Звіт за 2015 рік, розміщено 29.04.2016

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор ПАТ "Укртелеком"       Курмаз Ю.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21560766
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01601, м. Київ, бул. Тараса Шевченка,б. 18
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 246-58-76 (044) 246-43-78
6. Електронна поштова адреса
ovelichko@ukrtelecom.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 83   29.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist в мережі Інтернет 04.05.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 1. Дисконтнi облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися.
2. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися.
3. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкрите публiчне для облiгацiй серiй N, O, P, Q, S, T, U, V. Закрите приватне розмiщення для облiгацiй серiї R.
4. З 16.09.2015р. змiнено вiдсоток за користування коштами (% рiчних) для облiгацiй серiй V та U з 16,5% на 21%, з 25.05.2015р. серiй N, О, P, Q з 16,5% на 21%, з 27.02.2015р. серiї R з 12,5% на 21%.
5. У звiтньому перiодi похiднi цiннi папери не розмiщувались.
6. У звiтному перiодi викуп власних акцiй товариством не проводився.
7. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не надавалися.
8. ПАТ "Укртелеком" не здiйснює спiльної дiяльностi
9. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй у звiтньому перiодi вiдсутня.
10. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям у звiтньому перiодi вiдсутня.
11. Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття у звiтньому перiодi вiдсутня.
12. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття у звiтньому перiодi вiдсутня.
13. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтнього перiоду вiдсутнi.
14. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтнього року вiдсутнi.
15. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття у звiтньому перiодi вiдсутня.
16. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв у звiтньому перiодi вiдсутня.
17. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв у звiтньому перiодi вiдсутня.
18. Вiдомостi про ФОН у звiтньому перiодi вiдсутнi.
19. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН у звiтньому перiодi вiдсутня.
20. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН у звiтньому перiодi вiдсутня.
21. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН у звiтньому перiодi вiдсутнiй.
22. Правила ФОН вiдсутнi.
23. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi не ведеться
24. "Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї" не може бути надана в повному обсязi, так як ПАТ "Укртелеком" надає послуги, а не виробляє матерiальну продукцiю вiдповiдно до п.15, глави 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826.
25. У формах фiнансової звiтностi вiд"ємнi показники проставленi зi знаком "-" (мiнус), т.я. iнше не передбачено програмним забезпеченням.
26. Звiт про стан об"єкта нерухомостi у звiтньому перiодi вiдсутнiй.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
виписка АД 499440
3. Дата проведення державної реєстрації
28.02.2014
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
4681562000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
35427
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку
61.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв’язку
61.90 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв’язку
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до статтi 15 нової редакцiї Статуту ПАТ «Укртелеком», що була затверджена 16.12.2014 р. позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв (протокол № 14 вiд 16.12.2014) та зареєстрована 23.12.2014 державним реєстратором вiддiлу державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi, органами Товариства є: - Загальнi Збори Акцiонерiв; - Наглядова Рада Товариства; - Директор Товариства. Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" Загальнi Збори є вищим органом Товариства. Загальнi Збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї Загальних Зборiв належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; - внесення змiн до Статуту; - прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; - прийняття рiшення про змiну типу Товариства; - прийняття рiшення про розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про збiльшення Статутного Капiталу; -. прийняття рiшення про зменшення Статутного Капiталу; - прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; - за необхiдностi, затвердження Положень про Загальнi Збори, Наглядову Раду та виконавчий орган, а також внесення змiн до них; - затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства; - затвердження рiчного звiту Товариства; - розподiл прибутку i збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом; - прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй вiдповiдно до законодавства України; - прийняття рiшення про форму iснування акцiй; - затвердження розмiру рiчних Дивiдендiв, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та/або Статутом; - прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв; - обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради; - прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства; - обрання комiсiї з припинення Товариства; - обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (надалi – «Значний Правочин»); - прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом та законодавством України, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж Акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; - прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора; - затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв згiдно iз законодавством України та Статутом Товариства. Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними Зборами. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх Положень Товариства (крiм тих, якi згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства); - пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах Товариства, крiм випадкiв Скликання Загальних Зборiв Акцiонерами; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; випуск векселiв Товариства або iндосамент векселiв iнших юридичних чи фiзичних осiб; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом; - обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Директора, Фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана (прийнята на роботу в Товариство) на посаду Директора, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора, прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Директора у випадку його/їх тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних днiв поспiль або його/їх звiльнення; вiдсторонення, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження фiнансового директора та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою, призначення особи, що буде виконувати обов`язки фiнансового директора та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою у випадку вiдсутностi таких осiб бiльше 30 (тридцять) календарних днiв поспiль або їх звiльнення; - обрання Реєстрацiйної комiсiї; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом Товариства, прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, про виплату Дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до законодавства України та Статуту; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з них; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про заснування iнших юридичних осiб; затвердження їх Статутiв та участь в них; - надання попереднього дозволу на: 1. вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк; 2. вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством); 3. вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя тощо); 4. вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; 5. вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб; 6. вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове поручительство); 7. вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги; 8. укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв Товариства, у випадку, якщо рiчна сума (включаючи ПДВ) орендних, лiзингових чи iнших платежiв за одним договором перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень на календарний рiк; 9. вчинення значного правочину, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 10. придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, якщо вартiсть такого придбання, створення або полiпшення перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень за одним договором, або з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк; 11. вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо сума договору з вiдчуження перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень з врахуванням ПДВ; 12. укладення Товариством будь-яких правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного виробництва, надання чи отримання послуг тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень; 13. вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 1 (один) рiк, та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 1 (один) рiк (за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 1 (один) рiк, а також за виключенням договорiв на телекомунiкацiйнi послуги та договорiв на отримання Товариством комунальних послуг); 14. укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень, а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; 15. видачу Директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової Ради чи Загальних Зборiв Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством; - попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто напрямкiв дiяльностi Товариства, що пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, поза рамками поточної операцiйної дiяльностi з надання телекомунiкацiйних послуг, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи; - попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або доповнень); - прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних Зборiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних Зборiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та обсязi, визначених Загальними Зборами Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв або iншої особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала Контрольний Пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; - прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; - прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядникiв рахункiв в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностей таким розпорядникам; - iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв Товариства; - утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової Ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової Ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової Ради Товариства; - прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж Акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як Акцiонери; - розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй виконавчого органу Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; - прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання Директору або iншiй особi, що визначена Наглядовою Радою, повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування; - прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них; - запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури служби внутрiшнього аудиту Товариства; - затвердження рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства; - прийняття рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства, в тому числi резервного капiталу (за наявностi); - прийняття рiшення про вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, чи вiдмову вiд його вчинення, вiдповiдно до чинного законодавства України; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз цим Статутом та чинним законодавством України. Директор ПАТ "Укртелеком" Компетенцiя та повноваження Директора: - здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних Зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. У випадках, передбачених цим Статутом, питання вiднесенi до компетенцiї Директора вирiшуються ним за погодженням та/або на пiдставi рiшення iнших органiв Товариства. - без довiреностi представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, веде переговори та здiйснює юридичнi дiї вiд iменi Товариства тощо в порядку та на умовах передбачених цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради: - спiльно з Фiнансовим директором без довiреностi вчиняє правочини, пiдписує (укладає) договори (угоди, контракти), а щодо правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних Зборiв та/або рiшення (дозвiл) Наглядової Ради Товариства на їх здiйснення, – також пiсля отримання вiдповiдного рiшення (дозволу); - приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови їх оплати працi (а по вiдношенню до працiвникiв Товариства, згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, - лише за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства), а також вирiшує всi iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; - приймає рiшення про заохочення, накладення стягнень, притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства, (а по вiдношенню до працiвникiв Товариства, згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, - лише за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства); - пiсля одержання згоди Наглядової Ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; - затверджує штатний розпис Товариства та змiни до нього; - визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi; Директор несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовi Радi Товариства рiчний консалiдований бiзнес-план (включаючи бюджет Товариства), рiчну та довгострокову iнвестицiйну програму, iншi плани Товариства та надає звiти проїх виконання; - забезпечує реалiзацiю фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики Товариства. тощо 1. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 16.12.2014р. (Протокол № 14 вiд 16.12.2014р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме: 1. Нетудихату Леонiда Iвановича - Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 2. Баринова Олександра Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 3. Лапшину Катерину Вiкторiвну - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 4. Павленко Людмилу Миколаївну - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 5. Муковнiна Сергiя Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Нетудихата Леонiд Iванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.12.1996р. З березня 2010 року – по грудень 2011 року – Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, з жовтня 2013р. – Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,0000005% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Баринов Олександр Олексiйович - паспорт № 710125584, виданий ФМС 77001 26.03.2010р. 30.11.2009р. – 31.03.2010р. обiймав посаду вiце-президента з продажiв ВАТ «Вымпел-Коммуникации» (Росiйська Федерацiя), 15.12.2010р. – 04.02.2014р. обiймав посаду головного виконавчого директора ТОВ «Астелiт», з 10.02.2014р. – Голова ПАТ «Укртелеком». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Лапшина Катерина Вiкторiвна – 2006р. - 2008р. – заступник директора з розвитку бiзнесу в «Енергопром Менеджмент», 2008р.-2010р. – директор з iнвестицiй i молодший партнер в IК «Адела Холдинг Лiмiтед», з жовтня 2013р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Павленко Людмила Миколаївна – 2007р. - 2010р. старший юрист юридичної компанiї «Бейкер МакКензi», з 2010р. – головний юрисконсульт ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та Партнери», з жовтня 2013р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Муковнiн Сергiй Олексiйович – 04.07.2008р. - 08.01.2013р. – менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ «СКМ», з 08.01.2013 – iнвестицiйний менеджер АТ «СКМ». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 2. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 19.02.2014р. № 153) з 24.02.2014р. обрано (прийнято на роботу) на невизначений термiн Курмаза Юрiя Павловича Директором ПАТ «Укртелеком». Курмаз Ю.П., паспорт СН № 404313 , виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.01.1997р. 01.11.2006р. – 30.11.2009р. обiймав посаду директора вiдносин з абонентами ТОВ «Астелiт», 01.12.2009р. – 17.02.2014р. обiймав посаду директора корпоративних вiдносин ТОВ «Астелiт». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль" в м. Києвi
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26005439685
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
2600101284666

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
надання послуг телефонного зв`язку (крiм вiдомчих об’єктiв) – мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1 000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на всiй територiї України АВ 583387 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 02.04.2016
Опис д/н
 
надання послуг телефонного зв’язку(крiм вiдомчих об’єктiв) – аудiотекс на всiй територiї України АВ 583384 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 03.05.2016
Опис д/н
 
надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж проводового радiомовлення на всiй територiї України АЕ 286001 23.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 22.10.2023
Опис д/н
 
надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж ефiрного радiомовлення на територiї Вiнницької областi АЕ 286014 23.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 22.10.2023
Опис д/н
 
надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку на всiй територiї України АВ 583383 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 13.12.2020
Опис д/н
 
надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу iз застосуванням технологiї DECT з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку н АВ 583413 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 03.05.2016
Опис д/н
 
копiя провайдерської лiцензiї на надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку без права на технiчне обслуговування та експлуатацiю телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку АВ 593204 07.05.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 14.12.2020
Опис д/н
 
надання послуг з технiчного обслуговування мереж ефiрного телемовлення на терiторiї м. Київ, Київської, Тернопiльської, Львiвської, Закарпатської, Житоимрської областей АЕ 522083 31.08.2015 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї 30.08.2020
Опис д/н
 
надання послуг фiксованого телефонного зв"язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв елетрозв"язку; мiжнародного, мiжмiського на всiй терiторiї України АЕ 521977 18.09.2015 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї 17.09.2020
Опис д/н
 

 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ТОВ "ТриМоб"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37815221
4) місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-а
5) опис
Надання телекомунiкацiйних послуг (дiяльнiсть у сферi безпроводового мовлення).
1) найменування
ДП у формi ТОВ «Укртел Глобал ГмбХ, Нiмеччина
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
НRВ86240
4) місцезнаходження
Нiмеччина,10117 м. Берлiн, Шуманштрассе, 2
5) опис
Надання телекомунiкацiйних послуг.
1) найменування
ТОВ дитяче оздоровче пiдприємство «Лiсова казка»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
22988615
4) місцезнаходження
31533, Хмельницька обл. Летичiвський район, с. Головчинцi
5) опис
Оздоровлення дiтей працiвникiв галузi зв’язку, членiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств та т.i. (дiяльнiсть лiкарняних закладiв)
1) найменування
ПрАТ«Елсаком-Україна»
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
24589670
4) місцезнаходження
01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18
5) опис
Послуги мобiльного та супутникового зв’язку в системi «Глобалстар» (Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах).
1) найменування
ТОВ «Телесистеми України»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34726705
4) місцезнаходження
02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 27-А
5) опис
Проектування, будiвництво, технiчне обслуговування та експлуатацiя мереж мiжнародного та мiсцевої телефонного зв’язку i надання послуг в цих мережах. Дiяльнiсть у сферi проводового мовлення.
1) найменування
ВАТ «Свемон-iнвест»
2) організаційно-правова форма
231
3) код за ЄДРПОУ
23727977
4) місцезнаходження
02089, м. Київ, вул. Радистiв, 76
5) опис
Будiвництво, монтаж та експлуатацiя засобiв телекомунiкацiй.
1) найменування
ПАТ «Страхова компанiя «Мир»
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
19209435
4) місцезнаходження
04201, м. Київ, вул. Кондратюка, буд. 5, офiс 880
5) опис
Cтрахування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Iншi види страхування, крiм страхування життя.
1) найменування
ТОВ «Агрофiрма Україна»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
03759808
4) місцезнаходження
944564, АР Крим, Бахчисарайський район, с. Холмiвка, вул. Теплична, 4
5) опис
Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продуктiв рослинництва. Вирорщування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство" уповноважене рейтингове агентство 12.11.2015 uaA

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державний комiтет зв"язку та iнформатизацiї України - 01001Україна м. Київ вул. Хрещатик, 26 0.00
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курмаз Юрiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 404313 10.01.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
повна вища, Київське вище вiйськове авiацiйне iнженерне училище
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
24.03.2010 - 22.12.2011 - начальник департаменту вiдносин з абонентами, директор вiдносин з абонентами, директор корпоративних вiдносин ТОВ "Астелiт" 19.02.2014 - 23.02.2014 - радник Голови ПАТ "Укртелеком" 24.02.2014 - до цього часу - директор ПАТ "Укртелеком"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Директор Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком".
Компетенцiя та повноваження Директора ПАТ "Укртелеком":
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством , Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства;
- визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi;
- розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та Загальних зборiв Товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Накалюжна Людмила Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 083233 08.02.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
повна вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
16.04.2004 - 30.06.2014 головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком" 01.07.2014 - до цього часу - директор департаменту бухгалтерського та податкового облiку - головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2004 на невизначений термiн
9) Опис
Головний бухгалтер Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком".
Компетенцiя та повноваження Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком":
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нетудихата Леонiд Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВН 555428 21.12.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1955
5) освіта**
повна вища, Одеський електротехнiчний iнститут зв’язку iм. О.С. Попова
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
24.03.2010 - 22.12.2011 - Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України 08.10.2013 - до цього часу Голова Наглядової ради ПАТ 2Укртелеком"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Голова Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
До повноважень Голови Наглядової Ради вiдноситься:
- вiдкриття Загальних Зборiв (за винятком випадкiв, коли на Загальних Зборах головує iнша особа, уповноважена Наглядовою Радою) та органiзацiя обрання секретаря Загальних Зборiв (у разi вiдсутностi корпоративного секретаря), якщо iнше не передбачено Статутом;
- органiзацiя пiдготовки доповiдей та звiтiв Загальним Зборам про дiяльнiсть Наглядової Ради, вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
- органiзацiя роботи Наглядової Ради;
- скликання засiдань Наглядової Ради та головування на них, визначення порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради, пiдписання протоколiв засiдань Наглядової Ради;
- забезпечення вiдкритого обговорення та вiльного обмiну думками на засiданнях Наглядової Ради i належного рiвня (повноти) розгляду на них усiх питань;
- пiдписання вiд iменi Товариства затверджених Наглядовою Радою цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особами, обраними на посади Директора та Голови Товариства, якщо Наглядова Рада не прийме рiшення про уповноваження iншої особи на пiдписання таких договорiв (контрактiв);
- здiйснення iнших функцiй, передбачених Статутом, цим Положенням, а також таких, якi необхiднi для ефективного забезпечення дiяльностi Наглядової Ради в межах її повноважень.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно трудового договору.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баринов Олександр Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
45 06 758712 18.10.2003 ВВС Головинського р-ну м. Москва (Росiйська Федерацiя)
4) рік народження**
1972
5) освіта**
повна вища, Московська державна академiя хiмiчного машинобудування
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
11.2009 - 03.2010 вiце-президент з продажiв ВАТ "Вимпел-Комунiкацiї" (Росiйська Федерацiя),12.2010-02.2014 головний виконавчий директор ТОВ "Астелiт", 02.2014-12.2014 Голова ПАТ "Укртелеком"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Баринов О.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лапшина Катерина Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згоди на надання паспортних даних не надано
4) рік народження**
1983
5) освіта**
повна вища, Iнститут мiжнародних економiчних вiдносин (м. Москва), Фiнансова академiя при Урядi Росiйської Федерацiї
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з розвитку медiа-бiзнесу АТ "СКМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Лапшина К.В.здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павленко Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згоди на надання паспортних даних не надано
4) рік народження**
1963
5) освіта**
повна вища, Iнститут права Мiжрегiональної академiї управлiння персоналом (м. Київ), Київський державний лiнгвiстичний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З грудня 2010 року працювала у ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та партнери», до того обiймала посаду старшого юриста Київського офiсу мiжнародної юридичної компанiї «Бейкер i Макензi». З листопада 2011 року – член Наглядової ради ТОВ «Медiа Група Україна».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Павленко Л.М. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муковнiн Сергiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згоди на надання паспортних даних не надано
4) рік народження**
1975
5) освіта**
повна вища, Унiверситет Тюлейн, США, Донецький державний технiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
04.07.2008-08.01.2013 менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ "СКМ", 08.01.2013 - до цього часу iнвестицiйний менеджер АТ "СКМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Муковнiн С.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Нетудихата Леонiд Iванович ВН 555428 18.12.1996 Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 100 0.0000005 100 0 0 0
Усього 100 0.0000005 100 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСУ" 33940565 02002 Україна Днiпровський м. Київ вул. Луначарського, 4 17376189488 92.7906 17376189488 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 17376189488 92.7906 17376189488 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.04.2015
Кворум зборів** 96.83
Опис Рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" (далi – Загальнi Збори, Збори) вiдкрито о 12.00 год.
Мiсце проведення Загальних Зборiв: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу "Київський коледж зв’язку".
Дата та час проведення Загальних Зборiв: 21 квiтня 2015 року, час вiдкриття Зборiв о 12-00 год., час закiнчення Зборiв о 13.30 год.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину 15.04.2015 року, за три робочих днi до дати проведення Зборiв.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах: 60586 (шiстдесят тисяч п’ятсот вiсiмдесят шiсть) осiб.
Порядок голосування на Загальних Зборах: бюлетенями.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних Зборах здiйснювалась за мiсцем проведення Загальних Зборiв Реєстрацiйною комiсiєю, призначеною Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 10.04.2015 № 307). Членами Реєстрацiйної комiсiї одноголосно обрано Сiченко Сергiя Павловича Головою Реєстрацiйної комiсiї.
Слово для оголошення результатiв реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних Зборах, а також про наявнiсть кворуму надано Головi Реєстрацiйної комiсiї – Сiченку Сергiю Павловичу, який доповiв, що:
- реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi в Зборах проведена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Укртелеком», складеного станом на 24 годину 15.04.2015 року;
- початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi в Загальних Зборах - о 10.00 год.; закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) - о 11.30 год.
- Реєстрацiйна комiсiя перевiрила повноваження кожної особи, що прибула для участi у Зборах, повноваження їх пiдтверджує;
- письмових скарг та заяв до Реєстрацiйної комiсiї не надходило;
- на дату проведення Зборiв, 21.04.2015, статутний капiтал ПАТ «Укртелеком» розподiлено на 18 726 248 000 (вiсiмнадцять мiльярдiв сiмсот двадцять шiсть мiльйонiв двiстi сорок вiсiм тисяч) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копiйок) кожна та складає 4 681 562 000,00 (чотири мiльярди шiстсот вiсiмдесят один мiльйон п’ятсот шiстдесят двi тисячi) гривень;
- за результатами проведеної реєстрацiї (результати якої зазначенi в Протоколi реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у рiчних (чергових) Загальних Зборах Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», для участi у Загальних Зборах зареєструвалось 85 акцiонерiв (їх представникiв), яким належить 17 920 708 041 (сiмнадцять мiльярдiв дев’ятсот двадцять мiльйонiв сiмсот вiсiм тисяч сорок одна) голосуючих акцiй (голосiв), що складає 96,828802 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПАТ «Укртелеком».
- оскiльки для участi у Загальних Зборах зареєстровано акцiонери, якi сукупно є власниками бiльше як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдповiдно до ч.2 ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства», рiчнi (черговi) Загальнi Збори є такими, що мають кворум.
З урахуванням вищевикладеного присутнiм повiдомлено, що рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликанi на 21.04.2015, визнаються правомочними i оголошуються вiдкритими, та оголошено питання порядку денного Зборiв:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1.Про обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком", затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiту Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком" за 2014 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк.
4. Про розподiл прибутку ПАТ "Укртелеком" за пiдсумками роботи за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину.
Iващенко С.I. звернула увагу присутнiх на те, що питання порядку денного Загальних Зборiв затвердженi Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 27.02.2015 № 292) та доведенi до вiдома кожного акцiонера, шляхом надсилання персонального повiдомлення кожному акцiонеру за 30 днiв до проведення Загальних Зборiв.
Крiм цього, повiдомлення про проведення Загальних Зборiв, у встановленi законодавством термiни:
- опублiковано в офiцiйному друкованому виданнi - бюлетенi «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» вiд 19.03.2015 № 53;
- розмiщено на веб-сторiнцi ПАТ «Укртелеком» в мережi Iнтернет.
- розмiщено в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Пропозицiї до порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликаних на 21 квiтня 2015 року вiд акцiонерiв не надходили, змiни до порядку денного Зборiв не вносились.
Голосування з усiх питань порядку денного Загальних Зборiв проводилось з використанням бюлетенiв для голосування, якi були виданi пiд час реєстрацiї.
Форма та текст бюлетенiв для голосування затвердженi в установленому законодавством порядку, шляхом прийняття Наглядовою Радою вiдповiдного рiшення.
З формою та текстом бюлетенiв акцiонери (їх представники) мали можливiсть ознайомитись за мiсцем знаходження товариства – до проведення зборiв та у день проведення зборiв – у мiсцi їх проведення.

З метою роз’яснення порядку заповнення бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах слово надано Сiченко С.П.
Iващенко С.I. повiдомила про початок розгляду питань порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликаних на 21.04.2015.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком", затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
СЛУХАЛИ:
Iващенко С.I., яка зазначила, що для забезпечення роботи Зборiв необхiдно обрати їх робочi органи.
Запропонувала розглянути i проголосувати окремо за:
- обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»;
- затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
З питання «Обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення:
Обрати:
Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну;
Секретарем рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Цибу Сергiя Леонiдовича.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з першого питання порядку денного в частинi: «Обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» проводилось бюлетенем № 1.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17920698041 (99,999944 %), «ПРОТИ» - 0 (0 %), Утрималось - 0 (0 %), Недiйснi - 0 (0 %), Не брали участь у голосуваннi - 10 000 (0,000056 %).
Рiшення прийнято.
З питання «Затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення:
Затвердити склад Лiчильної комiсiї рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликаних на 21.04.2015, у кiлькостi 19 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
Голова Лiчильної комiсiї - Сiченко Сергiй Павлович;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Котлярова Жанна Леонiдiвна - секретар Лiчильної комiсiї;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна;
- Жирко Алла Миколаївна;
- Кириленко Юлiя Миколаївна;
- Багмут Iрина Iванiвна;
- Стеценко Iрина Степанiвна;
- Борисенко Людмила Олександрiвна;
- Ваховська Юлiя Юрiївна;
- Герасимова Тетяна Сергiївна;
- Лисенко Вiкторiя Михайлiвна;
- Ковальова Анастасiя Iгорiвна;
- Iгнатенко Олена Григорiвна;
- Мiсько Iнна Iванiвна;
- Тимошенко Олена Володимирiвна;
- Єркiна Ольга Iванiвна;
- Чекорська Євгенiя Володимирiвна;
- Орляка Юлiя Миколаївна;
- Трейтяк Наталiя Олександрiвна.
Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з першого питання порядку денного в частинi: «Затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї» проводилось бюлетенем № 2.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17920318041 (99,997824%), «ПРОТИ» - 0 (0%), Утрималось - 380 000 (0,002120%), Недiйснi - 0 (0%), Не брали участь у голосуваннi - 10 000 (0,000056%).
Рiшення прийнято.
Таким чином, рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Обрати:
Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну;
Секретарем рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Цибу Сергiя Леонiдовича.
Затвердити склад Лiчильної комiсiї рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликаних на 21.04.2015, у кiлькостi 19 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
Голова Лiчильної комiсiї - Сiченко Сергiй Павлович;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Котлярова Жанна Леонiдiвна - секретар Лiчильної комiсiї;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна;
- Жирко Алла Миколаївна;
- Кириленко Юлiя Миколаївна;
- Багмут Iрина Iванiвна;
- Стеценко Iрина Степанiвна;
- Борисенко Людмила Олександрiвна;
- Ваховська Юлiя Юрiївна;
- Герасимова Тетяна Сергiївна;
- Лисенко Вiкторiя Михайлiвна;
- Ковальова Анастасiя Iгорiвна;
- Iгнатенко Олена Григорiвна;
- Мiсько Iнна Iванiвна;
- Тимошенко Олена Володимирiвна;
- Єркiна Ольга Iванiвна;
- Чекорська Євгенiя Володимирiвна;
- Орляка Юлiя Миколаївна;
- Трейтяк Наталiя Олександрiвна.
Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд звiту Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
СЛУХАЛИ:
Голову рiчних (чергових) Загальних Зборiв – Iващенко С.I., яка оголосила звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2014 рiк. Зокрема, у звiтi було зазначено iнформацiю про персональний склад Наглядової Ради у 2014 роцi; кiлькiсть проведених протягом звiтного перiоду засiдань; основнi питання, що були розглянутi та рiшення з яких прийнятi Наглядовою Радою протягом 2014 року.
Iващенко С.I. запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:
Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2014 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з другого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 3.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17845934761 (99,582755%), «ПРОТИ» - 380000 (0,002120%), Утрималось - 74383280 (0,415069%), Недiйснi - 0 (0%), Не брали участь у голосуваннi - 10000 (0,000056%).
Рiшення прийнято.
Таким чином, рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2014 рiк.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд звiту Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком" за 2014 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк.
СЛУХАЛИ:
Доповiдь Директора ПАТ «Укртелеком» Курмаза Ю.П. з вказаних питань.
Акцiонерам було оголошено основнi результати виробничої та фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк; основнi результати дiяльностi Директора ПАТ «Укртелеком» у 2014 роцi; основнi показники фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк; поiнформовано про прiоритетнi напрямки дiяльностi Товариства у 2015 роцi, тощо.
Голова Загальних Зборiв пiсля виступу Курмаза Ю.П. запропонувала проголосувати окремо за:
- розгляд звiту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду;
- затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком" за 2014 рiк, у тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк.
З питання «Розгляд звiту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду» Iващенко С.I. запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:
Затвердити звiт Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2014 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з третього питання порядку денного в частинi: «Розгляд звiту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду» проводилось бюлетенем № 4.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17845204761 (99,5786814%), «ПРОТИ» - 730000 (0,0040735%), Утрималось - 74763280 (0,4171893%), Недiйснi - 0 (0%), Не брали участь у голосуваннi - 10000 (0,0000558%).
Рiшення прийнято.
З питання «Затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком" за 2014 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк», Iващенко С.I.запропонувала акцiонерам проголосувати за наступний проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Укртелеком» за 2014 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть товариства за 2014 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з третього питання порядку денного в частинi: «Затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком" за 2014 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк» проводилось бюлетенем № 5.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17845193701 (99,578620%), «ПРОТИ» - 730000 (0,004073%), Утрималось - 74394340 (0,415131%), Недiйснi - 0 (0%), Не брали участь у голосуваннi - 390000 (0,002176%).
Рiшення прийнято.
Таким чином, рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2014 рiк.
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Укртелеком» за 2014 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть товариства за 2014 рiк.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розподiл прибутку ПАТ "Укртелеком" за пiдсумками роботи за 2014 рiк.
СЛУХАЛИ:
Доповiдь Директора ПАТ «Укртелеком» Курмаза Ю.П. з питання порядку денного.
Курмаз Ю.П. доповiв, що чистий прибуток ПАТ «Укртелеком» за 2014 рiк складає 286,2 млн. грн. Iнший сукупний дохiд склав 30,0 млн. грн. Таким чином, сукупний дохiд компанiї за 2014 рiк склав 316,2 млн. грн. Разом з тим, станом на 31.12.2014 року накопиченi непокритi збитки товариства за попереднi роки складають 6 млрд. 379 млн. грн. У зв’язку з цим, Курмаз Ю.П. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення: «Прибуток, отриманий ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками роботи за 2014 рiк, направити на покриття накопичених збиткiв за попереднi роки».
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з четвертого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 6.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17376966701 (96,965849%), «ПРОТИ» - 75493280 (0,421263%), Утрималось - 468238060 (2,612832%), Недiйснi - 0 (0%), Не брали участь у голосуваннi - 10000 (0,000056%).
Рiшення прийнято.
Таким чином, рiчнi (черговi) Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Прибуток, отриманий ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками роботи за 2014 рiк, направити на покриття накопичених збиткiв за попереднi роки.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рiшення про вчинення значного правочину.
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних Зборiв – Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення: Питання щодо прийняття рiшення про вчинення значного правочину залишити без розгляду.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з п’ятого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 7.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17376189488 (96,961512%), «ПРОТИ» - 469743273 (2,621232%), Утрималось - 74763280 (0,417189%), Недiйснi - 0 (0%), Не брали участь у голосуваннi - 12000 (0,000067%).
Рiшення прийнято.
Таким чином, рiчнi (черговi) Загальнi Збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» з п’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Питання щодо прийняття рiшення про вчинення значного правочину залишити без розгляду.
Пiсля закiнчення розгляду питань порядку денного були наданi вiдповiдi на запитання, якi надiйшли вiд акцiонерiв (їх представникiв).
Пропозицiй та зауважень щодо ведення Зборiв не надходило.
Рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликанi на 21 квiтня 2015 року оголошено закритими.

 

9. Інформація про дивіденди

  За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 363.40 0.000 214.29 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис 1. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" рiшення про виплату дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному, не приймалося.
2. На дату оприлюднення рiчної iнформацiї рiшення Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду не приймалося.
3. Розмiр сплачених дивiдендiв у перiодi, що передував звiтному, у сумi 214,29 грн. складають дивiденди, сплаченi товариством за 2000 - 2007 роки акцiонерам, якi не отримали їх у свiй час з тих, чи iнших причин.
4. Розмiр сплачених дивiдендiв у звiтному перiодi у сумi 363,40 грн. складають дивiденди, сплаченi товариством за 2000 - 2007 роки акцiонерам, якi не отримали їх в свiй час з тих, чи iнших причин.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Депозитарна дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Євробанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33305163
Місцезнаходження 01032 Україна Київська - м. Київ бул. Т. Шевченка, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263290
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 585-44-21
Факс (044) 220-11-89
Вид діяльності Зберiгач цiнних паперiв
Опис Зберiгач цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36049978
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ - м. Київ вул. П. Мирного, 16/13А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 7
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 200-10-31
Факс (044) 200-10-32
Вид діяльності Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Опис Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi й керування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ - м. Київ пр. Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 500428, АВ 500431
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.12.2009
Міжміський код та телефон (044) 536-09-62
Факс (044) 536-00-21
Вид діяльності Послуги у сферi страхування
Опис Послуги у сферi страхування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донецькiнаудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 13543179
Місцезнаходження 83050 Україна Донецька - м. Красноармiйськ вул.Ленiна, 115
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0074
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (06239) 28-400
Факс (06239) 20-014
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудиторськi послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 36184092
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42/44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 399339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010
Міжміський код та телефон (044) 495-74-74
Факс (044) 495-74-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42/44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044) 277-50-00
Факс (044) 277-50-01
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.12.2000 661/1/00 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000137244 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 18726248000.00 4681562000.00 100.00
Опис Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. Цiннi папери товариства, якi перебувають в обiгу за межами України вiдсутнi.
У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй товариством не здiйснювався.
У звiтному перiодi рiшення про здiйснення додаткового випуску акцiй у поточному роцi товариством не приймалося.
03.10.2011 Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення про переведення акцiй простих iменних ПАТ «Укртелеком» з Котирувального списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 1-го рiвня до Котирувального списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 2-го рiвня у вiдповiдностi з п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»
Рiшенням Котирувальної комiсiї ПАТ «Українська бiржа» № 955 вiд 05.07.2013р. прийнято рiшення про переведення з 08.07.2013р. простих iменних акцiй ПАТ «Укртелеком» до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» у вiдповiдностi з п. 16.3 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа».
На кiнець звiтного перiоду загальна чисельнiсть акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" становила - 60532 особи. Станом на 31.12.2014р. в обiгу перебувало - 18 726 248 000 штук простих iменних акцiй ПАТ "Укртелеком", якi облiковуються в ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцiй, загальною номiнальною вартiстю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7906% вiд статутного фонду ПАТ «Укртелеком», якi облiковуються у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Мiсцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акцiї перейшли до ТОВ "ЕСУ" пiд час приватизацiї ПАТ "Укртелеком".
 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04.05.2012 41/2/12 серiя N Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000 2000 Бездокументарні іменні 100000000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 0 24.02.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй -20.02.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 16,5% на 1-2 квартали 2015р.; 21% на 3-4 квартали 2015р.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2015 роцi: з 23.02.2015 (11 вiдсотковий перiод), з 25.05.2015 (12 вiдсотковий перiод), з 24.08.2015 (13 вiдсотковий перiод), з 23.11.2015 (14 вiдсотковий перiод).


