Звіт за 2017 рік, розміщено 27.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21560766

4. Місцезнаходження

м. Київ , Шевченкiвський, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,будинок 18

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 246-58-76 (044) 246-43-78

6. Електронна поштова адреса

v352616@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 81

 

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
1. Дисконтнi облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися. 2. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися. 3. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкрите публiчне для облiгацiй серiй N, O, P, Q, T, U, V. Закрите приватне розмiщення для облiгацiй серiї R. 4. У звiтньому перiодi похiднi цiннi папери не розмiщувались. 5. У звiтному перiодi викуп власних акцiй товариством не проводився. 6. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не надавалися. 7. ПАТ "Укртелеком" не здiйснює спiльної дiяльностi 8. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй у звiтньому перiодi вiдсутня. 9. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям у звiтньому перiодi вiдсутня. 10. Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття у звiтньому перiодi вiдсутня. 11. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття у звiтньому перiодi вiдсутня. 12. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтнього перiоду вiдсутнi. 13. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтнього року вiдсутнi. 14. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття у звiтньому перiодi вiдсутня. 15. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв у звiтньому перiодi вiдсутня. 16. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв у звiтньому перiодi вiдсутня. 17. Вiдомостi про ФОН у звiтньому перiодi вiдсутнi. 18. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН у звiтньому перiодi вiдсутня. 19. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН у звiтньому перiодi вiдсутня. 20. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН у звiтньому перiодi вiдсутнiй. 21. Правила ФОН вiдсутнi. 22. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi не ведеться 23. "Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї" не може бути надана в повному обсязi, так як ПАТ "Укртелеком" надає послуги, а не виробляє матерiальну продукцiю вiдповiдно до п.15, глави 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826. 24. У формах фiнансової звiтностi вiд"ємнi показники проставленi зi знаком "-" (мiнус), т.я. iнше не передбачено програмним забезпеченням. 25. Звiт про стан об"єкта нерухомостi у звiтньому перiодi вiдсутнiй. 26. Дивiденди за звiтнiй перiод не виплачувались, тому iнформацiя про дивiденди вiдсутня

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

виписка АД 499440

3. Дата проведення державної реєстрації

28.02.2014

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

4681562000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

24358

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

6.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку

61.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв’язку

61.90 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв’язку

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до статтi 15 Статуту ПАТ «Укртелеком», що був затверджений 26.04.2016 р. черговими Загальними Зборами Акцiонерiв (протокол № 16 вiд 27.12.2016) та дiяв у звiтний перiод, органами Товариства є: - Загальнi Збори Акцiонерiв; - Наглядова Рада Товариства; - Директор Товариства. Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" Загальнi Збори є вищим органом Товариства. До виключної компетенцiї Загальних Зборiв належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; - внесення змiн до Статуту; - прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; - прийняття рiшення про змiну типу Товариства; - прийняття рiшення про розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про збiльшення Статутного Капiталу; - прийняття рiшення про зменшення Статутного Капiталу; - прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; - за необхiдностi, затвердження Положень про Загальнi Збори, Наглядову Раду та виконавчий орган, а також внесення змiн до них; - затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства; - затвердження рiчного звiту Товариства; - розподiл прибутку i збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом; - прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй вiдповiдно до законодавства України; - прийняття рiшення про форму iснування акцiй; - затвердження розмiру рiчних Дивiдендiв, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та/або Статутом; - прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв; - обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради; - прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; - визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства; - обрання комiсiї з припинення Товариства; - обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; прийняття рiшення про передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi, яка надає Товариству додатковi послуги, зокрема щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (надалi – «Значний Правочин»); - прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом та законодавством України, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж Акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; - прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора Товариства; - затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв згiдно iз законодавством України та Статутом Товариства. Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними Зборами. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх Положень Товариства (крiм тих, якi згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства); - затвердження проекту порядку денного i порядку денного Загальних Зборiв, повiдомлення про проведення Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах Товариства, крiм випадкiв Скликання Загальних Зборiв Акцiонерами; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; випуск векселiв Товариства або iндосамент векселiв iнших юридичних чи фiзичних осiб; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом; - обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Директора Товариства, Фiнансового директора Товариства та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана (прийнята на роботу в Товариство) на посаду Директора Товариства, Фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора Товариства, Фiнансового директора Товариства та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцяти) календарних днiв поспiль або його звiльнення; вiдсторонення, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Фiнансового директора Товариства та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою, призначення особи, що буде виконувати обов`язки Фiнансового директора Товариства та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою у випадку вiдсутностi таких осiб бiльше 30 (тридцяти) календарних днiв поспiль або їх звiльнення; - обрання Реєстрацiйної комiсiї; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства депозитарнiй установi; формування тимчасової Лiчильної комiсiї; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України та Статутом Товариства, прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, про виплату Дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до законодавства України та Статуту; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з них; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про заснування iнших юридичних осiб; затвердження їх Статутiв та участь в них; - надання попереднього дозволу на: - вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) на календарний рiк; - вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених законодавством України); - вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя тощо); - вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; - вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб; - вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове поручительство); - вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги; - укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв Товариства, у випадку, якщо рiчна сума (включаючи ПДВ) орендних, лiзингових чи iнших платежiв за одним договором перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) на календарний рiк; - придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, якщо вартiсть такого придбання, створення або полiпшення перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) з врахуванням ПДВ за одним договором, або з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк; - вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) - за одиницю, або якщо сума договору з вiдчуження перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) з врахуванням ПДВ; - укладення Товариством будь-яких правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного виробництва, надання чи отримання послуг тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) з врахуванням ПДВ; - вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 1 (один) рiк, та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 1 (один) рiк (за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 1 (один) рiк, а також за виключенням договорiв на телекомунiкацiйнi послуги та договорiв на отримання Товариством комунальних послуг); - укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення), а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; - видачу Директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової Ради чи Загальних Зборiв Товариства за цим Статутом чи за законодавством України; - попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто напрямкiв дiяльностi Товариства, що пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, поза рамками поточної операцiйної дiяльностi з надання телекомунiкацiйних послуг, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) на календарний рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи; - попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або доповнень); - прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних Зборiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних Зборiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та обсязi, визначених Загальними Зборами Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, визначення розпорядникiв рахунками у цiнних паперах; - надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала Контрольний Пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України; - iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової Ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової Ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової Ради Товариства; - прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж Акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як Акцiонери; - розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй Директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; - прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання Директору Товариства або iншiй особi, що визначена Наглядовою Радою, повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування; - прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них; - запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури служби внутрiшнього аудиту Товариства; - затвердження рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства; - прийняття рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства, в тому числi резервного капiталу (за наявностi); - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, чи вiдмову вiд його вчинення, вiдповiдно до законодавства України; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз цим Статутом та законодавством України. - Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України. Директор ПАТ "Укртелеком" Компетенцiя та повноваження Директора: здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi законодавством України, Статутом та рiшеннями Загальних Зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. У випадках, передбачених Статутом, питання вiднесенi до компетенцiї Директора Товариства вирiшуються ним за погодженням та/або на пiдставi рiшення iнших органiв Товариства. - без довiреностi представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, веде переговори та здiйснює юридичнi дiї вiд iменi Товариства тощо в порядку та на умовах передбачених цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради; -спiльно з Фiнансовим директором Товариства без довiреностi (в такому випадку Директор та Фiнансовий директор дiють спiльно на пiдставi Статуту без довiреностi) вчиняє правочини, пiдписує (укладає) договори (угоди, контракти), а щодо правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних Зборiв та/або рiшення (дозвiл) Наглядової Ради Товариства на їх здiйснення, – також пiсля отримання вiдповiдного рiшення (дозволу); - приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови їх оплати працi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, а також вирiшує всi iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; -приймає рiшення про заохочення, накладення стягнень, притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; - пiсля одержання згоди Наглядової Ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; - затверджує штатний розпис Товариства та змiни до нього; - визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi; Директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; - визначає фондову бiржу в Українi, до бiржового списку якої, можуть бути включенi акцiї Товариства вiдповiдно до законодавства України; - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй Радi Товариства рiчний консолiдований бiзнес-план (включаючи бюджет Товариства), рiчну та довгострокову iнвестицiйну програму, iншi плани (програми) Товариства та надає звiти про їх виконання; - забезпечує виконання затверджених Наглядовою Радою Товариства рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства; - забезпечує реалiзацiю фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики Товариства; -. забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та рiшення Наглядової Ради Товариства, звiтує про їх виконання; - вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй Радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, - приймає рiшення про вiдкриття розрахункових та iнших рахункiв в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства, пiдписання банкiвських, фiнансових та iнших документiв, пов’язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; -розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової Ради та/або Загальних Зборiв Товариства; - органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової Ради Товариства або Загальних Зборiв Товариства; - за умови отримання дозволу Наглядової Ради Товариства, здiйснює дiї щодо: участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участi у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; - видає довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам: (i) одноособово -в межах своєї компетенцiї; (ii) спiльно з Фiнансовим директором Товариства - на право вчиняти правочини, пiдписувати (укладати) договори (угоди, контракти); - затверджує будь-якi внутрiшнi документи (iнструкцiї, процедури, положення тощо) Товариства з питань органiзацiї його дiяльностi, в тому числi iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства, за винятком тих документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; - приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; - виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства; - забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - виконує рiшення Загальних Зборiв Товариства, Наглядової Ради Товариства та звiтує про їх виконання; - на вимогу Наглядової Ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, здiйснює дiяльнiсть, пов’язаною з державною таємницею та службовою iнформацiєю з присвоєним вiдповiдно до законодавства України грифом “для службового користування”; -. забезпечує виконання рiшень Наглядової Ради Товариства про скликання та проведення Загальних Зборiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту; надає пропозицiї Наглядовiй Радi Товариства щодо скликання Загальних Зборiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних Зборiв Товариства та проектiв рiшень Загальних Зборiв Товариства; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової Ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного погодження Наглядової Ради Товариства та/або Загальних Зборiв Товариства. 1. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол №17 вiд 26.04.2017р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме: 1. Нетудихату Леонiда Iвановича - Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 2. Баринова Олександра Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 3. Павленко Людмилу Миколаївну - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 4. Муковнiна Сергiя Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 5. Буцана Євгена Анатолiйовича – член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «Укртелеком»; 6. Тимошенка Михайла Костянтиновича - член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «Укртелеком». Нетудихата Леонiд Iванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.12.1996р. З березня 2010 року – по грудень 2011 року – Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, з жовтня 2013р. – Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Баринов Олександр Олексiйович - паспорт 45 06 758712, виданий 18.10.2003р. ВВС Головинського району м. Москви (Росiйська Федерацiя). 30.11.2009р. – 31.03.2010р. обiймав посаду вiце-президента з продажiв ВАТ «Вымпел-Коммуникации» (Росiйська Федерацiя), 15.12.2010р. – 04.02.2014р. обiймав посаду головного виконавчого директора ТОВ «Астелiт», з 10.02.2014р. – Голова ПАТ «Укртелеком». 22.01.2015р. - 26.04.2017р. - директор з розвитку телекомунiкацiйного направлення бiзнесу АТ "СКМ". 3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду . Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Павленко Людмила Миколаївна – 2007р. - 2010р. старший юрист юридичної компанiї «Бейкер МакКензi», з 2010р.-26.04.2017р. – головний юрисконсульт ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та Партнери», з жовтня 2013р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на надання паспортних даних не надано. Муковнiн Сергiй Олексiйович – паспорт ВС № 512438, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 29.11.2000р. 04.07.2008р. - 08.01.2013р. – менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ «СКМ», з 08.01.2013р. – 26.04.2017р. - iнвестицiйний менеджер АТ «СКМ». 3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Буцан Євген Анатолiйович – паспорт СН № 156531, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 28.03.1996р. 08.04.2010р. – 24.05.2013р. – заступник генерального директора – начальник управлiння з юридичних питань Нацiональної телекомпанiї України, з 27.05.2013р. – 14.04.2015р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Телерадiокомпанiя Україна». 15.04.2015р. – 26.04.2017р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Медiа Група Україна». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Тимошенко Михайло Костянтинович – паспорт СН № 696056, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 27.02.1998р. 02.2012р. – 26.04.2017р. – головний юрисконсульт ТОВ «Воропаєв та партнери». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 19.02.2014р. № 153) з 24.02.2014р. обрано (прийнято на роботу) на невизначений термiн Курмаза Юрiя Павловича Директором ПАТ «Укртелеком». Курмаз Ю.П., паспорт СН № 404313 , виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.01.1997р. 01.11.2006р. – 30.11.2009р. обiймав посаду директора вiдносин з абонентами ТОВ «Астелiт», 01.12.2009р. – 17.02.2014р. обiймав посаду директора корпоративних вiдносин ТОВ «Астелiт». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

260082510

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

260082510

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж проводового радiомовлення на всiй територiї України

АЕ 286001

23.10.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї

22.10.2023

Опис

д/н

 

надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж ефiрного радiомовлення на територiї Вiнницької областi

АЕ 286014

23.10.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї

22.10.2023

Опис

д/н

 

надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку на всiй територiї України

АВ 583383

29.07.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України

13.12.2020

Опис

д/н

 

копiя провайдерської лiцензiї на надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку без права на технiчне обслуговування та експлуатацiю телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку

АВ 593204

07.05.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї

14.12.2020

Опис

д/н

 

надання послуг з технiчного обслуговування мереж ефiрного телемовлення на терiторiї м. Київ, Київської, Тернопiльської, Львiвської, Закарпатської, Житоимрської областей

АЕ 522083

31.08.2015

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї

30.08.2020

Опис

д/н

 

надання послуг фiксованого телефонного зв"язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв елетрозв"язку; мiжнародного, мiжмiського на всiй терiторiї України

АЕ 521977

18.09.2015

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї

17.09.2020

Опис

д/н

 

надання послуг телефонного зв"язку (крiм вiдомчих об"єктiв) - мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 абонентських номерiв на всiй терiторiї України

ДЛ 000396

13.04.2016

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї

02.04.2021

Опис

д/н

 

надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв"язку з використанням безпроводового доступу iз застосуванням технологiї DECT з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв"язку

ДЛ 000190

01.02.2016

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї

02.05.2021

Опис

д/н

 


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ТОВ "ТриМоб"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37815221

4) місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-а

5) опис

Надання телекомунiкацiйних послуг (дiяльнiсть у сферi безпроводового мовлення).

1) найменування

ДП у формi ТОВ «Укртел Глобал ГмбХ, Нiмеччина

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

НRВ86240

4) місцезнаходження

Нiмеччина,10117 м. Берлiн, Шуманштрассе, 2

5) опис

Надання телекомунiкацiйних послуг.

1) найменування

ТОВ дитяче оздоровче пiдприємство «Лiсова казка»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

22988615

4) місцезнаходження

31533, Хмельницька обл. Летичiвський район, с. Головчинцi

5) опис

Оздоровлення дiтей працiвникiв галузi зв’язку, членiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств та т.i. (дiяльнiсть лiкарняних закладiв)

1) найменування

ПрАТ«Елсаком-Україна»

2) організаційно-правова форма

111

3) код за ЄДРПОУ

24589670

4) місцезнаходження

01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18

5) опис

Послуги мобiльного та супутникового зв’язку в системi «Глобалстар» (Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах).

1) найменування

ТОВ «Телесистеми України»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34726705

4) місцезнаходження

02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 27-А

5) опис

Проектування, будiвництво, технiчне обслуговування та експлуатацiя мереж мiжнародного та мiсцевої телефонного зв’язку i надання послуг в цих мережах. Дiяльнiсть у сферi проводового мовлення.

1) найменування

ВАТ «Свемон-iнвест»

2) організаційно-правова форма

231

3) код за ЄДРПОУ

23727977

4) місцезнаходження

02089, м. Київ, вул. Радистiв, 76

5) опис

Будiвництво, монтаж та експлуатацiя засобiв телекомунiкацiй.

1) найменування

ПрАТ «Страхова компанiя «Мир»

2) організаційно-правова форма

111

3) код за ЄДРПОУ

19209435

4) місцезнаходження

04201, м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 5, оф. 880

5) опис

Страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням

1) найменування

ТОВ «Агрофiрма Україна»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

03759808

4) місцезнаходження

94564, АР Крим, Бахчисарайський район, с. Холмiвка, вул. Теплична, 4

5) опис

Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продуктiв рослинництва. Вирорщування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

05.01.2016

08.06.2017

Клiновський Едуард Вiталiйович

0911143778, E.klinovskyi@ukrtelecom.ua

Опис

Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" (протокол №575 вiд 06.06.2017р.) з 07.06.2017р. припинено повноваження Ясько Алли Миколаївни на посадi корпоративного секретаря. На посадi корпоративного секретаря Ясько А.М. перебувала протягом 1 року 5 мiсяцiв. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" (протокол №575 вiд 06.06.2017р.) з 08.06.2017р. призначено на посаду корпоративного секретаря Клiновського Едуарда Вiталiйовича. До обрання корпоративним секретарем ПАТ "Укртелеком" Клiновський Е.В. працював Радником в Департаментi юридичної пiдтримки та супроводження бiзнесу ПАТ "Укртелеком". Акцiями ПАТ "Укртелеком" не володiє. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IBI - Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

28.12.2017

uaBBB

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Державний комiтет зв"язку та iнформатизацiї України

-

01001Україна м. Київ вул. Хрещатик, 26

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Курмаз Юрiй Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1960

5) освіта**

повна вища, Київське вище вiйськове авiацiйне iнженерне училище

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

24.03.2010 - 22.12.2011 - начальник департаменту вiдносин з абонентами, директор вiдносин з абонентами, директор корпоративних вiдносин ТОВ "Астелiт" 19.02.2014 - 23.02.2014 - радник Голови ПАТ "Укртелеком" 24.02.2014 - до цього часу - директор ПАТ "Укртелеком"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.02.2014 на невизначений термiн

9) Опис

Директор Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком".
Компетенцiя та повноваження Директора ПАТ "Укртелеком":
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством , Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства;
- визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi;
- розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та Загальних зборiв Товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Директор департаменту бухгалтерського та податкового облiку - головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куц Iрина Вiкторiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1966

5) освіта**

повна вища, Київський iнститут еконмiки, менеджменту, банкiвської та страхової справи

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком". Компетенцiя та повноваження Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком": - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання в встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй. Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2004 на невизначений термiн

9) Опис

Головний бухгалтер Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком". Компетенцiя та повноваження Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком": - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання в встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй. Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нетудихата Леонiд Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1955

5) освіта**

повна вища, Одеський електротехнiчний iнститут зв’язку iм. О.С. Попова

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

24.03.2010 - 22.12.2011 - Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України 08.10.2013 - до цього часу Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017 до переобрання

9) Опис

Голова Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
До повноважень Голови Наглядової Ради вiдноситься:
- вiдкриття Загальних Зборiв (за винятком випадкiв, коли на Загальних Зборах головує iнша особа, уповноважена Наглядовою Радою) та органiзацiя обрання секретаря Загальних Зборiв (у разi вiдсутностi корпоративного секретаря), якщо iнше не передбачено Статутом;
- органiзацiя пiдготовки доповiдей та звiтiв Загальним Зборам про дiяльнiсть Наглядової Ради, вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
- органiзацiя роботи Наглядової Ради;
- скликання засiдань Наглядової Ради та головування на них, визначення порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради, пiдписання протоколiв засiдань Наглядової Ради;
- забезпечення вiдкритого обговорення та вiльного обмiну думками на засiданнях Наглядової Ради i належного рiвня (повноти) розгляду на них усiх питань;
- пiдписання вiд iменi Товариства затверджених Наглядовою Радою цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особами, обраними на посади Директора та Голови Товариства, якщо Наглядова Рада не прийме рiшення про уповноваження iншої особи на пiдписання таких договорiв (контрактiв);
- здiйснення iнших функцiй, передбачених Статутом, цим Положенням, а також таких, якi необхiднi для ефективного забезпечення дiяльностi Наглядової Ради в межах її повноважень.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно трудового договору.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баринов Олександр Олексiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1972

5) освіта**

повна вища, Московська державна академiя хiмiчного машинобудування

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

11.2009 - 03.2010 вiце-президент з продажiв ВАТ "Вимпел-Комунiкацiї" (Росiйська Федерацiя),12.2010-02.2014 головний виконавчий директор ТОВ "Астелiт", 02.2014-12.2014 Голова ПАТ "Укртелеком"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;Баринов О.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Павленко Людмила Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1963

5) освіта**

повна вища, Iнститут права Мiжрегiональної академiї управлiння персоналом (м. Київ), Київський державний лiнгвiстичний унiверситет

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З грудня 2010 року працювала у ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та партнери», до того обiймала посаду старшого юриста Київського офiсу мiжнародної юридичної компанiї «Бейкер i Макензi». З листопада 2011 року – член Наглядової ради ТОВ «Медiа Група Україна».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;Павленко Л.М. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Муковнiн Сергiй Олексiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1975

5) освіта**

повна вища, Унiверситет Тюлейн, США, Донецький державний технiчний унiверситет

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

04.07.2008-08.01.2013 менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ "СКМ", 08.01.2013 - до цього часу iнвестицiйний менеджер АТ "СКМ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. З Статуту: 26.1. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом.
Члени Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; Муковнiн С.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради- незалежний директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Буцан Євген Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Повна вища, Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

08.04.2010р. – 24.05.2013р. – заступник генерального директора – начальник управлiння з юридичних питань Нацiональної телекомпанiї України, 27.05.2013р. – 14.04.2015р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Телерадiокомпанiя Україна». 15.04.2015р. – 26.04.2017р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Медiа Група Україна»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;Буцан Є.А. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради - незалежний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимошенко Михайло Костянтинович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Повна вища, Iнститут мiжнародних вiдносин КНУ

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

02.2012р. – 26.04.2017р. – головний юрисконсульт ТОВ «Воропаєв та партнери»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; Тимошенко М.К. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Курмаз Юрiй Павлович

-

0

0

0

0

0

0

Директор департаменту бухгалтерського та податкового облiку - головний бухгалтер

Куц Iрина Вiкторiвна

-

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Нетудихата Леонiд Iванович

-

100

0.000000534

100

0

0

0

Член Наглядової Ради

Баринов Олександр Олексiйович

-

100

0.000000534

100

0

0

0

Член Наглядової Ради

Павленко Людмила Миколаївна

-

100

0.000000534

100

0

0

0

Член Наглядової Ради

Муковнiн Сергiй Олексiйович

-

100

0.000000534

100

0

0

0

Член Наглядової Ради - незалежний директор

Буцан Євген Анатолiйович

-

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради - незалежний директор

Тимошенко Михайло Костянтинович

-

0

0

0

0

0

0

Усього

400

0.000002136

400

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСУ"

