Звіт за 2014 рік


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21560766
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01601, м. Київ, бул. Тараса Шевченка,б. 18
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 246-58-76 (044) 246-43-78
6. Електронна поштова адреса
ovelichko@ukrtelecom.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015

(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 82   30.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist в мережі Інтернет 06.05.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття X
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів X
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 1. Дисконтнi облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися.
2. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися.
3. Опцiони ПАТ "Укртелеком" розмiщуються на ПАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа".
4. У звiтному перiодi викуп власних акцiй товариством не проводився.
5. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не надавалися.
6. У звiтному перiодi випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, товариством не здiйснювався.
7. ПАТ "Укртелеком" не здiйснює спiльної дiяльностi
8. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi не ведеться
9. "Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї" не може бути надана в повному обсязi, так як ПАТ "Укртелеком" надає послуги, а не виробляє матерiальну продукцiю вiдповiдно до п.15, глави 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826.
10. У формах фiнансової звiтностi вiд"ємнi показники проставленi зi знаком "-" (мiнус), т.я. iнше не передбачено програмним забезпеченням.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
виписка АД 499440
3. Дата проведення державної реєстрації
28.02.2014
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
4681562000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
50063
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку
61.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв’язку
61.90 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв’язку
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до статтi 15 нової редакцiї Статуту ПАТ «Укртелеком», що була затверджена 16.12.2014 р. позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв (протокол № 14 вiд 16.12.2014) та зареєстрована 23.12.2014 державним реєстратором вiддiлу державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi, органами Товариства є: - Загальнi Збори Акцiонерiв; - Наглядова Рада Товариства; - Директор Товариства. Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" Загальнi Збори є вищим органом Товариства. Загальнi Збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї Загальних Зборiв належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; - внесення змiн до Статуту; - прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; - прийняття рiшення про змiну типу Товариства; - прийняття рiшення про розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про збiльшення Статутного Капiталу; -. прийняття рiшення про зменшення Статутного Капiталу; - прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; - за необхiдностi, затвердження Положень про Загальнi Збори, Наглядову Раду та виконавчий орган, а також внесення змiн до них; - затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства; - затвердження рiчного звiту Товариства; - розподiл прибутку i збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом; - прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй вiдповiдно до законодавства України; - прийняття рiшення про форму iснування акцiй; - затвердження розмiру рiчних Дивiдендiв, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та/або Статутом; - прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв; - обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради; - прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства; - обрання комiсiї з припинення Товариства; - обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (надалi – «Значний Правочин»); - прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом та законодавством України, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж Акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; - прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора; - затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв згiдно iз законодавством України та Статутом Товариства. Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними Зборами. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх Положень Товариства (крiм тих, якi згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства); - пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах Товариства, крiм випадкiв Скликання Загальних Зборiв Акцiонерами; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; випуск векселiв Товариства або iндосамент векселiв iнших юридичних чи фiзичних осiб; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом; - обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Директора, Фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана (прийнята на роботу в Товариство) на посаду Директора, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора, прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Директора у випадку його/їх тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних днiв поспiль або його/їх звiльнення; вiдсторонення, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження фiнансового директора та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою, призначення особи, що буде виконувати обов`язки фiнансового директора та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою у випадку вiдсутностi таких осiб бiльше 30 (тридцять) календарних днiв поспiль або їх звiльнення; - обрання Реєстрацiйної комiсiї; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом Товариства, прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, про виплату Дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до законодавства України та Статуту; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з них; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про заснування iнших юридичних осiб; затвердження їх Статутiв та участь в них; - надання попереднього дозволу на: 1. вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк; 2. вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством); 3. вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя тощо); 4. вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; 5. вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб; 6. вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове поручительство); 7. вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги; 8. укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв Товариства, у випадку, якщо рiчна сума (включаючи ПДВ) орендних, лiзингових чи iнших платежiв за одним договором перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень на календарний рiк; 9. вчинення значного правочину, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 10. придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, якщо вартiсть такого придбання, створення або полiпшення перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень за одним договором, або з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк; 11. вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо сума договору з вiдчуження перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень з врахуванням ПДВ; 12. укладення Товариством будь-яких правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного виробництва, надання чи отримання послуг тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень; 13. вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 1 (один) рiк, та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 1 (один) рiк (за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 1 (один) рiк, а також за виключенням договорiв на телекомунiкацiйнi послуги та договорiв на отримання Товариством комунальних послуг); 14. укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень, а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; 15. видачу Директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової Ради чи Загальних Зборiв Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством; - попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто напрямкiв дiяльностi Товариства, що пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, поза рамками поточної операцiйної дiяльностi з надання телекомунiкацiйних послуг, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи; - попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або доповнень); - прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних Зборiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних Зборiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та обсязi, визначених Загальними Зборами Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв або iншої особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала Контрольний Пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; - прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; - прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядникiв рахункiв в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностей таким розпорядникам; - iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв Товариства; - утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової Ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової Ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової Ради Товариства; - прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж Акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як Акцiонери; - розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй виконавчого органу Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; - прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання Директору або iншiй особi, що визначена Наглядовою Радою, повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування; - прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них; - запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури служби внутрiшнього аудиту Товариства; - затвердження рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства; - прийняття рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства, в тому числi резервного капiталу (за наявностi); - прийняття рiшення про вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, чи вiдмову вiд його вчинення, вiдповiдно до чинного законодавства України; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз цим Статутом та чинним законодавством України. Директор ПАТ "Укртелеком" Компетенцiя та повноваження Директора: - здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних Зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. У випадках, передбачених цим Статутом, питання вiднесенi до компетенцiї Директора вирiшуються ним за погодженням та/або на пiдставi рiшення iнших органiв Товариства. - без довiреностi представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, веде переговори та здiйснює юридичнi дiї вiд iменi Товариства тощо в порядку та на умовах передбачених цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради: - спiльно з Фiнансовим директором без довiреностi вчиняє правочини, пiдписує (укладає) договори (угоди, контракти), а щодо правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних Зборiв та/або рiшення (дозвiл) Наглядової Ради Товариства на їх здiйснення, – також пiсля отримання вiдповiдного рiшення (дозволу); - приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови їх оплати працi (а по вiдношенню до працiвникiв Товариства, згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, - лише за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства), а також вирiшує всi iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; - приймає рiшення про заохочення, накладення стягнень, притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства, (а по вiдношенню до працiвникiв Товариства, згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, - лише за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства); - пiсля одержання згоди Наглядової Ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; - затверджує штатний розпис Товариства та змiни до нього; - визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi; Директор несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовi Радi Товариства рiчний консалiдований бiзнес-план (включаючи бюджет Товариства), рiчну та довгострокову iнвестицiйну програму, iншi плани Товариства та надає звiти проїх виконання; - забезпечує реалiзацiю фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики Товариства. тощо 1. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 16.12.2014р. (Протокол № 14 вiд 16.12.2014р.), припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», а саме: 1. Нетудихати Леонiда Iвановича - Голови Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 2. Архiпова Iллi Валерiйовича - члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 3. Лапшиної Катерини Вiкторiвни - члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 4. Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Нетудихата Леонiд Iванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.12.1996р. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,0000005% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебував протягом 1,2 року. Архiпов Iлля Валерiйович – паспорт 45 02 626366, виданий 25.02.2002р. паспортним столом №1 ВВС «Коньково» м. Москви (Росiйська Федерацiя). Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебував протягом 1,2 року. Лапшина Катерина Вiкторiвна – акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебувала протягом 1,2 року. Павленко Людмила Миколаївна – акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебувала протягом 1,2 року. 2. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 16.12.2014р. (Протокол № 14 вiд 16.12.2014р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме: 1. Нетудихату Леонiда Iвановича - Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 2. Баринова Олександра Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 3. Лапшину Катерину Вiкторiвну - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 4. Павленко Людмилу Миколаївну - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 5. Муковнiна Сергiя Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Нетудихата Леонiд Iванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.12.1996р. З березня 2010 року – по грудень 2011 року – Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, з жовтня 2013р. – Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,0000005% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Баринов Олександр Олексiйович - паспорт № 710125584, виданий ФМС 77001 26.03.2010р. 30.11.2009р. – 31.03.2010р. обiймав посаду вiце-президента з продажiв ВАТ «Вымпел-Коммуникации» (Росiйська Федерацiя), 15.12.2010р. – 04.02.2014р. обiймав посаду головного виконавчого директора ТОВ «Астелiт», з 10.02.2014р. – Голова ПАТ «Укртелеком». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Лапшина Катерина Вiкторiвна – 2006р. - 2008р. – заступник директора з розвитку бiзнесу в «Енергопром Менеджмент», 2008р.-2010р. – директор з iнвестицiй i молодший партнер в IК «Адела Холдинг Лiмiтед», з жовтня 2013р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Павленко Людмила Миколаївна – 2007р. - 2010р. старший юрист юридичної компанiї «Бейкер МакКензi», з 2010р. – головний юрисконсульт ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та Партнери», з жовтня 2013р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Муковнiн Сергiй Олексiйович – 04.07.2008р. - 08.01.2013р. – менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ «СКМ», з 08.01.2013 – iнвестицiйний менеджер АТ «СКМ». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 19.02.2014р. №153) припинено 24.02.2014р. повноваження (звiльнено з посади) Директора ПАТ «Укртелеком» Кравця Iгоря Васильовича. Кравець I.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькiй областi 18.05.1996р. На посадi Директора ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 4,5 мiсяцiв. Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 19.02.2014р. № 153) з 24.02.2014р. обрано (прийнято на роботу) на невизначений термiн Курмаза Юрiя Павловича Директором ПАТ «Укртелеком». Курмаз Ю.П., паспорт СН № 404313 , виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.01.1997р. 01.11.2006р. – 30.11.2009р. обiймав посаду директора вiдносин з абонентами ТОВ «Астелiт», 01.12.2009р. – 17.02.2014р. обiймав посаду директора корпоративних вiдносин ТОВ «Астелiт». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль" в м. Києвi
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26005439685
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
2600101284666

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
надання послуг телефонного зв`язку (крiм вiдомчих об’єктiв) – мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1 000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на всiй територiї України АВ 583387 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 02.04.2016
Опис д/н
 
надання послуг фiксованого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку: мiжнародного, мiжмiського на всiй територiї України АВ 583386 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 17.09.2015
Опис д/н
 
надання послуг телефонного зв’язку(крiм вiдомчих об’єктiв) – аудiотекс на всiй територiї України АВ 583384 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 03.05.2016
Опис д/н
 
надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж ефiрного телемовлення на територiї м. Київ, Київської, Тернопiльської, Львiвської, Закарпатської, Житомирської областей АВ 583380 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 31.08.2015
Опис д/н
 
надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж проводового радiомовлення на всiй територiї України АЕ 286001 23.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 22.10.2023
Опис д/н
 
надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж ефiрного радiомовлення на територiї Вiнницької областi АЕ 286014 23.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 22.10.2023
Опис д/н
 
надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку на всiй територiї України АВ 583383 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 13.12.2020
Опис д/н
 
надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу iз застосуванням технологiї DECT з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку н АВ 583413 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 03.05.2016
Опис д/н
 
копiя провайдерської лiцензiї на надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку без права на технiчне обслуговування та експлуатацiю телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку АВ 593204 07.05.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 14.12.2020
Опис д/н
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ТОВ "ТриМоб"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37815221
4) місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-а
5) опис
Надання телекомунiкацiйних послуг (дiяльнiсть у сферi безпроводового мовлення).
1) найменування
ДП у формi ТОВ «Укртел Глобал ГмбХ, Нiмеччина
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
НRВ86240
4) місцезнаходження
Нiмеччина,10117 м. Берлiн, Шуманштрассе, 2
5) опис
Надання телекомунiкацiйних послуг.
1) найменування
ТОВ дитяче оздоровче пiдприємство «Лiсова казка»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
22988615
4) місцезнаходження
31533, Хмельницька обл. Летичiвський район, с. Головчинцi
5) опис
Оздоровлення дiтей працiвникiв галузi зв’язку, членiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств та т.i. (дiяльнiсть лiкарняних закладiв)
1) найменування
ПрАТ«Елсаком-Україна»
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
24589670
4) місцезнаходження
01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18
5) опис
Послуги мобiльного та супутникового зв’язку в системi «Глобалстар» (Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах).
1) найменування
Українсько-кiпрське спiльне пiдприємство з iноземними iнвести- цiями у формi ТОВ «Українська хвиля»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
23972674
4) місцезнаходження
79000, м. Львiв, вул. Листопадового Чину , 22
5) опис
Послуги абонентського радiодоступа в стандартi TDMA (Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та вiдтворення звуку й зображення).Пiдприємство знаходиться у станi припинення.
1) найменування
ТОВ «Телесистеми України»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34726705
4) місцезнаходження
02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 27-А
5) опис
Проектування, будiвництво, технiчне обслуговування та експлуатацiя мереж мiжнародного та мiсцевої телефонного зв’язку i надання послуг в цих мережах. Дiяльнiсть у сферi проводового мовлення.
1) найменування
ВАТ «Свемон-iнвест»
2) організаційно-правова форма
231
3) код за ЄДРПОУ
23727977
4) місцезнаходження
02089, м. Київ, вул. Радистiв, 76
5) опис
Будiвництво, монтаж та експлуатацiя засобiв телекомунiкацiй.
1) найменування
ПАТ «Страхова компанiя «Мир»
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
19209435
4) місцезнаходження
65012, м. Київ, вул.Автозаводська, буд. 54/19 лiтера "А"
5) опис
Cтрахування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Iншi види страхування, крiм страхування життя.
1) найменування
ТОВ «Агрофiрма Україна»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
03759808
4) місцезнаходження
944564, АР Крим, Бахчисарайський район, с. Холмiвка, вул. Теплична, 4
5) опис
Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продуктiв рослинництва. Вирорщування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство" уповноважене рейтингове агентство 19.11.2014 uaA

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державний комiтет зв"язку та iнформатизацiї України - 01001Україна м. Київ вул. Хрещатик, 26 0.00
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курмаз Юрiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 404313 10.01.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
повна вища, Київське вище вiйськове авiацiйне iнженерне училище
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
24.03.2010 - 22.12.2011 - начальник департаменту вiдносин з абонентами, директор вiдносин з абонентами, директор корпоративних вiдносин ТОВ "Астелiт" 19.02.2014 - 23.02.2014 - радник Голови ПАТ "Укртелеком" 24.02.2014 - до цього часу - директор ПАТ "Укртелеком"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Директор Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком".
Компетенцiя та повноваження Директора ПАТ "Укртелеком":
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством , Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства;
- визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi;
- розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та Загальних зборiв Товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Накалюжна Людмила Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 083233 08.02.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
повна вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
16.04.2004 - 30.06.2014 головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком" 01.07.2014 - до цього часу - директор департаменту бухгалтерського та податкового облiку - головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2004 на невизначений термiн
9) Опис
Головний бухгалтер Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком".
Компетенцiя та повноваження Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком":
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нетудихата Леонiд Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВН 555428 21.12.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1955
5) освіта**
повна вища, Одеський електротехнiчний iнститут зв’язку iм. О.С. Попова
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
24.03.2010 - 22.12.2011 - Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України 08.10.2013 - до цього часу Голова Наглядової ради ПАТ 2Укртелеком"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Голова Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
До повноважень Голови Наглядової Ради вiдноситься:
- вiдкриття Загальних Зборiв (за винятком випадкiв, коли на Загальних Зборах головує iнша особа, уповноважена Наглядовою Радою) та органiзацiя обрання секретаря Загальних Зборiв (у разi вiдсутностi корпоративного секретаря), якщо iнше не передбачено Статутом;
- органiзацiя пiдготовки доповiдей та звiтiв Загальним Зборам про дiяльнiсть Наглядової Ради, вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
- органiзацiя роботи Наглядової Ради;
- скликання засiдань Наглядової Ради та головування на них, визначення порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради, пiдписання протоколiв засiдань Наглядової Ради;
- забезпечення вiдкритого обговорення та вiльного обмiну думками на засiданнях Наглядової Ради i належного рiвня (повноти) розгляду на них усiх питань;
- пiдписання вiд iменi Товариства затверджених Наглядовою Радою цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особами, обраними на посади Директора та Голови Товариства, якщо Наглядова Рада не прийме рiшення про уповноваження iншої особи на пiдписання таких договорiв (контрактiв);
- здiйснення iнших функцiй, передбачених Статутом, цим Положенням, а також таких, якi необхiднi для ефективного забезпечення дiяльностi Наглядової Ради в межах її повноважень.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно трудового договору.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баринов Олександр Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
45 06 758712 18.10.2003 ВВС Головинського р-ну м. Москва (Росiйська Федерацiя)
4) рік народження**
1972
5) освіта**
повна вища, Московська державна академiя хiмiчного машинобудування
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
11.2009 - 03.2010 вiце-президент з продажiв ВАТ "Вимпел-Комунiкацiї" (Росiйська Федерацiя),12.2010-02.2014 головний виконавчий директор ТОВ "Астелiт", 02.2014-12.2014 Голова ПАТ "Укртелеком"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Баринов О.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лапшина Катерина Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1983
5) освіта**
повна вища, Iнститут мiжнародних економiчних вiдносин (м. Москва), Фiнансова академiя при Урядi Росiйської Федерацiї
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з розвитку медiа-бiзнесу АТ "СКМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Лапшина К.В.здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павленко Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1963
5) освіта**
повна вища, Iнститут права Мiжрегiональної академiї управлiння персоналом (м. Київ), Київський державний лiнгвiстичний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З грудня 2010 року працювала у ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та партнери», до того обiймала посаду старшого юриста Київського офiсу мiжнародної юридичної компанiї «Бейкер i Макензi». З листопада 2011 року – член Наглядової ради ТОВ «Медiа Група Україна».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Павленко Л.М. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муковнiн Сергiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1975
5) освіта**
повна вища, Унiверситет Тюлейн, США, Донецький державний технiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
04.07.2008-08.01.2013 менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ "СКМ", 08.01.2013 - до цього часу iнвестицiйний менеджер АТ "СКМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Муковнiн С.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Нетудихата Леонiд Iванович ВН 555428 18.12.1996 Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi
100 0.0000005 100 0 0 0
Усього 100 0.0000005 100 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСУ" 33940565 02002 Україна Днiпровський м. Київ вул. Луначарського, 4
17376189488 92.7906 17376189488 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 17376189488 92.7906 17376189488 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2014
Кворум зборів** 92.85
Опис Рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» (далi - Загальнi Збори, Збори) вiдкрив Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» - Нетудихата Леонiд Iванович.
Мiсце проведення Загальних Зборiв: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу "Київський коледж зв'язку".
Дата та час проведення Загальних Зборiв: 24 квiтня 2014 року, час початку Зборiв о 12-00 год., час закiнчення Зборiв о 13.30 год.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину 17.04.2014 року, за три робочих днi до дати проведення Зборiв.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах: 60639 (шiстдесят тисяч шiстсот тридцять дев'ять) осiб.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних Зборах здiйснювалась Реєстрацiйною комiсiєю, призначеною Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком».
Слово для оголошення результатiв реєстрацiї акцiонерiв надано Головi Реєстрацiйної комiсiї - Сiченку Сергiю Павловичу, який доповiв, що:
- реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi в Зборах, проведена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Укртелеком», складеного станом на 24 годину 17.04.2014 року;
- початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi в Загальних Зборах -о 10.00 год.; закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) - о 11.30 год.
- Реєстрацiйна комiсiя перевiрила повноваження кожної особи, що прибула для участi у Зборах, повноваження їх пiдтверджує;
- письмових скарг та заяв до Реєстрацiйної комiсiї не надходило;
- на дату проведення Зборiв, 24.04.2014 року, статутний капiтал ПАТ «Укртелеком» розподiлено на 18 726 248 000 (вiсiмнадцять мiльярдiв сiмсот двадцять шiсть мiльйонiв двiстi сорок вiсiм тисяч) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна та складає 4 681 562 000,00 (чотири мiльярди шiстсот вiсiмдесят один мiльйон п'ятсот шiстдесят двi тисячi) гривень;
- за результатами проведеної реєстрацiї (результати якої зазначенi в Протоколi реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у рiчних (чергових) Загальних Зборах Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком») для участi у Зборах зареєструвалось 83 акцiонери (їх представники), яким належить 17 387 688 078 (сiмнадцять мiльярдiв триста вiсiмдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят вiсiм тисяч сiмдесят вiсiм) штук простих iменних акцiй (голосiв), що складає 92,851959 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПАТ «Укртелеком».
- оскiльки для участi у Загальних Зборах зареєстровано акцiонери, якi сукупно є власниками бiльше 60% голосуючих акцiй, вiдповiдно до ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства», рiчнi Загальнi Збори є такими, що мають кворум.
З урахуванням вищевикладеного, Нетудихата Л.I. повiдомив присутнiм, що рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликанi на 24.04.2014, визнаються правомочними i оголошуються вiдкритими, та оголосив питання порядку денного Зборiв:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв Н4Т "Укртелеком", затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiтiв Голови ПАТ "Укртелеком", Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. Затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком" за 2013 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк.
4. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПАТ "Укртелеком" за пiдсумками роботи за 2013 рiк.
5. Про внесення змiн та доповнень до положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком".
Нетудихата Л.I. звернув увагу присутнiх на те, що питання порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» затвердженi Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 06.03.2014 № 156) та доведенi до вiдома кожного акцiонера, у строки визначенi законодавством України, шляхом: надсилання персонального повiдомлення кожному акцiонеру; публiкацiї повiдомлення в офiцiйному друкованому виданнi - бюлетенi «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» вiд 21.03.2014 № 55; розмiщення повiдомлення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; розмiщення повiдомлення про проведення Загальних Зборiв на веб-сторiнцi ПАТ «Укртелеком» в мережi Iнтернет.
Пропозицiї до порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликаних на 24 квiтня 2014 року, вiд акцiонерiв не надходили, у зв'язку з чим, змiни до порядку денного Зборiв не вносились.
Голосування з усiх питань порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв проводилось з використанням бюлетенiв для голосування, якi були виданi учасникам Загальних Зборiв Акцiонерiв товариства пiд час реєстрацiї.
Форма та текст бюлетенiв для голосування затвердженi в установленому законодавством порядку, шляхом прийняття Наглядовою Радою вiдповiдного рiшення.
З формою та текстом бюлетенiв акцiонери (їх представники) мали можливiсть ознайомитись за мiсцем знаходження товариства - до проведення зборiв та у день проведення зборiв - у мiсцi їх проведення.
З метою роз'яснення процедури голосування та порядку заповнення бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах слово надано Сiченко С.П.
Нетудихата Л.I. повiдомив про початок розгляду питань порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликаних на 24.04.2014.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком", затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї»
СЛУХАЛИ:
Нетудихату Л.I., який зазначив, що для забезпечення роботи Зборiв необхiдно обрати їх робочi органи.
Нетудихата Л.I. запропонував розглянути i проголосувати окремо за:
- обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»;
- затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
З питання «Обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Нетудихата Л.I. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:
Обрати:
Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» -Нетудихату Леонiда Iвановича, Голову Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»;
Секретарем рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Котлярова Юрiя Анатолiйовича, Корпоративного Секретаря ПАТ «Укртелеком».
Iнших пропозицiй не надходило.
Нетудихата Л.I. повiдомив, що голосування з першого питання порядку денного в частинi: «Обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»» проводитиметься з використанням бюлетеня № 1.

ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17385561456 (99,98776938%), Голосувало «ПРОТИ» - 0 (0%),
Утрималось - 1971000 (0,01133561 %), Недiйснi - 3060 (0,0000176%), Не брали участь у голосуваннi - 152562 (0,00087741 %).
Рiшення прийнято.
З питання «Затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї» Нетудихата Л.I. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:
Затвердити склад Лiчильної комiсiї у кiлькостi 20 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Голова Лiчильної комiсiї - Сiченко Сергiй Павлович; Члени Лiчильної комiсiї:
- Скора Наталiя Iванiвна - секретар Лiчильної комiсiї;
- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна;
- Жирко Алла Миколаївна;
- Лурцi-Огли Ольга Миколаївна;
- Кириленко Юлiя Миколаївна;
- Багмут Iрина Iванiвна;
- Стеценко Iрина Степанiвна;
- Борисенко Людмила Олександрiвна;
- Ваховська Юлiя Юрiївна;
- Герасимова Тетяна Сергiївна;
- Лисенко Вiкторiя Михайлiвна;
- Керiмова Людмила Василiвна;
- Ковальова Анастасiя Iгорiвна;
- Iгнатенко Олена Григорiвна;
- Мiсько Iнна Iванiвна;
- Тимошенко Олена Володимирiвна;
- Угляр Яна Юрiївна;
- Федоренко Людмила Iванiвна;
- Чекорська Євгенiя Володимирiвна;
Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Нетудихата Л.I. повiдомив, що голосування з першого питання порядку денного в частинi: «Затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї» проводитиметься з використанням бюлетеня № 2.
ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17383103646 (99,97363403 %), Голосувало «ПРОТИ» - 0 (0%),
Утрималось - 0 (0%), Недiйснi - 3060 (0,0000176%), Не брали участь у голосуваннi - 4581372 (0,02634837 %).
Рiшення прийнято.
Таким чином, рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Обрати:
Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» -Нетудихату Леонiда Iвановича, Голову Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»;
Секретарем рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Котлярова Юрiя Анатолiйовича, Корпоративного Секретаря ПАТ «Укртелеком».
2. Затвердити склад Лiчильної комiсiї у кiлькостi 20 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Голова Лiчильної комiсiї - Сiченко Сергiй Павлович; Члени Лiчильної комiсiї:
- Скора Наталiя Iванiвна - секретар Лiчильної комiсiї;
- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна;
- Жирко Алла Миколаївна;
- Лурцi-Огли Ольга Миколаївна;
- Кириленко Юлiя Миколаївна;
- Багмут Iрина Iванiвна;
- Стеценко Iрина Степанiвна;
- Борисенко Людмила Олександрiвна;
- Ваховська Юлiя Юрiївна;
- Герасимова Тетяна Сергiївна;
- Лисенко Вiкторiя Михайлiвна;
- Керiмова Людмила Василiвна;
- Ковальова Анастасiя Iгорiвна;
- Iгнатенко Олена Григорiвна;
- Мiсько Iнна Iванiвна;
- Тимошенко Олена Володимирiвна;
- Угляр Яна Юрiївна;
- Федоренко Людмила Iванiвна;
- Чекорська Євгенiя Володимирiвна;
Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Розгляд звiту Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду»
СЛУХАЛИ:
Нетудихату Л.I., який оголосив звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2013 рiк.
Зокрема, Нетудихата Л.I. у виступi перед акцiонерами Товариства зазначив iнформацiю про персональний склад Наглядової Ради у 2013 роцi; кiлькiсть проведених протягом звiтного перiоду засiдань; основнi питання, що були розглянутi та рiшення з яких прийнятi Наглядовою Радою протягом 2013 року. Так, Нетудихата Л.I. повiдомив, що на засiданнях розглядались питання подальшого розвитку товариства, вирiшення проблем фiнансування його дiяльностi, визначення кандидатур вищого менеджменту товариства, узгодження суттєвих угод, що укладались Товариством, обрання зовнiшнiх аудиторiв та iншi питання. Наглядовою Радою вперше в Товариствi запроваджено iнститут корпоративного секретаря.
Звернув увагу акцiонерiв Товариства на те, що рiшення Наглядової Ради приймалися в межах її компетенцiї, вiдповiдно до законодавства України, Статуту ПАТ «Укртелеком».
Запропонував прийняти наступне рiшення з даного питання:
Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2013 рiк. Роботу Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» за 2013 рiк визнати задовiльною.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова Загальних Зборiв Акцiонерiв - Нетудихата Л.I. повiдомив, що голосування з другого питання порядку денного проводитиметься з використанням бюлетеня № 3.
ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17386653492 (99,99405 %), Голосувало «ПРОТИ» - 539859 (0,003105%),
Утрималось - 119180 (0,000685 %), Недiйснi - 201922 (0,001161 %), Не брали участь у голосуваннi - 173625 (0,000999 %)
Рiшення прийнято.
Таким чином, рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2013 рiк. Роботу Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» за 2013 рiк визнати задовiльною.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Розгляд звiтiв Голови ПАТ "Укртелеком", Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. Затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком " за 2013 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк»
СЛУХАЛИ:
Доповiдь Директора ПАТ «Укртелеком» Курмаза Ю.П. з вказаних питань.
Акцiонерам було оголошено основнi результати виробничої та фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк; основнi результати дiяльностi Голови та Директора ПАТ «Укртелеком» у 2013 роцi; основнi показники фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк; поiнформовано про прiоритетнi напрямки дiяльностi Товариства у 2014 роцi, тощо. Так, серед прiоритетних напрямiв дiяльностi Товариства у 2014 роцi визначено: масове впровадження нових продуктiв i технологiй, пiдвищення лояльностi до споживачiв; розвиток магiстральної IР мережi, розвиток широкосмугових мереж Iнтернет -
доступу, тощо.
Голова Загальних Зборiв Акцiонерiв - Нетудихата Л.I., пiсля виступу Курмаза Ю.П. запропонував проголосувати окремо за:
- розгляд звiту Голови ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду;
- розгляд звiту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду;
- затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком" за 2013 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк.
З питання «Розгляд звiту Голови ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду» на розгляд акцiонерiв вноситься наступна пропозицiя:
Затвердити звiт Голови ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2013 рiк. Роботу Голови ПАТ "Укртелеком" за 2013 рiк визнати задовiльною.

Iнших пропозицiй не надходило.
Голова Загальних Зборiв Акцiонерiв - Нетудихата Л.I. повiдомив, що голосування з третього питання порядку денного в частинi: «Розгляд звiту Голови ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду» проводитиметься з використанням бюлетеня № 4.
ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17383601800 (99,976499 %), Голосувало «ПРОТИ» - 3500679 (0,020133 %), Утрималось - 125300 (0,000721 %), Недiйснi - 285874 (0,001644%), Не брали участь у голосуваннi - 174425 (0,001003 %).
Рiшення прийнято.
З питання «Розгляд звiту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду» Нетудихата Л.I. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:
Затвердити звiт Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2013 рiк. Роботу Директора ПАТ "Укртелеком" за 2013 рiк визнати задовiльною.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова Загальних Зборiв Акцiонерiв - Нетудихата Л.I. повiдомив, що голосування з третього питання порядку денного в частинi: «Розгляд звiту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду» проводитиметься з використанням бюлетеня № 5.

ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17386760682 (99,99466636 %), Голосувало «ПРОТИ» - 527619 (0,00303444 %), Утрималось - 24480 (0,00014079%), Недiйснi - 3060 (0,0000176 %), Не брали участь у голосуваннi - 372237 (0,00214081 %)
Рiшення прийнято.
З питання «Затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком" за 2013 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк», Нетудихата Л.I. запропонував акцiонерам проголосувати за наступний проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Укртелеком» за 2013 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть товариства за 2013 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова Загальних Зборiв Акцiонерiв - Нетудихата Л.I. повiдомив, що голосування з третього питання порядку денного в частинi: «Затвердження рiчного звiту
ПАТ "Укртелеком" за 2013 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк» проводитиметься з використанням бюлетеня № 6.

ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17384597740 (99,9822269 %), Голосувало «ПРОТИ» - 9180 (0,0000528 %)
Утрималось - 2093240 (0,0120386 %), Недiйснi - 201122 (0,0011567%), Не брали участь у голосуваннi - 786796 (0,004525 %).
Рiшення прийнято.
Таким чином, рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити звiт Голови ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2013 рiк. Роботу Голови ПАТ "Укртелеком" за 2013 рiк визнати задовiльною.
2. Затвердити звiт Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2013 рiк. Роботу Директора ПАТ "Укртелеком" за 2013 рiк визнати задовiльною.
3. Затвердити рiчний звiт ПАТ «Укртелеком» за 2013 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть товариства за 2013 рiк.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПАТ "Укртелеком" за пiдсумками роботи за 2013 рiк»
СЛУХАЛИ:
Доповiдь Директора ПАТ «Укртелеком» Курмаза Ю.П. з питання порядку денного. Курмаз Ю.П. доповiв, що чистий прибуток ПАТ «Укртелеком» за 2013 рiк складає 138,9 млн. грн. Разом з тим, станом на 31.12.2013 року накопиченi непокритi збитки товариства за попереднi роки складають 2 968,7 млн. грн. У зв'язку з цим, Курмаз Ю.П. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення: «Прибуток, отриманий за результатом дiяльностi ПАТ «Укртелеком» в 2013 роцi в повному обсязi направити на покриття накопичених збиткiв за попереднi роки».
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова Загальних Зборiв Акцiонерiв - Нетудихата Л.I. повiдомив, що голосування з четвертого питання порядку денного проводитиметься з використанням бюлетеня № 7.
Таким чином, рiчнi (черговi) Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17381598872 (99,96497978 %), Голосувало «ПРОТИ» - 5060740 (0,02910531 %),
Утрималось - 128360 (0,00073822 %), Недiйснi - 204182 (0,00117429%), Не брали участь у голосуваннi - 695924 (0,0040024 %).
Прибуток, отриманий за результатом дiяльностi ПАТ «Укртелеком» в 2013 роцi в повному обсязi направити на покриття накопичених збиткiв за попереднi роки.
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про внесення змiн та доповнень до положення про Наглядову Раду ПАТ «Укртелеком» СЛУХАЛИ:
Котлярова Ю.А. - Корпоративного Секретаря ПАТ «Укртелеком», який повiдомив, що змiни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Укртелеком» не стосуються змiни компетенцiї Наглядової Ради, а направленi на впорядкування питань скликання та проведення засiдань Наглядової Ради, оформлення рiшень Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», тощо.
Котляров Ю.А. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:
Внести та затвердити змiни до Положення про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Надати повноваження Головi рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Нетудихатi Леонiду Iвановичу на пiдписання Положення про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» у новiй редакцiї.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова Загальних Зборiв Акцiонерiв - Нетудихата Л.I. повiдомив, що голосування з п'ятого питання порядку денного проводитиметься з використанням бюлетеня № 8.
ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17386627192 (99,99389864 %), Голосувало «ПРОТИ» - 3060 (0,0000176%), Утрималось - 118520 (0,00068163 %), Недiйснi - 201122 (0,00115669%), Не брали участь у голосуваннi - 738184 (0,00424544 %)
Рiшення прийнято.
Таким чином, рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Внести та затвердити змiни до Положення про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Надати повноваження Головi рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» - Нетудихатi Леонiду Iвановичу на пiдписання Положення про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» у новiй редакцiї.

Пiсля закiнчення розгляду питань порядку денного були наданi вiдповiдi на запитання, якi надiйшли вiд акцiонерiв (їх представникiв).
Пропозицiй та зауважень щодо ведення Зборiв не надходило.
Рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликанi на 24 квiтня 2014 року оголошено закритими.


