Звіт за 3-й квартал 2013 року

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Зміна до Квартальної інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 30.09.2013

 

Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації

 

1. Інформація про основні види продукції згідно п.3.2 (нова редакція) Розділу ІІІ "Інформація про господарську діяльність емітента":
Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звітному періоді отримало більше 10% доходу:
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 1429,4 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 25,82%;
- місцевий зв'язок - 2744,4 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 49,57%;
- комп'ютерний зв'язок - 1179,8 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 21,31%.
Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному та грошовому виразі):
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 502 761,9 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1429,4 млн. грн.,
в тому числі:
міжміський телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 849,7 млн. грн.,
міжнародний телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 579,7 млн. грн.,
- місцевий зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 8861,5 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 2744,4 млн. грн., в тому числі:
міський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 7448,5 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 2450,7 млн. грн.
сільський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 1413,0 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 293,7 млн. грн.;
- комп'ютерний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1179,8 млн. грн., в тому числі:
інтернет ADSL (кіл. абонентів) - 1626,1 тис., обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1028,4 млн. грн.,
- інше (телеграф, радіомовлення тощо):обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 182,4 млн. грн
Загальний обсяг доходів компанії від надання телекомунікаційних послуг з ПДВ у звітному періоді склав - 5 536,0 млн. грн.
Загальна сума експорту у звітному періоді склала - 323,46 млн. грн., питома вага у загальному обсязі продажів - 5,84%
2. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента згідно п. 3.10 (нова редакція) Розділу ІІІ "Інформація про господарську діяльність емітента":
Обсяг капіталовкладень, освоєнних за 9 місяців 2013 року склав - 255 169 тис. грн., в тому числі за рахунок власних коштів - 250 445 тис. грн.,
за рахунок товарного кредиту та фінансового лізингу - 4 724 тис. грн.
3. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента (нова редакція) згідно Розділу ХІІ "Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента":
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
Загальний обсяг доходів ПАТ «Укртелеком» без врахування податків за 9 місяців 2013 року склав 4 936 млн. грн., проти 5 099 млн. грн. за 9 місяців минулого року (у порівняльних умовах без урахування разових доходів від реалізації проекту «Євро 2012»).
Телекомунікаційних послуг надано на 4 667 млн. грн., проти 4 809,7 млн. грн. за 9 місяців 2012 року.
Від реалізації товарів, робіт, послуг за 9 місяців 2013 року отримано доходів на суму 205 млн. грн.
Доходи від інших видів діяльності склали 64 млн. грн.
Загальний обсяг витрат за 9 місяців 2013 року склав 4 823 млн. грн., що на 63 млн. грн. або на 1,3% менше 9 місяців 2012 року, в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 3 444 млн. грн.; адміністративні витрати – 509 млн. грн.; витрати на збут склали 447 млн. грн.; інші операційні витрати – 123 млн. грн.; фінансові витрати – 262 млн.грн.; обсяг інших витрат – 38 млн. грн.
Обсяг матеріальних витрат без урахування реалізації абонентського обладнання та товарів для продажу становив 577 млн. грн., що на 13 млн. грн. менше аналогічного періоду, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали збільшились на 0,9 млн. грн. і становили 442 млн. грн., решта матеріальних витрат на підтримку мережі зменшилась в порівнянні з 9 місяцями 2012 року на 14 млн. грн. й дорівнювала 135 млн.грн.
Амортизаційні відрахування зросли на 17 млн. грн. і становили 697 млн. грн., або 14,5% в загальній сумі витрат.
Обсяг витрат на оплату праці з нарахуваннями на соціальні заходи склав 2 163 млн. грн., питома вага в загальній сумі витрат в звітному періоді становила 44,9%.
Витрати по розрахунках з технологічними партнерами становлять 396 млн. грн., питома вага в загальній сумі витрат становила 8,2%, зменшення по відношенню до 9 місяців 2012 року 71 млн. грн.
Обсяг інших операційних витрат зменшився на 33 млн. грн. та становить - 586 млн.грн.
Завдяки оптимізації витрат за результатами роботи компанія отримала чистий прибуток в обсязі 113 млн. грн., в т.ч. в ІІІ кварталі 2013р.– 86 млн. грн.,
що на 76 млн. грн. більше ІІ кварталу 2013р. і на 70 млн. грн. І-го кварталу 2013р. Рентабельність компанії від звичайної діяльності 2,3%.

 

 

Вступ

 

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.
Найбільш сильні позиції товариство має на ринку послуг доступу до мережі Інтернет та фіксованої телефонії. ПАТ «Укртелеком» є лідером ринку швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет та займає домінуюче становище на ринку фіксованої телефонії.
Історія створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство. Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» 14.06.2011 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про перейменування компанії на публічне акціонерне товариство «Укртелеком».
Сьогодні ПАТ «Укртелеком» - сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою. У складi компанії функцiонують 34 фiлiї (у т.ч. 27 регiональних філій).
У грудні 2005 року ВАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за технологією UMTS/WCDMA. Реалізацією проекту з надання послуг нового мобільного стандарту займається філія «Утел». З 1 листопада 2007 року компанія ПАТ «Укртелеком» розпочало продаж послуг мобільного зв’язку третього покоління. Мережа мобільного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Код мережi стiльникового мобiльного зв'язку - 91. У рамках виконання рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися 14 червня 2011 року, ПАТ «Укртелеком» заснувало ТОВ «ТриМоб», якому передано всю діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку.
До ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником та учасником якого є Укртелеком, переведено всі матеріальні та нематеріальні активи, які використовуються для організації та надання послуг мобільного зв’язку, і необхідний кваліфікований персонал. ТОВ «ТриМоб» є окремою компанією, що з 01.01.2012 забезпечує надання послуг мобільного зв’язку стандарту UMTS, які раніше надавалися від імені ПАТ «Укртелеком».
Особливо сильні позиції товариство має на ринку послуг доступу до мережі Інтернет та фіксованої телефонії. ПАТ «Укртелеком» є лідером ринку швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет та займає домінуюче становище на ринку фіксованої телефонії.
ПАТ «Укртелеком» створило найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, яка дозволяє надавати споживачам сучасні телекомунікаційні послуги майже в усіх населених пунктах України.
Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:
• міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
• послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж;
• Інтернет-послуги, у т. ч. послугу «ОГО!» - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;
• послуги Дата-Центру;
• послуги Контакт-центру;
• надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
• відеоконференц-зв'язок;
• проводове мовлення;
• телеграфний зв'язок;
• мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA (оператор «ТриМоб»).
Укртелеком - учасник (акціонер) низки спільних підприємств та акціонерних товариств, що функціонують на телекомунікаційному ринку.Корпоративні
права ПАТ «Укртелеком»:
- ТОВ «ТриМоб» (єдиний в Україні оператор, що надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку стандарту UMTS/WCDMA; частка у статутному фонді – 100%);
- Дочірнє підприємство ТОВ «Укртел Глобал ГмбХ» (частка у статутному фонді – 100%);
- ПрАТ «Елсаком Україна» (мобільний супутниковий зв'язок у системі «Глобалстар»; Укртелекому належить 34% акцій);
- СП «Українська хвиля» (фіксований абонентський радіо доступ; частка Укртелекому в статутному фонді дорівнює 23,6%);
- ПрАТ «Телекомінвест» (розробка і впровадження автоматизованих систем документообігу; Укртелекому належить 26% акцій)
- ВАТ «Свемон-інвест» (частка у статутному фонді - 1,12%);
- ТОВ «Телесистеми України» (фіксований абонентський радіо доступ;частка у статутному фонді - 2,47%).
Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб:
• задовольняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;
• забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;
• забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави.
Придбання цінних паперів ПАТ "Укртелеком" повязане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

1.1 1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Укртелеком" (ПАТ "Укртелеком");
українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ";
англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY UKRTELECOM;
російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УКРТЕЛЕКОМ".
Скорочене найменування:
українською мовою – ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ";
англійською мовою – JSC UKRTELECOM;
російською мовою – ПАО "УКРТЕЛЕКОМ".
1.1 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21560766.
1.2.1. Дата проведення державної реєстрації:15.12.1993;
1.2.2. Місце проведення державної реєстрації: Шевченкiвська у м. Києвi районна державна адмiнiстрацiя;
1.2.3. Місцезнаходження емітента: Україна, 01601 м. Київ бул. Шевченка, 18;
1.2.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 226-25-41 (044) 234-39-57;
1.2.5. Електронна поштова адреса емітента: ukrtelecom@ukrtelecom.ua;
1.2.6. Веб-сторінка емітента: www.ukrtelecom.ua;
1.2.7. Підрозділ емітента по роботі з акціонерами знаходиться за адресою товариства: 01601, м.Київ, б. Шевченка, 18. Телефони:
(044) 235-45-22, (044) 246-58-76;
1.3. Емітента створено на невизначений строк

 

 

1.4. Протягом звітного періоду операції щодо купівлі або продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи, не пов'язану з основною діяльністю товариство не здійснювало.

 

 

1.5. Протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні змін не відбувалось.
1.6. Протягом звітного періоду емітент не створював нових дочірніх підприємств.

 

 

1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу на початок та на кінець звітного періоду складає 4 681 562 тис.грн.
Власний капітал на початок звітного періоду - 5 302 285 тис. грн., на кінець звітного періоду - 5 415 314 тис. грн.

 

 

1.8. Протягом звітного періоду емітент не входив і не припиняв участь в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах, інших об'єднаннях підприємств). Акції (частки, паї) статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств або інших холдингових компаній, концернів не передавались.

 

 

1.9. Протягом звітнього періоду чергові та позачергові збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" не проводились.

 

 

Розділ II. Фактори ризику

 