33940565

02002 Україна м. Київ Днiпровський м. Київ вул. Луначарського, 4

17376189488

92.7906

17376189488

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

17376189488

92.7906

17376189488

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2017

Кворум зборів**

94.32413

Опис

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї. СЛУХАЛИ: Iващенко С.I., яка зазначила, що для забезпечення пiдрахунку голосiв Акцiонерiв пiд час Зборiв необхiдно обрати склад Лiчильної комiсiї, та запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення: Затвердити склад Лiчильної комiсiї рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликаних на 26.04.2017, у кiлькостi 14 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: Голова Лiчильної комiсiї – Лиско Юлiя Володимирiвна; Члени Лiчильної комiсiї:- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна - секретар Лiчильної комiсiї;Члени Лiчильної комiсiї: - Жирко Алла Миколаївна; Багмут Iрина Iванiвна; Борисенко Людмила Олександрiвна; Краснонос Катерина Валентинiвна; Герасимова Тетяна Сергiївна; Лисенко Вiкторiя Михайлiвна; Матвiєнко Людмила Петрiвна; Басюк Наталiя Миколаївна; Мiсько Iнна Iванiвна; Тимошенко Олена Володимирiвна; Єркiна Ольга Iванiвна; Орляка Юлiя Миколаївна. Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства. Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства. Голосування з першого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 1. Голосували:За - 17 376 777 843 - 99,56862202% Проти - 901 073 - 0,00516313% Утрималось - 0 - 0% Недiйснi - 74 383 280 - 0,42621485% Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. Затвердити склад Лiчильної комiсiї рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликаних на 26.04.2017, у кiлькостi 14 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: Голова Лiчильної комiсiї – Лиско Юлiя Володимирiвна; Члени Лiчильної комiсiї:- Слюсаренко Iнеса Вiкторiвна - секретар Лiчильної комiсiї;Члени Лiчильної комiсiї: - Жирко Алла Миколаївна; Багмут Iрина Iванiвна; Борисенко Людмила Олександрiвна; Краснонос Катерина Валентинiвна; Герасимова Тетяна Сергiївна; Лисенко Вiкторiя Михайлiвна; Матвiєнко Людмила Петрiвна; Басюк Наталiя Миколаївна; Мiсько Iнна Iванiвна; Тимошенко Олена Володимирiвна; Єркiна Ольга Iванiвна; Орляка Юлiя Миколаївна. Повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю, вiдповiдно до чинного законодавства. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Голови та Секретаря рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком». СЛУХАЛИ: Iващенко С.I., яка зазначила, що для забезпечення роботи Зборiв необхiдно обрати їх робочi органи, та запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення:, «Обрати: Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну; Секретарем рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Клiновського Едуарда Вiталiйовича».Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з другого питання проводиться бюлетенем № 2. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 777 843 - 99,56862202%, Проти - 901 073 - 0,00516313%, Утрималось - 74 383 280 - 0,42621485%, Недiйснi - 0 - 0%,Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. Таким чином, Загальнi Збори з другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Iващенко Свiтлану Iванiвну; Секретарем рiчних (чергових) Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» Клiновського Едуарда Вiталiйовича. Питання порядку денного № 3 Розгляд звiту Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звiту Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. СЛУХАЛИ: Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка оголосила звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2016 рiк. Зокрема, у звiтi було зазначено iнформацiю про персональний склад Наглядової Ради у 2016 роцi; кiлькiсть проведених протягом звiтного перiоду засiдань; основнi питання, що були розглянутi та рiшення з яких прийнятi Наглядовою Радою протягом 2016 року. Iващенко С.I. запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення: «Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2016 рiк.». Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з третього питання порядку денного проводилось бюлетенем № 3. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 732 382 - 99,56836153%, Проти - 75 284 353 - 0,43137798%, Утрималось - 0 - 0%, Недiйснi - 0 - 0%, Не голосувало - 45 461 - 0,00026049%. Рiшення прийнято. Таким чином, Загальнi Збори з третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2016рiк. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звiту Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. СЛУХАЛИ: Доповiдь Директора ПАТ «Укртелеком» Курмаза Ю.П. з вказаних питань. Акцiонерам було оголошено основнi результати виробничої та фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк; основнi результати дiяльностi Директора ПАТ «Укртелеком» у 2016 роцi; основнi показники фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк; поiнформовано про прiоритетнi напрямки дiяльностi Товариства у 2017 роцi, тощо. Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала Акцiонерам проголосувати за наступний проект рiшення: «Затвердити звiт Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2016 рiк.». Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з четвертого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 4. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 777 843 - 99,56862202%, Проти - 75 284 353 - 0,43137798%, Утрималось - 0 - 0%, Недiйснi - 0 - 0%, Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. Таким чином, Загальнi Збори з четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2016 рiк. З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчного звiту ПАТ "Укртелеком" за 2016 рiк, в тому числi фiнансової звiтностi ПАТ «Укртелеком» за 2016 рiк. СЛУХАЛИ: Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення: «Затвердити рiчний звiт ПАТ «Укртелеком» за 2016 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть ПАТ «Укртелеком» за 2016 рiк.». Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з п’ятого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 5. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 777 843 - 99,56862202%, Проти - 75 284 353 - 0,43137798%, Утрималось - 0 - 0%, Недiйснi - 0 - 0%, Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. Таким чином, Загальнi Збори з п’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт ПАТ «Укртелеком» за 2016 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть ПАТ «Укртелеком» за 2016 рiк. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподiл прибутку ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками роботи за 2016 рiк. СЛУХАЛИ: Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка доповiла, що за результатами роботи ПАТ «Укртелеком» в 2016 роцi компанiя отримала чистий прибуток в обсязi 601 млн. 027тис. грн., разом з тим, станом на 31 грудня 2017 року накопиченi непокритi збитки за попереднi роки складають 4 млрд. 923 млн. 612 тис. грн., та запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення: «Прибуток, отриманий ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками роботи за 2016 рiк, направити на покриття накопичених збиткiв за попереднi роки». Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з шостого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 6. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 232 382 - 99,56549654%, Проти - 75 829 814 - 0,43450346%, Утрималось - 0 - 0%, Недiйснi - 0 - 0%, Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. Таким чином, Загальнi Збори з шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Прибуток, отриманий ПАТ «Укртелеком» за пiдсумками роботи за 2016 рiк, направити на покриття накопичених збиткiв за попереднi роки. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком». СЛУХАЛИ: Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рiшення: «Припинити повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», обраних рiчними (черговими) Загальними Зборами Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» 27.04.2016 року (протокол № 16): Нетудихати Леонiда Iвановича – члена Наглядової Ради – Голови Наглядової Ради;Баринова Олександра Олексiйовича – члена Наглядової Ради;Муковнiна Сергiя Олексiйовича – члена Наглядової Ради;Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради; Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з девятого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 7. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 777 843 - 99,56862202%, Проти - 901 073 - 0,00516313%, Утрималось - 74 383 280 - 0,42621485%, Недiйснi - 0 - 0%, Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. Таким чином, Загальнi Збори з сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», обраних рiчними (черговими) Загальними Зборами Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» 27.04.2016 року (протокол № 16): Нетудихати Леонiда Iвановича – члена Наглядової Ради – Голови Наглядової Ради;Баринова Олександра Олексiйовича – члена Наглядової Ради;Муковнiна Сергiя Олексiйовича – члена Наглядової Ради;Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради; З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; затвердження кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». СЛУХАЛИ: Голову Загальних Зборiв Iващенко С.I., яка запропонувала розглянути i проголосувати окремо за: - обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; - затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». З питання «Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення: «Обрати членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»:- Нетудихату Леонiда Iвановича;- Баринова Олександра Олексiйовича;- Павленко Людмилу Миколаївну;- Муковнiна Сергiя Олексiйовича»;- Буцана Євгена Анатолiйовича – незалежного директора. - Тимошенка Михайла Костянтиновича - незалежного директора. Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з даного питання порядку денного проводилось бюлетенем № 8. Голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування та з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. ГОЛОСУВАЛИ: За: Нетудихата Леонiд Iванович – 17376232382 голосiв, Баринов Олександр Олексiйович -17376232382 голосiв, Муковнiн Сергiй Олексiйович - 17376232382 голосiв, Павленко Людмила Миколаївна – 17376232382 голосiв, Буцан Євген Анатолiйович - 17376232382 голосiв, Тимошенко Михайло Костянтинович - 17376232382 голосiв. Утрималось – 451706118. Недiйснi – 0. Не голосувало – 272766. Невикористанi голоси – 0. Рiшення прийнято. З питання «Затвердження кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»» запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення: «Затвредити кiлькiсний склад Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» - у кiлькостi обранiй цими Загальними Зборами.». Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з даного питання порядоку денного проводилось бюлетенем №9. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 777 843 - 99,56862202%, Проти - 901 073 - 0,00516313%, Утрималось - 0 - 0%, Недiйснi - 74 383 280 - 0,42621485%, Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. З питання «Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», запропоновано проголосувати за наступний проект рiшення: «Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» та встановити розмiр їх винагороди, вiдповiдно до умов таких цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв). Уповноважити Директора ПАТ «Укртелеком» на пiдписання вiд iменi ПАТ «Укртелеком» цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Iнших пропозицiй не надходило. Голосування з даного питання порядку денного проводилось бюлетенем № 10. ГОЛОСУВАЛИ: За - 17 376 732 382 - 99,56836153%, Проти - 901 073 - 0,00516313%, Утрималось - 45 461 - 0,00026049%, Недiйснi - 74 383 280 - 0,42621485%, Не голосувало - 0 - 0%. Рiшення прийнято. Таким чином, Загальнi Збори з восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:Обрати членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»: - Нетудихату Леонiда Iвановича; - Баринова Олександра Олексiйовича; - Павленко Людмилу Миколаївну; - Муковнiна Сергiя Олексiйовича, Буцана Євгена Анатолiйовича – незалежний директор, - Тимошенка Михайла Костянтиновича – незалежний директор. Затвердити кiлькiсний склад Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» – у кiлькостi обранiй цими Загальними зборами. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» та встановити розмiр їх винагороди, вiдповiдно до умов таких цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв). Уповноважити Директора ПАТ «Укртелеком» на пiдписання вiд iменi ПАТ «Укртелеком» цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Пiсля закiнчення розгляду питань порядку денного були наданi вiдповiдi на запитання, якi надiйшли вiд акцiонерiв (їх представникiв). Пропозицiй та зауважень щодо ведення Зборiв не надходило. Рiчнi (черговi) Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», скликанi на 26 квiтня 2016 року оголошено закритими.
Голова рiчних (чергових) Загальних Зборiв
Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" С.I. Iващенко
Секретар рiчних (чергових) Загальних Зборiв
акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" Е.В. Клiновський

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 - м. Київ - м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

iцензiя не передбачена вiдповiдно Закону України " Про депозитарну дiяльнiсть". Емiтент користується послугами вiдповiдно до умов договору на обслуговування випускiв цiнних паперiв, послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах; депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента; надання реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв; послуги з надання електронного цифрового пiдпису.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВI-Рейтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33262696

Місцезнаходження

03680 - м. Київ - м. Київ ул. Антоновича, 172, оф. 1014

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.04.2010

Міжміський код та телефон

(044) 362-90-84

Факс

(044) 362-90-84

Вид діяльності

Надання послуг по присвоєнню кредитних рейтингiв та iнших видiв рейтингiв юридичним особам - суб'єктам економiчної дiяльностi

Опис

Емiтент користується послугами щодо присвоєння та оновлення рейтингової оцiнки.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

03062 - м. Київ - м. Київ пр. Перемоги, 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 500428, АВ 500431

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.12.2009

Міжміський код та телефон

(044) 536-09-62

Факс

(044) 536-00-21

Вид діяльності

Послуги у сферi недержавного страхування

Опис

Послуги у сферi недержавного страхування

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01601 - м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД №034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Послуги щодо включення цiнних паперiв емiтента до Списку бiржi

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне Акцiонерне Товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14282829

Місцезнаходження

04070 - м. Київ - м. Київ вул. Андрiївська, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 294710

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.02.2015

Міжміський код та телефон

(044) 231-70-89

Факс

(044) 231-70-89

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Емiтент користується послугами щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах,проведення депозитарних операцiй, тощо на пiдставi договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Альтана Капiтал"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20337279

Місцезнаходження

04053 - м. Київ - м. Київ пров. Киянiвський, 7-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №294660

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.01.2015

Міжміський код та телефон

(044) 272-42-46

Факс

(044) 272-42-46

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Емiтент користується послугами щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах,проведення депозитарних операцiй, тощо на пiдставi договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКА"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

69005 - Запорізька Вознесенiвський район м. Запорiжжя вул. Перемоги, 97-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

569965, 569985

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ З ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

044 536-00-20

Факс

(0612)24-42-71

Вид діяльності

Страхування

Опис

Медичне страхування

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33306921

Місцезнаходження

01001 - м. Київ - м. Київ вул. Хрещатик, 19а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво № 3516

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.09.2014

Міжміський код та телефон

+380 (44) 490 3000

Факс

+380 (44) 490 3000

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Товариство проводить для Емiтента аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.12.2000

661/1/00

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000137244

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

18726248000

4681562000

100

Опис

Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. Цiннi папери товариства, якi перебувають в обiгу за межами України вiдсутнi. У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй товариством не здiйснювався. У звiтному перiодi рiшення про здiйснення додаткового випуску акцiй у поточному роцi товариством не приймалося. Листом вiд 12.01.2016р. № 0717 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»: 12.01.2016р. ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№160112/00002 вiд 12.01.2016р.) про переведення акцiй ПАТ «Укртелеком» з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. Кiлькiсть переведених акцiй – 100% випуску. Пiдставою є невиконання п. 5.30.14 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», а саме порушення Правил Бiржi в частинi невiдповiдностi умовам перебування цiнних паперiв у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Листом вiд 14.01.2016р. № 4831/01/16 ПАТ «Українська бiржа» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»: Котирувальною комiсiєю ПАТ «Українська бiржа» прийнято рiшення №1610 вiд 13.01.2016р. про виключення акцiй ПАТ «Укртелеком» з бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа», та переведенню їх в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового Списку. Кiлькiсть переведених акцiй – 100% випуску. Пiдставою є невиконання п. 17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа», у зв’язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (мiнiмальна частка акцiй у вiльному обiгу), визначеним п. 4.1 Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого рiшенням НКЦПФР №1688 вiд 22.11.2012р. На кiнець звiтного перiоду загальна чисельнiсть акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" становила - 60538 особи. Станом на кiнець звiтнього перiоду в обiгу перебувало - 18 726 248 000 штук простих iменних акцiй ПАТ "Укртелеком", якi облiковуються в ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцiй, загальною номiнальною вартiстю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7906% вiд статутного фонду ПАТ «Укртелеком», якi облiковуються у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Мiсцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акцiї перейшли до ТОВ "ЕСУ" пiд час приватизацiї ПАТ "Укртелеком".

 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

04.05.2012

41/2/12 серiя N

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

50000

2000

Бездокументарні іменні

100000000

21

Згiдно Проспекту емiсiї

0

24.02.2017

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури. 2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне). 3. Дата початку погашення облiгацiй -20.02.2017. 4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18. 5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти. 6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). 7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21% 8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2017 роцi: з 20.02.2017 (19 вiдсотковий перiод).

 

04.05.2012

42/2/12 серiя О

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

50000

2000

Бездокументарні іменні

100000000

21

Згiдно Проспекту емiсiї

0

26.05.2017

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури. 2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне). 3. Дата початку погашення облiгацiй - 22.05.2017. 4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18. 5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти. 6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). 7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%. 8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2017 роцi: з 20.02.2017 (19 вiдсотковий перiод), з 22.05.2017 (20 вiдсотковий перiод).

 

04.05.2012

43/2/12 серiя Р

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

50000

4000

Бездокументарні іменні

200000000

21

Згiдно Проспекту емiсiї

31413.72

25.08.2017

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури. 2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне). 3. Дата початку погашення облiгацiй - 21.08.2017. 4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18. 5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти. 6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). 7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%. 8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2017 роцiї: з 20.02.2017 (19 вiдсотковий перiод), з 22.05.2017 (20 вiдсотковий перiод), з 21.08.2017 (21 вiдсотковий перiод).

 

04.05.2012

44/2/12 серiя Q

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

50000

4000

Бездокументарні іменні

200000000

21

Згiдно Проспекту емiсiї

921469.12

24.11.2017

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури. 2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне). 3. Дата початку погашення облiгацiй - 20.11.2017. 4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18. 5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти. 6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). 7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21% 8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2017 роцi: з 20.02.2017 (19 вiдсотковий перiод), з 22.05.2017 (20 вiдсотковий перiод), з 21.08.2017 (21 вiдсотковий перiод), з 20.11.2017 (22 вiдсотковий перiод).
Листом вiд 25.04.2016р. № 0885 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомила щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»: 25.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 160425/00001 вiд 25.04.2016р.) про переведення простих iменних вiдсоткових облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випускiв) з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуває чинностi з 26.04.2016р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 21.04.2016 № 1120/800114-800100. Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї R (ISIN UA 4000157176). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 04.05.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 4000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 200 000 000 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї Q № 44/2/12. Права власникiв облiгацiй згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй ПАТ «Укртелеком». Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї Q (ISIN UA4000139620). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 04.05.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 4 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 200 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї Q - № 44/2/12. Права власникiв облiгацiй згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй ПАТ «Укртелеком».

 

26.02.2013

29/2/2013 серiя R

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

100000

17115

Бездокументарні іменні

1711500000

21

Згiдно Проспекту емiсiї

0000000000

27.02.2018

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для погашення Емiтентом основного боргу за кредитними договорами iснуючими (укладеними) на дату прийняття рiшення про розмiщення облiгацiй. 2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне). 3. Дата початку погашення облiгацiй - 23.02.2018. 4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18. 5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти. 6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). 7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21% 8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2017 роцi: з 24.02.2017 (16 вiдсотковий перiод), з 26.05.2017 (17 вiдсотковий перiод), з 25.08.2017 (18 вiдсотковий перiод), з 24.11.2017 (19 вiдсотковий перiод).

 

03.02.2014

16/2/2014 серiя Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

50000

8000

Бездокументарні іменні

400000000

21

Згiдно Проспекту емiсiї

0

14.06.2020

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури. 2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне). 3. Дата початку погашення облiгацiй - 10.06.2020. 4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18. 5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти. 6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). 7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21% 8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2017 роцi: з 15.03.2017 (12 вiдсотковий перiод), з 14.06.2017 (13 вiдсотковий перiод), з 13.09.2017 (14 вiдсотковий перiод), з 13.12.2017 (15 вiдсотковий перiод). Листом вiд 25.04.2016р. № 0885 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»: 25.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 160425/00001 вiд 25.04.2016р.) про переведення простих iменних вiдсоткових облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випускiв) з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуло чинностi з 26.04.2016р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 21.04.2016 № 1120/800114-800100. Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї Т (ISIN UA4000179402). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 03.02.2014р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 8 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 400 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї T - № 16/2/2014.

 

03.02.2014

17/2/2014 серiя U

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

50000

6000

Бездокументарні іменні

300000000

21

Згiдно Проспекту емiсiї

4583785.31

13.09.2020

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури. 2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне). 3. Дата початку погашення облiгацiй - 09.09.2020. 4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18. 5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти. 6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). 7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%. 8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2017 роцi: з 15.03.2017 (12 вiдсотковий перiод), з 14.06.2017 (13 вiдсотковий перiод), з 13.09.2017 (14 вiдсотковий перiод), з 13.12.2017 (15 вiдсотковий перiод). Листом вiд 25.04.2016р. № 0885 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»: 25.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 160425/00001 вiд 25.04.2016р.) про переведення простих iменних вiдсоткових облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випускiв) з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуває чинностi з 26.04.2016р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 21.04.2016 № 1120/800114-800100. Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї U (ISIN UA4000179410). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 03.02.2014р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 6 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 300 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї U - № 17/2/2014.

 

03.02.2014

18/2/2014 серiя V

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

50000

8000

Бездокументарні іменні

400000000

21

згiдно Проспекту емiсiї

76865840.00

13.12.2020

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури. 2. Спосiб розмiщення - закрите (приватне). 3. Дата початку погашення облiгацiй - 09.12.2020. 4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18. 5. Облiгацiї вiльно обертаються на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти. 6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). 7. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках) - 21%. 8. Термiн виплати вiдсоткiв у 2017 роцi: з 15.03.2017 (12 вiдсотковий перiод), з 14.06.2017 (13 вiдсотковий перiод), з 13.09.2017 (14 вiдсотковий перiод), з 13.12.2017 (15 вiдсотковий перiод). Листом вiд 25.04.2016р. № 0885 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомила щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»: 25.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№ 160425/00001 вiд 25.04.2016р.) про переведення простих iменних вiдсоткових облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випускiв) з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуло чинностi з 26.04.2016р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 21.04.2016 № 1120/800114-800100. Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї V (ISIN UA4000179428). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю – 50 000,00 грн. Форма iснування – бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 03.02.2014р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi - 8 000 шт., загальною номiнальною вартiстю – 400 000 000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї V - № 18/2/2014.

 

 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбiльших компанiй України, яка надає повний спектр телекомунiкацiйних послуг в усiх регiонах країни.
Найбiльш сильнi позицiї товариство має на ринку послуг доступу до мережi Iнтернет та фiксованої телефонiї. ПАТ «Укртелеком» є лiдером ринку швидкiсного фiксованого доступу до мережi Iнтернет та займає домiнуюче становище на ринку фiксованої телефонiї.
Iсторiя створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 роцi, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пiзнiше, у 1998 роцi, вiдповiдно до затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганiзоване в єдине державне пiдприємство, а у сiчнi 2000 року, пiсля проведення корпоратизацiї, його було перетворено на вiдкрите акцiонерне товариство. Згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» 14.06.2011 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про перейменування компанiї на публiчне акцiонерне товариство «Укртелеком».
Сьогоднi ПАТ «Укртелеком» - сучасне пiдприємство з розвиненою iнфраструктурою.
У груднi 2005 року ВАТ «Укртелеком» отримав лiцензiю на надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку за технологiєю UMTS/WCDMA. Реалiзацiєю проекту з надання послуг нового мобiльного стандарту займається фiлiя «Утел». З 1 листопада 2007 року компанiя ПАТ «Укртелеком» розпочало продаж послуг мобiльного зв’язку третього поколiння. Мережа мобiльного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Код мережi стiльникового мобiльного зв'язку - 91. У рамках виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14 червня 2011 року, ПАТ «Укртелеком» заснувало ТОВ «ТриМоб», якому передано всю дiяльнiсть з надання послуг рухомого (мобiльного) зв’язку.
До ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником та учасником якого є Укртелеком, переведено всi матерiальнi та нематерiальнi активи, якi використовуються для органiзацiї та надання послуг мобiльного зв’язку, i необхiдний квалiфiкований персонал. ТОВ «ТриМоб» є окремою компанiєю, що з 01.01.2012 забезпечує надання послуг мобiльного зв’язку стандарту UMTS, якi ранiше надавалися вiд iменi ПАТ «Укртелеком».

 

У звiтньому роцi: центральним структурним пiдроздiлом ПАТ "Укртелеком" є Апарат управлiння, який знаходиться у м. Києвi за адресою: бульв. Т. Шевченка, 18. Апарату управлiння пiдпорядкованi фiлiї ПАТ "Укртелеком": пiдпорядкованi регiональнi фiлiї мiжмiського, мiсцевого зв'язку та радiофiкацiїї: Вiнницька, Волинська, Днiпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорiзька, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Кримська, Луганська, Львiвська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рiвненська, Сумська, Тернопiльська, Харкiвська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернiгiвська, Чернiвецька, Київська мiська фiлiя.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Укртелеком" вiд 07.08.2008 року у 2009 роцi було створено дочiрнє пiдприємство Укртел Глобал ГмбХ. Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Берлiн, Нiмеччина, Шуманнштрассе,2.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" вiд 30.08.2011 року у 2011 роцi було створено дочiрнє пiдприємство ТОВ "ТриМоб". Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
На виконання рiшення Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» щодо затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 01.10.2014 № 226) введено в дiю органiзацiйну структуру:
1. Захiдного макрорегiону у складi: Львiвської фiлiї – керуючої; Волинської, Рiвненської, Тернопiльської, Хмельницької, Закарпатської, Iвано-Франкiвської, Чернiвецької фiлiй.
2. Центрального макрорегiону у складi: Київської мiської фiлiї – керуючої; Житомирської, Чернiгiвської, Вiнницької, Черкаської фiлiй.
3. Схiдного макрорегiону у складi: Харкiвської фiлiї – керуючої; Сумської, Полтавської фiлiй.
4. Днiпровського макрорегiону у складi: Днiпропетровської фiлiї – керуючої; Кiровоградської, Запорiзької фiлiй.
5. Пiвденного макрорегiону у складi: Одеської фiлiї – керуючої; Миколаївської, Херсонської фiлiй.
Iнформацiя про фiлiї ПАТ "Укртелеком":
1. Вiнницька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
21050, м. Вiнниця, вул. Соборна, 8
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182204
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
2. Волинська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
43025, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 28
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 23251963
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.

3. Днiпропетровська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
49600, м. Днiпро, вул. Херсонська, 26
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25543196
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
4. Донецька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01183764
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
5. Житомирська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
10014, м. Житомир, вул. Київська, 20
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184114
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
6. Закарпатська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
88005, м. Ужгород, пл. Кирила та Мефодiя, 4
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25438186
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
7. Запорiзька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
69000, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 133
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184385
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
8. Iвано-Франкiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
76014, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сахарова, 32
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01184835
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
9. Київська мiська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
01033, м. Київ, вул.Антоновича, 40
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01189910
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
10. Кiровоградська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
25006, м. Кiровоград, вул. Гоголя, 72
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22211233
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
11. Луганська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
91016, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182820
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
12. Львiська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
79000, м. Львiв, вул. Дорошенка, 43
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186030
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
13. Миколаївська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
54001, м. Миколаїв, вул. Адмiральська, 27/3
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22437619
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
14. Одеська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
65023, м. Одеса, вул. Коблевська, 39
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186691
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
15. Полтавська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 33
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01186975
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
16. Рiвненська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
33028, м. Рiвне, вул. В. Чорновола, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01187526
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
17. Сумська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
40030, м. Суми, вул. Iллiнська, 2
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 23825401
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
18. Тернопiльська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
46001, м. Тернопiль, вул. В. Чорновола, 1
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01188052
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
19. Харкiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
61002, м. Харкiв, вул. Iванова, 7/9
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 25614660
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
20. Херсонська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 41
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01188661
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
21. Хмельницька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, 13
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01182500
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
22. Черкаська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 34
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01181877
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
23. Чернiгiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
14000, м. Чернiгiв, пр. Миру, 28
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 01189425
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
24. Чернiвецька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"
58000, м. Чернiвцi, вул. Героїв Майдану, 7
Дата реєстрацiї - 09.09.2011р. Країна реєстрацiї: Україна Код за ЄДРПОУ 22838086
Мотиви створення:
- одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, передбачених Положенням про фiлiю та дозволених законодавством України, для забезпечення на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв товариства, соцiальних потреб його працiвникiв, задоволення суспiльних потреб в телекомунiкацiйних послугах.
Основнi функцiї вiдповiдно до Положення про фiлiю:
- надання телекомунiкацiйних послуг, в тому числi послуг фiксованого мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного зв'язку, радiозв'язку (з використанням радiочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг.
- будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж. Надання в користування каналiв електрозв'язку.
- здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж.
- розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя. Здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд. Виконання топографiчно- геодезичних робiт. Надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення.
- пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам.
- монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутацiйного устаткування.
- проведення науково-дослiдних, науково-конструкторських робiт у сферi телекомунiкацiй, розробка i впровадження нових технологiй, в тому числi "ноу-хау".
- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї.
- забезпечення виконання плану доходiв та кошторису витрат.
Iнформацiя про дочiрнi пiдприємства:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТриМоб" (ТОВ "ТриМоб").
Мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
ТОВ "ТриМоб" зареєстровано у м. Києвi (Україна) Печерською районною державною адмiнiстрацiєю 05.09.2011.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником ТОВ "ТРИМОБ".
Мотивом створення є необхiднiсть вiдокремлення з ПАТ "Укртелеком" дiяльностi у сферi надання послуг мобiльного зв'язку.
Види дiяльностi за КВЕД:
60.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку.
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
42.21 Будiвництво трубопроводiв.
42.22 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй.
61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку.
61.90 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капiталi ТОВ "ТРИМОБ" становить 100%.
Ukrtel Global GmbH
Мiсцезнаходження: 10117, Нiмеччина, м. Берлiн, Шуманнштрассе, 2.
Ukrtel Global GmbH зареєстровано у Торговому реєстрi Дiльничного суду м. Франкфурт на Майне (Нiмеччина) 08.09.2009.
ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником Ukrtel Global GmbH.
Мотивом створення є розширення мiжнародного бiзнесу ПАТ "Укртелеком" щодо надання нових послуг.
Види дiяльностi: надання телекомунiкацiйних послуг.
Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капiталi Ukrtel Global GmbH становить 100%.

 

Чисельнiсть працiвниiкв ПАТ "Укртелеком" у звiтному перiодi становила:
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) за 2017 рiк - 23 596
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) за 2017 рiк - 762
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) на 31.12.17 – 32
Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2017 рiк становив – 1 817,6 млн. грн. У 2017 роцi в порiвняннi 3 2016 роком фонд оплати працi збiльшився на 45,0 млн. грн.
У товариствi створена та дiє Об'єднана профспiлкова органiзацiя ПАТ "Укртелеком". Колективний договiр мiж адмiнiстрацiєю ПАТ "Укртелеком" та трудовим колективом (працiвниками) був схвалений конференцiєю трудового колективу 04.08.2011р. та пiдписаний сторонами.
Колективний договiр укладений з метою регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин i погодження iнтересiв працiвникiв та власника на пiдставi чинного законодавства України. Колективний договiр встановлює взаємнi зобов'язання ПАТ "Укртелеком" та Комiтету Об'єднаної профспiлкової органiзацiї ПАТ "Укртелеком". Колективним договором ПАТ "Укртелеком" для соцiального захисту працiвникiв передбачено перелiк пiльг:
- матерiальна допомога (на лiкування, поховання, за стихийним лихом та за сiмейними обставинами) тощо;
- одноразова грошова виплата при звiльненнi працiвникiв (при виходi на пенсiю);
- надання працiвникам путiвок на санаторне-курортне лiкування й вiдпочинок.
Публiчне акцiонерне товариство “Укртелеком” здiйснює кадрову полiтику, яка спрямована на:
• своєчасне забезпечення товариства квалiфiкованими спецiалiстами, здатними якiсно виконувати завдання, що сприяють досягненню цiлей бiзнесу;
• створення позитивного iмiджу товариства на ринку працi як привабливого й перспективного роботодавця.
В товариствi запроваджено:
1. Систему крпоративного навчання для всiх катугорiй працiвникiв.
2. Систему технiчного навчання для працiвникiв технiчного та IТ напрямкiв.
3. Систему залучення до компанiї молодих фахiвцiв.
4. "Школу керiвника" для розвитку управлiнських компетенцiй.

 

АТ "Укртелеком" входить до складу групи компанiй АТ "СКМ" (Компанiя «Систем Кепiтал Менеджмент»).
СКМ найбiльша українська багатогалузева група. До складу Групи СКМ входять пiдприємства гiрничо-металургiйного, енергетичного, машинобудiвного, транспортного, сiльськогосподарського, телекомунiкацiйного, медiа-, фiнансового та iнших секторiв економiки.
Група СКМ прагне пiдвищувати вартiсть бiзнесу, в тому числi за рахунок модернiзацiї промислових пiдприємств, лiдирувати на ринках присутностi, збiльшувати внесок СКМ у розвиток України шляхом здiйснення iнвестицiй, органiзацiї прозорих закупiвель, сплати податкiв i пiдвищення оплати працi на пiдприємствах Групи.
Стратегiя Групи СКМ спрямована на впровадження ефективної та прозорої корпоративної структури й управлiння, пiдвищення стiйкостi вертикально iнтегрованих галузевих холдингiв.
Постiйне прагнення пiдприємств Групи СКМ до пiдвищення ефективностi бiзнесу, до вiдповiдностi найвищим свiтовим стандартам його ведення дозволяють бути лiдером українського бiзнесу, знову i знову досягати поставлених цiлей.