Вид загальних зборів* чергові позачергові

X
Дата проведення 16.12.2014
Кворум зборів** 95.19
Опис Позачерговi Загальнi Збори Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" (далi – Загальнi Збори, Збори) вiдкрито о 12.00 год.
Мiсце проведення Загальних Зборiв: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу "Київський коледж зв’язку".
Дата та час проведення Загальних Зборiв: 16 грудня 2014 року, час початку Зборiв о 12-00 год., час закiнчення Зборiв о 13.30 год.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину 10.12.2014 року, за три робочих днi до дати проведення Зборiв.
З агальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах: 60600 (шiстдесят тисяч шiстсот) осiб.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних Зборах здiйснювалась Реєстрацiйною комiсiєю, призначеною Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком».
Слово для оголошення результатiв реєстрацiї акцiонерiв надано Головi Реєстрацiйної комiсiї – Сiченку Сергiю Павловичу, який доповiв, що:
- реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi в Зборах, проведена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Укртелеком», складеного станом на 24 годину 10.12.2014 року;
- початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi в Загальних Зборах - о 10.00 год.; закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) - о 11.30 год.
- Реєстрацiйна комiсiя перевiрила повноваження кожної особи, що прибула для участi у Зборах, повноваження їх пiдтверджує;
- письмових скарг та заяв до Реєстрацiйної комiсiї не надходило;
- на дату проведення Зборiв, 16.12.2014 року, статутний капiтал ПАТ «Укртелеком» розподiлено на 18 726 248 000 (вiсiмнадцять мiльярдiв сiмсот двадцять шiсть мiльйонiв двiстi сорок вiсiм тисяч) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копiйок) кожна та складає 4 681 562 000,00 (чотири мiльярди шiстсот вiсiмдесят один мiльйон п’ятсот шiстдесят двi тисячi) гривень;
- за результатами проведеної реєстрацiї (результати якої зазначенi в Протоколi реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком») для участi у Зборах зареєструвалось 114 акцiонерiв (їх представникiв), яким належить 17 379 699 734 (сiмнадцять мiльярдiв триста сiмдесят дев’ять мiльйонiв шiстсот дев’яносто дев’ять тисяч сiмсот тридцять чотири) штук простих iменних акцiй (голосiв), що складає 95,192317 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПАТ «Укртелеком».
- оскiльки для участi у Загальних Зборах зареєстровано акцiонери, якi сукупно є власниками бiльше 60% голосуючих акцiй, вiдповiдно до ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства», позачерговi Загальнi Збори є такими, що мають кворум.
З урахуванням вищевикладеного присутнiм повiдомлено, що позачерговi Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликанi на 16.12.2014, визнаються правомочними i оголошуються вiдкритими, та оголошено питання порядку денного Зборiв:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком", затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
2. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".
3. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; обрання членiв Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".
4. Внесення змiн до Статуту ПАТ "Укртелеком" шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту ПАТ "Укртелеком" в новiй редакцiї.
5. Внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" в новiй редакцiї.
Iващенко С.I. звернула увагу присутнiх на те, що питання порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» затвердженi Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 24.10.2014 № 235) та доведенi до вiдома кожного акцiонера, у строки визначенi законодавством України, шляхом: надсилання персонального повiдомлення кожному акцiонеру; публiкацiї повiдомлення в офiцiйному друкованому виданнi - бюлетенi «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» вiд 12.11.2014 № 216; розмiщення повiдомлення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; розмiщення повiдомлення про проведення Загальних Зборiв на веб-сторiнцi ПАТ «Укртелеком» в мережi Iнтернет.
Змiни до порядку денного позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликаних на 16 грудня 2014 року не вносились.
Голосування з усiх питань порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв проводилось з використанням бюлетенiв для голосування, якi були виданi учасникам Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства пiд час реєстрацiї.
Форма та текст бюлетенiв для голосування затвердженi в установленому законодавством порядку, шляхом прийняття Наглядовою Радою вiдповiдного рiшення.
З формою та текстом бюлетенiв акцiонери (їх представники) мали можливiсть ознайомитись за мiсцем знаходження товариства – до проведення зборiв та у день проведення зборiв – у мiсцi їх проведення.
З метою роз’яснення процедури голосування та порядку заповнення бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах слово надано Сiченко С.П.
Iващенко С.I. повiдомила про початок розгляду питань порядку денного позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликаних на 16.12.2014.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком", затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
СЛУХАЛИ:
Iващенко С.I., яка зазначила, що для забезпечення роботи Зборiв необхiдно обрати їх робочi органи.
Запропонувала розглянути i проголосувати окремо за:
- обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»;
- затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
З питання «Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення:
Обрати:
- Головою позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну;
- Секретарем позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Цибу Сергiя Леонiдовича.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з першого питання порядку денного в частинi: «Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» проводилось бюлетенем № 1.
ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17378744129 (99,994502 %), Голосувало «ПРОТИ» - 3060 (0,000018 %),
Утрималось - 3060 (0,000018 %), Недiйснi - 9180 (0,000053 %), Не брали участь у голосуваннi - 940305 (0,005410 %)
Рiшення прийнято.
З питання «Затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення:
Затвердити склад Лiчильної комiсiї позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликаних на 16.12.2014 року, у кiлькостi 19 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Голова Лiчильної комiсiї - Сiченко Сергiй Павлович;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Котлярова Жанна Леонiдiвна - секретар Лiчильної комiсiї;
- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна;
- Жирко Алла Миколаївна;
- Кириленко Юлiя Миколаївна;
- Багмут Iрина Iванiвна;
- Стеценко Iрина Степанiвна;
- Борисенко Людмила Олександрiвна;
- Ваховська Юлiя Юрiївна;
- Герасимова Тетяна Сергiївна;
- Лисенко Вiкторiя Михайлiвна;
- Ковальова Анастасiя Iгорiвна;
- Iгнатенко Олена Григорiвна;
- Мiсько Iнна Iванiвна;
- Тимошенко Олена Володимирiвна;
- Єркiна Ольга Iванiвна;
- Чекорська Євгенiя Володимирiвна;
- Орляка Юлiя Миколаївна;
- Трейтяк Наталiя Олександрiвна.
Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з першого питання порядку денного в частинi: «Затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї» проводилось бюлетенем № 2.
ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17378575979 (99,993534 %), Голосувало «ПРОТИ» - 3060 (0,000018 %),
Утрималось - 0 (0 %), Недiйснi - 6120 (0,000035 %), Не брали участь у голосуваннi - 1114575 (0,006413%).
Рiшення прийнято.
Таким чином, позачерговi Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Обрати:
- Головою позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну;
- Секретарем позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Цибу Сергiя Леонiдовича.
2. Затвердити склад Лiчильної комiсiї позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликаних на 16.12.2014 року, у кiлькостi 19 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
Голова Лiчильної комiсiї - Сiченко Сергiй Павлович;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Котлярова Жанна Леонiдiвна - секретар Лiчильної комiсiї;
- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна;
- Жирко Алла Миколаївна;
- Кириленко Юлiя Миколаївна;
- Багмут Iрина Iванiвна;
- Стеценко Iрина Степанiвна;
- Борисенко Людмила Олександрiвна;
- Ваховська Юлiя Юрiївна;
- Герасимова Тетяна Сергiївна;
- Лисенко Вiкторiя Михайлiвна;
- Ковальова Анастасiя Iгорiвна;
- Iгнатенко Олена Григорiвна;
- Мiсько Iнна Iванiвна;
- Тимошенко Олена Володимирiвна;
- Єркiна Ольга Iванiвна;
- Чекорська Євгенiя Володимирiвна;
- Орляка Юлiя Миколаївна;
- Трейтяк Наталiя Олександрiвна.
Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
СЛУХАЛИ:
Голову позачергових Загальних Зборiв – Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:
Припинити повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», обраних позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» 08.10.2013 (протокол № 12):
- Нетудихати Леонiда Iвановича – члена Наглядової Ради – Голови Наглядової Ради;
- Архiпова Iллi Валерiйовича – члена Наглядової Ради;
- Лапшиної Катерини Вiкторiвни – члена Наглядової Ради;
- Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з другого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 3.
ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17378718097 (99,994352 %), Голосувало «ПРОТИ» - 0 (0 %), Утрималось - 0 (0 %), Недiйснi - 3060 (0,000018 %), Не брали участь у голосуваннi - 978577 (0,005631 %)
Рiшення прийнято.
Таким чином, позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», обраних позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» 08.10.2013 (протокол № 12):
- Нетудихати Леонiда Iвановича – члена Наглядової Ради – Голови Наглядової Ради;
- Архiпова Iллi Валерiйовича – члена Наглядової Ради;
- Лапшиної Катерини Вiкторiвни – члена Наглядової Ради;
- Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; обрання членiв Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".
СЛУХАЛИ:
Голову позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв – Iващенко С.I., яка запропонувала розглянути i проголосувати окремо за:
- затвердження кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»;
- обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
- затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
З питання «Затвердження кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення:
Затвердити кiлькiсний склад Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" - п’ять (5) осiб.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з данного питання порядку денного проводилось бюлетенем № 4.

ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17377609522 (99,9879733 %), Голосувало «ПРОТИ» - 524559 (0,0030182%), Утрималось - 3860 (0,0000222 %), Недiйснi - 12240 (0,0000704 %). Не брали участь у голосуваннi - 1549553 (0,0089159%_).
Рiшення прийнято.
З питання «Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Iващенко С.I. запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:

Обрати членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком":
- Нетудихату Леонiда Iвановича – Голова Наглядової Ради;
- Баринова Олександра Олексiйовича;
- Лапшину Катерину Вiкторiвну;
- Павленко Людмилу Миколаївну;
- Муковнiна Сергiя Олексiйовича.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з данного питання порядку денного проводилось бюлетенем № 5. Голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування та з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.
Результати голосування:
№ п.п. П.I.Б. кандидата Кiлькiсть вiдданих акцiонерами голосiв «ЗА»
1. Нетудихата Леонiд Iванович - 17381382438
2. Баринов Олександр Олексiйович - 17376427663
3. Лапшина Катерина Вiкторiвна - 17376409868
4. Павленко Людмила Миколаївна - 17376454018
5. Муковнiн Сергiй Олексiйович - 17376428593
Отже, за результатами голосування позачерговими Загальними Зборами прийнято таке рiшення:
Обрати членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»:
- Нетудихату Леонiда Iвановича – Голова Наглядової Ради;
- Баринова Олександра Олексiйовича;
- Лапшину Катерину Вiкторiвну;
- Павленко Людмилу Миколаївну;
- Муковнiна Сергiя Олексiйовича.
З питання «затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», Iващенко С.I. запропонувала акцiонерам проголосувати за наступний проект рiшення:
Затвердити умови:
- трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради – Головою Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком";
- безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".
Уповноважити Директора ПАТ "Укртелеком" на пiдписання вiд iменi ПАТ "Укртелеком" договорiв з Головою та iншими членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з данного питання порядку денного проводилось бюлетенем № 6.
ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17377742630 (99,988739 %), Голосувало «ПРОТИ» - 9180 (0,000053%),
Утрималось - 489180 (0,002815 %), Недiйснi - 3060 (0,000018 %), Не брали участь у голосуваннi - 1455684 (0,008376 %).
Рiшення прийнято.
Таким чином, позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити кiлькiсний склад Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" - п’ять (5) осiб.
2. Обрати членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»:
- Нетудихату Леонiда Iвановича – Голова Наглядової Ради;
- Баринова Олександра Олексiйовича;
- Лапшину Катерину Вiкторiвну;
- Павленко Людмилу Миколаївну;
- Муковнiна Сергiя Олексiйовича.
3. Затвердити умови:
- трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради – Головою Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком";
- безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".
Уповноважити Директора ПАТ «Укртелеком» на пiдписання вiд iменi ПАТ "Укртелеком" договорiв з Головою та iншими членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Внесення змiн до Статуту ПАТ "Укртелеком" шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту ПАТ "Укртелеком" в новiй редакцiї.
СЛУХАЛИ:
Голову позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв – Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:
Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Уповноважити Голову позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну на пiдписання Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї.
Доручити Директору ПАТ «Укртелеком» забезпечити державну реєстрацiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї, вiдповiдно до встановленого законодавством України порядку.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова Загальних Зборiв Акцiонерiв – Iващенко С.I. повiдомила, що голосування з четвертого питання порядку денного проводитиметься бюлетенем № 7.
ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 17378217234 (99,991470 %), Голосувало «ПРОТИ» - 560759 (0,003227%),
Утрималось - 11580 (0,000067%), Недiйснi - 3060 (0,000018%), Не брали участь у голосуваннi - 907101 (0,005219%).
Рiшення прийнято.
Таким чином, позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Уповноважити Голову позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну на пiдписання Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї.
Доручити Директору ПАТ «Укртелеком» забезпечити державну реєстрацiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї, вiдповiдно до встановленого законодавством України порядку.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" в новiй редакцiї.
СЛУХАЛИ:
Голову позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв – Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:
Внести та затвердити змiни до Положення про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Уповноважити Голову позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну на пiдписання Положення про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» у новiй редакцiї.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова Загальних Зборiв Акцiонерiв – Iващенко С.I. повiдомила, що голосування з п’ятого питання порядку денного проводитиметься бюлетенем № 8.
ГОЛОСУВАЛИ: Голосувало «ЗА» - 2026946 (0,011663%). Голосувало «ПРОТИ»- 6120 (0,000035%), Утрималось - 17376201868 (99,979874%), Недiйснi - 6120 (0,000035%), Не брали участь у голосуваннi - 1458680 (0,008393%).
Рiшення не прийнято.
Пiсля закiнчення розгляду питань порядку денного були наданi вiдповiдi на запитання, якi надiйшли вiд акцiонерiв (їх представникiв).
Пропозицiй та зауважень щодо ведення Зборiв не надходило.
Позачерговi Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» оголошено закритими.

9. Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 214.29 0.000 1117.91 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендівДата виплати дивідендівОпис 1. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" рiшення про виплату дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному, не приймалося.
2. На дату оприлюднення рiчної iнформацiї рiшення Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду не приймалося.
3. Розмiр сплачених дивiдендiв у перiодi, що передував звiтному, у сумi 1117,91 грн. складають дивiденди, сплаченi товариством за 2000 - 2007 роки акцiонерам, якi не отримали їх у свiй час з тих, чи iнших причин.
4. Розмiр сплачених дивiдендiв у звiтному перiодi у сумi 214,29 грн. складають дивiденди, сплаченi товариством за 2000 - 2007 роки акцiонерам, якi не отримали їх в свiй час з тих, чи iнших причин.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Депозитарна дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Євробанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33305163
Місцезнаходження 01032 Україна Київська - м. Київ бул. Т. Шевченка, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263290
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 585-44-21
Факс (044) 220-11-89
Вид діяльності Зберiгач цiнних паперiв
Опис Зберiгач цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Добрий Капiтал"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33948171
Місцезнаходження 01030 Україна м. Київ - м. Київ вул. Б.Хмельницького, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 493115
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2009
Міжміський код та телефон (044) 284-04-20
Факс (044) 279-53-02
Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
Опис Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36049978
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ - м. Київ вул. П. Мирного, 16/13А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 7
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 200-10-31
Факс (044) 200-10-32
Вид діяльності Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Опис Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi й керування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ - м. Київ пр. Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 500428, АВ 500431
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.12.2009
Міжміський код та телефон (044) 536-09-62
Факс (044) 536-00-21
Вид діяльності Послуги у сферi страхування
Опис Послуги у сферi страхування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донецькiнаудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 13543179
Місцезнаходження 83050 Україна Донецька - м. Красноармiйськ вул.Ленiна, 115
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0074
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (06239) 28-400
Факс (06239) 20-014
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудиторськi послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 36184092
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42/44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 399339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010
Міжміський код та телефон (044) 495-74-74
Факс (044) 495-74-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42/44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044) 277-50-00
Факс (044) 277-50-01
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 483591
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009
Міжміський код та телефон (056) 373-95-94
Факс (056) 373-97-81
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "КПМГ АУДИТ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31032100
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ - м. Київ вул. Михайлiвська. 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2397
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 490-55-07
Факс (044) 490-55-08
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудиторськi послуги

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.12.2000 661/1/00 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000137244 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 18726248000.00 4681562000.00 100.00
Опис Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. Цiннi папери товариства, якi перебувають в обiгу за межами України вiдсутнi.
У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй товариством не здiйснювався.
У звiтному перiодi рiшення про здiйснення додаткового випуску акцiй у поточному роцi товариством не приймалося.
03.10.2011 Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення про переведення акцiй простих iменних ПАТ «Укртелеком» з Котирувального списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 1-го рiвня до Котирувального списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 2-го рiвня у вiдповiдностi з п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»
Рiшенням Котирувальної комiсiї ПАТ «Українська бiржа» № 955 вiд 05.07.2013р. прийнято рiшення про переведення з 08.07.2013р. простих iменних акцiй ПАТ «Укртелеком» до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» у вiдповiдностi з п. 16.3 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа».
На кiнець звiтного перiоду загальна чисельнiсть акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" становила - 60575 особи. Станом на 31.12.2014р. в обiгу перебувало - 18 726 244 940 штук простих iменних акцiй ПАТ "Укртелеком", якi облiковуються в ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцiй, загальною номiнальною вартiстю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7906% вiд статутного фонду ПАТ «Укртелеком», якi облiковуються у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Мiсцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акцiї перейшли до ТОВ "ЕСУ" пiд час приватизацiї ПАТ "Укртелеком".
 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04.05.2012 41/2/12 серiя N Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000 2000 Бездокументарні іменні 100000000.00 16.5 Згiдно Проспекту емiсiї 6731520.00 24.02.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй -20.02.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 18% на 1-2 квартали 2014р.; 16,5% на 3-4 квартали 2014р.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2014 роцi: з 24.02.2014 (7 вiдсотковий перiод), з 26.05.2014 (8 вiдсотковий перiод), з 25.08.2014 (9 вiдсотковий перiод), з 24.11.2014 (10 вiдсотковий перiод).
Листом вiд 02.06.2014р. № 3842/01/14 ПАТ «Українська бiржа» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
Вiдповiдно до рiшення Котирувальної комiсiї ПАТ «Українська бiржа» вiд 30.05.2014р. №1246 облiгацiї ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) виключено з бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа», та з 02.06.2014р. переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п.17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа», у зв’язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (наявнiсть бiржового курсу), визначеним п. 4.2, Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.11.2012р. №1688.
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiй N (ISIN UA4000139596). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 04.05.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 2 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 100 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї N - № 41/2/12.

 
04.05.2012 42/2/12 серiя О Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 2000 Бездокументарні іменні 100000000.00 16.5 Згiдно Проспекту емiсiї 4487680.00 26.05.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 22.05.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 18% на 1-2 квартали 2014р.; 16,5% на 3-4 квартали 2014р.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2014 роцi: з 24.02.2014 (7 вiдсотковий перiод), з 26.05.2014 (8 вiдсотковий перiод), з 25.08.2014 (9 вiдсотковий перiод), з 24.11.2014 (10 вiдсотковий перiод).

 
04.05.2012 43/2/12 серiя Р Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 4000 Бездокументарні іменні 200000000.00 16.5 Згiдно Проспекту емiсiї 14273623.00 25.08.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 21.08.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 18% на 1-2 квартали 2014р.; 16,5% на 3-4 квартали 2014р.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2014 роцi: з 24.02.2014 (7 вiдсотковий перiод), з 26.05.2014 (8 вiдсотковий перiод), з 25.08.2014 (9 вiдсотковий перiод), з 24.11.2014 (10 вiдсотковий перiод).
Облiгацiї ПАТ «Укртелеком» (4,27% випуску) пройшли процедуру лiстингу i включенi 31.01.2014р. до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» вiдповiдно до рiшення Директора бiржi вiд 31.01.2014р.
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї P (ISIN UA 4000139612). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 04.05.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 4 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 200 000 000 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуск облiгацiй серiї P № 43/2/2012. Заяву про включення облiгацiй у лiстинг ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» подано Головою ПАТ «Укртелеком» 31.01.2014р.
 
04.05.2012 44/2/12 серiя Q Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 4000 Бездокументарні іменні 200000000.00 16.5 Згiдно Проспекту емiсiї 22309744.00 24.11.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 20.11.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 18% на 1-2 квартали 2014р.; 16,5% на 3-4 квартали 2014р.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2014 роцi: з 24.02.2014 (7 вiдсотковий перiод), з 26.05.2014 (8 вiдсотковий перiод), з 25.08.2014 (9 вiдсотковий перiод), з 24.11.2014 (10 вiдсотковий перiод).
Листом вiд 08.05.2014р. № 0398 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
07.05.2014р. ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№0705/2014/5 вiд 07.05.2014р.) про переведення облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. Пiдставою є невиконання п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Рiшення набуває чинностi з 07.05.2014р.
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї Q (ISIN UA 4000139620). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 04.05.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi 4 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 200 000 000 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї Q № 44/2/12.
Листом вiд 16.05.2014р. № 0418 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
16.05.2014р. Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 1605/2014/1 вiд 16.05.2014р.) про переведення облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу у вiдповiдностi з п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуває чинностi з 16.05.2014р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 15.05.2014 № 2617-804340-804000 та договiр «Про допущення цiнних паперiв до торгiвлi» вiд 18.07.2013р. №804340-600-600 пiдписаний т.з.п. Голови Правлiння ПАТ «Укртелеком».
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiй Q (ISIN UA4000139620). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 04.05.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 4 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 200 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї Q - № 44/2/12.
 
26.02.2013 29/2/2013 серiя R Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 100000.00 17115 Бездокументарні іменні 1711500000.00 12.5 Згiдно Проспекту емiсiї 48736096.20 27.02.2018
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 23.02.2018.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 18% на 1 квартал 2014р.; 12,5% на 2-4 квартали 2014р.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2014 роцi: з 28.02.2014 (4 вiдсотковий перiод), з 30.05.2014 (5 вiдсотковий перiод), з 29.08.2014 (6 вiдсотковий перiод), з 28.11.2014 (7 вiдсотковий перiод).
Листом вiд 02.04.2014р. № 0295 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
01.04.2014р. ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 0104/2014/17 вiд 01.04.2014р.) про переведення облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. Пiдставою є невиконання п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умов перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Рiшення набуває чинностi з 02.04.2014р.
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї R (ISIN UA 4000157176). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 100 000 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 26.02.2013р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 17 115 шт., загальною номiнальною вартiстю – 1 711 500 000 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї R № 29/2/2013.
Листом вiд 04.04.2014р. № 0300 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
03.04.2014р. ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 0304/2014/1 вiд 03.04.2014р.) про переведення облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу у вiдповiдностi з п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуває чинностi з 04.04.2014р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 03.04.2014 №1860-804340-80400 та договiр «Про допущення цiнних паперiв до торгiвлi» вiд 14.05.2013р. №804340-369-369 пiдписаний т.з.п. Голови Правлiння ПАТ «Укртелеком».
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї R (ISIN UA 4000157176). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 100 000 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 26.02.2013р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 17 115 шт., загальною номiнальною вартiстю – 1 711 500 000 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї R № 29/2/2013.
Листом вiд 01.08.2014р. № 0597 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
01.08.2014р. ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№140801/00001 вiд 01.08.2014р.) про переведення облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. Пiдставою є невиконання п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Рiшення набуває чинностi з 04.08.2014р.
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї R (ISIN UA 4000157176). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 100 000 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 26.02.2013р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 17 115 шт., загальною номiнальною вартiстю – 1 711 500 000 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї R - № 29/2/2013. Права власникiв облiгацiй згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй ПАТ «Укртелеком».

 
03.02.2014 15/2/2014-Т серiя S Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 6000 Бездокументарні іменні 300000000.00 16.5 Згiдно Проспекту емiсiї 0 15.03.2020
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 11.03.2020.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 16,5% .
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2014 роцi: з 18.06.2014 (1 вiдсотковий перiод), з 17.09.2014 (2 вiдсотковий перiод), з 17.12.2014 (3 вiдсотковий перiод).
 
03.02.2014 16/2/2014 серiя Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 8000 Бездокументарні іменні 400000000.00 16.5 Згiдно Проспекту емiсiї 49364400.00 14.06.2020
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 10.06.2020.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 16,5% .
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2014 роцi: з 18.06.2014 (1 вiдсотковий перiод), з 17.09.2014 (2 вiдсотковий перiод), з 17.12.2014 (3 вiдсотковий перiод).
 
03.02.2014 17/2/2014 серiя U Наццiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 6000 Бездокументарні іменні 300000000.00 16.5 Згiдно Проспекту емiсiї 11366153.10 13.09.2020
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 09.09.2020.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 16,5% .
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2014 роцi: з 18.06.2014 (1 вiдсотковий перiод), з 17.09.2014 (2 вiдсотковий перiод), з 17.12.2014 (3 вiдсотковий перiод).
Листом вiд 23.05.2014р. № 0439 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
22.05.2014р. Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 2205/2014/1 вiд 22.05.2014р.) про переведення облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу у вiдповiдностi з п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуває чинностi з 23.05.2014р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 22.05.2014 № 2765-804340-804000 та договiр «Про допущення цiнних паперiв до торгiвлi» вiд 20.05.2014р. пiдписаний Головою ПАТ «Укртелеком».
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї U (ISIN UA4000179410). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 03.02.2014р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 6 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 300 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї U - № 17/2/2014.
 
03.02.2014 18/2/2014 серiя V Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 8000 Бездокументарні іменні 400000000.00 16.5 згiдно Проспекту емiсiї 49364400.00 13.12.2020
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 09.09.2020.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 16,5% .
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2014 роцi: з 18.06.2014 (1 вiдсотковий перiод), з 17.09.2014 (2 вiдсотковий перiод), з 17.12.2014 (3 вiдсотковий перiод).
 

3. Інформація про інші цінні папери

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію Вид похідних цінніх паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн) Характеристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27.03.2000 ОК-1/2000 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) U безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 600 240000.00 Клас K - право на позачергове переключення телефонних апаратiв: або колективного користування, або вечiрнього, або односторонньої дiї на основний телефонний апарат.
27.03.2000 ОК-1/2000 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) U безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 300 96000.00 клас Р - право на позачергове переключення паралельного телефонного апарата, що встановлений у рiзних абонентiв, на основний телефонний апарат.
27.03.2000 ОК-1/2000 ДКЦПФР Опціон на продаж з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) U безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 600 96000.00 клас S - gраво на позачергове переключення основного телефонного апарата, пiдключеного за спареною схемою, на основний телефонний апарат, пiдключений до окремої лiнiї.
27.03.2000 ОК-1/2000 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) U безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 6000 144000.00 клас R - додатковi гарантованi права на користування телефонною лiнiєю.
27.03.2000 ОК-1/2000 ДКЦПФР Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) F безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 120000 900000.00 клас R - додатковi гарантованi права на користування телефонною лiнiєю.
24.01.2003 ОК-6/2003 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) U безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 20000 16000000.00 клас ТУ - право власника опцiону на встановлення телефону без виконання ним додаткових робiт, якщо довжина абонентської лiнiї вiд кiнцевого лiнiйно-кабельного пристрою (кабельного ящика, опори, розподiльної коробки) до телефонної розетки перевищує 40м, або коли будинки не обладнанi кабельним вводом.
24.01.2003 ОК-6/2003 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) - безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 15000 12000000.00 класу БЗ - право власника опцiону на органiзацiю та включення безпосереднього зв’язку мiж двома кiнцевими пунктами за рахунок залучення додаткових або резервних ресурсiв у кабелях зв’язку.
24.01.2003 ОК-6/2003 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) - безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 5000 4000000.00 клас БЗУ - право власника опцiону на органiзацiю та включення безпосереднього зв’язку мiж двома кiнцевими пунктами при обмеженiй технiчнiй можливостi для органiзацiї вiдповiдної послуги без виконання власником опцiону робiт, пов’язаних iз розширенням телефонних мереж зв’язку ПАТ «Укртелеком».
28.01.2005 ОК-20/1.2005 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) F безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 6000 600000.00 клас К - право власника опцiону на позачергове переключення телефонних апаратiв: або колективного, або вечiрнього, або односторонньої дiї на основний телефонний апарат.
28.01.2005 ОК-20/1.2005 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) F безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 10000 200000.00 клас С - право на позачергове переключення телефону з АТС старого типу на цифрову АТС.
28.01.2005 ОК-20/1.2005 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) U безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 2000 160000.00 клас С - право на позачергове переключення телефону з АТС старого типу на цифрову АТС.
29.12.2005 ОК-27/2.2005 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) F безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 200000 40000000.00 клас V - право власника опцiону на позачергове встановлення основного телефонного апарата.
29.12.2005 ОК-27/2.2005 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) F безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 200000 40000000.00 клас V - право власника опцiону на позачергове встановлення основного телефонного апарата.
29.12.2005 ОК-27/2.2005 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) F безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 3000 240000.00 клас Р - право на позачергове переключення паралельного телефонного апарата, що встановлений у рiзних абонентiв, на основний телефонний апарат.
29.12.2005 ОК-27/2.2005 ДКЦПФР Опціон на купівлю з поставкою базового активу Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) U безстроково протягом одного року з моменту купiвлi опцiону протягом одного року з моменту купiвлi опцiону 20000 16000000.00 Клас V - право власника опцiону на позачергове встановлення основного телефонного апарата.

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбiльших компанiй України, яка надає повний спектр телекомунiкацiйних послуг в усiх регiонах країни.
Найбiльш сильнi позицiї товариство має на ринку послуг доступу до мережi Iнтернет та фiксованої телефонiї. ПАТ «Укртелеком» є лiдером ринку швидкiсного фiксованого доступу до мережi Iнтернет та займає домiнуюче становище на ринку фiксованої телефонiї.
Iсторiя створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 роцi, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пiзнiше, у 1998 роцi, вiдповiдно до затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганiзоване в єдине державне пiдприємство, а у сiчнi 2000 року, пiсля проведення корпоратизацiї, його було перетворено на вiдкрите акцiонерне товариство. Згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» 14.06.2011 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про перейменування компанiї на публiчне акцiонерне товариство «Укртелеком».
Сьогоднi ПАТ «Укртелеком» - сучасне пiдприємство з розвиненою iнфраструктурою.
У груднi 2005 року ВАТ «Укртелеком» отримав лiцензiю на надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку за технологiєю UMTS/WCDMA. Реалiзацiєю проекту з надання послуг нового мобiльного стандарту займається фiлiя «Утел». З 1 листопада 2007 року компанiя ПАТ «Укртелеком» розпочало продаж послуг мобiльного зв’язку третього поколiння. Мережа мобiльного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Код мережi стiльникового мобiльного зв'язку - 91. У рамках виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14 червня 2011 року, ПАТ «Укртелеком» заснувало ТОВ «ТриМоб», якому передано всю дiяльнiсть з надання послуг рухомого (мобiльного) зв’язку.
До ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником та учасником якого є Укртелеком, переведено всi матерiальнi та нематерiальнi активи, якi використовуються для органiзацiї та надання послуг мобiльного зв’язку, i необхiдний квалiфiкований персонал. ТОВ «ТриМоб» є окремою компанiєю, що з 01.01.2012 забезпечує надання послуг мобiльного зв’язку стандарту UMTS, якi ранiше надавалися вiд iменi ПАТ «Укртелеком».
 
Станом на 31.12.2014 центральним структурним пiдроздiлом ПАТ "Укртелеком" є Апарат управлiння, який знаходиться у м. Києвi за адресою: бульв. Т. Шевченка, 18. Апарату управлiння пiдпорядкованi фiлiї ПАТ "Укртелеком": Фiлiя iнформацiйно -комунiкацiйних систем, Фiлiя спецiалiзованого електрозв'язку. Апарату управлiння пiдпорядкованi регiональнi фiлiї мiжмiського, мiсцевого зв'язку та радiофiкацiїї: Вiнницька, Волинська, Днiпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорiзька, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Кримська, Луганська, Львiвська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рiвненська, Сумська, Тернопiльська, Харкiвська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернiгiвська, Чернiвецька, Київська мiська фiлiя, Київська обласна фiлiя.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Укртелеком" вiд 07.08.2008 року у 2009 роцi було створено дочiрнє пiдприємство Укртел Глобал ГмбХ. Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Берлiн, Нiмеччина, Шуманнштрассе,2.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" вiд 30.08.2011 року у 2011 роцi було створено дочiрнє пiдприємство ТОВ "ТриМоб". Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
На виконання рiшення Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» щодо затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 01.10.2014 № 226) введено в дiю органiзацiйну структуру:
1. Захiдного макрорегiону у складi: Львiвської фiлiї – керуючої; Волинської, Рiвненської, Тернопiльської, Хмельницької, Закарпатської, Iвано-Франкiвської, Чернiвецької фiлiй.
2. Центрального макрорегiону у складi: Київської мiської фiлiї – керуючої; Житомирської, Київської обласної, Чернiгiвської, Вiнницької, Черкаської фiлiй.
3. Схiдного макрорегiону у складi: Харкiвської фiлiї – керуючої; Сумської, Полтавської фiлiй.
4. Днiпровського макрорегiону у складi: Днiпропетровської фiлiї – керуючої; Кiровоградської, Запорiзької фiлiй.
5. Пiвденного макрорегiону у складi: Одеської фiлiї – керуючої; Миколаївської, Херсонської фiлiй.

Iнформацiя про фiлiї ПАТ "Укртелеком":
1. Вiнницька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
21050, м. Вiнниця, вул. Соборна, 8
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182204
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

2. Волинська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
43025, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 28
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 23251963
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.


3. Днiпропетровська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
49600, м. Днiпропетровськ, вул. Херсонська, 26
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25543196
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
4. Донецька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01183764
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

5. Житомирська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
10014, м. Житомир, вул. Київська, 20
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184114
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

6. Закарпатська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
88005, м. Ужгород, пл. Кирила та Мефодiя, 4
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25438186
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

7. Запорiзька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
69000, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 133
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184385
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

8. Iвано-Франкiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
76014, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сахарова, 32
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184835
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

9. Київська мiська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
01033, м. Київ, вул. Горького, 40
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01189910
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
10. Київська обласна фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
03141, м. Київ, вул. Солом"янська, 34-А
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184901
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
11. Кiровоградська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
25006, м. Кiровоград, вул. Гоголя, 72
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22211233
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
12. Кримська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
95000, м. Сiмферополь, вул. О. Невського, 2
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22236588
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

13. Луганська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
91016, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182820
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

14. Львiська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
79000, м. Львiв, вул. Дорошенка, 43
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186030
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

15. Миколаївська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
54001, м. Миколаїв, вул. Адмiральська, 27/3
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22437619
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

16. Одеська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
65023, м. Одеса, вул. Коблевська, 39
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186691
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

17. Полтавська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 33
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186975
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

18. Рiвненська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
33028, м. Рiвне, вул. В. Чорновола, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01187526
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

19. Сумська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
40030, м. Суми, вул. Iллiнська, 2
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 23825401
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

20. Тернопiльська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
46001, м. Тернопiль, вул. В. Чорновола, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01188052
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

21. Харкiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
61002, м. Харкiв, вул. Iванова, 7/9
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25614660
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

22. Херсонська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 41
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01188661
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

23. Хмельницька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, 13
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182500
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
24. Черкаська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 34
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01181877
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

25. Чернiгiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
14000, м. Чернiгiв, пр. Миру, 28
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01189425
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

27. Чернiвецька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
58000, м. Чернiвцi, вул. Героїв Майдану, 7
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22838086
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

28. Фiлiя iнформацiйно-комунiкацiйних систем публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

29. Фiлiя спецiалiзованого електрозв'язку публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
04071, м. Київ, вул. Iсаакяна, 3
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 26549551
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно-геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

З метою оптимiзацiї бiзнес – дiяльностi Товариства, виключення дублюючих з Апаратом управлiння ПАТ «Укртелеком» функцiй, Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 201 вiд 10.07.2014) прийнято рiшення закрити (лiквiдувати) наступнi фiлiї:
1. Фiлiю «Дирекцiя розвитку iнфраструктури» публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» (iдентифiкацiйний код фiлiї 01181825; мiсцезнаходження фiлiї: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18).
Функцiї, якi були покладенi на фiлiю «Дирекцiя розвитку iнфраструктури»:
- розробка планiв розвитку транспортних, телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення, супутникового зв’язку, телемереж, мереж електрозв’язку з рухомими об’єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж, а також iнформацiйних систем, що включають: iнформацiйнi та комп’ютернi мережi, мережi передавання даних та комутацiйне устаткування.
- здiйснення розробки та тестування технiчних рiшень, проектування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення мереж та систем, об’єктiв телекомунiкацiй, виробничих та iнженерних споруд, виконання топографiчних робiт протипожежного призначення.
- обслуговування та пiдтримка iнформацiйних систем.
2. Фiлiю «Центр пiслядипломної освiти» публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» (iдентифiкацiйний код фiлiї 02777833; мiсцезнаходження фiлiї: 03194, м. Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 7).
Функцiї, якi були покладенi на фiлiю «Центр пiслядипломної освiти»:
- надання послуг з пiдготовки, перепiдготовки, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв та фахiвцiв Товариства у встановленому законодавством України порядку та з видачею вiдповiдного документа.
- надання послуг з пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв з видачею вiдповiдного документа.
- надання послуг з пiдготовки, перепiдготовки, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв, спецiалiстiв i керiвникiв iншим фiзичним i юридичним особам.
3. Фiлiю «Утел» публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» (iдентифiкацiйний код фiлiї 33501534; мiсцезнаходження фiлiї: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, будинок 34-А).
Функцiї, якi були покладенi на фiлiю «Утел»:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї,
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
4. Фiлiю централiзованого продажу послуг публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» (iдентифiкацiйний код фiлiї 36282159; мiсцезнаходження фiлiї: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18).
Функцiї, якi були покладенi на фiлiю централiзованого продажу послуг:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- продаж телекомунiкацiйних послуг мiжнародним, нацiональним операторам телекомунiкацiй i провайдерам; продаж послуг корпоративним бiзнес-споживачам; органiзацiя продажу та самостiйний продаж пакетiв послуг разом з обладнанням; навчання персоналу замовникiв користуванню послугами.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї,
супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 231 вiд 10.10.2014) прийнято рiшення закрити (лiквiдувати) фiлiю «Дирекцiя первинної мережi» публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» (iдентифiкацiйний код фiлiї 16479714; мiсцезнаходження фiлiї: 03110, м. Київ, вулиця Солом'янська, будинок 3).
Функцiї, якi були покладенi на фiлiю «Дирекцiя первинної мережi»:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного) зв’язку, комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 233 вiд 16.10.2014) прийнято рiшення закрити (лiквiдувати) Севастопольську фiлiю публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» (iдентифiкацiйний код фiлiї 01190103; мiсцезнаходження фiлiї: 99011, м. Севастополь, вулиця Генерала Петрова, будинок, 15).
Функцiї, якi були покладенi на Севастопольську фiлiю ПАТ «Укртелеком»:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного) зв’язку, комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
Iнформацiя про дочiрнi пiдприємства:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТриМоб" (ТОВ "ТриМоб").
Мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
ТОВ "ТриМоб" зареєстровано у м. Києвi (Україна) Печерською районною державною адмiнiстрацiєю 05.09.2011.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником ТОВ "ТРИМОБ".
Мотивом створення є необхiднiсть вiдокремлення з ПАТ "Укртелеком" дiяльностi у сферi надання послуг мобiльного зв'язку.
Види дiяльностi за КВЕД:
60.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку.
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
42.21 Будiвництво трубопроводiв.
42.22 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй.
61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку.
61.90 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капiталi ТОВ "ТРИМОБ" становить 100%.

Ukrtel Global GmbH
Мiсцезнаходження: 10117, Нiмеччина, м. Берлiн, Шуманнштрассе, 2.
Ukrtel Global GmbH зареєстровано у Торговому реєстрi Дiльничного суду м. Франкфурт на Майне (Нiмеччина) 08.09.2009.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником Ukrtel Global GmbH.
Мотивом створення є розширення мiжнародного бiзнесу ПАТ "Укртелеком" щодо надання нових послуг.
Види дiяльностi: надання телекомунiкацiйних послуг.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капiталi Ukrtel Global GmbH становить 100%.
 
