Звіт за 1-ий квартал 2018 року, розміщено 26.04.2018

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21560766

4. Місцезнаходження

01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 18

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 246-58-76 (044) 246-43-78

6. Електронна поштова адреса

v352616@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist

в мережі Інтернет

26.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

10. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

11. Інформація про заміну управителя

 

12. Інформація про керуючого іпотекою

 

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

15. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

21. Примітки:
1. Дисконтнi облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися. 2. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї товариством у звiтному перiодi не розмiщувалися. 3. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкрите публiчне для облiгацiй серiй N, O, P, Q, T, U, V. Закрите приватне розмiщення для облiгацiй серiї R. 4. У звiтному перiодi викуп власних акцiй товариством не проводився. 5. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв у звiтньому перiодi вiдсутня. 6. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтньому перiодi вiдсутня. 7. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтньому перiодi вiдсутня. 8. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у звiтньому перiодi вiдсутня. 9. Iнформацiя про замiну управителя у звiтньому перiодi вiдсутня. 10. Iнформацiя про керуючого iпотекою у звiтньому перiодi вiдсутня. 11. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв у звiтньому перiодi вiдсутня. 12. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом у звiтньому перiодi вiдсутня. 13. Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття у звiтньому перiодi вiдсутня. 14. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облвгацiями з цим iпотечним покриттям у звiтньому перiодi вiдсутня. 15. Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтнього перiоду вiдсутня. 16. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття у звiтньому перiодi вiдсутня. 17. Iнформацiя про замiну iпотечної установи, яка здiйснює обслуговуввання iпотечних активiв у звiтньому перiодi вiдсутня. 18. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не надавалися. 19. У звiтному перiодi випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, товариством не здiйснювався. 20. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi не ведеться 21. "Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї" не може бути надана в повному обсязi, так як ПАТ "Укртелеком" надає послуги, а не виробляє матерiальну продукцiю вiдповiдно до п.9, глави 3, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826. 22. У формах фiнансової звiтностi вiд"ємнi показники проставленi зi знаком "-" (мiнус), так як iнше не передбачено програмним забезпеченням. 23. Консолiдована фiнансова звiтнiсть поквартально пiдприємством не робиться.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

виписка АД 499440

3. Дата проведення державної реєстрації

28.02.2014

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

4681562000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

21745

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку, 61.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв’язку, 61.30 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв’язку