 

ПАТ "Укртелеком" не здiйснює спiльну дiяльнiсть

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

Опис обраної Облiкової полiтики ПАТ «Укртелеком» у 2017 роцi:
Облiкова полiтика товариства розроблена вiдповiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, яка визначає такi методи, принципи та правила, що використовуються для регулювання ведення бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку, а також для складання та подання фiнансової, податкової та управлiнської звiтностi:
1. Оцiнка основних засобiв ПАТ «Укртелеком» пiсля первинного їх визнання активом здiйснюється за моделлю переоцiнки, де об’єкти основних засобiв (справедливу вартiсть яких можна достовiрно оцiнити) облiковуються за переоцiненою сумою, яка є їх справедливою вартiстю на дату переоцiнки, мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
2. Нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом.
3. Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив у разi її вiдповiдностi таким критерiям:
• нерухомiсть створена (придбана або реконструйована) та утримується товариством виключно з метою отримання орендної плати та/або збiльшення власного капiталу;
• частина об’єкта, яка утримується з метою отримання орендної плати та/або збiльшення власного капiталу, i ця частина може бути невiдкладно продана чи надана на умовах фiнансової оренди (у товариства наявнi всi належним чином оформленi правовстановлюючi та iншi необхiднi документи);
• є ймовiрнiсть того, що товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;
• собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Пiсля початкового визнання товариство облiковує об’єкти iнвестицiйної нерухомостi за моделлю переоцiнки, де об’єкти iнвестицiйної нерухомостi облiковуються за переоцiненою вартiстю, яка є їх справедливою вартiстю на дату переоцiнки.
4. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшою з двох оцiнок:
• балансовою вартiстю або
• справедливою вартiстю за мiнусом витрат на його реалiзацiю, якi є додатковими витратами, безпосередньо пов’язаними з вибуттям активу, за винятком витрат на фiнансування i податку на прибуток.
5. На дату балансу фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства вiдображаються за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Пiд iнвестицiями в капiтал iнших компанiй товариство визнає iнвестицiї на якi воно немає суттєвого впливу або контролю (частка володiння менша нiж 20%). Балансову вартiсть iнвестицiй товариство перевiряє на зменшення їх корисностi
6. Запаси вiдображаються за чистою вартiсть реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiлi, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi товариство застосовує метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
7. Поточна дебiторська заборгованiсть включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування коефiцiєнтiв сумнiвностi.
8. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання визначаються у вiдповiдностi до МСБО 12 «Податок на прибуток».
9. Забезпечення створюються з метою дотримання принципу обачностi в облiку та фiнансовiй звiтностi, що передбачає застосування методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати завищенню оцiнки активiв i доходiв товариства та заниженню зобов’язань. Товариство визнає забезпечення, якщо:
• має iснуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;
• ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi;
• можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
10. Дохiд визнається за принципом нарахування, незалежно вiд дати надходження коштiв i оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
11. Витрати визнаються товариством у випадку виконання таких умов:
• сума витрат може бути достовiрно оцiнена;
• у майбутньому виникає зменшення економiчних вигiд, якi пов’язанi зi зменшенням активу i збiльшенням зобов’язань.
Витрати визнаються товариством витратами поточного перiоду, в якому визнаний дохiд, для отримання якого такi витрати понесенi, або коли стає очевидним, що такi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати грошових коштiв або iншої форми їх оплати, коли економiчна вигода вiд їх використання зменшилась або повнiстю використана.
12.Iнформацiя про операцiйнi сегменти розкривається у примiтках до рiчної звiтностi.

 

Основним видом дiяльностi ПАТ "Укртелеком" є надання телекомунiкацiйних послуг, зокрема:
- фiксованого телефонного зв’язку (мiсцевого, мiжмiського та мiжнародного);
- комп’ютерного зв’язку (доступу до мережi Iнтернет, побудови вiртуальних приватних мереж та передавання даних);
- проводового мовлення;
- телеграфного зв’язку.
Iнформацiя про основнi види продукцiї по сегменту В2С (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звiтному перiодi отримало бiльше 10% доходу:
- мiсцевий трафiк та абонентська плата - 2 564 708,3 тис. грн., питома вага у структурi доходiв товариства - 56,8%;
- iнтернет послуги - 1 466 966,1 - тис. грн., питома вага у структурi доходiв товариства - 32,5%;
Клiєнти, якi б генерували доходи на рiвнi 10% або бiльше вiд доходiв товариства вiдсутнi.
ПАТ “Укртелеком” надає телекомунiкацiйнi послуги на всiй територiї України як фiзичним особам, так i пiдприємствам та органiзацiям всiх форм власностi. Для продажу послуг переважно використовується власна мережа збуту, хоча для продажу окремих послуг використовуються i непрямi канали збуту.
Обсяги надання послуг ПАТ «Укртелеком» слабозалежать вiд сезонних змiн.
Можливими факторами ризику в господарськiй дiяльностi товариства є:
- продовження замiщення послуг фiксованого зв’язку мобiльним;
- збiльшення рiвня проникнення Iнтернет та замiщення спiлкування в телефоннiй мережi на спiлкування в мережi Iнтернет (Skype, соцiальнi мережi тощо);
- «Змiна поколiнь» - поступове зменшення кiлькостi споживачiв, якi звикли до користування фiксованим зв’язком;
- посилення конкуренцiї на ринку послуг швидкiсного доступу до Iнтернет та подальше зменшення ARPU внаслiдок жорсткої цiнової конкуренцiї;
- погiршення економiчного стану України, зменшення попиту на послуги;
- проведення АТО:
- коливання валютного курсу, що може призвести до подорожчання обладнання.
Доходи вiд надання телекомунiкацiйних послуг в Українi за 2016 рiк порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року збiльшилися на 12% i склали 56967 млн. грн., в т.ч. вiд надання послуг населенню – 32881 млн. грн.
Рiзнi сегменти телекомунiкацiйного ринку розвиваються нерiвномiрно. Протягом тривалого часу головним чинником розвитку телекомунiкацiйного ринку України був мобiльний зв’язок. Розвиток ринку мобiльного зв’язку значно впливає на ситуацiю на ринку фiксованого телефонного зв’язку. Вiдбувається перетiкання трафiку з фiксованих мереж на мобiльнi, що вiдповiдає свiтовим тенденцiям.
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об`ємi постачання: компанiя «ISKRATEL Telekomunikacijski sistemi d.o.o.» (Словенiя), ПАТ «Одескабель», ТОВ «Укрком Лайн», ПрАТ «Прiоком», ДП «ЕС ЕНД ТI Україна», ТОВ «Хуавей Україна».
ПАТ "Укртелеком" постiйно проводить монiторинг свiтових тенденцiй та тенденцiй розвитку телекомунiкацiйного ринку України та на пiдставi їх аналiзу розробляє власну стратегiю розвитку. Постiйна модернiзацiя та розширення власної телекомунiкацiйної мережi, впровадження нових послуг, дозволяє задовольняти зростаючi вимоги споживачiв до сучасних телекомунiкацiйних послуг та ефективно конкурувати на ринку телекомунiкацiй. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в яких здiйснює дiяльнiсть емiтент.
Частка ПАТ "Укртелеком" та основних конкурентiв на ринках послуг фiксованого телефонного зв'язку та доступу в Iнтернат для населення:
Фiксованний телефонний зв'язок*:
- ПАТ "Укртелеком" - 91,5%;
- Вега - 4,3%;
- Датагруп - 0,9%;
- Vimpelcom (ТМ Київстар) - 0,4%.
Широкосмуговий доступ до Iнтернет**:
- GFN @Erhntktrjv@ - 16%;
- Vimpelcom (ТМ Київстар) - 9,2%;
- Воля - 7,4%;
- Трiолан - 3,2%.
* за данимикомпанiї It-Pro.
** за данимикомпанiї E&C.
Ринкова частка ПАТ «Укртелеком» на ринку телекомунiкацiйному послуг, наданих населенню України (по доходам) у 2015 роцi за даними Державної служби статистики України:
- Ринок телекомунiкацiйних послуг населенню - 13,7%;
- Мiсцевий телефонний зв'язок - 90,1%;
- Мiжмiський та мiжнародний телефонний зв'язок - 88,7%;
- Доступ до Iнтернет - 34,2%.
Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку:
Укртелеком, як один iз лiдерiв розвитку проводового та безпроводового широкосмугового зв’язку в Українi, активно впроваджує послуги широкосмугового доступу на базi новiтнiх технологiй VDSL, FTTx та WiFi. Починаючи з 2000 року бiльшiсть iнтернет кафе, Макдональдсiв, готелiв та iнших компанiй користуються Iнтернетом вiд Укртелекому та тiльки нарощують свої обсяги передачi iнформацiї. Впровадження новiтньої телекомунiкацiйної платформи IMS дозволило товариству суттєво розширити спектр надаваємих телекомунiкацiйних послуг i зайняти одне з провiдних мiсць на телекомунiкацiйному ринку України. Укртелеком запроваджує надання найсучаснiших, так званих «хмарних послуг», якi вважаються найбiльш перспективними на свiтовому телекомунiкацiйному ринку.
Укртелеком першим в Українi отримав лiцензiю на право надання послуг мобiльного зв’язку 3G та на цей момент кiлькiсть абонентiв, якi користуються послугами ТриМоб складає кiлька сотень тисяч.
Це дозволяє впевнено стверджувати, що Укртелеком це провiдна компанiя сучасного рiвня яка вiдповiдає вимогам розвитку успiшних операторiв телекомунiкацiй в свiтi, постiйно модернiзує свою мережу та впроваджує новiтнi та iнновацiйнi технологiї в своїй дiяльностi.

 

-

 

-

 

На мiжнароднiй та мiжмiськiй телефоннiй мережi ПАТ "Укртелеком" станом на 31.12.2017 року працює 29 цифрових системи комутацiї, якi виконують функцiї органiзацiї мiжмiського та мiжнародного телефонного зв'язку: 4 АМТС, 18 АМТС/ОПТС, 2 ОПТС(з) з функцiями опорно-транзитних станцiй на внутрiшньозоновiй мережi, 3 МЗТС та 2 МЦК таких типiв: 5ESS (15 систем), EWSD (14 систем). Монтована ємнiсть АМТС, ОПТС(з) МЗТС, МЦК складає 427,46 тис. т. п. (каналiв МСЗ) задiяна – 320,14 тис. т. п. (каналiв МСЗ). Зазначенi цифровi комутацiйнi системи введенi в експлуатацiю в 1992-2004 роках.
Станом на 31.12.2017 на мiсцевих телекомунiкацiйних мережах товариства експлуатується 12 438 АТС, в тому числi на мiськiй мережi – 2 872, на сiльськiй – 9 566. Монтована ємнiсть мiсцевої мережi становить 8 554,26 тис. номерiв, задiяна – 4 737,66 тис. номерiв, в тому числi монтована ємнiсть мiської мережi складає 7 231,14 тис номерiв, задiяна – 3 993,23 тис. номерiв, монтована ємнiсть сiльської мережi складає 1 323,13 тис. номерiв, задiяна – 744,43 тис. номерiв.
На мiсцевiй мережi товариства експлуатуються аналоговi (декадно-кроковi, координатнi, квазiелектроннi) та цифровi АТС. Рiк випуску ДК АТС, якi експлуатуються на мережi ПАТ "Укртелеком" - 1961-1984рр., координатних – 1967-1998рр., квазiелектронних – 1987-2000рр., цифрових -1987 -2015рр.
Телеграфна мережа
На телеграфнiй мережi експлуатується обладнання:
– Електроннi телеграфнi концентратори ЕТК-КП2 – 22 шт. Рiк вводу 1997-2007;
Монтована ємнiсть 2200 т. п.;
– Каналоутворююче обладнання випуску до 1991 року.
Мережа СКС-7
Для забезпечення транзиту сигнального трафiка мережi СКС-7 використовуються 2 вiдокремленi транзитнi пункти сигналiзацiї (далi – STP-SA) типу SURPASS hiS 700 у мiстах Київ i Львiв, на яких створено 64 ланки сигналiзацiї в мiжнароднiй та 160 ланок сигналiзацiї в нацiональнiй мережi СКС-7 i 3 асоцiацiї SIGTRAN для обслуговування 993 сигнальних маршрутiв. Обладнання STP-SA введено в експлуатацiю на мережi ПАТ «Укртелеком» в 2006 р.
Транспортна мережа
Станом на кiнець 2017року обладнання транспортної мережi (магiстральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM) становить 1398 мережевих елементiв цифрових систем передачi, транспортної мiсцевої мережi SDH та РDH –2037 елементiв мережi.
Лiнiйно-кабельнi споруди ТТМ:
Протяжнiсть кабельних лiнiй зв'язку – 213 884 км, в т.ч.
Волоконно-оптичних лiнiй зв'язку – 46 315 км, iз них:
- магiстральних –10 717 км;
- внутрiшньозонових – 18 097 км;
- мiсцевих – 13 661 км;
- мережi доступу – 3 820 км;
- обслуговування за договорами – 20 км.
Кабельних лiнiй зв'язку з металевими провiдниками – 167 569 км, iз них:
- мiсцевих – 134 652 км;
- вивiльнених – 32 225 км;
- обслуговування за договорами – 692 км.
Радiолiнiї та ультракороткохвильовi передавачi:
Протяжнiсть радiорелейних лiнiй – 1 371 км, в т.ч
- магiстральнi та внутрiшньозоновi – 366 км;
- мiсцевi сiльськi – 716 км.
- мережа доступу – 289 км.
Протяжнiсть радiолiнiй Wi-Fi – 558 км
Кiлькiсть радiоелектронних засобiв (напiвкомплектiв) – 481 од, в т.ч:
- магiстральнi та внутрiшньозоновi – 29 од.;
- мiсцевi сiльськi – 94 од.;
- мережi доступу – 14 од.;
- базових станцiй Wi-Fi – 344 од.
УКХ передавачiв – 28 од. (телебачення – 13 од., радiомовлення – 15 од.)
Телекомунiкацiйних опор – 297 од.
Аналоговi тракти: 1 типа радiотехнiчного обладнання, виробництва 80-х рокiв минулого столiття (КУРС-6, 8)
Цифровi тракти РРЛ: 11 типiв радiотехнiчного обладнання, виробництва України, Нiмеччини, Норвегiї, Швецiї, Китаю, Росiї та СРСР (Гелiос-11 з 1994 року, Гелiос-8 з 2003 року, Гелiос-4 з 2004 року, Гелiос-N з 2006 року, Радiус ДС з 2006 року, Контакт-11з 2003 року, Радан-2 з 1989 року, КУРС-8ц випуску 80-х рокiв минулого столiття, з 2006 року, Комплекс-МГ з 2004 року, Mini Link з 2004 року, Huawei RTN 905 випуску 2014 року, з 2015 року).
Аналоговi телевiзiйнi передавачi: 5 типiв передавачiв потужнiстю вiд 10 до 100 Вт, виробництва CРСР 80-90-х рокiв минулого столiття (РЦТА-70, РПТДА-Р, TV1000, РУТАН-100, TXUP100 Квант-Ефiр).
Мережа доступу
Станом на 31.12.2017р. мережа доступу нараховувала 6 434 об’єктiв зв’язку на яких в експлуатацiї знаходиться :
- 6 586 корзин DSLAM виробництва Iskratel, Huawei та ECI;
- 1 766 виносних шаф виробництва Iskratel та Huawei;
- 3 392 комутатори доступу виробництва ZTE, D-Link, Huawei та BDCOM, з яких пiд мережу FTTB задiяно – 2072, для B2B – 1216, для GPON - 104 комутаторiв.
Монтована ємнiсть обладнання ШСД становила – 1 998 тис. портiв, з них:
- ADSL – 1 555 680 портiв;
- VDSL – 141 504 портiв;
- SHDSL – 5 888 портiв;
- Opt.port – 4 164 портiв;
- POTS – 288 064 портiв;
- GPON – 344 портiв;
- ISDN – 1 136 портiв.
Енергозабезпечення та метрологiя
Станом на 31.12.2017 для забезпечення електроживленням телекомунiкацiйного обладнання на мережi товариства застосовується 16624 установок електроживлення постiйним струмом (ЕЖУ), з яких 7867 ЕЖУ є сучасними. Крiм того для пiдвищення необхiдного рiвня безперебiйного електроживлення пiд час вiдключень зовнiшнього електропостачання застосовується 17721 груп акумуляторних батарей, 1464 стацiонарних i 177 пересувних дизельних електростанцiй, а також 1478 бензинових агрегатiв.
Для забезпечення необхiдних температурних режимiв роботи обладнання на об’єктах товариства застосовується 7373 кондицiонери, з них 1197 фiзично зношенi та потребують замiни.
В межах iнвестицiйного плану ПАТ Укртелеком» на 2017 рiк:
- впроваджено та модернiзовано 282 установки електроживлення;
- проведено замiну 183 груп акумуляторних батарей.
Для забезпечення вимiрювань та випробувань на мережi товариства знаходяться в експлуатацiї близько 73 тис. засобiв вимiрювальної технiки (експлуатацiйнi вимiрювання i випробування, облiк паливно-енергетичних ресурсiв). Парк вимiрювальної технiки у фiлiях застарiлий - понад 85 % ЗВТ пропрацювали бiльше 15 рокiв.
Лiнiйно – кабельнi споруди
Лiнiйно - кабельнi споруди мiсцевої телефонної мережi ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2017 року складаються з 895,9 тис. км кабельних лiнiй зв’язку, в тому числi:
- з використанням багатопарного кабелю – 350,3 тис. км,
- з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 57,3 тис. км;
- з кабелем типу ПРППМ, «вита пара» – 488,2 тис. км.
Кiлькiсть кабельних шахт становить 1 374 шт., колодязiв кабельної каналiзацiї – 681 650 шт., протяжнiсть кабельної каналiзацiї становить 36 039,1 км.
Мережа проводового мовлення
Кiлькiсть основних радiоточок на мережi проводового радiомовлення товариства станом на 31.12.2017 становить 575 141 (статистичнi данi ЄАСКР). Мережа проводового радiомовлення ПАТ «Укртелеком» року охоплює понад 5 139 населених пунктiв.
Роботу мережi забезпечує 2 067 радiотрансляцiйних вузлiв (РТВ). Iз них: центральних пiдсилювальних станцiй (ПС) – 263 од., опорних ПС – 284 од., ПС – 1515, радiо шафи (м. Харкiв) – 5 од.
На пiдсилювальних станцiях для трансляцiї першої програми Українського радiо (УР-1) задiяно 2 104 од. транзисторних i 100 од. лампових основних пiдсилювачiв.
Транзисторнi пiдсилювачi потужнiстю: 15 кВт – 15 од., 10 кВт - 10 од., 5 кВт – 117 од., 3 кВт – 22 од., 2,5 кВт – 86 од., 2,0 кВт – 35 од., 1,5 кВт – 280 од., 1,0 кВт – 427 од., до 0,5 кВт – 1112 од..
Ламповi пiдсилювачi потужнiстю: 30 кВт – 1 од., 15 кВт – 29 од., 5,0 кВт – 46 од, 2,5 кВт – 1 од., 1,5 кВт – 18 од., 1,0 кВт – 3 од., до 0,5 кВт – 2 од.
Для трансляцiї програми УР-2 задiяно 101 передавач, для трансляцiї програми УР-3 – 99 передавачiв. У Вiнницької фiлiї ПАТ «Укртелеком» працює 15 ефiрних передавачiв першої програми Українського радiо.
Загальна протяжнiсть задiяних лiнiй радiофiкацiї становить 162,7 тис. км. Iз них майже 112,46 тис. км. повiтрянi лiнiї. В тому числi протяжнiсть повiтряних лiнiй проводового радiомовлення на опорах лiнiй електропередачi становить 81,61 тис. км.
Таксофонна мережа
На таксофоннiй мережi ПАТ «Укртелеком» на 31.12.2017 року задiяно 5 398 унiверсальних таксофонiв. Iз них типу Телекарт-121 – 4 224 од., типу Ротор-2000У – 1 174 од.
Всi таксофони надають безоплатнi послуги зв’язку на стацiонарнi номери по мiсцевiй, мiжмiськiй по областi та Українi мережах та вихiд за кодом «892». З 524 таксофонiв, якi переключенi на модернiзовану мережу по проекту В6, вихiд на мобiльнi та мiжнароднi мережi тимчасово заборонений – таксофони пiдключенi без блокiв захисту таксофонних лiнiй.
Один таксофон, встановлений в жiночiй колонiї в Харкiвськiй обл., працює через радiо подовжувач.
Всi таксофони пiдключенi до централiзованих систем управлiння мережами таксофонiв (ЦУМТ) «Сiрiус-ХХI» та «ГАММА.
• виконання у 2017 роцi планiв з капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення
Обсяг капiтальних iнвестицiй ПАТ «Укртелеком» у 2017 роцi склав 947 млн. грн. без ПДВ, джерелом фiнансування яких були як власнi так i залученi кредитнi кошти.
У 2017 роцi здiйснювалося подальше розширення мережi xDSL та будiвництво телекомунiкацiйної мережi передавання даних за технологiєю FTTx. Iнвестицiйнi витрати впроваджених об’єктiв становлять 36 307 тис. грн. для мережi xDSL та 16 275,5 тис. грн. для мережi FTTx. Побудовано ВОЛЗ загальною протяжнiстю 410 км. Введена ємнiсть складає 17 344 портiв хDSL та 17 11 портiв FTTx.
Реалiзацiя цих проектiв дозволила забезпечити доступ до мережi Iнтернет та збiльшити клiєнтську базу, залучивши нових споживачiв у кластерах багатоквартирної забудови селищ мiського типу та мiстах (в т.ч. 582 домогосподарств), а також переключити iснуючих абонентiв ADSL на FTTx з метою захисту абонентської бази.
Протягом 2017 року тривало будiвництво точок доступу для можливостi надання телекомунiкацiйних послуг на об’єктах бiзнес-концентрацiї. Станом на кiнець року за 229 реалiзованими об’єктами основних фондiв введено на суму 9 437 тис. грн. Протяжнiсть побудованої ВОЛЗ склала 155 км. В подальшому введена ємнiсть дозволить задiяти 8 376 портiв монтованого обладнання для забезпечення потреб бiзнес-абонентiв в отриманнi необхiдного спектру послуг.
В рамках виконання приватизацiйних умов продовжено роботи по реалiзацiї та введенню в експлуатацiю системи оперативно - розшукових заходiв (СОРЗ), на її реалiзацiю направлено 186 923 тис. грн. iнвестицiй.
У 2017 роцi завершено проект модернiзацiї зонових мереж у 12-ти областях, в результатi якого розширено канали до 10 Гбiт/с на 44-х завантажених дiлянках.
Також стартовано новий проект модернiзацiї зонових мереж у 20-ти областях, в результатi якого планується розширити канали до 10 Гбiт/с на 52-х завантажених дiлянках. Завершення проекту заплановано на 3-й квартал 2018 року.
У 2017 роцi продовжено реалiзацiю проекту В6, в рамках якого передбачається реконструкцiя, модернiзацiя, реконфiгурацiя мережi в 6 мiстах України: Київ, Одеса, Харкiв, Львiв, Днiпро, Запорiжжя з iнвестицiйними витратами у 2017 роцi в обсязi 331 246,0 тис. грн. В рамках модернiзацiї за 2017 рiк продовжено роботи з будiвництва активних розподiльчих шаф за допомогою, яких здiйснюється розширення мережi швидкiсного Iнтернету. В активних розподiльчих шафах встановлено обладнання MSAN, з якого користувачам наддаються сервiси за iснуючими технологiями POTS, ADSL2+, P2P, PRI, BRI та новими технологiями VDSL, FTTH (PON), що дозволяє, надавати клiєнтам послуги доступу до швидкiсного Iнтернету. Загалом ємнiсть розширення мережi складає 524 тис. портiв на 1056 активних шафах. Станом на грудень 2017 iнтегровано в мережу 460 тис. портiв на 982 АРШ.
Кiнцевий термiн закiнчення модернiзацiї мережi в 6 мiстах України в 4 кварталi 2019 року з введенням 1689 тис. портiв на 3771 активнiй шафi.
У 2017 роцi в процесi реалiзацiї проекту модернiзацiї мережi в 6 мiстах України впроваджено супутнiй проект модернiзацiї MPLS мережi ПАТ «Укртелеком», було закiнчено будiвництво 28 нових вузлiв агрегацiї абонентського трафiку, в яких змонтовано 438 шт. 10Gbit/s оптичних портiв i 1320 1Gbit/s оптичних портiв.
В рамках реконструкцiї традицiйної телефонної мережi у 2017 роцi продовжено впровадження телекомунiкацiйної мережi з комутацiєю пакетiв на базi обладнання IMS для замiни iснуючих АТС в мiстах Київ, Днiпро, Одеса, Харкiв, Львiв, Запорiжжя. За результатами 2017 року впроваджено 12 медiашлюзiв в мiстах Київ, Днiпро, Одеса, Харкiв, Львiв, Запорiжжя, виконано тестування та впроваджено географiчне резервування комутацiйної системи в мiстах Київ та Днiпро, переключено на IMS абонентiв загальною кiлькiстю 361 355 номерiв.
Проектом передбачено встановлення комутацiйної системи з географiчним резервуванням в мiстах Київ та Днiпро загальною абонентською ємнiстю 1,8 млн. номерiв.
Розширена зона надання послуг SIP-Trunk та V-PBX (можливiсть пiдключення до послуги в нових мiстах) та ємнiсть обладнання SI-3000 (встановлення додаткових лiцензiй) для пiдключення бiзнес-споживачiв до телекомунiкацiйної мережi товариства.
Виконано роботи по розширенню пропускної спроможностi VoIP шлюзiв – закуплено та встановлено 540 лiцензiй зовнiшнiх з’єднувальних лiнiй та розмовних каналiв ОКС7. Закуплено та встановлено 8400 абонентських лiцензiй.
Пiдключено 18 нових локацiй (районних центрiв) сервiсу VoIP. Станом на Грудень 2017 р. загальна кiлькiсть локацiй сервiсу VoIP складала 75 мiст України.
Виконано роботи з модернiзацiї Унiверсальної системи облiку та управлiння IP-послугами (УС) для послуги «Спливаючi вiкна», а саме: Активацiя кредитного перiоду для блокованих абонентiв i активацiя нового тарифного плану для абонентiв з послугою «Iнтернет пауза» на гостьовому сайтi, реалiзацiя можливостi замовлення послуг через функцiонал «Спливаючих вiкон». Також в рамках проекту В6 реалiзовано надання послуг L3VPN, L2VPN, ProfInternet, Мережний транзит (BGP) з використанням технологiї VDSL в УС, реалiзовано функцiональнiсть облiку IР-послуг ШСД з пiдключенням через порти обладнання Huawei по технологiям GPON, Ethernet, SHDSL. Реалiзовано надання IP-послуг по технологiям ADSL, VDSL з використанням обладнання ISKRATEL. В рамках проекту по географiчному розподiленню УС реалiзовано мiграцiю сервiсiв РРРоЕ з УС в SE.
На реконструкцiю, модернiзацiя, реконфiгурацiю АТС, замiну телекомунiкацiйного обладнання у зв’язку з пошкодженням або вивiльненням орендованих площ у 2017 роцi направлено 15 836 тис. грн.
Загалом введено 15 836 абонентських портiв, в тому числi виконано розширення мережi традицiйної телефонiї для задiяння вiльної ємностi АТС, розширення телекомунiкацiйної мережi для пiдключення корпоративних та бiзнес-клiєнтiв.
Дiяльнiсть товариства не вiдноситься до Перелiку видiв дiяльностi та об’єктiв, що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку, затвердженого постановою КМУ вiд 27 липня 1995 р. № 554, для яких здiйснення державної екологiчної експертизи є обов’язковим. У своїй дiяльностi товариство керується вимогами нацiонального екологiчного законодавства та вимогами мiжнародних договорiв України, згоду на обов’язковiсть виконання яких надано Верховною Радою України. Недотримання цих вимог створюватиме ризик недоотримання товариством прибутку внаслiдок накладання штрафних санкцiй.
Перелiк актiв екологiчного законодавства, вимоги яких обов’язковi до виконання ПАТ “Укртелеком”
Закони України:
“Водний кодекс”, “Земельний кодекс”, “Кодекс України про надра”, “Податковий кодекс України. Роздiл VIII. Екологiчний податок”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про вiдходи”, “Про охорону атмосферного повiтря”, “Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення”, “Про охорону земель”, “Про екологiчний аудит”, “Про екологiчну експертизу”.
Акти Кабiнету Мiнiстрiв України:
• Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2007.10.17 № 880-р "Про схвалення Концепцiї нацiональної екологiчної полiтики України на перiод до 2020 року";
• Постанова вiд 1995.07.27, № 554 "Про перелiк видiв дiяльностi та об'єктiв, що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку";
• Постанова КМ вiд 2007.11.14, №1324 "Про затвердження Порядку розподiлу суб'єктiв господарювання за ступенем ризику їх господарської дiяльностi для безпеки життя i здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки";
• Постанова вiд 2008.03.19, № 212 "Про затвердження критерiїв розподiлу суб’єктiв господарювання за ступенем ризику їх господарської дiяльностi для навколишнього природного середовища та перiодичностi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю)";
• Постанова вiд 1999.03.01, № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору";
• Постанова вiд 1996.09.17, № 1147 "Про затвердження перелiку видiв дiяльностi, що належать до природоохоронних заходiв";
• Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепцiї Загальнодержавної програми поводження з вiдходами на 2013-2020 роки";
• Постанова вiд 1998.08.03, № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження i перегляду лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв";
• Постанова вiд 2000.07.13, № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв";
• Постанова вiд 2001.01.24, № 50 "Про затвердження загальних вимог до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї";
• Постанова вiд 1998.08.03, № 1217 "Про затвердження Порядку виявлення та облiку безхазяйних вiдходiв";
• Постанова вiд 1998.08.03, № 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру мiсць видалення вiдходiв";
• Розпорядження вiд 2003.11.26, № 723-р "Про деякi заходи щодо полiпшення роботи у сферi поводження з небезпечними вiдходами";
• Постанова вiд 2001.12.13, № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного облiку в галузi охорони атмосферного повiтря";
• Постанова вiд 2001.12.28, № 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв граничнодопустимих викидiв забруднюючих речовин iз стацiонарних джерел";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 300 "Про Порядок розроблення i затвердження нормативiв граничнодопустимого рiвня впливу фiзичних та бiологiчних факторiв стацiонарних джерел забруднення на стан атмосферного повiтря";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 303 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах та впливу фiзичних факторiв пересувних джерел забруднення атмосферного повiтря";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робiт, пов'язаних з видачею дозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, облiку пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи";
• Постанова вiд 2002.03.29, № 432 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на експлуатацiю устаткування з визначеними рiвнями впливу фiзичних та бiологiчних факторiв на стан атмосферного повiтря, проведення оплати цих робiт та облiку пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи";
• Постанова вiд 2004.03.04, № 256 "Про затвердження Програми припинення виробництва та використання озоноруйнiвних речовин на 2004 - 2030 роки";
• Постанова вiд 1995.12.28, № 1062 "Про органiзацiю виконання Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар";
• Постанова вiд 1996.09.11, № 1100 "Про Порядок розроблення i затвердження нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелiк забруднюючих речовин, скидання яких нормується";
• Постанова вiд 2002.03.13, № 321 "Про затвердження Порядку погодження та видачi дозволiв на спецiальне водокористування та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1992 р. № 459";
• Постанова вiд 2004.08.25, № 1107 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв питного водопостачання";
• Постанова вiд 1999.04.08, № 559 "Про такси для обчислення розмiру шкоди, заподiяної зеленим насадженням у межах мiст та iнших населених пунктiв".

