726 244 940 шт.
      За результатами дематеріалізації на рахунку товариства обліковується - 3 060 акцій.
      Дата реєстрації випуску: 22.12.2000р.
      Дата видачі: 06.03.2012р.
      Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 661/1/00
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Привілейовані акції товариством не випускались
     

 

 

      10.1.2. У звітному періоді додатковий випуск акцій товариством не здійснювався.
     

 

 

      10.1.3. У звітному періоді рішення про здійснення додаткового випуску акцій у поточному році товариством не приймалося.
     
     

 

 

      10.1.4. У звітному періоді загальними зборами акціонерів товариства рішення про анулювання, консолідацію та дроблення акцій не приймалося.

 

 

     
      10.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).
     
      10.2.1. Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені); форма існування - бездокументарна
      По кожному випуску, цінні папери (облігації) якого знаходяться в обігу:
      1. Серії F
      - облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серія F
      - свідоцтво про реєстрацію випуску: серія F – 12/2/09, дата реєстрації випуску 29.01.2009, видане ДКЦПФР
      - кількість облігацій у серії: 50 000 штук
      - номінальна вартість облігацій у серії: 1 000 грн.
      - загальна номінальна вартість серії: 50 000 000 грн.
      - права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
      • вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
      • отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій;
      • пред’являти облігації для їх викупу в порядку, встановленому проспектом емісії облігацій.
      - рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільний
      - порядок та умови погашення цінних паперів:
      Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18.
      Дати початку та закінчення погашення облігацій
      Серія облігацій Дата початку погашення облігацій Дата закінчення погашення облігацій (включно)
      F 05.08.2013 10.08.2013
      Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
      Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Емітент перераховує номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід за останній відсотковий період на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, протягом 3-х робочих днів після зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії.
      Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати початку погашення облігацій.
      Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду їх погашення або якщо у зведеному обліковому реєстрі немає реквізитів банківського рахунка власника облігацій, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки за облігаціями та депонованими сумами за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Перерахування номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу за останній відсотковий період здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про їх перерахування зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії та вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
      Відсотковий дохід на перший – четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 30% (тридцяти) річних; на 5-8 відсоткові періоди – 19% річних, на 9-12 відсоткові періоди – 16,5% річних, на 13-18 відсоткові періоди – 18,5% річних.
      Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день. Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:
      Кі = ( 1000 x Сі x 91 ) / (365x100%),
      де:
      і – порядковий номер відсоткового періоду;
      Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
      1000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
      Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;
      91 – кількість днів відсоткового періоду;
      365 – кількість днів у році.
     
      Процедура проведення виплати відсоткового доходу
      Емітент здійснює виплату доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями.
      Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу. Власники облігацій – фізичні особи повинні відкрити на дату виплати відсоткового доходу та погашення облігацій рахунок у будь-якій банківській установі.
      У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка власника облігацій або якщо реквізити його банківського рахунка вказані неправильно, кошти, які належать до виплати такому власнику, депонуються на рахунку Емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються.
      - облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
     
