Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Звіт за 2016 рік, розміщено 28.04.2017

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21560766
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01601, м. Київ, бул. Тараса Шевченка,б. 18
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 246-58-76 (044) 246-43-78
6. Електронна поштова адреса
ovelichko@ukrtelecom.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81   28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. Дисконтнi облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися.
2. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися.
3. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкрите публiчне для облiгацiй серiй N, O, P, Q, T, U, V. Закрите приватне розмiщення для облiгацiй серiї R. 
4. У звiтньому перiодi похiднi цiннi папери не розмiщувались.
5. У звiтному перiодi викуп власних акцiй товариством не проводився.
6. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не надавалися.
7. ПАТ "Укртелеком" не здiйснює спiльної дiяльностi
8. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй у звiтньому перiодi вiдсутня.
9. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям у звiтньому перiодi вiдсутня.
10. Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття у звiтньому перiодi вiдсутня.
11. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття у звiтньому перiодi вiдсутня. 
12. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтнього перiоду вiдсутнi.
13. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтнього року вiдсутнi.
14. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття у звiтньому перiодi вiдсутня.
15. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв у звiтньому перiодi вiдсутня.
16. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв у звiтньому перiодi вiдсутня.
17. Вiдомостi про ФОН у звiтньому перiодi вiдсутнi.
18. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН у звiтньому перiодi вiдсутня.
19. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН у звiтньому перiодi вiдсутня.
20. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН у звiтньому перiодi вiдсутнiй.
21. Правила ФОН вiдсутнi.
22. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi не ведеться
23. "Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї" не може бути надана в повному обсязi, так як ПАТ "Укртелеком" надає послуги, а не виробляє матерiальну продукцiю вiдповiдно до п.15, глави 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826.
24. У формах фiнансової звiтностi вiд"ємнi показники проставленi зi знаком "-" (мiнус), т.я. iнше не передбачено програмним забезпеченням. 
25. Звiт про стан об"єкта нерухомостi у звiтньому перiодi вiдсутнiй.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
виписка АД 499440
3. Дата проведення державної реєстрації
28.02.2014
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
4681562000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
28942
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку
61.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв’язку
61.90 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв’язку
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до статтi 15 нової редакцiї Статуту ПАТ «Укртелеком», що була затверджена 16.12.2014 р. позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв (протокол № 14 вiд 16.12.2014) та зареєстрована 23.12.2014 державним реєстратором вiддiлу державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi, органами Товариства є: - Загальнi Збори Акцiонерiв; - Наглядова Рада Товариства; - Директор Товариства. Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" Загальнi Збори є вищим органом Товариства. Загальнi Збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї Загальних Зборiв належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; - внесення змiн до Статуту; - прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; - прийняття рiшення про змiну типу Товариства; - прийняття рiшення про розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про збiльшення Статутного Капiталу; -. прийняття рiшення про зменшення Статутного Капiталу; - прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; - за необхiдностi, затвердження Положень про Загальнi Збори, Наглядову Раду та виконавчий орган, а також внесення змiн до них; - затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства; - затвердження рiчного звiту Товариства; - розподiл прибутку i збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом; - прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй вiдповiдно до законодавства України; - прийняття рiшення про форму iснування акцiй; - затвердження розмiру рiчних Дивiдендiв, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та/або Статутом; - прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв; - обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради; - прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства; - обрання комiсiї з припинення Товариства; - обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (надалi – «Значний Правочин»); - прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом та законодавством України, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж Акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; - прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора; - затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв згiдно iз законодавством України та Статутом Товариства. Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними Зборами. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх Положень Товариства (крiм тих, якi згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства); - пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах Товариства, крiм випадкiв Скликання Загальних Зборiв Акцiонерами; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; випуск векселiв Товариства або iндосамент векселiв iнших юридичних чи фiзичних осiб; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом; - обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Директора, Фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана (прийнята на роботу в Товариство) на посаду Директора, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора, прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Директора у випадку його/їх тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних днiв поспiль або його/їх звiльнення; вiдсторонення, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження фiнансового директора та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою, призначення особи, що буде виконувати обов`язки фiнансового директора та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою у випадку вiдсутностi таких осiб бiльше 30 (тридцять) календарних днiв поспiль або їх звiльнення; - обрання Реєстрацiйної комiсiї; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом Товариства, прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, про виплату Дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до законодавства України та Статуту; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з них; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про заснування iнших юридичних осiб; затвердження їх Статутiв та участь в них; - надання попереднього дозволу на: 1. вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк; 2. вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством); 3. вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя тощо); 4. вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; 5. вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб; 6. вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове поручительство); 7. вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги; 8. укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв Товариства, у випадку, якщо рiчна сума (включаючи ПДВ) орендних, лiзингових чи iнших платежiв за одним договором перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень на календарний рiк; 9. вчинення значного правочину, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 10. придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, якщо вартiсть такого придбання, створення або полiпшення перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень за одним договором, або з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк; 11. вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо сума договору з вiдчуження перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень з врахуванням ПДВ; 12. укладення Товариством будь-яких правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного виробництва, надання чи отримання послуг тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень; 13. вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 1 (один) рiк, та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 1 (один) рiк (за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 1 (один) рiк, а також за виключенням договорiв на телекомунiкацiйнi послуги та договорiв на отримання Товариством комунальних послуг); 14. укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень, а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; 15. видачу Директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової Ради чи Загальних Зборiв Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством; - попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто напрямкiв дiяльностi Товариства, що пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, поза рамками поточної операцiйної дiяльностi з надання телекомунiкацiйних послуг, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи; - попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або доповнень); - прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних Зборiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних Зборiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та обсязi, визначених Загальними Зборами Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв або iншої особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала Контрольний Пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; - прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; - прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядникiв рахункiв в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностей таким розпорядникам; - iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв Товариства; - утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової Ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової Ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової Ради Товариства; - прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж Акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як Акцiонери; - розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй виконавчого органу Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; - прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання Директору або iншiй особi, що визначена Наглядовою Радою, повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування; - прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них; - запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури служби внутрiшнього аудиту Товариства; - затвердження рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства; - прийняття рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства, в тому числi резервного капiталу (за наявностi); - прийняття рiшення про вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, чи вiдмову вiд його вчинення, вiдповiдно до чинного законодавства України; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз цим Статутом та чинним законодавством України. Директор ПАТ "Укртелеком" Компетенцiя та повноваження Директора: - здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних Зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. У випадках, передбачених цим Статутом, питання вiднесенi до компетенцiї Директора вирiшуються ним за погодженням та/або на пiдставi рiшення iнших органiв Товариства. - без довiреностi представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, веде переговори та здiйснює юридичнi дiї вiд iменi Товариства тощо в порядку та на умовах передбачених цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради: - спiльно з Фiнансовим директором без довiреностi вчиняє правочини, пiдписує (укладає) договори (угоди, контракти), а щодо правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних Зборiв та/або рiшення (дозвiл) Наглядової Ради Товариства на їх здiйснення, – також пiсля отримання вiдповiдного рiшення (дозволу); - приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови їх оплати працi (а по вiдношенню до працiвникiв Товариства, згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, - лише за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства), а також вирiшує всi iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; - приймає рiшення про заохочення, накладення стягнень, притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства, (а по вiдношенню до працiвникiв Товариства, згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, - лише за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства); - пiсля одержання згоди Наглядової Ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; - затверджує штатний розпис Товариства та змiни до нього; - визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi; Директор несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовi Радi Товариства рiчний консалiдований бiзнес-план (включаючи бюджет Товариства), рiчну та довгострокову iнвестицiйну програму, iншi плани Товариства та надає звiти проїх виконання; - забезпечує реалiзацiю фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики Товариства. тощо 1. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 27.04.2016р. (Протокол №16 вiд 27.04.2016р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме: 1. Нетудихату Леонiда Iвановича - Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 2. Баринова Олександра Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 3. Павленко Людмилу Миколаївну - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 4. Муковнiна Сергiя Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Нетудихата Леонiд Iванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.12.1996р. З березня 2010 року – по грудень 2011 року – Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, з жовтня 2013р. – Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Баринов Олександр Олексiйович - паспорт 45 06 758712, виданий 18.10.2003р. ВВС Головинського району м. Москви (Росiйська Федерацiя). 30.11.2009р. – 31.03.2010р. обiймав посаду вiце-президента з продажiв ВАТ «Вымпел-Коммуникации» (Росiйська Федерацiя), 15.12.2010р. – 04.02.2014р. обiймав посаду головного виконавчого директора ТОВ «Астелiт», з 10.02.2014р. – Голова ПАТ «Укртелеком». 3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду . Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Павленко Людмила Миколаївна – 2007р. - 2010р. старший юрист юридичної компанiї «Бейкер МакКензi», з 2010р. – головний юрисконсульт ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та Партнери», з жовтня 2013р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на надання паспортних даних не надано. Муковнiн Сергiй Олексiйович – паспорт ВС № 512438, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 29.11.2000р. 04.07.2008р. - 08.01.2013р. – менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ «СКМ», з 08.01.2013 – iнвестицiйний менеджер АТ «СКМ». 3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 2. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 19.02.2014р. № 153) з 24.02.2014р. обрано (прийнято на роботу) на невизначений термiн Курмаза Юрiя Павловича Директором ПАТ «Укртелеком». Курмаз Ю.П., паспорт СН № 404313 , виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.01.1997р. 01.11.2006р. – 30.11.2009р. обiймав посаду директора вiдносин з абонентами ТОВ «Астелiт», 01.12.2009р. – 17.02.2014р. обiймав посаду директора корпоративних вiдносин ТОВ «Астелiт». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26005439685
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
2600101284666

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж проводового радiомовлення на всiй територiї України АЕ 286001 23.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 22.10.2023
Опис д/н
 
надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж ефiрного радiомовлення на територiї Вiнницької областi АЕ 286014 23.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 22.10.2023
Опис д/н
 
надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку на всiй територiї України АВ 583383 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 13.12.2020
Опис д/н
 
копiя провайдерської лiцензiї на надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку без права на технiчне обслуговування та експлуатацiю телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку АВ 593204 07.05.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 14.12.2020
Опис д/н
 
надання послуг з технiчного обслуговування мереж ефiрного телемовлення на терiторiї м. Київ, Київської, Тернопiльської, Львiвської, Закарпатської, Житоимрської областей АЕ 522083 31.08.2015 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї 30.08.2020
Опис д/н
 
надання послуг фiксованого телефонного зв"язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв елетрозв"язку; мiжнародного, мiжмiського на всiй терiторiї України АЕ 521977 18.09.2015 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї 17.09.2020
Опис д/н
 

 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ТОВ "ТриМоб"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37815221
4) місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-а
5) опис
Надання телекомунiкацiйних послуг (дiяльнiсть у сферi безпроводового мовлення).
1) найменування
ДП у формi ТОВ «Укртел Глобал ГмбХ, Нiмеччина
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
НRВ86240
4) місцезнаходження
Нiмеччина,10117 м. Берлiн, Шуманштрассе, 2
5) опис
Надання телекомунiкацiйних послуг.
1) найменування
ТОВ дитяче оздоровче пiдприємство «Лiсова казка»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
22988615
4) місцезнаходження
31533, Хмельницька обл. Летичiвський район, с. Головчинцi
5) опис
Оздоровлення дiтей працiвникiв галузi зв’язку, членiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств та т.i. (дiяльнiсть лiкарняних закладiв)
1) найменування
ПрАТ«Елсаком-Україна»
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
24589670
4) місцезнаходження
01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18
5) опис
Послуги мобiльного та супутникового зв’язку в системi «Глобалстар» (Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах).
1) найменування
ТОВ «Телесистеми України»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34726705
4) місцезнаходження
02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 27-А
5) опис
Проектування, будiвництво, технiчне обслуговування та експлуатацiя мереж мiжнародного та мiсцевої телефонного зв’язку i надання послуг в цих мережах. Дiяльнiсть у сферi проводового мовлення.
1) найменування
ВАТ «Свемон-iнвест»
2) організаційно-правова форма
231
3) код за ЄДРПОУ
23727977
4) місцезнаходження
02089, м. Київ, вул. Радистiв, 76
5) опис
Будiвництво, монтаж та експлуатацiя засобiв телекомунiкацiй.
1) найменування
ПАТ «Страхова компанiя «Мир»
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
19209435
4) місцезнаходження
04201, м. Київ, вул. Кондратюка, буд. 5, офiс 880
5) опис
Cтрахування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Iншi види страхування, крiм страхування життя.
1) найменування
ТОВ «Агрофiрма Україна»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
03759808
4) місцезнаходження
944564, АР Крим, Бахчисарайський район, с. Холмiвка, вул. Теплична, 4
5) опис
Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продуктiв рослинництва. Вирорщування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
05.01.2016 21.01.2016 Ясько Алла Миколаївна (044) 235-45-22, ayasko@ukrtelecom.ua
Опис До обрання корпоративним секретарем ПАТ "Укртелеком" Ясько А.М. працювала секретарем Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком", вiдповiдальним секретарем Правлiння ПАТ "Укртелеком".Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IBI - Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 29.12.2016 uaA

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державний комiтет зв"язку та iнформатизацiї України - 01001Україна м. Київ вул. Хрещатик, 26 0.00
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курмаз Юрiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 404313 10.01.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
повна вища, Київське вище вiйськове авiацiйне iнженерне училище
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
24.03.2010 - 22.12.2011 - начальник департаменту вiдносин з абонентами, директор вiдносин з абонентами, директор корпоративних вiдносин ТОВ "Астелiт" 19.02.2014 - 23.02.2014 - радник Голови ПАТ "Укртелеком" 24.02.2014 - до цього часу - директор ПАТ "Укртелеком"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Директор Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком".
Компетенцiя та повноваження Директора ПАТ "Укртелеком":
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством , Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства;
- визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi;
- розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та Загальних зборiв Товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор департаменту бухгалтерського та податкового облiку - головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куц Iрина Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 345721 04.12.2003 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
повна вища, Київський iнститут еконмiки, менеджменту, банкiвської та страхової справи
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
01.12.2011- 31.10.2014 - головний бухгалтер служби бухгалтерського облiку та звiтностi департаменту фiнансового облiку та звiтностi фiнансової дирекцiї, заступник фiнансового директора департаменту фiнансового облiку та звiтностi фiнансової дирекцiї ТОВ "Голден Телеком", 08.04.2016-26.09.2016 - заступник директора фiнансового департаменту ПАТ "ДАТАГРУП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2004 на невизначений термiн
9) Опис
Головний бухгалтер Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком".
Компетенцiя та повноваження Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком":
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нетудихата Леонiд Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВН 555428 21.12.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1955
5) освіта**
повна вища, Одеський електротехнiчний iнститут зв’язку iм. О.С. Попова
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
24.03.2010 - 22.12.2011 - Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України 08.10.2013 - до цього часу Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Голова Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
До повноважень Голови Наглядової Ради вiдноситься:
- вiдкриття Загальних Зборiв (за винятком випадкiв, коли на Загальних Зборах головує iнша особа, уповноважена Наглядовою Радою) та органiзацiя обрання секретаря Загальних Зборiв (у разi вiдсутностi корпоративного секретаря), якщо iнше не передбачено Статутом;
- органiзацiя пiдготовки доповiдей та звiтiв Загальним Зборам про дiяльнiсть Наглядової Ради, вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
- органiзацiя роботи Наглядової Ради;
- скликання засiдань Наглядової Ради та головування на них, визначення порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради, пiдписання протоколiв засiдань Наглядової Ради;
- забезпечення вiдкритого обговорення та вiльного обмiну думками на засiданнях Наглядової Ради i належного рiвня (повноти) розгляду на них усiх питань;
- пiдписання вiд iменi Товариства затверджених Наглядовою Радою цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особами, обраними на посади Директора та Голови Товариства, якщо Наглядова Рада не прийме рiшення про уповноваження iншої особи на пiдписання таких договорiв (контрактiв);
- здiйснення iнших функцiй, передбачених Статутом, цим Положенням, а також таких, якi необхiднi для ефективного забезпечення дiяльностi Наглядової Ради в межах її повноважень.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно трудового договору.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баринов Олександр Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
45 06 758712 18.10.2003 ВВС Головинського р-ну м. Москва (Росiйська Федерацiя)
4) рік народження**
1972
5) освіта**
повна вища, Московська державна академiя хiмiчного машинобудування
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
11.2009 - 03.2010 вiце-президент з продажiв ВАТ "Вимпел-Комунiкацiї" (Росiйська Федерацiя),12.2010-02.2014 головний виконавчий директор ТОВ "Астелiт", 02.2014-12.2014 Голова ПАТ "Укртелеком"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Баринов О.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павленко Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згоди на надання паспортних даних не надано
4) рік народження**
1963
5) освіта**
повна вища, Iнститут права Мiжрегiональної академiї управлiння персоналом (м. Київ), Київський державний лiнгвiстичний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З грудня 2010 року працювала у ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та партнери», до того обiймала посаду старшого юриста Київського офiсу мiжнародної юридичної компанiї «Бейкер i Макензi». З листопада 2011 року – член Наглядової ради ТОВ «Медiа Група Україна».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Павленко Л.М. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муковнiн Сергiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВС 512438 20.11.2000 Згоди на надання паспортних даних не надано
4) рік народження**
1975
5) освіта**
повна вища, Унiверситет Тюлейн, США, Донецький державний технiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
04.07.2008-08.01.2013 менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ "СКМ", 08.01.2013 - до цього часу iнвестицiйний менеджер АТ "СКМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
Член Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування.
Муковнiн С.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Нетудихата Леонiд Iванович ВН 555428 18.12.1996 Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 100 0.000000534 100 0 0 0
член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком2 Баринов Олександр Олексiйович 45 06 758712 18.10.2003 Головинського району м. Москви (Росiйська Федерацiя) 100 0.000000534 100 0
член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком2 Павленко Людмила Миколаївна - - - 100 0.000000534 100
член Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Муковнiн Сергiй Олексiйович ВС 512438 29.11.2000 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 100 0.000000534 100
Усього 400 0.000002136 400 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСУ" 33940565 02002 Україна Днiпровський м. Київ вул. Луначарського, 4 17376189488 92.7906 17376189488 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 17376189488 92.7906 17376189488 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові. 
 ** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2016
Кворум зборів** 96.94
Опис Рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" (далi – Загальнi Збори, Збори) вiдкрито о 12.00 год. 
Мiсце проведення Загальних Зборiв: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу "Київський коледж зв’язку".
Дата та час проведення Загальних Зборiв: 27 квiтня 2016 року, час вiдкриття Зборiв о 12-00 год., час закiнчення Зборiв о 13-50 год.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину 21.04.2016 року, за три робочих днi до дати проведення Зборiв. 
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах: 60 543 (шiстдесят тисяч п’ятсот сорок три) особи.
Порядок голосування на Загальних Зборах: бюлетенями.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних Зборах здiйснювалась за мiсцем проведення Загальних Зборiв Реєстрацiйною комiсiєю, призначеною Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд «15» квiтня 2016р № 436). 
Слово для оголошення результатiв реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних Зборах, а також про наявнiсть кворуму надано Головi Реєстрацiйної комiсiї Лиско Юлiї Володимирiвнi, яка доповiла, що:
- реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi в Зборах проведена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Укртелеком», складеного станом на 24 годину 21.04.2016 року; 
- початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi в Загальних Зборах - о 10.00 год.; закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) - о 11.30 год.
- Реєстрацiйна комiсiя перевiрила повноваження кожної особи, що прибула для участi у Зборах, повноваження їх пiдтверджує; 
- письмових скарг та заяв до Реєстрацiйної комiсiї не надходило;
- на дату проведення Зборiв, 27.04.2016, статутний капiтал ПАТ «Укртелеком» розподiлено на 18 726 248 000 (вiсiмнадцять мiльярдiв сiмсот двадцять шiсть мiльйонiв двiстi сорок вiсiм тисяч) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копiйок) кожна та складає 4 681 562 000,00 (чотири мiльярди шiстсот вiсiмдесят один мiльйон п’ятсот шiстдесят двi тисячi) гривень;
- за результатами проведеної реєстрацiї (результати якої зазначенi в Протоколi реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), що беруть участь у рiчних (чергових) Загальних Зборах Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», для участi у Загальних Зборах зареєструвалось 82 акцiонерiв (їх представникiв), яким належить 17 935 895 688 (сiмнадцять мiльярдiв дев’ятсот тридцять п’ять мiльйонiв вiсiмсот дев’яносто п’ять тисяч шiстсот вiсiмдесят вiсiм) голосуючих акцiй (голосiв), що складає 96,940289% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПАТ «Укртелеком». 
- оскiльки для участi у Загальних Зборах зареєстровано акцiонери, якi сукупно є власниками бiльше як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдповiдно до ч.2 ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства», рiчнi (черговi) Загальнi Збори є такими, що мають кворум. 
З урахуванням вищевикладеного присутнiм повiдомлено, що рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликанi на 27.04.2016, визнаються правомочними i оголошуються вiдкритими, та оголошено питання порядку денного Зборiв:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком", затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiту Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
4. Затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком" за 2015 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2015 рiк.
5. Про розподiл прибутку ПАТ "Укртелеком" за пiдсумками роботи за 2015 рiк.
6. Внесення змiн до Статуту ПАТ "Укртелеком" шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту ПАТ "Укртелеком" в новiй редакцiї.
7. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком". 
8. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; затвердження умов (в тому числi встановлення розмiру винагороди) договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
9. Про припинення дiї Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком ".
10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ «Укртелеком» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
11. Внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" в новiй редакцiї. 
12. Вчинення ПАТ «Укртелеком» правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Питання порядку денного Загальних Зборiв затвердженi Наглядовою Радою ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 16 лютого 2016 року №413) та доведенi до вiдома кожного акцiонера, шляхом надсилання персонального повiдомлення кожному акцiонеру за 30 днiв до проведення Загальних Зборiв. 
Крiм цього, повiдомлення про проведення Загальних Зборiв, у встановленi законодавством термiни:
- опублiковано в офiцiйному друкованому виданнi - бюлетенi «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» вiд 23.03.2016 № 56;
- розмiщено на веб-сторiнцi ПАТ «Укртелеком» в мережi Iнтернет.
- розмiщено в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Вiд Акцiонерiв надiйшли пропозицiї щодо кандидатiв до Наглядової ради Товариства, якi було включено до порядку денного. Iнших пропозицiй до порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликаних на 27 квiтня 2016 року вiд акцiонерiв не надходило, змiни до порядку денного Зборiв не вносились.
Голосування з усiх питань порядку денного Загальних Зборiв проводилось з використанням бюлетенiв для голосування, якi були виданi пiд час реєстрацiї.
Форма та текст бюлетенiв для голосування затвердженi в установленому законодавством порядку, шляхом прийняття Наглядовою Радою вiдповiдного рiшення. 
З формою та текстом бюлетенiв акцiонери (їх представники) мали можливiсть ознайомитись за мiсцем знаходження Товариства – до проведення зборiв та у день проведення зборiв – у мiсцi їх проведення.

З метою роз’яснення порядку заповнення бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах слово надано Головi Реєстрацiйної комiсiї Лиско Юлiї Володимирiвнi.
Початок розгляду питань порядку денного рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком», скликаних на 27.04.2016. 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком", затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
СЛУХАЛИ:
Iващенко С.I., яка зазначила, що для забезпечення роботи Зборiв необхiдно обрати їх робочi органи. Запропонувала розглянути i проголосувати окремо за:
- обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком»; 
- затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
З питання «Обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення:
«Обрати:
Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну;
Секретарем рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Клiновського Едуарда Вiталiйовича».
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з першого питання порядку денного в частинi: «Обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» проводилось бюлетенем № 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 393 285 308 (96,9747238195%), Голосувало «ПРОТИ» - 0 (0%),
Утрималось - 74 383 280 (0,4147173985%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%)
Не брали участь у голосуваннi - 100 (0,0000005575%)
Рiшення прийнято.
З питання «Затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення:

«Затвердити склад Лiчильної комiсiї рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликаних на 27.04.2016, у кiлькостi 15 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
Голова Лiчильної комiсiї – Лиско Юлiя Володимирiвна;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна - секретар Лiчильної комiсiї;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Жирко Алла Миколаївна;
- Багмут Iрина Iванiвна;
- Борисенко Людмила Олександрiвна; 
- Краснонос Катерина Валентинiвна; 
- Герасимова Тетяна Сергiївна;
- Лисенко Вiкторiя Михайлiвна; 
- Матвiєнко Людмила Петрiвна;
- Басюк Наталiя Миколаївна; 
- Мiсько Iнна Iванiвна; 
- Тимошенко Олена Володимирiвна; 
- Єркiна Ольга Iванiвна; 
- Орляка Юлiя Миколаївна; 
- Рогут Вiкторiя Миколаївна. 
Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства».
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з першого питання порядку денного в частинi: «Затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї» проводилось бюлетенем № 2.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 393 247 308 (96,9745119539%), Голосувало «ПРОТИ» - 0 (0%), 
Утрималось - 0 (0%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%), 
Не брали участь у голосуваннi - 74 421 380 (0,4149298217%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Обрати:
Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну;
Секретарем рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Клiновського Едуарда Вiталiйовича.
Затвердити склад Лiчильної комiсiї рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликаних на 27.04.2016, у кiлькостi 15 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
Голова Лiчильної комiсiї – Лиско Юлiя Володимирiвна;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна - секретар Лiчильної комiсiї;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Жирко Алла Миколаївна;
- Багмут Iрина Iванiвна;
- Борисенко Людмила Олександрiвна; 
- Краснонос Катерина Валентинiвна; 
- Герасимова Тетяна Сергiївна;
- Лисенко Вiкторiя Михайлiвна; 
- Матвiєнко Людмила Петрiвна;
- Басюк Наталiя Миколаївна; 
- Мiсько Iнна Iванiвна; 
- Тимошенко Олена Володимирiвна; 
- Єркiна Ольга Iванiвна; 
- Орляка Юлiя Миколаївна; 
- Рогут Вiкторiя Миколаївна. 
Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд звiту Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка оголосила звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2015 рiк. Зокрема, у звiтi було зазначено iнформацiю про персональний склад Наглядової Ради у 2015 роцi; кiлькiсть проведених протягом звiтного перiоду засiдань; основнi питання, що були розглянутi та рiшення з яких прийнятi Наглядовою Радою протягом 2015 року. 
Iващенко С.I. запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:
«Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2015 рiк.» 
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з другого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 393 285 308 (96,9747238195%), Голосувало «ПРОТИ» - 0 (0%),
Утрималось - 0 (0%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%),
Не брали участь у голосуваннi - 74 383 380 (0,4147179561%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2015 рiк.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд звiту Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
СЛУХАЛИ:
Доповiдь Директора ПАТ «Укртелеком» Курмаза Ю.П. з вказаних питань. Акцiонерам було оголошено основнi результати виробничої та фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк; основнi результати дiяльностi Директора ПАТ «Укртелеком» у 2015 роцi; основнi показники фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк; поiнформовано про прiоритетнi напрямки дiяльностi Товариства у 2016 роцi, тощо. 
Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала Акцiонерам проголосувати за наступний проект рiшення:
«Затвердити звiт Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2015 рiк.» 
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з третього питання порядку денного проводилось бюлетенем № 4.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 393 282 352 (96,9747073386%). Голосувало «ПРОТИ» - 0 (0%),
Утрималось - 3 056 (0,0000170385%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%),
Не брали участь у голосуваннi - 74 383 280 (0,4147173985%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2015 рiк. 
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком" за 2015 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2015 рiк. 
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:
«Затвердити рiчний звiт ПАТ «Укртелеком» за 2015 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк».
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з четвертого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 5.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 393 282 352 (96,9747073386%), Голосувало «ПРОТИ» - 0 (0%),
Утрималось - 74 386 336 (0,414734437%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%),
Не брали участь у голосуваннi - 0 (0%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Укртелеком» за 2015 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розподiл прибутку ПАТ "Укртелеком" за пiдсумками роботи за 2015 рiк.
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка доповiла, що за результатами роботи ПАТ «Укртелеком» за 2015 рiк чистий прибуток Товариства становить 600 млн. 170 тис. грн., разом з тим, станом на 31 грудня 2015 року накопиченi непокритi збитки за попереднi роки складають 5 млрд. 640 млн. 688 тис. грн., та запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:
«Прибуток, отриманий ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками роботи за 2015 рiк, направити на покриття накопичених збиткiв за попереднi роки».
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з п’ятого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 6.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 387 227 588 (96,9409495375%), Голосувало «ПРОТИ» - 733 056 (0,0040870889%),
Утрималось - 79 708 044 (0,4444051492%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%),
Не брали участь у голосуваннi - 0 (0%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з п’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Прибуток, отриманий ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками роботи за 2015 рiк, направити на покриття накопичених збиткiв за попереднi роки.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Внесення змiн до Статуту ПАТ "Укртелеком" шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту ПАТ "Укртелеком" в новiй редакцiї. 
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:
«Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
Уповноважити Голову Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну на пiдписання Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї. 
Доручити Директору ПАТ «Укртелеком» забезпечити державну реєстрацiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї, вiдповiдно до встановленого законодавством України порядку. 
Встановити, що дане рiшення вступає в силу з 01 травня 2016 року.»
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з шостого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 7.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 392 555 408 (96,9706543267%), Голосувало «ПРОТИ» - 75 113 280 (0,418787449%),
Утрималось - 0 (0%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%),
Не брали участь у голосуваннi - 0 (0%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
Уповноважити Голову Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну на пiдписання Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї. 
Доручити Директору ПАТ «Укртелеком» забезпечити державну реєстрацiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" в новiй редакцiї, вiдповiдно до встановленого законодавством України порядку. 
Встановити, що дане рiшення вступає в силу з 01 травня 2016 року.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення: 
«Припинити повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», обраних Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» 16.12.2014 року (протокол № 14):
- Нетудихати Леонiда Iвановича – члена Наглядової Ради – Голови Наглядової Ради;
- Баринова Олександра Олексiйовича – члена Наглядової Ради;
- Лапшиної Катерини Вiкторiвни – члена Наглядової Ради;
- Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради.
- Муковнiна Сергiя Олексiйовича – члена Наглядової Ради.»
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з сьомого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 8.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 393 239 947(96,9744709133%), Голосувало «ПРОТИ» - 0 (0%),
Утрималось - 0 (0%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%),
Не брали участь у голосуваннi - 74 428 741 (0,4149708623%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», обраних позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» 16.12.2014 року (протокол № 14):
- Нетудихати Леонiда Iвановича – члена Наглядової Ради – Голови Наглядової Ради;
- Баринова Олександра Олексiйовича – члена Наглядової Ради;
- Лапшиної Катерини Вiкторiвни – члена Наглядової Ради;
- Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради.
- Муковнiна Сергiя Олексiйовича – члена Наглядової Ради.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; обрання членiв Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала розглянути i проголосувати окремо за:
- затвердження кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 
- обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; 
- затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».
З питання «Затвердження кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення:
«Затвердити кiлькiсний склад Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" – у кiлькостi чотири (4) особи.»
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з даного питання порядку денного проводилось бюлетенем № 9.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 392 555 308 (96,9706537691%), Голосувало «ПРОТИ» - 730 000 (0,0040700504%),
Утрималось - 0 (0%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%),
Не брали участь у голосуваннi - 74 383 380 (0,4147179561%)
Рiшення прийнято.
З питання «Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення:
«Обрати членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком":
- Нетудихату Леонiда Iвановича – Голова Наглядової Ради;
- Баринова Олександра Олексiйовича;
- Муковнiна Сергiя Олексiйовича;
- Павленко Людмилу Миколаївну.»
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з даного питання порядку денного проводилось бюлетенем № 10. Голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування та з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
№ п.п. П.I.Б. кандидата Кiлькiсть вiдданих акцiонерами голосiв «ЗА» 
1. Нетудихата Леонiд Iванович 17387235049
2. Баринов Олександр Олексiйович 17387189588
3. Муковнiн Сергiй Олексiйович 17387189588
4. Павленко Людмила Миколаївна 17387189588
Утрималось - 0
Недiйснi - 1 896 957 436
Не голосувало - 297 685 120
Невикористанi голоси - 136 383
Рiшення прийнято.
З питання «Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення:
«Затвердити умови: 
- трудового контракту, що укладатиметься з членом Наглядової Ради – Головою Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Нетудихатою Л.I.;
- оплатного цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради Муковнiним С.О.;
- безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Бариновим О.О. та Павленко Л.М.
Уповноважити Директора ПАТ "Укртелеком" на пiдписання вiд iменi ПАТ "Укртелеком" трудового контракту та цивiльно-правових договорiв з Головою та iншими членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".»
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з даного питання порядку денного проводилось бюлетенем № 11.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 387 276 105 (96,9412200397%), Голосувало «ПРОТИ» - 730 000 (0,0040700504%),
Утрималось - 5 279 303 (0,0294342869%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%),
Не брали участь у голосуваннi - 74 383 280 (0,4147173985%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Затвердити кiлькiсний склад Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" - чотири (4) особи.
Обрати членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»:
- Нетудихату Леонiда Iвановича – Голова Наглядової Ради;
- Баринова Олександра Олексiйовича;
- Муковнiна Сергiя Олексiйовича;
- Павленко Людмилу Миколаївну.
Затвердити умови: 
- трудового контракту, що укладатиметься з членом Наглядової Ради – Головою Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Нетудихатою Л.I.;
- оплатного цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради Муковнiним С.О.;
- безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" Бариновим О.О. та Павленко Л.М.
Уповноважити Директора ПАТ "Укртелеком" на пiдписання вiд iменi ПАТ "Укртелеком" трудового контракту та цивiльно-правових договорiв з Головою та iншими членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".
З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про припинення дiї Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:
«Скасувати Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ", затвердженого позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" 08.10.2013 року.» 
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з дев’ятого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 12.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 392 555 408 (96,9706543267%), Голосувало «ПРОТИ» - 730 000 (0,0040700504%),
Утрималось - 0 (0%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%), 
Не брали участь у голосуваннi - 74 383 280 (0,4147173985%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з дев’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Скасувати Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ", затвердженого позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" 08.10.2013 року.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ «Укртелеком» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення 
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:
«10. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв, а саме:
10.1. правочинiв з ПАТ «СБЕРБАНК» (код за ЄДРПОУ 25959784) щодо:
10.1.1. отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори, гарантiї, договори акредитиву, факторингу, в тому числi договори про внесення змiн до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 102-В/11/29/КЛ вiд 29.08.2011 року). Вартiсть кожного правочину (кожного договору, враховуючи всi додатковi угоди, що можуть бути укладенi до нього протягом дiї такого договору) не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 70 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину. При цьому гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв (договорiв) з ПАТ «СБЕРБАНК» щодо отримання Товариством грошових коштiв не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 250 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв.
10.1.2. надання в заставу (iпотеку) Банку будь-якого майна (майнових прав), власником якого є Товариство, з метою забезпечення зобов’язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» за будь-якими правочинами (як укладеними на дату проведення цих Загальних Зборiв, так i тими, що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв) в т. ч. за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї № 102-В/11/29/КЛ вiд 29.08.2011 року. 
При цьому, загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в iпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» (як за одним, так i за декiлькома договорами iпотеки) з метою забезпечення зобов’язань Товариства за кожним окремим правочином, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 150 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення договорiв iпотеки, а загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в iпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» (як за одним, так i за декiлькома договорами iпотеки) з метою забезпечення всiх iснуючих зобов’язань Товариства (незалежно вiд кiлькостi правочинiв, зобов’язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов’язань, якi виникнуть у Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» в майбутньому, не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 300 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення договорiв iпотеки.
Загальна ринкова вартiсть рухомого майна та/або майнових прав, що можуть бути переданi в заставу ПАТ «СБЕРБАНК» (як за одним, так i за декiлькома договорами застави) з метою забезпечення зобов’язань Товариства за кожним окремим правочином, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 150 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення договорiв застави, а загальна ринкова вартiсть рухомого майна та/або майнових прав, що можуть переданi в заставу ПАТ «СБЕРБАНК» (як за одним, так i за декiлькома договорами застави) з метою забезпечення всiх iснуючих зобов’язань Товариства (незалежно вiд кiлькостi правочинiв, зобов’язання за якими будуть забезпечуватися таким майном/майновими правами), а також тих зобов’язань, якi виникнуть у Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» в майбутньому, не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 300 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення договорiв застави.
10.2. правочинiв з Huawei Technologies Co. Limited та юридичними особами, пов’язаними прямо або опосередковано вiдносинами контролю з Huawei Technologies Co. Limited (зокрема, але не виключно, з ТОВ «Хуавей Україна» (код за ЄДРПОУ 33501267), «HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD.») щодо поставки (придбання Товариством) будь-яких товарiв (обладнання, матерiалiв, лiцензiй, запасних частин тощо), робiт, послуг, граничною сукупною вартiстю, яка еквiвалентна 300 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв;
10.3. правочинiв з China Development Bank Corporation щодо отримання кредитiв (договорiв про кредитну лiнiю) та щодо забезпечення виконання зобов’язань за такими правочинами щодо отримання кредитiв шляхом укладення договорiв застави будь-якого майна (майнових прав), iпотеки, надання права списання коштiв iз банкiвських рахункiв, поруки, гарантiї тощо (надалi всi зазначенi у цьому п. 10.3. договори – «Договори фiнансування CDB»), а також будь-яких iнших договорiв та документiв, що можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом з, вiдповiдно до або у зв’язку iз Договорами фiнансування CDB, включаючи, але не обмежуючись цим, усi та будь-якi додатки та договори про внесення змiн (зокрема, договори у новiй редакцiї) до Договорiв фiнансування CDB, що є укладеними на дату проведення цих Загальних Зборiв або що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв, якi вчиняються у зв’язку iз отриманням кредитiв Товариством у China Development Bank Corporation або внесенням змiн у будь-якi умови iснуючих кредитiв (у тому числi, зокрема, щодо розмiру основної суми, вiдсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати вiдсоткiв та наданого Товариством забезпечення тощо), граничною сукупною вартiстю, яка еквiвалентна 600 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв;
10.4. правочинiв з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 31227326 (далi за текстом – АТ «СКМ») та iншими юридичними особами, прямо або опосередковано пов’язаними вiдносинами контролю з АТ «СКМ» щодо надання/отримання поворотної фiнансової допомоги (позики), придбання/продажу емiсiйних боргових цiнних паперiв, вiдступлення прав вимоги, переведення боргу, поруки, гарантiї, застави будь-якого майна (майнових прав), iпотеки, а також будь-яких iнших договорiв та документiв, що можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом з, вiдповiдно до або у зв’язку iз вказаними правочинами включаючи, але не обмежуючись цим, усi та будь-якi додатки та договори про внесення змiн (зокрема, договори у новiй редакцiї) до вказаних правочинiв, що є укладеними на дату проведення цих Загальних Зборiв або що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв граничною сукупною вартiстю, яка еквiвалентна 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв;
10.5. iнших правочинiв щодо придбання/продажу емiсiйних боргових цiнних паперiв, отримання кредитiв (позик), в тому числi шляхом випуску емiсiйних боргових цiнних паперiв, а також щодо забезпечення виконання зобов’язань за такими правочинами шляхом укладення договорiв застави будь-якого майна (майнових прав), iпотеки, надання права списання коштiв iз банкiвських рахункiв, поруки, гарантiї тощо, а також будь-яких iнших договорiв та документiв, що можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом з, вiдповiдно до або у зв’язку iз вказаними правочинами, включаючи, але не обмежуючись цим, усi та будь-якi додатки та договори про внесення змiн (зокрема, договори у новiй редакцiї) до вказаних правочинiв, що є укладеними на дату проведення цих Загальних Зборiв або що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв, граничною сукупною вартiстю, яка еквiвалентна 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв;
10.6. Уповноважити Директора ПАТ «Укртелеком» (включаючи особу, що тимчасово виконує його обов’язки) спiльно з Фiнансовим директором ПАТ «Укртелеком» (включаючи особу, що тимчасово виконує його обов’язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборiв вчиняти правочини, вказанi в пiдпунктах 10.1-10.5 пункту 10 цього Протоколу, крiм того вчиняти правочини про внесення змiн та доповнень до вказаних правочинiв (в тому числi змiн та доповнень, якi стосуються продовження строку дiї правочинiв, дострокового припинення правочинiв, змiни цiни правочинiв, змiни процентної ставки тощо), надавати та отримувати будь-якi документи у зв’язку iз вчиненням правочинiв, та здiйснювати всi та будь-якi дiї, що необхiднi для вчинення вищевказаних правочинiв та для виконання рiшень, вказаних у цьому Протоколi, з правом делегування зазначених повноважень (видачi довiреностей) iншим працiвникам ПАТ «Укртелеком». При цьому Товариство має право вчиняти вказанi правочини, вказанi в пiдпунктах 10.1-10.5. пункту 10 цього Протоколу, тiльки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про погодження вчинення таких правочинiв, за винятком випадкiв, коли таке погодження було надане Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних Зборiв.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з четвертого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 13.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 387 273 049 (96,9412030013%), Голосувало «ПРОТИ» - 548 619 583 (3,0587799603%)
Утрималось - 0 (0%), Недiйснi - 0 (0%),
Не брали участь у голосуваннi - 3 056 (0,0000170385%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з дев’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
10. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв, а саме:
10.1. правочинiв з ПАТ «СБЕРБАНК» (код за ЄДРПОУ 25959784) щодо:
10.1.1. отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори, гарантiї, договори акредитиву, факторингу, в тому числi договори про внесення змiн до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 102-В/11/29/КЛ вiд 29.08.2011 року). Вартiсть кожного правочину (кожного договору, враховуючи всi додатковi угоди, що можуть бути укладенi до нього протягом дiї такого договору) не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 70 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину. При цьому гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв (договорiв) з ПАТ «СБЕРБАНК» щодо отримання Товариством грошових коштiв не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 250 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв.
10.1.2. надання в заставу (iпотеку) Банку будь-якого майна (майнових прав), власником якого є Товариство, з метою забезпечення зобов’язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» за будь-якими правочинами (як укладеними на дату проведення цих Загальних Зборiв, так i тими, що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв) в т. ч. за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї № 102-В/11/29/КЛ вiд 29.08.2011 року. 
При цьому, загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в iпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» (як за одним, так i за декiлькома договорами iпотеки) з метою забезпечення зобов’язань Товариства за кожним окремим правочином, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 150 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення договорiв iпотеки, а загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в iпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» (як за одним, так i за декiлькома договорами iпотеки) з метою забезпечення всiх iснуючих зобов’язань Товариства (незалежно вiд кiлькостi правочинiв, зобов’язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов’язань, якi виникнуть у Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» в майбутньому, не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 300 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення договорiв iпотеки.
Загальна ринкова вартiсть рухомого майна та/або майнових прав, що можуть бути переданi в заставу ПАТ «СБЕРБАНК» (як за одним, так i за декiлькома договорами застави) з метою забезпечення зобов’язань Товариства за кожним окремим правочином, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 150 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення договорiв застави, а загальна ринкова вартiсть рухомого майна та/або майнових прав, що можуть переданi в заставу ПАТ «СБЕРБАНК» (як за одним, так i за декiлькома договорами застави) з метою забезпечення всiх iснуючих зобов’язань Товариства (незалежно вiд кiлькостi правочинiв, зобов’язання за якими будуть забезпечуватися таким майном/майновими правами), а також тих зобов’язань, якi виникнуть у Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» в майбутньому, не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 300 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення договорiв застави.
10.2. правочинiв з Huawei Technologies Co. Limited та юридичними особами, пов’язаними прямо або опосередковано вiдносинами контролю з Huawei Technologies Co. Limited (зокрема, але не виключно, з ТОВ «Хуавей Україна» (код за ЄДРПОУ 33501267), «HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD.») щодо поставки (придбання Товариством) будь-яких товарiв (обладнання, матерiалiв, лiцензiй, запасних частин тощо), робiт, послуг, граничною сукупною вартiстю, яка еквiвалентна 300 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв;
10.3. правочинiв з China Development Bank Corporation щодо отримання кредитiв (договорiв про кредитну лiнiю) та щодо забезпечення виконання зобов’язань за такими правочинами щодо отримання кредитiв шляхом укладення договорiв застави будь-якого майна (майнових прав), iпотеки, надання права списання коштiв iз банкiвських рахункiв, поруки, гарантiї тощо (надалi всi зазначенi у цьому п. 10.3. договори – «Договори фiнансування CDB»), а також будь-яких iнших договорiв та документiв, що можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом з, вiдповiдно до або у зв’язку iз Договорами фiнансування CDB, включаючи, але не обмежуючись цим, усi та будь-якi додатки та договори про внесення змiн (зокрема, договори у новiй редакцiї) до Договорiв фiнансування CDB, що є укладеними на дату проведення цих Загальних Зборiв або що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв, якi вчиняються у зв’язку iз отриманням кредитiв Товариством у China Development Bank Corporation або внесенням змiн у будь-якi умови iснуючих кредитiв (у тому числi, зокрема, щодо розмiру основної суми, вiдсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати вiдсоткiв та наданого Товариством забезпечення тощо), граничною сукупною вартiстю, яка еквiвалентна 600 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв;
10.4. правочинiв з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 31227326 (далi за текстом – АТ «СКМ») та iншими юридичними особами, прямо або опосередковано пов’язаними вiдносинами контролю з АТ «СКМ» щодо надання/отримання поворотної фiнансової допомоги (позики), придбання/продажу емiсiйних боргових цiнних паперiв, вiдступлення прав вимоги, переведення боргу, поруки, гарантiї, застави будь-якого майна (майнових прав), iпотеки, а також будь-яких iнших договорiв та документiв, що можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом з, вiдповiдно до або у зв’язку iз вказаними правочинами включаючи, але не обмежуючись цим, усi та будь-якi додатки та договори про внесення змiн (зокрема, договори у новiй редакцiї) до вказаних правочинiв, що є укладеними на дату проведення цих Загальних Зборiв або що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв граничною сукупною вартiстю, яка еквiвалентна 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв;
10.5. iнших правочинiв щодо придбання/продажу емiсiйних боргових цiнних паперiв, отримання кредитiв (позик), в тому числi шляхом випуску емiсiйних боргових цiнних паперiв, а також щодо забезпечення виконання зобов’язань за такими правочинами шляхом укладення договорiв застави будь-якого майна (майнових прав), iпотеки, надання права списання коштiв iз банкiвських рахункiв, поруки, гарантiї тощо, а також будь-яких iнших договорiв та документiв, що можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом з, вiдповiдно до або у зв’язку iз вказаними правочинами, включаючи, але не обмежуючись цим, усi та будь-якi додатки та договори про внесення змiн (зокрема, договори у новiй редакцiї) до вказаних правочинiв, що є укладеними на дату проведення цих Загальних Зборiв або що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв, граничною сукупною вартiстю, яка еквiвалентна 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв;
10.6. Уповноважити Директора ПАТ «Укртелеком» (включаючи особу, що тимчасово виконує його обов’язки) спiльно з Фiнансовим директором ПАТ «Укртелеком» (включаючи особу, що тимчасово виконує його обов’язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборiв вчиняти правочини, вказанi в пiдпунктах 10.1-10.5 пункту 10 цього Протоколу, крiм того вчиняти правочини про внесення змiн та доповнень до вказаних правочинiв (в тому числi змiн та доповнень, якi стосуються продовження строку дiї правочинiв, дострокового припинення правочинiв, змiни цiни правочинiв, змiни процентної ставки тощо), надавати та отримувати будь-якi документи у зв’язку iз вчиненням правочинiв, та здiйснювати всi та будь-якi дiї, що необхiднi для вчинення вищевказаних правочинiв та для виконання рiшень, вказаних у цьому Протоколi, з правом делегування зазначених повноважень (видачi довiреностей) iншим працiвникам ПАТ «Укртелеком». При цьому Товариство має право вчиняти вказанi правочини, вказанi в пiдпунктах 10.1-10.5. пункту 10 цього Протоколу, тiльки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про погодження вчинення таких правочинiв, за винятком випадкiв, коли таке погодження було надане Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних Зборiв.
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" в новiй редакцiї. 
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала питання щодо прийняття рiшення про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" залишити без розгляду. 
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з одинадцятого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 14.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 388 012 105 (96,9453235426%), Голосувало «ПРОТИ» - 0 (0%),
Утрималось - 5 273 303 (0,0294008345%), Недiйснi - 468 227 000 (2,6105582244%),
Не брали участь у голосуваннi - 74 383 280 (0,4147173985%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з дев’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Питання щодо прийняття рiшення про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" залишити без розгляду. 