 

Вiдсутнiсть фонду унiверсальних послуг та, вiдповiдно, вiдсутнiсть компенсацiї збиткiв вiд надання загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг погiршує фiнансовий стан пiдприємства. Ускладнює фiнансовий стан компанiї той факт, що ПАТ "Укртелеком", як оператор електрозв'язку залишається єдиним оператором, який надає загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги в сiльськiй мiсцевостi, послуги телеграфного зв'язку та проводового радiомовлення, що є збитковим для компанiї.
Зниження вихiдного телефонного трафiку через подальше замiщення фiксованого зв'язку мобiльним зв'язком iнших операторiв призвело до зменшення обсягу доходiв компанiї.
Враховуючи специфiку сфери телекомунiкацiй, яка є складовою галузi зв'язку України, скорочення обсягу доходiв не дозволяє пропорцiйно зменшувати витрати на експлуатацiю телекомунiкацiйної мережi, оскiльки обладнання, станцiйнi та лiнiйнi споруди, якi утворюють телекомунiкацiйну мережу, є незмiнними. Слiд враховувати також iнфляцiйнi процеси в країнi, якi впливають на рiвень закупiвельних цiн на пально-мастильнi матерiали, сировину, запчастини, послуги. Крiм цього, слiд вважатиодним iз факторiв проведення АТО.

 

-

 

Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб Товариства достатньо. Для оновлення iснуючоъ мережi, її розширення, модернiзацiї використовується використовується залучення позикового капiталу. Пiдтримування оптимальної структури капiталу та забезпечвення лiквiдностi товариства досягається шляхом залучення: комерцiйних та товарних кредитiв, боргових цiнних паперiв, фiнансового лiзингу.
Основними завданнями полiтики ПАТ "Укртелеком" щодо фiнансування дiяльностi є:
- забезпечення конкурентоспроможнi пiдприємства на ринку телекомунiкацiйних послуг;
- визначення та розвиток приорiтетних напрямiв iнвестування;
- забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi всiх ланок пiдприємства;
- модернiзацiя мереж зв'язку;
- використання додаткових залучених коштiв з дотриманням вимог оптимальної вартостi грошових ресурсiв та здатностi вчасно їх повертати;
- доведення рiвня телекомунiкацiйних послуг до середньоєвропейського.

 

Враховуючи велику кiлькiсть абонентiв (близько 6 млн. осiб) та те, що договори з абонентами укладаються на невизначений термiн (розриваються за бажанням абонента), а також те, що бiльшiсть договорiв не мiстить сум - iнформацiя, щодо укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв у товариствi вiдсутня.

 

ПАТ "Укртелеком" має найбiльшу абонентську базу серед компанiй-провайдерiв телекомунiкацiйних послуг. Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку залишається основою нашого бiзнесу, тому стратегiчно важливим для компанiї є збереження клiєнської бази i укрiплення позицiй на даному ринку.
Прiоритетним напрямом розвитку компанiї залишається ринок послуг доступу до мережi Iнтернет та передавання даних. ПАТ "Укртелеком" розширює свою присутнiсть на ринку за рахунок залучення iнвестицiй в розвиток мережi, розробку нових продуктiв i полипшення системи обслуговування своїх абонентiв.

 

За звiтний перiод ПАТ «Укртелеком» на науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи кошти не витрачало.
Крiм того, за звiтний перiод ПАТ «Укртелеком» виконало власними силами 3 науково-технiчнi розробки з розробки Корпоративних нормативних документiв (стандартiв) (КСТ), а саме:
- КСТ 0.1.108-2017 Бiзнес-процеси. Положення;
- КСТ 1.7.083-2017 Вихiднi данi для проектування мереж широкосмугового доступу FTTB (Ethernet-доступ) ПАТ «Укртелеком». Iнструкцiя;
- КСТ-П 2.3.077-2016 Взаємодiя структурних пiдроздiлiв ПАТ «Укртелеком» при органiзацiї робiт з лiквiдацiї наслiдкiв викрадення, знищення або зловмисного пошкодження лiнiйно-кабельних споруд товариства.
ПАТ «Укртелеком» приймав участь у роботi науково-технiчних рад Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, НКРЗI, Української асоцiацiї операторiв зв’язку «Телас», галузевих науково-дослiдних iнститутiв та профiльних вишiв. Спiвробiтники ПАТ «Укртелеком» прийняли участь у 5 профiльних науково-технiчних заходах та виступили з науковими доповiдями.

 

Iнформацiя про судовi справи: у звiтному перiодi судових справ понад 10% активiв ПАТ «Укртелеком» не було.

 

Ефективна тарифна полiтика дозволила компанiї збiльшити середнiй дохiд на одного абонента фiксованого зв'язку майже на 12% i компенсувати скорочення доходiв, пов'язане зi зменшенням кiлькостi абонентiв i зниженням рiвня споживання послуг фiксованого телефонного зв'язку. Не дивлячись на зменшення абонентської бази, середньомiсячний дохiд без ПДВ з абонента в 2017 роцi склав 48,6 грн. проти 43,4 грн. в 2016 роцi.
Головним напрямком розвитку компанiї залишається ринок послуг доступу до мережi Iнтернет та передачi даних. У 2017 роцi доходи вiд цього напрямку бiзнесу склали 1 742 млн. грн., що на 96 млн. грн. бiльше факту 2016 року. Кiлькiсть абонентiв послуги широкосмугового доступу до мережi Iнтернет на кiнець 2017 року склало 1 млн. 468 тис.
Доходи вiд надання послуг широкосмугового доступу до мережi Iнтернет в 2017 роцi склали 1 млрд. 452 млн. грн., що на 39 млн. грн. бiльше, нiж в попередньому роцi. Вирiс i середньомiсячний дохiд з абонента - в 2017 роцi вiн склав 83,7 грн. проти 75,8 грн. в 2016 роцi. Цього вдалося досягти за рахунок правильного позицiонування тарифних планiв i прiоритетного розвитку мережi Iнтернет в невеликих населених пунктах.
Обсяг витрат компанiї за 2017 рiк становив 5 640 млн. грн. Завдяки полiпшенню ефективностi бiзнес-процесiв, а також роботi по оптимiзацiї споживання паливно-енергетичних ресурсiв, загальна сума витрат по вiдношенню до 2016 року зменшилась на 288 млн. грн.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

8839758

8627127

0

0

8839758

8627127

будівлі та споруди

4372482

4698316

0

0

4372482

4698316

машини та обладнання

4226992

3499384

0

0

4226992

3499384

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

240284

429427

0

0

240284

429427

2. Невиробничого призначення:

180100

319746

0

0

180100

319746

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

180100

319746

0

0

180100

319746

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

9019858

8946873

0

0

9019858

8946873

Опис

Опис:
Оцiночнi первiснi строки експлуатацiї активiв:
Будiвлi та споруди – 8-50 рокiв
Машини та обладнання – 3-30 рокiв
Iншi – 3-10 рокiв.
Починаючи з 2013 року основнi засоби ПАТ «Укртелеком» облiковуються за переоцiненою вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та знецiнення у випадку необхiдностi. Справедлива вартiсть основана на результатах оцiнки, проведеної зовнiшнiми незалежними оцiнювачами та внутрiшнiми експертами. Регулярнiть переоцiнки залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв, якi переоцiнюються.
Вартiсть оцiнки основнимх засобiв на 31/12/17 (тис.грн):
будiвлi та споруди = 4 756 373
машини та обладнання = 3 763 264
iншi = 551 149
iнвестицiйна нерухомiсть = 319 746.
Накопичений знос на 31/12/17 (тис.грн):
будiвлi та споруди = (58 057)
машини та обладнання = (263 880)
iншi = (121 722).
На 31 грудня 2017 року основнi засоби балансовою вартiстю 2 504 108 тис.грн переданi в заставу для забезпечення банкiвських кредитiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

9641564

9277207

Статутний капітал (тис. грн.)

4681562

4681562

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

4681562

4681562

Опис

Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв, необоротних активiв, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв; зобов’язань, пов’язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу та групи вибуття:
на початок звiтного перiоду: 13 052 445 – 3 724 038 = 9 328 407 тис. грн.
на кiнець звiтного перiоду: 13 737 650 – 4 096 086 = 9 641 564 тис.грн

Висновок

Вартiсть чистих активiв товариства як за звiтний перiод, так i за попереднiй звiтний перiод перевищує вартiсть статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

2048009

X

X

у тому числі:

 

Довгостроковi кредити

23.08.2016

683086.58

7

18.12.2022

Короткостроковi кредити

29.08.2011

1359295.00

18.95

17.09.2018

Короткостроковi кредити

04.11.2016

5627.42

18.62

01.10.2019

Зобов'язання за цінними паперами

X

2550

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

2550

X

X

Облiгацiї (серiя U) свiдоцтво № 17/2/2014

21.05.2014

2550

21

13.09.2020

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

222640

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

1822887

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

4096086

X

X

Опис:

Данi вiдповiдають Звiту про фiнансовий стан станом на 31.12.2017. Iнформацiя по зобов"язанням за цiнними паперами (облiгацiями) по кожному випуску наведена без врахування дисконтування та з урахуванням вiдсоткiв. Iнформацiя не враховує довгостроковi забезпечення, вiдображенi у рядку 1520 Звiту про фiнансовий стан.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

мiсцевий трафiк та абонентська плата

0

0

0

0

2338460

38.2

2

iнтернет послуги

0

0

0

0

1741595

28.5

3

послуги наданi iноземним операторам

0

0

0

0

503817

8.2

4

мiжмiський трафiк

0

0

0

0

609926

10

5

оренда каналiв та плата за доступ до лiнiй фiксованого зв'язку

0

0

0

0

101034

1.7

6

операцiйна оренда активiв

0

0

0

0

306950

5

7

Iншi

0

0

0

0

515334

8.4

8

Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї ( експорт )

0

0

0

0

503817

8.2

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Витрати на оплату працi

41

2

Знос основних засобiв

13

3

Комунальнi послуги

15

4

Матерiали

7

5

послуги, наданi iноземним операторам

5

6

технiчне обслуговування та ремонт

7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

09.06.2017

Рiшення Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (протокол №577 вiд 09.06.2017р.)

261756.97019

13001245

2.013

договiр мiж ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (продавець) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (покупець) код ЄДРПОУ 14282829, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4 (покупець), щодо купiвлi-продажу облiгацiй внутрiшньої державної позики на загальну суму договору 80 765,7305 тис. грн. та схвалено укладеннi ПАТ «Укртелеком» правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть

12.06.2017

http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist

Опис:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (протокол №577 вiд 09.06.2017р.) надано згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору мiж ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (продавець) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4 (покупець), щодо купiвлi-продажу облiгацiй внутрiшньої державної позики на загальну суму договору 80 765,7305 тис. грн. та схвалено укладеннi ПАТ «Укртелеком» правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме:
- договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №ДД-459/2017 вiд 05.05.2017р., мiж ПАТ «Укртелеком» (продавець) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4 (покупець), щодо купiвлi-продажу облiгацiй внутрiшньої державної позики на загальну суму договору 100 992,20269 тис. грн.;
- договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №ДД-471/2017 вiд 12.05.2017р. мiж ПАТ «Укртелеком» (продавець) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4 (покупець), щодо купiвлi-продажу облiгацiй внутрiшньої державної позики на загальну суму договору 79 999,037 тис. грн.
Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника. Вартiсть активiв ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2016р. за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi становила 13 001 245 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочинiв до вартостi активiв складає 2,013%.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

26.04.2017

26.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

09.06.2017

12.06.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

33306921

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 01001, вул. Хрещатик, 19а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№3516 25.09.2014

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

н/д

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

-

Номер та дата договору на проведення аудиту

н/д
01.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

01.02.2018
11.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

12.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

0

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам i Наглядовiй Радi Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком»
Думка iз застереженням
Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» (далi – «Компанiя»), що складається з окремого звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року, та окремого звiту про сукупний дохiд, окремого звiту про змiни у власному капiталi та окремого звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до окремої фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у пунктах (i) та (ii) параграфу «Пiдстави для висловлення думки iз застереженням» нашого звiту, та за винятком впливу питань, про якi йдеться у пунктах (iii) та (iv) параграфу «Пiдстави для висловлення думки iз застереженням» нашого звiту, окрема фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2017 року, її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Пiдстави для висловлення думки iз застереженням
(i) Оцiнка окремих категорiй основних засобiв
Як описано у Примiтках 2 та 6 до окремої фiнансової звiтностi, Компанiя застосовує модель переоцiнки для оцiнки основних засобiв пiсля первiсного визнання.
Станом на 31 грудня 2016 року Компанiя провела чергову оцiнку певних неспецiалiзованих об’єктiв основних засобiв та вiдобразила їх у окремiй фiнансовiй звiтностi за розрахунковою справедливою вартiстю. Такi об’єкти основних засобiв включенi до групи «Телекомунiкацiйнi активи, що пiдлягають вивiльненню» у сумi 1 695 652 тисячi гривень.
Ефект дооцiнки на загальну суму 437 177 тисяч гривень був вiдображений у складi iншого сукупного доходу, з урахуванням впливу вiдповiдного вiдстроченого податку. При цьому Компанiя також визнала у складi прибутку та збитку ефект доцiнки ранiше уцiнених об’єктiв основних засобiв на суму 666 тисяч гривень та вiдповiднi нарахування вiдстроченого податку.
Попереднiй аудитор не змiг отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо результатiв переоцiнки згаданих вище основних засобiв, та, вiдповiдно, модифiкував свiй аудиторський висновок щодо окремої фiнансової звiтностi за 2016 рiк. У нас також не було можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо результатiв переоцiнки, проведеної у 2016 роцi. Вiдповiдно, ми не мали змоги визначити, чи були необхiдними будь-якi коригування результату переоцiнки, визнаного у складi iншого сукупного доходу, а також прибуткiв та збиткiв за 2017 рiк.
(ii) Ймовiрнiсть отримання коштiв в рахунок погашення заборгованостi з боку материнської компанiї
Як описано у Примiтцi 9, станом на 31 грудня 2017 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї включала в себе заборгованiсть за безпроцентним кредитом, наданим материнськiй компанiї, в сумi 737 983 тисячi гривень (31 грудня 2016 року: 737 983 тисячi гривень), iнвестицiї в облiгацiї, емiтованi материнською компанiєю, у сумi 160 872 тисячi гривень (31 грудня 2016 року: поточнi фiнансовi iнвестицiї у сумi 160 872 тисячi гривень) та вiдповiдну дебiторську заборгованiсть за нарахованими вiдсотками у сумi 73 522 тисячi гривень (31 грудня 2016 року: 65 588 тисяч гривень). Ми не мали змоги отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо ймовiрностi погашення зазначених залишкiв. Вiдповiдно, ми не могли визначити потенцiйну необхiднiсть коригувань даних залишкiв та непокритого збитку станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв.
(iii) Зобов’язання за облiгацiями, емiтованими материнською компанiєю
У 2015 роцi Компанiя уклала контракти з двома банками про придбання облiгацiй, емiтованих материнською компанiєю, за загальну компенсацiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi у сумi 2 000 000 тисяч гривень плюс нарахованi та несплаченi вiдсотки. Станом на 31 грудня 2015 та 2016 рокiв данi контракти вiдповiдали визначенню похiдних фiнансових iнструментiв згiдно МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка». Компанiя не вiдобразила у окремому звiтi про фiнансовий стан справедливу вартiсть своїх прав та зобов’язань за вищезгаданими контрактами станом на 31 грудня 2015 та 2016 рокiв.
Як зазначено у Примiтцi 26 до окремої фiнансової звiтностi, у березнi 2017 року Компанiя отримала право власностi на облiгацiї за одним iз контрактiв, в результатi чого в неї виникли зобов’язання з оплати компенсацiї за контрактом одному з банкiв. Компанiя оскаржувала даний контракт у судовому порядку, проте розгляд справи не був завершений станом на звiтну дату. Компанiя не вiдобразила зобов’язання за контрактом станом на 31 грудня 2017 року, що є вiдхиленням вiд вимог МСФЗ, оскiльки Компанiя не мала юридичного права в односторонньому порядку уникнути виконання зобов’язань з оплати за отриманi облiгацiї їх колишньому власнику.
Ефект невизнання похiдних фiнансових iнструментiв станом на 31 грудня 2015 та 2016 рокiв не було визначено. У разi, якщо б Компанiя визнала свої зобов’язання з оплати за облiгацiї, переказанi одним з банкiв, її кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2017 року збiльшилася б на 1 036 820 тисяч гривень. Одночасно Компанiя повинна була б вiдобразити в облiку справедливу вартiсть дебiторської заборгованостi материнської компанiї з погашення облiгацiй. Справедлива вартiсть такої дебiторської заборгованостi на дату первiсного визнання та на 31 грудня 2017 року не була визначена.
(iv) Необоротнi активи, утримуванi для продажу
Як зазначено у Примiтцi 7 до окремої фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Компанiя класифiкувала свою iнвестицiю у дочiрню компанiю ТОВ «Тримоб» як необоротний актив, утримуваний для продажу, та групу вибуття. Вiдповiдно, окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, включала необоротнi активи, класифiкованi як утримуванi для продажу, у розмiрi 1 845 733 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 1 448 611 тисяч гривень).
МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» вимагає класифiкувати актив, як такий, що утримується для продажу, якщо цей актив є придатним для негайного продажу в тому станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв, i цей продаж повинен бути високо ймовiрним. У зв'язку з тим, що можливiсть продажу ТОВ «Тримоб» залежала вiд отримання згоди Фонду державного майна України, i така згода не була отримана станом на 31 грудня 2016 та 2017 рокiв, iнвестицiя в ТОВ «Тримоб» не могла бути класифiкована як актив, що утримується для продажу, станом на вiдповiднi дати. Балансова вартiсть iнвестицiї в ТОВ «Тримоб» повинна була бути включена до складу довгострокових фiнансових iнвестицiй у необоротних активах. Вплив даного вiдхилення вiд вимог МСФЗ на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї не було визначено.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Суттєва невизначенiсть щодо безперервної дiяльностi
Звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 до окремої фiнансової звiтностi. Як описано в Примiтцi 1, станом на 31 грудня 2017 року поточнi зобов’язання Компанiї перевищували її поточнi активи (за вирахуванням необоротних активiв, утримуваних для продажу, та груп вибуття) на 921 624 тисячi гривень (31 грудня 2016 року: 869 767 тисяч гривень). Разом з iншими питаннями, описаними в Примiтцi 1, це свiдчить про наявнiсть суттєвої невизначеностi, яка може викликати значнi сумнiви у здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
Iнша iнформацiя
Аудит окремої фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, був проведений iншим аудитором, який випустив звiт незалежного аудитора, датований 26 квiтня 2017 року, з думкою iз застереженнями щодо наступних питань:
- оцiнка окремих категорiй основних засобiв;
- ймовiрнiсть отримання коштiв в рахунок погашення заборгованостi з боку материнської компанiї;
- класифiкацiя необоротних активiв, утримуваних для продажу
та пояснювальним параграфом, який звертає увагу на безперервнiсть дiяльностi Компанiї.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Додатково до питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення думки iз застереженням» та у параграфi «Суттєва невизначенiсть щодо безперервної дiяльностi» нашого звiту, ми визначили наступнi питання, якi описанi нижче, як ключовi питання, що мають бути повiдомленi у нашому звiтi. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як вiдповiдне питання розглядалось пiд час нашого аудиту, наведено в цьому контекстi.
Ми виконали обов’язки, що описанi в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi» нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому числi процедур, що були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки iз застереженням щодо окремої фiнансової звiтностi, що додається.
Ключове питання аудиту
Як вiдповiдне ключове питання було розглянуто пiд час нашого аудиту

Тестування основних засобiв на предмет зменшення корисностi
Станом на 31 грудня 2017 року основнi засоби з загальною залишковою вартiстю у сумi 8 627 127 тисяч гривень складають 63% загальної вартостi активiв. Проведення тестування основних засобiв на предмет зменшення корисностi було одним з найбiльш значущих питань для нашого аудиту, оскiльки визначення суми очiкуваного вiдшкодування активiв потребує вiд керiвництва робити припущення щодо майбутнiх продажiв, валової маржi, операцiйних витрат, темпiв зростання в пост-прогнозному перiодi, капiтальних витрат та ставки дисконтування. Iснували ознаки того, що кориснiсть активiв може зменшитися, якi були спричиненi ризиками операцiйного та економiчного середовища, як це описано в Примiтцi 1 до окремої фiнансової звiтностi. Розкриття щодо тестування основних засобiв на предмет зменшення корисностi наведене у Примiтцi 6 до окремої фiнансової звiтностi.
Ми проаналiзували проведену керiвництвом оцiнку ознак того, що кориснiсть основних засобiв може зменшитися. Ми залучили наших внутрiшнiх спецiалiстiв з оцiнки для проведення тестування припущень, що були використанi керiвництвом при розрахунку вартостi при використаннi, порiвнюючи їх з iсторичними даними, та, у випадку необхiдностi, з зовнiшнiми iндикаторами. Ми протестували прогнози грошових потокiв, темпи зростання та ставки дисконтування, використанi Компанiєю, а також чутливiсть моделi до змiни вхiдних даних та математичну коректнiсть моделi.
Аналiз дотримання вимог кредитних договорiв
Вiдповiдно до умов кредитних договорiв, Компанiя повинна виконувати певнi фiнансовi та нефiнансовi зобов’язання. Договорами передбачено перелiк випадкiв невиконання, що дають кредиторам право вимагати дострокового повернення кредитних коштiв.
Ми перевiрили умови кредитних договорiв, укладених Компанiєю станом на 31 грудня 2017 року, та проаналiзували виконання фiнансових та нефiнансових вимог, вказаних у цих договорах. Крiм того, ми придiлили особливу увагу подiям невиконання, оцiнили наявнiсть у кредиторiв прав вимагати дострокового повернення заборгованостi та врахували отриманi Компанiєю вiд банкiв пiдтвердження вiдмов вiд прав вимоги.
Аналiз дотримання вимог кредитних договорiв був одним з найбiльш важливих питань для нашого аудиту, оскiльки виконання вимог за кредитними договорами впливає на твердження керiвництва щодо можливостi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ми також оцiнили розкриття iнформацiї стосовно кредитних договорiв, наведенi в окремiй фiнансовiй звiтностi.
Розкриття стосовно дотримання вимог кредитних договорiв та стосовно безперервностi дiяльностi наведенi у Примiтках 12 та 1 до окремої фiнансової звiтностi.
Класифiкацiя iнвестицiйної нерухомостi
Станом на 31 грудня 2017 року Компанiя володiла iнвестицiйною нерухомiстю балансовою вартiстю у сумi 319 746 тисяч гривень, яка використовувалась, в основному, для отримання орендного доходу або для збiльшення вартостi капiталу, або для обох цих цiлей.
Нашi аудиторськi процедури включали оцiнку майбутнього та поточного використання об’єктiв нерухомостi, для пiдтвердження їх класифiкацiї як iнвестицiйної нерухомостi. Ми провели аналiз iнвестицiйної нерухомостi та орендного доходу, обговорили з керiвництвом плани щодо майбутнього використання цiєї нерухомостi. Ми вивчили оренднi договори, чиннi на звiтну дату, та проаналiзували пропорцiю iнвестицiйної частини об’єктiв нерухомостi та частини, що зайнята власником.
Коректнiсть класифiкацiї нерухомостi як об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi або як складової частини основних засобiв була одним з найбiльш значущих питань для нашого аудиту, оскiльки вона впливає на необхiднiсть нарахування зносу протягом звiтного перiоду, а також на розподiл об’єктiв нерухомостi мiж рiзними одиницями, що генерують грошовий потiк, для цiлей проведення тестування основних засобiв Компанiї на предмет знецiнення.
Iнша iнформацiя, що включена до Рiчного звiту Компанiї за 2017 рiк
Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк, але не є окремою фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Очiкується, що Рiчний звiт емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк буде наданий нам пiсля дати цього звiту незалежного аудитора.
Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з вищевказаною iншою iнформацiєю, коли вона стане доступною, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової Ради за окрему фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання окремої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова Рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї окремої фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
? iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
? отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї;
? оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
? доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
? оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст окремої фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує окрема фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо Наглядовiй Радi разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй Радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їй про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй Радi, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту окремої фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Олеся Мельник.
м. Київ, Україна
12 квiтня 2018 року