 
04.05.2012 42/2/12 серiя О Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 2000 Бездокументарні іменні 100000000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 0 26.05.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 22.05.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 16,5% на 1-2 квартали 2015р.; 21% на 3-4 квартали 2015р.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2015 роцi: з 23.02.2015 (11 вiдсотковий перiод), з 25.05.2015 (12 вiдсотковий перiод), з 24.08.2015 (13 вiдсотковий перiод), з 23.11.2015 (14 вiдсотковий перiод).

 
04.05.2012 43/2/12 серiя Р Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 4000 Бездокументарні іменні 200000000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 37397.28 25.08.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 21.08.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 16,5% на 1-2 квартали 2015р.; 21% на 3-4 квартали 2015р.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2015 роцi: з 23.02.2015 (11 вiдсотковий перiод), з 25.05.2015 (12 вiдсотковий перiод), з 24.08.2015 (13 вiдсотковий перiод), з 23.11.2015 (14 вiдсотковий перiод).

 
04.05.2012 44/2/12 серiя Q Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 4000 Бездокументарні іменні 200000000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 542260.56 24.11.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 20.11.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 16,5% на 1-2 квартали 2014р.; 21% на 3-4 квартали 2014р.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2015 роцi: з 23.02.2015 (11 вiдсотковий перiод), з 25.05.2015 (12 вiдсотковий перiод), з 24.08.2015 (13 вiдсотковий перiод), з 23.11.2015 (14 вiдсотковий перiод).
Листом вiд 02.02.2015р. № 0069 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
02.02.2015р. ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№150202/00001 вiд 02.02.2015р.) про переведення облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. Пiдставою є невиконання п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Рiшення набуває чинностi з 03.02.2015р.
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї Q (ISIN UA 4000139620). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 04.05.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi 4 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 200 000 000 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї Q - № 44/2/12. Права власникiв облiгацiй згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй ПАТ «Укртелеком».
 
26.02.2013 29/2/2013 серiя R Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 100000.00 17115 Бездокументарні іменні 1711500000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 0 27.02.2018
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для погашення Емiтентом основного боргу за кредитними договорами iснуючими (укладеними) на дату прийняття рiшення про розмiщення облiгацiй.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 23.02.2018.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 12,5% на 1 квартал 2015р.; 21% на 2-4 квартали 2015р.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2015 роцi: з 27.02.2015 (8 вiдсотковий перiод), з 29.05.2015 (9 вiдсотковий перiод), з 28.08.2015 (10 вiдсотковий перiод), з 27.11.2015 (11 вiдсотковий перiод).
 
03.02.2014 15/2/2014-Т серiя S Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 6000 Бездокументарні іменні 300000000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 0 15.03.2020
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 11.03.2020.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21% .
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2015 роцi: з 18.03.2015 (4 вiдсотковий перiод), з 17.06.2015 (5 вiдсотковий перiод), з 16.09.2015 (6 вiдсотковий перiод), з 16.12.2015 (7 вiдсотковий перiод).
9. Розпорядженням НКЦПФР вiд 10.04.2015 №54-КФ-СТ-О скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй серiї S ПАТ "Укртелеком".
 
03.02.2014 16/2/2014 серiя Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 8000 Бездокументарні іменні 400000000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 79282240.00 14.06.2020
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 10.06.2020.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21% .
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2015 роцi: з 18.03.2015 (4 вiдсотковий перiод), з 17.06.2015 (5 вiдсотковий перiод), з 16.09.2015 (6 вiдсотковий перiод), з 16.12.2015 (7 вiдсотковий перiод).
 
03.02.2014 17/2/2014 серiя U Наццiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 6000 Бездокументарні іменні 300000000.00 16.5 Згiдно Проспекту емiсiї 15926378.12 13.09.2020
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 09.09.2020.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 16,5% на 1-2 квартали 2015р., 21% на 3-4 квартали 2015р. .
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2015 роцi: з 18.03.2015 (4 вiдсотковий перiод), з 17.06.2015 (5 вiдсотковий перiод), з 16.09.2015 (6 вiдсотковий перiод), з 16.12.2015 (7 вiдсотковий перiод).

Листом вiд 01.04.2015р. № 0220 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
01.04.2015р. ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№150401/00002 вiд 01.04.2015р.) про переведення облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. Пiдставою є невиконання п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Рiшення набуває чинностi з 02.04.2015р.
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї U (ISIN UA4000179410). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 03.02.2014р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 6 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 300 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї U - № 17/2/2014.
 
03.02.2014 18/2/2014 серiя V Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 8000 Бездокументарні іменні 400000000.00 21 згiдно Проспекту емiсiї 70306880.00 13.12.2020
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 09.09.2020.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 16,5% на 1-2 квартали 2015р., 21% на 3-4 квартали 2015р. .
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2015 роцi: з 18.03.2015 (4 вiдсотковий перiод), з 17.06.2015 (5 вiдсотковий перiод), з 16.09.2015 (6 вiдсотковий перiод), з 16.12.2015 (7 вiдсотковий перiод).
 

 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбiльших компанiй України, яка надає повний спектр телекомунiкацiйних послуг в усiх регiонах країни.
Найбiльш сильнi позицiї товариство має на ринку послуг доступу до мережi Iнтернет та фiксованої телефонiї. ПАТ «Укртелеком» є лiдером ринку швидкiсного фiксованого доступу до мережi Iнтернет та займає домiнуюче становище на ринку фiксованої телефонiї.
Iсторiя створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 роцi, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пiзнiше, у 1998 роцi, вiдповiдно до затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганiзоване в єдине державне пiдприємство, а у сiчнi 2000 року, пiсля проведення корпоратизацiї, його було перетворено на вiдкрите акцiонерне товариство. Згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» 14.06.2011 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про перейменування компанiї на публiчне акцiонерне товариство «Укртелеком».
Сьогоднi ПАТ «Укртелеком» - сучасне пiдприємство з розвиненою iнфраструктурою.
У груднi 2005 року ВАТ «Укртелеком» отримав лiцензiю на надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку за технологiєю UMTS/WCDMA. Реалiзацiєю проекту з надання послуг нового мобiльного стандарту займається фiлiя «Утел». З 1 листопада 2007 року компанiя ПАТ «Укртелеком» розпочало продаж послуг мобiльного зв’язку третього поколiння. Мережа мобiльного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Код мережi стiльникового мобiльного зв'язку - 91. У рамках виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14 червня 2011 року, ПАТ «Укртелеком» заснувало ТОВ «ТриМоб», якому передано всю дiяльнiсть з надання послуг рухомого (мобiльного) зв’язку.
До ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником та учасником якого є Укртелеком, переведено всi матерiальнi та нематерiальнi активи, якi використовуються для органiзацiї та надання послуг мобiльного зв’язку, i необхiдний квалiфiкований персонал. ТОВ «ТриМоб» є окремою компанiєю, що з 01.01.2012 забезпечує надання послуг мобiльного зв’язку стандарту UMTS, якi ранiше надавалися вiд iменi ПАТ «Укртелеком».
 
Станом на 31.12.2015 центральним структурним пiдроздiлом ПАТ "Укртелеком" є Апарат управлiння, який знаходиться у м. Києвi за адресою: бульв. Т. Шевченка, 18. Апарату управлiння пiдпорядкованi фiлiї ПАТ "Укртелеком": Фiлiя iнформацiйно -комунiкацiйних систем, Фiлiя спецiалiзованого електрозв'язку. Апарату управлiння пiдпорядкованi регiональнi фiлiї мiжмiського, мiсцевого зв'язку та радiофiкацiїї: Вiнницька, Волинська, Днiпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорiзька, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Кримська, Луганська, Львiвська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рiвненська, Сумська, Тернопiльська, Харкiвська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернiгiвська, Чернiвецька, Київська мiська фiлiя, Київська обласна фiлiя.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Укртелеком" вiд 07.08.2008 року у 2009 роцi було створено дочiрнє пiдприємство Укртел Глобал ГмбХ. Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Берлiн, Нiмеччина, Шуманнштрассе,2.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" вiд 30.08.2011 року у 2011 роцi було створено дочiрнє пiдприємство ТОВ "ТриМоб". Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
На виконання рiшення Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» щодо затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 01.10.2014 № 226) введено в дiю органiзацiйну структуру:
1. Захiдного макрорегiону у складi: Львiвської фiлiї – керуючої; Волинської, Рiвненської, Тернопiльської, Хмельницької, Закарпатської, Iвано-Франкiвської, Чернiвецької фiлiй.
2. Центрального макрорегiону у складi: Київської мiської фiлiї – керуючої; Житомирської, Київської обласної, Чернiгiвської, Вiнницької, Черкаської фiлiй.
3. Схiдного макрорегiону у складi: Харкiвської фiлiї – керуючої; Сумської, Полтавської фiлiй.
4. Днiпровського макрорегiону у складi: Днiпропетровської фiлiї – керуючої; Кiровоградської, Запорiзької фiлiй.
5. Пiвденного макрорегiону у складi: Одеської фiлiї – керуючої; Миколаївської, Херсонської фiлiй.

Iнформацiя про фiлiї ПАТ "Укртелеком":
1. Вiнницька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
21050, м. Вiнниця, вул. Соборна, 8
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182204
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

2. Волинська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
43025, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 28
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 23251963
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.


3. Днiпропетровська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
49600, м. Днiпропетровськ, вул. Херсонська, 26
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25543196
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
4. Донецька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01183764
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

5. Житомирська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
10014, м. Житомир, вул. Київська, 20
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184114
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

6. Закарпатська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
88005, м. Ужгород, пл. Кирила та Мефодiя, 4
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25438186
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

7. Запорiзька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
69000, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 133
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184385
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

8. Iвано-Франкiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
76014, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сахарова, 32
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184835
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

9. Київська мiська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
01033, м. Київ, вул. Горького, 40
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01189910
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
10. Київська обласна фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
03141, м. Київ, вул. Солом"янська, 34-А
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184901
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
11. Кiровоградська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
25006, м. Кiровоград, вул. Гоголя, 72
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22211233
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
12. Кримська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
95000, м. Сiмферополь, вул. О. Невського, 2
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22236588
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

13. Луганська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
91016, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182820
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

14. Львiська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
79000, м. Львiв, вул. Дорошенка, 43
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186030
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

15. Миколаївська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
54001, м. Миколаїв, вул. Адмiральська, 27/3
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22437619
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

16. Одеська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
65023, м. Одеса, вул. Коблевська, 39
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186691
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

17. Полтавська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 33
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186975
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

18. Рiвненська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
33028, м. Рiвне, вул. В. Чорновола, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01187526
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

19. Сумська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
40030, м. Суми, вул. Iллiнська, 2
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 23825401
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

20. Тернопiльська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
46001, м. Тернопiль, вул. В. Чорновола, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01188052
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

21. Харкiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
61002, м. Харкiв, вул. Iванова, 7/9
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25614660
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

22. Херсонська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 41
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01188661
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

23. Хмельницька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, 13
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182500
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
24. Черкаська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 34
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01181877
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

25. Чернiгiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
14000, м. Чернiгiв, пр. Миру, 28
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01189425
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

27. Чернiвецька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
58000, м. Чернiвцi, вул. Героїв Майдану, 7
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22838086
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

28. Фiлiя iнформацiйно-комунiкацiйних систем публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

29. Фiлiя спецiалiзованого електрозв'язку публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
04071, м. Київ, вул. Iсаакяна, 3
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 26549551
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно-геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

Iнформацiя про дочiрнi пiдприємства:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТриМоб" (ТОВ "ТриМоб").
Мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
ТОВ "ТриМоб" зареєстровано у м. Києвi (Україна) Печерською районною державною адмiнiстрацiєю 05.09.2011.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником ТОВ "ТРИМОБ".
Мотивом створення є необхiднiсть вiдокремлення з ПАТ "Укртелеком" дiяльностi у сферi надання послуг мобiльного зв'язку.
Види дiяльностi за КВЕД:
60.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку.
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
42.21 Будiвництво трубопроводiв.
42.22 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй.
61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку.
61.90 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капiталi ТОВ "ТРИМОБ" становить 100%.

Ukrtel Global GmbH
Мiсцезнаходження: 10117, Нiмеччина, м. Берлiн, Шуманнштрассе, 2.
Ukrtel Global GmbH зареєстровано у Торговому реєстрi Дiльничного суду м. Франкфурт на Майне (Нiмеччина) 08.09.2009.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником Ukrtel Global GmbH.
Мотивом створення є розширення мiжнародного бiзнесу ПАТ "Укртелеком" щодо надання нових послуг.
Види дiяльностi: надання телекомунiкацiйних послуг.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капiталi Ukrtel Global GmbH становить 100%.
 
Станом на 31.12.2015р. чисельнiсть працiвниiкв ПАТ "Укртелеком" становила:
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 35 427 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочу часу - 82 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за зовнiшнiм сумiцництвом - 26 осiб.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду становив - 1 697,3 млн. грн. У 2015 роцi в порiвняннi 3 2014 роком фонд оплати працi зменшився на 337,4 млн. грн. за рахунок оптимiзацiї чисельностi та структурних змiн на пiдприємствi.
У товариствi створена та дiє Об'єднана профспiлкова органiзацiя ПАТ "Укртелеком". Колективний договiр мiж адмiнiстрацiєю ПАТ "Укртелеком" та трудовим колективом (працiвниками) був схвалений конференцiєю трудового колективу 04.08.2011р. та пiдписаний сторонами.
Колективний договiр укладений з метою регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин i погодження iнтересiв працiвникiв та власника на пiдставi чинного законодавства України. Колективний договiр встановлює взаємнi зобов'язання ПАТ "Укртелеком" та Комiтету Об'єднаної профспiлкової органiзацiї ПАТ "Укртелеком". Колективним договором ПАТ "Укртелеком" для соцiального захисту працiвникiв передбачено перелiк пiльг:
- матерiальна допомога (на лiкування, поховання, за стихийним лихом та за сiмейними обставинами) тощо;
- одноразова грошова виплата при звiльненнi працiвникiв (при виходi на пенсiю);
- надання працiвникам путiвок на санаторне-курортне лiкування й вiдпочинок.
Публiчне акцiонерне товариство “Укртелеком” здiйснює кадрову полiтику, яка спрямована на:
• своєчасне забезпечення товариства квалiфiкованими спецiалiстами, здатними якiсно виконувати завдання, що сприяють досягненню цiлей бiзнесу;
• створення позитивного iмiджу товариства на ринку працi як привабливого й перспективного роботодавця.
В товариствi запроваджено:
1. Систему крпоративного навчання для всiх катугорiй працiвникiв.
2. Систему технiчного навчання для працiвникiв технiчного та IТ напрямкiв.
3. Систему залучення до компанiї молодих фахiвцiв.
4. "Школу керiвника" для розвитку управлiнських компетенцiй.
 
ПАТ "Укртелеком" входить до складу групи компанiй АТ "СКМ" (Компанiя «Систем Кепiтал Менеджмент»).
СКМ найбiльша українська багатогалузева група. До складу Групи СКМ входять пiдприємства гiрничо-металургiйного, енергетичного, машинобудiвного, транспортного, сiльськогосподарського, телекомунiкацiйного, медiа-, фiнансового та iнших секторiв економiки.
Група СКМ прагне пiдвищувати вартiсть бiзнесу, в тому числi за рахунок модернiзацiї промислових пiдприємств, лiдирувати на ринках присутностi, збiльшувати внесок СКМ у розвиток України шляхом здiйснення iнвестицiй, органiзацiї прозорих закупiвель, сплати податкiв i пiдвищення оплати працi на пiдприємствах Групи.
Стратегiя Групи СКМ спрямована на впровадження ефективної та прозорої корпоративної структури й управлiння, пiдвищення стiйкостi вертикально iнтегрованих галузевих холдингiв.
Постiйне прагнення пiдприємств Групи СКМ до пiдвищення ефективностi бiзнесу, до вiдповiдностi найвищим свiтовим стандартам його ведення дозволяють бути лiдером українського бiзнесу, знову i знову досягати поставлених цiлей.
 
ПАТ "Укртелеком" не здiйснює спiльну дiяльнiсть
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
Опис обраної Облiкової полiтики ПАТ «Укртелеком» у 2015 роцi:
Облiкова полiтика товариства розроблена вiдповiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, яка визначає такi методи, принципи та правила, що використовуються для регулювання ведення бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку, а також для складання та подання фiнансової, податкової та управлiнської звiтностi:
1. Оцiнка основних засобiв ПАТ «Укртелеком» пiсля первинного їх визнання активом здiйснюється за моделлю переоцiнки, де об’єкти основних засобiв (справедливу вартiсть яких можна достовiрно оцiнити) облiковуються за переоцiненою сумою, яка є їх справедливою вартiстю на дату переоцiнки, мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
2. Нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом.
3. Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив у разi її вiдповiдностi таким критерiям:
• нерухомiсть створена (придбана або реконструйована) та утримується товариством виключно з метою отримання орендної плати та/або збiльшення власного капiталу;
• частина об’єкта, яка утримується з метою отримання орендної плати та/або збiльшення власного капiталу, i ця частина може бути невiдкладно продана чи надана на умовах фiнансової оренди (у товариства наявнi всi належним чином оформленi правовстановлюючi та iншi необхiднi документи);
• є ймовiрнiсть того, що товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;
• собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
4. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшою з двох оцiнок:
• балансовою вартiстю або
• справедливою вартiстю за мiнусом витрат на його реалiзацiю, якi є додатковими витратами, безпосередньо пов’язаними з вибуттям активу, за винятком витрат на фiнансування i податку на прибуток.
5. На дату балансу фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства вiдображаються за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Пiд iнвестицiями в капiтал iнших компанiй товариство визнає iнвестицiї на якi воно немає суттєвого впливу або контролю (частка володiння менша нiж 20%). Балансову вартiсть iнвестицiй товариство перевiряє на зменшення їх корисностi
6. Запаси вiдображаються за чистою вартiсть реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiлi, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi товариство застосовує метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
7. Поточна дебiторська заборгованiсть включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування коефiцiєнтiв сумнiвностi.
8. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання визначаються у вiдповiдностi до МСБО 12 «Податок на прибуток».
9. Забезпечення створюються з метою дотримання принципу обачностi в облiку та фiнансовiй звiтностi, що передбачає застосування методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати завищенню оцiнки активiв i доходiв товариства та заниженню зобов’язань. Товариство визнає забезпечення, якщо:
• має iснуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;
• ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi;
• можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
10. Дохiд визнається за принципом нарахування, незалежно вiд дати надходження коштiв i оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
11. Витрати визнаються товариством у випадку виконання таких умов:
• сума витрат може бути достовiрно оцiнена;
• у майбутньому виникає зменшення економiчних вигiд, якi пов’язанi зi зменшенням активу i збiльшенням зобов’язань.
Витрати визнаються товариством витратами поточного перiоду, в якому визнаний дохiд, для отримання якого такi витрати понесенi, або коли стає очевидним, що такi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати грошових коштiв або iншої форми їх оплати, коли економiчна вигода вiд їх використання зменшилась або повнiстю використана.
12.Iнформацiя про операцiйнi сегменти розкривається у примiтках до рiчної звiтностi.
 
Основним видом дiяльностi ПАТ "Укртелеком" є надання телекомунiкацiйних послуг, зокрема:
- фiксованого телефонного зв’язку (мiсцевого, мiжмiського та мiжнародного);
- комп’ютерного зв’язку (доступу до мережi Iнтернет, побудови вiртуальних приватних мереж та передавання даних);
- проводового мовлення;
- телеграфного зв’язку.

Iнформацiя про основнi види продукцiї (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звiтному перiодi отримало бiльше 10% доходу:
- мiсцевий трафiк та абонентська плата - 2 777 134 тис. грн., питома вага у структурi доходiв товариства - 43%;
- iнтернет послуги 1 485 210 - тис. грн., питома вага у структурi доходiв товариства - 23%;
- послуги наданi iноземним операторам - 731 244 тис. грн., питома вага у структурi доходiв товариства - 11%.

Клiєнти, якi б генерували доходи на рiвнi 10% або бiльше вiд доходiв товариства вiдсутнi.
ПАТ “Укртелеком” надає телекомунiкацiйнi послуги на всiй територiї України як фiзичним особам, так i пiдприємствам та органiзацiям всiх форм власностi. Для продажу послуг переважно використовується власна мережа збуту, хоча для продажу окремих послуг використовуються i непрямi канали збуту.
Обсяги надання послуг ПАТ «Укртелеком» слабозалежать вiд сезонних змiн.
Можливими факторами ризику в господарськiй дiяльностi товариства є:
- продовження замiщення послуг фiксованого зв’язку мобiльним;
- збiльшення рiвня проникнення Iнтернет та замiщення спiлкування в телефоннiй мережi на спiлкування в мережi Iнтернет (Skype, соцiальнi мережi тощо);
- «Змiна поколiнь» - поступове зменшення кiлькостi споживачiв, якi звикли до користування фiксованим зв’язком;
- посилення конкуренцiї на ринку послуг швидкiсного доступу до Iнтернет та подальше зменшення ARPU внаслiдок жорсткої цiнової конкуренцiї;
- погiршення економiчного стану України, зменшення попиту на послуги;
- коливання валютного курсу, що може призвести до подорожчання обладнання.

Доходи вiд надання телекомунiкацiйних послуг в Українi за 2015 рiк порiвняно з аналогiчним перiодом минулого рокузбiльшилися на 5,3% i склали 50 851,8 млн. грн., в тому числi вiд надання послуг населенню - 30 805 млн. грн.
Рiзнi сегменти телекомунiкацiйного ринку розвиваються нерiвномiрно. Протягом тривалого часу головним чинником розвитку телекомунiкацiйного ринку України був мобiльний зв’язок. Розвиток ринку мобiльного зв’язку значно впливає на ситуацiю на ринку фiксованого телефонного зв’язку. Вiдбувається перетiкання трафiку з фiксованих мереж на мобiльнi, що вiдповiдає свiтовим тенденцiям.
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об`ємi постачання: компанiя «ISKRATEL Telekomunikacijski sistemi d.o.o.» (Словенiя), ПАТ «Одескабель», ТОВ «Укрком Лайн», ПрАТ «Прiоком», ДП «ЕС ЕНД ТI Україна», ТОВ «Хуавей Україна».
ПАТ "Укртелеком" постiйно проводить монiторинг свiтових тенденцiй та тенденцiй розвитку телекомунiкацiйного ринку України та на пiдставi їх аналiзу розробляє власну стратегiю розвитку. Постiйна модернiзацiя та розширення власної телекомунiкацiйної мережi, впровадження нових послуг, дозволяє задовольняти зростаючi вимоги споживачiв до сучасних телекомунiкацiйних послуг та ефективно конкурувати на ринку телекомунiкацiй. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в яких здiйснює дiяльнiсть емiтент.
Частка ПАТ "Укртелеком" та основних конкурентiв на ринках послуг фiксованого телефонного зв'язку та доступу в Iнтернат для населення:
Фiксованний телефонний зв'язок*:
- ПАТ "Укртелеком" - 91,6%;
- Вега - 4,2%;
- Датагруп - 0,9%;
- Vimpelcom (ТМ Київстар) - 0,4%.
Широкосмуговий доступ до Iнтернет**:
- GFN @Erhntktrjv@ - 16,5%;
- Vimpelcom (ТМ Київстар) - 9,1%;
- Воля - 7,1%;
- Трiолан - 3,1%.
* за данимикомпанiї It-Pro.
** за данимикомпанiї E&C.
Ринкова частка ПАТ «Укртелеком» на ринку телекомунiкацiйному послуг, наданих населенню України (по доходам) у 2015 роцi за даними Державної служби статистики України:
- Ринок телекомунiкацiйних послуг населенню - 14,4%;
- Мiсцевий телефонний зв'язок - 89,3%;
- Мiжмiський та мiжнародний телефонний зв'язок - 75,5%;
- Доступ до Iнтернет - 32,5%.

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку:
Укртелеком, як один iз лiдерiв розвитку проводового та безпроводового широкосмугового зв’язку в Українi, активно впроваджує послуги широкосмугового доступу на базi новiтнiх технологiй VDSL, FTTx та WiFi. Починаючи з 2000 року бiльшiсть iнтернет кафе, Макдональдсiв, готелiв та iнших компанiй користуються Iнтернетом вiд Укртелекому та тiльки нарощують свої обсяги передачi iнформацiї. Впровадження новiтньої телекомунiкацiйної платформи IMS дозволить товариству суттєво розширити спектр надаваємих телекомунiкацiйних послуг i зайняти одне з провiдних мiсць на телекомунiкацiйному ринку України.
Укртелеком першим в Українi отримав лiцензiю на право надання послуг мобiльного зв’язку 3G та на цей момент кiлькiсть абонентiв, якi користуються послугами ТриМоб складає до 900 тисяч. Це дозволяє впевнено стверджувати, що Укртелеком це провiдна компанiя сучасного рiвня яка вiдповiдає вимогам розвитку успiшних операторiв телекомунiкацiй в свiтi, постiйно модернiзує свою мережу та впроваджує новiтнi та iнновацiйнi технологiї в своїй дiяльностi.

 
Протягом 2011-2015 рокiв було вiдчужено 73 об'єкти нерухомого майна. Товариство одержало дохiд вiд продажу у розмiрi 85,76 млн. грн. Протягом 2015 року було продано 37 об'єкти, дохiд вiд продажу яких склав 21,89 млн. грн.
Протягом 2011-2015 рокiв було переданов оренду 23 603 об'єкти комерцiйної та технологiчної нерухомостi. Дохiд вiд оренди склав 781,88 млн. грн. Протягом 2015 року було передано в оренду 3 120 об'єкти загальною площею 260,92 тис. кв. м. Дохiд вiд оренди цих об'єктiв склав 150,44 млн. грн.
 
Iнформацiя про договори правочини з афiлiйованими особами, в яких ПАТ "Укртелеком" має частку, укладенi протягом звiтного перiоду:

Iнформацiя про договори правочини з афiлiйованими особами, в яких ПАТ "Укртелеком" має частку, укладенi протягом звiтного перiоду:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТриМоб" (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльше нiж 10% у статутному капiталi).
1. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (фiлiя "Утел") та ТОВ "ТриМоб" вiд 23.03.2015р. Предмет договору: купiвля-продаж товарно-матерiальних цiнностей. Сума договору - 415 383,60 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - незалежна оцiнка.
2. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Київська мiська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" вiд 01.04.2015р. Предмет договору: оренда антенномiсць (м. Київ, вул. Горького, 40). Сума договору - 6 400,00 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - внутрiшнi положення ТОВ "ТриМоб".
3. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Львiiвська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" вiд 01.04.2015р. Предмет договору: електроенергiя та користування мережами БС (м. Львiв, вул. Луганська, 4). Сума договору - 7 392,41 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - тарифи на електроенергiю
4. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" вiд 17.04.2015р. Предмет договору: купiвля-продаж офiсних меблiв. Сума договору - 1 750 887,43 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - незалежна оцiнка.
5. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" вiд 30.06.2015р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 340 000 000,00 грн. Пiдстава укладання - фiнансування операцiйних витрат.
6. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" Львiвська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" вiд 01.07.2015р. Предмет договору: оренда гаражного боксу. Сума договору - 1 383,00 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - ринкова вартiсть.
7. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Львiвська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" вiд 01.07.2015р. Предмет договору: оренда двох гаражних боксiв. Сума договору - 1 172,15 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiстьi. Методика цiноутворення - ринкова вартiсть.
8. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" вiд 28.10.2015р. Предмет договору: надання послуг з розмiщення обладнання. Сума договору - 292 397,15 грн. Пiдстава укладання - виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення - внутрiшня методика ПАТ "Укртелеком".
9. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Луганська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" вiд 11.11.2015р. Предмет договору: порука ТОВ "ТриМоб" перед ПАТ "Укртелеком" за погашення Луганським вищим профучилищем сфери послуг заборгованостi перед ПАТ "Укртелеком" за наданi телекомунiкацiйнi посллуги. Сума договору - 7 714,55 грн. Пiдстава укладання - погашення кредиторської заборгованостi ТОВ "ТриМоб" перед Луганським вищим профучилищем. Методика цiноутворення - тарифи на телекомунiкацiйнi послуги.
10. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" (Луганська фiлiя) та ТОВ "ТриМоб" вiд 11.11.2015р. Предмет договору: порука ТОВ "ТриМоб" перед ПАТ "Укртелеком" за погашення ТОВ СНВЦРЗЗiСТ "Промзв"язокавтоматика" заборгованостi перед ПАТ "Укртелеком" за наданi телекомунiкацiйнi послуги. Сума договору - 28 290,00 грн. Пiдстава укладання - погашення кредиторської заборгованостi ТОВ "ТриМоб" перед ТОВ СНВЦРЗЗiСТ "Промзв"язокавтоматика". Методика цiноутворення - тарифи на телекомунiкацiйнi послуги.
11. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб" вiд 30.11.2015р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 610 000 000,00 грн. Пiдстава укладання - фiнансування операцiйних витрат.

Iнформацiя про договори правочини з власниками iстотної участi, укладенi у звiтньому перiодi:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСУ" (юридична особа, якiй належить 92,7906% акцiй ПАТ "Укртелеком"):
1. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ЕСУ" №80д116-397-397 вiд 24.02.2015р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 32 000 000,00 грн.
2. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ЕСУ" №80д113-742-742 вiд 24.04.2015р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги. Сума договору - 87 000 000,00 грн.
3. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ЕСУ" №80д113-700-700 вiд 22.04.2015р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги.Сума договору - 56 000 000,00 грн.
4. Договiр мiж ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ЕСУ" №1373-1373 вiд 28.07.2015р. Предмет договору: надання поворотної фiнансової допомоги.Сума договору - 265 000 000,00 грн.
 
Мiжнародна, мiжмiська та мiсцева телефонна мережа.
На мiжнароднiй та мiжмiськiй телефоннiй мережi ПАТ "Укртелеком" станом на 31.12.2015 року працює 43 цифрових системи комутацiї, якi виконують функцiї органiзацiї мiжмiського та мiжнародного телефонного зв'язку: 22 АМТС, 16 ОПТС з функцiями опорно-транзитних станцiй на внутрiшньозоновiй мережi, 3 МЗТС та 2 МЦК таких типiв: 5ESS (19 систем) EWSD (21 система), Si-2000 (3 системи). Монтована ємнiсть АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК складає 419,86 тис. т.п. задiяна – 309,95 тис. т.п. Зазначенi цифровi комутацiйнi системи введенi в експлуатацiю в 1992-2004 роках.
Станом на 31.12.2015 на мiсцевих телекомунiкацiйних мережах товариства експлуатується 13 508 АТС, в тому числi на мiськiй мережi – 3 357, на сiльськiй – 10 151. Монтована ємнiсть мiсцевої мережi становить 9 940,67 тис. номерiв, задiяна – 6 871,25 тис. номерiв, в тому числi монтована ємнiсть мiської мережi складає 8 406,51 тис номерiв, задiяна – 5 847,38 тис. номерiв, сiльської монтована ємнiсть складає 1 534,16 тис. номерiв, задiяна – 1 023,88 тис. номерiв.
На мiсцевiй мережi товариства експлуатуються аналоговi (декадно-кроковi, координатнi, квазiелектроннi) та цифровi АТС. Рiк випуску ДК АТС, якi експлуатуються на мережi ПАТ "Укртелеком" - 1961-1984рр., координатних – 1967-1998рр., квазiелектронних – 1987-2000рр., цифрових -1987 -2015рр.