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Вчинення ПАТ «Укртелеком» правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:

«12. На пiдставi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв таких правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть:
12.1. правочинiв з ТОВ «ЕСУ», код за ЄДРПОУ: 33940565 (далi за текстом – ТОВ «ЕСУ»), з АТ «СКМ» та з iншими юридичними особами, прямо або опосередковано пов’язаними вiдносинами контролю з АТ «СКМ» щодо надання/отримання поворотної фiнансової допомоги (позики), придбання/продажу емiсiйних боргових цiнних паперiв, вiдступлення прав вимоги, переведення боргу, поруки, гарантiї, застави будь-якого майна (майнових прав), iпотеки, а також будь-яких iнших договорiв та документiв, що можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом з, вiдповiдно до або у зв’язку iз вказаними правочинами включаючи, але не обмежуючись цим, усi та будь-якi додатки та договори про внесення змiн (зокрема, договори у новiй редакцiї) до вказаних правочинiв, що є укладеними на дату проведення цих Загальних Зборiв або що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв, граничною сукупною вартiстю, яка еквiвалентна 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв. 
12.2. правочинiв з ТОВ «ЕСУ», з АТ «СКМ» та iншими юридичними особами, прямо або опосередковано пов’язаними вiдносинами контролю з АТ «СКМ» щодо оренди, надання послуг/виконання робiт, в тому числi надання телекомунiкацiйних послуг, купiвлi-продажу. Вартiсть кожного правочину (кожного договору, враховуючи всi додатковi угоди, що можуть бути укладенi до нього протягом дiї такого договору) не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 250 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину протягом одного року дiї правочину. 
12.3. Уповноважити Директора Товариства ПАТ «Укртелеком» (включаючи особу, що тимчасово виконує його обов’язки) спiльно з Фiнансовим директором ПАТ «Укртелеком» (включаючи особу, що тимчасово виконує його обов’язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборiв вчиняти правочини, вказанi в пiдпунктах 12.1.-12.2. пункту 12 цього Протоколу, крiм того вчиняти правочини про внесення змiн та доповнень до вказаних правочинiв (в тому числi змiн та доповнень, якi стосуються продовження строку дiї правочинiв, дострокового припинення правочинiв, змiни цiни правочинiв, змiни процентної ставки тощо), надавати та отримувати будь-якi документи у зв’язку iз вчиненням правочинiв, та здiйснювати всi та будь-якi дiї, що необхiднi для вчинення вищевказаних правочинiв та для виконання рiшень, вказаних у цьому протоколi, з правом делегування зазначених повноважень (видачi довiреностей) iншим працiвникам ПАТ «Укртелеком». При цьому Товариство має право вчиняти правочини, вказанi в пiдпунктi. 12.1 пункту 12 цього Протоколу тiльки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про погодження вчинення таких правочинiв, за винятком випадкiв, коли таке погодження було надане Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних Зборiв».
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування з четвертого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 15.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосувало «ЗА» - 17 387 273 049 (96,9412030013%). Голосувало «ПРОТИ» - 548 619 583 (3,0587799603%)
Утрималось - 3 056 (0,0000170385%), Недiйснi - 0 (0%),
Не брали участь у голосуваннi - 0 (0%)
Рiшення прийнято.
Таким чином, Загальнi Збори з дев’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
12. На пiдставi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв таких правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть:
12.1. правочинiв з ТОВ «ЕСУ», код за ЄДРПОУ: 33940565 (далi за текстом – ТОВ «ЕСУ»), з АТ «СКМ» та з iншими юридичними особами, прямо або опосередковано пов’язаними вiдносинами контролю з АТ «СКМ» щодо надання/отримання поворотної фiнансової допомоги (позики), придбання/продажу емiсiйних боргових цiнних паперiв, вiдступлення прав вимоги, переведення боргу, поруки, гарантiї, застави будь-якого майна (майнових прав), iпотеки, а також будь-яких iнших договорiв та документiв, що можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом з, вiдповiдно до або у зв’язку iз вказаними правочинами включаючи, але не обмежуючись цим, усi та будь-якi додатки та договори про внесення змiн (зокрема, договори у новiй редакцiї) до вказаних правочинiв, що є укладеними на дату проведення цих Загальних Зборiв або що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборiв, граничною сукупною вартiстю, яка еквiвалентна 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочинiв. 
12.2. правочинiв з ТОВ «ЕСУ», з АТ «СКМ» та iншими юридичними особами, прямо або опосередковано пов’язаними вiдносинами контролю з АТ «СКМ» щодо оренди, надання послуг/виконання робiт, в тому числi надання телекомунiкацiйних послуг, купiвлi-продажу. Вартiсть кожного правочину (кожного договору, враховуючи всi додатковi угоди, що можуть бути укладенi до нього протягом дiї такого договору) не повинна перевищувати суму, яка еквiвалентна 250 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину протягом одного року дiї правочину. 
12.3. Уповноважити Директора Товариства ПАТ «Укртелеком» (включаючи особу, що тимчасово виконує його обов’язки) спiльно з Фiнансовим директором ПАТ «Укртелеком» (включаючи особу, що тимчасово виконує його обов’язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборiв вчиняти правочини, вказанi в пiдпунктах 12.1.-12.2. пункту 12 цього Протоколу, крiм того вчиняти правочини про внесення змiн та доповнень до вказаних правочинiв (в тому числi змiн та доповнень, якi стосуються продовження строку дiї правочинiв, дострокового припинення правочинiв, змiни цiни правочинiв, змiни процентної ставки тощо), надавати та отримувати будь-якi документи у зв’язку iз вчиненням правочинiв, та здiйснювати всi та будь-якi дiї, що необхiднi для вчинення вищевказаних правочинiв та для виконання рiшень, вказаних у цьому протоколi, з правом делегування зазначених повноважень (видачi довiреностей) iншим працiвникам ПАТ «Укртелеком». При цьому Товариство має право вчиняти правочини, вказанi в пiдпунктi. 12.1 пункту 12 цього Протоколу тiльки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про погодження вчинення таких правочинiв, за винятком випадкiв, коли таке погодження було надане Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних Зборiв.

Пiсля закiнчення розгляду питань порядку денного були наданi вiдповiдi на запитання, якi надiйшли вiд акцiонерiв (їх представникiв). 
Пропозицiй та зауважень щодо ведення Зборiв не надходило. 
Рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликанi на 27 квiтня 2016 року оголошено закритими.

 

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 445.04 0.000 640.15 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 30.12.2016/445.04грн
Опис 1. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" рiшення про виплату дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному, не приймалося. 
2. На дату оприлюднення рiчної iнформацiї рiшення Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду не приймалося.
3. Розмiр сплачених дивiдендiв у перiодi, що передував звiтному, у сумi 640,15 грн. складають дивiденди, сплаченi товариством за 2000 - 2007 роки акцiонерам, якi не отримали їх у свiй час з тих, чи iнших причин.
4. Розмiр сплачених дивiдендiв у звiтному перiодi у сумi 445,40 грн. складають дивiденди, сплаченi товариством за 2000 - 2007 роки акцiонерам, якi не отримали їх в свiй час з тих, чи iнших причин.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Депозитарна дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Євробанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33305163
Місцезнаходження 01032 Україна Київська - м. Київ бул. Т. Шевченка, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263290
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 585-44-21
Факс (044) 220-11-89
Вид діяльності Зберiгач цiнних паперiв
Опис Зберiгач цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ - м. Київ пр. Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 500428, АВ 500431
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.12.2009
Міжміський код та телефон (044) 536-09-62
Факс (044) 536-00-21
Вид діяльності Послуги у сферi страхування
Опис Послуги у сферi страхування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42/44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044) 277-50-00
Факс (044) 277-50-01
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Депозитарна установа Публiчне акцiонерне товариство "ПУМБ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14282829
Місцезнаходження 01601 Україна Київська - м. Київ вул. Андрiївська, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №294710
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015
Міжміський код та телефон (044) 231-70-89
Факс (044) 231-70-89
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Депозитарна дiяльнiсть

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.12.2000 661/1/00 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000137244 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 18726248000.00 4681562000.00 100.00
Опис Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. Цiннi папери товариства, якi перебувають в обiгу за межами України вiдсутнi.
У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй товариством не здiйснювався.
У звiтному перiодi рiшення про здiйснення додаткового випуску акцiй у поточному роцi товариством не приймалося. 
Листом вiд 12.01.2016р. № 0717 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
12.01.2016р. ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№160112/00002 вiд 12.01.2016р.) про переведення акцiй ПАТ «Укртелеком» з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. Кiлькiсть переведених акцiй – 100% випуску. Пiдставою є невиконання п. 5.30.14 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», а саме порушення Правил Бiржi в частинi невiдповiдностi умовам перебування цiнних паперiв у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу.
Листом вiд 14.01.2016р. № 4831/01/16 ПАТ «Українська бiржа» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
Котирувальною комiсiєю ПАТ «Українська бiржа» прийнято рiшення №1610 вiд 13.01.2016р. про виключення акцiй ПАТ «Укртелеком» з бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа», та переведенню їх в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового Списку. Кiлькiсть переведених акцiй – 100% випуску. Пiдставою є невиконання п. 17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа», у зв’язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (мiнiмальна частка акцiй у вiльному обiгу), визначеним п. 4.1 Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого рiшенням НКЦПФР №1688 вiд 22.11.2012р. 
На кiнець звiтного перiоду загальна чисельнiсть акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" становила - 60538 особи. Станом на 31.12.2016р. в обiгу перебувало - 18 726 248 000 штук простих iменних акцiй ПАТ "Укртелеком", якi облiковуються в ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцiй, загальною номiнальною вартiстю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7906% вiд статутного фонду ПАТ «Укртелеком», якi облiковуються у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Мiсцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акцiї перейшли до ТОВ "ЕСУ" пiд час приватизацiї ПАТ "Укртелеком".
 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04.05.2012 41/2/12 серiя N Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000 2000 Бездокументарні іменні 100000000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 0 24.02.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй -20.02.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2016 роцi: у 1 кварталi з 22.02.2016 (15 вiдсотковий перiод), з 23.05.2016 (16 вiдсотковий перiод), з 22.08.2015 (17 вiдсотковий перiод), з 23.11.2016 (18 вiдсотковий перiод).


 
04.05.2012 42/2/12 серiя О Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 2000 Бездокументарні іменні 100000000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 0 26.05.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 22.05.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2016 роцi: у 1 кварталi з 22.02.2016 (15 вiдсотковий перiод), з 23.05.2016 (16 вiдсотковий перiод), з 22.08.2015 (17 вiдсотковий перiод), з 23.11.2016 (18 вiдсотковий перiод).
 
04.05.2012 43/2/12 серiя Р Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 4000 Бездокументарні іменні 200000000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 41884.96 25.08.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 21.08.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%. 
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2016 роцi: у 1 кварталi з 22.02.2016 (15 вiдсотковий перiод), з 23.05.2016 (16 вiдсотковий перiод), з 22.08.2015 (17 вiдсотковий перiод), з 23.11.2016 (18 вiдсотковий перiод).

 
04.05.2012 44/2/12 серiя Q Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 4000 Бездокументарні іменні 200000000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 764400.52 24.11.2017
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 20.11.2017.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2016 роцi: у 1 кварталi з 22.02.2016 (15 вiдсотковий перiод), з 23.05.2016 (16 вiдсотковий перiод), з 22.08.2015 (17 вiдсотковий перiод), з 23.11.2016 (18 вiдсотковий перiод).
Листом вiд 25.04.2016р. № 0885 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
25.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 160425/00001 вiд 25.04.2016р.) про переведення простих iменних вiдсоткових облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випускiв) з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуває чинностi з 26.04.2016р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 21.04.2016 № 1120/800114-800100. 
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї R (ISIN UA 4000157176). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 100 000 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 26.02.2013р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 17 115 шт., загальною номiнальною вартiстю – 1 711 500 000 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї R № 29/2/2013. Права власникiв облiгацiй згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй ПАТ «Укртелеком».
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї Q (ISIN UA4000139620). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 04.05.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 4 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 200 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї Q - № 44/2/12. Права власникiв облiгацiй згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй ПАТ «Укртелеком».
 
26.02.2013 29/2/2013 серiя R Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 100000.00 17115 Бездокументарні іменні 1711500000.00 24.5 Згiдно Проспекту емiсiї 0 27.02.2018
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для погашення Емiтентом основного боргу за кредитними договорами iснуючими (укладеними) на дату прийняття рiшення про розмiщення облiгацiй.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 23.02.2018.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 24,5% 
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2016 роцi: у 1 кварталi з 16.03.2016 (8 вiдсотковий перiод), з 15.06.2016 (9 вiдсотковий перiод), з 14.09.2016 (10 вiдсотковий перiод), з 14.12.2016 (11 вiдсотковий перiод).
 
03.02.2014 16/2/2014 серiя Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 8000 Бездокументарні іменні 400000000.00 24.5 Згiдно Проспекту емiсiї 57591800.00 14.06.2020
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 10.06.2020.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2016 роцi: у 1 кварталi з 22.02.2016 (15 вiдсотковий перiод), з 23.05.2016 (16 вiдсотковий перiод), з 22.08.2015 (17 вiдсотковий перiод), з 23.11.2016 (18 вiдсотковий перiод).
Листом вiд 25.04.2016р. № 0885 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
25.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 160425/00001 вiд 25.04.2016р.) про переведення простих iменних вiдсоткових облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випускiв) з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуває чинностi з 26.04.2016р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 21.04.2016 № 1120/800114-800100. 
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї Т (ISIN UA4000179402). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 03.02.2014р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 8 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 400 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї T - № 16/2/2014.
 
03.02.2014 17/2/2014 серiя U Наццiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 6000 Бездокументарні іменні 300000000.00 21 Згiдно Проспекту емiсiї 18240900.08 13.09.2020
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 09.09.2020.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2016 роцi: у 1 кварталi з 22.02.2016 (15 вiдсотковий перiод), з 23.05.2016 (16 вiдсотковий перiод), з 22.08.2015 (17 вiдсотковий перiод), з 23.11.2016 (18 вiдсотковий перiод).

Листом вiд 25.04.2016р. № 0885 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
25.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 160425/00001 вiд 25.04.2016р.) про переведення простих iменних вiдсоткових облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випускiв) з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуває чинностi з 26.04.2016р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 21.04.2016 № 1120/800114-800100. 
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї U (ISIN UA4000179410). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 03.02.2014р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 6 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 300 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї U - № 17/2/2014.
 
03.02.2014 18/2/2014 серiя V Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000.00 8000 Бездокументарні іменні 400000000.00 21 згiдно Проспекту емiсiї 83769920.00 13.12.2020
Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3. Дата початку погашення облiгацiй - 09.09.2020.
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%.
8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2016 роцi: у 1 кварталi з 22.02.2016 (15 вiдсотковий перiод), з 23.05.2016 (16 вiдсотковий перiод), з 22.08.2015 (17 вiдсотковий перiод), з 23.11.2016 (18 вiдсотковий перiод).
Листом вiд 25.04.2016р. № 0885 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
25.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 160425/00001 вiд 25.04.2016р.) про переведення простих iменних вiдсоткових облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випускiв) з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуває чинностi з 26.04.2016р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 21.04.2016 № 1120/800114-800100. 
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї V (ISIN UA4000179428). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 03.02.2014р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 8 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 400 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї V - № 18/2/2014.
 

 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбiльших компанiй України, яка надає повний спектр телекомунiкацiйних послуг в усiх регiонах країни.
Найбiльш сильнi позицiї товариство має на ринку послуг доступу до мережi Iнтернет та фiксованої телефонiї. ПАТ «Укртелеком» є лiдером ринку швидкiсного фiксованого доступу до мережi Iнтернет та займає домiнуюче становище на ринку фiксованої телефонiї.
Iсторiя створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 роцi, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пiзнiше, у 1998 роцi, вiдповiдно до затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганiзоване в єдине державне пiдприємство, а у сiчнi 2000 року, пiсля проведення корпоратизацiї, його було перетворено на вiдкрите акцiонерне товариство. Згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» 14.06.2011 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про перейменування компанiї на публiчне акцiонерне товариство «Укртелеком».
Сьогоднi ПАТ «Укртелеком» - сучасне пiдприємство з розвиненою iнфраструктурою.
У груднi 2005 року ВАТ «Укртелеком» отримав лiцензiю на надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку за технологiєю UMTS/WCDMA. Реалiзацiєю проекту з надання послуг нового мобiльного стандарту займається фiлiя «Утел». З 1 листопада 2007 року компанiя ПАТ «Укртелеком» розпочало продаж послуг мобiльного зв’язку третього поколiння. Мережа мобiльного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Код мережi стiльникового мобiльного зв'язку - 91. У рамках виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14 червня 2011 року, ПАТ «Укртелеком» заснувало ТОВ «ТриМоб», якому передано всю дiяльнiсть з надання послуг рухомого (мобiльного) зв’язку.
До ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником та учасником якого є Укртелеком, переведено всi матерiальнi та нематерiальнi активи, якi використовуються для органiзацiї та надання послуг мобiльного зв’язку, i необхiдний квалiфiкований персонал. ТОВ «ТриМоб» є окремою компанiєю, що з 01.01.2012 забезпечує надання послуг мобiльного зв’язку стандарту UMTS, якi ранiше надавалися вiд iменi ПАТ «Укртелеком».
 
Станом на 31.12.2016 центральним структурним пiдроздiлом ПАТ "Укртелеком" є Апарат управлiння, який знаходиться у м. Києвi за адресою: бульв. Т. Шевченка, 18. Апарату управлiння пiдпорядкованi фiлiї ПАТ "Укртелеком": пiдпорядкованi регiональнi фiлiї мiжмiського, мiсцевого зв'язку та радiофiкацiїї: Вiнницька, Волинська, Днiпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорiзька, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Кримська, Луганська, Львiвська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рiвненська, Сумська, Тернопiльська, Харкiвська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернiгiвська, Чернiвецька, Київська мiська фiлiя. 
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Укртелеком" вiд 07.08.2008 року у 2009 роцi було створено дочiрнє пiдприємство Укртел Глобал ГмбХ. Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Берлiн, Нiмеччина, Шуманнштрассе,2.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" вiд 30.08.2011 року у 2011 роцi було створено дочiрнє пiдприємство ТОВ "ТриМоб". Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
На виконання рiшення Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» щодо затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 01.10.2014 № 226) введено в дiю органiзацiйну структуру: 
1. Захiдного макрорегiону у складi: Львiвської фiлiї – керуючої; Волинської, Рiвненської, Тернопiльської, Хмельницької, Закарпатської, Iвано-Франкiвської, Чернiвецької фiлiй.
2. Центрального макрорегiону у складi: Київської мiської фiлiї – керуючої; Житомирської, Чернiгiвської, Вiнницької, Черкаської фiлiй.
3. Схiдного макрорегiону у складi: Харкiвської фiлiї – керуючої; Сумської, Полтавської фiлiй.
4. Днiпровського макрорегiону у складi: Днiпропетровської фiлiї – керуючої; Кiровоградської, Запорiзької фiлiй.
5. Пiвденного макрорегiону у складi: Одеської фiлiї – керуючої; Миколаївської, Херсонської фiлiй. 

Iнформацiя про фiлiї ПАТ "Укртелеком":
1. Вiнницька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
21050, м. Вiнниця, вул. Соборна, 8
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182204
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

2. Волинська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
43025, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 28
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 23251963
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.


3. Днiпропетровська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
49600, м. Днiпро, вул. Херсонська, 26
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25543196
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
4. Донецька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01183764
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

5. Житомирська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
10014, м. Житомир, вул. Київська, 20
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184114
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
6. Закарпатська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
88005, м. Ужгород, пл. Кирила та Мефодiя, 4
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25438186
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

7. Запорiзька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
69000, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 133
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184385
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

8. Iвано-Франкiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
76014, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сахарова, 32
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184835
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

9. Київська мiська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
01033, м. Київ, вул.Антоновича, 40
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01189910
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
10. Кiровоградська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
25006, м. Кiровоград, вул. Гоголя, 72
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22211233 
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
11. Луганська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
91016, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182820
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
12. Львiська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
79000, м. Львiв, вул. Дорошенка, 43
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186030
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

13. Миколаївська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
54001, м. Миколаїв, вул. Адмiральська, 27/3
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22437619
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

14. Одеська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
65023, м. Одеса, вул. Коблевська, 39
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186691
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

15. Полтавська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 33
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186975
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

16. Рiвненська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
33028, м. Рiвне, вул. В. Чорновола, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01187526
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

17. Сумська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
40030, м. Суми, вул. Iллiнська, 2
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 23825401
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

18. Тернопiльська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
46001, м. Тернопiль, вул. В. Чорновола, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01188052
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

19. Харкiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
61002, м. Харкiв, вул. Iванова, 7/9
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25614660 
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

20. Херсонська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 41
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01188661
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

21. Хмельницька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, 13
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182500
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
22. Черкаська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 34
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01181877
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

23. Чернiгiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
14000, м. Чернiгiв, пр. Миру, 28
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01189425
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

24. Чернiвецька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
58000, м. Чернiвцi, вул. Героїв Майдану, 7
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22838086
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

Iнформацiя про дочiрнi пiдприємства:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТриМоб" (ТОВ "ТриМоб").
Мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
ТОВ "ТриМоб" зареєстровано у м. Києвi (Україна) Печерською районною державною адмiнiстрацiєю 05.09.2011.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником ТОВ "ТРИМОБ".
Мотивом створення є необхiднiсть вiдокремлення з ПАТ "Укртелеком" дiяльностi у сферi надання послуг мобiльного зв'язку.
Види дiяльностi за КВЕД:
60.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку.
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
42.21 Будiвництво трубопроводiв.
42.22 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй.
61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку.
61.90 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капiталi ТОВ "ТРИМОБ" становить 100%.

Ukrtel Global GmbH
Мiсцезнаходження: 10117, Нiмеччина, м. Берлiн, Шуманнштрассе, 2.
Ukrtel Global GmbH зареєстровано у Торговому реєстрi Дiльничного суду м. Франкфурт на Майне (Нiмеччина) 08.09.2009.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником Ukrtel Global GmbH.
Мотивом створення є розширення мiжнародного бiзнесу ПАТ "Укртелеком" щодо надання нових послуг.
Види дiяльностi: надання телекомунiкацiйних послуг.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капiталi Ukrtel Global GmbH становить 100%. 
 
Станом на 31.12.2016р. чисельнiсть працiвниiкв ПАТ "Укртелеком" становила:
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 28 842 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за зовнiшнiм сумiцництвом - 828 осiб.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду становив - 1 772,6 млн. грн. У 2016 роцi в порiвняннi 3 2015 роком фонд оплати працi збiльшився на 75,3 млн. грн. 
У товариствi створена та дiє Об'єднана профспiлкова органiзацiя ПАТ "Укртелеком". Колективний договiр мiж адмiнiстрацiєю ПАТ "Укртелеком" та трудовим колективом (працiвниками) був схвалений конференцiєю трудового колективу 04.08.2011р. та пiдписаний сторонами. 
Колективний договiр укладений з метою регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин i погодження iнтересiв працiвникiв та власника на пiдставi чинного законодавства України. Колективний договiр встановлює взаємнi зобов'язання ПАТ "Укртелеком" та Комiтету Об'єднаної профспiлкової органiзацiї ПАТ "Укртелеком". Колективним договором ПАТ "Укртелеком" для соцiального захисту працiвникiв передбачено перелiк пiльг:
- матерiальна допомога (на лiкування, поховання, за стихийним лихом та за сiмейними обставинами) тощо;
- одноразова грошова виплата при звiльненнi працiвникiв (при виходi на пенсiю);
- надання працiвникам путiвок на санаторне-курортне лiкування й вiдпочинок.
Публiчне акцiонерне товариство “Укртелеком” здiйснює кадрову полiтику, яка спрямована на:
• своєчасне забезпечення товариства квалiфiкованими спецiалiстами, здатними якiсно виконувати завдання, що сприяють досягненню цiлей бiзнесу;
• створення позитивного iмiджу товариства на ринку працi як привабливого й перспективного роботодавця.
В товариствi запроваджено:
1. Систему крпоративного навчання для всiх катугорiй працiвникiв.
2. Систему технiчного навчання для працiвникiв технiчного та IТ напрямкiв.
3. Систему залучення до компанiї молодих фахiвцiв.
4. "Школу керiвника" для розвитку управлiнських компетенцiй.
 
ПАТ "Укртелеком" входить до складу групи компанiй АТ "СКМ" (Компанiя «Систем Кепiтал Менеджмент»).
СКМ найбiльша українська багатогалузева група. До складу Групи СКМ входять пiдприємства гiрничо-металургiйного, енергетичного, машинобудiвного, транспортного, сiльськогосподарського, телекомунiкацiйного, медiа-, фiнансового та iнших секторiв економiки.
Група СКМ прагне пiдвищувати вартiсть бiзнесу, в тому числi за рахунок модернiзацiї промислових пiдприємств, лiдирувати на ринках присутностi, збiльшувати внесок СКМ у розвиток України шляхом здiйснення iнвестицiй, органiзацiї прозорих закупiвель, сплати податкiв i пiдвищення оплати працi на пiдприємствах Групи.
Стратегiя Групи СКМ спрямована на впровадження ефективної та прозорої корпоративної структури й управлiння, пiдвищення стiйкостi вертикально iнтегрованих галузевих холдингiв.
Постiйне прагнення пiдприємств Групи СКМ до пiдвищення ефективностi бiзнесу, до вiдповiдностi найвищим свiтовим стандартам його ведення дозволяють бути лiдером українського бiзнесу, знову i знову досягати поставлених цiлей.
 
ПАТ "Укртелеком" не здiйснює спiльну дiяльнiсть
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
Опис обраної Облiкової полiтики ПАТ «Укртелеком» у 2016 роцi:
Облiкова полiтика товариства розроблена вiдповiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, яка визначає такi методи, принципи та правила, що використовуються для регулювання ведення бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку, а також для складання та подання фiнансової, податкової та управлiнської звiтностi: 
1. Оцiнка основних засобiв ПАТ «Укртелеком» пiсля первинного їх визнання активом здiйснюється за моделлю переоцiнки, де об’єкти основних засобiв (справедливу вартiсть яких можна достовiрно оцiнити) облiковуються за переоцiненою сумою, яка є їх справедливою вартiстю на дату переоцiнки, мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
2. Нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом.
3. Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив у разi її вiдповiдностi таким критерiям:
• нерухомiсть створена (придбана або реконструйована) та утримується товариством виключно з метою отримання орендної плати та/або збiльшення власного капiталу; 
• частина об’єкта, яка утримується з метою отримання орендної плати та/або збiльшення власного капiталу, i ця частина може бути невiдкладно продана чи надана на умовах фiнансової оренди (у товариства наявнi всi належним чином оформленi правовстановлюючi та iншi необхiднi документи); 
• є ймовiрнiсть того, що товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;
• собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Пiсля початкового визнання товариство облiковує об’єкти iнвестицiйної нерухомостi за моделлю переоцiнки, де об’єкти iнвестицiйної нерухомостi облiковуються за переоцiненою вартiстю, яка є їх справедливою вартiстю на дату переоцiнки.
4. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшою з двох оцiнок:
• балансовою вартiстю або 
• справедливою вартiстю за мiнусом витрат на його реалiзацiю, якi є додатковими витратами, безпосередньо пов’язаними з вибуттям активу, за винятком витрат на фiнансування i податку на прибуток.
5. На дату балансу фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства вiдображаються за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Пiд iнвестицiями в капiтал iнших компанiй товариство визнає iнвестицiї на якi воно немає суттєвого впливу або контролю (частка володiння менша нiж 20%). Балансову вартiсть iнвестицiй товариство перевiряє на зменшення їх корисностi
6. Запаси вiдображаються за чистою вартiсть реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiлi, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi товариство застосовує метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
7. Поточна дебiторська заборгованiсть включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування коефiцiєнтiв сумнiвностi.
8. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання визначаються у вiдповiдностi до МСБО 12 «Податок на прибуток».
9. Забезпечення створюються з метою дотримання принципу обачностi в облiку та фiнансовiй звiтностi, що передбачає застосування методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати завищенню оцiнки активiв i доходiв товариства та заниженню зобов’язань. Товариство визнає забезпечення, якщо:
• має iснуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;
• ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi;
• можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
10. Дохiд визнається за принципом нарахування, незалежно вiд дати надходження коштiв i оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
11. Витрати визнаються товариством у випадку виконання таких умов:
• сума витрат може бути достовiрно оцiнена;
• у майбутньому виникає зменшення економiчних вигiд, якi пов’язанi зi зменшенням активу i збiльшенням зобов’язань.
Витрати визнаються товариством витратами поточного перiоду, в якому визнаний дохiд, для отримання якого такi витрати понесенi, або коли стає очевидним, що такi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати грошових коштiв або iншої форми їх оплати, коли економiчна вигода вiд їх використання зменшилась або повнiстю використана.
12.Iнформацiя про операцiйнi сегменти розкривається у примiтках до рiчної звiтностi. 
 
Основним видом дiяльностi ПАТ "Укртелеком" є надання телекомунiкацiйних послуг, зокрема:
- фiксованого телефонного зв’язку (мiсцевого, мiжмiського та мiжнародного);
- комп’ютерного зв’язку (доступу до мережi Iнтернет, побудови вiртуальних приватних мереж та передавання даних);
- проводового мовлення;
- телеграфного зв’язку.