Станом на 31.12.2014р. чисельнiсть працiвниiкв ПАТ "Укртелеком" становила:
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 50 968 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочу часу - 158 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiцництвом - 1 297 осiб.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду становив - 2 034,7 млн. грн. У 2014 роцi в порiвняннi 3 2013 роком фонд оплати працi зменшився на 91,3 млн. грн. за рахунок оптимiзацiї чисельностi та структурних змiн на пiдприємствi.
У товариствi створена та дiє Об'єднана профспiлкова органiзацiя ПАТ "Укртелеком". Колективний договiр мiж адмiнiстрацiєю ПАТ "Укртелеком" та трудовим колективом (працiвниками) був схвалений конференцiєю трудового колективу 04.05.2011р. та пiдписаний сторонами.
Колективний договiр укладений з метою регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин i погодження iнтересiв працiвникiв та власника на пiдставi чинного законодавства України. Колективний договiр встановлює взаємнi зобов'язання ПАТ "Укртелеком" та Комiтету Об'єднаної профспiлкової органiзацiї ПАТ "Укртелеком". Колективним договором ПАТ "Укртелеком" для соцiального захисту працiвникiв передбачено перелiк пiльг:
- матерiальна допомога (на лiкування, поховання, за стихийним лихом та за сiмейними обставинами);
- одноразова грошова виплата при звiльненнi працiвникiв (при виходi на пенсiю);
- надання працiвникам путiвок на санаторне-курортне лiкування й вiдпочинок.
В компанiї запровадженi системи мотивацiї персоналу, якi сприяють пiдвищенню ефективностi та конкурентноспроможностi товариства та залежать вiд результатiв дiяльностi пiдприємства в цiлому та враховують трудовий внесок кожного працiвника:
- премiювання працiвникiв за основними результатами господарської дiяльностi;
- премiювання працiвникiв прiоритетних напрямкiв за спецiальними системами премiювання;
- iндивiдуальне заохочення працiвниiкв за виконання особливо важливих завдань.
Публiчне акцiонерне товариство “Укртелеком” здiйснює кадрову полiтику, яка спрямована на:
• своєчасне забезпечення товариства квалiфiкованими спецiалiстами, здатними якiсно виконувати завдання, що сприяють досягненню цiлей бiзнесу;
• створення позитивного iмiджу товариства на ринку працi як привабливого й перспективного роботодавця.
 
ПАТ "Укртелеком" входить до складу групи компанiй АТ "СКМ" (Компанiя «Систем Кепiтал Менеджмент»).
СКМ найбiльша українська багатогалузева група. До складу Групи СКМ входять пiдприємства гiрничо-металургiйного, енергетичного, машинобудiвного, транспортного, сiльськогосподарського, телекомунiкацiйного, медiа-, фiнансового та iнших секторiв економiки.
Група СКМ прагне пiдвищувати вартiсть бiзнесу, в тому числi за рахунок модернiзацiї промислових пiдприємств, лiдирувати на ринках присутностi, збiльшувати внесок СКМ у розвиток України шляхом здiйснення iнвестицiй, органiзацiї прозорих закупiвель, сплати податкiв i пiдвищення оплати працi на пiдприємствах Групи.
Стратегiя Групи СКМ спрямована на впровадження ефективної та прозорої корпоративної структури й управлiння, пiдвищення стiйкостi вертикально iнтегрованих галузевих холдингiв.
Постiйне прагнення пiдприємств Групи СКМ до пiдвищення ефективностi бiзнесу, до вiдповiдностi найвищим свiтовим стандартам його ведення дозволяють бути лiдером українського бiзнесу, знову i знову досягати поставлених цiлей.
 
ПАТ "Укртелеком" не здiйснює спiльну дiяльнiсть
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
Облiкова полiтика товариства розроблена вiдповiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, яка визначає такi методи, принципи та правила, що використовуються для регулювання ведення бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку, а також для складання та подання фiнансової, податкової та управлiнської звiтностi:
1. Оцiнка основних засобiв ПАТ «Укртелеком» пiсля первинного їх визнання активом здiйснюється за моделлю переоцiнки, де об’єкти основних засобiв (справедливу вартiсть яких можна достовiрно оцiнити) облiковуються за переоцiненою сумою, яка є їх справедливою вартiстю на дату переоцiнки, мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
2. Нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом.
3. Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив у разi її вiдповiдностi таким критерiям:
• нерухомiсть створена (придбана або реконструйована) та утримується товариством виключно з метою отримання орендної плати та/або збiльшення власного капiталу;
• частина об’єкта, яка утримується з метою отримання орендної плати та/або збiльшення власного капiталу, i ця частина може бути невiдкладно продана чи надана на умовах фiнансової оренди (у товариства наявнi всi належним чином оформленi правовстановлюючi та iншi необхiднi документи);
• є ймовiрнiсть того, що товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;
• собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
4. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшою з двох оцiнок:
• балансовою вартiстю або
• справедливою вартiстю за мiнусом витрат на його реалiзацiю, якi є додатковими витратами, безпосередньо пов’язаними з вибуттям активу, за винятком витрат на фiнансування i податку на прибуток.
5. На дату балансу фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства вiдображаються за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Пiд iнвестицiями в капiтал iнших компанiй товариство визнає iнвестицiї на якi воно немає суттєвого впливу або контролю (частка володiння менша нiж 20%). Балансову вартiсть iнвестицiй товариство перевiряє на зменшення їх корисностi
6. Запаси вiдображаються за чистою вартiсть реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiлi, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi товариство застосовує метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
7. Поточна дебiторська заборгованiсть включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування коефiцiєнтiв сумнiвностi.
8. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання визначаються у вiдповiдностi до МСБО 12 «Податок на прибуток».
9. Забезпечення створюються з метою дотримання принципу обачностi в облiку та фiнансовiй звiтностi, що передбачає застосування методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати завищенню оцiнки активiв i доходiв товариства та заниженню зобов’язань. Товариство визнає забезпечення, якщо:
• має iснуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;
• ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi;
• можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
10. Дохiд визнається за принципом нарахування, незалежно вiд дати надходження коштiв i оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
11. Витрати визнаються товариством у випадку виконання таких умов:
• сума витрат може бути достовiрно оцiнена;
• у майбутньому виникає зменшення економiчних вигiд, якi пов’язанi зi зменшенням активу i збiльшенням зобов’язань.
Витрати визнаються товариством витратами поточного перiоду, в якому визнаний дохiд, для отримання якого такi витрати понесенi, або коли стає очевидним, що такi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати грошових коштiв або iншої форми їх оплати, коли економiчна вигода вiд їх використання зменшилась або повнiстю використана.
 
Основним видом дiяльностi ПАТ "Укртелеком" є надання телекомунiкацiйних послуг, зокрема:
- фiксованого телефонного зв’язку (мiсцевого, мiжмiського та мiжнародного);
- комп’ютерного зв’язку (доступу до мережi Iнтернет, побудови вiртуальних приватних мереж та передавання даних);
- проводового мовлення;
- телеграфного зв’язку.

Iнформацiя про основнi види продукцiї (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звiтному перiодi отримало бiльше 10% доходу:
- мiсцевий трафiк та абонентська плата (без ПДВ) - 2 868 342 тис. грн., питома вага у структурi доходiв товариства - 44,7%;
- iнтернет послуги (без ПДВ) - 1 392 856 тис. грн., питома вага у структурi доходiв товариства - 21,7%;
- послуги наданi iноземним операторам (без ПДВ) - 685 335 тис. грн., питома вага у структурi доходiв товариства - 10,7%.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
- мiсцевий трафiк та абонентська плата - 2 868 342 тис. грн. (44,7%).
- iнтернет послуги - 1 392 856 тис. грн. (21,7%).
- послуги, наданi iноземним операторам - 685 335 тис. грн. (10,7%).
- дзвiнки на мобiльнi телефони та мiжмiськi дзвiнки в межах України з посекундною тарифiкацiєю - 381 973 тис. грн. (6,1%).
- плата за користування телефонними лiнями та каналами зв"язку, термiнацiю на транзит телефонного трафiку - 277 842 тис. грн. (4,3%).
- мiжнародний трафiк - 204 952 тис. грн. (3,2%).
- доходи вiд операцiйної оренди активiв - 200 622 тис. грн. (3,1%).
- доходи вiд послуг проводового радiомовлення - 170 275 тис. грн. (2,7%).
- плата за користування кабельною каналiзацiєю - 132 777 тис. грн. (2,1%).
- доходи вiд реалiзацiї товарiв - 22 030 тис. грн. (0,3%).
- iншi доходи 72 865 тис. грн. (1,1%).
Всього: 6 419 869 тис. грн.

Структура собiвартостi за 2014 рiк:
- витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи - 1 924 635 тис. грн. (46,5%);
- знос основних засобiв - 495 530 тис. грн. (12,0%);
- комунальнi послуги - 413 428 тис. грн. (10,0%);
- матерiали - 363 413 тис. грн. (8,8%);
- послуги, наданi iноземними операторами - 234 019 тис. грн. (5,7%);
- користування телефонними лiнiями та каналами, термiнацiя та транзит телефонного трафiку - 215 941 тис. грн. (5,2%);
- технiчне обслуговування та ремонт - 168 711 тис. грн. (4,1%);
- витрати на оренду - 79 660 тис. грн. (1,9%);
- знецiнення вiд переоцiнки основних засобiв - 61 330 тис. грн. (1,5%);
- амортизацiя нематерiальних активiв - 31 115 тис. грн. (0,8%);
- iнше - 152 963 тис. грн. (3,7%).
Всього: 4 140 745 тис. грн.

Клiєнти, якi б генерували доходи на рiвнi 10% або бiльше вiд доходiв товариства вiдсутнi.
ПАТ “Укртелеком” надає телекомунiкацiйнi послуги на всiй територiї України як фiзичним особам, так i пiдприємствам та органiзацiям всiх форм власностi. Для продажу послуг переважно використовується власна мережа збуту, хоча для продажу окремих послуг використовуються i непрямi канали збуту.
Обсяги надання послуг ПАТ «Укртелеком» слабозалежать вiд сезонних змiн.
Можливими факторами ризику в господарськiй дiяльностi товариства є:
- продовження замiщення послуг фiксованого зв’язку мобiльним;
- збiльшення рiвня проникнення Iнтернет та замiщення спiлкування в телефоннiй мережi на спiлкування в мережi Iнтернет (Skype, соцiальнi мережi тощо);
- «Змiна поколiнь» - поступове зменшення кiлькостi споживачiв, якi звикли до користування фiксованим зв’язком;
- посилення конкуренцiї на ринку послуг швидкiсного доступу до Iнтернет та подальше зменшення ARPU внаслiдок жорсткої цiнової конкуренцiї;
- погiршення економiчного стану України, зменшення попиту на послуги;
- коливання валютного курсу, що може призвести до подорожчання обладнання.
Ринок телекомунiкацiй України протягом тривалого часу демонструє зростання обсягу доходiв, хоча у 2014 роцi темпи цього зростання значно уповiльнились. За 2014 року загальнi доходи телекомунiкацiйної галузi України склали 48,3 млрд. грн. У порiвняннi з попереднiм роком зростання склало 0,4%.
Рiзнi сегменти телекомунiкацiйного ринку розвиваються нерiвномiрно. Протягом тривалого часу головним чинником зростання телекомунiкацiйного ринку України був сегмент мобiльного зв’язку, але у 2014 роцi доходи вiд цих послуг зменшились на 0,9%. Проте вплив мобiльного зв’язку на ситуацiю на ринку фiксованого телефонного зв’язку залишається значним. Вiдбувається перетiкання трафiку з фiксованих мереж в мобiльнi, крiм того, спiлкування по фiксованому телефону замiщується спiлкуванням у мережi Iнтернет за допомогою рiзних комунiкаторiв та з використанням соцiальних мереж. Такi процеси вiдповiдають свiтовим тенденцiям.
Замiщення послуг фiксованого телефонного зв’язку послугами стiльникового зв’язку та послугами на базi мережi Iнтернет все бiльше впливає на бiзнес товариства. Доходи вiд послуг мiжмiського та мiжнародного телефонного зв’язку постiйно зменшуються.
Основним чинником зростання доходiв ринку у 2014 роцi було збiльшення доходiв вiд послуг передавання даних та доступу Iнтернет. Мобiльний зв'язок залишається найбiльшим сегментом телекомунiкацiйного ринку України. У 2014 роцi в структурi доходiв галузi вiн займав 65%. Доходи вiд фiксованого доступу до Iнтернет займають 11% в структурi доходiв галузi, але темпи їх зростання склали 9%. При цьому Укртелеком є лiдером на даному сегментi ринку як за кiлькiстю абонентiв, так i за обсягом доходiв.
Домiнуючими гравцями на ринку телекомунiкацiйних послуг є оператори мобiльного зв’язку. Двом найбiльшим операторам мобiльного зв’язку (Київстар та МТС) належить приблизно 58% доходiв галузi. Двом iншим найбiльшим гравцям ринку (Укртелеком та Астелiт) належить 24% доходiв галузi.
Рiзнi сегменти телекомунiкацiйного ринку розвиваються нерiвномiрно. Протягом тривалого часу головним чинником розвитку телекомунiкацiйного ринку України був мобiльний зв’язок. Розвиток ринку мобiльного зв’язку значно впливає на ситуацiю на ринку фiксованого телефонного зв’язку. Вiдбувається перетiкання трафiку з фiксованих мереж на мобiльнi, що вiдповiдає свiтовим тенденцiям.
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об`ємi постачання: компанiя «ISKRATEL Telekomunikacijski sistemi d.o.o.» (Словенiя), ПАТ «Одескабель», ТОВ «Укрком Лайн», ПрАТ «Прiоком», ДП «ЕС ЕНД ТI Україна», ТОВ «Хуавей Україна».
ПАТ "Укртелеком" постiйно проводить монiторинг свiтових тенденцiй та тенденцiй розвитку телекомунiкацiйного ринку України та на пiдставi їх аналiзу розробляє власну стратегiю розвитку. Постiйна модернiзацiя та розширення власної телекомунiкацiйної мережi, впровадження нових послуг, дозволяє задовольняти зростаючi вимоги споживачiв до сучасних телекомунiкацiйних послуг та ефективно конкурувати на ринку телекомунiкацiй. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в яких здiйснює дiяльнiсть емiтент.
Частки основних гравцiв ринку в доходах галузi у 2014 роцi:
- Група Vimpelcom (Київстар) - 34%;
- МТС Україна - 24%;
- ПАТ "Укртелеком" - 15%;
- Астелит ("Life") - 9%;
- Iншi - 18%.

* Джерело: Розрахунки Укртелеком, якi базуються на даних Держстатута звiту компанi It-Pro
Основнi конкуренти компанiї у 2014 роцi, за кiлькiстю абонентiв:
Фiксований телефонний зв'язок*
- Вега - 5,2%;
- Vimpelcom (ТМ Київстар) - 1,4%;
- Датагруп - 1,0%.
Широкосмуговий доступ до Iнтернет**
- Vimpelcom (ТМ Київстар) - 9,9%;
- Воля - 7,3%;
- Трiолан - 3,5%.
* за данимикомпанiї It-Pro.
** за данимикомпанiї E&C.
Ринкова частка ПАТ «Укртелеком» на ринку телекомунiкацiйному послуг, наданих населенню України (по доходам) у 2014 роцi за даними Державної служби статистики України:
- Ринок телекомунiкацiй - 14%;
- Мiсцевий телефонний зв'язок - 86%;
- Мiжмiський та мiжнародний телефонний зв'язок - 77%;
- Комп'ютерний зв'язок - 32%, в т.ч. Iнтернет 32%.

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку:
ПАТ «Укртелеком» здiйснює свою дiяльнiсть в висококонкурентних умовах. Ринок телекомунiкацiй є дуже динамiчним, тому щоб мати надiйне становище необхiдно постiйно проводити науково-технiчну полiтику направлену на впровадження новiтнiх ефективних та iнновацiйних технологiй та пропонувати новi послуги користувачам. Сучасний свiтовий стан розвитку телекомунiкацiй характеризується прискоренням змiн технологiй, впровадженням новiтнiх досягнень науки, переходом до мультисервiсних мереж з високими швидкостями доступу, нарощуванням спектру телекомунiкацiйних послуг, автоматизацiєю виробничих процесiв. При цьому бiзнес-стратегiя товариства полягає в наступному:
- Розвиток мереж з метою збiльшення пропускної спроможностi унiфiкованої iнфраструктури широкосмугового доступу до глобальних IР мереж (Iнтернет, VPN MPLS тощо) та гарантування якостi послуг передавання даних при мiнiмальних витратах на модернiзацiю мережi;
- Розвиток сервiсних платформ надання мультимедiйних послуг з метою забезпечення всiх користувачiв широкосмугового доступу можливiстю отримувати персонiфiкований мультимедiйний контент гарантованої якостi з рiзних джерел (вiд мiжнародних та нацiональних телевiзiйних каналiв до персональних вiдео-блогiв).
- Розвиток iнформацiйних систем з метою впровадження наскрiзної автоматизацiї бiзнес-процесiв обслуговування клiєнтiв та повного документування всiх контактiв клiєнта з товариством.
ПАТ «Укртелеком» проводить модернiзацiю iснуючої iнфраструктури i розгортає новi мережi, для того, щоб надавати вищу швидкiсть передачi даних i конвергентнi послуги бiльш ефективним способом. Розгортаються мультисервiснi мережi наступного поколiння (МНП), якi дозволяють ефективнiше надавати кiнцевому користувачевi декiлька послуг, використовуючи одну i ту ж iнфраструктуру. В майбутньому iнвестицiї будуть зосередженi в значнiй мiрi на розвитку мереж доступу i зокрема, на технологiях FTTх (Fiber to the x – цим поняттям описується загальний пiдхiд до органiзацiї кабельної iнфраструктури мережi доступу, в якiй вiд вузла зв'язку до певного мiсця (точка "х") зв'язок забезпечується оптичним кабелем, а далi, до абонента, – iснуючим мiдним кабелем), особливо FTTH – волокно до помешкання.
ПАТ «Укртелеком» має телекомунiкацiйну транспортну мережу що не поступається за технiчними характеристиками сучасних мереж провiдних країн Європейського союзу. За рахунок впровадження нових технологiй i розвитку мережi планується впровадити цiлу низку нових сучасних послуг, що мають попит на телекомунiкацiйному ринку i дозволить задовольнити попит населення, комерцiйних та державних установ в послугах зв’язку.
Товариство приймає участь у роботi Мiжнародного союзу електрозв’язку (структура ООН) i використовує в своїй дiяльностi сучаснi свiтовi тенденцiї розвитку телекомунiкацiй. Технiчнi рiшення ПАТ «Укртелеком» лягли в основу створення низки свiтових телекомунiкацiйних стандартiв.
Товариство є провiдним нацiональним оператором телекомунiкацiй в Українi.

 
У 2014 роцi товариством передано в оренду об"єктiв комерцiйної нерухомостi - 69 876 кв.м. площ. Дохiд вiд оперативної оренди об"єктiв комерцiйної нерухомостi ПАТ "Укртелеком" за 2014 рiк склав - 49 694 250 грн. без ПДВ.
 
Iнформацiя про договори правочини з афiлiйованими особами, в яких ПАТ "Укртелеком" має частку, укладенi протягом звiтного перiоду:

Iнформацiя про договори правочини з афiлiйованими особами, в яких ПАТ "Укртелеком" має частку, укладенi протягом звiтного перiоду:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТриМоб" (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльше нiж 10% у статутному капiталi).
1. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (фiлiя "Утел") та ТОВ "ТриМоб" №3G0301-5 вiд 17.12.2014р. Предмет договору: вiдступлення права вимоги на постачання електричної енергiї. Сума договору - 25 376,87 грн. Пiдстава укладання - передача кредиторської заборгованостi. Методика цiноутворення - номiнальна вартiсть заборгованостi.
2. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (фiлiя "Утел") та ТОВ "ТриМоб" №3G0302-9 вiд 31.03.2014р. Предмет договору: постачання БС. Сума договору - 41 673,73 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть.
3. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" №3G0402-182 вiд 16.09.2014р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 250 000 000,00 грн. Пiдстава укладання - фiнансування операцiйних витрат.
4. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" №3G0402-151 вiд 21.03.2014р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 100 000 000,00 грн. Пiдстава укладання - фiнансування операцiйних витрат.
5. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" №3G0402-190 вiд 22.12.2014р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 475 000 000,00 грн. Пiдстава укладання - фiнансування операцiйних витрат.
6. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (фiлiя "Утел") та ТОВ "ТриМоб" №3G0412-3 вiд 28.07.2014р. Предмет договору: вiдступлення права вимоги ("Харкiвобленерго"). Сума договору - 11 519,16 грн. Пiдстава укладання - передача кредиторської заборгованостi. Методика цiноутворення - номiнальна вартiсть заборгованостi.
7. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (фiлiя "Утел") та ТОВ "ТриМоб" №3G0412-4 вiд 28.07.2014р. Предмет договору: вiдступлення права вимоги ("Волиньобленерго"). Сума договору - 3 987,46 грн. Пiдстава укладання - передача кредиторської заборгованостi. Методика цiноутворення - номiнальна вартiсть заборгованостi.
8. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (фiлiя "Утел") та ТОВ "ТриМоб" №3G0412-5 вiд 01.09.2014р. Предмет договору: вiдступлення права вимоги ("Львiвобленерго"). Сума договору - 4 987,55 грн. Пiдстава укладання - передача кредиторської заборгованостi. Методика цiноутворення - номiнальна вартiсть заборгованостi.
9. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (фiлiя "Утел") та ТОВ "ТриМоб" №3G0412-6 вiд 01.09.2014р. Предмет договору: вiдступлення права вимоги ("Тернопiльобленерго"). Сума договору - 397,68 грн. Пiдстава укладання - передача кредиторської заборгованостi. Методика цiноутворення - номiнальна вартiсть заборгованостi.
10. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (фiлiя "Утел") та ТОВ "ТриМоб" №3G0412-7 вiд 01.09.2014р. Предмет договору: вiдступлення права вимоги ("Львiвобленерго"). Сума договору - 10 393,39 грн. Пiдстава укладання - передача кредиторської заборгованостi. Методика цiноутворення - номiнальна вартiсть заборгованостi.
11. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (фiлiя "Утел") та ТОВ "ТриМоб" №3G0412-8 вiд 01.09.2014р. Предмет договору: вiдступлення права вимоги ("Хмельницькобленерго"). Сума договору -
3 373,76 грн. Пiдстава укладання - передача кредиторської заборгованостi. Методика цiноутворення - номiнальна вартiсть заборгованостi.
12. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" №3G0603-23 вiд 27.05.2014р. Предмет договору: купiвля-продаж товарно-матерiальних цiнностей у кiлькостi 386 одиниць. Сума договору - 74 329 542,89 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - незалежна оцiнка.
13. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" №3G0603-31 вiд 28.10.2014р. Предмет договору: купiвля-продаж майна. Сума договору - 6 892 772,97 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - незалежна оцiнка.
14. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (фiлiя "Утел") та ТОВ "ТриМоб" №3G0603-29 вiд 17.09.2014р. Предмет договору: купiвля-продаж матерiальних цiнностей. Сума договору - 316 572,00 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - незалежна оцiнка.
15. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Херсонська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3G0603-26 вiд 02.06.2014р. Предмет договору: купiвля-продаж товарно-матерiальних цiнностей у кiлькостi 386 одиниць. Сума договору - 11 550,00 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
16. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Днiпропетровська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3G0603-34 вiд 01.12.2014р. Предмет договору: оренда частини нерухомого майна - антеномiсця для встановлення 4 АФП. Сума договору - 840,00 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
17. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кiровоградська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3G0603-27 вiд 19.08.2014р. Предмет договору: оренда частини нерухомого майна - антеномiсця для встановлення 4 АФП. Сума договору - 840,00 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
18. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3G0603-24 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда рухомого майна (обладнання). Сума договору - 663 267,97,00 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
19. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Севастопольська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3G0603-25 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда рухомого майна (обладнання). Сума договору -
265 851,31 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
20. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" №3G0603-36 вiд 01.12.2014р. Предмет договору: оренда комерцiйних примiщень RNC та офiсiв. Сума договору - 749 115,96 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
21. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" №3G0603-37 вiд 15.12.2014р. Предмет договору: оренда нерухомого майна - технологiчнi примiщення. Сума договору - 1 158 885,03 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
22. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Миколаївська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC04-585 вiд 01.12.2014р. Предмет договору: вiдшкодування витрат за електроенергiю. Сума договору -
45 601,13 грн. Пiдстава укладання - вiдшкодування витрат. Методика цiноутворення - регульований тариф.
23. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Одеська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC04-527 вiд 08.07.2014р. Предмет договору: вiдшкодування витрат за електроенергiю. Сума договору - 16 372,41 грн. Пiдстава укладання - вiдшкодування витрат. Методика цiноутворення - регульований тариф.
24. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-304 вiд 08.06.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 8 217,57 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
25. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-300 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 11 404,80 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
26. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-301 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 13 714,12 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
27. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-302 вiд 28.08.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 12 000,00 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
28. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-303 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 2 957,61 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
29. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-305 вiд 31.07.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору -3 043,93 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
30. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Севастопольська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-306 вiд 20.08.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 1 367,33 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
31. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-308 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 12 000,00 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
32. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-274 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 774,41 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
33. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-275 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 2 438,87 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
34. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-276 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 4 019,23 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
35. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-279 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 808,65 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
36. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-277 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 2 792,42 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
37. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-280 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 5 400,00 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
38. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-281 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 6 300,00 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
39. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-283 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 8 305,53 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
40. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Севастопольська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-284 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда мережi БС. Сума договору - 372,05 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
41. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Севастопольська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-285 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 2 679,37 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
42. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-286 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 2 787,23 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
43. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-287 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 4 106,43 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
44. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-289 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 9 067,77 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
45. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-288 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 8 970,12 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
46. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Севастопольська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-290 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 1 287,60 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
47. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Севастопольська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-291 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 4 019,23 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
48. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Севастопольська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-292 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 4 548,44 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
49. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Севастопольська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-293 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 11 034,07 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
50. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-294 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: оренда БС. Сума договору - 5 145,36 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
51. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-295 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 8 275,65 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
52. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-296 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 2 497,54 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
53. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-297 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 13 342,25 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
54. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-298 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 5 197,22 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
55. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-299 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 8 544,39 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
56. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-282 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 2 134,43 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
57. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Кримська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" №3GRC07-307 вiд 30.05.2014р. Предмет договору: утримання БС. Сума договору - 4 717,55 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - методика ПАТ "Укртелеком".
Iнформацiя про договори правочини з власниками iстотної участi, укладенi у звiтньому перiодi:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСУ" (юридична особа, якiй належить 92,7906% акцiй ПАТ "Укртелеком"):
1. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ЕСУ" №804330-1555-1355 вiд 04.03.2014р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги для використання в господарськiй дiяльностi вiдповiдно до цiлей, визначених Статутом пiдприємства. Сума договору - 209 999 619,22 грн.
2. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ЕСУ" №804330-1352-1352 вiд 13.03.2014р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги для використання в господарськiй дiяльностi вiдповiдно до цiлей, визначених Статутом пiдприємства. Сума договору - 367 000 000,00 грн.
3. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ЕСУ" №800113-895-895 вiд 23.03.2014р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги для використання в господарськiй дiяльностi вiдповiдно до цiлей, визначених Статутом пiдприємства. Сума договору - 535 740 000,00 грн.
Iнформацiя про правочини укладенi протягом звiтного перiоду мiж емiтентом та посадовиими особами ПАТ "Укртелеком":
1. У звiтному перiодi з посадовими особами товариства (Директором ПАТ "Укртелеком" та Головою Наглядової ПАТ "Укртелеком") були укладенi вiдповiднi контракти.
 
На мiжнароднiй та мiжмiськiй телефоннiй мережi ПАТ "Укртелеком" станом на 31.12.2014 року працює 52 цифрових систем комутацiї, якi виконують функцiї органiзацiї мiжмiського та мiжнародного телефонного зв'язку: 25 АМТС, 20 ОПТС з функцiями опорно-транзитних станцiй на внутрiшньозоновiй мережi, 5 МЗТС та 2 МЦК таких типiв: 5ESS (22 системи) EWSD (26 систем), Si-2000 (3 системи) та одна - типу STAREX TX-1. Монтована ємнiсть АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК складає 518,67 тис. т.п. задiяна – 377,58 тис. т.п. Зазначенi цифровi комутацiйнi системи введенi в експлуатацiю в 1992-2004 роках.
Станом на 31.12.2014 на мiсцевих телекомунiкацiйних мережах товариства експлуатується 14 166 АТС, в тому числi на мiськiй мережi – 3 578, на сiльськiй – 10 588. Монтована ємнiсть мiсцевої мережi становить 10 520,91 тис. номерiв, задiяна – 7 918,51 тис. номерiв, в тому числi монтована ємнiсть мiської мережi складає 8 906,67 тис номерiв, задiяна – 6 734,51 тис. номерiв, сiльської монтована ємнiсть складає 1 614,24 тис. номерiв, задiяна – 1 184,0 тис. номерiв.
На мiсцевiй мережi товариства експлуатуються аналоговi (декадно-кроковi, координатнi, квазiелектроннi) та цифровi АТС. Рiк випуску ДК АТС, якi експлуатуються на мережi ПАТ "Укртелеком" - 1961-1984рр., координатних – 1967-1998рр., квазiелектронних – 1987-2000рр., цифрових -1987 -2011рр.
Станом на 31.12.2014р. на мiськiй телефоннiй мережi товариства органiзовано 1 853 776 каналiв систем передавання, в тому числi 62 аналогових.
На сiльськiй телефоннiй мережi органiзовано 260 524 каналiв систем передавання, в тому числi 2 134 аналогових.
Телеграфна мережа
На телеграфнiй мережi експлуатується обладнання:
– Станцiї комутацiї каналiв типу IСК 2,4 – 2 шт. Рiк вводу 1993-1998.
– Станцiя комутацiї каналiв типу ELTEX – 1 шт. Рiк вводу 1994.
Монтована ємнiсть станцiй комутацiї каналiв 4088 т.п.
– Електроннi телеграфнi концентратори ЕТК-КП2 – 25 шт. Рiк вводу 1997-2007. Монтована ємнiсть 2632 т.п.
– Каналоутворююче обладнання випуску до 1991 року.
– Кiнцеве телеграфне обладнання випуску до 1991 року
Мережа СКС-7
Для забезпечення транзиту сигнального трафiка мережi СКС-7 використовуються 2 вiдокремленi транзитнi пункти сигналiзацiї (далi – STP-SA) типу SURPASS hiS 700 у мiстах Київ i Львiв, на яких створено 94 ланки сигналiзацiї в мiжнароднiй та 115 ланок сигналiзацiї в нацiональнiй мережi СКС-7. Обладнання STP-SA введено в експлуатацiю в 2006 р.
Транспортна мережа
Станом на 31.12.2014р. обладнання транспортної мережi (магiстральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM) становить 1531 мережевих елементiв цифрових систем передачi, транспортної мiсцевої мережi SDH та РDH – 2167 елементiв мережi.
Протяжнiсть каналiв зв’язку на транспортнiй телекомунiкацiйнiй мережi (магiстральнiй, внутрiшньозоновiй та мiсцевiй мережах) по задiянiй та монтованiй ємностi станом на 31.12.2014р.:
- по монтованiй ємностi становить – 1 059 817,16 тис. пот./км.;
- по задiянiй ємностi – 953580,70 тис. пот./км.
Задiяна ємнiсть обладнання транспортної мережi станом на 31.12.2014 складає 89,98%.
Прирiст по задiянiй ємностi становить 75600,88 тис. пот*км.
Обладнання мережi широкосмугового доступу станом на 31.12.2014 – монтована ємнiсть – 1 956 тис. портiв, задiяна – 1 719 тис. портiв.
Енергозабезпечення
Станом на 31.12.2014 року для забезпечення електроживленням телекомунiкацiйного обладнання на мережi товариства застосовується 17893 одиницi установок електроживлення постiйним струмом (ЕЖУ), з яких 7540 ЕЖУ є сучасними. Крiм того для пiдвищення необхiдного рiвня безперебiйного електроживлення пiд час вiдключень зовнiшнього електропостачання застосовується 21500 груп акумуляторних батарей (АБ), з яких 6636 груп мають ємнiсть менше 70 % , 1731 одиниця стацiонарних i 296 пересувних дизельних електростанцiй, а також 1831 одиниця бензинових агрегатiв.
Для забезпечення необхiдних температурних режимiв роботи обладнання на об’єктах товариства встановлено 12763 одиницi кондицiонерiв, з них 1709 одиниць фiзично зношенi та потребують замiни.
В межах iнвестицiйного плану ПАТ Укртелеком» на 2014 рiк придбано та впроваджено:
- замiна 618 груп фiзично зношених стацiонарних акумуляторних батарей;
- локальне устаткування збору та обробки даних спожитої електроенергiї на 4 об'єктах;
- проведена замiна енергоємних ЕЖУ на перетворювачi напруги (139 шт.) та новi ЕЖУ (444 шт.) з метою зменшення споживання електричної енергiї.
- придбанi компенсатори реактивної енергiї (9 шт.);
- придбанi пересувнi дизельнi електростанцiї (6шт.) для замiни фiзично зношених;
Проектом iнвестицiйного плану витрат на 2015 рiк передбачено замiну старого енергетичного обладнання на сучасне для зменшення витрат на енергоносiї та забезпечення працездатностi телекомунiкацiйної мережi в сумi 9,94 млн. грн.
Метрологiчне забезпечення
На мережi товариства знаходяться в експлуатацiї близько 94,562 тис. засобiв вимiрювальної технiки (ЗВТ) для виконання вимiрювань на цифрових та оптичних системах передачi, мiдних кабельних лiнiях, якi застосовують технологiю ADSL та проведення експлуатацiйних вимiрювань параметрiв електроустановок. Парк засобiв вимiрювальної технiки у фiлiях застарiлий. Понад 85 % ЗВТ пропрацювали бiльше 15 рокiв.
Лiнiйно – кабельнi споруди
Лiнiйно-кабельнi споруди мiсцевої телефонної мережi ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2014 року складаються з 957,1 тис. км кабельних лiнiй зв’язку, в тому числi:
- з використанням багатопарного кабелю – 387,9 тис. км,
- з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 44,0 тис. км;
- з кабелем типу ПРППМ, «вита пара» – 525,2 тис. км.
Кiлькiсть кабельних шахт становить 1 497 шт., колодязiв кабельної каналiзацiї – 743 302 шт., протяжнiсть кабельної каналiзацiї становить 39 617,1 км.
Мережа проводового мовлення
Мережа проводового радiомовлення ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2014 року охоплює понад 8603 населених пунктiв. Роботу мережi забезпечує 3220 радiотрансляцiйних вузлiв (РТВ), з них 2289 обладнанi транзисторними пiдсилювачами, 576 комбiнованi (обладнанi транзисторними та ламповими пiдсилювачами) та 355 обладнанi ламповими пiдсилювачами.
Загальна протяжнiсть лiнiй радiофiкацiї становить 272,99 тис. км, з них майже 156,2 тис. км. повiтрянi лiнiї, в тому числi 134,1 тис. км пiдвiшенi на опорах ЛЕП, 87,3 тис. км кабельнi лiнiї та 29,5 тис. км iндивiдуальнi i груповi вводи.
Початок вводу в експлуатацiю основної частини обладнання проводового мовлення та лiнiй радiофiкацiї – 70-тi роки.
Кiлькiсть основних радiоточок на мережi проводового радiомовлення товариства становить 1 329 653.
Таксофонна мережа
На таксофоннiй мережi ПАТ «Укртелеком» на 31.12.2014 року задiянi 7 108 таксофонiв. Iз них по типу оплати послуг зв’язку: 195 монетних таксофонiв, 1 766 од. комбiнованих (монети та картки) та 5 147 од. карткових. Таксофони пiдключенi до 30 систем управлiння мережами таксофонiв: 19 систем управлiння таксофонами ТК-121 типу «Сiрiус-ХХI» та 11 систем управлiння таксофонами Ротор-2000У типу «ГАММА».
Усi таксофони надають послуги унiверсального зв’язку – мiсцевi, мiжмiськi та мiжнароднi. Iз них 5 189 таксофони надають послуги вхiдного зв’язку, 6 таксофонiв працюють через радiо подовжувачi (Луганська фiлiя – 5 од., Харкiвська фiлiя - 2 од., Днiпропетровська -1 од.)
Протягом 2014 року загальна кiлькiсть таксофонiв на мережi зменшилася на 936 таксофонiв, iз них в 4 кв. на 780 таксофони. Кiлькiсть задiяних систем управлiння таксофонами зменшилася на 26 од. (56 од. на кiнець 2013 р.).
Обсяг капiтальних вкладень освоєних у 2014 роцi склав 436 928 тис. грн., джерелом фiнансування яких були власнi кошти товариства. Основних фондiв введено на суму 450 294 тис. грн. Будiвельно-монтажних робiт (БМР) виконано на суму 131 204 тис. грн.
У звiтному роцi завершено виконання робiт на перехiдних об’єктах з розширення мережi швидкiсного Iнтернет - доступу за технологiєю АDSL2+. За звiтний перiод введено в експлуатацiю 44,560 тисячi портiв АDSL. Крiм того у 2014 роцi було розпочато будiвництво виносних АDSL-вузлiв та майданчикiв, в рамках цього проекту введено в експлуатацiю 72,944 тис. портiв.
Загалом введена ємнiсть по будiвництву та розширенню мережi широкосмугового Iнтернет складає 117,504 тисячi портiв. З метою ефективного використання наявного обладнання продовжено роботу з оптимiзацiї мережi широкосмугового доступу. Обсяг освоєних капiталовкладень на розширення та розвиток мережi швидкiсного Iнтернет у 2014 роцi становить 199 214 тис. грн.
В рамках реконструкцiї мережi ШСД за технологiєю FTTB було введено 1,248 тис. портiв та освоєно 2418 тис. грн..
Було продовжено розвиток та реконструкцiю мережi фiксованого радiодоступу Wi-Fi з обсягом освоєних капiталовкладень 2 437 тис. грн.
В рамках виконання приватизацiйних умов, завершено роботи та введено в експлуатацiю систему оперативно розшукових заходiв (СОРЗ) на програмному комутаторi 5 класу SI-3000 виробництва компанiї Iskratel для монiторингу VoIP-телефонiї. Закiнченi роботи по введенню системи монiторингу обладнання СОРЗ.
У 2014 роцi виконанi проектно-вишукувальнi роботи з реконструкцiї транспортної DWDM мережi з метою нарощування пропускної здатностi та реконструкцiї зонової первинної мережi у 13 областях. Закупити обладнання та ввести об’єкти в експлуатацiю планується у 2015 роцi. Результатом цiєї роботи буде забезпечення мережi широкосмугового доступу трактами 10 Гбiт/с на 9-ть обласних центрiв та окремих напрямкiв в межах 13 областей. Також завершено будiвництво ВОЛЗ на дiлянцi НРП Димер - РРС Димер. Обсяг освоєних капiталовкладень на розвиток первинної мережi у 2014 роцi становить 1925 тис. грн.
Розширена зона надання послуг SIP-Trunk та V-PBX (можливiсть пiдключення до послуги в нових мiстах) та ємнiсть обладнання Si-3000 (встановлення додаткових лiцензiй) для пiдключення бiзнес-споживачiв до телекомунiкацiйної мережi товариства.
Проведено модернiзацiю iснуючого комплексу вiдеоконференцзв’язку в рамках якої замiнено систему керування, замiнено сервер реєстрацiї термiнальних комплектiв (гейткiпер), замiнено сервер багатоточкового зв’язку (MCU).
Виконано роботи з доопрацювання iнтерфейсу управлiння Унiверсальної системи облiку та управлiння IP-послугами (УС) в зв'язку з модернiзацiєю системи управлiння ШПД Хуавей (U-2000). Також виконано доопрацювання УС для реалiзацiї в автоматизованих системах можливостi управлiння послугами за технологiєю FTTB та модернiзацiя УС облiку та управлiння IР-послугами.
На реконструкцiю традицiйної телефонної мережi у 2014 роцi направлено 41 188 тис. грн. та введено 34 984 абонентських номерiв, в тому числi виконано розширення мережi традицiйної телефонiї для задiяння вiльної ємностi АТС, розширення телекомунiкацiйної мережi для пiдключення корпоративних та бiзнес-клiєнтiв та реконструкцiя лiнiйних споруд у Кiровоградськiй,Рiвненськiй та Чернiгiвськiй областях.
В цiлому за 2014 рiк за напрямком «Розвиток мережi» освоєно - 260 560 тис. грн..
Дiяльнiсть товариства не вiдноситься до Перелiку видiв дiяльностi та об’єктiв, що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку, затвердженого постановою КМУ вiд 27 липня 1995 р. № 554, для яких здiйснення державної екологiчної експертизи є обов’язковим. У своїй дiяльностi товариство керується вимогами нацiонального екологiчного законодавства та вимогами мiжнародних договорiв України, згоду на обов’язковiсть виконання яких надано Верховною Радою України.
Перелiк актiв екологiчного законодавства, вимоги яких обов’язковi до виконання ПАТ “Укртелеком”
1. Закони України:
“Водний кодекс”, “Земельний кодекс”, “Кодекс України про надра”, “Податковий кодекс України. Роздiл VIII. Екологiчний податок”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про вiдходи”, “Про охорону атмосферного повiтря”, “Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення”, “Про охорону земель”, “Про тваринний свiт”, “Про природно-заповiдний фонд України”, “Про Червону книгу України”, “Про рослинний свiт”, “Про екологiчний аудит”, “Про екологiчну експертизу”.
2. Акти Кабiнету Мiнiстрiв України:
- Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2007.10.17 № 880-р "Про схвалення Концепцiї нацiональної екологiчної полiтики України на перiод до 2020 року";
- Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2011 року №577-р "Про затвердження Нацiонального плану дiй з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки";
- Постанова вiд 1998.08.03, № 1198 "Про єдину державну систему запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характер";
- Постанова вiд 1995.07.27, № 554 "Про перелiк видiв дiяльностi та об'єктiв, що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку";
- Постанова КМ вiд 2007.11.14, №1324 "Про затвердження Порядку розподiлу суб'єктiв господарювання за ступенем ризику їх господарської дiяльностi для безпеки життя i здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки";
- Постанова вiд 2008.03.19, № 212 "Про затвердження критерiїв розподiлу суб’єктiв господарювання за ступенем ризику їх господарської дiяльностi для навколишнього природного середовища та перiодичностi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю)";
- Постанова вiд 1999.03.01, № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору";
- Постанова вiд 1996.09.17, № 1147 "Про затвердження перелiку видiв дiяльностi, що належать до природоохоронних заходiв";
- Постанова вiд 1995.10.31, № 870 "Про Порядок передачi документацiї на державну екологiчну експертизу";
- Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепцiї Загальнодержавної програми поводження з вiдходами на 2013-2020 роки";
- Постанова вiд 1998.08.03, № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження i перегляду лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв";
- Постанова вiд 2000.07.13, № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв";
- Постанова вiд 2001.01.24, № 50 "Про затвердження загальних вимог до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї";
- Постанова вiд 1995.06.20, № 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв";
- Постанова вiд 1995.11.02, № 881 "Про затвердження Порядку державного облiку наявностi та використання пестицидiв i агрохiмiкатiв";
- Постанова вiд 1998.08.03, № 1217 "Про затвердження Порядку виявлення та облiку безхазяйних вiдходiв";
- Постанова вiд 1998.08.03, № 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру мiсць видалення вiдходiв";
- Розпорядження вiд 2003.11.26, № 723-р "Про деякi заходи щодо полiпшення роботи у сферi поводження з небезпечними вiдходами";
- Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2012 № 589-р "Про затвердження плану заходiв з виконання Стокгольмської конвенцiї про стiйкi органiчнi забруднювачi"
- Постанова вiд 2001.11.29, № 1598 "Про затвердження перелiку найбiльш поширених i небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повiтря пiдлягають регулюванню";
- Постанова вiд 2001.12.13, № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного облiку в галузi охорони атмосферного повiтря";
- Постанова вiд 2001.12.28, № 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв граничнодопустимих викидiв забруднюючих речовин iз стацiонарних джерел";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 300 "Про Порядок розроблення i затвердження нормативiв граничнодопустимого рiвня впливу фiзичних та бiологiчних факторiв стацiонарних джерел забруднення на стан атмосферного повiтря";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 299 "Про Порядок розроблення та затвердження нормативiв екологiчної безпеки атмосферного повiтря";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 303 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах та впливу фiзичних факторiв пересувних джерел забруднення атмосферного повiтря";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робiт, пов'язаних з видачею дозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, облiку пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 301 "Про затвердження Порядку погодження i видачi дозволiв на провадження дiяльностi, пов'язаної iз штучними змiнами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цiлях";
- Постанова вiд 2002.03.29, № 432 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на експлуатацiю устаткування з визначеними рiвнями впливу фiзичних та бiологiчних факторiв на стан атмосферного повiтря, проведення оплати цих робiт та облiку пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи";
- Постанова вiд 2004.03.04, № 256 "Про затвердження Програми припинення виробництва та використання озоноруйнiвних речовин на 2004 - 2030 роки";
- Постанова вiд 1995.12.28, № 1062 "Про органiзацiю виконання Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар";
- Постанова вiд 1996.10.17, № 1274 "Про Програму припинення в Українi виробництва та використання озоноруйнуючих речовин";
- Постанова вiд 1996.09.11, № 1100 "Про Порядок розроблення i затвердження нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелiк забруднюючих речовин, скидання яких нормується";
- Постанова вiд 2002.03.13, № 321 "Про затвердження Порядку погодження та видачi дозволiв на спецiальне водокористування та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1992 р. № 459";
- Постанова вiд 1998.12.18, № 2024 "Про правовий режим зон санiтарної охорони водних об'єктiв";
- Постанова вiд 1996.02.29, № 269 "Про затвердження Правил охорони внутрiшнiх морських вод i територiального моря вiд забруднення та засмiчення";
- Постанова вiд 1998.07.10, № 1057 "Про затвердження Концепцiї охорони та вiдтворення навколишнього природного середовища Азовського i Чорного морiв";
- Постанова вiд 1996.04.08, № 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру";
- Постанова вiд 1996.05.08, № 486 "Про затвердження Порядку визначення розмiрiв i меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської дiяльностi в них";
- Постанова вiд 1996.05.13, № 502 "Про затвердження Порядку користування землями водного фонду";
- Постанова вiд 2004.08.25, № 1107 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв питного водопостачання";
- Постанова вiд 1999.04.08, № 559 "Про такси для обчислення розмiру шкоди, заподiяної зеленим насадженням у межах мiст та iнших населених пунктiв"
- Постанова вiд 1992.08.10, № 459 "Про порядок видачi дозволiв на спецiальне використання природних ресурсiв i встановлення лiмiтiв використання ресурсiв загальнодержавного значення";
- Постанова вiд 1993.04.19, № 287 "Про такси для обчислення розмiру шкоди, заподiяної порушенням законодавства про природно-заповiдний фонд України";
- Постанова вiд 1993.06.01, № 399 "Про розмiри компенсацiї за добування (збирання) та шкоду, заподiяну видам тварин i рослин, занесеним до Червоної книги України";
- Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.11.2012 № 1030 "Про розмiр компенсацiї за незаконне добування, знищення або пошкодження видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погiршення середовища їх перебування (зростання)"
- Постанова вiд 1995.11.23, № 935 "Про заходи щодо охорони водно-болотних угiдь, якi мають мiжнародне значення".
 