-

КОНСОЛIДОВАНА ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам i Наглядовiй Радi Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком»
Думка iз застереженням
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком» (далi – «Компанiя») та його дочiрнiх пiдприємств (далi – «Група»), що складається з консолiдованого звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року, та консолiдованого звiту про сукупний дохiд, консолiдованого звiту про змiни у власному капiталi та консолiдованого звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у пунктах (i) та (ii) параграфу «Пiдстави для висловлення думки iз застереженням» нашого звiту, та за винятком впливу питань, про якi йдеться у пунктах (iii) та (iv) параграфу «Пiдстави для висловлення думки iз застереженням» нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Групи станом на 31 грудня 2017 року, її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Пiдстави для висловлення думки iз застереженням
(i) Оцiнка окремих категорiй основних засобiв
Як описано у Примiтках 2 та 6 до консолiдованої фiнансової звiтностi, Група застосовує модель переоцiнки для оцiнки основних засобiв пiсля первiсного визнання.
Станом на 31 грудня 2016 року Група провела чергову оцiнку певних неспецiалiзованих об’єктiв основних засобiв та вiдобразила їх у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi за розрахунковою справедливою вартiстю. Такi об’єкти основних засобiв включенi до групи «Телекомунiкацiйнi активи, що пiдлягають вивiльненню» у сумi 1 695 652 тисячi гривень.
Ефект дооцiнки на загальну суму 437 177 тисяч гривень був вiдображений у складi iншого сукупного доходу, з урахуванням впливу вiдповiдного вiдстроченого податку. При цьому Група також визнала у складi прибутку та збитку ефект доцiнки ранiше уцiнених об’єктiв основних засобiв на суму 666 тисяч гривень та вiдповiднi нарахування вiдстроченого податку.
Попереднiй аудитор не змiг отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо результатiв переоцiнки згаданих вище основних засобiв, та, вiдповiдно, модифiкував свiй аудиторський висновок щодо консолiдованої фiнансової звiтностi за 2016 рiк. У нас також не було можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо результатiв переоцiнки, проведеної у 2016 роцi. Вiдповiдно, ми не мали змоги визначити, чи були необхiдними будь-якi коригування результату переоцiнки, визнаного у складi iншого сукупного доходу, а також прибуткiв та збиткiв за 2017 рiк.
(ii) Ймовiрнiсть отримання коштiв в рахунок погашення заборгованостi з боку материнської компанiї
Як описано у Примiтцi 9, станом на 31 грудня 2017 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть Групи включала в себе заборгованiсть за безпроцентним кредитом, наданим материнськiй компанiї, в сумi 737 983 тисячi гривень (31 грудня 2016 року: 737 983 тисячi гривень), iнвестицiї в облiгацiї, емiтованi материнською компанiєю, у сумi 160 872 тисячi гривень (31 грудня 2016 року: поточнi фiнансовi iнвестицiї у сумi 160 872 тисячi гривень) та вiдповiдну дебiторську заборгованiсть за нарахованими вiдсотками у сумi 73 522 тисячi гривень (31 грудня 2016 року: 65 588 тисяч гривень). Ми не мали змоги отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо ймовiрностi погашення зазначених залишкiв. Вiдповiдно, ми не могли визначити потенцiйну необхiднiсть коригувань даних залишкiв та непокритого збитку станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв.
(iii) Зобов’язання за облiгацiями, емiтованими материнською компанiєю
У 2015 роцi Компанiя уклала контракти з двома банками про придбання облiгацiй, емiтованих материнською компанiєю, за загальну компенсацiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi у сумi 2 000 000 тисяч гривень плюс нарахованi та несплаченi вiдсотки. Станом на 31 грудня 2015 та 2016 рокiв данi контракти вiдповiдали визначенню похiдних фiнансових iнструментiв згiдно МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка». Компанiя не вiдобразила у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан справедливу вартiсть своїх прав та зобов’язань за вищезгаданими контрактами станом на 31 грудня 2015 та 2016 рокiв.
Як зазначено у Примiтцi 26 до консолiдованої фiнансової звiтностi, у березнi 2017 року Компанiя отримала право власностi на облiгацiї за одним iз контрактiв, в результатi чого в неї виникли зобов’язання з оплати компенсацiї за контрактом одному з банкiв. Компанiя оскаржувала даний контракт у судовому порядку, проте розгляд справи не був завершений станом на звiтну дату. Компанiя не вiдобразила зобов’язання за контрактом станом на 31 грудня 2017 року, що є вiдхиленням вiд вимог МСФЗ, оскiльки Компанiя не мала юридичного права в односторонньому порядку уникнути виконання зобов’язань з оплати за отриманi облiгацiї їх колишньому власнику.
Ефект невизнання похiдних фiнансових iнструментiв станом на 31 грудня 2015 та 2016 рокiв не було визначено. У разi, якщо б Компанiя визнала свої зобов’язання з оплати за облiгацiї, переказанi одним з банкiв, її кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2017 року збiльшилася б на 1 036 820 тисяч гривень. Одночасно Компанiя повинна була б вiдобразити в облiку справедливу вартiсть дебiторської заборгованостi материнської компанiї з погашення облiгацiй. Справедлива вартiсть такої дебiторської заборгованостi на дату первiсного визнання та на 31 грудня 2017 року не була визначена.
(iv) Необоротнi активи, утримуванi для продажу
Як зазначено у Примiтцi 7 до консолiдованої фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Компанiя класифiкувала свiй мобiльний сегмент, представлений дочiрньою компанiєю ТОВ «Тримоб», як групу вибуття, що утримується для продажу. Вiдповiдно, консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, включала необоротнi активи, класифiкованi як утримуванi для продажу та групи вибуття у сумi 271 908 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 147 542 тисячi гривень), зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття у сумi 38 229 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 32 890 тисяч гривень) та збиток вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування у сумi 212 210 тисяч гривень (2016 рiк: 340 444 тисячi гривень).
МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» вимагає класифiкацiї компонента як групи вибуття, що утримується для продажу, якщо такий компонент є придатним для негайного продажу в тому станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких груп вибуття, i цей продаж повинен бути високо ймовiрним. У зв'язку з тим, що можливiсть продажу ТОВ «Тримоб» залежала вiд отримання згоди Фонду державного майна України, i така згода не була отримана станом на 31 грудня 2016 та 2017 рокiв, iнвестицiя в ТОВ «Тримоб» не могла бути класифiкована як група вибуття, що утримується для продажу та припинена дiяльнiсть станом на вiдповiднi дати. Фiнансова iнформацiя ТОВ «Тримоб» повинна була бути консолiдована пiсля коригування балансової вартостi його необоротних активiв на суму зносу, амортизацiї та можливого знецiнення, якi були б визнанi, якщо ТОВ «Тримоб» не було б класифiковано як утримуване для продажу. Вплив даного вiдхилення вiд вимог МСФЗ на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи не було визначено.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Суттєва невизначенiсть щодо безперервної дiяльностi
Звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 до консолiдованої фiнансової звiтностi. Як описано в Примiтцi 1, станом на 31 грудня 2017 року поточнi зобов’язання Групи перевищували її поточнi активи на 677 404 тисяч гривень (2016 рiк: на 744 986 тисяч гривень). Разом з iншими питаннями, описаними в Примiтцi 1, це свiдчить про наявнiсть суттєвої невизначеностi, яка може викликати значнi сумнiви у здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
Iнша iнформацiя
Аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, був проведений iншим аудитором, який випустив звiт незалежного аудитора, датований 26 квiтня 2017 року, з думкою iз застереженнями щодо наступних питань:
- оцiнка окремих категорiй основних засобiв;
- ймовiрнiсть отримання коштiв в рахунок погашення заборгованостi з боку материнської компанiї;
- класифiкацiя необоротних активiв, утримуваних для продажу
та пояснювальним параграфом, який звертає увагу на безперервнiсть дiяльностi Групи.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Додатково до питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення думки iз застереженням» та у параграфi «Суттєва невизначенiсть щодо безперервної дiяльностi» нашого звiту, ми визначили наступнi питання, якi описанi нижче, як ключовi питання, що мають бути повiдомленi у нашому звiтi. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як вiдповiдне питання розглядалось пiд час нашого аудиту, наведено в цьому контекстi.
Ми виконали обов’язки, що описанi в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi» нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому числi процедур, що були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки iз застереженням щодо консолiдованої фiнансової звiтностi, що додається.
Ключове питання аудиту Як вiдповiдне ключове питання було розглянуто пiд час нашого аудиту
Тестування основних засобiв на предмет зменшення корисностi
Станом на 31 грудня 2017 року основнi засоби з загальною залишковою вартiстю у сумi 8 627 127 тисяч гривень складають 71% загальної вартостi активiв. Проведення тестування основних засобiв на предмет зменшення корисностi було одним з найбiльш значущих питань для нашого аудиту, оскiльки визначення суми очiкуваного вiдшкодування активiв потребує вiд керiвництва робити припущення щодо майбутнiх продажiв, валової маржi, операцiйних витрат, темпiв зростання в пост-прогнозному перiодi, капiтальних витрат та ставки дисконтування. Iснували ознаки того, що кориснiсть активiв може зменшитися, якi були спричиненi ризиками операцiйного та економiчного середовища, як це описано в Примiтцi 1 до консолiдованої фiнансової звiтностi. Розкриття щодо тестування основних засобiв на предмет зменшення корисностi наведене у Примiтцi 6 до консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми проаналiзували проведену керiвництвом оцiнку ознак того, що кориснiсть основних засобiв може зменшитися. Ми залучили наших внутрiшнiх спецiалiстiв з оцiнки для проведення тестування припущень, що були використанi керiвництвом при розрахунку вартостi при використаннi, порiвнюючи їх з iсторичними даними, та, у випадку необхiдностi, з зовнiшнiми iндикаторами. Ми протестували прогнози грошових потокiв, темпи зростання та ставки дисконтування, використанi Групою, а також чутливiсть моделi до змiни вхiдних даних та математичну коректнiсть моделi.
Аналiз дотримання вимог кредитних договорiв
Вiдповiдно до умов кредитних договорiв, Компанiя повинна виконувати певнi фiнансовi та нефiнансовi зобов’язання. Договорами передбачено перелiк випадкiв невиконання, що дають кредиторам право вимагати дострокового повернення кредитних коштiв.
Аналiз дотримання вимог кредитних договорiв був одним з найбiльш важливих питань для нашого аудиту, оскiльки виконання вимог за кредитними договорами впливає на твердження керiвництва щодо можливостi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Розкриття стосовно дотримання вимог кредитних договорiв та стосовно безперервностi дiяльностi наведенi у Примiтках 12 та 1 до консолiдованої фiнансової звiтностi.

Ми перевiрили умови кредитних договорiв, укладених Групою станом на 31 грудня 2017 року, та проаналiзували виконання фiнансових та нефiнансових вимог, вказаних у цих договорах. Крiм того, ми придiлили особливу увагу подiям невиконання, оцiнили наявнiсть у кредиторiв прав вимагати дострокового повернення заборгованостi та врахували отриманi Компанiєю вiд банкiв пiдтвердження вiдмов вiд прав вимоги.
Ми також оцiнили розкриття iнформацiї стосовно кредитних договорiв, наведенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.


Класифiкацiя iнвестицiйної нерухомостi
Станом на 31 грудня 2017 року Група володiла iнвестицiйною нерухомiстю балансовою вартiстю у сумi 319 746 тисяч гривень, яка використовувалась, в основному, для отримання
орендного доходу або для збiльшення вартостi капiталу, або для обох цих цiлей.
Коректнiсть класифiкацiї нерухомостi як об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi або як складової частини основних засобiв була одним з найбiльш значущих питань для нашого аудиту, оскiльки вона впливає на необхiднiсть нарахування зносу протягом звiтного перiоду, а також на розподiл об’єктiв нерухомостi мiж рiзними одиницями, що генерують грошовий потiк, для цiлей проведення тестування основних засобiв Групи на предмет знецiнення.
Нашi аудиторськi процедури включали оцiнку майбутнього та поточного використання об’єктiв нерухомостi, для пiдтвердження їх класифiкацiї як iнвестицiйної нерухомостi. Ми провели аналiз
iнвестицiйної нерухомостi та орендного доходу, обговорили з керiвництвом плани щодо майбутнього використання нерухомостi. Ми вивчили оренднi договори, чиннi на звiтну дату, та проаналiзували пропорцiю iнвестицiйної частини об’єктiв нерухомостi та частини, що зайнята власником.
Iнша iнформацiя, що включена до Рiчного звiту Групи за 2017 рiк
Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк, але не є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Очiкується, що Рiчний звiт емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк буде наданий нам пiсля дати цього звiту незалежного аудитора.
Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з вищевказаною iншою iнформацiєю, коли вона стане доступною, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової Ради за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова Рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Групи.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
? iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
? отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Групи;
? оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
? доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
? оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного подання;
? отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї суб’єктiв господарювання або господарської дiяльностi Групи для висловлення думки щодо консолiдованої фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської думки.
Ми повiдомляємо Наглядовiй Радi разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй Радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їй про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй Радi, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Олеся Мельник.


м. Київ, Україна
12 квiтня 2018 року

-

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

6

членів наглядової ради - акціонерів

4

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

-

 

-

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

378

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У Наглядовiй радi ПАТ "Укртелеком" протягом звiтного перiоду комiтетiв не створювалось.

Інші (запишіть)

-

 

-

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Винагорода виплачується вiдповiдно до оплатних чи безоплатних цивiльно-правових, трудових договорiв, контрактiв.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): -

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iншi документи у товариствi вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

На вимогу менеджменту

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

X

 

Інше (запишіть)

-

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

X

 

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): -

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2016 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Публiкацiя в пресi порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Принципи затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Кодексу корпоративного управлiння в товариствi дотримуються 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

Територія

 

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

61.10

Середня кількість працівників

24358

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

м. Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

57444

178201

42276

первісна вартість

1001

480576

637481

498770

накопичена амортизація

1002

-423132

-459280

-456494

Незавершені капітальні інвестиції

1005

665579

516418

359040

Основні засоби:

1010

8839758

8627127

7080832

первісна вартість

1011

8839758

9070786

25529198

знос

1012

0

-443659

-18448366

Інвестиційна нерухомість:

1015

180100

319746

10382

первісна вартість

1016

180100

319746

15510

знос

1017

0

0

-5128

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


618


349


1075

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

22925

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

555

85

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

21269

Усього за розділом I

1095

9744054

9641926

7537799

II. Оборотні активи

Запаси

1100

143940

124993

62200

Виробничі запаси

1101

113741

82708

24246

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

76

Товари

1104

30199

42285

37878

Поточні біологічні активи

1110

0

0

1

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

501226

531696

541878

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


57543


63181


49888

з бюджетом

1135

6257

5959

1173

у тому числі з податку на прибуток

1136

801

493

0

з нарахованих доходів

1140

5184

4216

2216

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

4302

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

830823

993167

15671

Поточні фінансові інвестиції

1160

160872

219816

22019

Гроші та їх еквіваленти

1165

129838

272289

249691

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

13232

19444

69822

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

10865

14505

20198

Усього за розділом II

1195

1859780

2249266

1039059

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

1448611

1846458

519860

Баланс

1300

13052445

13737650

9096718

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4681562

4681562

4681562

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

8885075

8291743

3011892

Додатковий капітал

1410

411370

411370

411370

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

222812

222812

222812

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-4872412

-3965923

-3025351

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

9328407

9641564

5302285

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

712465

595278

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

4239

Довгострокові забезпечення

1520

282026

329848

223115

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

994491

925126

227354

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

1072611

2048009

423949

Векселі видані

1605

0

0

370

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

846858

2550

2388778

за товари, роботи, послуги

1615

326338

490688

273823

за розрахунками з бюджетом

1620

84162

214455

74879

за у тому числі з податку на прибуток

1621

5444

54044

7340

за розрахунками зі страхування

1625

11310

8185

34596

за розрахунками з оплати праці

1630

46214

44866

76428

за одержаними авансами

1635

68050

87617

73612

за розрахунками з учасниками

1640

1898

1898

1900

із внутрішніх розрахунків

1645

869

1128

1047

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

252832

249249

103337

Доходи майбутніх періодів

1665

1901

2518

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

16504

19797

54773

Усього за розділом IІІ

1695

2729547

3170960

3507492

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

59587

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

13052445

13737650

9096718

 

Примітки

Iнформацiя станом на 31.12.2017 наведена з врахуванням коригувань

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

6117115

6327113

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 3577332 )

( 3830125 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


2539783


2496988

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

524980

254623

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

-936788

-870112

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 936788 )

( 870112 )

Витрати на збут

2150

( 430099 )

( 477605 )

Інші операційні витрати

2180

( 251592 )

( 321115 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


1446284


1082779

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

39314

57862

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 443603 )

( 429029 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 269 )

( 200 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


1041726


711412

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-177319

-110385

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


864407


601027

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-602524

416601

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-50188

61288

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-652712

355313

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

100670

-70136

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-552042

285177

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

312365

886204

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

846096

954305

Витрати на оплату праці

2505

1860217

1901924

Відрахування на соціальні заходи

2510

377158

362969

Амортизація

2515

518996

500125

Інші операційні витрати

2520

1593344

1779634

Разом

2550

5195811

5498957

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

18726248000

18726248000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

18726248000

18726248000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.0462

0.0321

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.0462

0.0321

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


7207664


6724076

Повернення податків і зборів

3005

8812

80

у тому числі податку на додану вартість

3006

8500

0

Цільового фінансування

3010

10205

964

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

22321

22663

Надходження від повернення авансів

3020

7800

1339

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

325684

296611

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

35219

212457

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 1739189 )


( 1813276 )

Праці

3105

( 1522443 )

( 1516520 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 379264 )

( 378220 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1424698 )

( 1343615 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 494413 )

( 340847 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 6178 )

( 138 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 212492 )

( 283199 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1839028

1582375

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

1334975

0

необоротних активів

3205

101252

227849

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

29020

13673

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

29170

947

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 1533186 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 867788 )

( 849084 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 430683 )

( 280235 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

1337240

886850

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

595380

1454948

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

601550

1760426

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 360883 )

( 351351 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 45831 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

367053

702660

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

134735

-7135

Залишок коштів на початок року

3405

129838

143965

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

7716

-6992

Залишок коштів на кінець року

3415

272289

129838

 

Примітки

-

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi на дату оприлюднення звiту не складається.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

4681562

8885075

411370

222812

-4872412

0

0

9328407

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

4681562

8885075

411370

222812

-4872412

0

0

9328407

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

864407

0

0

864407

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

-509612

0

0

42430

0

0

-552042

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-83720

0

0

84512

0

0

792

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-593332

0

0

906489

0

0

313157

Залишок на кінець року

4300

4681562

8291743

411370

222812

-3965923

0

0

9641564

 

Примітки

-

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

Територія

 

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

61.10

Середня кількість працівників

24358

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

м. Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

57444

178201

42276

 первісна вартість

1001

480576

637481

498770

 накопичена амортизація

1002

-423132

-45928

-456494

Незавершені капітальні інвестиції

1005

665579

516418

304218

Основні засоби:

1010

8839758

8627127

5999660

 первісна вартість

1011

8839758

9070786

25529198

 знос

1012

0

-443659

-19529538

Інвестиційна нерухомість:

1015

180100

319746

10382

 первісна вартість

1016

180100

319746

15510

 знос

1017

0

0

-5128

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

 первісна вартість

1021

0

0

0

 накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


345


76


802

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

22925

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

555

85

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

21269

Усього за розділом I

1095

9743781

9641653

6401532

II. Оборотні активи

Запаси

1100

143940

124993

62200

Виробничі запаси

1101

113741

82708

24246

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

76

Товари

1104

30199

42285

37878

Поточні біологічні активи

1110

0

0

1

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

501226

531696

543804

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами


1130


57543


63181


49888

 з бюджетом

1135

7466

6865

1185

 у тому числі з податку на прибуток

1136

801

493

0

 з нарахованих доходів

1140

5184

4216

2216

 із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

830824

993168

15671

Поточні фінансові інвестиції

1160

160872

219816

22019

Гроші та їх еквіваленти

1165

141542

284505

256770

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

13232

19444

69822

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

 резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

 резервах незароблених премій

1183

0

0

0

 інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

7447

11098

20198

Усього за розділом II

1195

1869276

2258982

1043774

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

147542

271908

354654

Баланс

1300

11760599

12172543

7799960

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4681562

4684562

4681562

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

8885075

8291743

3011892

Додатковий капітал

1410

418842

421133

411370

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

222812

222812

222812

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-6203987

-5578127

-4440569

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

0

Усього за розділом I

1495

8004304

8039123

3887067

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

712465

595278

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

4239

Довгострокові забезпечення

1520

282026

329848

244483

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

 резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

 резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

 резерв незароблених премій

1533

0

0

0

 інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

994491

925126

248722

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

1072611

2048009

423949

Векселі видані

1605

0

0

370

Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями

1610

846858

2550

2388778

 за товари, роботи, послуги

1615

326338

490688

275200

 за розрахунками з бюджетом

1620

84162

214455

75174

 у тому числі з податку на прибуток

1621

5444

54044

7340

 за розрахунками зі страхування

1625

11310

8185

34596

 за розрахунками з оплати праці

1630

46278

44980

76443

 за одержаними авансами

1635

68050

87617

73612

 за розрахунками з учасниками

1640

1898

1898

1900

 із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

 за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

252832

249249

168992

Доходи майбутніх періодів

1665

1901

2518

1940

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

16676

19916

54286

Усього за розділом IІІ

1695

2728914

3170065

3575780

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

32890

38229

88391

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

11760599

12172543

7799960

 

Примітки

Iнформацiя станом на 31.12.2017 наведена з врахуванням коригувань

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

6044178

6246144

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

-3575606

-3821622

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:
 прибуток


2090


2468572


2424522

 збиток

2095

0

0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

525129

255024

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 932391 )

( 871803 )

Витрати на збут

2150

( 430099 )

( 477605 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1377866

1009001

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

39314

57862

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 443603 )

( 429029 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 269 )

( 200 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


973308


637634

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-177319

-110049

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

-212210

-340444

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


583779


187141

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-602524

416601

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

2291

1069

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-50188

-61288

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-650421

356382

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

100670

-70136

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-549751

286246

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

34028

473387

Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії


2470


0


0

 неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії


2480


0


0

неконтрольованій частці

2485

0

0

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

846096

954305

Витрати на оплату праці

2505

1860363

1902123

Відрахування на соціальні заходи

2510

377158

362969

Амортизація

2515

518996

500125

Інші операційні витрати

2520

1588828

1772645

Разом

2550

5191441

5492167

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

18726248000

18726248000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

18726248000

18726248000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.0312

0.01

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.0312

0.01

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

 

 

Примітки

Рядок 2400 "Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв" включає уцiнку основних засобiв в сумi 643,441 тисяч гривень (у 2016 роцi – 369,764 тисяч гривень) та суму дооцiнки iнвестицiйної нерухомостi 40,917 тисяч гривень, визнаної на дату її переведення iз категорiї нерухомостi, яку займає сам власник (у 2016 роцi – 46,837 тисяч гривень).
Рядок 2445 “Iнший сукупний дохiд” у сумi 50,188 тисяч гривень (у 2016 роцi – 61,288 тисяч гривень) представлений актуарним збитком по зобов'язаннях з довгострокових пенсiйних виплат (Примiтка 11).
Усi статтi iншого сукупного доходу, крiм резерву курсових рiзниць, не будуть у подальшому перенесенi у прибуток чи збиток.

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


7207664


6715691

Повернення податків і зборів

3005

9545

122

у тому числі податку на додану вартість

3006

8500

0

Цільового фінансування

3010

10205

964

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

22321

22663

Надходження від повернення авансів

3020

7800

1339

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

8385

Надходження від операційної оренди

3040

325684

296611

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

35219

212457

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1739189 )

( 1814544 )

Праці

3105

( 1522537 )

( 1516661 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 379277 )

( 378230 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1424851 )

( 1344022 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 494413 )

( 340847 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 6178 )

( 138 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 212815 )

( 283547 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1839178

1580243

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

1334975

0

необоротних активів

3205

101252

227849

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

29020

13673

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

29170

947

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 1533186 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 867788 )

( 849084 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 430683 )

( 280235 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

1337240

886850

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

595380

1454948

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

601550

1760426

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 360883 )

( 351351 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 45831 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-367053

-702660

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

134885

-9267

Залишок коштів на початок року

3405

141542

156364

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

8078

-5555

Залишок коштів на кінець року

3415

284505

141542

 

Примітки

Рядок 3095 "Iншi надходження" роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” включає надходження коштiв вiд державних цiльових фондiв (Фонд соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi) у сумi 20,681 тисяч гривень. У 2016 роцi - включає надходження коштiв вiд продажу мiдного брухту пiсля вибуття незадiяних мiдних кабельних лiнiй та вiд продажу брухту кольорових металiв вiд вибуття демонтованого комутацiйного обладнання у сумi 212,457 тисяч гривень. У 2017 роцi аналогiчний дохiд вiд продажу мiдних кабельних лiнiй та брухту кольорових металiв був визнаний у рядку 3000 у сумi 404,953 тисяч гривень.
Рядок 3115 "Витрачання на оплату зобов'язань з податкiв i зборiв" роздiлу "Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi" включає витрачання грошових коштiв на сплату податку на прибуток у сумi 145,356 тисяч гривень (у 2016 роцi - 136,933 тисяч гривень).
Рядок 3190 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi” у сумi 212,815 тисяч гривень (у 2016 роцi – 283,547 тисяч гривень) включає виплати грошових коштiв за агентськими угодами, операцiї з придбання iноземної валюти, виплати згiдно з колективним договором, страховi виплати та iнше.
Рядок 3200 "Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй" роздiлу "Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi" включає надходження вiд продажу цiнних паперiв на суму 1,334,975 тисяч гривень (у 2016 роцi - нуль).
Рядок 3250 “Iншi надходження” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi надходження вiд повернення наданої фiнансової допомоги вiд ТОВ "ТриМоб" у сумi 28,100 тисяч гривень (у 2016 роцi – вiд повернення кредиту материнською компанiєю ТОВ “ЕСУ” у сумi 245 тисяч гривень) та iншi отриманi грошовi кошти.
Рядок 3255 "Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй" роздiлу "Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi" включає витрачання на придбання цiнних паперiв у сумi 1,533,186 тисяч гривень (у 2016 роцi - нуль).
Рядок 3290 “Iншi платежi” роздiлу “Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включає грошовi витрачання вiд надання кредиту ТОВ "ТриМоб" у сумi 430,683 тисячi гривень (у 2016 роцi – 278,343 тисячi гривень - витрачання вiд надання кредиту ТОВ "ТриМоб", а також 1,453 тисячi гривень - витрачання вiд надання кредиту материнськiй компанiї ТОВ “ЕСУ”).
Рядок 3390 “Iншi витрачання” роздiлу “Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi” у 2016 роцi включає повернення кредитiв постачальникам у сумi 22,131 тисяча гривень та iншi грошовi витрачання.