Iнформацiя про основнi види продукцiї по сегменту В2С (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звiтному перiодi отримало бiльше 10% доходу:
- мiсцевий трафiк та абонентська плата - 2 564 708,3 тис. грн., питома вага у структурi доходiв товариства - 56,8%;
- iнтернет послуги - 1 466 966,1 - тис. грн., питома вага у структурi доходiв товариства - 32,5%;

Клiєнти, якi б генерували доходи на рiвнi 10% або бiльше вiд доходiв товариства вiдсутнi.
ПАТ “Укртелеком” надає телекомунiкацiйнi послуги на всiй територiї України як фiзичним особам, так i пiдприємствам та органiзацiям всiх форм власностi. Для продажу послуг переважно використовується власна мережа збуту, хоча для продажу окремих послуг використовуються i непрямi канали збуту.
Обсяги надання послуг ПАТ «Укртелеком» слабозалежать вiд сезонних змiн.
Можливими факторами ризику в господарськiй дiяльностi товариства є:
- продовження замiщення послуг фiксованого зв’язку мобiльним; 
- збiльшення рiвня проникнення Iнтернет та замiщення спiлкування в телефоннiй мережi на спiлкування в мережi Iнтернет (Skype, соцiальнi мережi тощо);
- «Змiна поколiнь» - поступове зменшення кiлькостi споживачiв, якi звикли до користування фiксованим зв’язком; 
- посилення конкуренцiї на ринку послуг швидкiсного доступу до Iнтернет та подальше зменшення ARPU внаслiдок жорсткої цiнової конкуренцiї; 
- погiршення економiчного стану України, зменшення попиту на послуги;
- проведення АТО:
- коливання валютного курсу, що може призвести до подорожчання обладнання.

Доходи вiд надання телекомунiкацiйних послуг в Українi за 2016 рiк порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року збiльшилися на 12% i склали 56967 млн. грн., в т.ч. вiд надання послуг населенню – 32881 млн. грн.
Рiзнi сегменти телекомунiкацiйного ринку розвиваються нерiвномiрно. Протягом тривалого часу головним чинником розвитку телекомунiкацiйного ринку України був мобiльний зв’язок. Розвиток ринку мобiльного зв’язку значно впливає на ситуацiю на ринку фiксованого телефонного зв’язку. Вiдбувається перетiкання трафiку з фiксованих мереж на мобiльнi, що вiдповiдає свiтовим тенденцiям.
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об`ємi постачання: компанiя «ISKRATEL Telekomunikacijski sistemi d.o.o.» (Словенiя), ПАТ «Одескабель», ТОВ «Укрком Лайн», ПрАТ «Прiоком», ДП «ЕС ЕНД ТI Україна», ТОВ «Хуавей Україна». 
ПАТ "Укртелеком" постiйно проводить монiторинг свiтових тенденцiй та тенденцiй розвитку телекомунiкацiйного ринку України та на пiдставi їх аналiзу розробляє власну стратегiю розвитку. Постiйна модернiзацiя та розширення власної телекомунiкацiйної мережi, впровадження нових послуг, дозволяє задовольняти зростаючi вимоги споживачiв до сучасних телекомунiкацiйних послуг та ефективно конкурувати на ринку телекомунiкацiй. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в яких здiйснює дiяльнiсть емiтент.
Частка ПАТ "Укртелеком" та основних конкурентiв на ринках послуг фiксованого телефонного зв'язку та доступу в Iнтернат для населення: 
Фiксованний телефонний зв'язок*:
- ПАТ "Укртелеком" - 91,5%;
- Вега - 4,3%;
- Датагруп - 0,9%;
- Vimpelcom (ТМ Київстар) - 0,4%.
Широкосмуговий доступ до Iнтернет**:
- GFN @Erhntktrjv@ - 16%;
- Vimpelcom (ТМ Київстар) - 9,2%;
- Воля - 7,4%;
- Трiолан - 3,2%.
* за данимикомпанiї It-Pro. 
** за данимикомпанiї E&C. 
Ринкова частка ПАТ «Укртелеком» на ринку телекомунiкацiйному послуг, наданих населенню України (по доходам) у 2015 роцi за даними Державної служби статистики України:
- Ринок телекомунiкацiйних послуг населенню - 13,7%;
- Мiсцевий телефонний зв'язок - 90,1%;
- Мiжмiський та мiжнародний телефонний зв'язок - 88,7%;
- Доступ до Iнтернет - 34,2%.

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку:
Укртелеком, як один iз лiдерiв розвитку проводового та безпроводового широкосмугового зв’язку в Українi, активно впроваджує послуги широкосмугового доступу на базi новiтнiх технологiй VDSL, FTTx та WiFi. Починаючи з 2000 року бiльшiсть iнтернет кафе, Макдональдсiв, готелiв та iнших компанiй користуються Iнтернетом вiд Укртелекому та тiльки нарощують свої обсяги передачi iнформацiї. Впровадження новiтньої телекомунiкацiйної платформи IMS дозволило товариству суттєво розширити спектр надаваємих телекомунiкацiйних послуг i зайняти одне з провiдних мiсць на телекомунiкацiйному ринку України. Укртелеком запроваджує надання найсучаснiших, так званих «хмарних послуг», якi вважаються найбiльш перспективними на свiтовому телекомунiкацiйному ринку.
Укртелеком першим в Українi отримав лiцензiю на право надання послуг мобiльного зв’язку 3G та на цей момент кiлькiсть абонентiв, якi користуються послугами ТриМоб складає кiлька сотень тисяч. 
Це дозволяє впевнено стверджувати, що Укртелеком це провiдна компанiя сучасного рiвня яка вiдповiдає вимогам розвитку успiшних операторiв телекомунiкацiй в свiтi, постiйно модернiзує свою мережу та впроваджує новiтнi та iнновацiйнi технологiї в своїй дiяльностi.


 
-
 
-
 
Мiжнародна, мiжмiська та мiсцева телефонна мережа. 
На мiжнароднiй та мiжмiськiй телефоннiй мережi ПАТ "Укртелеком" станом на 31.12.2016 року працює 35 цифрових системи комутацiї, якi виконують функцiї органiзацiї мiжмiського та мiжнародного телефонного зв'язку: 22 АМТС, 8 ОПТС з функцiями опорно-транзитних станцiй на внутрiшньозоновiй мережi, 3 МЗТС та 2 МЦК таких типiв: 5ESS (16 систем) EWSD (17 систем), Si-2000 (2 системи). Монтована ємнiсть АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК складає 471,23 тис. т.п.(каналiв МСЗ) задiяна – 359,94 тис. т.п.(каналiв МСЗ). Зазначенi цифровi комутацiйнi системи введенi в експлуатацiю в 1992-2004 роках.
Станом на 31.12.2016 на мiсцевих телекомунiкацiйних мережах товариства експлуатується 12 896 АТС, в тому числi на мiськiй мережi – 3 015, на сiльськiй – 9 881. Монтована ємнiсть мiсцевої мережi становить 8 925,16 тис. номерiв, задiяна – 5 775,14 тис. номерiв, в тому числi монтована ємнiсть мiської мережi складає 7 530,14 тис номерiв, задiяна – 4 894,72 тис. номерiв, сiльської монтована ємнiсть складає 1 395,02 тис. номерiв, задiяна – 880,42 тис. номерiв.
На мiсцевiй мережi товариства експлуатуються аналоговi (декадно-кроковi, координатнi, квазiелектроннi) та цифровi АТС. Рiк випуску ДК АТС, якi експлуатуються на мережi ПАТ "Укртелеком" - 1961-1984рр., координатних – 1967-1998рр., квазiелектронних – 1987-2000рр., цифрових -1987 -2015рр. 
Телеграфна мережа 
На телеграфнiй мережi експлуатується обладнання:
– Станцiя комутацiї каналiв типу IСК 2,4 – 1шт. м. Львiв. Рiк вводу 1993;
Монтована ємнiсть станцiї комутацiї каналiв 1185 т.п.; 
– Електроннi телеграфнi концентратори ЕТК-КП2 – 22 шт. Рiк вводу 1997-2007; 
Монтована ємнiсть 2200 т.п. ;
– Каналоутворююче обладнання випуску до 1991 року; 
– Кiнцеве телеграфне обладнання випуску до 1991 року.
Мережа СКС-7 
Для забезпечення транзиту сигнального трафiка мережi СКС-7 використовуються 2 вiдокремленi транзитнi пункти сигналiзацiї (далi – STP-SA) типу SURPASS hiS 700 у мiстах Київ i Львiв, на яких створено 64 ланки сигналiзацiї в мiжнароднiй та 109 ланок сигналiзацiї в нацiональнiй мережi СКС-7 i 3 асоцiацiї SIGTRAN. Обладнання STP-SA введено в експлуатацiю на мережi ПАТ «Укртелеком» в 2006 р.
Транспортна мережа 
Станом на сьогоднi обладнання транспортної мережi (магiстральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM) становить 1382 мережевих елементiв цифрових систем передачi, транспортної мiсцевої мережi SDH та РDH – 1959 елементiв мережi.
Лiнiйно-кабельнi споруди ТТМ: 
Протяжнiсть кабельних лiнiй зв'язку – 214 498 км, в т.ч.
Волоконно-оптичних лiнiй зв'язку – 42 764 км, iз них:
- магiстральних – 10 691 км;
- внутрiшньозонових – 18 062 км;
- мiсцевих – 13 778 км.
Кабельних лiнiй зв'язку з металевими провiдниками – 171 734 км, iз них:
- мiсцевих – 135 896 км;
- вивiльнених – 35 838 км.
Радiорелейнi лiнiї та телевiзiйнi передавачi:
Протяжнiсть радiорелейних лiнiй – 1 471,21 км, в т.ч
- магiстральнi та внутрiшньозоновi – 380,91 км;
- мiсцевi сiльськi – 801,75 км.
- мережа доступу – 288,55 км.
Кiлькiсть радiорелейних станцiй (напiвкомплектiв) – 145 од, в т.ч:
- магiстральнi та внутрiшньозоновi – 29 од;
- мiсцевi сiльськi – 102 од.
- мережа доступу – 14 км.
Телекомунiкацiйних опор – 300 од.
Аналоговi тракти: 1 типа радiотехнiчного обладнання, виробництва 80-х рокiв минулого столiття (КУРС-6, 8) 
Цифровi тракти РРЛ: 11 типiв радiотехнiчного обладнання, виробництва України, Нiмеччини, Норвегiї, Швецiї, Китаю, Росiї та СРСР (Гелiос-11 з 1994 року, Гелiос-8 з 2003 року, Гелiос-4 з 2004 року, Гелiос-N з 2006 року, Радiус ДС з 2006 року, Контакт-11з 2003 року, Радан-2 з 1989 року, КУРС-8ц випуску 80-х рокiв минулого столiття, з 2006 року, Комплекс-МГ з 2004 року, Mini Link з 2004 року, Huawei RTN 905 випуску 2014 року, з 2015 року). 
Аналоговi телевiзiйнi передавачi: 5 типiв передавачiв потужнiстю вiд 10 до 100 Вт, виробництва CРСР 80-90-х рокiв минулого столiття (РЦТА-70, РПТДА-Р, TV1000, РУТАН-100, TXUP100 Квант-Ефiр). 
Мережа доступу 
Станом на 31.12.2016р. мережа доступу нараховувала 4779 об’єктiв зв’язку на яких в експлуатацiї знаходиться :
- 5529 корзин DSLAM виробництва Iskratel, Huawei та ECI; 
- 1047 виносних шаф виробництва Iskratel та Huawei; 
- 1886 комутатори доступу виробництва ZTE, D-Link, Huawei та BDCOM, з яких пiд мережу FTTB задiяно – 1087, для B2B – 770, для GPON - 29 комутаторiв. 
Монтована ємнiсть обладнання ШСД становила – 1 815 тис. портiв, з них: 
- ADSL – 1 710 720 портiв; 
- VDSL – 67 392 портiв;
- SHDSL – 4 608 портiв;
- Opt.port – 1 740 портiв;
- POTS – 30 016 портiв;
- GPON – 40 портiв;
- ISDN – 176 портiв.
Сумарний експлуатацiйний запас обладнання ШСД з урахуванням усiх вендорiв нараховував 1 378 всiх типiв плат, з яких:
- Iskratel – 537 плат, що вiдповiдало 2,53% вiд загальної кiлькостi плат;
- Huawei – 760 плат (2,67%);
- ECI – 107 плат (3,71%).
З метою ефективного використання монтованої ємностi портiв виконано роботу з оптимiзацiї мережi широкосмугового доступу. За 2016р. на мережi було перемiщено 80 008 портiв, з яких 24 112 портiв перемiщено мiж регiонами. 
Енергозабезпечення 
Станом на 31.12.2016 для забезпечення електроживленням телекомунiкацiйного обладнання на мережi товариства застосовується 16855 установок електроживлення постiйним струмом (ЕЖУ), з яких 7338 ЕЖУ є сучасними. Крiм того для пiдвищення необхiдного рiвня безперебiйного електроживлення пiд час вiдключень зовнiшнього електропостачання застосовується 18312 груп акумуляторних батарей, 1525 стацiонарних i 211 пересувних дизельних електростанцiй, а також 1486 бензинових агрегатiв.
Для забезпечення необхiдних температурних режимiв роботи обладнання на об’єктах товариства застосовується 7495 кондицiонери, з них 1460 фiзично зношенi та потребують замiни.
В межах iнвестицiйного плану ПАТ Укртелеком» на 2016 рiк:
- впроваджено та модернiзовано 133 установок електроживлення; 
- проведено замiну 787 груп акумуляторних батарей;
Метрологiчне забезпечення 
Станом на 31.12.2016 року на мережi товариства знаходяться в експлуатацiї близько 73 тис. засобiв вимiрювальної технiки (ЗВТ) для виконання вимiрювань на цифрових та оптичних системах передачi, мiдних кабельних лiнiях, якi застосовують технологiю ADSL та проведення експлуатацiйних вимiрювань параметрiв електроустановок. Парк засобiв вимiрювальної технiки у фiлiях потребує оновлення. Понад 85 % ЗВТ пропрацювали бiльше 15 рокiв. 
Лiнiйно – кабельнi споруди 
Лiнiйно - кабельнi споруди мiсцевої телефонної мережi ПАТ «Укртелеком» станом на 01.01.2017 року складаються з 957,6 тис. км кабельних лiнiй зв’язку, в тому числi:
- з використанням багатопарного кабелю – 381,9 тис. км, 
- з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 56,1 тис. км;
- з кабелем типу ПРППМ, «вита пара» – 519,6 тис. км.
Кiлькiсть кабельних шахт становить 1 496 шт., колодязiв кабельної каналiзацiї – 744 220 шт., протяжнiсть кабельної каналiзацiї становить 39 527,5 км.
Мережа проводового мовлення 
Мережа проводового радiомовлення ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2016 року охоплює понад 6 402 населених пунктiв. Роботу мережi забезпечує 2 426 радiотрансляцiйних вузлiв (РТВ). Iз них 1 810 обладнанi транзисторними пiдсилювачами, 454 комбiнованi, обладнанi транзисторними та ламповими пiдсилювачами та 162 РТВ, обладнанi ламповими пiдсилювачами. 
Загальна протяжнiсть лiнiй радiофiкацiї становить 203,42 тис. км. Iз них майже 117,53 тис. км. повiтрянi лiнiї, в т.ч. 100,79 тис. км пiдвiшенi на опорах лiнiй електропередач.
В 2016 роцi 193 ламповi пiдсилювачi замiнено на напiвпровiдниковi. 
Кiлькiсть основних радiоточок на мережi проводового радiомовлення товариства становить 840 129. 

Таксофонна мережа 
На таксофоннiй мережi ПАТ «Укртелеком» на 31.12.2016 року задiяно 5 393 унiверсальних таксофонiв. Iз них типу Телекарт 121 – 4 048 од., типу Ротор 2000У – 1 342 од.. 
Два таксофони працюють через радiо подовжувачi (по одному в Харкiвськiй та Днiпропетровськiй фiлiях). 
Всi таксофони переключенi на централiзованi системи управлiння мережею таксофонiв (ЦУМТ) «Сiрiус-ХХI» та «ГАММА.
Обсяг капiтальних iнвестицiй напрямку технiчної дирекцiї у 2016 роцi склав 878 398 тис. грн. без ПДВ, джерелом фiнансування яких були як власнi так i залученi кредитнi кошти. Основних фондiв введено на суму 279 131 тис. грн. без ПДВ.
У звiтному роцi було продовжено будiвництво виносних АDSL- майданчикiв. Загалом введена ємнiсть мережi широкосмугового Iнтернет складає 13,932 портiв. Обсяг капiтальних iнвестицiй на розвиток мережi швидкiсного Iнтернет (ADSL) у 2016 роцi становить 19 513 тис. грн. без ПДВ.
В рамках реконструкцiї мережi ШСД за технологiєю FTTх було введено 7 472 портiв та iнвестовано 7 204 тис. грн. без ПДВ.
У 2016 роцi було створено технiчну можливiсть для надання телекомунiкацiйних послуг 231 об’єкту бiзнес-концентрацiї (7 732 портiв) та iнвестовано 8747 тис. грн. без ПДВ.
Було продовжено розвиток та реконструкцiю мережi фiксованого радiодоступу Wi-Fi та введено 1600 портiв з обсягом капiтальних iнвестицiй 1976 тис. грн. без ПДВ.
В рамках виконання приватизацiйних умов продовжено роботи по реалiзацiї та введенню в експлуатацiю системи оперативно - розшукових заходiв (СОРЗ), на її реалiзацiю направлено 120 153 тис. грн. iнвестицiй без ПДВ . 
У 2016 роцi розпочато проект модернiзацiї зонових дiлянок мережi (IP/MPLS) ядра B6, яким передбачається встановлення нових вузлiв IP/MPLS на 36-ти майданчиках у 12-ти областях та їх приєднання до опорної мережi каналами 10 Гбiт/с. Завершення проекту заплановано у 3-му кварталi 2017 року. 
У 2016 роцi закiнчено реконструкцiю МТМ м. Одеса з впровадженням технологiї NGN для замiни АТС-63, АТС-68, загалом виведено 13 322 абонентських номерiв шляхом переключення на активнi розподiльчi шафи в кiлькостi 43 шт., таким чином виконано розширення телекомунiкацiйної мережi для пiдключення корпоративних та бiзнес-клiєнтiв. На цей проект протягом року направлено 18 596 тис. грн. iнвестицiй без ПДВ .
Розпочато модернiзацiю мережi в 6 мiстах України: Київ, Одеса, Харкiв, Львiв, Днiпро, Запорiжжя з iнвестицiйними витратами у 2016 роцi в обсязi 488618 тис. грн. без ПДВ. В рамках модернiзацiї почалися роботи з будiвництва активних розподiльчих шаф за допомогою, яких буде здiйснено розширення мережi швидкiсного Iнтернету. В активнiй розподiльчiй шафi встановлено обладнання MSAN, з якого користувачам наддаються сервiси по iснуючим технологiям POTS, ADSL2+, P2P, PRI, BRI та новим технологiям VDSL, FTTH (PON), що дозволяє, надавати клiєнтам послуги доступу до швидкiсного Iнтернету. Загалом в 2016 роцi ємнiсть розпочатого будiвництва та розширення мережi широкосмугового Iнтернету, складає 392,192 тис. портiв на 892 активних шафах. Кiнцевий термiн закiнчення модернiзацiї мережi в 6 мiстах України планується у 4 кварталi 2019 року з введенням 1689 тис. портiв на 3771 активнiй шафi.
В звiтному роцi в процесi реалiзацiї проекту модернiзацiї мережi в 6 мiстах України було розпочато супутнiй проект модернiзацiї MPLS мережi ПАТ «Укртелеком». По результатам модернiзацiї MPLS мережi ПАТ «Укртелеком» у 2016 року було розпочато будiвництво 23 нових вузлiв агрегацiї абонентського трафiку, в яких буде змонтовано 366 шт. 10 Gbit/s оптичних портiв i 1320 1Gbit/s оптичних портiв, план введення в експлуатацiю 1 пiврiччя 2017 року. 
Обсяг капiтальних iнвестицiй напрямку технiчної дирекцiї у 2016 роцi склав 878 398 тис. грн. без ПДВ, джерелом фiнансування яких були як власнi так i залученi кредитнi кошти. Основних фондiв введено на суму 279 131 тис. грн. без ПДВ.
В рамках реконструкцiї мережi ШСД за технологiєю FTTх було введено 7 472 портiв та iнвестовано 7 204 тис. грн. без ПДВ.
У 2016 роцi було створено технiчну можливiсть для надання телекомунiкацiйних послуг 231 об’єкту бiзнес-концентрацiї. Введена ємнiсть складає 7 732 портiв та 137 км ВОЛЗ. Капiтальнi iнвестицiї склали 8 747 тис. грн. без ПДВ.
Було продовжено розвиток та реконструкцiю мережi фiксованого радiодоступу Wi-Fi та введено 1600 портiв з обсягом капiтальних iнвестицiй 1976 тис. грн. без ПДВ.
В рамках виконання приватизацiйних умов продовжено роботи по реалiзацiї та введенню в експлуатацiю системи оперативно - розшукових заходiв (СОРЗ), на її реалiзацiю направлено 120 153 тис. грн. iнвестицiй без ПДВ . 
У 2016 роцi розпочато проект модернiзацiї зонових дiлянок мережi (IP/MPLS) ядра B6, яким передбачається встановлення нових вузлiв IP/MPLS на 36-ти майданчиках у 12-ти областях та їх приєднання до опорної мережi каналами 10 Гбiт/с. Завершення проекту заплановано у 3-му кварталi 2017 року. 
У 2016 роцi закiнчено реконструкцiю МТМ м. Одеса з впровадженням технологiї NGN для замiни АТС-63, АТС-68, загалом виведено 13 322 абонентських номерiв шляхом переключення на активнi розподiльчi шафи в кiлькостi 43 шт., таким чином виконано розширення телекомунiкацiйної мережi для пiдключення корпоративних та бiзнес-клiєнтiв. На цей проект протягом року направлено 18 596 тис. грн. iнвестицiй без ПДВ .
Розпочато модернiзацiю мережi в 6 мiстах України: Київ, Одеса, Харкiв, Львiв, Днiпро, Запорiжжя з iнвестицiйними витратами у 2016 роцi в обсязi 488618 тис. грн. без ПДВ. В рамках модернiзацiї почалися роботи з будiвництва активних розподiльчих шаф за допомогою, яких буде здiйснено розширення мережi швидкiсного Iнтернету. В активнiй розподiльчiй шафi встановлено обладнання MSAN, з якого користувачам наддаються сервiси по iснуючим технологiям POTS, ADSL2+, P2P, PRI, BRI та новим технологiям VDSL, FTTH (PON), що дозволяє, надавати клiєнтам послуги доступу до швидкiсного Iнтернету. Загалом в 2016 роцi ємнiсть розпочатого будiвництва та розширення мережi широкосмугового Iнтернету, складає 392,192 тис. портiв на 892 активних шафах. Кiнцевий термiн закiнчення модернiзацiї мережi в 6 мiстах України планується у 4 кварталi 2019 року з введенням 1689 тис. портiв на 3771 активнiй шафi.
В звiтному роцi в процесi реалiзацiї проекту модернiзацiї мережi в 6 мiстах України було розпочато супутнiй проект модернiзацiї MPLS мережi ПАТ «Укртелеком». По результатам модернiзацiї MPLS мережi ПАТ «Укртелеком» у 2016 року було розпочато будiвництво 23 нових вузлiв агрегацiї абонентського трафiку, в яких буде змонтовано 366 шт. 10 Gbit/s оптичних портiв i 1320 1Gbit/s оптичних портiв, план введення в експлуатацiю 1 пiврiччя 2017 року. 
В рамках реконструкцiї традицiйної телефонної мережi у 2016 роцi розпочато впровадження телекомунiкацiйної мережi з комутацiєю пакетiв на базi обладнання IMS для замiни iснуючих АТС в мiстах Київ, Днiпро, Одеса, Харкiв, Львiв, Запорiжжя. Згiдно з проектом буде встановлена комутацiйна система з географiчним резервуванням в мiстах Київ та Днiпро загальною абонентською ємнiстю 1800 тис. номерiв та 12 медiашлюзiв в мiстах В6 загальною ємнiстю 11 340 портiв Е1.
У 2016 роцi продовжувалось розширення мережi xDSL, обсяг капiтальних iнвестицiй за 2016 рiк становить 67 383 тис. грн. без ПДВ. Введена ємнiсть складає 28 108 портiв хDSL та 576,38 км ВОЛЗ. Реалiзацiя цього проекту дозволила забезпечити доступом до мережi Iнтернет споживачiв (домогосподарств), що знаходяться у географiчно вiддалених вiд обласних центрiв 121 населених пунктах. Також створена транспортна iнфраструктура (побудованi волоконно-оптичнi лiнiї зв’язку) дозволить (за умов економiчнiй доцiльностi – при вiдсутностi iснуючих мiдних абонентських мереж) реалiзувати проекти широкосмугового радiо доступу по пiдключенню абонентiв товариства. 
Розширена зона надання послуг SIP-Trunk та V-PBX (можливiсть пiдключення до послуги в нових мiстах) та ємнiсть обладнання Si-3000 (встановлення додаткових лiцензiй) для пiдключення бiзнес-споживачiв до телекомунiкацiйної мережi товариства.
Виконано роботи по розширенню пропускної спроможностi VoIP шлюзiв на 32 Е1 - змонтовано плату SMG SI3000 у м. Днiпро. Закуплено та встановлено до 5000 абонентських лiцензiй. 
Пiдключено 13 нових локацiй (районних центрiв) сервiсу VoIP. Станом на Грудень 2016 р. загальна кiлькiсть локацiй сервiсу VoIP складала 57 мiст України.
Виконано роботи з модернiзацiї Унiверсальної системи облiку та управлiння IP-послугами (УС) для послуги iнтерактивнi «Iнтерактивне ТВ», а саме: доопрацювання сервiсу «Вiдкладений старт», реалiзацiя сервiсу «Додатковий екран», реалiзовано звiтнiсть щодо абонентiв послуги. Також реалiзовано послугу «Доступ в Iнтернет» на VDSL обладнаннi виробництва Huawei в Унiверсальнiй системi облiку та управлiння IP-послугами (УС). Модернiзовано сайти My та Start для роботи з послугою UDHCP в частинi управлiння тарифними планами. Розширено функцiонал системи тестування та дiагностики абонентських лiнiй «Метролог» для можливостi тестування обладнання VDSL та POTS виробництва Huawei.
На реконструкцiю традицiйної телефонної мережi у 2016 роцi в рамках проекту «Оптимiзацiя мiжмiської мережi ПАТ "Укртелеком". Рiвень АМТС, ОПТСз. Етап 2» направлено 15 228 тис.грн. без ПДВ.
Загалом введено 52 125 абонентських портiв, в тому числi виконано розширення мережi традицiйної телефонiї для задiяння вiльної ємностi АТС, розширення телекомунiкацiйної мережi для пiдключення корпоративних та бiзнес-клiєнтiв. 
Дiяльнiсть товариства не вiдноситься до Перелiку видiв дiяльностi та об’єктiв, що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку, затвердженого постановою КМУ вiд 27 липня 1995 р. № 554, для яких здiйснення державної екологiчної експертизи є обов’язковим. У своїй дiяльностi товариство керується вимогами нацiонального екологiчного законодавства та вимогами мiжнародних договорiв України, згоду на обов’язковiсть виконання яких надано Верховною Радою України. Недотримання цих вимог створюватиме ризик недоотримання товариством прибутку внаслiдок накладання штрафних санкцiй.
Перелiк актiв екологiчного законодавства, вимоги яких обов’язковi до виконання ПАТ “Укртелеком”
Закони України: 
“Водний кодекс”, “Земельний кодекс”, “Кодекс України про надра”, “Податковий кодекс України. Роздiл VIII. Екологiчний податок”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про вiдходи”, “Про охорону атмосферного повiтря”, “Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення”, “Про охорону земель”, “Про екологiчний аудит”, “Про екологiчну експертизу”.
Акти Кабiнету Мiнiстрiв України:
• Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2007.10.17 № 880-р "Про схвалення Концепцiї нацiональної екологiчної полiтики України на перiод до 2020 року";
• Постанова вiд 1995.07.27, № 554 "Про перелiк видiв дiяльностi та об'єктiв, що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку";
• Постанова КМ вiд 2007.11.14, №1324 "Про затвердження Порядку розподiлу суб'єктiв господарювання за ступенем ризику їх господарської дiяльностi для безпеки життя i здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки";
• Постанова вiд 2008.03.19, № 212 "Про затвердження критерiїв розподiлу суб’єктiв господарювання за ступенем ризику їх господарської дiяльностi для навколишнього природного середовища та перiодичностi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю)";
• Постанова вiд 1999.03.01, № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору";
• Постанова вiд 1996.09.17, № 1147 "Про затвердження перелiку видiв дiяльностi, що належать до природоохоронних заходiв";
• Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепцiї Загальнодержавної програми поводження з вiдходами на 2013-2020 роки"; 
• Постанова вiд 1998.08.03, № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження i перегляду лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв";
• Постанова вiд 2000.07.13, № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв";
• Постанова вiд 2001.01.24, № 50 "Про затвердження загальних вимог до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї";
• Постанова вiд 1998.08.03, № 1217 "Про затвердження Порядку виявлення та облiку безхазяйних вiдходiв";
• Постанова вiд 1998.08.03, № 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру мiсць видалення вiдходiв";
• Розпорядження вiд 2003.11.26, № 723-р "Про деякi заходи щодо полiпшення роботи у сферi поводження з небезпечними вiдходами";
• Постанова вiд 2001.12.13, № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного облiку в галузi охорони атмосферного повiтря";
• Постанова вiд 2001.12.28, № 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв граничнодопустимих викидiв забруднюючих речовин iз стацiонарних джерел";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 300 "Про Порядок розроблення i затвердження нормативiв граничнодопустимого рiвня впливу фiзичних та бiологiчних факторiв стацiонарних джерел забруднення на стан атмосферного повiтря";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 303 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах та впливу фiзичних факторiв пересувних джерел забруднення атмосферного повiтря";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робiт, пов'язаних з видачею дозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, облiку пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи";
• Постанова вiд 2002.03.29, № 432 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на експлуатацiю устаткування з визначеними рiвнями впливу фiзичних та бiологiчних факторiв на стан атмосферного повiтря, проведення оплати цих робiт та облiку пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи";
• Постанова вiд 2004.03.04, № 256 "Про затвердження Програми припинення виробництва та використання озоноруйнiвних речовин на 2004 - 2030 роки";
• Постанова вiд 1995.12.28, № 1062 "Про органiзацiю виконання Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар";
• Постанова вiд 1996.09.11, № 1100 "Про Порядок розроблення i затвердження нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелiк забруднюючих речовин, скидання яких нормується";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 321 "Про затвердження Порядку погодження та видачi дозволiв на спецiальне водокористування та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1992 р. № 459";
• Постанова вiд 2004.08.25, № 1107 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв питного водопостачання";
• Постанова вiд 1999.04.08, № 559 "Про такси для обчислення розмiру шкоди, заподiяної зеленим насадженням у межах мiст та iнших населених пунктiв".

 
Вiдсутнiсть фонду унiверсальних послуг та, вiдповiдно, вiдсутнiсть компенсацiї збиткiв вiд надання загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг погiршує фiнансовий стан пiдприємства. Ускладнює фiнансовий стан компанiї той факт, що ПАТ "Укртелеком", як оператор електрозв'язку залишається єдиним оператором, який надає загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги в сiльськiй мiсцевостi, послуги телеграфного зв'язку та проводового радiомовлення, що є збитковим для компанiї. 
Зниження вихiдного телефонного трафiку через подальше замiщення фiксованого зв'язку мобiльним зв'язком iнших операторiв призвело до зменшення обсягу доходiв компанiї. 
Враховуючи специфiку сфери телекомунiкацiй, яка є складовою галузi зв'язку України, скорочення обсягу доходiв не дозволяє пропорцiйно зменшувати витрати на експлуатацiю телекомунiкацiйної мережi, оскiльки обладнання, станцiйнi та лiнiйнi споруди, якi утворюють телекомунiкацiйну мережу, є незмiнними. Слiд враховувати також iнфляцiйнi процеси в країнi, якi впливають на рiвень закупiвельних цiн на пально-мастильнi матерiали, сировину, запчастини, послуги. Крiм цього, слiд вважатиодним iз факторiв проведення АТО.
 
-

 
Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб Товариства достатньо. Для оновлення iснуючоъ мережi, її розширення, модернiзацiї використовується використовується залучення позикового капiталу. Пiдтримування оптимальної структури капiталу та забезпечвення лiквiдностi товариства досягається шляхом залучення: комерцiйних та товарних кредитiв, боргових цiнних паперiв, фiнансового лiзингу.
Основними завданнями полiтики ПАТ "Укртелеком" щодо фiнансування дiяльностi є:
- забезпечення конкурентоспроможнi пiдприємства на ринку телекомунiкацiйних послуг;
- визначення та розвиток приорiтетних напрямiв iнвестування;
- забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi всiх ланок пiдприємства;
- модернiзацiя мереж зв'язку;
- використання додаткових залучених коштiв з дотриманням вимог оптимальної вартостi грошових ресурсiв та здатностi вчасно їх повертати;
- доведення рiвня телекомунiкацiйних послуг до середньоєвропейського.
 
Враховуючи велику кiлькiсть абонентiв (близько 6 млн. осiб) та те, що договори з абонентами укладаються на невизначений термiн (розриваються за бажанням абонента), а також те, що бiльшiсть договорiв не мiстить сум - iнформацiя, щодо укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв у товариствi вiдсутня.
 
ПАТ "Укртелеком" має найбiльшу абонентську базу серед компанiй-провайдерiв телекомунiкацiйних послуг. Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку залишається основою нашого бiзнесу, тому стратегiчно важливим для компанiї є збереження клiєнської бази i укрiплення позицiй на даному ринку.
Прiоритетним напрямом розвитку компанiї залишається ринок послуг доступу до мережi Iнтернет та передавання даних. ПАТ "Укртелеком" розширює свою присутнiсть на ринку за рахунок залучення iнвестицiй в розвиток мережi, розробку нових продуктiв i полипшення системи обслуговування своїх абонентiв.
 
За звiтний перiод ПАТ «Укртелеком» витратило на науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи суму в розмiрi 56,795 тис. грн., а саме на виконання дослiджень та розробку нормативно-технiчних документiв зовнiшнiми органiзацiями:
- Технiчна експлуатацiя обладнання та мереж доступу з архiтектурами FTTB ("оптоволокно в будiвлю") та FTTН ("оптоволокно в примiщення абонента"). Правила;
- Дослiдження питань проектування та побудови лiнiйно кабельних споруд ПАТ "Укртелеком". Розробка та затвердження ГБН В.2.2-34620942-002:2015 ЛIНIЙНО-КАБЕЛЬНI СПОРУДИ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙ. ПРОЕКТУВАННЯ; 
- Експлуатацiя лiнiйно-кабельних споруд мiсцевих мереж зв'язку. Порядок.
- Договiр на надання iнформацiйних послуг iз забезпечення доступу до бази даних «Сертифiкат».
Крiм того, за звiтний перiод ПАТ «Укртелеком» виконало власними силами 7 науково-технiчних розробок з пiдготовки Корпоративних нормативних документiв (стандартiв) (КСТ), а саме:
- КСТ 0.0.101-2016 IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ; 
- КСТ 5.13.102-2016 НАДАНЯ ДОСТУПУ ПIДРЯДНИМ ОРГАНIЗАЦIЯМ ДО АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»;
- КСТ 2.6.103 – 2016 ПРОТОКОЛИ МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛIННЯ. ВЗАЄМОДIЯ ПРОТОКОЛУ SIP З ПIДСИСТЕМОЮ ISUP СКС-7 ЗА ПРОТОКОЛОМ SIP-I (ПРОФIЛЬ С). ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙМАННI ОБЛАДНАННЯ В ЕКСПЛУАТАЦIЮ. МЕТОДИКА; 
- КСТ-П 2.2.104-2016 ТЕХНIЧНА ЕКСПЛУАТАЦIЯ ОБЛАДНАННЯ ТА МЕРЕЖ ДОСТУПУ З АРХIТЕКТУРАМИ FTTB («ОПТОВОЛОКНО В БУДIВЛЮ») ТА FTTH («ОПТОВОЛОКНО В ПРИМIЩЕННЯ АБОНЕНТА»);
- КСТ 1.6.105-2016 ПРИЙНЯТТЯ РОБIТ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ТА ЯКIСНОГО БУДIВНИЦТВА У ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ”. МЕТОДИКА;
- КСТ 1.6.106-2016 КОМПЛЕКСНА КВАЛIФIКАЦIЙНА ОЦIНКА ПIДРЯДНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ У ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ”. МЕТОДИКА; 
- КСТ 2.3.107-2016 ОЦIНЮВАННЯ ТЕХНIЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI ВИМIРЮВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРIЙ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».
 
Iнформацiя про судовi справи, 
1. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком". Позивач - Головне управлiння президентського звзку Державної служби спецiального звзку та захисту iнформацiї. Розглядажється - ВГСУ. Стягнення заборгованостi. Розмiр позовних вимог - 1046604,47 грн. Справу передано на повторний розгляд до суду першої iнстанцiї
2. Вiдповiдач - ПАТ "Укртелеком". Позивач - Департаменту забезпечення Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України. Розглядажється - ГС м. Києва. Стягнення заборгованостi. Розмiр позовних вимог - 5 554 735,84грн. Розгляд у судi першої iнстанцiї.