2.1. В умовах нестабільної ситуації в економіці України ПАТ “Укртелеком“ несе певні економічні, фінансові, інвестиційні та інші ризики.
Ринкова ситуація, яка склалася в Україні, і можливі подальші її зміни суттєво впливатимуть на розвиток діяльності ПАТ “Укртелеком“, на його виробничі та інвестиційні можливості.
Основні ризики, які можуть вплинути на рівень ефективності діяльності ПАТ “Укртелеком“
1. Ризики пов’язані з можливою зміною політичної ситуації, економічних та соціальних умов в країні та світі
Слабка захищеність економічного середовища від політичних факторів, що призводить до невизначеності щодо умов господарювання у майбутньому.
2. Ризики пов’язані з українським законодавством: податкове законодавство та правове регулювання в телекомунікаційній галузі, в діяльності, яка пов’язана з емісією та обігом цінних паперів, не виключаючи офіційного тлумачення законодавчих актів регуляторними органами
Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
3. Технологічні ризики пов’язані з функціонуванням та розвитком інфраструктури зв’язку, технологічними інноваціями та конвергенцією технологій
Розробка компанією нових видів продуктів та пов’язане з цим використання нових технологій, придбання ліцензій, обладнання. В результаті чого при витратах на створення нового продукту, виникає економічний ризик в процесі реалізації нового продукту та, як наслідок, недоотримання запланованого прибутку та зниження рівня планованої рентабельності.
Персоналом компанії розробляються детальні заходи спрямовані на зниження рівня ризику результатів створення та реалізації нового продукту, залучаються компанії для проведення маркетингових досліджень, тренінгів та навчання персоналу ПАТ «Укртелеком».
4. Інфляційній ризик
Збільшення витрат, що може проявитися, зокрема, в зростанні розцінок на будівельно-монтажні роботи, енергоресурси, матеріали, запасні частини, послуги сторонніх організацій за виконання робіт з обслуговування діяльності, тощо.
Для запобігання негативних наслідків інфляційних процесів та збільшення витрат в компанії проводиться робота з оптимізації витрат, розроблені і введені нормативи планування матеріальних витрат в залежності від чисельності персоналу кожної філії, кількості транспортних одиниць у кожній філії, будівель і споруд, довжини кабельних ліній зв'язку, монтованої ємності та інших технічних параметрів мережі.
5. Інформаційний ризик виникає при неправильній організації інформаційних потоків в межах компанії, а також при отриманні неточних, несвоєчасних та неповних відомостей із зовнішньої середи (від постачальників, споживачів, від власних підрозділів компанії, тощо), розповсюдження інформації, яка містить комерційну таємницю.
На сьогоднішній день для компанії існує досить високий ступінь цього ризику через структурні зміни.
Для зниження ступеню ризику, персоналом проводить робота з опису бізнес – процесів, виявлення та усунення виконання дублюючих функцій структурними підрозділами.
6. Ризик відсутності попиту продукції
Одним з найважливіших індикаторів економічної безпеки компанії є рівень попиту на його продукцію. Падіння попиту може привести підприємство до значного погіршення фінансового стану. Для зменшення впливу необхідно здійснювати аналіз причин, що викликають відсутність попиту. Визначити фактори ризику відсутності попиту продукції та їх класифікувати. Мета такої класифікації:
- визначення можливих напрямків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз причин виникнення відмов споживача від запропонованої йому продукції;
- попередня оцінка можливих наслідків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
- аналіз можливостей уникнення ризику;
- шляхи мінімізації витрат на ліквідацію наслідків при виникненні відсутності попиту продукції;
- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Ризик відсутності попиту продукції - це ймовірність втрат для компанії внаслідок можливої відмови споживача від продукції. Він характеризується величиною можливого економічного і морального збитку, понесеного компанією з даної причини внаслідок падіння попиту на його продукцію.
Для запобігання даного ризику деверсифікується продуктовий портфель компанії, що дозволить компенсувати втрати в одному сегменті продуктів за рахунок інших.
7. Кредитний ризик виникає в результаті невиконання контрагентом зобов’язань за договором, що спричиняє виникнення фінансового збитку з іншої сторони.
Фінансові інструменти, які можуть нести в собі кредитний ризик – це, в першу чергу, дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість. У разі, якщо споживачі послуг та інші контрагенти компанії не можуть виконати свої зобов’язання з оплати вчасно або в повному обсязі, компанія зазнає збитки. Для мінімізації кредитного ризику, з метою запобігання зростання дебіторської заборгованості, ПАТ «Укртелеком» здійснює оперативне припинення надання послуг абонентам-боржникам, проводить претензійно-позовну роботу, проводить аналіз кожного міжнародного оператора на предмет платоспроможності перед тим, як буде запропоновано стандартні умови оплати та надання послуг, співпрацює з колекторською компанією.
Також, до кредитних ризиків необхідно віднести ризик неповернення депозитних вкладів або непогашення емітентами випущених боргових зобов’язань, який виникає в умовах нестабільності фінансової системи України.
8. Ризик ліквідності – ймовірність невиконання компанією своїх фінансових зобов’язань.
Так, при пред’явлені контрагентами вимог щодо погашення зобов’язань, можуть виникнути труднощі та втрати, пов’язані з недостатністю або відсутністю коштів, необхідних для погашення таких зобов’язань, а також у зв’язку з потребою реалізації ліквідних і інших активів з істотним дисконтом. Управління ліквідністю полягає у моніторингу ризику нестачі коштів шляхом підготовки і контролю виконання бюджету/плану грошових коштів. Ці фінансові плани враховують строки надходжень та видатків компанії і є основою для прийняття управлінських рішень щодо залучення кредитних коштів, а також розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, при необхідності.
Нестабільність на ринку також призвела до дострокового вилучення депозитів і закриття поточних рахунків в українських банках фізичними особами. В результаті цього ліквідність багатьох українських банків суттєво знизилася, а у окремих банках НБУ встановив тимчасову адміністрацію. Ці обставини можуть вплинути на спроможність товариства вилучати та повністю відновлювати грошові кошти та їх еквіваленти, а також кошти на депозитах. Крім цього, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів можуть вплинути на спроможність товариства отримувати нові та рефінансувати вже існуючі позики на умовах, що є аналогічними тим, які застосовувалися до попередніх операцій.
9. Ринковий ризик включає в себе ризики зміни процентних ставок, валютний ризик та інший ціновий ризик, які впливають на доходи або на вартість фінансових інструментів. Вплив іншого цінового ризику стосується фінансових ресурсів, що є в наявності для продажу, які котируються на відкритому ринку.
Ризик зміни процентних ставок означає можливість зміни справедливої вартості (для заборгованості за фіксованою ставкою) та майбутніх грошових потоків (для заборгованості за фіксованою ставкою) кредитів та позик. Даний ризик, в основному, пов'язаний з кредитами із плаваючою ставкою у доларах США. Так, можливе підвищення процентних ставок на ринку вірогідно збільшить витрати товариства з обслуговування боргу, а також підвищить вартість нових запозичень, що, в свою чергу, може негативно вплинути на фінансові результати, а також збільшити вартість проектів, які реалізуються з використанням позикових коштів. З метою зниження даного ризику товариство проводить моніторинг кон’юнктури грошового ринку і, при необхідності, рефінансує кредитні зобов’язання та здійснює управління ризиками.
Валютний ризик – ризик, який виникає у результаті коливань валютних курсів, що спричинює можливість негативної переоцінки фінансових результатів компанії, пов’язаних з розрахунками в іноземній валюті, а також грошовими коштами, номінованими в іноземній валюті. У товариства існує валютний ризик, оскільки значна частина його доходів, витрат і зобов’язань в іноземній валюті, проте основну частину операційного прибутку товариство отримує в гривнях. Ймовірність валютного ризику пов’язана, перш за все, зі змінами на світовому валютному ринку і державним регулюванням валютного курсу. З метою зниження даного ризику товариство здійснює моніторинг динаміки валютних курсів, оцінує валютну позицію і намагається підтримувати збалансований обсяг коштів, у тому числі, фінансових вкладень, виражених у валюті зобов’язань. Оскільки, хеджування валютного ризику обмежено на законодавчому рівні, при виборі валюти для розрахунків з операторами та постачальниками товарів та послуг, товариство враховує валютний ризик.
Існують наступні складові валютного ризику:
- курсовий ризик – ризик зміни вартості активів та пасивів компанії у результаті перерахунку їх вартості з однієї валюти в іншу;
- операційний валютний ризик – це випадкове зменшення чистого притоку грошових коштів (зниження прибутків) від господарських операцій у результаті зміни валютного курсу;
- економічний валютний ризик виражається через випадкове зниження конкурентоспроможності товару, зниження довгострокової рентабельності підприємства внаслідок зміни валютного курсу.
Інший ціновий ризик виникає при купівлі/продажу біржових товарів (акцій, облігацій і деривативів). З огляду на те, що товариство укладає договори, метою яких є лише використання та продаж зазначених товарів і немає розрахунків на чистій основі, інший ціновий ризик мінімізований.
10. Ризик втрачених фінансових переваг
В ході аналізу будь-якого фінансового проекту товариством оцінюється декілька альтернативних сценаріїв з метою зниження ризику втрачених фінансових переваг. Так, при виборі кредиту, до уваги приймаються не лише можливі кредитні пропозиції фінансових установ, але й альтернативний варіант використання коштів від депозитів. В існуючих умовах відсутня можливість достовірно оцінити вплив подальшого погіршення показників ліквідності фінансових ризиків, посилення нестабільності валютних ринків та подальше погіршення економічних умов на фінансовий стан товариства.
2.1.1 Фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента
У звітному періоді інвестування в цінні папери товариства не проводилось, додаткового випуску акцій не здійснювалось. Товариство визначає такi фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента не слiд вважати суттєвими через вiдсутнiсть прийняття в звітному періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акціями;
- недостатню лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емітента;
- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв також є загальновiдомим, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування;.
- після запровадження Законом України "Про акціонерні товариства" норм щодо кумулятивного голосування з питань обрання членів органів товариства міноритарні акціонери суттєво збільшили можливість впливати на прийняття рішень щодо участі у зазначених органах товариства.
2.1.2 Протягом ІIІ-го кварталу 2013 року не відбулось будь-яких істотних змін у факторах ризику,
Ризики за основними напрямками діяльності ПАТ «Укртелеком».
Послуги фіксованого телефонного зв'язку. Ризики:
• продовження заміщення послуг фіксованого зв’язку мобільним;
• збільшення рівня проникнення Інтернет та заміщення спілкування в телефонній мережі на спілкування в мережі Інтернет (Skype, соціальні мережі тощо);
• «Зміна поколінь» - поступове зменшення кількості споживачів, які звикли до користування фіксованим зв’язком;
• можливе зростання темпів відключень абонентів у випадку підвищення тарифів;
• погіршення економічного стану частини абонентів та як наслідок відмова від послуг фіксованого зв’язку на користь мобільного.
Послуги фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Ризики:
• посилення конкуренції, як за рахунок розширення покриття мереж основних конкурентів, так і за рахунок виходу на ринок нових сильних гравців;
• подальше зменшення ARPU внаслідок жорсткої цінової конкуренції;
• погіршення економічного стану України, зменшення попиту на послуги
Прийняття управлінських рішень в Товаристві передбачає тісний зв’язок усіх видів ризику, але навіть найкращі прогнози можуть не відбутися із-за неочікуваних та непередбачених змін у поглядах клієнтів, дій конкурентів, неочікуваних урядових рішень.
2.1.3 Політичні та макроекономічні ризики
- податкове навантаження - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
- політична нестабільність;
- рецесія чи зниження економічного розвитку;
- зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому;
- обмеження на валютні операції тощо.
На діяльність емітента можуть вплинути наступні ризики:
- нестабільність законодавчої бази;
- погіршення економічної ситуації в Україні;
- зміна податкової політики;
- форс-мажорні обставини.
2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.
Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.
Емітент для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.
Оцінка та управління ризиками у ПАТ "Укртелеком" здійснюється комплексно при прийнятті управлінських рішень. При аналізі ризиків використовуються методи: якісний аналіз ризиків, кількісний аналіз ризиків, оцінка ризику на основі доцільності витрат, імовірнісний аналіз ризиків. Система управління ризиками включає методи: ухиляння від ризиків, локалізації ризиків, диверсифікації ризиків, методи компенсації ризиків.

 

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

3.1. Основний вид діяльності – телекомунікації.
Основні види послуг, що надає ПАТ "Укртелеком":
- послуги місцевого (міського, сільського) телефонного зв’язку;
- послуги міжміського телефонного зв’язку;
- послуги міжнародного телефонного зв’язку;
- послуги комп’ютерного зв’язку, в т.ч. доступу до Інтернет;
- послуги телеграфного зв’язку;
- послуги проводового мовлення;
- послуги надання в користування каналів електрозв’язку;
- послуги транзиту та послуги завершення з’єднань на телекомунікаційній мережі товариства для операторів (провайдерів) телекомунікацій.
Протягом звітного періоду змін в переліку видів діяльності та видів послуг товариства не відбулось.
3.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звітному періоді отримало більше 10% доходу:
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 1429,4 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 25,82%;
- місцевий зв'язок - 2744,4 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 49,57%;
- комп'ютерний зв'язок - 1179,8 млн. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 21,31%.
Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному та грошовому виразі):
- міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 502 761,9 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1429,4 млн. грн.,
в тому числі:
міжміський телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 849,7 млн. грн.,
міжнародний телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 579,7 млн. грн.,
- місцевий зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 8861,5 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 2744,4 млн. грн., в тому числі:
міський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 7448,5 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 2450,7 млн. грн.
сільський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 1413,0 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 293,7 млн. грн.;
- комп'ютерний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1179,8 млн. грн., в тому числі:
інтернет ADSL (кіл. абонентів) - 1626,1 тис., обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1028,4 млн. грн.,
- інше (телеграф, радіомовлення тощо):обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 182,4 млн. грн
Загальний обсяг доходів компанії від надання телекомунікаційних послуг з ПДВ у звітному періоді склав - 5 536,0 млн. грн.
Загальна сума експорту у звітному періоді склала - 323,46 млн. грн., питома вага у загальному обсязі продажів - 5,84%

 

 

3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту не відбулось.
3.4. В джерелах надходжень матеріалів (сировини) у звітному періоді змін не відбувалося.
3.5. Клієнтів через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу у звітному періоді не було.
3.6. У звітному періоді товариство не здійснювало спільну діяльність.