Телеграфна мережа
На телеграфнiй мережi експлуатується обладнання:
– Станцiї комутацiї каналiв типу IСК 2,4 – 1шт. м. Львiв. Рiк вводу 1993.
– Станцiя комутацiї каналiв типу ELTEX – 1 шт. м. Київ. Рiк вводу 1994.
Монтована ємнiсть станцiй комутацiї каналiв 3233 т.п.
– Електроннi телеграфнi концентратори ЕТК-КП2 – 22 шт. Рiк вводу 1997-2007. Монтована ємнiсть 2200 т.п.
– Каналоутворююче обладнання випуску до 1991 року.
– Кiнцеве телеграфне обладнання випуску до 1991 року.
В 2015 роцi проведена модернiзацiя телеграфної мережi загального користування (ТлгМЗК), а саме: переведено передачу телеграфного трафiка зонового рiвня через мережу передавання даних за протоколом IP/MPLS. Фiнансування модернiзацiї ТлгМЗК було передбачено iнвестицiйним бюджетом товариства на 2015 рiк в сумi 87,9 тис. грн.
Економiчний ефект вiд модернiзацiї полягає в зменшеннi витрат на оплату електроенергiї, вивiльнення парку застарiлої аналогової апаратури та площ, якi вона займає, отриманнi доходу вiд утилiзацiї дорогоцiнних та чорних металiв, поступовий перехiд на використання єдиної транспортної мережi товариства на базi IР технологiї та вiдмова вiд необхiдностi утримувати персонал вузько направленого профiлю.
Мережа СКС-7
Для забезпечення транзиту сигнального трафiка мережi СКС-7 використовуються 2 вiдокремленi транзитнi пункти сигналiзацiї (далi – STP-SA) типу SURPASS hiS 700 у мiстах Київ i Львiв, на яких створено 49 ланок сигналiзацiї в мiжнароднiй та 98 ланок сигналiзацiї в нацiональнiй мережi СКС-7, i 3 асоцiацiї SIGTRAN. Обладнання STP-SA введено в експлуатацiю на мережi ПАТ «Укртелеком» в 2006 р.
Транспортна мережа
Станом на сьогоднi обладнання транспортної мережi (магiстральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM) становить 1534 мережевих елементiв цифрових систем передачi, транспортної мiсцевої мережi SDH та РDH – 2176 елементiв мережi.
Лiнiйно-кабельнi споруди:
Протяжнiсть кабельних лiнiй зв'язку – 221 380 км, в т.ч.
Волоконно-оптичних лiнiй зв'язку – 42 822 км, iз них:
- магiстральних – 11 151 км;
- внутрiшньозонових – 18 777 км;
- мiсцевих – 12 893 км.
Кабельних лiнiй зв'язку з металевими провiдниками – 178 558 км, iз них:
- мiсцевих – 137 992 км;
- вивiльнених 40 637.
Радiорелейнi лiнiї та телевiзiйнi передавачi:
Протяжнiсть радiорелейних лiнiй – 2 461 км, в т.ч
- магiстральнi та внутрiшньозоновi – 1 640 км;
- мiсцевi сiльськi – 821 км.
Кiлькiсть радiорелейних станцiй – 156 од, в т.ч:
- магiстральнi та внутрiшньозоновi – 56 од;
- мiсцевi сiльськi – 100 од.
Телекомунiкацiйних опор – 295 од.
Аналоговi тракти: 3 типа радiотехнiчного обладнання, виробництва 80-х рокiв минулого столiття (КУРС-6, 8: СРСР; TFH-250 Thomson: Францiя)
Цифровi тракти РРЛ: 11 типiв радiотехнiчного обладнання, виробництва України, Нiмеччини, Норвегiї, Швецiї, Китаю, Росiї та СРСР ( Гелiос-11 з 1994 року, Гелiос-8 з 2003 року, Гелiос-4 з 2004 року, Гелiос-N з 2006 року, Радiус ДС з 2006 року, Контакт-11з 2003 року, Радан-2 з 1989 року, КУРС-8ц випуску 80-х рокiв минулого столiття, з 2006 року, Комплекс-МГ з 2004 року, Mini Link з 2004 року, Huawei RTN 905 випуску 2014 року, з 2015 року).
Аналоговi телевiзiйнi передавачi: 5 типiв передавачiв потужнiстю вiд 10 до 100 Вт, виробництва CРСР 80-90-х рокiв минулого столiття (РЦТА-70, РПТДА-Р, TV1000, РУТАН-100, TXUP100 Квант-Ефiр).
Мережа доступу
Станом на 31.12.2015р. мережа доступу нараховувала 3769 об’єктiв зв’язку на яких в експлуатацiї знаходиться :
- 4403 корзин DSLAM виробництва Iskratel, Huawei та ECI;
- 810 виносних шаф виробництва Iskratel та Huawei;
- 1072 комутатори доступу виробництва ZTE, D-Link та BDCOM, з яких пiд мережу FTTB задiяно – 761, для B2B – 311 комутаторiв.
Монтована ємнiсть обладнання ШСД становила – 1 753 тис. портiв, з них:
- ADSL – 1 644 656 портiв;
- VDSL – 102 112 портiв;
- SHDSL – 4 544 портiв;
- Opt.port – 1 752 портiв.
Сумарний експлуатацiйний запас обладнання ШСД з урахуванням усiх вендорiв нараховував 1 124 всiх типiв плат, з яких:
- Iskratel – 281 плата, що вiдповiдало 1,91% вiд загальної кiлькостi плат;
- Huawei – 757 плат (2,73%);
- ECI – 86 плат (2,98%).
З метою ефективного використання монтованої ємностi портiв виконано роботу з оптимiзацiї мережi широкосмугового доступу. За 2015р. на мережi було перемiщено 69 700 портiв, з яких 15 696 портiв перемiщено мiж регiонами.
Протягом 2015 року було змонтовано 25 нових БС WiFi, на 6 БС проведено розширення. Органiзовано 3 радiолiнка для включення DSLAM.
Енергозабезпечення
Станом на 31.12.2015 для забезпечення електроживленням телекомунiкацiйного обладнання на мережi товариства застосовується 15678 установок електроживлення постiйним струмом (ЕЖУ), з яких 6332 ЕЖУ є сучасними. Крiм того для пiдвищення необхiдного рiвня безперебiйного електроживлення пiд час вiдключень зовнiшнього електропостачання застосовується 16728 груп акумуляторних батарей, 1483 стацiонарних i 187 пересувних дизельних електростанцiй, а також 1359 бензинових агрегатiв.
Для забезпечення необхiдних температурних режимiв роботи обладнання на об’єктах товариства застосовується 6933 кондицiонери, з них 1220 фiзично зношенi та потребують замiни.
В межах iнвестицiйного плану ПАТ Укртелеком» на 2015 рiк:
- впроваджено та модернiзовано 2373 установок електроживлення;
- проведено замiну 14 акумуляторних батарей на об’єктах 1-2 прiоритету;
- проведено замiну 27 систем кондицiонування повiтря;
- встановлено 4 пристрої компенсацiї реактивної потужностi;
Метрологiчне забезпечення
На мережi товариства знаходяться в експлуатацiї близько 94 тис. засобiв вимiрювальної технiки (ЗВТ) для виконання вимiрювань на цифрових та оптичних системах передачi, мiдних кабельних лiнiях, якi застосовують технологiю ADSL та проведення експлуатацiйних вимiрювань параметрiв електроустановок. Парк засобiв вимiрювальної технiки у фiлiях застарiлий. Понад 85 % ЗВТ пропрацювали бiльше 15 рокiв.
Лiнiйно – кабельнi споруди
Лiнiйно - кабельнi споруди мiсцевої телефонної мережi ПАТ «Укртелеком» станом на 01.01.2016 року складаються з 956,0 тис. км кабельних лiнiй зв’язку, в тому числi:
- з використанням багатопарного кабелю – 375,1 тис. км,
- з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 54,1 тис. км;
- з кабелем типу ПРППМ, «вита пара» – 526,8 тис. км.
Кiлькiсть кабельних шахт становить 1 501 шт., колодязiв кабельної каналiзацiї – 743 797 шт., протяжнiсть кабельної каналiзацiї становить 39 573,9 км.
Мережа проводового мовлення
Мережа проводового радiомовлення ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2015 року охоплює понад 6 962 населених пунктiв. Роботу мережi забезпечує 2734 радiотрансляцiйних вузлiв (РТВ), iз них 2 013 обладнанi транзисторними пiдсилювачами, 459 комбiнованi (обладнанi транзисторними та ламповими пiдсилювачами) та 262 обладнанi ламповими пiдсилювачами.
Загальна протяжнiсть лiнiй радiофiкацiї становить 243,2 тис. км, з них майже 138,4 тис. км. повiтрянi лiнiї, в тому числi 121,3 тис. км пiдвiшенi на опорах лiнiй електропередач.
Початок вводу в експлуатацiю основної частини обладнання проводового радiомовлення та лiнiй радiофiкацiї – 70-тi роки минулого столiття. В 2015 роцi 174 ламповi пiдсилювачi замiнено на напiвпровiдниковi.
Кiлькiсть основних радiоточок на мережi проводового радiомовлення товариства становить 1 051 296. На кiнець року всi радiоточки приведенi до єдиної нумерацiї та заведенi в автоматизовану систему технiчного та лiнiйного облiку (АСТЛО).
Таксофонна мережа
На таксофоннiй мережi ПАТ «Укртелеком» на 31.12.2015 року задiяно 6 205 таксофонiв, з них типу Телекарт 121 – 4 616 од., типу Ротор 2000У – 1 589 од.
Таксофони пiдключено до 21 локальної системи управлiння мережами таксофонiв: 15 систем управлiння таксофонами ТК-121 типу «Сiрiус-ХХI» та 6 систем управлiння таксофонами Ротор-2000У типу «ГАММА».
Усi таксофони надають послуги унiверсального зв’язку (мiсцевого, мiжмiського, рухомого та мiжнародного). Для оплати послуг зв’язку використовуються таксофоннi картки та передплаченi картки «ВСЕсвiт+». Приймання монет в таксофонах типу Ротор 2000У заблоковано. Вiдповiдно до Наказу про проведення маркетингового дослiдження «Дзвони з таксофону» послуги мiсцевого зв’язку з усiх таксофонiв надаються безкоштовно (тимчасово). 5161 таксофон надають послуги вхiдного зв’язку. 3 таксофони працюють через радiо подовжувачi (Харкiвська фiлiя – 2 од., Днiпропетровська -1 од.)
Протягом 2015 року загальна кiлькiсть таксофонiв на мережi зменшилася на 903 од. Кiлькiсть задiяних систем управлiння таксофонами зменшилася на 9 од.
Закiнченi будiвельнi роботи для органiзацiї централiзованого управлiння мережею таксофонiв. А саме: в м. Київ в центрi обробки даних встановленi системи управлiння таксофонами «Сiрiус-ХХI» – 1 шт., ГАММА» - 2 шт. та змонтованi модемнi пули для забезпечення зв’язку з таксофонами ПАТ «Укртелеком» всiх фiлiй.
Обсяг капiтальних вкладень освоєних у 2015 роцi склав 234 167 тис. грн. без ПДВ, джерелом фiнансування яких були власнi кошти товариства. Основних фондiв введено на суму 243 762 тис. грн.
У звiтному роцi завершено виконання робiт на перехiдних об’єктах з розширення мережi швидкiсного Iнтернет - доступу за технологiєю АDSL2+, а також було продовжено будiвництво виносних АDSL-вузлiв та майданчикiв. Загалом введена ємнiсть по будiвництву та розширенню мережi широкосмугового Iнтернет складає 31,264 тисячi портiв. З метою ефективного використання наявного обладнання продовжено роботу з оптимiзацiї мережi широкосмугового доступу. Обсяг освоєних капiталовкладень на розширення та розвиток мережi швидкiсного Iнтернет у 2015 роцi становить 38 286 тис. грн..
В рамках реконструкцiї мережi ШСД за технологiєю FTTB було введено 8 904 портiв та освоєно 7 142 тис. грн..
Було продовжено розвиток та реконструкцiю мережi фiксованого радiодоступу Wi-Fi з обсягом освоєних капiталовкладень 1 220,4 тис. грн. та введено1000 портiв.
В рамках виконання приватизацiйних умов продовжено роботи по реалiзацiї та введенню в експлуатацiю системи оперативно - розшукових заходiв (СОРЗ), на її реалiзацiю направлено 15 516 тис. грн. iнвестицiй.
У 2015 роцi виконанi завершено роботи з реконструкцiї транспортної DWDM мережi з метою нарощування пропускної здатностi та реконструкцiї зонової первинної мережi у 13 областях. Результатом цiєї роботи є забезпечення мережi широкосмугового доступу шляхом розширення транспортної мережi трактами 10 Гбiт/с на 9-ть обласних центрiв та окремих напрямкiв в межах 13 областей, де проведена модернiзацiя обладнання IP-мережi. Обсяг освоєних капiталовкладень на розвиток первинної мережi у 2015 роцi становить 22 518,7 тис. грн.
Розширена зона надання послуг SIP-Trunk та V-PBX (можливiсть пiдключення до послуги в нових мiстах) та ємнiсть обладнання Si-3000 (встановлення додаткових лiцензiй) для пiдключення бiзнес-споживачiв до телекомунiкацiйної мережi товариства.
Виконано роботи з доопрацювання iнтерфейсу управлiння Унiверсальної системи облiку та управлiння IP-послугами (УС) в зв'язку з модернiзацiєю системи управлiння ШПД Хуавей (U-2000). Також виконано доопрацювання УС для реалiзацiї в автоматизованих системах можливостi управлiння послугами за технологiєю FTTB, впроваджено в УС унiверсальної авторизацiї за протоколом DHCP, змiнено алгоритм обробки заявок на пiдключення послуги DSL, впроваджено сервiс ОТА абонентам послуги «Iнтерактивне TV», впроваджено сервiс SMART-TV та iншi модернiзацiї УС облiку та управлiння IР-послугами.
На реконструкцiю традицiйної телефонної мережi у 2015 роцi в рамках проекту «Оптимiзацiя мiжмiської мережi ПАТ "Укртелеком". Рiвень АМТС, ОПТСз. Етап 2» направлено 1 921,5 тис. грн. та виведено з експлуатацiї ОПТСз м. Херсон. Розпочато реконструкцiю МТМ м. Одеса з впровадженням технологiї NGN для замiни АТС-63, АТС-68, та направлено 1 154,1 тис. грн. iнвестицiй. Загалом введено 13 322 абонентських номерiв, в тому числi виконано розширення мережi традицiйної телефонiї для задiяння вiльної ємностi АТС, розширення телекомунiкацiйної мережi для пiдключення корпоративних та бiзнес-клiєнтiв та реконструкцiя лiнiйних споруд у Iвано-Франкiвськiй та Рiвненськiй областях.
Дiяльнiсть товариства не вiдноситься до Перелiку видiв дiяльностi та об’єктiв, що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку, затвердженого постановою КМУ вiд 27 липня 1995 р. № 554, для яких здiйснення державної екологiчної експертизи є обов’язковим. У своїй дiяльностi товариство керується вимогами нацiонального екологiчного законодавства та вимогами мiжнародних договорiв України, згоду на обов’язковiсть виконання яких надано Верховною Радою України. Недотримання цих вимог створюватиме ризик недоотримання товариством прибутку внаслiдок накладання штрафних санкцiй.
Перелiк актiв екологiчного законодавства, вимоги яких обов’язковi до виконання ПАТ “Укртелеком”
Закони України:
“Водний кодекс”, “Земельний кодекс”, “Кодекс України про надра”, “Податковий кодекс України. Роздiл VIII. Екологiчний податок”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про вiдходи”, “Про охорону атмосферного повiтря”, “Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення”, “Про охорону земель”, “Про екологiчний аудит”, “Про екологiчну експертизу”.
Акти Кабiнету Мiнiстрiв України:
• Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2007.10.17 № 880-р "Про схвалення Концепцiї нацiональної екологiчної полiтики України на перiод до 2020 року";
• Постанова вiд 1995.07.27, № 554 "Про перелiк видiв дiяльностi та об'єктiв, що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку";
• Постанова КМ вiд 2007.11.14, №1324 "Про затвердження Порядку розподiлу суб'єктiв господарювання за ступенем ризику їх господарської дiяльностi для безпеки життя i здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки";
• Постанова вiд 2008.03.19, № 212 "Про затвердження критерiїв розподiлу суб’єктiв господарювання за ступенем ризику їх господарської дiяльностi для навколишнього природного середовища та перiодичностi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю)";
• Постанова вiд 1999.03.01, № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору";
• Постанова вiд 1996.09.17, № 1147 "Про затвердження перелiку видiв дiяльностi, що належать до природоохоронних заходiв";
• Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепцiї Загальнодержавної програми поводження з вiдходами на 2013-2020 роки";
• Постанова вiд 1998.08.03, № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження i перегляду лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв";
• Постанова вiд 2000.07.13, № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв";
• Постанова вiд 2001.01.24, № 50 "Про затвердження загальних вимог до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї";
• Постанова вiд 1998.08.03, № 1217 "Про затвердження Порядку виявлення та облiку безхазяйних вiдходiв";
• Постанова вiд 1998.08.03, № 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру мiсць видалення вiдходiв";
• Розпорядження вiд 2003.11.26, № 723-р "Про деякi заходи щодо полiпшення роботи у сферi поводження з небезпечними вiдходами";
• Постанова вiд 2001.12.13, № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного облiку в галузi охорони атмосферного повiтря";
• Постанова вiд 2001.12.28, № 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв граничнодопустимих викидiв забруднюючих речовин iз стацiонарних джерел";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 300 "Про Порядок розроблення i затвердження нормативiв граничнодопустимого рiвня впливу фiзичних та бiологiчних факторiв стацiонарних джерел забруднення на стан атмосферного повiтря";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 303 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах та впливу фiзичних факторiв пересувних джерел забруднення атмосферного повiтря";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робiт, пов'язаних з видачею дозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, облiку пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи";
• Постанова вiд 2002.03.29, № 432 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на експлуатацiю устаткування з визначеними рiвнями впливу фiзичних та бiологiчних факторiв на стан атмосферного повiтря, проведення оплати цих робiт та облiку пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи";
• Постанова вiд 2004.03.04, № 256 "Про затвердження Програми припинення виробництва та використання озоноруйнiвних речовин на 2004 - 2030 роки";
• Постанова вiд 1995.12.28, № 1062 "Про органiзацiю виконання Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар";
• Постанова вiд 1996.09.11, № 1100 "Про Порядок розроблення i затвердження нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелiк забруднюючих речовин, скидання яких нормується";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 321 "Про затвердження Порядку погодження та видачi дозволiв на спецiальне водокористування та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1992 р. № 459";
• Постанова вiд 2004.08.25, № 1107 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв питного водопостачання";
• Постанова вiд 1999.04.08, № 559 "Про такси для обчислення розмiру шкоди, заподiяної зеленим насадженням у межах мiст та iнших населених пунктiв".

 
Вiдсутнiсть фонду унiверсальних послуг та, вiдповiдно, вiдсутнiсть компенсацiї збиткiв вiд надання загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг погiршує фiнансовий стан пiдприємства. Ускладнює фiнансовий стан компанiї той факт, що ПАТ "Укртелеком", як оператор електрозв'язку залишається єдиним оператором, який надає загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги в сiльськiй мiсцевостi, послуги телеграфного зв'язку та проводового радiомовлення, що є збитковим для компанiї.
Зниження вихiдного телефонного трафiку через подальше замiщення фiксованого зв'язку мобiльним зв'язком iнших операторiв призвело до зменшення обсягу доходiв компанiї.
Враховуючи специфiку сфери телекомунiкацiй, яка є складовою галузi зв'язку України, скорочення обсягу доходiв не дозволяє пропорцiйно зменшувати витрати на експлуатацiю телекомунiкацiйної мережi, оскiльки обладнання, станцiйнi та лiнiйнi споруди, якi утворюють телекомунiкацiйну мережу, є незмiнними. Слiд враховувати також iнфляцiйнi процеси в країнi, якi впливають на рiвень закупiвельних цiн на пально-мастильнi матерiали, сировину, запчастини, послуги.
 
Факти виплати штрафних санкцiй за порушення законодавства:
1. Вiнницька фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Невчасно поданий уточнюючий розрахунок по податку на землю в зв"язку змiною НГО. Стаття 50 Податкового кодексу України. Штраф - 1,08 грн.
- В договорi оренди земельної дiлянки ставка податку менше 3% НГО. Рiшення суду, податковi повiдомлення №0002671500, №0002681500, №0000501503. Штраф - 2 911, 27 грн.
2. Волинська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Порушення законодавства по захисту прав споживачiв. Постанова IПЗПС у Волинськiй областi №078 вiд 15.04.2015. Штраф - 3 222,00 грн.
- Заниження податкового зобов"язання по земельному податку. Стаття 129 Податкового кодексу України- самостiйне донарахування. пеня - 101,67 грн.
- Несвоєчасна оплата по орендi землi. Податкове повiдомлення №000524309, №000525309. Штраф - 29,20 грн.
- Допущення помилки персональних данмих (IПН) в звiтi 1 ДФ. АКт Луцької ОДПI№1889/22-23251963 вiд 14.05.2015. Штраф - 510,00 грн.
- Несвоєчасне подання декларацiї по оренднiй платi на землю. Податкове повiдомлення №000539309. Штраф - 170,00 грн.
3. Днiпропетровська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Штраф по ФСС. Акт перевiрки. Штраф - 895,78 грн.
4. Закарпатська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Недоутримання ПДФО на дохiд фiзичної особи вiд надання оренду нерухомого майна.Пп. 170 Податкового кодексу України. Пеня - 81,44 грн. Штраф - 400,99 грн.
- Заниження податкового зобов"язання по сплатi плати за водокористування минулих перiодiв. П. 50 Податкового кодексу України. Штраф - 0,33 грн.
- Невчасна сплата орендної плати за земельну дiлянку. Пп. 287 Податкового кодексу Украни. Штраф - 0,25 грн.
- Заниження суми єдиного соцiального внеску. Податкове повiдомлення №0011501703 вiд 08.06.2015. Штраф - 440,00 грн.
5. Iвано-Франкiвська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Нарахування штрафу та пенi вiдповiдно до ПКУ. Штраф - 1 863,00 грн.
6. Кiровоградська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Штраф по ФСС. Акт перевiрки. Штраф - 159,69 грн.
7. Львiвська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Заниження податкового зобов"язання по оренднiй платi за землю. Стаття 50 Податкового кодексу України. Штраф - 901,97 грн.
- Заниження податкового зобов"язання по сплатi за надра. Стаття 50 Податкового кодексу України. Штраф - 32,83 грн.
- Порушення правил "Приймання стiчних вод пiдприємству систему мiської каналiзацiї Львова". Акт №6296 вiд 09.09.2015. Штраф - 3 222,00 грн.
8. Миколаївська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Затримка з оплати з орендної плати. Повiдомлення-рiшення. Штраф - 950,00 грн.
9. Одеська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Самостiйно виявлена помилка при нарахуваннi ЄСВ. Акт перевiрки №3137/155322-01/01186691 вiд 14.05.2015. Штраф - 1 857,00 грн.
10. Рiвненська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Недолiки в нарахуваннi податку на доходи фiзичних осiб за 2012-2014рр. Податковий кодекс України. Штраф - 2 803,14 грн. Пеня - 230,80 грн.
11. Харкiвська фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Порушення термiну подання декларацiї з плати за користування надрами для видобування водиза 1 кв. 2015р. Акт №541503 вiд 06.10.2015. Штраф - 170,00 грн.
- Подання податкового розрахунку суми доходу нарахованого на користь платникiв податкiв за формою 1 ДФ не в повному обсязi. Акт №1401/20-31-22-01 вiд 07.05.2015. Штраф - 510,00 грн.
- Порушення вимог ЗУ "Про охорону атмосферного повiтря". Рiшення суду №922/2318/15 вiд 03.06.2015. Штраф - 214 586,50 грн.
12. Хмельницька фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Недолiки по звiту 1 ДФ. Податковий кодекс України. Штраф - 801,52 грн.
13. Чернiгiвська фiлiя ПАт "Укртелеком":
- Визнанi штрафи з податкiв. Акт перевiрки ДПI вiд 19.05.2015 №929/22/01189425. Штраф - 1 379,76 грн.
14. Чернiвецька фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Порушення граничного строку сплати земельного податку.Стаття 126 Податкового кодексу України. Штраф - 11, 62 грн.
- Заниження податкового зобов"язання по земельному податку минулих податкових перiодiв. Штраф - 241,97 грн.
15. Київська обласна фiлiя ПАТ "Укртелеком":
- Нарахований штраф згiдно акту перевiрки фондом ФСС. Штраф - 2 864,70 грн.
- Фiнансова санкцiя. Пенсiйний фонд України. Рiшення №306 вiд 19.06.2015р. Штраф - 170,00 грн.
Крiм цього, фiлiями товариства сплачувались штрафи за неусунення пошкодження протягом 5 дiб в розмiрi 25 вiдсоткiв добової абонентної плати за кожну добу перевищення термiну згiдно ст. 40 Закону України "Про телекомунiкацiї".

 
Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб Товариства достатньо. Для оновлення iснуючоъ мережi, її розширення, модернiзацiї використовується використовується залучення позикового капiталу. Пiдтримування оптимальної структури капiталу та забезпечвення лiквiдностi товариства досягається шляхом залучення: комерцiйних та товарних кредитiв, боргових цiнних паперiв, фiнансового лiзингу.
Основними завданнями полiтики ПАТ "Укртелеком" щодо фiнансування дiяльностi є:
- забезпечення конкурентоспроможнi пiдприємства на ринку телекомунiкацiйних послуг;
- визначення та розвиток приорiтетних напрямiв iнвестування;
- забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi всiх ланок пiдприємства;
- модернiзацiя мереж зв'язку;
- використання додаткових залучених коштiв з дотриманням вимог оптимальної вартостi грошових ресурсiв та здатностi вчасно їх повертати;
- доведення рiвня телекомунiкацiйних послуг до середньоєвропейського.
 
Враховуючи велику кiлькiсть абонентiв (близько 6 млн. осiб) та те, що договори з абонентами укладаються на невизначений термiн (розриваються за бажанням абонента), а також те, що бiльшiсть договорiв не мiстить сум - iнформацiя, щодо укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв у товариствi вiдсутня.
 
ПАТ "Укртелеком" має найбiльшу абонентську базу серед компанiй-провайдерiв телекомунiкацiйних послуг. Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку залишається основою нашого бiзнесу, тому стратегiчно важливим для компанiї є збереження клiєнської бази i укрiплення позицiй на даному ринку.
Прiоритетним напрямом розвитку компанiї залишається ринок послуг доступу до мережi Iнтернет та передавання даних. ПАТ "Укртелеком" розширює свою присутнiсть на ринку за рахунок залучення iнвестицiй в розвиток мережi, розробку нових продуктiв i полипшення системи обслуговування своїх абонентiв.
 
За звiтний перiод ПАТ «Укртелеком» витратило на науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи суму в розмiрi 235,70 тис. грн., а саме на виконання дослiджень та розробку нормативно-технiчних документiв:
- Технiчна експлуатацiя обладнання та мереж доступу з архiтектурами FTTB ("оптоволокно в будiвлю") та FTTН ("оптоволокно в примiщення абонента"). Правила;
- Протоколи мереж наступного поколiння. Транспортування сигналiзацiй через мережу IP (SIGTRAN). Протокол управлiння потоковою передачею (SCTP). Випробування при прийманнi обладнання в експлуатацiю. Програма та методика;
- Дослiдження питань проектування та побудови лiнiйно кабельних споруд ПАТ "Укртелеком" та актуалiзацiя ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектування телекомунiкацiй. Лiнiйно-кабельнi споруди";
- Протоколи мереж наступного поколiння. Взаємодiя протоколу SIP з пiдсистемою ISUP СКС-7 за протоколом SIP-I (профiль С). Випробування при прийманнi обладнання в експлуатацiю. Методика;
- Експлуатацiя лiнiйно-кабельних споруд мiсцевих мереж зв'язку. Порядок.
 
Судовi справи, зв якими розглядались вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв ПАТ "Укртелеком" або його дочiрнiх компанiй, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи ПАТ "Укртелеком" в звiтньому перiодi вiдсутнi.
 
-

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 794697 4650261 0 0 794697 4650261
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 3732752 4188030 0 0 3732752 4188030
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 78156 145160 0 0 78156 145160
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 3732752 4188030 0 0 3732752 4188030
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 1136 1790 0 0 1136 1790
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4606741 8985241 0 0 4606741 8985241
Опис -

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 8374473 3882050
Статутний капітал (тис. грн.) 4681562 4681562
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4681562 4681562
Опис Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв, необоротних активiв, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв; зобов’язань, пов’язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу та групи вибуття:
на початок звiтного перiоду: 7 217 453- 3 335403 = 3 882 050 тис. грн.
на кiнець звiтного перiоду: 12 062 877 – 3 688 404 = 8 374 473 тис.грн

Висновок -

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1002864 X X
у тому числі:  
Короткостроковi кредити 29.08.2011 1002864 23.6 17.09.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 898435 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 898435 X X
за облiгацiями (серiя P, свiдоцтво № 43/2/12) 15.08.2013 200 21 25.08.2017
за облiгацiями (серiя Q, свiлдоцтво № 44/2/12) 21.05.2013 2900 21 24.11.2017
за облiгацiями (серiя T, свiдоцтво № 16/2/2014) 14.05.2014 400000 21 14.06.2020
за облiгацiями (серiя V, свiдоцтво № 18/2/2014) 14.05.2014 400000 21 13.12.2020
за облiгацiями (серiя U, свiдоцтво № 17/2/2014) 14.05.2014 87100 21 13.09.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 106794 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 774533 X X
Усього зобов'язань X 2782626 X X
Опис: Данi вiдповiдають Звiту про фiнансовий стан станом на 31.12.2015. Iнформацiя по зобов"язанням за цiнними паперами (облiгацiями) по кожному випуску наведена без врахування дисконтування та вiдсоткiв.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 мiсцевий трафiк та абонентська плата - 0 0 - 2777134 43
2 iнтернет послуги - 0 0 - 1485210 23
3 послуги наданi iноземним операторам - 0 0 - 731244 11
4 мiжмiський трафiк - 0 0 - 255110 4
5 оренда каналiв та плата за доступ до лiнiй фiксованого зв'язку - 0 0 - 280317 4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Витрати на оплату працi 41
2 Знос основних засобiв 10
3 Комунальнi послуги 13
4 Матерiали 9
5 послуги, наданi iноземним операторам 7
6 користування телефонними лiнiями та каналами 5
11 iнше 15

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
02.02.2015 03.02.2015 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
17.03.2015 18.03.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.02.2015 19.03.2015 Відомості про проведення загальних зборів
01.04.2015 02.04.2015 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська Фiрма “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21603903
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, вул. Жилянська, 75, 9-10 поверхи
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0152 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежного аудитора
Акцiонерам та Наглядовiй радi Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком»
Ми провели аудит поданої нижче фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком" (надалi - "Компанiя") (код ЄДРПОУ: 21560766; юридична адреса: бульвар Шевченка 18, Київ, 01601, Україна; державна реєстрацiя: 15 грудня 1993 року, м. Київ), яка складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року i вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, про сукупний дохiд, про змiни капiталу та про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату, а також з примiток, що складаються з опису основних положень облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i проведення аудиту для отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Як описано у Примiтцi 5 до цiєї фiнансової звiтностi, Компанiя застосовує модель переоцiнки для оцiнки основних засобiв i проводить їх переоцiнку з достатньою регулярнiстю, для того щоб переконатись у тому, що балансова вартiсть основних засобiв станом на звiтну дату не вiдрiзняється суттєво вiд їхньої справедливої вартостi. У нас не було можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для пiдтвердження справедливої вартостi окремих об’єктiв основних засобiв станом на 31 грудня 2015 року у загальнiй сумi 821,183 тисячi гривень, з яких 690,111 тисяч гривень вiдображенi в групi “Комутацiйне та iнше мережне обладнання” i 131,072 тисячi гривень вiдображенi в групi “Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень”, оскiльки належнi облiковi записи, розрахунки та будь-якi iншi докази аналiзу, достатнього для обґрунтування справедливої ринкової вартостi цих об’єктiв, не були збереженi керiвництвом та наданi нам. За результатами переоцiнки цих активiв Компанiя визнала дооцiнку справедливої вартостi за вирахуванням вiдстроченого податку у складi iншого сукупного доходу за 2015 рiк у сумi 551,313 тисяч гривень i прибуток вiд сторнування ранiше визнаного збитку вiд знецiнення у сумi 59,325 тисяч гривень та вiдповiднi витрати з вiдстроченого податку у сумi 10,679 тисяч гривень у складi прибутку та збитку за 2015 рiк. Вiдстрочене податкове зобов’язання, що вiдноситься до цих активiв, склало 131,698 тисяч гривень станом на 31 грудня 2015 року. Вiдповiдно, у нас не було можливостi визначити, чи потрiбнi будь-якi коригування цих сум.
Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя мала поточний залишок дебiторської заборгованостi за кредитом вiд своєї материнської компанiї у сумi 734,006 тисяч гривень, довгостроковi облiгацiї, емiтованi материнською компанiєю, у сумi 160,872 тисячi гривень i поточний залишок дебiторської заборгованостi за процентами, нарахованими за цими облiгацiями, у сумi 26,870 тисяч гривень. У нас не було можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо ймовiрностi погашення зазначених залишкiв i визначити потенцiйну необхiднiсть коригувань цих залишкiв та непокритого збитку станом на 31 грудня 2015 року.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", подана нижче фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2015 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф – невизначенiсть у фiнансовiй звiтностi з огляду на фактори полiтичної та економiчної невизначеностi в України та її подальший вплив на безперервнiсть дiяльностi
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 до фiнансової звiтностi. Як описано у Примiтцi 1, дiяльнiсть Компанiї зазнає i може продовжувати зазнавати у найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi. Ця невизначенiсть впливає на оцiнку Компанiєю справедливої вартостi основних засобiв i сум вiдшкодування товарно-матерiальних запасiв, торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Крiм того, така невизначенiсть може вплинути на спроможнiсть Компанiї домовитись про перегляд умов її поточних позикових коштiв. Станом на кiнець року поточнi зобов’язання Компанiї перевищують її поточнi активи на 663,390 тисяч гривень без урахування можливого додаткового ефекту знецiнення дебiторської заборгованостi за кредитом вiд материнської компанiї в сумi 734,006 тисяч гривень та дебiторської заборгованостi за процентами, нарахованими за облiгацiями, у сумi 26,870 тисяч гривень, як описано вище у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки». Цей факт разом з iншими питаннями, описаними у Примiтцi 1, свiдчить про наявнiсть iстотної невизначеностi, яка може викликати значнi сумнiви у спроможностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть в якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства. Ми не вносимо застережень до нашої думки стосовно цього аспекту.