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до статтi 15 Статуту ПАТ «Укртелеком», що був затверджений 26.04.2016 р. черговими Загальними Зборами Акцiонерiв (протокол № 16 вiд 27.12.2016) та дiяв у звiтний перiод, органами Товариства є: - Загальнi Збори Акцiонерiв; - Наглядова Рада Товариства; - Директор Товариства. Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" Загальнi Збори є вищим органом Товариства. До виключної компетенцiї Загальних Зборiв належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; - внесення змiн до Статуту; - прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; - прийняття рiшення про змiну типу Товариства; - прийняття рiшення про розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про збiльшення Статутного Капiталу; - прийняття рiшення про зменшення Статутного Капiталу; - прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; - за необхiдностi, затвердження Положень про Загальнi Збори, Наглядову Раду та виконавчий орган, а також внесення змiн до них; - затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства; - затвердження рiчного звiту Товариства; - розподiл прибутку i збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом; - прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй вiдповiдно до законодавства України; - прийняття рiшення про форму iснування акцiй; - затвердження розмiру рiчних Дивiдендiв, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та/або Статутом; - прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв; - обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради; - прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; - визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства; - обрання комiсiї з припинення Товариства; - обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; прийняття рiшення про передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi, яка надає Товариству додатковi послуги, зокрема щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (надалi – «Значний Правочин»); - прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом та законодавством України, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж Акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; - прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора Товариства; - затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв згiдно iз законодавством України та Статутом Товариства. Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними Зборами. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх Положень Товариства (крiм тих, якi згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства); - затвердження проекту порядку денного i порядку денного Загальних Зборiв, повiдомлення про проведення Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах Товариства, крiм випадкiв Скликання Загальних Зборiв Акцiонерами; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; випуск векселiв Товариства або iндосамент векселiв iнших юридичних чи фiзичних осiб; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом; - обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Директора Товариства, Фiнансового директора Товариства та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана (прийнята на роботу в Товариство) на посаду Директора Товариства, Фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора Товариства, Фiнансового директора Товариства та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцяти) календарних днiв поспiль або його звiльнення; вiдсторонення, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Фiнансового директора Товариства та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою, призначення особи, що буде виконувати обов`язки Фiнансового директора Товариства та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою у випадку вiдсутностi таких осiб бiльше 30 (тридцяти) календарних днiв поспiль або їх звiльнення; - обрання Реєстрацiйної комiсiї; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства депозитарнiй установi; формування тимчасової Лiчильної комiсiї; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України та Статутом Товариства, прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, про виплату Дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до законодавства України та Статуту; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з них; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про заснування iнших юридичних осiб; затвердження їх Статутiв та участь в них; - надання попереднього дозволу на: - вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) на календарний рiк; - вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених законодавством України); - вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя тощо); - вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; - вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб; - вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове поручительство); - вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги; - укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв Товариства, у випадку, якщо рiчна сума (включаючи ПДВ) орендних, лiзингових чи iнших платежiв за одним договором перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) на календарний рiк; - придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, якщо вартiсть такого придбання, створення або полiпшення перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) з врахуванням ПДВ за одним договором, або з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк; - вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) - за одиницю, або якщо сума договору з вiдчуження перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) з врахуванням ПДВ; - укладення Товариством будь-яких правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного виробництва, надання чи отримання послуг тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) з врахуванням ПДВ; - вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 1 (один) рiк, та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 1 (один) рiк (за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 1 (один) рiк, а також за виключенням договорiв на телекомунiкацiйнi послуги та договорiв на отримання Товариством комунальних послуг); - укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення), а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; - видачу Директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової Ради чи Загальних Зборiв Товариства за цим Статутом чи за законодавством України; - попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто напрямкiв дiяльностi Товариства, що пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, поза рамками поточної операцiйної дiяльностi з надання телекомунiкацiйних послуг, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) на календарний рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи; - попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або доповнень); - прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних Зборiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних Зборiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та обсязi, визначених Загальними Зборами Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, визначення розпорядникiв рахунками у цiнних паперах; - надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала Контрольний Пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України; - iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової Ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової Ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової Ради Товариства; - прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж Акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як Акцiонери; - розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй Директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; - прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання Директору Товариства або iншiй особi, що визначена Наглядовою Радою, повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування; - прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них; - запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури служби внутрiшнього аудиту Товариства; - затвердження рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства; - прийняття рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства, в тому числi резервного капiталу (за наявностi); - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, чи вiдмову вiд його вчинення, вiдповiдно до законодавства України; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз цим Статутом та законодавством України. - Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України. Директор ПАТ "Укртелеком" Компетенцiя та повноваження Директора: здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi законодавством України, Статутом та рiшеннями Загальних Зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. У випадках, передбачених Статутом, питання вiднесенi до компетенцiї Директора Товариства вирiшуються ним за погодженням та/або на пiдставi рiшення iнших органiв Товариства. - без довiреностi представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, веде переговори та здiйснює юридичнi дiї вiд iменi Товариства тощо в порядку та на умовах передбачених цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради; -спiльно з Фiнансовим директором Товариства без довiреностi (в такому випадку Директор та Фiнансовий директор дiють спiльно на пiдставi Статуту без довiреностi) вчиняє правочини, пiдписує (укладає) договори (угоди, контракти), а щодо правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних Зборiв та/або рiшення (дозвiл) Наглядової Ради Товариства на їх здiйснення, – також пiсля отримання вiдповiдного рiшення (дозволу); - приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови їх оплати працi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, а також вирiшує всi iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; -приймає рiшення про заохочення, накладення стягнень, притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; - пiсля одержання згоди Наглядової Ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; - затверджує штатний розпис Товариства та змiни до нього; - визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi; Директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; - визначає фондову бiржу в Українi, до бiржового списку якої, можуть бути включенi акцiї Товариства вiдповiдно до законодавства України; - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй Радi Товариства рiчний консолiдований бiзнес-план (включаючи бюджет Товариства), рiчну та довгострокову iнвестицiйну програму, iншi плани (програми) Товариства та надає звiти про їх виконання; - забезпечує виконання затверджених Наглядовою Радою Товариства рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства; - забезпечує реалiзацiю фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики Товариства; -. забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та рiшення Наглядової Ради Товариства, звiтує про їх виконання; - вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй Радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, - приймає рiшення про вiдкриття розрахункових та iнших рахункiв в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства, пiдписання банкiвських, фiнансових та iнших документiв, пов’язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; -розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової Ради та/або Загальних Зборiв Товариства; - органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової Ради Товариства або Загальних Зборiв Товариства; - за умови отримання дозволу Наглядової Ради Товариства, здiйснює дiї щодо: участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участi у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; - видає довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам: (i) одноособово -в межах своєї компетенцiї; (ii) спiльно з Фiнансовим директором Товариства - на право вчиняти правочини, пiдписувати (укладати) договори (угоди, контракти); - затверджує будь-якi внутрiшнi документи (iнструкцiї, процедури, положення тощо) Товариства з питань органiзацiї його дiяльностi, в тому числi iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства, за винятком тих документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; - приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; - виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства; - забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - виконує рiшення Загальних Зборiв Товариства, Наглядової Ради Товариства та звiтує про їх виконання; - на вимогу Наглядової Ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, здiйснює дiяльнiсть, пов’язаною з державною таємницею та службовою iнформацiєю з присвоєним вiдповiдно до законодавства України грифом “для службового користування”; -. забезпечує виконання рiшень Наглядової Ради Товариства про скликання та проведення Загальних Зборiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту; надає пропозицiї Наглядовiй Радi Товариства щодо скликання Загальних Зборiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних Зборiв Товариства та проектiв рiшень Загальних Зборiв Товариства; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової Ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного погодження Наглядової Ради Товариства та/або Загальних Зборiв Товариства. 1. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол №17 вiд 26.04.2017р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме: 1. Нетудихату Леонiда Iвановича - Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 2. Баринова Олександра Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 3. Павленко Людмилу Миколаївну - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 4. Муковнiна Сергiя Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 5. Буцана Євгена Анатолiйовича – член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «Укртелеком»; 6. Тимошенка Михайла Костянтиновича - член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «Укртелеком». Нетудихата Леонiд Iванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.12.1996р. З березня 2010 року – по грудень 2011 року – Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, з жовтня 2013р. – Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Баринов Олександр Олексiйович - паспорт 45 06 758712, виданий 18.10.2003р. ВВС Головинського району м. Москви (Росiйська Федерацiя). 30.11.2009р. – 31.03.2010р. обiймав посаду вiце-президента з продажiв ВАТ «Вымпел-Коммуникации» (Росiйська Федерацiя), 15.12.2010р. – 04.02.2014р. обiймав посаду головного виконавчого директора ТОВ «Астелiт», з 10.02.2014р. – Голова ПАТ «Укртелеком». 22.01.2015р. - 26.04.2017р. - директор з розвитку телекомунiкацiйного направлення бiзнесу АТ "СКМ". 3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду . Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Павленко Людмила Миколаївна – 2007р. - 2010р. старший юрист юридичної компанiї «Бейкер МакКензi», з 2010р.-26.04.2017р. – головний юрисконсульт ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та Партнери», з жовтня 2013р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на надання паспортних даних не надано. Муковнiн Сергiй Олексiйович – паспорт ВС № 512438, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 29.11.2000р. 04.07.2008р. - 08.01.2013р. – менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ «СКМ», з 08.01.2013р. – 26.04.2017р. - iнвестицiйний менеджер АТ «СКМ». 3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Буцан Євген Анатолiйович – паспорт СН № 156531, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 28.03.1996р. 08.04.2010р. – 24.05.2013р. – заступник генерального директора – начальник управлiння з юридичних питань Нацiональної телекомпанiї України, з 27.05.2013р. – 14.04.2015р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Телерадiокомпанiя Україна». 15.04.2015р. – 26.04.2017р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Медiа Група Україна». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Тимошенко Михайло Костянтинович – паспорт СН № 696056, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 27.02.1998р. 02.2012р. – 26.04.2017р. – головний юрисконсульт ТОВ «Воропаєв та партнери». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 19.02.2014р. № 153) з 24.02.2014р. обрано (прийнято на роботу) на невизначений термiн Курмаза Юрiя Павловича Директором ПАТ «Укртелеком». Курмаз Ю.П., паспорт СН № 404313 , виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.01.1997р. 01.11.2006р. – 30.11.2009р. обiймав посаду директора вiдносин з абонентами ТОВ «Астелiт», 01.12.2009р. – 17.02.2014р. обiймав посаду директора корпоративних вiдносин ТОВ «Астелiт». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