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
 амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

 збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги


3561


0


0


0


0

 за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

 за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

 за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій


3200


0


X


0


X

 необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
 відсотків


3215


0


X


0


X

 дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій


3255


X


0


X


( 0 )

 необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу


3300


0


X


0


X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій


3345


X


0


X


0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi на дату оприлюднення звiту не складається.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Належить власникам материнської компанії

Неконтрольована частка

Разом

зареєстрований капітал

капітал у дооцінках

додатковий капітал

резервний капітал

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

неоплачений капітал

вилучений капітал

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на початок року

4000

4681562

8885075

418842

222812

-6203987

0

0

0

0

8004304

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

4681562

8885075

418842

222812

-6203987

0

0

0

0

8004304

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

583779

0

0

0

0

583779

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

-509612

2291

0

-42430

0

0

0

0

-549751

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-83720

0

0

84511

0

0

0

0

791

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

593332

2291

0

625860

0

0

0

0

34819

Залишок на кінець року

4300

4681562

8291743

421133

222812

-5578127

0

0

0

0

8039123

 

Примітки

-

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

 1. Загальна iнформацiя
  Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
  Публiчне акцiонерне товариство “Укртелеком” (Компанiя) – найбiльший оператор послуг фiксованого телефонного зв’язку та iнтернет-послуг в Українi, що здiйснює експлуатацiю телекомунiкацiйних активiв, якi ранiше знаходились у державнiй власностi. 11 травня 2011 року в межах програми приватизацiї в Українi ТОВ “ЕСУ”, дочiрня компанiя австрiйської компанiї EPIC, придбало частку володiння у Компанiї в розмiрi 92.791%. 30 вересня 2013 року фiнансово-промислова група України “Cистем Кепiтал Менеджмент” (“СКМ”) придбала частку володiння у ТОВ “ЕСУ” в розмiрi 100%.
  Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв власниками акцiй Компанiї є ТОВ “ЕСУ” (92.791%), iншi юридичнi особи (5.911%) та фiзичнi особи (1.298%).
  Компанiя контролюється основним бенефiцiарним власником, паном Р.Л. Ахметовим, через рiзнi компанiї, якi зазвичай вiдносять до i називають СКМ. Операцiї з пов'язаними сторонами докладно описанi у Примiтцi 27.
  Компанiя надає клiєнтам практично всi види сучасних телекомунiкацiйних послуг, зокрема послуги фiксованого зв’язку (мiжнародний, мiжмiський та мiсцевий телефонний зв'язок); послуги передачi даних i побудови вiртуальних приватних мереж; послуги доступу до мережi Iнтернет; IP-постiйне з'єднання по видiленiй лiнiї; апаратний i вiртуальний хостинг; надання в користування видiлених некомутованих каналiв зв'язку; вiдео-конференцзв’язок; аудiотекст; IPTV та iншi телекомунiкацiйнi послуги.
  З 2016 року Компанiя розпочала надання ICT послуг, серед яких послуги хмарної АТС, оренда «хмарної» IТ iнфраструктури, послуги iз захисту вiд DDoS-атак.
  У 2007 роцi Компанiя почала розгортати мережу мобiльного зв’язку, використовуючи свою лiцензiю на надання послуг мобiльного зв’язку 3G у стандартi IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) (зветься надалi “лiцензiя 3G”). У 2011 роцi акцiонери Компанiї оголосили про свiй намiр продати мобiльний сегмент. З того часу Компанiя вiдображає в облiку мобiльний сегмент як актив, утримуваний для продажу. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв мобiльний сегмент представлений виключно дочiрнiм пiдприємством ТОВ "ТриМоб" (Примiтка 6).
  Юридична адреса Компанiї: бульвар Тараса Шевченка, 18, Київ, Україна, 01601.
  Умови здiйснення дiяльностi в Українi
  Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), регулятор на ринку телекомунiкацiй України, встановлює тарифи, зокрема на загальнодоступнi послуги мiсцевого фiксованого зв’язку (Примiтка 15). Тарифи, встановленi стосовно мiсцевого фiксованого зв’язку, не обов’язково можуть вiдображати витрати на надання послуг зв’язку та капiтальнi витрати, необхiднi для розвитку мережi. Цей факт, а також iнша невизначенiсть полiтичного, економiчного, податкового та правового середовища в Українi впливали та можуть продовжувати впливати на прибутковiсть Компанiї у майбутньому i, вiдповiдно, на спроможнiсть Компанiї вiдшкодувати балансову вартiсть її довгострокових активiв.
  Крiм того, держава здiйснює регулювання Компанiї через НКРЗI, яка видає, продовжує, переоформляє та анулює лiцензiї на надання телекомунiкацiйних послуг (на користування радiочастотним ресурсом) та дозволи на використання номерного ресурсу. НКРЗI також здiйснює державне регулювання тарифiв на загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги; тарифiв на надання в користування каналiв електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй, якi займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку цих послуг; розрахункових такс за послуги пропуску трафiку до телекомунiкацiйних мереж операторiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафiку або операторiв телекомунiкацiй, що займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку телекомунiкацiй; тарифiв на надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй.
  Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що розпочалася наприкiнцi 2013 року, та геополiтичнi виклики для України з початку 2014 року призвели до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют. Ця нестабiльнiсть мала мiсце й у 2017 роцi, хоча й була менш вираженою порiвняно з 2014-2016 роками.
  Темп iнфляцiї в Українi збiльшився у 2017 роцi до 13% (порiвняно з 12% у 2016 роцi), а ВВП показав зростання на 2% (у порiвняннi з 1% у 2016 роцi). Iндекс споживчих цiн на 2017 рiк становив 13,7%.
  Девальвацiя у 2017 роцi була помiрною. Станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 25.93 гривнi за 1 долар США порiвняно з 28,07 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2017 року (на 31 грудня 2016 року – 27.19 гривнi за 1 долар США). У 2017 роцi Нацiональний банк України (“НБУ”) зробив певнi кроки до пом'якшення обмежень у сферi валютного контролю, введених у 2014-2015 роках. Зокрема, розмiр обов'язкового продажу валютної виручки був знижений з 65% до 50% з 4 квiтня 2017 року, а уже пiсля звiтної дати, з березня 2018 року скасовано обов’язковий продаж 50% надходжень у iноземнiй валютi за кредитними договорами, кошти яких будуть використанi виключно для погашення заборгованостi за iншими кредитними договорами у iноземнiй валютi, збiльшено лiмiт на виплату дивiдендiв iноземним iнвесторам до 7 млн. доларiв США протягом календарного мiсяця, без урахування перiоду, за який вони нараховуються, а також було розширено перелiк випадкiв, коли бiзнес може достроково погашати кредити та позики, отриманi резидентами вiд нерезидентiв в iноземнiй валютi (до 2 млн. дол. США щомiсячно).
  Нацiональний банк України подовжував дiю цих обмежень декiлька разiв протягом 2015-2016 рокiв. Поточнi обмеження залишаються в силi до їхнього скасування НБУ (з незначними винятками, у тому числi щодо вимог з обов'язкової конвертацiї валютної виручки, дiя яких закiнчується 16 червня 2017 року).
  МВФ продовжував надавати уряду України пiдтримку в межах чотирирiчної Програми розширеного фiнансування, схваленої у березнi 2015 року. На звiтну дату країна отримала чотири траншi на загальну суму 8,7 млрд дол. США (6,2 млрд СПЗ), останнiй iз них – у квiтнi 2017 року. Подальше надання траншiв МВФ залежить вiд подальшого проведення урядом України реформ та iнших факторiв економiчного, правового та полiтичного характеру.
  Банкiвська система залишається вразливою через її недостатню капiталiзацiю, погiршення якостi активiв, викликане економiчною ситуацiєю, знецiненням нацiональної валюти та iншими факторами.
  Подiї у Криму в березнi 2014 року призвели до анексiї та приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї. Внаслiдок цього Компанiя втратила контроль над розташованими у Криму Севастопольською фiлiєю у 2014 роцi та над Кримською фiлiєю у 2015 роцi. Пiсля втрати контролю вартiсть чистих активiв була знецiнена до нуля.
  Збройний конфлiкт на окремих територiях Донецької та Луганської областей України, що розпочався навеснi 2014 року, залишається неврегульованим.До березня-квiтня 2017 року Компанiя мала двi функцiонуючi фiлiї, розташованi у Донецькiй та Луганськiй областях, де триває збройний конфлiкт. На цi фiлiї припадало 3.4% чистої дебiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги, 22.8% дебiторської заборгованостi за авансами виданими, 9.1% запасiв Компанiї станом на 31 грудня 2016 року, а також 3.5% виручки за 2016 фiнансовий рiк. Обсяги продажiв та дiяльнiсть цих фiлiй зазнали негативного впливу описаної ситуацiї переважно з другої половини 2014 року. Негативний вплив є результатом руйнування iнфраструктури, неспроможностi окремих клiєнтiв платити за наданi послуги та загального зниження попиту на послуги, якi надаються у цих областях.
  У березнi-квiтнi 2017 року контроль над майном Донецької та Луганської фiлiй Компанiї захопили озброєнi угрупування. Керiвники фiлiй були змушенi призупинити управлiння та не могли забезпечувати операцiйний контроль над їхньою дiяльнiстю. Основнi засоби були повнiстю знецiненими станом на 31 грудня 2016 року. Доходи та збиток пiсля оподаткування Донецької та Луганської фiлiй за 2016 рiк становили 220,089 тисяч гривень та 72,958 тисяч гривень, вiдповiдно. Донецька та Луганська фiлiї станом на 31 грудня 2016 року не мали значних зобов'язань перед третiми сторонами. Пiсля втрати контролю вартiсть чистих активiв була знецiнена до нуля.
  Подальший розвиток полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її вплив передбачити вкрай складно, проте це може мати подальшi негативнi наслiдки для економiки України та бiзнесу Компанiї, включаючи застосування вiдповiдних бухгалтерських оцiнок та професiйних суджень при пiдготовцi фiнансової звiтностi (Примiтка 2).
  Хоча керiвництво вважає, що воно вживає належнi заходи для пiдтримки стабiльностi дiяльностi Компанiї, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
  Безперервнiсть дiяльностi
  Керiвництво Компанiї пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi. При формуваннi цього професiйного судження керiвництво врахувало її фiнансовий стан, поточнi плани, прибутковiсть дiяльностi та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив ситуацiї на фiнансових ринках на дiяльнiсть Компанiї.
  Хоча керiвництво вважає, що припущення про безперервну дiяльнiсть є доречним, iснує суттєва невизначенiсть щодо описаних нижче подiй або обставин, якi можуть викликати суттєвi сумнiви в спроможностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
  Станом на 31 грудня 2017 року поточнi зобов’язання Компанiї (за винятком необоротних активiв утримуваних до продажу та груп вибуття) перевищували її поточнi активи на 921,694 тисяч гривень (2016 рiк: 869,767 тис. грн.) переважно за рахунок суттєвої суми короткострокових позикових коштiв, включаючи кредити банкiв у сумi 2,005,915 тисяч гривень (2016 рiк: 1,410,458 тис. грн.) , з яких 667,306 тисяч гривень (2016 рiк: 347,371 тис. грн.) були рекласифiкованi у короткостроковi внаслiдок технiчного невиконання певних умов кредитних договорiв. Як описано у Примiтцi 24, 2,090,908 тисячi гривень iз загальної суми позикових коштiв пiдлягають погашенню у першому кварталi 2018 роцi, що складаються з основної суми за договором та процентних витрат, що будуть нарахованi за перший квартал. Як правило, Компанiя фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок короткострокових кредитiв банкiв, якi вона поновлює протягом року.
  У 2015 роцi в процесi реструктуризацiї материнською компанiєю її облiгацiй, емiтованих у 2013 роцi, Компанiя уклала договори iз власниками облiгацiй материнської компанiї (двома українськими державними банками) про частковий викуп облiгацiй материнської компанiї на суму 2,000,000 тисяч гривень (номiнальна вартiсть) плюс вiдповiдна частка нарахованих i несплачених процентiв не пiзнiше 15 березня 2017 року, якщо власниками облiгацiй на цю дату все ще залишатимуться зазначенi державнi банки. Крiм того, 92,791% акцiй Компанiї були наданi у забезпечення зобов'язання Компанiї з викупу облiгацiй. Як описано у Примiтцi 6, Компанiя тривалий час вела переговори про продаж активiв свого мобiльного сегмента, що пiдлягало узгодженню з Фондом державного майна України та Антимонопольним комiтетом України. Компанiя попередньо узгодила з державними банками, що метою укладення вищезгаданих договорiв є погашення частини зобов'язань материнської компанiї за облiгацiями, спрямувавши банкам кошти, очiкуванi вiд продажу мобiльного сегменту. Проте у 2016 роцi Фонд державного майна України не узгодив продаж активiв мобiльного сегмента до моменту пiдтвердження виконання приватизацiйних зобов'язань, взятих на себе материнською компанiєю. Хоча Компанiя i надалi планує продаж свого мобiльного сегмента, виконання приватизацiйних зобов'язань материнської компанiї знаходилось поза межами контролю Компанiя.
  У лютому 2017 року Фонд державного майна України дiйшов висновку, що певнi приватизацiйнi зобов'язання не були виконанi материнською компанiєю. Внаслiдок цього висновку зрiс ризик розiрвання первiсної приватизацiйної угоди та повернення акцiй Компанiї у державну власнiсть. Крiм того, це стало причиною призупинення переговорiв iз державними банками щодо реструктуризацiї материнською компанiєю її облiгацiй.
  З огляду на вищевказане, станом на 15 березня 2017 року Компанiя не отримала надходжень вiд продажу активiв її мобiльного сегмента, що були призначенi для викупу облiгацiй материнської компанiї в державних банкiв.
  Договiр з одним iз власникiв облiгацiй iз числа згаданих вище банкiв вимагав вiд Компанiї прийняти та сплатити облiгацiї, якщо вони переданi Компанiї власником облiгацiй не пiзнiше 15 березня 2017 року. 15 березня 2017 року власник облiгацiй пред'явив облiгацiї материнської компанiї у сумi 1,000,000 тисяч гривень та вiдповiдну частку нарахованих i несплачених процентiв у сумi 36,820 тисяч гривень до викупу Компанiєю на депозитний рахунок нотарiуса. Станом на звiтну дату цiєї фiнансової звiтностi Компанiя не сплатила за данi облiгацiї та оскаржувала свої зобов'язання за договором в судовому порядку. Iнший власник облiгацiй пред'явив облiгацiї материнської компанiї у сумi 1,000,000 тисяч гривень до викупу материнськiй компанiї 17 березня 2017 року, що, на думку керiвництва, є припиненням дiї зобов'язання Компанiї з викупу цих облiгацiй.
  Невиконання зобов'язань за договорами iз власниками облiгацiй материнської компанiї може стати причиною вимоги щодо дострокового погашення заборгованостi за кредитами iнших кредиторiв Компанiї. Будь-якi судовi справи, iнiцiйованi власником облiгацiй з приводу невиконання договору про придбання облiгацiй або державними органами з приводу невиконання приватизацiйних зобов'язань материнською компанiєю, можуть призвести до невиконання умов кредитних договорiв iз окремими кредиторами, включаючи банк, який фiнансує проведення масштабної модернiзацiї телекомунiкацiйної мережi (як детально описано у Примiтцi 5), та потенцiйно можуть стати причиною набуття кредиторами прав вимагати негайного погашення заборгованостi за кредитами. За iнформацiєю, оприлюдненою материнською компанiєю, вона оскаржує висновок Фонду державного майна України щодо невиконання нею приватизацiйних зобов'язань. Керiвництво Компанiї регулярно iнформує кредиторiв про актуальний стан справ, i жоден кредитор ще не скористався своїм правом вимоги дострокового погашення до дати випуску цiєї фiнансової звiтностi. Крiм того, у 2017 роцi Компанiя разом iз кредиторами переглянули строки погашення певних вiдновлюваних кредитних лiнiй i отримала новi траншi вiд iснуючих кредиторiв.
  Керiвництво вважає, що воно вживає належнi заходи для пiдтримки лiквiдностi та спроможностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть.
  У сiчнi 2017 року Компанiя звернулася iз проханням i у лютому 2017 року отримала вiд китайського банку вiдмову вiд права (waiver letter) вимагати дотримання фiнансового показника за умовами кредитного договору, який передбачав спрямування певних грошових надходжень через рахунки, переданi банку у забезпечення. Цей показник був порушений станом на 31 грудня 2016 року. Дотримання цiєї умови кредитного договору було згодом досягнуто, i Компанiя продовжила користуватися кредитною лiнiєю.
  У серпнi 2017 року Компанiя звернулася iз проханням та отримала вiд китайського банку нову вiдмову вiд права вимоги (waiver letter) дотримання умови про вiдсутнiсть суттєвих судових проваджень, про вiдсутнiсть факту неплатежiв за договором, а також вiдсутнiсть аудиторської квалiфiкацiї щодо фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Данi порушення виникли у результатi судових справ, iнiцiйованих державними банками у зв’язку з облiгацiями, випущеними материнською компанiєю, судової справи, iнiцiйованої Фондом державного майна України проти материнської компанiї, а також через обмеження валютного регулювання в Українi. Пiсля отримання вiдмови банку вiд права вимоги, Компанiя продовжила користуватися кредитною лiнiєю та отримувати новi транши фiнансування.
  У груднi 2017 року Компанiя повторно звернулася iз проханням про вiдмову вiд прав та у лютому 2018 року отримала нову вiдмову вiд права вимоги дотримання умови про вiдсутнiсть суттєвих судових проваджень, а також про вiдсутнiсть факту неплатежiв за договором. Одне iз порушень виникло у зв’язку з несприятливим рiшенням суду за ранiше згаданою судовою справою, iнiцiйованою Фондом державного майна України проти материнської компанiї стосовно розiрвання приватизацiної угоди. Друге порушення виникло в результатi невиконання Компанiя зобов’язання зi сплати повної суми процентiв, належних до сплати у листопадi 2017 року, у зв'язку з обмеженням згiдно валютного регулювання процентної ставки, встановленим Нацiональним банком України. Вiдмову вiд прав було надано за умови, що повна сума процентiв буде сплачена до 15 лютого 2018 року та за умови, що суд за наслiдками розгляду справ не винесе несприятливих рiшень. На дату випуску цiєї фiнансової звiтностi цi умови виконувалися.
  Станом на 31 грудня 2017 року Компанiя мала мультивалютну вiдновлювану кредитну лiнiю iз загальним лiмiтом 30,000 тисяч доларiв США, з граничним лiмiтом 810,759 тисяч гривень. Термiн дiї договору вiдновлюваної кредитної лiнiї подовжено до вересня 2018 року. Станом на 31 грудня 2017 року невикористаний залишок цiєї кредитної лiнiї становив 1,464 тисяч гривень (Примiтка 24). У березнi 2018 року строк погашення заборгованостi за короткотермiновими траншами було перенесено на червень 2018 року. Пiсля закiнчення дiї договору Компанiя планує здiйснити повне або часткове рефiнансування за рахунок наявних на ринку джерел фiнансування.
  У сiчнi 2017 року Компанiя залучила додаткове фiнансування вiд українського банку в сумi 250,000 тисяч гривень. У березнi 2017 року Компанiя погасила власнi облiгацiї в сумi 86 950 тисяч гривень, а також додаткову порцiю власних облiгацiй у сумi 400,000 тисяч гривень було погашено у листопадi 2017 року.
  Також протягом 2017 року Компанiя залучила додаткове фiнансування вiд iноземного банку загальною сумою 10,980 тисяч доларiв США, що дорiвнювало 308 178 тисяч гривень за курсом обмiну станом на звiтну дату.
  Бiзнес Компанiї зосереджений в Українi i бiльшiсть її доходiв мають джерело походження в Українi та надходять у гривнi (у 2017 роцi – 92%: у 2016 – 88%), хоча Компанiя також має валютнi надходження вiд реалiзацiї послуг iноземним операторам. Стабiльнi валютнi надходження є додатковим надiйним засобом забезпечення дiяльностi та мiнiмiзацiї негативного впливу валютного ризику на зобов'язання Компанiї.
  Описанi вище позитивнi тенденцiї продемонстрували, що керiвництво Компанiя здатне вирiшувати питання лiквiдностi на регулярнiй основi. Керiвництво вважає, що Компанiя буде спроможною рефiнансувати її iснуючi договори пiсля 2018 року, i що кошти будуть достатнiми для забезпечення стабiльної дiяльностi Компанiї. Разом iз цим, керiвництво визнає, що спроможнiсть Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть залежить вiд готовностi кредиторiв Компанiї не вимагати дострокового погашення кредитiв i продовжувати надавати Компанiї пiдтримку за рахунок рефiнансування iснуючих кредитiв та пролонгацiї строкiв погашення заборгованостi за кредитами у 2018 роцi та майбутнiх перiодах, а також вiд здатностi керiвництва мiнiмiзувати ризики, що виникають внаслiдок описаних вище потенцiйних спорiв, включаючи потенцiйний вплив висновкiв державних органiв щодо невиконання материнською компанiєю її приватизацiйних зобов'язань.
  Керiвництво робить подальшi кроки для покращення фiнансових результатiв i лiквiдностi Компанiї, включаючи модернiзацiю мережi, програми оптимiзацiї витрат тощо. З огляду на позитивнi тенденцiї за результатами переговорiв щодо перегляду умов залучення кредитних коштiв у 2018 роцi до дати випуску цiєї фiнансової звiтностi, позитивнi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi Компанiї, очiкуванi грошовi надходження вiд продажу активiв, вивiльнених у ходi модернiзацiї, та припущення про доступнiсть фiнансування для здiйснення iнвестицiйної дiяльностi, керiвництво вважає обґрунтованим застосування припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть Компанiї при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi.
  Стан корпоративного управлiння
  Управлiння Компанiєю здiйснюють наступнi органи: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада та Директор.
  Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Компанiї i можуть вирiшувати будь-якi питання щодо її дiяльностi. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв скликаються щороку i проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими.
  Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову Раду та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними зборами акцiонерiв.
  Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Компанiї, крiм Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України.
  Єдиним виконавчим органом Компанiї є Директор, який є керiвником Компанiї. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї та дiє вiд iменi та в iнтересах Компанiї без довiреностi, згiдно з наданими йому Статутом повноваженнями.
  Станом на 31 грудня 2016 року Компанiя не мала структури, вiдповiдальної за виконання функцiї внутрiшнього аудиту, що перевiряла б систему внутрiшнього контролю та звiтувала Наглядовiй Радi. У серпнi 2017 прийнято рiшення про включення у структуру управлiння позицiю внутрiшнього аудитора.

Продовження тексту приміток

 1. Основа складання фiнансової звiтностi
  Основа для пiдготовки фiнансової звiтностi
  Ця окрема фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»), на основi принципу iсторичної вартостi з коригуваннями на переоцiнку основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi.
  Ця фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю ПАТ «Укртелеком». Компанiя також пiдготувала консолiдовану фiнансову звiтнiсть станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року вiдповiдно до МСФЗ. Консолiдована фiнансова звiтнiсть може бути отримана вiд керiвництва Компанiї за вимогою.
  Користувачi даної окремої фiнансової звiтностi повиннi читати її разом з консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Компанiї та її дочiрнiх компанiй за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 р. з метою отримання правильного розумiння фiнансового стану, результатiв дiяльностi та грошових потокiв Компанiї та її дочiрнiх компанiй.
  Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi положення облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi. Новi та змiненi стандарти, застосованi Компанiєю, розкритi у Примiтцi 3.
  Для презентацiї основних форм фiнансової звiтностi (форми 1-4) Компанiя використовує формат, передбачений чинним законодавством України.
  Функцiональна валюта та валюта подання
  Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та всiх її дочiрнiх пiдприємств, i валютою, у якiй подана ця фiнансова звiтнiсть. Всi фiнансовi данi, якi наведено у гривнях, були округленi до тисяч, якщо не зазначено iнше.
  Використання оцiнок та суджень
  Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу зробити ряд оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв облiкової полiтики та на вiдображення у звiтностi активiв та зобов’язань, доходiв та витрат. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
  Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх перiодах, якщо змiна стосується майбутнiх перiодiв.
  Нижче описанi основнi припущення, що стосуються майбутнього, та iншi ключовi джерела невизначеностi оцiнок станом на звiтну дату, якi призводять до виникнення значного ризику суттєвих коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року:
  • Оцiнка основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй
  Компанiя застосовує модель переоцiнки для оцiнки основних засобiв i проводить їх переоцiнку з достатньою регулярнiстю, для того щоб переконатись у тому, що балансова вартiсть основних засобiв станом на звiтну дату не вiдрiзняється суттєво вiд їхньої справедливої вартостi.
  Остання оцiнка була проведена фiрмою незалежних оцiнювачiв, якi мають вiдповiдну визнану квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї, а також квалiфiкованими та досвiдченими внутрiшнiми експертами.
  Справедлива вартiсть вузькоспецiалiзованих активiв у власностi Компанiї, якi становлять основну частину її основних засобiв, визначається з використанням методу амортизованої вартостi замiщення (Рiвень 3), оскiльки iнформацiя про ринкову вартiсть цих об'єктiв вiдсутня. Справедлива вартiсть, визначена на основi амортизованої вартостi замiщення, перевiряється застосуванням моделей дисконтованих грошових потокiв (дохiдний пiдхiд, Рiвень 3) i коригується у випадку, якщо показники, отриманi за результатами застосування доходного пiдходу, є меншими за показники, розрахованi на основi амортизованої вартостi замiщення (тобто у разi економiчного застарiння). Оцiнка даних основних засобiв здiйснювалася станом на 31 грудня 2013 року (Примiтка 6). Станом на 31 грудня 2017 року Компанiя провела тест на знецiнення вузькоспецiалiзованих активiв, за результатами тесту знецiнення не було виявлено. За результатами проведеного тесту керiвництво Компанiї вважає, що проведення переоцiнки даних активiв станом на 31 грудня 2017 року не вимагається.
  Справедлива вартiсть iнших активiв, крiм вузькоспецiалiзованих основних засобiв, визначається на основi їх ринкової вартостi (Рiвень 2) станом на дату оцiнки.
  У ходi проведення оцiнки iз використанням цих методiв застосовуються наступнi основнi оцiночнi розрахунки та судження:
  • вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на спорудження (наприклад, фактичнi витрати, нещодавно понесенi Компанiєю, спецiалiзованi довiдники та iнструкцiї, оцiнки витрат на спорудження рiзного обладнання тощо);
  • вибiр порiвняльних даних для визначення вартостi замiщення певного обладнання, а також оцiнки щодо вiдповiдних коригувань, необхiдних для врахування вiдмiнностей мiж технiчними характеристиками i станом нового та iснуючого обладнання; та
  • вибiр ринкових даних для визначення ринкової вартостi, за наявностi.
  Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв враховує спроможнiсть учасникiв ринку отримувати економiчнi вигоди вiд їх використання у такий спосiб, що дозволить отримати максимальну вартiсть та забезпечить оптимальне використання активiв, або вiд їх продажу iншим учасникам ринку, якi використовуватимуть активи для отримання максимальної вартостi i забезпечення їх оптимального використання. Використання нефiнансових активiв для отримання максимальної вартостi та забезпечення оптимального використання активiв передбачає такий спосiб, який є фiзично можливим, юридично дозволеним та фiнансово доцiльним. Як описано у Примiтцi 6, станом на кiнець 2015 року, пiсля прийняття рiшення про реалiзацiю програми модернiзацiї мережi, керiвництво змогло визначити конкретнi активи або групи активiв та дiйшло висновку про наявнiсть достатньої iнформацiї, яка свiдчить, що вартiсть цих активiв може бути максимiзована, якщо вони будуть вивiльненi з подальшої експлуатацiї Компанiєю та перетворенi на такi, якi можуть бути проданi на вiдкритому ринку iншим учасникам ринку, якi використовуватимуть активи для отримання максимальної вартостi i забезпечення їх оптимального використання. З урахуванням цього керiвництво прийняло рiшення, що справедливу вартiсть активiв найкраще вiдображає ринковий метод, та провело оцiнку з використанням ринкової вартостi, скоригованої на витрати на вивiльнення активiв з подальшої експлуатацiї та перетворення їх на такi, якi можуть бути проданi на вiдкритому ринку. Якби цей план не був реалiзований i цi активи не були наявними для вивiльнення i подальшого продажу, їхня справедлива вартiсть (за вирахуванням витрат на продаж) була б визначена основi грошових потокiв вiд безперервного використання у межах одної ОГГК разом з iншими спецiалiзованими активами Компанiї. Станом на 31 грудня 2016 та 2017 рокiв, у зв’язку зi змiною планiв модернiзацiї мережi, Компанiя переглянула перелiк об’єктiв, що пiдлягають вивiльненню. У Примiтцi 6 до фiнансової звiтностi данi активи вiдображенi у складi окремої групи основних засобiв – «Телекомунiкацiйнi активи, що пiдлягають вивiльненню».Змiни у зазначених вище оцiночних розрахунках та судженнях можуть мати суттєвий вплив на справедливу вартiсть основних засобiв, який, однак, практично неможливо визначити через широкий дiапазон припущень та активiв, якi оцiнюються (Примiтка 6).
  • Знецiнення основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй
  Станом на кожну звiтну дату керiвництво Компанiї оцiнює наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво Компанiї оцiнює вартiсть вiдшкодування активу. Для цього розраховується вартiсть використання/справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на вибуття одиниць, що генерують грошовi кошти, на якi вiдноситься актив. Оцiнка вартостi використання/справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття вимагає вiд керiвництва Компанiї оцiночних розрахункiв очiкуваних грошових потокiв та вибору коректної ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi цих грошових потокiв. Керiвництво визначило двi одиницi, що генерують грошовi кошти, у межах Компанiї. До них них вiдносяться операцiйнi активи, що використовуються у наданнi теллекомунiкацiйних послуг, та активи, що оцiнюються ринковим методом та пiдлягають вивiльненню в процесi модернiзацiї або використовуються як актив, що здається в оренду. Станом на кожну звiтну дату керiвництво Компанiї оцiнює наявнiсть ознак того, що визнаний у попереднiх перiодах збиток вiд знецiнення активу бiльше не iснує або зменшився. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво Компанiї оцiнює вартiсть вiдшкодування активу. Бiльш докладна iнформацiя розкрита у Примiтцi 6.
  • Резерв пiд дебiторську заборгованiсть
  Компанiя створює резерви пiд знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованiстi (Примiтка 8). Для оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi застосовуються суттєвi професiйнi судження. У ходi оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi враховуються такi фактори, як поточнi загальнi економiчнi умови, економiчнi умови, притаманнi конкретнiй галузi, та минулi i прогнозованi результати дiяльностi клiєнтiв. Змiни економiчних та галузевих умов i ситуацiї конкретного клiєнта можуть потребувати коригувань резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi.
  • Резерв пiд запаси
  Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Оцiнки резерву пiд товарно-матерiальнi запаси ґрунтуються на розрахунку коефiцiєнтiв оборотностi запасiв. Резерв пiд знецiнення товаро-матерiальних запасiв створюється за рахунок iнших операцiйних витрат.
  • Активи, класифiкованi як такi, що утримуються для продажу
  Компанiя класифiкує необоротнi активи (або групи вибуття) як активи, утримуванi для продажу, якщо їхня балансова вартiсть буде вiдшкодована переважно в результатi продажу, а не в результатi тривалого використання. Для цього керiвництво оцiнює готовнiсть активу (або групи вибуття) до негайного продажу у його поточному станi виключно в умовах, якi є типовими або звичайними для продажу таких активiв (або груп вибуття), i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу. Крiм того, продаж повинен вiдповiдати критерiю визнання продажу, який буде завершений протягом одного року з дати класифiкацiї. Подiї або обставини можуть подовжити строк завершення продажу понад один рiк. Подовження строку завершення продажу не запобiгає класифiкацiї активу (або групи вибуття) як утримуваного для продажу, якщо це подовження спричинене подiями або обставинами поза межами контролю Компанiї, i якщо iснують достатнi докази того, що Компанiя залишається налаштованою реалiзувати її план продажу активу (або групи вибуття) за умови готовностi активу (або групи
  вибуття) до негайного продажу у його поточному станi виключно в умовах, якi є типовими або звичайними для таких продажiв, i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу протягом одного року. Для формування висновку щодо дотримання всiх цих критерiїв станом на звiтну дату застосовуються суттєвi професiйнi судження. Керiвництво вважає, що активи, класифiкованi як утримуванi для продажу, та групи вибуття вiдповiдають всiм цим критерiям (Примiтка 7). Якби було застосоване iнше професiйне судження, всi активи, класифiкованi як утримуванi для продажу, та всi зобов'язання, пов'язанi з цими активами, були би включенi до вiдповiдних статей фiнансової звiтностi.
  • Пенсiйнi зобов'язання за планом iз встановленими виплатами
  Компанiя збирає iнформацiю про її працюючих працiвникiв та працiвникiв, що вийшли на пенсiю, якi отримують пенсiйнi виплати, i використовує метод актуарної оцiнки для визначення приведеної вартостi зобов'язань з пенсiйного забезпечення та вiдповiдної вартостi поточних послуг. Цi розрахунки вимагають використання демографiчних припущень про майбутнi данi iснуючих та колишнiх працiвникiв, якi мають право на отримання виплат (щодо випадкiв смертi протягом перiоду працi та пiсля його закiнчення, коефiцiєнтiв плинностi кадрiв, непрацездатностi та дострокового виходу на пенсiю тощо), а також фiнансових припущень (щодо ставки дисконтування та майбутньої прогнозованої заробiтної плати). Бiльш докладна iнформацiя розкрита у Примiтцi 11.
  • Податки
  Тлумаченню комплексних податкових правил, змiнам у податковому законодавствi та сумам i строкам отримання майбутнього оподатковуваного доходу притаманна невизначенiсть. Рiзницi мiж фактичними результатами та сформованими припущеннями або майбутнiми змiнами таких припущень можуть вимагати коригувань вiдображених у звiтностi податкових доходiв та витрат. Станом на кожну звiтну дату Компанiя переглядає вiдстроченi податковi активи та зменшує їх суму у разi вiдсутностi ймовiрностi щодо надходження достатнього оподатковуваного прибутку для використання всiх або частини вiдстрочених податкових активiв. Оцiнка такої ймовiрностi передбачає застосування суджень щодо очiкуваних результатiв дiяльностi, включаючи потенцiйне сторнування вiдстрочених податкових зобов'язань щодо податкових активiв. Бiльш докладна iнформацiя про податки розкрита у Примiтцi 23.
  Податок на додану вартiсть переглядається на кожну звiтну дату та зменшується за вiдсутностi ймовiрностi вiдшкодування ПДВ або наявностi зобов'язань з ПДВ. Компанiя дотримується думки, що сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з державного бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або зарахована iз зобов'язаннями з ПДВ, пов'язаними iз продажами.
  Змiни у поданнi
  У фiнансовiй звiтностi за 2017 фiнансовий рiк керiвництво:
  - Станом на 31 грудня 2017 року видiлило в окрему групу основних засобiв у складi нерухомостi активи, що пiдлягають оцiнцi ринковим методом
  - Видiлило в окрему групу основних засобiв телекомунiкацiйнi активи, що пiдлягають вивiльненню та скоригувало порiвняльнi данi для вiдповiдностi цьому пiдходу.
  У цiй фiнансовiй звiтностi до порiвняльної iнформацiї були внесенi певнi iншi змiни для приведення її у вiдповiднiсть формату подання поточного року (Примiтка 4).

Продовження тексту приміток

 1. Основнi принципи облiкової полiтики, новi стандарти та iнтерпретацiї
  Дочiрнi пiдприємства
  Дочiрнiми пiдприємствами є суб’єкти господарювання, що контролюються Компанiєю. Контроль iснує тодi, коли Компанiя має повноваження, безпосередньо чи опосередковано, керувати фiнансовою та операцiйною полiтикою суб’єкта господарювання для отримання вигод у результатi його дiяльностi. Iнвестицiї в дочiрнi компанiї облiковуються за собiвартiстю.
  Частки участi в об'єктах iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi
  Частки участi Компанiї в об'єктах iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, складаються з часток участi у капiталi асоцiйованих пiдприємств.
  Асоцiйованi пiдприємства – це суб’єкти господарювання, в яких Компанiя здiйснює суттєвий вплив на фiнансову та операцiйну полiтику, проте не контролює її. Вважається, що суттєвий вплив iснує у випадках, коли Компанiї належить вiд 20% до 50% прав голосу в iншому суб’єктi господарювання.
  Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi i спочатку визнаються за первiсною вартiстю. Вартiсть iнвестицiї включає витрати на проведення операцiї.
  Фiнансова звiтнiсть Компанiї включає частку Компанiї у прибутку чи збитку та iншому сукупному доходi об'єктiв iнвестицiй, облiкованих за методом участi в капiталi, пiсля коригувань для приведення їх облiкової полiтики у
  вiдповiднiсть облiковiй полiтицi Компанiї з дати, коли розпочинається суттєвий вплив, до дати, коли такий вплив припиняється.
  Якщо частка Компанiї у збитках перевищує її частку у капiталi об'єкта iнвестицiй, облiкованого за методом участi в капiталi, балансова вартiсть такої частки у капiталi, включаючи будь-якi довгостроковi iнвестицiї, зменшується до нуля з припиненням визнання подальших збиткiв, крiм випадкiв, коли Компанiя має зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi об'єкта iнвестицiй.
  Операцiї в iноземних валютах та залишки за такими операцiями
  Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, встановленими на цю дату. Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць за монетарними статтями являють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю, вираженою в функцiональнiй валютi на початок перiоду та скоригованою з урахуванням ефективної процентної ставки i виплат протягом перiоду, та амортизованою вартiстю, вираженою в iноземнiй валютi за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду.
  Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсом обмiну, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються за курсом обмiну на дату первiсної операцiї.
  Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, вiдображаються у прибутку або збитку.
  Фiнансовi iнструменти
  Непохiднi фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання – визнання та припинення визнання
  Компанiя здiйснює первiсне визнання кредитiв та дебiторської заборгованостi, а також випущених боргових цiнних паперiв на дату їх видачi/виникнення/випуску. Початкове визнання всiх iнших фiнансових активiв здiйснюється на дату укладення операцiї, в результатi якого Компанiя стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента.
  Припинення визнання фiнансових активiв Компанiєю вiдбувається в тому випадку, якщо закiнчується строк дiї права Компанiї вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв або якщо вона передає фiнансовий актив iншiй сторонi без збереження контролю або практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з правом володiння фiнансовим активом. Будь-якi частки участi у переданому фiнансовому активi, що виникли або залишились у Компанiї, визнаються як окремий актив або зобов’язання.
  Компанiя припиняє визнання фiнансових зобов’язань у момент, коли зобов’язання Компанiї, визначенi договором, виконанi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився.
  Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, i вiдповiдна чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Компанiя має юридично забезпечене право на їх взаємозалiк та намiр або здiйснити розрахунок по них на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив та погасити зобов’язання.
  Кредити та дебiторська заборгованiсть
  Кредити та дебiторська заборгованiсть – це категорiя фiнансових активiв з фiксованими платежами чи платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування цiни на активному ринку. Первiсне визнання таких фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
  Кредити та дебiторська заборгованiсть включають дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, як описано у Примiтцi 7, iншу короткострокову дебiторську заборгованiсть, як описано у Примiтцi 8, iншi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї , як описано у Примiтцi 9, грошовi кошти та їх еквiваленти, як описано в Примiтцi 24.
  Грошовi кошти та їх еквiваленти
  Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, банкiвськi депозити за вимогою та високолiквiднi iнвестицiї зi строком погашення до трьох мiсяцiв з моменту придбання, ризик змiн справедливої вартостi яких є незначним.
  Непохiднi фiнансовi зобов’язання – оцiнка
  Фiнансовi зобов’язання включають довгостроковi позиковi кошти, iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання та поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями, як описано у Примiтцi 12, короткостроковi позиковi кошти, що включають банкiвськi овердрафти та кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги.
  Первiсне визнання таких фiнансових зобов’язань здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зменшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання цi фiнансовi зобов’язання оцiнюються з використанням методу ефективного вiдсотка.
  Власний капiтал
  Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, що безпосередньо вiдносяться до емiсiї простих акцiй, та опцiони на акцiї визнаються як зменшення власного капiталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектiв.
  Основнi засоби
  Починаючи з 31 грудня 2013 року, основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї Компанiї облiковуються за переоцiненою вартiстю, як описано нижче, за вирахуванням накопиченого зносу та знецiнення у випадку необхiдностi.
  Справедлива вартiсть основана на результатах оцiнки, проведеної зовнiшнiми незалежними оцiнювачами та внутрiшнiми експертами. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв, якi переоцiнюються. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, побудованих самою Компанiєю, включає витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
  Збiльшення балансової вартостi основних засобiв у результатi переоцiнки кредитується у складi iншого сукупного доходу та призводить до збiльшення iнших резервiв у капiталi. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується до вартостi переоцiнки активу. Зменшення суми попереднiх коригувань справедливої вартостi того самого активу призводить до зменшення ранiше визнаного капiталу у дооцiнках через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки зменшення вартостi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. Капiтал у дооцiнках у складi капiталу переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток, якщо сума дооцiнки активу реалiзована у момент виведення активу з експлуатацiї або його вибуття.
  Визнання основних засобiв припиняється у момент їх вибуття або коли Компанiя не очiкує надходження майбутнiх економiчних вигод вiд тривалого використання активу. Прибутки та збитки вiд вибуття активiв, якi визначаються за результатами порiвняння надходжень вiд вибуття та балансової вартостi основних засобiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
  Витрати, пов’язанi iз замiною компонента одиницi основних засобiв, збiльшують балансову вартiсть цiєї одиницi у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi iз зазначеним компонентом, а її вартiсть можливо оцiнити достовiрно. Балансова вартiсть замiненого компонента списується. Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визнаються у складi прибутку або збитку у момент виникнення.
  Амортизацiя об’єктiв основних засобiв вiдноситься на звiт про фiнансовi результати лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної або переоцiненої вартостi окремих активiв до лiквiдацiйної вартостi протягом оцiночного залишкового строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з моменту, коли активи є придатними до їх використання за призначенням. Нижче вказанi оцiночнi первiснi строки експлуатацiї активiв:
  Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень 8 – 50 рокiв
  Комутацiйне та iнше мережне обладнання 3 – 20 рокiв
  Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої 20 – 30 рокiв
  Устаткування радiо та фiксованого зв’язку 15 рокiв
  Комп’ютери, офiсне та iнше обладнання 3 – 10 рокiв
  Методи нарахування амортизацiї, строки експлуатацiї та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
  Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент вiд вибуття цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на вибуття, якби стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi його строку експлуатацiї.
  Незавершенi капiтальнi iнвестицiї являють собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
  Нематерiальнi активи
  Придбанi Компанiєю нематерiальнi активи, що мають обмеженi строки корисного використання, вiдображаються за їх вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Витрати на внутрiшньо створенi нематерiальнi активи, визнаються у складi прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
  Подальшi витрати на нематерiальний актив пiсля його придбання або створення визнаються у складi витрат того перiоду, у якому вони понесенi, за винятком випадкiв, коли:
  - є вiрогiдним, що витрати дозволять активу приносити майбутнi економiчнi вигоди в обсязi понад початково розрахованi нормативнi показники цього активу; а також
  - витрати можуть бути достовiрно оцiненi та вiднесенi на актив.
  Амортизацiя розраховується вiд вартостi активу за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi цього активу.
  Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв, починаючи з дати, коли активи є готовими до використання, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних активу. Нижче вказанi оцiночнi строки експлуатацiї активiв:
  Бiлiнговi системи та iншi програмнi засоби 3 – 10 рокiв
  Iншi нематерiальнi активи 3 – 10 рокiв
  Методи нарахування амортизацiї, строки корисного використання та залишкова вартiсть основних засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
  Орендованi активи
  Оренда, за умовами якої Компанiя бере на себе практично всi ризики i отримує практично всi вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова оренда. При початковому визнаннi орендований актив вiдображається за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей: справедливiй вартостi або теперiшнiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового визнання актив вiдображається вiдповiдно до облiкової полiтики, що застосовується до такого активу.
  Iншi орендованi активи представленi активами в операцiйнiй орендi, якi не вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан.
  Iнвестицiйна нерухомiсть
  Iнвестицiйна нерухомiсть – це майно, яким Компанiя володiє для отримання доходу вiд здачi його в оренду або для пiдвищення його вартостi, або для обох цих цiлей. Iнвестицiйна нерухомiсть Компанiї формується за рахунок iснуючих об'єктiв нерухомостi внаслiдок змiни їх призначення та їх переведення з категорiї нерухомостi, яку займає сам власник, у категорiю iнвестицiйної нерухомостi. Якщо об'єкт нерухомостi складається з одної частини, яка утримується для отримання орендного доходу або для пiдвищення його вартостi, та з iншої частини, яка утримується для надання телекомунiкацiйних послуг, цi частини облiковуються окремо, якщо їх можна окремо продати або здати в оренду на умовах фiнансової оренди. В iншому випадку, об'єкт нерухомостi є iнвестицiйною нерухомiстю, тiльки якщо 70% та бiльше цього об'єкта нерухомостi утримуються для отримання орендного доходу або для збiльшення його вартостi.
  Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку облiковується за первiсною вартiстю, що включає витрати на проведення операцiї, а в подальшому переоцiнюється за справедливою вартiстю для вiдображення ринкових умов станом на кiнець кожного звiтного перiоду. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу в ходi звичайної операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є поточнi цiни, якi спостерiгаються на активному ринку щодо аналогiчної нерухомостi зi схожим розташуванням та в однаковому станi.
  За вiдсутностi на активному ринку поточних цiн Компанiя аналiзує iнформацiю з рiзних джерел, у тому числi:
  (a) поточнi цiни, що спостерiгаються на активному ринку щодо об’єктiв нерухомостi, якi вiдрiзняються призначенням, станом та розташуванням, скоригованi з урахуванням цих вiдмiнностей;
  (b) прогнози дисконтованих грошових потокiв, основанi на найбiльш достовiрних оцiнках майбутнiх грошових потокiв з урахуванням умов будь-яких суттєвих орендних або iнших договорiв i, якщо можливо, об’єктивних зовнiшнiх даних, таких як поточна орендна плата, яка спостерiгається на ринку щодо аналогiчних об’єктiв нерухомостi зi схожим розташуванням та в однакому станi, а також використання ставок дисконтування для вiдображення поточних ринкових оцiнок стосовно невизначеностi суми та строкiв грошових потокiв.
  Ринкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Компанiї визначається переважно за звiтами незалежних оцiнювачiв, якi мають визнану вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i актуальний досвiд оцiнки нерухомого майна, подiбного за мiсцем розташування та категорiєю.
  Зароблений орендний дохiд облiковується у прибутку чи збитку за рiк у складi доходу. Прибутки та збитки внаслiдок змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi облiковуються у складi прибутку чи збитку за рiк та показуються окремо. Прибутки чи збитки вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi розраховуються як надходження вiд вибуття за вирахуванням її балансової вартостi.


  Якщо iнвестицiйну нерухомiсть починає займати сам власник, вона рекласифiкується в категорiю основних засобiв, а її балансова вартiсть на дату рекласифiкацiї стає її вартiстю для цiлей бухгалтерського облiку. Якщо об’єкт нерухомостi, який займає сам власник, переводиться в категорiю iнвестицiйної нерухомостi у зв’язку зi змiною призначення його використання, рiзниця мiж балансовою вартiстю та справедливою вартiстю такого об’єкта нерухомостi у момент переведення облiковується так само, як i переоцiнка основних засобiв. Отримане в результатi збiльшення балансової вартостi об’єкта нерухомостi визнається у складi прибутку чи збитку за рiк у сумi сторнування попереднього збитку вiд знецiнення, при цьому залишок суми збiльшення кредитується безпосередньо в iншому сукупному доходi. Отримане в результатi зменшення балансової вартостi об’єкта нерухомостi спочатку вiдноситься на iнший сукупний дохiд за рахунок ранiше визнаної суми переоцiнки, при цьому залишок суми зменшення вiдноситься на прибуток чи збиток за рiк як знецiнення.
  Запаси
  Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є оцiнена вартiсть продажу в процесi дiяльностi за вирахуванням оцiнених затрат на завершення та реалiзацiю.
  Собiвартiсть запасiв визначається за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв та включає витрати, понесенi на придбання запасiв i їх доставку до теперiшнього мiсцезнаходження та доведення до теперiшнього стану.
  Передоплати
  Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв пiд знецiнення. Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як Компанiя отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк.
  Знецiнення
  Непохiднi фiнансовi активи
  Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату для виявлення об’єктивних ознак знецiнення. Фiнансовий актив вважається знецiненим, якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що пiсля початкового визнання активу сталася подiя, пов’язана iз збитком, i що ця подiя негативно вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки за цим активом, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
  Об’єктивною ознакою того, що фiнансовi активи є знецiненими, може бути невиконання або затримка виконання дебiтором своїх зобов’язань, реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiєю на умовах, якi Компанiя не розглядала б за iнших обставин, ознаки можливого банкрутства дебiтора, негативнi змiни платiжного статусу позичальникiв або емiтентiв у групi, економiчнi умови, що можуть призвести до дефолту або данi, отриманi з ринкових джерел, що вказують на зниження очiкуваних грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв, яке можна вимiрити.
  Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою собiвартiстю
  Компанiя розглядає ознаки знецiнення дебiторської заборгованостi як у розрiзi окремих активiв, так i в сукупностi. Усi статтi дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi, оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально. Усi статтi дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено iндивiдуальних ознак знецiнення, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на предмет знецiнення, яке сталося, але ще не було виявлене. Дебiторська заборгованiсть, яка не є значною сама по собi, розподiляється за групами заборгованостi з аналогiчними характеристиками ризику i оцiнюється на предмет знецiнення у сукупностi.
  Оцiнюючи дебiторську заборгованiсть на предмет знецiнення у сукупностi, Компанiя використовує iсторичнi тенденцiї ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування i суми понесеного збитку, скоригованi згiдно iз судженнями керiвництва щодо того, чи є поточнi економiчнi й кредитнi умови такими, що фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими за тi, що припускалися на основi використаних iсторичних даних.

  Збиток вiд знецiнення фiнансового активу, оцiненого за амортизованою вартiстю, розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою. Збитки визнаються в складi прибутку або збитку за перiод i вiдображаються на рахунку оцiнюваного резерву, величина якого вираховується з вартостi дебiторської заборгованостi. Проценти по знецiненому активу продовжують нараховуватися через вiдображення вивiльнення дисконту. У випадку виникнення будь-якої наступної подiї, яка веде до зменшення величини збитку вiд знецiнення, збиток вiд знецiнення сторнується, а сума сторнування вiдображається в складi прибутку або збитку.
  Об'єкти iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi
  Збиток вiд знецiнення iнвестицiй в об'єкти iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, оцiнюється за результатами порiвняння вартостi вiдшкодування iнвестицiї з її балансовою вартiстю. Збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку i сторнується у тому випадку, якщо в оцiнках, використаних для визначення вартостi вiдшкодування, вiдбулись сприятливi змiни.
  Нефiнансовi активи
  Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, за винятком запасiв, витрат майбутнiх перiодiв та вiдстрочених податкових активiв, перевiряється на кожну дату звiтностi з метою виявлення будь-яких ознак їх знецiнення. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного вiдшкодування активiв. Збиток вiд знецiнення визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
  Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, є бiльша з двох вартостей: вартiсть у використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на вибуття. При оцiнцi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття оцiночнi грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту пiсля оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi вiдповiдному активу або ОГГК. Для цiлей тестування на предмет знецiнення активи, якi не можуть бути перевiренi iндивiдуально, об’єднуються у найменшу групу активiв, що генерує приток грошових коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що практично не залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв чи ОГГК.
  Збитки вiд знецiнення визнаються у складi фiнансових результатiв. Збитки вiд знецiнення переоцiненого активу облiковуються як уцiнка i визнаються в iншому сукупному доходi у випадку, якщо збиток вiд знецiнення не перевищує суму дооцiнки того самого активу. Збитки вiд знецiнення, визнанi щодо ОГГК, на пропорцiйнiй основi зменшують балансову вартiсть активiв, якi входять до складу ОГГК (групи ОГГК).
  Збитки вiд знецiнення, визнанi у попереднi перiоди, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток вiд знецiнення сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для визначення суми вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або амортизацiї, якщо збиток вiд знецiнення не був визнаний взагалi.
  Активи, класифiкованi як такi, що утримуються для продажу
  Необоротнi активи або групи вибуття, що складаються з активiв та зобов’язань, балансова вартiсть яких, як очiкується, буде вiдшкодована, головним чином, в результатi продажу, а не тривалого використання, класифiкуються як активи, утримуванi для продажу.
  Перекласифiкацiя активiв здiйснюється у разi дотримання всiх наступних умов:
  (a) активи готовi до негайного продажу в їх поточному станi;
  (b) керiвництво Компанiї затвердило поточну програму пошуку покупця та розпочало її реалiзацiю;
  (c) проводиться активний маркетинг для продажу активiв за оптимальною цiною;
  (d) очiкується, що продаж буде здiйснено протягом одного року; та
  (e) не очiкується, що план продажу буде суттєвим чином змiнений або скасований.
  Подiї або обставини можуть подовжити строк завершення продажу понад один рiк. Подовження строку завершення продажу не запобiгає класифiкацiї активу (або групи вибуття) як утримуваного для продажу, якщо це подовження спричинене подiями або обставинами поза межами контролю Конмапiї i якщо iснують достатнi докази того, що Компанiя залишається налаштованою реалiзувати її план продажу активу (або групи вибуття) за умови готовностi активу (або групи вибуття) до негайного продажу в його поточному станi виключно в умовах, якi є типовими або звичайними для таких продажiв, i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу протягом одного року (Примiтка 7).
  Активи або компоненти групи вибуття оцiнюються за меншою з двох вартостей: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на реалiзацiю.