 

 

3.7. ПАТ «Укртелеком» та його дочірні підприємства, які разом з ним становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності протягом ІІI кварталу 2013 року не отримували, не продовжували та не анульовували дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента.
3.8. Протягом ІIІ кварталу 2013 року ПАТ "Укртелеком" одержало права інтелектуальної власності на промисловий зразок "Картака члену клуба "ОГО! КЛУБ"
(2 варіанти). Картка являє собою площинний прямокутник з округленими кутами. Номер патенту - 25175, виданий Державною службою інтелектуальної власності України 25.07.2013р. Дата подання заявки - 17.10.2012р. Термін дії патенту - 17.10.2022р. за умови щорічної сплати зболру за підтримання його чинності.

 

 

3.9. ПАТ "Укртелеком" проводить ефективну науково-технічну політику з орієнтацією на впровадження новітніх технологій. Напрямки науково-технічного забезпечення діяльності товариства визначаються з урахуванням рівня розвитку інфокомунікаційних технологій та ринкового попиту на сучасні інформаційні і телекомунікаційні послуги. Пріоритетні питання розглядаються Науково-технічною радою товариства, з актуальних напрямів виконуються науково-дослідні розробки.
За звітний період ПАТ «Укртелеком» витратило на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи суму в розмірі 675,38 тис. грн., а саме на виконання досліджень та розробку нормативно-технічних документів:
- розробка системних підходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж в населених пунктах з обґрунтуванням типових рішень та використанням мережі IP і цифрових комутаційних систем;
- дослідження питань проектування та побудови лінійно кабельних споруд ПАТ "Укртелеком" та актуалізація ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди";
- дослідження шляхів оптимізації процесів обробки персональних даних у ПАТ "Укртелеком";
- розроблення моделі та регламентів системного і бізнес адміністрування EPM 2010/2013;
- розробка концепції створення Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України з урахуванням вимог забезпечення техногенної та інформаційної безпеки України;
- розроблення діючої моделі системи обміну даними між системами MS Project Server 2012 та "Парус- підприємство 8.5.2;
- розроблення автоматизованої системи управління реєстром портфелів проектів з використанням Web доступу;
- технічна експлуатація мережі та параметри пристроїв синхронізації. Правила;
- розробка програм та методик щодо протоколів мереж наступного покоління (взаємодія протоколу SIP з підсистемою ISUP СКС №7 (профілі A та B) та транспортування сигналізації через мережу ІР (SIGTRAN).
3.10 Обсяг капіталовкладень, освоєнних за 9 місяців 2013 року склав - 255 169 тис. грн., в тому числі за рахунок власних коштів - 250 445 тис. грн.,
за рахунок товарного кредиту та фінансового лізингу - 4 724 тис. грн.
3.11 Ukrtel Global GmbH
Основний вид діяльності- телекомунікації.
Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
Основний клієнт, співпраця з яким приносить більше 10% доходу є компанія Arbinet. З компанією Arbinet укладено договір на надання телекомунікаційних послуг.
Ukrtel Global GmbH не здійснює спільної діяльності.
Рішенням Правління ВАТ "Укртелеком" було визначено напрямки діяльності дочірнього підприємства на які отримано відповідні дозволи (протокол №22 від 31.05.2010р., протокол №28 від 13.07.2010р.).
Права інтелектуальної власності у дочірнього підприємства відсутні.
Ukrtel Global GmbH діє на підставі чинного законодавства Німеччини.
Ukrtel Global GmbH науково-дослідну політику не здійснює.
Ukrtel Global GmbH протягом звітного періоду капітальних або фінансових інвестицій не здійснювало.
ТОВ "ТриМоб"
Основні види діяльності (за довідкою ЄДРПОУ):
- будівництво будівель;
- будівництво магістральних трубопроводів;
- будівництво ліній зв'язку та електропостачання;
- монтаж та встановлення збірних конструкцій;
- діяльність телефонних центрів.
Основним видом послуг є надання телекомунікаційних послуг.
Доходи від надання послуг мобільного зв'язку кінцевим споживачам, за рахунок яких було отримано більше 10% доходів за звітний період склали -
83,1 млн. грн., в тому числі:
- від взаєморозрахунків з операторами - 6,2 млн. грн.
- надання послуг кінцевим споживачам - 76,9 млн. грн.
ТОВ "ТриМоб" не здійснює спільної діяльності;
ТОВ "ТриМоб" науково-дослідну політику не здійснює;
ТОВ "ТриМоб" у 3-му кварталі 2013р. не отримувало (не продовжувались, не анульовувались) дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності товариства;
ТОВ "ТриМоб" прав інтелектуальної власності у звітному періоді не набувало.
Протягом 3-го кварталу 2013р. змін постачальників, джерел надходження сировини не відбулося.
Перелік посередників через мережі прийому платежів яких було отримано більше 10%:
- ПАТ КБ "Приватбанк" - 15 222 088 грн., питома вага - 32,41%.
- ТОВ "Ай-Ті Фінанс" - 5 738 952 грн., питома вага - 12,22%.
- ПАТ "Альфа Банк" - 6 042 388 грн., питома вага - 12,86%.

 

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

Фінансова звітність за ІІІ квартал 2013 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".
4.1. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2013р. - 25 529 198 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів на 01.01.2013р. - 7 080 832 тис. грн.
Первісна вартість основних засобів на 30.09.2013р. - 25 629 614 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів на 30.09.2013р. - 6 572 114 тис. грн.
Знос основних засобів, станом на 30.09.2013р. - 74%.
Амортизація одиниць основних засобів нараховується з моменту, коли вони встановлені та готові до використання, або, якщо йдеться про активи, створені власними силами суб’єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено і він готовий до використання. Амортизація нараховується на основі вартості активу, зменшеної на його ліквідаційну вартість. Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожної частини одиниці основних засобів. Амортизація орендованих активів нараховується протягом строку їх корисного використання. Амортизація на землю не нараховується.
Протягом звітного періоду, що закінчився 30 вересня 2013 року змін у обліковій політиці стосовно методів амортизації та строків корисного використання основних засобів не було.
4.2. За 9 місяців поточного року значних змін на фіксованій телефонній мережі товариства не відбулося.
Монтована ємність на міжнародній та міжміський телефонній мережі ПАТ "Укртелеком" (АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК) станом на 30.09.2013 року становить 529,74 тис. т.п.
Монтована ємність місцевої телефонної мережі станом на 30.09.2013 року становить 10 821,8 тис. номерів, в тому числі монтована ємність міської мережі становить 9 190,8 тис. номерів, монтована ємність сільської мережі – 1 631,0 тис. номерів. На місцевій мережі товариства експлуатуються аналогові (декадно-крокові, координатні, квазіелектронні) та цифрові АТС. Рік випуску ДК АТС, які експлуатуються на мережі ПАТ "Укртелеком" 1961÷1984рр., координатних - 1967÷1998рр., квазіелектронних 1987÷2000рр., цифрових 1987÷2011рр.
На 30.09.2013 обладнання транспортної мережі (магістральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM) становить 1563 елемента мережі цифрових систем передачі, транспортної місцевої мережі SDH та РDH – 2606 елементів мережі.
Протяжність каналів зв’язку на транспортній телекомунікаційній мережі (магістральній, внутрішньозоновій та місцевій мережах) станом на 30.09.2013р. складає:
- по монтованій ємності – 988 637,5 тис. пот./км.;
- по задіяній ємності – 877 979,82 тис. пот./км.
Задіяна ємність обладнання транспортної мережі станом на 30.09.2013р. складає 88,81%.
Протягом 9 місяців 2013 приріст ємності зазначеної мережі отриманий за рахунок організації додаткових оптичних каналів для реалізації проекту ТМСП, виконання робіт з модернізації магістральної та зонових мереж, задіяння обладнання TDM, організації трактів E1G1 міських DSLAM.
Станом на 30.09.2013р. для потреб користувачів мережі Інтернет товариства організовано 22 зовнішніх канали зв’язку ємністю 10 Гбіт/с. кожен, таким чином загальна ємність зовнішніх каналів мережі Інтернет товариства складає 220 Гбіт/с.
Обладнання мережі широкосмугового доступу станом на 30.09.2013р. – монтована ємність – 1 777 143 портів, задіяна – 1 660 404 портів.
Транспортна телекомунікаційна (первинна) мережа ПАТ «Укртелеком» станом на 30.09.2013р. включає 39, 42 тис. км волоконно-оптичних ліній зв’язку,
140, 71 тис. км сільських з’єднувальних ліній на кабелях з металевими провідниками і 49, 21 тис. км кабельних ліній магістральної та внутрішньозонової мережі з металевими провідниками. Загалом протяжність кабельних ліній транспортної телекомунікаційної мережі становить - 229, 35 тис. км.
На лінійно-кабельних спорудах місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» станом на 30.09.2013 року експлуатується 1000,17 тис. км кабельних ліній зв’язку, в т. ч. з використанням багатопарного кабелю – 397,43 тис. км, з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 45,54 тис. км та з кабелем типу ПРППМ, LAN – 557,20 тис. км. Протяжність ВОК становить 5,27 тис. км.
Кількість кабельних шахт становить 1 617 шт., колодязів кабельної каналізації – 801 586 шт., протяжність кабельної каналізації становить 42, 40 тис. км.
Кількість основних радіоточок на мережі проводового радіомовлення товариства за 9 місяців 2013 року зменшилась на 242,44 тис. одиниць і станом на 30.09.2013р. становить 1 625,55 тис. одиниць.
На таксофонній мережі ПАТ «Укртелеком» на кінець вересня 2013 року задіяні 8 826 таксофони. Із них карткових типу ТК-121 – 6502 од., комбінованих типу Ротор 2000У (оплата послуг картками або монетами) – 2 088 од., монетних типу Ротор 2000У – 236 од.. Таксофони підключені до 56 систем управління мережами таксофонів: 36 систем управління таксофонами ТК-121 типу «Сіріус-ХХІ» та 20 систем управління таксофонами Ротор-2000У типу «ГАММА».
Усі таксофони надають послуги універсального зв’язку – місцеві, міжміські та міжнародні. Із них 6 670 таксофонів надають послуги вхідного зв’язку, 11 таксофонів працюють через радіоподовжувачі.
Протягом 9 місяців 2013 року загальна кількість таксофонів на мережі ПАТ «Укртелеком» зменшилася на 785 од. (9 611 од. на початок 2013р.). Кількість задіяних систем управління таксофонами зменшилася на 3 од. (59 од. на початок 2013 р.).
Станом на 30.09.2013 року для забезпечення електроживленням телекомунікаційного обладнання на мережі товариства застосовується 17 975 одиниць установок електроживлення постійним струмом (ЕЖУ). Для підвищення необхідного рівня безперебійного електроживлення під час відключень зовнішнього електропостачання застосовується 21 652 групи акумуляторних батарей (АБ), 1 893 одиниці стаціонарних і 328 пересувних дизельних електростанцій, а також 2 109 одиниць бензинових агрегатів.
Для забезпечення необхідних температурних режимів роботи обладнання на об’єктах товариства встановлено 13 853 одиниці кондиціонерів.
• За 9 місяців 2013 року придбано та впроваджено:
- 58 груп акумуляторних батарей на заміну фізично зношених;
- 98 лічильники електроенергії ;
- систему кондиціювання та систему електропостачання;
- придбано технологічне обладнання для переключення абонентських ліній з метою вивільнення орендованих приміщень та для відновлення роботи мережі після стихійних явищ (обладнання ущільнення «Сатурн-96ДП -3», силовий трансформатор, дві антени для обладнання синхронізації “Time Sourse 3100”, 2 ТЕЗ АТС типу “Квант-Є, дегідратор, дві розподільчі шафи).
4.3. Витрати ПАТ “Укртелеком” на поточний та капітальний ремонт за 9 місяців 2013 року за напрямком технічна експлуатація склали: на поточний ремонт -
62 279,67 тис. грн. (при 51 337,37 тис. грн. за 9 місяців 2012 р.) та 20 804,04 тис. грн. на капітальний ремонт (при 17 594,66 тис. грн. за 9 місяців 2012 р.).
Збільшення витрат на ремонти за звітний період порівняно з аналогічним періодом минулого року пояснюється збільшенням витрат на ремонти лінійно-кабельних споруд, пов'язані з великими обсягами робіт по відновленню мережі після викрадення кабелю, відновлення телефонного зв’язку після стихійних явищ в регіонах України.
4.4. Протягом звітного періоду, що закінчився 30 вересня 2013 року основні засоби не виступали об’єктом переоцінки або зменшення корисності.
Ступінь використання основних засобів дозволяє майже на 100 відсотків експлуатувати наявне майно.
Станом на 30.09.2013р. первісна вартість основних засобів, що знаходяться у заставі складає – 1 392 699 тис. грн. (станом на 31.12.2012р.
- 1 392 699 тис. грн.). Заставу надано у відповідності до кредитних угод, укладених із банківськими установами.
4.5. Станом на 30.09.2013р. залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовується становить - 87 727 тис. грн.
Станом на 30.09.2013р. вартість одиниць основних засобів, по яких була нарахована 100% амортизація і які все ще знаходяться в експлуатації,
становить - 10 239 084 тис. грн.
Станом на 30.09.2013р. залишкова вартість основних засобів вилучених для продажу складає - 186 431 тис. грн..
Станом на 30.09.2013р. емітент не має основних засобів, придбаних за рахунок цільового використання.
4.6. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками відсутня.
4.7. Обсяг незавершеного будівництва станом на 30.09.2013р. склав - 319 685 тис. грн., станом на 31.12.2012р. обсяг незавершеного будівництва складав
- 359 040 тис. грн.