Вiдсутнiсть фонду унiверсальних послуг та, вiдповiдно, вiдсутнiсть компенсацiї збиткiв вiд надання загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг погiршує фiнансовий стан пiдприємства. Ускладнює фiнансовий стан компанiї той факт, що ПАТ "Укртелеком", як оператор електрозв'язку залишається єдиним оператором, який надає загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги в сiльськiй мiсцевостi, послуги телеграфного зв'язку та проводового радiомовлення, що є збитковим для компанiї.
Зниження вихiдного телефонного трафiку через подальше замiщення фiксованого зв'язку мобiльним зв'язком iнших операторiв призвело до зменшення обсягу доходiв компанiї.
Враховуючи специфiку сфери телекомунiкацiй, яка є складовою галузi зв'язку України, скорочення обсягу доходiв не дозволяє пропорцiйно зменшувати витрати на експлуатацiю телекомунiкацiйної мережi, оскiльки обладнання, станцiйнi та лiнiйнi споруди, якi утворюють телекомунiкацiйну мережу, є незмiнними. Слiд враховувати також iнфляцiйнi процеси в країнi, якi впливають на рiвень закупiвельних цiн на пально-мастильнi матерiали, сировину, запчастини, послуги.
 
Факти виплати штрафних санкцiй за порушення законодавства:
1. Апарат управлiння ПАТ "Укртелеом":
- Порушення законодавства про захист економiчної. Рiшення АМКУ . Штраф у розмiрi 400 000,00 грн.
- ПДВ (податкове повiдомлення-рiшення № 0001634210 та № 0001644210 вiд 12.11.2013). Пункт 198.3, п. 198.6 статтi 198 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями. 677 609,00 грн. – за основним платежем, 317 363,00 грн. - за штрафними (фiнансовими) санкцiями (штрафами)
- ПДВ (податкове повiдомлення-рiшення № 0000974210 вiд 18.07.2013 року). Податковi повiдомлення-рiшення 69 039,00 грн. – за основним платежем, 34 520,00 грн. - за штрафними (фiнансовими) санкцiями (штрафами).
2. Вiнницька фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Порушення п.288.5.1 ПКУ в частинi розмiру орендної плати за землю, яка не може бути меншою трикратного розмiру земельного податку. Судове рiшення Вищого адмiнiстративного суду України №826/3409/13-а вiд 15.07.2014р. Штраф - 1422,59 грн.
3. Волинська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Несвоєчасно сплачено за торговий патент. Податковий кодекс. Штраф - 251,00 грн.
- Самостiйно нарахований штраф. Уточнена податкова декларацiя збору. Штраф - 233,94 грн.
- Штраф за несвоєчасно перерахованi кошти за путiвки згiдно акту перевiрки ФСС з ТВП. Акт перевiрки ФСС з ТВП Штраф - 714,39 грн.
- Штраф за неправомiрно використанi кошти фонду на оплату допомоги з ТВП згiдно акту перевiрки ФСС з ТВП. Акт перевiрки ФСС з ТВП. Штраф - 2137,64 грн.
- Пеня за несвоєчасне перерахування коштiв ФСС з ТВП часткової вартостi за путiвки. Акт перевiрки ФСС з ТВП. Пеня - 42,24 грн.
4. Днiпропетровська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Самостiйно нарахований штраф по податку на воду. Уточнена податкова декларацiя збору за спецiальне використання поверхневих та пiдземних вод. Штраф - 0,16 грн.
- Самостiйно нарахований штраф, пеня по платi за землю. Уточнена податкова декларацiя з плати за землю. Штраф - 10 475,88 грн.
- Пеня за воду та стоки. Рахунок згiдно договору на постачання води та водовiдведення. Штраф - 121,96 грн.
5. Донецька фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Несвоєчасно поверненi або поверненi не в повному обсязi страховi кошти. Стаття 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням» (був чинний у 2014 роцi). Пеня в розмiрi - 31,96 грн. (0,1% вiд суми несвоєчасно повернених або повернених не в повному обсязi коштiв за кожен день неповернення)
- Несвоєчасно поверненi або поверненi не в повному обсязi страховi кошти. Стаття 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням» (був чинний у 2014 роцi). Штраф у розмiрi - 550,41 грн. (10% вiд суми несвоєчасно повернених або повернених не в повному обсязi коштiв).
- Неправомiрно використанi страховi кошти. Стаття 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням» (був чинний у 2014 роцi). Штраф в розмiрi - 679,73 грн. (50% вiд суми неправомiрно використаних страхових коштiв).
- Помилка у вiдомостях. ст. 176 Податкового кодексу України . Штраф в розмiрi - 510,00 грн.
6. Житомирська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Уточнення податкових зобов’язань по оренднiй платi за землю. Пiдпункт «а» або «б» пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 3% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання в сумi - 1705,32 грн.
7. Закарпатська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Уточнення податкових зобов’язань при яких сума штрафу нараховується платником самостiйно. Пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 5% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв - 27,69 грн.
- Уточнення податкових зобов’язань при яких сума штрафу нараховується платником самостiйно. Пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 5% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання за спецводокористування - 1,47 грн.
8. Запорiзька фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Вiдшкодування збитку державi в результатi засмiчення земельної дiлянки. Рiшення суду. Штраф - 17684,38 грн.
- Самостiйно нарахований штраф, пеня по платi за землю. Стаття 129.1.1 Податкового кодексу України. Штраф - 77,92 грн.
- Нарахування штрафу за несвоєчасне подання податкової звiтностi, а саме Податкової декларацiї збору за спецiальне використання поверхневих та пiдземних вод. Стаття 120.1 Податкового кодексу України. Штраф - 680,00 грн.
- Нарахування штрафу за несвоєчасне подання податкової звiтностi, а саме Податкової декларацiї з екологiчного податку. Стаття 120.1 Податкового кодексу України. Штраф - 510,00 грн.
9. Iвано-Франкiвська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- 1 (один) випадок порушення порядку використання коштiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю при нарахуваннi виплат по листках. Ст. 30 Закону України «Про загальнообов’яз-кове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасом-вою втратою праце-здатностi та витрата-ми, зумовленими по-хованням». Фiнансова санкцiя в сумi - 236,90 грн.
10. Кiровоградська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Самостiйно виявлено невiрно нарахована кiлькiсть забруднюючих речовин. Самостiйно складенi уточнюючi декларацiї по екологiчному податку , поданi в 1 кварталi 2015 року. Самостiйно донараховано санкцiї
- Наднормативнi викиди забруднюючих речовин. Штраф - 2055,08 грн.
- Самостiйно виявлено заниження розмiру орендної плати за землю згiдно укладених договорiв оренди. Самостiйно складена уточнююча податкова декларацiя з плати за землю. Самостiйно донараховано санкцiї у зв’язку iз поданням уточнених розрахункiв «Податкова декларацiя з плати за землю, орендна плата» 2011р.,2012р.2013р.2014р. Штраф - 267,28 грн. Пеня - 169,20 грн.
11. Луганська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Донарахування податкiв (податок на землю) Ст. 129 Податкового кодексу України. Штраф - 348,76 грн.
Пеня - 2723,60 грн.
12. Львiвська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Заниження податкового зобов'язання по земельному податку минулих податкових перiодiв. Пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 3% вiд розмiру заниження податкового зобов'язання по земельному податку минулих податкових перiодiв - 114,45 грн.
- Порушення граничного строку оплати туристичного збору. Ст.126 глави 11 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф в розмiрi - 363,59 грн.
13. Миколаївська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Подання вiдомостей, що використовуються в системi персонiфiкованого облiку. Рiшення Управлiння Пенсiйного фонду України в Центральному районi м. Миколаєва. Штраф за допущену помилку в системi персонiфiкованого облiку – 340,00 грн.
- Уточнення зобов’язань по податкам та зборам за 3 квартал 2013 року по збору за спецiальне використання води. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI, зi змiнами та доповненнями. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.12.2012 №1403 «Про затвердження форм Податкових декларацiй збору за спецiальне використання води». Штрафна (фiнансова) санкцiя нарахована у зв’язку з поданням уточненої декларацiї збору за спецiальне використання води – 323,79 грн.
- Уточнення зобов’язань по податкам та зборам за 2013-2014 роки по оренднiй платi за землю та земельному податку Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI, зi змiнами та доповненнями. Наказ Мiнiстерства доходiв та зборiв України вiд 30.12.2013 № 865 «Про затвердження форми Податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi)». Штрафна (фiнансова) санкцiя нарахована у зв’язку з поданням уточненої декларацiї з плати за землю – 3164,11 грн.
14. Одеська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку. Пiдпункт 2 пункту 129.1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України. Пеня, нарахована за формулою - 323,06 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по платi за оренду земельних дiлянок Пiдпункт 2 пункту 129.1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України. Пеня, нарахована за формулою - 649,59 грн.
15. Полтавська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Самостiйно нарахована пеня Уточнена декларацiя з плати за землю, подана до ДПI. Штраф - 20530,19 грн.
- Самостiйно нарахований штраф в розмiрi 3% Уточнена декларацiя з плати за землю, подана до ДПI. Штраф - 5241,56 грн.
- Штраф за порушення порядку використання страхових коштiв. Рiшення № 57 вiд 26.02.2014 ФСС з ТВП. Штраф - 1364,55 грн.
16. Сумська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря без дозволiв. Претензiя Державної екологiчної iнспекцiї у Сумськiй областi. Вiдшкодування шкоди - 29 629,48 грн.
17. Тернопiльська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Здiйснення структурними пiдроздiлами Тернопiльської фiлiї ПАТ «Укртелеком» викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря без вiдповiдних дозволiв, що є порушенням ст.11 Закону України "Про охорону атмосферного повiтря". Рiшення господарського суду Тернопiльської областi вiд 22.04.2014 у справi № 921/107/14-г/14. Збитки, заподiянi державi в результатi наднормативних викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. Штраф - 19111,97 грн.
- Здiйснення структурними пiдроздiлами Тернопiльської фiлiї ПАТ «Укртелеком» викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря без вiдповiдних дозволiв, що є порушенням ст.11 Закону України "Про охорону атмосферного повiтря". Рiшення господарського суду Тернопiльської областi вiд 22.04.2014 у справi № 921/108/14-г/18. Збитки, заподiянi державi в результатi наднормативних викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. Штраф - 20175,38 грн.
- Здiйснення структурними пiдроздiлами Тернопiльської фiлiї ПАТ «Укртелеком» викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря без вiдповiдних дозволiв, що є порушенням ст.11 Закону України "Про охорону атмосферного повiтря". Рiшення господарського суду Тернопiльської областi вiд 22.04.2014 у справi № 921/111/14-г/9. Збитки, заподiянi державi в результатi наднормативних викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. Штраф - 25225,55 грн.
18. Херсонська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Штрафи, пенi, нарахованi у звязку з уточненням за податками,зборами. Штраф нарахований за несвоєчасно подану декларацiю з екологiчного збору згiдно п.п 49.18.2 п.49.18 ст.49 розд.2 Кодекса №2755-VI «Податковий кодекс України вiд 02.12.2010». Штраф - 27,33 грн.
19. Чернiвецька фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв. Стаття 40 Закону України «Про телекомунiкацiї» Штраф в розмiрi 25 % добової абонентної плати - 20879,00 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв. Пiдпункт «а» або «б» пункт 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. Штраф 3% вiд розмiру заниження податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових перiодiв на суму - 128,98 грн.
- Заниження податкового зобов’язання по земельному податку. Пiдпункт 129.1.2 пiдпункту 129.1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України. Пеня ,нарахована за формулою в розмiрi - 766,69 грн.
Крiм цього, фiлiями товариства сплачувались штрафи за неусунення пошкодження протягом 5 дiб в розмiрi 25 вiдсоткiв добової абонентної плати за кожну добу перевищення термiну згiдно ст. 40 Закону України "Про телекомунiкацiї". 
Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб Товариства достатньо. Для оновлення iснуючоъ мережi, її розширення, модернiзацiї використовується використовується залучення позикового капiталу. Пiдтримування оптимальної структури капiталу та забезпечвення лiквiдностi товариства досягається шляхом залучення: комерцiйних та товарних кредитiв, боргових цiнних паперiв, фiнансового лiзингу.
Основними завданнями полiтики ПАТ "Укртелеком" щодо фiнансування дiяльностi є:
- забезпечення конкурентоспроможнi пiдприємства на ринку телекомунiкацiйних послуг;
- визначення та розвиток приорiтетних напрямiв iнвестування;
- забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi всiх ланок пiдприємства;
- модернiзацiя мереж зв'язку;
- використання додаткових залучених коштiв з дотриманням вимог оптимальної вартостi грошових ресурсiв та здатностi вчасно їх повертати;
-доведення рiвня телекомунiкацiйних послуг до середньоєвропейського.
 
Враховуючи велику кiлькiсть абонентiв (бiльше 8 млн. осiб) та те, що договори з абонентами укладаються на невизначений термiн (розриваються за бажанням абонента), а також те, що бiльшiсть договорiв не мiстить сум - iнформацiя, щодо укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв у товариствi вiдсутня.
 
ПАТ "Укртелеком" має найбiльшу абонентську базу серед компанiй-провайдерiв телекомунiкацiйних послуг. Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку залишається основою нашого бiзнесу, тому стратегiчно важливим для компанiї є збереження клiєнської бази i укрiплення позицiй на даному ринку.
Прiоритетним напрямом розвитку компанiї залишається ринок послуг доступу до мережi Iнтернет та передавання даних. ПАТ "Укртелеком" розширює свою присутнiсть на ринку за рахунок залучення iнвестицiй в розвиток мережi, розробку нових продуктiв i полипшення системи обслуговування своїх абонентiв.
 
Протягом звiтного перiоду на потреби ПАТ «Укртелеком» для розвитку та розбудови телекомунiкацiйних мереж i для удосконалення послуг, що надаються товариством, департаментом науково-технiчної полiтики укладено низку договорiв з науковими установами телекомунiкацiйної галузi України. Результатом виконання робiт буде аналiз iснуючого стану мереж та послуг i шляхи їх удосконалення та розвитку, типовi технiчнi рiшення побудови та експлуатацiї мереж, якi оформлюються корпоративними стандартами товариства (КСТ).
Головнi завдання, якi вирiшуються при розробленнi КСТ:
• пiдвищення якостi обслуговування телекомунiкацiйних мереж, та якостi надання послуг;
• пiдтримка iнновацiйної дiяльностi товариства, впровадження новiтнiх телекомунiкацiйних технологiй та методiв експлуатацiї обладнання;
• технiчна та iнформацiйна сумiснiсть мереж, енергозбереження та енергоефективнiсть;
• вимоги до правил безпеки на робочих мiсцях.
Крiм того, розроблення корпоративних стандартiв постiйно поповнює нормативну базу товариства. Протягом 2014 року було розроблено та введено в дiю 15 КСТ. Станом на 01.01.2015 року дiє 93 корпоративних стандарти, котрi гармонiзованi з вiтчизняними та мiжнародними стандартами з напрямку телекомунiкацiй.
На облiку товариства перебували 16 договорiв на здiйснення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт з метою розроблення КСТ та рекомендацiй для прийняття технiчних рiшень для розвитку мереж на загальну суму робiт 1 553,91 тис. грн. За звiтний перiод ПАТ «Укртелеком» витратило на науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи суму в розмiрi 664,84 тис. грн., а саме на виконання дослiджень та розробку нормативно-технiчних документiв:
- Дослiдження питань проектування та побудови лiнiйно кабельних споруд ПАТ "Укртелеком" та актуалiзацiя ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектування телекомунiкацiй. Лiнiйно-кабельнi споруди";
- Розробка програм та методик щодо протоколiв мереж наступного поколiння (взаємодiя протоколу SIP з пiдсистемою ISUP СКС №7 (профiлi A та B) та транспортування сигналiзацiї через мережу IР (SIGTRAN).
- Розробка КСТ "Спiльноканальна сигналiзацiя №7. Пiдсистема управлiння з'єднаннями сигналiзацiї (SCCP)
- КСТ Товариства "Проектування мереж доступу з архiтектурою FTTН ("оптоволокно в примiщення абонента"). Методика"
- Розробка КСТ "Спiльноканальна сигналiзацiя №7. Пiдсистема користувача ISDN (ISUP). Додатковi послуги ISDN. Методика випробувань при прийманнi обладанання в експлуатацiю"
- Розробка КСТ "Протоколи мереж наступного поколiння. Взаємодiя протоколу SIP з пiдсистемою ISUP СКС-7 за протоколом SIP-I (профiль С). Випробування при прийманнi обладнання в експлуатацiю. Методика"
- Розробленння КСТ "Застосування стацiонарних кислотних акумуляторних батарей на об'єктах телекомунiкацiйних мереж ПАТ "Укртелеком". Вимоги"
- Розробленння КСТ Товариства "Технiчна експлуатацiя обладнання та мереж доступу з архiтектурами FTTB ("оптоволокно в будiвлю") та FTTН ("оптоволокно в примiщення абонента"). Правила"
- КСТ "Технiчна експлуатацiя оптичних стикiв SDH, Ethernrt, DWDM, CWDM та ВОСП. Правила"
- Розроблення КСТ "Приймання та технiчна експлуатацiя мереж широкосмугового радiодоступу стандарту IЕЕЕ 802.11. Правила".
 
Судовi справи, зв якими розглядались вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв ПАТ "Укртелеком" або його дочiрнiх компанiй, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи ПАТ "Укртелеком" в звiтньому перiодi вiдсутнi.
 
-

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 4585049 4387355
Статутний капітал (тис. грн.) 4681562 4681562
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4681562 4681562
Опис Чистi активи розраховано, як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв, необоротних активiв, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв.
На початок звiтного перiоду:
8 016 081 тис. грн.- 3 628 726 тис. грн. = 4 387 355 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду:
7 920 452 тис. грн. - 3 335 403 тис. грн. = 4 585 049 тис. грн.
Висновок -

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1104721 X X
у тому числі:  
Довгостроковi кредити 12.08.2011 7329 6.5 13.02.2016
Короткостроковi кредити 29.08.2011 1097392 17.6 30.09.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 896962 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 896962 X X
за облiгацiями (серiя P, свiдоцтво № 43/2/12) 15.08.2013 200 16.5 25.08.2017
за облiгацiями (серiя Q, свiлдоцтво № 44/2/12) 21.05.2013 2900 16.5 24.11.2017
за облiгацiями (серiя T, свiдоцтво № 16/2/2014) 14.05.2014 400000 16.5 14.06.2020
за облiгацiями (серiя V, свiдоцтво № 18/2/2014) 14.05.2014 400000 16.5 13.12.2020
за облiгацiями (серiя U, свiдоцтво № 17/2/2014) 14.05.2014 92100 16.5 13.09.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 202574 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 877190 X X
Усього зобов'язань X 3081447 X X
Опис: Iнформацiя по зобов"язанням за цiнними паперами (облiгацiями) по кожному випуску наведена без врахування вiдсоткiв.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 мiсцевий трафiк та абонентська плата - 0 0 - 2868342 44.7
2 iнтернет послуги - 0 0 - 1392856 21.7
3 послуги наданi iноземним операторам - 0 0 - 685335 10.7
4 дзвiнки на мобiльнi телефони та мiжмiськi дзвiнки - 0 0 - 391973 6.1
5 плата за користування телефонними лiнiями та каналами - 0 0 - 277842 4.3
6 мiжнародний трафiк - 0 0 - 204952 3.2
7 доходи вiд операцiйної оренди активiв - 0 0 - 200622 3.1
8 доходи вiд послуг проводового мовлення - 0 0 - 170275 2.7
9 плата за користування кабельною каналiзацiєю - 0 0 - 132777 2.1
10 доходи вiд реалiзацiї товарiв - 0 0 - 22030 0.3
11 iншi доходи - 0 0 - 72865 1.1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Витрати на оплату працi 46.5
2 Знос основних засобiв 12.0
3 Комунальнi послуги 10.0
4 Матерiали 8.8
5 послуги, наданi iноземним операторам 5.7
6 користування телефонними лiнiями та каналами 5.2
7 технiчне обслуговування та ремонт 4.1
8 витрати на оренду 1.9
9 знецiнення вiд переоцiнки основних засобiв 1.5
10 амортизацiя нематерiальних активiв 0.8
11 iнше 3.7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
31.01.2014 03.02.2014 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
31.01.2014 10.02.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.02.2014 10.02.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.02.2014 24.02.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.03.2014 24.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів
02.04.2014 03.04.2014 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
04.04.2014 07.04.2014 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
08.05.2014 12.05.2014 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
16.05.2014 19.05.2014 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
23.05.2014 26.05.2014 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
02.06.2014 03.06.2014 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
10.06.2014 10.06.2014 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
10.07.2014 11.07.2014 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
01.08.2014 04.08.2014 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
22.09.2014 23.09.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.10.2014 13.10.2014 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
16.10.2014 17.10.2014 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
24.10.2014 13.11.2014 Відомості про проведення загальних зборів
16.12.2014 17.12.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.12.2014 18.12.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська Фiрма “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21603903
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, вул. Жилянська, 75, 9-10 поверхи
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0152 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок)
Акцiонерам та Наглядовiй Радi Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком»
Ми провели аудит поданої нижче консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» (надалi – «Компанiя») (код ЄДРПОУ: 21560766; юридична адреса: бульвар Шевченка 18, Київ, 01601, Україна; державна реєстрацiя: 15 грудня 1993 року, м. Київ) та його дочiрнiх пiдприємств (надалi – «Група»), яка включає консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан, форма №1) станом на 31 грудня 2014 року, консолiдований звiт про фiнансовi результати та звiт про iнший сукупний дохiд (форма №2), консолiдований звiт про рух грошових коштiв (форма №3), консолiдований звiт про змiни капiталу (форма №4) за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також примiтки, що складаються з опису основних положень облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який керiвництво визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i проведення аудиту для отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання компанiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю компанiї. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом, та оцiнку загальної презентацiї фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Облiк телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення
До балансу Групи включенi об'єкти телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення, якi вiднесенi до категорiї активiв, утримуваних для продажу, станом на 31 грудня 2014 року (у 2013 роцi – вiднесенi до категорiї основних засобiв) чистою балансовою вартiстю 799,173 тисячi гривень. У березнi 2011 року, в процесi приватизацiї Компанiї, ТОВ «ЕСУ», новий акцiонер Компанiї, взяло на себе зобов'язання забезпечити створення видiленої телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення та її передачу Уряду України на безоплатнiй основi. Станом на дату випуску цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi передача зазначених активiв здiйснена не була.
Чиста балансова вартiсть телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення на дату приватизацiї, а також станом на 1 сiчня 2013 року, була несуттєвою, оскiльки бiльшiсть цих активiв вже були повнiстю зношенi. Як описано у Примiтцi 2 та Примiтцi 5 до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, починаючи з 31 грудня 2013 року, Група внесла змiни в її облiкову полiтику для подальшої оцiнки основних засобiв i перейшла вiд моделi облiку за первiсною вартiстю до моделi облiку за переоцiненою вартiстю. Телекомунiкацiйна мережа спецiального призначення була оцiнена за амортизованою вартiстю замiщення у сумi 799,173 тисячi гривень без коригування на уцiнку для вiдображення економiчних вигод, якi могли би бути отриманi вiд цих активiв. З огляду на вiдсутнiсть додаткових вигод, якi могли би бути отриманi вiд цих активiв, крiм тих економiчних вигод, якi вже вiдображенi у переоцiненiй вартостi всiх iнших об'єктiв основних засобiв, ми вважаємо, що переоцiнена вартiсть телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення повинна дорiвнювати нулю станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року. У результатi, вартiсть активiв, утримуваних для продажу, станом на 31 грудня 2014 року, вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року та дохiд вiд переоцiнки, визнаний у складi iншого сукупного доходу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, є завищеними на 799,173 тисячi гривень. Крiм того, станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року вiдстроченi податковi активи є заниженими на 143,852 тисячi гривень, а капiтал у дооцiнках є завищеним на 655,321 тисячу гривень.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", подана нижче консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Групи станом на 31 грудня 2014 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф – полiтична та економiчна невизначенiсть в Українi та її подальший вплив на безперервнiсть дiяльностi Групи
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 до консолiдованої фiнансової звiтностi. Як описано у Примiтцi 1, на дiяльнiсть Групи впливає i може у найближчому майбутньому продовжувати впливати полiтична та економiчна невизначенiсть, що спостерiгається в Українi. Ця невизначенiсть впливає на оцiнку Групою справедливої вартостi основних засобiв i сум вiдшкодування товарно-матерiальних запасiв, торгової дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi. Крiм того, вона може впливати на спроможнiсть Групи домовлятись про перегляд умов її поточних позикових коштiв. Станом на кiнець року поточнi зобов’язання Групи перевищують її оборотнi активи на 1,775,916 тисяч гривень. Цей факт, у поєднаннi з iншими питаннями, розглянутими у Примiтцi 1, свiдчить про наявнiсть суттєвої невизначеностi, яка може викликати значнi сумнiви щодо спроможностi Групи продовжувати її безперервну дiяльнiсть. Ми не вносимо застереження до нашої думки стосовно цього аспекту.
Київ, Україна
24 квiтня 2015
Юлiя Паранiч
Генеральний директор
Юлiя Паранiч
Сертифiкат аудитора № 004720
Виданий 22 червня 2001 року
ТОВ Аудиторська Фiрма
“ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0152
Видане 26 сiчня 2001 р.
Подовжене до 4 листопада 2015 року
Договiр на надання аудиторських
послуг вiд 7 листопада 2014 року
Строки надання послуг:
10 листопада 2014 року - 24 квiтня 2015 року
-
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 2 1
2 2013 2 1
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть): - Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (запишіть): - Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 64

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть) У Наглядовiй радi ПАТ "Укртелеком" протягом звiтного перiоду комiтетiв не створювалось.
Інші (запишіть) -

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): -
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть): Iншi документи у товариствi вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада X
Виконавчий орган
X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?