260082510

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

ПАТ «ПУМБ»

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

260082510

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж проводового радiомовлення на всiй територiї України

АЕ 286001

23.10.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї

02.02.2019

Опис

д/н

Надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж ефiрного радiомовлення на територiї Вiнницької областi

АЕ 286014

23.10.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї

02.02.2019

Опис

д/н

Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку на всiй територiї України

АВ 583383

29.07.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України

13.12.2020

Опис

д/н

Надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж ефiрного телемовлення на терiторiї м. Київ, Київської, тернопiльської, Львiвської, Закарпатської, Житомирської областей

АЕ 522083

31.08.2015

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї

30.08.2020

Опис

д/н

Надання послуг фiксованого телефонного зв"язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв"язку: мiжнародного, мiжмiського на всiй терiторiї України

АЕ 521977

18.09.2015

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

17.09.2020

Опис

д/н

надання послуг телефонного зв"язку (крiм вiдомчих об"єктiв) - мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 абонентських номерiв на всiй терiторiї України

ДЛ 000396

13.04.2016

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї

02.04.2021

Опис

д/н

надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв"язку з використанням безпроводового доступу iз застосуванням технологiї DECT з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв"язку

ДЛ 000190

01.02.2016

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї

02.05.2021

Опис

д/н

 

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування

ТОВ «ТриМоб»

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

37815221

4. Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-а

5. Опис

Надання телекомунiкацiйних послуг (дiяльнiсть у сферi безпроводового мовлення).

 

1. Найменування

ДП у формi ТОВ «Укртел Глобал ГмбХ, Нiмеччина

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

HRB86240

4. Місцезнаходження

Нiмеччина,10117 м. Берлiн, Шуманштрассе, 2

5. Опис

Надання телекомунiкацiйних послуг

1. Найменування

ТОВ дитяче оздоровче пiдприємство «Лiсова казка»

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

22988615

4. Місцезнаходження

31533, Хмельницька обл. Летичiвський район, с. Головчинцi

5. Опис

Оздоровлення дiтей працiвникiв галузi зв’язку, членiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств та т.i. (дiяльнiсть лiкарняних закладiв).

 

1. Найменування

ПрАТ«Елсаком-Україна»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24589670

4. Місцезнаходження

01030, м. Київ, вул. Шевченка,18

5. Опис

Послуги мобiльного та супутникового зв’язку в системi «Глобалстар» (Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах).

 

1. Найменування

ТОВ «Телесистеми України»

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

34726705

4. Місцезнаходження

02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 27-А

5. Опис

Проектування, будiвництво, технiчне обслуговування та експлуатацiя мереж мiжнародного та мiсцевої телефонного зв’язку i надання послуг в цих мережах. Дiяльнiсть у сферi проводового мовлення.

 

1. Найменування

ВАТ «Свемон-iнвест»

2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23727977

4. Місцезнаходження

02089, м. Київ, вул. Радистiв, 76

5. Опис

Будiвництво, монтаж та експлуатацiя засобiв телекомунiкацiй

 

1. Найменування

ПрАТ «Страхова компанiя «Мир»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

19209435

4. Місцезнаходження

4201, м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 5, оф. 880

5. Опис

Страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням

 

1. Найменування

ТОВ «Агрофiрма Україна»

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

03759808

4. Місцезнаходження

94564, АР Крим, Бахчисарайський район, с. Холмiвка, вул. Теплична, 4

5. Опис

Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продуктiв рослинництва. Вирорщування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв

 

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

05.01.2016

08.06.2017

Клiновський Едуард Вiталiйович

0911143778, E.klinovskyi@ukrtelecom.ua

Опис

Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" (протокол №575 вiд 06.06.2017р.) з 07.06.2017р. припинено повноваження Ясько Алли Миколаївни на посадi корпоративного секретаря. На посадi корпоративного секретаря Ясько А.М. перебувала протягом 1 року 5 мiсяцiв. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" (протокол №575 вiд 06.06.2017р.) з 08.06.2017р. призначено на посаду корпоративного секретаря Клiновського Едуарда Вiталiйовича. До обрання корпоративним секретарем ПАТ "Укртелеком" Клiновський Е.В. працював Радником в Департаментi юридичної пiдтримки та супроводження бiзнесу ПАТ "Укртелеком". Акцiями ПАТ "Укртелеком" не володiє. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Наглядової Ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нетудихата Леонiд Iванович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1955

5. Освіта

повна вища, Одеський електротехнiчний iнститут зв'язку iм.Попова

6. Стаж роботи (років)

39

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

24.03.2010р. - 22.12.2011р. - Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України 08.10.2013р. - до цього часу Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком"

8. Опис

Голова Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. До повноважень Голови Наглядової Ради вiдноситься: - вiдкриття Загальних Зборiв (за винятком випадкiв, коли на Загальних Зборах головує iнша особа, уповноважена Наглядовою Радою) та органiзацiя обрання секретаря Загальних Зборiв (у разi вiдсутностi корпоративного секретаря), якщо iнше не передбачено Статутом; - органiзацiя пiдготовки доповiдей та звiтiв Загальним Зборам про дiяльнiсть Наглядової Ради, вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; - органiзацiя роботи Наглядової Ради; - скликання засiдань Наглядової Ради та головування на них, визначення порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради, пiдписання протоколiв засiдань Наглядової Ради; - забезпечення вiдкритого обговорення та вiльного обмiну думками на засiданнях Наглядової Ради i належного рiвня (повноти) розгляду на них усiх питань; - пiдписання вiд iменi Товариства затверджених Наглядовою Радою цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особами, обраними на посади Директора та Голови Товариства, якщо Наглядова Рада не прийме рiшення про уповноваження iншої особи на пiдписання таких договорiв (контрактiв); - здiйснення iнших функцiй, передбачених Статутом, цим Положенням, а також таких, якi необхiднi для ефективного забезпечення дiяльностi Наглядової Ради в межах її повноважень. Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно трудового договору. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баринов Олександр Олексiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища, Московська державна академiя хiмiчного машинобудування

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

11.2009р. - 03.2010р. - вiце-президент з продажiв ВАТ "Вимпел-Комунiкацiї" (Росiйська Федерацiя),12.2010р. - 02.2014р. - головний виконавчий директор ТОВ "Астелiт", 02.2014р. - 12.2014р. - Голова ПАТ "Укртелеком", 22.01.2015р. - 26.04.2017р. - директор з розвитку телекомунiкацiйного направлення бiзнесу АТ "СКМ".

8. Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження; - не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою; - особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування. Баринов О.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Павленко Людмила Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1963

5. Освіта

Вища, Iнститут права Мiжрегiональної академiї управлiння персоналом (м. Київ), Київський державний лiнгвiстичний унiверситет

6. Стаж роботи (років)

6

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

2007р. - 2010р. старший юрист юридичної компанiї «Бейкер МакКензi», 2010р.- 26.04.2017р. – головний юрисконсульт ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та Партнери»,

8. Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження; - не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою; - особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування. Павленко Л.М. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1. Посада

Директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Курмаз Юрiй Павлович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1960

5. Освіта

повна вища, Київське вище вiйськове авiацiйне iнженерне училище

6. Стаж роботи (років)

39

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

20.12.2005 – 17.02.2014 – начальник департаменту вiдносин з абонентами, директор вiдносин з абонентами, директор корпоративних вiдносин ТОВ «Астелiт». 19.02.2014 - 23.02.2014 - радник Голови публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком"

8. Опис

Директор Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком". Компетенцiя та повноваження Директора ПАТ "Укртелеком": - здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством , Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства; - визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi; - розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та Загальних зборiв Товариства. Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1. Посада

Директор департаменту бухгалтерського та податкового облiку- головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куц Iрина Вiкторiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Повна вища, Київський iнститут економiки, менеджменту, банкiвської i страхової справи

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

01.12.2011р. - 23.10.2014р. -головний бухгалтер служби бухгалтерського облiку та звiтностi департаментуфiнансового облiкута звiтностi фiнансової дирекцiї, заступник фiнансового директора департаменту фiнансового облiку та звiтностi фiнансової дирекцiї ТОВ "Голден Телеком". 03.11.2014р. - 01.06.2015р. - начальник департаменту фiнансового облiку та звiтностi фiнансової дирекцiї ПАТ "КИЇВСТАР". 08.04.2016р. - 26.09.2016р. - заступник директора фiнансового департаменту ПАТ "ДАТАГРУП". 28.09.2016 - до цього часу -директор департаменту бухгалтерського та податкового облiку - головний бухгалтер публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком" .

8. Опис

До компетенцiї Директора департаменту бухгалтерського та податкового облiку ПАТ "Укртелеком". вiдноситься: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчнихзасад бухгалтерського облiку, складання i подання в встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй. Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Муковнiн Сергiй Олексiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Повна вища, Унiверситет Тюлейн, США, Донецький державний технiчний унiверситет

6. Стаж роботи (років)

8

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

04.07.2008р. - 08.01.2013р. – менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ «СКМ», 08.01.2013р. – 26.04.2017р. - iнвестицiйний менеджер АТ «СКМ».

8. Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження; - не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою; - особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування. Муковнiн С.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради- незалежний директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Буцан Євген Анатолiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1978

5. Освіта

Повна вища, Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка

6. Стаж роботи (років)

21

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

08.04.2010р. – 24.05.2013р. – заступник генерального директора – начальник управлiння з юридичних питань Нацiональної телекомпанiї України, 27.05.2013р. – 14.04.2015р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Телерадiокомпанiя Україна». 15.04.2015р. – 26.04.2017р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Медiа Група Україна»

8. Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження; - не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою; - особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування. Буцан Є.А. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради- незалежний директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимошенко Михайло Костянтинович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Повна вища, Iнститут мiжнародних вiдносин КНУ

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

02.2012р. – 26.04.2017р. – головний юрисконсульт ТОВ «Воропаєв та партнери»

8. Опис

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження; - не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою; - особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - надати або надiслати Головi та секретарю Наглядової Ради зразок власноручного пiдпису для iдентифiкацiї пiдпису на бюлетенi для голосування. Тимошенко М.К. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 591-04-40 (044) 482-52-14

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

Лiцензiя не передбачена вiдповiдно Закону України " Про депозитарну дiяльнiсть". Емiтент користується послугами вiдповiдно до умов договору на обслуговування випускiв цiнних паперiв, послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах; депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента; надання реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв; послуги з надання електронного цифрового пiдпису.

1. Найменування

Депозитарна установа Публiчне акцiонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

14282829

4. Місцезнаходження

04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 294710

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.02.2015

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 231-70-89 (044) 231-70-89

8. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Емiтент користується послугами щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах,проведення депозитарних операцiй, тощо на пiдставi договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах.

1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30115243

4. Місцезнаходження

03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 500428 , АВ 50043

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.12.2009

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 536-00-20 (044) 536-00-20

8. Вид діяльності

Послуги у сферi страхування

9. Опис

Емiтент користується послугами щодо сфери страхування (Договiр на закупiвлю послуг з добровiльного та обов’язкового страхування укладений вiд 18 липня 2011 року № 804320-169-169).

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

21672206

4. Місцезнаходження

01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД 034421

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 277-50-00 (044) 277-50-01

8. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

9. Опис

Пiдтримання цiнних паперiв у бiржовому списку

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВI-Рейтинг"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

33262696

4. Місцезнаходження

03680,м. Київ, вул.Горького, 172, оф. 1014

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.04.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 362-90-84 044) 362-90-84

8. Вид діяльності

Послуги у сферi недержавного страхування

9. Опис

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування.

1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Альтана Капiтал"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

20337279

4. Місцезнаходження

04053 - м. Київ пров. Киянiвський, 7-А

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №294660

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.01.2015

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 272-42-46 (044) 272-42-46

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Емiтент користується послугами щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах,проведення депозитарних операцiй, тощо на пiдставi договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах.

1. Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

13490997

4. Місцезнаходження

69005 - Запорiзька Вознесенiвський район м. Запорiжжя вул. Перемоги, 97-А

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

569965, 569985

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

7. Міжміський код та телефон/факс

(0612)24-42-71 (0612)24-42-71

8. Вид діяльності

Страхування

9. Опис

Медичне страхування

1. Найменування

ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

33306921

4. Місцезнаходження

0100, м. Київ вул. Хрещатик, 19а

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво № 3516

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.09.2014

7. Міжміський код та телефон/факс

+380 (44) 490 3000 +380 (44) 490 3000

8. Вид діяльності

Аудиторськi послуги

9. Опис

Товариство проводить для Емiтента аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi

 

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.12.2000

661/1/00

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000137244

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

18726248000

4681562000

100

Опис

Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. Цiннi папери товариства, якi перебувають в обiгу за межами України вiдсутнi. У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй товариством не здiйснювався. У звiтному перiодi рiшення про здiйснення додаткового випуску акцiй у поточному роцi товариством не приймалося. Листом вiд 12.01.2016р. № 0717 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»: 12.01.2016р. ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення (№160112/00002 вiд 12.01.2016р.) про переведення акцiй ПАТ «Укртелеком» з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. Кiлькiсть переведених акцiй – 100% випуску. Пiдставою є невиконання п. 5.30.14 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», а саме порушення Правил Бiржi в частинi невiдповiдностi умовам перебування цiнних паперiв у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Листом вiд 14.01.2016р. № 4831/01/16 ПАТ «Українська бiржа» повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»: Котирувальною комiсiєю ПАТ «Українська бiржа» прийнято рiшення №1610 вiд 13.01.2016р. про виключення акцiй ПАТ «Укртелеком» з бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа», та переведенню їх в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового Списку. Кiлькiсть переведених акцiй – 100% випуску. Пiдставою є невиконання п. 17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа», у зв’язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (мiнiмальна частка акцiй у вiльному обiгу), визначеним п. 4.1 Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого рiшенням НКЦПФР №1688 вiд 22.11.2012р. На кiнець звiтного перiоду загальна чисельнiсть акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" становила - 60538 особи. Станом на 31.12.2017р. в обiгу перебувало - 18 726 248 000 штук простих iменних акцiй ПАТ "Укртелеком", якi облiковуються в ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцiй, загальною номiнальною вартiстю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7906% вiд статутного фонду ПАТ «Укртелеком», якi облiковуються у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".

 

2. Інформація про облігації емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.02.2013

29/2/2013 серiя R

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

100000

17115

Бездокументарні іменні

1711500000

21

Згiдно Проспекту емiсiї

0

27.02.2018

Опис

1.Мета емiсiї облiгацiй – залучення коштiв для погашення Емiтентом основного боргу за кредитними договорами iснуючими (укладеними) на дату прийняття рiшення про розмiщення облiгацiй.
2.Спосiб розмiщення - закрите (приватне).
3.Дата початку погашення облiгацiй - 23.02.2018.
4.Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5.Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
6. Термiн виплати вiдсоткiв у 1 кв. 2018 року: з 23.02.2018 (20 вiдсотковий перiод).

03.02.2014

16/2/2014 серiя Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

50000

8000

Бездокументарні іменні

400000000

19

Згiдно Проспекту емiсiї

0

14.06.2020

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй серiй T - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй серiї T - 10.06.2020
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Термiн виплати вiдсоткiв у 1 кв. 2018 року: з 14.03.2018 (16 вiдсотковий перiод).
Спосiб розмiщення облiгацiй всiх серiй: вiдкрите публiчне.
Iнформацiя про факти лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi, внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами.
З 25.04.2016 року облiгацiї ПАТ «Укртелеком» iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi) серiй T переведено з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