 

 

4.8. Ukrtel Global GmbH
4.8.1.- 4.8.6. У дочірнього підприємства Ukrtel Global GmbH основні засоби відсутні.
4.8.7. Ukrtel Global GmbH незавершеним будівництвом не володіє.
ТОВ "ТриМоб"
4.8.1. Вартість основних засобів:
- первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. - 697 203,0 тис. грн.
- залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. - 616 067,0 тис. грн.
- первісна вартість основних засобів станом на 30.09.2013р. - 766 655 тис. грн.
- залишкова вартість основних засобів станом на 30.09.2013р. - 624 269 тис. грн.
У звітному періоді переоцінка основних засобів не проводилась. Зменшення та збільшення корисності не відбувалось.
4.8.2. Середній рівень зносу основних засобів станом на 30.09.2013р. становить - 20%.
4.8.3. Загальна сума витрачена на поточний ремонт за 9 місяців 2013р. - 6 921 тис. грн.
4.8.4. Основні засоби, по яких обмежено володіння, користування та розпорядження, на балансі підприємства за звітній період не обліковуються.
4.8.5. Інформація про залишкову вартість:
- основних засобів, що тимчасово не використовуються немає.
- повністю замортизованих основних засобів немає.
- для продажу в звітному періоді основні засоби не вилучалися.
- за рахунок цільового фінансування в поточному періоді придбання основних засобів не проводилося.
4.8.6. Переоцінка основних засобів не проводилась.
4.8.7. На кінець звітного періоду на балансі обліковуються незавершені капітальні інвестиції на загальну суму - 206,6 тис. грн., витрати на модернізацію основних засобів -
8 735,9 тис. грн., придбані основні засоби - 346,7 тис грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 261,3 тис. грн., витрати на придбання нематеріальних активів - 89,3 тис. грн.

 

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

5.1. Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 58 539 чол., з яких - 57 710 чол. працюють у філіях товариства. У звітному періоді за суміцництвом у товаристві працювала - 542 осіб, на умовах неповного робочого часу - 1 590 особи. Фонд оплати праці штатних працівників ПАТ "Укртелеком" за 9 місяців 2013 року склав - 1 578 763,7 тис. грн. Оплата праці всіх категорій працівників проводилася на підставі затверджених та погоджених систем оплати праці.
Вінницька філія ПАТ "Укртелеком".
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1774 чол., в тому числі: за суміцництвом - 39 чол., на умовах неповного робочого часу - 78 чол.
Волинська філія ПАТ "Укртелеком".
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1156 чол., в тому числі: за суміцництвом - 3 чол., на умовах неповного робочого часу - 41 чол.
Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 3827 чол., в тому числі: за суміцництвом - 35 чол., на умовах неповного робочого часу - 49 чол.
Донецька філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 3632 чол., в тому числі: за суміцництвом - 16 чол., на умовах неповного робочого часу - 76 чол.
Житомирська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1745 чол., в тому числі: за суміцництвом - 22 чол., на умовах неповного робочого часу - 17 чол.
Закарпатська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1150 чол., в тому числі: за суміцництвом - 2 чол., на умовах неповного робочого часу - 67 чол.
Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 2323 чол., в тому числі: за суміцництвом - 31 чол., на умовах неповного робочого часу - 0 чол.
Івано-Франківська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1428 чол., в тому числі: за суміцництвом - 0 чол., на умовах неповного робочого часу - 233 чол.
Київська міська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 2546 чол., в тому числі: за суміцництвом - 8 чол., на умовах неповного робочого часу - 53 чол.
Київська обласна філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 2211 чол., в тому числі: за суміцництвом - 18 чол., на умовах неповного робочого часу - 5 чол.
Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1199 чол., в тому числі: за суміцництвом - 23 чол., на умовах неповного робочого часу - 9 чол.
Кримська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 2266 чол., в тому числі: за суміцництвом - 9 чол., на умовах неповного робочого часу - 30 чол.
Луганська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 2239 чол., в тому числі: за суміцництвом - 30 чол., на умовах неповного робочого часу - 143 чол.
Львівська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 2770 чол., в тому числі: за суміцництвом - 10 чол., на умовах неповного робочого часу - 244 чол.
Миколаївська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1474 чол., в тому числі: за суміцництвом - 3 чол., на умовах неповного робочого часу - 10 чол.
Одеська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 2613 чол., в тому числі: за суміцництвом - 7 чол., на умовах неповного робочого часу - 8 чол.
Полтавська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1784 чол., в тому числі: за суміцництвом - 47 чол., на умовах неповного робочого часу - 7 чол.
Рівненська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1227 чол., в тому числі: за суміцництвом - 1 чол., на умовах неповного робочого часу - 77 чол.
Севастопольська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 645 чол., в тому числі: за суміцництвом - 1 чол., на умовах неповного робочого часу - 0 чол.
Сумська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1546 чол., в тому числі: за суміцництвом - 18 чол., на умовах неповного робочого часу - 66 чол.
Тернопільська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1303 чол., в тому числі: за суміцництвом - 0 чол., на умовах неповного робочого часу - 27 чол.
Харківська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 3557 чол., в тому числі: за суміцництвом - 34 чол., на умовах неповного робочого часу - 10 чол.
Херсонська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1355 чол., в тому числі: за суміцництвом - 4 чол., на умовах неповного робочого часу - 43 чол.
Хмельницька філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1400 чол., в тому числі: за суміцництвом - 25 чол., на умовах неповного робочого часу - 121 чол.
Черкаська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1687 чол., в тому числі: за суміцництвом - 26 чол., на умовах неповного робочого часу - 20 чол.
Чернігівська філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1611 чол., в тому числі: за суміцництвом - 1 чол., на умовах неповного робочого часу - 17 чол.
Чернівецька філія ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1081 чол., в тому числі: за суміцництвом - 1 чол., на умовах неповного робочого часу - 37 чол.
Філія "Дирекція первинної мережі" ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 3846 чол., в тому числі: за суміцництвом - 53 чол., на умовах неповного робочого часу - 66 чол.
Філія "Центр післядипломної освіти" ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 248 чол., в тому числі: за суміцництвом - 47 чол., на умовах неповного робочого часу - 7 чол.
Філія "Дирекція розвитку інфраструктури" ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 606 чол., в тому числі: за суміцництвом - 9 чол., на умовах неповного робочого часу - 6 чол.
Філія спеціалізованого електрозв'язку ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 1382 чол., в тому числі: за суміцництвом - 15 чол., на умовах неповного робочого часу - 15 чол.
Філія централізованого продажу послуг ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 79 чол., в тому числі: за суміцництвом - 3 чол., на умовах неповного робочого часу - 1 чол.
Апарат управління ПАТ "Укртелеком"
Станом на 30.09.2013р. облікова чисельність штатних працівників становила - 829 чол., в тому числі: за суміцництвом - 1 чол., на умовах неповного робочого часу - 7 чол.
5.2. Зобов'язань товариства, які стосуються можливості участі працівників товариства у його статутному капіталі у звітному періоді не відбувалось.

 

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

6.1. Інформація про зміни протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі:
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 15.07.2013р. №110 було прийнято такі рішення:
1. Обрати з 15.07.2013р. Кравця Ігоря Васильовича членом Правління ПАТ «Укртелеком» на невизначений термін.
2. Припинити з 17.07.2013р. повноваження Лісак Ірени Олександрівни як члена Правління ПАТ «Укртелеком».
Кравець І.В., паспорт НА №124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості
за посадові та корисливі злочини не має.
Лісак І.О., посвідка на тимчасове проживання ТР №004839 видана 23.05.2013р. На посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебувала протягом 1,83 років. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

 

 

6.2. Правління товариства
1. Кравець Ігор Васильович - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління
Паспортні дані:паспорт НА №124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996
Рік народження:1958
Освіта: Вища, Українська державна академія зв'язку
Опис: Голова Правлiння здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком"
Обов'язки Голови Правлiння:
- органiзовує проведення засiдань Правлiння, керує його роботою;
- здiйснює оперативне керiвництво товариством, спрямовує його дiяльнiсть на досягнення необхiдних темпiв розвитку та отримання прибутку;
- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Оплата працi згiдно контракту.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
2. Чернявський Олександр Геннадійович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності
Паспортні дані:паспорт СН №896781, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 11.09.1998
Рік народження: 1977
Освіта: Вища, Київський університет ім. Т. Шевченка
Опис: Член Правлiння, директор дирекції фінансової та комерційної діяльності здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції фінансової та комерційної діяльності:
- забезпечує розробку бiзнес-плану товариства, складання поточних та фiнансових планiв дiяльностi товариствав цiлому i в розрiзi фiлiй, здiйснює контроль за їх виконанням;
- забезпечує своєчасне проведення розрахункiв товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
3. Прутенко Людмила Петрiвна - директор дирекції праці та управління персоналом
Паспортні дані: паспорт СН №831209, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 09.06.1998
Рік народження: 1953
Освіта: Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
Опис: Член Правлiння, директор дирекції праці та управління персоналом здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора дирекції працi та управлiння персоналом:
- забезпечує роботу iз забезпечення товариства кадрами потрiбних професiй, спецiальностей
i квалiфiкацiй згiдно з рiвнем i профiлем отриманої ними пiдготовки;
- органiзує роботу з поточної i перспективної пiдготовки, перепiдготовки, стажування, пiдвищення
квалiфiкацiї працiвникiв товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
4. Агаркова Наталія Володимирівна - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
Паспортні дані: паспорт ВС №634121 , виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 05.12.2000
Рік народження: 1960
Освіта: Вища, Донецький державний університет
Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Обов'язки директора філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
- забезпечує планування впровадження нової технiки i розвитку телекомунiкацiйних технологiй ПАТ "Укртелеком;
- забезпечує розвиток та впровадження перспективних технологiй на телекомунiкацiйних мережах;
- органiзовує роботу з впровадження нової технологiї, модернiзацiї дiючих телекомунiкацiйних об'єктiв.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
5. Васьківський Сергій Миколайович - директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю
Паспортні дані: паспорт МК №303194, виданий Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.1996
Рік народження: 1970
Освіта: Вища, Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого
Опис:Член Правління, директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
6 Накалюжна Людмила Володимирiвна - Головний бухгалтер
Паспортні дані:паспорт СН №083233 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08.02.1996
Рік народження:1961
Освіта: Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
Опис:Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера.
До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складанняi подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Наглядова рада
1. Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003. Рік народження – 1945. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
2. Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради. Паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997. Рік народження – 1968. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
3. Клаус Хартман – член Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006. Рік народження – 1961. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
4. Дзекон Георгiй Борисович - член Наглядової ради. Паспортні дані:МЕ 359574 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.08.2004 . Рік народження – 1963. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Ревізійна комісія
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю
4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком» та знаходиться за адресою: 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4.

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кравець Ігор Васильович д/н Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління - член Правління (1,83 років) 1958 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Прутенко Людмила Петрівна д/н Член Правління (9,5 років) 1953 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Чернявський Олександр Геннадійович д/н Член Правління (0,29 року) 1977 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Васьківський Сергій Миколайович д/н Член Правління (1,17 років) 1970 Вища 775 0 775 0.000016 0.000016 0 д/н
Агаркова Наталія Володимирівна д/н Член Правління (0,29 року) 1960 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Накалюжна Людмила Володимирівна д/н Головний бухгалтер (9,46 року) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 Член Ревізійної комісії (2,29 років) - - 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552 0 д/н
Пітер Голдшайдер д/н Голова Наглядової ради (2,29 років) 1945 Вища 0 0 0 0 0 0 управляючий партнер компанії ЕРІС (Австрія)
Солодовський Ілля Давидович д/н Член Наглядової ради (2,29 років) 1968 Вища 0 0 0 0 0 0 Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" (код ЄДРПОУ 33940565)
Клаус Хартман д/н Член Наглядової ради (2,29 років) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Дзекон Георгій Борисович д/н Член Наглядової ради (1,92 років) 1963 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н

 

6.3. Станом на 30.09.2013р. посадові особи товариства участі в дочірніх (залежних) підприємствах не приймали.

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8

 

6.4. Інформація щодо:
- процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа товариства була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство.
- наявності у посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
у звітному періоді відсутня.

 

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

7.1. На кінець звітного періоду загальна чисельність акціонерів ПАТ "Укртелеком" становила - 60634 особи. Станом на 30.09.2013р. в обігу перебувало -
18 726 244 940 штук простих іменних акцій ПАТ "Укртелеком", які обліковуються в ПАТ "Національний депозитарій України".

 

 

7.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком», які обліковуються у ПАТ "Національний депозитарій України". Місцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акції перейшли до ТОВ "ЕСУ" під час приватизації ПАТ "Укртелеком".

 

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

8.1. Інформація про договори правочини з афілійованими особами, в яких ПАТ "Укртелеком" має частку, укладені протягом звітного періоду:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі):
- Договір між ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "Тримоб" від 24.07.2013р. №804330-637-637. Предмет договору: надання поворотної фінансової допомоги.
Сума договору - 30 000 000,00 грн.
8.2. Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі):
1. Вінницька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 731 343,46 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 10 661,09 грн.
2. Волинська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 367 115,12 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 4 175,55 грн.
3. Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 7 985 217,67 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 17 298,28 грн.
4. Донецька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 5 284 418,03 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 11 570,68 грн.
5. Житомирська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 589 573,04 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 7 497,52 грн.
6. Закарпатськаська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 447 426,32 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 5 684,04 грн.
7. Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 2 993 849,98 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 14 687,64 грн.
8. Івано-Франківська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 662 402,77 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 6 406,81 грн.
9. Київська міська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 39 520 647,95 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 36 467,88 грн.
10. Київська обласна філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 728 321,71 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 14 719,01 грн.
11. Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 921 496,36 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 4 709,52 грн.
12. Кримська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 3 814 613,09 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 7 244,40 грн.
13. Луганська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 1 258 307,36 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 6 036,90 грн.
14. Львівська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 3 307 748,02 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 11 833,32 грн.
15. Миколаївська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 1 880 172,01 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 7 447,66 грн.
16. Одеська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 4 713 604,19 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 16 501,15 грн.
17. Полтавська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 696 749,15 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 14 392,33 грн.
18. Рівненська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 878 365,13 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 11 605,87 грн.
19. Севастопольська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 1 562 073,94 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 6 935,75 грн.
20. Сумська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 783 215,51 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 6 932,47 грн.
21. Тернопільська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 200 807,63 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 5 869,77 грн.
22. Філія "Дирекція первинної мережі" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 2 595 054,84 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 41 800,73 грн.
23. Філія "Дирекція розвитку інфраструктури" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 164 593,36 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 26 920,37 грн.
24. Філія централізованого продажу послуг ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 161 742 718,21 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 5 159 082,91 грн.
25. Харківська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 5 135 259,09 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 18 278,05 грн.
26. Херсонська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 2 042 747,56 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 7 133,96 грн.
27. Хмельницька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 1 457 311,17 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 6 001,73 грн.
28. Черкаська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 1 311 419,20 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 5 079,23 грн.
29. Чернівецька філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 324 177,34 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 4 631,65 грн.
30. Чернігівська філія ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 1 240 906,56 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 8 495,31 грн.
31. ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 748 216,38 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 72 848,50 грн.
32. Філія "Утел" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 6 894 116,20 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 0,00 грн.
33. Філія з управління спецоб'єктами електрозв'язку ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 0,00 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 5 333,05 грн.
34. Філія "Центр післядипломної освіти" ПАТ "Укртелеком"
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 7 207,75 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 3 045,47 грн.
Разом заборгованість між ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" (та його філіями) складає:
- дебіторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 262 991 196,10 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 30.09.2013р. - 5 587 328,60 грн.

 