      2. Серії N, O, P, Q
      - Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії N, O, P, Q
      - Свідоцтва про реєстрацію випусків: серія N – 41/2/12, серія O – 42/2/12, серія P – 43/2/12, серія Q – 44/2/12, дата реєстрації випусків 04.05.2012, видане НКЦПФР
      - Кількість облігацій: серія N – 2000 шт., серія O – 2000 шт., серія P – 4000 шт., серія Q – 4000 шт.
      - Номінальна вартість однієї облігації: 50 000 грн.
      - Загальна номінальна вартість випусків: серії N – 100 000 000 грн., серія O – 100 000 000 грн., серія P – 200 000 000 грн., серія Q – 200 000 000 грн.
      - права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
      • вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
      • продати облігації емітенту у порядку, строки та за ціною встановленою проспектом емісії облігацій для їх викупу;
      • отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій.
      - рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільний
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску:
      Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18 у такі строки: серія N – з 20.02.2017 по 24.02.2017 включно, серія O – з 22.05.2017 по 26.05.2017 включно, серія P – з 21.08.2017 по 25.08.2017 включно, серія Q – з 20.11.2017 по 24.11.2017 включно.
      Дострокового погашення облігацій емітентом не передбачено.
      Власники облігацій перераховують належні їм облігації на рахунок емітента в депозитарії у вказані вище строки погашення облігацій.
      Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
      Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на початок погашення. Перерахування номінальної вартості облігацій здійснюється на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України.
      Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду погашення облігацій або якщо у зведеному обліковому реєстрі відсутні реквізити банківського рахунка, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями, а також на депоновані суми за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються.
      Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про перерахування облігацій зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії та вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
      Відсотковий дохід на перший та четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 19,5% річних.
      Відсотковий дохід на п’ятий-восьмий відсоткові періоди встановлена на рівні 18% річних.
      Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди визначається Правлінням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних. Емітент зобов’язується опублікувати нову відсоткову ставку на відповідні відсоткові періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки в офіційному друкованому виданні, в якому був опублікований проспект емісії облігацій, в такі терміни:
      Відсотковий період Термін, до якого емітент зобов’язується повідомити про нову відсоткову ставку
      9-12 16.04.2014
      13-16 15.04.2015
      17-22 13.04.2016
      Дізнатися про відсоткову ставку, встановлену на відповідний період, можна у емітента, надіславши запит за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар
      Т. Шевченка, 18.
      Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день.
      Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:
      Кі = ( 50000 x Сі x 91 ) / (365 x 100%),
      де:
      і – порядковий номер відсоткового періоду;
      Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
      50000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
      Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;
      91 – кількість днів відсоткового періоду;
      365 – кількість днів у році.
     
      Процедура проведення виплати відсоткового доходу
      Емітент здійснює виплату відсоткового доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на початок виплати доходу.
      Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України.
      З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, мають бути подані емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу.
      У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка або, якщо реквізити банківського рахунка вказані невірно, кошти, які належать до виплати власнику облігацій, депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються. Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
      - облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
     
      3. Серія R
      - Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серія R
      - Свідоцтво про реєстрацію випуску: серія R – 29/2/2013, дата реєстрації випуску 26.02.2013, видане НКЦПФР
      - Кількість облігацій серії R – 17115 шт.
      - Номінальна вартість однієї облігації: 100 000 грн.
      - Загальна номінальна вартість випуску серії R – 1 711 500 000 грн.
      - права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
      • купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
      • продати облігації емітенту у порядку, строки та за ціною встановленою проспектом емісії облігацій для їх викупу;
      • отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій.
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску:
      Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18 з 23.02.2018 по 27.02.2018 включно.
      Дострокового погашення облігацій емітентом не передбачено.
      Власники облігацій перераховують належні їм облігації на рахунок емітента в депозитарії у вказані вище строки погашення облігацій.
      Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
      Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на початок погашення.
      Перерахування номінальної вартості облігацій здійснюється на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України.
      Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду погашення облігацій або якщо у зведеному обліковому реєстрі відсутні реквізити банківського рахунка, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями, а також на депоновані суми за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом п’яти календарних днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про перерахування облігацій зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії та вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
      Відсотковий дохід на перший - четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 18 (вісімнадцять) відсотків річних, що складає 4 487 (чотири тисячі чотириста вісімдесят сім) гривень 67 копійок на одну облігацію за один відсотковий період.
      Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди визначається Правлінням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних. Емітент зобов’язується письмово повідомити власникам облігацій нову відсоткову ставку на відповідні відсоткові періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки у такі терміни:
      Відсотковий період Термін, до якого емітент зобов’язується повідомити про нову відсоткову ставку
      5-8 03.02.2014
      9-12 02.02.2015
      13-16 01.02.2016
      17-20 30.01.2017
      Дізнатися про відсоткову ставку, встановлену на відповідний період, можна у емітента, надіславши запит за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар
      Т. Шевченка, 18.
      Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день.
      Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:
      Кі = (100 000 x Сі x 91 ) / (365 x 100%),
      де:
      - і – порядковий номер відсоткового періоду;
      - Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
      - 100 000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
      - Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;
      - 91 – кількість днів відсоткового періоду;
      - 365 – кількість днів у році.
     