27 квiтня 2016 року
м. Київ, Україна

Ю.В. Паранiч
Генеральний директор
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма
“ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0152
Видане 26 сiчня 2001 року
Подовжене до 30 липня 2020 року
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв №156
Видане 20 серпня 2013 року
Договiр на надання аудиторських послуг
вiд 7 листопада 2014 року
Строки надання послуг:
3 серпня 2015 року - 27 квiтня 2016 року
Ю.В. Паранiч
Сертифiкат аудитора № 007266
виданий 22 червня 2001 року
-
-
-

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 1
2 2014 2 1
3 2013 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): - Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): - Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 191

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У Наглядовiй радi ПАТ "Укртелеком" протягом звiтного перiоду комiтетiв не створювалось.
Інші (запишіть) -


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): - X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи у товариствi вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2006 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Публiкацiя в пресi порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Принципи затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Кодексу корпоративного управлiння в товариствi дотримуються

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 61.10
Середня кількість працівників 35427
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 83012 49158 42276
первісна вартість 1001 482495 465541 498770
накопичена амортизація 1002 -399483 -416383 -456494
Незавершені капітальні інвестиції 1005 144297 115930 359040
Основні засоби: 1010 4605605 8983451 7080832
первісна вартість 1011 5200931 8983451 25529198
знос 1012 -595326 0 -18448366
Інвестиційна нерухомість: 1015 1136 1790 10382
первісна вартість 1016 4125 2291 15510
знос 1017 -2989 -501 -5128
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

889

818

1075
інші фінансові інвестиції 1035 0 160872 22925
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 733 328 0
Відстрочені податкові активи 1045 309485 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 13480 0 21269
Усього за розділом I 1095 5158637 9312347 7537799
II. Оборотні активи
Запаси 1100 115473 120564 62200
Виробничі запаси 1101 90576 97707 24246
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 64 0 76
Товари 1104 24833 22857 37878
Поточні біологічні активи 1110 1 0 1
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 872967 453242 541878
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

39379

69458

49888
з бюджетом 1135 10471 9754 1173
у тому числі з податку на прибуток 1136 6837 6016 0
з нарахованих доходів 1140 3198 31455 2216
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 4302
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 362409 753468 15671
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 22019
Гроші та їх еквіваленти 1165 69342 143965 249691
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 49065 34580 69822
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5624 15650 20198
Усього за розділом II 1195 1527928 1632136 1039059
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 530888 1118394 519860
Баланс 1300 7217453 12062877 9096718

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4681562 4681562 4681562
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 5006390 8699417 3011892
Додатковий капітал 1410 411370 411370 411370
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 222812 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6440084 -5640688 -3025351
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 3882050 8374473 5302285
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 678467 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 487100 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 22320 0 4239
Довгострокові забезпечення 1520 253956 227311 223115
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 276276 1392878 227354
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1097392 1002864 423949
Векселі видані 1605 0 0 370
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 1005759 445528 2388778
за товари, роботи, послуги 1615 402847 353914 273823
за розрахунками з бюджетом 1620 177008 88183 74879
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 7340
за розрахунками зі страхування 1625 25566 18611 34596
за розрахунками з оплати праці 1630 52384 47644 76428
за одержаними авансами 1635 56576 56359 73612
за розрахунками з учасниками 1640 1899 1898 1900
із внутрішніх розрахунків 1645 1067 1409 1047
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 196221 230219 103337
Доходи майбутніх періодів 1665 221 769 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 42187 48128 54773
Усього за розділом IІІ 1695 3059127 2295526 3507492
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 59587
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 7217453 12062877 9096718

Примітки Iнформацiя станом на 31.12.2014 наведена з врахуванням коригувань
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. Накалюжна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6394757 6493010
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -3620700 ) ( -4149758 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

2774057

2343252
 збиток 2095 ( 0 ) ( -754671 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 45398 127644
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -777815 ) ( -748129 )
Витрати на збут 2150 ( -527899 ) ( -588091 )
Інші операційні витрати 2180 ( -355583 ) ( -360252 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1158158

774424
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 137795 148947
Інші доходи 2240 147733 95741
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -671992 ) ( -921459 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( -71 ) ( -91 )
Інші витрати 2270 ( -20394 ) ( -32404 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

751229

65158
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -151059 317214
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 -14623
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

600170

382372
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 4779690 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -8919 36603
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 4770771 36603
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -836511 -6589
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 3934260 30014
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4534430 412386

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 887327 867665
Витрати на оплату праці 2505 1793323 2181646
Відрахування на соціальні заходи 2510 592412 718832
Амортизація 2515 472529 561017
Інші операційні витрати 2520 1536406 1517070
Разом 2550 5281997 5846230

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 18726248000 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18726248000 18726248000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0320 0.0204
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0320 0.0204
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Iнформацiя станом на 31.12.2014 наведена з врахуванням коригувань

Рядок 2445 “Iнший сукупний дохiд” у сумi (8,919) тисячi гривень (у 2014 роцi – 36,603 тисяч гривень) представлений актуарним прибутком/(збитком) по зобов'язаннях з довгострокових пенсiйних виплат.
Усi статтi iншого сукупного доходу, крiм резерву курсових рiзниць, не будуть у подальшому перенесенi у прибуток чи збиток.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. Накалюжна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

6981654

6630071
Повернення податків і зборів 3005 361 2
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 11293 3724
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 44279 54099
Надходження від повернення авансів 3020 2150 890
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 38307 9927
Надходження від операційної оренди 3040 325113 232464
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 315209 133397
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -1522155 )

( -1276772 )
Праці 3105 ( -1480555 ) ( -1851082 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -655322 ) ( -807022 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -1306498 ) ( -1191655 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -236221 ) ( -122153 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -379 ) ( -2459 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -251155 ) ( -200488 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2266081 1612943
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 250 62670
необоротних активів 3205 80690 1633
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 2147 9469
дивідендів 3220 0 322
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 88081 795534
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( -161119 ) ( -10000 )
необоротних активів 3260 ( -292142 ) ( -168566 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( -987413 ) ( -1483985 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1269506 -793245
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 298807 2189941
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 69992
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -666402 -3051091
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -418549 ) ( -435763 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( -439 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -139165 ) ( -135752 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -925309 -1363112
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 71266 -543414
Залишок коштів на початок року 3405 69342 561813
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3357 50943
Залишок коштів на кінець року 3415 143965 69342

Примітки Iнформацiя станом на 31.12.2014 наведена з врахуванням коригувань
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. Накалюжна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi на дату оприлюднення звiту не складається.
Рядок 3095 "Iншi надходження" роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 315,209 тисяч гривень включає надходження коштiв вiд продажу брухту пiсля вибуття кабельних лiнiй в сумi 213,190 тисяч гривень (у 2014 роцi: нуль) у результатi демонтажу вiльного мiдного кабелю.
Рядок 3190 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 251,155 тисяч гривень (у 2014 роцi – 200,488 тисяча гривень) включає виплати грошових коштiв за оренду, операцiї з придбання iноземної валюти, виплати згiдно з колективним договором, страховi виплати та iншi.
Рядок 3250 “Iншi надходження” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi надходження вiд повернення кредиту материнською компанiєю ТОВ “ЕСУ” у сумi 72,500 тисячi гривень (у 2014 роцi – 795,094 тисяч гривень) та iншi отриманi грошовi кошти.
Рядок 3290 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi витрачання вiд надання кредиту материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у сумi 400,860 тисяч гривень (у 2014 роцi – 1,016,409 тисяч гривень), фiнансування надане дочiрнiй компанiї ТОВ “ТриМоб” у сумi 577,143 тисяч гривень (у 2014 роцi – 278,013 тисяч гривень) та чистi грошовi витрачання iнших операцiй з ТОВ "ТриМоб" у сумi 618 тисяч гривень (у 2014 роцi – чистi грошовi надходження у сумi 13,924 тисяч гривень).
Рядок 3390 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi” включає повернення кредитiв постачальникам у сумi 133,898 тисяч гривень (у 2014 роцi – 86,525 тисяч гривень) та iншi грошовi витрачання.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. Накалюжна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4681562 5648029 411370 222812 -6378724 0 0 4585049
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 -641639 0 0 -61360 0 0 -702999
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4681562 5006390 411370 222812 -6440084 0 0 3882050
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 600170 0 0 600170
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 3937680 0 0 -3420 0 0 3934260
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -244653 0 0 202646 0 0 -42007
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 3993027 0 0 799396 0 0 4492423
Разом змін у капіталі 4295 0 0 197694 0 0 0 0 197694
Залишок на кінець року 4300 4681562 8699417 411370 222812 -5640688 0 0 8374473

Примітки -
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. Накалюжна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 61.10
Середня кількість працівників 35427
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 83012 49158 42276
 первісна вартість 1001 482495 465541 498770
 накопичена амортизація 1002 -399483 -416383 -456494
Незавершені капітальні інвестиції 1005 144297 115930 304218
Основні засоби: 1010 4605605 8983451 5999660
 первісна вартість 1011 5200931 8983451 25529198
 знос 1012 -595326 0 -19529538
Інвестиційна нерухомість: 1015 1136 1790 10382
 первісна вартість 1016 4125 2291 15510
 знос 1017 -2989 -501 -5128
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
 первісна вартість 1021 0 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

616

545

802
інші фінансові інвестиції 1035 0 160872 22925
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 733 328 0
Відстрочені податкові активи 1045 309486 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 13480 0 21269
Усього за розділом I 1095 5158365 9312074 6401532
II. Оборотні активи
Запаси 1100 115473 120564 62200
Виробничі запаси 1101 90576 97707 24246
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 64 0 76
Товари 1104 24833 22857 37878
Поточні біологічні активи 1110 0 0 1
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 617113 453381 543804
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

39379

69458

49888
 з бюджетом 1135 10714 10496 1185
 у тому числі з податку на прибуток 1136 6837 6016 0
 з нарахованих доходів 1140 3198 31455 2216
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 362409 753469 15671
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 22019
Гроші та їх еквіваленти 1165 78489 156364 256770
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 49065 34580 69822
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5624 14124 20198
Усього за розділом II 1195 1281464 1643891 1043774
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 281187 264693 354654
Баланс 1300 6721016 11220658 7799960

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4681562 4681562 4681562
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 5006390 8699417 3011892
Додатковий капітал 1410 414358 417773 411370
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 222812 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7077878 -6507177 -4440569
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 3247244 7514387 3887067
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 678465 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 487100 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 22320 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 253956 227311 244483
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 276276 1392876 248722
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1097392 1002864 423949
Векселі видані 1605 0 0 370
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 1005759 445528 2388778
 за товари, роботи, послуги 1615 402847 353984 275200
 за розрахунками з бюджетом 1620 177008 88185 75174
 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 7340
 за розрахунками зі страхування 1625 25566 18611 34596
 за розрахунками з оплати праці 1630 52384 47660 76443
 за одержаними авансами 1635 56576 56359 73612
 за розрахунками з учасниками 1640 1899 1898 1900
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 196244 230219 168992
Доходи майбутніх періодів 1665 221 769 1940
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 41484 48583 54286
Усього за розділом IІІ 1695 3057380 2294660 3575780
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 140116 18735 88391
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 6721016 11220658 7799960

Примітки Iнформацiя станом на 31.12.2014 наведена з врахуванням коригувань
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. Накалюжна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6326423 6419869
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -3604624 -4140745
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
 прибуток

2090

2721799

2279124
 збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 45398 127644
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -778327 ) ( -748542 )
Витрати на збут 2150 ( -527899 ) ( -588091 )
Інші операційні витрати 2180 ( -355602 ) ( -360286 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 1105369 709849
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 137795 119197
Інші доходи 2240 149146 41103
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -671992 ) ( -840509 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( -71 ) ( -91 )
Інші витрати 2270 ( -20403 ) ( -33873 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

699844

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( -4324 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -151322 317215
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -177047 -218103
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

371475

94788
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 4779690 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 3415 2988
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -8919 36603
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 4774186 39591
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -836511 -6589
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 3937675 33002
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4309150 127790
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

0

0
 неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

0

0
неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 838083 867665
Витрати на оплату праці 2505 1793365 2181395
Відрахування на соціальні заходи 2510 592412 718832
Амортизація 2515 472529 568989
Інші операційні витрати 2520 1531755 1500783
Разом 2550 5228144 5837664

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 18726248000 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18726248000 18726248000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.0198 -0.0051
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.0198 -0.0051
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Iнформацiя станом на 31.12.2014 наведена з врахуванням коригувань
Рядок 2445 “Iнший сукупний дохiд” у сумi (8,919) тисячi гривень (у 2014 роцi – 36,603 тисяч гривень) представлений актуарним прибутком/(збитком) по зобов'язаннях з довгострокових пенсiйних виплат.
Усi статтi iншого сукупного доходу, крiм резерву курсових рiзниць, не будуть у подальшому перенесенi у прибуток чи збиток.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. Накалюжна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

6981654

6639891
Повернення податків і зборів 3005 361 2
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 11293 3724
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 44279 54099
Надходження від повернення авансів 3020 2150 890
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 38307 9927
Надходження від операційної оренди 3040 325113 232464
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 315209 135718
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( -1518903 ) ( -1284650 )
Праці 3105 ( -1480555 ) ( -1851082 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -655322 ) ( -807022 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -1306498 ) ( -1191655 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -236221 ) ( -122153 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -379 ) ( -2459 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -251155 ) ( -200488 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2269333 1617206
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 250 62670
необоротних активів 3205 80590 1633
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 2147 9469
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 88081 795534
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( -161119 ) ( -10000 )
необоротних активів 3260 ( -292142 ) ( -168566 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( -987413 ) ( -1483985 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1269506 -793245
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 298807 2189941
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 69992
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -666402 -3051091
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -418549 ) ( -435763 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( -439 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -139165 ) ( -135752 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -925309 -1363112
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 74518 -539151
Залишок коштів на початок року 3405 78489 566697
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3357 50943
Залишок коштів на кінець року 3415 156364 78489

Примітки Iнформацiя станом на 31.12.2014 наведена з врахуванням коригувань
Рядок 3095 "Iншi надходження" роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 315,209 тисяч гривень включає надходження коштiв вiд продажу брухту пiсля вибуття кабельних лiнiй в сумi 213,190 тисяч гривень (у 2014 роцi: нуль) у результатi демонтажу вiльного мiдного кабелю.
Рядок 3190 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 251,155 тисяч гривень (у 2014 роцi – 200,488 тисяча гривень) включає виплати грошових коштiв за оренду, операцiї з придбання iноземної валюти, виплати згiдно з колективним договором, страховi виплати та iншi.
Рядок 3250 “Iншi надходження” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi надходження вiд повернення кредиту материнською компанiєю ТОВ “ЕСУ” у сумi 72,500 тисячi гривень (у 2014 роцi – 795,094 тисяч гривень) та iншi отриманi грошовi кошти.
Рядок 3290 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi витрачання вiд надання кредиту материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у сумi 400,860 тисяч гривень (у 2014 роцi – 1,016,409 тисяч гривень), фiнансування надане дочiрнiй компанiї ТОВ “ТриМоб” у сумi 577,143 тисяч гривень (у 2014 роцi – 278,013 тисяч гривень) та чистi грошовi витрачання iнших операцiй з ТОВ "ТриМоб" у сумi 618 тисяч гривень (у 2014 роцi – чистi грошовi надходження у сумi 13,924 тисяч гривень).
Рядок 3390 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi” включає повернення кредитiв постачальникам у сумi 133,898 тисяч гривень (у 2014 роцi – 86,525 тисяч гривень) та iншi грошовi витрачання.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. Накалюжна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi на дату оприлюднення звiту не складається.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. Накалюжна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 4681562 5648029 414358 222812 -7016518 0 0 0 0 3950243
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 -641639 0 0 -61360 0 0 0 0 702999
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4681562 5006390 414358 222812 -7077878 0 0 0 0 3247244
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 371475 0 0 0 0 371475
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 3937680 3415 0 -3420 0 0 0 0 3937675
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -244653 0 0 202646 0 0 0 0 -42007
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 3693027 3415 0 570701 0 0 0 0 4267143
Залишок на кінець року 4300 4681562 8699417 417773 222812 -6507177 0 0 7514387 0 3950243

Примітки  
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер Л.В. Накалюжна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Окрема фiнансова звiтнiсть
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi
Примiтки до фiнансової звiтностi
1. Загальна iнформацiя
2. Основа складання фiнансової звiтностi
3. Основнi принципи облiкової полiтики, новi стандарти та iнтерпретацiї
4. Iнформацiя за сегментами
5. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
6. Необоротнi активи, утримуванi для продажу
7. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
9. Iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї
10. Власний капiтал
11. Довгостроковi забезпечення
12. Кредити та позики
13. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть 1
14. Поточнi забезпечення
15. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
16. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
17. Адмiнiстративнi витрати
18. Витрати на збут
19. Iншi операцiйнi витрати
20. Iншi операцiйнi доходи
21. Iншi доходи
22. Фiнансовi витрати
23. Фiнансовi доходи
24. Податок на прибуток
25. Управлiння фiнансовими ризиками та капiталом
26. Зобов'язання
27. Непередбачуванi зобов’язання
28. Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
29. Подiї пiсля звiтної дати
1. Загальна iнформацiя
Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство “Укртелеком” (Компанiя) – найбiльший оператор послуг фiксованого телефонного зв’язку та Iнтернет-послуг в Українi, що здiйснює експлуатацiю телекомунiкацiйних активiв, якi ранiше знаходились у державнiй власностi. 11 травня 2011 року в межах програми приватизацiї в Українi ТОВ “ЕСУ”, дочiрня компанiя австрiйської компанiї EPIC, придбало частку володiння у Компанiї в розмiрi 92.791%. 30 вересня 2013 року фiнансово-промислова група України “Cистем Кепiтал Менеджмент” (СКМ) придбала частку володiння у ТОВ “ЕСУ” в розмiрi 100%.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв власниками акцiй Компанiї є ТОВ “ЕСУ” (92.791%), iншi юридичнi особи (5.911%) та фiзичнi особи (1.298%). Компанiя контролюється основним бенефiциарним власником, паном Р.Л. Ахметовим, через рiзнi компанiї, якi зазвичай вiдносять до i називають СКМ. Операцiї з пов'язаними сторонами докладно описанi у Примiтцi 28.
Компанiя надає послуги фiксованого зв’язку, включаючи встановлення i експлуатацiйно-технiчне обслуговування абонентських лiнiй, послуги мiсцевого, мiжмiського та мiжнародного телефонного зв’язку та послуги з передачi даних, а також iншi пов’язанi з ними послуги, включаючи Iнтернет-послуги, ISDN, Frame Relay, аудiотекст та iншi телекомунiкацiйнi послуги.
У 2007 роцi Компанiя почала розгортати мережу мобiльного зв’язку, використовуючи свою лiцензiю на надання послуг мобiльного зв’язку 3G у стандартi IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) (зветься надалi “лiцензiя 3G”). У 2011 роцi акцiонери Компанiї оголосили про свiй намiр продати мобiльний сегмент. З того часу Компанiя вiдображає в облiку мобiльний сегмент як актив, утримуваний для продажу. Станом на 31 грудня 2015 року мобiльний сегмент представлений виключно iнвестицiєю в дочiрнє пiдприємство ТОВ "ТриМоб" (Примiтка 6).
Юридична адреса Компанiї: бульвар Тараса Шевченка, 18, Київ, Україна, 01601.
Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), регулятор на ринку телекомунiкацiй України, встановлює тарифи, зокрема на загальнодоступнi послуги мiсцевого фiксованого зв’язку (Примiтка 15). Тарифи, встановленi стосовно мiсцевого фiксованого зв’язку, не обов’язково можуть вiдображати витрати на надання послуг зв’язку та капiтальнi витрати, необхiднi для розвитку мережi. Цей факт, а також iнша невизначенiсть полiтичного, економiчного, податкового та правового середовища в Українi впливали та можуть продовжувати впливати на прибутковiсть Компанiї у майбутньому i, вiдповiдно, на спроможнiсть Компанiї вiдшкодувати балансову вартiсть її довгострокових активiв.
Уряд також здiйснює вплив на дiяльнiсть Компанiї через Мiнiстерство iнфраструктури України. Крiм того, держава здiйснює регулювання Компанiї через НКРЗI, яка видає (продовжує, переоформляє та анулює) лiцензiї на надання телекомунiкацiйних послуг (на користування радiочастотним ресурсом) та дозволи на використання номерного ресурсу. НКРЗI також здiйснює державне регулювання тарифiв на загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги; тарифiв на надання в користування каналiв електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй, якi займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку цих послуг; розрахункових такс за послуги пропуску трафiку до телекомунiкацiйних мереж операторiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафiку або операторiв телекомунiкацiй, що займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку телекомунiкацiй; тарифiв на надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй.
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi останнiм часом, тривала у 2015 роцi та призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют.
Подiї у Криму в березнi 2014 року призвели до приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї.
Внаслiдок цього Компанiя втратила контроль над розташованими у Криму Севастопольською фiлiєю у 2014 роцi та над Кримською фiлiєю у 2015 роцi. Пiсля втрати контролю вартiсть чистих активiв була знецiнена до нуля. Крiм того, у 2014 роцi озброєнi угрупування отримали контроль над окремими територiями Донецької i Луганської областей на сходi України. Вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю погiршилися i залишалися напруженими. 1 сiчня 2016 року набула чинностi угода про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС. Росiйська влада вiдреагувала на це введенням торгiвельного ембарго на велику кiлькiсть ключових українських експортних товарiв. У вiдповiдь уряд України запровадив аналогiчнi заходи проти росiйських товарiв.
Компанiя має двi функцiонуючi фiлiї, розташованi у Донецькiй та Луганськiй областях, де вiдбувається збройний конфлiкт. На цi фiлiї припадає менше 1% основних засобiв Компанiї i 5% її чистої дебiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги станом на 31 грудня 2015 року, а також 3% виручки за 2015 фiнансовий рiк. Обсяги продажiв та дiяльнiсть цих фiлiй зазнали негативного впливу описаної ситуацiї переважно з другої половини 2014 року. Негативний вплив є результатом руйнування iнфраструктури, неспроможностi окремих клiєнтiв платити за наданi послуги та загального попиту на послуги, якi надаються у цих областях. Попри iснуючi труднощi, керiвництво Компанiї продовжує контролювати цi активи та їхню дiяльнiсть.
Станом на дату цього звiту офiцiйний обмiнний курс гривнi до долара США становив 25,30 гривнi за 1 долар США порiвняно з 24,00 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2015 року (на 31 грудня 2014 року - 15,77 гривнi за 1 долар США). З метою запобiгання подальшiй девальвацiї гривнi Нацiональний банк України ввiв ряд обмежень на операцiї з iноземною валютою, у тому числi тимчасову заборону виплати дивiдендiв в iноземнiй валютi, тимчасову заборону дострокового погашення заборгованостi перед нерезидентами, обов’язковий продаж 75% валютної виручки, а також iншi обмеження готiвкових i безготiвкових операцiй. НБУ подовжував дiю цих обмежень декiлька разiв протягом 2015 року. Поточнi обмеження залишаються в силi до 8 червня 2016 року.
Девальвацiя нацiональної валюти призвела до тиску на iндекс споживчих цiн. Офiцiйний темп iнфляцiї в Українi за 2015 рiк сягнув 43,3%.
11 березня 2015 року Виконавча рада МВФ схвалила 4-рiчну Програму розширеного фiнансування України на суму понад 17 мiльярдiв доларiв США. Протягом 2015 року Україна отримала перший та другий траншi за Програмою розширеного фiнансування на суму 5 мiльярдiв доларiв США та 1,7 мiльярда доларiв США, вiдповiдно. У жовтнi 2015 року Україна досягла угоди з бiльшiстю кредиторiв щодо реструктуризацiї частини зовнiшнього нацiонального боргу у сумi 15 мiльярдiв доларiв США. Строки погашення реструктуризованого боргу були перенесенi на 2019-2027 роки, а процентна ставка зафiксована на рiвнi 7,75% рiчних. Крiм того, реструктуризацiя передбачає списання 20% боргу в розмiрi 2,9 мiльярда доларiв США в обмiн на iнструменти вiдновлення вартостi, виплати за якими здiйснюються за умови досягнення певних показникiв зростання ВВП. Реструктуризацiя значної частини боргу залишається неузгодженою.
Досягнення описаної вище угоди про реструктуризацiю зовнiшнього боргу з бiльшiстю кредиторiв призвело до покращення кредитного рейтингу України.
Подальше надання траншiв МВФ залежить вiд проведення урядом України реформ та iнших факторiв економiчного, правового i полiтичного характеру.
Банкiвська система залишається вразливою через її недостатню капiталiзацiю, погiршення якостi активiв, викликане економiчною ситуацiєю, знецiненням нацiональної валюти та iншими факторами.
Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її вплив передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальшi негативнi наслiдки для економiки України та бiзнесу Компанiї, включаючи застосування вiдповiдних бухгалтерських оцiнок та професiйних суджень при пiдготовцi фiнансової звiтностi (Примiтка 2).
Хоча керiвництво вважає, що воно вживає належнi заходи для пiдтримки стабiльностi дiяльностi Компанiї, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
Безперервнiсть дiяльностi
Керiвництво Компанiї пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi. При формуваннi цього професiйного судження керiвництво врахувало її фiнансовий стан, поточнi плани, прибутковiсть дiяльностi та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив ситуацiї на фiнансових ринках на дiяльнiсть Компанiї.
Хоча керiвництво вважає, що припущення про безперервну дiяльнiсть є доречним, iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або обставин, якi можуть викликати значнi сумнiви в спроможностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Станом на 31 грудня 2015 року поточнi зобов’язання Компанiї перевищували її поточнi активи на 663,390 тисяч гривень переважно внаслiдок суттєвої суми короткострокових позикових коштiв, включаючи кредити банкiв у сумi 997,915 тисяч гривень та облiгацiї у сумi 403,100 тисяч гривень (Примiтка 12). Хоча цi облiгацiї розмiщенi на строк, що перевищує 12 мiсяцiв, вони були представленi у цiй фiнансовiй звiтностi як поточнi зобов’язання у зв’язку з тим, що згiдно з умовами розмiщення облiгацiй у власникiв облiгацiй є право вимагати дострокового погашення номiнальної суми всiх або частини облiгацiй кожного року у певний момент, як зазначено у проспектi. 1,158,126 тисяч гривень iз загальної суми позикових коштiв з урахуванням майбутнiх вiдсоткових витрат, зокрема, банкiвськi кредити у сумi 687,431 тисяча гривень та облiгацiї у сумi 438,884 тисячi гривень, пiдлягають погашенню у першому кварталi 2016 року (Примiтка 25).
Цi обставини можуть викликати значнi сумнiви щодо спроможностi Компанiї розрахуватись за своїми зобов'язаннями.
Керiвництво вважає, що воно вживає належнi заходи для пiдтримки лiквiдностi та спроможностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть.
Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя мала мультивалютну вiдновлювану кредитну лiнiю iз загальним лiмiтом в еквiвалентi 45,000 тисяч доларiв США, що становить 1,080,032 тисячi гривень за курсом обмiну станом на звiтну дату. Станом на 31 грудня 2015 року невикористаний залишок цих кредитних лiнiй становив 242,117 тисяч гривень (Примiтка 25). Термiн дiї договору вiдновлюваної кредитної лiнiї завершується у вереснi 2017 року.
У лютому 2016 року керiвництво Компанiї домовилося з одним iз власникiв облiгацiй про перенесення строку викупу облiгацiй у сумi 400,000 тисяч гривень з березня 2016 року на вересень 2016 року.
У груднi 2015 року Компанiя пiдписала довгострокову угоду з китайським банком для залучення додаткового фiнансування у сумi 50,000 тисяч доларiв США з метою модернiзацiї її мережi i домовилась про збiльшення суми договору додатково на 50,000 тисяч доларiв США. Умовами угоди передбачений трирiчний пiльговий перiод погашення боргу.
Цi позитивнi тенденцiї продемонстрували, що керiвництво здатне вирiшувати питання лiквiдностi на регулярнiй основi i продовжуватиме вживати належних заходiв у майбутньому.
Як докладно описано у Примiтках 7 та 26, Компанiя знаходиться у процесi продажу iнвестицiї у своє дочiрнє пiдприємство ТОВ "ТриМоб". Якщо продаж цього дочiрнього пiдприємства буде успiшним, Компанiя зобов'язана надати отриманi кошти певним банкам, натомiсть Компанiя отримає облiгацiї своєї материнської компанiї.
У 2014-2015 роках вiдбулася суттєва девальвацiя української гривнi по вiдношенню до долара США на 200% та по вiдношенню до євро на 137%. Пiсля закiнчення року українська гривня продовжувала знецiнюватись по вiдношенню до цих валют.
Бiзнес Компанiї зосереджений в Українi, i бiльшiсть її доходiв мають джерело походження в Українi та надходять у гривнi (у 2015 роцi - 88%; у 2014 роцi - 89%), хоча Компанiя також має валютнi надходження вiд реалiзацiї iноземним операторам. Стабiльнi валютнi надходження є додатковим надiйним засобом забезпечення дiяльностi та мiнiмiзацiї негативного впливу валютного ризику на зобов'язання Компанiї.
З огляду на позитивнi тенденцiї, викликанi результатами переговорiв щодо перегляду умов позикових коштiв, стабiльнi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi Компанiї та доступнiсть фiнансування для її грошових потокiв вiд iнвестицiйної дiяльностi, керiвництво вважає обґрунтованим застосування припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть Компанiї при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi.
Стан корпоративного управлiння
Управлiння Компанiєю здiйснюють наступнi органи: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада та Директор.
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Компанiї i можуть вирiшувати будь-якi питання щодо її дiяльностi. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв скликаються щороку i проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову Раду та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними зборами акцiонерiв.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Компанiї, крiм Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України.
Єдиним виконавчим органом Компанiї є Директор, який є керiвником Компанiї. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї та дiє вiд iменi та в iнтересах Компанiї без довiреностi, згiдно з наданими йому Статутом повноваженнями.
Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року Компанiя не мала структури, вiдповiдальної за виконання функцiї внутрiшнього аудиту, що перевiряла б систему внутрiшнього контролю та звiтувала Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi.
2. Основа складання фiнансової звiтностi
База для пiдготовки фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi з коригуваннями на переоцiнку основних засобiв. Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi положення облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi. Новi та змiненi стандарти, застосованi Компанiєю, розкритi у Примiтцi 3.
Для презентацiї основних форм фiнансової звiтностi (форми 1-4) Компанiя використовує формат, передбачений чинним законодавством України.
Функцiональна валюта та валюта подання
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та всiх її дочiрнiх пiдприємств, i валютою, у якiй подана ця фiнансова звiтнiсть. Всi фiнансовi данi, якi наведено у гривнях, були округленi до тисяч, якщо не зазначено iнше.
Використання оцiнок та суджень
Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу зробити ряд оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв облiкової полiтики та на вiдображення у звiтностi активiв та зобов’язань, доходiв та витрат. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх перiодах, якщо змiна стосується цих майбутнiх перiодiв.
Нижче описанi основнi припущення, що стосуються майбутнього, та iншi ключовi джерела невизначеностi оцiнок станом на звiтну дату, якi призводять до виникнення значного ризику суттєвих коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року:
Оцiнка основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй
Компанiя застосовує модель переоцiнки для оцiнки основних засобiв i проводить їх переоцiнку з достатньою регулярнiстю, для того щоб переконатись у тому, що балансова вартiсть основних засобiв станом на звiтну дату не вiдрiзняється суттєво вiд їхньої справедливої вартостi.
Оцiнка була проведена фiрмою незалежних оцiнювачiв, якi мають вiдповiдну визнану квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї, а також квалiфiкованими та досвiдченими внутрiшнiми експертами.
Справедлива вартiсть вузькоспецiалiзованих активiв у власностi Компанiї, якi становлять основну частину її основних засобiв, визначається з використанням методу амортизованої вартостi замiщення (Рiвень 3), оскiльки iнформацiя про ринкову вартiсть цих об'єктiв вiдсутня. Справедлива вартiсть iнших активiв, крiм вузькоспецiалiзованих основних засобiв, визначена на основi їх ринкової вартостi (Рiвень 2) станом на дату оцiнки.
У ходi проведення оцiнки iз використанням цих методiв застосовуються наступнi основнi оцiночнi розрахунки та судження:
• вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на спорудження (наприклад, фактичнi витрати, нещодавно понесенi Компанiєю, спецiалiзованi довiдники та iнструкцiї, оцiнки витрат на спорудження рiзного обладнання тощо);
• вибiр порiвняльних даних для визначення вартостi замiщення певного обладнання, а також оцiнки щодо вiдповiдних коригувань, необхiдних для врахування вiдмiнностей мiж технiчними характеристиками i станом нового та iснуючого обладнання; та
• вибiр ринкових даних для визначення ринкової вартостi, за наявностi.
Справедлива вартiсть, визначена на основi амортизованої вартостi замiщення, обґрунтовується застосуванням моделей дисконтованих грошових потокiв (дохiдний пiдхiд, Рiвень 3) i коригується у випадку, якщо показники, отриманi за результатами застосування доходного пiдходу, є меншими за показники, розрахованi на основi амортизованої вартостi замiщення (тобто у разi економiчного застарiння).
Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв враховує спроможнiсть учасникiв ринку отримувати економiчнi вигоди вiд їх використання, яке дозволить отриману максимальну вартiсть та забезпечить оптимальне використання активiв, або вiд їх продажу iншим учасникам ринку, якi використовуватимуть активи для отримання максимальної вартостi i забезпечення їх оптимального використання. Використання нефiнансових активiв для отримання максимальної вартостi та забезпечення оптимального використання активiв передбачає такий спосiб, який є фiзично можливим, юридично дозволеним та фiнансово доцiльним.
Змiни у зазначених вище оцiночних розрахунках та судженнях можуть мати суттєвий вплив на справедливу вартiсть основних засобiв, який, однак, практично неможливо визначити через широкий дiапазон припущень та активiв, якi оцiнюються (Примiтка 5).
Знецiнення основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй
Станом на кожну звiтну дату керiвництво Компанiї оцiнює наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво Компанiї оцiнює вартiсть вiдшкодування активу. Для цього розраховується вартiсть використання/справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж одиниць, що генерують грошовi кошти, на якi вiдноситься актив.
Оцiнка вартостi використання/справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж вимагає вiд керiвництва Компанiї оцiночних розрахункiв очiкуваних грошових потокiв та вибору коректної ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi цих грошових потокiв. Керiвництво визначає двi одиницi, що генерують грошовi кошти, у межах Компанiї. Станом на кожну звiтну дату керiвництво Компанiї оцiнює наявнiсть ознак того, що визнаний у попереднiх перiодах збиток вiд знецiнення активу бiльше не iснує або зменшився. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво Компанiї оцiнює вартiсть вiдшкодування активу. Бiльш докладна iнформацiя розкрита у Примiтцi 5.
Резерви пiд дебiторську заборгованiсть та запаси
Компанiя створює резерви пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (Примiтка 8). Для оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi застосовуються суттєвi професiйнi судження. У ходi оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi враховуються такi фактори, як поточнi загальнi економiчнi умови, економiчнi умови, притаманнi конкретнiй галузi, та минулi i прогнозованi результати дiяльностi клiєнтiв. Змiни економiчних та галузевих умов i ситуацiї конкретного клiєнта можуть потребувати коригувань резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi.
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Оцiнки резерву пiд товарно-матерiальнi запаси ґрунтуються на розрахунку коефiцiєнтiв оборотностi запасiв. Резерв пiд знецiнення товаро-матерiальних запасiв створюється за рахунок iнших операцiйних витрат.
Активи, класифiкованi як такi, що утримуються для продажу
Компанiя класифiкує необоротнi активи (або групи вибуття) як активи, утримуванi для продажу, якщо їхня балансова вартiсть буде вiдшкодована переважно в результатi продажу, а не в результатi тривалого використання. Для цього керiвництву оцiнює готовнiсть активу (або групи вибуття) до негайного продажу у його поточному станi виключно в умовах, якi є типовими або звичайними для продажу таких активiв (або груп вибуття), i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу. Крiм того, продаж повинен вiдповiдати критерiю визнання продажу, який буде завершений протягом одного року з дати класифiкацiї. Подiї або обставини можуть подовжити строк завершення продажу понад один рiк. Подовження строку завершення продажу не запобiгає класифiкацiї активу (або групи вибуття) як утримуваного для продажу, якщо це подовження спричинене подiями або обставинами поза межами контролю Компанiї i якщо iснують достатнi докази того, що Компанiя залишається налаштованою реалiзувати її план продажу активу (або групи вибуття). Для формування висновку щодо дотримання всiх цих критерiїв станом на звiтну дату застосовуються суттєвi професiйнi судження. Керiвництво вважає, що активи, класифiкованi як утримуванi для продажу, та групи вибуття вiдповiдають всiм цим критерiям (Примiтка 7). Якби було застосоване iнше професiйне судження, всi активи, класифiкованi як утримуванi для продажу, та всi зобов'язання, пов'язанi з цими активами, були би включенi до вiдповiдних статей фiнансової звiтностi.
Пенсiйнi зобов'язання за планом iз встановленими виплатами
Компанiя збирає iнформацiю про її працюючих працiвникiв та працiвникiв, що вийшли на пенсiю, якi отримують пенсiйнi виплати, i використовує метод актуарної оцiнки для визначення приведеної вартостi зобов'язань з пенсiйного забезпечення та вiдповiдної вартостi поточних послуг. Цi розрахунки вимагають використання демографiчних припущень про майбутнi данi iснуючих та колишнiх працiвникiв, якi мають право на отримання виплат (щодо випадкiв смертi протягом перiоду працi та пiсля його закiнчення, коефiцiєнтiв плинностi кадрiв, непрацездатностi та дострокового виходу на пенсiю тощо), а також фiнансових припущень (щодо ставки дисконтування та майбутньої прогнозованої заробiтної плати). Бiльш докладна iнформацiя розкрита у Примiтцi 11.
Податки
Тлумаченню комплексних податкових правил, змiнам у податковому законодавствi та сумам i строкам отримання майбутнього оподатковуваного доходу притаманна iстотна невизначенiсть. Рiзницi мiж фактичними результатами та сформованими припущеннями або майбутнiми змiнами таких припущень можуть вимагати коригувань вiдображених у звiтностi податкових доходiв та витрат. Станом на кожну звiтну дату Компанiя переглядає вiдстроченi податковi активи та зменшує їх суму у разi вiдсутностi ймовiрностi щодо надходження достатнього оподатковуваного прибутку для використання всiх або частини вiдстрочених податкових активiв. Оцiнка такої ймовiрностi потребує формування професiйних суджень на основi очiкуваних результатiв дiяльностi. Бiльш докладна iнформацiя про податки розкрита у Примiтцi 24.
Податок на додану вартiсть переглядається на кожну звiтну дату та зменшується за вiдсутностi ймовiрностi вiдшкодування ПДВ або наявностi зобов'язань з ПДВ. Компанiя дотримується думки, що сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з державного бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або зарахована iз зобов'язаннями з ПДВ, пов'язаними iз продажами.
Змiни у поданнi
(i) Коригування даних попереднiх перiодiв
Телекомунiкацiйна мережа спецiального призначення
Баланс фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, включав об'єкти телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення, вiднесенi у категорiю активiв, утримуваних для продажу, станом на 31 грудня 2014 року (у 2013 роцi - вiднесенi у категорiю основних засобiв) чистою балансовою вартiстю 799,173 тисячi гривень. У березнi 2011 року в процесi приватизацiї Компанiї, ТОВ "ЕСУ", її новий iнвестор взяв на себе зобов'язання забезпечити створення видiленої телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення та передати її Уряду України на безоплатнiй основi. У 2014 роцi Компанiя завершила видiлення активiв для подальшої передачi державним органам, пiсля чого на пiдставi постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 17 вересня 2014 року телекомунiкацiйна мережа спецiального призначення була переведена з категорiї основних засобiв до категорiї активiв, що утримуються для вибуття. Амортизацiя цих активiв у 2014 роцi не нараховувалася. Станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi передача зазначених об'єктiв державним органам здiйснена не була.
Чиста балансова вартiсть телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення на дату приватизацiї та станом на 31 грудня 2013 року до її переоцiнки була несуттєвою, оскiльки бiльшiсть її об'єктiв уже були повнiстю самортизованi. Починаючи з 31 грудня 2013 року, Компанiя внесла змiни в її облiкову полiтику для подальшої оцiнки основних засобiв i перейшла вiд моделi облiку за первiсною вартiстю до моделi облiку за переоцiненою вартiстю. У ходi переоцiнки телекомунiкацiйна мережа спецiального призначення була оцiнена з використанням амортизованої вартостi замiщення у сумi 799,173 тисячi гривень без коригування на уцiнку для вiдображення економiчних вигод, якi могли б надiйти вiд цих об'єктiв. З огляду на вiдсутнiсть додаткових вигод, якi могли би бути отриманi вiд цих активiв, крiм економiчних вигод, якi вже вiдображенi у переоцiненiй вартостi всiх iнших об'єктiв основних засобiв, переоцiнена вартiсть телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення повинна була дорiвнювати нулю станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року. Отже, фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, мiстила помилки, пов'язанi з телекомунiкацiйною мережею спецiального призначення, тобто вартiсть активiв, утримуваних для продажу, станом на 31 грудня 2014 року i основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року була завищена на 799,173 тисячi гривень. Сума дооцiнки, вiдображена в iншому сукупному доходi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, була завищена на 641,639 тисяч гривень (за вирахуванням вiдстроченого податкового зобов'язання), i вiдстрочене податкове зобов'язання було завищене на 143,852 тисячi гривень. Крiм того, з огляду на той факт, що вiдстроченi податковi активи за iншими тимчасовими рiзницями, що вiдносяться на валовi витрати, були визнанi станом на 31 грудня 2013 року у сумi вiдстрочених податкових зобов'язань (i представленi за чистою сумою у цiй фiнансовiй звiтностi), завищення вiдстрочених податкових зобов'язань також спричинило завищення вiдстрочених податкових активiв на таку ж суму. Загальний вплив виправлення помилки на нерозподiлений прибуток станом на 31 грудня 2013 року становить 157,534 тисячi гривень (тобто списання первiсної балансової вартостi основних засобiв у сумi 13,682 тисячi гривень та припинення визнання вiдстроченого податкового активу в сумi 143,852 тисячi гривень).
Зазначений вище невизнаний вiдстрочений податковий актив почав вiдповiдати критерiям визнання лише у 2014 роцi (визнаний у звiтi про фiнансовi результати за 2014 рiк), отже, станом на 31 грудня 2014 року непокритий збиток був скоригований на 13,682 тисячi гривень (тобто 157,534 тисячi гривень станом на 31 грудня 2013 року мiнус визнаний вiдстрочений податковий актив у сумi 143,852 тисячi гривень).
Аудиторський звiт щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, мiстив застереження стосовно описаних вище помилок, пов'язаних iз телекомунiкацiйною мережею спецiального призначення.
У фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, керiвництво виправило перелiченi вище помилки та належним чином скоригувало вiдповiднi суми.
Вiдстроченi податковi активи
У 2015 роцi керiвництво виявило помилку у розрахунку податкової бази основних засобiв станом на 31 грудня 2014 року. Внаслiдок цiєї помилки залишок вiдстроченого податкового активу станом на 31 грудня 2014 року i вiдповiдний дохiд з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, були завищенi на 47,678 тисяч гривень. Отже, керiвництво скоригувало порiвняльнi данi у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
(ii) Зведена iнформацiя про коригування
У поданiй нижче таблицi показаний вплив коригувань на активи Компанiї:

Продовження тексту приміток

Актив Код рядка 1 сiчня
2014 р.
до коригувань Коригування: виправлення помилок 1 сiчня 2014 р.
пiсля коригувань 31 грудня 2014 р.
до коригувань Коригування: виправлен-ня помилок 31 грудня
2014 р.
пiсля коригувань
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи: 1000 26,092 - 26,092 83,012 - 83,012
первiсна вартiсть 1001 431,188 - 431,188 482,495 - 482,495
накопичена амортизацiя 1002 (405,096) - (405,096) (399,483) - (399,483)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 12,811 - 12,811 144,297 - 144,297
Основнi засоби: 1010 5,832,373 (799,173) 5,033,200 4,605,605 - 4,605,605
первiсна вартiсть 1011 5,832,373 (799,173) 5,033,200 5,200,931 - 5,200,931
знос та знецiнення 1012 - - - (595,326) - (595,326)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 10,745 - 10,745 1,136 - 1,136
первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016 16,546 - 16,546 4,125 - 4,125
знос iнвестицiйної нерухомостi 1017 (5,801) - (5,801) (2,989) - (2,989)
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - - - - - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 981 - 981 889 - 889
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - - - - - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 1,815 - 1,815 733 - 733
Вiдстроченi податковi активи 1045 - - - 213,311 96,174 309,485
Iншi необоротнi активи 1090 15,065 - 15,065 13,480 - 13,480
Усього за роздiлом I 1095 5,899,882 (799,173) 5,100,709 5,062,463 96,174 5,158,637
II. Оборотнi активи
Запаси: 1100 119,374 - 119,374 115,473 - 115,473
виробничi запаси 1101 89,856 - 89,856 90,576 - 90,576
готова продукцiя 1103 43 - 43 64 - 64
товари 1104 29,475 - 29,475 24,833 - 24,833
Поточнi бiологiчнi активи 1110 1 - 1 - - -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 749,159 - 749,159 872,967 - 872,967
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 1130 53,290 - 53,290 39,379 - 39,379
з бюджетом 1135 6,693 - 6,693 10,471 - 10,471
з нарахованих доходiв 1140 11,742 - 11,742 3,198 - 3,198
iз внутрiшнiх розрахункiв 1146 - - - - - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 166,769 - 166,769 362,409 - 362,409
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 62,917 - 62,917 - - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1165 561,813 - 561,813 69,342 - 69,342
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 73,044 - 73,044 49,065 - 49,065
Iншi оборотнi активи 1190 6,026 - 6,026 5,624 - 5,624
Усього за роздiлом II 1195 1,810,828 - 1,810,828 1,527,928 - 1,527,928
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 305,371 - 305,371 1,330,061 (799,173) 530,888
Баланс 1300 8,016,081 (799,173) 7,216,908 7,920,452 (702,999) 7,217,453

У поданiй нижче таблицi показаний вплив коригувань на капiтал та зобов'язання Компанiї:
Пасив Код рядка 1 сiчня
2014 р.
до коригувань Коригування: виправлення помилок 1 сiчня 2014 р.
пiсля коригувань 31 грудня 2014 р.
до коригувань Коригування: виправлен-ня помилок 31 грудня
2014 р.
пiсля коригувань
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1400 4,681,562 - 4,681,562 4,681,562 - 4,681,562
Капiтал у дооцiнках 1405 5,648,029 (641,639) 5,006,390 5,648,029 (641,639) 5,006,390
Додатковий капiтал 1410 411,370 - 411,370 411,370 - 411,370
Резервний капiтал 1415 222,812 - 222,812 222,812 - 222,812
Непокритий збиток 1420 (6,576,418) (157,534) (6,733,952) (6,378,724) (61,360) (6,440,084)
Неоплачений капiтал 1425 - - - - - -
Вилучений капiтал 1430 - - - - - -
Усього за роздiлом I 1495 4,387,355 (799,173) 3,588,182 4,585,049 (702,999) 3,882,050
II. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 - - - - - -
Довгостроковi кредити банкiв 1510 - - - - - -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 41,541 - 41,541 22,320 - 22,320
Довгостроковi забезпечення 1520 310,009 - 310,009 253,956 - 253,956
Цiльове фiнансування 1525 - - - - - -
Усього за роздiлом II 1595 351,550 - 351,550 276,276 - 276,276
III. Поточнi зобов'язання та забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 1600 471,855 - 471,855 1,097,392 - 1,097,392
Векселi виданi 1605 150 - 150 - - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 2,132,516 - 2,132,516 1,005,759 - 1,005,759
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 163,753 - 163,753 402,847 - 402,847
Поточна заборгованiсть за:
розрахунками з бюджетом 1620 106,696 - 106,696 177,008 - 177,008
розрахунками зi страхування 1625 36,579 - 36,579 25,566 - 25,566
розрахунками з оплати працi 1630 76,741 - 76,741 52,384 - 52,384
одержаними авансами 1635 58,044 - 58,044 56,576 - 56,576
розрахунками з учасниками 1640 1,899 - 1,899 1,899 - 1,899
iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 6,973 - 6,973 1,067 - 1,067
Поточнi забезпечення 1660 180,442 - 180,442 196,221 - 196,221
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 1,328 - 1,328 221 - 221
Iншi поточнi зобов'язання 1690 40,200 - 40,200 42,187 - 42,187
Усього за роздiлом III 1695 3,277,176 - 3,277,176 3,059,127 - 3,059,127
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - - - - - -
Баланс 1900 8,016,081 (799,173) 7,216,908 7,920,452 (702,999) 7,217,453
У поданiй нижче таблицi показаний вплив коригувань на звiт про фiнансовi результати Компанiї:
Стаття Код рядка 2014 рiк до коригувань Коригування: виправлення помилок 2014 рiк пiсля коригувань
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 6,493,010 - 6,493,010
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (4,149,758) - (4,149,758)
Валовий:
Прибуток 2090 2,343,252 - 2,343,252
Збиток 2095 - - -
Iншi операцiйнi доходи 2120 127,644 - 127,644
Адмiнiстративнi витрати 2130 (748,129) - (748,129)
Витрат на збут 2150 (588,091) - (588,091)
Iншi операцiйнi витрати 2180 (360,252) - (360,252)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
Прибуток 2190 774,424 - 774,424
Збиток 2195 - - -
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 - - -
Iншi фiнансовi доходи 2220 148,947 - 148,947
Iншi доходи 2240 95,741 - 95,741
Фiнансовi витрати 2250 (921,459) - (921,459)
Витрати вiд участi в капiталi 2255 (91) - (91)
Iншi витрати 2270 (32,404) - (32,404)
Фiнансовий результат вiд безперервної дiяльностi до оподаткування:
Прибуток 2290 65,158 - 65,158
Збиток 2295 - - -
Дохiд (витрати) з податку на прибуток 2300 221,040 96,174 317,214
Прибуток (збиток) вiд припинення дiяльностi пiсля оподаткування 2305 - - -
Чистий фiнансовий результат:
Прибуток 2350 286,198 96,174 382,372
Збиток 2355 - - -
У поданiй нижче таблицi показаний вплив коригувань на звiт про сукупний дохiд Компанiї:
Стаття Код рядка 2014 рiк до коригувань Коригування: виправлен-ня помилок 2014 рiк пiсля коригувань
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 - - -
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - - -
Накопиченi курсовi рiзницi 2410 - - -
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств
2415 - - -
Iнший сукупний дохiд (збиток) 2445 36,603 - 36,603
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 36,603 - 36,603
Податок на прибуток, пов’язаний з iншим сукупним доходом
2455 (6,589) - (6,589)
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування
2460 30,014 - 30,014
Сукупний дохiд (збиток) 2465 316,212 96,174 412,386
3.Основнi принципи облiкової полiтики, новi стандарти та iнтерпретацiї
Основа консолiдацiї
Дочiрнi пiдприємства
Дочiрнiми пiдприємствами є суб’єкти господарювання, що контролюються Компанiєю. Контроль iснує тодi, коли Компанiя має повноваження, безпосередньо чи опосередковано, керувати фiнансовою та операцiйною полiтикою суб’єкта господарювання для отримання вигод у результатi його дiяльностi. Iнвестицiї в дочiрнi компанiї облiковуються за собiвартiстю
Частки участi в об'єктах iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi
Частки участi Компанiї в об'єктах iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, складаються з часток участi у капiталi асоцiйованих пiдприємств.
Асоцiйованi пiдприємства – це суб’єкти господарювання, в яких Компанiя здiйснює суттєвий вплив на фiнансову та операцiйну полiтику, проте не контролює її. Вважається, що суттєвий вплив iснує у випадках, коли Компанiї належить вiд 20% до 50% прав голосу в iншому суб’єктi господарювання.
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi i спочатку визнаються за первiсною вартiстю. Вартiсть iнвестицiї включає витрати на проведення операцiї.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї включає частку Компанiї у прибутку чи збитку та iншому сукупному доходi об'єктiв iнвестицiй, облiкованих за методом участi в капiталi, пiсля коригувань для приведення їх облiкової полiтики у вiдповiднiсть облiковiй полiтицi Компанiї з дати, коли розпочинається суттєвий вплив, до дати, коли такий вплив припиняється.
Якщо частка Компанiї у збитках перевищує її частку у капiталi об'єкта iнвестицiй, облiкованого за методом участi в капiталi, балансова вартiсть такої частки у капiталi, включаючи будь-якi довгостроковi iнвестицiї, зменшується до нуля з припиненням визнання подальших збиткiв, крiм випадкiв, коли Компанiя має зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi об'єкта iнвестицiй.
Операцiї в iноземних валютах та залишки за такими операцiями
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, встановленими на цю дату. Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць за монетарними статтями являють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю, вираженою в функцiональнiй валютi на початок перiоду та скоригованою з урахуванням ефективної процентної ставки i виплат протягом перiоду, та амортизованою вартiстю, вираженою в iноземнiй валютi за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду.
Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсом обмiну, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються за курсом обмiну на дату операцiї.
Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, вiдображаються у прибутку або збитку.
Фiнансовi iнструменти
Непохiднi фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання – визнання та припинення визнання
Компанiя здiйснює первiсне визнання кредитiв та дебiторської заборгованостi, а також випущених боргових цiнних паперiв на дату їх видачi/виникнення/випуску. Початкове визнання всiх iнших фiнансових активiв здiйснюється на дату укладення операцiї, в результатi якого Компанiя стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента.
Припинення визнання фiнансових активiв Компанiєю вiдбувається в тому випадку, якщо закiнчується строк дiї права Компанiї вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв або якщо вона передає фiнансовий актив iншiй сторонi без збереження контролю або практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з правом володiння фiнансовим активом. Будь-якi частки участi у переданому фiнансовому активi, що виникли або залишились у Компанiї, визнаються як окремий актив або зобов’язання.
Компанiя припиняє визнання фiнансових зобов’язань у момент, коли зобов’язання Компанiї, визначенi договором, виконанi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, i вiдповiдна чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Компанiя має юридично забезпечене право на їх взаємозалiк та намiр або здiйснити розрахунок по них на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив та погасити зобов’язання.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це категорiя фiнансових активiв з фiксованими платежами чи платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування цiни на активному ринку. Первiсне визнання таких фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, як описано у Примiтцi 7, iншу короткострокову дебiторську заборгованiсть, як описано у Примiтцi 8, iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї , як описано у Примiтцi 9, грошовi кошти та їх еквiваленти, як описано в Примiтцi 25.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, банкiвськi депозити за вимогою та високолiквiднi iнвестицiї зi строком погашення до трьох мiсяцiв з моменту придбання, ризик змiн справедливої вартостi яких є незначним.
Непохiднi фiнансовi зобов’язання – оцiнка
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi зобов’язання у категорiю “Iншi фiнансовi зобов’язання”. Первiсне визнання таких фiнансових зобов’язань здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зменшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання цi фiнансовi зобов’язання оцiнюються з використанням методу ефективного вiдсотка.
Iншi фiнансовi зобов’язання включають довгостроковi позиковi кошти, iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання та поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями, як описано у Примiтцi 12, короткостроковi позиковi кошти, що включають банкiвськi овердрафти та кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги.
Власний капiтал
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, що безпосередньо вiдносяться до емiсiї простих акцiй, та опцiони на акцiї визнаються як зменшення власного капiталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектiв.
Основнi засоби
Починаючи з 31 грудня 2013 року, основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї Компанiї облiковуються за переоцiненою вартiстю, як описано нижче, за вирахуванням накопиченого зносу та резерву на знецiнення у випадку необхiдностi.
Справедлива вартiсть основана на результатах оцiнки, проведеної зовнiшнiми незалежними оцiнювачами та внутрiшнiми експертами. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв, якi переоцiнюються. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, побудованих самою Компанiєю, включає витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi основних засобiв у результатi переоцiнки кредитується у складi iншого сукупного доходу та призводить до збiльшення iнших резервiв у капiталi. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується до вартостi переоцiнки активу. Зменшення суми попереднiх коригувань справедливої вартостi того самого активу призводить до зменшення ранiше визнаного капiталу у дооцiнках через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки зменшення вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Капiтал у дооцiнках у складi капiталу переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток, якщо сума дооцiнки активу реалiзована у момент виведення активу з експлуатацiї або його вибуття.
Визнання основних засобiв припиняється у момент їх вибуття або коли Компанiя не очiкує надходження майбутнiх економiчних вигод вiд тривалого використання активу. Прибутки та збитки вiд вибуття активiв, якi визначаються за результатами порiвняння надходжень вiд вибуття та балансової вартостi основних засобiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Витрати, пов’язанi iз замiною компонента одиницi основних засобiв, збiльшують балансову вартiсть цiєї одиницi у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi iз зазначеним компонентом, а її вартiсть можливо оцiнити достовiрно. Балансова вартiсть замiненого компонента списується. Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визнаються у складi прибутку або збитку у момент виникнення.
Амортизацiя об’єктiв основних засобiв вiдноситься на звiт про фiнансовi результати лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної або переоцiненої вартостi окремих активiв до лiквiдацiйної вартостi протягом оцiночного залишкового строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з моменту, коли активи є придатними до їх використання за призначенням. Нижче вказанi оцiночнi строки експлуатацiї активiв:
Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень 8 – 50 рокiв
Комутацiйне та iнше мережне обладнання 3 – 20 рокiв
Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої 20 – 30 рокiв
Устаткування радiо та фiксованого зв’язку 15 рокiв
Комп’ютери, офiсне та iнше обладнання 3 – 10 рокiв
Методи нарахування амортизацiї, строки експлуатацiї та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент вiд вибуття цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на вибуття, якби стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi його строку експлуатацiї.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Нематерiальнi активи
Придбанi Компанiєю нематерiальнi активи, що мають обмеженi строки корисного використання, вiдображаються за їх вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Витрати на внутрiшньо створенi нематерiальнi активи, визнаються у складi прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Подальшi витрати
Подальшi витрати на нематерiальний актив пiсля його придбання або створення визнаються у складi витрат того перiоду, у якому вони понесенi, за винятком випадкiв, коли:
- є вiрогiдним, що витрати дозволять активу приносити майбутнi економiчнi вигоди в обсязi понад початково розрахованi нормативнi показники цього активу; а також
- витрати можуть бути достовiрно оцiненi та вiднесенi на актив.
Амортизацiя
Амортизацiя розраховується вiд вартостi активу за вирахуванням залишкової вартостi цього активу.
Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв, починаючи з дати, коли активи є готовими до використання, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних активу. Нижче вказанi оцiночнi строки експлуатацiї активiв:
Бiлiнговi системи та iншi програмнi засоби 3 – 10 рокiв
Iншi нематерiальнi активи 3 – 10 рокiв
Методи нарахування амортизацiї, строки корисного використання та залишкова вартiсть основних засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
Орендованi активи
Оренда, за умовами якої Компанiя бере на себе практично всi ризики i отримує практично всi вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова оренда. При початковому визнаннi орендований актив вiдображається за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей: справедливiй вартостi або теперiшнiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового визнання актив вiдображається вiдповiдно до облiкової полiтики, що застосовується до такого активу.
Iншi орендованi активи представленi активами в операцiйнiй орендi, якi не вiдображенi у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан.
Запаси
Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є оцiнена вартiсть продажу в процесi дiяльностi за вирахуванням оцiнених затрат на завершення та реалiзацiю.
Собiвартiсть запасiв визначається за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв та включає витрати, понесенi на придбання запасiв i їх доставку до теперiшнього мiсцезнаходження та доведення до теперiшнього стану.
Передоплати
Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв пiд знецiнення. Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як Компанiя отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi були здiйсненi передоплати. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк.
Знецiнення
Непохiднi фiнансовi активи
Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату для виявлення об’єктивних ознак корисностi первiсного знецiнення. Фiнансовий актив вважається знецiненим, якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що пiсля початкового визнання активу сталася подiя, пов’язана iз збитком, i що ця подiя негативно вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки за цим активом, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Об’єктивною ознакою того, що фiнансовi активи є знецiненими, може бути невиконання або затримка виконання дебiтором своїх зобов’язань, реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiєю на умовах, якi Компанiя не розглядала б за iнших обставин, ознаки можливого банкрутства дебiтора, негативнi змiни платiжного статусу позичальникiв або емiтентiв у групi, економiчнi умови, що можуть призвести до дефолту або данi, отриманi з ринкових джерел, що вказують на зниження очiкуваних грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв, яке можна вимiрити.
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою собiвартiстю
Компанiя розглядає ознаки знецiнення дебiторської заборгованостi як у розрiзi окремих активiв, так i в сукупностi. Усi статтi дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi, оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально. Усi статтi дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено iндивiдуальних ознак знецiнення, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на предмет знецiнення, яке сталося, але ще не було виявлене. Дебiторська заборгованiсть, яка не є значною сама по собi, розподiляється за групами заборгованостi з аналогiчними характеристиками ризику i оцiнюється на предмет знецiнення у сукупностi.
Оцiнюючи дебiторську заборгованiсть на предмет знецiнення у сукупностi, Компанiя використовує iсторичнi тенденцiї ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування i суми понесеного збитку, скоригованi згiдно iз судженнями керiвництва щодо того, чи є поточнi економiчнi й кредитнi умови такими, що фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими за тi, що припускалися на основi використаних iсторичних даних.
Збиток вiд знецiнення фiнансового активу, оцiненого за амортизованою вартiстю, розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою. Збитки визнаються в складi прибутку або збитку за перiод i вiдображаються на рахунку оцiнюваного резерву, величина якого вираховується з вартостi дебiторської заборгованостi. Проценти по знецiненому активу продовжують нараховуватися через вiдображення вивiльнення дисконту. У випадку виникнення будь-якої наступної подiї, яка веде до зменшення величини збитку вiд знецiнення, збиток вiд знецiнення сторнується, а сума сторнування вiдображається в складi прибутку або збитку.
Об'єкти iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi
Збиток вiд знецiнення iнвестицiй в об'єкти iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, оцiнюється за результатами порiвняння вартостi вiдшкодування iнвестицiї з її балансовою вартiстю. Збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку i сторнується у тому випадку, якщо в оцiнках, використаних для визначення вартостi вiдшкодування, вiдбулись сприятливi змiни.
Нефiнансовi активи
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, за винятком запасiв, витрат майбутнiх перiодiв та вiдстрочених податкових активiв, перевiряється на кожну дату звiтностi з метою виявлення будь-яких ознак їх знецiнення. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного вiдшкодування активiв. Збиток вiд знецiнення визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, є бiльша з двох вартостей: вартiсть у використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на вибуття. При оцiнцi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття оцiночнi грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi вiдповiдному активу або ОГГК. Для цiлей тестування на предмет знецiнення активи, якi не можуть бути перевiренi iндивiдуально, об’єднуються у найменшу групу активiв, що генерує приток грошових коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що практично не залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв чи ОГГК.
Корпоративнi активи Компанiї не генерують окремого притоку грошових коштiв, i ними користується бiльше однiєї ОГГК. Якщо є ознака знецiнення корпоративного активу, то сума очiкуваного вiдшкодування визначається для тiєї ОГГК, до якої такий актив вiдноситься.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi фiнансових результатiв. Збитки вiд знецiнення переоцiненого активу облiковуються як уцiнка i визнаються в iншому сукупному доходi у випадку, якщо збиток вiд знецiнення не перевищує суму дооцiнки того самого активу. Збитки вiд знецiнення, визнанi щодо ОГГК, на пропорцiйнiй основi зменшують балансову вартiсть активiв, якi входять до складу ОГГК (групи ОГГК).
Збитки вiд знецiнення, визнанi у попереднi перiоди, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток вiд знецiнення сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для визначення суми вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або амортизацiї, якщо збиток вiд знецiнення не був визнаний взагалi.
Активи, класифiкованi як такi, що утримуються для продажу
Необоротнi активи або групи вибуття, що складаються з активiв та зобов’язань, балансова вартiсть яких, як очiкується, буде вiдшкодована, головним чином, в результатi продажу, а не тривалого використання, класифiкуються як активи, утримуванi для продажу.
Перекласифiкацiя активiв здiйснюється у разi дотримання всiх наступних умов:
(a) активи готовi до негайного продажу в їх поточному станi;
(b) керiвництво Компанiї затвердило поточну програму пошуку покупця та розпочало її реалiзацiю;
(c) проводиться активний маркетинг для продажу активiв за оптимальною цiною;
(d) очiкується, що продаж буде здiйснено протягом одного року; та
(e) не очiкується, що план продажу буде суттєвим чином змiнений або скасований.
Подiї або обставини можуть подовжити строк завершення продажу понад один рiк. Подовження строку завершення продажу не запобiгає класифiкацiї активу (або групи вибуття) як утримуваного для продажу, якщо це подовження спричинене подiями або обставинами поза межами контролю Компанiї i якщо iснують достатнi докази того, що Компанiя залишається налаштованою реалiзувати її план продажу активу (або групи вибуття).
Активи або компоненти групи вибуття оцiнюються за меншою з двох вартостей: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на реалiзацiю.
Припинена дiяльнiсть
Припиненою дiяльнiстю є компонент бiзнесу Компанiї, дiяльнiсть i грошовi потоки якого можуть бути чiтко вiдокремленi вiд решти Компанiї, i який:
• являє собою окремий основний напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi;
• є частиною єдиного координованого плану лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу або географiчного регiону дiяльностi;
• або є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.
Дiяльнiсть класифiкується як припинена дiяльнiсть або при лiквiдацiї суб’єкта господарювання, або коли суб’єкт господарювання вiдповiдає критерiям, що дозволяють класифiкувати його як утримуваний для продажу, якщо останнє вiдбулося ранiше.
Якщо дiяльнiсть класифiкується як припинена, порiвняльнi показники у звiтi про сукупний дохiд перераховуються так, якби дiяльнiсть було припинено з початку порiвняльного перiоду.
Операцiї та залишки за операцiями мiж безперервною дiяльнiстю та припиненою дiяльнiстю виключаються при консолiдацiї. Грошовi потоки припиненої дiяльностi не включаються до консолiдованого звiту про рух грошових коштiв. Натомiсть вони вiдображенi у Примiтцi 7.
Короткостроковi виплати працiвникам
Зобов’язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на витрати по мiрi надання вiдповiдних послуг. Зобов’язання визнаються в сумi, яка, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових планiв виплати грошових премiй чи планiв участi у прибутках, якщо Компанiя має поточне юридичне чи конструктивне зобов’язання виплатити цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i таке зобов’язання може бути оцiнене достовiрно.
Програми з визначеними внесками
Програмою з визначеними внесками є програма виплат працiвникам пiсля закiнчення трудових вiдносин з ними, за умовами якої суб’єкт господарювання здiйснює фiксованi внески в окремий фонд i при цьому не несе жодних юридичних чи конструктивних зобов’язань щодо виплати додаткових сум. Зобов’язання iз здiйснення вiдрахувань у пенсiйнi програми з визначеними внесками, у тому числi до Державного пенсiйного фонду України, визнаються як витрати з виплат винагородження працiвникам у складi прибутку або збитку за тi перiоди, за якi працiвники надавали вiдповiднi послуги. Суми вiдрахувань, виплачених авансом, визнаються як актив у тих випадках, коли суб’єкт господарювання має право на вiдшкодування внескiв, зроблених у грошовiй формi, або на зниження розмiрiв майбутнiх платежiв за внесками.
Програми з визначеною виплатою
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi з визначеною виплатою, яка передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров’я умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах, а також деякi iншi довгостроковi виплати працiвникам. Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйною програмою з визначеною виплатою, являє собою поточну вартiсть зобов’язання за програмою з визначеною виплатою на звiтну дату. Зобов’язання за програмою з визначеною виплатою розраховується щороку професiйними актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов’язання за пенсiйною програмою з визначеною виплатою визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок по державних облiгацiях, деномiнованих у тiй же валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки до погашення яких приблизно дорiвнюють строку вiдповiдних зобов’язань. Актуарнi прибутки та збитки, що виникають внаслiдок минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший сукупний дохiд за дебетом або кредитом. Вартiсть послуг поточних послуг i вартiсть ранiше наданих послуг працiвникiв негайно визнається у складi прибутку чи збитку. Програми з визначеною виплатою є нефiнансованими.
Вихiдна допомога
Виплати вихiдної допомоги вiдносяться на витрати на бiльш ранню з таких дат: на дату, коли Компанiя бiльше не може анулювати пропозицiю щодо здiйснення цих виплат, або коли Компанiя визнає витрати на реструктуризацiю. Якщо виплата вихiдної допомоги в повному обсязi не очiкується до закiнчення 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, то вони дисконтуються.
Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслiдок подiї, що сталася в минулому, i коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення даного зобов’язання необхiдно буде використання економiчних ресурсiв. Сума забезпечення визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi умови вартостi грошових коштiв у часi i, там, де це доцiльно, ризики, притаманнi певному зобов’язанню. Вивiльнення дисконту визнається у складi фiнансових витрат.
Податок на додану вартiсть (ПДВ)
Вихiдний ПДВ при продажу товарiв та послуг пiдлягає сплатi податковим органам у момент отримання дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або у момент постачання товарiв або надання послуг клiєнтам, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ зазвичай зараховується з вихiдним ПДВ у момент отримання податкової накладної з ПДВ. Податковi органи дозволяють здiйснювати розрахунки з ПДВ за чистою сумою. ПДВ, що нараховується при продажах та закупiвлях, визнається у звiтi про фiнансовий стан згорнуто. Якщо пiд знецiнення дебiторської заборгованостi було створено забезпечення, збиток вiд знецiнення облiковується на всю суму дебiторської заборгованостi, включаючи ПДВ.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Дохiд вiд надання послуг зв’язку споживачам та дохiд вiд надання послуг операторам визнається у складi збитку фiнансових результатiв за методом нарахування у тому перiодi, в якому було надано вiдповiдну послугу, якщо сума доходу може бути оцiнена достовiрно.
Плата за встановлення i пiдключення визнається пiсля надання послуг iз встановлення та пiдключення.
Витрати
Оренднi платежi
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Знижки, наданi орендодавцями, визнаються у складi загальної суми здiйснених орендних платежiв протягом строку оренди.
Мiнiмальнi оренднi платежi за договорами фiнансової оренди розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожний перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну процентну ставку по залишках зобов’язань у кожному перiодi.
Витрати на соцiальну сферу
Якщо вiдрахування Компанiї на соцiальнi програми приносять суспiльну користь у широкому сенсi i не обмежуються тiльки її працiвниками, вони визнаються у звiтi про фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони понесенi.
Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати
Фiнансовi доходи включають процентний доход по iнвестованих коштах. Процентний доход визнається по мiрi нарахування у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка. Фiнансовi витрати включають витрати на виплату процентiв по позиках та вивiльнення дисконту по резервах.
Витрати на позики, що не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва чи виробництва квалiфiкованого активу, визнаються у звiтi про фiнансовi результати з використанням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають на операцiях та балансах з фiнансової дiяльностi, вiдображаються як фiнансовi доходи або фiнансовi витрати, залежно вiд динамiки курсiв обмiну, що призводить до отримання прибуткiв чи понесення збиткiв. Усi iншi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються як iншi операцiйнi доходи та витрати.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток визнається у звiтi про фiнансовi результати, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до об’єднання бiзнесу або до статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному доходi.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи по переплатi, розрахованого на основi прибутку або збитку за рiк, що пiдлягає оподаткуванню, з використанням ставок оподаткування, що дiють або превалюють на дату звiтностi, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати включає також будь-яке податкове зобов’язання, що виникає в результатi оголошення дивiдендiв.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв i зобов'язань, якi використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, якi використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за такими тимчасовими рiзницями:
• за тимчасовими рiзницями, що виникають при первiсному визнаннi активiв чи зобов'язань в результатi здiйснення операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, яка не впливає анi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
• за тимчасовими рiзницями, що вiдносяться до iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства i спiльно контрольованi суб’єкти господарювання, тiєю мiрою, якою Компанiя здатна контролювати строки вiдновлення цих тимчасових рiзниць, i якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi тимчасовi рiзницi не будуть сторнованi в найближчому майбутньому.
Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони можуть бути реалiзованi. Вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є ймовiрною.
Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дiю на дату звiтностi.
Оцiнка вiдстроченого податку вiдображають податковi наслiдки, що випливають зi способу, в який Компанiя має намiр вiдшкодувати балансову вартiсть її активiв або погасити зобов’язання на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активi та зобов’язання зараховуються, якщо iснує законне право на зарахування поточних податкових активiв i зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податку на прибуток, що стягується одним i тим самим податковим органом з одного й того самого оподатковуваного суб’єкта господарювання, або з рiзних суб’єктiв господарювання, але цi суб’єкти господарювання мають намiр провести розрахунки за поточними податковими зобов’язаннями та активами на нетто-основi або їх податковi активи будуть реалiзованi одночасно з погашенням їх податкових зобов’язань.
При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку Компанiя бере до уваги вплив невизначеностi податкових позицiй, а також можливiсть необхiдностi сплати додаткових податкових зобов’язань, штрафiв та пенi за простроченi платежi. Компанiя вважає, що нарахованi нею податковi зобов’язання є адекватними за всi податковi роки, що залишаються вiдкритими для перевiрок, виходячи з аналiзу багатьох факторiв, включаючи iнтерпретацiї податкового законодавства i попереднiй досвiд. Цей аналiз ґрунтується на прогнозних оцiнках та припущеннях i може передбачати формулювання певних суджень щодо майбутнiх подiй. Може з’явитися нова iнформацiя, у зв’язку з якою Компанiя буде змушена змiнити свою думку щодо адекватностi iснуючих податкових зобов’язань; подiбнi змiни податкових зобов’язань вплинуть на розмiр витрат на сплату податкiв за перiод, в якому вiдбулися змiни.
Прибуток на акцiю
Сума прибутку на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або збитку, що належить акцiонерам Компанiї, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом року.
Iнформацiя за сегментами
Компанiя визначає операцiйнi сегменти на основi iнформацiї, що надходить з внутрiшнiх джерел до Директора Компанiї, який є головною посадовою особою Компанiї, яка вiдповiдає за прийняття операцiйних рiшень, згiдно з МСФЗ 8 “Операцiйнi сегменти”.
Операцiйний сегмент – це компонент Компанiї, який займається господарською дiяльнiстю, вiд якої вiн може отримувати прибутки або нести витрати, включаючи доходи i витрати за операцiями з iншими компонентами Компанiї. Результати операцiй операцiйного сегмента регулярно аналiзуються Директором Компанiї з метою прийняття рiшень щодо розподiлу ресурсiв мiж сегментами та оцiнки результатiв дiяльностi сегментiв за умови iснування окремої фiнансової iнформацiї кожного iз сегментiв.
Результати сегмента, якi доповiдаються Директору Компанiї, включають статтi, що безпосередньо вiдносяться до сегмента, а також статтi, якi можуть бути обґрунтовано вiднесенi на той чи iнший сегмент.
Капiтальнi витрати сегмента – це загальна сума витрат, понесених протягом року на придбання основних засобiв та нематерiальних активiв.
Невзаємовигiднi операцiї
Очiкується, що операцiї мiж непов'язаними сторонами – це операцiї обмiну за однаковою справедливою вартiстю. Компанiя час вiд часу здiйснює операцiї з її власником, який дiє в якостi власника, за нерiвнозначною справедливою вартiстю. Такi операцiї включають, у тому числi, позики наданi за неринковими процентними ставками, та iншi. Компанiя облiковує ефект таких операцiй безпосередньо у складi капiталу як виплати або надходження капiталу вiд акцiонерiв вiдповiдно до їх сутностi.
Компанiя може надавати фiнансування своїм дочiрнiм Компанiям у рiзному вiглядi, у тому числi, у вiглядi безпроцентних кредитiв або комерцiйного кредиту. Якщо таке фiнансування надається без очiкування, що кошти будуть повернутi дочiрньою компанiєю у найближчому майбутньому, таке фiнансування, незалежно вiд його юридичної форми, вiдноситься за дебiтом на вартiсть iнвестицiї у дочiрню компанiю. У разi повернення таких коштiв, вони вiдображаються як дохiд вiд дивiдендiв у складiфiнансових результатiв Компанiї.
Умовнi активи та зобов'язання
Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається у випадку ймовiрностi надходження економiчних вигод.
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує iмовiрнiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов’язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.
Новi стандарти та iнтерпретацiї
Наступнi новi стандарти та iнтерпретацiї, якi стосуються консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiї, набули чинностi для Компанiї з 1 сiчня 2015 року:
• Змiни МСБО 19 – «Пенсiйнi плани iз встановленими виплатами: внески працiвникiв» (опублiкованi у листопадi 2013 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року).
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2012 року (опублiкованi у груднi 2013 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2013 року (опублiкованi у груднi 2013 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати).
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов’язковими для застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2016 року чи пiсля цiєї дати, або у пiзнiших перiодах. Компанiя не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов’язкового застосування.
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (змiнений у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
• МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (опублiкований 28 травня 2014 року i вступає в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Наразi Компанiя оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть.
• МСФЗ 16 "Оренда" (опублiкований у сiчнi 2016 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Наразi Компанiя оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть.
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014 року (опублiкованi 25 вересня 2014 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Роз’яснення методiв нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв – Змiни МСБО 16 та МСБО 38 (опублiкованi 12 травня 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Метод дольової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi – Змiни МСБО 27 (опублiкованi 12 серпня 2014 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року).
• Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором – Змiни МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• МСФЗ 14 "Вiдстроченi платежi за дiяльнiстю, яка здiйснюється за регульованими тарифами" (опублiкований у сiчнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Облiк придбання часток участi у спiльних операцiях – Змiни МСФЗ 11 (опублiкованi 6 травня 2014 року i вступають у силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї - Змiни МСБО 1 (опублiкованi у груднi 2014 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
Наразi Компанiя оцiнює вплив цих нових стандартiв на її фiнансову звiтнiсть.
Якщо iнше не зазначено вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та iнтерпретацiй на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
4. Iнформацiя за сегментами
Компанiя має описанi нижче два звiтних сегменти, якi є стратегiчними господарськими одиницями Компанiї. Цi стратегiчнi господарськi одиницi пропонують рiзнi послуги, та управлiння ними здiйснюється окремо, оскiльки вони застосовують рiзнi стратегiї у сферах технологiй та маркетингу. Директор Компанiї щомiсячно аналiзує внутрiшнi управлiнськi звiти кожної з цих стратегiчних господарських одиниць:
• Фiксований зв'язок.
• Мобiльний зв'язок. Цей сегмент представлено iнвестицiєю у дочiрнє пiдприємсто ТОВ “ТриМоб”, що класифiкується у цiй фiнансовiй звiтностi як актив утримуваний для продажу, вiдповiдно до рiшення акцiонерiв Компанiї стосовно його вибуття (Примiтка 7).
Змiни в складi сегментiв можуть виникнути в результатi змiн обсягу вiдповiдальностi управлiнського персоналу або в результатi придбання або реалiзацiї активiв шляхом продажу. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi прибутку до оподаткування кожного сегмента, включеного до внутрiшнiх управлiнських звiтiв, якi аналiзує Директор Компанiї. Прибуток сегментiв використовується при оцiнцi результатiв їх дiяльностi, оскiльки, на думку керiвництва, така iнформацiя є найдоцiльнiшою при оцiнцi фiнансових результатiв окремих сегментiв у порiвняннi з iншими компанiями вiдповiдної галузi. Результати, активи та зобов'язання сегмента включають статтi, що безпосередньо стосуються цього сегмента та оцiнюються за тими самими принципами, що застосовуються для фiнансової звiтностi Компанiї.
Iнформацiя про джерела доходiв вiд реалiзацiї Компанiї розкрита у Примiтцi 15.
Географiчна iнформацiя
Переважно всi необоротнi активи Компанiї знаходяться в Українi. Компанiя отримує доходи вiд послуг iноземним операторам рiзних країн, якi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, складають 731,244 тисячi гривень (31 грудня 2014 року – 685,335 тисяч гривень) (Примiтка 15). Керiвництво вважає отриманими в Українi усi доходи вiд реалiзацiї, у тому числi i доходи вiд послуг iноземним операторам.
Головнi клiєнти
У 2015 та 2014 роках дохiд вiд жодного з клiєнтiв не перевищував 10% сукупного доходу Компанiї.
5. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень Комутацiйне та iнше мережне обладнання Кабельнi лiнiї та переда-вальнi пристрої Устаткуван-ня радiо- та фiксованого зв’язку Комп’юте-ри, офiсне та iнше обладнання Незавер-шенi капi-тальнi iнвестицiї Всього
Вартiсть оцiнки на 1 сiчня 2014 р. (пiсля коригувань) 963,323 344,657 3 402,019 290,565 96,383 12,811 5 109,758
Накопичений знос (пiсля коригувань) - - - - - - -
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2014 р. (пiсля коригувань) 963,323 344,657 3,402,019 290,565 96,383 12,811 5 109,758

Надходження - - - - - 320,142 320,142
Трансфер мiж групами 6,890 87,052 40,826 29,417 24,471 (188,656) -
Вибуття (58,109) (2,666) (13,480) (100) (2,622) - (76,977)
Нарахований знос (69,666) (74,030) (298,504) (51,311) (39,439) - (532,950)
Припинення визнання Севастопольської фiлiї (47,741) (2,477) (19,197) (19) (637) - (70,071)
Балансова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 794,697 352,536 3,111,664 268,552 78,156 144,297 4,749,902

Вартiсть оцiнки на 31 грудня 2014 р. 904,409 429,043 3,429,365 319,882 118,232 144,297 5,345,228
Накопичений знос (109,712) (76,507) (317,701) (51,330) (40,076) - (595,326)
Балансова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 794,697 352,536 3,111,664 268,552 78,156 144,297 4,749,902

Надходження - - - - - 264,401 264,401
Трансфер мiж групами (381) 173,235 73,114 (79,490) 122,783 (289,261) -
Вибуття (8,337) (2,020) (117,408) (481) (1,381) - (129,627)
Нарахований знос (48,405) (68,295) (251,283) (21,301) (36,901) - (426,185)
Припинення визнання Кримської фiлiї (44,746) (18,838) (127,068) (14,924) (3,101) (3,507) (212,184)
Переоцiнка 3,957,433 607,319 321,010 (18,292) (14,396) - 4,853,074
Балансова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 4,650,261 1,043,937 3,010,029 134,064 145,160 115,930 9,099,381

Вартiсть оцiнки на 31 грудня 2015 р. 4,650,261 1,043,937 3,010,029 134,064 145,160 115,930 9,099,381
Накопичений знос - - - - - - -
Балансова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 4,650,261 1,043,937 3,010,029 134,064 145,160 115,930 9,099,381
Придбанi або створенi Компанiєю активи спочатку облiковуються у складi категорiї "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" та переводяться до вiдповiдної категорiї, коли актив готовий до використання та введений в експлуатацiю. Трансфери мiж групами також включають рекласифiкацiю окремих статей, головним чином, мiж категорiями "Комутацiйне та iнше мережне обладнання" та "Устаткування радiо та фiксованого зв’язку"
Наприкiнцi 2015 року Компанiя пiдписала декiлька угод про довгострокове стратегiчне партнерство з Банком розвитку Китаю (БРК) та компанiєю Huawei. За цими договорами Компанiя отримує вiд Huawei технологiчну пiдтримку, а вiд БРК - фiнансову пiдтримку для проведення масштабної модернiзацiї мережi, яка охопить шiсть найбiльших мiст України, а також розгортання оптоволоконної мережi у сiльськiй мiсцевостi протягом 2016-2018 рокiв. Модернiзацiя мережi проводиться з метою переведення фiксованого голосового зв'язку з технологiї TDM на технологiю VoIP. Крiм того, вона передбачає створення технологiчної бази, яка дозволить Компанiї надавати клiєнтам послуги широкосмугового доступу до Iнтернету зi швидкiстю доступу до 50 Мб/с з використанням технологiї VDSL та до 1 Гб/с з використанням технологiї FTTH/GPON. Нова оптоволоконна iнфраструктура, яка буде розгорнута у ходi модернiзацiї мережi та впровадження у сiльськiй мiсцевостi, буде використовуватися для надання послуг проводового швидкiсного доступу в Iнтернет та сумiжних послуг бiльш високої якостi для споживачiв та дозволять посилити позицiю Компанiї на ринку. Загальний обсяг iнвестицiй у цей проект очiкується на рiвнi приблизно 3,800,000 тисяч гривень та фiнансуватиметься з позикових та власних коштiв. Деякi будiвлi Компанiї будуть наданi у заставу як забезпечення кредитних коштiв.
Модернiзацiя дозволить вивiльнити значний обсяг мiдного кабелю, старих аналогових АТС та будiвель, в яких розташованi цi АТС. Вивiльненi активи планується реалiзувати на вiдкритому ринку разом з iншим мiдним кабелем та аналоговими АТС, якi Компанiя бiльше не експлуатує або експлуатує, але планує вивiльнити в результатi оптимiзацiї переключень абонентiв до iнших АТС з вiльною ємнiстю. Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року зазначенi вище основнi засоби вважалися такими, що мали вузькоспецiалiзований характер i не могли бути проданi на вiдкритому ринку в Українi, крiм випадкiв продажу у складi дiючого бiзнесу. Крiм того, станом на цi дати були вiдсутнi достатнi ознаки, що вказували б на наявнiсть можливостей альтернативного використання цих актiвiв, було б фiзично можливим, юридично дозволеним, фiнансово доцiльним i таким, яке максимiзує їх вартiсть. Таким чином, у минулому оцiнка цих активiв проводилася з використанням амортизованої вартостi замiщення з проведенням тесту на економiчне знецiнення з використанням методу дисконтованих грошових потокiв (оцiнка 3 рiвня в iєрархiї справедливої вартостi).
Станом на 31 грудня 2015 року, пiсля прийняття рiшення про реалiзацiю програми модернiзацiї мережi, керiвництво змогло визначити конкретнi активи або групи активiв та дiйшло висновку про наявнiсть достатньої iнформацiї, яка свiдчить, що вартiсть цих активiв може бути максимiзована, якщо вони будуть вивiльненi з подальшої експлуатацiї та перетворенi на такi, якi можуть бути проданi на вiдкритому ринку. Оскiльки був зроблений висновок про те, що таке використання дозволить отримати максимальну вартiсть та забезпечить оптимальне використання активiв, керiвництво прийняло рiшення, що справедливу вартiсть активiв найкраще вiдображає ринковий метод, та провело оцiнку з використанням ринкової вартостi, скоригованої на витрати на вивiльнення активiв з подальшої експлуатацiї та перетворення їх на такi, якi можуть бути проданi на вiдкритому ринку (оцiнка 2 рiвня в вартостi).
Станом на 31 грудня 2015 року оцiнку справедливої вартостi будiвель, запланованих до вивiльнення у ходi модернiзацiї, а також iнших будiвель в обласних центрах, якi мають ринкову вартiсть, було проведено фiрмою незалежних оцiнювачiв, якi мають вiдповiдну визнану квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї зi схожим географiчним розташуванням. Справедлива вартiсть будiвель, якi мають ринкову вартiсть та розташованi у мiстах, що не є обласними центрами, визначалася внутрiшнiми експертами на основi цiни за квадратний метр об’єктiв з аналогiчними характеристиками, отриманої з даних регiональних ринкiв нерухомостi з коригуваннями на технiчний стан активiв.
Мiдний кабель, який планується вивiльнити у ходi модернiзацiї та оптимiзацiї мережi, було оцiнено внутрiшнiми експертами Компанiї на основi ринкових цiн для кожного типу кабелю з урахуванням витрат на демонтаж, базуючись на останнiх продажах Компанiї з коригуванням на змiну ринкових цiн на мiдь до дати оцiнки. Аналоговi АТС, якi планується вивiльнити у ходi модернiзацiї та оптимiзацiї мережi, мають значний вмiст лому та дорогоцiнних металiв у портах. Справедливу вартiсть цих АТС було визначено внутрiшнiми експертами вiдповiдно до кiлькостi портiв у тiй чи iншiй АТС та середнiх цiн продажу таких активiв станом на кiнець 2015 року у перерахунку на порт.
Таким чином, за результатами оцiнки справедливої вартостi за ринковим методом керiвництво визначило та включило до складу основних засобiв Компанiї справедливу вартiсть мiдного кабелю у сумi 773,184 тисячi гривень з балансовою вартiстю до переоцiнки 89,999 тисяч гривень (у складi категорiї "Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої"), справедливу вартiсть аналогових АТС у сумi 690,111 тисяч гривень з балансовою вартiстю до переоцiнки 21,539 тисяч гривень (у складi категорiї "Комутацiйне та iнше мережне обладнання") та справедливу вартiсть будiвель у сумi 4,222,792 тисячi гривень з балансовою вартiстю до переоцiнки 146,396 тисяч гривень (у складi категорiї "Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень"). Вiдповiдна дооцiнка, вiдображена у складi iншого сукупного доходу, та сторно ранiше визнаного збитку вiд знецiнення, вiдображене у складi прибутку та збитку за 2015 рiк, склали 5,143,100 тисяч гривень та 285,053 тисячi гривень, вiдповiдно.
Решта основних засобiв Компанiї має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на вiдкритому ринку в Українi, крiм випадкiв продажу у складi дiючого бiзнесу. Ринок аналогiчних основних засобiв в Українi не є активним, i на ньому не проводиться достатня кiлькiсть операцiй купiвлi-продажу порiвнянних активiв, щоб можна було визначити справедливу вартiсть на пiдставi ринкової вартостi. Вiдповiдно, справедлива вартiсть цих об'єктiв визначається передусiм на основi амортизованої вартостi замiщення. Цей метод базується на аналiзi вартостi вiдтворення або замiни основних засобiв, скоригованої на погiршення їхнього фiзичного, функцiонального або економiчного стану та старiння. Станом на 31 грудня 2013 року амортизована вартiсть замiщення вузькоспецiалiзованих активiв розраховувалася на основi iнформацiї з внутрiшнiх джерел та аналiзу українського та iноземних ринкiв аналогiчних основних засобiв. Ринковi данi були отриманi з опублiкованої iнформацiї, каталогiв, статистичних даних тощо, а також вiд галузевих експертiв та постачальникiв. Справедлива вартiсть активiв, визначена за методом амортизованої вартостi замiщення, була перевiрена на економiчне знецiнення з використанням методу дисконтованих грошових потокiв. За результатами перевiрки на економiчне знецiнення сума, отримана за методом амортизованої вартостi замiщення, була значно зменшена. Станом на 31 грудня 2014 року керiвництво зробило тест на знецiнення основних засобiв Компанiї з використанням методу дисконтованих грошових потокiв, крiм основних засобiв, що знаходяться у АР Крим та схiдних областях, в яких триває збройний конфлiкт та в яких розташованi Донецька та Луганська фiлiї, та дiйшло висновку, що справедлива вартiсть усiх основних засобiв, тестування яких проводилося, суттєво не
Станом на 31 грудня 2015 року керiвництво зробило тест на знецiнення основних засобiв Компанiї з використанням методу дисконтованих грошових потокiв, крiм основних засобiв Донецької та Луганської фiлiй, щоб визначити, чи є суттєвi вiдмiнностi справедливої вартостi цих активiв вiд балансової вартостi. Прогнози грошових потокiв були пiдготовленi керiвництвом, виходячи зi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття (Рiвень 3), на основi фiнансових бюджетiв на дев'ять рокiв, затверджених вищим керiвництвом, з урахуванням ефекту модернiзацiї. Грошовi потоки за перiод, що перевищує прогнозований, екстраполювалися з використанням розрахункових темпiв зростання 3%. За результатами оцiнки у цiй фiнансовiй звiтностi був визнаний збиток вiд знецiнення у сумi 383,568 тисяч гривень як уцiнка вiдповiдних активiв, з якої 151,999 тисяч гривень було вiдображено у складi прибутку та збитку, а 231,569 тисяч гривень - у складi iнших сукупних доходiв за 2015 рiк.
Як i у попередньому роцi, усi активи фiксованого зв'язку, крiм Донецької та Луганської фiлiй, якi аналiзуються керiвництвом окремо, вважаються єдиною одиницею, що генерує грошовi кошти, оскiльки цi активи являють собою єдиний комплекс та контролюються керiвництвом як єдиний напрямок, та неможливо визначити окремi активи чи їх групи, що генерують потiк грошових коштiв, який би практично не залежав вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв.
Керiвництво визначило, що є ознаки знецiнення основних засобiв Донецької та Луганської фiлiй та провело тест на знецiнення, виходячи зi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття (Рiвень 3). При проведеннi тесту на знецiнення керiвництво використовувало прогнози грошових потокiв пiсля оподаткування, виходячи з припущення про вiдсутнiсть росту обсягу дiяльностi, якi були продисконтованi з використанням середньозваженої вартостi капiталу пiсля оподаткування 25%. За результатами оцiнки на знецiнення у цiй фiнансовiй звiтностi був визнаний збиток вiд знецiнення у сумi 191,511 тисяч гривень як уцiнка вiдповiдних активiв, з якої 59,370 тисяч гривень було вiдображено у складi прибутку та збитку, а 132,141 тисяч гривень - у складi iнших сукупних доходiв за 2015 рiк. Основною причиною знецiнення є низький рiвень оплати клiєнтами в областях, в яких триває збройний конфлiкт.
Пiсля втрати контролю над Кримською фiлiєю у лютому 2015 року Компанiя припинила визнання основних засобiв цiєї фiлiї та вiдобразила вiдповiдний збиток у сумi 217,117 тисяч гривень у складi прибутку та збитку за 2015 рiк, що вiдповiдає балансовiй вартостi цих активiв станом на дату припинення визнання. Резерв переоцiнки у сумi 117,238 тисяч гривень за вирахуванням податку на прибуток був перенесений до складу непокритого збитку.
Нижче у таблицi наведенi основнi припущення, на основi яких керiвництво прогнозувало грошовi потоки при визначеннi суми вiдшкодування вузькоспецiалiзованих основних засобiв (Рiвень 3) станом на 31 грудня 2015 року:
(у тисячах гривень)
Вхiдна iнформацiя % змiн Змiна в оцiнцi справедливої вартостi
Ставка дисконту пiсля оподаткування +1%/-1% (408,863) / 474,961
Темп зростання середнього доходу на абонента +1%/-1% 269,029 / (269,029)
Капiтальнi iнвестицiї +1%/-1% (41,177) / 41,177
Маржа EBITDA +1%/-1% 304,155 / (304,155)
Нарахований знос
Загальна сума зносу за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином:
(у тисячах гривень) Прим. 2015 рiк 2014 рiк
Облiковано у складi:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 16 368,069 487,558
Адмiнiстративнi витрати 17 41,108 29,251
Витрати на збут 18 4,334 5,416
Iншi операцiйнi витрати 19 12,674 2,757
Всього нарахованого зносу 426,185 524,982
Зменшення нарахованого зносу у 2015 роцi переважно пояснюється проведеним керiвництвом переглядом залишкової вартостi, у першу чергу, АТС та мiдного кабелю, враховуючи зростання курсiв валют та цiн, за якими цi активи можуть бути проданi наприкiнцi строку експлуатацiї, за вирахуванням витрат, пов’язаних з вибуттям.
На 31 грудня 2015 року первiсна вартiсть основних засобiв, по яких був нарахований 100% знос i якi все ще знаходяться в експлуатацiї, становить нуль (на 31 грудня 2014 року – 20,826 тисяч гривень).
Забезпечення
На 31 грудня 2015 року обладнання балансовою вартiстю 1 495 375 тисяч гривень (на 31 грудня 2014 року – 312 823 тисячi гривень) передане в заставу для забезпечення банкiвських кредитiв.
Витрати на позики
Через вiдсутнiсть активiв, що вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, Компанiя не проводила капiталiзацiю витрат на виплату процентiв по позиках протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року.Продовження тексту приміток

6. Необоротнi активи, утримуванi для продажу
Мобiльний сегмент
Пiсля завершення процесу приватизацiї у 2011 роцi акцiонери Компанiї схвалили рiшення про продаж сегменту мобiльного зв’язку. Компанiя прийняла рiшення про продаж вищезазначеного сегменту пiсля того, як акцiонери вирiшили придiлити бiльшу увагу ключовим факторам конкурентної переваги Компанiї, якими є послуги фiксованого зв’язку.
Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року мобiльний сегмент представлений виключно дочiрнiм пiдприємством ТОВ "ТриМоб" та класифiкований, як необоротнi активи утримуванi для продажу.
Пiсля класифiкацiї цiєї iнвестицiї як активу, утримуваного для продажу, керiвництво й надалi планувало продаж цього активу, але строк, необхiдний для завершення продажу, спочатку був подовжений через особливi обставини, що не залежать вiд Компанiї. Геополiтична нестабiльнiсть в Українi з подальшою економiчною кризою впливає на рiшення потенцiйних iнвесторiв. Крiм того, на продаж активiв мобiльного зв'язку у попереднiх перiодах значною мiрою впливало проведення загальнонацiонального тендеру на надання послуг у форматi 3G, який був оголошений, але постiйно переносився протягом останнiх декiлькох рокiв. Викликана збройним конфлiктом в Українi невизначенiсть умов переобладнання видiленого частотного дiапазону для вiйськових цiлей та його вартостi призвели до додаткової невизначеностi ходу усiх переговорiв щодо продажу.
Поряд iз зазначеними вище обставинами, у 2014 роцi Компанiя продовжувала переговори про продаж активiв сегменту мобiльного зв'язку. У другому кварталi 2015 року на останньому етапi переговорiв сторони не змогли дiйти згоди про певнi умови продажу та укласти остаточну угоду про продаж. Тому у третьому кварталi 2015 року Компанiя розпочала переговори з iншим зацiкавленим потенцiйним покупцем. Станом на звiтну дату сторони узгодили суттєвi умови продажу. Завершення угоди планується до кiнця 2016 року пiсля узгодження з державними органами, зокрема, Фондом державного майна та Антимонопольним комiтетом України.
Як зазначено у Примiтцi 26, у вереснi 2015 року Компанiя уклала угоди з двома державними банками, за умовами яких кошти, отриманi вiд продажу мобiльного сегменту, мають бути спрямованi Компанiєю на придбання облiгацiй, випущених материнською компанiєю Компанiї, якi утримуються цими банками.
Iнформацiя щодо необоротних активiв утримуваних для продажу представлена нижче:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Активи по групi вибуття:
Фiнансовi iнвестицiї (ТОВ «ТриМоб”) 1,118,394 530,888
1,118,394 530,888
Протягом 2015 року Компанiя iнвестувала 577,143 тисяч гривень (2014 - 225,217 тисяч гривень) у дочiрнє пiдприємство шляхом надання додаткового фiнансування без очiкування, що кошти будуть повернутi дочiрнiм пiдприємством у найближчому майбутньому i тому класифiкованi як iнвестицiї у дочiрнє пiдприємство.
Телекомунiкацiйна мережа спецiального призначення
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, включають об'єкти телекомунiкацiйної мережi спецiального призначення зi справедливою вартiстю нуль гривень. Як описано у Примiтцi 2, у 2015 роцi керiвництво здiйснило коригування даних попереднiх перiодiв щодо цих активiв.
7. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Фiзичнi особи 342,267 324,314
Юридичнi особи 329,943 615,435
Державнi установи 99,852 206,915
772,062 1,146,664
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi:
Фiзичнi особи (156,623) (124,612)
Юридичнi особи (115,673) (72,451)
Державнi установи (46,524) (76,634)
(318,820) (273,697)
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 453,242 872,967
Далi поданий аналiз дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за кредитною якiстю:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Фiзичнi особи
- поточна та прострочена менше 90 днiв 176,396 199,000
- прострочена 90-180 днiв 19,779 42,561
- прострочена 180-360 днiв 28,199 32,029
- прострочена понад 360 днiв 117,893 50,724
Всього заборгованостi фiзичних осiб, загальна сума 342,267 324,314

Юридичнi особи
- поточна та прострочена менше 90 днiв 218,876 320,642
- прострочена 90-180 днiв 18,224 48,236
- прострочена 180-360 днiв 19,481 52,631
- прострочена понад 360 днiв 73,362 193,926
Всього заборгованостi юридичних осiб, загальна сума 329,943 615,435

Державнi установи
- поточна та прострочена менше 90 днiв 44,625 89,027
- прострочена 90-180 днiв 10,659 30,727
- прострочена 180-360 днiв 10,862 35,802
- прострочена понад 360 днiв 33,706 51,359
Всього заборгованостi державних установ, загальна сума 99,852 206,915
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, загальна сума 772,062 1,146,664
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi (318,820) (273,697)
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 453,242 872,967
Категорiя поточної та простроченої менше 90 днiв заборгованостi у таблицi вище складається здебiльшого з доходiв за грудень, рахунки за який виставляються на початку сiчня (крiм доходiв вiд послуг доступу до Iнтернету фiзичним особам, якi надаються за попередньою оплатою). Дата оплати цих рахункiв за договором – 20 сiчня. Дебiторська заборгованiсть вiд юридичних осiб станом на 31 грудня 2014 року включає дебiторську заборгованiсть вiд ТОВ «ТриМоб» на загальну суму 255,951 тисяча гривень, серед якої прострочена понад 360 днiв дебiторська заборгованiсть складає 172,654 тисячi гривень. Резерв на її знецiнення не нараховується. Станом на 31 грудня 2015 року дебiторська заборгованiсть вiд ТОВ «ТриМоб» складає нуль гривень.
У попереднiх перiодах оплата за приблизно 90% послуг фiзичним особам надходила до кiнця мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому послуга була спожита.
Категорiя поточної та простроченої менше 90 днiв заборгованостi юридичних осiб включає заборгованiсть вiд iнших телекомунiкацiйних операторiв та вiд українських юридичних осiб, якi користуються послугами Компанiї протягом тривалого перiоду часу.
Знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2015 року представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Дебiторська заборгованiсть до знецiнення Знецiнення Дебiторська заборгованiсть пiсля знецiнення Частка знецiненої дебiторської заборгованостi

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги фiзичних осiб
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi - - - -
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi
342,267
(156,623)
185,644
46%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги фiзичних осiб 342,267 (156,623) 185,644 46%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги юридичних осiб
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi
52,996
(48,978)
4,018
92%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi
276,947
(66,695)
210,252
24%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги юридичних осiб 329,943 (115,673) 214,270 35%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги державних установ
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi
1,149 (1,149) - 100%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 98,703 (45,375) 53,328 46%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги державних установ
99,852
(46,524)
53,328
47%
Всього 772,062 (318,820) 453,242 41%
7. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (продовження)
Знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2014 року представлено таким
(у тисячах гривень) Дебiторська заборгова-нiсть до знецiнення Знецiнення Дебiторська заборгованiсть пiсля знецiнення Частка знецiненої дебiторської заборгова-ностi
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги фiзичних осiб
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi - - - -
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi
324,314
(124,612)
199,702
38%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги фiзичних осiб 324,314 (124,612) 199,702 38%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги юридичних осiб:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi 284,930 (21,298) 263,632 7%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi
330,505
(51,153)
279,352
15%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги юридичних осiб 615,435 (72,451) 542,984 12%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги державних установ:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi 54,038 (14,195) 39,843 26%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 152,877 (62,439) 90,438 41%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги державних установ
206,915
(76,634)
130,281
37%
Всього 1,146,664 (273,697) 872,967 24%
Змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Резерв на початок року 273,697 226,044
Збiльшення резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення 90,876 134,893
Зменшення резерву (45,753) (87,240)
Резерв на кiнець року 318,820 273,697
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення у 2015 роцi додатково збiльшився внаслiдок погiршення полiтико-економiчної ситуацiї в Українi та втрати контролю над Кримською фiлiєю (Примiтка 1). Зокрема, стосовно Кримської фiлiї був нарахований резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi фiзичних та юридичних осiб у сумi 36 074 тисячi гривень та 35 618 тисяч гривень, вiдповiдно.
Iнформацiя про кредитний ризик, ризик концентрацiї, валютний та процентний ризики наведена у Примiтцi 25.
8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена безпроцентним кредитом, наданим материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у сумi 734 006 тисяч гривень з номiнальною вартiстю 736 775 тисяч гривень станом на 31 грудня 2015 року (станом на 31 грудня 2014 року – у сумi 341 065 тисячi гривень з номiнальною вартiстю 408 415 тисяч гривень). Згiдно з умовами договору баланс безпроцентного кредиту наданого материнськiй компанiї, у сумi 678,726 тисяч гривень пiдлягав поверненню у жовтнi 2015 року, тобто прострочений на 2 мiсяцi, а залишковий баланс у сумi 55,280 тисяч гривень пiдлягає погашенню до 1 липня 2016 року. (на 31 грудня 2014 року – 341 065 тисяч гривень до 19 жовтня 2015 року).
При первiсному визнаннi справедлива вартiсть була продисконтована з використанням процентних ставок, що вiдповiдають ринковим ставкам для аналогiчних процентних iнструментiв. Вiдповiдний вплив первiсного визнання у сумi 42 007 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року (158 824 тисячi гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року), був облiкований як змiни в капiталi як збiльшення накопиченого дефiциту. Ефект дисконтування у сумi 106 588 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року (31 грудня 2014 року – 84 845 тисяч гривень), був визнаний у складi фiнансових доходiв. Прибуток вiд дострокового погашення, який облiковується безпосередньо у складi прибутку накопиченого дефiциту як сторно початково визнаного дисконту, становив нуль гривень (на 31 грудня 2014 року – 40,307 тисяч гривень).
9. Iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31 грудня 2015 року iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї включали процентнi облiгацiї, випущенi ТОВ “ЕСУ”, у сумi 160,872 тисячi гривень (на 31 грудня 2014 року - нуль), що пiдлягають погашенню у квiтнi 2017 року. Ефективна процентна ставка за цими облiгацiями становить 24%.
10. Власний капiтал
На 31 грудня 2015 року зареєстрований статутний капiтал складається з 18,726,248 тисяч випущених та зареєстрованих простих акцiй (на 31 грудня 2014 року – 18,726,248 тисяч акцiй) номiнальною вартiстю 0.25 гривнi за одну акцiю. На 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року всi акцiї знаходяться в обiгу.
До 1 сiчня 2001 року Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою. Згiдно з Мiжнародним стандартом фiнансової звiтностi МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” (МСБО 29), всi елементи власного капiталу, за винятком накопиченого нерозподiленого прибутку (накопиченого дефiциту), повиннi бути перерахованi iз застосуванням коефiцiєнтiв перерахунку. Отже, згiдно з МСБО 29, статутний капiтал був перерахований iз застосуванням коефiцiєнтiв перерахунку з дат, коли елементи статутного капiталу були внесенi або виникли в iнший спосiб, по 31 грудня 2000 року, що призвело до дооцiнки статутного капiталу на суму 3,011,892 тисячi гривень, вiдображеної у складi капiталу у дооцiнках у звiтi про власний капiтал. Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року загальна сума зареєстрованого та повнiстю оплаченого акцiонерного капiталу становить 4,681,562 тисячi гривень.
У 2015 роцi Група визнала безпосередньо у капiталi 42,007 тисяч гривень, що являють собою рiзницю мiж номiнальною та справедливою вартiстю безпроцентного кредиту, наданого материнськiй компанiї (Примiтки 6 та 28)..
У зв'язку з вибуттям/припиненням визнання деяких основних засобiв Компанiя перенесла на непокритий збиток за 2015 рiк суму дооцiнки цих активiв за вирахуванням податку на прибуток у сумi 244,653 тисячi гривень (у 2014 роцi – 53,547 тисяч гривень).
Станом на 31 грудня 2015 року додатковий капiтал у сумi 417,773 тисячi гривень представлений переважно емiсiйним доходом (на 31 грудня 2014 року – 414,358 тисяч гривень).
Станом на 31 грудня 2015 року резерви у сумi 222 812 тисяч гривень являють собою вiдрахування частки статутного капiталу та рiчних прибуткiв, як це було передбачено законодавством України до приватизацiї Компанiї (на 31 грудня 2014 року - 222 812 тисяч гривень).
Власники простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю на загальних зборах акцiонерiв.
Згiдно iз законодавством України, сума накопиченого нерозподiленого прибутку до розподiлу обмежується залишком накопиченого нерозподiленого прибутку.
11. Довгостроковi забезпечення
Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан, представленi таким чином::
(у тисячах гривень) 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Зобов’язання з довгострокових пенсiйних виплат 218,020 240,683
Зобов’язання з iнших довгострокових виплат працiвникам 9,291 13,273
Всього довгострокових забезпечень 227,311 253,956
Зобов’язання з довгострокових пенсiйних виплат
Рух зобов’язань з довгострокових пенсiйних виплат за 2015 рiк представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах Всього зобов’язань з пенсiйних виплат
Поточна вартiсть зобов’язань на 1 сiчня 2015 р. 67,157 173,526 240,683
Вартiсть поточних послуг 7,004 893 7,897
Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних виплат 10,426 22,005 32,431
Визнаний прибуток вiд ранiше наданих послуг/скорочення пенсiйного плану (19,239) (21,771) (41,010)
Актуарний збиток (прибуток), вiдображений у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд (11,735) 21,859 10,124
Здiйсненi виплати (2,965) (29,140) (32,105)
Поточна вартiсть зобов’язань на 31 грудня 2015 р. 50,648 167,372 218,020
Внаслiдок ряду змiн пенсiйного законодавства вiк дострокового виходу на пенсiю був подовжений на 5 рокiв. Вiдповiдно, Група визнала прибуток вiд ранiше наданих послуг у сумi 22 443 тисячi гривень. Крiм того, Група визнала прибуток вiд скорочення пенсiйного плану у сумi 21 578 тисяч гривень внаслiдок скорочення чисельностi персоналу Компанiї у 2015 роцi.
Рух зобов’язань з довгострокових пенсiйних виплат за 2014 рiк представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу
в шкiдливих умовах Всього зобов’язань з пенсiйних виплат
Поточна вартiсть зобов’язань на 1 сiчня 2014 р. 71,274 226,940 298,214
Вартiсть поточних послуг 6,162 4,163 10,325
Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних виплат 10,124 24,507 34,631
Визнаний прибуток вiд ранiше наданих послуг/скорочення пенсiйного плану (23,417) 6,180 (17,237)
Актуарний збиток (прибуток), вiдображений у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд 10,436 (54,394) (43,958)
Здiйсненi виплати (7,422) (33,870) (41,292)
Поточна вартiсть зобов’язань на 31 грудня 2014 р. 67,157 173,526 240,683
Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати за 2015 рiк, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах Всього зобов’язань з пенсiйних виплат
Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних виплат 10,426 22,005 32,431
Вартiсть поточних послуг 7,004 893 7,897
Визнаний прибуток вiд ранiше наданих послуг/скорочення пенсiйного плану (19,239) (21,771) (41,010)
(1,809) 1,127 (682)
Вартiсть поточних послуг та прибуток вiд ранiше наданих послуг/скорочення пенсiйного плану включенi до витрат на персонал згiдно колективного договору у складi iнших операцiйних витрат (Примiтка 19).
11. Довгостроковi забезпечення (продовження)
Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах Всього зобов’язань з пенсiйних виплат
Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних виплат 10,124 24,507 34,631
Вартiсть поточних послуг 6,162 4,163 10,325
Прибуток вiд ранiше наданих послуг/скорочення пенсiйного плану (23,417) 6,180 (17,237)
(7,131) 34,850 27,719
Далi представленi основнi актуарнi припущення, використанi при визначеннi цих зобов’язань:
31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Номiнальна ставка дисконту 16.04% 16.04%
Плиннiсть персоналу 10.67% 10.2%
Оскiльки в Українi достовiрнi ринковi данi, як правило, вiдсутнi, керiвництво використовує власнi припущення при розрахунку зазначених зобов’язань на кiнець кожного року. Фактичнi результати можуть значно вiдрiзнятися вiд таких оцiнок, зроблених на кiнець року.
Темпи зростання заробiтної плати були оцiненi на основi прогнозованого та закладеного в бюджет зростання заробiтної плати працiвникiв.
Далi наведений аналiз чутливостi зобов’язань з пенсiйних виплат до змiн основних припущень:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2015 р.

Збiльшення/зменшення номiнальної ставки дисконту на 1% (10,138) / 11,093
Збiльшення/зменшення номiнальної заробiтної плати на 1% 5,865 / (5,410)

Станом на 31 грудня 2015 року середньозважений строк погашення зобов’язань Групи з довгострокових виплат працiвникам становить 6 рокiв (на 31 грудня 2014 року - 6 рокiв). Платежi за цими зобов'язаннями, що очiкуються протягом 2016 року, становлять 42 996 тисяч гривень (протягом 2015 року - 48 218 тисяч гривень).
12. Кредити та позики
Кредити та позики представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня
2015 р. 31 грудня
2014 р.
Довгостроковi позики
Випущенi облiгацiї 487,100 -
Кредити вiд постачальникiв обладнання та iншi позики - 22,320
Всього довгострокових позик 487,100 22,320
Поточнi позики
Банкiвськi кредити 997,915 1,090,387
Випущенi облiгацiї 403,100 890,860
Кредити вiд постачальникiв обладнання 31,595 105,207
Проценти до виплати 13,385 14,445
Iнше 2,397 2,252
Всього поточних позик 1,448,392 2,103,151
Всього позик 1,935,492 2,125,471
Iнформацiя щодо безперервної дiяльностi розкрита у Примiтцi 1.
Iнформацiя про кредитний ризик, ризик концентрацiї, валютний та процентний ризики наведена у Примiтцi 25.
Строки та умови непогашених кредитiв та позик представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Валюта 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Балансова вартiсть Номiнальна вартiсть Балансова вартiсть Номiнальна вартiсть
Довгостроковi позики
Випущенi облiгацiї Гривнi 487,100 487,100 - -
Кредити вiд постачальникiв обладнання та iншi позики Долари США, євро - - 22,320 22,320
487,100 487,100 22,320 22,320
Поточнi позики
Банкiвськi кредити Долари США, гривнi 997,915 997,915 1,090,387 1,090,387
Випущенi облiгацiї Гривнi 403,100 403,100 890,860 895,200
Кредити вiд постачальникiв обладнання Долари США, євро 31,595 31,595 105,207 105,207
Проценти до виплати Долари США, гривнi 13,385 13,385 14,445 14,445
Iнше Гривнi 2,397 2,397 2,252 2,251
Всього поточних позик 1,448,392 1,448,392 2,103,151 2,107,490

Всього позик 1,935,492 1,935,492 2,125,471 2,129,810
Iнформацiя про валютний ризик та ризик лiквiдностi наведена у Примiтцi 25.
Iнформацiя про валютний ризик та ризик лiквiдностi наведена у Примiтцi 25.
Облiгацiї
Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя розмiстила облiгацiї (серiї N, O, P, Q) номiнальною вартiстю 550,000 тисяч гривень з номiнальною процентною ставкою 18% рiчних (ефективна процентна ставка дорiвнює 18%). У 2014 роцi Група розмiстила додатковi облiгацiї (серiї N, O, P, Q) на суму 180,000 тисяч гривень з номiнальною процентною ставкою 18% рiчних (ефективна процентна ставка дорiвнює 18%). Протягом 2014 року Компанiя викупила облiгацiї (серiї N, O, P, Q), крiм облiгацiй у сумi 3,100 тисяч гривень, непогашених станом на 31 грудня 2014 року (серiї P, Q). Ця сума залишається непогашеною станом на 31 грудня 2015 року та вiдображена як поточне зобов'язання.
У серпнi 2014 року Компанiя розмiстила облiгацiї (серiї T, U, V) номiнальною вартiстю 1,192,100 тисяч гривень з номiнальною процентною ставкою 17% рiчних (ефективна процентна ставка дорiвнює 17%). Компанiя викупила облiгацiї цих серiй у сумi 300,000 тисяч гривень протягом 2014 року, пiсля чого залишок в обiгу станом на 31 грудня 2014 року дорiвнював 892,100 тисяч гривень. У березнi та серпнi 2015 року процентну ставку було збiльшено до 21%. Облгiацiї на суму 5,000 тисяч гриваень викуплено протягом 2015 року. Станом на 31 грудня 2015 року непогашений залишок становив 887,100 тисяч гривень, з яких 487,100 тисяч гривень представленi як довгостроковi зобов'язання, оскiльки строк їх погашення був перенесений на березень 2017 року.
Зобов'язання за облiгацiями станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року представленi як довгостроковi та поточнi, вiдповiдно. Згiдно з умовами розмiщення облiгацiй у власникiв облiгацiй є право вимагати дострокового погашення номiнальної суми облiгацiй кожного року у певний момент, як вказано у проспектi емiсiї.
Кредити вiд постачальникiв обладнання
Компанiя має кредити вiд постачальника обладнання, деномiнованi у євро та доларах США, з ефективною процентною ставкою приблизно 6%, заборгованiсть по яких на 31 грудня 2015 року становила 31,595 тисяч гривень (на 31 грудня 2014 року – 127,527 тисяч гривень), вiдображено як короткострокова частина довгострокових зобов’язань.
Банкiвськi кредити та позики
У 2011 роцi Компанiя пiдписала угоду на отримання вiдновлювальної мультивалютної кредитної лiнiї з вiтчизняним банком з лiмiтом 48,000 тисяч доларiв США. У 2012 роцi Група пiдписала угоду на отримання додаткової кредитної лiнiї з кредитним лiмiтом 22,000 тисяч доларiв США. Протягом 2015 року лiмiт кредитної лiнiї було зменшено до 45,000 тисяч доларiв США. Загальна заборгованiсть за цими кредитними лiнiями станом на 31 грудня 2015 року становила 837,915 тисяч гривень (на 31 грудня 2014 року – 665,834 тисячi гривень).
У лютому 2014 року Компанiя пiдписала з вiтчизняним банком договiр про вiдкриття багатофункцiональної кредитної лiнiї у доларах США та гривнях на загальну суму 338,000 тисяч гривень, строк дiї якої закiнчився у вереснi 2015 року. Станом на 31 грудня 2015 року заборгованiсть за цiєю кредитною лiнiєю становила нуль гривень (на 31 грудня 2014 року – 310,570 тисяч гривень).
У червнi 2015 року Компанiя пiдписала кредитний договiр з українським банком на суму 160,000 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2015 року заборгованiсть за цiєю кредитною лiнiєю становила 160,000 тисяч гривень..
Сума заборгованостi за договором овердрафту з українським банком станом на 31 грудня 2015 року становить нуль гривень (на 31 грудня 2014 року – 113 992 тисячi гривень).
Далi показанi ефективнi процентнi ставки та валюти кредитiв та позик станом на звiтну дату:
2015 рiк 2014 рiк
% рiчних Гривнi Гривнi Долари США Долари США Євро Гривнi Гривнi Долари США Долари США Євро
21.0 % - 24.5 % KIEVPRIME (1 M)+5% Libor USD 12M +11.20% 6.5% 6% 16.5 % - 22.5 % UIRD (12M) +3%
UIRD (3M) +3% 6.5% - 11% LIBOR USD 3M +7.5 % 6%
Всього позик 1,052,597 628,725 209,190 11,155 20,440 1,124,487 521,000 281,231 148,873 35,435
Компанiя не має субординованого боргу або боргу, який може бути конвертований в акцiї.
Дотримання фiнансових показникiв за кредитними договорами
Компанiя зобов'язана дотримуватися певних фiнансових показникiв за договорами про отримання позик.
Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя порушила фiнансовий показник за кредитом вiд постачальника обладнання, заборгованiсть за яким становила 11,155 тисяч гривень. Ця позика була погашена у лютому 2016 року. Iншими кредитними договорами Компанiї не передбачено положень про перехресний дефолт, тому це порушення не мало впливу на iншi позики Компанiї.
Забезпечення
Iнформацiя стосовно основних засобiв у заставi за отриманими позиками розкрита у Примiтцi 5.
13. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня
2015 р. 31 грудня
2014 р.
Кредиторська заборгованiсть за необоротнi активи 132,197 167,470
Кредиторська заборгованiсть за послуги 128,171 133,036
Кредиторська заборгованiсть за товарно-матерiальнi запаси 56,383 64,918
Кредиторська заборгованiсть перед операторами 32,166 32,899
Iнша кредиторська заборгованiсть 4,997 4,524
Всього кредиторської заборгованостi за товари, роботи та послуги та iншої кредиторської заборгованостi 353,914 402,847
14. Поточнi забезпечення
Поточнi зобов'язання представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня
2015 р. 31 грудня
2014 р.
Забезпечення по виплатах працiвникам 129,604 76,759
Забезпечення по невикористаних вiдпустках 100,508 119,300
Iнше 107 162
Всього поточних забезпечень 230,219 196,221
Сума забезпечення по виплатах працiвникам збiльшилася внаслiдок прийняття нової полiтики оплати працi у липнi 2015 року.
15. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Аналiз доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за основними джерелами доходiв:
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Дзвiнки в межах мiста та абонентська плата 2,777,134 2,868,253
Послуги Iнтернет 1,485,210 1,392,802
Послуги, наданi iноземним операторам 731,244 684,146
Дзвiнки на мобiльнi телефони та мiжмiськi дзвiнки в межах України з посекундною тарифiкацiєю 280,317 321,449
Плата за користування телефонними лiнiями та каналами зв’язку, вхiднi дзвiнки та транзит телефонного трафiку 255,110 391,970
Мiжнародний трафiк 204,989 204,951
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 219,093 200,622
Доходи вiд послуг проводового радiомовлення 153,322 170,273
Плата за користування кабельною каналiзацiєю 121,692 132,915
Доходи вiд реалiзацiї товарiв 16,115 22,030
Iншi доходи 150,531 103,599
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 6,394,757 6,493,010
Плата за трафiк в межах мiста та абонентська плата, а також плата за користування кабельною каналiзацiєю встановлюються на основi тарифiв на телекомунiкацiйнi послуги, затверджених НКРЗI.
Плата за дзвiнки на мобiльнi телефони та мiжмiськi дзвiнки в межах України включає плату за вихiдний посекундний трафiк в межах України, яка розраховується на основi застосування тарифiв, затверджених Компанiєю. Застосовується посекундна тарифiкацiя розмов.
Дохiд вiд мiжнародного трафiку включає платежi за мiжнароднi телефоннi дзвiнки, якi здiйснюються абонентами з територiї України.
Дохiд вiд надання послуг iноземним операторам включає регулярнi (мiсячнi, квартальнi, рiчнi) платежi за використання лiнiй та термi нацiю трафiку абонентiв iноземних операторiв, що знаходяться за межами територiї України, та базується на окремих угодах iз iноземними операторами.
Плата за користування каналами, доступ до лiнiй фiксованого зв’язку, вхiднi дзвiнки та транзит телефонного трафiку – це платежi, отриманi вiд українських операторiв послуг зв’язку, якi включають фiксованi платежi за доступ до мережi Компанiї та платежi за передачу та термiнацiю трафiку абонентiв цих операторiв. На вiдмiну вiд плати за термiнацiю та транзит телефонного трафiку, плата за користування телефонними лiнiями та каналами зв’язку встановлюється на основi тарифiв на телекомунiкацiйнi послуги, затверджених НКРЗI.
Доходи вiд надання послуг Iнтернет включають фiксовану абонентську плату, плату за передачу трафiку з використанням IР-технологiй, дохiд вiд реалiзацiї Iнтернет-карток, плату за послуги з передачi даних, плату за пiдключення та iншi платежi за надання послуг.
16. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Витрати на оплату працi 1,487,390 1,924,886
Комунальнi послуги 471,334 413,428
Знос основних засобiв 368,069 487,558
Матерiали 322,462 363,413
Послуги, наданi iноземними операторами 251,528 234,019
Плата за користування телефонними лiнiями та каналами зв’язку, вхiднi дзвiнки та транзит телефонного трафiку 195,526 215,941
Технiчне обслуговування та ремонт 178,506 168,711
Збиток вiд припинення визнання фiлiї у Криму (Примiтка 5) 181,765 61,330
Витрати на оренду 86,210 79,660
Амортизацiя нематерiальних активiв 41,548 31,115
Знецiнення/переоцiнка основних засобiв (94,779) -
Iнше 131,141 169,697
Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3,620,700 4,149,758
Сума витрат на оплату працi у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зменшилася у 2015 роцi внаслiдок значного скорочення чисельностi персоналу.
17. Адмiнiстративнi витрати
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Витрати на оплату працi 500,727 492,705
Витрати на оренду 48,831 40,270
Земельнi та iншi податки 42,017 7,976
Знос основних засобiв 41,108 29,251
Професiйнi послуги 22,546 47,090
Збиток вiд припинення визнання фiлiї у Криму (Примiтка 5) 21,085 6,833
Матерiали 18,372 24,058
Знецiнення/переоцiнка основних засобiв 15,183 -
Комунальнi послуги 12,097 4,211
Банкiвськi комiсiї та виплати 8,557 13,934
Технiчне обслуговування та ремонт 4,974 20,803
Амортизацiя нематерiальних активiв 90 193
Iнше 42,228 60,805
Всього адмiнiстративних витрат 777,815 748,129
18. Витрат на збут
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Витрати на оплату працi 329,242 351,280
Витрати на рекламу та полiграфiчнi послуги 68,902 99,676
Доставка рахункiв 33,654 19,044
Банкiвськi комiсiї та виплати 31,247 41,357
Комунальнi послуги 25,133 22,282
Матерiали 7,621 10,384
Амортизацiя нематерiальних активiв 1,922 1,264
Знос основних засобiв 4,706 4,727
Технiчне обслуговування та ремонт 4,334 5,416
Збиток вiд припинення визнання фiлiї у Криму (Примiтка 5) 2,340 19,071
Знецiнення/збиток вiд переоцiнки основних засобiв 1,385 -
Iнше 17,413 13,590
Всього витрат на збут 527,899 588,091
19. Iншi операцiйнi витрати
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Знецiнення сумнiвної торгової та iншої дебiторської заборгованостi 127,412 142,221
Витрати згiдно колективного договору 68,376 131,607
Знецiнення грошових коштiв 46,036 38,229
Комунальнi послуги 30,308 29,889
Збиток вiд припинення визнання фiлiї у Криму (Примiтка 5) 7,412 644
Пеня 12,674 2,757
Знос основних засобiв 6,144 (35,550)
Знецiнення/(сторно витрат на знецiнення) товарно-матерiальних запасiв 4,526 -
Знецiнення/збиток вiд переоцiнки основних засобiв 16,229 6,442
Iнше 36,466 44,013
Всього iнших операцiйних витрат 355,583 360,252
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної торгової та iншої дебiторської заборгованостi включає знецiнення сумнiвної торгової дебiторської заборгованостi у сумi 90,876 тисячi гривень (у 2014 роцi – 134,893 тисячi гривень) та знецiнення сумнiвної iншої дебiторської заборгованостi у сумi 36,536 тисяч гривень (у 2014 роцi – 7,328 тисяч гривень).
Знецiненi грошовi кошти станом на 31 грудня 2015 року представленi грошовими коштами у касi, накопиченими на територiях, де триває збройний конфлiкт, якi неможливо вилучити з цих територiй. Знецiненi грошовi кошти станом на 31 грудня 2014 року складалися з коштiв в банках, знецiнених внаслiдок погiршення економiчного стану фiнансових установ.
Витрати на персонал згiдно колективного договору включають виплати у зв'язку з розiрванням трудового договору працiвникiв у сумi 74,776 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року (31 грудня 2014 року 119,141 тисяча гривень).

20. Iншi операцiйнi доходи
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Штрафи та пеня 14,550 11,563
Прибуток вiд надлишкiв запасiв 5,670 2,762
Прибуток вiд списання кредиторської заборгованостi 3,780 5,215
Прибуток вiд курсової рiзницi 585 83,065
Iнше 20,813 25,039
Всього iнших операцiйних доходiв 45,398 127,644
21. Iншi доходи
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Прибуток вiд вибуття необоротних активiв 143,737 91,215
Iнше 3,996 4,526
Всього iнших операцiйних доходiв 147,733 95,741
У 2015 роцi прибуток вiд вибуття необоротних активiв переважно представлений результатами демонтажу та продажу мiдного кабелю, який не використовується Компанiєю.
22. Фiнансовi витрати
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Процентнi витрати за кредитами та позиками 423,256 391,132
Чистий збиток вiд курсової рiзницi 199,405 346,793
Знецiнення грошових коштiв - 80,950
Процентнi витрати за зобов’язаннями з довгострокових пенсiйних виплат працiвникам (Примiтка 11) 32,513 34,631
Процентнi витрати за резервами на покриття збиткiв вiд утримання обладнання спецiального зв’язку (Примiтка 27) 1,824 2,101
Процентнi витрати за зобов’язаннями з iнших довгострокових виплат працiвникам - 8,717
Iншi фiнансовi витрати - 43,151
Всього фiнансових витрат 14,994 13,984
23. Фiнансовi доходи
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Ефект дисконтування кредиту, наданого материнськiй компанiї 106,586 113,528
Процентнi доходи 23,847 33,920
Iншi фiнансовi доходи 7,362 1,499
Всього фiнансових доходiв 137,795 148,947
24. Податок на прибуток
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
(Витрати)/дохiд з податку на прибуток (151,441) 316,074
Дохiд з податку на прибуток - поточний 382 1,140
(Витрати)/дохiд з податку на прибуток (151,059) 317,214
Згiдно зi змiнами українського податкового законодавства, що набули чинностi протягом 2013-2014 рокiв, ставка податку на прибуток для українських компанiй становила 19% у 2013 роцi та 18% починаючи з першого сiчня 2014 року. З 1 сiчня 2015 року набули чинностi змiни Податкового кодексу України. Подальшi змiни Податкового кодексу були прийнятi з 1 сiчня 2016 року (Примiтка 29). Цi змiни вважаються практично введеним в дiю для цiлей розрахунку вiдстрочених податкiв станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року, вiдповiдно.
Узгодження дiючої ставки оподаткування:
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Прибуток/(збиток) до оподаткування 751,229 65,158

(Витрати)/дохiд з податку на прибуток за ставкою 18% (135,221) (11,728)
Вплив на податок на прибуток:
Статтi, що не вiдносяться на валовi витрати (155) (33,287)
Знецiнення активiв у Криму (39,081) (12,747)
Витрати на створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (14,751) (31,668)
Знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв (Примiтка 19) - (7,767)
Виключення сум, пов'язаних з припиненою дiяльнiстю (9 407) (10 458)
Неоподатковуванi доходи 2,485 2,277
Невизнанi вiдстроченi податковi активи через змiни у Податковому Кодексi - (13,449)
Змiни у невизнаному вiдстроченому податковому активу вiд триваючої дiяльностi:
Використанi вiдстроченi податковi активи, що ранiше не визнавалися 35,664 100,968
Визнанi вiдстроченi податковi активи, що ранiше не визнавалися - 309,486
Вплив змiни ставок оподаткування - 15,129
(Витрати)/дохiд з податку на прибуток (151,059) 317,214
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового звiтування та їхньою податковою базою. Податковий ефект змiн цих тимчасових рiзниць був розрахований, виходячи з оцiнки керiвництвом строкiв кредитування або вiднесення цих рiзниць на витрати у податковiй декларацiї Компанiї за ставкою 18%, яка, як очiкується, дiятиме у майбутнiх перiодах. З 1 сiчня 2015 року набули чинностi змiни до порядку обчислення податку на прибуток пiдприємств, згiдно з якими основою для розрахунку податку є скоригований бухгалтерський прибуток, а не окремий розрахунок оподатковуваного доходу та валових витрат.
Змiни вiдстрочених податкiв у зв’язку iз змiнами визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 1 сiчня 2015 р.
(пiсля коригувань) Визнанi у звiтi про фiнансовi результати
(витрати)/дохiд Визнанi у iншому сукупному доходi 31 грудня 2015 р.
Основнi засоби 115,084 (19,850) (841,710) (746,476)
Нематерiальнi активи (5,335) 8,018 - 2,683
Запаси 9,776 (9,776) - -
Забезпечення по невикористаних вiдпустках та iнших виплатах працiвникам
49,800
(26,572)
-
23,228
Забезпечення по пенсiях за роботу в шкiдливих умовах 31,235 (6,306) 5,199 30,128
Податковi збитки минулих перiодiв 108,926 (96,954) - 11,972
Вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) 309,486 (151,440) (836,511) (678,465)
Невизнанi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) - - - -
Чистi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) 309,486 (151,440) (836,511) (678,465)
Змiни вiдстрочених податкiв у зв’язку iз змiнами визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 1 сiчня
2014 р.
(пiсля коригувань) Визнанi у звiтi про фiнансовi результати
(витрати)/дохiд (пiсля коригувань) Визнанi у iншому сукупному доходi 31 грудня
2014 р.
(пiсля коригувань)
Основнi засоби 203,313 (88,229) 0 115,084
Нематерiальнi активи - (5,335) - (5,335)
Запаси 23,502 (13,726) - 9,776
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (5,513) 5,513 - -
Витрати майбутнiх перiодiв 1,855 (1,855) - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть 1,514 (1,514) - -
Забезпечення по невикористаних вiдпустках та iнших виплатах працiвникам 24,628 25,172 - 49,800
Забезпечення пiд утримання обладнання спецiального зв’язку 9,744 (9,744) - -
Забезпечення по пенсiях за роботу в шкiдливих умовах 49,601 (11,777) (6,589) 31,235
Податковi збитки минулих перiодiв 149,479 (40,553) - 108,926
Вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) 458,123 (142,048) (6,589) 309,486
Невизнанi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) (458,123) 458,123 - -
Чистi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) - 316,075 (6,589) 309,486

Продовження тексту приміток

25. Управлiння фiнансовими ризиками та капiталом
У ходi звичайної дiяльностi у Компанiї виникають кредитнi, процентнi, валютнi ризики та ризики лiквiдностi.
Справедлива вартiсть
Певнi вимоги до розкриття iнформацiї Компанiї вимагають визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i зобов'язань. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з використанням зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках, що стосуються даного активу або зобов'язання.
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при передачi зобов’язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент оцiнки (тобто цiна вибуття).
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть
Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть оцiнюється як теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату.
Непохiднi фiнансовi зобов’язання
Справедлива вартiсть, що визначається для цiлей розкриття iнформацiї, розраховується на основi поточної вартостi майбутнiх грошових потокiв по основнiй сумi i вiдсотках, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату. Ринкова процентна ставка по фiнансовiй орендi визначається виходячи з процентної ставки за аналогiчними орендними договорами.
Балансова вартiсть всiх фiнансових активiв та зобов’язань не вiдрiзняється суттєво вiд їх справедливої вартостi на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року..
Iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi
З метою дотримання вимог МСФЗ 13, що вiдносяться до розкриття iнформацiї щодо справедливої вартостi, всi фiнансовi та нефiнансовi активи та зобов’язання, щодо яких робляться розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть, вiдносяться до вiдповiдного рiвня iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi. МСФЗ 13 встановлює iєрархiю методiв оцiнки, що базується на тому, якi вхiднi данi – вiдкритi чи закритi - використовуються при застосуваннi того чи iншого методу. Вiдкритi данi вiдображають ринкову iнформацiю, отриману з незалежних джерел; закритi данi вiдображають ринковi припущення, зробленi Компанiєю. На цих двох типах даних побудована iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi, що наводиться нижче:
• Рiвень 1 — оцiнка ґрунтується на цiнах котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань, до яких Компанiя має доступ на дату оцiнки;
• Рiвень 2 — оцiнка ґрунтується на вхiдних даних, iнших нiж цiни котирувань, що увiйшли у Рiвень 1, якi є вiдкритими, тобто спостерiгаються для активу або зобов’язання або прямо, або опосередковано;
• Рiвень 3 — оцiнка ґрунтується на вхiдних даних для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступу, зокрема на значних закритих даних, що використовуються для коригувань вiдкритих вхiдних даних, якi є важливими для оцiнки.
Розкриття iнформацiї щодо фiнансових та нефiнансових активiв та зобов’язань Компанiї були визначенi згiдно з результатами оцiнки, яка вiдповiдає Рiвню 2 iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi, крiм основних засобiв, якi були оцiненi станом на 31 грудня 2015 та 2014 року за справедливою вартiстю з використанням закритих вхiдних даних, що вiдповiдає Рiвню 3 iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi.
Рiвень 2: Ключовi вхiднi данi та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, представленi ринковими процентними ставками, що приблизно дорiвнюють ефективним процентним ставкам Компанiї на звiтну дату. Крiм того, протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 2014 року, не було змiн методiв оцiнки справедливої вартостi та перенесень даних з однiєї категорiї оцiнки до iншої. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв у балансi Компанiї станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi.
Ключовi вхiднi данi та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi нефiнансових активiв, представленi ринковими цiнами на аналогiчнi активи та цiнами останнiх угод Компанiї з продажу подiбних активiв з певними коригуваннями, якi спостерiгаються прямо або опосередковано. У 2015 роцi змiнився метод оцiнки окремих об’єктiв основних засобiв, якi можуть бути вивiльненi з операцiйної дiяльностi та проданi на вiдкритому ринку, як описано у Примiтцi 5. Цi активи були переведенi з категорiї оцiнки за Рiвнем 3 до категорiї оцiнки за Рiвнем 2 та оцiненi з застосуванням ринкового методу.
Рiвень 3: Опис використаних вхiдних даних та чутливiсть оцiнки справедливої вартостi до змiн цих вхiдних даних наведено у Примiтцi 5.
Полiтика та процедури управлiння ризиками
При використаннi фiнансових iнструментiв Компанiя зазнає таких видiв ризикiв:
• кредитний ризик;
• ризик лiквiдностi;
• ринковий ризик.
У цiй примiтцi представлена iнформацiя щодо кожного iз зазначених ризикiв, яких зазнає Компанiя, про цiлi, полiтику та процедури оцiнки та управлiння ризиками, а також про управлiння капiталом Компанiї. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї фiнансової звiтностi.
Наглядова рада несе всю повноту вiдповiдальностi за органiзацiю системи управлiння ризиками та нагляд за функцiонуванням цiєї системи.
Полiтика з управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу ризикiв, яких зазнає Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а також для здiйснення монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов та умов дiяльностi Компанiї. Через засоби навчання та стандарти i процедури управлiння Компанiя намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище контролю, в якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов’язки.
Наглядова рада здiйснює нагляд за тим, яким чином керiвництво контролює дотримання полiтик i процедур з управлiння ризиками, а також аналiзує адекватнiсть структури управлiння ризиками по вiдношенню до ризикiв, яких зазнає Компанiя.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик виникнення фiнансового збитку внаслiдок невиконання споживачем або контрагентом зобов’язань за договором. Цей ризик виникає, головним чином, у зв’язку з дебiторською заборгованiстю споживачiв та iнвестицiйними цiнними паперами.
Компанiя не вимагає надання застави по фiнансових активах. Монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється постiйно. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартiстю кожного фiнансового активу, вiдображеного у звiтi про фiнансовий стан.
Дебiторська заборгованiть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть
Наявнiсть кредитного ризику залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних характеристик кожного споживача. Демографiчнi показники клiєнтської бази, включаючи ризик дефолту, властивий конкретнiй галузi або країнi, в якiй споживачi здiйснюють свою дiяльнiсть, меншою мiрою впливає на рiвень кредитного ризику, крiм споживачiв у Донецькiй та Луганськiй областях, де триває збройний конфлiкт.
При здiйсненнi монiторингу кредитного ризику споживачiв останнi групуються згiдно з їх кредитними характеристиками, у тому числi, залежно вiд того, чи вiдносяться вони до фiзичних або юридичних осiб, чи є вони вiтчизняними або мiжнародними операторами, державними установами, а також згiдно зi структурою їх заборгованостi за строками. Керiвництво не аналiзує кредитну якiсть дебiторської заборгованостi до моменту прострочення до 90 днiв. Якщо споживач - фiзична особа не платить бiльше 3 мiсяцiв, надання послуги призупиняється Компанiєю до надходження оплати.
Керiвництво впровадило кредитну полiтику, згiдно з якою платоспроможнiсть кожного iноземного оператора аналiзується окремо на момент початку спiвробiтництва. З урахуванням результатiв такого аналiзу контрагенту пропонуються умови оплати та надання послуг. Пiсля цього на постiйнiй основi аналiзується лише виконання зобов'язань з оплати.
Отримання Компанiєю дебiторської заборгованостi залежить вiд ряду економiчних та полiтичних факторiв, але, на думку керiвництва, у Компанiї вiдсутнiй значний ризик збиткiв, що перевищували б резерви, створенi у цiй фiнансовiй звiтностi.
Грошовi кошти на рахунках
Компанiя розмiщує кошти на депозитах на рахунках в банках, залежно вiд їхнього кредитного ризику. При виборi банку для розмiщення депозиту Компанiя враховує кредитний рейтинг контрагента, попереднiй досвiд роботи з ним та процентну ставку, яку пропонує банк.
Станом на 31 грудня 2015 року 91% грошових коштiв Компанiї розмiщено у 4 українських банках (на 31 грудня 2014 року - 74% розмiщено у 2 українських та 1 росiйському банку), що призводить до концентрацiї кредитного ризику.
Далi наведений аналiз коштiв на банкiвських рахунках за кредитною якiстю згiдно з кредитними рейтингами по Moody’s станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року:
31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Caa1 - 3,969
Caa2 11,517 1,330
Caa3 51,675 35,164
без рейтингу 80,773 28,879
143,965 69,342
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов’язання шляхом поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньої для виконання зобов’язань Компанiї по мiрi настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди репутацiї Компанiї.
Компанiя намагається забезпечити наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, доступних на першу вимогу, в обсязi, достатньому для покриття очiкуваних короткострокових операцiйних витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов’язань; це не розповсюджується на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, наприклад, стихiйне лихо.
Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя мала мультивалютну вiдновлювану кредитну лiнiю iз загальним лiмiтом в еквiвалентi 45,000 тисяч доларiв США, що становить 1,080,032 тисячi гривень за курсом обмiну станом на звiтну дату. Станом на 31 грудня 2015 року загальна заборгованiсть за цими кредитними лiнiями становить 837,915 тисяч гривень (на 31 грудня 2014 року – 665,834 тисячi гривень). Строк погашення цiєї кредитної лiнiї за договором - вересень 2017 року.
Крiм того, станом на 31 грудня 2015 року Компанiя мала вiдновлювану кредитну лiнiю з лiмiтом 338,000 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2015 року цей договiр був припинений (на 31 грудня 2014 року - використана сума за кредитною лiнiєю становила 310,570 тисяч гривень).
У червнi 2015 року Компанiя пiдписала кредитний договiр з українським банком на суму 160,000 тисяч гривень. Заборгованiсть станом на 31 грудня 2015 року становить 160,000 тисяч гривень та пiдлягає погашенню чотирма рiвними внесками до червня 2016 року.
Крiм того, станом на 31 грудня 2015 року Компанiя мала вiдновлюваний овердрафт з лiмiтом 150,000 тисяч гривень (на 31 грудня 2014 року – 150,000 тисяч гривень). Станом на 31 грудня 2015 року цей договiр був припинений (на 31 грудня 2014 року - використана сума овердрафту становила 113,992 тисячi гривень).
Строки погашення зобов’язань по непохiдних фiнансових зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, включаючи виплату процентiв, на 31 грудня 2015 року представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Балансова вартiсть Контрактнi грошовi потоки До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 2 рокiв
Позики:
Банкiвськi кредити 997,915 1,031,892 636,986 50,445 344,461 -
Випущенi облiгацiї 890,200 1,031,257 - 438,884 79,770 512,603
Кредити вiд постачальникiв обладнання 33,992 34,651 2,407 16,019 16,225 -
Проценти до виплати 13,385 13,384 5,054 8,330 - -
Всього позик 1,935,492 2,111,184 644,447 513,678 440,456 512,603
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть 353,914 353,914 353,914 - - -
Iншi поточнi зобов'язання 48,128 48,128 48,128 - - -
Всього 2,337,534 2,513,226 1,046,489 513,678 440,456 512,603
Строки погашення зобов’язань по непохiдних фiнансових зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, включаючи виплату процентiв, на 31 грудня 2014 року представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Балансова вартiсть Контрактнi грошовi потоки До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 2 рокiв
Позики:
Банкiвськi кредити 1,090,387 1,155,618 794,056 20,641 340,921 -
Випущенi облiгацiї 890,860 966,556 - 430,730 535,826 -
Кредити вiд постачальникiв обладнання 129,779 132,893 9,486 33,630 66,922 22,855
Проценти до виплати 14,445 14,445 7,176 3,776 3,493 -
Всього позик 2,125,471 2,269,512 810,718 488,777 947,162 22,855
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть 402,847 402,847 402,847 - - -
Iншi поточнi зобов'язання 42,187 42,187 42,187 - - -
Всього 2,570,505 2,714,546 1,255,752 488,777 947,162 22,855
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi ставки i вартiсть капiталу, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик. Компанiя несе фiнансовi зобов’язання з метою управлiння ринковими ризиками. Всi такi операцiї здiйснюються згiдно з iнструкцiями керiвництва. Компанiя не застосовує операцiї хеджування для управлiння волатильнiстю показникiв прибутку чи збитку.
Валютний ризик
У Компанiї виникає валютний ризик у зв’язку з транзакцiями з iноземними операторами та позиками, деномiнованими в iноземнiй валютi. Валютами, що викликають цей ризик, є, в основному, долари США та євро. Українське законодавство обмежує спроможнiсть Компанiї хеджувати свiй валютний ризик, отже, Компанiя не хеджує свiй валютний ризик. Проте, валютний ризик враховується керiвництвом пiд час вибору валюти розрахункiв з операторами та постачальниками товарiв та послуг.
Рiвень валютного ризику представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Деномiнованi у доларах США Деномiнованi в євро
31 грудня
2015 р. 31 грудня
2014 р. 31 грудня
2015 р. 31 грудня
2014 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 64,752 39,137 27,347 24,747
Грошовi кошти та їх еквiваленти 3,077 3,496 5,414 8,749
Довгостроковi кредити та позики - (7,329) - (14,991)
Поточна частина довгострокових кредитiв та позик (11,250) (85,952) (20,544) (20,444)
Короткостроковi кредити та позики (209,399) (336,823) - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (72,730) (62,087) (5,339) (7,358)
Чиста довга/(коротка) позицiя (225,550) (449,558) 6,878 (9,297)
30-вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют призвело б до збiльшення (зменшення) суми прибутку пiсля оподаткування та збiльшення (зменшення) власного капiталу на зазначенi нижче суми. Цей аналiз виконаний на основi припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, процентних ставок.
(у тисячах гривень) 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Долари США (55,485) (110,591)
Євро 1,692 (2,287)
30-вiдсоткове змiцнення гривнi по вiдношенню до зазначених валют на 31 грудня призвело б до протилежного впливу на зазначенi вище суми, виходячи з припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин.
Процентний ризик
Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом змiни їх майбутнiх грошових потокiв (для заборгованостi за плаваючою ставкою). Керiвництво не має офiцiйної полiтики визначення необхiдного спiввiдношення заборгованостi Компанiї з фiксованими та плаваючими процентними ставками. Однак при отриманнi нових кредитiв та позик керiвництво здiйснює вiдповiдний аналiз перш, нiж прийняти рiшення щодо того, яка процентна ставка – фiксована чи плаваюча – буде бiльш вигiдною для Компанiї протягом розрахункового перiоду до погашення заборгованостi.
Оскiльки Компанiя, як правило, не має значних процентних активiв, її доходи та грошовi потоки вiд основної дiяльностi переважно не залежать вiд змiн ринкових процентних ставок. Процентний ризик Компанiї виникає у зв'язку з довгостроковими та короткостроковими позиками. Станом на 31 грудня 2015 року позики у сумi 43% вiд загальної суми позик були наданi Компанiї за плаваючою ставкою (на 31 грудня 2013 року - 31%).
Iнформацiя про ефективнi процентнi ставки за фiнансовими iнструментами наведена у Примiтцi 12. Перегляд процентної ставки за iнструментами з фiксованою процентною ставкою вiдбувається при настаннi строку їх погашення. Процентна ставка за iнструментами з плаваючою ставкою переглядається постiйно.
Змiна процентних ставок на 100 базисних пунктiв призвела б до збiльшення або зменшення прибутку пiсля оподаткування та збiльшення або зменшення власного капiталу на 8,379 тисяч гривень (на 31 грудня 2014 року – 6 699 тисяч гривень) в результатi збiльшення/зменшення чистих процентних витрат по фiнансових активах та зобов’язаннях зi змiнними ставками. Цей аналiз виконаний на основi припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, курсiв обмiну валют.
Iнший ринковий цiновий ризик
Компанiя не укладає товарних контрактiв, крiм випадкiв, коли це необхiдно для очiкуваного споживання та продажiв. Розрахунок за цими контрактами не здiйснюється за чистою сумою.
Угоди про взаємозалiк або аналогiчнi угоди
Вплив можливого взаємозалiку активiв та зобов'язань для зменшення потенцiйного кредитного ризику є незначним.
Управлiння капiталом
Полiтика Компанiї передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi у майбутньому. Керiвництво контролює як структуру статутного капiталу, так i доходнiсть капiталу.
Керiвництво намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку можна досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, та перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує стiйка позицiя капiталу.
Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом.
Станом на 31 грудня 2015 року чистi активи Компанiї у сумi 8,374,473 тисяч гривень перевищують зареєстрований статутний капiтал Компанiї, затверджений у Статутi в розмiрi 4,681,562 тисячi гривень. Станом на 31 грудня 2014 року чистi активи Компанiї у сумi 3,882,050 тисячi гривень не перевищують зареєстрований статутний капiтал Компанiї, затверджений у Статутi в розмiрi 4,681,562 тисячi гривень.
26. Зобов’язання
Зобов'язання за облiгацiями материнської компанiї
У 2015 роцi Компанiя приєдналася до переговорiв своєї материнської компанiї з власниками її облiгацiй щодо плану реструктуризацiї облiгацiй. У вереснi 2015 року Компанiя взяла на себе зобов'язання перед власниками облiгацiй (двома державними банками) викупити облiгацiї на суму 2,000,000 тисяч гривень плюс вiдповiдна частка процентiв, нарахованих, але не сплачених на дату викупу. Компанiя викупає облiгацiї за номiнальною вартiстю. Надходження вiд очiкуваного продажу дочiрньої компанiї ТОВ "ТриМоб" (Примiтка 6), який пiдлягає затвердженню державними органами, зокрема, Антимонопольним комiтетом України та Фондом державного майна України, будуть спрямованi на сплату цих облiгацiй. Згiдно з укладеною з банками угодою, викуп облiгацiй має вiдбутися не пiзнiше 15 березня 2017 року. Крiм того, Компанiя забезпечила угоду мiж материнською компанiєю та власниками облiгацiй, згiдно з якою усi простi акцiї Компанiї, що належать материнськiй компанiї загальною номiнальною вартiстю 4,344,047 тисяч гривень надаються у заставу як забезпечення зобов'язання Компанiї викупити облiгацiї на виконання плану реструктуризацiї. У разi, якщо продаж ТОВ "ТриМоб" не буде завершено через незалежнi вiд Компанiї обставини, а отже, надходження вiд продажу не будуть перерахованi банкам, останнi мають право скористатися своїми правами на акцiї Компанiї, наданi у заставу як забезпечення її зобов'язань..
Зобов’язання з капiталовкладень
На 31 грудня 2015 року Компанiя мала договiрнi зобов’язання на придбання основних засобiв на суму 48,918 тисяч гривень (на 31 грудня 2014 року – 46,838 тисяч гривень).
Операцiйна оренда
Мiнiмальнi платежi за договорами операцiйної оренди, що не пiдлягають анулюванню, представленi таким чином:
(у тисячах гривень)
31 грудня 2015 р.
31 грудня 2014 р.
До одного року 111,135 132,841
Вiд одного до п’яти рокiв 195,760 255,539
Понад п’ять рокiв 1,105 1,602
308,000 389,982
Компанiя орендує землю та ряд примiщень, де знаходиться її телекомунiкацiйне обладнання, за договорами операцiйної оренди. Оренднi платежi, як правило, збiльшуються щорiчно з метою вiдображення ринкових цiн оренди.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 року, сума зобов’язань, пов’язаних з договорами операцiйної оренди, визнана як витрати у складi фiнансових результатiв, складала 135,041 тисяча гривень (на 31 грудня 2014 року – 119,930 тисяч гривень).
27. Непередбачуванi зобов’язання
Страхування
Компанiя не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання, на випадок переривання дiяльностi або виникнення вiдповiдальностi перед третьою особою у зв’язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов’язаних з майном чи операцiями Компанiями, оскiльки керiвництво отримує страховий захист тiльки у разi, якщо вважає це економiчно доцiльним. Керiвництво вважає, що, виходячи з його оцiнки страхових ризикiв та наявностi i доступностi страхових продуктiв в Українi, по цих ризиках був забезпечений вiдповiдний страховий захист. Однак до тих пiр, поки Компанiя не отримає бiльш досконалi страховi продукти, потенцiйна втрата чи знищення тих чи iнших активiв створює вiдповiднi ризики для операцiй та фiнансового стану Компанiї.
Право користування земельними дiлянками
Станом на 31 грудня 2015 року значна частина земельних дiлянок, на яких розташоване обладнання та об'єкти нерухомостi, використовується Компанiєю без юридично оформлених правовстановлюючих документiв.
Користування земельними дiлянками без юридичного оформлення або iз порушенням порядку видiлення громадських земельних дiлянок може розглядатися наглядовими органами як порушення земельного законодавства. Це може призвести до вимоги привести земельнi вiдносини у вiдповiднiсть чинному законодавству та штрафних санкцiй за незаконне користування земельними дiлянками.
Пов'язанi з цим витрати станом на звiтну дату неможливо достовiрно оцiнити, але вони можуть виявитися суттєвими для фiнансової звiтностi.
Непередбаченi податковi зобов’язання
Для української системи оподаткування характерною є наявнiсть численних податкiв, а також законодавство, яке пiдлягає частим змiнам, яке може застосовуватися ретроспективно, яке може тлумачитися по-рiзному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв.
Наприкiнцi грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу вносяться суттєвi змiни, якi набувають чинностi 1 сiчня 2015 року. Найбiльш суттєвi змiни включають:
• змiни до порядку обчислення податку на прибуток пiдприємств, згiдно з якими основою для розрахунку податку є скоригований бухгалтерський прибуток, а не окремий розрахунок оподатковуваного доходу та валових витрат;
• змiни до порядку сплати ПДВ, згiдно з якими ПДВ, що нараховується при реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам на основi постачання товару чи послуги за вирахуванням ПДВ, нарахованого при закупiвлi, якщо цей ПДВ визначено таким, що сплачений податковим органам постачальниками Компанiї;.
• Базою оподаткування є загальна площа будiвель Компанiї (з урахуванням певних пiльг).
Змiни, пов'язанi з ПДВ, вплинуть на строки грошових потокiв, а новi правила оподаткування податком на нерухомiсть та податком на прибуток пiдприємств вплинуть як на строки, так i на суми податкових платежiв.
Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку податкових органiв, якi за законом уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податковий рiк залишається вiдкритим для перевiрок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних рокiв; однак за певних обставин податковий рiк може залишатися вiдкритим довше. Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, порiвняно iз типовими ризиками, притаманними країнам з бiльш розвиненими системами оподаткування.
Компанiя проводить операцiї з пов'язаними сторонами, як у самiй Компанiї, так i за її межами. З огляду на той факт, що практика застосування правил трансфертного цiноутворення в Українi є новою i продовжує змiнюватися, а практика нарахування зобов'язань ще не сформувалась, вплив оскарження компетентними органами трансфертного цiноутворення Компанiї не можна достовiрно оцiнити. Проте зрештою вiн може виявитись суттєвим для фiнансового стану та/чи операцiй Компанiї в цiлому.
Керiвництво вважає, що Компанiя створила достатнiй резерв по податкових зобов’язаннях, виходячи з власної iнтерпретацiї податкового законодавства України, офiцiйних заяв i судових рiшень. Однак тлумачення законодавства вiдповiдними органами влади можуть вiдрiзнятися, i якщо органи влади зможуть довести правильнiсть таких власних тлумачень, якi не спiвпадають з позицiєю Компанiї, то це може суттєво вплинути на цю фiнансову звiтнiсть. Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року Компанiєю не було створено забезпечення у зв’язку з непередбаченими податковими зобов’язаннями.
Трансфертне цiноутворення
Порiвняно з 2014 роком до правил трансфертного цiноутворення у 2015 роцi було внесено декiлька змiн. Починаючи з 2015 року, операцiї вважаються контрольованими для цiлей трансфертного цiноутворення, якщо обсяг усiх операцiй з одним контрагентом перевищує 5 000 тисяч гривень (за вирахуванням ПДВ), за умови, що загальна сума рiчного доходу платника податку перевищує 50 000 тисяч гривень (за вирахуванням ПДВ). Наступнi зовнiшньоекономiчнi операцiї визначаються контрольованими:
• Господарськi операцiї, якi мають вплив на оподатковуваний прибуток, з пов'язаними особами-нерезидентами України.
• Операцiї з продажу товарiв через комiсiонерiв.
• Господарськi операцiї, якi мають вплив на оподатковуваний прибуток, iз резидентами юрисдикцiй, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до таких критерiїв:
(a) держави (територiї), в яких ставка податку на прибуток пiдприємств є нижчою на 5 вiдсоткових пунктiв, нiж ставка податку в Українi;
(b) держави, якi не уклали мiжнародних договорiв з Україною про обмiн iнформацiєю.
• Господарська операцiя мiж пов'язаними особами, здiйснена через посередника-непов'язану особу, є контрольованою, якщо такий посередник не виконує iстотних функцiй, не використовує суттєвi активи та не несе значних ризикiв у межах такої операцiї.
З огляду на складнiсть телекомунiкацiйного бiзнесу та той факт, що практика застосування нових правил трансфертного цiноутворення в Українi ще не сформувалася, вплив оскарження трансфертних цiн Групи неможливо достовiрно оцiнити, проте зрештою вiн може виявитися суттєвими для фiнансового стану та/чи операцiй Групи в цiлому, залежно вiд того, як мiсцевi податковi органи застосовуватимуть остаточнi правила. Крiм того, неможливо прогнозувати, якi рiшення прийматимуть українськi суди за спорами мiж податковими органами та керiвництвом.
Компанiя проводить операцiї, якi пiдлягають контролю згiдно з законодавством України про трансфертне цiноутворення, зокрема, протягом 2015 року контрольованi операцiї Компанiї стосувалися термiнацiї трафiку абонентiв iноземних операторiв та консультацiйних послуг. Цiни на такi операцiї встановлюються за принципом "простягнутої руки". Керiвництво вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення постiйного дотримання законодавства про трансфертне цiноутворення. У Компанiї були впровадженi процедури контролю для визначення, аналiзу та документального пiдтвердження контрольованих операцiй на забезпечення дотримання нового законодавства про трансфертне цiноутворення.
Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Компанiя залучається до рiзних судових процесiв. На думку керiвництва, кiнцевий результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати операцiй Компанiї. Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року Компанiєю не було створено забезпечення у зв’язку з судовими процесами.
Iншi непередбачуванi зобов'язання
Спецiальне обладнання зв’язку
11 травня 2011 року в рамках програми приватизацiї в Українi ТОВ “ЕСУ” придбало у держави 92,791% акцiй Групи (Примiтка 1).
Згiдно з умовами приватизацiї, на нового акцiонера Групи було покладено зобов’язання утримувати та експлуатувати спецiальне обладнання зв’язку в iнтересах держави та для функцiонування деяких державних установ. Дохiд вiд цiєї дiяльностi був значно менший вiд витрат на утримання цього обладнання. У 2014 роцi Група понесла витрати, якi перевищували доходи приблизно на 60,000 тисяч гривень.
Отже, цей договiр був визнаний обтяжливим, i Група визнала вiдповiдний резерв. За оцiнками керiвництва, зобов’язання Групи по утриманню обладнання спецiального зв’язку триватиме до кiнця 2014 року.
До кiнця 2015 року переважно все обладнання спецiального зв'язку було передане державнiй установi для його подальшої експлуатацiї.
Далi показанi змiни у сумi резерву пiд утримання обладнання спецiального зв’язку:
(у тисячах гривень)
На 1 сiчня 2014 р. 51,283
Нараховано протягом року -
Ефект дисконтування 8,717
Використано (60,000)
На 31 грудня 2014 р. -
28. Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює операцiї з пов’язаними особами. Особи вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пов’язаними сторонами є акцiонери, керiвництво та їхнi близькi родичi, а також компанiї, що контролюються акцiонерами або знаходяться пiд суттєвим впливом акцiонерiв. Цiни за операцiями з пов’язаними особами встановлюються на регулярнiй основi. Умови операцiй iз окремими пов’язаними особами можуть вiдрiзнятися вiд ринкових.
Материнська компанiя та основний власник
На 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року основним власником акцiй Компанiї є ТОВ “ЕСУ”.
Починаючи з 30 вересня 2013 року фактичним материнським пiдприємством Компанiї є фiнансово-промислова група України “Cистем Кепiтал Менеджмент” (СКМ) та її основний бенефiцiарний власник – пан Р.Л. Ахметов, який має повноваження керувати здiйсненням операцiй Компанiї на свiй власний розсуд та заради власної вигоди. До зазначеної дати фактичним материнським пiдприємством Компанiї та її основним бенефiцiарним власником була австрiйська компанiя Epic.
Акцiонерне товариство “Cистем Кепiтал Менеджмент” (СКМ) не публiкує свою фiнансову звiтнiсть.
Операцiї з представниками управлiнського персоналу
Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня, основний управлiнський персонал отримав наступну суму компенсацiй, що була включена до складу затрат на оплату працi:
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Короткостроковi виплати працiвникам 70 682 63 051
Основний управлiнський персонал – це особи, якi мають повноваження i на яких покладено вiдповiдальнiсть, прямо чи опосередковано, за планування, управлiння та контроль дiяльностi Компанiї
Основний управлiнський персонал Компанiї представлений членами Наглядової ради Компанiї, Директором Компанiї (до грудня 2014 року) та керiвниками напрямкiв.
Залишки за розрахунками та операцiями з безпосереднiм акцiонером
Умови надання безпроцентного кредиту розкритi у Примiтцi 6.
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Залишки:
Процентнi облiгацiї, випущенi материнською компанiєю (Примiтка 9) 160,872 -
Дебiторська заборгованiсть за процентами, нарахованими за облiгацiями, випущеним материнською компанiєю (ефективна процентна ставка 24%) 26,870 -
Безпроцентний кредит, наданий материнськiй компанiї (Примiтка 6) 734,006 341,065
Операцiї:
Надання безпроцентного кредиту 400,860 1,016,409
Погашення безпроцентного кредиту (72,500) (795,094)
Ефект дисконтування безпроцентного кредиту (Примiтка 23) 106,586 84,845
Рiзниця мiж номiнальною та справедливою вартiстю безпроцентного кредиту, визнана у капiталi (Примiтка 10) (42,007) (118,518)
Процентний дохiд, нарахований за облiгацiями, випущеними материнською компанiєю 19,994 -
Як описано у Примiтцi 27, у вереснi 2015 року Компанiя уклала угоди з власниками облiгацiй, емiтованими материнською компанiєю ТОВ "ЕСУ", вiдповiдно до яких Компанiя зобов'язана викупити цi облiгацiї у сумi 2,000,000 тисяч гривень до 15 березня 2017 року i вiдповiднi нарахованi та несплаченi вiдсотки до дати викупу.
28. Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами (продовження)
Залишки за розрахунками та операцiї з дочiрнiми пiдприємствами
Вiдстрочка платежу за операцiями купiвлi-продажу з дочiрнiми та асоцiйованими пiдприємствами встановлена у межах 30-60 днiв.
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Залишки:
Торгова дебiторська заборгованiсть 7,580 255,951
Безпроцентна фiнансова допомога надана Компанiєю 802,911 225,517
Кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв - -
Операцiї:
Продаж обладнання та послуг 68,334 82,961
Придбання обладнання та послуг (16,076) (24,859)
Повернення кредиту ТОВ “ТриМоб” 528,515 331,574
Надання кредиту ТОВ “ТриМоб” (1,105,657) (608,542)
Фiнансовi витрати вiд дисконтування - (80,950)
Фiнансовi доходи вiд амортизацiї дисконту - 28,463
Операцiї з асоцiйованими пiдприємствами/дочiрнiми компанiями основного бенефiцiарного власника
Вiдстрочка платежу за операцiями купiвлi-продажу з дочiрнiми та асоцiйованими пiдприємствами основного бенефiцiарного власника встановлена у межах 30-60 днiв.
(у тисячах гривень) 2015 рiк 2014 рiк
Залишки:
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 7,406 72,245
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 24,490 10,020
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (20,895) (16,779)
Iншi поточнi зобов'язання (6,082) (1,260)
Операцiї:
Продаж обладнання та послуг 96,408 111,393
Придбання обладнання та послуг (229,751) (120,558)
29. Подiї пiсля звiтної дати
Змiни Податкового кодексу
Наприкiнцi грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу вносяться окремi змiни, якi набувають чинностi 1 сiчня 2016 року. Нижче перелiченi найбiльш iстотнi змiни, що, як очiкується, матимуть вплив на Компанiю:
• Податок на прибуток пiдприємств: було запроваджено щоквартальнi звiти та платежi з податку на прибуток. Крiм того, було скасовано щомiсячнi авансовi платежi з податку на прибуток пiдприємств, проте авансовi платежi з податку на прибуток залишаться в силi для розподiлу дивiдендiв; та
• Соцiальнi внески: зниження ставки єдиного соцiального внеску з 36,76%-49,72% до 22%. Ця змiна призведе до скорочення витрат на персонал Компанiї.
У березнi 2016 року, в рамках пролонгацiї зобов’язань Компанiї щодо облiгацiй серiї Т в суммi 400,000 тисяч гривень з березня 2016 року до вересня 2016 року з власником цих облiгацiй (український банк), певнi будiвлi з балансовою вартiстю 314,975 тисяч гривень були переданi у забезпечення пролонгованого зобов’язання.
Директор Головний бухгалтер
Курмаз Ю.П. Накалюжна Л.В.
ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18