Так Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть): -Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2006 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Публiкацiя в пресi порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Принципи затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Кодексу корпоративного управлiння в товариствi дотримуютьсяКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
Територія
за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності
за КВЕД 61.10
Середня кількість працівників 50063
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 26092 83012 42276
первісна вартість 1001 431188 482495 498770
накопичена амортизація 1002 -405096 -399483 -456494
Незавершені капітальні інвестиції 1005 12811 144297 359040
Основні засоби: 1010 5832373 4605605 7080832
первісна вартість 1011 5832373 5200931 25529198
знос 1012 0 -595326 -18448366
Інвестиційна нерухомість: 1015 10745 1136 10382
первісна вартість 1016 16546 4125 15510
знос 1017 -5801 -2989 -5128
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

981

689

1075
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 22925
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1815 733 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 213311 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 15065 13480 21269
Усього за розділом I 1095 5899882 5062463 7537799
II. Оборотні активи
Запаси 1100 119374 115473 62200
Виробничі запаси 1101 89856 90576 24246
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 43 64 76
Товари 1104 29475 24833 37878
Поточні біологічні активи 1110 1 0 1
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 749159 872967 541878
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

53290

39379

49888
з бюджетом 1135 6693 10471 1173
у тому числі з податку на прибуток 1136 6119 6837 0
з нарахованих доходів 1140 11742 3198 2216
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 4302
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 166769 362409 15671
Поточні фінансові інвестиції 1160 62917 0 22019
Гроші та їх еквіваленти 1165 561813 69342 249691
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 73044 49065 69822
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 6026 5624 20198
Усього за розділом II 1195 1810828 1527928 1039059
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 305371 1330061 519860
Баланс 1300 8016081 7920452 9096718

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4681562 4681562 4681562
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 5648029 5648029 3011892
Додатковий капітал 1410 411370 278233 411370
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 222812 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6576418 -6378724 -3025351
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 4387355 4585049 5302285
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 39323 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 41541 22320 4239
Довгострокові забезпечення 1520 310009 253956 223115
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 351550 276276 227354
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 471855 1097392 423949
Векселі видані 1605 150 0 370
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 2132516 1005759 2388778
за товари, роботи, послуги 1615 163753 402847 273823
за розрахунками з бюджетом 1620 106696 177008 74879
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 7340
за розрахунками зі страхування 1625 36579 25566 34596
за розрахунками з оплати праці 1630 76741 52384 76428
за одержаними авансами 1635 58044 56576 73612
за розрахунками з учасниками 1640 1899 1899 1900
із внутрішніх розрахунків 1645 6973 1067 1047
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 180442 198221 103337
Доходи майбутніх періодів 1665 1328 221 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 40200 42187 54773
Усього за розділом IІІ 1695 3277176 3059127 3507492
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 59587
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 8016081 7920452 9096718

Примітки -
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. НакалюжнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766

(найменування)


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6493010 6484551
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -4149758 ) ( -7239222 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

2343252

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( -754671 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 127644 45933
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -748129 ) ( -798956 )
Витрати на збут 2150 ( -588091 ) ( -668602 )
Інші операційні витрати 2180 ( -360252 ) ( -187345 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

774424

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( -2363641 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 148947 55405
Інші доходи 2240 95741 19723
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -921459 ) ( -418180 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( -91 ) ( -107 )
Інші витрати 2270 ( -32404 ) ( -55704 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

65158

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( -2762504 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 221040 503800
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 -14623
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

286198

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( -2273327 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 3138258
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 36603 10495
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 36603 3148753
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -6589 -503800
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 30014 2644953
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 316212 371626

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 867665 886949
Витрати на оплату праці 2505 2181646 2214283
Відрахування на соціальні заходи 2510 718832 765969
Амортизація 2515 561017 739668
Інші операційні витрати 2520 1517070 4287256
Разом 2550 5846230 8894125

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 18726248000 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18726248000 18726248000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0153 -0.1214
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0153 -0.1214
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. НакалюжнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

6630071

6837946
Повернення податків і зборів 3005 2 124
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 3724 4174
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 54099 63415
Надходження від повернення авансів 3020 890 154
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 9927 9984
Надходження від операційної оренди 3040 232464 213004
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 133397 67662
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -1488810 )

( -1825377 )
Праці 3105 ( -1851082 ) ( -1808474 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -807022 ) ( -843382 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -1191655 ) ( -1263134 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -122153 ) ( -123775 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -2459 ) ( -1408 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -200488 ) ( -244871 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1612943 1422609
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 62670 17265
необоротних активів 3205 1633 1282
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 9469 6499
дивідендів 3220 0 322
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 795534 298516
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( -10000 ) ( -39965 )
необоротних активів 3260 ( -168566 ) ( -338679 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( -1483985 ) ( -485229 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -793245 -540311
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 2189941 2442821
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 69992 40277
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -3051091 -2515294
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( -1 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -435763 ) ( -421518 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( -439 ) ( -37701 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -135752 ) ( -78768 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1363112 -570184
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 543414 312114
Залишок коштів на початок року 3405 561813 249691
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 50943 8
Залишок коштів на кінець року 3415 69342 561813

Примітки -
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. НакалюжнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi на дату оприлюднення звiту не складається.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. НакалюжнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766

(найменування)


Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4681562 3011892 278233 222812 -3382654 0 0 4811845
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 2636137 0 0 -2455235 0 0 180902
Виправлення помилок 4010 0 0 133137 0 -738529 0 0 -605392
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4681562 5648029 411370 222812 -6576418 0 0 4387355
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 286198 0 0 286198
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 30014 0 0 30014
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -118518 0 0 0 0 -118518
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 197694 0 0 0 0 197694
Залишок на кінець року 4300 4681562 5648029 411370 222812 -6378724 0 0 4585049

Примітки -
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. НакалюжнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
Територія
за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності
за КВЕД 61.10
Середня кількість працівників 50063
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 26092 83012 42276
 первісна вартість 1001 431188 482495 498770
 накопичена амортизація 1002 -405096 -399483 -456494
Незавершені капітальні інвестиції 1005 12811 144297 304218
Основні засоби: 1010 5896120 4605605 5999660
 первісна вартість 1011 5896120 5200931 25529198
 знос 1012 0 -595326 -19529538
Інвестиційна нерухомість: 1015 10745 1136 10382
 первісна вартість 1016 16546 4125 15510
 знос 1017 -5801 -2989 -5128
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
 первісна вартість 1021 0 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

708

616

802
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 22925
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1815 733 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 213312 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 15065 13480 21269
Усього за розділом I 1095 5963356 5062191 6401532
II. Оборотні активи
Запаси 1100 119374 115473 62200
Виробничі запаси 1101 89856 90576 24246
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 43 64 76
Товари 1104 29475 24833 37878
Поточні біологічні активи 1110 1 0 1
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 495181 617113 543804
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

53290

39379

49888
 з бюджетом 1135 6827 10714 1185
 у тому числі з податку на прибуток 1136 6118 6837 0
 з нарахованих доходів 1140 11742 3198 2216
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 166769 362409 15671
Поточні фінансові інвестиції 1160 62917 0 22019
Гроші та їх еквіваленти 1165 566697 78489 256770
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 73044 49065 69822
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 6026 5624 20198
Усього за розділом II 1195 1561868 1281464 1043774
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 376303 1080360 354654
Баланс 1300 7901527 7424015 7799960

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4681562 4681562 4681562
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 5701576 5648029 3011892
Додатковий капітал 1410 411370 414358 411370
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 222812 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6980175 -7016518 -4440569
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 4037145 3950243 3887067
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 39323 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 41541 22320 22320
Довгострокові забезпечення 1520 310009 253956 244483
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 351550 276276 248722
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 471855 1097392 423949
Векселі видані 1605 150 0 370
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 2132516 1005759 2388778
 за товари, роботи, послуги 1615 163753 402847 275200
 за розрахунками з бюджетом 1620 106696 177008 75174
 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 7340
 за розрахунками зі страхування 1625 36579 25566 34596
 за розрахунками з оплати праці 1630 76741 52384 76443
 за одержаними авансами 1635 58044 56576 73612
 за розрахунками з учасниками 1640 1899 1899 1900
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 182153 196244 168992
Доходи майбутніх періодів 1665 3268 221 1940
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 40199 41484 54286
Усього за розділом IІІ 1695 3273853 3057380 3575780
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 238979 140116 88391
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 7901527 7424015 7799960

Примітки Дата переходу Групи на пiдготовку консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно МФСЗ була у 2000 роцi.
Iнформацiя про фiнансовi показники на момент переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi Групи у цьому звiтi вiдображено некоректно.Крiм того, Рядок 1515 помилково вiдображає некоректне значення, яке не можливо змiнити у програмному забезпеченнi, яке супроводжує формування звiтностi.
Загальна сума оборотних активiв за рядком 1195 повинна розглядатись з урахуванням суми за рядком 1200 “Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття”. Отже, загальна сума оборотних активiв на 31 грудня 2013 р. складає 1,921,477 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 1,398,428 тис. грн.).
Загальна сума поточних зобов’язань за рядком 1695 повинна розглядатись з урахуванням суми за рядком 1700 “Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття”. Отже, загальна сума поточних зобов`язань на 31 грудня 2013 р. складає 3,495,427 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 3,598,569 тис. грн.).
Загальна сума зобов`язань на 31 грудня 2013 р. повинна розглядатись з урахуванням сум за рядками 1595, 1695 та 1700 та складає 3,846,977 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 3,825,923 тис. грн.).

Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. НакалюжнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766

(найменування)


Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6419869 6372201
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -4140745 -7225344
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
 прибуток

2090

2279124

0
 збиток 2095 0 -853143
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 127644 45933
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -748542 ) ( -798956 )
Витрати на збут 2150 ( -588091 ) ( -668602 )
Інші операційні витрати 2180 ( -360286 ) ( -187344 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 709849 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( -2462112 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 119197 55405
Інші доходи 2240 41103 19723
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -840509 ) ( -418180 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( -91 ) ( -107 )
Інші витрати 2270 ( -33873 ) ( -55704 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( -4324 ) ( -2860975 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 221041 514000
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -218103 -137855
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

189672
 збиток 2355 ( -1386 ) ( -2484830 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 3202005
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 2988 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 36603 10495
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 39591 3212500
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -6589 -514000
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 33002 2698500
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 31616 213670
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

0

0
 неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

0

0
неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 867665 886949
Витрати на оплату праці 2505 2181395 2259992
Відрахування на соціальні заходи 2510 718832 765969
Амортизація 2515 568985 739668
Інші операційні витрати 2520 1500787 4227668
Разом 2550 5837664 8880246

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 18726248000 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18726248000 18726248000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.0001 -0.1327
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.0001 -0.1327
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Рядок 2445 “Iнший сукупний дохiд” у сумi 36,603 тисячi гривень (у 2013 роцi – 10,495 тисяч гривень) представлений актуарним прибутком по зобов'язаннях з довгострокових пенсiйних виплат .
Рядок 2400 "Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв" у 2013 роцi включає капiтал у дооцiнках у сумi 799,173 тисячi гривень, пов'язаний з телекомунiкацiйною мережею спецiального призначення.
Рядок 2455 "Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом" включає вiдстрочене податкове зобов'язання у сумi 143,852 тисячi гривень, визнане при переоцiнцi телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення. Бiльш докладна iнформацiя розкрита у Примiтцi 5.
Усi статтi iншого сукупного доходу, крiм резерву курсових рiзниць, не будуть у подальшому перенесенi у прибуток чи збиток.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. НакалюжнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766

(найменування)


Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

6639891

6837946
Повернення податків і зборів 3005 2 124
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 3724 4174
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 54099 63415
Надходження від повернення авансів 3020 890 154
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 9927 9984
Надходження від операційної оренди 3040 232464 213004
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 135718 67662
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( -1284650 ) ( -1808474 )
Праці 3105 ( -1851082 ) ( -1778843 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -807022 ) ( -843382 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -1191655 ) ( -1263134 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -122153 ) ( -123775 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -2459 ) ( -1408 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -200488 ) ( -244871 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1617206 1420414
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 62670 17265
необоротних активів 3205 1633 1282
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 9469 6499
дивідендів 3220 0 322
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 795534 187631
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( -10000 ) ( -39965 )
необоротних активів 3260 ( -168566 ) ( -338679 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( -1483985 ) ( -374344 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -793246 -540311
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 2189941 2442821
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 69992 40277
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -3051091 -2515294
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( -1 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -421518 ) ( -224325 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( -439 ) ( -37701 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -135752 ) ( -78768 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1363112 -570184
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -539151 -309919
Залишок коштів на початок року 3405 566697 256770
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 50943 8
Залишок коштів на кінець року 3415 78489 566697

Примітки Рядок 3190 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 200,488 тисяч гривень (у 2013 роцi – 244,871 тисяча гривень) включає виплати грошових коштiв за оренду, операцiї з придбання iноземної валюти, виплати згiдно з колективним договором, страховi виплати та iншi.
Рядок 3250 “Iншi надходження” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi надходження вiд повернення кредиту материнською компанiєю ТОВ “ЕСУ” у сумi 795,094 тисячi гривень (у 2013 роцi – 187,000 тисяч гривень) та iншi отриманi грошовi кошти.
Рядок 3290 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi витрачання вiд надання кредиту материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у сумi 1,016,409 тисяч гривень (у 2013 роцi – 374,100 тисяч гривень), фiнансування надане дочiрнiй компанiї ТОВ “ТриМоб” у сумi 278,013 тисяч гривень (у 2013 роцi – нуль) та чистi грошовi витрачання iнших операцiй з ТОВ "ТриМоб" у сумi 13,924 тисячi гривень (у 2013 роцi – чистi грошовi надходження у сумi 52,477 тисяч гривень).
Рядок 3390 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi” включає повернення кредитiв постачальникам у сумi 86,525 тисяч гривень (у 2013 роцi – 69,376 тисяч гривень) та iншi грошовi витрачання.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. НакалюжнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766

(найменування)


Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi на дату оприлюднення звiту не складається.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. НакалюжнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766

(найменування)


Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 4681562 3011892 278233 222812 -3382654 0 0 0 0 4811845
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 2689684 133137 0 -2578172 0 0 0 0 244649
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -1019349 0 0 0 0 -1019349
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4681562 5701576 411370 222812 -6980175 0 0 0 0 4037145
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1386 0 0 0 0 -1386
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 2988 0 30014 0 0 0 0 33002
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -53547 0 0 -64971 0 0 0 0 -118518
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -53547 2988 0 -36343 0 0 0 0 -86902
Залишок на кінець року 4300 4681562 5648029 414358 222812 -7016518 0 0 0 0 3950243

Примітки
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. Накалюжна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Публiчне акцiонерне товариство
“Укртелеком”
Консолiдована фiнансова звiтнiсть
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та
звiт незалежного аудитора
31 грудня 2014 року
Змiст
1. Загальна iнформацiя
2. Основа складання фiнансової звiтностi
3. Основнi принципи облiкової полiтики, новi стандарти та iнтерпретацiї
4. Iнформацiя за сегментами
5. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
6. Необоротнi активи утримуванi для продажу
7. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
9. Iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї
10. Власний капiтал
11. Довгостроковi забезпечення
12. Кредити та позики
13. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть
14. Поточнi забезпечення
15. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
16. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
17. Адмiнiстративнi витрати
18. Витрати на збут
19. Iншi операцiйнi витрати
20. Iншi операцiйнi доходи
21. Фiнансовi витрати
22. Фiнансовi доходи
23. Податок на прибуток
24. Управлiння фiнансовими ризиками та капiталом
25. Зобов’язання
26. Непередбачуванi зобов’язання
27. Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
28. Подiї пiсля звiтної дати
1. Загальна iнформацiя
Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство “Укртелеком” (Компанiя) – найбiльший оператор послуг фiксованого телефонного зв’язку та Iнтернет-послуг в Українi, що здiйснює експлуатацiю телекомунiкацiйних активiв, якi ранiше знаходились у державнiй власностi. 11 травня 2011 року в межах програми приватизацiї в Українi ТОВ “ЕСУ”, дочiрня компанiя австрiйської компанiї EPIC, придбало частку володiння у Компанiї в розмiрi 92.791%. 30 вересня 2013 року фiнансово-промислова група України “Cистем Кепiтал Менеджмент” (СКМ) придбала частку володiння у ТОВ “ЕСУ” в розмiрi 100%.
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв власниками акцiй Компанiї є ТОВ “ЕСУ” (92.791%), iншi юридичнi особи (5.911%) та фiзичнi особи (1.298%).
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, включає Компанiю та її дочiрнi пiдприємства ТОВ "ТриМоб" та Ukrtel GmbH (надалi разом - "Група"). Група контролюється основним бенефiциарним власником, паном Р.Л. Ахметовим, через рiзнi компанiї, якi зазвичай вiдносять до i називають СКМ. Операцiї з пов'язаними сторонами докладно описанi у Примiтцi 27.
Група надає послуги фiксованого зв’язку, включаючи встановлення i експлуатацiйно-технiчне обслуговування абонентських лiнiй, послуги мiсцевого, мiжмiського та мiжнародного телефонного зв’язку та послуги з передачi даних, а також iншi пов’язанi з ними послуги, включаючи Iнтернет-послуги, ISDN, Frame Relay, аудiотекст та iншi телекомунiкацiйнi послуги.
У 2007 роцi Група почала розгортати мережу мобiльного зв’язку, використовуючи свою лiцензiю на надання послуг мобiльного зв’язку 3G у стандартi IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) (зветься надалi “лiцензiя 3G”). У 2011 роцi акцiонери Групи оголосили про свiй намiр продати мобiльний сегмент. Пiсля 31 грудня 2011 року Група вiдображала в облiку активи мобiльного сегмента як припинену дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2014 року мобiльний сегмент представлений виключно дочiрнiм пiдприємством ТОВ "ТриМоб" (Примiтка 6).
Юридична адреса Компанiї: бульвар Тараса Шевченка, 18, Київ, Україна, 01601.
Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), регулятор на ринку телекомунiкацiй України, встановлює тарифи, зокрема на загальнодоступнi послуги мiсцевого фiксованого зв’язку (Примiтка 15). Тарифи, встановленi стосовно мiсцевого фiксованого зв’язку, не обов’язково можуть вiдображати витрати на надання послуг зв’язку та капiтальнi витрати, необхiднi для розвитку мережi. Цей факт, а також iнша невизначенiсть полiтичного, економiчного, податкового та правового середовища в Українi впливали та можуть продовжувати впливати на прибутковiсть Групи у майбутньому i, вiдповiдно, на спроможнiсть Групи вiдшкодувати балансову вартiсть її довгострокових активiв.
Уряд також здiйснює вплив на дiяльнiсть Групи через Мiнiстерство iнфраструктури України. Крiм того, держава здiйснює регулювання Групи через НКРЗI, яка видає (продовжує, переоформляє та анулює) лiцензiї на надання телекомунiкацiйних послуг (на користування радiочастотним ресурсом) та дозволи на використання номерного ресурсу. НКРЗI також здiйснює державне регулювання тарифiв на загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги; тарифiв на надання в користування каналiв електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй, якi займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку цих послуг; розрахункових такс за послуги пропуску трафiку до телекомунiкацiйних мереж операторiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафiку або операторiв телекомунiкацiй, що займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку телекомунiкацiй; тарифiв на надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй.
Полiтично-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з того часу, як Уряд країни прийняв рiшення про вiдмову вiд пiдписання Угоди про зону вiльної торгiвлi з Європейським Союзом в останнi днi листопада 2013 року. Полiтичнi та соцiальнi протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та подальшого скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України, результатом чого стало зниження суверенних кредитних рейтингiв України. У лютому 2014 року, пiсля девальвацiї нацiональної валюти, Нацiональний банк України увiв ряд адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну валют, а також оголосив про перехiд на режим плаваючого курсу обмiну. У березнi 2014 року рiзнi подiї у Криму призвели до приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї. Ця подiя спричинила суттєве погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю.
24 вересня 2014 року Група втратила контроль над активами Севастопольської фiлiї, розташованої у Криму. 16 жовтня 2014 року Наглядова Рада Групи ухвалила рiшення про лiквiдацiю Севастопольської фiлiї. Станом на ту дату активи Севастопольської фiлiї були представленi основними засобами чистою балансовою вартiстю 70,071 тисяча гривень i валовою торговою та iншою дебiторською заборгованiстю у сумi 30,916 тисяч гривень. Пiсля втрати контролю, всi активи були повнiстю знецiненi у фiнансовiй звiтностi. Севастопольська фiлiя не мала суттєвих зобов'язань перед третiми сторонами.
Пiсля звiтної дати Група також втратила контроль над Кримською фiлiєю, розташованою у Сiмферополi (Примiтка 28).
Крiм того, у 2014 роцi суттєво погiршилась полiтична ситуацiя на сходi України, що призвело до збройного протистояння та воєнних дiй на окремих територiях Донецької i Луганської областей. Збройний конфлiкт у цьому регiонi став причиною подальшого погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. Зростання полiтичної напруженостi негативно вплинуло на фiнансовi ринки України, що призвело до суттєвого обмеження спроможностi українських пiдприємств i банкiв залучати фiнансування на мiжнародних фондових та кредитних ринках. Ця ситуацiя призвела до рiзкої девальвацiї гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют.
Група має двi функцiонуючi фiлiї, розташованi у Донецькiй та Луганськiй областях, де вiдбувається збройний конфлiкт. На цi фiлiї припадає 7% основних засобiв Групи i 11% її валової дебiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги станом на 31 грудня 2014 року, а також 7% виручки за 2014 фiнансовий рiк. Обсяги продажiв та дiяльнiсть цих фiлiй зазнали негативного впливу описаної ситуацiї переважно у другiй половинi 2014 року. Негативний вплив є результатом руйнування iнфраструктури та неспроможностi окремих клiєнтiв платити за наданi послуги. Попри iснуючi труднощi, керiвництво Групи продовжує контролювати цi активи та їхню дiяльнiсть.
Станом на дату цього звiту встановлений НБУ офiцiйний обмiнний курс української гривнi до долара США становив 22.5311 гривнi за 1 долар США порiвняно з 15.7686 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2014 року.
Остаточний результат полiтичної та економiчної кризи в Українi та її наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Групи, включаючи застосування вiдповiдних бухгалтерських оцiнок та професiйних суджень при пiдготовцi фiнансової звiтностi (Примiтка 2).
Хоча керiвництво вважає, що воно вживає належнi заходи для пiдтримки стабiльностi дiяльностi Групи, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Групи, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Групи. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
Безперервнiсть дiяльностi
Керiвництво Групи пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi. При формуваннi цього професiйного судження керiвництво врахувало її фiнансовий стан, поточнi плани, прибутковiсть дiяльностi та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив ситуацiї на фiнансових ринках на дiяльнiсть Групи.
Хоча керiвництво вважає, що припущення про безперервну дiяльнiсть є доречним, iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або обставин, якi можуть викликати значнi сумнiви в спроможностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Станом на 31 грудня 2014 року поточнi зобов’язання Групи перевищували її поточнi активи на 1,775,916 тисяч гривень переважно внаслiдок суттєвої суми короткострокових позикових коштiв, включаючи облiгацiї у сумi 890,860 тисяч гривень. Хоча цi облiгацiї розмiщенi на строк, що перевищує 12 мiсяцiв, вони були представленi у цiй фiнансовiй звiтностi як поточнi зобов’язання у зв’язку з тим, що згiдно з умовами розмiщення облiгацiй у власникiв облiгацiй є право вимагати дострокового погашення номiнальної суми всiх або частини облiгацiй кожного року у певний момент, як зазначено у проспектi емiсiї облiгацiй. 1,305,847 тисяч гривень iз загальної суми позикових коштiв з урахуванням майбутнiх вiдсоткових витрат, зокрема, банкiвськi кредити у сумi 821,049 тисяч гривень та облiгацiї у сумi 430,730 тисяч гривень, пiдлягають погашенню у першому кварталi 2015 року. Цi обставини можуть викликати значнi сумнiви щодо спроможностi Групи розрахуватись за своїми зобов'язаннями.
Керiвництво вважає, що воно вживає належнi заходи для пiдтримки лiквiдностi та спроможностi Групи продовжувати безперервну дiяльнiсть.
Станом на 31 грудня 2014 року Група мала вiдновлюванi кредитнi лiнiї у доларах США з лiмiтом 70,000 тисяч доларiв США, що становить 1,103,802 тисячi гривень за курсом обмiну станом на звiтну дату. Станом на 31 грудня 2014 року невикористаний залишок цих кредитних лiнiй становив 437,968 тисяч гривень. Крiм того, Група має вiдновлювану кредитну лiнiю у гривнях та кредитну лiнiю у формi овердрафт iз загальним лiмiтом 488,000 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2014 року невикористаний залишок по цих кредитних лiнiях становив 63,438 тисяч гривень у сукупностi (Примiтка 24).
У сiчнi та лютому 2015 року Група отримала позиковi кошти за цими вiдновлюваними кредитними лiнiями у сумi 230,851 тисяча гривень та 284,154 тисячi гривень зi строками погашення цих позикових коштiв у квiтнi та вереснi 2015 року, вiдповiдно. Цi кошти були використанi для погашення позикових коштiв, якi пiдлягали поверненню у першому кварталi 2015 року. У сiчнi 2015 року Група також сплатила заборгованiсть за кредитною лiнiєю у формi овердрафт у сумi 113,992 тисячi гривень зi строком погашення до одного мiсяця станом на 31 грудня 2014 року.
Наприкiнцi 2014 року Керiвництво Групи розпочало переговори з певними кредиторами щодо пролонгацiї кредитних договорiв, строк дiї яких закiнчився у 2014 роцi, i успiшно завершило їх до 31 грудня 2014 року, а також на початку 2015 року. 18 березня 2015 року керiвництво Групи домовилося з одним iз власникiв облiгацiй про подовження строку викупу облiгацiй у сумi 400,000 тисяч гривень, а саме до березня 2016 року.
Попри цi позитивнi змiни, Група не повнiстю завершила процес переговорiв та не уклала юридичнi угоди про подовження строкiв понад один рiк для непогашених кредитiв та облiгацiй. Керiвництво знаходиться у процесi переговорiв з кредиторами Групи та визнає той факт, що позитивне рiшення з питань лiквiдностi у 2015 роцi залежить вiд готовностi кредиторiв Групи не вимагати погашення її зобов’язань та продовжувати надавати Групi пiдтримку шляхом пролонгацiї заборгованостi, що пiдлягає оплатi у 2015 роцi, на майбутнi перiоди.
У 2014 роцi вiдбулась суттєва девальвацiя української гривнi по вiдношенню до долара США на 97% та по вiдношенню до євро на 74%. На початку 2015 року українська гривня продовжувала знецiнюватись по вiдношенню до цих валют.
Бiзнес Групи зосереджений в Українi, i бiльшiсть її доходiв мають джерело походження в Українi та надходять у гривнi (у 2014 роцi - 89%; у 2013 роцi - 93%), хоча Група також має валютнi надходження вiд реалiзацiї iноземним операторам. Стабiльнi валютнi надходження є додатковим надiйним засобом забезпечення дiяльностi та мiнiмiзацiї негативного впливу валютного ризику на зобов'язання Групи.
З огляду на позитивнi тенденцiї у переговорах щодо перегляду умов позикових коштiв, стабiльнi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi Групи та маневренiсть в управлiннi її грошовими потоками вiд iнвестицiйної дiяльностi, а також очiкуванi надходження вiд продажу мобiльного сегменту (як описано у Примiтцi 6), керiвництво вважає обґрунтованим застосування припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть Групи при пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
Стан корпоративного управлiння
Управлiння Групою здiйснюють наступнi органи: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада та Директор.
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Групи i можуть вирiшувати будь-якi питання щодо її дiяльностi. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв скликаються щороку i проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову Раду та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними зборами акцiонерiв.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Групи, крiм Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України.
Єдиним виконавчим органом Групи є Директор, який є керiвником Групи. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Групи та дiє вiд iменi та в iнтересах Групи без довiреностi, згiдно з наданими йому Статутом повноваженнями.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року Група не мала структури, вiдповiдальної за виконання функцiї внутрiшнього аудиту, що перевiряла б систему внутрiшнього контролю та звiтувала Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi.
2. Основа складання консолiдованої фiнансової звiтностi
Пiдтвердження вiдповiдностi
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi з коригуваннями на переоцiнку основних засобiв. Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi положення облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше (див. роздiл "Змiни у поданнi" у Примiтцi 2). Новi та змiненi стандарти, застосованi Групою, розкритi у Примiтцi 3.
Для презентацiї основних форм фiнансової звiтностi (форми 1-4) Компанiя використовує формат передбачений чинним законодавством України.
Функцiональна валюта та валюта подання
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та всiх її дочiрнiх пiдприємств, i валютою, у якiй подана ця консолiдована фiнансова звiтнiсть. Всi фiнансовi данi, якi наведено у гривнях, були округленi до тисяч, якщо не зазначено iнше.
Використання оцiнок та суджень та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу зробити ряд оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв облiкової полiтики та на вiдображення у звiтностi активiв та зобов’язань, доходiв та витрат. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх перiодах, якщо змiна стосується цих майбутнiх перiодiв.
Нижче описанi основнi припущення, що стосуються майбутнього, та iншi ключовi джерела невизначеностi оцiнок станом на звiтну дату, якi призводять до виникнення значного ризику суттєвих коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року:
Оцiнка основних засобiв
Станом на 31 грудня 2013 року основнi засоби були переоцiненi до ринкової вартостi. Оцiнка була проведена фiрмою незалежних оцiнювачiв, якi мають вiдповiдну визнану квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї.
Справедлива вартiсть вузькоспецiалiзованих активiв у власностi Групи, якi становлять основну частину її основних засобiв, визначалася з використанням методу амортизованої вартостi замiщення (Рiвень 3), оскiльки iнформацiя про ринкову вартiсть цих об'єктiв вiдсутня. Справедлива вартiсть iнших активiв, крiм вузькоспецiалiзованих основних засобiв, була визначена на основi їх ринкової вартостi (Рiвень 2) станом на дату оцiнки.
У ходi проведення оцiнки iз використанням цих методiв незалежнi оцiнювачi застосували наступнi основнi оцiночнi розрахунки та судження за результатами обговорень з оцiнювачами та технiчними спецiалiстами Групи:
• вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на спорудження (наприклад, фактичнi витрати, нещодавно понесенi Групою, спецiалiзованi довiдники та iнструкцiї, оцiнки витрат на спорудження рiзного обладнання тощо);
• вибiр порiвняльних даних для визначення вартостi замiщення певного обладнання, а також оцiнки щодо вiдповiдних коригувань, необхiдних для врахування вiдмiнностей мiж технiчними характеристиками i станом нового та iснуючого обладнання; та
• вибiр ринкових даних для визначення ринкової вартостi, за наявностi.
Справедлива вартiсть, визначена на основi амортизованої вартостi замiщення, обґрунтовується застосуванням моделей дисконтованих грошових потокiв (дохiдний пiдхiд, Рiвень 3) i коригується у випадку, якщо показники, отриманi за результатами застосування доходного пiдходу, є меншими за показники, розрахованi на основi амортизованої вартостi замiщення (тобто у разi економiчного застарiння).
Змiни у зазначених вище оцiночних розрахунках та судженнях можуть мати суттєвий вплив на справедливу вартiсть основних засобiв, який, однак, практично неможливо визначити через широкий дiапазон припущень та активiв, якi оцiнюються (Примiтка 5).
Знецiнення основних засобiв
Станом на кожну звiтну дату керiвництво Групи оцiнює наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво Групи оцiнює вартiсть вiдшкодування активу, для чого розраховується вартiсть використання/справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж одиниць, що генерують грошовi кошти, на якi вiдноситься актив. Оцiнка вартостi використання/справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж вимагає вiд керiвництва Групи оцiночних розрахункiв очiкуваних грошових потокiв та вибору коректної ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi цих грошових потокiв. Керiвництво визначає три одиницi, що генерують грошовi кошти, у межах Групи. Станом на кожну звiтну дату керiвництво Групи оцiнює наявнiсть ознак того, що визнаний у попереднiх перiодах збиток вiд знецiнення активу бiльше не iснує або зменшився. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво Групи оцiнює вартiсть вiдшкодування активу. Бiльш докладна iнформацiя розкрита у Примiтцi 5.
Резерви пiд дебiторську заборгованiсть та запаси
Група створює резерви пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (Примiтка 7). Для оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi застосовуються суттєвi професiйнi судження. У ходi оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi враховуються такi фактори, як поточнi загальнi економiчнi умови, економiчнi умови, притаманнi конкретнiй галузi, та минулi i прогнозованi результати дiяльностi клiєнтiв. Змiни економiчних та галузевих умов i ситуацiї конкретного клiєнта можуть потребувати коригувань резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi.
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Оцiнки резерву пiд товарно-матерiальнi запаси ґрунтуються на розрахунку коефiцiєнтiв оборотностi запасiв. Резерв пiд знецiнення товаро-матерiальних запасiв створюється за рахунок iнших операцiйних витрат.
Активи, класифiкованi як такi, що утримуються для продажу
Група класифiкує необоротнi активи (або групи вибуття) як активи, утримуванi для продажу, якщо їхня балансова вартiсть буде вiдшкодована переважно в результатi продажу, а не в результатi тривалого використання. Для цього керiвництву слiд оцiнити готовнiсть активу (або групи вибуття) до негайного продажу у його поточному станi виключно в умовах, якi є типовими або звичайними для продажу таких активiв (або груп вибуття), i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу. Крiм того, продаж повинен вiдповiдати критерiю визнання продажу, який буде завершений протягом одного року з дати класифiкацiї. Подiї або обставини можуть подовжити строк завершення продажу понад один рiк. Подовження строку завершення продажу не запобiгає класифiкацiї активу (або групи вибуття) як утримуваного для продажу, якщо це подовження спричинене подiями або обставинами поза межами контролю Групи i якщо iснують достатнi докази того, що Група залишається налаштованою реалiзувати її план продажу активу (або групи вибуття). Для формування висновку щодо дотримання всiх цих критерiїв станом на звiтну дату застосовуються суттєвi професiйнi судження. Керiвництво вважає, що активи, класифiкованi як утримуванi для продажу, та групи вибуття вiдповiдають всiм цим критерiям. Якби було застосоване iнше професiйне судження, всi активи класифiкованi як утримуванi для продажу, та всi зобов'язання, пов'язанi з цими активами, були би включенi до вiдповiдних статей консолiдованої фiнансової звiтностi.
Пенсiйнi зобов'язання за планом iз встановленими виплатами
Група збирає iнформацiю про її працюючих працiвникiв та працiвникiв, що вийшли на пенсiю, якi отримують пенсiйнi виплати, i використовує метод актуарної оцiнки для визначення приведеної вартостi зобов'язань з пенсiйного забезпечення та вiдповiдної вартостi поточних послуг. Цi розрахунки вимагають використання демографiчних припущень про майбутнi данi iснуючих та колишнiх працiвникiв, якi мають право на отримання виплат (щодо випадкiв смертi протягом перiоду працi та пiсля його закiнчення, коефiцiєнтiв плинностi кадрiв, непрацездатностi та дострокового виходу на пенсiю тощо), а також фiнансових припущень (щодо ставки дисконтування та майбутньої прогнозованої заробiтної плати). Бiльш докладна iнформацiя розкрита у Примiтцi 11.
Податки
Тлумаченню комплексних податкових правил, змiнам у податковому законодавствi та сумам i строкам отримання майбутнього оподатковуваного доходу притаманна iстотна невизначенiсть. Рiзницi мiж фактичними результатами та сформованими припущеннями або майбутнiми змiнами таких припущень можуть вимагати коригувань вiдображених у звiтностi податкових доходiв та витрат. Станом на кожну звiтну дату Група переглядає вiдстроченi податковi активи та зменшує їх суму у разi вiдсутностi ймовiрностi щодо надходження достатнього оподатковуваного прибутку для використання всiх або частини вiдстрочених податкових активiв. Оцiнка такої ймовiрностi потребує формування професiйних суджень на основi очiкуваних результатiв дiяльностi. Бiльш докладна iнформацiя про податки розкрита у Примiтцi 23.
Податок на додану вартiсть переглядається на кожну звiтну дату та зменшується за вiдсутностi ймовiрностi вiдшкодування ПДВ або наявностi зобов'язань з ПДВ. Група дотримується думки, що сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з державного бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або зарахована iз зобов'язаннями з ПДВ, пов'язаними iз продажами.