 
-

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4539947 4372482 0 0 4539947 4372482
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 4188030 4226992 0 0 4188030 4226992
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 145160 240284 0 0 145160 240284
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 1790 0 0 112104 180100
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8985241 9019858 0 0 8985241 9019858
Опис -

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 9277207 8374473
Статутний капітал (тис. грн.) 4681562 4681562
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4681562 4681562
Опис Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв, необоротних активiв, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв; зобов’язань, пов’язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу та групи вибуття:
на початок звiтного перiоду: 12 062 877 453- 3 688 404 = 8 374 473 тис. грн.
на кiнець звiтного перiоду: 13 001 245 – 3 724 038 = 9 277 207 тис.грн

Висновок Вартiсть чистих активiв товариства як за звiтний перiод, так i за попереднiй звiтний перiод перевищує вартiсть статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1419982 X X
у тому числі:  
Короткостроковi кредити 29.08.2011 1072611 19.6 01.10.2019
Довгостроковi кредити 23.08.2016 347371 7 12.12.2022
Зобов'язання за цінними паперами X 898435 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 497089 X X
за облiгацiями (серiя P, свiдоцтво № 43/2/12) 15.08.2013 200 21 25.08.2017
за облiгацiями (серiя Q, свiлдоцтво № 44/2/12) 21.05.2013 4400 21 24.11.2017
за облiгацiями (серiя V, свiдоцтво № 18/2/2014) 14.05.2014 400000 21 13.12.2020
за облiгацiями (серiя U, свiдоцтво № 17/2/2014) 14.05.2014 87100 21 13.09.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 95472 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 717004 X X
Усього зобов'язань X 2782626 X X
Опис: Данi вiдповiдають Звiту про фiнансовий стан станом на 31.12.2016. Iнформацiя по зобов"язанням за цiнними паперами (облiгацiями) по кожному випуску наведена без врахування дисконтування та вiдсоткiв.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 мiсцевий трафiк та абонентська плата - 0 0 - 2713167 43
2 iнтернет послуги - 0 0 - 1646722 26
3 послуги наданi iноземним операторам - 0 0 - 681082 11
4 мiжмiський трафiк - 0 0 - 296210 5
5 оренда каналiв та плата за доступ до лiнiй фiксованого зв'язку - 0 0 - 265787 4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Витрати на оплату працi 36
2 Знос основних засобiв 12
3 Комунальнi послуги 14
4 Матерiали 8
5 послуги, наданi iноземним операторам 6
6 технiчне обслуговування та ремонт 8
11 знецiнення/переоцiнка основних засобiв 5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
12.01.2016 13.01.2016 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
13.01.2016 14.01.2016 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
25.04.2016 26.04.2016 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
27.04.2016 28.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська Фiрма “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21603903
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, вул. Жилянська, 75, 9-10 поверхи
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0152 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежного аудитора
Акцiонерам i Наглядовiй радi Публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
Ми провели аудит поданої нижче фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком" (далi - "Компанiя") (код ЄДРПОУ: 21560766; юридична адреса: бульвар Шевченка 18, Київ, 01601, Україна; державна реєстрацiя: 15 грудня 1993 року, м. Київ), яка складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року i звiту про сукупний дохiд, звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату, а також iз примiток, що складаються з опису основних положень облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту (Довiдкове керiвництво Комiтету з Мiжнародних стандартiв аудиту i пiдтвердження достовiрностi iнформацiї у редакцiї 2014 року), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до рiшень Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року та 29 грудня 2015 року. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i проведення аудиту для отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Оцiнка окремих категорiй основних засобiв. Як описано у Примiтцi 5 до фiнансової звiтностi, Компанiя застосовує модель переоцiнки для оцiнки основних засобiв i проводить їх переоцiнку з достатньою регулярнiстю, для того щоб переконатись у тому, що балансова вартiсть основних засобiв станом на звiтну дату не вiдрiзняється суттєво вiд їхньої справедливої вартостi. У нас не було можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для пiдтвердження справедливої вартостi окремих об’єктiв основних засобiв у загальнiй сумi 1 707 263 тисячi гривень станом на 31 грудня 2016 року, з яких 592 156 тисяч гривень вiдображенi у статтi “Комутацiйне та iнше мережне обладнання” i 1 115 107 тисяч гривень вiдображенi у статтi “Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої", оскiльки управлiнський персонал не забезпечив зберiгання i не надав нам належнi облiковi записи, розрахунки та будь-якi iншi докази достатнього аналiзу для обґрунтування того факту, що справедлива вартiсть вказаних активiв основана на ринкових даних. За таких же обставин, наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, також була модифiкована щодо об'єктiв основних засобiв у сумi 690 111 тисяч гривень, вiдображених у статтi "Комутацiйне та iнше мережне обладнання", i об'єктiв основних засобiв у сумi 131 072 тисяч гривень, вiдображених у статтi "Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень". 
За результатами переоцiнки цих активiв Компанiя визнала прирiст їхньої вартостi, за вирахуванням податку на прибуток, у складi iншого сукупного доходу в сумi 437 177 тисяч гривень (у 2015 роцi: 551 313 тисяч гривень) i прибуток вiд сторнування ранiше визнаного збитку вiд знецiнення у сумi 666 тисяч гривень (у 2015 роцi: 59 325 тисяч гривень) та вiдповiдне нарахування вiдстроченого податку у сумi 120 тисяч гривень (у 2015 роцi: 10 679 тисяч гривень) у складi прибутку чи збитку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016. Вiдстрочене податкове зобов’язання, що вiдноситься до переоцiнки цих активiв станом на 31 грудня 2016, склало 96 086 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року: 133 132 тисячi гривень). З огляду на описанi вище причини, у нас не було можливостi визначити необхiднiсть коригування цих сум. 

Заборгованiсть вiд материнської компанiї. Станом на 31 грудня 2016 року Компанiя мала поточний залишок дебiторської заборгованостi за кредитом, виданим своїй материнськiй компанiї, у сумi 737 984 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року: 734 006 тисяч гривень), залишок iнвестицiї в облiгацiї, емiтованi материнською компанiєю, у сумi 160 872 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року: 160 872 тисячi гривень) i поточний залишок дебiторської заборгованостi за процентами, нарахованими за цими облiгацiями, у сумi 65 588 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року: 26 870 тисяч гривень). У нас не було можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо ймовiрностi погашення зазначених залишкiв i визначити потенцiйну необхiднiсть коригувань цих залишкiв та непокритого збитку станом на 31 грудня 2016 року.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу. Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року Компанiя класифiкує свою iнвестицiю у дочiрню компанiю (мобiльний сегмент ТОВ «ТриМоб») як необоротний актив, утримуваний для продажу, та групу вибуття. МСФЗ 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" вимагає класифiкувати компонент суб'єкта господарювання як необоротний актив, утримуваний для продажу, за умови готовностi компоненту до негайного продажу у його поточному станi, i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу протягом одного року вiд дати класифiкацiї. МСФЗ 5 також дозволяє подовження строку завершення продажу, якщо це подовження спричинене подiями або обставинами поза межами контролю суб'єкта господарювання i якщо iснують достатнi докази того, що суб'єкт господарювання залишається налаштованим реалiзувати свiй план продажу активу (або групи вибуття) за умови готовностi активу (або групи вибуття) до негайного продажу у його поточному станi виключно в умовах, якi є типовими або звичайними для таких продажiв, i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу протягом одного року. Як описано у Примiтцi 6 до фiнансової звiтностi, протягом 2015 та 2016 рокiв Компанiя вела переговори про продаж свого мобiльного сегменту та очiкувала завершення його вибуття у короткий строк пiсля отримання згоди Фонду державного майна України. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 року, така згода не була отримана. Крiм того, потенцiйний покупець вiдкликав свою попередню оферту щодо придбання. Таким чином, станом на 31 грудня 2016 року були вiдсутнi достатнi докази того, що класифiкацiя iнвестицiї у дочiрню компанiю як необоротного активу, утримуваного для продажу, та групи вибуття вiдповiдає вимогам МСФЗ 5. Якби Компанiя припинила класифiкувати iнвестицiю у дочiрню компанiю як необоротний актив, утримуваний для продажу, та групу вибуття, сума необоротних активiв, утримуваних для продажу, та груп вибуття зменшилася б на 1 397 411 тисячi гривень, а сума iнвестицiй у дочiрнi компанiї в складi необоротних активiв збiльшилася б вiдповiдно. Компанiя не здiйснила оцiнку потенцiйних коригувань щодо знецiнення iнвестицiї у дочiрню компанiю, якi були б необхiднi, якби ця iнвестицiя не була класифiкована як актив утримуваний для продажу станом на 31 грудня 2016 року. 
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу та можливого впливу питань, описаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", подана нижче фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2016 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф - безперервна дiяльнiсть
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 до фiнансової звiтностi. Як описано у Примiтцi 1, станом на кiнець року поточнi зобов’язання Компанiї перевищують її поточнi активи на 1 834 211 тисячi гривень без урахування можливого додаткового ефекту знецiнення заборгованостi вiд материнської компанiї у загальнiй сумi 964 444 тисячi гривень, як описано вище у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки». Крiм того, у Примiтцi 1 описано, що станом на кiнець року iснували умовнi зобов'язання з викупу облiгацiй, випущених материнською компанiєю, номiнальною вартiстю 2 000 000 тисяч гривень плюс нарахованi вiдсотки, з яких облiгацiї номiнальною вартiстю 1 000 000 тисяч гривень були пред’явленi до викупу Компанiї на депозитний рахунок нотарiуса 15 березня 2017 року та залишаються непогашеними станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi. Цi факти разом з iншими питаннями, описаними у Примiтцi 1, свiдчать про наявнiсть iстотної невизначеностi, яка може викликати значнi сумнiви у спроможностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть в якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства. Ми не вносимо застережень до нашої думки стосовно цього аспекту.
26 квiтня 2017
Київ, Україна
-
-

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): - Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): - Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 4
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) -

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 378

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У Наглядовiй радi ПАТ "Укртелеком" протягом звiтного перiоду комiтетiв не створювалось.
Інші (запишіть) -

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): - X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи у товариствi вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): - 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2006 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Публiкацiя в пресi порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Принципи затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Кодексу корпоративного управлiння в товариствi дотримуються

  

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 61.10
Середня кількість працівників 28942
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 49158 57444 42276
первісна вартість 1001 465541 480576 498770
накопичена амортизація 1002 -416383 -423132 -456494
Незавершені капітальні інвестиції 1005 115930 665579 359040
Основні засоби: 1010 8873137 8839758 7080832
первісна вартість 1011 8873137 8839758 25529198
знос 1012 0 0 -18448366
Інвестиційна нерухомість: 1015 112104 180100 10382
первісна вартість 1016 112104 180100 15510
знос 1017 -2989 -501 -5128
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

818

618

1075
інші фінансові інвестиції 1035 160872 0 22925
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 328 555 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 21269
Усього за розділом I 1095 9312347 9744054 7537799
II. Оборотні активи
Запаси 1100 120564 143940 62200
Виробничі запаси 1101 97707 113741 24246
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 76
Товари 1104 22857 30199 37878
Поточні біологічні активи 1110 0 0 1
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 453242 501226 541878
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

69458

57543

49888
з бюджетом 1135 9754 6257 1173
у тому числі з податку на прибуток 1136 6016 801 0
з нарахованих доходів 1140 31455 70772 2216
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 4302
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 753468 765235 15671
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 160872 22019
Гроші та їх еквіваленти 1165 143965 129838 249691
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 34580 13232 69822
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 15650 10865 20198
Усього за розділом II 1195 1632136 1859780 1039059
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 1118394 1397411 519860
Баланс 1300 12062877 13001245 9096718

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4681562 4681562 4681562
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 8699417 8885075 3011892
Додатковий капітал 1410 411370 411370 411370
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 222812 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5640688 -4923612 -3025351
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 8374473 9277207 5302285
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 678467 712465 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 487100 487100 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 4239
Довгострокові забезпечення 1520 227311 282026 223115
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1392878 994491 227354
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1002864 1072611 423949
Векселі видані 1605 0 0 370
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 445528 846858 2388778
за товари, роботи, послуги 1615 353914 326338 273823
за розрахунками з бюджетом 1620 88183 84162 74879
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 5444 7340
за розрахунками зі страхування 1625 18611 11310 34596
за розрахунками з оплати праці 1630 47644 46214 76428
за одержаними авансами 1635 56359 68050 73612
за розрахунками з учасниками 1640 1898 1898 1900
із внутрішніх розрахунків 1645 1409 869 1047
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 230219 252832 103337
Доходи майбутніх періодів 1665 769 1901 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 48128 16504 54773
Усього за розділом IІІ 1695 2295526 2729547 3507492
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 59587
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 12062877 13001245 9096718

Примітки Iнформацiя станом на 31.12.2016 наведена з врахуванням коригувань
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6327113 6394757
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -3830125 ) ( -3620700 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

2496988

2774057
 збиток 2095 ( 0 ) ( -754671 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 254623 193131
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -870112 ) ( -777815 )
Витрати на збут 2150 ( -477605 ) ( -527899 )
Інші операційні витрати 2180 ( -321115 ) ( -375977 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1082779

1285497
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 57862 137795
Інші доходи 2240 147733 95741
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -429029 ) ( -671992 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( -200 ) ( -71 )
Інші витрати 2270 ( -20394 ) ( -32404 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

711412

751229
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -110385 -151059
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

601027

600170
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 416601 4779690
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -61288 -8919
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 355313 4770771
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -70136 -836511
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 285177 3934260
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 886204 4534430

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 954305 887327
Витрати на оплату праці 2505 1901924 1793323
Відрахування на соціальні заходи 2510 362969 592412
Амортизація 2515 500125 472529
Інші операційні витрати 2520 1779634 1556800
Разом 2550 5498957 5302391

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 18726248000 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18726248000 18726248000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0321 0.0320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0321 0.0320
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Рядок 2400 "Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв" включає суму дооцiнки основних засобiв 369 764 тисячi гривень (у 2015 роцi - 4 739 026 тисяч гривень) та суму дооцiнки iнвестицiйної нерухомостi 46 837 тисяч гривень, визнаної на дату її переведення iз категорiї нерухомостi, яку займає сам власник (у 2015 роцi - 40 664 тисячi гривень). 
Рядок 2445 “Iнший сукупний дохiд” у сумi (61 288) тисяч гривень (у 2015 роцi – (8 919) тисяч гривень) представлений актуарним прибутком/(збитком) по зобов'язаннях з довгострокових пенсiйних виплат (Примiтка 11).
Усi статтi iншого сукупного доходу, крiм резерву курсових рiзниць, не будуть у подальшому перенесенi у прибуток чи збиток. 
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

6715691

6981654
Повернення податків і зборів 3005 80 361
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 964 11293
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 22663 44279
Надходження від повернення авансів 3020 1339 2150
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 8385 38307
Надходження від операційної оренди 3040 296611 325113
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 212457 315209
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -1813276 )

( -1522155 )
Праці 3105 ( -1516520 ) ( -1480555 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -378220 ) ( -655322 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -1343615 ) ( -1306498 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -340847 ) ( -236221 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -138 ) ( -379 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -283199 ) ( -251155 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1582375 2266081
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 250
необоротних активів 3205 227849 80690
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 13673 2147
дивідендів 3220 0 322
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 947 88081
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( -161119 )
необоротних активів 3260 ( -849084 ) ( -292142 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( -280235 ) ( -987413 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -886850 -1269506
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 1454948 298807
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 69992
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -1760426 -666402
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -351351 ) ( -418549 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( -439 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -45831 ) ( -139165 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -702660 -925309
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -7135 -71266
Залишок коштів на початок року 3405 143965 69342
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -6992 3357
Залишок коштів на кінець року 3415 129838 143965

Примітки Рядок 3095 "Iншi надходження" роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 212 457 тисяч гривень включає надходження коштiв вiд продажу мiдного брухту пiсля вибуття незадiяних мiдних кабельних лiнiй та вiд продажу мiдного брухту та брухту кольорових металiв вiд вибуття демонтованого комутацiйного обладнання у сумi 182 745 тисяч гривень (у 2015 роцi - 213 190 тисяч гривень).
Рядок 3115 "Зобов'язань з податкiв i зборiв" роздiлу "Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi" включає витрачання грошових коштiв на сплату податку на прибуток у сумi 136 933 тисячi гривень (у 2015 роцi - нуль).
Рядок 3190 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 283 199 тисяч гривень (у 2014 роцi – 251 155 тисяч гривень) включає виплати грошових коштiв за оренду, операцiї з придбання iноземної валюти, виплати згiдно з колективним договором, страховi виплати та iншi.
Рядок 3250 “Iншi надходження” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi надходження вiд повернення кредиту материнською компанiєю ТОВ “ЕСУ” у сумi 245 тисяч гривень (у 2015 роцi – 72 500 тисяч гривень) та iншi отриманi грошовi кошти.
Рядок 3290 “Iншi надходження” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi витрачання вiд надання кредиту материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у сумi 1 453 тисячi гривень (у 2015 роцi – 400 860 тисяч гривень) та чистi грошовi витрачання вiд надання кредиту припиненiй дiяльностi ТОВ "ТриМоб" у сумi 278 343 тисячi гривень (у 2015 роцi - 577 143 тисячi гривень).
Рядок 3390 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi” включає повернення кредитiв постачальникам у сумi 22 131 тисяча гривень (у 2015 роцi – 133 898 тисяч гривень) та iншi грошовi витрачання. 
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. куц

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi на дату оприлюднення звiту не складається.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4681562 8699417 411370 222812 -5640688 0 0 8374473
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4681562 8699417 411370 222812 -5640688 0 0 8374473
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 601027 0 0 601027
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 341613 0 0 -56436 0 0 285177
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -155955 0 0 172485 0 0 16530
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 185658 0 0 717076 0 0 902734
Залишок на кінець року 4300 4681562 8885075 411370 222812 -4923612 0 0 9277207

Примітки -
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 61.10
Середня кількість працівників 28942
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 49158 57444 42276
 первісна вартість 1001 465541 480576 498770
 накопичена амортизація 1002 -416383 -423132 -456494
Незавершені капітальні інвестиції 1005 115930 665579 304218
Основні засоби: 1010 8873137 8839758 5999660
 первісна вартість 1011 8873137 8839758 25529198
 знос 1012 0 0 -19529538
Інвестиційна нерухомість: 1015 112104 180100 10382
 первісна вартість 1016 112104 180100 15510
 знос 1017 -2989 -501 -5128
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
 первісна вартість 1021 0 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

545

345

802
інші фінансові інвестиції 1035 160872 160872 22925
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 328 555 0
Відстрочені податкові активи 1045 309486 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 21269
Усього за розділом I 1095 9312074 9743781 6401532
II. Оборотні активи
Запаси 1100 120564 143940 62200
Виробничі запаси 1101 97707 113741 24246
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 76
Товари 1104 22857 30199 37878
Поточні біологічні активи 1110 0 0 1
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 453381 501226 543804
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

69458

57543

49888
 з бюджетом 1135 10496 7466 1185
 у тому числі з податку на прибуток 1136 6016 801 0
 з нарахованих доходів 1140 31455 70772 2216
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 753469 765236 15671
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 160872 22019
Гроші та їх еквіваленти 1165 156364 141542 256770
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 34580 13232 69822
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 14124 7447 20198
Усього за розділом II 1195 1643891 1869276 1043774
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 264693 147542 354654
Баланс 1300 11220658 11760599 7799960

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4681562 4681562 4681562
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 8699417 8885075 3011892
Додатковий капітал 1410 417773 418842 411370
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 222812 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6507177 -6203987 -4440569
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7514387 8004304 3887067
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 678465 712465 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 487100 487100 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 4239
Довгострокові забезпечення 1520 227311 282026 244483
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1392876 994491 248722
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1002864 1072611 423949
Векселі видані 1605 0 0 370
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 445528 846858 2388778
 за товари, роботи, послуги 1615 353984 326338 275200
 за розрахунками з бюджетом 1620 88185 84162 75174
 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 5444 7340
 за розрахунками зі страхування 1625 18611 11310 34596
 за розрахунками з оплати праці 1630 47660 46278 76443
 за одержаними авансами 1635 56359 68050 73612
 за розрахунками з учасниками 1640 1898 1898 1900
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 230219 252832 168992
Доходи майбутніх періодів 1665 769 1901 1940
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 48583 16676 54286
Усього за розділом IІІ 1695 2294660 2728914 3575780
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 18735 32890 88391
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 11220658 11760599 7799960

Примітки Iнформацiя станом на 31.12.2016 наведена з врахуванням коригувань
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6246144 6326423
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -3821622 -3604624
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
 прибуток

2090

2424522

2721799
 збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 255024 194544
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -871803 ) ( -778327 )
Витрати на збут 2150 ( -477605 ) ( -527899 )
Інші операційні витрати 2180 ( -321137 ) ( -376005 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 1009001 1234112
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 57862 137795
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -429029 ) ( -671992 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( -200 ) ( -71 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

637634

699844
 збиток 2295 ( 0 ) ( -4324 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -110049 -151322
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -340444 -177047
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

187141

371475
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 416601 4779690
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 1069 3415
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -61288 -8919
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 356382 4774186
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -70136 -836511
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 286246 3937675
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 473387 4309150
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

0

0
 неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

0

0
неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 954305 887327
Витрати на оплату праці 2505 1902123 1793366
Відрахування на соціальні заходи 2510 362969 592412
Амортизація 2515 500125 472529
Інші операційні витрати 2520 1772645 1520818
Разом 2550 5492167 5266452

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 18726248000 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18726248000 18726248000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0100 0.0198
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0100 0.0198
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Рядок 2400 "Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв" включає суму дооцiнки основних засобiв 369 764 тисячi гривень (у 2015 роцi 4 739 026 тисяч гривень) та суму дооцiнки iнвестицiйної нерухомостi 46 837 тисяч гривень, визнаної на дату її переведення iз категорiї нерухомостi, яку займає сам власник (у 2015 роцi 40 664 тисячi гривень).
Рядок 2445 “Iнший сукупний дохiд” у сумi (61 288) тисяч гривень (у 2015 роцi – (8 919) тисяч гривень) представлений актуарним прибутком/(збитком) по зобов'язаннях iз довгострокових пенсiйних виплат (Примiтка 11).
Усi статтi iншого сукупного доходу, крiм резерву курсових рiзниць, не будуть у подальшому перенесенi у прибуток чи збиток. 
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

6715691

6981654
Повернення податків і зборів 3005 122 361
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 964 11293
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 22663 44279
Надходження від повернення авансів 3020 1339 2150
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 8385 38307
Надходження від операційної оренди 3040 296611 325113
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 212457 315209
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( -1814544 ) ( -1518903 )
Праці 3105 ( -1516661 ) ( -1480555 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -378230 ) ( -655322 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -1344022 ) ( -1306498 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -340847 ) ( -236221 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -138 ) ( -379 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -283547 ) ( -251155 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1580243 2269333
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 250
необоротних активів 3205 227849 80690
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 13673 2147
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 947 88081
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( -161119 )
необоротних активів 3260 ( -849084 ) ( -292142 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( -280235 ) ( -987413 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -886850 -1269506
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 1454948 298807
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -1760426 -666402
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -351351 ) ( -418549 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -45831 ) ( -139165 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -702660 -925309
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -9267 74518
Залишок коштів на початок року 3405 156364 78489
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -5555 3357
Залишок коштів на кінець року 3415 141542 156364

Примітки Iнформацiя станом на 31.12.2016 наведена з врахуванням коригувань
Рядок 3095 "Iншi надходження" роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 212 457 тисяч гривень включає надходження коштiв вiд продажу мiдного брухту пiсля вибуття незадiяних мiдних кабельних лiнiй та вiд продажу мiдного брухту та брухту кольорових металiв вiд вибуття демонтованого комутацiйного обладнання у сумi 182 745 тисяч гривень (у 2015 роцi 213 190 тисяч гривень).
Рядок 3115 "Зобов'язань з податкiв i зборiв" роздiлу "Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi" включає витрачання грошових коштiв на сплату податку на прибуток у сумi 136 933 тисячi гривень (у 2015 роцi - нуль). 
Рядок 3190 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 283 547 тисяч гривень (у 2014 роцi – 251 155 тисяч гривень) включає виплати грошових коштiв за оренду, операцiї з придбання iноземної валюти, виплати згiдно з колективним договором, страховi виплати та iншi.
Рядок 3250 “Iншi надходження” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi надходження вiд повернення кредиту материнською компанiєю ТОВ “ЕСУ” у сумi 245 тисяч гривень (у 2015 роцi – 72 500 тисяч гривень) та iншi отриманi грошовi кошти. 
Рядок 3290 “Iншi надходження” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi витрачання вiд надання кредиту материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у сумi 1 453 тисячi гривень (у 2015 роцi – 400 860 тисяч гривень) та чистi грошовi витрачання вiд надання кредиту припиненiй дiяльностi ТОВ "ТриМоб" у сумi 278 343 тисячi гривень (у 2015 роцi - 577 143 тисячi гривень). 
Рядок 3390 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi” включає повернення кредитiв постачальникам у сумi 22 131 тисяча гривень (у 2015 роцi – 133 898 тисяч гривень) та iншi грошовi витрачання. 
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi на дату оприлюднення звiту не складається.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 4681562 8699417 417773 222812 -6507177 0 0 0 0 7514387
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4681562 8699417 417773 222812 -6507177 0 0 0 0 7514387
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 187141 0 0 0 0 187141
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 341613 1069 0 -56436 0 0 0 0 286246
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -155955 0 0 172485 0 0 0 0 16530
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 185658 1069 0 303190 0 0 0 0 489917
Залишок на кінець року 4300 4681562 8885075 418842 222812 -6203987 0 0 8004304 0 3950243

Примітки -
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi
1. Загальна iнформацiя
2. Основа складання консолiдованої фiнансової звiтностi
3. Основнi принципи облiкової полiтики, новi стандарти та iнтерпретацiї
4. Iнформацiя за сегментами
5. Основнi засоби
6. Необоротнi активи, утримуванi для продажу
7. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
9. Iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї
10 Власний капiтал
11. Довгостроковi забезпечення
12. Кредити та позики
13. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть
14. Поточнi забезпечення
15. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
16. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
17. Адмiнiстративнi витрати
18. Витрати на збут
19. Iншi операцiйнi витрати
20. Iншi операцiйнi доходи
21. Фiнансовi витрати
22. Фiнансовi доходи
23. Податок на прибуток
24. Управлiння фiнансовими ризиками та капiталом
25. Зобов'язання
26. Непередбачуванi зобов'язання
27. Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
28. Подiї пiсля звiтної дати

Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 
Публiчне акцiонерне товариство “Укртелеком” (Компанiя) – найбiльший оператор послуг фiксованого телефонного зв’язку та Iнтернет-послуг в Українi, що здiйснює експлуатацiю телекомунiкацiйних активiв, якi ранiше знаходились у державнiй власностi. 11 травня 2011 року в межах програми приватизацiї в Українi ТОВ “ЕСУ”, дочiрня компанiя австрiйської компанiї EPIC, придбало частку володiння у Компанiї в розмiрi 92.791%. 30 вересня 2013 року фiнансово-промислова група України “Cистем Кепiтал Менеджмент” (“СКМ”) придбала частку володiння у ТОВ “ЕСУ” в розмiрi 100%. 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв власниками акцiй Компанiї є ТОВ “ЕСУ” (92.791%), iншi юридичнi особи (5.911%) та фiзичнi особи (1.298%).
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, включає Компанiю та її дочiрнi пiдприємства ТОВ "ТриМоб" та Ukrtel GmbH (надалi разом  "Група"). Група контролюється основним бенефiцiарним власником, паном Р.Л. Ахметовим, через рiзнi компанiї, якi зазвичай вiдносять до i називають СКМ. Операцiї з пов'язаними сторонами докладно описанi у Примiтцi 27. 
Група надає послуги фiксованого зв’язку, включаючи встановлення i експлуатацiйно-технiчне обслуговування абонентських лiнiй, послуги мiсцевого, мiжмiського та мiжнародного телефонного зв’язку та послуги з передачi даних, а також iншi пов’язанi з ними послуги, включаючи Iнтернет-послуги, ISDN, Frame Relay, аудiотекст та iншi телекомунiкацiйнi послуги.
У 2007 роцi Група почала розгортати мережу мобiльного зв’язку, використовуючи свою лiцензiю на надання послуг мобiльного зв’язку 3G у стандартi IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) (зветься надалi “лiцензiя 3G”). У 2011 роцi акцiонери Групи оголосили про свiй намiр продати мобiльний сегмент. З того часу Група вiдображає в облiку мобiльний сегмент як актив, утримуваний для продажу. Станом на 31 грудня 2016 року мобiльний сегмент представлений виключно iнвестицiєю в дочiрнє пiдприємство ТОВ "ТриМоб" (Примiтка 6).
Юридична адреса Компанiї: бульвар Тараса Шевченка, 18, Київ, Україна, 01601.
Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), регулятор на ринку телекомунiкацiй України, встановлює тарифи, зокрема на загальнодоступнi послуги мiсцевого фiксованого зв’язку (Примiтка 15). Тарифи, встановленi стосовно мiсцевого фiксованого зв’язку, не обов’язково можуть вiдображати витрати на надання послуг зв’язку та капiтальнi витрати, необхiднi для розвитку мережi. Цей факт, а також iнша невизначенiсть полiтичного, економiчного, податкового та правового середовища в Українi впливали та можуть продовжувати впливати на прибутковiсть Групи у майбутньому i, вiдповiдно, на спроможнiсть Групи вiдшкодувати балансову вартiсть її довгострокових активiв.
Крiм того, держава здiйснює регулювання Групи через НКРЗI, яка видає, продовжує, переоформляє та анулює лiцензiї на надання телекомунiкацiйних послуг (на користування радiочастотним ресурсом) та дозволи на використання номерного ресурсу. НКРЗI також здiйснює державне регулювання тарифiв на загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги; тарифiв на надання в користування каналiв електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй, якi займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку цих послуг; розрахункових такс за послуги пропуску трафiку до телекомунiкацiйних мереж операторiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафiку або операторiв телекомунiкацiй, що займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку телекомунiкацiй; тарифiв на надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй.
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що розпочалася наприкiнцi 2013 року та призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют, продовжувалася i у 2016 роцi, хоча й була менш вираженою порiвняно з 20142015 роками.
Темп iнфляцiї в Українi уповiльнився у 2016 роцi до 12% (порiвняно з 43% у 2015 роцi), а ВВП показав зростання на 1% (пiсля падiння на 9,9% у 2015 роцi). Вiдповiдно до Основних засад грошово-кредитної полiтики на 2017 рiк та середньострокову перспективу встановлений НБУ цiльовий орiєнтир за iнфляцiєю (тобто змiною iндексу споживчих цiн) на 2017 рiк становить 8% ± 2 п. п. Середньострокова цiль щодо iнфляцiї встановлена на рiвнi 5% ± 1 п. п. (для рiчного приросту iндексу споживчих цiн) i досягатиметься поступово. Зокрема визначена така подальша траєкторiя цiльових показникiв для рiчної змiни iндексу споживчих цiн: грудень 2018 року: 6% ± 2 п. п.; грудень 2019 року: 5% ± 1 п. п. Iндекс споживчих цiн на 2016 рiк становив 12,4%. 
Девальвацiя у 2016 роцi була помiрною. Станом на дату цього звiту офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 26.63 гривнi за 1 долар США порiвняно з 27.19 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2016 року (на 31 грудня 2015 року – 24.00 гривнi за 1 долар США). У 2016 роцi Нацiональний банк України (“НБУ”) зробив певнi кроки до пом'якшення обмежень у сферi валютного контролю, введених у 20142015 роках. Зокрема, розмiр обов'язкового продажу валютної виручки був знижений з 75% до 65% з 9 червня 2016 року, а строк розрахунку за експортно-iмпортними операцiями в iноземнiй валютi був подовжений з 90 до 120 днiв з 28 липня 2016 року. Крiм того, з 13 червня 2016 року НБУ дозволив українським пiдприємствам виплачувати дивiденди нерезидентам в межах 5 мiльйонiв доларiв США на мiсяць. 
Нацiональний банк України подовжував дiю цих обмежень декiлька разiв протягом 2015  2016 рокiв. Поточнi обмеження залишаються в силi до їхнього скасування НБУ (з незначними винятками, у тому числi щодо вимог з обов'язкової конвертацiї валютної виручки, дiя яких закiнчується 16 червня 2017 року). МВФ продовжував надавати уряду України пiдтримку в межах чотирирiчної Програми розширеного фiнансування, схваленої у березнi 2015 року, третiй транш за якою у розмiрi близько 1 мiльярда доларiв США був наданий у вереснi 2016 року. Подальше надання траншiв МВФ залежить вiд подальшого проведення урядом України реформ та iнших факторiв економiчного, правового та полiтичного характеру. 
Банкiвська система залишається вразливою через її недостатню капiталiзацiю, погiршення якостi активiв, викликане економiчною ситуацiєю, знецiненням нацiональної валюти та iншими факторами. 
Конфлiкт на окремих територiях схiдної України, що розпочався навеснi 2014 року, залишається неврегульованим. 
Вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишалися напруженими. Подiї у Криму в березнi 2014 року призвели до приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї. Внаслiдок цього Група втратила контроль над розташованими у Криму Севастопольською фiлiєю у 2014 роцi та над Кримською фiлiєю у 2015 роцi. Пiсля втрати контролю вартiсть чистих активiв була знецiнена до нуля. 1 сiчня 2016 року набула чинностi угода про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС. Безпосередньо пiсля цього росiйська влада ввела торговельне ембарго на ряд ключових українських експортних товарiв. У вiдповiдь уряд України запровадив аналогiчнi заходи, спрямованi проти росiйських товарiв.
У 2016 роцi Група мала двi функцiонуючi фiлiї, розташованi у Донецькiй та Луганськiй областях, де триває збройний конфлiкт. На цi фiлiї припадає 3.4% чистої дебiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги, 22.8% дебiторської заборгованостi за авансами виданими, 9.1% запасiв Групи станом на 31 грудня 2016 року, а також 3.5% виручки за 2016 фiнансовий рiк. Обсяги продажiв та дiяльнiсть цих фiлiй зазнали негативного впливу описаної ситуацiї переважно з другої половини 2014 року. Негативний вплив є результатом руйнування iнфраструктури, неспроможностi окремих клiєнтiв платити за наданi послуги та загального попиту на послуги, якi надаються у цих областях. Як описано у Примiтцi 5, станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби Групи, розташованi у Донецькiй та Луганськiй фiлiях, були знецiненi до нуля. Керiвництво здiйснювало контроль активiв та дiяльностi Донецької i Луганської фiлiй станом на 31 грудня 2016 року. Як описано у Примiтцi 28, у березнi та квiтнi 2017 року Група втратила контроль над Донецькою та Луганською фiлiями, вiдповiдно.
Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її вплив передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальшi негативнi наслiдки для економiки України та бiзнесу Групи, включаючи застосування вiдповiдних бухгалтерських оцiнок та професiйних суджень при пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi (Примiтка 2).
Хоча керiвництво вважає, що воно вживає належнi заходи для пiдтримки стабiльностi дiяльностi Групи, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Групи, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Групи. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
Безперервнiсть дiяльностi
Керiвництво Групи пiдготувало цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi. При формуваннi цього професiйного судження керiвництво врахувало її фiнансовий стан, поточнi плани, прибутковiсть дiяльностi та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив ситуацiї на фiнансових ринках на дiяльнiсть Групи. 
Хоча керiвництво вважає, що припущення про безперервну дiяльнiсть є доречним, iснує суттєва невизначенiсть щодо описаних нижче подiй або обставин, якi можуть викликати значнi сумнiви в спроможностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Станом на 31 грудня 2016 року поточнi зобов’язання Групи перевищували її поточнi активи на 859,638 тисяч гривень переважно за рахунок суттєвої суми короткострокових позикових коштiв, включаючи кредити банкiв у сумi 1,410,458 тисяч гривень, з яких 342,733 тисячi гривень були рекласифiкованi у короткостроковi внаслiдок порушення фiнансових показникiв, та облiгацiї у сумi 491,700 тисяч гривень (Примiтка 12). Хоча цi облiгацiї розмiщенi на строк, що перевищує 12 мiсяцiв, вони були представленi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi як поточнi зобов’язання у зв’язку з тим, що згiдно з їх умовами у власникiв облiгацiй є право вимагати дострокового погашення номiнальної суми всiх або частини облiгацiй кожного року у певний момент, як зазначено у проспектi. Як описано у Примiтцi 24, 1,712,229 тисячi гривень iз загальної суми позикових коштiв пiдлягають погашенню у першому кварталi 2017 року i складаються iз основної суми за договором та процентних витрат, що будуть нарахованi за перший квартал. Ця сума включає кредити банкiв у сумi 1,189,341 тисячi гривень та облiгацiї у сумi 507,974 тисячi гривень. Як правило, Група фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок короткострокових кредитiв банкiв, якi вона поновлює протягом року. 
Як описано у Примiтцi 25, у 2015 роцi у процесi реструктуризацiї материнською компанiєю Групи її облiгацiй, емiтованих у 2013 роцi, Група уклала договори iз власниками облiгацiй материнської компанiї (двома українськими державними банками) про викуп певних облiгацiй материнської компанiї у сумi 2,000,000 тисяч гривень (номiнальна вартiсть) плюс вiдповiдна частка нарахованих i несплачених процентiв не пiзнiше 15 березня 2017 року, якщо власниками облiгацiй на цю дату все ще залишатимуться банки. Крiм того, 92,791% акцiй Компанiї були наданi у забезпечення зобов'язання Групи з викупу облiгацiй. Як описано у Примiтцi 6, починаючи з 2015 року Група вела переговори про продаж активiв свого мобiльного сегмента, що пiдлягало узгодженню з Фондом державного майна України та Антимонопольним комiтетом України. Група попередньо узгодила з банками укласти вищезгаданi договори з метою погашення частини зобов'язань материнської компанiї за облiгацiями, спрямувавши банкам кошти, очiкуванi вiд продажу мобiльного сегменту. Проте у 2016 роцi Фонд державного майна України не узгодив продаж активiв мобiльного сегмента, до моменту пiдтвердження виконання приватизацiйних зобов'язань, взятих на себе материнської компанiєю. Хоча Група i надалi планує продаж її мобiльного сегмента, виконання приватизацiйних зобов'язань материнської компанiї знаходилось поза межами контролю Групи. Крiм того, це сприяло розширенню переговорiв мiж материнською компанiєю та банками щодо погашення облiгацiй материнської компанiї в обмiн на частку меншостi в Укртелекомi. 
У лютому 2017 року Фонд державного майна України дiйшов висновку, що певнi приватизацiйнi зобов'язання не були виконанi материнською компанiєю. Внаслiдок цього висновку зрiс ризик потенцiйних судових процесiв проти материнської компанiї, включаючи ризик розiрвання первiсної приватизацiйної угоди та повернення акцiй Компанiї у державну власнiсть. Крiм того, це стало причиною призупинення переговорiв iз банками. 
З огляду на вищевказане, станом на 15 березня 2017 року Група не отримала надходжень вiд продажу активiв її мобiльного сегмента, що були призначенi банкам для погашення облiгацiй материнської компанiї. 
Договiр з одним iз власникiв облiгацiй iз числа згаданих вище банкiв вимагав вiд Групи прийняти та сплатити облiгацiї, якщо вони переданi Групi власником облiгацiй не пiзнiше 15 березня 2017. 15 березня 2017 року власник облiгацiй пред'явив облiгацiї материнської компанiї у сумi 1,000,000 тисяч гривень та вiдповiдну частку нарахованих i несплачених процентiв у сумi 36,820 тисяч гривень до викупу Групою на депозитний рахунок нотарiуса. На дату випуску цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi Група не сплатила за данi облiгацiї та має намiр оскаржувати свої зобов'язання за договором. Iнший власник облiгацiй пред'явив облiгацiї материнської компанiї у сумi 1,000,000 тисяч гривень та вiдповiдну частку нарахованих i несплачених процентiв у сумi 36,820 тисяч гривень до викупу материнськiй компанiї 17 березня 2017 року, що, на думку керiвництва, є припиненням дiї зобов'язання Групи з викупу цих облiгацiй. 
Невиконання зобов'язань за договорами iз власниками облiгацiй материнської компанiї може стати причиною вимоги щодо дострокового погашення заборгованостi за кредитами, якi пiдлягають поверненню iншим кредиторам Групи. Будь-якi судовi справи, iнiцiйованi власником облiгацiй з приводу невиконання договорiв про придбання облiгацiй або державними органами з приводу невиконання приватизацiйних зобов'язань материнською компанiєю, можуть призвести до порушення фiнансових показникiв за кредитними договорами iз окремими кредиторами, включаючи банк, який фiнансує проведення масштабної модернiзацiї мережi (як детально описано у Примiтцi 5), та потенцiйно можуть стати причиною набуття кредиторами прав вимагати негайного погашення заборгованостi за кредитами. За iнформацiєю, оприлюдненою материнською компанiєю, вона планує оскаржити висновок Фонду державного майна України щодо невиконання її приватизацiйних зобов'язань. Керiвництво Групи регулярно повiдомляє кредиторiв про актуальний стан справ, i жоден кредитор ще не скористався своїм правом вимоги дострокового погашення до дати випуску цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Крiм того, у 2017 роцi Група узгодила перегляд строкiв погашення певних вiдновлюваних кредитних лiнiй i отримала новi траншi вiд iснуючих кредиторiв.
Керiвництво вважає, що воно вживає належнi заходи для пiдтримки лiквiдностi та спроможностi Групи продовжувати безперервну дiяльнiсть.
У лютому 2017 року Група звернулася iз проханням i отримала вiд китайського банку вiдмову вимагати дотримання фiнансового показника, який передбачав спрямування певних грошових надходжень через рахунки, переданi банку у забезпечення. Цей показник був порушений станом на 31 грудня 2016 року. Дотримання цього показника було згодом досягнуто, i Група продовжила користуватися кредитною лiнiєю. 
Станом на 31 грудня 2016 року Група мала мультивалютну вiдновлювану кредитну лiнiю iз загальним лiмiтом в еквiвалентi 30 000 тисяч доларiв США, що становить 815,726 тисяч гривень за курсом обмiну станом на звiтну дату. Станом на 31 грудня 2016 року невикористаний залишок цих кредитних лiнiй становив 48,001 тисяча гривень (Примiтка 24). У межах цiєї кредитної лiнiї у сiчнi 2017 року Група погасила 110,000 тисяч гривень i в лютому 2017 року отримала 151,570 тисяч гривень. Протягом першого кварталу та в квiтнi 2017 року строк погашення заборгованостi постiйно переносився на травень 2017 року. Термiн дiї договору вiдновлюваної кредитної лiнiї завершується у вереснi 2017 року. Пiсля закiнчення дiї договору Група планує здiйснити рефiнансування за рахунок наявних на ринку джерел фiнансування.
У сiчнi 2017 року Група залучила додаткове фiнансування вiд українського банку в сумi 250,000 тисяч гривень. У березнi 2017 року Група погасила облiгацiї в сумi 86,950 тисяч гривень. Строк погашення решти облiгацiй у сумi 400,000 тисяч гривень, якi пiдлягали погашенню у березнi 2017 року, було подовжено на один рiк до березня 
Бiзнес Групи зосереджений в Українi i бiльшiсть її доходiв мають джерело походження в Українi та надходять у гривнi (у 2016 роцi - 88%; у 2014 роцi - 89%), хоча Група також має валютнi надходження вiд реалiзацiї iноземним операторам. Стабiльнi валютнi надходження є додатковим надiйним засобом забезпечення дiяльностi та мiнiмiзацiї негативного впливу валютного ризику на зобов'язання Компанiї. 
Описанi вище позитивнi тенденцiї продемонстрували, що керiвництво здатне вирiшувати питання лiквiдностi на регулярнiй основi. Керiвництво вважає, що Група буде спроможною рефiнансувати її iснуючi договори пiсля 2017 року, i що кошти будуть достатнiми для забезпечення стабiльної дiяльностi Групи. Разом iз цим, керiвництво визнає, що спроможнiсть Групи продовжувати безперервну дiяльнiсть залежить вiд готовностi кредиторiв Групи не вимагати погашення кредитiв i продовжувати надавати Групi пiдтримку за рахунок рефiнансування iснуючих кредитiв та пролонгацiї строкiв погашення заборгованостi за кредитами у 2017 роцi та майбутнiх перiодах, а також вiд здатностi керiвництва мiнiмiзувати ризики внаслiдок описаних вище потенцiйних спорiв, включаючи потенцiйний вплив висновкiв державних органiв щодо невиконання Материнською компанiєю її приватизацiйних зобов'язань. 
Керiвництво робить подальшi кроки для покращення фiнансових результатiв i лiквiдностi Групи, включаючи модернiзацiю мережi, програми оптимiзацiї витрат тощо. З огляду на позитивнi тенденцiї, викликанi результатами переговорiв щодо перегляду умов позикових коштiв у 2017 роцi до дати випуску цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, позитивнi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi Групи, очiкуванi грошовi надходження вiд продажу активiв, вивiльнених у ходi модернiзацiї, та припущення про доступнiсть фiнансування для її грошових потокiв вiд iнвестицiйної дiяльностi, керiвництво вважає обґрунтованим застосування припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть Групи при пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 
Стан корпоративного управлiння
Управлiння Групою здiйснюють наступнi органи: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада та Директор.
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Групи i можуть вирiшувати будь-якi питання щодо її дiяльностi. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв скликаються щороку i проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими. 
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову Раду та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними зборами акцiонерiв. 
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Групи, крiм Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України. 
Єдиним виконавчим органом Групи є Директор, який є керiвником Групи. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Групи та дiє вiд iменi та в iнтересах Групи без довiреностi, згiдно з наданими йому Статутом повноваженнями.
Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року Група не мала структури, вiдповiдальної за виконання функцiї внутрiшнього аудиту, що перевiряла б систему внутрiшнього контролю та звiтувала Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi.
2. Основа складання консолiдованої фiнансової звiтностi
База для пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi з коригуваннями на переоцiнку основних засобiв. Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi положення облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi. Новi та змiненi стандарти, застосованi Групою, розкритi у Примiтцi 3. 
Для презентацiї основних форм фiнансової звiтностi (форми 1-4) Група використовує формат, передбачений чинним законодавством України.
Функцiональна валюта та валюта подання
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Групи та всiх її дочiрнiх пiдприємств, i валютою, у якiй подана ця консолiдована фiнансова звiтнiсть. Всi фiнансовi данi, якi наведено у гривнях, були округленi до тисяч, якщо не зазначено iнше.
Використання оцiнок та суджень
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу зробити ряд оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв облiкової полiтики та на вiдображення у звiтностi активiв та зобов’язань, доходiв та витрат. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 
Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх перiодах, якщо змiна стосується майбутнiх перiодiв.
Нижче описанi основнi припущення, що стосуються майбутнього, та iншi ключовi джерела невизначеностi оцiнок станом на звiтну дату, якi призводять до виникнення значного ризику суттєвих коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року:
• Оцiнка основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй
Група застосовує модель переоцiнки для оцiнки основних засобiв i проводить їх переоцiнку з достатньою регулярнiстю, для того щоб переконатись у тому, що балансова вартiсть основних засобiв станом на звiтну дату не вiдрiзняється суттєво вiд їхньої справедливої вартостi. 
Оцiнка була проведена фiрмою незалежних оцiнювачiв, якi мають вiдповiдну визнану квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї, а також квалiфiкованими та досвiдченими внутрiшнiми експертами.
Справедлива вартiсть вузькоспецiалiзованих активiв у власностi Групи, якi становлять основну частину її основних засобiв, визначається з використанням методу амортизованої вартостi замiщення (Рiвень 3), оскiльки iнформацiя про ринкову вартiсть цих об'єктiв вiдсутня. Справедлива вартiсть, визначена на основi амортизованої вартостi замiщення, перевiряється застосуванням моделей дисконтованих грошових потокiв (дохiдний пiдхiд, Рiвень 3) i коригується у випадку, якщо показники, отриманi за результатами застосування доходного пiдходу, є меншими за показники, розрахованi на основi амортизованої вартостi замiщення (тобто у разi економiчного застарiння). 
Справедлива вартiсть iнших активiв, крiм вузькоспецiалiзованих основних засобiв, визначається на основi їх ринкової вартостi (Рiвень 2) станом на дату оцiнки. 
У ходi проведення оцiнки iз використанням цих методiв застосовуються наступнi основнi оцiночнi розрахунки та судження:
- вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на спорудження (наприклад, фактичнi витрати, нещодавно понесенi Групою, спецiалiзованi довiдники та iнструкцiї, оцiнки витрат на спорудження рiзного обладнання тощо);
- вибiр порiвняльних даних для визначення вартостi замiщення певного обладнання, а також оцiнки щодо вiдповiдних коригувань, необхiдних для врахування вiдмiнностей мiж технiчними характеристиками i станом нового та iснуючого обладнання; та
- вибiр ринкових даних для визначення ринкової вартостi, за наявностi.
Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв враховує спроможнiсть учасникiв ринку отримувати економiчнi вигоди вiд їх використання, яке дозволить отримати максимальну вартiсть та забезпечить оптимальне використання активiв, або вiд їх продажу iншим учасникам ринку, якi використовуватимуть активи для отримання максимальної вартостi i забезпечення їх оптимального використання. Використання нефiнансових активiв для отримання максимальної вартостi та забезпечення оптимального використання активiв передбачає такий спосiб, який є фiзично можливим, юридично дозволеним та фiнансово доцiльним. Як описано у Примiтцi 5, станом на кiнець 2015 року, пiсля прийняття рiшення про реалiзацiю програми модернiзацiї мережi, керiвництво змогло визначити конкретнi активи або групи активiв та дiйшло висновку про наявнiсть достатньої iнформацiї, яка свiдчить, що вартiсть цих активiв може бути максимiзована, якщо вони будуть вивiльненi з подальшої експлуатацiї Групою та перетворенi на такi, якi можуть бути проданi на вiдкритому ринку iншим учасникам ринку, якi використовуватимуть активи для отримання максимальної вартостi i забезпечення їх оптимального використання. З урахуванням цього керiвництво прийняло рiшення, що справедливу вартiсть активiв найкраще вiдображає ринковий метод, та провело оцiнку з використанням ринкової вартостi, скоригованої на витрати на вивiльнення активiв з подальшої експлуатацiї та перетворення їх на такi, якi можуть бути проданi на вiдкритому ринку.Якби цей план не був реалiзований i цi активи не були наявними для вивiльнення i подальшого продажу, їхня справедлива вартiсть (за вирахуванням витрат на продаж) була б визначена основi грошових потокiв вiд безперервного використання у межах одної ОГГК разом з iншими спецiалiзованими активами Групи.
Змiни у зазначених вище оцiночних розрахунках та судженнях можуть мати суттєвий вплив на справедливу вартiсть основних засобiв, який, однак, практично неможливо визначити через широкий дiапазон припущень та активiв, якi оцiнюються (Примiтка 5).
• Знецiнення основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй 
Станом на кожну звiтну дату керiвництво Групи оцiнює наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво Групи оцiнює вартiсть вiдшкодування активу. Для цього розраховується вартiсть використання/справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на вибуття одиниць, що генерують грошовi кошти, на якi вiдноситься актив. Оцiнка вартостi використання/справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття 
вимагає вiд керiвництва Групи оцiночних розрахункiв очiкуваних грошових потокiв та вибору коректної ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi цих грошових потокiв. Керiвництво визначило три одиницi, що генерують грошовi кошти, у межах Групи. Станом на кожну звiтну дату керiвництво Групи оцiнює наявнiсть ознак того, що визнаний у попереднiх перiодах збиток вiд знецiнення активу бiльше не iснує або зменшився. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво Групи оцiнює вартiсть вiдшкодування активу. Бiльш докладна iнформацiя розкрита у Примiтцi 5.
• Резерв пiд дебiторську заборгованiсть 
Група створює резерви пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (Примiтка 7). Для оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi застосовуються суттєвi професiйнi судження. У ходi оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi враховуються такi фактори, як поточнi загальнi економiчнi умови, економiчнi умови, притаманнi конкретнiй галузi, та минулi i прогнозованi результати дiяльностi клiєнтiв. Змiни економiчних та галузевих умов i ситуацiї конкретного клiєнта можуть потребувати коригувань резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. 
Як описано у Примiтцi 7, протягом усього 2016 року вiдбувалося значне збiльшення суми дебiторської заборгованостi вiд державних органiв за компенсацiю рiзницi мiж стандартними тарифами Групи на телекомунiкацiйнi послуги та пiльговими тарифами для окремих категорiй клiєнтiв, що регулюються державою. Починаючи з сiчня 2016 року, компенсацiя рiзницi у тарифах не була передбачена нi у державному бюджетi, анi в обласних чи мiсцевих бюджетах. З листопада 2016 року Група звернулася до суду з рядом позовiв, вимагаючи стягнення компенсацiї з вiдповiдних обласних та мiсцевих органiв влади. Враховуючи позитивнi рiшення, прийнятi судом у 2016 роцi, керiвництво оцiнює цю дебiторську заборгованiсть як таку, що буде повернута. Водночас, керiвництво визнає, що ймовiрнiсть повернення заборгованостi повнiстю залежить вiд наявностi цiльових коштiв на рахунках обласних чи мiсцевих бюджетiв, а також вiд намiру погасити заборгованiсть з тих обласних чи мiсцевих бюджетiв, де цiльовi кошти вiдсутнi. Враховуючи цей фактор та вiдсутнiсть у Групи досвiду аналогiчних випадкiв у минулому, керiвництво не може достовiрно оцiнити суму або строки компенсацiї до прояснення ситуацiї наступного року. У зв'язку з цим Група створила резерв пiд зазначену вище дебiторську заборгованiсть у сумi близько 50%, що являє собою оцiнку керiвництвом суми та строкiв отримання компенсацiї станом на кiнець року, сформовану, виходячи з усiєї наявної у керiвництва iнформацiї.
• Резерв пiд запаси
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Оцiнки резерву пiд товарно-матерiальнi запаси ґрунтуються на розрахунку коефiцiєнтiв оборотностi запасiв. Резерв пiд знецiнення товаро-матерiальних запасiв створюється за рахунок iнших операцiйних витрат. 
• Активи, класифiкованi як такi, що утримуються для продажу
Група класифiкує необоротнi активи (або групи вибуття) як активи, утримуванi для продажу, якщо їхня балансова вартiсть буде вiдшкодована переважно в результатi продажу, а не в результатi тривалого використання. Для цього керiвництво оцiнює готовнiсть активу (або групи вибуття) до негайного продажу у його поточному станi виключно в умовах, якi є типовими або звичайними для продажу таких активiв (або груп вибуття), i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу. Крiм того, продаж повинен вiдповiдати критерiю визнання продажу, який буде завершений протягом одного року з дати класифiкацiї. Подiї або обставини можуть подовжити строк завершення продажу понад один рiк. Подовження строку завершення продажу не запобiгає класифiкацiї активу (або групи вибуття) як утримуваного для продажу, якщо це подовження спричинене подiями або обставинами поза межами контролю Групи, i якщо iснують достатнi докази того, що Група залишається налаштованою реалiзувати її план продажу активу (або групи вибуття) за умови готовностi активу (або групи вибуття) до негайного продажу у його поточному станi виключно в умовах, якi є типовими або звичайними для таких продажiв, i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу протягом одного року. Для формування висновку щодо дотримання всiх цих критерiїв станом на звiтну дату застосовуються суттєвi професiйнi судження. Керiвництво вважає, що активи, класифiкованi як утримуванi для продажу, та групи вибуття вiдповiдають всiм цим критерiям (Примiтка 6). Якби було застосоване iнше професiйне судження, всi активи, класифiкованi як утримуванi для продажу, та всi зобов'язання, пов'язанi з цими активами, були би включенi до вiдповiдних статей консолiдованої фiнансової звiтностi.
• Пенсiйнi зобов'язання за планом iз встановленими виплатами 
Група збирає iнформацiю про її працюючих працiвникiв та працiвникiв, що вийшли на пенсiю, якi отримують пенсiйнi виплати, i використовує метод актуарної оцiнки для визначення приведеної вартостi зобов'язань з пенсiйного забезпечення та вiдповiдної вартостi поточних послуг. Цi розрахунки вимагають використання демографiчних припущень про майбутнi данi iснуючих та колишнiх працiвникiв, якi мають право на отримання виплат (щодо випадкiв смертi протягом перiоду працi та пiсля його закiнчення, коефiцiєнтiв плинностi кадрiв, непрацездатностi та дострокового виходу на пенсiю тощо), а також фiнансових припущень (щодо ставки дисконтування та майбутньої прогнозованої заробiтної плати). Бiльш докладна iнформацiя розкрита у Примiтцi 11.
• Податки
Тлумаченню комплексних податкових правил, змiнам у податковому законодавствi та сумам i строкам отримання майбутнього оподатковуваного доходу притаманна iстотна невизначенiсть. Рiзницi мiж фактичними результатами та сформованими припущеннями або майбутнiми змiнами таких припущень можуть вимагати коригувань 
вiдображених у звiтностi податкових доходiв та витрат. Станом на кожну звiтну дату Група переглядає вiдстроченi податковi активи та зменшує їх суму у разi вiдсутностi ймовiрностi щодо надходження достатнього оподатковуваного прибутку для використання всiх або частини вiдстрочених податкових активiв. Оцiнка такої ймовiрностi передбачає застосування суджень щодо очiкуваних результатiв дiяльностi, включаючи потенцiйне сторнування вiдстрочених податкових зобов'язань щодо податкових активiв. Бiльш докладна iнформацiя про податки розкрита у Примiтцi 23. 
Податок на додану вартiсть переглядається на кожну звiтну дату та зменшується за вiдсутностi ймовiрностi вiдшкодування ПДВ або наявностi зобов'язань з ПДВ. Група дотримується думки, що сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з державного бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або зарахована iз зобов'язаннями з ПДВ, пов'язаними iз продажами.
Змiни у поданнi
У фiнансовiй звiтностi за 2016 фiнансовий рiк керiвництво подало iншi доходи разом з iншими операцiйними доходами в одному рядку i застосувало той же принцип подання iнших операцiйних витрат та iнших витрат. Порiвняльнi данi були скоригованi для вiдповiдностi цьому пiдходу. 
У цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi до порiвняльної iнформацiї були внесенi певнi iншi змiни для приведення її у вiдповiднiсть формату подання поточного року. 
3. Основнi принципи облiкової полiтики, новi стандарти та iнтерпретацiї
Основа консолiдацiї
Дочiрнi пiдприємства
Дочiрнiми пiдприємствами є суб’єкти господарювання, що контролюються Групою. Група контролює суб’єкт господарювання, якщо вона наражається на ризики, пов’язанi зi змiнним доходом вiд участi в суб’єктi господарювання, або має право на одержання такого доходу, та має можливiсть здiйснення впливу на величину такого доходу завдяки своїм повноваженням щодо суб’єкта господарювання. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств включається до консолiдованої фiнансової звiтностi з дати, коли розпочинається контроль, до дати, коли такий контроль припиняється. За необхiдностi, до облiкової полiтики дочiрнiх пiдприємств були внесенi змiни для приведення її у вiдповiднiсть облiковiй полiтицi Групи. Збитки, пов'язанi з частками неконтролюючих учасникiв у капiталi дочiрнього пiдприємства, вiдносяться до часток неконтролюючих учасникiв, навiть якщо внаслiдок цього у неконтролюючих учасникiв виникає збиток. 
Дочiрнi пiдприємства, включенi до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, включають:
Назва Країна реєстрацiї Характер дiяльностi Фактична частка володiння, %
консолiдованого дочiрнього пiдприємства 2016 рiк 2015 рiк
ТОВ “Укртел ГмБХ” Нiмеччина Телекомунiкацiї 100.0 100.0
ТОВ "ТриМоб" Україна Мобiльний зв’язок 100.0 100.0
Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року мобiльний сегмент представлений дочiрнiм пiдприємством ТОВ "ТриМоб" (Примiтка 6).
Операцiї, якi були виключенi при консолiдацiї
Внутрiшньогруповi операцiї, залишки та нереалiзованi доходи i витрати за операцiями мiж компанiями Групи виключаються при пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi. Нереалiзованi прибутки за операцiями з об'єктами iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, виключаються з вартостi iнвестицiй у розмiрi частки Групи в об'єктi iнвестицiй. Аналогiчним чином виключаються i нереалiзованi збитки, але тiльки за умови вiдсутностi об'єктивних ознак знецiнення.
Частки участi в об'єктах iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi
Частки участi Групи в об'єктах iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, складаються з часток участi у капiталi асоцiйованих пiдприємств.
Асоцiйованi пiдприємства – це суб’єкти господарювання, в яких Група здiйснює суттєвий вплив на фiнансову та операцiйну полiтику, проте не контролює її. Вважається, що суттєвий вплив iснує у випадках, коли Групi належить вiд 20% до 50% прав голосу в iншому суб’єктi господарювання. 
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi i спочатку визнаються за первiсною вартiстю. Вартiсть iнвестицiї включає витрати на проведення операцiї. 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи включає частку Групи у прибутку чи збитку та iншому сукупному доходi об'єктiв iнвестицiй, облiкованих за методом участi в капiталi, пiсля коригувань для приведення їх облiкової полiтики у вiдповiднiсть облiковiй полiтицi Групи з дати, коли розпочинається суттєвий вплив, до дати, коли такий вплив припиняється. 
Якщо частка Групи у збитках перевищує її частку у капiталi об'єкта iнвестицiй, облiкованого за методом участi в капiталi, балансова вартiсть такої частки у капiталi, включаючи будь-якi довгостроковi iнвестицiї, зменшується до нуля з припиненням визнання подальших збиткiв, крiм випадкiв, коли Група має зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi об'єкта iнвестицiй. 
Операцiї в iноземних валютах та залишки за такими операцiями
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, встановленими на цю дату. Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць за монетарними статтями являють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю, вираженою в функцiональнiй валютi на початок перiоду та скоригованою з урахуванням ефективної процентної ставки i виплат протягом перiоду, та амортизованою вартiстю, вираженою в iноземнiй валютi за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду. 
Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсом обмiну, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються за курсом обмiну на дату первiсної операцiї.
Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, вiдображаються у прибутку або збитку.
Фiнансовi iнструменти
Непохiднi фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання – визнання та припинення визнання
Група здiйснює первiсне визнання кредитiв та дебiторської заборгованостi, а також випущених боргових цiнних паперiв на дату їх видачi/виникнення/випуску. Початкове визнання всiх iнших фiнансових активiв здiйснюється на дату укладення операцiї, в результатi якого Група стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента.
Припинення визнання фiнансових активiв Групою вiдбувається в тому випадку, якщо закiнчується строк дiї права Групи вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв або якщо вона передає фiнансовий актив iншiй сторонi без збереження контролю або практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з правом володiння фiнансовим активом. Будь-якi частки участi у переданому фiнансовому активi, що виникли або залишились у Групи, визнаються як окремий актив або зобов’язання.
Група припиняє визнання фiнансових зобов’язань у момент, коли зобов’язання Групи, визначенi договором, виконанi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився. 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, i вiдповiдна чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Група має юридично забезпечене право на їх взаємозалiк та намiр або здiйснити розрахунок по них на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив та погасити зобов’язання. 
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це категорiя фiнансових активiв з фiксованими платежами чи платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування цiни на активному ринку. Первiсне визнання таких фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, як описано у Примiтцi 7, iншу короткострокову дебiторську заборгованiсть, як описано у Примiтцi 8, iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї , як описано у Примiтцi 9, грошовi кошти та їх еквiваленти, як описано у Примiтцi 24.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, банкiвськi депозити за вимогою та високолiквiднi iнвестицiї зi строком погашення до трьох мiсяцiв з моменту придбання, ризик змiн справедливої вартостi яких є незначним. 
Група класифiкує непохiднi фiнансовi зобов’язання у категорiю “Iншi фiнансовi зобов’язання”. Первiсне визнання таких фiнансових зобов’язань здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зменшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання цi фiнансовi зобов’язання оцiнюються з використанням методу ефективного вiдсотка.
Iншi фiнансовi зобов’язання включають довгостроковi позиковi кошти, iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання та поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями, як описано у Примiтцi 12, короткостроковi позиковi кошти, що включають банкiвськi овердрафти та кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги.
Власний капiтал
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, що безпосередньо вiдносяться до емiсiї простих акцiй, та опцiони на акцiї визнаються як зменшення власного капiталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектiв.
Основнi засоби
Починаючи з 31 грудня 2013 року, основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї Групи облiковуються за переоцiненою вартiстю, як описано нижче, за вирахуванням накопиченого зносу та знецiнення у випадку необхiдностi. 
Справедлива вартiсть основана на результатах оцiнки, проведеної зовнiшнiми незалежними оцiнювачами та внутрiшнiми експертами. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв, якi переоцiнюються. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, побудованих самою Групою, включає витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 
Збiльшення балансової вартостi основних засобiв у результатi переоцiнки кредитується у складi iншого сукупного доходу та призводить до збiльшення iнших резервiв у капiталi. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується до вартостi переоцiнки активу. Зменшення суми попереднiх коригувань справедливої вартостi того самого активу призводить до зменшення ранiше визнаного капiталу у дооцiнках через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки зменшення вартостi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Капiтал у дооцiнках у складi капiталу переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток, якщо сума дооцiнки активу реалiзована у момент виведення активу з експлуатацiї або його вибуття.
Визнання основних засобiв припиняється у момент їх вибуття або коли Група не очiкує надходження майбутнiх економiчних вигод вiд тривалого використання активу. Прибутки та збитки вiд вибуття активiв, якi визначаються за результатами порiвняння надходжень вiд вибуття та балансової вартостi основних засобiв, визнаються у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати. 
Витрати, пов’язанi iз замiною компонента одиницi основних засобiв, збiльшують балансову вартiсть цiєї одиницi у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi iз зазначеним компонентом, а її вартiсть можливо оцiнити достовiрно. Балансова вартiсть замiненого компонента списується. Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визнаються у складi прибутку або збитку у момент виникнення.
Амортизацiя об’єктiв основних засобiв вiдноситься на консолiдований звiт про фiнансовi результати лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної або переоцiненої вартостi окремих активiв до лiквiдацiйної вартостi протягом оцiночного залишкового строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з моменту, коли активи є придатними до їх використання за призначенням. Нижче вказанi оцiночнi первiснi строки експлуатацiї активiв:
Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень 8 – 50 рокiв
Комутацiйне та iнше мережне обладнання 3 – 20 рокiв
Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої 20 – 30 рокiв
Устаткування радiо та фiксованого зв’язку 15 рокiв
Комп’ютери, офiсне та iнше обладнання 3 – 10 рокiв
Методи нарахування амортизацiї, строки експлуатацiї та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються. 
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Група отримала б у теперiшнiй момент вiд вибуття цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на вибуття, якби стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi його строку експлуатацiї.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї являють собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю
Нематерiальнi активи
Придбанi Групою нематерiальнi активи, що мають обмеженi строки корисного використання, вiдображаються за їх вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Витрати на внутрiшньо створенi нематерiальнi активи, визнаються у складi прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Подальшi витрати
Подальшi витрати на нематерiальний актив пiсля його придбання або створення визнаються у складi витрат того перiоду, у якому вони понесенi, за винятком випадкiв, коли:
- є вiрогiдним, що витрати дозволять активу приносити майбутнi економiчнi вигоди в обсязi понад початково розрахованi нормативнi показники цього активу; а також
- витрати можуть бути достовiрно оцiненi та вiднесенi на актив.
Амортизацiя
Амортизацiя розраховується вiд вартостi активу за вирахуванням залишкової вартостi цього активу.
Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв, починаючи з дати, коли активи є готовими до використання, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних активу. Нижче вказанi оцiночнi строки експлуатацiї активiв:
Бiлiнговi системи та iншi програмнi засоби 3 – 10 рокiв
Iншi нематерiальнi активи 3 – 10 рокiв
Методи нарахування амортизацiї, строки корисного використання та залишкова вартiсть основних засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
Орендованi активи
Оренда, за умовами якої Група бере на себе практично всi ризики i отримує практично всi вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова оренда. При початковому визнаннi орендований актив вiдображається за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей: справедливiй вартостi або теперiшнiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового визнання актив вiдображається вiдповiдно до облiкової полiтики, що застосовується до такого активу. 
Iншi орендованi активи представленi активами в операцiйнiй орендi, якi не вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть – це майно, яким Група володiє для отримання доходу вiд здачi його в оренду або для пiдвищення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке сама Група не займає. Iнвестицiйна нерухомiсть Групи формується за рахунок iснуючих об'єктiв нерухомостi внаслiдок змiни їх призначення та їх переведення з категорiї нерухомостi, яку займає сам власник, у категорiю iнвестицiйної нерухомостi. Якщо об'єкт нерухомостi складається з одної частини, яка утримується для отримання орендного доходу або для пiдвищення його вартостi, та з iншої частини, яка утримується для надання телекомунiкацiйних послуг, цi частини облiковуються окремо, якщо їх можна окремо продати або здати в оренду на умовах фiнансової оренди. В iншому випадку, об'єкт нерухомостi є iнвестицiйною нерухомiстю, тiльки якщо 70% та бiльше цього об'єкта нерухомостi утримуються для отримання орендного доходу або для збiльшення його вартостi. 
Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку облiковується за первiсною вартiстю, що включає витрати на проведення операцiї, а в подальшому переоцiнюється за справедливою вартiстю для вiдображення ринкових умов станом на кiнець кожного звiтного перiоду. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу в ходi звичайної операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є поточнi цiни, якi спостерiгаються на активному ринку щодо аналогiчної нерухомостi зi схожим розташуванням та в однаковому станi. 
За вiдсутностi на активному ринку поточних цiн Група аналiзує iнформацiю з рiзних джерел, у тому числi: 
(a) поточнi цiни, що спостерiгаються на активному ринку щодо об’єктiв нерухомостi, якi вiдрiзняються призначенням, станом та розташуванням, скоригованi з урахуванням цих вiдмiнностей;
(b) прогнози дисконтованих грошових потокiв, основанi на найбiльш достовiрних оцiнках майбутнiх грошових потокiв з урахуванням умов будь-яких суттєвих орендних або iнших договорiв i, якщо можливо, об’єктивних зовнiшнiх даних, таких як поточна орендна плата, яка спостерiгається на ринку щодо аналогiчних об’єктiв нерухомостi зi схожим розташуванням та в однакому станi, а також використання ставок дисконтування для вiдображення поточних ринкових оцiнок стосовно невизначеностi суми та строкiв грошових потокiв. 
Ринкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Групи визначається переважно за звiтами незалежних оцiнювачiв, якi мають визнану вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i актуальний досвiд оцiнки нерухомого майна, подiбного за мiсцем розташування та категорiєю.
Зароблений орендний дохiд облiковується у прибутку чи збитку за рiк у складi доходу. Прибутки та збитки внаслiдок змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi облiковуються у складi прибутку чи збитку за рiк та показуються окремо. Прибутки чи збитки вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi розраховуються як надходження вiд вибуття за вирахуванням її балансової вартостi. 
Якщо iнвестицiйну нерухомiсть починає займати сам власник, вона рекласифiкується в категорiю основних засобiв, а її балансова вартiсть на дату рекласифiкацiї стає її вартiстю для цiлей бухгалтерського облiку. Якщо об’єкт нерухомостi, який займає сам власник, переводиться в категорiю iнвестицiйної нерухомостi у зв’язку зi змiною призначення його використання, рiзниця мiж балансовою вартiстю та справедливою вартiстю такого об’єкта нерухомостi у момент переведення облiковується так само, як i переоцiнка основних засобiв. Отримане в результатi збiльшення балансової вартостi об’єкта нерухомостi визнається у складi прибутку чи збитку за рiк у сумi сторнування попереднього збитку вiд знецiнення, при цьому залишок суми збiльшення кредитується безпосередньо в iншому сукупному доходi. Отримане в результатi зменшення балансової вартостi об’єкта нерухомостi спочатку вiдноситься на iнший сукупний дохiд за рахунок ранiше визнаної суми переоцiнки, при цьому залишок суми зменшення вiдноситься на прибуток чи збиток за рiк як знецiнення.
Запаси
Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є оцiнена вартiсть продажу в процесi дiяльностi за вирахуванням оцiнених затрат на завершення та реалiзацiю.
Собiвартiсть запасiв визначається за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв та включає витрати, понесенi на придбання запасiв i їх доставку до теперiшнього мiсцезнаходження та доведення до теперiшнього стану.
Передоплати
Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв пiд знецiнення. Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як Група отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк.
Знецiнення
Непохiднi фiнансовi активи
Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату для виявлення об’єктивних ознак знецiнення. Фiнансовий актив вважається знецiненим, якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що пiсля початкового визнання активу сталася подiя, пов’язана iз збитком, i що ця подiя негативно вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки за цим активом, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Об’єктивною ознакою того, що фiнансовi активи є знецiненими, може бути невиконання або затримка виконання дебiтором своїх зобов’язань, реструктуризацiя заборгованостi перед Групою на умовах, якi Група не розглядала б за iнших обставин, ознаки можливого банкрутства дебiтора, негативнi змiни платiжного статусу позичальникiв або емiтентiв у групi, економiчнi умови, що можуть призвести до дефолту або данi, отриманi з ринкових джерел, що вказують на зниження очiкуваних грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв, яке можна вимiрити.
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою собiвартiстю
Група розглядає ознаки знецiнення дебiторської заборгованостi як у розрiзi окремих активiв, так i в сукупностi. Усi статтi дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi, оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально. Усi статтi дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено iндивiдуальних ознак знецiнення, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на предмет знецiнення, яке сталося, але ще не було виявлене. Дебiторська заборгованiсть, яка не є значною сама по собi, розподiляється за групами заборгованостi з аналогiчними характеристиками ризику i оцiнюється на предмет знецiнення у сукупностi.
Оцiнюючи дебiторську заборгованiсть на предмет знецiнення у сукупностi, Група використовує iсторичнi тенденцiї ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування i суми понесеного збитку, скоригованi згiдно iз судженнями керiвництва щодо того, чи є поточнi економiчнi й кредитнi умови такими, що фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими за тi, що припускалися на основi використаних iсторичних даних
Збиток вiд знецiнення фiнансового активу, оцiненого за амортизованою вартiстю, розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою. Збитки визнаються в складi прибутку або збитку за перiод i вiдображаються на рахунку оцiнюваного резерву, величина якого вираховується з вартостi дебiторської заборгованостi. Проценти по знецiненому активу продовжують нараховуватися через вiдображення вивiльнення дисконту. У випадку виникнення будь-якої наступної подiї, яка веде до зменшення величини збитку вiд знецiнення, збиток вiд знецiнення сторнується, а сума сторнування вiдображається в складi прибутку або збитку. 
Об'єкти iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi
Збиток вiд знецiнення iнвестицiй в об'єкти iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, оцiнюється за результатами порiвняння вартостi вiдшкодування iнвестицiї з її балансовою вартiстю. Збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку i сторнується у тому випадку, якщо в оцiнках, використаних для визначення вартостi вiдшкодування, вiдбулись сприятливi змiни.
Нефiнансовi активи
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Групи, за винятком запасiв, витрат майбутнiх перiодiв та вiдстрочених податкових активiв, перевiряється на кожну дату звiтностi з метою виявлення будь-яких ознак їх знецiнення. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного вiдшкодування активiв. Збиток вiд знецiнення визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, є бiльша з двох вартостей: вартiсть у використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на вибуття. При оцiнцi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття оцiночнi грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту пiсля оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi вiдповiдному активу або ОГГК. Для цiлей тестування на предмет знецiнення активи, якi не можуть бути перевiренi iндивiдуально, об’єднуються у найменшу групу активiв, що генерує приток грошових коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що практично не залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв чи ОГГК. 
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi фiнансових результатiв. Збитки вiд знецiнення переоцiненого активу облiковуються як уцiнка i визнаються в iншому сукупному доходi у випадку, якщо збиток вiд знецiнення не перевищує суму дооцiнки того самого активу. Збитки вiд знецiнення, визнанi щодо ОГГК, на пропорцiйнiй основi зменшують балансову вартiсть активiв, якi входять до складу ОГГК (групи ОГГК).
Збитки вiд знецiнення, визнанi у попереднi перiоди, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток вiд знецiнення сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для визначення суми вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або амортизацiї, якщо збиток вiд знецiнення не був визнаний взагалi.
Активи, класифiкованi як такi, що утримуються для продажу 
Необоротнi активи або групи вибуття, що складаються з активiв та зобов’язань, балансова вартiсть яких, як очiкується, буде вiдшкодована, головним чином, в результатi продажу, а не тривалого використання, класифiкуються як активи, утримуванi для продажу.
Перекласифiкацiя активiв здiйснюється у разi дотримання всiх наступних умов: 
(a) активи готовi до негайного продажу в їх поточному станi; 
(b) керiвництво Групи затвердило поточну програму пошуку покупця та розпочало її реалiзацiю; 
(c) проводиться активний маркетинг для продажу активiв за оптимальною цiною; 
(d) очiкується, що продаж буде здiйснено протягом одного року; та 
(e) не очiкується, що план продажу буде суттєвим чином змiнений або скасований.
Подiї або обставини можуть подовжити строк завершення продажу понад один рiк. Подовження строку завершення продажу не запобiгає класифiкацiї активу (або групи вибуття) як утримуваного для продажу, якщо це подовження спричинене подiями або обставинами поза межами контролю Групи, i якщо iснують достатнi докази того, що Група залишається налаштованою реалiзувати її план продажу активу (або групи вибуття) за умови готовностi активу (або групи вибуття) до негайного продажу в його поточному станi виключно в умовах, якi є типовими або звичайними для таких продажiв, i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу протягом одного року (Примiтка 6).
Активи або компоненти групи вибуття оцiнюються за меншою з двох вартостей: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на реалiзацiю. 