03.02.2014

17/2/2014 серiя U

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

50000

6000

Бездокументарні іменні

300000000

21

Згiдно Проспекту емiсiї

7853.43

13.09.2020

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй серiй U - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй серiї U - 09.09.2020
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Термiн виплати вiдсоткiв у 1 кв. 2018 року: з 14.03.2018 (16 вiдсотковий перiод).
Спосiб розмiщення облiгацiй всiх серiй: вiдкрите публiчне для облiгацiй серiй U.
Iнформацiя про факти лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi, внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами.
З 25.04.2016 року облiгацiї ПАТ «Укртелеком» iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi) серiй U переведено з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

03.02.2014

18/2/2014 серiя V

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

50000

8000

Бездокументарні іменні

400000000

21

Згiдно Проспекту емiсiї

0

13.12.2020

Опис

1. Мета емiсiї облiгацiй серiй V - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури.
2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне).
3. Дата початку погашення облiгацiй серiї ї V - 09.12.2020
4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
5. Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.
6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний).
7. Термiн виплати вiдсоткiв у 1 кв. 2018 року: з 14.03.2018 (16 вiдсотковий перiод).
Спосiб розмiщення облiгацiй всiх серiй: вiдкрите публiчне для облiгацiй серiй V.
Iнформацiя про факти лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi, внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами.
З 25.04.2016 року облiгацiї ПАТ «Укртелеком» iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi) серiй V переведено з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

 

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

2001333

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

Короткостроковi кредити

23.08.2016

632101

7

18.12.2022

Короткостроковi кредити

29.08.2011

810455

18.75

17.09.2018

Короткостроковi кредити

07.11.2016

558777

17.51

01.10.2019

Зобов'язання за цінними паперами

X

152

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

152

X

X

свiдоцтво № 17/2/2014 (серiя U)

21.05.2014

152

21

13.09.2020

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

370136

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

1786612

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

4158233

X

X

Опис:

Данi вiдповiдають Звiту про фiнансовий стан станом на 31.03.2018р. Iнформацiя по зобов'язанням за цiнними паперами (облiгацiями) наведена без врахування дисконтування та з урахуванням вiдсоткiв. Iнформацiя не враховує довгостроковi забезпечення, вiдображенi у рядку 1520 Звiту про фiнансовий стан

 

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

 

№ з/п

Основні види продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

мiсцевий трафiк та абонентська плата

0

0

0

0

547712

35.6

2

iнтернет послуги

0

0

0

0

459919

29.9

3

послуги, наданi iноземним операторам

0

0

0

0

97948

6.4

4

мiжмiський та мiжнародний трафiк

0

0

0

0

177038

11.5

5

операцiйна оренда активiв

0

0

0

0

94563

6.2

6

iншi

0

0

0

0

131604

8.6

8

Чистий доход вiд експорту

0

0

0

0

97948

6.4

 

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи

37

2

знос основних засобiв

13

3

комунальнi послуги

21

4

матерiали

6

5

послуги, наданi iноземним операторам

4

6

технiчне обслуговування та ремонт

7

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

Територія

 

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

61.10

Середня кількість працівників

21745

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 18

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

178201

167652

42276

первісна вартість

1001

637481

636076

498770

накопичена амортизація

1002

-459280

-468424

-456494

Незавершені капітальні інвестиції

1005

516418

497770

359040

Основні засоби:

1010

8627127

8592574

7080832

первісна вартість

1011

9070786

9159925

25529198

знос

1012

-443659

-567351

-18448366

Інвестиційна нерухомість:

1015

319746

319658

10362

первісна вартість

1016

319746

319658

15510

знос

1017

0

0

-5128

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


349


279


1075

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

22925

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

85

24

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

21269

Усього за розділом I

1095

9641926

9577957

7537799

II. Оборотні активи

Запаси

1100

124993

172617

62200

Виробничі запаси

1101

82708

111047

24246

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

42285

61570

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

531696

536053

541878

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


63181


56792


49888

з бюджетом

1135

5959

2189

1173

у тому числі з податку на прибуток

1136

493

494

0

з нарахованих доходів

1140

4216

340

2216

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

4302

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

993167

987516

15671

Поточні фінансові інвестиції

1160

219816

26544

22019

Гроші та їх еквіваленти

1165

272289

196763

249691

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

19444

204533

69822

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

14505

24625

20198

Усього за розділом II

1195

2249266

2207972

1039059

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

1846458

2166430

519860

Баланс

1300

13737650

13952359

9096718

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4681562

4681562

4681562

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

8291743

8272502

3011892

Додатковий капітал

1410

411370

411370

411370

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

222812

222812

222812

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-3965923

-3794120

-3025351

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

9641564

9794126

5302285

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

595278

595278

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

4239

Довгострокові забезпечення

1520

329848

330163

223115

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

925126

925441

227354

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

2048009

2001333

423949

Векселі видані

1605

0

0

370

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

2550

152

2388778

за товари, роботи, послуги

1615

490688

452876

273823

за розрахунками з бюджетом

1620

214455

360739

74879

за у тому числі з податку на прибуток

1621

54044

30042

7340

за розрахунками зі страхування

1625

8185

9397

34596

за розрахунками з оплати праці

1630

44866

51785

76428

за одержаними авансами

1635

87617

87355

73612

за розрахунками з учасниками

1640

1898

1898

1900

із внутрішніх розрахунків

1645

1128

1090

1047

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

249249

238545

103337

Доходи майбутніх періодів

1665

2518

8655

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

19797

18967

54773

Усього за розділом IІІ

1695

3170960

3232792

3507492

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

59587

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

13737650

13952359

9096718

 