Продовження тексту приміток

Змiни у поданнi
(i) Коригування даних попереднiх перiодiв
Переоцiнка та знецiнення основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй
Консолiдована фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, мiстила помилку, пов’язану з вiдсутнiстю тесту на знецiнення основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року при наявностi iндикаторiв знецiнення. У 2014 роцi керiвництво провело тест на знецiнення разом iз переоцiнкою основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31 грудня 2013. Виходячи з того, що результати тесту на знецiнення та переоцiнки неможливо було вiдокремити один вiд одного, починаючи з 31 грудня 2013 року Група змiнила свою облiкову полiтику щодо основних засобiв i незавершених капiтальних iнвестицiй та перейшла вiд методу облiку за первiсною вартiстю до методу облiку за переоцiненою вартiстю, згiдно з яким цi активи облiковуються за справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд знецiнення. На думку керiвництва Групи, нова облiкова полiтика забезпечує надання користувачам фiнансової звiтностi бiльш достовiрної та актуальної фiнансової iнформацiї. На дату випуску консолiдованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, оцiнка не була завершена, i основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї були облiкованi за методом первiсної вартостi; їх балансова вартiсть становила 6,492,642 тисячi гривень та 190,278 тисяч гривень, вiдповiдно. Аудиторський звiт щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, мiстив застереження щодо вiдсутностi проведеного тестування основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй на предмет знецiнення.
Справедлива вартiсть основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31 грудня 2013 року, оцiнена незалежними оцiнювачами за методом вартостi замiщення, яка була скоригована на результати тесту рентабельностi на економiчне знецiнення iз використанням методу дисконтованих грошових потокiв, становила 5,896,120 тисяч гривень та 12,811 тисяч гривень, вiдповiдно (бiльш докладна iнформацiя про оцiнку розкрита у Примiтцi 5). Справедлива вартiсть цих активiв включає справедливу вартiсть активiв, якi у подальшому були перекласифiкованi у 2014 роцi в необоротнi активи, утримуванi для продажу, i щодо яких не проводився тест рентабельностi на економiчне знецiнення (див. Примiтки 5 та 6).
Перiод визнання суми перевищення балансової вартостi до переоцiнки над справедливою вартiстю активiв був критично оцiнений керiвництвом через вiдсутнiсть значних негативних змiн у рентабельностi, дiяльностi та вiдповiдних ризиках для спричинення такого суттєвого зменшення вартостi лише у 2013 роцi. У результатi, керiвництво переглянуло результати тестування основних засобiв на предмет економiчного знецiнення, проведеного для цiлей пiдготовки фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. За результатами перегляду було встановлено, що в моделi дисконтованих грошових потокiв, застосованiй для визначення справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття Групи, були використанi необґрунтовано низькi видатки грошових коштiв на iнвестицiйну дiяльнiсть. Цей факт був визнаний помилкою, i знецiнення у сумi 1,135,994 тисячi гривень було визнане станом на 1 сiчня 2013 року та вiднесене на кожний окремий об'єкт основних засобiв пропорцiйно балансовiй вартостi цих об'єктiв до знецiнення.
Внаслiдок визнання збитку вiд знецiнення амортизацiя за 2013 рiк була скоригована вiдповiдним чином, що призвело до зменшення амортизацiйних вiдрахування на 115,907 тисяч гривень, iз вiдображенням у поданiй нижче таблицi як виправлення помилок.
Скоригована на вказанi вище помилки балансова вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року була додаткового скоригована для вiдображення змiн в облiковiй полiтицi про перехiд на метод облiку за переоцiненою вартiстю. У результатi, балансова вартiсть основних засобiв збiльшилась на 407,967 тисяч гривень, а балансова вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй зменшилась на 163,318 тисяч гривень.
Сума 3,202,005 тисяч гривень була визнана станом на 31 грудня 2013 року у складi капiталу як капiтал у дооцiнках разом iз вiдповiдним вiдстроченим податковим зобов'язанням у сумi 512,321 тисяча гривень (чистий ефект становить 2,689,684 тисячi гривень). Крiм того, чистий збиток вiд переоцiнки був визнаний у звiтi про фiнансовi результати в розмiрi 2,957,356 тисяч гривень, що виник на тих об'єктах основних засобiв, де справедлива вартiсть була нижчою, нiж балансова вартiсть, та на вiдновленнi ранiше визнаного збитку вiд знецiнення по тим об'єктам, по яким справедлива вартiсть була вищою, нiж балансова вартiсть.
При застосуваннi методу облiку за переоцiненою вартiстю керiвництво Групи використало метод, передбачений МСБО 16, для вирахування накопиченого зносу та збитку вiд знецiнення з валової балансової вартостi активiв та трансформацiї чистої вартостi до переоцiненої суми.
Змiни у полiтицi облiку невзаємовигiдних операцiй
У попереднiх перiодах полiтика Групи з облiку невзаємовигiдних операцiй вимагала визнання фiнансового впливу вiд таких операцiй у складi додаткового капiталу. У 2014 роцi у результатi змiн в облiковiй полiтицi цi операцiї почали облiковуватись у складi нерозподiленого прибутку. У результатi, 133,137 тисяч гривень, що являють собою забезпечення пiд утримання обладнання спецiального зв'язку та рiзницю мiж справедливою вартiстю безпроцентних кредитiв, наданих материнськiй компанiї за їх номiнальною вартiстю, були перекласифiкованi у нерозподiлений прибуток. Порiвняльна iнформацiя була рекласифiкована вiдповiдно до презентацiї у звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року.
Забезпечення пiд утримання обладнання спецiального зв’язку
Згiдно з умовами приватизацiї (Примiтка 1), новий акцiонер Компанiї був зобов’язаний утримувати та експлуатувати певне спецiальне обладнання зв’язку в iнтересах держави та для функцiонування деяких державних установ протягом наступних 3 рокiв. Доходи вiд цiєї дiяльностi значно меншi за витрати на утримання цього обладнання, отже, вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» цей договiр вважається обтяжливим. На дату приватизацiї сума забезпечення пiд обтяжливий договiр, що стосується утримання вказаного обладнання, становила, за оцiнками, 132,575 тисяч гривень, що являло собою дисконтоване перевищення неминучих витрат над очiкуваними доходами (Примiтка 26), проте Група не визнала вiдповiдне забезпечення на ту дату, визнавши його тiльки при пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, наступним чином: поточне забезпечення в сумi 51,283 тисячi гривень було визнане станом на 31 грудня 2013 року, вiдповiдно зменшуючи капiтал; звiт ро фiнансовi результати був скоригований на зменшення собiвартостi на суму фактично витрачених коштiв у розмiрi 60,000 тисяч гривень та визнання процентних витрат на суму 11,822 тисячi гривень, вiдповiдно зменшуючи капiтал на 31 грудня 2013 року у сумi 48,177 тисяч гривень. Станом на 1 сiчня 2013 забезпечення не було визнане. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi керiвництво оцiнило, що станом на 1 сiчня 2013 року мало бути визнане забезпечення у сумi 69,545 тисяч гривень, та визнало його в цiй фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно зменшивши капiтал на 1 сiчня 2013 року.
(ii) Змiни у порiвняльнiй iнформацiї
У 2014 роцi керiвництво Групи переглянуло класифiкацiю об'єктiв основних засобiв за категорiями. За результатами цього перегляду керiвництво перекласифiкувало ряд об'єктiв у сумi 1,029,253 тисячi гривень з категорiї "Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень" та 324,262 тисячi гривень з категорiї «Комп’ютери, офiсне та iнше обладнання» в iншi категорiї (Примiтка 5).
Крiм того, для цiлей вiдповiдностi порiвняльної iнформацiї з поданням поточного року, у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Група застосувала деякi iншi змiни до розкриття порiвняльної iнформацiї.
3. Основнi принципи облiкової полiтики, новi стандарти та iнтерпретацiї
Основа консолiдацiї
Дочiрнi пiдприємства
Дочiрнiми пiдприємствами є суб’єкти господарювання, що контролюються Групою. Група контролює суб’єкт господарювання, якщо вона наражається на ризики, пов’язанi зi змiнним доходом вiд участi в суб’єктi господарювання, або має право на одержання такого доходу, та має можливiсть здiйснення впливу на величину такого доходу завдяки своїм повноваженням щодо суб’єкта господарювання. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств включається до консолiдованої фiнансової звiтностi з дати, коли розпочинається контроль, до дати, коли такий контроль припиняється. За необхiдностi, до облiкової полiтики дочiрнiх пiдприємств були внесенi змiни для приведення її у вiдповiднiсть облiковiй полiтицi Групи. Збитки, пов'язанi з частками неконтролюючих учасникiв у капiталi дочiрнього пiдприємства, вiдносяться до часток неконтролюючих учасникiв, навiть якщо внаслiдок цього у неконтролюючих учасникiв виникає збиток.
Дочiрнi пiдприємства, включенi до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, включають:
Назва Країна реєстрацiї Характер дiяльностi Фактична частка володiння, %
консолiдованого дочiрнього пiдприємства 2014 рiк 2013 рiк
ТОВ “Укртел ГмБХ” Нiмеччина Телекомунiкацiї 100,0 100,0
ТОВ "ТриМоб" Україна Мобiльний зв’язок 100,0 100,0
Станом 1 сiчня 2013 року активи сегменту мобiльного зв'язку представленi фiлiєю "Утел" та дочiрнiм пiдприємством ТОВ «ТриМоб», якi були класифiкованi як група вибуття, утримувана для продажу, та вiдображенi в облiку як припинена дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2014 року мобiльний сегмент представлений виключно дочiрнiм пiдприємством ТОВ "ТриМоб" (Примiтка 6).
Операцiї, якi були виключенi при консолiдацiї
Внутрiшньогруповi операцiї, залишки та нереалiзованi доходи i витрати за операцiями мiж компанiями Групи виключаються при пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi. Нереалiзованi прибутки за операцiями з об'єктами iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, виключаються з вартостi iнвестицiй у розмiрi частки Групи в об'єктi iнвестицiй. Аналогiчним чином виключаються i нереалiзованi збитки, але тiльки за умови вiдсутностi об'єктивних ознак знецiнення.
Частка участi в об'єктах iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi
Частки участi Групи в об'єктах iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, складаються з часток участi у капiталi асоцiйованих пiдприємств.
Асоцiйованi пiдприємства – це суб’єкти господарювання, в яких Група здiйснює суттєвий вплив на фiнансову та операцiйну полiтику, проте не контролює її. Вважається, що суттєвий вплив iснує у випадках, коли Групi належить вiд 20% до 50% прав голосу в iншому суб’єктi господарювання.
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi i спочатку визнаються за первiсною вартiстю. Вартiсть iнвестицiї включає витрати на проведення операцiї.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи включає частку Групи у прибутку чи збитку та iншому сукупному доходi об'єктiв iнвестицiй, облiкованих за методом участi в капiталi, пiсля коригувань для приведення їх облiкової полiтики у вiдповiднiсть облiковiй полiтицi Групи з дати, коли розпочинається суттєвий вплив, до дати, коли такий вплив припиняється.
Якщо частка Групи у збитках перевищує її частку у капiталi об'єкта iнвестицiй, облiкованого за методом участi в капiталi, балансова вартiсть такої частки у капiталi, включаючи будь-якi довгостроковi iнвестицiї, зменшується до нуля з припиненням визнання подальших збиткiв, крiм випадкiв, коли Група має зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi об'єкта iнвестицiй.
Операцiї в iноземних валютах та залишки за такими операцiями
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, встановленими на цю дату. Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць за монетарними статтями являють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю, вираженою в функцiональнiй валютi на початок перiоду та скоригованою з урахуванням ефективної процентної ставки i виплат протягом перiоду, та амортизованою вартiстю, вираженою в iноземнiй валютi за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду.
Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсом обмiну, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються за курсом обмiну на дату операцiї.
Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, вiдображаються у прибутку або збитку.
Фiнансовi iнструменти
Непохiднi фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання – визнання та припинення визнання
Група здiйснює первiсне визнання кредитiв та дебiторської заборгованостi, а також випущених боргових цiнних паперiв на дату їх видачi/виникнення/випуску. Початкове визнання всiх iнших фiнансових активiв здiйснюється на дату укладення операцiї, в результатi якого Група стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента.
Припинення визнання фiнансових активiв Групою вiдбувається в тому випадку, якщо закiнчується строк дiї права Групи вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв або якщо вона передає фiнансовий актив iншiй сторонi без збереження контролю або практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з правом володiння фiнансовим активом. Будь-якi частки участi у переданому фiнансовому активi, що виникли або залишились у Групи, визнаються як окремий актив або зобов’язання.
Група припиняє визнання фiнансових зобов’язань у момент, коли зобов’язання Групи, визначенi договором, виконанi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, i вiдповiдна чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Група має юридично забезпечене право на їх взаємозалiк та намiр або здiйснити розрахунок по них на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив та погасити зобов’язання.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це категорiя фiнансових активiв з фiксованими платежами чи платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування цiни на активному ринку. Первiсне визнання таких фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, як описано у Примiтцi 7, iншу короткострокову дебiторську заборгованiсть, як описано у Примiтцi 8, iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї , як описано у Примiтцi 9, грошовi кошти та їх еквiваленти, як описано в Примiтцi 24.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, банкiвськi депозити за вимогою та високолiквiднi iнвестицiї зi строком погашення до трьох мiсяцiв з моменту придбання, ризик змiн справедливої вартостi яких є незначним.
Непохiднi фiнансовi зобов’язання – оцiнка
Група класифiкує непохiднi фiнансовi зобов’язання у категорiю “Iншi фiнансовi зобов’язання”. Первiсне визнання таких фiнансових зобов’язань здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зменшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання цi фiнансовi зобов’язання оцiнюються з використанням методу ефективного вiдсотка.
Iншi фiнансовi зобов’язання включають довгостроковi кредити банкiв, iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання та поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями, як описано у Примiтцi 12, короткостроковi кредити банкiв, що включають банкiвськi овердрафти та кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги.
Власний капiтал
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi затрати, що безпосередньо вiдносяться до емiсiї простих акцiй, та опцiони на акцiї визнаються як зменшення власного капiталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектiв.
Основнi засоби
Починаючи з 31 грудня 2013 року, основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї Компанiї облiковуються за переоцiненою вартiстю, як описано нижче, за вирахуванням накопиченого зносу та резерву на знецiнення у випадку необхiдностi.
Справедлива вартiсть основана на результатах оцiнки, проведеної зовнiшнiми незалежними оцiнювачами. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв, якi переоцiнюються. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, побудованих самою Компанiєю, включає витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi основних засобiв у результатi переоцiнки кредитується у складi iншого сукупного доходу та призводить до збiльшення iнших резервiв у капiталi. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується до вартостi переоцiнки активу. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, призводить до зменшення ранiше визнаного капiталу у дооцiнках через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Капiтал у дооцiнках у складi капiталу переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток, якщо сума дооцiнки активу реалiзована у момент виведення активу з експлуатацiї або його вибуття.
Визнання основних засобiв припиняється у момент їх вибуття або коли Група не очiкує надходження майбутнiх економiчних вигод вiд тривалого використання активу. Прибутки та збитки вiд вибуття активiв, якi визначаються за результатами порiвняння надходжень вiд вибуття та балансової вартостi основних засобiв, визнаються у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати.
Витрати, пов’язанi iз замiною компонента одиницi основних засобiв, збiльшують балансову вартiсть цiєї одиницi у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi iз зазначеним компонентом, а її вартiсть можливо оцiнити достовiрно. Балансова вартiсть замiненого компонента списується. Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визнаються у складi прибутку або збитку у момент виникнення.
Амортизацiя об’єктiв основних засобiв вiдноситься на консолiдований звiт про фiнансовi результати лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної або переоцiненої вартостi окремих активiв до лiквiдацiйної вартостi протягом оцiночного залишкового строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з моменту, коли актив є придатним до його використання за призначенням. Нижче вказанi оцiночнi строки експлуатацiї активiв:
Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень 8 – 50 рокiв
Комутацiйне та iнше мережне обладнання 3 – 20 рокiв
Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої 20 – 30 рокiв
Устаткування радiо та фiксованого зв’язку 15 рокiв
Комп’ютери, офiсне та iнше обладнання 3 – 10 рокiв
Методи нарахування амортизацiї, строки експлуатацiї та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Група отримала б у теперiшнiй момент вiд вибуття цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на вибуття, якби стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi його строку експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Група має намiр використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Нематерiальнi активи
Придбанi Групою нематерiальнi активи, що мають обмеженi строки корисного використання, вiдображаються за їх вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Витрати на внутрiшньо створенi нематерiальнi активи, визнаються у складi прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Подальшi витрати
Подальшi витрати на нематерiальний актив пiсля його придбання або створення визнаються у складi витрат того перiоду, у якому вони понесенi, за винятком випадкiв, коли:
- є вiрогiдним, що витрати дозволять активу приносити майбутнi економiчнi вигоди в обсязi понад початково розрахованi нормативнi показники цього активу; а також
- витрати можуть бути достовiрно оцiненi та вiднесенi на актив.
Амортизацiя
Амортизацiя розраховується вiд вартостi активу за вирахуванням залишкової вартостi цього активу. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв, починаючи з дати, коли активи є готовими до використання, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв для поточного та порiвняльного перiодiв представленi нижче:
Бiлiнговi системи та iншi програмнi засоби 3 – 10 рокiв
Iншi нематерiальнi активи 3 – 10 рокiв
Методи нарахування амортизацiї, строки корисного використання та залишкова вартiсть основних засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
Орендованi активи
Оренда, за умовами якої Група бере на себе практично всi ризики i отримує практично всi вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова оренда. При початковому визнаннi орендований актив вiдображається за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей: справедливiй вартостi або теперiшнiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового визнання актив вiдображається вiдповiдно до облiкової полiтики, що застосовується до такого активу.
Iншi орендованi активи представленi активами в операцiйнiй орендi, якi не вiдображенi у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан.
Запаси
Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є оцiнена вартiсть продажу в процесi дiяльностi за вирахуванням оцiнених затрат на завершення та реалiзацiю.
Собiвартiсть запасiв визначається за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв та включає витрати, понесенi на придбання запасiв i їх доставку до теперiшнього мiсцезнаходження та доведення до теперiшнього стану.
Передоплати
Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв пiд знецiнення. Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як Група отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi були здiйсненi передоплати. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк.
Знецiнення
Непохiднi фiнансовi активи
Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату для виявлення об’єктивних ознак корисностi первiсного знецiнення. Фiнансовий актив вважається знецiненим, якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що пiсля початкового визнання активу сталася подiя, пов’язана iз збитком, i що ця подiя негативно вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки за цим активом, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Об’єктивною ознакою того, що фiнансовi активи є знецiненими, може бути невиконання або затримка виконання дебiтором своїх зобов’язань, реструктуризацiя заборгованостi перед Групою на умовах, якi Група не розглядала б за iнших обставин, ознаки можливого банкрутства дебiтора, негативнi змiни платiжного статусу позичальникiв, економiчнi умови, що можуть призвести до дефолту або данi, отриманi з ринкових джерел, що вказують на зниження очiкуваних грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв, яке можна вимiрити.
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою собiвартiстю
Група розглядає ознаки знецiнення дебiторської заборгованостi як у розрiзi окремих активiв, так i в сукупностi. Усi статтi дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi, оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально. Усi статтi дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено iндивiдуальних ознак знецiнення, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на предмет знецiнення, яке сталося, але ще не було виявлене. Дебiторська заборгованiсть, яка не є значною сама по собi, розподiляється за групами заборгованостi з аналогiчними характеристиками ризику i оцiнюється на предмет знецiнення у сукупностi.
Оцiнюючи дебiторську заборгованiсть на предмет знецiнення у сукупностi, Група використовує iсторичнi тенденцiї ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування i суми понесеного збитку, скоригованi згiдно iз судженнями керiвництва щодо того, чи є поточнi економiчнi й кредитнi умови такими, що фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими за тi, що припускалися на основi використаних iсторичних даних.
Збиток вiд знецiнення фiнансового активу, оцiненого за амортизованою вартiстю, розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою. Збитки визнаються в складi прибутку або збитку за перiод i вiдображаються на рахунку оцiнюваного резерву, величина якого вираховується з вартостi дебiторської заборгованостi. Проценти по знецiненому активу продовжують нараховуватися через вiдображення вивiльнення дисконту. У випадку виникнення будь-якої наступної подiї, яка веде до зменшення величини збитку вiд знецiнення, збиток вiд знецiнення сторнується, а сума сторнування вiдображається в складi прибутку або збитку.
Об'єкти iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi
Збиток вiд знецiнення iнвестицiй в об'єкти iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, оцiнюється за результатами порiвняння вартостi вiдшкодування iнвестицiї з її балансовою вартiстю. Збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку i сторнується у тому випадку, якщо в оцiнках, використаних для визначення вартостi вiдшкодування, вiдбулись сприятливi змiни.
Нефiнансовi активи
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Групи, за винятком запасiв, витрат майбутнiх перiодiв та вiдстрочених податкових активiв, перевiряється на кожну дату звiтностi з метою виявлення будь-яких ознак їх знецiнення. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного вiдшкодування активiв. Збиток вiд знецiнення визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, є бiльша з двох вартостей: вартiсть у використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на вибуття. При оцiнцi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття оцiночнi грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi вiдповiдному активу або ОГГК. Для цiлей тестування на предмет знецiнення активи, якi не можуть бути перевiренi iндивiдуально, об’єднуються у найменшу групу активiв, що генерує приток грошових коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що практично не залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв чи ОГГК.
Корпоративнi активи Групи не генерують окремого притоку грошових коштiв, i ними користується бiльше однiєї ОГГК. Якщо є ознака знецiнення корпоративного активу, то сума очiкуваного вiдшкодування визначається для тiєї ОГГК, до якої такий актив вiдноситься.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi фiнансових результатiв. Збитки вiд знецiнення, визнанi щодо ОГГК, на пропорцiйнiй основi зменшують балансову вартiсть активiв, якi входять до складу ОГГК (групи ОГГК).
Збитки вiд знецiнення, визнанi у попереднi перiоди, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток вiд знецiнення сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для визначення суми вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або амортизацiї, якщо збиток вiд знецiнення не був визнаний взагалi.
Активи, класифiкованi як такi, що утримуються для продажу
Необоротнi активи або групи вибуття, що складаються з активiв та зобов’язань, балансова вартiсть яких, як очiкується, буде вiдшкодована, головним чином, в результатi продажу, а не тривалого використання, класифiкуються як активи, утримуванi для продажу.
Перекласифiкацiя активiв здiйснюється у разi дотримання всiх наступних умов:
(a) активи готовi до негайного продажу в їх поточному станi;
(b) керiвництво Групи затвердило поточну програму пошуку покупця та розпочало її реалiзацiю;
(c) проводиться активний маркетинг для продажу активiв за оптимальною цiною;
(d) очiкується, що продаж буде здiйснено протягом одного року; та
(e) не очiкується, що план продажу буде суттєвим чином змiнений або скасований.
Активи або компоненти групи вибуття оцiнюються за меншою з двох вартостей: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на реалiзацiю.
Припинена дiяльнiсть
Припиненою дiяльнiстю є компонент бiзнесу Групи, дiяльнiсть i грошовi потоки якого можуть бути чiтко вiдокремленi вiд решти Групи, i який:
• являє собою окремий основний напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi;
• є частиною єдиного координованого плану лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу або географiчного регiону дiяльностi;
• або є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.
Дiяльнiсть класифiкується як припинена дiяльнiсть або при лiквiдацiї суб’єкта господарювання, або коли суб’єкт господарювання вiдповiдає критерiям, що дозволяють класифiкувати його як утримуваний для продажу, якщо останнє вiдбулося ранiше.
Якщо дiяльнiсть класифiкується як припинена, порiвняльнi показники у звiтi про сукупний дохiд перераховуються так, якби дiяльнiсть було припинено з початку порiвняльного перiоду.
Операцiї та залишки за операцiями мiж безперервною дiяльнiстю та припиненою дiяльнiстю виключаються при консолiдацiї. Грошовi потоки припиненої дiяльностi не включаються до консолiдованого звiту про рух грошових коштiв. Натомiсть вони вiдображенi у Примiтцi 6.
Виплати працiвникам
Короткостроковi виплати працiвникам
Зобов’язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на витрати по мiрi надання вiдповiдних послуг. Зобов’язання визнаються в сумi, яка, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових планiв виплати грошових премiй чи планiв участi у прибутках, якщо Група має поточне юридичне чи конструктивне зобов’язання виплатити цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i таке зобов’язання може бути оцiнене достовiрно.
Програми з визначеними внесками
Програмою з визначеними внесками є програма виплат працiвникам пiсля закiнчення трудових вiдносин з ними, за умовами якої суб’єкт господарювання здiйснює фiксованi внески в окремий фонд i при цьому не несе жодних юридичних чи конструктивних зобов’язань щодо виплати додаткових сум. Зобов’язання iз здiйснення вiдрахувань у пенсiйнi програми з визначеними внесками, у тому числi до Державного пенсiйного фонду України, визнаються як витрати з виплат винагородження працiвникам у складi прибутку або збитку за тi перiоди, за якi працiвники надавали вiдповiднi послуги. Суми вiдрахувань, виплачених авансом, визнаються як актив у тих випадках, коли суб’єкт господарювання має право на вiдшкодування внескiв, зроблених у грошовiй формi, або на зниження розмiрiв майбутнiх платежiв за внесками.
Програми з визначеною виплатою
Група бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi з визначеною виплатою, яка передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров’я умовами. Група також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах, а також деякi iншi довгостроковi виплати працiвникам. Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйною програмою з визначеною виплатою, являє собою поточну вартiсть зобов’язання за програмою з визначеною виплатою на звiтну дату. Зобов’язання за програмою з визначеною виплатою розраховується щороку професiйними актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов’язання за пенсiйною програмою з визначеною виплатою визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок по державних облiгацiях, деномiнованих у тiй же валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки до погашення яких приблизно дорiвнюють строку вiдповiдних зобов’язань. Актуарнi прибутки та збитки, що виникають внаслiдок минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший сукупний дохiд за дебетом або кредитом. Вартiсть послуг поточних послуг i вартiсть ранiше наданих послуг працiвникiв негайно визнається у складi прибутку чи збитку.
Вихiдна допомога
Виплати вихiдної допомоги вiдносяться на витрати на бiльш ранню з таких дат: на дату, коли Група бiльше не може анулювати пропозицiю щодо здiйснення цих виплат, або коли Група визнає витрати на реструктуризацiю. Якщо виплата вихiдної допомоги в повному обсязi не очiкується до закiнчення 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, то вони дисконтуються.
Подiї або обставини можуть подовжити строк завершення продажу понад один рiк. Подовження строку завершення продажу не запобiгає класифiкацiї активу (або групи вибуття) як утримуваного для продажу, якщо це подовження спричинене подiями або обставинами поза межами контролю Групи i якщо iснують достатнi докази того, що Група залишається налаштованою реалiзувати її план продажу активу (або групи вибуття).
Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Група має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслiдок подiї, що сталася в минулому, i коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення даного зобов’язання необхiдно буде використання економiчних ресурсiв. Сума забезпечення визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi умови вартостi грошових коштiв у часi i, там, де це доцiльно, ризики, притаманнi певному зобов’язанню. Вивiльнення дисконту визнається у складi фiнансових витрат.
Податок на додану вартiсть (ПДВ)
Вихiдний ПДВ при продажу товарiв та послуг пiдлягає сплатi податковим органам у момент отримання дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або у момент постачання товарiв або надання послуг клiєнтам, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ зазвичай зараховується з вихiдним ПДВ у момент отримання податкової накладної з ПДВ. Податковi органи дозволяють здiйснювати розрахунки з ПДВ за чистою сумою. ПДВ, що нараховується при продажах та закупiвлях, визнається у звiтi про фiнансовий стан розгорнуто i розкривається окремо як актив або зобов'язання. Якщо пiд знецiнення дебiторської заборгованостi було створено забезпечення, збиток вiд знецiнення облiковується на всю суму дебiторської заборгованостi, включаючи ПДВ.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Дохiд вiд надання послуг зв’язку споживачам та дохiд вiд надання послуг операторам визнається у складi збитку фiнансових результатiв за методом нарахування у тому перiодi, в якому було надано вiдповiдну послугу, якщо сума доходу може бути оцiнена достовiрно. Дохiд вiд встановлення i пiдключення визнається в тому перiодi, в якому було надано вiдповiдну послугу.
Плата за встановлення визнається пiсля надання послуг з встановлення.
Витрати
Оренднi платежi
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Знижки, наданi орендодавцями, визнаються у складi загальної суми здiйснених орендних платежiв протягом строку оренди.
Мiнiмальнi оренднi платежi за договорами фiнансової оренди розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожний перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну процентну ставку по залишках зобов’язань у кожному перiодi.
Витрати на соцiальну сферу
Якщо вiдрахування Групи на соцiальнi програми приносять суспiльну користь у широкому сенсi i не обмежуються тiльки її працiвниками, вони визнаються у звiтi про фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони понесенi.
Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати
Фiнансовi доходи включають процентний доход по iнвестованих коштах. Процентний доход визнається по мiрi нарахування у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка. Фiнансовi витрати включають витрати на виплату процентiв по позиках та вивiльнення дисконту по резервах.
Витрати на позики, що не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва чи виробництва квалiфiкованого активу, визнаються у звiтi про фiнансовi результати з використанням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають на операцiях та балансах з фiнансової дiяльностi, вiдображаються як фiнансовi доходи або фiнансовi витрати, залежно вiд динамiки курсiв обмiну, що призводить до отримання прибуткiв чи понесення збиткiв. Усi iншi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються як iншi операцiйнi доходи та витрати.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток визнається у звiтi про фiнансовi результати, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до об’єднання бiзнесу або до статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному доходi.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи по переплатi, розрахованого на основi прибутку або збитку за рiк, що пiдлягає оподаткуванню, з використанням ставок оподаткування, що дiють або превалюють на дату звiтностi, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати включає також будь-яке податкове зобов’язання, що виникає в результатi оголошення дивiдендiв.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв i зобов'язань, якi використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, якi використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за такими тимчасовими рiзницями:
• за тимчасовими рiзницями, що виникають при первiсному визнаннi активiв чи зобов'язань в результатi здiйснення операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, яка не впливає анi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
• за тимчасовими рiзницями, що вiдносяться до iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства i спiльно контрольованi суб’єкти господарювання, тiєю мiрою, якою Група здатна контролювати строки вiдновлення цих тимчасових рiзниць, i якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi тимчасовi рiзницi не будуть сторнованi в найближчому майбутньому.
Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони можуть бути реалiзованi. Вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є ймовiрною.
Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дiю на дату звiтностi.
Оцiнка вiдстроченого податку вiдображають податковi наслiдки, що випливають зi способу, в який Група має намiр вiдшкодувати балансову вартiсть її активiв або погасити зобов’язання на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активi та зобов’язання зараховуються, якщо iснує законне право на зарахування поточних податкових активiв i зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податку на прибуток, що стягується одним i тим самим податковим органом з одного й того самого оподатковуваного суб’єкта господарювання, або з рiзних суб’єктiв господарювання, але цi суб’єкти господарювання мають намiр провести розрахунки за поточними податковими зобов’язаннями та активами на нетто-основi або їх податковi активи будуть реалiзованi одночасно з погашенням їх податкових зобов’язань.
При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку Група бере до уваги вплив невизначеностi податкових позицiй, а також можливiсть необхiдностi сплати додаткових податкових зобов’язань, штрафiв та пенi за простроченi платежi. Група вважає, що нарахованi нею податковi зобов’язання є адекватними за всi податковi роки, що залишаються вiдкритими для перевiрок, виходячи з аналiзу багатьох факторiв, включаючи iнтерпретацiї податкового законодавства i попереднiй досвiд. Цей аналiз ґрунтується на прогнозних оцiнках та припущеннях i може передбачати формулювання певних суджень щодо майбутнiх подiй. Може з’явитися нова iнформацiя, у зв’язку з якою Група буде змушена змiнити свою думку щодо адекватностi iснуючих податкових зобов’язань; подiбнi змiни податкових зобов’язань вплинуть на розмiр витрат на сплату податкiв за перiод, в якому вiдбулися змiни.
Прибуток на акцiю
Сума прибутку на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або збитку, що належить акцiонерам Групи, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом року.
Iнформацiя за сегментами
Група визначає операцiйнi сегменти на основi iнформацiї, що надходить з внутрiшнiх джерел до Директора Групи, який є головною посадовою особою Групи, яка вiдповiдає за прийняття операцiйних рiшень, згiдно з МСФЗ 8 “Операцiйнi сегменти”.
Операцiйний сегмент – це компонент Групи, який займається господарською дiяльнiстю, вiд якої вiн може отримувати прибутки або нести витрати, включаючи доходи i витрати за операцiями з iншими компонентами Групи. Результати операцiй операцiйного сегмента регулярно аналiзуються Директором Групи з метою прийняття рiшень щодо розподiлу ресурсiв мiж сегментами та оцiнки результатiв дiяльностi сегментiв за умови iснування окремої фiнансової iнформацiї кожного iз сегментiв.
Результати сегмента, якi доповiдаються Директору Групи, включають статтi, що безпосередньо вiдносяться до сегмента, а також статтi, якi можуть бути обґрунтовано вiднесенi на той чи iнший сегмент.
Капiтальнi витрати сегмента – це загальна сума витрат, понесених протягом року на придбання основних засобiв та нематерiальних активiв.
Невзаємовигiднi операцiї
Очiкується, що операцiї мiж непов'язаними сторонами – це операцiї обмiну за однаковою справедливою вартiстю. Група час вiд часу здiйснює операцiї з її власником, який дiє в якостi власника, за нерiвнозначною справедливою вартiстю. Такi операцiї включають, у тому числi, позики наданi за неринковими процентними ставками, та iншi. Група облiковує ефект таких операцiй безпосередньо у складi капiталу як виплати або надходження капiталу вiд акцiонерiв вiдповiдно до їх сутностi.
Новi стандарти та iнтерпретацiї
Наступнi новi стандарти та iнтерпретацiї, якi стосуються консолiдованої фiнансової звiтностi Групи, набули чинностi для Групи з 1 сiчня 2014 року:
• Змiни МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» (опублiкований у травнi 2011 року та вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• Змiни МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» (опублiкований у груднi 2011 року та вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• Змiни МСБО 19 «Пенсiйнi плани iз встановленими виплатами: внески працiвникiв» (опублiкований 11 листопада 2013 року). Змiни МСФЗ 10, МСФЗ 11 та МСФЗ 12 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть, угоди про спiльну дiяльнiсть та розкриття iнформацiї про частки участi в iнших пiдприємствах - керiвництво перехiдного перiоду".
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов’язковими для застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2015 року чи пiсля цiєї дати, або у пiзнiших перiодах. Група не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов’язкового застосування.
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (опублiкований у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
• МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (опублiкований 28 травня 2014 року i вступає в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Наразi Група оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть.
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014 року (опублiкованi 25 вересня 2014 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
Наразi Група оцiнює вплив цих нових стандартiв на її фiнансову звiтнiсть.
Перелiченi нижче iншi новi положення бухгалтерського облiку, як очiкується, не матимуть суттєвого впливу на Групу пiсля їх запровадження:
• Змiни МСБО 19 – «Пенсiйнi плани iз встановленими виплатами: внески працiвникiв» (опублiкованi у листопадi 2013 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року).
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2013 року (опублiкованi у груднi 2013 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• Роз’яснення методiв нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв – Змiни МСБО 16 та МСБО 38 (опублiкованi 12 травня 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Метод дольової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi – Змiни МСБО 27 (опублiкованi 12 серпня 2014 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року).
• Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором – Змiни МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2012 року (опублiкованi у груднi 2013 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати).
Якщо iнше не зазначено вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та iнтерпретацiй на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.Продовження тексту приміток

4. Iнформацiя за сегментами
Група має описанi нижче два звiтних сегменти, якi є стратегiчними господарськими одиницями Групи. Цi стратегiчнi господарськi одиницi пропонують рiзнi послуги, та управлiння ними здiйснюється окремо, оскiльки вони застосовують рiзнi стратегiї у сферах технологiй та маркетингу. Директор Групи щомiсячно аналiзує внутрiшнi управлiнськi звiти кожної з цих стратегiчних господарських одиниць:
• Фiксований зв'язок.
• Мобiльний зв'язок. Цей сегмент представлено дiяльнiстю, що класифiкується у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi як припинена дiяльнiсть, вiдповiдно до рiшення акцiонерiв Компанiї стосовно її вибуття (Примiтка 6).
Змiни в складi сегментiв можуть виникнути в результатi змiн обсягу вiдповiдальностi управлiнського персоналу або в результатi придбання або реалiзацiї активiв шляхом продажу. Нижче наведена iнформацiя про результати кожного звiтного сегмента. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi прибутку до оподаткування кожного сегмента, включеного до внутрiшнiх управлiнських звiтiв, якi аналiзує Директор Групи. Прибуток сегментiв використовується при оцiнцi результатiв їх дiяльностi, оскiльки, на думку керiвництва, така iнформацiя є найдоцiльнiшою при оцiнцi фiнансових результатiв окремих сегментiв у порiвняннi з iншими компанiями вiдповiдної галузi. Результати, активи та зобов'язання сегмента включають статтi, що безпосередньо стосуються цього сегмента та оцiнюються за тими самими принципами, що застосовуються для консолiдованої фiнансової звiтностi Групи.
Iнформацiя про джерела доходiв вiд реалiзацiї Групи розкрита у Примiтцi 15.
Географiчна iнформацiя
Переважно всi необоротнi активи Групи знаходяться в Українi. Група отримує доходи вiд послуг iноземним операторам рiзних країн, якi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, складають 685,335 тисяч гривень (31 грудня 2013 року – 455,481 тисяча гривень) (Примiтка 15). Керiвництво вважає отриманими в Українi усi доходи вiд реалiзацiї, у тому числi i доходи вiд послуг iноземним операторам.
Головнi клiєнти
У 2014 та 2013 роках дохiд вiд жодного з клiєнтiв не перевищував 10% сукупного доходу Групи.
Iнформацiя про звiтнi сегменти

(у тисячах гривень) Фiксований зв'язок Мобiльний зв'язок (припинена дiяльнiсть) Всього
2014 рiк 2013 рiк 2014 рiк 2013 рiк 2014 рiк 2013 рiк
Зовнiшнi доходи 6,419,869 6,372,201 227,742 239,572 6,647,611 6,611,773
Доходи за операцiями мiж сегментами 82,961 113,073 - 13,878 82,961 126,951
Фiнансовi доходи (витрати) (833,154) (418,180) 20,974 (4,515) (812,180) (422,695)
Амортизацiя 568,989 739,668 - - 568,989 739,668
Уцiнка - (2,957,356) - - - (2,957,356)
Збитки вiд знецiнення - (43,835) - - - (43,835)
Припинення консолiдацiї Севастопольської фiлiї (70,071) - - - (70,071) -
Витрати на створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 134,893 51,515 - - 134,893 51,515
Прибуток/збиток до оподаткування (4,324) (2,860,975) (218,103) (137,855) (222,427) (2,998,830)
Активи звiтного сегмента 7,142,828 7,525,224 281,187 376,303 7,424,015 7,901,527
Зобов'язання звiтного сегмента (3,333,656) (3,625,403) (140,116) (238,979) (3,473,772) (3,864,382)
Капiтальнi витрати 320,142 102,991 11,172 66,316 331,314 169,307
Пiсля завершення створення телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення та її переводу до складу активiв утримуваних для продажу, її вартiсть у розмiрi 799,173 тисячi гривень була вилучена зi складу активiв звiтних сегментiв Групи (на 31 грудня 2013 року: включена у сегмент фiксованого зв’язку).
5. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Прим. Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень Комутацiйне та iнше мережне обладнання Кабельнi лiнiї та переда-вальнi пристрої Устаткуван-ня радiо- та фiксованого зв’язку Комп’юте-ри, офiсне та iнше обладнання Незавер-шенi капi-тальнi iнвестицiї Всього
Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2013 р. (пiсля коригувань) 3,174,587 9,489,858 5,781,945 1,483,384 5,599,424 304,218 25,833,416
Накопичений знос (пiсля коригувань) (1,480,289) (7,644,220) (4,122,119) (1,162,523) (5,120,387) - (19,529,538)
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2013 р. (пiсля коригувань) 1,694,298 1,845,638 1,659,826 320,861 479,037 304,218 6,303,878

Надходження - - - - - 102,991 102,991
Трансфер мiж групами 20,233 141,233 16,105 10,922 42,587 (231,080) -
Рекласифiкацiя (1,029,253) 117,289 476,888 759,338 (324,262) - -
Рекласифiкацiя з припиненої дiяльностi - - - 9,247 - - 9,247
Вибуття (1,065) (3,020) (1,829) (195) (1,942) - (8,051)
Нарахований знос (48,451) (295,174) (135,586) (176,163) (44,574) - (699,948)
Збiльшення вартостi за результатами переоцiнки 664,155 572,377 1,891,206 59,069 15,198 - 3,202,005
Збиток вiд переоцiнки (324,215) (1,511,817) (201,675) (690,170) (66,161) (163,318) (2,957,356)
Збиток вiд знецiнення (12,379) (13,485) (12,127) (2,344) (3,500) (43,835)

Балансова вартiсть на 31 грудня 2013 р. (пiсля коригувань) 963,323 853,041 3,692,808 290,565 96,383 12,811 5,908,931

Вартiсть оцiнки на 31 грудня 2013 р. (пiсля коригувань) 963,323 853,041 3,692,808 290,565 96,383 12,811 5,908,931
Накопичений знос (пiсля коригувань) - - - - - - -
Балансова вартiсть на 31 грудня 2013 р. (пiсля коригувань) 963,323 853,041 3,692,808 290,565 96,383 12,811 5,908,931