  Припинена дiяльнiсть
  Припиненою дiяльнiстю є компонент бiзнесу Компанiї, дiяльнiсть i грошовi потоки якого можуть бути чiтко вiдокремленi вiд решти Компанiї, i який:
  • являє собою окремий основний напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi;
  • є частиною єдиного координованого плану лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу або географiчного регiону дiяльностi;
  • або є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.
  Дiяльнiсть класифiкується як припинена дiяльнiсть або при лiквiдацiї суб’єкта господарювання, або коли суб’єкт господарювання вiдповiдає критерiям, що дозволяють класифiкувати його як утримуваний для продажу, якщо останнє вiдбулося ранiше.
  Якщо дiяльнiсть класифiкується як припинена, порiвняльнi показники у звiтi про сукупний дохiд перераховуються так, якби дiяльнiсть було припинено з початку порiвняльного перiоду.
  Виплати працiвникам
  Короткостроковi виплати працiвникам
  Зобов’язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на витрати по мiрi надання вiдповiдних послуг. Зобов’язання визнаються в сумi, яка, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових планiв виплати грошових премiй чи планiв участi у прибутках, якщо Компанiя має поточне юридичне чи конструктивне зобов’язання виплатити цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i таке зобов’язання може бути оцiнене достовiрно.
  Програми з визначеними внесками
  Програмою з визначеними внесками є програма виплат працiвникам пiсля закiнчення трудових вiдносин з ними, за умовами якої суб’єкт господарювання здiйснює фiксованi внески в окремий фонд i при цьому не несе жодних юридичних чи конструктивних зобов’язань щодо виплати додаткових сум. Зобов’язання iз здiйснення вiдрахувань у пенсiйнi програми з визначеними внесками, у тому числi до Державного пенсiйного фонду України, визнаються як витрати з виплат винагородження працiвникам у складi прибутку або збитку за тi перiоди, за якi працiвники надавали вiдповiднi послуги. Суми вiдрахувань, виплачених авансом, визнаються як актив у тих випадках, коли суб’єкт господарювання має право на вiдшкодування внескiв, зроблених у грошовiй формi, або на зниження розмiрiв майбутнiх платежiв за внесками.
  Програми з визначеною виплатою
  Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi з визначеною виплатою, яка передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров’я умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах, а також деякi iншi довгостроковi виплати працiвникам. Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйною програмою з визначеною виплатою, являє собою поточну вартiсть зобов’язання за програмою з визначеною виплатою на звiтну дату.
  Зобов’язання за програмою з визначеною виплатою розраховується щороку професiйними актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов’язання за пенсiйною програмою з визначеною виплатою визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок по державних облiгацiях, деномiнованих у тiй же валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки до погашення яких приблизно дорiвнюють строку вiдповiдних зобов’язань. Актуарнi прибутки та збитки, що виникають внаслiдок минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Вартiсть послуг поточних послуг i вартiсть ранiше наданих послуг працiвникiв негайно визнається у складi прибутку чи збитку. Програми з визначеною виплатою є нефiнансованими.
  Вихiдна допомога
  Виплати вихiдної допомоги вiдносяться на витрати на бiльш ранню з таких дат: на дату, коли Компанiя бiльше не може анулювати пропозицiю щодо здiйснення цих виплат, або коли Компанiя визнає витрати на реструктуризацiю. Якщо виплата вихiдної допомоги в повному обсязi не очiкується до закiнчення 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, то вони дисконтуються.
  Забезпечення
  Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслiдок подiї, що сталася в минулому, i коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення даного зобов’язання необхiдно буде використання економiчних ресурсiв. Сума забезпечення визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з використанням ставки дисконту оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi умови вартостi грошових коштiв у часi i, там, де це доцiльно, ризики, притаманнi певному зобов’язанню. Вивiльнення дисконту визнається у складi фiнансових витрат.
  Податок на додану вартiсть (ПДВ)
  Вихiдний ПДВ при продажу товарiв та послуг пiдлягає сплатi податковим органам у момент отримання дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або у момент постачання товарiв або надання послуг клiєнтам, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ зазвичай зараховується з вихiдним ПДВ у момент отримання податкової накладної з ПДВ. Податковi органи дозволяють здiйснювати розрахунки з ПДВ за чистою сумою. ПДВ, що нараховується при продажах та закупiвлях, визнається у звiтi про фiнансовий стан згорнуто. Якщо пiд знецiнення дебiторської заборгованостi було створено забезпечення, збиток вiд знецiнення облiковується на всю суму дебiторської заборгованостi, включаючи ПДВ.
  Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
  Дохiд вiд надання послуг зв’язку споживачам та дохiд вiд надання послуг операторам визнається у складi фiнансових результатiв за методом нарахування у тому перiодi, в якому було надано вiдповiдну послугу, якщо сума доходу може бути оцiнена достовiрно.
  Плата за встановлення i пiдключення визнається при наданнi послуг iз встановлення та пiдключення.
  Витрати
  Оренднi платежi
  Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Знижки, наданi орендодавцями, визнаються у складi загальної суми здiйснених орендних платежiв протягом строку оренди.
  Мiнiмальнi оренднi платежi за договорами фiнансової оренди розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожний перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну процентну ставку по залишках зобов’язань у кожному перiодi.
  Витрати на соцiальну сферу
  Вiдрахування Компанiї на соцiальнi програми визнаються у звiтi про фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони понесенi.
  Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати
  Фiнансовi доходи включають процентний доход по iнвестованих коштах. Процентний доход визнається по мiрi нарахування у прибу¬тку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка. Фiнансовi витрати включають витрати на виплату процентiв по позиках та вивiльнення дисконту по резервах.
  Витрати на позики, що не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва чи виробництва квалiфiкованого активу, визнаються у звiтi про фiнансовi результати з використанням методу ефективного вiдсотка.
  Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають на операцiях та балансах з фiнансової дiяльностi, вiдображаються на нетто-основi у складi iнших операцiйних доходiв або вират, залежно вiд динамiки курсiв обмiну, що призводить до отримання прибуткiв чи понесення збиткiв. Усi iншi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються як iншi операцiйнi доходи та витрати.
  Податок на прибуток
  Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток визнається у звiтi про фiнансовi результати, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до об’єднання бiзнесу або до статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному доходi.
  Поточний податок на прибуток
  Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи по переплатi, розрахованого на основi прибутку або збитку за рiк, що пiдлягає оподаткуванню, з використанням ставок оподаткування, що дiють або превалюють на дату звiтностi, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати включає також будь-яке податкове зобов’язання, що виникає в результатi оголошення дивiдендiв.
  Вiдстрочений податок
  Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв i зобов'язань, якi визнаються у фiнансовiй звiтностi, i сумами, якi використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за такими тимчасовими рiзницями:
  • за тимчасовими рiзницями, що виникають при первiсному визнаннi активiв чи зобов'язань в результатi здiйснення операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, яка не впливає анi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
  • за тимчасовими рiзницями, що вiдносяться до iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства i спiльно контрольованi суб’єкти господарювання, тiєю мiрою, якою Компанiя здатна контролювати строки вiдновлення цих тимчасових рiзниць, i якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi тимчасовi рiзницi не будуть сторнованi в найближчому майбутньому.
  Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони можуть бути реалiзованi. Вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є ймовiрною.
  Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дiю на дату звiтностi.
  Оцiнка вiдстроченого податку вiдображає податковi наслiдки, що випливають зi способу, в який Компанiя має намiр вiдшкодувати балансову вартiсть її активiв або погасити зобов’язання на кiнець звiтного перiоду.
  Вiдстроченi податковi активi та зобов’язання зараховуються, якщо iснує законне право на зарахування поточних податкових активiв i зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податку на прибуток, що стягується одним i тим самим податковим органом з одного й того самого оподатковуваного суб’єкта господарювання, або з рiзних суб’єктiв господарювання, але цi суб’єкти господарювання мають намiр провести розрахунки за поточними податковими зобов’язаннями та активами на нетто-основi або їх податковi активи будуть реалiзованi одночасно з погашенням їх податкових зобов’язань.
  При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку Компанiя бере до уваги вплив невизначеностi податкових позицiй, а також можливiсть необхiдностi сплати додаткових податкових зобов’язань, штрафiв та пенi за простроченi платежi. Пеня та штрафи за податковими зобов'язаннями, за наявностi, облiковуються у витратах з податку на прибуток. Компанiя вважає, що нарахованi нею податковi зобов’язання є адекватними за всi податковi роки, що залишаються вiдкритими для перевiрок, виходячи з аналiзу багатьох факторiв, включаючи iнтерпретацiї податкового законодавства i попереднiй досвiд. Цей аналiз ґрунтується на прогнозних оцiнках та припущеннях i може передбачати формулювання певних суджень щодо майбутнiх подiй. Може з’явитися нова iнформацiя, у зв’язку з якою Компанiя буде змушена змiнити свою думку щодо адекватностi iснуючих податкових зобов’язань; подiбнi змiни податкових зобов’язань вплинуть на розмiр витрат на сплату податкiв за перiод, в якому вiдбулися змiни.
  Прибуток на акцiю
  Сума прибутку на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або збитку, що належить акцiонерам Компанiї, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом року.
  Iнформацiя за сегментами
  Компанiя визначає операцiйнi сегменти на основi iнформацiї, що надходить з внутрiшнiх джерел до Директора Компанiї, який є головною посадовою особою Компанiї, яка вiдповiдає за прийняття операцiйних рiшень, згiдно з МСФЗ 8 “Операцiйнi сегменти”.
  Операцiйний сегмент – це компонент Компанiї, який займається господарською дiяльнiстю, вiд якої вiн може отримувати прибутки або нести витрати, включаючи доходи i витрати за операцiями з iншими компонентами Компанiї. Результати операцiй операцiйного сегмента регулярно аналiзуються Директором Компанiї з метою прийняття рiшень щодо розподiлу ресурсiв мiж сегментами та оцiнки результатiв дiяльностi сегментiв за умови iснування окремої фiнансової iнформацiї кожного iз сегментiв.
  Результати сегмента, якi доповiдаються Директору Компанiї, включають статтi, що безпосередньо вiдносяться до сегмента, а також статтi, якi можуть бути обґрунтовано вiднесенi на той чи iнший сегмент.
  Капiтальнi витрати сегмента – це загальна сума витрат, понесених протягом року на придбання основних засобiв та нематерiальних активiв.
  Невзаємовигiднi операцiї
  Очiкується, що операцiї мiж непов'язаними сторонами – це операцiї обмiну за справедливою вартiстю. Компанiя час вiд часу здiйснює операцiї з її власником, який дiє в якостi власника, за цiнами, що можуть вiдрiзнятися вiд справедливої вартостi. Такi операцiї включають, у тому числi, позики наданi за неринковими процентними ставками, та iншi. Компанiя облiковує ефект таких операцiй безпосередньо у складi капiталу як виплати або надходження капiталу вiд акцiонерiв вiдповiдно до їх сутностi. Протягом 2017 року подiбних операцiй не було здiйснено.


  Умовнi активи та зобов'язання
  Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається у випадку ймовiрностi надходження економiчних вигод.
  Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує iмовiрнiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов’язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.
  Стандарти, що були випущенi, але ще не вступили в силу
  Нижче наведенi стандарти та тлумачення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на звiтну дату та якi, як очiкується, можуть мати вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї у перiодi першого застосування. Компанiя має намiр застосувати цi стандарти з дати набуття ними чинностi.
  МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти»
  Рада з МСФЗ в липнi 2014 р. опублiкувала остаточну версiю МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», яка замiнює МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», а також усi попереднi версiї МСФЗ 9. Стандарт об’єднує всi три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, зменшення корисностi та облiк хеджування. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати. За винятком хеджування, стандарт застосовується ретроспективно, але подання порiвняльної iнформацiї не є обов’язковим. Вимоги до облiку хеджування в основному застосовуються перспективно, з певними винятками.
  Компанiя застосовує новий стандарт з 1 сiчня 2018 року i не передбачає внесення змiн до порiвняльної iнформацiї. В 2017 роцi керiвництвом було проведено попередню оцiнку впливу трьох частин МСФЗ 9 на фiнансову звiтнiсть, що грунтується на iнформацiї, яка була доступною, i може бути змiнена пiсля отримання додаткових даних. Базуючись на результатах цiєї оцiнки, Компанiя не очiкує суттєвого впливу нових вимог на свiй звiт про фiнансовий стан та власний капiтал, за винятком можливого ефекту вiд нарахування додаткових збиткiв вiд знецiнення позик та дебiторської заборгованостi.
  (а) Класифiкацiя та оцiнка
  Компанiя не очiкує значного впливу на свiй звiт про фiнансовий стан (баланс) та власний капiтал в результатi застосування вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ 9.
  Компанiя очiкує, що активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю, будуть продовжувати облiковуватися за справедливою вартiстю.
  Позики та дебiторська заборгованiсть утримуються до отримання передбачених договором грошових потокiв, i очiкується, що вони призведуть до виникнення грошових потокiв, якi є виключно погашенням основної суми боргу та вiдсоткiв. Компанiя проаналiзувала характеристики передбачених договором грошових потокiв за цими iнструментами i зробила висновок, що вони вiдповiдають критерiям для оцiнки за амортизованою вартiстю згiдно з МСФЗ 9. Вiдповiдно, не буде потреби змiнювати класифiкацiю цих iнструментiв.
  (б) Знецiнення
  МСФЗ 9 вимагає, щоб Компанiя вiдображала по всiм борговим iнструментам, позикам i дебiторськiй заборгованностi 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки або очiкуванi кредитнi збитки за весь перiод до погашення. Компанiя буде застосовувати спрощенний пiдхiд i вiдобразить очiкуванi кредитнi збитки за весь перiод по дебiторськiй заборгованностi. Компанiя визначила, з урахуванням того, що позики та дебiторська заборгованiсть є незабезпеченими, що резерв сумнiвної забогованостi може бути збiльшено. Наразi Компанiя знаходиться в процесi кiлькiсної оцiнки наслiдкiв застосування МСФЗ 9 в частинi знецiнення фiнансовiх iнструментiв, проте обгрунтованi остаточнi результати на даний момент недоступнi.
  (в) Облiк хеджування
  Оскiльки Компанiя нiколи не здiйснювала операцiй з хеджування, застосування вимог МСФЗ 9 в частинi облiку хеджування не матиме жодного вплаву на звiт про фiнансовий стан та власний капiтал.
  МСФЗ 15 “Дохiд вiд договорiв з клiєнтами”
  МСФЗ 15, опублiкований у травнi 2014 року, запроваджує нову модель, яка застосовується при визнаннi доходу вiд договорiв з клiєнтами. Дохiд згiдно з МСФЗ 15 визнається в сумi, що вiдображає винагороду, яку пiдприємство очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту.
  Новий стандарт застосовується до всiх пiдприємств та замiнить усi поточнi вимоги МСФЗ з визнання виручки. Повне чи модифiковане ретроспективне застосування вимагається для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати. Компанiя застосовує варiант модифiкованого ретроспективного застосування нового стандарту з дати набрання ним чинностi.
  Дiяльнiсть Компанiї пов’язана переважно з наданням послуг зв’язку та реалiзацiєю супутнiх товарiв, що здiйснюється як через окремо iдентифiкованi договори з абонентами/контрагентами, так i за багатокомпонентними угодами. Крiм того, Компанiя отримує суттєвi доходи вiд надання послуг оренди та вiд продажу компонентiв основних засобiв, вивiльнених у ходi реалiзацiї програми модернiзацiї мережi.
  Керiвництво оцiнило вплив застосування нового стандарту на фiнансову звiтнiсть i визначило наступнi облiковi питання, на якi може мати вплив застосування МСФЗ 15.
  (а) Надання абонентського обладнання
  За деякими договорами, Компанiя надає абонентам обладнання, яке забезпечує технiчну можливiсть споживання абонентами телекомунiкацiйних послуг Компанiї. У вiдповiдностi з МСФЗ 15, в момент укладення договору Компанiя повинна буде оцiнити товари та послуги, що пiдлягають передачi по договору, i роздiлити їх на окремо iдентифiкованi зобов’язання до виконання.
  Компанiя визначила, що обладнання, яке не може бути використано абонентом окремо вiд послуг не має iндивiдуальної цiнностi. Вiдповiдно, доходи i витрати, пов’язанi з реалiзацiєю такого обладнання повиннi визнаватися в облiку упродовж усього перiоду надання послуг абоненту.
  Виходячи з аналiзу поточних показникiв дiяльностi, Компанiя встановила, що застосування МСФЗ 15 по вiдношенню до абонентського обладнання, яке не має iндивiдуальної цiнностi, станом на 1 сiчня 2018 року не матиме суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть.
  (б) Додатковi витрати на укладення договорiв
  Вiдповiдно до МСФЗ 15 Компанiя повинна визнати у якостi активу додатковi витрати на укладення договорiв з абонентами, якщо такi витрати, як очiкується, будуть вiдшкодованi. Додатковi витрати на укладення договору – це витрати, якi Компанiя не понесла б, якби договiр не був укладений, зокрема комiсiї, що сплачуються за пiдключення абонентiв у сегментi B2C та компенсацiя персоналу, який заллучений до процесу пiдключення нових абонентiв.
  Вiдповiднi витрати будуть капiталiзованi Компанiєю у складi нематерiальних активiв та будуть визнаватися у звiтi про фiнансовий результат упрововж середнього очiкуваного сроку договiрних вiдносин з абонентами на рiвномiрнiй основi.
  Очiкується, що сума активу, що буде визнана Компанiєю станом на 1 сiчня 2018 року не буде суттєваю для фiнансової звiтностi.
  (в) Вимоги щодо подання та розкриття iнформацiї
  В МСФЗ 15 мiстяться бiльш детальнi вимоги до представлення та розкриття iнформацiї, нiж в чинних МСФЗ. Керiвництво вважає, що iнформацiя щодо доходiв Компанiї, наведена в цiй фiнансовiй звiтностi, буде вiдповiдати вимогам МСФЗ 15 i не буде необхiдностi у розкриттi додаткової iнформацiї. Компанiя продовжить вивчати та аналiзувати вимоги щодо подання та розкриття iнформацiї, запровадженi МСФЗ 15, а також вивчати найкращу практику галузi з цього приводу.
  МСФЗ 16 «Оренда»
  МСФЗ 16 «Оренда» набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 р. або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування дозволяється, але лише пiсля того, як Компанiя застосує МСФЗ 15. Орендар може обирати мiж повним чи модифiкованим ретроспективним застосуванням. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення вiд застосування стандарту. Компанiя планує оцiнити потенцiйний вплив МСФЗ 16 на свою фiнансову звiтнiсть у 2018 роцi.
  Нижче наведенi поправки до стандартiв, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на звiтну дату. Компанiя має намiр застосувати цi поправки з дати набуття ними чинностi та не очiкує, що їх застосування значним чином вплине на фiнансову звiтнiсть:
  Поправка Змiни Дата набрання чинностi
  Поправки до МСФЗ 10 i МСБО 28 “Продаж або внесок активiв мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю або спiльною компанiєю” Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн.
  Поправки до МСФЗ 2 “Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй” Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСФЗ 2 “Виплати на основi акцiй”, що стосуються класифiкацiї та оцiнки платежiв на основi акцiй. Для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р., або пiзнiше.
  Поправки до МСБО 40 “Iнвестицiйна нерухомiсть” Поправки роз’яснюють, коли суб’єкт господарювання має переводити нерухомiсть, включаючи нерухомiсть, яка перебуває в процесi будiвництва чи полiпшення, до або з iнвестицiйної нерухомостi. Для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р., або пiзнiше.
  Поправки до МСФЗ 4 “Страховi контракти” iз застосування МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти” Поправки розглядають питання, пов’язанi iз застосуванням нового стандарту МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти” до застосування нового стандарту, що регулюватиме облiк страхових контрактiв, який Рада з МСФЗ розробляє як замiну МСФЗ 4. Для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р., або пiзнiше.
  Iнтерпретацiя КIМФЗ 22 “Операцiї в iноземнiй валютi та Авансовi платежi” Iнтерпретацiя роз’яснює пiдхiд до визначення дати операцiї при визначеннi спот-курсу, що використовується при первiсному визнаннi активу, витрат чи доходу (або їх частини). Для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р., або пiзнiше.
  Iнтерпретацiя КIМСФЗ 23 “Невизначенiсть щодо умов оподаткування прибутку” В червнi 2017 року РМСБО опублiкувала Iнтерпретацiю КIМСФЗ 23 “Невизначенiсть щодо умов оподаткування прибутку”, яка детально висвiтлює застосування визнання та кiлькiсного визначення вимог, зазначених в МСФЗ 12 “Податки на прибуток”, коли iснує неяснiсть щодо умов оподаткування прибутку. Для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 р., або пiзнiше.
  Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2014-2016 рокiв:
  МСФЗ 1 “Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi” Поправкою виключаються короткостроковi звiльнення вiд МСФЗ для суб’єктiв господарювання, якi уперше застосували МСФЗ, що були викладенi у параграфах E3- E7. Для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р., або пiзнiше.
  МСБО 28 “Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства” Суб’єкт господарювання, що є органiзацiєю з венчурним капiталом, чи iнший суб’єкт господарювання, що задовольняє критерiям, може обрати спосiб облiку за справедливою вартiстю через прибуток або збиток при первiсному визнаннi кожної iнвестицiї у асоцiйованi та спiльнi пiдприємства. Для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р., або пiзнiше.

Продовження тексту приміток

 1. Коригування звiтностi та порiвняльної iнформацiї
  Наступна порiвняльна iнформацiя була змiнена для коригування помилок попереднiх перiодiв та змiни пiходiв.
  Змiни у звiтi про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015 року були наступними:
  31 грудня 2015 року (попередня звiтнiсть) Коригування 31 грудня 2015 (перераховано)
  Оборотнi активи

  Ативи утримуванi для продажу A 1,118,394 51,200 1,169,594

  Усього оборотнi активи 2,750,530 51,200 2,801,730
  Усього активи 12,062,877 51,200 12,114,077

  Власний капiтал
  Накопиченчi збитки A (5,640,688) 51,200 (5,589,488)
  Усього власний капiтал 8,374,473 51,200 8,425,673

  Усього капiтал та зобовязання 12,062,877 51,200 12,114,077  Змiни у звiтi про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2016 року були наступними:
  31 грудня 2016 року (попередня звiтнiсть) Коригування 31 грудня 2016 (перераховано)
  Оборотнi активи
  Ативи утримуванi для продажу A 1,397,411 51,200 1,448,611
  Нарахованi доходи
  Б 70,772 (65,588) 5,184
  Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Б 765,235 65,588 830,823
  Усього оборотнi активи 3,257,191 51,200 3,308,391
  Усього активи 13,001,245 51,200 13,052,445

  Власний капiтал
  Накопиченi збитки A (4,923,612) 51,200 (4,872,412)
  Усього власний капiтал 9,277,207 51,200 9,328,407

  Усього капiтал та зобовязання 13,001,245 51,200 13,052,445
  Суть вiдображених коригувань була наступна:
  A. В 2015 роцi Компанiя надала фiнансову допомогу дочiрнiй компанiї ТОВ «Тримоб», що була визнана як частина iнвестицiї в дочiрню компанiю та облiкована за амортизованою собiвартiстю у фiнансовiй звiтностi як актив, утримуваний до продажу. Дана фiнансова допомога була виплачена дочiрньою компанiєю в 2015 роцi, проте нарахування процентних доходiв по даному активу не було вiдображено у звiтностi та вiдповiдний ефект дисконтування не був реверсований. В 2017 роцi Компанiя ретроспективно вiдкоригувала дану помилку у фiнансовiй звiтностi.
  Б. Станом на 31 грудня 2017 року Компанiя класифiкувала дебiторську заборгованiсть з нарахованих доходiв по облiгацiям материнської компанiї в сумi 73,522 тисячi гривень у складi iншої поточної дебiторської заборгованостi. Таким чином, у порiвняннi з попереднiми роками, Компанiя змiнила презентацiю порiвняльної iнформацiї в частинi даних нарахованих доходiв. Порiвняльнi данi станом на 31 грудня 2016 року та 2015 року року були вiкоригованi на 65,588 тисяч гривень та 26,870 тисяч гривень вiдповiдно.
  5. Iнформацiя за сегментами
  Компанiя має описанi нижче два звiтних сегменти, якi є стратегiчними господарськими одиницями Компанiї. Цi стратегiчнi господарськi одиницi надають рiзнi послуги, та управлiння ними здiйснюється окремо, оскiльки вони застосовують рiзнi стратегiї у сферах технологiй та маркетингу. Директор Компанiї щомiсячно аналiзує внутрiшнi управлiнськi звiти кожної з цих стратегiчних господарських одиниць:
  • Фiксований зв'язок.
  • Мобiльний зв'язок. Цей сегмент представлено iнвестицiєю у дочiрнє пiдприємсто ТОВ “ТриМоб”, що класифiкується у цiй фiнансовiй звiтностi як актив, утримуваний для продажу, вiдповiдно до рiшення акцiонерiв Компанiї стосовно його вибуття (Примiтка 6).
  Змiни в складi сегментiв можуть виникнути в результатi змiн обсягу вiдповiдальностi управлiнського персоналу або в результатi придбання або реалiзацiї активiв шляхом продажу. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi прибутку до оподаткування кожного сегмента, включеного до внутрiшнiх управлiнських звiтiв, якi аналiзує Директор Компанiї. Прибуток сегментiв використовується при оцiнцi результатiв їх дiяльностi, оскiльки, на думку керiвництва, така iнформацiя є найдоцiльнiшою при оцiнцi фiнансових результатiв окремих сегментiв у порiвняннi з iншими компанiями вiдповiдної галузi. Результати, активи та зобов'язання сегмента включають статтi, що безпосередньо стосуються цього сегмента та оцiнюються за тими самими принципами, що застосовуються для фiнансової звiтностi Компанiї. Iнформацiя про джерела доходiв вiд реалiзацiї Компанiї розкрита у Примiтцi 15.
  Географiчна iнформацiя
  Переважно всi необоротнi активи Компанiї знаходяться в Українi. Компанiя отримує доходи вiд послуг iноземним операторам рiзних країн, якi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, складають 538,434 тисяч гривень (31 грудня 2016 року – 681,052 тисяч гривень) (Примiтка 15). Керiвництво вважає отриманими в Українi усi доходи вiд реалiзацiї, у тому числi i доходи вiд послуг iноземним операторам.
  Головнi клiєнти
  У 2017 та 2016 роках дохiд вiд жодного з клiєнтiв не перевищував 10% сукупного доходу Компанiї.


ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18