      Процедура проведення виплати відсоткового доходу
      Емітент здійснює виплату відсоткового доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на початок виплати доходу.
      Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України.
      У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка або, якщо реквізити банківського рахунка вказані невірно, кошти, які належать до виплати власнику облігацій, депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються. Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом п’яти календарних днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
      - облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
     
      По кожному випуску, реєстрація якого у звітному періоді була скасована (2 квартал 2013 р.):
      1. Серія E
      - облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна
      - свідоцтво про реєстрацію випуску: серія E – 11/2/09, дата реєстрації випуску 29.01.2009, видане ДКЦПФР
      - кількість облігацій: 50 000 штук
      - номінальна вартість облігацій: 1 000 грн.
      - загальна номінальна вартість випуску: 50 000 000 грн.
      - підстави для скасування випуску: розпорядження НКЦПФР від 30.05.2013 № 124-КФ-С-О (погашення випуску облігацій серії E у повному обсязі відповідно до умов випуску облігацій)
     
      Усі зобов’язання за цінними паперами належним чином виконуються.
     
     
     
     
     
     
     

 

 

      10.2.2. Усі види облігацій звичайні (незабезпечені).
     

 

 

      10.2.3. Усі випуски облігацій розміщені.

 

 

      10.2.4. Протягом ІІ кварталу 2013 року не приймалось рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій).

 

 

      10.3. Протягом звітного періоду лістинг (делістинг) акцій на організаторах торгівлі товариством не здійснювався. Торгівля акціями товариства здійснюється на внутрішньому організованому ринку України. Акцiї ПАТ "Укртелеком" включено до 1-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа". Акцiї ПАТ "Укртелеком" включено до 2-го рiвня лiстингу Котирувального списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС". У звітному періоді найвища ціна акцій складала -
      0,1645 грн. за акцію, найнижча ціна - 0,125 грн. за акцію.
     
      У ІІ кварталі 2013 року пройшли процедуру лістингу облігації, а саме:
      1. Відповідно до рішення Котирувальної комісії Публічного акціонерного товариства «Українська біржа» від 29.04.2013 № 905 іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації ПАТ «Укртелеком» (форма існування – бездокументарна) серії O включено до 2 рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» на підставі договору між ПАТ «Укртелеком» і ПАТ «Українська біржа» від 30.04.2013 № 271/L/804340-361-361.
      2. Відповідно до рішення Котирувальної комісії Публічного акціонерного товариства «Українська біржа» від 29.04.2013 № 905 іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації ПАТ «Укртелеком» (форма існування – бездокументарна) серії P включено до 2 рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» на підставі договору між ПАТ «Укртелеком» і ПАТ «Українська біржа» від 30.04.2013 № 270/L/804340-360-360.
      3. Відповідно до рішення Котирувальної комісії Публічного акціонерного товариства «Українська біржа» від 29.04.2013 № 905 іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації ПАТ «Укртелеком» (форма існування – бездокументарна) серії Q включено до 2 рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» на підставі договору між ПАТ «Укртелеком» і ПАТ «Українська біржа» від 30.04.2013 № 269/L/804340-359-359.
      4. Відповідно до рішення Операційного управління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 12.06.2013 № 1206/2013/2 іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації ПАТ «Укртелеком» (форма існування – бездокументарна) серії R включено до Котирувального списку Фондової біржі ПФТС
      2-го рівня лістингу на підставі договору між ПАТ «Укртелеком» і ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 14.05.2013 № 804340-369-369.
      Найвища та найнижча ціни на цінні папери протягом 2-го кварталу 2013 року та назва котирувального списку, до якого включені цінні папери:
      - облігації серії N: min – 50 630,12 грн., max – 50 630,12 грн.; 2 рівень лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа»;
      - облігації серії O: min – 50 160,28 грн., max – 50 320,55 грн.; 2 рівень лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа»;
      - облігації серії P: min – 50 320,55 грн., max – 50 320,55 грн.; 2 рівень лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа»;
      - облігації серії Q: min – 50 320,55 грн., max – 52 282,88 грн.; 2 рівень лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа»;
      - облігації серії R: min – 100 591,78 грн., max – 100 641,10 грн.; Котирувальний список ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 2-го рівня лістингу.
     
     
     
     
     
     

 

 

      10.4. У звітному періоді ринкова капіталізація акцій станом на 27.06.2013р. останній день проведення торгів склала - 3 003 690 179,2 грн.