Примітки

-

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1536470

1638186

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 997262 )

( 971023 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


539208


667163

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

77457

81232

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 249080 )

( 250626 )

Витрати на збут

2150

( 99374 )

( 112530 )

Інші операційні витрати

2180

( 38285 )

( 131732 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


229926


253507

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

43685

13812

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 86946 )

( 105082 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 70 )

( 68 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


186595


162169

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-34033

-38706

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


152562


123463

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

152562

123463

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

295875

281802

Витрати на оплату праці

2505

479407

503370

Відрахування на соціальні заходи

2510

97660

99402

Амортизація

2515

151802

133861

Інші операційні витрати

2520

359257

447476

Разом

2550

1384001

1465911

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

18726248000

18726248000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

18726248000

18726248000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.0081

0.0066

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.0081

0.0066

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


1752849


1808005

Повернення податків і зборів

3005

78

253

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

254

134

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

2282

3489

Надходження від повернення авансів

3020

3539

1225

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

103344

77616

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

5755

7257

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 476419 )


( 521580 )

Праці

3105

( 393316 )

( 388719 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 93310 )

( 102346 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 429923 )

( 291485 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 187218 )

( 123717 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 3413 )

( 1891 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 46563 )

( 58432 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

237939

409809

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

273764

0

необоротних активів

3205

7853

13049

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

9577

4898

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

2033

6

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 77927 )

( 199811 )

необоротних активів

3260

( 122840 )

( 180864 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 320160 )

( 83281 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-227700

-446003

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

439380

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

390

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

196950

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 82178 )

( 83169 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-81788

159261

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-71549

123067

Залишок коштів на початок року

3405

272289

129838

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-3977

-235

Залишок коштів на кінець року

3415

196763

252670

 

Примітки

-

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

 

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

00

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

-

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

4681562

8291743

411370

222812

-3965923

0

0

9641564

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

4681562

8291743

411370

222812

-3965923

0

0

9641564

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

152562

0

0

152562

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-19241

0

0

19241

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-19241

0

0

171803

0

0

152562

Залишок на кінець року

4300

4681562

8272502

411370

222812

-3794120

0

0

9794126

 

Примітки

-

Керівник

Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

I.В. Куц

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

Територія

 

за КОАТУУ

-

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

-

Середня кількість працівників

0

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

-

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

 первісна вартість

1001

0

0

0

 накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

0

0

0

 первісна вартість

1011

0

0

0

 знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

 первісна вартість

1016

0

0

0

 знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

 первісна вартість

1021

0

0

0

 накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

0

0

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами


1130


0


0


0

 з бюджетом

1135

0

0

0

 у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

 з нарахованих доходів

1140

0

0

0

 із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

 резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

 резервах незароблених премій

1183

0

0

0

 інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

0

0

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

0

0

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

0

0

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

0

0

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

0

Усього за розділом I

1495

0

0

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

 резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

 резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

 резерв незароблених премій

1533

0

0

0

 інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

 за товари, роботи, послуги

1615

0

0

0

 за розрахунками з бюджетом

1620

0

0

0

 у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

 за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

 за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

 за одержаними авансами

1635

0

0

0

 за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

 із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

 за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

0

0

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

0

0

0

 

Примітки

-

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

0

0

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

0

0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 0 )

( 0 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

0

0

Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії


2470


0


0

 неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії


2480


0


0

неконтрольованій частці

2485

0

0

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

0

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

0

0

Разом

2550

0

0

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

-

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


0


0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )

Праці

3105

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

 

Примітки

-

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
 амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

 збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

00

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги


3561


0


0


0


0

 за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

 за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

 за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій


3200


0


X


0


X

 необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
 відсотків


3215


0


X


0


X

 дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій


3255


X


0


X


( 0 )

 необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу


3300


0


X


0


X

Отримання позик

3305

00

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій


3345


X


0


X


0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

-

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"

за ЄДРПОУ

21560766

 

(найменування)

   

 

Консолідований звіт про власний капітал
за 1 квартал 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

Належить власникам материнської компанії

Неконтрольована частка

Разом

зареєстрований капітал

капітал у дооцінках

додатковий капітал

резервний капітал

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

неоплачений капітал

вилучений капітал

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Примітки

-

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

-

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-ПАТ "Укртелеком"

Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18