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

9.1. У звітному періоді процедур досудового врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів товариства не було.
9.2. Інформація про факти виплати товариством та його підрозділами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції:
Апарат управління ПАТ "Укртелеком":
- Міжрегіональне головне управління Міндоходів – Центральний офіс. Штраф (пеня) по уточненим розрахункам по ПДВ - 7 612,13 грн.
- Міжрегіональне головне управління Міндоходів – Центральний офіс. Штраф (пеня) по уточненим розрахункам по податку на землю - 29,24 грн.
- Міжрегіональне головне управління Міндоходів – Центральний офіс. Штраф (пеня) по податку на нерухоме майно - 295,98 грн.
Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Порушення строків усунення пошкоджень. Штраф - 188,80 грн.
Волинська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Любешівське відділення Ратнівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській обл. Уточнення суми податку на землю - 28,00 грн.
Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Штраф за ненадані послуги. Не усунення пошкодження протягом п’яти діб, відповідно до ст.40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф - 100 721,56 грн..
- УДКСУ (Підгородненська міська рада). Самостійно нарахований штраф по оренді землі - 10,28 грн.
Донецька філія ПАТ «Укртелеком»:
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне здійснення платежів за договором постачання електроенергії. Пеня, 3% річних у загальному розмірі
- 13,36 грн.
- Центральна МВД в м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Неправомірно використані страхові кошти. Штраф - 833,47 грн.
- КП «Донецькміськводоканал». Несвоєчасне здійснення платежів за договором водопостачання. Пеня - 0,02 грн.
- ТОВ «Сервісна компанія «Формула». Пошкодження електронної картки для отримання палива. Штраф - 60,00 грн.
Філія «Дирекція первинної мережі ПАТ «Укртелеком»:
- Цюрюпинський Пенсійний фонд. Штрафні санкції (за невірно нараховану пенсію) - 40 756,00 грн.
- ПАТ «Львівобленерго». Понадлімітне споживання електроенергії - 502,05 грн.
- Ягодинська митниця міндоходів. Пеня за несвоєчасну оплату оренди майна - 1,75 грн.
- УДК Любомльського району, Волиньської області. Пеня за несвоєчасну оплату оренди майна - 5,00 грн.
- УДК м. Чернігів. Пеня та штрафні санкції, згідно уточнюючої декларації - 47,00 грн.
Житомирська філія ПАТ «Укртелеком»:
- ВАТ «ЕК» Житомиробленерго» Брусилівський РЕМ. Перевищення договірної величини поставки. Штраф – 66,80 грн.
- ВАТ «ЕК» Житомиробленерго» Зарічанський РЕМ. Перевищення договірної величини поставки. Штраф – 1193,45 грн.
- МКП «Бердичівводоканал». Несвоєчасно перераховані кошти згідно умов договору. Пеня – 4,15 грн.
- Відділ комунальної власності та земельних відносин Бердичівської міської влади. Несвоєчасно перераховані кошти згідно умов договору.
Пеня – 52,36 грн.
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Штрафи, нараховані на користь абонента в АСКР. Штраф – 7104,29 грн.
Закарпатська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Не усунення пошкодження протягом п’яти діб. Нарахування згідно ст.40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф - 553,01 грн.
- Ужгородська міжрайонна ДПІ. Уточнення податкових зобов’язань при яких сума штрафу нараховується платником самостійно відповідно до підпункту «а» або «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України. Штраф 5% від розміру заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових періодів - 2117,84 грн.
- Ужгородська міжрайонна ДПІ. Нарахована самостійно пеня відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129,1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України. Пеня, нарахована за формулою, в розмірі - 185,52 грн.
Запорізька філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» - 1132,22 грн.
Кіровоградська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг ( в тому числі за користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штрафи на користь абонентів за ОТА - 89,00 грн., за ОРТ - 1 040,00 грн.
Кримська філія ПАТ «Укртелеком»:
- ДПІ СІМФЕРОПОЛЬ. Донараховано штраф по збору за спец. використання води 3% - 22,41 грн. та пеня - 42,02 грн.
- ДПІ СІМФЕРОПОЛЬ. Донараховано штраф по збору за спец. використання води 3% - 16,38 грн. та пеня - 17,90 грн.
- ГК ЯЛТА ІНТУРИСТ. За прострочення платежу Договір 018107-1560 від 30.01.2013. Пеня - 2 240,00 грн.
- ГК ЯЛТА ІНТУРИСТ. За прострочення платежу Договір № 018107-1560 від 30.01.2013. Пеня - 560,00 грн.
- ДТЕК КРИМЕНЕРГО. Перевищення лімітів енергоспоживання за договором № 91 від 01.10.2005. Штраф - 13,16 грн.
- ДТЕК КРИМЕНЕРГО. Перевищення лімітів енергоспоживання за договором № 18 від 28.12.2004. Штраф - 1108,36 грн.
- ДТЕК КРИМЕНЕРГО. Перевищення лімітів енергоспоживання за договором № 59 від 24.03.1999. Штраф - 155,88 грн.
- ДТЕК КРИМЕНЕРГО. Перевищення лімітів енергоспоживання за договором № 18 від 28.12.2004. Штраф - 379,92 грн.
- ДТЕК КРИМЕНЕРГО. Перевищення лімітів енергоспоживання за договором № 91 від 01.10.2005. Штраф - 3,10 грн.
- ДТЕК КРИМЕНЕРГО. Перевищення лімітів енергоспоживання за договором № 18 від 28.12.2004. Штраф - 1 754,05 грн.
- ДТЕК КРИМЕНЕРГО. Перевищення лімітів енергоспоживання за договором № 288 від 14.10.2005. Штраф - 248,81 грн.
- ДТЕК КРИМЕНЕРГО. Перевищення лімітів енергоспоживання за договором № 2417 від 05.04.2005. Штраф - 1,03 грн.
- ДТЕК КРИМЕНЕРГО. Перевищення лімітів енергоспоживання за договором № 2/067 від 05.11.2004. Штраф - 45,43 грн.
- ДТЕК КРИМЕНЕРГО. Перевищення лімітів енергоспоживання за договором № 91 від 01.10.2005. Штраф - 4,13 грн.
- КРАСНОГВАРДІЙСЬК ДПІ. Нарахований штраф с/акта №2001/15-03/21560766 від 25.07.2013г. Штраф - 126,49 грн.
- ЄВПАТОРІЯ ДПІ. Нарахований штраф відповідно уточнюючої декларації збору за спеціальне використовування води - 5,59 грн.
- АРМЯНСЬК ДПІ. Нарахований штраф відповідно уточнюючої декларації збору за спеціальне використовування води - 0,77 грн.
- ПЕРВОМАЙСЬК ДПІ. Нарахований штраф відповідно уточнюючої декларації збору за спеціальне використовування води - 0,67 грн.
- КІРОВСЬКЕ ДПІ. Нарахований штраф відповідно уточнюючої декларації збору за спеціальне використовування води - 0,57 грн.
- СОВЄТСЬКЕ ДПІ. Нарахований штраф відповідно уточнюючої декларації збору за спеціальне використовування води - 0,13 грн.
- ЛЕНІНЕ ДПІ. Нарахований штраф відповідно уточнюючої декларації збору за спеціальне використовування води - 0,15 грн.
- ЧОРНОМОРСЬКЕ ДПІ. Нарахований штраф відповідно уточнюючої декларації збору за спеціальне використовування води - 0,59 грн.
- БАХЧИСАРАЙ ДПІ. Нарахований штраф відповідно уточнюючої декларації збору за спеціальне використовування води - 13,26 грн.
- СІМФЕРОПОЛЬ ДПІ. Нарахований штраф відповідно уточнюючої декларації збору за спеціальне використовування води - 2,13 грн.
- СІМФЕРОПОЛЬ Р-Н ДПІ. Нарахований штраф відповідно уточнюючої декларації збору за спеціальне використовування води - 12,21 грн.
- КРАСНОПЕРЕКОПСЬК ДПІ. Нарахований штраф відповідно уточнюючої декларації збору за спеціальне використовування води - 0,60 грн.
- КП АРШИНЦЕВО. Договір № 72 від 27.01.2012 Оренда приміщення за вересень 2013 р. Пеня - 21,05 грн.
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Штраф на користь абонентів - 7090,28 грн.
Луганська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 577,66 грн.
- ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Штраф - 89,44 грн.
- Фонд державного майна України. Порушення умов договору. Штраф - 2,94 грн.
- Державний бюджет. Донарахування податків ( податок на землю). Штраф - 1202,10 грн.; пеня – 7244,93 грн.
- Пенсійний фонд України. Донарахування податків ЄСВ. Штраф - 10,50 грн.
Львівська філія ПАТ «Укртелеком»:
- ЛМКП «Львівводоканал». Згідно рішення Господарського суду Львівської обл. № 5015/483512 від 6.12.12 ( розтермінування – липень та серпень 2013). Штраф за понад норм. скидання стічних вод – 1052,21 грн.
- Абоненти ПАТ «Укртелеком» (фізичні особи). Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі за липень 2013. Штраф – 140,87 грн.
- Абоненти ПАТ «Укртелеком» (юридичні особи). Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі за липень 2013. Штраф – 17,47 грн.
- КП «Дрогобичводоканал». Порушення термінів оплати по договору № 1394/468206-1 від 01.01.2013 (водопостачання за липень 2013). Пеня – 0,60 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання № 306607/468206-429 від 26.11.2012 (водопостачання за липень 2013). Пеня – 0,86 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 821/Ш від 11.10.2002 ( тепло за травень 2013). Пеня – 278,91 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі за серпень 2013р. Штраф - 8,60 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі за серпень 2013р. Штраф – 31,53 грн.
- ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати договору на водопостачання № 306607/468206-429 від 26.11.2012 ( водопостачання за серпень 2013). Пеня – 4,25 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати договору № 821/Ш від 11.10.2002 ( тепло за серпень 2013). Пеня - 7,90 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі за вересень 2013 Штраф – 4,39 грн.
- Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі за вересень 2013 Штраф – 36,51 грн.
- ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати договору № 821/Ш від 11.10.2002 ( тепло за вересень 2013). Пеня – 6,22 грн.
Миколаївська філія ПАТ «Укртелеком»:
- ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів. Затримка сплати орендної плати за землю на 1 день. Штраф - 7457,93 грн.
Одеська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Покупці ЦОСПП (населення). Штрафи за ненадані послуги зв’язку (непрацюючі телефони) - 4821,48 грн.
- Покупці ЦОСПП ( юридичні особи). Штрафи за ненадані послуги зв'язку ( непрацюючі телефони) - 446,56 грн.
- УДК Одеської обл. Штраф по оренді землі - 30,62 грн.
- УДК Одеської обл. Пеня по оренді землі - 41,10 грн.
- УДК Одеської обл. Штраф по платі за землю - 267,14 грн.
- УДК Одеської обл. Пеня по платі за землю - 191,87 грн.
- ПАТ «Одесаобленерго». Штраф за перевищення договірного споживання електроенергії - 2812,90 грн.
- УДКСУ у м. Южне в Одеській обл. Пеня за несвоєчасне перерахування коштів за суборенду землі - 250,00 грн.
- ПАТ «Одесаобленерго». Пеня за несвоєчасне перерахування коштів за спожиту електроенергію - 550,85 грн.
Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби фіксованого зв'язку - 838,59 грн.
- Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби проводового мовлення - 3065,21 грн.
- Ковалівська сільська рада - 145,79 грн., Куйбишевська сільська рада - 6,38 грн., Градизька сільська рада - 932,22 грн., Святилівська сільська рада - 58,95 грн., Пустовійтівська сільська рада - 0,83 грн., Карлівська сільська рада - 864,29 грн., Комсомольська сільська рада - 5033,57 грн., Лазірківська сільська рада - 294,90 грн., Кременчуцька міська рада - 1092,51 грн., Милорадівська сільська рада - 488,23 грн. Усього - 8 917,67 грн. Самостійно нарахована, згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011, 2012, 2013 роки, пеня по сплаті зобов»язань з орендної плати за землю, за яким минув термін погашення.
- Заворсклянська сільська рада - 0,45 грн., Ковалівська сільська рада - 38,81 грн.. Куйбишевська сільська рада - 1,71 грн.. Градизька сільська рада - 326,85 грн., Святилівська сільська рада - 34,05 грн., Пустовійтівська сільська рада - 0,99 грн., Карлівська сільська рада - 297,97 грн., Комсомольська сільська рада - 3270,71 грн., Лазірківська сільська рада - 133,95 грн., Кременчуцька міська рада - 281,55 грн., Милорадівська сільська рада - 105,12 грн. Усього - 4492,16 грн. Самостійно нарахований штраф у розмірі 3%, згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011, 2012, 2013 роки
Рівненська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Штрафи, нараховані на користь абонентів у відповідності до ст. 40 ЗУ «Про телекомунікації» - 231,22 грн.
Сумська філія ПАТ «Укртелеком»:
- ПАТ «Сумиобленерго» Білопільський РЕМ. Двократне перевищення договірної величини споживання за серпень 2013 року згідно Договору №211 від 02.12.2005р.
«Про постачання електроенергії». Штраф – 303,96 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Білопільський РЕМ. Двократне перевищення договірної величини споживання за липень 2013 року згідно Договору №211 від 02.12.2005р.
«Про постачання електроенергії». Штраф – 90,09 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Охтирський РЕМ . Двократне перевищення договірної величини споживання за липень 2013 року згідно Договору №28/1 від 24.12.2009р. «Про постачання електроенергії». Штраф – 312,77 грн.
- ПАТ «Сумиобленерго» Сумське МРВЕ. Двократне перевищення договірної величини споживання за червень 2013 року згідно Договору №222 від 20.12.2012р.
«Про постачання електроенергії». Штраф – 464,60 грн.
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Неправомірне використання страхових коштів. Штраф – 1350,80 грн.
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Неправомірне використання страхових коштів. Штраф – 223,37 грн.
Харківська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком» (фізичні особи). Нарахований штраф на користь абонентів - 520,91 грн.
- УДКСУ в Київському р-ні м. Харкова. Нараховано пеню за несвоєчасну сплату ПДФО за 2011-2013рр. - 515,12 грн.
- Абоненти ПАТ «Укртелеком» (фізичні особи). Нараховано штраф на користь абонентів - 12395,47 грн.
- УДКСУ в Київському р-ні м. Харкова. АВР Надходження послуг на затрати ( пеня за несвоєчасну оплату за травень 2013) - 0,14 грн.
- УДКСУ в Київському р-ні м. Харкова. Нарахування пені за несвоєчасну сплату податку з списаної дебіторської заборгованості за 2012 ( померлі, відсутні) - 3804,59 грн.
- УДКСУ в Київському р-ні м. Харкова. Нарахування штрафу за несвоєчасну сплату прибуткового податку з списаної дебіторської заборгованості за 2011
(померлі, відсутні) - 10 685 грн.
Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Штраф нарахований на користь абонентів згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації», за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг - 5200 грн.
Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком» . Штраф нарахований на користь абонентів згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації», за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штрафи на користь абонентів за непрацюючі телефони – 6080,11 грн.
Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком» (фізичні особи) . Штраф нарахований на користь абонентів згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації», за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг - 5879,76 грн.
- СЕРГІІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,01 грн.
- ТАРАСОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно уточненого розрахунку по податку на землю - 0,02 грн.
- ІЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно податкового повідомлення-рішення №0003151500 від 06.09.2013 - 0,58 грн.
- РОПЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно податкового повідомлення-рішення №0003131500 від 06.09.2013 - 1,40 грн.
- КОСТИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно податкового повідомлення-рішення №0003131500 від 06.09.2013 - 1,62 грн.
- ОПРИШЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно податкового повідомлення-рішення №55/1504/1641 від 22.08.2013 - 2,89 грн.
- СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно податкового повідомлення-рішення №0003131500 від 06.09.2013 - 7,98 грн.
- БОБОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно податкового повідомлення-рішення №0003131500 від 06.09.2013 - 12,36 грн.
- РОПЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за2013 рік згідно податкового повідомлення-рішення №0003131500 від 06.09.2013 -
13,90 грн.
- КОСТИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно податкового повідомлення-рішення № 0003131500 від 06.09.2013 - 16,18 грн.
- ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно податкового повідомлення-рішення № 0003131500 від 06.09.2013 - 45,24 грн.
- СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА. Нарахування штрафних санкцій за 2013 рік згідно податкового повідомлення-рішення №0003131500 від 06.09.2013 - 104,74 грн.
- ПАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО". Пеня за несвоєчасне виконання договірних зобов’язань - 0,01 грн.
- ПАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО". 3% річних за перевищення ліміту - 0,02 грн.
- ПАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО". Пеня за несвоєчасне виконання договірних зобов’язань - 0,03 грн.
- ПАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО". 3% за перевищення ліміту - 0,27 грн.
- ПАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО". 3% за перевищення ліміту - 0,42 грн.
Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»:
- ПАТ ЕК «Севастопольенерго». Перевищення договірної величини використання електроенергії. Штраф - 719,27 грн.
- Держаний бюджет Нахімовського району м. Севастополь. Несвоєчасне отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин у атмосферу по акту перевірки. Штраф - 719,24 грн.
- Місцевий бюджет Ленінського району м. Севастополя. Подача уточненої декларації за використання води за 1 півріччя 2013р. Штраф та пеня - 3,18 грн.
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Простої обладнання електрозв’язку за час виконання робіт по усуненню пошкоджень телекомунікаційних мереж. Штраф - 12,56 грн.
Київська міська філія ПАТ «Укртелеком»:
- Абоненти ПАТ «Укртелеком». Штрафи, нараховані на користь абонентів згідно ст.. 40 ЗУ «Про телекомунікації» - 6,16 грн.
- Державна екологічна інспекція у м. Києві. Самовільне використання підземних вод ( претензія 54 від 23.07.2013). Штраф - 1618,65 грн.
- Державна екологічна інспекція у м. Києві. За викиди забруднюючих речовин в повітря без дозволу ( претензія 54 від 23.07.2013). Штраф - 492,52 грн.
- КП «Ватутінськінвестбуд». Пеня по оренді приміщення - 11,35 грн.
Філія «Центр післядипломної освіти» ПАТ «Укртелеком»:
- Управління ПФУ у Святошинському районі. Несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Штраф – 206,02 грн. Пеня – 20,37 грн.
- ДПІ у м. Чернігові ДПС. Несвоєчасне подання податкового звіту за спеціальне використання води. Штраф – 170,00 грн.
Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»:
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 22 від 03.02.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 5,74 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 165 від 02.01.08р.(порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 6,91 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 87 від 05.10.12р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 5,69 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 87,07 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 606 від 28.12.98р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 132,88 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 19,08 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 243 від 28.04.12р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 0,37 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 239 від 23.07.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 0,38 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 240 від 29.01.12р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 20,90 грн.
- А.Е.С. «Київобленерго». Згідно п. 4.2.1 договір № 0071 від 05.06.12р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 6,25 грн.
- Енергія ПАТ. Згідно п. 4.2.1 договір № 128-Т/241 від 27.03.13р. (порушення терміну оплати за тепло). Пеня - 502,40 грн.
- ВДВС Шевченківського району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточн. розрахунку №1 від 05.07.2013р. (судові витрати по управлінню за охорону приміщення).
Штраф - 348,46 грн.
- Універсал ТОВ. Згідно п. 4.2.1 договір №471-328107 від 20.06.13р. (порушення терміну оплати за оренду приміщення). Пеня - 11,16 грн.
- Абоненти ПАТ «Укртелеком» (фізичні особи). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів.). Пеня - 12428,94 грн.
Філія «Утел» ПАТ «Укртелеком»:
- Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій обл., м. Донецьк. Користування орендованим приміщенням для розміщення базової станції після закінчення строку оренди. Неустойка – 15388,08 грн.
- Головне управління державної казначейської служби України в Одеській області. Несвоєчасна сплата орендної плати за оренду приміщення для розміщення базової станції
Пеня – 399,28 грн.

 

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

10.1. Інформацію про акції емітента:
10.1. Інформацію про акції емітента:
10.1.1. Тип акцій: прості іменні
Форма випуску: бездокументарна
Номінальна вартість акції: 0, 25 грн
Загальна номінальна вартість: 4 681 562 000 грн.
Кількість акцій, що перебувають в обігу: 18 726 244 940 шт.
За результатами дематеріалізації на рахунку товариства обліковується - 3 060 акцій.
Дата реєстрації випуску: 22.12.2000р.
Дата видачі: 06.03.2012р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 661/1/00
Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Привілейовані акції товариством не випускались

 

 

10.1.2. У звітному періоді додатковий випуск акцій товариством не здійснювався.

 

 

10.1.3. У звітному періоді рішення про здійснення додаткового випуску акцій у поточному році товариством не приймалося.

 

 

10.1.4. У звітному періоді загальними зборами акціонерів товариства рішення про анулювання, консолідацію та дроблення акцій не приймалося.

 

 

10.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).
10.2.1. Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені); форма існування - бездокументарна
По кожному випуску, цінні папери (облігації) якого знаходяться в обігу:
1. Серії N, O, P, Q
- Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії N, O, P, Q
- Свідоцтва про реєстрацію випусків: серія N – 41/2/12, серія O – 42/2/12, серія P – 43/2/12, серія Q – 44/2/12, дата реєстрації випусків 04.05.2012, видані НКЦПФР
- Кількість облігацій: серія N – 2000 шт., серія O – 2000 шт., серія P – 4000 шт., серія Q – 4000 шт.
- Номінальна вартість однієї облігації: 50 000 грн.
- Загальна номінальна вартість випусків: серії N – 100 000 000 грн., серія O – 100 000 000 грн., серія P – 200 000 000 грн., серія Q – 200 000 000 грн.
- права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
• вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
• продати облігації емітенту у порядку, строки та за ціною встановленою проспектом емісії облігацій для їх викупу;
• отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій.
- рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільний
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску:
Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18 у такі строки: серія N – з 20.02.2017 по 24.02.2017 включно, серія O – з 22.05.2017 по 26.05.2017 включно, серія P – з 21.08.2017 по 25.08.2017 включно, серія Q – з 20.11.2017 по 24.11.2017 включно.
Дострокового погашення облігацій емітентом не передбачено.
Власники облігацій перераховують належні їм облігації на рахунок емітента в депозитарії у вказані вище строки погашення облігацій.
Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на початок погашення. Перерахування номінальної вартості облігацій здійснюється на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду погашення облігацій або якщо у зведеному обліковому реєстрі відсутні реквізити банківського рахунка, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями, а також на депоновані суми за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються.
Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про перерахування облігацій зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії та вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
Відсотковий дохід на перший та четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 19,5% річних.
Відсотковий дохід на п’ятий-восьмий відсоткові періоди встановлений на рівні 18% річних.
Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди визначається Правлінням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних. Емітент зобов’язується опублікувати нову відсоткову ставку на відповідні відсоткові періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки в офіційному друкованому виданні, в якому був опублікований проспект емісії облігацій, в такі терміни:
Відсотковий період Термін, до якого емітент зобов’язується повідомити про нову відсоткову ставку
9-12 16.04.2014
13-16 15.04.2015
17-22 13.04.2016
Дізнатися про відсоткову ставку, встановлену на відповідний період, можна у емітента, надіславши запит за адресою: Україна, 01601, м. Київ,
бульвар Т. Шевченка, 18.
Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день.
Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:
Кі = ( 50000 x Сі x 91 ) / (365 x 100%),
де:
і – порядковий номер відсоткового періоду;
Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
50000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;
91 – кількість днів відсоткового періоду;
365 – кількість днів у році.
Процедура проведення виплати відсоткового доходу
Емітент здійснює виплату відсоткового доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на початок виплати доходу.
Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України.
З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, мають бути подані емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу.
У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка або, якщо реквізити банківського рахунка вказані невірно, кошти, які належать до виплати власнику облігацій, депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються. Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
- облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
2. Серія R
- Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серія R
- Свідоцтво про реєстрацію випуску: серія R – 29/2/2013, дата реєстрації випуску 26.02.2013, видане НКЦПФР
- Кількість облігацій серії R – 17115 шт.
- Номінальна вартість однієї облігації: 100 000 грн.
- Загальна номінальна вартість випуску серії R – 1 711 500 000 грн.
- Права, закріплені за кожним цінним папером випуску:
• купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
• продати облігації емітенту у порядку, строки та за ціною встановленою проспектом емісії облігацій для їх викупу;
• отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій.
- рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільний
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску:
Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18 з 23.02.2018 по 27.02.2018 включно.
Дострокового погашення облігацій емітентом не передбачено.
Власники облігацій перераховують належні їм облігації на рахунок емітента в депозитарії у вказані вище строки погашення облігацій.
Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на початок погашення.
Перерахування номінальної вартості облігацій здійснюється на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду погашення облігацій або якщо у зведеному обліковому реєстрі відсутні реквізити банківського рахунка, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями, а також на депоновані суми за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом п’яти календарних днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про перерахування облігацій зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії та вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
Відсотковий дохід на перший - четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 18 (вісімнадцять) відсотків річних, що складає 4 487 (чотири тисячі чотириста вісімдесят сім) гривень 67 копійок на одну облігацію за один відсотковий період.
Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди визначається Правлінням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних. Емітент зобов’язується письмово повідомити власникам облігацій нову відсоткову ставку на відповідні відсоткові періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки у такі терміни:
Відсотковий період Термін, до якого емітент зобов’язується повідомити про нову відсоткову ставку
5-8 03.02.2014
9-12 02.02.2015
13-16 01.02.2016
17-20 30.01.2017
Дізнатися про відсоткову ставку, встановлену на відповідний період, можна у емітента, надіславши запит за адресою: Україна, 01601, м. Київ,
бульвар Т. Шевченка, 18.
Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день.
Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:
Кі = (100 000 x Сі x 91 ) / (365 x 100%),
де:
- і – порядковий номер відсоткового періоду;
- Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
- 100 000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
- Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;
- 91 – кількість днів відсоткового періоду;
- 365 – кількість днів у році.
Процедура проведення виплати відсоткового доходу
Емітент здійснює виплату відсоткового доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на початок виплати доходу.
Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України.
У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка або, якщо реквізити банківського рахунка вказані невірно, кошти, які належать до виплати власнику облігацій, депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються. Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом п’яти календарних днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
- облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
По кожному випуску, реєстрація якого у звітному періоді була скасована (ІІІ квартал 2013 р.):
1. Серія F
- облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна
- свідоцтво про реєстрацію випуску: серія F – 12/2/09, дата реєстрації випуску 29.01.2009, видане ДКЦПФР
- кількість облігацій: 50 000 штук
- номінальна вартість облігацій: 1 000 грн.
- загальна номінальна вартість випуску: 50 000 000 грн.
- підстави для скасування випуску: розпорядження НКЦПФР від 29.08.2013 № 187-КФ-С-О (погашення випуску облігацій серії F у повному обсязі відповідно до умов випуску облігацій)
Усі зобов’язання за цінними паперами належним чином виконуються.

 

 

10.2.2. Усі види облігацій звичайні (незабезпечені).

 

 

10.2.3. Усі випуски облігацій розміщені.

 

 

10.2.4. Протягом ІІІ кварталу 2013 року не приймалось рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій).

 

 

10.3. Протягом звітного періоду акції ПАТ "Укртелеком" пройшли процедуру делістингу, а саме:
Рішенням Котирувальної комісії ПАТ «Українська біржа» № 955 від 05.07.2013р. прийнято рішення про переведення з 08.07.2013р. простих іменних акцій ПАТ «Укртелеком» до 2-го рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» у відповідності з п. 16.3 Правил торгівлі ПАТ «Українська біржа».
Акції прості, іменні. Кожна акція номінальною вартістю 0,25 грн. Форма існування – бездокументарна. Випуск акцій зареєстровано 22.12.2000 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у кількості 18 726 248 000 шт., номінальною вартістю 4 681 562 000 грн. Свідоцтво про реєстрацію № 661/1/00. Кількість переведених акцій – 100% випуску.
Торгівля акціями товариства здійснюється на внутрішньому організованому ринку України. Акцiї ПАТ "Укртелеком" включено до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа" та до 2-го рiвня лiстингу Котирувального списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС". У звітному періоді найвища ціна акцій складала - 0,1689 грн. за акцію, найнижча ціна - 0,1326 грн. за акцію.
У ІІІ кварталі 2013 року пройшли процедуру лістингу облігації, а саме:
Відповідно до рішення Операційного управління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 05.08.2013 № 0508/2013/1 іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації ПАТ «Укртелеком» (форма існування – бездокументарна) серії Q включено до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу
на підставі договору між ПАТ «Укртелеком» і ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 18.07.2013 № 804340-600-600.
Найвища та найнижча ціни на цінні папери протягом 3-го кварталу 2013 року та назва котирувального списку, до якого включені цінні папери:
- облігації серії Q: максимальна ціна склала - 52817.0500 грн.; мінімальна ціна - 50563.7000 грн. OUTLMQ 2 рівень ФБ «ПФТС».

 

 

10.4. У звітному періоді ринкова капіталізація акцій станом на 30.09.2013р. останній день проведення торгів склала - 2 666 617 715,20 грн.

 

 

10.5. У звітному періоді, станом на 30.09.2013р. ведення обліку прав власності на акції ПАТ «Укртелеком» здійснював зберігач публічне акціонерне товариство комерційний банк «Євробанк» (серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АЕ № 263290, дата видачі – 10.09.2013). Місцезнаходження: 01032, м.Київ, б-р. Шевченка, 35.
Станом на 30.09.2013 акціонерам було видано - 2 994 виписок із рахунків у цінних паперах, які підтверджують їх право власності на акції в бездокументарній формі існування.
У звітному періоді зміна особи, що здійснює облік прав власності на акції товариства не проводилась.
У звітному періоді облік прав власності на інші цінні папери (крім акцій) товариства у депозитарній системі України здійснювали:
Депозитарій: Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», код ЄДРПОУ 35917889, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АЕ №263065, яка видана НКЦПФР 29.04.2013. Місцезнаходження: 04107, Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Депозитарій: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ №581322, яка видана ДКЦПФР 25.05.2011. Місцезнаходження: 01001, Київ, вул. Грінченка, буд. 3
Відповідно до Рішення НКЦПФР від 26.03.2013 № 430 протягом 3 кварталу 2013 року відбулась передача на депозитарне обслуговування цінних паперів емітента з ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» до ПАТ «Національний депозитарій України».