 

 

      10.5. У звітному періоді, станом на 30.06.2013р. ведення обліку прав власності на акції ПАТ «Укртелеком» здійснював зберігач публічне акціонерне товариство комерційний банк «Євробанк» (серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ № 507085, дата видачі – 10.12.2009). Місцезнаходження: 01032, м.Київ, б-р. Шевченка, 35.
      Станом на 30.06.2013 акціонерам було видано - 1 800 виписок із рахунків у цінних паперах, які підтверджують їх право власності на акції в бездокументарній формі існування.
      У звітному періоді зміна особи, що здійснює облік прав власності на акції товариства не проводилась.
     
      У звітному періоді облік прав власності на інші цінні папери (крім акцій) товариства у депозитарній системі України здійснювали:
      - Депозитарій: Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», код ЄДРПОУ 35917889, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АЕ №263065, яка видана НКЦПФР 29.04.2013. Місцезнаходження: 04107, Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
      - Депозитарій: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ №581322, яка видана ДКЦПФР 25.05.2011. Місцезнаходження: 01001, Київ, вул. Грінченка, буд. 3
      Особа, що веде облік права власності на емісійні цінні папери емітента (окрім акцій) у депозитарній системі України протягом звітного періоду не змінювалась
     
     

 

 

      10.6. Цінні папери товариства, які перебувають в обігу за межами України відсутні.
     

 

 

      10.7. Інші цінні папери товариства протягом звітного періоду не розміщувались.

 

 

 

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

      Загальний обсяг доходів компанії без ПДВ за І півріччя 2013 року склав 3 280,9 млн. грн., що на 170,4 млн. або 5% менше, ніж за відповідний період минулого року.
      Телекомунікаційних послуг надано на 3 109,7 млн. грн., проти - 3 196,9 млн. грн. в І півріччі 2012 року. В тому числі, кінцевим споживачам надано послуг на суму 2 664,1 млн. грн., операторам та провайдерам - 445,6 млн. грн.
      Від реалізації товарів, робіт, послуг в І півріччі 2013 року отримано доходів на суму 132,1 млн. грн.
      Доходи від інших видів діяльності склали 39,1 млн. грн.
      Загальний обсяг витрат за І півріччя 2013 року склав 3 254,1 млн. грн., що на 72,7 млн. грн. або на 2,2% менше І півріччя 2012 року, в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 2 331,6 млн. грн.; адміністративні витрати – 345,3 млн. грн.; витрати на збут склали - 303 млн. грн.; інші операційні витрати – 93,1 млн. грн.; фінансові витрати – 156,5 млн.грн.; обсяг інших витрат – 24,6 млн. грн.
      Обсяг матеріальних витрат без урахування реалізації абонентського обладнання та товарів для продажу становив 411 млн. грн., що на
      13,9 млн. грн. менше аналогічного періоду, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали зменшились на 3,4 млн.грн. і
      становили 327,1 млн. грн., решта матеріальних витрат на підтримку мережі зменшилась в порівнянні з І півріччям 2012 року на 10,6 млн. грн. й дорівнювала 83,9 млн.грн.
      Амортизаційні відрахування зросли на 22,3 млн. і становили 471,8 млн. грн., або 14,5% в загальній сумі витрат.
      Обсяг витрат на оплату праці з нарахуваннями на соціальні заходи склав 1 456,4 млн. грн., питома вага в загальній сумі витрат в звітному періоді становила 44,8%.
      Витрати по розрахунках з технологічними партнерами становлять 264,7 млн. грн., зменшення по відношенню до І півріччя 2012 року 66 млн. грн.
      Обсяг інших операційних витрат зменшився на 1,8 млн. та становить 396,4 млн.грн.
      За результатами роботи за І півріччя 2013 року компанія отримала чистий прибуток в обсязі 26,8 млн. грн. Рентабельність компанії від звичайної діяльності 0,8%.

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена (зазначені) нижче особа (особи) підтверджує (підтверджують) достовірність відомостей, що містяться у зміні до квартальної інформації.
Посада керівника емітента Т.з.п. Голови Правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Кравець Ігор Васильович
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21560766
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Укртелеком"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 01601
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Київ
1.1.9. Вулиця бульвар Шевченка
1.1.10. Будинок 18
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ №869522
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 25.06.2013
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 4681562000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 4681562000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
АТ "Райффайзен Банк Аваль" 300335 2600257 UAH
АТ "Укрексімбанк" 322313 2600101284666 Мультивалютний (UAH, USD, EUR, RUR, GBR, CHF, BYR, CAD, DKK)

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Діяльність у сфері проводового електрозв`язку 61.10
Інша діяльність у сфері електрозв`язку 61.90
Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20
Будівництво трубопроводів 41.21
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 42.22
Діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку 61.20

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів* x
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 92.82

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3. Телефон/факс (044) 377-72-65, 377-70-16 Депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 АВ №581322
Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, Телефон/факс (044) 585-42-00, 585-42-40 Депозитарна діяльність Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2013 АЕ 263065
Публічне акціонерне товариство "Євробанк" Акціонерне товариство 33305163 01032. м. київ, бул. Шевченка, 32. Телефон/факс (044) 585-44-21, 220-11-89 Зберігач цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.12.2009 АВ 507085
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Добрий Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 33948171 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 32, оф. 49, Телефон/факс (044) 284-04-20, 279-53-02 Діяльність з торгівлі цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.09.2009 АВ 493117
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65. Телефон/факс (044) 536-09-62, 536-00-21 Послуги у сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 02.12.2009 АВ 500428, АВ 500431, АВ 500444, АВ 500446, АВ 500445, АВ 500437, АВ 500426, АВ 500442
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредит-Рейтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю 31752402 04070, м.Київ, вул. Верхній Вал, 72, Телефон/факс (044) 490-25-50, 490-25-54 Консультації з питань комерційної діяльності та управління; дослідження ринку та вивчення суспільної думки Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.04.2012 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств №6
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське Кредитно-Рейтингове Агентство" Товариство з обмеженою відповідальністю 36049978 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2, корпус 4. Телефон/факс: (044) 393-36-70, 393-36-76 Консультування з питань комерційної дільності й керування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.04.2012 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств №7
Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецькінаудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 13543179 83050, м.Донецьк, вул. Університетська, 37, Телефон/факс (062) 337-01-55, 305-46-62 Надання аудиторських послуг Аудиторська палата України 23.02.2001 0074
Закрите акціонерне товариство "КПМГ Аудит" Закрите акціонерне товариство 31032100 01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 11, Телефон/факс (044) 490-55-07, 490-55-08 Надання аудиторських послуг Аудиторська палата України 26.01.2001 2397
Представництво "Бейкер і Макензі - Сі Ай Ес, Лімітед Представництво 26080054 01054, м.Київ, вул. Воровського, 24. Телефон/факс (044) 590-01-01 Консультування з питань комерційної діяльності та управління, дослідження кон`юктури ринку та виявлення суспільної думки д/н - не ліцензійна
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова компанія" Товариство з обмеженою відповідальністю 32673788 61022, м.Харків, пр. Правди, 7, оф. 204. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89 Юридичний консалтинг д/н - не ліцензійна
Асоціація "Об`єднана юридична група" Асоціація 34190104 01001, м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 5/1-А. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89 Юридичні послуги д/н - не ліцензійна
Адвокатське об`єднання АРЦІНГЕР Інші організаційно-правові форми 36958968 01032, м. Київ, вул. Жилянська,75 Юридичні та адвокатські послуги д/н - д/н

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.12.2000 661/1/00 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку д/н прості бездокументарна іменні 0.25 18726248000 4681562000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29.01.2009 12/2/09 серія F Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 18.5 згідно проспекту емісії 10.08.2013
04.05.2012 41/2/12 серія N Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 50000 2000 бездокументарна іменні 100000000 19.5 згідно проспекту емісії 24.02.2017
04.05.2012 42/2/12 серія O Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 50000 2000 бездокументарна іменні 100000000 19.5 згідно проспекту емісії 26.05.2017
04.05.2012 43/2/12 серія P Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 50000 4000 бездокументарна іменні 200000000 19.5 згідно проспекту емісії 25.08.2017
04.05.2012 44/2/12 серія Q Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 50000 4000 бездокументарна іменні 200000000 19.5 згідно проспекту емісії 24.11.2017
26.02.2013 29/2/2013 серія R Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 100000 17115 бездокументарна іменні 1711500000 18 згідно проспекту емісії 27.02.2018

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
27.03.2000 похідні цінні папери (деривативи) 23096000 22015000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
03.10.2001 похідні цінні папери (деривативи) 56000000 56000000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
11.02.2002 похідні цінні папери (деривативи) 13720000 12055000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.01.2003 похідні цінні папери (деривативи) 86400000 53766000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.02.2004 похідні цінні папери (деривативи) 75900000 75900000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
28.01.2005 похідні цінні папери (деривативи) 35840000 35191000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
29.12.2005 похідні цінні папери (деривативи) 67200000 36482000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 1800
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 1807

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5

 

      Гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів у звітному періоді не надавались.

 

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 5329080 5302285
Статутний капітал 4681562 4681562
Скоригований статутний капітал 7693454 7693454
Опис* Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіпкрінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття та сумою довгострокових зобов’язань і забезпечень, поточних зобов’язань і забезпечень, зобов'язань пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття: 9954181 - 3625101 = 5329080 тис. грн. Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіпкрінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття та сумою довгострокових зобов’язань і забезпечень, поточних зобов’язань і забезпечень, зобов'язань пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття: 9096718 - 3794433 = 5302285 тис. грн.
Висновок** Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
30.04.2013 07.05.2013 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
12.06.2013 13.06.2013 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
14.06.2013 17.06.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
17.06.2013 18.06.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
17.06.2013 18.06.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 30.06.2012
на 30.06.2012
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 42754 19372
     первісна вартість 011 498958 501496
     накопичена амортизація 012 (456204) (482124)
Незавершені капітальні інвестиції 020 375220 331509
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 7132565 6767226
     первісна вартість 031 25580931 25618589
     знос 032 (18448366) (18851363)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 245403 330079
     інші фінансові інвестиції 045 22925 11017
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 10382 10573
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 15510 16179
Знос інвестиційної нерухомості 057 (5128) (5606)
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 21284 17102
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 7850533 7486878
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 24246 19932
Поточні біологічні активи 110 1 1
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130 76 56
Товари 140 37878 38109
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160
     первісна вартість 161
     резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 1173 3729
     за виданими авансами 180 51328 45152
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200 207105 302662
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 17188 22945
Поточні фінансові інвестиції 220 22019 23205
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230
     - у т.ч. в касі 231
     в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 15755 14103
Усього за розділом II 260 1171291 1387091
III. Витрати майбутніх періодів 270 70022 76336
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 4872 3876
Баланс 280 9096718 8954181
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 7693454 7693454
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 411370 411370
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (3025351) (2998556)
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 5302285 5329080
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 326465 353593
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430 326465 353593
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - 95425
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 10004 401
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480 10004 95826
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 423949 591843
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 2436818 2092955
Векселі видані 520 370 359
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 275601 164978
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 75246 64866
     з бюджетом 550 74881 93991
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 34610 31056
     з оплати праці 580 76443 63781
     з учасниками 590 1900 1900
     із внутрішніх розрахунків 600 1047 3453
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 57099 66610
Усього за розділом IV 620 3457964 3175682
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 9096718 8954181

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2012 року
за 2 квартал 2012 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
      025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3241831 3297730
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (2331637) (2445943)
Валовий:
     прибуток 050 910194 851787
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 19765 114140
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080 (302969) (340747)
Інші операційні витрати 090 (93143) (54125)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 188537 256775
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 13573 4620
Інші доходи 1 130 5763 34826
Фінансові витрати 140 (156487) (149137)
Втрати від участі в капіталі 150 (53) (34)
Інші витрати 160 (24538) (22525)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 26795 124525
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 26795 124525
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 411048 424961
Витрати на оплату праці 240 1073454 1058913
Відрахування на соціальні заходи 250 382975 381187
Амортизація 260 471845 449534
Інші операційні витрати 270 661064 729004
Разом 280 3000386 3043599
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 18726248000 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 18726248000 18726248000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.0014 0.0066
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.0014 0.0066
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Примітки до звітів

 

      Бухгалтерський облік у товаристві грунтується на основних принципах обліку, викладених у нормах Закону України від 16.07.1999 р.
      № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з наступними змінами та доповненнями та наказу товариства "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику".
      Фінансова звітність за ІІ квартал 2013 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".
      У зв'язку з невідповідністю форм фінансвої звітності (Форма №1 та Форма №2) наведених у програмному забезпеченні до діючих на теперішній час фінансові показники за діюючими формами наведені у розділі ХІ. Крім цього, дані Форми №2 "Звіт про фінансові результати" розраховані за 1-е півріччя 2013р., а не за 2-ий квартал, як зазначено у формі, передбаченій програмним забезпеченням.

 
ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18