Надходження - - - - - 320,142 320,142
Трансфер мiж групами 6,890 87,052 40,826 29,417 24,471 (188,656) -
Рекласифiкацiя в припинену дiяльнiсть (Примiтка 6) - (508,384) (290,789) - - - (799,173)
Вибуття (58,109) (2,666) (13,480) (100) (2,622) - (76,977)
Нарахований знос (69,666) (74,030) (298,504) (51,311) (39,439) - (532,950)
Припинення консолiдацiї Севастопольської фiлiї (47,741) (2,477) (19,197) (19) (637) - (70,071)

Балансова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 794,697 352,536 3,111,664 268,552 78,156 144,297 4,749,902

Вартiсть оцiнки на 31 грудня 2014 р. 904,409 429,043 3,429,365 319,882 118,232 144,297 5,345,228
Накопичений знос (109,712) (76,507) (317,701) (51,330) (40,076) - (595,326)
Балансова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 794,697 352,536 3,111,664 268,552 78,156 144,297 4,749,902
Керiвництво зробило тест на знецiнення основних засобiв Групи станом на 31 грудня 2014 року, крiм основних засобiв, що знаходяться у АР Крим та схiдних областях, в яких триває збройний конфлiкт та в яких розташованi Донецька та Луганська фiлiї, на предмет суттєвих вiдмiнностей їх справедливої вартостi вiд балансової вартостi. За результатами тесту керiвництво визначило, що справедлива вартiсть не вiдрiзняється суттєво вiд балансової вартостi основних засобiв, щодо яких проводився тест. Станом на 31 грудня 2014 року збитки вiд знецiнення або переоцiнки не визнавалися, крiм збитку вiд знецiнення основних засобiв Севастопольської фiлiї, визнаного пiсля втрати контролю над цими активами у вереснi 2014 року.
Справедлива вартiсть оцiнювалася керiвництвом за методом дисконтованих грошових потокiв з використанням припущень, аналогiчних застосованим станом на 31 грудня 2013 року та розкритих далi у цiй Примiтцi, за винятком наступних:
Ставка дисконту пiсля оподаткування 21%
Темп зростання середнього доходу на абонента у п'ятирiчному перiодi 1%
Темп зростання середнього доходу на абонента пiсля закiнчення п'ятирiчного перiоду 1%
Капiтальнi iнвестицiї на рiвнi амортизацiї
У таблицi далi наведена чутливiсть оцiнок справедливої вартостi до змiн у ключових припущеннях станом на 31 грудня 2014 року:
(у тисячах гривень)
Вхiдна iнформацiя % змiн Змiна в оцiнцi справедливої вартостi
Чистий дохiд +1%/-1% 259,665/(259,665)
Ставка дисконтування +1%/-1% (161,765)/177,570
Маржа EBITDA +1%/-1% 264,551/(264,551)
Капiтальнi iнвестицiї +1%/-1% (21,000)/21,000
На думку керiвництва, враховуючи значну невизначенiсть, пов'язану з дiяльнiстю у Криму, Донецьку та Луганську, сформувати та обґрунтувати коректнi прогнози неможливо. Усi оцiнки значною мiрою залежать вiд подальшого розвитку збройного конфлiкту. Перiод планування Групи в цих областях обмежується рiчним бюджетом. Аналiз на перiод бiльше одного року не проводився. Отже, керiвництво не проводило окремого тесту на знецiнення основних засобiв цих фiлiй станом на 31 грудня 2014 року. Балансова вартiсть активiв цих фiлiй приблизно складала 462,420 тисяч гривень станом на 31 грудня 2014 року.
Станом на 31 грудня 2013 року основнi засоби були переоцiненi до ринкової вартостi. Оцiнку було проведено фiрмою незалежних оцiнювачiв, якi мають вiдповiдну визнану квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї зi схожим географiчним розташуванням.
Бiльша частина основних засобiв має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на вiдкритому ринку в Українi, крiм випадкiв продажу у складi дiючого бiзнесу. Ринок аналогiчних основних засобiв в Українi не є активним, i на ньому не проводиться достатня кiлькiсть операцiй купiвлi-продажу порiвнянних активiв, щоб можна було визначити справедливу вартiсть на пiдставi ринкової вартостi. Вiдповiдно, справедлива вартiсть цих об'єктiв визначалася передусiм на основi амортизованої вартостi замiни. Цей метод базується на аналiзi вартостi вiдтворення або замiни основних засобiв, скоригованої на погiршення їхнього фiзичного, функцiонального або економiчного стану та старiння. Амортизована вартiсть замiни розраховувалася на основi iнформацiї з внутрiшнiх джерел та аналiзу українського та iноземних ринкiв аналогiчних основних засобiв. Ринковi данi були отриманi з опублiкованої iнформацiї, каталогiв, статистичних даних тощо, а також вiд галузевих експертiв та постачальникiв.
Справедлива вартiсть активiв, визначена за методом амортизованої вартостi замiни, була перевiрена на економiчне знецiнення з використанням методу дисконтованих грошових потокiв. Прогнози грошових потокiв основанi на фiнансових бюджетах на п'ять рокiв, затверджених вищим керiвництвом. Грошовi потоки за перiод, що перевищує прогнозований, екстраполювалися з використанням розрахункових темпiв зростання, показаних нижче.
Нижче у таблицi наведенi основнi припущення, на основi яких керiвництво прогнозувало грошовi потоки при проведеннi тесту на економiчне знецiнення станом на 31 грудня 2013 року:

Ставка дисконту пiсля оподаткування 15,73%
Темп зростання середнього доходу на абонента у п'ятирiчному перiодi 1%-5%
Темп зростання середнього доходу на абонента пiсля закiнчення п'ятирiчного перiоду 2%-3%
Капiтальнi iнвестицiї Загалом 8 мiльярдiв у першi п’ять рокiв прогнозу
Маржа EBITDA Збiльшення з 16% у 2014 до 35% у 2018

Керiвництво визначило прогнозовано маржу EBITDA, виходячи з минулих результатiв дiяльностi та власних очiкувань щодо ситуацiї на ринку. Використанi середньозваженi темпи зростання вiдповiдають прогнозам, наведеним у звiтах по галузi. Значення, прийнятi у зазначених вище припущеннях, – це оцiнки керiвництва щодо майбутнiх тенденцiй бiзнесу, в основi яких лежать як зовнiшнi, так i внутрiшнi джерела iнформацiї.
У таблицi далi наведена чутливiсть оцiнок справедливої вартостi до змiн у ключових припущеннях станом на 31 грудня 2013 року:
(у тисячах гривень)
Вхiдна iнформацiя % змiн Змiна в оцiнцi справедливої вартостi
Темп зростання середнього доходу на абонента / Чистий дохiд +1%/-1% 224,924/(224,924)
Ставка дисконтування +1%/-1% (635,270)/751,204
Маржа EBITDA +1%/-1% 211,534/(210,261)
Капiтальнi iнвестицiї +1%/-1% (54,871)/54,871
Нарахований знос
Загальна сума зносу за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином:
(у тисячах гривень) Прим. 2014 рiк 2013 рiк
Облiковано у складi:
Собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 16 495,530 668,580
Адмiнiстративних витрат 17 29,251 21,256
Витрат на збут 18 5,412 7,394
Iнших операцiйних витрат 19 2,757 2,718
Всього нарахованого зносу 532,950 699,948
На 31 грудня 2014 року первiсна вартiсть одиниць основних засобiв, по яких був нарахований 100% знос i якi все ще знаходяться в експлуатацiї, становить 20,826 тисяч гривень (на 31 грудня 2013 року – нуль).
Фiнансова оренда
Група орендує деякi види обладнання за договорами фiнансової оренди. В кiнцi перiоду оренди Група отримує права власностi на це обладнання. На 31 грудня 2014 року чиста балансова вартiсть обладнання, отриманого у фiнансову оренду за дiючими договорами, становила нуль (на 31 грудня 2013 року – 6,010 тисяч гривень).
Забезпечення
На 31 грудня 2014 року обладнання балансовою вартiстю 312,823 тисячi гривень (на 31 грудня 2013 року – 206,308 тисяч гривень) передане в заставу для забезпечення банкiвських кредитiв.
Витрати на позики
Через вiдсутнiсть активiв, що вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, Група не проводила капiталiзацiю витрат на виплату процентiв по позиках протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року.
Телекомунiкацiйна мережа спецiального призначення
У 2011 роцi в процесi приватизацiї Компанiї її новий iнвестор взяв на себе зобов'язання забезпечити створення видiленої телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення та безоплатну передачу її Уряду України. Станом на дату випуску цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi передача зазначених об'єктiв здiйснена не була. Чиста балансова вартiсть телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення в облiкових записах Компанiї була несуттєвою станом на 1 сiчня 2013 року, а також станом на 31 грудня 2013 року до її переоцiнки.
Як описано у Примiтцi 2, починаючи з 31 грудня 2013 року, Група внесла змiни в її облiкову полiтику для подальшої оцiнки основних засобiв i перейшла вiд моделi облiку за первiсною вартiстю до моделi облiку за переоцiненою вартiстю. Група провела переоцiнку своїх основних засобiв. Станом на 31 грудня 2013 року у Групи були певнi об'єкти основних засобiв у сумi 799,173 тисячi гривень, розкритi у складi статей "Комутацiйне та iнше мережне обладнання" та "Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої". Далi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi такi основнi засоби названi "Телекомунiкацiйна мережа спецiального призначення". В ходi переоцiнки телекомунiкацiйна мережа спецiального призначення була оцiнена з використанням амортизованої вартостi замiни у сумi 799,173 тисячi гривень. Вiдповiдне вiдстрочене податкове зобов'язання у сумi 143,851 тисяча гривень було визнане у складi iншого сукупного доходу.
У 2014 роцi Група завершила видiлення активiв для подальшої передачi державним органам, пiсля чого на пiдставi постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 17 вересня 2014 року телекомунiкацiйна мережа спецiального призначення була переведена з категорiї основних засобiв до категорiї активiв, що утримуються для вибуття (Примiтка 6).
Амортизацiя цих активiв у 2014 роцi не нараховувалася.
6.Необоротнi активи утримуванi для продажу
Мобiльний сегмент
Пiсля завершення процесу приватизацiї у 2011 роцi акцiонери Групи схвалили рiшення про продаж сегменту мобiльного зв’язку. Група прийняла рiшення про продаж вищезазначеного сегменту пiсля того, як акцiонери вирiшили придiлити бiльшу увагу ключовим факторам конкурентної переваги Групи, якими є послуги фiксованого зв’язку.
Станом 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року мобiльний сегмент представлений виключно дочiрнiм пiдприємством ТОВ "ТриМоб" та класифiкований, як необоротнi активи утримуванi для продажу.
Пiсля класифiкацiї мобiльного сегменту як актива утримуваного для продажу керiвництво й надалi планувало продаж цього актива, але строк, необхiдний для завершення продажу, був подовжений через особливi обставини, що не залежать вiд Групи. Геополiтична нестабiльнiсть в Українi з подальшою економiчною кризою впливає на рiшення потенцiйних iнвесторiв. Крiм того, продаж активiв мобiльного зв'язку у попереднiх перiодах значною мiрою залежав вiд проведення загальнонацiонального тендеру на надання послуг у форматi 3G, який був оголошений, але постiйно переносився протягом останнiх декiлькох рокiв. Викликана збройним конфлiктом в Українi невизначенiсть умов переобладнання видiленого частотного дiапазону для вiйськових цiлей та його вартостi призвели до додаткових коливань ходу усiх переговорiв щодо продажу.
Поряд iз зазначеними вище обставинами, у 2014 роцi Група змогла завершити переговори про продаж активiв сегменту мобiльного зв'язку та очiкує остаточного вибуття цього активу до кiнця третього кварталу 2015 року шляхом їх продажу зацiкавленому покупцю пiсля ухвалення угоди Антимонопольним комiтетом України.
Телекомунiкацiйна мережа спецiального призначення
Як описано у Примiтцi 5, об’єкти телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення були визнанi як компоненти статей "Комутацiйне та iнше мережне обладнання" та "Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої" у складi основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року.
Iнформацiя щодо необоротних активiв, утримуваних для продажу, представлена нижче:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу – сегмент мобiльного зв'язку:
Нематерiальнi активи 12,237 12,098
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 30,564 28,361
Основнi засоби 88,366 143,190
Запаси 2,154 3,628
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 9,144 23,446
Суми до вiдшкодування з бюджету (суми вiдшкодування ПДВ) 125,084 146,509
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 2,850 2,934
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5,472 1,900
Грошовi кошти та їх еквiваленти 2,434 18,968
Iншi активи 1,891 2,124
Витрати майбутнiх перiодiв 991 56
Всього необоротних активiв, утримуваних для продажу 281,187 383,214
Мiнус внутрiшньогруповi залишки - 6,911
Всього необоротних активiв, утримуваних для продажу, за вирахуванням внутрiшньогрупових залишкiв 281,187 376,303
Телекомунiкацiйна мережа спецiального призначення 799,173 -
Всього необоротних активiв, утримуваних для продажу 1,080,360 376,303
Нижче наведена iнформацiя про зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, якi представленi сегментом мобiльного зв'язку:
(у тисячах гривень)
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу
Забезпечення виплат персоналу - 1,223
Короткостроковi кредити 99,825 199,825
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 271,378 276,492
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 2,535 2,869
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 11,778 8,533
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 1,495 1,635
Поточна кредиторська заборгованiсть з виплат на оплату працi 1,557 1,223
Iншi поточнi зобов'язання 227,840 3,102
Всього зобов'язань, пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу 616,408 494,902
Мiнус внутрiшньогруповi залишки 476,292 255,923
Всього зобов'язань, пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, за вирахуванням внутрiшньогрупових залишкiв 140,116 238,979
Фiнансовi результати, якi вiдносяться до припиненої дiяльностi, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Результати припиненої дiяльностi
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 227,742 253,450
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (420,764) (407,126)
Адмiнiстративнi витрати (34,649) (32,046)
Витрати на збут (8,588) (17,798)
Iншi операцiйнi витрати (4,571) (12,201)
Iншi витрати (7,486) (6,223)
Фiнансовi доходи/(витрати), чиста сума 24,783 (483)
Всього результатiв припиненої дiяльностi (223,533) (222,427)
Мiнус результат за внутрiшньогруповими операцiями 5,430 84,572
Всього результатiв припиненої дiяльностi за вирахуванням результатiв за внутрiшньогруповими операцiями (218,103) (137,855)

Грошовi потоки вiд припиненої дiяльностi представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Грошовi потоки вiд припиненої дiяльностi
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (230,376) (156,370)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 69,442 (22,622)
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 144,154 195,980
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод (16,780) 16,988
Чистий рух грошових коштiв вiд припиненої дiяльностi включає чистий приток грошових коштiв за операцiями з ПАТ "Укртелеком" у сумi 291,938 тисяч гривень (у 2013 роцi – чистий вiдтiк грошових коштiв у сумi 52,416 тисяч гривень).
Основнi засоби та нематерiальнi активи сегменту мобiльного зв'язку, якi були переданi в якостi внескiв до статутного капiталу ТОВ “ТриМоб” протягом року, який закiнчився 31 грудня 2011 року, бiлу визнанi як знецiненi на суму 614,119 тисяч гривень у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи станом на 31 грудня 2010 року. Основнi засоби сегменту мобiльного зв'язку, включенi до складу активiв, утримуваних для продажу станом на 31 грудня 2014 року, представленi капiтальними витратами, понесеними протягом 2011, 2012, 2013 та 2014 рокiв.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Фiзичнi особи 324,314 271,406
Юридичнi особи 359,581 275,724
Державнi установи 206,915 174,095
890,810 721,225
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi:
Фiзичнi особи (124,612) (66,383)
Юридичнi особи (72,451) (86,306)
Державнi установи (76,634) (73,355)
Всього: (273,697) (226,044)
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 617,113 495,181
Далi поданий аналiз дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за кредитною якiстю:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Фiзичнi особи
- поточна та прострочена менше 90 днiв 199,000 200,152
- прострочена 90-180 днiв 42,561 8,081
- прострочена 180-360 днiв 32,029 13,371
- прострочена понад 360 днiв 50,724 49,802
Всього заборгованостi фiзичних осiб, загальна сума 324,314 271,406

Юридичнi особи
- поточна та прострочена менше 90 днiв 294,123 189,388
- прострочена 90-180 днiв 25,982 5,474
- прострочена 180-360 днiв 18,107 4,473
- прострочена понад 360 днiв 21,369 76,389
Всього заборгованостi юридичних осiб, загальна сума 359,581 275,724

Державнi установи
- поточна та прострочена менше 90 днiв 89,027 85,548
- прострочена 90-180 днiв 30,727 22,547
- прострочена 180-360 днiв 35,802 18,859
- прострочена понад 360 днiв 51,359 47,141
Всього заборгованостi державних установ, загальна сума 206,915 174,095
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, загальна сума 890,810 721,225
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi (273,697) (226,044)
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 617,113 495,181
Категорiя поточної та простроченої менше 90 днiв заборгованостi у таблицi вище складається здебiльшого з доходiв за грудень, рахунки за який виставляються на початку сiчня (крiм доходiв вiд послуг доступу до Iнтернету фiзичним особам, якi надаються за попередньою оплатою). Дата оплати цих рахункiв за договором – 20 сiчня.
У попереднiх перiодах оплата за приблизно 90% послуг фiзичним особам надходила до кiнця мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому послуга була спожита.
Категорiя поточної та простроченої менше 90 днiв заборгованостi юридичних осiб включає бiльшу частину дебiторської заборгованостi вiд iнших телекомунiкацiйних операторiв у сумi 96,413 тисяч гривень. Решта дебiторської заборгованостi цiєї категорiї представлена заборгованiстю українських юридичних осiб, якi користуються послугами Компанiї протягом тривалого перiоду часу.
Знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2014 року представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Дебiторська заборгованiсть до знецiнення Знецiнення Дебiторська заборгованiсть пiсля знецiнення Частка знецiненої дебiторської заборгованостi

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги фiзичних осiб:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi - - - -
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 324,314 (124,612) 199,702 38%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги фiзичних осiб 324,314 (124,612) 199,702 38%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги юридичних осiб:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi 28,979 (21,298) 7,681 73%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 330,602 (51,153) 279,449 15%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги юридичних осiб 359,581 (72,451) 287,130 20%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги державних установ:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi 54,038 (14,195) 39,843 26%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 152,877 (62,439) 90,438 41%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги державних установ 206,915 (76,634) 130,281 37%
Всього 890,810 (273,697) 617,113 31%
Знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2013 року представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Дебiторська заборгованiсть до знецiнення Знецiнення Дебiторська заборгованiсть пiсля знецiнення Частка знецiненої дебiторської заборгованостi
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги фiзичних осiб:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi - - - -
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 271,406 (66,383) 205,023 24%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги фiзичних осiб 271,406 (66,383) 205,023 24%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги юридичних осiб:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi 3,811 (3,811) - 100%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 271,913 (82,495) 189,418 30%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги юридичних осiб 275,724 (86,306) 189,418 31%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги державних установ:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi 512 (512) - 100%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 173,583 (72,843) 100,740 42%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги державних установ 174,095 (73,355) 100,740 42%
Всього 721,225 (226,044) 495,181 31%
Змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Резерв на початок року 226,044 203,914
Збiльшення резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення 134,893 51,515
Списання резерву (87,240) (29,385)
Резерв на кiнець року 273,697 226,044
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення у 2014 роцi значно збiльшився внаслiдок погiршення полiтико-економiчної ситуацiї в Українi, зокрема, збройного конфлiкту у Донецькiй та Луганськiй областях та втрати контролю над Севастопольською фiлiєю (Примiтка 1).
Iнформацiя про кредитний ризик, ризик концентрацiї, валютний та процентний ризики наведена у Примiтцi 24.
8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена безпроцентним кредитом, наданим материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у сумi 341,065 тисяч гривень з номiнальною вартiстю 408,415 тисяч гривень станом на 31 грудня 2014 року (станом на 31 грудня 2013 року – у сумi 153,422 тисячi гривень з номiнальною вартiстю 187,100 тисяч гривень). Згiдно з умовами договору баланс безпроцентного кредиту, наданого материнськiй компанiї станом на 31 грудня 2014, має бути повернений до 19 жовтня 2015 року (31 грудня 2013 року – до 30 грудня 2014 року). При первiсному визнаннi справедлива вартiсть була продисконтована з використанням процентних ставок, що вiдповiдають ринковим ставкам для аналогiчних процентних iнструментiв. Вiдповiдний вплив первiсного визнання у сумi 158,824 тисячi гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року (33,678 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року), був облiкований як змiни в капiталi як збiльшення накопиченого дефiциту. Ефект дисконтування у сумi 84,845 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року (31 грудня 2013 року – нуль), був визнаний у складi фiнансових доходiв. Прибуток вiд дострокового погашення за 2014 рiк у сумi 40,307 тисяч гривень (2013 рiк – нуль) був облiкований безпосередньо у складi накопиченого прибутку як сторно початково визнаного дисконту.
9.Iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї
Iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї Групи представленi депозитами у доларах США, розмiщеними у вiтчизняних банках та нарахованими вiдсотками по цих депозитах.
10. Власний капiтал
На 31 грудня 2014 року зареєстрований статутний капiтал складається з 18,726,248 тисяч випущених та зареєстрованих простих акцiй (на 31 грудня 2013 року – 18,726,248 тисяч акцiй) номiнальною вартiстю 0.25 гривнi за одну акцiю. На 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року всi акцiї знаходяться в обiгу.
До 1 сiчня 2001 року Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою. Згiдно з Мiжнародним стандартом фiнансової звiтностi МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” (МСБО 29), всi елементи власного капiталу, за винятком накопиченого нерозподiленого прибутку (накопиченого дефiциту), повиннi бути перерахованi iз застосуванням коефiцiєнтiв перерахунку. Отже, згiдно з МСБО 29, статутний капiтал був перерахований iз застосуванням коефiцiєнтiв перерахунку з дат, коли елементи статутного капiталу були внесенi або виникли в iнший спосiб, по 31 грудня 2000 року, що призвело до дооцiнки статутного капiталу на суму 3,011,892 тисячi гривень, вiдображеної у складi капiталу у дооцiнках у звiтi про власний капiтал.
У 2013 роцi Група визнала у складi власного капiталу 29,916 тисяч гривень, що являють собою збiльшення суми резерву на покриття збиткiв вiд утримання обладнання спецiального зв’язку, що покладається на акцiонерiв Групи згiдно з умовами приватизацiї (Примiтка 2).
У 2014 та 2013 роках Група також визнала у складi власного капiталу 118,518 тисяч гривень та 33,678 тисяч гривень, вiдповiдно, що являють собою рiзницю мiж номiнальною та справедливою вартiстю безпроцентного кредиту, наданого акцiонеру (Примiтка 8).
Додатковий капiтал у сумi 414,358 тисяч гривень станом на 31 грудня 2014 року (на 31 грудня 2013 року – 411,370 тисяч гривень) представлений переважно емiсiйним доходом.
Резерви у сумi 222,812 тисяч гривень станом на 31 грудня 2014 року (на 31 грудня 2013 року – 222,812 тисяч гривень) були сформованi згiдно з передбаченою законодавством України часткою статутного капiталу та рiчних прибуткiв Групи.
Власники простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю на загальних зборах акцiонерiв.
Згiдно iз законодавством України, сума накопиченого нерозподiленого прибутку до розподiлу обмежується залишком накопиченого нерозподiленого прибутку, розрахованого згiдно з НП(С)БОУ.
11. Довгостроковi забезпечення
Забезпечення виплат персоналу представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Зобов’язання з довгострокових пенсiйних виплат 240,683 298,214
Зобов’язання з iнших довгострокових виплат працiвникам 13,273 11,795
Всього забезпечень виплат персоналу 253,956 310,009
Зобов’язання з довгострокових пенсiйних виплат
Рух зобов’язань з довгострокових пенсiйних виплат у звiтi про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах Всього зобов’язань з пенсiйних виплат
Поточна вартiсть зобов’язань на 1 сiчня 2014 р. 71,274 226,940 298,214
Вартiсть поточних послуг 6,162 4,163 10,325
Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних виплат 10,124 24,507 34,631
Вартiсть ранiше наданих послуг (23,417) (1,175) (24,592)
Актуарний збиток (прибуток), вiдображений у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд 10,436 (47,039) (36,603)
Здiйсненi виплати (7,422) (33,870) (41,292)
Поточна вартiсть зобов’язань на 31 грудня 2014 р. 67,157 173,526 240,683
Рух зобов’язань з довгострокових пенсiйних виплат у звiтi про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах Всього зобов’язань з пенсiйних виплат
Поточна вартiсть зобов’язань на 1 сiчня 2013 р. 76,319 134,322 210,641
Вартiсть поточних послуг 2,461 597 3,058
Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних виплат 9,158 16,119 25,277
Вартiсть ранiше наданих послуг - 100,447 100,447
Актуарний збиток (прибуток), вiдображений у звiтi про сукупний дохiд (10,520) 25 (10,495)
Здiйсненi виплати (6,144) (24,570) (30,714)
Поточна вартiсть зобов’язань на 31 грудня 2013 р. 71,274 226,940 298,214
Вартiсть ранiше наданих послуг, визнана у 2013 роцi стосовно роботи в шкiдливих умовах, являє собою ефект змiн в планi з установленими виплатами за рахунок збiльшення перiоду виплат пенсiй Групою i, таким чином, збiльшення зобов’язання.
Суми, визнанi у складi прибутку або збитку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Рядок звiту про прибутки та збитки Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах
Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних виплат Фiнансовi витрати 10,124 24,507
Вартiсть поточних послуг Витрати на персонал 6,162 4,163
Вартiсть ранiше наданих послуг Витрати на персонал (23,417) (1,175) (7,131) 27,495
Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень)
Рядок звiту про прибутки та збитки Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних виплат Фiнансовi витрати 9,158 16,119
Вартiсть поточних послуг Витрати на персонал 2,461 597
Вартiсть ранiше наданих послуг Витрати на персонал - 100,447 11,619 117,163
Далi представленi основнi припущення, використанi при визначеннi цих зобов’язань:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Ставка дисконту 16% 12%
Майбутнє збiльшення мiсячної заробiтної плати 8% 11%
Оскiльки в Українi достовiрнi ринковi данi, як правило, вiдсутнi, керiвництво використовує власнi припущення при розрахунку зазначених зобов’язань на кiнець кожного року. Фактичнi результати можуть значно вiдрiзнятися вiд таких оцiнок, зроблених на кiнець року.
Темпи зростання заробiтної плати були оцiненi на основi прогнозованого та закладеного в бюджет зростання заробiтної плати працiвникiв.
Далi наведений аналiз чутливостi зобов’язань з пенсiйних виплат до змiн основних припущень:
31 грудня 2014 р.
Збiльшення/зменшення номiнальної ставки дисконту на 1% (4,62%)/5,07%
Збiльшення/зменшення номiнальної заробiтної плати на 1% 2,54%/(2,36%)

12.Кредити та позики
Кредити та позики представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Довгостроковi позики
Кредити вiд постачальникiв обладнання та iншi позики 22,320 41,541
Всього довгострокових позик 22,320 41,541
Поточнi позики
Банкiвськi кредити 1,090,387 471,855
Випущенi облiгацiї 890,860 1,961,500
Кредити вiд постачальникiв обладнання 105,207 133,941
Проценти до виплати 14,445 34,231
Iнше 2,252 2,844
Всього поточних позик 2,103,151 2,604,371
Всього позик 2,125,471 2,645,912
Iнформацiя щодо безперервної дiяльностi розкрита у Примiтцi 1.
Iнформацiя про валютний та процентний ризики наведена у Примiтцi 24.
Строки та умови непогашених кредитiв та позик представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Валюта 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р. Балансова вартiсть Номiнальна вартiсть Балансова вартiсть Номiнальна вартiсть
Довгостроковi позики
Кредити вiд постачальникiв обладнання та iншi позики Долари США, євро 22,320 22,320 41,541 41,541
Всього довгострокових позик 22,320 22,320 41,541 41,541
Поточнi позики
Банкiвськi кредити Долари США, гривнi 1,090,387 1,090,387 471,855 471,855
Випущенi облiгацiї Гривнi 890,860 895,200 1,961,500 1,961,500
Кредити вiд постачальникiв обладнання Долари США, євро 105,207 105,207 133,941 133,941
Проценти до виплати Долари США, гривнi 14,445 14,445 34,231 34,231
Iнше Гривнi 2,252 2,251 2,844 2,844
Всього поточних позик 2,103,151 2,107,490 2,604,371 2,604,371
Всього позик 2,125,471 2,129,810 2,645,912 2,645,912
Iнформацiя про валютний ризик та ризик лiквiдностi наведена у Примiтцi 24.
Облiгацiї
Станом на 1 сiчня 2013 року у Групи були облiгацiї (серiї N, O, P, Q) в обiгу номiнальною вартiстю 50,000 тисяч гривень. У вереснi 2013 року Група розмiстила облiгацiї (серiї N, O, P, Q) номiнальною вартiстю 500,000 тисяч гривень з номiнальною процентною ставкою 18% рiчних (ефективна процентна ставка дорiвнює 18%). У 2014 роцi Група розмiстила додатковi облiгацiї (серiї N, O, P, Q) на суму 180,000 тисяч гривень з номiнальною процентною ставкою 18% рiчних (ефективна процентна ставка дорiвнює 18%). Група викупила облiгацiї (серiї N, O, P, Q) протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 року.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 року, Група викупила облiгацiї (серiї D, E, F, розмiщенi протягом 2009 року) у сумi 143,098 тисяч гривень.
Протягом квiтня 2013 року Група розмiстила облiгацiї (серiї R) номiнальною вартiстю 1,711,500 тисяч гривень з номiнальною процентною ставкою 18% рiчних (ефективна процентна ставка дорiвнює 18%). Протягом листопада 2013 року Група викупила облiгацiї (серiї R) на суму 300,000 тисяч гривень. Решта облiгацiй у сумi 1,411,500 тисяч гривень була викуплена Групою до липня 2014 року.
У серпнi 2014 року Група розмiстила облiгацiї (серiї T, U, V) номiнальною вартiстю 1,192,100 тисяч гривень з номiнальною процентною ставкою 17% рiчних (ефективна процентна ставка дорiвнює 17%). Група викупила частину облiгацiй цих серiй протягом року, пiсля чого залишок в обiгу станом на 31 грудня 2014 року дорiвнював 890,860 тисяч гривень. Зобов’язання за облiгацiями на 31 грудня 2014 та 2013 року були вiдображенi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi як поточне зобов’язання у зв’язку з тим, що згiдно з умовами розмiщення облiгацiй у власникiв облiгацiй є право вимагати дострокового погашення номiнальної суми облiгацiй кожного року у певний момент, як вказано у проспектi емiсiї