 

 

10.6. Цінні папери товариства, які перебувають в обігу за межами України відсутні.

 

 

10.7. Інші цінні папери товариства протягом звітного періоду не розміщувались.

 

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

 

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
Загальний обсяг доходів ПАТ «Укртелеком» без врахування податків за 9 місяців 2013 року склав 4 936 млн. грн., проти 5 099 млн. грн. за 9 місяців минулого року (у порівняльних умовах без урахування разових доходів від реалізації проекту «Євро 2012»).
Телекомунікаційних послуг надано на 4 667 млн. грн., проти 4 809,7 млн. грн. за 9 місяців 2012 року.
Від реалізації товарів, робіт, послуг за 9 місяців 2013 року отримано доходів на суму 205 млн. грн.
Доходи від інших видів діяльності склали 64 млн. грн.
Загальний обсяг витрат за 9 місяців 2013 року склав 4 823 млн. грн., що на 63 млн. грн. або на 1,3% менше 9 місяців 2012 року, в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 3 444 млн. грн.; адміністративні витрати – 509 млн. грн.; витрати на збут склали 447 млн. грн.; інші операційні витрати – 123 млн. грн.; фінансові витрати – 262 млн.грн.; обсяг інших витрат – 38 млн. грн.
Обсяг матеріальних витрат без урахування реалізації абонентського обладнання та товарів для продажу становив 577 млн. грн., що на 13 млн. грн. менше аналогічного періоду, в т.ч. витрати на енергозабезпечення та паливно-мастильні матеріали збільшились на 0,9 млн. грн. і становили 442 млн. грн., решта матеріальних витрат на підтримку мережі зменшилась в порівнянні з 9 місяцями 2012 року на 14 млн. грн. й дорівнювала 135 млн.грн.
Амортизаційні відрахування зросли на 17 млн. грн. і становили 697 млн. грн., або 14,5% в загальній сумі витрат.
Обсяг витрат на оплату праці з нарахуваннями на соціальні заходи склав 2 163 млн. грн., питома вага в загальній сумі витрат в звітному періоді становила 44,9%.
Витрати по розрахунках з технологічними партнерами становлять 396 млн. грн., питома вага в загальній сумі витрат становила 8,2%, зменшення по відношенню до 9 місяців 2012 року 71 млн. грн.
Обсяг інших операційних витрат зменшився на 33 млн. грн. та становить 586 млн.грн.
Завдяки оптимізації витрат за результатами роботи компанія отримала чистий прибуток в обсязі 113 млн. грн., в т.ч. в ІІІ кварталі 2013р.– 86 млн. грн.,
що на 76 млн. грн. більше ІІ кварталу 2013р. і на 70 млн. грн. І-го кварталу 2013р. Рентабельність компанії від звичайної діяльності 2,3%.

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена (зазначені) нижче особа (особи) підтверджує (підтверджують) достовірність відомостей, що містяться у зміні до квартальної інформації.
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Кравець Ігор Васильович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Накалюжна Людмила Володимирівна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21560766
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Укртелеком"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 01601
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Київ
1.1.9. Вулиця бульвар Шевченка
1.1.10. Будинок 18
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ №869522
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 25.06.2013
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 4681562000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 4681562000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
АТ "Райффайзен Банк Аваль" 300335 2600257 UAH
АТ "Укрексімбанк" 322313 2600101284666 Мультивалютний (UAH, USD, EUR, RUR, GBR, CHF, BYR, CAD, DKK)

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Діяльність у сфері проводового електрозв`язку 61.10
Інша діяльність у сфері електрозв`язку 61.90
Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20
Будівництво трубопроводів 41.21
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 42.22
Діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку 61.20

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3. Телефон/факс (044) 377-72-65, 377-70-16 Депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 АВ №581322
Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, Телефон/факс (044) 585-42-00, 585-42-40 Депозитарна діяльність Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2013 АЕ 263065
Публічне акціонерне товариство "Євробанк" Акціонерне товариство 33305163 01032. м. київ, бул. Шевченка, 32. Телефон/факс (044) 585-44-21, 220-11-89 Зберігач цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.09.2013 АЕ 263290
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Добрий Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 33948171 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 32, оф. 49, Телефон/факс (044) 284-04-20, 279-53-02 Діяльність з торгівлі цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.09.2009 АВ 493117, АВ 493115
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центральний брокер" Товариство з обмеженою відповідальністю 34560611 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30. Телефон/факс (056) 373-97-83 Діяльність з торгівлі цінними паперами Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 30.11.2012 АЕ 185280
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" Акціонерне товариство 09807750 61001, м. Харків, пр. Московський, 60. Телефон/факс (044) 537-50-59, 201-22-74 Діяльність з торгівлі цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.01.2010 АВ 507197
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65. Телефон/факс (044) 536-09-62, 536-00-21 Послуги у сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 02.12.2009 АВ 500428, АВ 500431, АВ 500444, АВ 500446, АВ 500445, АВ 500437, АВ 500426, АВ 500442
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредит-Рейтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю 31752402 04070, м.Київ, вул. Верхній Вал, 72, Телефон/факс (044) 490-25-50, 490-25-54 Консультації з питань комерційної діяльності та управління; дослідження ринку та вивчення суспільної думки Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.04.2012 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств №6
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське Кредитно-Рейтингове Агентство" Товариство з обмеженою відповідальністю 36049978 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2, корпус 4. Телефон/факс: (044) 393-36-70, 393-36-76 Консультування з питань комерційної дільності й керування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.04.2012 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств №7
Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецькінаудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 13543179 83050, м.Донецьк, вул. Університетська, 37, Телефон/факс (062) 337-01-55, 305-46-62 Надання аудиторських послуг Аудиторська палата України 23.02.2001 0074
Закрите акціонерне товариство "КПМГ Аудит" Закрите акціонерне товариство 31032100 01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 11, Телефон/факс (044) 490-55-07, 490-55-08 Надання аудиторських послуг Аудиторська палата України 26.01.2001 2397
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова компанія" Товариство з обмеженою відповідальністю 32673788 61022, м.Харків, пр. Правди, 7, оф. 204. Телефон/факс (057) 766-61-88, 766-61-89 Юридичний консалтинг д/н - не ліцензійна

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.12.2000 661/1/00 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000137244 прості бездокументарна іменні 0.25 18726248000 4681562000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04.05.2012 41/2/12 серія N Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 50000 2000 бездокументарна іменні 100000000 19.5 згідно проспекту емісії 24.02.2017
04.05.2012 42/2/12 серія O Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 50000 2000 бездокументарна іменні 100000000 19.5 згідно проспекту емісії 26.05.2017
04.05.2012 43/2/12 серія P Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 50000 4000 бездокументарна іменні 200000000 19.5 згідно проспекту емісії 25.08.2017
04.05.2012 44/2/12 серія Q Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 50000 4000 бездокументарна іменні 200000000 19.5 згідно проспекту емісії 24.11.2017
26.02.2013 29/2/2013 серія R Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 100000 17115 бездокументарна іменні 1711500000 18 згідно проспекту емісії 27.02.2018

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
27.03.2000 похідні цінні папери (деривативи) 23096000 22015000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
03.10.2001 похідні цінні папери (деривативи) 56000000 56000000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
11.02.2002 похідні цінні папери (деривативи) 13720000 12055000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.01.2003 похідні цінні папери (деривативи) 86400000 53787000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.02.2004 похідні цінні папери (деривативи) 75900000 75900000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
28.01.2005 похідні цінні папери (деривативи) 35840000 35191000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
29.12.2005 похідні цінні папери (деривативи) 67200000 36575000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 2994
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 2286

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5

 

Гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів у звітному періоді не надавались.

 

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 5415314 5302285
Статутний капітал 4681562 4681562
Скоригований статутний капітал 7693454 7693454
Опис* Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіпкрінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття та сумою довгострокових зобов’язань і забезпечень, поточних зобов’язань і забезпечень, зобов'язань пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття: 9271320 - 3856006 = 5415314 тис. грн. Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіпкрінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття та сумою довгострокових зобов’язань і забезпечень, поточних зобов’язань і забезпечень, зобов'язань пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття: 9096718 - 3794433 = 5302285 тис. грн.
Висновок** Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
08.07.2013 08.07.2013 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
15.07.2013 16.07.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
05.08.2013 07.08.2013 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Фінансова звітність

 

Баланс
на 30.09.2013
на 30.09.2013
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 42754 17472
     первісна вартість 011 498958 501556
     накопичена амортизація 012 (456204) (484084)
Незавершені капітальні інвестиції 020 375220 319685
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 7132565 6572114
     первісна вартість 031 25580931 25629614
     знос 032 (18448366) (19057500)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 245403 330062
     інші фінансові інвестиції 045 22925 4870
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 10382 10880
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 15510 16749
Знос інвестиційної нерухомості 057 (5128) (5869)
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 21284 16750
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 7850533 7271833
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 24246 22368
Поточні біологічні активи 110 1 1
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130 76 40
Товари 140 37878 27982
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 541984 501430
     первісна вартість 161
     резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 1173 5626
     за виданими авансами 180 51328 45927
     з нарахованих доходів 190 2216 8311
     із внутрішніх розрахунків 200 207105 265435
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 17188 19382
Поточні фінансові інвестиції 220 22019 23805
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 250322 973864
     - у т.ч. в касі 231
     в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 15755 13723
Усього за розділом II 260 1171291 1907894
III. Витрати майбутніх періодів 270 70022 87697
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 4872 3896
Баланс 280 9096718 9271320
     
ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 7693454 7693454
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 411370 411370
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (3025351) (2912322)
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 5302285 5415314
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 326465 319085
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430 326465 319085
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - 63424
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 10004 -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480 10004 -
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 423949 508485
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 2436818 2458871
Векселі видані 520 370 255
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 275601 167604
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 75246 63989
     з бюджетом 550 74881 92345
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 34610 37068
     з оплати праці 580 76443 74601
     з учасниками 590 1900 1899
     із внутрішніх розрахунків 600 1047 5587
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 57099 62793
Усього за розділом IV 620 3457964 3473497
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 9096718 9271320

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2013 року
за 3 квартал 2013 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
      025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 4871653 4948497
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (3443663) (3596584)
Валовий:
     прибуток 050 1427990 1351913
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 28066 265974
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 (509206) (454411)
Витрати на збут 080 (446542) (522082)
Інші операційні витрати 090 (123214) (67691)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 377094 573703
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 27098 6995
Інші доходи 1 130 8659 12505
Фінансові витрати 140 (261990) (220306)
Втрати від участі в капіталі 150 (80) (51)
Інші витрати 160 (37752) (24838)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 113029 348008
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 113029 348008
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Матеріальні затрати 230 576834 590139
Витрати на оплату праці 240 1594969 1577275
Відрахування на соціальні заходи 250 567898 565499
Амортизація 260 697357 680518
Інші операційні витрати 270 981824 1085964
Разом 280 4418882 4499395
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 18726248000 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 18726248000 18726248000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.0061 0.0061
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.0061 0.0061
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Примітки до звітів

 

Бухгалтерський облік у товаристві грунтується на основних принципах обліку, викладених у нормах Закону України від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з наступними змінами та доповненнями та наказу товариства "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику".
Фінансова звітність за IІІ квартал 2013 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог ст. 12 1 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".
У зв'язку з невідповідністю форм фінансвої звітності (Форма №1 та Форма №2) наведених у програмному забезпеченні до діючих на теперішній час фінансові показники за діюючими формами наведені у розділі ХІ.

 
ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18