Припинена дiяльнiсть 
Припиненою дiяльнiстю є компонент бiзнесу Групи, дiяльнiсть i грошовi потоки якого можуть бути чiтко вiдокремленi вiд решти Групи, i який:
- являє собою окремий основний напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi;
- є частиною єдиного координованого плану лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу або географiчного регiону дiяльностi;
- або є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою перепродажу. 
Дiяльнiсть класифiкується як припинена дiяльнiсть або при лiквiдацiї суб’єкта господарювання, або коли суб’єкт господарювання вiдповiдає критерiям, що дозволяють класифiкувати його як утримуваний для продажу, якщо останнє вiдбулося ранiше.
Якщо дiяльнiсть класифiкується як припинена, порiвняльнi показники у звiтi про сукупний дохiд перераховуються так, якби дiяльнiсть було припинено з початку порiвняльного перiоду. 
Операцiї та залишки за операцiями мiж безперервною дiяльнiстю та припиненою дiяльнiстю виключаються при консолiдацiї. Грошовi потоки припиненої дiяльностi не включаються до консолiдованого звiту про рух грошових коштiв. Натомiсть вони вiдображенi у Примiтцi 6.
Виплати працiвникам 
Короткостроковi виплати працiвникам
Зобов’язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на витрати по мiрi надання вiдповiдних послуг. Зобов’язання визнаються в сумi, яка, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових планiв виплати грошових премiй чи планiв участi у прибутках, якщо Група має поточне юридичне чи конструктивне зобов’язання виплатити цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i таке зобов’язання може бути оцiнене достовiрно.
Програми з визначеними внесками
Програмою з визначеними внесками є програма виплат працiвникам пiсля закiнчення трудових вiдносин з ними, за умовами якої суб’єкт господарювання здiйснює фiксованi внески в окремий фонд i при цьому не несе жодних юридичних чи конструктивних зобов’язань щодо виплати додаткових сум. Зобов’язання iз здiйснення вiдрахувань у пенсiйнi програми з визначеними внесками, у тому числi до Державного пенсiйного фонду України, визнаються як витрати з виплат винагородження працiвникам у складi прибутку або збитку за тi перiоди, за якi працiвники надавали вiдповiднi послуги. Суми вiдрахувань, виплачених авансом, визнаються як актив у тих випадках, коли суб’єкт господарювання має право на вiдшкодування внескiв, зроблених у грошовiй формi, або на зниження розмiрiв майбутнiх платежiв за внесками. 
Програми з визначеною виплатою
Група бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi з визначеною виплатою, яка передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров’я умовами. Група також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах, а також деякi iншi довгостроковi виплати працiвникам. Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйною програмою з визначеною виплатою, являє собою поточну вартiсть зобов’язання за програмою з визначеною виплатою на звiтну дату. Зобов’язання за програмою з визначеною виплатою розраховується щороку професiйними актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов’язання за пенсiйною програмою з визначеною виплатою визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок по державних облiгацiях, деномiнованих у тiй же валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки до погашення яких приблизно дорiвнюють строку вiдповiдних зобов’язань. Актуарнi прибутки та збитки, що виникають внаслiдок минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Вартiсть послуг поточних послуг i вартiсть ранiше наданих послуг працiвникiв негайно визнається у складi прибутку чи збитку. Програми з визначеною виплатою є нефiнансованими.
Вихiдна допомога
Виплати вихiдної допомоги вiдносяться на витрати на бiльш ранню з таких дат: на дату, коли Група бiльше не може анулювати пропозицiю щодо здiйснення цих виплат, або коли Група визнає витрати на реструктуризацiю. Якщо виплата вихiдної допомоги в повному обсязi не очiкується до закiнчення 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, то вони дисконтуються.
Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Група має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслiдок подiї, що сталася в минулому, i коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення даного зобов’язання необхiдно буде використання економiчних ресурсiв. Сума забезпечення визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з використанням ставки дисконту оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi умови вартостi грошових коштiв у часi i, там, де це доцiльно, ризики, притаманнi певному зобов’язанню. Вивiльнення дисконту визнається у складi фiнансових витрат.
Податок на додану вартiсть (ПДВ)
Вихiдний ПДВ при продажу товарiв та послуг пiдлягає сплатi податковим органам у момент отримання дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або у момент постачання товарiв або надання послуг клiєнтам, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ зазвичай зараховується з вихiдним ПДВ у момент отримання податкової накладної з ПДВ. Податковi органи дозволяють здiйснювати розрахунки з ПДВ за чистою сумою. ПДВ, що нараховується при продажах та закупiвлях, визнається у звiтi про фiнансовий стан згорнуто. Якщо пiд знецiнення дебiторської заборгованостi було створено забезпечення, збиток вiд знецiнення облiковується на всю суму дебiторської¬¬ заборгованостi, включаючи ПДВ.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Дохiд вiд надання послуг зв’язку споживачам та дохiд вiд надання послуг операторам визнається у складi фiнансових результатiв за методом нарахування у тому перiодi, в якому було надано вiдповiдну послугу, якщо сума доходу може бути оцiнена достовiрно. 
Плата за встановлення i пiдключення визнається при наданнi послуг iз встановлення та пiдключення. 
Витрати
Оренднi платежi
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Знижки, наданi орендодавцями, визнаються у складi загальної суми здiйснених орендних платежiв протягом строку оренди. 
Мiнiмальнi оренднi платежi за договорами фiнансової оренди розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожний перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну процентну ставку по залишках зобов’язань у кожному перiодi. 
Витрати на соцiальну сферу
Якщо вiдрахування Групи на соцiальнi програми приносять суспiльну користь у широкому сенсi i не обмежуються тiльки її працiвниками, вони визнаються у звiтi про фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони понесенi.
Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати
Фiнансовi доходи включають процентний доход по iнвестованих коштах. Процентний доход визнається по мiрi нарахування у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка. Фiнансовi витрати включають витрати на виплату процентiв по позиках та вивiльнення дисконту по резервах. 
Витрати на позики, що не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва чи виробництва квалiфiкованого активу, визнаються у звiтi про фiнансовi результати з використанням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають на операцiях та балансах з фiнансової дiяльностi, вiдображаються як фiнансовi доходи або фiнансовi витрати, залежно вiд динамiки курсiв обмiну, що призводить до отримання прибуткiв чи понесення збиткiв. Усi iншi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються як iншi операцiйнi доходи та витрати.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток визнається у звiтi про фiнансовi результати, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до об’єднання бiзнесу або до статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному доходi.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи по переплатi, розрахованого на основi прибутку або збитку за рiк, що пiдлягає оподаткуванню, з використанням ставок оподаткування, що дiють або превалюють на дату звiтностi, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати включає також будь-яке податкове зобов’язання, що виникає в результатi оголошення дивiдендiв.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв i зобов'язань, якi використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, якi використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за такими тимчасовими рiзницями:
• за тимчасовими рiзницями, що виникають при первiсному визнаннi активiв чи зобов'язань в результатi здiйснення операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, яка не впливає анi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
• за тимчасовими рiзницями, що вiдносяться до iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства i спiльно контрольованi суб’єкти господарювання, тiєю мiрою, якою Група здатна контролювати строки вiдновлення цих тимчасових рiзниць, i якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi тимчасовi рiзницi не будуть сторнованi в найближчому майбутньому. 
Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони можуть бути реалiзованi. Вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є ймовiрною.
Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дiю на дату звiтностi.
Оцiнка вiдстроченого податку вiдображає податковi наслiдки, що випливають зi способу, в який Група має намiр вiдшкодувати балансову вартiсть її активiв або погасити зобов’язання на кiнець звiтного перiоду. 
Вiдстроченi податковi активi та зобов’язання зараховуються, якщо iснує законне право на зарахування поточних податкових активiв i зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податку на прибуток, що стягується одним i тим самим податковим органом з одного й того самого оподатковуваного суб’єкта господарювання, або з рiзних суб’єктiв господарювання, але цi суб’єкти господарювання мають намiр провести розрахунки за поточними податковими зобов’язаннями та активами на нетто-основi або їх податковi активи будуть реалiзованi одночасно з погашенням їх податкових зобов’язань. 
При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку Група бере до уваги вплив невизначеностi податкових позицiй, а також можливiсть необхiдностi сплати додаткових податкових зобов’язань, штрафiв та пенi за простроченi платежi. Пеня та штрафи за податковими зобов'язаннями, за наявностi, облiковуються у витратах з податку на прибуток. Група вважає, що нарахованi нею податковi зобов’язання є адекватними за всi податковi роки, що залишаються вiдкритими для перевiрок, виходячи з аналiзу багатьох факторiв, включаючи iнтерпретацiї податкового законодавства i попереднiй досвiд. Цей аналiз ґрунтується на прогнозних оцiнках та припущеннях i може передбачати формулювання певних суджень щодо майбутнiх подiй. Може з’явитися нова iнформацiя, у зв’язку з якою Група буде змушена змiнити свою думку щодо адекватностi iснуючих податкових зобов’язань; подiбнi змiни податкових зобов’язань вплинуть на розмiр витрат на сплату податкiв за перiод, в якому вiдбулися змiни.
Прибуток на акцiю
Сума прибутку на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або збитку, що належить акцiонерам Групи, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом року.
Iнформацiя за сегментами
Група визначає операцiйнi сегменти на основi iнформацiї, що надходить з внутрiшнiх джерел до Директора Групи, який є головною посадовою особою Групи, яка вiдповiдає за прийняття операцiйних рiшень, згiдно з МСФЗ 8 “Операцiйнi сегменти”. 
Операцiйний сегмент – це компонент Групи, який займається господарською дiяльнiстю, вiд якої вiн може отримувати прибутки або нести витрати, включаючи доходи i витрати за операцiями з iншими компонентами Групи. Результати операцiй операцiйного сегмента регулярно аналiзуються Директором Групи з метою прийняття рiшень щодо розподiлу ресурсiв мiж сегментами та оцiнки результатiв дiяльностi сегментiв за умови iснування окремої фiнансової iнформацiї кожного iз сегментiв.
Результати сегмента, якi доповiдаються Директору Групи, включають статтi, що безпосередньо вiдносяться до сегмента, а також статтi, якi можуть бути обґрунтовано вiднесенi на той чи iнший сегмент.
Капiтальнi витрати сегмента – це загальна сума витрат, понесених протягом року на придбання основних засобiв та нематерiальних активiв. 
Невзаємовигiднi операцiї
Очiкується, що операцiї мiж непов'язаними сторонами – це операцiї обмiну за однаковою справедливою вартiстю. Група час вiд часу здiйснює операцiї з її власником, який дiє в якостi власника, за нерiвнозначною справедливою вартiстю. Такi операцiї включають, у тому числi, позики наданi за неринковими процентними ставками, та iншi. Група облiковує ефект таких операцiй безпосередньо у складi капiталу як виплати або надходження капiталу вiд акцiонерiв вiдповiдно до їх сутностi. 
Умовнi активи та зобов'язання
Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається у випадку ймовiрностi надходження економiчних вигод.
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує iмовiрнiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов’язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.
Новi стандарти та iнтерпретацiї
Наступнi новi стандарти та iнтерпретацiї, якi стосуються консолiдованої фiнансової звiтностi Групи, набули чинностi для Групи з 1 сiчня 2016 року: 
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014 року (опублiкованi 25 вересня 2014 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Роз’яснення методiв нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв – Змiни МСБО 16 та МСБО 38 (опублiкованi 12 травня 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Метод дольової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi – Змiни МСБО 27 (опублiкованi 12 серпня 2014 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року). 
• МСФЗ 14 "Вiдстроченi платежi за дiяльнiстю, яка здiйснюється за регульованими тарифами" (опублiкований у сiчнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). 
• Облiк придбання часток участi у спiльних операцiях – Змiни МСФЗ 11 (опублiкованi 6 травня 2014 року i вступають у силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). 
• Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї - Змiни МСБО 1 (опублiкованi у груднi 2014 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов’язковими для застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2017 року чи пiсля цiєї дати, або у пiзнiших перiодах. Група не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов’язкового застосування. 
• МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка” (змiнений у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
• МСФЗ 15 “Виручка по договорах iз клiєнтами” (опублiкований 28 травня 2014 року i вступає в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Наразi Група оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть. Подiбно до багатьох iнших компанiй телекомунiкацiйної галузi, Група наразi прогнозує, що прийняття цього нового стандарту може мати вплив на Групу, переважно щодо строкiв визнання доходiв та капiталiзацiї витрат на укладання контрактiв зi споживачами та витрат на виконання контрактiв. Дiяльнiсть та пов'язанi з нею системи Групи є комплексними, i наразi оцiненi строки та обсяги робiт, якi необхiднi для розробки i впровадження нових облiкових полiтик, оцiнок, суджень та процесiв (включаючи додатковi вимоги iнформацiйних технологiчних систем Групи) для вiдповiдностi новому стандарту, розрахованi на 2017 та 2018 роки. У результатi, у цей момент неможливо здiйснити обґрунтованi кiлькiснi оцiнки впливу цього нового стандарту. 
• МСФЗ 16 "Оренда" (опублiкований у сiчнi 2016 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт переважно матиме вплив на оренду земельних дiлянок та будiвель Групи. Група ще не оцiнила вплив МСФЗ 16, який може мати вплив на консолiдований звiт про фiнансовi результати та консолiдований звiт про фiнансовий стан пiсля його прийняття у 2018 роцi. 
• Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї – Змiни МСБО 7 (опублiкованi 29 сiчня 2016 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Змiнений МСБО 7 вимагатиме розкриття iнформацiї про звiрку змiн у зобов'язаннях внаслiдок фiнансової дiяльностi. 
• Переведення iнвестицiйної нерухомостi в iншу категорiю - Змiни МСБО 40 (опублiкованi 8 грудня 2016 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
Очiкується, що наступнi iншi новi положення бухгалтерського облiку не матимуть суттєвого впливу на Групу пiсля їх прийняття:
• Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками – Змiни МСБО 12 (опублiкованi 19 сiчня 2016 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати).
• Змiни МСФЗ 2 “Платежi на основi акцiй” (випущенi 20 червня 2016 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
• Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" з МСФЗ 4 "Страховi контракти" - Змiни МСФЗ 4 (опублiкованi 12 вересня 2016 року та вступають в силу, залежно вiд пiдходу, для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, для органiзацiй, що прийняли рiшення застосовувати варiант тимчасового звiльнення, або при першому застосуваннi органiзацiєю МСФЗ 9 для органiзацiй, що прийняли рiшення застосовувати пiдхiд накладання).
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 20142016 рокiв (опублiкованi 8 грудня 2016 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати для змiн МСФЗ 12 i з 1 сiчня 2018 року пiсля цiєї дати для змiн МСФЗ 1 та МСБО 28). 
• КIМФЗ 22 - "Операцiї в iноземнiй валютi та авансовий платiж" (опублiкована 8 грудня 2016 року та вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 
Наразi Група оцiнює вплив цих нових стандартiв на її фiнансову звiтнiсть. 
Якщо iнше не зазначено вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та iнтерпретацiй на фiнансову звiтнiсть Групи. 
4. Iнформацiя за сегментами
Група має описанi нижче два звiтних сегменти, якi є стратегiчними господарськими одиницями Групи. Цi стратегiчнi господарськi одиницi надають рiзнi послуги, та управлiння ними здiйснюється окремо, оскiльки вони застосовують рiзнi стратегiї у сферах технологiй та маркетингу. Директор Групи щомiсячно аналiзує внутрiшнi управлiнськi звiти кожної з цих стратегiчних господарських одиниць:
• Фiксований зв'язок. 
• Мобiльний зв'язок. Цей сегмент представлено дiяльнiстю ТОВ “ТриМоб”, що класифiкується у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi як актив, утримуваний для продажу, вiдповiдно до рiшення акцiонерiв Групи стосовно його вибуття (Примiтка 6).
Змiни в складi сегментiв можуть виникнути в результатi змiн обсягу вiдповiдальностi управлiнського персоналу або в результатi придбання або реалiзацiї активiв шляхом продажу. Нижче наведена iнформацiя про результати кожного звiтного сегмента. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi прибутку до оподаткування кожного сегмента, включеного до внутрiшнiх управлiнських звiтiв, якi аналiзує Директор Групи. Прибуток сегментiв використовується при оцiнцi результатiв їх дiяльностi, оскiльки, на думку керiвництва, така iнформацiя є найдоцiльнiшою при оцiнцi фiнансових результатiв окремих сегментiв у порiвняннi з iншими компанiями вiдповiдної галузi. Результати, активи та зобов'язання сегмента включають статтi, що безпосередньо стосуються цього сегмента та оцiнюються за тими самими принципами, що застосовуються для консолiдованої фiнансової звiтностi Групи.
Iнформацiя про джерела доходiв вiд реалiзацiї Групи розкрита у Примiтцi 15.
Географiчна iнформацiя
Переважно всi необоротнi активи Групи знаходяться в Українi. Група отримує доходи вiд послуг iноземним операторам рiзних країн, якi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, складають 678,746 тисяч гривень (31 грудня 2015 року – 729,212 тисяч гривень) (Примiтка 15). Керiвництво вважає отриманими в Українi усi доходи вiд реалiзацiї, у тому числi i доходи вiд послуг iноземним операторам.Продовження тексту приміток

Головнi клiєнти
У 2016 та 2015 роках дохiд вiд жодного з клiєнтiв не перевищував 10% сукупного доходу Групи.
Iнформацiя про звiтнi сегменти

(у тисячах гривень) Фiксований зв'язок Мобiльний зв'язок
(припинена дiяльнiсть) Всього
2016 рiк 2015 рiк 2016 рiк 2015 рiк 2016 рiк 2015 рiк
Зовнiшнi доходи 6,246,144 6,326,423 129,500 213,841 6,375,644 6,540,264
Доходи за операцiями мiж сегментами 80,969 68,334 - - 80,969 68,334
Фiнансовi доходи 57,862 137,795 - 24,924 57,862 162,719
Фiнансовi витрати (429,029) (671,992) - - (429,029) (671,992)
Амортизацiя (500,125) (472,529) - - (500,125) (472,529)
Переоцiнка 203,809 4,853,074 - - 203,809 4,853,074 
Припинення визнання кримських фiлiй - (212,184) - - - (212,184)
Витрати на створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (130,258) (90,876) - - (130,258) (90,876)
Прибуток/(збиток) до оподаткування 637,634 699,844 (340,444) (177,047) 297,190 522,797
Активи звiтного сегмента 11,613,057 10,955,965 147,542 264,693 11,760,599 11,220,658
Зобов'язання звiтного сегмента (3,723,405) (3,687,536) (32,890) (18,735) (3,756,295) (3,706,271)
Капiтальнi витрати (1,020,420) (264,401) (4,252) (1,784) (1,024,672) (266,185) 

5. Основнi засоби 
Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень Комутацiйне 
та iнше мережне обладнання Кабельнi лiнiї та переда-вальнi пристрої Устаткуван-ня радiо та фiксованого зв’язку Комп’юте-ри, офiсне та iнше обладнання Незавер-
шенi капiтальнi iнвестицiї Всього
Вартiсть оцiнки 
на 1 сiчня 2015 р. 834,897 429,043 3,429,365 319,882 118,232 144,297 5,275,716
Накопичений знос (109,712) (76,507) (317,701) (51,330) (40,076) - (595,326)
Балансова вартiсть 
на 1 сiчня 2015 р. 725,185 352,536 3,111,664 268,552 78,156 144,297 4,680,390

Надходження - - - - - 264,401 264,401
Трансфер мiж групами (381) 173,235 73,114 (79,490) 122,783 (289,261) -
Переведення до
iнвестицiйної нерухомостi (439) - - - - - (439)
Вибуття (8,337) (2,020) (117,408) (481) (1,381) - (129,627)
Нарахований знос (48,405) (68,295) (251,283) (21,301) (36,901) - (426,185)
Припинення визнання
Кримської фiлiї (44,746) (18,838) (127,068) (14,924) (3,101) (3,507) (212,184)
Переоцiнка 3,917,070 607,319 321,010 (18,292) (14,396) - 4,812,711
Балансова вартiсть 
на 31 грудня 2015 р. 4,539,947 1,043,937 3,010,029 134,064 145,160 115,930 8,989,067

Вартiсть оцiнки 
на 31 грудня 2015 р. 4,539,947 1,043,937 3,010,029 134,064 145,160 115,930 8,989,067
Накопичений знос - - - - - - -
Балансова вартiсть
на 31 грудня 2015 р. 4,539,947 1,043,937 3,010,029 134,064 145,160 115,930 8,989,067

Надходження - - - - - 1,020,420 1,020,420
Трансфер мiж групами 4,466 127,157 135,602 4,766 187,017 (459,008) -
Переведення до
iнвестицiйної нерухомостi (22,949) - - - - - (22,949)
Вибуття (71,922) (35,196) (73,335) (394) (2,380) - (183,227)
Нарахований знос (89,321) (57,132) (205,576) (25,940) (76,977) - (454,946)
Переоцiнка 12,261 (97,232) 276,390 (10,148) (12,536) (11,763) 156,972
Балансова вартiсть 
на 31 грудня 2016 р. 4,372,482 981,534 3,143,110 102,348 240,284 665,579 9,505,337
Вартiсть оцiнки 
на 31 грудня 2016 р. 4,372,482 981,534 3,143,110 102,348 240,284 665,579 9,505,337
Накопичений знос - - - - - - -
Балансова вартiсть
на 31 грудня 2016 р. 4,372,482 981,534 3,143,110 102,348 240,284 665,579 9,505,337

Придбанi або створенi Групою активи спочатку облiковуються у складi категорiї "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" та переводяться до вiдповiдної категорiї, коли актив готовий до використання та введений в експлуатацiю. Трансфери мiж групами також включають рекласифiкацiю окремих статей, головним чином, мiж категорiями "Комутацiйне та iнше мережне обладнання" та "Устаткування радiо та фiксованого зв’язку". 
Наприкiнцi 2015 року Група пiдписала декiлька угод про довгострокове стратегiчне партнерство з Банком розвитку Китаю (БРК) та компанiєю Huawei. За цими договорами Група отримує вiд Huawei технологiчну пiдтримку, а вiд БРК - фiнансову пiдтримку для проведення масштабної модернiзацiї мережi, яка охопить шiсть найбiльших мiст України, а також розгортання оптоволоконної мережi у сiльськiй мiсцевостi протягом 2016-2019 рокiв. Модернiзацiя мережi проводиться з метою переведення фiксованого голосового зв'язку з технологiї TDM на технологiю VoIP. Крiм того, вона передбачає створення технологiчної бази, яка дозволить Групi надавати клiєнтам послуги широкосмугового доступу до Iнтернету зi швидкiстю доступу до 50 Мб/с з використанням технологiї VDSL та до 1 Гб/с з використанням технологiї FTTH/GPON. Нова оптоволоконна iнфраструктура, яка буде розгорнута у ходi модернiзацiї мережi та впровадження у сiльськiй мiсцевостi, буде використовуватися для надання послуг проводового швидкiсного доступу в Iнтернет та сумiжних послуг бiльш високої якостi для споживачiв та дозволить посилити позицiю Групи на ринку. Загальний обсяг iнвестицiй у цей проект очiкується на рiвнi приблизно 4,916,000 тисяч гривень та фiнансуватиметься з позикових та власних коштiв. Деякi будiвлi Групи будуть наданi у заставу як забезпечення кредитних коштiв.
Модернiзацiя дозволить вивiльнити значний обсяг мiдного кабелю, старих аналогових АТС та будiвель, в яких розташованi цi АТС. Вивiльненi активи планується реалiзувати на вiдкритому ринку разом з iншим мiдним кабелем та аналоговими АТС, якi Група бiльше не експлуатує або експлуатує, але планує вивiльнити в результатi оптимiзацiї переключень абонентiв до iнших АТС з вiльною ємнiстю. Станом 31 грудня 2014 року зазначенi вище основнi засоби вважалися такими, що мали вузькоспецiалiзований характер i не могли бути проданi на вiдкритому ринку в Українi, крiм випадкiв продажу у складi дiючого бiзнесу. Крiм того, станом на цю дату були вiдсутнi достатнi ознаки, що вказували б на наявнiсть можливостей альтернативного використання цих активiв, яке було б фiзично можливим, юридично дозволеним, фiнансово доцiльним i таким, яке максимiзує їх вартiсть. Таким чином, у минулому оцiнка цих активiв проводилася з використанням амортизованої вартостi замiщення з проведенням тесту на економiчне знецiнення з використанням методу дисконтованих грошових потокiв (Рiвень 3 в iєрархiї справедливої вартостi).
Станом на 31 грудня 2015 року, пiсля прийняття рiшення про реалiзацiю програми модернiзацiї мережi, керiвництво змогло визначити конкретнi активи або групи активiв та дiйшло висновку про наявнiсть достатньої iнформацiї, яка свiдчить, що вартiсть цих активiв може бути максимiзована, якщо вони будуть вивiльненi з подальшої експлуатацiї Групою та перетворенi на такi, якi можуть бути проданi на вiдкритому ринку iншим учасникам ринку, якi використовуватимуть активи для отримання максимальної вартостi i забезпечення їх оптимального використання. З урахуванням цього керiвництво прийняло рiшення, що справедливу вартiсть активiв найкраще вiдображає ринковий метод, та провело оцiнку з використанням ринкової вартостi, скоригованої на витрати на вивiльнення активiв з подальшої експлуатацiї та перетворення їх на такi, якi можуть бути проданi на вiдкритому ринку (Рiвень 2). 
Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року оцiнку справедливої вартостi будiвель, запланованих до вивiльнення у ходi модернiзацiї, було проведено фiрмою незалежних оцiнювачiв, якi мають вiдповiдну визнану квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї зi схожим географiчним розташуванням. Станом на 31 грудня 2016 року незалежний оцiнювач також оцiнив справедливу вартiсть iнших будiвель, якi мають ринкову вартiсть та запланованi до вибуття у майбутньому. Станом на 31 грудня 2015 року iншi будiвлi, якi мають ринкову вартiсть та розташованi в обласних центрах, були оцiненi незалежним оцiнювачем, а будiвлi, якi мають ринкову вартiсть та розташованi у мiстах, що не є обласними центрами, були оцiненi внутрiшнiми експертами на основi цiни за квадратний метр об’єктiв з аналогiчними характеристиками, отриманої з даних регiональних ринкiв нерухомостi з коригуваннями на технiчний стан активiв. 
Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року мiдний кабель та аналоговi АТС, якi планується вивiльнити у ходi модернiзацiї та оптимiзацiї мережi, було оцiнено внутрiшнiми експертами Групи, як описано далi. Мiдний кабель було оцiнено на основi ринкових цiн для кожного типу кабелю з урахуванням витрат на демонтаж, базуючись на останнiх продажах Групи з коригуванням на змiну ринкових цiн на мiдь до дати оцiнки. Аналоговi АТС мають значний вмiст лому та дорогоцiнних металiв у портах. Справедливу вартiсть цих АТС було визначено внутрiшнiми експертами Групи вiдповiдно до кiлькостi портiв у тiй чи iншiй АТС та середнiх цiн продажу таких активiв у перерахунку на порт. 
Таким чином, за результатами оцiнки справедливої вартостi на 31 грудня 2016 за ринковим методом керiвництво визначило та включило до складу основних засобiв Групи справедливу вартiсть мiдного кабелю у складi категорiї "Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої" у сумi 1,115,107 тисяч гривень з балансовою вартiстю до переоцiнки 598,984 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року - справедлива вартiсть 773,184 тисячi гривень та балансова вартiсть до переоцiнки 89,999 тисяч гривень), справедливу вартiсть аналогових АТС у складi категорiї "Комутацiйне та iнше мережне обладнання" у сумi 592,156 тисяч гривень з балансовою вартiстю до переоцiнки 647,848 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року - справедлива вартiсть 690,111 тисяч гривень та балансова вартiсть до переоцiнки 21,359 тисяч гривень) та справедливу вартiсть будiвель у складi категорiї "Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень" у сумi 4,010,593 тисячi гривень з балансовою вартiстю до переоцiнки 3,962,686 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року - справедлива вартiсть 4,222,792 тисячi гривень та балансова вартiсть до переоцiнки 146,396 тисяч гривень). За результатами переоцiнки у складi iншого сукупного доходу бiла вiдображена дооцiнка у сумi 369,764 тисячi гривень, а у складi прибутку та збитку за 2016 рiк було вiдображене сторно ранiше визнаного збитку вiд знецiнення у сумi 212,792 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року – 4,739,026 тисяч гривень та 73,684 тисячi гривень), вiдповiдно. 
Решта основних засобiв Групи має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на вiдкритому ринку в Українi, крiм випадкiв продажу у складi дiючого бiзнесу. Ринок аналогiчних основних засобiв в Українi не є активним, i на ньому не проводиться достатня кiлькiсть операцiй купiвлi-продажу порiвнянних активiв, щоб можна було визначити справедливу вартiсть на пiдставi ринкової вартостi. Вiдповiдно, справедлива вартiсть цих об'єктiв визначається передусiм на основi амортизованої вартостi замiщення. Цей метод базується на аналiзi вартостi вiдтворення або замiни основних засобiв, скоригованої на погiршення їхнього фiзичного, функцiонального або економiчного стану та старiння. Станом на 31 грудня 2013 року амортизована вартiсть замiщення вузькоспецiалiзованих активiв розраховувалася незалежним оцiнювачем на основi iнформацiї з внутрiшнiх джерел та аналiзу українського та iноземних ринкiв аналогiчних основних засобiв. Ринковi данi були отриманi з опублiкованої iнформацiї, каталогiв, статистичних даних тощо, а також вiд галузевих експертiв та постачальникiв. Справедлива вартiсть активiв, визначена за методом амортизованої вартостi замiщення, була перевiрена на економiчне знецiнення з використанням методу дисконтованих грошових потокiв. За результатами перевiрки на економiчне знецiнення сума, отримана за методом амортизованої вартостi замiщення, була значно зменшена. Станом на 31 грудня 2014 року керiвництво зробило тест на знецiнення основних засобiв Групи з використанням методу дисконтованих грошових потокiв, крiм основних засобiв, що знаходилися у АР Крим та схiдних областях, в яких триває збройний конфлiкт та в яких розташованi Донецька та Луганська фiлiї, та дiйшло висновку, що справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на вибуття усiх основних засобiв, тестування яких проводилося, суттєво не вiдрiзняється вiд балансової вартостi. Таким чином, станом на 31 грудня 2014 року знецiнення або сторно ранiше визнаного знецiнення не визнавалося.
Станом на 31 грудня 2015 року керiвництво провело тест на знецiнення, спецiалiзованих активiв, крiм розташованих у Донецькiй та Луганськiй областях, виходячи зi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття. Прогнози грошових потокiв (Рiвень 3) були пiдготовленi керiвництвом на основi фiнансових бюджетiв на дев'ять рокiв, затверджених вищим керiвництвом, з урахуванням ефекту модернiзацiї. За результатами оцiнки у цiй фiнансовiй звiтностi був визнаний збиток вiд знецiнення у сумi 383,568 тисяч гривень як уцiнка вiдповiдних активiв, з якої 151,999 тисяч гривень було вiдображено у складi прибутку та збитку, а 231,569 тисяч гривень - у складi iнших сукупних доходiв за 2015 рiк.
Аналогiчний пiдхiд застосовувався керiвництвом станом на 31 грудня 2016 року для визначення справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття спецiалiзованих активiв, крiм розташованих у Донецькiй та Луганськiй областях, на основi прогнозiв грошових потокiв на вiсiм рокiв, затверджених вищим керiвництвом, з урахуванням ефекту модернiзацiї. За результатами оцiнки у цiй фiнансовiй звiтностi був визнаний збиток вiд знецiнення у сумi 314,994 тисячi гривень як уцiнка вiдповiдних активiв, з якої 150,377 тисяч гривень було вiдображено у складi прибутку та збитку, а 164,617 тисяч гривень - у складi iнших сукупних доходiв за 2016 рiк.
Як i у попередньому роцi, усi спецiалiзованi активи фiксованого зв'язку, крiм Донецької та Луганської фiлiй, якi аналiзуються керiвництвом окремо, вважаються єдиною одиницею, що генерує грошовi потоки, оскiльки цi активи являють собою єдиний комплекс та контролюються керiвництвом як єдиний напрямок, та неможливо визначити окремi активи чи їх групи, що генерують потiк грошових коштiв, який би практично не залежав вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв.
Станом на 31 грудня 2015 року, враховуючи плани щодо вибуття деяких активiв пiсля їхнього вивiльнення з подальшої експлуатацiї у ходi модернiзацiї, керiвництво визначило, що вартiсть цих активiв буде вiдшкодована в результатi продажу, а не в результатi тривалого використання, внаслiдок чого при розрахунку справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття використовувалися ринковi цiни (за вирахуванням витрат на вибуття), а не грошовi потоки вiд експлуатацiї у ходi дiяльностi Групи. Суми вiдшкодування цих активiв розраховувалися для кожного активу окремо вiд ОГГК, до складу якої мiг би включатися цей актив, якби вiн не був запланований до вибуття, оскiльки справедлива вартiсть (за вирахуванням витрат на вибуття) цих активiв могла бути визначена для кожного активу окремо та була вищою, нiж їхня балансова вартiсть на цю дату. 
Аналогiчний пiдхiд до визначення справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття таких активiв був застосований i на 31 грудня 2016 року.
Керiвництво визначило, що є ознаки знецiнення основних засобiв Донецької та Луганської фiлiй та провело тест на знецiнення, виходячи зi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття (Рiвень 3). При проведеннi тесту на знецiнення керiвництво використовувало прогнози грошових потокiв пiсля оподаткування, виходячи з припущення про вiдсутнiсть росту обсягу дiяльностi. За результатами оцiнки на знецiнення керiвництво визначило вiд'ємнi грошовi потоки за цими активами. Вiдповiдно, вартiсть усiх основних засобiв була визначена нульовою. Група визнала збиток вiд знецiнення у сумi 62,878 тисяч гривень як уцiнку вiдповiдних активiв, вiдображену у складi прибутку та збитку за 2016 рiк (у 2015 роцi - збиток вiд знецiнення у сумi 191,511 тисяч гривень як уцiнка вiдповiдних активiв, з якої 59,370 тисяч гривень було вiдображено у складi прибутку та збитку, а 132,141 тисяча гривень - у складi iнших сукупних доходiв). Основною причиною знецiнення є низький рiвень оплати клiєнтами в областях, в яких триває збройний конфлiкт. 
Пiсля втрати контролю над Кримською фiлiєю у лютому 2015 року Група припинила визнання основних засобiв цiєї фiлiї та вiдобразила вiдповiдний збиток у сумi 217,117 тисяч гривень у складi прибутку та збитку за 2015 рiк, що вiдповiдає балансовiй вартостi цих активiв станом на дату припинення визнання. Резерв переоцiнки у сумi 117,238 тисяч гривень за вирахуванням податку на прибуток був перенесений до складу непокритого збитку.
Нижче у таблицi наведенi основнi припущення, на основi яких керiвництво прогнозувало грошовi потоки при визначеннi суми вiдшкодування вузькоспецiалiзованих основних засобiв (Рiвень 3) станом на 31 грудня 2016 року:
Ставка дисконту пiсля оподаткування 18.4%
Темп зростання у термiнальному перiодi 5%
Темп зростання середнього доходу вiд послуг фiксованого телефонного зв’язку на одного абонента Послуги для приватних осiб: вiд 5.5% у 2017 роцi до 5.8% у термiнальному перiодi, пiк зростання 8.5% у 2018 роцi.
Послуги для бiзнесу: вiд 2.2% у 2017 роцi до 4.8% у термiнальному перiодi, пiк зростання 5.5% у 2021 роцi.
Темп зростання середнього доходу вiд надання послуг Iнтернет на одного абонента Послуги для приватних осiб: вiд 4.4% у 2017 роцi до 5.8% у термiнальному перiодi, пiк зростання 9% у 2018 роцi.
Послуги для бiзнесу: вiд 11.4% у 2017 роцi (пiкове значення) до 5.8% у термiнальному перiодi.
Коефiцiєнт вiдтоку абонентiв фiксованого телефонного зв’язку Темп скорочення довгострокової абонентської бази 1.6% застосований, починаючи з 2021 року у сегментi послуг для приватних осiб та з 2019 року у сегментi послуг для бiзнесу. У попереднiх роках темп скорочення нормалiзований з поточного рiвня 15.6% (послуги для приватних осiб) та 5% (послуги для бiзнесу) до довгострокового рiвня.
Коефiцiєнт вiдтоку абонентiв послуг Iнтернет Послуги для приватних осiб: Вiдтiк 6.3% у 2017 року з подальшим лiнiйним скороченням з 2.4% до 0% у перiодi з 2018 по 2024 рiк.
Послуги для бiзнесу: Вiдтiк 0.2% та постiйний темп збiльшення чисельностi абонентiв 0.7% протягом прогнозного перiоду з 2018 по 2024 рiк.
Капiтальнi iнвестицiї 4.4 мiльярда гривень на проект модернiзацiї мережi.
Капiтальнi iнвестицiї пiдтримуючого характеру у розмiрi 4.2% вiд виручки.
Маржа EBITDA Збiльшення з 15% у 2017 роцi до 30% у 2024 роцi.
Керiвництво визначило прогнозовану маржу EBITDA, виходячи з минулих результатiв дiяльностi та власних очiкувань щодо ситуацiї на ринку. Використанi середньозваженi темпи зростання вiдповiдають прогнозам, наведеним у звiтах по галузi. При пiдготовцi моделi дисконтованих грошових потокiв станом на 31 грудня 2016 довгостроковий коефiцiєнт вiдтоку абонентiв фiксованого телефонного зв’язку був взятий зi звiту зовнiшньої агенцiї BMI, а коефiцiєнт вiдтоку абонентiв послуг Iнтернет був визначений, виходячи з припущень, сформованих з використанням ринкових даних та внутрiшнiх звiтiв. Значення, прийнятi у зазначених вище припущеннях, – це оцiнки керiвництва щодо майбутнiх тенденцiй бiзнесу, в основi яких лежать як зовнiшнi, так i внутрiшнi джерела iнформацiї.
Нижче у таблицi наведенi основнi припущення, на основi яких керiвництво прогнозувало грошовi потоки при визначеннi суми вiдшкодування вузькоспецiалiзованих основних засобiв (Рiвень 3) станом на 31 грудня 2015 року.
Ставка дисконту пiсля оподаткування 18.0%
Темп зростання у термiнальному перiодi 3%
Темп зростання середнього доходу вiд послуг фiксованого телефонного зв’язку на одного абонента Послуги для приватних осiб: уповiльнення з 9.0% (пiковий рiвень) у 2017 роцi до 6.0% у термiнальному перiодi.
Послуги для бiзнесу: прискорення з 1.2% у 2017 роцi до 3.0% (пiковий рiвень) у термiнальному перiодi.
Темп зростання середнього доходу вiд надання послуг Iнтернет на одного абонента Послуги для приватних осiб: прискорення з 4.6% у 2017 роцi до 6.0% (пiковий рiвень) у термiнальному перiодi.
Послуги для бiзнесу: прискорення з 3.8% у 2017 роцi до 7.0% (пiковий рiвень) у термiнальному перiодi.
Коефiцiєнт вiдтоку абонентiв фiксованого телефонного зв’язку Послуги для приватних осiб: вiдтiк 12.0% у 2017 роцi з подальшим лiнiйним скороченням до 2.0% у термiнальному перiодi.
Послуги для бiзнесу: вiдтiк 11.0% у 2017 роцi з подальшим лiнiйним скороченням до 2.0% у термiнальному перiодi.
Коефiцiєнт вiдтоку абонентiв послуг Iнтернет Послуги для приватних осiб: вiдтiк 5.4% у 2017 роцi з подальшим лiнiйним скороченням до 0.5% у термiнальному перiодi.
Послуги для приватних осiб: постiйний темп скорочення чисельностi абонентiв протягом 2017-2024 рокiв.
Капiтальнi iнвестицiї 3,8 мiльярда гривень на проект модернiзацiї мережi.
Капiтальнi iнвестицiї пiдтримуючого характеру у розмiрi 3.2% вiд виручки.
Маржа EBITDA Збiльшення з 18% у 2017 роцi до 28% у 2024 роцi.
У таблицi далi наведена чутливiсть оцiнок справедливої вартостi вузькоспецiалiзованих активiв до змiн у ключових припущеннях станом на 31 грудня 2016 року:
(у тисячах гривень)
Вхiдна iнформацiя % змiн Змiна в оцiнцi справедливої вартостi
Ставка дисконту пiсля оподаткування +0.5% / -0.5% (228,621) / 246,510
Темп зростання у термiнальному перiодi +0.5% / -0.5% 111,927 / (103,861)
Темп зростання середнього доходу вiд послуг фiксованого 
телефонного зв’язку на одного абонента +1% / -1% 160,322 / (105,339)
Темп зростання середнього доходу вiд надання послуг Iнтернет
на одного абонента +1% / -1% 102,522 / (102,544)
Коефiцiєнт вiдтоку абонентiв фiксованого телефонного зв’язку +1% / -1% 680,014 / (669,482)
Коефiцiєнт вiдтоку абонентiв послуг Iнтернет +1% / -1% 423,159 / (402,497)
Капiтальнi iнвестицiї +1% / -1% (134,148) / 132,335
Маржа EBITDA +1% / -1% 90,110 / (90,136)