Продовження тексту приміток

12. Кредити та позики (продовження)
Кредити вiд постачальникiв обладнання
Група має кредити вiд постачальника обладнання, деномiнованi у євро та доларах США, з ефективною процентною ставкою приблизно 6%, заборгованiсть по яких на 31 грудня 2014 року становила 127,527 тисяч гривень (на 31 грудня 2013 року – 175,482 тисячi гривень), у тому числi довгострокова частина 22,320 тисяч гривень та короткострокова частина 105,207 тисяч гривень.
Банкiвськi кредити та позики
У 2011 роцi Група пiдписала угоду на отримання вiдновлювальної мультивалютної кредитної лiнiї з вiтчизняним банком з лiмiтом 48,000 тисяч доларiв США. У 2012 роцi Група пiдписала угоду на отримання додаткової кредитної лiнiї з кредитним лiмiтом 22,000 тисяч доларiв США. Загальна заборгованiсть за цими кредитними лiнiями станом на 31 грудня 2014 року становила 665,834 тисячi гривень (на 31 грудня 2013 року – 360,713 тисяч гривень).
У лютому 2014 року Група пiдписала з вiтчизняним банком договiр про вiдкриття багатофункцiональної кредитної лiнiї у доларах США та гривнях на загальну суму 330,451 тисяча гривень. На 31 грудня 2014 року заборгованiсть за цiєю кредитною лiнiєю становила 310,561 тисяча гривень.
Сума заборгованостi за договором овердрафту станом на 31 грудня 2014 року становить 113,992 тисячi гривень (на 31 грудня 2013 року – 111,142 тисячi гривень).
Далi показанi ефективнi процентнi ставки та валюти кредитiв та позик станом на звiтну дату:
2014 рiк 2013 рiк
% рiчних Гривнi Гривнi Долари США Долари США Євро Гривнi Гривнi Долари США Євро
16,5% - 22,5% UIRD (12 мiс.) +3%
UIRD (3 мiс.) +3% 6,5% - 11% LIBOR (3 мiс. для доларiв США) +7,5 % 6%
18% UIRD (12 мiс.) +3%
UIRD (3 мiс.) +3% 6,5% - 11% 6%
Всього позик 1,124,487 521,000 281,231 148,873 35,435 2,084,826 359,685 160,666 6,654
Група не має субординованого боргу або боргу, який може бути конвертований в акцiї.
Дотримання фiнансових показникiв за кредитними договорами
Група зобов'язана дотримуватися певних фiнансових показникiв за договорами про отримання позик. Станом на 31 грудня 2014 року Група порушила фiнансовий показник щодо вiдношення чистих активiв до статутного капiталу. Крiм того, був порушений показник щодо нормативу поточної лiквiдностi. Станом на 31 грудня 2014 року Група не отримала вiд банкiв вiдмови вiд прав вимоги за кредитами, а отже, внаслiдок порушення фiнансових показникiв за кредитними договорами банкiвськi кредити у сумi 557,896 тисяч гривень були рекласифiкованi з поточних кредитiв з певним строком погашення до кредитiв, що пiдлягають погашенню на вимогу (Примiтка 24).
Забезпечення
Iнформацiя стосовно основних засобiв у заставi за отриманими позиками розкрита у Примiтцi 5.
13. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Кредиторська заборгованiсть за необоротнi активи 167,470 98,364
Кредиторська заборгованiсть за послуги 133,036 2,725
Кредиторська заборгованiсть за товарно-матерiальнi запаси 64,918 15,575
Кредиторська заборгованiсть перед операторами 32,899 43,377
Iнша кредиторська заборгованiсть 4,524 3,712
Всього кредиторської заборгованостi за товари, роботи та послуги та iншої кредиторської заборгованостi 402,847 163,753
14. Поточнi забезпечення
Поточнi зобов'язання представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Забезпечення по невикористаних вiдпустках 119,300 106,696
Забезпечення по виплатах працiвникам 76,759 22,926
Забезпечення пiд утримання обладнання
спецiального зв’язку (Примiтка 26) - 51,283
Iнше 185 1,248
Всього поточних забезпечень 196,244 182,153
15. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлений таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Дзвiнки в межах мiста та абонентська плата 2,868,342 2,882,678
Послуги Iнтернет 1,392,856 1,326,348
Послуги, наданi iноземним операторам 685,335 455,481
Дзвiнки на мобiльнi телефони та мiжмiськi дзвiнки в межах України з посекундною тарифiкацiєю 391,973 535,304
Плата за користування телефонними лiнiями та каналами зв’язку, вхiднi дзвiнки та транзит телефонного трафiку 277,842 332,264
Мiжнародний трафiк 204,952 223,667
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 200,622 208,103
Доходи вiд послуг проводового радiомовлення 170,275 179,769
Плата за користування кабельною каналiзацiєю 132,777 121,564
Доходи вiд реалiзацiї товарiв 22,030 21,738
Iншi доходи 72,865 85,285
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 6,419,869 6,372,201
Плата за трафiк в межах мiста та абонентська плата, а також плата за користування кабельною каналiзацiєю встановлюються на основi тарифiв на телекомунiкацiйнi послуги, затверджених НКРЗI.
Плата за дзвiнки на мобiльнi телефони та мiжмiськi дзвiнки в межах України включає плату за вихiдний посекундний трафiк в межах України, яка розраховується на основi застосування тарифiв, затверджених Групою. Застосовується посекундна тарифiкацiя розмов.
Дохiд вiд мiжнародного трафiку включає платежi за мiжнароднi телефоннi дзвiнки, якi здiйснюються абонентами з територiї України.
Дохiд вiд надання послуг iноземним операторам включає регулярнi (мiсячнi, квартальнi, рiчнi) платежi за використання лiнiй та термi нацiю трафiку абонентiв iноземних операторiв, що знаходяться за межами територiї України, та базується на окремих угодах iз iноземними операторами.
Плата за користування каналами, доступ до лiнiй фiксованого зв’язку, вхiднi дзвiнки та транзит телефонного трафiку – це платежi, отриманi вiд українських операторiв послуг зв’язку, якi включають фiксованi платежi за доступ до мережi Групи та платежi за передачу та термi нацiю трафiку абонентiв цих операторiв. На вiдмiну вiд плати за термiнацiю та транзит телефонного трафiку, плата за користування телефонними лiнiями та каналами зв’язку встановлюється на основi тарифiв на телекомунiкацiйнi послуги, затверджених НКРЗI.
Доходи вiд надання послуг Iнтернет включають фiксовану абонентську плату, плату за передачу трафiку з використанням IР-технологiй, дохiд вiд реалiзацiї Iнтернет-карток, плату за послуги з передачi даних, плату за пiдключення та iншi платежi за надання послуг.
16. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Витрати на оплату працi 1,924,635 2,149,190
Знос основних засобiв 495,530 668,580
Комунальнi послуги 413,428 413,440
Матерiали 363,413 379,538
Послуги, наданi iноземними операторами 234,019 194,153
Користування телефонними лiнiями та каналами, термiнацiя та
транзит телефонного трафiку 215,941 247,247
Технiчне обслуговування та ремонт 168,711 145,794
Витрати на оренду 79,660 80,048
Знецiнення/збиток вiд переоцiнки основних засобiв 61,330 2,787,266
Амортизацiя нематерiальних активiв 31,115 30,419
Iнше 152,963 129,669
Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 4,140,745 7,225,344
17. Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Витрати на оплату працi 492,705 441,325
Професiйнi послуги 47,090 10,277
Витрати на оренду 40,270 42,022
Знос основних засобiв 29,251 21,256
Технiчне обслуговування та ремонт 20,803 21,140
Матерiали 17,836 21,279
Комунальнi послуги 10,433 10,527
Знецiнення/збиток вiд переоцiнки основних засобiв 6,833 167,223
Амортизацiя нематерiальних активiв 193 6,631
Iнше 83,128 57,276
Всього адмiнiстративних витрат 748,542 798,956
18. Витрати на збут
Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Витрати на оплату працi 351,280 391,916
Витрати на рекламу та полiграфiчнi послуги 99,676 116,996
Комунальнi послуги 22,282 24,073
Технiчне обслуговування та ремонт 19,071 18,034
Матерiали 10,384 11,727
Знос основних засобiв 5,412 7,394
Амортизацiя нематерiальних активiв 4,731 2,670
Знецiнення/збиток вiд переоцiнки основних засобiв 1,264 30,937
Iнше 73,991 64,855
Всього витрат на збут 588,091 668,602
19. Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної торгової та iншої дебiторської заборгованостi 180,450 51,515
Витрати згiдно колективного договору 131,607 43,530
Комунальнi послуги 29,889 26,365
Знос основних засобiв 2,757 2,718
Знецiнення/збиток вiд переоцiнки основних засобiв 644 15,765
Сторно витрат на знецiнення товарно-матерiальних запасiв (35,550) -
Операцiйнi курсовi рiзницi - 44,912
Iнше 50,489 2,539
Всього iнших операцiйних витрат 360,286 187,344
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної торгової та iншої дебiторської заборгованостi включає знецiнення сумнiвної торгової дебiторської заборгованостi у сумi 134,893 тисячi гривень (у 2013 роцi – 51,515 тисяч гривень) та знецiнення сумнiвної iншої дебiторської заборгованостi у сумi 45,557 тисяч гривень (у 2013 роцi - нуль). Знецiнена сумнiвна iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2014 року складається з коштiв у банках у сумi 38,229 тисяч гривень та iншої дебiторської заборгованостi у сумi 7,328 тисяч гривень. Кошти в банках були знецiненi внаслiдок погiршення економiчного стану фiнансових установ.
Витрати на персонал згiдно колективного договору включають виплати у зв'язку з розiрванням трудового договору працiвникiв у сумi 119,141 тисяча гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року (31 грудня 2013 року - нуль).
20. Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Прибуток вiд курсової рiзницi 83,065 -
Штрафи та пеня 11,563 12,132
Iнше 33,016 33,801
Всього iнших операцiйних доходiв 127,644 45,933
21. Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Процентнi витрати за кредитами та позиками 391,132 379,583
Чистий збиток вiд курсової рiзницi 346,793 -
Знецiнення грошових коштiв (Примiтка 28) 43,151 -
Процентнi витрати за зобов’язаннями з довгострокових пенсiйних виплат працiвникам (Примiтка 11) 34,631 25,277
Процентнi витрати за резервами на покриття збиткiв вiд утримання обладнання спецiального зв’язку (Примiтка 26) 8,717 11,822
Процентнi витрати за зобов’язаннями з iнших довгострокових виплат працiвникам 2,101 1,498
Iншi фiнансовi витрати 13,984 -
Всього фiнансових витрат 840,509 418,180
22. Фiнансовi доходи
Фiнансовi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Процентнi доходи 33,920 50,585
Ефект дисконтування кредиту, наданого материнськiй компанiї (Примiтка 8) 84,845 -
Iншi фiнансовi доходи 432 4,820
Всього фiнансових доходiв 119,197 55,405
23. Податок на прибуток
Iнформацiя щодо витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Дохiд з вiдстроченого податку на прибуток 219,901 514,000
Поточнi податки, визнанi у звiтi про фiнансовi результати 1,140 -
Дохiд з податку на прибуток 221,041 514,000
Згiдно зi змiнами українського податкового законодавства, що набули чинностi протягом 2013-2014 рокiв, ставка податку на прибуток для українських компанiй становила 19% у 2013 роцi та 18% починаючи з першого сiчня 2014 року.
Узгодження дiючої ставки оподаткування:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Збиток до оподаткування (4,324) (2,860,975)
Податок на прибуток згiдно з дiючою ставкою 778 514,976
Вплив на податок на прибуток:
Статтi, що не вiдносяться на валовi витрати (24,061) (22,615)
Знецiнення активiв у Севастополi (12,747) -
Витрати на створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (31,668) (9,180)
Списання грошових коштiв та їх еквiвалентiв (Примiтка 28) (7,767) -
Виключення сум, пов'язаних з припиненою дiяльнiстю (10,458) (14,820)
Неоподатковуванi доходи 2,724 7,643
Невизнанi вiдстроченi податковi активи через змiни у Податковому Кодексi (25,159) -
Змiни у невизнаному вiдстроченому податковому активу вiд триваючої дiяльностi:
Використанi вiдстроченi податковi активи, що ранiше не визнавалися 100,958 38,695
Визнанi вiдстроченi податковi активи, що ранiше не визнавалися 213,312 -
Вплив змiни ставок оподаткування 15,129 (699)
Дохiд з податку на прибуток 221,041 514,000
Група вiдобразила у звiтностi накопиченi податковi збитки у розмiрi 605,137 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року (31 грудня 2013 року – 879,282 тисячi гривень).
Змiни вiдстрочених податкiв у зв’язку iз змiнами визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 1 сiчня 2014 р. Визнанi у звiтi про фiнансовi результати (витрати)/дохiд Визнанi у iншому сукупному доходi 31 грудня 2014 р.
Капiтал у дооцiнках (512,321) 11,474 (500,847)
Основнi засоби 571,782 (39,922) - 531,860
Нематерiальнi активи - (5,335) - (5,335)
Запаси 23,502 (13,726) - 9,776
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (5,513) 5,513 - -
Витрати майбутнiх перiодiв 1,855 (1,855) - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть 1,514 (1,514) - -
Забезпечення по невикористаних вiдпустках 24,628 10,696 - 35,324
Забезпечення пiд утримання обладнання спецiального зв’язку 9,744 (9,744) - -
Зобов’язання з довгострокових пенсiйних виплат та iнших довгострокових виплат працiвникам 49,601 2,700 (6,589) 45,712
Податковi збитки минулих перiодiв 149,478 (52,656) - 96,822
Вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) 314,270 (94,369) (6,589) 213,312
Невизнанi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) (314,270) 314,270 - -
Чистi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) - 219,901 (6,589) 213,312
23. Податок на прибуток (продовження)
Змiни вiдстрочених податкiв у зв’язку iз змiнами визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 1 сiчня 2013 р. Визнанi у звiтi про фiнансовi результати (витрати)/дохiд Визнанi у iншому сукупному доходi 31 грудня 2013 р.
Капiтал у дооцiнках основних засобiв - - (512,321) (512,321)
Основнi засоби 96,720 475,062 - 571,782
Запаси 28,416 (4,914) - 23,502
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (7,300) 1,787 - (5,513)
Передоплати за основнi засоби та iншi активи 1,464 391 - 1,855
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть 8,618 (7,104) - 1,514
Забезпечення по невикористаних вiдпусток 22,424 2,204 - 24,628
Забезпечення пiд утримання обладнання спецiального зв’язку 13,214 (3,470) - 9,744
Зобов’язання з довгострокових пенсiйних виплат та iнших довгострокових виплат працiвникам 18,509 32,771 (1,679) 49,601
Податковi збитки минулих перiодiв 170,900 (21,422) - 149,478
Вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) 352,965 475,305 (514,000) 314,270
Невизнанi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) (352,965) 38,695 - (314,270)
Чистi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) - 514,000 (514,000) -
Виходячи з прибутковостi Група у податковому облiку протягом останнiх трьох рокiв та очiкуваних прибуткiв в 2015 роцi та наступних роках, керiвництво визнало усi накопиченi податковi збитки та вiдстроченi податковi активи станом на 31 грудня 2014.
24. Управлiння фiнансовими ризиками та капiталом
У ходi звичайної дiяльностi у Групи виникають кредитнi, процентнi, валютнi ризики та ризики лiквiдностi.
Справедлива вартiсть
Певнi вимоги до розкриття iнформацiї Групи вимагають визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i зобов'язань. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з використанням зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках, що стосуються даного активу або зобов'язання.
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при передачi зобов’язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент оцiнки (тобто цiна вибуття).
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть
Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги оцiнюється як теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату.
Непохiднi фiнансовi зобов’язання
Справедлива вартiсть, що визначається для цiлей розкриття iнформацiї, розраховується на основi поточної вартостi майбутнiх грошових потокiв по основнiй сумi i вiдсотках, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату. Ринкова процентна ставка по фiнансовiй орендi визначається виходячи з процентної ставки за аналогiчними орендними договорами.
Балансова вартiсть всiх фiнансових активiв та зобов’язань не вiдрiзняється суттєво вiд їх справедливої вартостi на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року.
Iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi
З метою дотримання вимог МСФЗ 13, що вiдносяться до розкриття iнформацiї щодо справедливої вартостi, всi фiнансовi та нефiнансовi активи та зобов’язання, щодо яких робляться розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть, вiдносяться до вiдповiдного рiвня iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi. МСФЗ 7 встановлює iєрархiю методiв оцiнки, що базується на тому, якi вхiднi данi – вiдкритi чи закритi - використовуються при застосуваннi того чи iншого методу. Вiдкритi данi вiдображають ринкову iнформацiю, отриману з незалежних джерел; закритi данi вiдображають ринковi припущення, зробленi Групою. На цих двох типах даних побудована iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi, що наводиться нижче:
• Рiвень 1 — оцiнка ґрунтується на цiнах котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань, до яких Група має доступ на дату оцiнки;
• Рiвень 2 — оцiнка ґрунтується на вхiдних даних, iнших нiж цiни котирувань, що увiйшли у Рiвень 1, якi є вiдкритими, тобто спостерiгаються для активу або зобов’язання або прямо, або опосередковано;
• Рiвень 3 — оцiнка ґрунтується на вхiдних даних для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступу, зокрема на значних закритих даних, що використовуються для коригувань вiдкритих вхiдних даних, якi є важливими для оцiнки.
Розкриття iнформацiї щодо фiнансових та нефiнансових активiв та зобов’язань Групи були визначенi згiдно з результатами оцiнки, яка вiдповiдає Рiвню 2 iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi, крiм основних засобiв, якi були оцiненi станом на 31 грудня 2013 та 2014 року за справедливою вартiстю з використанням закритих вхiдних даних, що вiдповiдає Рiвню 3 iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi.
Рiвень 2: Ключовi вхiднi данi та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi, представленi ринковими процентними ставками, що приблизно дорiвнюють ефективним процентним ставкам Групи на звiтну дату. Крiм того, протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2014 року та 2013 року, не було змiн методiв оцiнки справедливої вартостi та перенесень даних з однiєї категорiї оцiнки до iншої. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв у балансi Групи станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi.
Рiвень 3: Опис використаних вхiдних даних та чутливiсть оцiнки справедливої вартостi до змiн цих вхiдних даних наведено у Примiтцi 5.
Полiтика та процедури управлiння ризиками
При використаннi фiнансових iнструментiв Група зазнає таких видiв ризикiв:
• кредитний ризик;
• ризик лiквiдностi;
• ринковий ризик.
У цiй примiтцi представлена iнформацiя щодо кожного iз зазначених ризикiв, яких зазнає Група, про цiлi, полiтику та процедури оцiнки та управлiння ризиками, а також про управлiння капiталом Групи. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
Наглядова рада несе всю повноту вiдповiдальностi за органiзацiю системи управлiння ризиками та нагляд за функцiонуванням цiєї системи.
Полiтика з управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу ризикiв, яких зазнає Група, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а також для здiйснення монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов та умов дiяльностi Групи. Через засоби навчання та стандарти i процедури управлiння Група намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище контролю, в якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов’язки.
Наглядова рада здiйснює нагляд за тим, яким чином керiвництво контролює дотримання полiтик i процедур з управлiння ризиками, а також аналiзує адекватнiсть структури управлiння ризиками по вiдношенню до ризикiв, яких зазнає Група.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик виникнення фiнансового збитку внаслiдок невиконання споживачем або контрагентом зобов’язань за договором. Цей ризик виникає, головним чином, у зв’язку з дебiторською заборгованiстю споживачiв та iнвестицiйними цiнними паперами.
Група не вимагає надання застави по фiнансових активах. Монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється постiйно. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартiстю кожного фiнансового активу, вiдображеного у звiтi про фiнансовий стан.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Наявнiсть кредитного ризику залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних характеристик кожного споживача. Демографiчнi показники клiєнтської бази, включаючи ризик дефолту, властивий конкретнiй галузi або країнi, в якiй споживачi здiйснюють свою дiяльнiсть, меншою мiрою впливає на рiвень кредитного ризику.
При здiйсненнi монiторингу кредитного ризику споживачiв останнi групуються згiдно з їх кредитними характеристиками, у тому числi, залежно вiд того, чи вiдносяться вони до фiзичних або юридичних осiб, чи є вони вiтчизняними або мiжнародними операторами, державними установами, а також згiдно зi структурою їх заборгованостi за строками. Керiвництво не аналiзує кредитну якiсть дебiторської заборгованостi до моменту прострочення до 90 днiв. Якщо споживач - фiзична особа не платить бiльше 3 мiсяцiв, надання послуги призупиняється Групою до надходження оплати.
Керiвництво впровадило кредитну полiтику, згiдно з якою платоспроможнiсть кожного iноземного оператора аналiзується окремо на момент початку спiвробiтництва. З урахуванням результатiв такого аналiзу контрагенту пропонуються умови оплати та надання послуг. Пiсля цього на постiйнiй основi аналiзується лише виконання зобов'язань з оплати.
Отримання Групою дебiторської заборгованостi залежить вiд ряду економiчних та полiтичних факторiв, але, на думку керiвництва, у Групи вiдсутнiй значний ризик збиткiв, що перевищували б резерви, створенi у цiй фiнансовiй звiтностi.
Грошовi кошти на рахунках
Група розмiщує кошти на депозитах на рахунках в банках, залежно вiд їхнього кредитного ризику. При виборi банку для розмiщення депозиту Група враховує кредитний рейтинг контрагента, попереднiй досвiд роботи з ним та процентну ставку, яку пропонує банк.
Станом на 31 грудня 2014 року 74% грошових коштiв Групи розмiщено в 2 українських та 1 росiйському банку (станом на 31 грудня 2013 року: 99% в 6 українських банках), що призводить до концентрацiї кредитного ризику.
Далi наведений аналiз коштiв на банкiвських рахунках за кредитною якiстю згiдно з кредитними рейтингами по Moody’s станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Caa1 3,969 144,641
Caa2 1,330 -
Caa3 35,164 -
без рейтингу 38,026 422,056
78,489 566,697
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Група не зможе виконати свої фiнансовi зобов’язання шляхом поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньої для виконання зобов’язань Групи по мiрi настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди репутацiї Групи.
Група намагається забезпечити наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, доступних на першу вимогу, в обсязi, достатньому для покриття очiкуваних короткострокових операцiйних витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов’язань; це не розповсюджується на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, наприклад, стихiйне лихо.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року Група мала вiдновлюванi кредитнi лiнiї у доларах США з лiмiтом 44,000 тисяч доларiв США та 22,000 тисяч доларiв США, що становить 756,893 тисячi гривень та 346,909 тисяч гривень, вiдповiдно, за курсом обмiну станом на звiтну дату. Станом на 31 грудня 2014 року загальна заборгованiсть за цими кредитними лiнiями становить 665,834 тисячi гривень (на 31 грудня 2013 року – 360,713 тисяч гривень).
Крiм того, Група має вiдновлювану кредитну лiнiю з лiмiтом 338,000 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2014 року загальна заборгованiсть за цiєю кредитною лiнiєю становить 310,570 тисяч гривень (на 31 грудня 2013 року – нуль).
Станом на 31 грудня 2014 року Група має вiдновлюваний рахунок "овердрафт" з максимальною сумою 150,000 тисяч гривень (на 31 грудня 2013 року – 150,000 тисяч гривень). Станом на 31 грудня 2014 року загальна заборгованiсть за овердрафтом становить 113,992 тисячi гривень (на 31 грудня 2013 року – 111,142 тисячi гривень).
Строки погашення зобов’язань по непохiдних фiнансових зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, включаючи виплату процентiв, на 31 грудня 2014 року представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Балансова вартiсть Контрактнi грошовi потоки До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 2 рокiв
Позики:
Банкiвськi кредити 1,090,387 1,155,618 794,056 20,641 340,921 -
Випущенi облiгацiї 890,860 966,556 - 430,730 535,826 -
Кредити вiд постачальникiв обладнання 129,779 132,893 9,486 33,630 66,922 22,855
Проценти до виплати 14,445 14,445 7,176 3,776 3,493 -
Всього позик 2,125,471 2,269,512 810,718 488,777 947,162 22,855
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 402,847 402,847 402,847 - - -
Iншi поточнi зобов'язання 41,484 41,484 41,484 - - -
Всього 2,569,802 2,713,843 1,255,049 488,777 947,162 22,855
Банкiвськi кредити, класифiкованi як такi, що пiдлягають погашенню протягом перiоду до одного мiсяця, включають суму 557,896 тисяч гривень, рекласифiковану внаслiдок порушення фiнансового показника за кредитним договором (Примiтка 12). Згiдно з початковими умовами договору 370,757 тисяч гривень з цiєї суми пiдлягають погашенню у лютому-березнi 2015 року, а 206,352 тисячi гривень – у травнi 2015 року.
Строки погашення зобов’язань по непохiдних фiнансових зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, включаючи виплату процентiв, на 31 грудня 2013 року представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Балансова вартiсть Контрактнi грошовi потоки До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 2 рокiв Бiльше 2 рокiв
Позики:
Випущенi облiгацiї 1,961,500 2,042,309 - 1,467,284 575,025 - -
Кредити вiд постачальникiв обладнання 178,326 186,904 13,374 29,572 100,903 39,280 3,775
Банкiвськi кредити 471,855 474,428 363,793 - 110,635 - -
Проценти до виплати 34,231 35,767 2,131 33,636 - - -
Всього позик 2,645,912 2,739,408 379,298 1,530,492 786,563 39,280 3,775
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 163,753 163,753 163,753 - - - -
Iншi поточнi зобов'язання 40,199 40,199 40,199 - - - -
Всього 2,849,864 2,943,360 583,250 1,530,492 786,563 39,280 3,775
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi ставки i вартiсть капiталу, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик. Група несе фiнансовi зобов’язання з метою управлiння ринковими ризиками. Всi такi операцiї здiйснюються згiдно з iнструкцiями керiвництва. Група не застосовує операцiї хеджування для управлiння волатильнiстю показникiв прибутку чи збитку.
Валютний ризик
У Групи виникає валютний ризик у зв’язку з транзакцiями з iноземними операторами та позиками, деномiнованими в iноземнiй валютi. Валютами, що викликають цей ризик, є, в основному, долари США та євро. Українське законодавство обмежує спроможнiсть Групи хеджувати свiй валютний ризик, отже, Група не хеджує свiй валютний ризик. Проте, валютний ризик враховується керiвництвом пiд час вибору валюти розрахункiв з операторами та постачальниками товарiв та послуг.
Рiвень валютного ризику представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Деномiнованi у доларах США Деномiнованi в євро
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 39,137 56,441 24,747 6,651
Депозити - 62,917 - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти 3,496 101,264 8,749 5,431
Довгостроковi кредити та позики (7,329) (39,323) (14,991) (2,218)
Поточна частина довгострокових кредитiв та позик (85,952) (121,323) (20,444) (4,436)
Короткостроковi кредити та позики (336,823) (20) - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (62,087) (4,151) (7,358) (3,403)
Чиста довга/(коротка) позицiя (449,558) 55,805 (9,297) 2,025
30-вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют призвело б до збiльшення (зменшення) суми прибутку пiсля оподаткування та збiльшення (зменшення) власного капiталу на зазначенi нижче суми. Цей аналiз виконаний на основi припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, процентних ставок.
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Долари США (110,591) 13,561
Євро (2,787) 492
30-вiдсоткове змiцнення гривнi по вiдношенню до зазначених валют на 31 грудня призвело б до протилежного впливу на зазначенi вище суми, виходячи з припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин.
Процентний ризик
Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом змiни їх майбутнiх грошових потокiв (для заборгованостi за плаваючою ставкою). Керiвництво не має офiцiйної полiтики визначення необхiдного спiввiдношення заборгованостi Групи з фiксованими та плаваючими процентними ставками. Однак при отриманнi нових кредитiв та позик керiвництво здiйснює вiдповiдний аналiз перш, нiж прийняти рiшення щодо того, яка процентна ставка – фiксована чи плаваюча – буде бiльш вигiдною для Групи протягом розрахункового перiоду до погашення заборгованостi.
Оскiльки Група, як правило, не має значних процентних активiв, її доходи та грошовi потоки вiд основної дiяльностi переважно не залежать вiд змiн ринкових процентних ставок. Процентний ризик Групи виникає у зв'язку з довгостроковими та короткостроковими позиками. Станом на 31 грудня 2014 року позики у сумi 31% вiд загальної суми позик були наданi Групi за плаваючою ставкою (на 31 грудня 2013 року - 14%).
Iнформацiя про строки погашення та ефективнi процентнi ставки за фiнансовими iнструментами наведена у Примiтцi 12. Перегляд процентної ставки за iнструментами з фiксованою процентною ставкою вiдбувається при настаннi строку їх погашення. Процентна ставка за iнструментами з плаваючою ставкою переглядається постiйно.
Змiна процентних ставок на 100 базисних пунктiв призвела б до збiльшення або зменшення прибутку пiсля оподаткування та збiльшення або зменшення власного капiталу на 6,699 тисяч гривень (на 31 грудня 2013 року – 3,597 тисяч гривень) в результатi збiльшення/зменшення чистих процентних витрат по фiнансових активах та зобов’язаннях зi змiнними ставками. Цей аналiз виконаний на основi припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, курсiв обмiну валют.
Iнший ринковий цiновий ризик
Група не укладає товарних контрактiв, крiм випадкiв, коли це необхiдно для очiкуваного споживання та продажiв. Розрахунок за цими контрактами не здiйснюється за чистою сумою.
Угоди про взаємозалiк або аналогiчнi угоди
Вплив можливого взаємозалiку активiв та зобов'язань для зменшення потенцiйного кредитного ризику є незначним.
Управлiння капiталом
Полiтика Групи передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi у майбутньому. Керiвництво контролює як структуру статутного капiталу, так i доходнiсть капiталу.
Керiвництво намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку можна досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, та перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує стiйка позицiя капiталу.
Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом.
Станом на 31 грудня 2014 року чистi активи Групи у сумi 3,950,243 тисячi гривень (на 31 грудня 2013 року – 4,037,145 тисяч гривень) не перевищують зареєстрований статутний капiтал Групи, затверджений у Статутi в розмiрi 4,681,562 тисячi гривень (на 31 грудня 2013 року – 4,681,562 тисячi гривень).
Станом на 31 грудня 2014 року Група порушила передбачену пунктом 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вимогу про утримання чистих активiв на рiвнi вище статутного капiталу станом на кiнець календарного року. На думку керiвництва, наслiдки цього порушення не матимуть суттєвого впливу на дiяльнiсть та фiнансовi результати Групи.
25. Зобов’язання
Зобов’язання з капiталовкладень
На 31 грудня 2014 року Група мала договiрнi зобов’язання на придбання основних засобiв на суму 46,838 тисяч гривень (на 31 грудня 2013 року – 66,199 тисяч гривень).
Операцiйна оренда
Оренднi платежi за договорами операцiйної оренди, що не пiдлягають анулюванню, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
До одного року 23,132 16,777
Вiд одного до п’яти рокiв 11,218 11,170
Понад п’ять рокiв 13,769 16,924
Всього: 48,119 44,871
Група орендує ряд примiщень та телекомунiкацiйне обладнання за договорами операцiйної оренди. Договори оренди укладаються, в основному, спочатку на строк вiд одного до п’яти рокiв з можливiстю подовження строку оренди пiсля дати завершення початкового строку. Оренднi платежi, як правило, збiльшуються щорiчно з метою вiдображення ринкових цiн оренди.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 року, сума зобов’язань, пов’язаних з договорами операцiйної оренди, визнана як витрати у складi збитку фiнансових результатiв, складала 119,930 тисяч гривень (на 31 грудня 2013 року – 124,514 тисяч гривень).
26. Непередбачуванi зобов’язання
Страхування
Група не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання, на випадок переривання дiяльностi або виникнення вiдповiдальностi перед третьою особою у зв’язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов’язаних з майном чи операцiями Групи, оскiльки керiвництво отримує страховий захист тiльки у разi, якщо вважає це економiчно доцiльним. Керiвництво вважає, що, виходячи з його оцiнки страхових ризикiв та наявностi i доступностi страхових продуктiв в Українi, по цих ризиках був забезпечений вiдповiдний страховий захист. Однак до тих пiр, поки Група не отримає бiльш досконалi страховi продукти, потенцiйна втрата чи знищення тих чи iнших активiв створює вiдповiднi ризики для операцiй та фiнансового стану Групи.
Право користування земельними дiлянками
Станом на 31 грудня 2014 року загальна кiлькiсть земельних дiлянок, на яких розташованi нерухомiсть та обладнання, а також лiнiї зв’язку, якi знаходяться у користуваннi Групи, складає близько 28,358 (на 31 грудня 2013 року – 28,358).
Станом на 31 грудня 2014 року значна частина земельних дiлянок, а саме, 21,122 дiлянки (на 31 грудня 2013 року – 21,122 дiлянки), у тому числi 20,069 дiлянок, на яких розташоване обладнання, та 1,053 дiлянки, на яких розташованi об'єкти нерухомостi, використовується Групою без юридично оформлених правовстановлюючих документiв.
Користування земельними дiлянками без юридичного оформлення або iз порушенням порядку видiлення громадських земельних дiлянок може розглядатися наглядовими органами як порушення земельного законодавства. Це може призвести до вимоги привести земельнi вiдносини у вiдповiднiсть чинному законодавству та штрафних санкцiй за незаконне користування земельними дiлянками.
Пов'язанi з цим витрати станом на звiтну дату неможливо достовiрно оцiнити, але вони можуть виявитися суттєвими для консолiдованої фiнансової звiтностi.
Непередбаченi податковi зобов’язання
Для української системи оподаткування характерною є наявнiсть численних податкiв, а також законодавство, яке пiдлягає частим змiнам, яке може застосовуватися ретроспективно, яке може тлумачитися по-рiзному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку податкових органiв, якi за законом уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податковий рiк залишається вiдкритим для перевiрок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних рокiв; однак за певних обставин податковий рiк може залишатися вiдкритим довше. Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, порiвняно iз типовими ризиками, притаманними країнам з бiльш розвиненими системами оподаткування.
Група проводить операцiї з пов'язаними сторонами, як у самiй Групi, так i за її межами. З огляду на той факт, що практика застосування правил трансфертного цiноутворення в Українi є новою i продовжує змiнюватися (Примiтка 27), а практика нарахування зобов'язань ще не сформувалась, вплив оскарження компетентними органами трансфертного цiноутворення Групи не можна достовiрно оцiнити. Проте зрештою вiн може виявитись суттєвим для фiнансового стану та/чи операцiй Групи в цiлому.
Керiвництво вважає, що Група створила достатнiй резерв по податкових зобов’язаннях, виходячи з власної iнтерпретацiї податкового законодавства України, офiцiйних заяв i судових рiшень. Однак тлумачення законодавства вiдповiдними органами влади можуть вiдрiзнятися, i якщо органи влади зможуть довести правильнiсть таких власних тлумачень, якi не спiвпадають з позицiєю Групи, то це може суттєво вплинути на цю фiнансову звiтнiсть. Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року Групою не було створено забезпечення у зв’язку з непередбаченими податковими зобов’язаннями.
Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Група залучається до рiзних судових процесiв. На думку керiвництва, кiнцевий результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати операцiй Групи. Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року Групою не було створено забезпечення у зв’язку з судовими процесами.
Iншi непередбачуванi зобов'язання
Спецiальне обладнання зв’язку
11 травня 2011 року в рамках програми приватизацiї в Українi ТОВ “ЕСУ” придбало у держави 92,791% акцiй Групи (Примiтка 1).
Згiдно з умовами приватизацiї, на нового акцiонера Групи покладається зобов’язання утримувати та експлуатувати спецiальне обладнання зв’язку, що знаходиться на балансi Групи, в iнтересах держави та для функцiонування деяких державних установ. Дохiд вiд цiєї дiяльностi значно менший вiд витрат на утримання цього обладнання. У 2014 роцi Група понесла витрати, якi перевищували доходи приблизно на 60,000 тисяч гривень (у 2013 роцi – на 60,000 тисяч гривень). На дату приватизацiї оцiночна сума резерву пiд утримання обладнання становила 132,575 тисяч гривень та була облiкована у складi непокритих збиткiв у капiталi. У 2013 роцi Група визнала у складi власного капiталу 29,916 тисяч гривень, що являють собою збiльшення суми резерву на покриття збиткiв вiд утримання обладнання спецiального зв’язку (Примiтка 10). За оцiнками керiвництва, зобов’язання Групи по утриманню обладнання спецiального зв’язку буде тривати до кiнця 2014 року.
Далi показанi змiни у сумi резерву пiд утримання обладнання спецiального зв’язку:
(у тисячах гривень)
На 1 сiчня 2013 р. 69,545
Нараховано протягом року 29,916
Ефект дисконтування 11,822
Використано (60,000)
На 31 грудня 2013 р. 51,283
Нараховано протягом року -
Ефект дисконтування 8,717
Використано (60,000)
На 31 грудня 2014 р. -
Крiм того, згiдно з умовами приватизацiї, Групi необхiдно розгорнути телекомунiкацiйну мережу спецiального призначення. Додаткова iнформацiя наведена у Примiтцi 6.
27. Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
В ходi звичайної дiяльностi Група здiйснює операцiї з пов’язаними особами. Особи вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пов’язаними сторонами є акцiонери, керiвництво та їхнi близькi родичi, а також компанiї, що контролюються акцiонерами або знаходяться пiд суттєвим впливом акцiонерiв. Цiни за операцiями з пов’язаними особами встановлюються на регулярнiй основi. Умови операцiй iз окремими пов’язаними особами можуть вiдрiзнятися вiд ринкових.
Материнська компанiя та основний власник
На 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року основним власником акцiй Групи є ТОВ “ЕСУ”.
Починаючи з 30 вересня 2013 року фактичним материнським пiдприємством Групи є фiнансово-промислова група України “Cистем Кепiтал Менеджмент” (СКМ) та її основний бенефiциарний власник – пан Р.Л. Ахметов, який має повноваження керувати здiйсненням операцiй Групи на свiй власний розсуд та заради власної вигоди. До зазначеної дати фактичним материнським пiдприємством Групи та її стороною основним бенефiциарним власником була австрiйська компанiя Epic.
Акцiонерне товариство “Cистем Кепiтал Менеджмент” (СКМ) та австрiйська компанiя Epic не публiкують свою фiнансову звiтнiсть.
Операцiї з представниками управлiнського персоналу
Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня, основний управлiнський персонал отримав наступну суму компенсацiй, що була включена до складу затрат на оплату працi:
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Короткостроковi виплати працiвникам 63,051 30,440
Всього: 63,051 30,440
Основний управлiнський персонал – це особи, якi мають повноваження i на яких покладено вiдповiдальнiсть, прямо чи опосередковано, за планування, управлiння та контроль дiяльностi Групи.
Основний управлiнський персонал Групи представлений членами Наглядової ради Групи, Директором Групи (до грудня 2014 року) та керiвниками напрямкiв.
Балансова вартiсть позик основному управлiнському персоналу на 31 грудня 2014 року становила нуль (на 31 грудня 2013 року – 599 тисяч гривень). Цi позики є безпроцентними i, загалом, не забезпеченими заставою.
Залишки за розрахунками та операцiями з безпосереднiм акцiонером
Вiдстрочка платежу з безпосереднiм акцiонером встановлена у межах 30-60 днiв.
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Залишки:
Безпроцентний кредит, наданий акцiонеру (Примiтка 8) 341,065 153,422
Операцiї:
Надання безпроцентного кредиту 1,016,409 374,100
Погашення безпроцентного кредиту (795,094) (187,000)
Ефект дисконтування безпроцентного кредиту (Примiтка 22) 84,845 -
Рiзниця мiж номiнальною та справедливою вартiстю безпроцентного кредиту, визнана у капiталi (Примiтка 10) (118,518) (33,678)
Операцiї з асоцiйованими пiдприємствами/дочiрнiми компанiями основного бенефiциарного власника
Вiдстрочка платежу за операцiями купiвлi-продажу з дочiрнiми та асоцiйованими пiдприємствами основного бенефiциарного власника встановлена у межах 30-60 днiв.
(у тисячах гривень) 2014 рiк 2013 рiк
Залишки:
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 72,246 11,264
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 10,020 -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (16,779) (5,323)
Iншi поточнi зобов'язання (1,260) -
Операцiї:
Продаж обладнання та послуг 111,393 26,773
Придбання обладнання та послуг (120,558) (18,602)
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року залишки за розрахунками, що є забезпеченими, вiдсутнi.
28. Подiї пiсля звiтної дати
Кримська фiлiя
Пiсля звiтної дати влада АР Крим отримала контроль над майном та дiяльнiстю Кримської фiлiї Компанiї. Керiвництво фiлiї було змушене призупинити контроль над дiяльнiстю фiлiї. Група вважає цi дiї порушенням права приватної власностi та планує використати усi наявнi юридичнi засоби для захисту своїх iнтересiв. Станом на 31 грудня 2014 року активи Кримської фiлiї були представленi основними засобами у сумi 134,865 тисяч гривень та валовою дебiторською заборгованiстю за товари, роботи та послуги у сумi 28,230 тисяч гривень. Доходи вiд реалiзацiї та прибуток пiсля оподаткування Кримської фiлiї за 2014 рiк склали 200,200 тисяч гривень та 20,592 тисячi гривень, вiдповiдно. Кримська фiлiя не мала суттєвих зобов'язань перед третiми сторонами станом на 31 грудня 2014 року. Пiсля втрати контролю вартiсть чистих активiв була знецiнена до нуля.
Залишки на рахунках у Дельта Банку
До дати випуску цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi Дельта Банк був визнаний неплатоспроможним, що призвело до введення у ньому тимчасової адмiнiстрацiї. Цей режим передбачає значнi обмеження на зняття готiвкових коштiв або роботу з платежами клiєнтiв. На дату введення тимчасової адмiнiстрацiї залишки коштiв Групи на рахунках у цьому банку становили 43,151 тисяча гривень. У цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi був створений вiдповiдний резерв станом на 31 грудня 2014.
Змiни Податкового кодексу
Наприкiнцi грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу вносяться суттєвi змiни, якi набувають чинностi 1 сiчня 2015 року. Найбiльш суттєвi змiни включають:
• змiни до порядку обчислення податку на прибуток пiдприємств, згiдно з якими основою для розрахунку податку є скоригований бухгалтерський прибуток, а не окремий розрахунок оподатковуваного доходу та валових витрат;
• змiни до порядку сплати ПДВ, згiдно з якими ПДВ, що нараховується при реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам на основi постачання товару чи послуги за вирахуванням ПДВ, нарахованого при закупiвлi, якщо цей ПДВ визначено таким, що сплачений податковим органам постачальниками Групи;.
• введення нового податку на нерухомiсть. Базою оподаткування є загальна площа будiвель Групи (з урахуванням певних пiльг).
Керiвництво очiкує, що змiни, пов'язанi з ПДВ, вплинуть на строки грошових потокiв, а новi правила оподаткування податком на нерухомiсть та податком на прибуток пiдприємств вплинуть як на строки, так i на суми податкових платежiв за 2015 рiк, але ще не може визначити обсяги такого впливу.
Трансфертне цiноутворення
25 грудня Верховна Рада України прийняла у першому читаннi змiни до правил трансфертного цiноутворення (ТЦ). Основними змiнами якi, ймовiрно, наберуть чинностi з 2015 року, є такi:
• запроваджений принцип «витягнутої руки» (arm’s length principle) замiсть ринкової цiни. Якщо цiна або прибутковiсть контрольованих операцiй не вкладається у дiапазон, визначений за принципом "витягнутої руки", коригування ТЦ здiйснюватимуться за медiанним значенням (а не нижнiм/верхнiм значенням дiапазону, як дозволяється наразi);
• розширене визначення пов’язаних сторiн та контрольованих операцiй;
• введенi окремi критерiї визнання контрольованих операцiй для податку на прибуток та для ПДВ;
• знижений порiг контрольованих операцiй з одним контрагентом до 1 мiльйона гривень або 3% вiд доходу платника податку;
• "офiцiйнi джерела" iнформацiї бiльше не вважатимуться прiоритетними;
• пiдвищення штрафiв за невiдображення у звiтностi контрольованих операцiй та ненадання документацiї з ТЦ;
• штраф за ненадання документацiї з ТЦ було змiнено на 3% вiд суми контрольованої операцiї.
Позики наданi Материнськiй компанiї
Пiсля 31 грудня 2014 Група надала фiнансування материнськiй компанiї на суму 158,904 тисячi гривень у виглядi безпроцентних кредитiв. Збиток при первiсному визнаннi на суму 25,859 тисяч гривень буде визнаний у звiтi про власний капiтал за 2015 рiк.
Директор Головний бухгалтер
Курмаз Ю.П. Накалюжна Л.В.
ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18