Нарахований знос 
Загальна сума зносу за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином: 
(у тисячах гривень) Прим. 2016 рiк 2015 рiк
Облiковано у складi:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 16 443,189 368,069 
Адмiнiстративнi витрати 17 4,923 41,108 
Витрати на збут 18 1,500 4,334 
Iншi операцiйнi витрати 19 5,334 12,674 
Всього нарахованого зносу 454,946 426,185 
Збiльшення нарахованого зносу, вiднесеного на собiвартiсть реалiзованої продукцiї у 2016 роцi, пояснюється збiльшенням суми об'єктiв, переведених з незавершених капiтальних iнвестицiй до конкретних категорiй основних засобiв, готових до використання та введених в експлуатацiю, з 289,261 тисячi гривень у 2015 роцi до 459,008 тисяч гривень у 2016 роцi. Зменшення нарахованого зносу, вiднесеного на адмiнiстративнi витрати у 2016 роцi, переважно пояснюється проведеним керiвництвом переглядом строкiв експлуатацiї та лiквiдацiйної 
Активи в заставi
На 31 грудня 2016 року основнi засоби балансовою вартiстю 1,829,531 тисяча гривень (на 31 грудня 2015 року – 1,424,995 тисяч гривень) переданi в заставу для забезпечення банкiвських кредитiв.
Витрати на позики
Через вiдсутнiсть активiв, що вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, Група не проводила капiталiзацiю витрат на виплату процентiв по позиках протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року.
6. Необоротнi активи, утримуванi для продажу 
Мобiльний сегмент 
Пiсля завершення процесу приватизацiї у 2011 роцi акцiонери Групи схвалили рiшення про продаж сегменту мобiльного зв’язку. Група прийняла рiшення про продаж вищезазначеного сегменту пiсля того, як акцiонери вирiшили придiлити бiльшу увагу ключовим факторам конкурентної переваги Групи, якими є послуги фiксованого зв’язку. 
Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року мобiльний сегмент представлений виключно дочiрнiм пiдприємством ТОВ "ТриМоб" та класифiкований як необоротний актив, утримуваний для продажу, та припинена дiяльнiсть.
Пiсля класифiкацiї цiєї iнвестицiї як активу, утримуваного для продажу, керiвництво й надалi планувало продаж цього активу, але строк, необхiдний для завершення продажу, спочатку був подовжений через особливi обставини, що не залежать вiд Групи. Геополiтична нестабiльнiсть в Українi з подальшою економiчною кризою впливає на рiшення потенцiйних iнвесторiв. Крiм того, на продаж активiв мобiльного зв'язку у попереднiх перiодах значною мiрою впливало проведення загальнонацiонального тендеру на надання послуг у форматi 3G, який був оголошений, але постiйно переносився протягом останнiх декiлькох рокiв. Викликана збройним конфлiктом в Українi невизначенiсть умов переобладнання видiленого частотного дiапазону для вiйськових цiлей та його вартостi призвели до додаткової невизначеностi ходу усiх переговорiв щодо продажу. 
Поряд iз зазначеними вище обставинами, у 2014 роцi Групи продовжувала переговори про продаж активiв сегменту мобiльного зв'язку. У другому кварталi 2015 року на останньому етапi переговорiв сторони не змогли дiйти згоди про певнi умови продажу та укласти остаточну угоду про продаж. Тому у третьому кварталi 2015 року Група розпочала переговори з iншим зацiкавленим потенцiйним покупцем. У 2016 роцi сторони узгодили суттєвi умови продажу. Завершення угоди планувалося до кiнця 2016 року пiсля узгодження з державними органами, зокрема, Фондом державного майна та Антимонопольним комiтетом України, оскiльки таке узгодження є обов'язковим для подiбних угод.
У травнi 2016 року Фонд державного майна розпочав перевiрку материнської компанiї Групи для пiдтвердження дотримання умов приватизацiйної угоди. При цьому Фонд державного майна вiдмовив в ухвалi продажу ТОВ "ТриМоб" до завершення перевiрки. Перевiрка була завершена Фондом державного майна у лютому 2017 року. В Актi про результати перевiрки було вказано, що мажоритарний акцiонер Групи не виконав певнi зобов'язання, передбаченi приватизацiйною угодою. Внаслiдок цих подiй Група не змогла завершити операцiю продажу станом на звiтну дату. У 2017 роцi мажоритарний акцiонер Групи буде оскаржувати вищезазначений Акт Фонду державного майна. У разi успiшного оскарження материнською компанiєю рiшення Фонду державного майна Група очiкує, що усi перешкоди до ухвалення операцiї продажу будуть усуненi. Станом на 31 грудня 2016 року ТОВ "Тримоб" класифiковане як необоротний актив, утримуваний для продажу.
Iнформацiя щодо необоротних активiв, утримуваних для продажу представлена нижче:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу – сегмент мобiльного зв'язку:
Нематерiальнi активи 12,645 12,442
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 31,591 30,278
Основнi засоби 84,500 84,273
Запаси 2,326 3,241
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5,122 11,481
Суми до вiдшкодування з бюджету (суми вiдшкодування ПДВ) 3,471 116,260
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 3,014 2,781
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1,544 975
Грошовi кошти та їх еквiваленти 3,081 3,188
Iншi активи 539 526
Витрати майбутнiх перiодiв 153 104
Всього необоротних активiв, утримуваних для продажу 147,986 265,549
Мiнус внутрiшньогруповi залишки 444 856
Всього необоротних активiв, утримуваних для продажу, за вирахуванням внутрiшньогрупових залишкiв 147,542 264,693
Всього необоротних активiв, утримуваних для продажу 147,542 264,693
Нижче наведена iнформацiя про зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, якi представленi сегментом мобiльного зв'язку:
(у тисячах гривень)
31 грудня 
2016 р. 31 грудня 
2015 р.
Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 19,030 16,966
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 2,445 2,453
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 13,450 412
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 1,307 1,254
Поточна кредиторська заборгованiсть з виплат на оплату працi 1,572 1,800
Iншi поточнi зобов'язання 1,134,698 772,583
Всього зобов'язань, пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу 1,172,502 795,468
Мiнус внутрiшньогруповi залишки 1,139,612 776,733
Всього зобов'язань, пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, за вирахуванням внутрiшньогрупових залишкiв 32,890 18,735
Фiнансовi результати, якi вiдносяться до припиненої дiяльностi, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Результати припиненої дiяльностi 
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 129,500 213,841 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (375,795) (363,846)
Адмiнiстративнi витрати (38,687) (48,306)
Витрати на збут (6,781) (13,373)
Iншi операцiйнi доходи/витрати, чиста сума (121,147) (9,589)
Фiнансовi доходи/(витрати), чиста сума - 24,924
Всього результатiв припиненої дiяльностi (412,910) (196,349)
Мiнус результат за внутрiшньогруповими операцiями 72,466 19,302 
Всього результатiв припиненої дiяльностi за вирахуванням результатiв за внутрiшньогруповими операцiями (340,444) (177,047)
Грошовi потоки вiд припиненої дiяльностi представленi таким чином: 
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Грошовi потоки вiд припиненої дiяльностi
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (277,911) (468,228)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (276) (689)
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 278,080 469,535
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод (107) 618
Чистий рух грошових коштiв вiд припиненої дiяльностi включає чистий приток грошових коштiв за операцiями з ПАТ "Укртелеком" у сумi 192,927 тисяч гривень (у 2015 роцi – чистий приток грошових коштiв у сумi 243,808 тисяч гривень).
Основнi засоби та нематерiальнi активи сегменту мобiльного зв'язку, якi були переданi в якостi внескiв до статутного капiталу ТОВ “ТриМоб” протягом року, який закiнчився 31 грудня 2011 року, були визнанi як знецiненi на суму 614,119 тисяч гривень у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи станом на 31 грудня 2010 року. Основнi засоби сегменту мобiльного зв'язку, включенi до складу активiв, утримуваних для продажу станом на 31 грудня 2016 року, представленi капiтальними витратами, понесеними протягом 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 та 2016 рокiв.
7. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Фiзичнi особи 305,630 342,267
Юридичнi особи 338,061 330,082
Державнi установи 219,337 99,852
863,028 772,201
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi:
Фiзичнi особи (127,198) (156,623)
Юридичнi особи (112,922) (115,673)
Державнi установи (121,682) (46,524)
(361,802) (318,820)
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 501,226 453,381
Далi поданий аналiз дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за кредитною якiстю:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Фiзичнi особи
- поточна та прострочена менше 90 днiв 163,483 176,396 
- прострочена 90-180 днiв 17,108 19,779 
- прострочена 180-360 днiв 27,599 28,199 
- прострочена понад 360 днiв 97,440 117,893 
Всього заборгованостi фiзичних осiб, загальна сума 305,630 342,267

Юридичнi особи
- поточна та прострочена менше 90 днiв 213,091 219,015
- прострочена 90-180 днiв 18,943 18,224 
- прострочена 180-360 днiв 15,610 19,481 
- прострочена понад 360 днiв 90,417 73,362 
Всього заборгованостi юридичних осiб, загальна сума 338,061 330,082

Державнi установи
- поточна та прострочена менше 90 днiв 48,333 44,625 
- прострочена 90-180 днiв 31,628 10,659 
- прострочена 180-360 днiв 81,465 10,862 
- прострочена понад 360 днiв 57,911 33,706 
Всього заборгованостi державних установ, загальна сума 219,337 99,852
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, загальна сума 863,028 772,201
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi (361,802) (318,820)
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 501,226 453,381
Категорiя поточної та простроченої менше 90 днiв заборгованостi у таблицi вище складається здебiльшого з доходiв за грудень, рахунки за який виставляються на початку сiчня (крiм доходiв вiд послуг доступу до Iнтернету фiзичним особам, якi надаються за попередньою оплатою). Дата оплати цих рахункiв за договором – 20 сiчня. 
У попереднiх перiодах оплата за приблизно 90% послуг фiзичним особам надходила до кiнця мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому послуга була спожита.
Категорiя поточної та простроченої менше 90 днiв заборгованостi юридичних осiб включала заборгованiсть вiд iнших телекомунiкацiйних операторiв та вiд українських юридичних осiб, якi користуються послугами Групи протягом тривалого перiоду часу.


Продовження тексту приміток

Знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2016 року представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Дебiторська заборгова-нiсть до знецiнення Знецiнення Дебiторська заборгованiсть пiсля знецiнення Частка знецiненої дебiтор-ської заборгова-ностi

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги фiзичних осiб:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi
-
-
-
-
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 305,630 (127,198) 178,432 42%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги фiзичних осiб 305,630 (127,198) 178,432 42%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги юридичних осiб:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi 52,270 (44,776) 7,494 86%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 285,791 (68,146) 217,645 24%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги юридичних осiб 338,061 (112,922) 225,139 33%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги державних установ:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi 1,149 (1,149) - 100%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 218,188 (120,533) 97,655 55%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги державних установ 219,337 (121,682) 97,655 55%
Всього 863,028 (361,802) 501,226 42%
Знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2015 року представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Дебiторська заборгова-нiсть до знецiнення Знецiнення Дебiторська заборгованiсть пiсля знецiнення Частка знецiненої дебiторської заборгова-ностi

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги фiзичних осiб:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi
-
-
-
-
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 342,267 (156,623) 185,644 46%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги фiзичних осiб 342,267 (156,623) 185,644 46%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги юридичних осiб:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi 52,996 (48,978) 4,018 92%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 277,086 (66,695) 210,391 24%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги юридичних осiб 330,082 (115,673) 214,409 35%

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги державних установ:
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення на iндивiдуальнiй основi 1,149 (1,149) - 100%
Дебiторська заборгованiсть з ознаками знецiнення, визначеними на колективнiй основi 98,703 (45,375) 53,328 46%
Всього дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги державних установ 99,852 (46,524) 53,328 47%
Всього 772,201 (318,820) 453,381 41%
Змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк 
Резерв на початок року 318,820 273,697
Збiльшення резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення 130,258 90,876
Зменшення резерву (87,276) (45,753)
Резерв на кiнець року 361,802 318,820
Протягом усього 2016 року вiдбувалося значне збiльшення суми дебiторської заборгованостi вiд державних органiв за компенсацiю рiзницi мiж стандартними тарифами Групи на телекомунiкацiйнi послуги та пiльговими тарифами для окремих категорiй клiєнтiв, що регулюються державою. Починаючи з сiчня 2016 року, компенсацiя рiзницi у тарифах не була передбачена нi у державному бюджетi, анi в обласних чи мiсцевих бюджетах. Група не має юридичного права припинити надання послуг таким клiєнтам на власний розсуд. З листопада 2016 року Група звернулася до суду з рядом позовiв, вимагаючи стягнення компенсацiї з вiдповiдних обласних та мiсцевих органiв влади. Враховуючи позитивнi рiшення, прийнятi судом у 2016 роцi, керiвництво оцiнює цю дебiторську заборгованiсть як таку, що буде повернута. Водночас, керiвництво визнає, що ймовiрнiсть повернення заборгованостi повнiстю залежить вiд наявностi цiльових коштiв на рахунках обласних чи мiсцевих бюджетiв, а також вiд намiру погасити заборгованiсть з тих обласних чи мiсцевих бюджетiв, де цiльовi кошти вiдсутнi. Враховуючи цей фактор та вiдсутнiсть у Групи досвiду аналогiчних випадкiв у минулому, керiвництво не може достовiрно оцiнити суму або строки компенсацiї до прояснення ситуацiї у наступному роцi. У зв'язку з цим Група створила резерв пiд зазначену вище дебiторську заборгованiсть у сумi близько 50%, що являє собою оцiнку керiвництвом суми та строкiв отримання компенсацiї станом на кiнець року, сформовану, виходячи з усiєї наявної у керiвництва iнформацiї.
Iнформацiя про кредитний ризик, ризик концентрацiї, валютний та процентний ризики наведена у Примiтцi 24. 
8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена безпроцентним кредитом, наданим материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ” у сумi 737,983 тисячi гривень з номiнальною вартiстю 737,983 тисячi гривень станом на 31 грудня 2016 року (станом на 31 грудня 2015 року – у сумi 734,006 тисячi гривень з номiнальною вартiстю 736,775 тисяч гривень). Згiдно з умовами договору баланс безпроцентного кредиту, наданого материнськiй компанiї, у сумi 678,726 тисяч гривень пiдлягав поверненню у жовтнi 2015 року, у суммi 32,000 тисяч гривень - у сiчнi 2016 року, тобто були простроченi на 14 мiсяцiв та 11 мiсяцiв станом на 31 грудня 2016 року, вiдповiдно, а залишковий баланс у сумi 27,257 тисяч гривень пiдлягає погашенню до 1 липня 2017 року (на 31 грудня 2015 року – баланс у сумi 678,726 пiдлягав поверненню у жовтнi 2015 року, тобто був прострочений на 2 мiсяцi, а залишковий баланс у сумi 55,280 тисяч гривень пiдлягав погашенню до лютого-липня 2016 року). 
При первiсному визнаннi справедлива вартiсть була продисконтована з використанням процентних ставок, що вiдповiдали ринковим ставкам для аналогiчних процентних iнструментiв. Вiдповiдний вплив первiсного визнання у сумi 2,372 тисячi гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року (42,007 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року), був облiкований у складi iнших змiн капiталу як збiльшення непокритого збитку (Примiтка 10). Ефект амортизацiї дисконту сумi 5,141 тисяча гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року (31 грудня 2015 року – 106,588 тисяч гривень), був визнаний у складi фiнансових доходiв. 
9. Iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї 
Станом на 31 грудня 2016 року поточнi фiнансовi iнвестицiї включали процентнi облiгацiї, випущенi ТОВ “ЕСУ”, у сумi 160,872 тисячi гривень, що пiдлягають погашенню у березнi 2017 року (на 31 грудня 2015 року - iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у сумi 160,872 тисячi гривень). Ефективна процентна ставка за цими облiгацiями становить 24%. 
Станом на 31 грудня 2016 року сума процентiв до отримання за цими облiгацiями становить 65,588 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 26,870 тисяч гривень). 
10. Власний капiтал 
На 31 грудня 2016 року зареєстрований статутний капiтал складається з 18,726,248 тисяч випущених та зареєстрованих простих акцiй (на 31 грудня 2015 року – 18,726,248 тисяч акцiй) номiнальною вартiстю 0.25 гривнi за одну акцiю. На 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року всi акцiї знаходяться в обiгу. 
До 1 сiчня 2001 року Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою. Згiдно з Мiжнародним стандартом фiнансової звiтностi МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” (МСБО 29), всi елементи власного капiталу, за винятком накопиченого нерозподiленого прибутку (накопиченого дефiциту), повиннi бути перерахованi iз застосуванням коефiцiєнтiв перерахунку. Отже, згiдно з МСБО 29, статутний капiтал був перерахований iз застосуванням коефiцiєнтiв перерахунку з дат, коли елементи статутного капiталу були внесенi або виникли в iнший спосiб, по 31 грудня 2000 року, що призвело до дооцiнки статутного капiталу на суму 3,011,892 тисячi гривень, вiдображеної у складi капiталу у дооцiнках у звiтi про власний капiтал. Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року загальна сума зареєстрованого та повнiстю оплаченого акцiонерного капiталу становить 4,681,562 тисячi гривень.
У 2016 роцi Група визнала безпосередньо у капiталi 2,372 тисячi гривень, що являють собою рiзницю мiж номiнальною та справедливою вартiстю безпроцентного кредиту, наданого материнськiй компанiї (у 2015 роцi – 42,007 тисяч гривень) (Примiтка 27). 
У зв'язку з вибуттям деяких основних засобiв Група перенесла на непокритий збиток за 2016 рiк суму резерву переоцiнки цих активiв за вирахуванням податку на прибуток у сумi 155,955 тисяч гривень (у 2015 роцi – 244,653 тисячi гривень). 
Станом на 31 грудня 2015 року додатковий капiтал у сумi 418,842 тисячi гривень представлений переважно емiсiйним доходом (на 31 грудня 2015 року – 417,773 тисячi гривень). 
Станом на 31 грудня 2016 року резерви у сумi 222,812 тисяч гривень являють собою вiдрахування частки статутного капiталу та рiчних прибуткiв, як це було передбачено законодавством України до приватизацiї Компанiї (на 31 грудня 2015 року – 222,812 тисяч гривень). 
Власники простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю на загальних зборах акцiонерiв.
Згiдно iз законодавством України, сума нерозподiленого прибутку, що пiдлягає розподiлу, обмежується залишком накопиченого прибутку.
Довгостроковi забезпечення
Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Зобов’язання з довгострокових пенсiйних виплат 272,234 218,020
Зобов’язання з iнших довгострокових виплат працiвникам 9,792 9,291
Всього довгострокових забезпечень 282,026 227,311
Зобов’язання з довгострокових пенсiйних виплат
Рух зобов’язань з довгострокових пенсiйних виплат за 2016 рiк представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах Всього зобов’язань з пенсiйних виплат
Поточна вартiсть зобов’язань на 1 сiчня 2016 р. 50,648 167,372 218,020 
Вартiсть поточних послуг 2,451 470 2,921 
Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних 
виплат 7,987 23,853 31,840 
Визнаний прибуток вiд ранiше наданих 
послуг/скорочення пенсiйного плану (9,347) (24) (9,371)
Актуарний збиток/(прибуток), вiдображений у звiтi
про сукупний дохiд 34,333 26,955 61,288
Здiйсненi виплати (1,707) (30,757) (32,464)
Поточна вартiсть зобов’язань на 31 грудня 2016 р. 84,365 187,869 272,234
Актуарний збиток, визнаний у звiтi про сукупний дохiд за 2016 рiк, представлений переважно збiльшенням фактичної заробiтної плати у 2016 роцi та зменшенням прогнозованого коефiцiєнту плинностi персоналу. Крiм того, Група визнала у 2016 роцi прибуток вiд ранiше наданих послуг/скорочення пенсiйного плану у сумi 10,437 тисяч гривень внаслiдок скорочення чисельностi персоналу Групи у 2016 роцi.
Рух зобов’язань з довгострокових пенсiйних виплат за 2015 рiк представлено таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу
в шкiдливих умовах Всього зобов’язань з пенсiйних виплат
Поточна вартiсть зобов’язань на 1 сiчня 2015 р. 67,157 173,526 240,683 
Вартiсть поточних послуг 7,004 893 7,897 
Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних
виплат 10,426 22,005 32,431 
Визнаний прибуток вiд ранiше наданих 
послуг/скорочення пенсiйного плану (19,239) (21,771) (41,010)
Актуарний збиток/(прибуток), вiдображений у звiтi 
про сукупний дохiд (11,735) 21,859 10,124
Здiйсненi виплати (2,965) (29,140) (32,105)
Поточна вартiсть зобов’язань на 31 грудня 2015 р. 50,648 167,372 218,020 
Внаслiдок ряду змiн пенсiйного законодавства, прийнятих у 2015 роцi, вiк дострокового виходу на пенсiю був подовжений на 5 рокiв. Вiдповiдно, Група визнала прибуток вiд ранiше наданих послуг у сумi 22,443 тисячi гривень. Крiм того, Група визнала прибуток вiд скорочення пенсiйного плану у сумi 21,578 тисяч гривень внаслiдок скорочення чисельностi персоналу Групи у 2015 роцi.
Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати за 2016 рiк, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах Всього зобов’язань з пенсiйних виплат
Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних
виплат 7,987 23,853 31,840 
Вартiсть поточних послуг 2,451 470 2,921 
Визнаний прибуток вiд ранiше наданих
послуг/скорочення пенсiйного плану (9,347) (24) (9,371)
1,091 24,299 25,390

Вартiсть поточних послуг та прибуток вiд ранiше наданих послуг/скорочення пенсiйного плану включенi до витрат на персонал згiдно колективного договору у складi iнших операцiйних витрат (Примiтка 19).
Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Разова виплата при виходi на пенсiю Пенсiї за роботу в шкiдливих умовах Всього зобов’язань з пенсiйних виплат
Процентнi витрати по зобов'язаннях з пенсiйних 
виплат 10,426 22,005 32,431
Вартiсть поточних послуг 7,004 893 7,897
Визнаний прибуток вiд ранiше наданих послуг/скорочення пенсiйного плану (19,239) (21,771) (41,010)
(1,809) 1,127 (682)
Далi представленi основнi актуарнi припущення, використанi при визначеннi цих зобов’язань: 
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Номiнальна ставка дисконту 16.04% 16.04%
Плиннiсть персоналу 6.00% 10.67%
Оскiльки в Українi достовiрнi ринковi данi, як правило, вiдсутнi, керiвництво використовує власнi припущення при розрахунку зазначених зобов’язань на кiнець кожного року. Фактичнi результати можуть значно вiдрiзнятися вiд таких оцiнок, зроблених на кiнець року.
Темпи зростання заробiтної плати були оцiненi на основi прогнозованого та закладеного в бюджет зростання заробiтної плати працiвникiв.
Далi наведений аналiз чутливостi зобов’язань з пенсiйних виплат до змiн основних припущень:
(у тисячах гривень)
31 грудня 2016 р.
Збiльшення/зменшення номiнальної ставки дисконту на 1% (12,468)/13,693
Збiльшення/зменшення номiнальної заробiтної плати на 1% 8,412/(5,673)
Станом на 31 грудня 2016 року середньозважений строк погашення зобов’язань Групи з довгострокових виплат працiвникам становить 6 рокiв (на 31 грудня 2015 року - 6 рокiв). Платежi за цими зобов'язаннями, що очiкуються протягом 2017 року, становлять 51,992 тисячi гривень (протягом 2016 року – 42,996 тисяч гривень). 
12. Кредити та позики
Кредити та позики представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. 
Довгостроковi позики
Випущенi облiгацiї - 487,100
Всього довгострокових позик - 487,100
Поточнi позики
Банкiвськi кредити 1,410,458 997,915
Випущенi облiгацiї 491,700 403,100
Кредити вiд постачальникiв обладнання - 31,595
Проценти до виплати 14,914 13,385
Iнше 2,397 2,397
Всього поточних позик 1,919,469 1,448,392
Всього позик 1,919,469 1,935,492
Iнформацiя щодо безперервної дiяльностi розкрита у Примiтцi 1.
Iнформацiя про кредитний ризик, ризик концентрацiї, валютний та процентний ризики наведена у Примiтцi 24.

Строки та умови непогашених кредитiв та позик представленi таким чином: 
(у тисячах гривень) Валюта 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Балансова вартiсть Номiнальна вартiсть Балансова вартiсть Номiнальна вартiсть
Довгостроковi позики 
Випущенi облiгацiї Гривнi - - 487,100 487,100
Кредити вiд постачальникiв 
обладнання та iншi позики Долари США - - - -
- - 487,100 487,100
Поточнi позики
Банкiвськi кредити Долари США, гривнi 1,410,458 1,430,927 997,915 997,915 
Випущенi облiгацiї Гривнi 491,700 491,700 403,100 403,100 
Кредити вiд постачальникiв 
обладнання Долари США, євро - - 31,595 31,595 
Проценти до виплати Долари США, гривнi 14,914 14,914 13,385 13,385 
Iнше Гривнi 2,397 2,397 2,397 2,397
Всього поточних позик 1,919,469 1,939,938 1,448,392 1,448,392

Всього позик 1,919,469 1,939,938 1,935,492 1,935,492
Iнформацiя про валютний ризик та ризик лiквiдностi наведена у Примiтцi 24.
Облiгацiї
Станом на 31 грудня 2015 року Група розмiстила облiгацiї (серiї P, Q) номiнальною вартiстю 3,100 тисяч гривень з номiнальною процентною ставкою 21% рiчних (ефективна процентна ставка дорiвнює 21%). Протягом 2016 року Група розмiстила додатковi облiгацiї (серiя Q) у сумi 1,500 тисяч гривень з номiнальною процентною ставкою 21% рiчних (ефективна процентна ставка дорiвнює 21%). Станом на 31 грудня 2016 року непогашений залишок становив 4,600 тисяч гривень (серiї P, Q) та представлений як поточне зобов'язання.
У серпнi 2014 року Група розмiстила облiгацiї (серiї T, U, V) номiнальною вартiстю 1,192,100 тисяч гривень з номiнальною процентною ставкою 16.5% рiчних (ефективна процентна ставка дорiвнює 16.5%). У березнi та серпнi 2015 року процентну ставку було збiльшено до 21%. Група викупила облiгацiї цих серiй у сумi 305,000 тисяч гривень протягом 2014-2015 рокiв, пiсля чого залишок в обiгу станом на 31 грудня 2015 року дорiвнював 887,100 тисяч гривень, з яких 487,100 тисяч гривень представленi як довгострокове зобов'язання у зв'язку з перенесенням строку погашення облiгацiй на березень 2017 року. Облiгацiї серiї Т на суму 400,000 тисяч гривень викуплено протягом 2016 року. Станом на 31 грудня 2016 року залишок в обiгу за облiгацiями серiй U, V дорiвнював 487,100 тисяч гривень та був представлений як поточне зобов'язання у вiдповiдностi до договiрних умов.
Усi зобов'язання за облiгацiями станом на 31 грудня 2016 року та частина зобов'язань за облiгацiями станом на 31 грудня 2015 року представленi як поточнi зобов’язання у зв’язку з тим, що згiдно з умовами розмiщення облiгацiй у власникiв облiгацiй є право вимагати дострокового погашення номiнальної суми всiх або частини облiгацiй кожного року у певний момент, як зазначено у проспектi. Умови розмiщення облiгацiй не передбачають дотримання Групою певних фiнансових показникiв.
Кредити вiд постачальникiв обладнання
Кредити вiд постачальника обладнання, деномiнованi у євро та доларах США, з ефективною процентною ставкою приблизно 6%, були погашенi у повному обсязi станом на 31 грудня 2016 року (на 31 грудня 2015 року - заборгованiсть за цими кредитами становила 31,595 тисяч гривень та була вiдображена як короткострокова частина довгострокових зобов’язань).
Банкiвськi кредити та позики 
У груднi 2015 року Група пiдписала угоду на отримання довгострокової кредитної лiнiї з китайським банком з лiмiтом 50,000 тисяч доларiв США та строком погашення до грудня 2022 року. Умовами угоди передбачений трирiчний пiльговий перiод погашення боргу. Ефективна процентна ставка становить 9.34%. Заборгованiсть за кредитною лiнiєю станом на 31 грудня 2016 року становить еквiвалент 342,733 тисячi гривень.
У 2011 роцi Група пiдписала угоду на отримання вiдновлювальної мультивалютної кредитної лiнiї з вiтчизняним банком з лiмiтом 48,000 тисяч доларiв США. У 2012 роцi Група пiдписала угоду на отримання додаткової кредитної лiнiї з кредитним лiмiтом 22,000 тисяч доларiв США. Протягом 2015 року лiмiт кредитної лiнiї було зменшено до 45,000 тисяч доларiв США, а у груднi 2016 року  до 30,000 тисяч доларiв США. Загальна заборгованiсть за цими кредитними лiнiями станом на 31 грудня 2016 року становила 767,725 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 837,915 тисяч гривень). 
У червнi 2015 року Група пiдписала кредитний договiр з українським банком на суму 160,000 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2016 року заборгованiсть за цiєю кредитною лiнiєю становила нуль (на 31 грудня 2015 року – 160,000 тисяч гривень). 
У жовтнi 2016 року Група пiдписала кредитний договiр з українським банком на суму 150,000 тисяч гривень. У груднi 2016 року лiмiт кредитної лiнiї було збiльшено до 300,000 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2016 року заборгованiсть за цiєю кредитною лiнiєю становила 300,000 тисяч гривень.
Далi показанi ефективнi процентнi ставки та валюти кредитiв та позик станом на звiтну дату:
2016 рiк 2015 рiк
% рiчних Гривнi Гривнi Долари США Гривнi Гривнi Долари США Долари США Євро
18.0 % - 21 % UIRD (3M)+4% 9.34% 21.0 % - 24.5 % KIEVPRIME (1 M)+5% 6.5% Libor USD 12M +11.20% 6%
Всього позик 794,097 767,725 342,733 1,052,597 628,725 11,155 209,190 20,440
Група не має субординованого боргу або боргу, який може бути конвертований в акцiї.
Дотримання фiнансових показникiв за кредитними договорами 
Група повинна дотримуватися ряду фiнансових та нефiнансових показникiв за договорами про залучення позик, у тому числi щодо розкриття фiнансової та нефiнансової iнформацiї, а також максимального спiввiдношення власних та позикових коштiв. Договорами передбачено вичерпний перелiк подiй дефолту, включаючи положення про перехресний дефолт за iншими борговими зобов'язаннями. Станом на 31 грудня 2016 року Група припустилася технiчного порушення показника за договором з одним банком, пов'язаного зi спрямуванням певної суми грошових надходжень через цiльовi рахунки, переданi банку у забезпечення. Пiсля закiнчення року Група звернулася iз проханням i у лютому 2017 року отримала вiд китайського банку вiдмову вiд права вимагати дотримання фiнансового показника. Незважаючи на цю подiю пiсля закiнчення звiтного перiоду, заборгованiсть за цим кредитом у сумi 342,733 тисячi гривень була рекласифiкована у короткострокову та представлена у складi поточних зобов'язань станом на 31 грудня 2016 року.
За умовами договору про вiдкриття кредитної лiнiї з одним українським банком Група була зобов'язана надати у забезпечення певну додаткову будiвлю до кiнця 2016 року. Ця умова не була дотримана станом на 31 грудня 2016 року. Попри цю невиконану умову, Група за взаємним погодженням з банком замiнила об'єкти у заставi пiсля закiнчення року i продовжує регулярне використання кредитної лiнiї станом на дату звiтностi.
Забезпечення
Група надала права вимоги за певними банкiвськими рахунками у заставу як забезпечення вимог щодо забезпечення за кредитним договором з китайським банком. Група зобов'язана спрямовувати певну суму надходжень вiд клiєнтiв (з урахуванням встановленого мiнiмуму) через цiльовi рахунки. У разi настання подiї дефолту надходження на цих рахунках можуть використовуватися для виконання зобов'язань за кредитним договором. Попри порушення вимоги про спрямування певної суми грошових надходжень через цiльовi рахунки, станом на 31 грудня 2016 року Банк не скористався своїм правом щодо наданих у забезпечення рахункiв.
Крiм того, Група надала у заставу рухоме майно майбутньої поставки, яке буде постачатися в межах проекту модернiзацiї мережi, у сумi 45,000 тисяч доларiв США. Пiсля отримання цього обладнання воно стане наданим у заставу як основнi засоби.
Iнформацiя стосовно основних засобiв у заставi за отриманими позиками розкрита у Примiтцi 5.
На 31 грудня 2016 року iнвестицiйна нерухомiсть балансовою вартiстю 74,281 тисяча гривень (на 31 грудня 2015 року – 70,380 тисяч гривень) передана в заставу для забезпечення банкiвських кредитiв.

13. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша кредиторська заборгованiсть представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Кредиторська заборгованiсть за послуги 143,246 128,171
Кредиторська заборгованiсть за необоротнi активи 106,088 132,197
Кредиторська заборгованiсть за товарно-матерiальнi запаси 48,757 56,383
Кредиторська заборгованiсть перед операторами 19,986 32,166
Iнша кредиторська заборгованiсть 8,261 5,067
Всього кредиторської заборгованостi за товари, роботи та послуги та iншої кредиторської заборгованостi 326,338 353,984
14. Поточнi забезпечення
Поточнi зобов'язання представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Забезпечення по виплатах працiвникам 132,473 129,604
Забезпечення по невикористаних вiдпустках 120,348 100,508
Iнше 11 107
Всього поточних забезпечень 252,832 230,219
15. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
Аналiз доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за основними джерелами доходiв:
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Дзвiнки в межах мiста та абонентська плата 2,713,162 2,776,793
Послуги Iнтернет 1,636,911 1,471,705
Послуги, наданi iноземним операторам 678,746 729,212
Дзвiнки на мобiльнi телефони та мiжмiськi дзвiнки в межах України з посекундною тарифiкацiєю 296,210 255,110
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 210,444 187,190
Плата за користування телефонними лiнiями та каналами зв’язку, вхiднi дзвiнки та транзит телефонного трафiку 173,847 263,892
Мiжнародний трафiк 168,045 204,989
Доходи вiд послуг проводового радiомовлення 146,816 153,322
Плата за користування кабельною каналiзацiєю 122,807 121,692
Доходи вiд реалiзацiї товарiв 8,078 16,115
Iншi доходи 91,078 146,403
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 6,246,144 6,326,423
Плата за трафiк в межах мiста та абонентська плата, а також плата за користування кабельною каналiзацiєю встановлюються на основi тарифiв на телекомунiкацiйнi послуги, затверджених НКРЗI.
Плата за дзвiнки на мобiльнi телефони та мiжмiськi дзвiнки в межах України включає плату за вихiдний посекундний трафiк в межах України, яка розраховується на основi застосування тарифiв, затверджених Групою. Застосовується посекундна тарифiкацiя розмов.
Дохiд вiд мiжнародного трафiку включає платежi за мiжнароднi телефоннi дзвiнки, якi здiйснюються абонентами з територiї України.
Дохiд вiд надання послуг iноземним операторам включає регулярнi (мiсячнi, квартальнi, рiчнi) платежi за використання лiнiй та термiнацiю трафiку абонентiв iноземних операторiв, що знаходяться за межами територiї України, та базується на окремих угодах iз iноземними операторами.
Плата за користування каналами, доступ до лiнiй фiксованого зв’язку, вхiднi дзвiнки та транзит телефонного трафiку – це платежi, отриманi вiд українських операторiв послуг зв’язку, якi включають фiксованi платежi за доступ до мережi Групи та платежi за передачу та термiнацiю трафiку абонентiв цих операторiв. На вiдмiну вiд плати за термiнацiю та транзит телефонного трафiку, плата за користування телефонними лiнiями та каналами зв’язку встановлюється на основi тарифiв на телекомунiкацiйнi послуги, затверджених НКРЗI.
Доходи вiд надання послуг Iнтернет включають фiксовану абонентську плату, плату за передачу трафiку з використанням IР-технологiй, дохiд вiд реалiзацiї Iнтернет-карток, плату за послуги з передачi даних, плату за пiдключення та iншi платежi за надання послуг

Продовження тексту приміток

16. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Витрати на оплату працi 1,389,473 1,487,390
Комунальнi послуги 518,687 471,334
Знос основних засобiв (Примiтка 5) 443,189 368,069
Матерiали 322,444 322,462
Технiчне обслуговування та ремонт 287,505 178,506
Послуги, наданi iноземними операторами 228,522 251,528
Знецiнення/переоцiнка основних засобiв (Примiтка 5) 198,276 (94,779)
Плата за користування телефонними лiнiями та каналами зв’язку, вхiднi дзвiнки та транзит телефонного трафiку 152,473 195,526
Витрати на оренду 100,958 86,210
Амортизацiя нематерiальних активiв 40,370 41,548
Збиток вiд припинення визнання фiлiї у Криму (Примiтка 5) - 181,765
Iнше 139,725 115,065
Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3,821,622 3,604,624
17. Адмiнiстративнi витрати
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Витрати на оплату працi 544,441 500,770
Земельнi та iншi податки 114,363 42,017
Витрати на оренду 67,165 48,831
Професiйнi послуги 23,347 22,546
Матерiали 19,140 18,372
Комунальнi послуги 15,295 12,097
Технiчне обслуговування та ремонт 10,373 4,974
Банкiвськi комiсiї та виплати 5,566 8,557
Знос основних засобiв (Примiтка 5) 4,923 41,108
Знецiнення/переоцiнка основних засобiв (Примiтка 5) 1,170 15,183
Амортизацiя нематерiальних активiв 312 90
Збиток вiд припинення визнання фiлiї у Криму (Примiтка 5) - 21,085
Iнше 65,708 42,697
Всього адмiнiстративних витрат 871,803 778,327
18. Витрати на збут
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Витрати на оплату працi 259,715 329,242
Витрати на рекламу та полiграфiчнi послуги 67,211 68,902
Комiсiйнi 40,089 13,165
Банкiвськi комiсiї та виплати 31,422 31,247
Доставка рахункiв 29,235 33,654
Комунальнi послуги 26,210 25,133
Матерiали 10,567 7,621
Амортизацiя нематерiальних активiв 4,497 4,706
Знос основних засобiв (Примiтка 5) 1,500 4,334
Технiчне обслуговування та ремонт 1,094 2,340
Знецiнення/переоцiнка основних засобiв (Примiтка 5) 666 1,385
Збиток вiд припинення визнання фiлiї у Криму (Примiтка 5) - 1,922
Iнше 5,399 4,248
Всього витрат на збут 477,605 527,899

19. Iншi операцiйнi витрати
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Знецiнення сумнiвної торгової та iншої дебiторської заборгованостi 141,164 127,412
Витрати згiдно колективного договору 71,463 68,376
Знецiнення грошових коштiв 41,663 46,036
Комунальнi послуги 38,067 30,308
Збиток вiд знецiнення/переоцiнки основних засобiв (Примiтка 5) 12,680 4,526
Штрафи та пеня 5,368 16,229
Знос основних засобiв (Примiтка 5) 5,334 12,674
Знецiнення/(сторно витрат на знецiнення) товарно-матерiальних запасiв 1,916 6,144
Збиток вiд припинення визнання фiлiї у Криму (Примiтка 5) - 7,412
Iнше 3,482 56,888
Всього iнших операцiйних витрат 321,137 376,005
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення сумнiвної торгової та iншої дебiторської заборгованостi включає знецiнення сумнiвної торгової дебiторської заборгованостi у сумi 130,258 тисяч гривень (у 2015 роцi – 90,876 тисяч гривень) та знецiнення сумнiвної iншої дебiторської заборгованостi у сумi 10,906 тисяч гривень (у 2015 роцi – 36,536 тисяч гривень). 
Знецiненi грошовi кошти станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року представленi грошовими коштами у касi, накопиченими на територiях, де триває збройний конфлiкт, якi неможливо вилучити з цих територiй.
Витрати на персонал згiдно колективного договору включають виплати у зв'язку з розiрванням трудового договору працiвникiв у сумi 57,105 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року (31 грудня 2015 року – 74,776 тисяч гривень). 
20. Iншi операцiйнi доходи 
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Прибуток вiд вибуття необоротних активiв 158,402 145,150
Штрафи та пеня 25,468 14,550
Прибуток вiд списання кредиторської заборгованостi 23,330 3,780
Прибуток вiд надлишкiв запасiв 11,100 5,670
Прибуток вiд курсової рiзницi 7,128 585
Iнше 29,596 24,809
Всього iнших операцiйних доходiв 255,024 194,544
У 2016 та 2015 роках прибуток вiд вибуття необоротних активiв переважно представлений продажем демонтованого мiдного кабелю, який не використовується Групою, та певного майна Групи. Мiдний кабель був демонтований у 2016 та 2015 роках в ходi оптимiзацiї мережi та переключення абонентiв до iнших кабелiв. До початку процесу демонтажу в керiвництва не було заздалегiдь доступної достатньої iнформацiї про конкретнi активи, що пiдлягали оптимiзацiї та подальшому продажу, у зв'язку з чим такий мiдний кабель вважався спецiалiзованим активом та оцiнювався у складi єдиної ОГГК разом з iншими спецiалiзованими активами Групи iз використанням методу амортизованої вартостi замiщення з перевiркою на економiчне знецiнення з використанням методу дисконтованих грошових потокiв. Таким чином, перевищення надходжень вiд продажу цього кабелю порiвняно з його балансовою вартiстю призвело до значного прибутку вiд вибуття.
21. Фiнансовi витрати 
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Процентнi витрати за кредитами та позиками 356,482 423,256
Чистий збиток вiд курсової рiзницi 37,312 199,405
Процентнi витрати за зобов’язаннями з довгострокових пенсiйних виплат 
працiвникам (Примiтка 11) 31,840 32,431
Процентнi витрати за зобов’язаннями з iнших довгострокових виплат 
працiвникам 1,309 1,824
Iншi фiнансовi витрати 2,086 15,076
Всього фiнансових витрат 429,029 671,992
22. Фiнансовi доходи
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Процентнi доходи 52,718 23,847
Ефект дисконтування кредиту, наданого материнськiй компанiї (Примiтка 8) 5,141 106,588
Iншi фiнансовi доходи 3 7,360
Всього фiнансових доходiв 57,862 137,795
23. Податок на прибуток
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
(Витрати)/дохiд з податку на прибуток 36,136 (151,440)
(Витрати)/дохiд з податку на прибуток - поточний податок (146,185) 118
(Витрати) з податку на прибуток (110,049) (151,322)
Згiдно зi змiнами українського податкового законодавства, що набули чинностi протягом 2013-2014 рокiв, ставка податку на прибуток для українських компанiй становила 19% у 2013 роцi та 18% починаючи з першого сiчня 2014 року. З 1 сiчня 2015 року набули чинностi змiни Податкового кодексу України. Подальшi змiни Податкового кодексу були прийнятi з 1 сiчня 2016 року. Цi змiни вважаються практично введеним в дiю для цiлей розрахунку вiдстрочених податкiв станом на 31 грудня 2015 року.
Узгодження дiючої ставки оподаткування:
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Прибуток до оподаткування 637,634 699,844

(Витрати) з податку на прибуток за ставкою 18% (114,774) (125,972)
Вплив на податок на прибуток:
Статтi, що не вiдносяться на валовi витрати (3,645) (155)
Знецiнення активiв у Криму - (39,081)
Витрати на створення резерву пiд знецiнення дебiторської
заборгованостi - (14,751)
Виключення сум, пов'язаних з припиненою дiяльнiстю (13,044) (9,407)
Неоподатковуванi доходи (236) 2,379
Вiдстроченi податковi активи, визнанi через змiни у Податковому кодексi 40,896 -
Змiна оцiночних вiдстрочених податкових активiв, визнаних у попереднiх 
перiодах (21,460) -
Використанi вiдстроченi податковi активи, що ранiше не визнавалися 2,214 35,665 
(Витрати) з податку на прибуток (110,049) (151,322)
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового звiтування та їхньою податковою базою. Податковий ефект змiн цих тимчасових рiзниць був розрахований, виходячи з оцiнки керiвництвом строкiв кредитування або вiднесення цих рiзниць на витрати у податковiй декларацiї Групи за ставкою 18%, яка, як очiкується, дiятиме у майбутнiх перiодах. З 1 сiчня 2015 року набули чинностi змiни до порядку обчислення податку на прибуток пiдприємств, згiдно з якими основою для розрахунку податку є скоригований бухгалтерський прибуток, а не окремий розрахунок оподатковуваного доходу та валових витрат. 
Змiни вiдстрочених податкiв у зв’язку iз змiнами визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 1 сiчня 
2016 р. Визнанi у звiтi про фiнансовi результати 
(витрати)/дохiд Визнанi у iншому сукупному доходi 31 грудня 2016 р.
Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть (746,476) (812) (74,988) (822,276)
Нематерiальнi активи 2,683 (6,524) - (3,841)
Дебiторська заборгованiсть - 79,836 - 79,836
Забезпечення по невикористаних вiдпустках та iнших 
виплатах працiвникам 23,228 (23,228) - -
Забезпечення по пенсiях за роботу в шкiдливих умовах 30,128 (1,164) 4,852 33,816
Податковi збитки минулих перiодiв 11,972 (11,972) - -
Вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) (678,465) 36,136 (70,136) (712,465)
Невизнанi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) - - - -
Чистi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) (678,465) 36,136 (70,136) (712,465)
Змiни вiдстрочених податкiв у зв’язку iз змiнами визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 1 сiчня 
2015 р. Визнанi у звiтi про фiнансовi результати 
(витрати)/дохiд Визнанi у iншому сукупному доходi 31 грудня 2015 р.
Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть 115,084 (19,850) (841,710) (746,476)
Нематерiальнi активи (5,335) 8,018 - 2,683
Запаси 9,776 (9,776) - -
Забезпечення по невикористаних вiдпустках та iнших 
виплатах працiвникам 49,800 (26,572) - 23,228
Забезпечення по пенсiях за роботу в шкiдливих умовах 31,235 (6,306) 5,199 30,128
Податковi збитки минулих перiодiв 108,926 (96,954) - 11,972
Вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) 309,486 (151,440) (836,511) (678,465)
Невизнанi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) - - - -
Чистi вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) 309,486 (151,440) (836,511) (678,465)
24. Управлiння фiнансовими ризиками та капiталом 
У ходi звичайної дiяльностi у Групi виникають кредитнi, процентнi, валютнi ризики та ризики лiквiдностi.
Справедлива вартiсть
Певнi вимоги до розкриття iнформацiї Групи вимагають визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i зобов'язань. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з використанням зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках, що стосуються даного активу або зобов'язання.
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при передачi зобов’язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент оцiнки (тобто цiна вибуття).
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть
Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть оцiнюється як теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату.
Непохiднi фiнансовi зобов’язання
Справедлива вартiсть, що визначається для цiлей розкриття iнформацiї, розраховується на основi поточної вартостi майбутнiх грошових потокiв по основнiй сумi i вiдсотках, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату. Ринкова процентна ставка по фiнансовiй орендi визначається виходячи з процентної ставки за аналогiчними орендними договорами.
Балансова вартiсть всiх фiнансових активiв та зобов’язань не вiдрiзняється суттєво вiд їх справедливої вартостi на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року.
Iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi
З метою дотримання вимог МСФЗ 13, що вiдносяться до розкриття iнформацiї щодо справедливої вартостi, всi фiнансовi та нефiнансовi активи та зобов’язання, щодо яких робляться розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть, вiдносяться до вiдповiдного рiвня iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi. МСФЗ 13 встановлює iєрархiю методiв оцiнки, що базується на тому, якi вхiднi данi – вiдкритi чи закритi - використовуються при застосуваннi того чи iншого методу. Вiдкритi данi вiдображають ринкову iнформацiю, отриману з незалежних джерел; закритi данi вiдображають ринковi припущення, зробленi Групою. На цих двох типах даних побудована iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi, що наводиться нижче:
• Рiвень 1 — оцiнка ґрунтується на цiнах котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань, до яких Група має доступ на дату оцiнки; 
• Рiвень 2 — оцiнка ґрунтується на вхiдних даних, iнших нiж цiни котирувань, що увiйшли у Рiвень 1, якi є вiдкритими, тобто спостерiгаються для активу або зобов’язання або прямо, або опосередковано; 
• Рiвень 3 — оцiнка ґрунтується на вхiдних даних для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступу, зокрема на значних закритих даних, що використовуються для коригувань вiдкритих вхiдних даних, якi є важливими для оцiнки.
Розкриття iнформацiї щодо фiнансових та нефiнансових активiв та зобов’язань Групи були визначенi згiдно з результатами оцiнки, яка вiдповiдає Рiвню 2 iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi, крiм спецiалiзованих основних засобiв, якi були оцiненi станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року за справедливою вартiстю (за вирахуванням витрат на вибуття) з використанням закритих вхiдних даних, що вiдповiдає Рiвню 3 iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi.
Рiвень 2: Ключовi вхiднi данi та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, представленi ринковими процентними ставками, що приблизно дорiвнюють ефективним процентним ставкам Групи на звiтну дату. Крiм того, протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року, не було змiн методiв оцiнки справедливої вартостi та перенесень даних з однiєї категорiї оцiнки до iншої. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв у балансi Групи станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi.
Ключовi вхiднi данi та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi нефiнансових активiв, представленi ринковими цiнами на аналогiчнi активи та цiнами останнiх угод Групи з продажу подiбних активiв з певними коригуваннями, якi спостерiгаються прямо або опосередковано. У 2015 роцi змiнився метод оцiнки окремих об’єктiв основних засобiв, якi можуть бути вивiльненi з операцiйної дiяльностi та проданi на вiдкритому ринку, як описано у Примiтцi 5. Цi активи були переведенi з категорiї оцiнки за Рiвнем 3 до категорiї оцiнки за Рiвнем 2 та оцiненi з застосуванням ринкового методу станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року.
Рiвень 3: Опис використаних вхiдних даних та чутливiсть оцiнки справедливої вартостi до змiн цих вхiдних даних наведено у Примiтцi 5.
Полiтика та процедури управлiння ризиками
При використаннi фiнансових iнструментiв Група зазнає таких видiв ризикiв:
- кредитний ризик;
- ризик лiквiдностi;
- ринковий ризик. 
У цiй примiтцi представлена iнформацiя щодо кожного iз зазначених ризикiв, яких зазнає Група, про цiлi, полiтику та процедури оцiнки та управлiння ризиками, а також про управлiння капiталом Групи. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 
Наглядова рада несе всю повноту вiдповiдальностi за органiзацiю системи управлiння ризиками та нагляд за функцiонуванням цiєї системи.
Полiтика з управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу ризикiв, яких зазнає Група, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а також для здiйснення монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов та умов дiяльностi Групи. Через засоби навчання та стандарти i процедури управлiння Група намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище контролю, в якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов’язки. 
Наглядова рада здiйснює нагляд за тим, яким чином керiвництво контролює дотримання полiтик i процедур з управлiння ризиками, а також аналiзує адекватнiсть структури управлiння ризиками по вiдношенню до ризикiв, яких зазнає Група. 
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик виникнення фiнансового збитку внаслiдок невиконання споживачем або контрагентом зобов’язань за договором. Цей ризик виникає, головним чином, у зв’язку з дебiторською заборгованiстю споживачiв та iнвестицiйними цiнними паперами. 
Група не вимагає надання застави по фiнансових активах. Монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється постiйно. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартiстю кожного фiнансового активу, вiдображеного у звiтi про фiнансовий стан.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть 
Наявнiсть кредитного ризику залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних характеристик кожного споживача. Демографiчнi показники клiєнтської бази, включаючи ризик дефолту, властивий конкретнiй галузi або країнi, в якiй споживачi здiйснюють свою дiяльнiсть, меншою мiрою впливає на рiвень кредитного ризику, крiм споживачiв у Донецькiй та Луганськiй областях, де триває збройний конфлiкт. 
При здiйсненнi монiторингу кредитного ризику споживачiв останнi групуються згiдно з їх кредитними характеристиками, у тому числi, залежно вiд того, чи вiдносяться вони до фiзичних або юридичних осiб, чи є вони вiтчизняними або мiжнародними операторами, державними установами, а також згiдно зi структурою їх заборгованостi за строками. Керiвництво не аналiзує кредитну якiсть дебiторської заборгованостi до моменту прострочення до 90 днiв. Якщо споживач  фiзична особа не платить бiльше 3 мiсяцiв, надання послуги призупиняється Групою до надходження оплати.
Керiвництво впровадило кредитну полiтику, згiдно з якою платоспроможнiсть кожного iноземного оператора аналiзується окремо на момент початку спiвробiтництва. З урахуванням результатiв такого аналiзу контрагенту пропонуються умови оплати та надання послуг. Пiсля цього на постiйнiй основi аналiзується лише виконання зобов'язань з оплати.
Отримання Групою дебiторської заборгованостi залежить вiд ряду економiчних та полiтичних факторiв, але, на думку керiвництва, у Групи вiдсутнiй значний ризик збиткiв, що перевищували б резерви, створенi у цiй фiнансовiй звiтностi.
Грошовi кошти на рахунках
Група розмiщує кошти на депозитах на рахунках в банках, залежно вiд їхнього кредитного ризику. При виборi банку для розмiщення депозиту Група враховує кредитний рейтинг контрагента, попереднiй досвiд роботи з ним та процентну ставку, яку пропонує банк.
Станом на 31 грудня 2016 року 90% грошових коштiв Групи розмiщено у 4 українських банках (на 31 грудня 2015 року - 91% розмiщено у 4 українських банках), що призводить до концентрацiї кредитного ризику.
Далi наведений аналiз коштiв на банкiвських рахунках за кредитною якiстю згiдно з кредитними рейтингами за оцiнкою Fitch або Moody’s станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
A 11,704 -
B- 8,209 -
Caa2 2,199 11,517
Caa3 105,716 51,675
без рейтингу 13,714 93,172
141,542 156,364
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Група не зможе виконати свої фiнансовi зобов’язання шляхом поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньої для виконання зобов’язань Групи по мiрi настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди репутацiї Групи.
Група намагається забезпечити наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, доступних на першу вимогу, в обсязi, достатньому для покриття очiкуваних короткострокових операцiйних витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов’язань; це не розповсюджується на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, наприклад, стихiйне лихо. 
У груднi 2015 року Група пiдписала угоду на отримання довгострокової кредитної лiнiї з китайським банком з лiмiтом 50,000 тисяч доларiв США, що дорiвнювало 1,359,543 тисячi гривень за обмiнним курсом станом на звiтну дату, та строком погашення до грудня 2022 року. Станом на 31 грудня 2016 року заборгованiсть за цiєю кредитною лiнiєю становила 363,202 тисячi гривень. 
Станом на 31 грудня 2016 року Група мала мультивалютну вiдновлювану кредитну лiнiю iз загальним лiмiтом в еквiвалентi 30,000 тисяч доларiв США, що становить 815,726 тисяч гривень за курсом обмiну станом на звiтну дату. Станом на 31 грудня 2016 року використана сума цiєї кредитної лiнiї становила 767,725 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 837,915 тисяч гривень). Договiр вiдновлюваної кредитної лiнiї дiє до вересня 2017 року.
У червнi 2015 року Група пiдписала кредитний договiр з українським банком на суму 160,000 тисяч гривень. Вiдповiдна заборгованiсть була погашена чотирма рiвними внесками до червня 2016 року.
У жовтнi 2016 року Група пiдписала кредитний договiр з українським банком на суму 150,000 тисяч гривень. У грудня 2016 року лiмiт кредитної лiнiї було збiльшено до 300,000 тисяч гривень.Станом на 31 грудня 2016 року заборгованiсть за цiєю кредитною лiнiєю становила 300,000 тисяч гривень.
Строки погашення зобов’язань по непохiдних фiнансових зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, включаючи виплату процентiв, на 31 грудня 2016 року представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Балансова вартiсть Контрактнi грошовi потоки До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 2 рокiв
Позики:
Банкiвськi кредити 1,410,458 1,446,937 1,135,896 53,445 257,596 -
Випущенi облiгацiї 491,700 513,285 - 507,974 5,311 -
Кредити вiд постачальникiв
обладнання 2,397 2,397 - - 2,397 -
Проценти до виплати 14,914 14,914 9,761 5,153 - -
Всього позик 1,919,469 1,977,533 1,145,657 566,572 265,304 -
Кредиторська заборгованiсть за 
товари, роботи та послуги та iнша 
кредиторська заборгованiсть 326,338 326,338 326,338 - - -
Iншi поточнi зобов'язання 16,676 16,676 16,676 - - -
Всього 2,262,483 2,320,547 1,488,671 566,572 265,304 -
Довгострокова кредитна лiнiя, отримана вiд китайського банку та класифiкована як така, що пiдлягає погашенню протягом перiоду до одного мiсяця, включає суму 363,202 тисячi гривень, рекласифiковану внаслiдок порушення фiнансового показника за вiдповiдним кредитним договором (Примiтка 12). Початковий строк погашення цiєї суми - дев'ятьма рiвними внесками щопiвроку, починаючи з листопада 2019 року. У груднi 2022 року Група виплатить останнi два внески за цим договором.
Кредитна лiнiя, отримана вiд українського банку та класифiкована як така, що пiдлягає погашенню протягом перiоду до одного мiсяця, включає суму 767,725 тисяч гривень, рекласифiковану внаслiдок порушення фiнансового показника за вiдповiдним кредитним договором (Примiтка 12). Початковий строк погашення цiєї суми – сiчень 2017 року.
Строки погашення зобов’язань по непохiдних фiнансових зобов’язаннях згiдно з умовами договорiв, включаючи виплату процентiв, на 31 грудня 2015 року представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Балансова вартiсть Контрактнi грошовi потоки До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 2 рокiв
Позики:
Банкiвськi кредити 997,915 1,031,892 636,986 50,445 344,461 -
Випущенi облiгацiї 890,200 1,031,257 - 438,884 79,770 512,603
Кредити вiд постачальникiв обладнання 33,992 34,651 2,407 16,019 16,225 -
Проценти до виплати 13,385 13,385 5,054 8,331 - -
Всього позик 1,935,492 2,111,185 644,447 513,679 440,456 512,603
Кредиторська заборгованiсть за товари, 
роботи та послуги та iнша кредиторська 
заборгованiсть 353,984 353,984 353,984 - - -
Iншi поточнi зобов'язання 48,583 48,583 48,583 - - -
Всього 2,338,059 2,513,752 1,047,014 513,679 440,456 512,603
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi ставки i вартiсть капiталу, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик. Група несе фiнансовi зобов’язання з метою управлiння ринковими ризиками. Всi такi операцiї здiйснюються згiдно з iнструкцiями керiвництва. Група не застосовує операцiї хеджування для управлiння волатильнiстю показникiв прибутку чи збитку.
Валютний ризик
У Групи виникає валютний ризик у зв’язку з транзакцiями з iноземними операторами та позиками, деномiнованими в iноземнiй валютi. Валютами, що викликають цей ризик, є, в основному, долари США та євро. Українське законодавство обмежує спроможнiсть Групи хеджувати свiй валютний ризик, отже, Група не хеджує свiй валютний ризик. Проте, валютний ризик враховується керiвництвом пiд час вибору валюти розрахункiв з операторами та постачальниками товарiв та послуг.
Рiвень валютного ризику представлений таким чином:
(у тисячах гривень) Деномiнованi у доларах США Деномiнованi в євро
31 грудня 
2016 р. 31 грудня 
2015 р. 31 грудня 
2016 р. 31 грудня 
2015 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги 46,540 64,752 46,354 27,347
Грошовi кошти та їх еквiваленти 16,995 3,077 137 5,414
Поточна частина довгострокових 
кредитiв та позик (367,840) (11,250) - (20,544)
Короткостроковi кредити та позики - (209,399) - -
Кредиторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги (855) (72,730) (2,613) (5,339)
Чиста довга/(коротка) позицiя (305,160) (225,550) 43,878 6,878
30-ти вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют на 31 грудня призвело б до збiльшення (зменшення) суми прибутку пiсля оподаткування та збiльшення (зменшення) власного капiталу на зазначенi нижче суми. Цей аналiз виконаний на основi припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, процентних ставок. 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. 
Долари США (74,441) (55,485)
Євро 10,797 1,692
30-ти вiдсоткове змiцнення гривнi по вiдношенню до зазначених валют на 31 грудня призвело б до протилежного впливу на зазначенi вище суми, виходячи з припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин.
Процентний ризик
Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом змiни їх майбутнiх грошових потокiв (для заборгованостi за плаваючою ставкою). Керiвництво не має офiцiйної полiтики визначення необхiдного спiввiдношення заборгованостi Групи з фiксованими та плаваючими процентними ставками. Однак при отриманнi нових кредитiв та позик керiвництво здiйснює вiдповiдний аналiз перш, нiж прийняти рiшення щодо того, яка процентна ставка – фiксована чи плаваюча – буде бiльш вигiдною для Групи протягом розрахункового перiоду до погашення заборгованостi. 
Оскiльки Група, як правило, не має значних процентних активiв, її доходи та грошовi потоки вiд основної дiяльностi переважно не залежать вiд змiн ринкових процентних ставок. Процентний ризик Групи виникає у зв'язку з довгостроковими та короткостроковими позиками. Станом на 31 грудня 2016 року позики у сумi 40% вiд загальної суми позик були наданi Групi за плаваючою ставкою (на 31 грудня 2015 року - 43%).
Iнформацiя про ефективнi процентнi ставки за фiнансовими iнструментами наведена у Примiтцi 12. Перегляд процентної ставки за iнструментами з фiксованою процентною ставкою вiдбувається при настаннi строку їх погашення. Процентна ставка за iнструментами з плаваючою ставкою переглядається постiйно.
Змiна процентних ставок на 100 базисних пунктiв призвела б до збiльшення або зменшення прибутку пiсля оподаткування та збiльшення або зменшення власного капiталу на 7,677 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 8,379 тисяч гривень) в результатi збiльшення/зменшення чистих процентних витрат по фiнансових активах та зобов’язаннях зi змiнними ставками. Цей аналiз виконаний на основi припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, курсiв обмiну валют.
Iнший ринковий цiновий ризик
Група не укладає товарних контрактiв, крiм випадкiв, коли це необхiдно для очiкуваного споживання та продажiв. Розрахунок за цими контрактами не здiйснюється за чистою сумою. 
Угоди про взаємозалiк або аналогiчнi угоди
Вплив можливого взаємозалiку активiв та зобов'язань для зменшення потенцiйного кредитного ризику є незначним.
Управлiння капiталом
Полiтика Групи передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi у майбутньому. Керiвництво контролює як структуру статутного капiталу, так i доходнiсть капiталу.
Керiвництво намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку можна досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, та перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує стiйка позицiя капiталу.
Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом. 
Станом на 31 грудня 2016 року чистi активи Групи у сумi 8,004,304 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року – 7,514,387 тисяч гривень) перевищують зареєстрований статутний капiтал Групи, затверджений у Статутi в розмiрi 4,681,562 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року – 4,681,562 тисячi гривень).
25. Зобов’язання
Зобов'язання за облiгацiями материнської компанiї
У 2015 роцi Група приєдналася до переговорiв своєї материнської компанiї з власниками її облiгацiй щодо плану реструктуризацiї облiгацiй. У вереснi 2015 року Група уклала договори iз власниками облiгацiй материнської компанiї (двома українськими державними банками) про викуп певних облiгацiй материнської компанiї у сумi 2,000,000 тисяч гривень (номiнальна вартiсть) плюс вiдповiдна частка нарахованих i несплачених процентiв за останнiй перiод їх нарахування не пiзнiше 15 березня 2017 року, якщо власниками облiгацiй на цю дату все ще залишатимуться банки. Як забезпечення зобов'язань перед власниками облiгацiй з їх викупу, материнська компанiя надала у заставу усi простi акцiї Компанiї, якими вона володiє (92,791%),. Як описано у Примiтцi 6, з 2015 року Група веде переговори щодо продажу активiв її мобiльного сегмента, що пiдлягає узгодженню з Антимонопольним комiтетом України та Фондом державного майна України. Група уклала зазначенi вище договори з банками з метою погасити певну частину облiгацiй материнської компанiї, спрямувавши банкам кошти, очiкуванi вiд продажу мобiльного сегменту. Проте у 2016 роцi Фонд державного майна України не узгодив продаж активiв мобiльного сегмента до пiдтвердження виконання приватизацiйних зобов'язань, взятих на себе материнською компанiєю. Хоча Група i надалi планує продаж її мобiльного сегмента, виконання приватизацiйних зобов'язань материнської компанiї знаходилось поза межами контролю Групи. Крiм того, це призвело до розширення переговорiв мiж банками та материнською компанiєю щодо погашення облiгацiй материнської компанiї в обмiн на частку меншостi в Укртелекомi. Станом на 31 грудня 2016 року переговори не було завершено. 
У лютому 2017 року Фонд державного майна дiйшов висновку про невиконання материнською компанiєю певних приватизацiйних зобов'язань, що призвело до ризику потенцiйних судових процесiв проти материнської компанiї щодо розiрвання приватизацiйної угоди та повернення акцiй Компанiї у державну власнiсть. Крiм того, це стало причиною призупинення переговорiв iз банками. 
Договiр з одним iз власникiв облiгацiй вимагав вiд Групи прийняти та сплатити облiгацiї, якщо вони переданi Групi власником облiгацiй не пiзнiше 15 березня 2017. 15 березня 2017 року власник облiгацiй пред'явив облiгацiї материнської компанiї у сумi 1,000,000 тисяч гривень та вiдповiдну частку нарахованих i несплачених процентiв у сумi 36,820 тисяч гривень до викупу Групою на депозитний рахунок нотарiуса. На дату випуску цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi Група не сплатила за цi облiгацiї та має намiр оскаржувати свої зобов'язання за договором. Iнший власник облiгацiй пред'явив облiгацiї материнської компанiї у сумi 1,000,000 тисяч гривень та вiдповiдну частку нарахованих i несплачених процентiв у сумi 36,820 тисяч гривень до викупу материнськiй компанiї 17 березня 2017 року, що, на думку керiвництва, є припиненням дiї зобов'язання Групи з викупу цих облiгацiй.
Зобов’язання з капiталовкладень
На 31 грудня 2016 року Група мала договiрнi зобов’язання на придбання основних засобiв на суму 920,374 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року – 48,918 тисяч гривень), а також придбання програмного забезпечення та iнших активiв. 
Операцiйна оренда
Мiнiмальнi платежi за договорами операцiйної оренди, що не пiдлягають анулюванню, представленi таким чином:
(у тисячах гривень)
31 грудня 2016 р.
31 грудня 2015 р.
До одного року 114,210 111,135 
Вiд одного до п’яти рокiв 220,078 195,760 
Понад п’ять рокiв 794 1,105 
335,082 308,000 
Група орендує землю та ряд примiщень, де знаходиться її телекомунiкацiйне обладнання, за договорами операцiйної оренди. Оренднi платежi, як правило, збiльшуються щорiчно з метою вiдображення ринкових цiн оренди.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 року, сума зобов’язань, пов’язаних з договорами операцiйної оренди, визнана як витрати у складi фiнансових результатiв, складала 168,123 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року – 135,041 тисяча гривень). 
26. Непередбачуванi зобов’язання
Страхування
Група не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення вiдповiдальностi перед третьою особою у зв’язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов’язаних з майном чи операцiями Групи, оскiльки керiвництво отримує страховий захист тiльки у разi, якщо вважає це економiчно доцiльним. Керiвництво вважає, що, виходячи з його оцiнки страхових ризикiв та наявностi i доступностi страхових продуктiв в Українi, по цих ризиках був забезпечений вiдповiдний страховий захист. Однак до тих пiр, поки Група не отримає бiльш досконалi страховi продукти, потенцiйна втрата чи знищення тих чи iнших активiв створює вiдповiднi ризики для операцiй та фiнансового стану Групи.
Право користування земельними дiлянками 
Станом на 31 грудня 2016 року значна частина земельних дiлянок, на яких розташоване обладнання та об'єкти нерухомостi, використовується Групою без юридично оформлених правовстановлюючих документiв.
Користування земельними дiлянками без юридичного оформлення або iз порушенням порядку видiлення громадських земельних дiлянок може розглядатися наглядовими органами як порушення земельного законодавства. Це може призвести до вимоги привести земельнi вiдносини у вiдповiднiсть чинному законодавству та штрафних санкцiй за незаконне користування земельними дiлянками.
Пов'язанi з цим витрати станом на звiтну дату неможливо достовiрно оцiнити, але вони можуть виявитися суттєвими для консолiдованої фiнансової звiтностi.
Непередбаченi податковi зобов’язання
Для української системи оподаткування характерною є наявнiсть численних податкiв, а також законодавство, яке пiдлягає частим змiнам, яке може застосовуватися ретроспективно, яке може тлумачитися по-рiзному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв. 
Наприкiнцi грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу вносяться суттєвi змiни, якi набувають чинностi 1 сiчня 2015 року. Найбiльш суттєвi змiни включають: 
• змiни до порядку обчислення податку на прибуток пiдприємств, згiдно з якими основою для розрахунку податку є скоригований бухгалтерський прибуток, а не окремий розрахунок оподатковуваного доходу та валових витрат; 
• змiни до порядку сплати ПДВ, згiдно з якими ПДВ, що нараховується при реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам на основi постачання товару чи послуги за вирахуванням ПДВ, нарахованого при закупiвлi, якщо цей ПДВ визначено таким, що сплачений податковим органам постачальниками Групи;.
• Базою оподаткування є загальна площа будiвель Групи (з урахуванням певних пiльг). 
Змiни, пов'язанi з ПДВ, вплинуть на строки грошових потокiв, а новi правила оподаткування податком на нерухомiсть та податком на прибуток пiдприємств вплинуть як на строки, так i на суми податкових платежiв.
Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку податкових органiв, якi за законом уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податковий рiк залишається вiдкритим для перевiрок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних рокiв; однак за певних обставин податковий рiк може залишатися вiдкритим довше. Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, порiвняно iз типовими ризиками, притаманними країнам з бiльш розвиненими системами оподаткування.
Група проводить операцiї з пов'язаними сторонами, як у самiй Групi, так i за її межами. З огляду на той факт, що практика застосування правил трансфертного цiноутворення в Українi є новою i продовжує змiнюватися, а практика нарахування зобов'язань ще не сформувалась, вплив оскарження компетентними органами трансфертного цiноутворення Групи не можна достовiрно оцiнити. Проте зрештою вiн може виявитись суттєвим для фiнансового стану та/чи операцiй Групи в цiлому. 
Керiвництво вважає, що Група створила достатнiй резерв по податкових зобов’язаннях, виходячи з власної iнтерпретацiї податкового законодавства України, офiцiйних заяв i судових рiшень. Однак тлумачення законодавства вiдповiдними органами влади можуть вiдрiзнятися, i якщо органи влади зможуть довести правильнiсть таких власних тлумачень, якi не спiвпадають з позицiєю Групи, то це може суттєво вплинути на цю фiнансову звiтнiсть. Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року Групою не було створено забезпечення у зв’язку з непередбаченими податковими зобов’язаннями. 
Трансфертне цiноутворення
Група проводить операцiї з пов'язаними i непов'язаними сторонами, якi пiдлягають контролю згiдно з новим законодавством України про трансфертне цiноутворення. 
З огляду на складнiсть телекомунiкацiйного бiзнесу та той факт, що практика застосування нових правил трансфертного цiноутворення в Українi ще не сформувалася, вплив оскарження трансфертних цiн Групи неможливо достовiрно оцiнити, проте зрештою вiн може виявитися суттєвим для фiнансового стану та/чи операцiй Групи в цiлому, залежно вiд того, як мiсцевi податковi органи застосовуватимуть остаточнi правила. Крiм того, неможливо прогнозувати, якi рiшення прийматимуть українськi суди за спорами мiж податковими органами та керiвництвом.
Група проводить операцiї, якi пiдлягають контролю згiдно з законодавством України про трансфертне цiноутворення, зокрема, протягом 2015-2016 рокiв контрольованi операцiї Групи стосувалися термiнацiї трафiку абонентiв iноземних операторiв та консультацiйних послуг. Цiни на такi операцiї встановлюються за принципом "простягнутої руки". Керiвництво вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення постiйного дотримання законодавства про трансфертне цiноутворення. У Групи були впровадженi процедури контролю для визначення, аналiзу та документального пiдтвердження контрольованих операцiй на забезпечення дотримання нового законодавства про трансфертне цiноутворення. 
Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Група залучається до рiзних судових процесiв. На думку керiвництва, кiнцевий результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати операцiй Групи. Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року Групою не було створено забезпечення у зв’язку з судовими процесами.
27. Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
В ходi звичайної дiяльностi Групи здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пов’язаними сторонами є акцiонери, керiвництво та їхнi близькi родичi, а також компанiї, що контролюються акцiонерами або знаходяться пiд суттєвим впливом акцiонерiв. Цiни за операцiями з пов’язаними сторонами встановлюються на регулярнiй основi. Умови операцiй iз окремими пов’язаними сторонами можуть вiдрiзнятися вiд ринкових.
Материнська компанiя та основний власник
На 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року основним власником акцiй Компанiї є ТОВ “ЕСУ”. 
Починаючи з 30 вересня 2013 року фактичним материнським пiдприємством Компанiї є фiнансово-промислова група України “Cистем Кепiтал Менеджмент” (“СКМ”) та її основний бенефiцiарний власник – пан Р.Л. Ахметов, який має повноваження керувати здiйсненням операцiй Групи на свiй власний розсуд та заради власної вигоди. До зазначеної дати фактичним материнським пiдприємством Компанiї та її основним бенефiцiарним власником була австрiйська компанiя Epic. 
Акцiонерне товариство “Cистем Кепiтал Менеджмент” (“СКМ”) не публiкує свою фiнансову звiтнiсть.
Операцiї з представниками управлiнського персоналу
Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня, основний управлiнський персонал отримав наступну суму компенсацiй, що була включена до складу затрат на оплату працi:
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Короткостроковi виплати працiвникам 97,279 70,682
97,279 70,682
Забезпечення премiй основному управлiнському персоналу становило 52,757 тисяч гривень станом на 31 грудня 2016 року та 27,759 тисяч гривень станом на 31 грудня 2015 року.
Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
Основний управлiнський персонал Групи представлений членами Наглядової ради Групи, Директором Групи та керiвниками напрямкiв.
Залишки за розрахунками та операцiями з безпосереднiм акцiонером
Умови надання безпроцентного кредиту розкритi у Примiтцi 8.
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Залишки:
Процентнi облiгацiї, випущенi материнською компанiєю (Примiтка 9) 160,872 160,872
Дебiторська заборгованiсть за процентами, нарахованими за 
облiгацiями, випущеним материнською компанiєю (ефективна 
процентна ставка 24%) 65,588 26,870
Безпроцентний кредит, наданий материнськiй компанiї (Примiтка 8) 737,983 734,006
Операцiї:
Надання безпроцентного кредиту (1,453) (400,860)
Погашення безпроцентного кредиту 245 72,500
Ефект дисконтування безпроцентного кредиту (Примiтка 22) 5,141 106,588
Рiзниця мiж номiнальною та справедливою вартiстю безпроцентного
кредиту, визнана у капiталi (Примiтка 10) (2,372) (42,007)
Процентний дохiд, нарахований за облiгацiями, випущеними 
материнською компанiєю 38,718 19,994
Як описано у Примiтцi 26, у вереснi 2015 року Група уклала угоди з власниками облiгацiй, емiтованими материнською компанiєю ТОВ "ЕСУ", вiдповiдно до яких Група зобов'язана викупити цi облiгацiї у сумi 2,000,000 тисяч гривень до 15 березня 2017 року i вiдповiднi нарахованi та несплаченi вiдсотки до дати викупу. Бiльш докладна iнформацiя розкрита у Примiтцi 25.
Операцiї з асоцiйованими пiдприємствами/дочiрнiми компанiями основного бенефiцiарного власника
Вiдстрочка платежу за операцiями купiвлi-продажу з дочiрнiми та асоцiйованими пiдприємствами основного бенефiцiарного власника встановлена у межах 30-60 днiв.
(у тисячах гривень) 2016 рiк 2015 рiк
Залишки:
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 8,036 7,406
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 14,931 24,490
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (13,051) (20,895)
Iншi поточнi зобов'язання (6,464) (6,082)
Операцiї:
Продаж обладнання та послуг 76,065 96,408
Придбання обладнання та послуг (207,485) (229,751)
Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року залишки за розрахунками, що є забезпеченими, вiдсутнi.
Станом на 31 грудня 2016 року майно балансовою вартiстю 413,200 тисяч гривень передане у забезпечення на користь однiєї з компанiй пiд контролем фактичної материнської компанiї (на 31 грудня 2015 року – 264,449 тисяч гривень). 
28. Подiї пiсля звiтної дати 
Донецька та Луганська фiлiї
Пiсля звiтної дати у березнi-квiтнi 2017 року контроль над майном та дiяльнiстю Донецької та Луганської фiлiй ПАТ "Укртелеком" захопили озброєнi угрупування. Керiвники фiлiй були змушенi призупинити контроль над їхньою дiяльнiстю. Станом на 31 грудня 2016 року активи Донецької та Луганської фiлiй були представленi чистою дебiторською заборгованостi за товари, роботи та послуги у сумi 17,115 тисяч гривень, запасами у сумi 13,138 тисяч гривень та наданими авансами у сумi 13,115 тисяч гривень. Основнi засоби були повнiстю знецiненими станом на кiнець року. Доходи та збиток пiсля оподаткування Донецької та Луганської фiлiй за 2016 рiк становили 220,089 тисяч гривень та 72,958 тисяч гривень, вiдповiдно. Донецька та Луганська фiлiї станом на 31 грудня 2016 року не мали значних зобов'язань перед третiми сторонами. Пiсля втрати контролю вартiсть чистих активiв була знецiнена до нуля.
Позики
У першому кварталi 2017 року Група залучила додаткове фiнансування вiд українського банку в сумi 250,000 тисяч гривень. Крiм того, строк погашення облiгацiй серiї V у сумi 400,000 тисяч гривень, якi пiдлягали погашенню у березнi 2017 року, було подовжено на один рiк до березня 2018 року. У забезпечення цих позик були переданi певнi будiвлi та обладнання балансовою вартiстю 687,440 тисяч гривень та 21,864 тисяч гривень вiдповiдно.
28. Подiї пiсля звiтної дати (продовження)
Зобов'язання з викупу облiгацiй материнської компанiї
Як описано у Примiтках 1 та 25, внаслiдок отриманого у лютому 2017 року висновку Фонду державного майна України щодо невиконання її приватизацiйних зобов'язань та вiдповiдних ризикiв потенцiйних судових процесiв проти материнської компанiї, включаючи ризик розiрвання первiсної приватизацiйної угоди та повернення акцiй Компанiї у державну власнiсть, переговори, що велися материнською компанiєю з двома державними банками щодо погашення її облiгацiй, були призупиненi, i у березнi 2017 року настав строк виконання зобов'язань Групи викупити облiгацiї Материнської компанiї у їх власникiв.
Як описано у Примiтках 1, 6 та 26, станом на 15 березня 2017 року Група не отримала надходжень вiд продажу активiв її мобiльного сегмента, що були призначенi банкам для погашення облiгацiй материнської компанiї.
Договiр з одним iз власникiв облiгацiй вимагав вiд Групи прийняти та сплатити облiгацiї, якщо вони переданi Групi власником облiгацiй не пiзнiше 15 березня 2017. 15 березня 2017 року власник облiгацiй пред'явив облiгацiї материнської компанiї у сумi 1,000,000 тисяч гривень та вiдповiдну частку нарахованих i несплачених процентiв у сумi 36,820 тисяч гривень до викупу Групою на депозитний рахунок нотарiуса. На дату випуску цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi Група не сплатила за данi облiгацiї та має намiр оскаржувати свої зобов'язання за договором. Iнший власник облiгацiй пред'явив облiгацiї материнської компанiї у сумi 1,000,000 тисяч гривень та вiдповiдну частку нарахованих i несплачених процентiв у сумi 36,820 тисяч гривень до викупу материнськiй компанiї 17 березня 2017 року, що, на думку керiвництва, є припиненням дiї зобов'язання Групи з викупу цих облiгацiй.Директор Головний бухгалтер

Курмаз Ю.П. Куц I.В.
26 квiтня 2017 р.ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту